S. NO.

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MM-1 MM-2 MM-3 MM-4 MM-5 MM-6 MM-7 MM-8 MM-9 MM-10 MM-11 MM-12 MM-13 MM-14 MM-15 MN-16 MN-17 MN-18 MN-19 MN-20 MN-21 MN-22 MN-23 MN-24 MN-25 MN-26 MN-27 MN-28 MN-29 MN-30 MG-31 MG-32 MG-33 MG-34 MG-35 MG-36 MG-37 MG-38 MG-39 MG-40

Village Tarsi Narhaoli Aajampur Birjapur Aurangabad Mudesi Nagri Rampur Kathaoti Kuan Dampier Nagar Dampier Nagar Narhaoli Aurangabad Birjapur Dhaoli Pyau Chiksaoli Gajipur Nand Gaon Dehat Ajeej Pur Umarala Chiksaoli Gajipur Nand Gaon Dehat Gidoh Hari Pura Kotvan Kotvan Umarala Gopal Bag Meena Nagar Parasauli Gautholi Pura Magaurra Lorihapatti Goverdhan Parasaoli Jatipura Gautholi Gautholi

Gram Panchayat

Block

District Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura

Location Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban Urban Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural

PS/UPS Name of School PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS

Tarsi Mathura Narhaoli Mathura Tantura Mathura Birjapur Mathura Aurangabad Mathura Mudesi Mathura Rampur Mathura Rampur Mathura Kathaoti Kuan Mathura Ward-19 Dampier Nagar Mathura Ward-19 Dampier Nagar Mathura Narhaoli Mathura Aurangabad Mathura Birjapur Mathura Dhaoli Pyau Mathura Chiksaoli Nanad Gaon Gajipur Nanad Gaon Nand Gaon Dehat Nanad Gaon Ajeej Pur Nanad Gaon Dahgaon Nanad Gaon Chiksaoli Nanad Gaon Gajipur Nanad Gaon Nand Gaon Dehat Nanad Gaon Gidoh Nanad Gaon Verhana Nanad Gaon Dahgaon Nanad Gaon Kotvan Nanad Gaon Dahgaon Nanad Gaon Kosi Dehat Nanad Gaon Verhana Nanad Gaon Mehmudpur Goverdhan Gautholi Goverdhan Pura Goverdhan Magaurra Goverdhan Lorihapatti Goverdhan Goverdhan Goverdhan Mehmudpur Goverdhan Jatipura Goverdhan Gautholi Goverdhan Gautholi Goverdhan

Date of Meal served Survey Ps Tarsi 3/6/2013 Ps Narhaoli-2 3/6/2013 167 Ps Aajampur 3/6/2013 45 Ps Birjapur 3/6/2013 158 Ps Aurangabad-1 3/6/2013 221 Ps Mudesi 3/7/2013 64 Ps Nagri 3/7/2013 51 Ps Rampur 3/7/2013 Ps Azad Primary School 3/7/2013 × Ps Bhramchari Dempier Nagar 3/7/2013 × PS Krashi Santan Ps Dempier Nagar3/7/2013 Mathura × UPS Narhaoli 3/6/2013 × UPS Aurangabad 3/6/2013 100 UPS Birjapur 3/6/2013 09 UPS Dhaoli Pyau 3/7/2013 × UPS Chiksaoli 3/8/2013 35 UPS Gajipur 3/8/2013 29 UPS Nand Gaon Dehat 3/8/2013 35 UPS Ajeej Pur 3/9/2013 26 UPS Umarala 3/9/2013 36 PS Chiksaoli 3/8/2013 50 PS Gajipur 3/8/2013 31 PS Nand Gaon Dehat 3/8/2013 × PS Gidoh-1 3/8/2013 130 PS Hari Pura 3/8/2013 79 PS Kotvan-2 3/9/2013 14 PS Kotvan-1 3/9/2013 PS Umarala 3/9/2013 59 PS Gopal Bagh 3/11/2013 0 PS Meena Nagar 3/11/2013 55 UPS Parasauli 3/6/2013 26 UPS Gautholi 3/6/2013 41 UPS Pura 3/7/2013 18 UPS Magora 3/7/2013 62 UPS Lorihapatti 3/7/2013 11 PS Goverdhan-1 3/6/2013 107 PS Parasaoli 3/6/2013 82 PS Jatipura 3/6/2013 72 PS Gautholi 3/6/2013 70 PS Nagla Gautholi 3/6/2013 03

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 MG-41 MG-42 MG-43 MG-44 MG-45 MCH-46 MCH-47 MCH-48 MCH-49 MCH-50 MCH-51 MCH-52 MCH-53 MCH-54 MCH-55 MCH-56 MCH-57 MCH-58 MCH-59 MCH-60 District GBDN1 GBDN2 GBDN3 GBDN4 GBDN5 GBDN6 GBDN7 GBDN8 GBDN9 GBDN10 GBDN11 GBDN12 GBDN13 GBDN14 GBDN15 GBB16 GBB17 GBB18 GBB19 GBB20 GBB21 Gopalpur Pura Mangora Loharya Patti Na Khera Dautana Bhadawal Bhadawal Ghanouta Khaira-Ii Dautana Supana Khapra Chata Khurshi Khurshi Madawal Dautana Supana Chata Dehat Gautam Buddha Nagar Tugalpur Chiti Junedpur Murshadpur Achhar Kasna Dungarpur Rilka Girdhar Pur Panchayatan Inayatpur Girdhar Pur Duggarpur Rilka Junedpur Tugalpur Chitee Dankaur Mamura Morna Naya Baas Salarpur Kulsera Gijhaod Rasulpur Pura Magora Loharya Patti Malhu Dautana Khamara Khamara Ghanouta Khaira-Ii Dautana Phalaina Khapra Ranwari Ranhera Ladpur Khayara Dautana Phalen Ranwari Tugalpur Chiti Junedpur Luksar Kasna Kasna Dungarpur Rilka Girdhar Pur Chirasi Girdhar Pur Duggarpur Rilka Junedpur Tugalpur Chitee Dankaur Parthla Morna Haraula Salarpur Kulsera Gijhaod Goverdhan Goverdhan Goverdhan Goverdhan Goverdhan Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Chata Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Dankaur Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Mathura Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS Gopalpur PS Pura PS Mangora-2 PS Loriha Patti PS Khera PS Garhimali PS Bhadawal-2 PS Bhadawal-1 PS Dhanouta PS Khaira-2 PS Dautana PS Supana PS Khapra-1 PS Chata-1 PS Khurshi UPS Khurshi UPS Madawal UPS Dautana UPS Supana UPS Chata Dehat PS Tugalpur PS Chiti PS Junedpur PS Murshadpur PS Achhar PS Kasna PS Dungarpur Rilka PS Girdhar Pur PS Panchayatan UPS Girdhar Pur UPS Duggarpur Rilka UPS Junedpur UPS Tugalpur UPS Chitee UPS Dankaur UPS Mamura UPS Morna UPS Naya Baas UPS Salarpur UPS Kulsera PS Gijhaod 3/7/2013 3/7/2013 3/11/2013 3/11/2013 3/11/2013 3/9/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/9/2013 3/8/2013 3/9/2013 3/9/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/9/2013 3/9/2013 3/9/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/4/2013 3/4/2013 3/2/2013 3/2/2013 3/2/2013 3/2/2013 3/4/2013 3/2/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/2/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/27/2013 17 55 40 25 84 50 51 42 × 115 01 × × 20 × 117 49 × 163 ups .34 66 × 215 × 46 82 02 × 58 ps -50 ps -79 173 95 136 102 75 × Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarUrban Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural .

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 GBB22 GBB23 GBB24 GBB25 GBB26 GBB27 GBB28 GBB29 GBB30 GBJ 31 GBJ 32 GBJ 33 GBJ 34 GBJ 35 GBJ36 GBJ37 GBJ38 GBJ39 GBJ40 GBJ41 GBJ42 GBJ43 GBJ44 GBJ45 GBJ46 GBJ47 GBJ48 GBJ49 GBJ50 GBDN51 GBDN52 GBDN53 GBDN54 GBDN55 GBDN56 GBDN57 GBDN58 GBDN59 GBDN60 District 121 HH-1 122 HH-2 Hoshiarpur Morna Haraula Atta-I Chalera Aagahpur Salarpur Kulsera Haldawni Jahangeerpur Sabaota Mustafabaad Kanigarhi Juppha Khudra Gopalgarh Bhora-I Jahangirpur Nagar Garhi Ali Ahmadpur Rohi Banvarivas Kishorpur Sabota Mustafabad Kanigardhi Ippa Kurda Maibla Gopala Ghumanikpur Kudikaira Bambadh Rupbas Kakrait Shadipur Chidaoli Sadopur Sadopur Chithaira Nyaderganj Rupwas Dhummasikpur Khudi Khera Chithaira Sadipur Chidauli Hatharas Pichauti Etarni Hoshiarpur Morna Noidansec-35 Haraula Chalera Chalera Morna Salarpur Kulsera Haldawni Jahangeerpur Dudehera Kanigarhi Juppha Khudra Gopalgarh Bhora Mohibullapur Rohi Dayanatpur Dyanatpur Dhadera Kanigardhi Ippa Khurd Gopal Garh Ghumanikpur Kudikaira Bambadh Rupbus Bishada Khudhi Khera Sadopur Sadopur Chithaira Dadri Rupwas Aamka Dhummasikpur Khudi Khera Chithaira Sadipur Chidauli Pichauti Etarni Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Bisrakh Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Jewar Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Dadri Hasayan Hasayan Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarUrban Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarUrban Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarUrban Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Gautam Buddha NagarRural Hatharas Hatharas Rural Rural PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS Hoshiarpur PS Morna PS Haraula PS Adarsh Basic Ps PS Chalera PS Aagahpur PS Salarpur PS Kulsera PS Haldawni UPS Jahangeerpur UPS Sabaota Mustafabaad UPS Kanigarhi UPS Juppha Khudra UPS Gopalgarh PS Bhora-1 PS Jahangirpur-1 PS Garhi Ali Ahmadpur PS Rohi PS Banvarivas PS Kishorpur PS Sabota Mustafabad PS Kanigardhi PS Ippa Kurda PS Gopalagarh PS Ghumanikpur PS Kudikaira PS Bambadh PS Rupbas PS Kakrait PS Shadipur Chidaoli PS Sadopur-2 PS Sadopur-1 PS Chithaira UPS Junior High School Dadri UPS Rupwas UPS Dhummasikpur UPS Khudi Khera UPS Chithaira UPS Sadipur Chidauli UPS Pichauti UPS Etarni 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/28/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/26/2013 3/1/2013 3/1/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/28/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/28/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/27/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/26/2013 2/28/2013 2/27/2013 3/15/2013 3/15/2013 410 295 1141 × × 154 237 313 173 × 52 66 ps -67 77 32 16 72 92 106 152 121 135 × 105 × × × × 51 × 26 51 133 × × 28 × 25 × 15 × .

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 HH-3 HH-4 HH-5 HH-6 HH-7 HH-8 HH-9 HH-10 HH-11 HH-12 HH-13 HH-14 HH-15 HH-16 HH-17 HH-18 HH-19 HH-20 HS 21 HS 22 HS 23 HS 24 HS 25 HS 26 HS 27 HS 28 HS 29 HS 30 HH 31 HH 32 HH 33 HH 34 HH 35 HH-36 HH-37 HH-38 HH-39 HH-40 HH 41 HH 42 HH 43 HH 44 Gangapur Gangapur Hasayan Daunkeli Mlamai Ismailpur Hasayan Girdharpur Girdharpur Hasayan Nagara Panchayat Hasayan Nagara Panchayat Hasayan Hasayan Etarni Etarni Hasayan Gangapur Gangapur Hasayan Rampur Rampur Hasayan Daunkeli Daunkeli Hasayan Sakhi Abu Taleempur Sakhi Abu Taleempur Hasayan Bramai Bramai Hasayan Kamalpur Gulabi Kamalpur Gulabi Hasayan Nagla Bihari Nagla Bihari Hasayan Mohanpur Mohanpur Hasayan Gutahara Gutahara Sahpau Manik Pur Manik Pur Sahpau Sehpau Sehpau Sahpau Salempur Salempur Sahpau Serpur Serpur Sahpau Garhi Bhoop Chandra Garhi Bhoop Chandra Sahpau Nagala Parshu Gutahara Sahpau Nagala Brahamin/Kangar Gutahara Sahpau Gutahra Gutahra Sahpau Nagala Mani Ghaghau Sahpau Dhadhau Dhadhau Sahpau Nagala Brahamin Nagala Brahamin Sahpau Ughai Nagla Dali Sahpau Sailampur Sailampur Sahpau Nagla Kaisri Sherpur Sahpau Ratangari Hatharas Hatharas Mendu Hatharas Hatharas Tipras Hatharas Hatharas Tipras Hatharas Hatharas Pakwada Hatharas Hatharas Sokhna Sokhna Hatharas Ratangadi Ratangadi Hatharas Packwada Packwada Hatharas Kumhrai Kumhrai Hatharas Kumhrai Kumhrai Hatharas Ledhupur Ledhupur Hatharas Nagala Rani Hathras Hatharas Mendu Mendu Hatharas Mendu Mendu Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS PS UPS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS UPS Gangapur UPS Daunkeli UPS Girdharpur PS Hasayan No.1 PS Etarni PS Gangapur PS Rampur-2 PS Daunkeli PS Sakhi Abu Taleempur PS Bramai PS Kamalpur Gulabi PS Nagla Bihari PS Mohanpur UPS Gutahara UPS Manik Pur UPS Sehpau UPS Salempur UPS Serpur PS Garhi Bhoop Chandra PS Nagala Parshu PS Nagala Brahamin/Kanjar PS Gutahra-2 PS Nagala Mani PS Dhadhau PS Nagala Brahamin PS Ughai PS Sailampur-1 PS Nagla Kaisri UPS Ratangari UPS Rambeti PS Tipras UPS Tipras UPS Pakwada PS Sokhna PS Ratangadi PS Packwada PS Kumhrai UPS Kumhrai PS Ledhupur PS Nagala Rani PS Rambeti PS Mendu 3/15/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/18/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/14/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/13/2013 66 × 21 × × 75 116 × 178 × 59 78 55 33 × × 6 5 15 26 53 118 60 60 25 39 21 30 × × 94 38 × 127 92 × 53 22 × 46 × × .

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 HH 45 HH 46 HH 47 HS 48 HS 49 HS 50 HS-51 HS-52 HS-53 HS-54 HS-55 HH56 HS57 HS 58 HS 59 HS 60 District KK-1 KK-2 KK-3 KK-4 KK-5 KK-6 KK-7 KK-8 KK-9 KK-10 KK-11 KK-12 KK-13 KK-14 KK-15 KS-16 KS-17 KS-18 KS-19 KS-20 KS-21 KS-22 KS-23 KS-24 KS-25 Majhola Arotha Bedai Sadabad Nitiniwas Nagla Dhata Mansyakala Tajpur Kupakala Bas Amar Gopra Mansyakala Naugawa Kupa Kala Baidoi Basamoor Kanpur Singhpur Gandhi Nagar Govind Nagar Bingawa Lalapur Chamanganj Bingawa Juhidipoo Baradevi Govind Nagar Prem Nagar Rawatpur Niralanagar Ludhauri Sastri Nagar Singhpur Kachar Aima Dalpatpur Bausar Pali Bujurg Harchand Kheda Aima Purwamir Sarsaul Badagaon Mahrajpur Parsara Arotha Bedai Now Goen Tasinga Now Goen Mansya Tajpur Kupa Jarau Taseega Mansyakala Naugawa Kupa Kala Baidoi Jarau Singhpur Prem Nagar Noubasta Noubasta Naubasta Prem Nagar Naubasta Naubasta Naubasta Prem Nagar Rawatpur Niralanagar Singhpur Kachar Sastri Nagar Singhpur Kachar Aima Puranpur Bausar Pali Bhogipur Harchand Kheda Aima Purwamir Sarsaul Badagaon Mahrajpur Hatharas Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Sadabad Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Kalyanpur Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Hatharas Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS Majhola PS Arotha PS Bedai PS Sadabad-1 PS Nitiniwas PS Nagla Dhata PS Mansyakala PS Tajpur PS Kupakala PS Bas Amar PS Gopra Taseenga UPS Mansyakala UPS Kanya UPS Kupa Kala UPS Baidoi UPS Basamoor 3/14/2013 3/16/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/16/2013 3/15/2013 3/18/2013 3/18/2013 43 × 32 × × × 33 80 44 38 × 28 56 26 × 37 × × × × × × × × × × × × 42 × × 100 23 ps.Ii 2/4/2013 PS Kanya Modern Premnagar 1/29/2013 PS Rawatpur 2/28/2013 PS Niralanagar 2/4/2013 PS Ludhauri 1/29/2013 PS Ganesh Nagar Kaka Dev Rawatpur 2/2/2013 P S Singh Pur Kachar 2/2/2013 UPS Aima 2/1/2013 UPS Dalpatpur 2/1/2013 UPS Bausar 2/1/2013 UPS Pali Bujurg I 2/1/2013 UPS Harchand Kheda 1/31/2013 PS Aima 2/1/2013 PS Purwamir 2/1/2013 PS Sarsaul 2/2/2013 PS Badagaon 2/4/2013 PS Mahrajpur 1/31/2013 .66 19 97 94 × 153 120 60 UPS Singhpur 1/29/2013 UPS Model Girls School Gandhi Nagar 1/29/2013 UPS Gandhi Nagar Parampurva 2/2/2013 UPS Bingawa 1/29/2013 PS Lalapur 1/29/2013 PS Chamanganj 2/2/2013 PS Bingawa 1/29/2013 PS Kanya Juhi 2/2/2013 PS Kanya Ps Parampurva.

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 KS-26 KS-27 KS-28 KC-29 KC-30 KC-31 KC-32 KC-33 KC-34 KC-35 KC-36 KC-37 KC-38 KC-39 KC-40 KC-41 KC-42 KC-43 KC-44 KC-45 KB-46 KB-47 KB-48 KB-49 KB-50 KB-51 KB-52 KB-53 KB-54 KB-55 KB-56 KB-57 KB-58 KB-59 KB-60 District AH-1 AH-2 AH_3 AH_4 AH-5 AH-6 Bausar Pali Khurd Sawajpur Narbal Harchand Kheda Tatarpur Govindapur Purasuvansh Bhaupur Shuklapur Tirlokpur Indalpur Abdulpur Chobeypur Nathupur Chobeypur Chandrika Balhipur Kishnupur Sherpur Bera Behtgambhirpur Mirzapur Saad Seehupur Bhitargaon Pesama Bhitargaon Shihupur Pasema Maniyapur Rathapur Asbanagar Sardh Mirjapurb Sardh Barigaon Behta Gambhirpur Allahabad Manikpur Taragav Kurakaat Magrav Dubki Kala Pure Judai Bausar Behata Sakat Sawajpur Narbal Harchand Kheda Tatarpur Raygopalpur Raygopalpur Bhaupur Taripathkapur Tirlokpur Pradhanpur Chobeypur Chobeypur Nathupur Chobeypur Bhinduri Gabraha Gabraha Sherpur Bera Behtgambhirpur Saad Seehupur Bhitargaon 2 Pesama Bhitargaon Shihupur Pasema Maniyapur Rathapur Rathapur Sardh Sardh Barigaon Behta Gambhirpur Manikpur Taragav Kurakaat Magrav Dubki Kala Dubki Khurd Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Sarsaul Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Chaubepur Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Bhitargaon Handia Handia Handia Handia Handia Handia Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Kanpur Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS Bausar PS Pali Khurd PS Sawajpur PS Narbal I PS Harchand Kheda PS Tatarpur PS Govindapur P.S Purasuvansh PS Bhaupur PS Shuklapur PS Tirlokpur PS Indalpur PS Abdulpur PS Chobeypur PS Nathupur UPS Chobeypur UPS Chandrika UPS Balhipur UPS Kishnupur UPS Sherpur Bera UPS Behtgambhirpur UPS Mirzapur UPS Seehupur UPS Bhitargaon 2 UPS Seehupur UPS Bhitargaon1 PS Shihupur PS Pasema PS Maniyapur PS Rathapur PS Asbanagar PS Sardh PS Mirjapur Sardh PS Barigaon PS Behta Gambhirpur PS Manikpur PS Taragaon PS Kurakaat PSMugrav PS Dubki Kala PS Pure Judai 2/1/2013 2/1/2013 2/1/2013 2/1/2013 2/1/2013 1/31/2013 1/31/2013 1/31/2013 2/2/2013 2/2/2013 2/2/2013 2/2/2013 1/31/2013 2/4/2013 1/31/2013 2/4/2013 1/31/2013 2/2/2013 2/2/2013 1/31/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/29/2013 1/29/2013 1/30/2013 1/30/2013 1/30/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 66 × 116 39 93 45 65 × 37 × × 60 42 105 56 80 20 11 29 23 14 26 × 0 16 12 47 37 × × 29 × 11 18 56 45 48 × 65 01 50 .

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 AH-7 AH-8 AH-9 AH-10 AH-11 AH-12 AH-13 AH-14 AH-15 AU-16 AU-17 AU-18 AU-19 AU-20 AU-21 AU-22 AU-23 AU-24 AU-25 AU-26 AU 27 AU 28 AU 29 AU 30 AKR-31 AKR-32 AKR-33 AKR-34 AKR-35 AKR-36 AKR-37 AKR-38 AKR-39 AKR-40 AKR-41 AKR-42 AKR-43 AKR-44 AKR-45 AK 46 AK 47 AK 48 Naharpur Upardaha Chakmada Basupur Handia Kurakaat Magrav Naharpur Upardaha Lahori Tikuri Aonta Ramnagar-Ii Ramnagar-Ii Khanpur Soranv Pati Misra Pur Sayakhurd Chilbila Sorav Pati Lohari Chilbila Sorawpali Tikuri Nindura Hathigaha Palye Sonwarsa Fatuhpur Nawabganj Karimudinpur Raniyapur Anjahi Lal Gopal Ganj Madhesa Hathigaha Maghesa Fatuhpur Uparhar Palyekhan Jahapur Sethiya Mohalla Baraon Mahaori Kheksha Jabradeeh Upardaha Chakmada Basupur Handia Kurakaat Magrav Naharpur Upardaha Uproda Samhan Aonta Ramnagar-Ii Ramnagar-Ii Khanpur Soranv Pati Misra Pur Sayakhurd Chilbila Sorav Pati Uproda Chilbila Sorawpali Samham Lal Gopal Ganj Hathigaha Lal Gopal Lal Gopalganj Fatuhpur Nawabganj Karimudinpur Lalgopalganj Gopalganj Madhesa Hathigaha Maghesa Fatuhpur Uparhar Lal Gopal Ganj Nagar Panchayat Baraon Mahaori Riwa Dharwara Handia Handia Handia Handia Handia Handia Handia Handia Handia Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Uruwa Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Kodihar Karchhana Karchhana Karchhana Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Urban Urban Rural Rural Rural Urban Urban Rural Rural Rural Rural Urban Urban Rural Rural Rural PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS Naharpur PS Upardaha PS Chakmada PS Basupur PS Handia-1 UPS Kurakaat UPS Mugrav UPS Naharpur UPS Upardaha PS Lahori-1 PS Tikuri PS Aonta PS Ramnagar-Ii PS Ramnagar-I PS Khanpur PS Mejarodh-2 PS Misra Pur PS Sayakhurd PS Chilbila PS Mejarodh-1 UPS Lohari UPS Chilbila UPS Mejarodh UPS Tikuri PS Nindura PS Hathigahan PS Palaye Khan Jahanpur PS Sonwarsa PS Fatuhpur Uphar PS Nawabganj-1 PS Karimudinpur PS Lal Gopal Ganj-1 PS Lal Gopal Ganj-2 PS Madhesa UPS Hathigaha UPS Maghesa UPS Fatuhpur Uparhar UPS Palyekhan Jahapur UPS Lal Gopal Ganj UPS Baraon UPS Mahaori UPS Kheksha 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/12/2013 4/11/2013 4/11/2013 4/12/2013 4/13/2013 4/11/2013 4/11/2013 4/12/2013 4/12/2013 4/11/2013 4/11/2013 4/12/2013 4/11/2013 4/12/2013 4/11/2013 4/13/2013 4/11/2013 4/13/2013 4/13/2013 4/11/2013 4/15/2013 4/15/2013 4/13/2013 4/15/2013 4/11/2013 4/11/2013 4/11/2013 4/13/2013 4/13/2013 4/13/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 06 104 68 90 × × 44 69 45 × 99 × 70 15 × 52 25 53 12 37 32 93 81 .

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 AK 49 AK 50 AK 51 AK 52 AK 53 AK 54 AK 55 AK 56 AK 57 AK 58 AK 59 AK 60 District BT-01 BT-02 BT-03 BT-04 BT-05 BT-06 BT-07 BT-08 BT-09 BT-10 BT-11 BT-12 BT-13 BT-14 BT-15 BU-16 BU-17 BU-18 BU-19 BU-20 BU-21 BU-22 BU-23 BU-24 BU-25 BU-26 BU-27 BU-28 BU-29 Kareha Baraon Mahori Kosh Garh Dharwara Chanaini Kapathua Kareha Bardha Bardha Karchana Karchana Balrampur Naukiniya Bardhwa Ramai Dih Kowapur Maharajganj Tarai Manvariya Naikiniya Khaira Gulhariya Hisampur Semri Devi Patan Dadav Laukhava Ramai Dih Maharajganj Tarai Utraula Badya Pakdi Mohanjot Baksariya Imliya Banghusra Utraula Bethuiya Bethtama Badalpur Utraula Lalganj Bangusra Sekhuiya Mohanjeet Kareha Baraon Mahori Reenwa Nidori Dharwara Chanaini Kapathua Kareha Bardha Bardha Karchana Karchana Naukiniya Bardhwa Mudila Jainagra Maharajganj Tarai Tulsipur Dehat Naikiniya Khaira Gulhariya Hisampur Dhnaura Devi Patan Dadav Laukhava Mudila Maharajganj Tarai Utraula Badya Pakdi Mohanjot Baksariya Imliya Banghusra Utraula Imlya Bansura Imlaya Banghusra Badalpur Utraula Lalganj Bangusra Imiliya Mohanjeet Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Karchhana Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Tulsipur Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Utraula Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Allahabad Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS Kareha PS Baraon-1 PS Mahori PS Kosh Garh PS Dharwara-1 PS Chanaini PS Kapathua PS Kareha PS Bardha PS Bardha PS Karchana PS Karchana UPS Naukiniya UPS Bardhwa UPSMudila II UPS Kowapur UPS Maharajganj Tarai Ps Tulsipur Dakshini PS Naikiniya PS Khaira PS Gulhariya Hisampur PS Semri Ps Devi Patan Ii PS Dadav PS Laukhava Ps Ramai Dih I Ps Maharajganj Tarai Ii Kanya Ups Utrau Grameen UPS Badya Pakdi UPS Mohanjot UPS Baksariya UPS Imliya Banghusra Ps Aadarsh Ps Bethuiya II Ps Bethuiya I Ps Badalpur Chukhadia Girls Ps Utraula Grameen PS Lalganj PS Bangusra Ps Sekhuiya PS Mohanjeet 4/10/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/9/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 4/10/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/13/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/14/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/8/2013 2/9/2013 2/9/2013 2/9/2013 2/9/2013 2/9/2013 2/9/2013 2/9/2013 50 64 56 32 68 43 133 70 72 43 48 34 94 45 × 90 × blank 94 × 136 88 156 × 109 139 164 × × 22 35 × × 38 41 100 57 × 65 52 110 .

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 BU-30 BB-31 BB-32 BB-33 BB-34 BB-35 BB-36 BB-37 BB-38 BB-39 BB-40 BB-41 BB-42 BB-43 BB-44 BB-45 BG 46 BG 47 BG 48 BG 49 BG 50 BG 51 BG 52 BG 53 BG 54 BG 55 BG 56 BG 57 BG 58 BG 59 BG 60 District SP 01 SP 02 SP 03 SP 04 SP 05 SP 06 SP 07 SP 08 SP 09 SP 10 Palapur Mirjapur Koiliha Durgapur Ghosiyaar Govind Baag Tedi Bajar Sekhuikla Gighraiya Kaalithan Mirjapur Ghosiyaar Amarhawa Gusaah Kalwari Durgapur Purosotampur Gainsari Basaddih Mohkam Pur Parsa Palai Dih Laxmi Nagar Bhagwatpur Ahirooli Mohakam Pur Gainsari Matehna Mahadeva Parsa Palaideih Madhya Nagri Loodhori Shahjahanpur Mahua Pathak Jujharpur Singhapur Etoli Mahua Pathak Bada Gaon Bhatpurachandra Surraya Jujharpur Powayan Mohanjot Mirjapur Koiliha Durgapur Bhagwaanpur Govind Baag Tedi Bajar Sekhuikla Gighraiya Balrampur Mirjapur Ghosiyaar Amarhawa Sakhuiyakala Kalwari Durgapur Jitpur Gainsari Nagai Mohkam Pur Parsa Palai Dih Laxmi Nagar Bhagwatpur Gulriha Mohakam Pur Gainsari Gainsari Mahadeva Parsa Palaideih Madhya Nagri Loodhori Mahua Pathak Jujharpur Singhapur Khas Etoli Mahua Pathak Bada Gaon Manjidpur Tehri Dukari Jujharpur Powayan Utraula Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Gainsari Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Balrampur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS Ps Palapur I 2/9/2013 UPS Mirjapur 2/11/2013 UPS Koiliha 2/11/2013 UPS Durgapur 2/11/2013 UPS Ghosiyaar 2/11/2013 PS Madarsaa Fakhrul Uloom Ahle Sunnat 2/11/2013 PS Baluha 2/11/2013 PS Sekhuikla 2/11/2013 PS Gighraiya 2/11/2013 Ps Bijlipur Ii 2/12/2013 PS Mirjapur 2/12/2013 PS Ghosiyaar 2/12/2013 PS Amarhawa 2/12/2013 Kanya Ps Gusaah Ii 2/12/2013 PS Kalwari 2/12/2013 PS Durgapur 2/12/2013 UPS Purosotampur 2/16/2013 UPS Gainsari Ii 2/16/2013 UPS Basaddih 2/16/2013 UPS Jarwa 2/16/2013 UPS Parsa Palai Dih Ii 2/16/2013 UPS Laxmi Nagar 2/16/2013 PS Koelkhar 2/16/2013 PS Ahirooli Gulriha 2/16/2013 PS Jarwa 2/18/2013 Ps Gainsari I 2/18/2013 PS Matehna 2/18/2013 PS Mahadeva 2/18/2013 PS Parsa Palaideih 2/18/2013 PS Madhya Nagri 2/18/2013 PS Loodhori 2/18/2013 UPS Mahua Pathak UPS Jujharpur UPS Singhapur UPS Etoli PS Mahua Pathak PS Bada Gaon I PS Bhatpurachandra PS Surraya PS Jujharpur PS Kasbhara 4/20/2013 4/20/2013 4/19/2013 4/22/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 69 45 137 22 45 67 62 × 131 157 183 57 163 × 02 75 38 35 24 63 160 ps .170 99 183 88 85 81 40 128 147 × 45 50 × 52 50 50 × 27 × .

1 PS Milkipur No.371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 SP 11 SP 12 SP 13 SP 14 SP 15 SK-16 SK-17 SK-18 SK-19 SK-20 SK-21 SK-22 SK-23 SK-24 SK-25 SK-26 SK-27 SK-28 SK-29 SK-30 ST-31 ST-32 ST-33 ST-34 ST-35 ST-36 ST-37 ST-38 ST-39 ST-40 ST-41 ST-42 ST-43 ST-44 ST-45 SK-46 SK-47 SK-48 SK-49 SK-50 SK-51 SK-52 Singhapur Chodhera Bakhtyarpur Poorena Etoli Dengurpur Nagla Banwari Balipur Ganga Kala Dengurpur Nagla Banwari Balipur Sikanderpur Mohanpur Hatipur Koriya Padecha Sartholi Gurthana Kanth Nanakpur Aazamabad Hajipur Firozpur Hariharpur Rajpura Milkipur Milkipur Dhanela Dabhoura Tilhar Dhanela Firozpur Tilhar Dabhouri Hazipur Rajmana Hitaota Chaturpur Pitampur Salanhan Saophari Nvajapur Singhapur Khas Kahamara Sujaanpur Poorena Etoli Dengurpur Nagla Banwari Balipur Ganga Kala Dengurpur Nagla Banwari Balipur Sikanderpur Mohanpur Hatipur Koriya Tachaparwatpur Sartholi Gurthana Kanth Padacha Viharipur Hajipur Firozpur Nagla Rajpura Milkipur Milkipur Bhudari Rajvari Umanpur Batliya Rogarh Tilhar Rujwari Hazipur Rajmana Sihura Khurda Kala Ladati Dhan Singh Pur Gadiya Sareli Rujhakla Nvajapur Powayan Powayan Powayan Powayan Powayan Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Kanth Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Tilhar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Rural Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS Singhapur Khas PS Chodhera PS Bakhtyarpur PS Purena PS Etoli UPS Dengurpur UPS Nagla Banwari UPS Balipur UPS Rawatpur PS Dingurpur PS Nagla Banwari PS Balipur PS Sikanderpur Khurd PS Mohanpur PS Hatipur Koriya PS Padecha PS Sartholi PS Gurthana PS Kanth PS Nanakpur PS Aazamabad PS Hajipur PS Firozpur PS Hariharpur PS Rajpura PS Milkipur No.2 PS Dhamela PS Dabhoura PS Tilhar UPS Dhamela UPS Firozpur UPS Tilhar UPS Dabhoura UPS Hazipur PS Rajmana PS Hitaota PS Chaturpur PS Pitampur PS Salanhan PS Saophari PS Nvajapur 4/19/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/18/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/22/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 19 35 94 × 46 53 22 239 42 98 59 69 31 38 33 160 79 × 48 × × 126 62 × 45 55 × 80 × × 32 × 48 54 78 67 68 × 76 × .

98 115 55 64 65 63 57 × 60 27 96 × 120 133 120 145 102 126 183 132 × × 317 240 71 114 × 160 192 218 220 367 187 68 105 75 224 348 .413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 SK-53 SK-54 SK-55 SK-56 SK-57 SK-58 SK-59 SK-60 District VBG1 VBG2 VBG3 VBG4 VBG5 VBG6 VBG7 VBG8 VBG9 VBG10 VBG11 VBG12 VBG13 VBG14 VBG15 VCG-16 VCG-17 VCG-18 VCG-19 VCG-20 VCG-21 VCG-22 VCG-23 VCG-24 VCG-25 VCG-26 VCG-27 VCG-28 VCG-29 VCG-30 VS 31 VS 32 VS 33 Rampur Kala Indranagar Silhua Nadaotha Hansram Rajmana Nadaotha Hansram Rujhan Kala Silhua Varanasi Badagoen Kooar Kharriya Ganga Kala Badagoen Bachora Basni Pura Raghunathpur Purardhunathpur Nindipur Kharriya Bhiti Chilabilla Ganga Kala Siswan Charaigaon Jalhupur Rasulgarh Singhpur Sathawan Charaigaon Gauran Kalan Shankarpur Jalhupur Ladpur Rasulgarh Shahpur Singhpur Rajnahiyan Sathawan Prandarpur Bhatoli Thatra Chamrabojhi Indranagar Silhua Nadaotha Hansram Rajmana Nadaotha Hansram Rujhan Kala Silhua Badagoen Kooar Kharriya Ganga Kala Badagoen Bachora Basni Pura Raghunathpur Purardhunathpur Nindipur Kharriya Bhiti Chilabilla Ganga Kala Siswan Charaigaon Jalhupur Rasulgarh Singhpur Sathawan Charaigaon Gauran Kalan Shankarpur Jalhupur Ladpur Rasulgarh Bankat Singhpur Sathawan Sathawan Prandarpur Bhatoli Thatra Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Khutar Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Badagaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Chirai Gaon Sewapuri Sewapuri Sewapuri Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Shahjahanpur Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Rural Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS Rampur Kala PS Khutar No.1 PS Silhua PS Nadaotha Hansram UPS Rajmana UPS Nadaotha Hansram UPS Rujhan Kala UPS Silhua UPS Badagoen UPS Kooar UPS Kharriya UPS Ganga Kala PS Badagaon I PS Bachora PS Basni PS Pura Raghunathpur I PS Raghunathpur I PS Nindanpur PS Kharriya PS Bhiti PS Chilabilla PS Ganga Kala PS Siswan UPS Charaigaon UPS Jalhupur UPS Rasulgarh UPS Singhpur UPS Sathawan PS Charaigaon PS Gaura Kalan PS Shankarpur PS Jalhupur I PS Ledhupur PS Rasulgarh I PS Shahpur PS Singhpur PS Rajnahiyan PS Sathawan PS Purandarpur PS Dehali Vinayak PS Thatra-I 4/20/2013 4/20/2013 4/22/2013 4/20/2013 4/22/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/20/2013 4/2/2013 4/2/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/2/2013 4/2/2013 4/2/2013 4/7/2013 4/2/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/7/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/6/2013 4/7/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/6/2013 4/6/2013 4/6/2013 4/7/2013 4/3/2013 4/3/2013 4/2/2013 40 ups .

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 VS 34 VS 35 VS 36 VS 37 VS 38 VS 39 VS 40 VS 41 VS 42 VS 43 VS 44 VS 45 VKV-46 VKV-47 VKV-48 VKV-49 VKV-50 VKV-51 VKV-52 VKV-53 VKV-54 VKV-55 VKV-56 VKV-57 VKV-58 VKV-59 VKV-60 Domaila Chateri Thatra 2 Purey Hareempur Kardhana Gaherpur Kalika Bazar Karghana Purey Thatra Bhatoli Durgakund Sonarpura Ward Ravindrapuri Sunderpur Nagwa Sunderpur Maheshpur Karauta Kakrahiya Bhitari Lohta Maheshpur Durgakund Sunderpur Kakrahiya Domaila Chateri Thatra Purey Hareempur Kardhana Maharajpur Kalika Bazar Karghana Purey Thatra Bhatoli Mahanagar Ward Sonarpura Ward Nawabganj Ward Mahanagar Ward Nagwa Ward Mahanagar Ward Shivdaspur Karauta Sarhari Bhitari Lohta Shivdaspur Mahanagar Ward Mahanagar Ward Kakrahiya Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Sewapuri Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Kashi Vidhya Pith Varanasi Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urban Urban Rural PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS PS Domaila 4/2/2013 PS Chateri 4/2/2013 PS Thatra 2 4/2/2013 PS Purey 4/2/2013 PS Heerampur Rameshwar-I 4/3/2013 PS Karghana 4/3/2013 PS Gaharpur 4/3/2013 PS Kalika-I 4/3/2013 UPS Kardhana 4/3/2013 UPS Purey 4/2/2013 UPS Thatra 4/2/2013 UPS Bhatoli 4/3/2013 PS Durgakund Kashi Vidyapith 4/6/2013 PS Sonarpura 4/6/2013 PS Kanya Durgakund-Ii 4/6/2013 PS Sunderpur No.I 4/6/2013 PS Kanya Vidyalaya Nagwa 4/6/2013 PS Kanya Vidyalaya Sunderpur No.2 4/6/2013 PS Maheshpur 4/4/2013 PS Karauta 4/4/2013 PS Kakrahiya 4/4/2013 PS Bhitari 4/4/2013 PS Lohta 4/4/2013 UPS Maheshpur 4/4/2013 UPS Durgakund 4/6/2013 UPS Sunderpur 4/6/2013 UPS Kakrahiya 4/4/2013 130 83 02 214 × 265 70 80 180 90 359 36 × × × × × × 148 × 175 165 266 33 × × 160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful