Topikȱ X Kemahiranȱ

6

Insaniahȱdanȱ Kokurikulumȱȱ

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan bentuk-bentuk, etika dan halangan di dalam kemahiran komunikasi serta syarat-syarat dan peraturan di dalam kemahiran kerja berpasukan; 2. Mengenal pasti prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat; dan kepentingan kemahiran

3. Menerangkan definisi, tugas-tugas dan ciri-ciri kemahiran kepimpinan; 4. Membincangkan tahap, matlamat, langkah-langkah dan kebaikan kemahiran pemikiran kritis serta tips-tips untuk menjadi usahawan yang berjaya; dan 5. Membincangkan ciri-ciri etika dan nilai profesional.

X PENGENALAN
Pada 22 Ogos 2006 Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang bertanggungjawab terhadap pengurusan hal ehwal Istitusi Pengajian Tinggi (IPT), telah melancarkan sebuah dokumen berkaitan dengan pembangunan diri guru di IPTA yang dikenali dengan nama Kemahiran Insaniah (KI) atau pun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Soft Skills. Dokumen ini memberikan garis pandu kepada semua IPTA untuk menerapkan KI dalam kalangan diri setiap graduan. KI ini diharapkan akan dapat memberikan impak kepada perkembangan sahsiah, jati diri dan sebagai kesinambungan kepada inti pati

106 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM

yang tercatat di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Pengamalan penerapan KI ini juga akan menghindarkan daripada tanggapan bahawa sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini hanya menumpukan kepada kemahiran kognitif sahaja. Pendekatan KI yang lebih menekankan kepada perkembangan modal insan secara holistik akan dapat melahirkan insan khususnya para graduan yang mempunyai keterampilan diri serta kemapanan dan kompetensi diri yang menyeluruh. Mereka bukan sahaja akan dapat melaksanakan tugas mengikut bidang kepakaran, tetapi juga akan berupaya menterjemah serta berfikiran secara terbuka menghadapi pelbagai isu yang mendatang. Dengan persediaan diri yang kukuh dan berwibawa sahajalah setiap graduan akan berupaya bersaing dalam dunia pekerjaan atau pun di dunia luar daripada pembelajaran yang telah mereka perolehi. Dengan itu, hasrat kerajaan untuk meningkatkan daya saing dalam sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain lagi di peringkat global akan tercapai. Terdapat tujuh kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh setiap graduan. Antaranya ialah: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Kemahiran Komunikasi; Kemahiran Kerja Berpasukan; Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat; Kemahiran Kepimpinan; Kemahiran Kritis; Kemahiran Keusahawanan; dan Kemahiran Etika dan Nilai Profesional.

Kemahiran-kemahiran ini akan dibincangkan di dalam subtopik-subtopik berikut dengan lebih lanjut.

6.1

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Kemahiran komunikasi merupakan aset utama kepada setiap bakal guru. Sebilangan masa guru adalah berkomunikasi dengan murid, pentadbir sekolah, sesama rakan dan juga ibu bapa. Kebolehan guru berkomunikasi dengan baik akan memberikan kesan yang mendalam khususnya dalam menyampaikan mesej pembelajaran. Bayangkanlah apa yang akan berlaku sekiranya seseorang guru yang diberikan kepercayaan dan amanah untuk mendidik dan menyampaikan mesej tidak mampu berkomunikasi dengan berkesan. Sudah pasti ia akan berlaku

TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM

W 107

kekecelaruan dalam sistem pembelajaran kelak. Sebenarnya, dalam komunikasi yang berkesan setiap mesej atau kandungan maklumat yang hendak disampaikan perlulah tepat dan menepati kehendak asalnya. Komunikasi boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu: (a) Komunikasi lisan Komunikasi lisan ialah komunikasi yang menggunakan perkataan atau pun tutur kata dalam penyampaian maklumat atau mesej. Sebagai seorang guru, kita sepatutnya perlu menguasai kemahiran komunikasi lisan ini dengan baik agar setiap mesej pembelajaran dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Banyak aktiviti kokurikulum yang dapat dikaitkan dengan kemahiran kominikasi lisan, antaranya ialah kemahiran berkaitan dengan menyampaikan pidato, perbahasan, berdialog dan lain-lain lagi. Kesemua kemahiran ini sememangnya patut dikuasai oleh para guru untuk memastikan mereka benar-benar berketerampilan dan kompetens. Komunikasi lisan juga boleh mempengaruhi orang lain. Maksudnya, jika seseorang guru pandai menggunakan kemahiran komunikasi lisan yang baik, sudah pasti akan dapat memerangkap kesanggupan para guru untuk terus mendengar setiap mesej pembelajaran yang disampaikan. Komunikasi lisan yang baik boleh mempengaruhi orang lain. Dalam konteks seorang guru, mereka perlulah mempunyai kemahiran menggunakan intonasi, jeda, hentian dan suara yang jelas dalam bilik darjah. Malahan dengan menggunakan kemahiran lisan yang bersesuaian dan secara berhemah juga seseorang itu dapat diukur keperibadian mereka. Berkomunikasi dengan orang yang lebih tua mungkin ada cara tertentu dan begitu jugalah jika berkomunikasi dengan sesama rakan sebaya juga ada cara yang tertentu. Seseorang guru yang pandai memanipulasikan kemahiran lisan semasa pengajaran dan pembelajaran sudah pasti akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih ceria dan berkesan. Selain daripada komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan (non verbal) juga boleh mempengaruhi orang lain. Komunikasi bukan lisan ini ialah pergerakan badan, riak atau memek muka, karektor dan tingkah laku dan juga kostum atau pakaian yang digunakan. Bayangkanlah jika seorang guru yang menampilkan pakaian tradisi pahlawan Melayu di dalam bilik darjah berserta dengan iringan perkataan yang sesuai sebagai pahlawan dalam satu sesi pengajaran sejarah atau bahasa Melayu pasti setiap murid akan terpegun dan memudahkan untuk dilaksanakan perbincangan yang berkaitan. Secara umumnya dapat disimpulkan bahawa sebagai seorang individu dan tugas guru di dalam bilik darjah, penggunaan komunikasi

Antara elemen-elemen tersebut ialah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kesediaan untuk mendengar apa yang akan dituturkan oleh penutur. Komunikasi yang berkesan Untuk mencapai kemahiran komunikasi yang berkesan. Sebagai seorang guru. terdapat beberapa elemen yang perlu difikirkan dan dipalikasikan kepada setiap individu. Kesediaan untuk merendahkan diri dan tidak sombong serta hipokrit. sambil menghayati dan Kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan. .108 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM lisan dan bukan lisan yang baik serta bermesej sudah pasti akan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang baik. kita dilatih dengan pelbagai pedagogi atau kaedah yang akan dapat memberikan impak positif proses pengajaran dan pembelajaran. Kesediaan untuk melihat gerak laku atau karektor penyampai sebagai tambahan kefahaman kepada perkara yang disampaikan. Kesediaan untuk menerima teguran. Elemen-elemen ini sebenarnya mempengaruhi kehidupan setiap individu dan kerap dipraktikan dalam komunikasi seharian oleh seseorang guru. Elemen-elemen yang dinyatakan sebelum ini. sebenarnya adalah kesepaduan yang kerap diamalkan oleh seseorang guru ketika menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Elemen ini boleh diterjemahkan dalam bentuk proses pengajaran dan pembelajaran seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 6. Kesediaan untuk mendiamkan diri memahami mesej dalam komunikasi. Kesediaan untuk memberikan teguran semasa proses berkomunikasi berlaku.1.

Dalam konteks bilik darjah. Contohnya untuk menunjukkan simpati kita seharusnya memberikan perhatian dalam bentuk pelakuan simpati dan pergerakan ibu jari ke atas menunjukkan sesuatu yang dilakukan oleh muridmurid adalah baik. Bagi murid-murid pula harus ditanamkan sikap sedia menerima teguran daripada orang lain. tiga kitaran komunikasi patut diwujudkan iaitu antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. seharusnyalah berkebolehan memaparkan komunikasi non verbal yang baik. lakonan. guru menyediakan set induksi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan memerangkap pemikiran murid-murid terhadap apa yang akan disamnpaikan (tajuk pengajaran). Kitaran ini akan memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama berkomunikasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kesediaan untuk melihat gerak laku atau karektor penyampai sebagai tambahan kefahaman kepada perkara yang disampaikan Kesediaan untuk memberikan teguran semasa proses berkomunikasi berlaku Kesediaan untuk menerima teguran Kesediaan untuk mendiamkan diri sambil menghayati dan memahami mesej dalam komunikasi . dan lain-lain-lain. Banyak lagi contoh pergerakan badan yang boleh mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak teknik digunakan termasuklah secara lisan. Sifat teguran yang membina haruslah difikirkan oleh guru untuk memastikan terguran yang diberikan membina dan bukan mendatangkan kemudaratan.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 109 Jadual 6. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik dajah. Sebagai seorang guru.1: Elemen Komunikasi dan Ciri-ciri Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Komunikasi Kesediaan untuk mendengar apa yang akan dituturkan oleh penutur Ciri-ciri Pengajaran dan Pembelajaran Pada peringkat awal pengajaran. guru seharusnya peka dengan segala tindak tanduk murid-murid. Guru sepatutnya bersedia memberikan teguran kepada murid yang melakukan kesalahan atau kesilapan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Ini akan mewujudkan suasana sentiasa bersedia dalam kalangan diri setiap murid.

Buku. papan tanda. . Teknik mencungkil dan soalan yang bersifat terarah akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran leih bermakna.1. risalah. Secara tulisan. Sifat rendah diri dan tidak hipokrit juga sepatutnya ditanamkan dalam diri murid-murid. Dalam konteks ini. pamplet. Contoh bahan kumunikasi tulisan bercetak dan grafik boleh dilihat di dalam Rajah 6. Penggunaan kertas cetak adalah salah satu daripada cara maklumat boleh disebarluaskan. Penggunaan bahan-bahan ini sebagai bahan bantu mengajar amat sesuai dan berkesan.110 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM Kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan Pelbagai teknik boleh digunakan oleh guru untuk memastikan setiap orang murid mengambil bahagian dalam perbincangan atau sesi pengajaran dan pembelajaran. nota. Berfikiran secara rasional semasa menghujahkan sesuatu juga diharapkan akan memastikan setiap maklumat yang disampaikan berkesan. pemakluman. menjelaskan bahawa komunikasi tulisan adalah salah satu format yang boleh digunapakai dalam menyampaikan atau menyatakan maklumat. grafik dan lain-lain lagi adalah contoh komunikasi tulisan yang boleh dijadikan sumber penyampaian maklumat. tulisan yang dimaksudkan akan membawa kepada dua dimensi iaitu tulisan yang dipaparkan secara elektronik dan bukan elektronik. Kesediaan untuk merendahkan diri dan tidak sombong serta hipokrit (b) Komunikasi tulisan dan grafik Hamid Awang (2004). brosur. maklumat berupaya disebarkan dengan luas. Selain itu. guru juga seharusnya menggunakan pelbagai teknik lain yang akan dapat memeberikan impak penyertaan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

(vii) Pastikan bahan tidak ada unsur bias atau pun mempunyai unsur perakuman. (vi) Pastikan bahan boleh digunakan dalam bentuk kumpulan yang besar atau kecil. Ada beberapa ciri yang memungkinkan bahan grafik tersebut booleh digunakan. (v) Pastikan wujudnya nilai kebersamaan dalam bahan tersebut. Antaranya ialah: (i) (ii) Pastikan tajuk atau perkara yang ingin kita gunakan sebagai bahan bantu sesuai dan berkaitan. Namun sebagi seorang guru kita seharusnyalah peka dengan sifat penggunaan bahan tersebut dan perlu membuat sedikit penyelidikan sama ada bahan tersebut sesuai atau tidak. (iv) Pastikan setiap pernyataan dan fakta yang diberikan adalah sesuai dan tepat. Pastikan setiap murid akan penggunaan bahan tersebut.my Grafik di atas adalah antara contoh komunikasi tulisan (grafik) yang boleh dijadikan bahan bantu mengajar di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.1: Contoh-contoh bahan kumunikasi tulisan bercetak dan grafik Sumber: www. memperoleh manfaat daripada (iii) Pastikan bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap umur dan tahap pembelajaran murid-murid.gov.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 111 Rajah 6. .jkr.

Contohnya. Setiap apa yang diperkatan perlulah sama dengan apa yang akan dilkukan. seseorang guru sememangnya banyak melakukan aktiviti komunikasi bukan lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini. murid tersebut akan rasa dihargai dan akan terus memberikan penerangan tanpa rasa bimbang atau takut. Gerak anggota badan dan memek muka sememangnya penting dikuasai oleh seseorang guru sebagai sebahagian daripada peneguhan dan rangsangan dalam proses pengajaran. pasti penyampaian isi kandungan serta bahasa-bahasa non verbal yang digunakan oleh guru akan memberikan impak positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (ix) Pastikan media atau alatan sokongan yang membolehkan bahan tersebut dipaparkan sama ada secara elektronik atau pun cetakan. (x) Pastikan bahan tersebut boleh disimpan dan digunakan kembali oleh murid untuk tujuan pengayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Dengan itu. untuk memperlihatkan rasa simpati dan mendorong seseorang murid untuk meneruskan penerangan atau kata-katanya seseorang guru boleh menggunakan pergerakan tangan dan memek muka yang mengiyakan atau menerima pandangan atau keterangan murid tersebut. (c) Komunikasi bukan lisan (non verbal) Komunikasi bukan lisan ialah komunikasi yang melibatkan gerak laku atau pun gerak badan seseorang. dengan mengangkat ibu jari ke atas (jempul) serta bertepuk tangan dan memek muka yang ceria secara tidak langsung akan memberikan kesan peneguhan kepada murid tersebut. Etika Semasa Berkomunikasi Kemahiran komunikasi boleh dicapai secara optimum jika etika komunikasi diikuti sepenuhnya oleh setiap yang sedang berkomunikasi. Begitu juga sekiranya seseorang murid yang berjaya menjawab sesuatu soalan yang diberikan oleh guru. Dengan gerak laku atau pun pergerakan anggota yang dilakukan semasa proses pengajaran akan mempengaruhi dan menambahkan pengukuhan penyampaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Antara etika komunikasi yang perlu diberikan perhatian oleh mereka yang sedang berkomunikasi ialah: (a) (b) Setiap orang yang sedang berkomunikasi perlulah mempunyai niat yang baik. Dengan cara ini.112 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (viii) Pastikan soalan atau percambahan pemikiran boleh diwujudkan daripada bahan tersebut.

antaranya ialah: (a) Penggunaan bahasa yang mempunyai makna yang berbeza-beza di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. maka sikap menerima kritikan dan memberikan kritikan positif perlulah diamalkan. Halangan komunikasi ini boleh berlaku sama ada yang bersifat semula jadi. . Seelok-eloknya amalkan sikap berunding sebelum mengambil sesuatu tindakan. Begitu juga dengan bunyi bising murid-murid yang tidak terkawal di dalam bilik darjah atau sekolah juga boleh menjadi halangan kepada komunikasi yang berkesan. Sentiasa berpandangan positif dan membina semasa proses komunikasi. belajarlah menentang atau mengkritik dengan cara yang berhemah dan baik. Sebagai seorang guru. serta-merta atau pun kekal. Secara falsafahnya.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 113 (c) (d) (e) Bagi pendengar. Seelok-eloknya sekiranya kita kurang pasti dengan apa yang didengar kita perlulah mendiamkan diri dan kemungkinan mendapatkan penjelasan apabila selesai penerangan dilaksanakan. Seelok-eloknya sekiranya dalam situasi komunikasi yang bersifat perbincangan. banyak halangan yang berlaku. semua pihak perlulah akur dan menerima kenyataan bahawa semasa berkomunikasi juga kita perlulah mempunyai sikap toleransi dan berfikir bahawa fikiran kita juga adalah fikiran mereka semua. kita haruslah peka dan cuba mengelakkan daripada menyampaikan sesuatu maklumat atau berkomunikasi dalam keadaan seperti ini. Contohnya perkataan „kacak‰ bagi orang di Perlis juga ditujukan kepada orang perempuan sedangkan dalam keadaan sebenar kata sifat untuk menunjukkan seseorang perempuan yang anggun ialah „cantik‰. Dalam keadaan tempat berkomunikasi berhampiran dengan lapangan terbang contohnya sudah pasti bunyi bising pesawat yang hendak mendarat atau berlepas akan mengganggu proses komunikasi. iaitu yang mendengar dan yang menyampaikan komunikasi. perlulah mendengar apa yang disampaikan secara aktif dan teliti. Semasa berkomunikasi terdapat dua pihak. Terdapat beberapa lagi halangan komunikasi. Semasa berkomunikasi perlulah ada keserasian dan tidak membesarkan perkara-perkara yang remeh atau pun terlalu kecil. (f) (g) (h) (i) (j) Halangan-Halangan Komunikasi Yang Berkesan Semasa proses komunikasi. Sekiranya komunikasi dalam bentuk perbincangan. Anggap kritikan yang positif sebagai penambahbaikan dan bukan sebagai suatu kelemahan.

sekiranya kita inginkan setiap maklumat yang kita sampaikan atau dibincangkan. sudah pasti akan mendapat perhatian sepenuhnya daripada pendengar. perlulah mendalami bidang pedagogi pengajaran yang mana sekiranya diperhatikan lenggok atau peragaan diri juga adalah sebahagian daripada pedagogi yang berkesan dalam menyampaikan pengajaran. sekiranya penyampai bukan ahli dalam bidang yang diperkatakan. sebagai seorang guru. setiap orang guru perlulah peka terhadap bentuk komunikasi yang disempurnakan. Sebab itulah. Pengukuran Kemahiran Komunikasi Dalam konteks ini. Suasana persekitaran dan emosi sama ada penyampai atau pendengar komunikasi juga akan mempengaruhi komunikasi yang berkesan. Berlaku sebaliknya. Kita sepatutnya menghentikan seketika setiap penyampaian kita sekiranya ada gangguan tertentu yang boleh menyebabkan komunikasi kita kurang atau tidak berkesan. Kita boleh membuat beberapa andaian atau catatan terhadap setiap komukasi yang berlaku sama ada ia menepati keperluan atau pun tidak. kemungkinan perkataan „bapak‰ akan menjadi „kapak‰. (c) (d) (e) Pernyataan di atas adalah antara beberapa contoh halangan kepada komunikasi yang berkesan. berkesan. perlulah dalam keadaan yang benar-benar selesa. Interpretasi bahasa bukan lisan (non verbal) juga boleh menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. berkemungkinan besar tidak selesa untuk mendengar perkara yang sedang diucapkan oleh seseorang penyampai.114 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (b) Persepsi pendengar terhadap penyampai dan jenis maklumat yang disampaikan juga boleh menjadi sebagai penghalang kepada komunikasi yang berkesan. dan dengan penuh keyakinan ? Adakah kita berkebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan bersedia memberikan maklum balas? Adakah kita berkebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar? . Bagi mereka yang sememangnya mengalami masalah pendengaran juga berkemungkinan akan menjadi salah satu punca kepada halangan komunikasi yang berkesan. Sebagai contoh. Di antara perkara yang perlu difikirkan ialah: (a) (b) (c) Adakah kita sebagai penyampai/guru berkebolehan menyampaikan idea dengan jelas. Jika orang yang benar-benar berwibawa dalam bidangnya menyampaikan sesuatu perkara. Sebab itulah. Bagi mereka yang dalam keletihan.

Kegagalan kita memenuhi keperluan yang dinyatakan di atas akan menjadikan kemahiran komunikasi kita tidak berkesan. Kedua-dua peribahasa ini menunjukkan betapa pentingnya kerja-kerja secara berpasukan. Niat yang ikhlas akan mendorong setiap ahli untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh komitmen. tetapi juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkesan dan cemerlang. (i) Setiap ahli perlulah mempunyai niat yang ikhlas untuk melakukan sesuatu tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan secara kumpulan. (ii) . 6.2 KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN Kemahiran kerja secara berpasukan adalah salah satu ciri yang patut dipupuk dan dikuasai oleh seseorang guru. Kemahiran ini bukan sahaja akan dapat mewujudkan suasana atau pun keadaan yang positif. Selain mendapatkan hasil yang positif. kerja berpasukan juga akan melatih minda setiap individu melalui pertukaran idea dan perbincangan bersama rakan dalam pasukan.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 115 (d) (e) (f) (g) (h) Adakah kita berkebolehan menggunakan teknolgi sebagai bahan sokongan kepada setiap pembentangan yang kita lakukan? Adakah kita berkebolehan berunding dan berusaha untuk mencapai persetujuan bersama dalam sesuatu hal? Adakah kita berkeboehan atau mampu berkomunikasi dengan khalayak atau guru yang mempunyai budaya serta tahap yang berbeza-beza? Adakah kita berkebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi berseorangan? Adakah kita berkebolehan menggunakan kemahiran komunikasi bukan lisan? Kesemua persoalan di atas perlulah dijadikan pedoman atau panduan untuk memastikan setiap komunikasi yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Untuk memastikan setiap kemahiran bekerja secara berpasukan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. bulat kata kerana muafakat‰. ada beberapa syarat dan peraturan yang perlu diambil perhatian. Antaranya ialah: (a) Semua ahli dalam kumpulan perlulah mempunyai niat yang ikhlas untuk berdebat dan berbincang tentang sesuatu topik. Peribahasa Melayu ada menyebut bahawa „kerja sepakat membawa berkat‰ dan „bulat air kerana pembetung.

116 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (iii) Keikhlasan yang wujud dalam diri setiap ahli akan dapat membantu dan memperbaiki setiap kelemahan yang wujud dalam kalangan ahliahli yang terlibat di dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. bilik seminar. (iii) Sifat toleransi dan persefahaman penting semasa pengagihan tugas. (c) Masa dan tempat perbincangan (i) (ii) Masa yang sesuai perlulah dikenal pasti oleh setiap ahli dalam kumpulan tersebut. (b) Saiz kumpulan (i) (ii) Jumlah ahli dalam kumpulan seelok-eloknya dalam kumpulan yang kecil. (v) Tempat yang difikirkan sesuai untuk perbincangan kumpulan adalah perpustakaan. (iii) Persetujuan masa penting untuk memastikan setiap ahli memberikan komitmen sepenuhnya dalam perbincangan. (iv) Keikhlasan juga akan menjamin setiap ahli untuk bekerja keras menghasilkan sesuatu yang terbaik demi kepentingan ahli dalam kumpulan. (iii) Jumlah ahli 3 ă 5 orang mampu untuk menjana idea dan pandangan yang baik bagi sesuatu isu yang dibincangkan dalam kumpulan. Pembahagian tugas perlulah adil. (iv) Setiap tugas yang diagihkan perlulah dilaksanakan oleh ahli dengan penuh rasa tanggungjawab. bilik perbincangan dan lain-lain lagi. (d) Sistem pembahagian tugasan (i) (ii) Pembahagian tugas perlu dilaksanakan agar setiap ahli mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan. Waktu yang dipilih perlulah mendapat persetujuan bersama setiap ahli dalam kumpulan. wakaf-wakaf. . (iv) Kesesuaian tempat juga perlu diambil kira oleh ahli kumpulan untuk memastikan tiada gangguan semasa sesi perbincangan dilaksanakan. Jumlah ahli 3 ă 5 orang adalah memadai untuk tujuan perbincangan dan percambahan idea. bilik bacaan.

Persediaan awal akan memberikan kesan positif kepada perbincangan. setiap orang guru perlulah peka terhadap bentuk kerja berpasukan yang disempurnakan. (iv) Perbincangan dilakukan secara bercapah dan tidak dimonopoli oleh seorang ahli sahaja. Setiap ahli perlulah menyediakan nota ringkas dan bahan rujukan tambahan mengenai perkara yang akan dibincangkan. (iv) Tanpa pemahaman yang baik. (vi) Setiap rumusan dan keputusan adalah secara total dan dibuat secara bersama. Pengukuran Kemahiran Berpasukan Dalam konteks ini. Kita boleh membuat beberapa andaian atau . (vi) Sudah menjadi satu keperluan penting penetapan masa untuk setiap tugas agar ia mencapai matlamat dan objektif perbincangan.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 117 (v) Penentuan masa amat penting agar setiap tugas yang diberikan berjaya dilaksanakan berdasarkan had masa yang ditetapkan. perbincangan akan menjadi hambar dan akan mengalami kesulitan. (vii) Nota atau bahan perbincangan dikongsi dan diguna secara bersama untuk memberikan impak dalam pembelajaran. Tidak ada percanggahan selepas kesimpulan atau rumusan dibuat. (e) Persediaan sebelum perbincangan (i) Setiap ahli kumpulan perlulah melakukan sesuatu yang terbaik untuk kumpulannya. (v) Setiap ahli bebas menyuarakan pendapat dan pandangan mereka. Setiap ahli kumpulan perlulah berasa gembira dan bersedia untuk berbincang. (ii) (iii) Nota ringkas dan rumusan perlulah diteliti dan dibaca berulang kali agar tidak terdapat sebarang kesilapan serta memberikan impak positif dalam perbincangan. (f) Perbincangan perlu dilakukan dalam keadaan harmoni (i) (ii) Perbincangan perlulah dilakukan dalam keadaan yang harmoni dan mesra. (iii) Perasaan ingin melihat kejayaan secara bersama perlu disemai dalam diri setiap ahli.

Setiap perkara jika melalui proses perundingan dan percambahan pemikiran yang positif sudah tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuai mengikut keperluan semasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa tuntutlah ilmu walau sehingga ke negari Cina sekalipun. Kehidupan setiap manusia sebenarnya memang sentiasa meneroka dan memgurui sesuatu yang baru dalam kehidupan. Pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya tidak mempunyai batasan. Sebagai seorang guru setiap perkara yang dibincangkan sudah tentu dapat digunakan atau dijadikan panduan khususnya dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Di antara perkara yang perlu difikirkan ialah: (a) Adakah setiap ahli berkebolehan dalam membina hubungan baik.3 KEMAHIRAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) ialah suatu proses di mana setiap individu akan melalui proses pembelajaran mereka sepanjang masa atau pun sepanjang hayat. Perkara ini amat penting kerana setiap ahli dalam kumpulan seharusnya membangun secara bersama ke arah peningkatan keilmuan atau apa sahaja perkara yang dibincangkan. Antaranya ialah: . Ini membuktikan bahawa pencarian dan pemerolehan ilmu itu tiada batasannya. Ia merangkumi semua bangsa dan agama. kelakuan dan kepercayaan orang lain? Adakah setiap ahli kumpulan berkebolehan memberikan sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan? Adakah setiap ahli kumpulan bersedia bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan? (b) (c) (d) (e) Kesemua persoalan di atas akan menjadi kayu ukur kepada setiap individu untuk melihat keberkesanan peranan mereka dalam kumpulan. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif untuk mencapai objektif yang sama? Adakah setiap ahli kumpulan berkebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan? Adakah setiap ahli kumpulan berkebolehan mengenali dan menghormati sikap. Pembelajaran sepanjang hayat juga adalah suatu usaha pembelajaran berterusan dan belajar berdikari dalam pemerolehan dan pengetahuan yang baru. Terdapat tiga tahap pembelajaran sepanjang hayat. 6. Kewibawaan seseorang guru hanya dapat diukur dari segi keupayaannya menjana pemikiran guru dan hasil pembelajaran yang positif yang diterima oleh setiap murid.118 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM catatan terhadap setiap komukasi yang berlaku sama ada ia menepati keperluan atau pun tidak.

Motivasi khususnya yang bersifat dalaman akan menggalakkan kita melaksanakan proses inkuri (ingin tahu) serta mewujudkan inisiatif ke arah mencapai apa yang perlu diketahui. pengalaman seseorang dari segi kepercayaan. Pembelajaran sepanjang hayat itu amat penting atas beberapa alasan seperti berikut: (a) Menuntut ilmu sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab setiap insan tanpa mengira apa agama sekalipun. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Sepanjang Hayat Motivasi merupakan kunci kepada pembelajaran sepanjang hayat.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 119 (a) (b) (c) Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai bidang. sikap sedia ada dan pengetahuan sedia ada akan membantu proses inkuri di atas sehingga terlerai atau mendapat sesuatu keputusan yang boleh diterima secara logik. Selain itu. Anak-anak kecil yang baru pandai berjalan akan terus mencuba dan belajar untuk mendapatkan kemahiran berjalan dengan bantuan perkembangan serta persekitaran. Dalam kehidupan seharian. dan Kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dan sifat sentiasa dahagakan ilmu. budaya atau persekitaran. Kebolehan menerima idea baru dan berkeupayaan untuk pembelajaran secara autonomi. Manakalan secara tidak formal pula ialah pembelajaran melalui suatu proses pengalaman yang membolehkan kemahiran dicapai tanpa ada kurikulum atau jangka masa pengiktirafannya. kita sebenarnya melalui suatu proses pembelajaran yang membolehkan kita untuk terus mematangkan diri serta kehidupan. Pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan kepada prinsip bahawa setiap manusia mempunyai kecenderungan akal (kognitif) untuk membuat pemilihan terhadap maklumat yang diperlukan dan mengubahsuaikannya tanpa mengira umur. Secara formal bermaksud seseorang itu akan mendapat pendidikan yang diiktiraf serta mempunyai penjadualan yang teratur dan kurikulum serta mempunyai batasan masa serta pengiktirafan sama ada dengan memperoleh sijil diploma atau sebagainya. . Inilah yang membuatkan seseorang itu terus mencapai dan menyelongkar idea atau ilmu-ilmu yang berkaitan demi untuk memberikan kepuasan kepada diri mereka. Dari segi kepentingannya juga pembelajaran sepanjang hayat boleh dibahagikan kepada dua iaitu yang bersifat formal dan tidak formal. bangsa. Kepentingan Pembelajaran Sepanjang Hayat Pembelajaran sepanjang hayat ialah suatu proses yang berpanjangan bagi setiap makhluk yang hidup.

Ilmu yang pelbagai dan terkini pada masa kini boleh dimanfaatkan dan dapat menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan seharian. topik atau konsep. (f) (g) Kaedah Pembelajaran Berterusan Seperti yang kita maklum bahawa pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu proses pembelajaran yang berterusan. penjelajahan. Proses yang memakan masa ini akan mewujudkan kesedaran dan kematangan berfikir secara lebih mendalam kepada setiap individu. Antara kaedah yang sesuai ialah: (a) Kaedah Penglibatan Kaedah ini adalah suatu cara di mana setiap individu diberikan tugasan. Dalam proses pencarian serta penyelesaian seperti inilah konsep pembelajaran sepanjang hayat akan dapat diterapkan.120 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (b) (c) (d) (e) Ilmu yang kita miliki perlulah selari dan sesuai dengan perubahan yang berlaku mengikut zaman. Ketika proses ini berjalan. membuat eksperimen dan lainlain yang berkaitan hinggalah terlerai atau suatu keputusan dapat dibuat. Peningkatan ilmu akan dapat memberikan keyakinan serta harga diri yang lebih tinggi kepada seseorang individu. (b) . Kaedah Penjelajajahan Kaedah ini juga amat sesuai untuk proses pembelajaran sepanjang hayat kerana setiap individu yang sudah sedia tersimpan perasaan ingin tahu akan cuba memuaskan perasaan mereka melalui pendekatan inkuri dengan melaksanakan penyiasatan. kita adalah dituntut untuk menuntut ilmu. semasa dan masa depan. Kemajuan dan pembangunan diri setiap individu banyak bergantung kepada ilmu yang dimiliki sama ada sebelumnya. persoalan dan pemupukan minat untuk diselesaikan. setiap individu akan meneroka dan bekerjasama ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan terdahulu. Memang sudah menjadi kelaziman kepada setiap manusia bahawa perasaan ingin tahu dan jika diatur melalui suatu proses yang bersistematik sudah pasti mereka akan dapat menyelesaikan tugasan atau kerja tersebut. Ini bermakna setiap detik dan helaan nafas kita. Ini bermakna terdapat beberapa kaedah yang sesuai untuk mempraktikkannya. Dalam peribahasa Melayu ada menyebut bahawa 'tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahat'. Peningkatan ilmu akan dapat mengubah serta mempertingkatkan taraf kehidupan seseorang melalui proses kenaikan pangkat atau peluang pekerjaan yang baru.

Kaedah Penghuraian Kaedah penghuraian ialah suatu konsep di mana setiap individu yang telah mendapat maklumat serta pengetahuan terdahulu cuba membuat perkaitan dan membina suatu pengetahuan baru terhadap sesuatu pengalaman atau pengetahuan yang diperolehinya. Kaedah Penilaian Kaedah penilaian dalam konteks pendidikan sepanjang hayat ialah keupayaan seseorang individu dalam menterjemah pengetahuan serta pengalaman yang diperolehinya kepada suatu konsep penilaian yang berterusan.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 121 (c) Kaedah Penerangan Kaedah ini melibatkan konsep pernyataan dan penjelasan terhadap sesuatu perkara. Sentiasa berfikiran positif bahawa kegagalan pada hari ini adalah penawar untuk kecemerlangan. Ini juga akan memberikan impak kepada setiap individu dalam membuat sesuatu pertimbangan yang bersangkutan dengan penambahan kefahaman dan pengetahuan. Sentiasa terus berusaha dan sekiranya gagal bukan bererti gagal untuk selama-lamanya. Semaikan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Melalui penerangan dan penjelasan yang disampaikan oleh orang lain kepada individu akan menimbulkan kefahaman serta penambahan kepada pengetahuan setiap individu berkaitan. . Penilaian yang positif membolehkan individu memangkin diri mereka untuk terus meneroka dan memgurui sesuatu yang baharu. Perlu diingat bahawa kehidupan kita yang berasaskan pengalaman serta pengetahuan memerlukan kita sentiasa membuat penilaian sama ada sesuatu maklumat atau pengetahuan itu bersesuaian atau tidak dengan diri kita. Penambahan pengetahuan dan pengalaman ini memberikan impak kepada pengalaman pembelajaran sepanjang hayat. Sentiasa memupuk serta memankinkan diri bahawa setiap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah lebih baik daripada hari sebelumnya. (d) (e) Beberapa Pendekatan Untuk Meningkatkan Keupayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Berikut adalah beberapa pendekatan pembelajaran sepanjang hayat: (a) (b) (c) (d) (e) untuk meningkatkan keupayaan Sentiasa memotivasikan diri dan bersemengat untuk belajar. Ini juga secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada seseorang individu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman kepada konteks situasi semasa.

Amalkan sikap tidak mudah berputus asa demi untuk mencapai cita-cita. kemahiran. secara umumnya pemimpin dapatlah ditakrifkan sebagai individu atau seseorang yang mempunyai kemampuan. Selagi kita bernafas dan diberikan fikiran yang waras. Tugas guru bukan sahaja mengajar di dalam bilik darjah. Sepanjang kehidupan kita kita akan belajar dan cuba memperoleh sesuatu untuk kepentingan kelangsungan kehidupan kita. tetapi juga sebagai pemimpin kepada guru. keterampilan dan tahap keprofesionalisme individu. masyarakat dan negara. dapatlah kita rumuskan bahawa kemahiran pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya adalah sesuatu yang dituntut dalam kehidupan kita. Secara kesimpulannya. masyarakat pemiliknya dan di mana atau lokasi ia berlaku.4 KEMAHIRAN KEPIMPINAN Kehidupan sebagai seorang guru sebenarnya juga adalah sebagai seorang pemimpin. maka kita akan terus belajar untuk kesejahteraan hidup. Sentiasa ingat bahawa ilmu itu akan membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. masa dan jenis organisasi yang dipimpin. Sentiasa ingat bahawa ilmu adalah pelita yang akan menerangi kehidupan kita. kemahiran dan karisma . mapan dan sejahtera. Walau bagaimanapun. 6. Keupayaan dan kebolehan yang ada dalam diri seseorang guru patut dipuji kerana mereka bukan sahaja sebagai pemudahcara dalam pembelajaran namun juga sebagai penggerak kepada pembangunan sahsiah. bila. Sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita untuk terus meneroka serta cuba memperoleh sesuatu yang bersifat baharu dalam kehidupan. Definisi pemimpin juga dapat dianalogikan sebagai pemilik kecantikan yang ternyata bergantung pada siapa. bakat. lokasi. Peribahasa yang berbunyi „kalau guru kencing berdiri. Inilah yang patut kita fahami dan kita renungkan agar tugas profesion keguruan yang kita ceburi akan dapat membina masyarakat yang madhani. Ini juga amat bersesuaian dengan kata-kata yang berbunyi „tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahat‰. Definisi Pemimpin Definisi pemimpin sebenarnya adalah berbeza-beza bergantung pada faktor sifat kepimpinan.122 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (f) (g) (h) (i) Tanamkan sikap di mana ada kemahuan di situ ada jalan. rakan sejawat. anak murid akan kencing berlari‰ meletakkan kemoralan dan gaya kepimpinan seseorang guru itu akan menjadi anutan atau ikutan.

teman sekerja atau jabatan lain di dalam dan di luar organisasi. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas Proses kepemimpinan dibatasi sumber. Walaupun terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan pemimpin.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 123 tersendiri untuk mempengaruhi orang lain supaya menerima cadangan atau idea untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah dirancangkan. dan mengadakan evaluasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Modern Dictionary of Sociology (1996). Perkara yang sama juga mungkin akan berlaku kepada seseorang guru yang mengajar di sekolah kerana mereka juga adalah pengajar dan pemimpin yang akan memacu hala tuju pembangunan diri serta sahsiah diri setiap guru ke arah yang bermatlamat dan positif. Hala tuju yang dimaksudkan ialah yang bersifat positif ke arah pembangunan serta keterampilan diri. Tugas dan Peranan Pemimpin Berikut adalah beberapa tugas dan peranan seorang pemimpin: (a) Pemimpin bekerja dengan orang lain Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan keutamaan. Martin (1999). Dalam upaya pencapaian. tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. staf. dapatlah kita rumuskan bahawa pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai karisma. pemberi ganjaran yang seimbang dan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Pemimpin juga harus dapat mengatur waktu dan menyelesaikan masalah secara efektif. berkeperibadian mulia serta berkemahiran dalam komunikasi untuk merangsang dan menarik mperhatian orang lain agar bersama-sama memacu hala tuju serta haluan secara bersama. Pemimpin bertanggung jawab untuk kejayaan stafnya tanpa kegagalan. menjelaskan bahawa pemimpin adalah seorang pemandu yang memandu setiap pengikutnya ke arah satu destinasi. menjelaskan bahawa pemimpin (leader) adalah seseorang yang mempunyai peranan sebagai pengantara atau posisi dominan untuk mempengaruhi kelompok yang dia berada di dalamnya. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas) Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun dan menjalankan tugas. antaranya dengan orang atasannya. Zenger (1985). (b) (c) . pula melihat bahawa pemimpin itu sebagai seorang komunikator.

Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Pengurus adalah seorang mediator Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. (e) (f) (g) Ciri-ciri Utama Pemimpin yang Hebat Berikut adalah beberapa ciri utama pemimpin yang hebat: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Mempunyai keyakinan diri yang amat tinggi. Mampu untuk menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Bersikap adil. seorang pemimpin harus dapat mewakili kumpulan atau organisasinya. Seorang yang peramah. . Seorang yang bermotivasi tinggi. Oleh karena itu. Sentiasa berfikiran terbuka. pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (pengantara). Suka dan senang hati untuk bekerja dalam kumpulan. Seorang yang kreatif dan inovatif. Menghormati orang lain. Bersedia untuk berkorban untuk kepentingan ahli dalam kumpulan. Mempunyai taraf pendidikan yang baik. Mempunyai pegangan agama dan akidah yang kuat. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan tepat. Sebagai seorang diplomat. Pemimpin membuat keputusan yang sulit Seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah. Pemimpin adalah politisi dan diplomat Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sentiasa bekerja keras.124 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (d) Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Seorang yang boleh dipercayai. Berkemahiran dalam berkomunikasi dengan orang lain.

TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 125 Ć Ć Seorang yang adil dan bertanggungjawab.2 menjelaskan beberapa tips untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.2: Tips Seorang Pemimpin yang Baik Tips x Kemahiran kognitif x x x Kemahiran kepakaran x x x x x Kemahiran tindakan x x x x Kemahiran perhubungan x x x Penerangan Mempunyai keputusan akademik yang cemerlang Kemampuan berfikir secara jelas dan nyata Kemampuan penyelesaian menganalisis permasalahan dan Berpengetahuan yang luas dan global Mempunyai kemahiran teknikal dalam bidang tertentu Mempunyai tahap kompetensi yang tinggi dan relevan Mempunyai keyakinan diri yang tinggi Berkebolehan melakukan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna Berkebolehan mengagihkan tugas kepada orang lain dengan sempurna Bermotivasi Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik Lebih banyak bercakap bertindak dan bekerja daripada Mampu untuk membina kepercayaan ahli dalam kelompok yang terlibat Mempunyai kemahiran bersosialisasi yang baik Gemar serta berminat untuk bekerja dalam satu kumpulan Sentiasa menjadi contoh dan teladan kepada setiap ahli dalam kumpulan Rumusan Setiap individu yang lahir di muka bumi ini adalah seorang pemimpin sama ada pemimimpin kepada keluarga. Tips Untuk menjadi Seorang Pemimpin Yang Baik Jadual 6. masyarakat ataupun kepada dirinya sendiri. Jadual 6. Ini juga amat bersesuaian dengan pandangan Islam yang menganjurkan bahawa . dan Sentiasa aktif dan bertenaga.

konsisten. kita perlulah sentiasa berusaha memapankan diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik. bangsa. ketepatan. perlulah menghayati kepimpinan yang ada di dalam diri kita agar dapat diteladani oleh setiap anak didik kita agar mereka menjadi insan serta warganegara yang baik dan berinovatif serta bekerja ke arah pembangunan diri. Tahap intelektual termasuklah bagaimana membuat penjelasan. mengatasi prasangka dan bias tersendiri mengungkapkan dan membuat keputusan yang bijak tentang apa perlu dipercayai dan apa sepatutnya dibuat. Kemahiran kognitif dan penyusunan intelektual untuk mengenal pasti.5 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS Pengenalan Kemahiran pemikiran kritis amat penting dimiliki oleh setiap guru. logik dan bertanggungjawab. Ketepatan. Kemahiran ini akan membolehkan setiap guru berupaya dan cekap untuk menggunakan minda atau pemikiran dalam menilai kemunasabah atau kewajaran sesuatu idea yang disampaikan. Oleh itu. membuat pertimbangan perkara yang baik dan buruk dan akhirnya mengemukakan sesuatu dapatan atau kesimpulan berasaskan alasan dan bukti yang kukuh serta munasabah. Tahap-tahap Intelektual Berikut adalah beberapa tahap-tahap intelektual: Ć Ć Ć Penjelasan. ketelitian. berinovatif dan bermoral ke arah membentuk kesatuan ummah yang mantap dan sentiasa hidup dalam lingkungan kemoralan agama yang positif. menilai hujahan dan kesahihan.126 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM setiap individu yang lahir dan berada di muka bumi ini adalah khalifah kepada dirinya sendiri. berwawasan. Pemikiran kritis akan membantu seseorang guru menjauhkan diri daripada melaksanakan sesuatu kerja yang bersifat praktikal secara konsisten serta membolehkan seseorang guru berfikir secara rasional. Pemikiran kritis ialah pemikiran disiplin yang dikawal oleh tahap intelektual. agama dan negara yang positif serta gemilang. kesempurnaan dan keadilan. penyesuaian. keluarga dan masyarakat. Ia juga melibatkan kebolehan individu untuk membuat penakulan dan kebernasan. Ketelitian. Tidak ketinggalan juga kita sebagai seorang guru. 6. kesahihan yang logikal. menganalisis. .

. Selain itu. Ia juga membolehkan pencernaan beberapa idea dan konsep baru. Keadilan. Pemikiran kritis juga menjadikan guru lebih kritis dan peka dalam mengkaji hujah ataupun menyedarkan pernyataan yang dikeluarkan secara pengucapan atau penulisan dapat menyedarkan guru bahawa sesebuah pernyataan tidak semestinya benar walaupun konteks pernyataan adalah betul. Penyesuaian. (b) (c) Langkah-langkah Memupuk Pemikiran Kritis dalam Kalangan Guru Jadual 6.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 127 Ć Ć Ć Ć Ć Kesahihan yang logikal. Menganalisis pandangan atau pendapat. pemikiran kritis juga merupakan suatu aplikasi yang aktif di mana ia dapat: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Mengeluarkan pandangan sendiri. menganalisis secara kritis dengan mengambil kira pelbagai aspek. Kesempurnaan. dan Mencari idea baru. Mendekati kebenaran. dan Konsisten. Mencapai pemahaman yang baik. Membuat pengadilan. Matlamat Pemikiran Kritis Berikut adalah beberapa matlamat pemikiran kritis: (a) Menjadikan seseorang guru lebih terbuka dalam menerima sesuatu. mempertimbangkannya semula.3 menerangkan enam langkah memupuk pemikiran kritis di kalangan guru. Pemikiran kritis juga mampu membuka minda guru agar lebih menerima sesuatu perkara yang dibincangkan daripada terus menolaknya bulatbulat. Membuat tanggapan. Guru akan lebih berkeyakinan dalam menangani sesutau permasalahan dalam melihat sesuatu fenomena.

3: Langkah-langkah Memupuk Pemikiran Kritis di Kalangan Guru Langkah-langkah Langkah 1: Mencari dan menyelongkar informasi x x Penerangan Tahap pertama ialah mencari fakta atau penemuan informasi data. nilai pasaran dalam bentuk maklumat semakin banyak dan menjadi lebih tinggi.128 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM Jadual 6. Seseorang guru akan menyimpan informasi di dalam otak. Membuat persediaan. Memberikan contoh. Semakin banyak informasi yang diperolehi. Analisis melibatkan pemecahan apa yang telah kita baca atau mendengar kepada beberapa bahagian supaya idea itu menjadi semakin jelas. dan Mendramakan atau mempraktikan. Sebagai contoh. Mengilustrasi. Semakin banyak maklumat dan perkaitan yang dibuat akan menjadikan kita lebih matang dan menambahkan lagi pemahaman yang sedia ada. x Langkah 2: Memahami Informasi x x Langkah 3: Mengaplikasikan Informasi Aplikasi melibatkan beberapa cara seperti berikut: x x x x x x Langkah 4 : Menganalisis x x . Membuat ramalan. Asas informasi ini akan memberikan imapak kepada kita dalam menangani isu atau persoalan yang dihadapi kelak. Membuktikan kebenaran. Memahami setiap informasi amat penting untuk kita membuat perkaitan dengan sesuatu bidang lain. pemikiran kritis dapat mengkategorikan informasi yang diperolehi dan bertindak balas pada situasi yang berlaku berdasarkan logik dan pengamatan yang diberikan.

Sintesis melibatkan beberapa cara. melahirkan guru yang berkualiti. Langkah 6 : Penilaian x Penilaian dilakukan untuk menilai mutu setiap penghujahan yang digunakan untuk menyokong kesimpulan yang dibuat serta menilai kesahihan bukti-bukti yang dikemukakan. dan Mengimaginasi. Setiap cara tersebut merupakan kemahiran sintesis yang boleh diaplikasikan dalam bidang komunikasi ataupun pembelajaran. Berpandangan terbuka dan boleh menerima pandangan orang lain serta memberikan pandangan secara kritikal. (b) (c) (d) (e) . berinformasi dan berani berhujah serta memberikan pendapat yang bernas. Mencipta.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 129 Langkah 5 : Sintesis Sintesis ialah meletakkan bersama idea yang telah kita analisis dengan informasi baru untuk mencipta sesuatu yang tulen. iaitu x x x Mengubah. terdedah kepada kemahiran maklumat dan merangsang pemikiran yang lebih kritis. membangunkan keyakinan diri. Membekalkan kepada setiap guru dengan pelbagai strategi dan kemahiran yang akan dapat memperbaiki keupayaan diri berkomunikasi dengan lebih mapan. x Kebaikan Pemikiran Kritis Berikut adalah beberapa kebaikan pemikiran kritis: (a) Membantu guru mengeluarkan pendapat dan idea tanpa rasa takut. Seseorang guru yang mempunyai pemikiran kritis pasti sentiasa bersedia untuk mempertahankan bukti sahih itu melalui hujah-hujah yang logik serta bernas. Mampu melahirkan guru yang bermaklumat. Mengelakkan daripada guru membuat keputusan yang tidak tepat dan merugikan diri sendiri. jelas dan berkesan.

Penyelesaian masalah juga merupakan satu proses bagaiamana individu menggunakan pengetahuan yang sedia ada. Penyelesaian masalah memerlukan standard dan kualiti. (b) (c) (d) (e) Proses Penyelesaian Masalah Proses penyelesaian masalah telah dinyatakan di dalam Rajah 6. menggunakan pelbagai konsep dan menyemak sesuatu perkara secara logik. menyusun data. menaakul masalah. operasi.2.130 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM Kepentingan Kemahiran Penyelesaian Masalah kepada Guru Berikut adalah beberapa kepentingan kemahiran penyelesaian masalah kepada guru: (a) Penyelesaian masalah adalah suatu tindakan yang memberikan respons atau reaksi kepada sesuatu masalah yang berlaku dengan meminimumkan keburukan dan memaksimumkan kebaikan. . Penyelesaian masalah perlu menggunakan strategi tertentu untuk menyelesaikan sesuatu isu atau permasalahan. Penyelesaian masalah juga akan dapat menguji kepintaran berfikir dan kemahiran lain seperti kemahiran dalam fakta asas. kemahiran dan segala pemahaman untuk mengenal pasti sesuatu keadaan yang berbeza dan luar biasa daripada keadaan yang lazim berlaku.

2: Proses-proses penyelesaian masalah Mari kita bincang proses-proses tersebut dengan lebih lanjut. Memahami masalah Seseorang guru juga perlulah memahami setiap permasalahan yang dihadapinya.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 131 Rajah 6. (a) Menyedari masalah Setiap guru perlu memahami bahawa setiap masalah yang dihadapi akan membawa kepada permasalahan dan menjadi penghalang kepada mereka untuk mencapai matlamat atau objektif yang telah ditetapkan. Dengan cara ini sahajalah mereka akan dapat membuat pilihan serta mencari alternatif tertentu dalam mengahadpi dan menyelesaikan masalah tersebut. (b) .

Penggunaan e-ekonomi. kemahiran ini juga perlu ada kerana guru juga bertindak sebagai seorang jurujual atau pemasar produk. Dalam konteks ini seseorang guru boleh menggunakan kemahiran analis SWOT ataupun pendekatan perkiraan keadaan yang mana satu kah di antara pilihan penyelesaian masalah kurang risiko tetapi banyak memberikan manfaat. Dengan meneroka setiap kesan dan akibat yang bakal dihadapi seseorang guru sudah pasti akan dapat membuat pilihan yang terbaik terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Keserasian guru dalam keusahawanan juga boleh dilihat berdasarkan enam paradigma keserasian . Jepun. Banyak pilihan atau alternatif akan mematangkan lagi pemikiran guru dalam mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.132 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (c) Meneroka pilihan penyelesaian masalah Guru perlulah membuat pilihan terhadap strategi atau cara penyelesaian masalah yang terbaik. Oleh itu. Meninjau kesan akibat Setiap pemilihan penyelesaian masalah sebenarnya akan memberikan kesan tertentu. Inilah proses terakhir menggabungkan keseluruhan proses penyelesaian masalah. Negara-negara maju seperti Korea. Setiap orang guru perlulah mengambil peluang dalam apa juga bidang perniagaan yang wujud dan mempelajari teknikteknik menjadi usahawan yang betul dan berkesan. ideologi lebaralisasi di dan cabaran globalisasi menjadikan bidang keusahawanan dan perniagaan sebagi suatu bidang yang amat mencabar dan memerlukan daya saing serta inovasi dalam pengisiannya. Apa yang penting ialah pemindahan setiap ilmu keusahawanan yang ada dan dipupuk oleh guru kepada pelajar mereka agar mereka bakal menjadi usahawan yang berjaya kelak. langkah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya perlulah ditanam pada peringkat awal lagi. (d) (e) 6. Singapura dan lain-lain menjadikan bidang perniagaan dan keusahawanan sebagai suatu bidang yang perlu dipupuk dan dipelopori oleh semua rakyatnya.6 KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN Pengenalan Sebagai seorang guru. Membuat pilihan dan keputusan Langkah yang terakhir yang bakal dihadapi oleh guru dalam proses penyelesaian masalah ialah membuat pilihan yang terbaik serta membuat keputusan.

Ia juga amat berkait rapat dengan kesedaran untuk mengambil kira pendapat pihak lain tentang urusan perniagaan yang dilakukan. Kejujuran dan amanah Sifat ini penting untuk mewujudkan kepercayaan pengguna dan rakan niaga kepada perniagaan yang dijalankan.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 133 kerjaya Teori Kerjaya Holland yang meletakkan guru dalam tiga segi paradigma sosial. Kewujudan syarikat akan lebih disanjungi kerana tujuannya adalah lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata untuk diri sendiri. Sifat ini boleh memberikan gambaran yang positif kepada hasil usaha yang dilakukan dan akan menjadi pendorong kepada kejayaan seterusnya. Komited Seorang usahawan juga perlu komited terhadap kerja-kerja yang dipikul olehnya. harus diingat bahawa penggunaan kuasa yang (b) (c) (d) (e) (f) . Menyelesaikan masalah Seorang usahawan yang berjaya juga perlu bijak menyelesaikan masalah yang dihadapinya. artistik dan berdaya usaha. seseorang guru perlulah mempunyai semangat yang tinggi dalam mengatasi semua krisis yang bakal dihadapi. Jika sifat ini tidak ada pada seseorang usahawan. Berdisiplin dan kosisten Sifat berdisiplin dan konsisten dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna adalah juga merupakan salah satu kunci kejayaan kepada seseorang usahawan. Tips untuk Menjadi Usahawan Berjaya Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya: (a) Semangat Untuk berjaya dalam bidang keusahawanan. Berkuasa Seseorang usahawan juga perlulah memahami tentang kuasa-kuasa yang ada pada mereka khususnya dalam menentukan sesuatu fenomena yang berkaitan dengan perniagaan. Semua urusan yang berkaitan dengan perniagaan dan keusahawanan yang dilakukan adalah amat berkait rapat dengan keputusan yang dibuat sama ada secara positif atau pun negatif. ia boleh membantutkan usaha untuk mempertahankan bidang perniagaannya serta berusaha untuk bersaing dengan perniagaan lain yang mempunyai perkhidmatan yang sama dengannya. Namun.

(g) Kreatif dan inovatif Seseorang usahawan juga perlulah mempunyai sifat kreatif dan inovatif. Ini akan memastikan pelanggan terus berurusan dan menarik minat pelanggan pada masa hadapan. matlamat dan jangkaan terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi juga patut diteliti agar suatu tindak susul penyelesaian masalah dapat disediakan. Ledakan maklumat dan sokongan teknologi maklumat seperti Internet. twiter dan lain-lain patut digunakan sepenuhnya oleh setiap usahawan untuk menguasai dan melonjakkan perniagaan yang dilakukan oleh mereka. mas pelanggan. Membuat perancangan bersistematik Perancangan yang sempurna dan bersistematik juga perlulah menjadi agenda utama kepada setiap usahawan. Selain itu. Menitikberatkan mutu kerja Kualiti kerja adalah suatu imej perniagaan yang penting kepada pelanggan. Seperti kata bidalam Melayu „sediakan payung sebelum hujan‰. Mereka yang berjaya menguasai maklumat akan dianggap lebih berjaya. Mencari maklumat Maklumat adalah sumber penting dalam memastikan setiap perniagaan dapat berjalan dengan baik atau pun sebaliknya. Dunia pada masa kini lebih tertumpu kepada penguasaan maklumat. Kebolehan setiap usahawan untuk mendapatkan maklumat yang bermutu juga adalah suatu agenda penting dalam memajukan perniagaan. Keduadua kemahiran ini akan memberikan impak dan peluang percambahan perniagaan yang lebih bersifat positif. Oleh itu setiap usahawan perlulah memahami batas kuasa dan menggunakan kuasa demi untuk kebaikan dan bukan semata-mata kerana hawa nafsu. Dalam kontekis ini. (h) (i) (j) (k) . masyarakat dan kerajaan. Pengawalan mutu produk atau perkhidmatan yang diberikan serta kepuasan pelanggan perlu dilakukan dengan teliti oleh setiap usahawan. pelabur. Pengenalan kepada suatu cara baru dalam memasarkan hasil keluaran contohnya akan dapat melonjakkan lagi setiap hasil jualan dan pengeluaran. Mengenal pasti peluang Sifat ini perlu ada kepada setiap usahawan kerana ia akan memberikan peluang kepada setiap usahawan untuk sentiasa mencari peluang perniagaan yang menguntungkan. Ini akan memberikan impak yang positif dalam merealisasikan setiap hala tuju perniagaan.134 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM berlebihan juga akan membawa kemudaratan. laman sesawang. setiap usahawan juga perlulah berusaha meminimumkan kos dan memaksimumkan pengeluaran.

dan Perpecahan rakan kongsi. Mengambil mudah persaingan yang wujud di persekitaran.4: Perbezaan di antara Peniaga dan Usahawan Peniaga Sentiasa melibatkan diri dengan usaha urusan jual beli Sentiasa berusaha untuk menambahkan keuntungan Tidak tertarikh dengan perkembangan teknologi dan perubahan Menjual barangan yang telah sedia ada di pasaran Menghadapi persaingan sebagai suatu cabaran yang biasa Berfikir hanya masalah harian untuk menyelesaikan Usahawan Melibatkan diri dengan usaha mencipta barangan keluaran sendiri Mementingkan kejayaan keuntungan semata-mata dan bukan untuk Mengikuti segala pembaharuan menambahkan kualiti dan kreativiti Memperkenalkan barangan baru yang boleh menembusi pasaran Persaingan adalah suatu cabaran yang memerlukan penelitian rapi untuk terus hidup Merenung jauh ke hadapan dan sentiasa berfikir untuk meningkatkan kemajuan pada masa hadapan Sebab-Sebab Kegagalan Menjadi Usahawan Berikut adalah beberapa penyebab kegagalan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Gagal atau tidak tahu merancang dengan baik. Sistem akaun yang tidak efisien. . Kurang pengalaman. Gagal mengurus aliran tunai dengan baik. Tidak mempunyai visi dan wawasan yang jelas. Jadual 6.4 menerangkan beberapa perbezaan di antara peniaga dan usahawan. Lokasi perniagaan yang kurang sesuai. Kemahiran yang terhad. Khidmat pelanggan yang tidak cekap.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 135 Jadual 6. Pekerja yang tidak mahir dan amanah. Strategi pemasaran yang tidak berkesan.

buruk atau baik. nilai dan moral. Kekuatan etika. Gluck (1996). tanpa etika dan nilai yang betul akan menyebabkan pelbagai kepincangan dalam mengatur kehidupan seharian. Keberkesanan prinsip etika terletak pada guru itu sendiri.3 yang mengaitkan diri kita. anak murid akan kencing berlari‰ yang jelasnya membawa pengertian bahawa setiap keperibadian dan moraliti yang ada pada setiap guru akan dicontohi oleh setiap anak didik mereka.3: Kaitan antara diri dan norma masyarakat dan agama (ketuhanan) .7 ETIKA DAN NILAI PROFESIONAL Pengenalan Istilah etik atau etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ÂethosÊ yang membawa maksud perwatakan dan keperibadian. Rajah 6. mendefinisikan etika sebagai suatu kajian filosofikal terhadap moraliti. Namun demikian. Etikan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau pun kelompok untuk menilai tindakan yang dilakukan itu sama ada salah atau betul. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi. Shea (1998). nilai dan moral inilah menjadi asas kepada penjelmaan diri individu yang benar-benar stabil dan positif. nilai dan etika adalah sangat penting bagi semua golongan masyarakat terutamanya kalangan guru. Keadaan ini boleh kita rujuk melalui Rajah 6. pula mendefinisikan etika sebagai prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu dan sebagai satu standard tingkahlaku. Etika merupakan ilmu tentang norma. nilai dan agama akan menjadi penyaring kepada ketentuan perkara yang sepatutnya kita lakukan. Walaupun kita sebagai individu bebas melakukan sesuatu berdasarkan hak asasi manusia tetapi batasan tentang norma masyarakat. sesuai dengan peribahasa Melayu yang menyatakan „kalau guru kencing berdiri. norma masyarakat dan agama (Ketuhanan).136 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM 6. Oleh itu. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian guru. guru tidak akan dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Kita sememangnya mempunyai hak kebebasan sebagai individu tetapi norma masyarakat dan nilai terhadap agama akan menentukan tahap kebebasan kita.

Keadilan. Kerjasama. Keberanian. budaya. etika dan juga moral.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 137 Nilai merupakan pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak. Berdikari. Patriotisme. Oleh itu. Ini amat sesuai dengan peribahasa Melayu „alah bisa tegal biasa‰ yang membawa maksud sesuatu perkara atau perlakuan jika diamalkan selalu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan sebati di dalam diri setiap mereka yang menerima perlakuan tersebut. Kasih sayang. Kesyukuran. Kekerapan para guru membudayakan penyerapan nilai ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada budaya mengahayati nilai yang positif dalam kalangan diri pelajar kelak. Ia merupakan rangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkah laku. dan Semangat bermasyarakat. . Hemah tinggi. semakin banyak penyerapan nilai yang diberikan kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran maka lebih banyaklah nilai akan dipaparkan oleh setiap pelajar kelak. Hormat-menghormati. Nilai murni yang sepatutnya dipegang oleh seseorang guru berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ialah: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Baik hati. Nilai dapat dikategorikan berasaskan agama. Kejujuran. Kerajinan. Rasional. Kebersihan fizikal dan mental. Kesemua 17 nilai murni yang dinyatakan terdahulu perlulah kerap diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesederhanaan. Kebebasan.

Seseorang guru yang sentiasa mengamalkan proaktif dan berinisiatif akan melakukan sesuatu tugasan atau kerja sebelum diarahkan oleh pihak pengurusan atasan. keikhlasan dan rasa tanggungjawab dan bukannya kerana pujian atau ganjaran. (a) Cemerlang Seseorang yang bekerja dengan cemerlang akan melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan mengambil sikap sambil lewa sahaja. Niat Setiap guru juga perlu mempunyai niat yang betul dan ikhlas semasa melaksanakan tugas pengajaran. Bertanggungjawab Terhadap Masyarakat Etika dan nilai profesional guru menekankan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan kepada masyarakat. Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja. dia perlulah sentiasa berusaha mengatasi masalah tersebut dan menyelesaikannya sebaik mungkin tanpa mudah berputus asa.138 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM Ciri-ciri Etika dan Nilai Profesional Yang perlu Ada Pada Diri Guru Berikut adalah beberapa ciri etika dan nilai profesional yang perlu ada pada seseorang guru untuk menjadi insan yang cemerlang dan berjaya. Sikap Proaktif dan Inisiatif Sikap proaktif amat berbeza dengan sikap aktif kerana sikap proaktif biasanya akan sentiasa berusaha melakukan sesuatu walaupun tanpa arahan. mantap dan sentiasa berfikiran ke hadapan sesuai dengan tuntutan semasa pada masa kini. tugas atau janji yang mesti dilaksanakan. Prestasi tugasnya akan sentiasa tinggi. Seseorang guru yang bertanggungjawab akan sentiasa memastikan apa yang diajarkannya itu akan dikembalikan semula kepada masyarakat dengan pelbagai bentuk perkhidmatan yang akan mampu meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tahap kecemerlangan seseorang guru perlulah mempunyai disiplin diri yang kuat. Setiap tugasan yang dipertanggungjawabkan akan dilakukan dengan tekun. masyarakat dan negara. Guru seperti ini juga dianggap sebagai seorang guru yang mempunyai keazaman untuk melakukan yang terbaik dan berusaha mengatasi kelemahan yang ada. Kesungguhan ini sebenarnya adalah didorong oleh kejujuran. teliti dan penuh rasa tanggungjawab. Guru perlulah memberikan komitmen terhadap tugas agar dapat melahirkan generasi serta anak didik yang berguna kepada keluarga. Jika guru seseorang guru menghadapi masalah semasa melaksanakannya. (b) (c) (d) .

Bijak mengurus masa. Apatah lagi sebagai seorang guru yang sering menjadi role model sudah pasti setiap perlakuan dan apa yang dilakukan akan menjadi turutan serta contohan kepada orang lain khususnya anak didik kita.TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM W 139 (e) Amanah Seseorang guru juga perlulah mempunyai sikap amanah dalam melaksanakan tugasnya. Akhlak Akhlak mulia yang dimilikki oleh seseorang guru akan menjadi lambang ketinggian peribadi dan kualiti diri. Keakraban seseorang guru dalam profesionnya akan menjadikan mereka lebih bersifat terbuka dan sentiasa berusaha memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak didiknya. Masa itu amat penting dikuasai dan diurus oleh setiap guru agar tiada sedikit masapun yang tidak berfaedah digunakan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab. maka bijaklah diri kita mengaturkan kehidupan dan perjalanan hidup yang kita lalui. Bersyukur Bersyukur adalah salah satu sikap positif yang perlu ada di dalam diri setiap guru. Kita patut rasa bersyukur dengan segala pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. (f) (g) (h) (i) . Pengurusan Masa Pengurusan masa juga adalah sebahagian daripada etika dan moral yang perlu ada dalam kalangan guru. Sifat komited juga akan dapat menyumbang ke arah kecemerlangan akademik dan pembentukan sahsiah yang terpuji. Sikap berterima kasih dan sering bersyukur dengan nikmat yang diberikan akan menjadikan diri kita sebagai insan yang mulia. Kesemua akhlak buruk ini akan merugikan diri guru itu sendiri dan kesannya juga akan diterima oleh masyarakat. Komited Terhadap Profesioan Walaupun tugas seseorang guru itu mengajar. Sikap amanah ini akan membolehkan seseorang guru melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan akan memberikan impak terhadap penonjolan keperibadian serta identiti guru tersebut. namun banyak lagi tugas sampingan lain yang berkait rapat dengan pengajaran dan pembangunan sahsiah diri. agama dan negara. Tiada gunanya bagi seseorang yang berpendidikan tinggi dan kemudiannya menjawat jawatan yang baik tetapi mempunyai akhlak yang buruk seperti mengamalkan rasuah. pilih kasih dan tidak komited dalam kerja.

Ia juga akan dapat mengawal diri guru daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan. Ini secara tidak alngsung akan memberikan impak dalam meingkatkan mutu atau kualiti kerja serta corak tugas yang dihadapi. Dengan membuat muhasabah atau renung kembali diri sudah pasti kita dapat mengukur setiap apa yang telah kita lakukan sama ada baik atau sebaliknya. Islam sendiri pun menggalakkan agar setiap umatnya sentiasa menekankan sifat sabar seperti mana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bermaksud „kesabaran itu adalah sebahagian daripada iman‰. Sabar Setiap orang guru juga perlu mempunyai sifat sabar di dalam diri. (k) . Dengan adanya sifat sabar setiap apa yang kita lakukan sudah pasti diteliti dan dilaksanakan berasaskan penilaian yang betul tanpa membuat tuli atau tergesa-gesa.140 X TOPIK 6 KEMAHIRAN INSANIAH DAN KOKURIKULUM (j) Membuat Muhasabah Diri Sebagai manusia biasa kita sering juga melakukan kesilapan. Penambahbaikan dan pembetulan boleh dilakukan selepas kita membuat muhasabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful