INSTRUMEN KAJIAN BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN AMALAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN BENGKEL DALAM KALANGAN GURU PELATIH

IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK BAHAGIAN A: BIODATA RESPONDEN Sila tandakan ( ) dalam petak berkenaan dan isi ruangan yang disediakan 1. Nama Sekolah/IPGM: …………………………………………………………………

2. Jantina Lelaki Perempuan

3. Bangsa Melayu Cina

India

lain-lain

4. Umur:……………tahun

5. Sekolah asal: ………………………………………………………………………………..

6. Kursus: RBT Sains

Tesl Matematik

7. Kekerapan menggunakan bengkel semasa berpraktikum/di IPGM : 1-2 kali seminggu 5 kali dan keatas 3-4 kali seminggu Setiap hari

8. Saiz bengkel: Besar sedarhana kecil

item PENGETAHUAN TENTANG SISTEM PENGURUSAN ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL DI IPGM. Sila baca kenyataan yang diberikan. 3. Penubuhan jawatankuasa dibentuk bagi mengurus sesebuah bengkel. Alatan diklasifikasikan mengikut keperluan dan kesesuaian tempat. 8 Jadual bertugas disediakan dan ditampal pada papan kenyataan didalam bengkel kemahiran hidup. 6 7 Pelan bengkel dilabelkan dengan jelas dan mudah untuk difahami. PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH SEMASA MENJALANI PRAKTIKUM. 10 Guru pelatih dikehendaki membaik pulih alatan-alatan yang telah rosak di dalam bengkel 11 12 Semua peralatan diletakkan pada tempat asal selepas digunakan. Guru pelatih mempelajari langkah-langkah menyediakan laluan kecemasan di dalam bengkel. Gunakan skala yang telah disediakan untuk menjawab kenyataan tersebut. : Sangat tidak setuju : Tidak setuju : Tidak pasti : Setuju : Sangat setuju Skala STS TS TP S SS Pernyataan . 2. Tandakan () dalam petak berkenaan Skala: STS TS TP S SS No.BAHAGIAN B: BORANG SOAL SELIDIK AMALAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN BENGKEL 1. 1 2 3 4 5 Guru pelatih dapat membezakan harta modal dan inventori Bahan-bahan diklasifikasikan mengikut keperluan dan kesesuaian tempat. Langkah-langkah keselamatan perlu diketahui oleh guru pelatih sebelum menggunakan sesuatu alatan dan bahan. Alatan-alatan tangan dikatogerikan dan di simpan didalam panel terbuka dan panel tertutup. 9 Laluan kecemasan digunakan apabila berlaku sebarang kemalangan di dalam bengkel.

Gunakan skala yang telah disediakan untuk menjawab kenyataan tersebut. item : Sangat tidak setuju : Tidak setuju : Tidak pasti : Setuju Skala Pernyataan SS : Sangat setuju .1. Sila baca kenyataan yang diberikan. Tandakan () dalam petak berkenaan Skala: STS TS TP S No. 3. 2.

Gunakan skala yang telah disediakan untuk menjawab kenyataan tersebut. Peraturan keselamatan bengkel disediakan pada setiap ruangan meja kerja di Pernyataan Skala item dalam bengkel. 16 Guru pelatih mencatat buku rekod penggunaan bengkel selepas tamat proses pembelajaran. 17 No. 3. Tandakan () dalam petak berkenaan Skala: STS TS TP S SS : Sangat tidak setuju : Tidak setuju : Tidak pasti : Setuju : Sangat setuju . 14 Setiap peralatan bengkel yang baru perlu didaftarkan di dalam borang-borang pengurusan aset. 21 Tunjuk cara penggunaan alatan tangan dan bahan yang berada di dalam bengkel dilakukan oleh pensyarah sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku 22 Guru pelatih merekod perolehan bahan dan alatan di dalam bengkel. 1. 19 Guru pelatih mengetahui cara-cara penyelenggaraan alatan selepas diberikan pendedahan oleh pensyarah. 2. 20 Maklumat berkaitan pengurusan alatan dan bahan diperolehi melalui papan kenyataan yang berada di dalam bengkel. Sila baca kenyataan yang diberikan. PENGETAHUAN TENTANG SISTEM PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN ALATAN DAN BAHAN DI BENGKEL DI IPGM.STS TS TP S SS 13 Kerusi diletakkan diatas meja selepas proses pembelajaran dan pengajaran berakhir. 18 Guru pelatih mengetahui cara-cara melengkapkan borang-borang pengurusan aset di dalam bengkel. 15 Rujuk pensyarah sekiranya berlaku sebarang kemalangan semasa membuat kerja-kerja bengkel.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU PELATIH DALAM MENGURUSKAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH SEMASA MENJALANI PRAKTIKUM. Susunan meja dan kerusi di dalam bengkel tidak sesuai dengan keluasan bengkel. 24 Guru pelatih merekod kerosakan-kerosakan peralatan dan bahan yang berada didalam bengkel. 2. PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN ALATAN DAN BAHAN DI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH SEWAKTU MENJALANI PRAKTIKUM 25 26 27 28 Buku peminjaman dan pemulangan alatan disediakan di dalam bengkel. Lebihan bahan yang digunakan dibuang di tempat yang selamat. Alatan dan bahan yang telah rosak direkodkan. 31 Penyemakan stok inventori dilakukan pada setiap minggu akhir persekolahan. Peralatan dan bahan perlu diperiksa setiap kali sebelum meninggalkan bengkel 29 30 Setiap panel peralatan dilabel dengan nama yang betul. Gunakan skala yang telah disediakan untuk menjawab kenyataan tersebut. 32 33 Alatan dan bahan di dalam bengkel tidak mencukupi. Tandakan () dalam petak berkenaan Skala: STS TS TP S SS : Sangat tidak setuju : Tidak setuju : Tidak pasti : Setuju : Sangat setuju . 3. Alatan-alatan diminyakkan selepas digunakan bagi mengelakkan sebarang kerosakan. Sila baca kenyataan yang diberikan.STS TS TP S SS 23 Guru pelatih mengetahui kaedah menyimpan dan menempatkan peralatan dalam bengkel dengan teliti berdasarkan ciri-ciri keselamatan. 1.

Saiz bengkel kurang sesuai untuk menjalani aktiviti bengkel. Peraturan-peraturan didalam bengkel kurang difahami. Kurang berpengalaman dalam menguruskan inventori bengkel di sekolah.No. Stor untuk menempatkan alatan tidak disediakan di bengkel . item 34 35 36 37 38 39 40 Pernyataan STS Skala TS TP S SS Jadual waktu penggunaan bengkel adalah terhad. Peruntukan kewangan untuk menguruskan bengkel tidak mencukupi. Pencahayaan dan pengudaraan di dalam bengkel tidak kondusif.