ตารางการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
ลําดับที่
รายการ
1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) *
3 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ *
4 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
5 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
6 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) *
7 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
8 การสร้าง Webpage ประเภท CMS
9 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
10 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
11 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13 การตัดต่อภาพยนตร์ *
14 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ *
15 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

ระดับชั้น
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.4-6
ม.1-3
ม.4-6
ม.1-3
ม.1-3
ม.4-6
ม.1-3
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6
ม.1-3

ประเภท
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน

วันที่แข่ง
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
6 กันยายน 2555
6 กันยายน 2555
6 กันยายน 2555
6 กันยายน 2555
6 กันยายน 2555
7 กันยายน 2555
7 กันยายน 2555
7 กันยายน 2555
7 กันยายน 2555
7 กันยายน 2555

เวลา
09.00-12.00 น.
09.00-14.00 น.
09.00-14.00 น.
09.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-11.00 น.
09.00-11.00 น.
09.00-14.00 น.
09.00-14.00 น.
09.00-16.00 น.

** รายการที่ 2, 3, 6, 13 และ 14 ให้ผู้เข้าแข่งขันนําไมโครโฟน และหูฟังมาด้วย

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.