P. 1
איך לעבוד מהבית ולהרוויח כסף באינטרנט

איך לעבוד מהבית ולהרוויח כסף באינטרנט

|Views: 12,461|Likes:
אודטה דנין מספרת על סמינר חופשי בקליק להקמת עסק אינטרנטי מניב
אודטה דנין מספרת על סמינר חופשי בקליק להקמת עסק אינטרנטי מניב

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

החקל איה זא .

ץוחב דובעל תאצל התצר אל איה
ניא קסעל ותוא הכפהו ,הלש הריפתה ביבחת תא ־
יב המלצמב המצע תא המליצ איה .בינמ יטנרט ־
שובל יטירפ ,תונוליו תרפות איהשכ הטושפ תית
ואדיוה ינוטרס תא הכפהו םיערק לש םינוקיתו
תועצמאב .היינקל טנרטניאב םינימזמש סרוקל
איה ,דבלב םירופס תועובש ךותבו טנרטניאה
ץראה יבחר לכב תוחוקל 60־כל עיגהל החילצה
197 הל תומלשמו ,הריפתב עויסל תוקוקז ויהש
ךופהל החילצה המחנ .ושדוחב שדוח ידמ םילקש
ןמזב תיתועמשמ הסנכהלו הסנרפל ביבחתה תא
תיבב ראשיהל הנוצר תא המישגמ הדועב ,רצק
תאצלו אמא תויהל רומג רדסב הזו .םידליה םע
רפה הפדעהה התייה וז לבא ,תיבל ץוחמ הדובעל ־
.הלש תיט
,ריעצ תואתנכשמ ץעוי ,ןורוד רמוע
"אתנכשמ טושפ”
נאל רוזעל הצר הזה ריעצה תואתנכשמה ץעוי ־
הדבועה תא לבקל בריסו רשפאש לככ םיבר םיש
־עו אתנכשמ םינש 10 ךשמב םימלשמ םישנאש
.וחקלש הממ רתוי לודג םוכס קנבל םיבייח ןייד
םישנאל רוזעל רתויב הבוטה ךרדה תא שפיח אוה
ןפואב ולש הסנכהה תלדגה ךות רשפאה לככ םיבר
קסע םיקהו ולש עדיה תא חקל אוה זא .יתועמשמ
סמ ומצע תא טילקה טושפ אוה .בינמ יטנרטניא ־
תא .ולש אתנכשמב ךוסחל לוכי דחא לכ ךיא ריב
לכל ןימז סרוקכ טנרטניאב רכומ אוה תוטלקהה
הכפה טנרטניאב ןימזל ולש עדיה תכיפה .דחא
העשל םילקש 300־מ הלע ולש רכשה :ומלוע תא
־ולח לש בושיחב) תדדוב העשל םילקש 10,000 ל ־
תיתנש הסנכהלו ,(הדובעה תועש רפ םיחוורה תק
.ירשפאה רתויב רצקה ןמזב תורפס עבש לש
לדגל םירוהל תרזוע ,אתבס ,ןדיע הרובד
תומחלמ ילב םהידלי תא
גהל ידכ תכנחמו הרומכ התדובע תא הבזע הרובד ־
אלל םידלי לדגל םירוהל רוזעל - המולח תא םיש
עדיה תא החקל איה .תומחלמ
ילחהו הלש םיברה ןויסינהו ־
ךרד ,םתצפהב דקמתהל הט
הבתכ איה .טנרטניאב קוויש
והל ךירדמה” תא הלש בשחמב ־
ומה תא המיקהו "תיטמזירכ תור ־
,םירבח ןלהא
לכה בצמה” לע םיהולא דע הפמ רטקל רשפא נ
רשקב הלועפ תושעל םג רשפא לבא – "ילכ
ינמ .ונייח תוכיאב לדבהה לכ תא השעתש ,הזל נ
דווב תעדוי ינא ,םדא ינבב ילש "תורפצ"ה ןויס נ
םהל ןיאש תונויער וטלקי אל םלועל םישנאש תוא
,םתוא "ופדפדי” םה זאו .םהיתואצותב לפטל םילכ
"שפוטמ"ה ןויערה לע םינבא ודיי ,םהמ וממעתשי
לכל יכ ,רדסב הזו .ונממ ומלעתי טושפש וא ,הזה
רהמל רשפא יא"ו ,םיוסמ רבדל הלשבה ןמז שי םדא
תושעל םילשב ןכ רבכש הלאל לבא ."ודקובאה תא
איהו ,תניוצמ ךרד הנה ,םהייחב יפסכה יונישה תא
:הככ תכלוה
ניאב קווישל החמומ ,זפ יתיא רמוא ,"םישנאה בור” נ
תוינידנולב םג” הז אשונב רכמה בר רבחמו) טנרט
םה ,תמאב חילצהל ידכש םיעדוי אל” ,("תולוכי
כוי ןכא םה ובש םוקמב םמצע תא בצמל םיבייח נ
וילימ תיישע לע םולחל .'חילצמ םדא’ תויהל ול נ
תוארל תוסנל ומכ טעמכ הז ,הרשמ תועצמאב םינ
נה םוקמב אל טושפ םה – ביבא לתמ תרנכה תא נ
רצייל רתויב הריהמה ךרדה ,ייניעב ,הרקמ לכבו .ןוכ
איה םימלוח םהש ומכ םייח ןונגסו ילכלכ שפוח םהל
.עדי ססובמו ,בינמ יטנרטניא קסע ילעב תויהל
ננא דראילימ 2.1 מ רתוי לע חווד הרבעש הנשב” נ
גל ךישממ םרפסמו ,טנרטניאב םישמתשמה םיש נ
חש ועיקרה טנרטניאב תוינקה .ררחסמ בצקב לוד נ
םכותמו ,רלוד דראילימ 274נכ לש קוש והז .םיק
'עדימ ירצומ’ רובע ומלוש םידראילימ תורשע
.(ןלהל םירבסה)
םוי לכב תושדח תויונמדזה ונל איבמ טנרטניאה”
בצמה המ הנשמ אלש איה טנרטניאה לש המצועהו
יטקרטאה ,היצנגילטניאה ,רדגמה ,ליגה ,ילכלכה נ
םדא לש עדיה וא םדוקה ןויסינה ,תינוציחה תויב
.םש חילצהל לכוי אוה ןיידע – היגולונכטב םיוסמ
ביבס סוטל וא ,דחוימ םיבשחמ דויצב ךרוצ ןיא
הנשמ אל הז לכ ,(תאז בהוא אוה ןכ םא אלא) םלועה
."חילצהל לוכי דחא לכ -
םיקסעל תואמגוד המכ הנה ,ןזואה תא רבסל ידכו
.הנורחאה הפוקתב ומקוהש עדי יססובמ םיבינמ
,םילשורימ העבראל אמא ,רוש המחנ
"הריפתה רדחמ תודוס”
יו ילב ךא ,התחפשמ תא סנרפל התצר המחנ נ
,םידלי העבראל אמאכ .תיבב התוחכונ לע רות
תורוה” ארקנש ,םירוהל ןושארה יטנרטניאה ןודע
יווילו םיימושיי םילכ םש םילבקמ םירוה ."תולקב
תועובש ךותב .תיב םולש תגשהל דומצ יטנרטניא
רטניאהמ תוסנכה המצעל רצייל הרובד החילצה נ
רטצהו הלש ךירדמה תא ושכרש תוחוקלמ ,טנ נ
,תואצרה ריבעהל הלחה איה ,ףסונב .ןודעומל ופ
תדקוש איה תעכו ,םייטנרטניא םיסרוקו תואנדס
סונ עדיו םינכת םע ןושאר יזיפ קסיד תנכה לע נ
.הלש םיפ
דחא דעצב םיליחתמ םידעצ ףלא םג
רמוע ,המחנ ומכש ינפמ .רופסמ תובר תואמגודהו
עדיה תא וכפהש םיבר םיפלא דוע שי הרובדו
ןיא” .הנטקב וליחתה םהו .ילכלכ שפוחל םהלש
רמוא ,"םיוסמ םוחתב עדי רבצ אלש םדא טעמכ
,טנרטניאב רוכמל לוכי אוה הזה עדיה תאו” .יתיא
קובניא) םינוש טנרטניא ירצומל ותוא זוראי קר םא
אלו .('וכו סרוק ,םידומע 20 לש - יטנרטניא רפס -
עדיה תא רוכמל ידכ יאליע רטסאמ תויהל ךירצ
תוחפ עדויש והשימ היהי דימת יכ ,טנרטניאב ךלש
,עיצמ התאש עדיה תמרל קוידב קוקז אוהו ,ךממ
אל איהש השיא לש םסרופמ הרקמ יל שי .לוב לבא
טנרטניאב הרכמו הרציי איה לבא ,'גדירבב רטסאמ
ירב החמומש הרק ךכו .םיליחתמל 'גדירב סרוק נ
תא הנוק ומצע אצמ ,(ךכ לע יל רפיסש) לודג 'גד
םלועל ותוא סינכהל ידכ ,ודכנ ליבשב הלש סרוקה
אוה לבא ,ןיוצמ ןקחש ומצע אוהש ינפמ – 'גדירבה
."דמלל עדוי אל
הנטק תחא רוזיפ ינפלו
can't find this :םייטמרד הלאכ םה םיבשחמ
.page
ותוא תיאר הפיא בושחל הסנתו ,עגרית לכ םדוק
.הנורחאה םעפב
טנרטניאב ףסכ חיוורהלו תיבהמ דובעל ךיא
(רומשלו רוזגל .םיבשחמ לע הנטק תחא :םגו)
87 || עובשפוס 5.7.2013
םכלש ןופלטה רפסמ תא ונייצ אנא odetta@maariv.co.il ליימ וא 03־5682892 סקפ הטדואל וחלש ?םיפיט ,תושקב ,תועצה
"קילקב ישפוח”
קווישל רוטנמ אוה זפ יתיא
הטיש חתיפש ,טנרטניאב
תריציל דעצ רחא דעצ” לש
ךותב ךלש ןושארה ןוילימה
אוהו ."תוחפ וא םינש 3
יכ ,רבדמ אוה המ לע עדוי
אוה תונורחאה םינשה 16־ב
םיקסע ףלאמ רתוי הנב
תא .םיבינמ םייטנרטניא
דמלמ אוה הזה עדיה
ישפוח” ,םיימוי ןב רנימסב
יצחו העשמ ץוח ."קילקב
וזש) ימצע קוויש לש וטנ
יתלב תירענוקירמא תחפס
םירנימסה לכב תענמנ
דמלמ אוה ,("ימצע חותיפ"ל
איבמו בהז םירמוח םש
תבכר הלחא .ךרע ן־ו־מ־ה
ילבהא לכל הילע תולעל
םידחפמש ,טנרטניאה
רבודמשכ םמצע לש לצהמ
.יטנרטניא קסע תלעפהב
ריבעהל עדוי אוה לבא
דמללו ,םיווקה תא םישנא
םמצעל רצייל ךיא םתוא
וליפאו ,תויביספ תוסנכה
אוה ,ררבתמ ,לכה .תוהובג
יספ תחנה לש ןיינע קר
ךכ רחא .םינוכנה תבכרה
,היצרניא לש ןיינע רבכ הז
.הצואתו תישיא הקושת
www.ClickFree.co.il
!
ולש ילחר :רויא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->