P. 1
Eckhar Ttolle Moc Sadasnjeg Trenutka u Praksi

Eckhar Ttolle Moc Sadasnjeg Trenutka u Praksi

|Views: 0|Likes:
Po Preporuci
Po Preporuci

More info:

Published by: Srđan Šmit Maravić on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Eckhart Tolle

Moć sadašnjeg trenutka - u praksi
Suštinska učenja, meditacije i vježbe iz knjige »Moć sadašnjeg trenutka«

Početak Onoga

slobode jest niste

spoznaja nadzirati

kako

»mislilac«.

trenutka

kad počnete

mislioca aktivira se viša razina svjesnosti. misli postoji Tada počinjete shvaćati kako onkraj sićušan vid te

prostrano carstvo inteligencije, kako je misao samo inteligencije. uistinu radost, Također shvaćate kako sve one stvari koje su važne ljepota, ljubav, unutarnje izranjaju stvaralaštvo, spokojstvo

iz područja onkraj uma.

Počeli ste se buditi.

Poglavlje: Podrijetlo straha 3. Dio: Pristup m o ć i s a d a š n j e g trenutka 13 23 27 39 47 1. Poglavlje: Rastvaranje tijela boli 7. Poglavlje: Biće i prosvjetljenje 2. Poglavlje: Ljepota se budi u spokojstvu vaše prisutnosti 57 2. Poglavlje: Od ovisničkih do prosvijetljenih odnosa 79 3.sadržaj: g Uvod 13 1. Poglavlje: P r e o b r a z b a bolesti i patnje . Poglavlje: Rastvaranje nesvjesnosti 5. Dio: P r i h v a ć a n j e i predavanje 81 101 8. Poglavlje: Prihvaćanje i sadašnji trenutak 9. Dio: O d n o s kao d u h o v n a praksa 59 69 6. Poglavlje: Pristup sadašnjem trenutku 4.

m e đ u t i m . N i k a d a prije nije t a k o v e l i k b r o j l j u d i b i o s p r e m a n o t r g n u t i s e i z k o ­ l e k t i v n i h o b r a z a c a u m a k o j i s u o d p a m t i v i j e k a držali čov­ ječanstvo u o k o v i m a patnje. Taj je zahtjev p o t a k n u o nastanak ove knjige. O s i m vježbi i m e t o d a . i p a k izranja nešto n o v o . o v a k n j i g a sadrži i k r a ć e o d l o m k e i z i z v o r n o g djela k o j i vas m o g u p o d s j e t i t i n a .Uvod napisao EKCHART TOLLE O t k a k o je o b j a v l j e n a p r v i p u t . P r e v e d e n a j e n a petnaestjezika i svakoga dana p r i m a m elektronske p o r u k e o d čitatelja š i r o m z e m a l j s k e k u g l e k o j i m i pišu d a i m s e život p r o m i j e n i o z a h v a l j u j u ć i k o n t a k t u s u č e n j e m s a d r ­ žanim u toj k n j i z i . M n o g i čitatelji k o j i s u m i p i s a l i i z r a z i l i s u želju d a p r a k ­ tične v i d o v e učenja s a d r ž a n i h u Moći sadašnjeg trenutka izložim u j e d n o s t a v n i j e m o b l i k u k a k o bi se njima m o g l i k o r i s t i t i u s v a k o d n e v n o m životu. Pojavljuje se n o v o stanje s v i ­ jesti. Iako s u p o s l j e d i c e l u d i l a e g o i s t i č n o g u m a još u v i j e k v i d l j i v e p o s v u d a . k n j i g a Moć sadašnjeg tre­ nutka već je utjecala na k o l e k t i v n u svijest p l a n e t e d a l e k o više n e g o što s a m m o g a o i z a m i s l i t i . P a t i l i s m o d o v o l j n o ! I u o v o m t r e n u t k u i z r a n j a i z vas to stanje s v i j e s t i d o k držite k n j i g u u r u k a m a i čitate ove retke k o j i g o v o r e da je m o g u ć e živjeti s l o b o d n o i ne z a ­ d a v a t i patnju n i sebi n i d r u g i m a .

N a j b o l j e je da te d i j e l o v e čitate p o l a g a n o . p o s j e d u j u s a m o riječi n a p i s a n e i l i i z g o v o r e n e u stanju p r i s u t n o s t i . M n o g i s u o d t i h o d l o m a k a osobito p r i k l a d n i z a me­ d i t a t i v n o čitanje. m o ć b u đ e n j a p r i s u t n o s t i u čitatelju. T a k v u p r e o b r a z b e n u m o ć . Za kao one čitatelje koje je Moć sadašnjeg trenutka zastra­ šila i l i i m j e b i l a p r e n a p o r n a o v a k n j i g a m o ž e p o s l u ž i t i i uvod. Eckhart Tolle 9. P o n e k a d ćete j e d n o s t a v n o n a s u m c e o t v o ­ r i t i k n j i g u i pročitati n e k o l i k o r e d a k a . Često ćete poželjeti z a s t a t i i d o p u s t i t i s i t r e n u t a k s m i r e n o g r a z m a t ­ ranja i l i tišine. Z a t o i s t i odjeljak m o ž e t e p r o č i t a t i više p u t a i s v a k i p u t ć e i z g l e d a t i svježe i n o v o . s r p n j a 2001. . K a d s e b a v i t e m e d i t a t i v n i m čitanjem n e čitate p r v e n s t v e n o zato d a b i s t e p r i k u p i l i n o v e i n f o r macije n e g o k a k o b i s t e čitajući z a k o r a č i l i u drukčije sta­ / nje s v i j e s t i .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI n e k e ideje i n a č e l a te vas p o t a k n u t i da ta n a č e l a unesete u s v a k i d a š n j i život.

Prvi dio Pristup moći sadašnjeg trenutka .

Kad je usmjerena unutra. . spoznaje vlastiti Izvor i vraća se svome domu. u Neočitovano.Kad vam je svijest usmjerena prema van. bude se um i svijet.

N E G O I D U B O K O U N U T R I N I svakog oblika k a o n j e g o v a n a j s k r i v e n i j a i n e u n i š t i v a s u š t i n a . M n o g i g a l j u d i o p i s u j u riječju B o g . P o n o v n o p o s t a t i svjestan Bića i p r e b i v a t i u t o m e sta­ nju »osjećajne s p o z n a j e « jest prosvjetljenje. BIĆE N E P R E B I V A S A M O S O N U S T R A N U .01. Biće m o ž e t e osjetiti k a d ste p r i s u t n i . k a o n i riječ B o g . Nemoguće je o b l i k o v a t i m e n t a l n u s l i k u Bića. O n o ne s v o d i beskonačno n e v i d l j i v o na konačnu pojavu. Z a t o j e p o t r e b a n samo m a l i k o r a k o d riječi Biće d o i s k u s t v a Bića. M o ž e t e m u n e p o s r e d n o p r i s t u ­ p i t i k a o osjećaju v l a s t i t e p r i s u t n o s t i . N o . . ja ga često n a z i v a m Bićem. k a d v a m j e p o z o r n o s t p o t p u n o i s n a ž n o u s m j e r e n a n a sadašnji t r e n u t a k . N i t k o n e može t v r d i t i d a posjeduje isključivo p r a v o n a posjedovanje Bića. riječ Biće i m a tu prednost da predstavlja o t v o r e n i pojam. O n o p r e d ­ stavlja s a m u vašu suštinu. To znači d a v a m j e s a d a d o s t u p n o k a o vaše najdublje ja. Biće i prosvjetljenje O n k r a j m n o š t v a životnih o b l i k a p o d l o ž n i h rađanju i u m i ­ ranju p r e b i v a vječan. Riječ Biće ne objašnjava ništa. k a o vaša i s t i n s k a n a r a v . n e pokušavajte g a s h v a t i t i u m o m . M e đ u t i m . a l i g a n i k a d a n e možete razumjeti u m o m . u v i j e k p r i s u t a n Život. N e pokušavajte g a razumjeti. S p o z n a t i g a m o ž e t e s a m o k a d j e u m m i r a n .

p r o s u d b i i d e f i n i c i j a koje o n e m o g u ć u j u sve i s t i n s k e o d n o s e . D a s e točnije i z r a z i m . i z m e đ u vas i p r i r o d e . z b o g čega r a z m i š l j a ­ nje postaje n e š t o p r i n u d n o . a l i m i t o n e s h v a ć a m o jer g o t o v o s v i p a t i m o o d i s t o g a stanja. i z m e đ u vas i B o g a . a e g u s e s v i đ a t a k v a z a m i s a o . To je stanje p o v e z a n o s t i s n e č i m n e i z m j e r n i m i n e u n i š t i v i m . g o t o ­ vo p a r a d o k s a l n o . a l i prosvjetljenje je j e d n o s t a v n o vaše p r i r o d n o stanje jednote s B i ć e m . S t r a š n o je a k o n i s t e s p o s o b ­ n i p r e s t a t i r a z m i š l j a t i . T a d a z a b o r a v l j a t e s u š t i n s k u činjenicu d a ste. p r i v i d k a k o s jedne strane postojite v i . Taj zastor m i s l i stvara p r i v i d odvojenosti. Javlja se strah. m e đ u t i m . N e p r e s t a n a m e n t a l n a b u k a n e dopušta v a m d a p r o n a ­ đete k r a l j e v s t v o u n u t a r n j e g s p o k o j s t v a koje j e n e o d v o j i ­ v o o d Bića. e t i k e t a . a l i j e i s t o d o b n o . Taj z a s t o r p o s t a v l j a se i z m e đ u vas i vaše p r i r o d e . u m j e i z v r s t a n i n s t r u m e n t . u m o m o d r e đ e n o ja koje b a c a s j e n k u s t r a h a i patnje. a s d r u g e p o t p u n o o d v o j e n i »dru­ g i « . j e d n o s a s v i m e što jest. a u n u t a r n j i i v a n j s k i s u k o b i postaju p r a v i l o . N e s p o s o b n o s t d a osjetite t u p o v e z a n o s t p o t i č e s t v a ­ ranje p r i v i d a r a z d v o j e n o s t i o d s a m o g a sebe i o d svijeta o k o v a s . i s p o d r a z i n e tjelesne p o j a v n o s t i i o d v o j e n i h o b l i k a . m n o g o veće od vas. Poistovjećivanje s u m o m stvara n e p r o p u s t a n zastor p o j m o v a . postaje r a z o r a n . p a g a s m a t r a m o n o r m a l n i m . n a j č e š ć e nije riječ o t o m e . T a b u k a također stvara l a ž n o . s a n e č i m što ste s u š t i n s k i v i s a m i . riječi. Prosvijetljenost je otkriće i s t i n s k e p r i r o d e s o n u s t r a n u i m e n a i o b l i k a . s l i k a . N a j v e ć a p r e p r e k a doživljaju s t v a r n o s t i v l a s t i t e p o v e ­ z a n o s t i jest p o i s t o v j e ć e n j e s u m o m . K o r i s t i m o l i s e n j i m n a p r a v i način.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Riječ prosvjetljenje p r i z i v a i d e j u o n a d l j u d s k o m p o s ­ t i g n u ć u . Sebe t a d a svjesno i l i nesvjesno smatrate i z d v o ­ j e n i m djelićem. i z m e đ u v a s i v a š i h b l i ž n j i h m u š k a r a c a i žena. K o r i s t i m o l i s e p o g r e š n o .

izranjaju iz područja onkraj u m a .m i s l i l a c . P O Č N I T E Š T O J E Č E Š Ć E M O G U Ć E osluškivati glas u svojoj g l a v i . U p r a v o sada m o ­ žete poduzeti prvi korak. P O Č E T A K S L O B O D E jest s p o z n a j a k a k o v i n i s ­ te to biće koje vas o p s j e d a . Oslobađanje od uma D o b r a j e vijest što s e u i s t i n u m o ž e t e o s l o b o d i t i v l a s t i t a u m a .n a j č e š ć e se n j i m e u o p ć e n e služite. Ta v a m s p o z ­ naja o m o g u ć u j e d a p r o m a t r a t e m i s l i o c a . r a d o s t . u n u t a r ­ nje s p o k o j s t v o . O n o g a tre­ n u t k a k a d počnete n a d z i r a t i m i s l i o c a . O n s e k o r i s t i v a m a . . Također shvaćate k a k o sve one s t v a r i koje su u i s t i n u važne . Vjerujete d a ste v i taj u m . a k t i v i r a s e viša r a z i n a svjesnosti. T o j e b o l e s t . I n s t r u m e n t j e p r e u z e o v l a s t u svoje r u k e . n a one stare a u d i o v r p c e koje s e već g o d i n a m a v r t e u v a ­ šoj glavi. G o t o v o k a o da ste o p s j e d n u t i a da to i ne znate i z a t o smatrate da ste vi to b i ć e koje vas je o p s j e l o . To je j e d i n o i s t i n s k o oslobođenje. stvaralaštvo. O s o b i t o o b r a t i t e p a ž n j u n a sve one m i s a o n e obrasce k o j i s e p o n a v l j a j u .Biće i prosvjetljenje da se p o g r e š n o služite u m o m .ljepota. ljubav. Počeli ste se b u d i t i . k a k o j e m i s a o s a m o sićušan v i d te inteligencije. T a d a počinjete shvaćati k a k o onkraj m i s l i p o s t o j i p r o s ­ trano carstvo inteligencije. T o j e z a b l u d a .

s l u š a t e l i m i s a o . a o v d j e Ja j e s a m . To je p o č e t a k k r a j a n e s v j e s n o g i p r i s i l n o g razmišljanja. M i s a o tada g u b i moć n a d v a m a i b r z o se p o v l a č i . H o ć u reći. taj o s j e ć a j v l a s t i t e p r i s u t n o s t i nije m i s a o . o d n o s n o : slušajte glas u svojoj g l a v i . osjećate svjesno p r i s u s t v o . T o j e p o č e t a k p r i r o d n a stanja d o ž i v l j e n e j e d note s B i ć e m . K a d dođe d o p r e k i d a . u n u t r i n i ćete osjetiti d u b o k u tišinu i m i r .t o j e p u k o t i n a u kojoj n e m a m i s l i . n e g o i sebe k a o n j e z i n a s v j e d o k a .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI T o s a m h t i o reći k a d s a m g o v o r i o o » n a d z i r a ­ n j u m i s l i o c a « . k o j a j e n a j č e š ć e z a m a g l j e n a u m o m . P r o b u d i l a s e n o v a d i m e n z i j a svjesnosti.u p o z a d i n i i l i i s p o d m i s l i . N e p r o s u d u j t e i n e o s u dujte o n o što čujete. a l i postepeno će se produživati. osjetit ćete k a k o je u m e n t a l n o j s t r u j i došlo d o p r e k i d a . o s l u š k u ­ j e m ga i n a d z i r e m . slušajte g a n e p r i s t r a n o . Z a t o . OSLUŠKUJETE LI MISAO.svoje d u b l j e j a . O n a i z r a s t a negdje onkraj m i s l i . trajat ć e m o ž d a s a m o n e k o l i k o se­ k u n d i . U t a k v o m stanju u n u t a r n j e p o v e z a n o s t i postat ćete m n o ­ go živahniji i b u d n i j i n e g o u stanju u k o j e m se p o i s t o ­ vjećujete s u m o m . b u d i t e ondje u u l o z i svjedoka. K a d slušate taj glas. K a d se m i s a o p o v u č e . s v j e s n i ste n e s a m o m i s l i . n e p r o s u d u j t e . jer bi to z n a č i l o k a k o taj i s t i glas p o n o v n o u l a z i k r o z stražnja v r a t a . U p o č e t k u ć e t i p r e k i d i b i t i k r a t k o t r a j n i . U s k o r o ćete s h v a t i t i : ondje je glas. B i t ćete p o t p u n o p r i s u t n i . Ta s p o z n a j a Ja jesam. T o stanje ta- . jer više n e p r u ž a t e e n e r g i j u u m u p o i s t o v ­ j e ć u j u ć i se s n j i m .

p a čak i n a disanje. obratite p o z o r n o s t n a sve osjetilne opažaje p o v e z a n e s t o m a k t i v n o š ć u : z v u k i d o d i r v o d e .Biće i prosvjetljenje kođer p o j a č a v a učestalost vibracija energetskog polja koje daje život f i z i č k o m t i j e l u . T O U S V A K O D N E V N O M Ž I V O T U možete p r o v o d i t i t a k o što ćete s e p o z a b a v i t i b i l o k o j o m r u t i n s k o m aktivnošću koja v a m inače p r e d s t a v l j a s a m o s r e d s t v o d o n e k o g c i l j a . Što se d u b l j e s p u š t a t e u c a r s t v o b e z m i s l i . s p o z n a t ćete stanje čiste s v i ­ jesti. Pa i p a k . p o k r e t i r u k u . B u d i t e potpuno prisutni. fizičko tijelo k a o i cijeli v a n j s k i svijet. k a k o se to p o n e k a d n a z i v a n a I s t o k u . N a taj n a ­ čin odvlačite svijest o d u m n i h a k t i v n o s t i i stvarate p r e k i d u m i s l i m a t e postajete i z n i m n o b u d n i i s v j e s n i . a l i n e r a z ­ mišljate. p o k r e t . T o ć e u v a m a p r o b u d i t i d u b o k o z a d o v o l j s t v o . t a k o d a s a m a s e b i p o s t a n e c i l j e m . a i s t o d o b n o je n e z a m i s l i v o veća od vas. Postanite s n a ž n o svjesni sadašnjeg t r e n u t k a . m i r i s s a p u n a i tako dalje. K a d želite o p r a t i r u k e . UMJESTO DA »NADZIRETE MISLIOCA«. emocije. s v a k i p u t k a d h o d a t e u z i n i z stube u svojoj kući i l i n a r a d n o m mjestu. . Ta p r i s u t ­ nost ste vi s a m i . nego stanje n e s e b i č n o s t i . dajući joj p o t p u n u pažnju. p o m n o usmjerite pažnju n a s v a k i k o r a k . usmjerivši žarište pažnje u sadašnji t r e n u t a k . O d n o s i vas o n k r a j o n o g a o čemu ste prije razmišljali k a o o »vlastitom j a « . P r i m j e ­ rice. p r e k i d u struji u m a možete i z a z v a t i s a s v i m jednos­ t a v n o . U t o m stanju v l a s t i t u p r i s u t n o s t o s j e ć a t e t a k v o m s n a g o m i r a d o š ć u d a s v e u k u p n o r a z m i š l j a n j e . To je s u š t i n a m e d i t a c i j e . postaju r e l a t i v n o b e z ­ načajni u u s p o r e d b i s t i m stanjem. to nije s e b i č ­ nost.

E g o s e n e p r e s t a n o b a v i oživlja- . Važnima s m a t r a s a m o prošlost i b u d u ć n o s t . a o d r ž a v a s e isključivo n e p r e s ­ t a n i m r a z m i š l j a n j e m . To z n a ­ č i d a sadržaj u m a više n e shvaćate n i i z b l i z a tako o z b i l j n o . J e d n o g a d a n a m o ž d a ćete s h v a t i t i da se smijete g l a s u u g l a v i . b u d u ć i da vaš osjećaj v l a s t i t o g ja više ne o v i s i o n j e m u . k a o što biste se n a s m i j a l i v r a g o l i j a m a djeteta. O n o s e sas­ toji o d u m n e a k t i v n o s t i . n a k o n što ste z a t v o ­ r i l i v r a t a . S v a k i p u t k a d i z a z o v e t e p r e k i d u struji u m a . N a j v a ž n i j i k o r a k n a v a š e m u p u t o v a n j u p r e m a prosvjetljenju jest ovaj: naučite r a s k i n u t i poistovjećenost s v l a s t i t i m u m o m . Postoji samo jedno s i g u r n o mjerilo k o j i m m o ­ žete o d r e d i t i k o l i k o ste u s p j e l i u toj p r a k s i : stupanj unutarnjeg spokojstva. a l i j a o v d j e n j i m e o z n a č a v a m l a ž n o ja. zastanite n e k o l i k o s e k u n d i i promatraj­ te r i t a m disanja. T o p o t p u n o i s k r i v l j a ­ vanje i s t i n e o b j a š n j a v a činjenicu p o t p u n e n e u č i n k o v i t o ­ s t i u m a u k o n t e k s t u ega. Postanite svjesni t i h o g . T o f a n t o m s k o j a m o ž e m o n a z v a t i e g o m . Sadašnji t r e n u t a k za ego j e d v a da p o s t o j i . s t v o r e n o n e s v j e s n i m p o i s t o v j e ć i v a n j e m s u m o m . p o j a ­ čava se svjetlost vaše s v i j e s t i .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI K a d u l a z i t e u a u t o m o b i l . u t e m e l j e n u n a o s o b n i m i k u l t u r a l n i m u v j e t o v a n j i ­ m a . P o j a m ega različitim l j u d i m a o z n a ­ čava različite s t v a r i . Prosvjetljenje: Uzdizanje iznad misli T i j e k o m odrastanja stvarate m e n t a l n u s l i k u o t o m e t k o ste. a l i m o ć ­ n o g osjećaja p r i s u t n o s t i .

U p r o s v i ­ j e t l j e n o m stanju i dalje ćete se. Prosvjetljenje z n a č i u z d i z a n j e i z n a d m i s l i . jer. s v a k i h n e k o l i k o m i ­ n u t a kretat ćete s e i z m e đ u m i s l i i tišine. m i s a o u b r z o postaje j a l o v a .u m j e svjesnost b e z m i s l i . E g o k a ž e : » J e d n o g a d a n a . P r o m a t r a j t e svoj u m i u v i d j e t ćete d a t a k o djeluje. a l i n a m n o g o u s r e d o t o č e n i j i i učin­ k o v i t i j i n a č i n n e g o p r i j e . S a m a z a sebe. k a d g o d t o b u d e p o t r e b ­ n o . K o r i s t i t ćete s e n j i m e u g l a v n o m z a n e k e p r a k t i č n e s t v a r i . Č a k i o n d a k a d se čini da je ego z a o k u p l j e n s a d a š njošću. bit ću d o b r o . . tko ste b e z prošlosti? N e p r e s t a n o se p r o j i c i r a u budućnost k a k o bi se p o b r i n u o za opsta­ n a k i ondje p r o n a š a o n e k a k v u v r s t u o s l o b o đ e n j a i i s p u ­ njenja. N e . a l i b i t ćete o s l o b o đ e n i nesvjes­ n o g unutarnjeg dijaloga i u v a m a će v l a d a t i unutarnje spokojstvo. sadašnji t r e n u t a k n e m o ž e t e p r o n a ć i d o k ste p o t p u n o p o i s t o v j e ­ ćeni s u m o m . bit ću sretan i m i r a n « . k a d s e d o g o d i o v o i l i ono. K a d s e budete k o r i s t i l i u m o m .Biće i prosvjetljenje v a n j e m p r o š l o s t i . on ne v i d i sadašnjost: p o t p u n o je pogrešno z a p a ž a jer p r o m a t r a o č i m a p r o š l o s t i i l i s a d a š n j o s t s v o d i n a s r e d s t v o z a p o s t i z a n j e n e k a k v a cilja k o j i u v i j e k leži u b u ­ d u ć n o s t i u k o j u s e u m p r o j i c i r a . jer s a m o na taj n a č i n m i s a o posjeduje n e k u s t v a r n u m o ć . Sadašnji t r e n u t a k č u v a ključ o s l o b o đ e n j a . k o r i s t i t i u m o m . i z m e đ u u m a i stanja n e . A l i . b e z u m n a i r a z o r n a . osobito k a d ć e v a m b i t i p o t r e b n o s t v a r a l a č k o rješenje. k a d više nije p o v e z a n a s m n o g o p r o s t r a n i j i m c a r s t v o m s v i j e s t i .u m a . S a m o n a taj n a č i n m o g u ć e je r a z m i š l j a t i s t v a r a l a č k i .

N e m o ž e t e l i o s v i j e s t i t i svoje e m o ­ cije. Možda još niste s p o s o b n i a k t i v n o s t nesvjesna u m a p r e n i j e t i u svijet u o b l i k u m i s l i . t o ć e e n e r g e t s k i naboj emocija b i t i j a č i . pojavljuje ondje gdje s e s u s r e ć u u m i tijelo. tijelo ć e v a m u v i j e k p o k a z a t i njegov točan o d r a z . a toga možete postati svjesni. O n a p r e d s ­ t a v l j a r e a k c i j u tijela n a u m . k a o i sve nesvjesne E m o c i j a se m e n t a l n o . Što se više p o i s t o v j e ć u j e t e sa s v o j i m r a z m i š l j a n j e m . a k o ste s e o d v o j i l i o d n j i h . s t o g a p r o ­ m o t r i t e e m o c i j u i l i j e radije osjetite u s v o m e t i j e l u . s o n i m što v o l i t e i ne v o l i t e . m i s a o ć e b i t i laž. P o s t o j i l i m e d u n j i m a n e k i očit s u k o b . I M A T E LI POTEŠKOĆA S DOŽIVLJAVANJEM V L A S T I T I H E M O C I J A . b e z o b z i r a jeste l i toga s v j e s n i i l i n i s t e . s p r o s u d b a m a i t u m a č e n j i m a . k a o tjelesni p r o b l e m i l i s i m p t o m . a emocija će b i t i i s t i n i t a . Osjetite tijelo i z n u t r a .e m o c i o n a l n e r e a k t i v n e obrasce. On o b u h v a ć a i vaše emocije. nego r e l a t i v n a i s t i n a o stanju vašega u m a u t o m t r e n u t k u . počnite usredotočivati pažnju na u n u t a r n j e e n e r g e t s k o polje v l a s t i t a tije­ l a . u o n o m s m i s l u u k o j e m u g a k o r i s t i m . i l i b i s t e m o g l i reći. o d r a z u m a u tijelu. što ste manje p r i s u t n i k a o p r o m a t r a č k a svijest. nije s a m o m i ­ sao. o d n o s n o . N i j e to o n a krajnja i s t i ­ na o tome t k o jeste. Želite l i u i s t i n u u p o z n a t i u m .20 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Emocija: Tjelesna reakcija na um U m . a l i m i s a o ć e se u v i j e k k a o e m o c i j a o d r a ž a v a t i u t i j e l u . n a k r a j u ćete i h i s k u s i t i n a čisto fizičkoj r a z i n i . T o ć e vas d o v e s t i u d o d i r s v l a s t i t i m emocijama. .

stoga s e p r v e n s t v e n o osjeća u t i j e l u .Biće i prosvjetljenje P r o m a t r a t e li e m o c i j u na taj način. Vježbate l i to. N e m a l i n i j e d n e emocije. T a d a joj m o ž e t e d o p u s t i t i d a p o s t o j i . u u n u t a r n j e e n e r g e t s k o polje tijela. u s m j e r i t e pažnju još d u b l j e . sve o n o nesvjesno u v a m a i z r o n i t ć e n a svjetlost s v i j e s t i . Više niste e m o c i j a . n e g o p r o m a ­ trač. O n o p r e d s t a v l j a d v e r i k o j a v o d e Biću. A l i . . p r i s u t n o s t k o j a m o t r i . Osjetite e n e r g i j u emocije. a l i više n e ć e u p r a v l j a t i v a m a . to je u o s n o v i isto k a o k a d o s l u š k u j e t e i l i n a d z i r e t e m i s a o . nemojte a n a l i ­ z i r a t i . nego samo promatrajte. Usredotočite paž­ n j u n a n u t r i n u . N A V I K N E T E S E P O S T A V L J A T I S I P I T A N J E : što s e u o v o m t r e n u t k u z b i v a u m e n i ? T o ć e vas p i t a ­ nje u s m j e r i t i u p r a v o m s m j e r u . a e m o c i j a posjeduje s n a ž a n tjelesni v i d . J e d i n a je r a z l i k a u t o m e što se m i s a o n a l a z i u g l a v i . što s a m o p i s a o ranije.

Z b o g svoje f a n t o m s k e p r i r o d e i u s p r k o s r a z n o l i k i m o b r a m b e n i m m e h a n i z m i m a . ego j e v e o m a r a ­ njiv i n e s i g u r a n te s m a t r a da ga neprestano n e t k o ugrožava. S a d se prisjetite da je emocija reakcija tijela na u m . Čini s e d a s t r a h i m a m n o g o u z r o k a . s t r a h o d n e u s p j e h a . u s p u t rečeno. vašim živo­ tom u p r a v l j a ego. fobija i tako dalje. To v r i j e d i . S t r a h o d g u b i t k a . A k o ste s e p o i s t o v j e t i l i s u m o r n i i z g u b i l i d o d i r s moći i j e d n o s t a v n o s t i sadašnjeg t r e n u t k a . Štoviše. To s t v a r a tjeskobn i rascjep. U v i j e k s e m o ž e t e u h v a t i t i u k o š t a c sa sadašnjim t r e n u t k o m . toga lažnog ja koje je i z m i s l i o u m ? O p a s n o s t . V i s e n a l a z i t e ovdje i s a d . napetost. čak i ako se i z v a n a d o i m a v r l o sa­ m o p o u z d a n . ugrožen s a m . K a k v u p o r u k u tijelo neprestano d o b i v a o d ega. strah. T a k v a v r s t a psihološkog straha uvijek je strah od n e č e g a što bi se m o g l o d o g o d i t i . Podrijetlo straha Psihičko stanje straha o d v o j e n o je od b i l o k a k v e stvarne i istinske n e p o s r e d n e o p a s n o s t i . / / strava. taj rascjep i s p u ­ njen tjeskobom b i t ć e vaš s t a l n i d r u g . Javlja se u m n o g i m o b l i c i ­ m a : k a o n e l a g o d a z a b r i n u t o s t tjeskoba n e r v o z a . A k a k v u e m o c i j u i z a z i v a t a p o r u k a ? N a r a v n o .02.ne možete se u h v a t i t i u k o š t a c s b u d u ć n o š ć u . a um v a m se n a l a z i u b u d u ć n o s t i . a ne strah o d n e č e g a što s e u p r a v o događa. a l i ne m o ž e t e se u h v a t i t i ukoštac s nečim što je samo projekcija u m a . s t r a h d a ć e nas n e t k o p o v r i j e d i t i i . sve d o k se poistovjećujete s u m o m .

više ne p o s t o j i . r a s k i d a t e p o i s t o v j e ­ ć e n o s t s n j i m . s l i k u u m a . p r o m a t r a j u ć i g a . t a d a je vaš osjećaj v l a s t i t o g ja. p r i s i l n a i d u b o k o nesvjesna p o t r e ­ ba da b u d e t e u p r a v u . Osvješćujući taj o b r a z a c . Z a t o s u s e v o d i l i i r a t o v i . Što t o b r a n i t e ? P r i v i d a n identitet. koja je s v o j e v r s t a n o b l i k n a s i l j a . M o ć n a d d r u g i m a jest slabost prerušena u snagu.b r a n e ć i m e n t a l n i stav s k o j i m ste s e p o i s ­ tovjetili -javlja se z b o g straha od s m r t i . zamišljeno biće. k o j i je u t e m e l j e n u u m u . a l i u k o n a č n i c i s v e u k u p a n s t r a h s a m o j e s t r a h ega o d s m r t i i uništenja. B i t i u k r i v u znači u m r i ­ jeti. s t r a h o d s m r t i utječe n a s v a k i v i d v a š e g a ž i v o t a . U t a k v o m stanju p o i s t o v j e ć e n o s t i s u m o m . čak i t a k v a n a i z g l e d n e v a ž n a i » n o r m a l ­ n a « s t v a r k a o što je k o m p u l z i v n a p o t r e b a da u n e k o j ras­ p r a v i budete u p r a v u te da dokažete k a k o je d r u g a o s o b a u k r i v u . U s v j e t l u vaše s v i j e s t i n e s v j e s n i obrazac u b r z o će nestati. a b e z b r o j n i s u s e o d n o s i r a s p a l i i z tog r a z l o g a .21 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI t a k o dalje. . T o j e kraj s v i h r a s p r a v a i i g a r a m o ć i . Istinska m o ć je u n u t r i n i i u v i jek v a m je d o s t u p n a . Z a t o s i k a o ego n e m o ­ žete d o p u s t i t i d a budete u k r i v u . J e d n o m k a d raskinete poistovjećenost s u m o m . tako d a s i l o v i t a . POTRAŽITE U SEBI BILO K A K V U VRSTU O B R A M B E N A S T A V A . Z a ego s m r t j e u v i j e k o d m a h i z a u g l a . P r i m j e r i c e . Jasno i čvrsto m o ž e t e reći k a k o se osjećate i l i što m i s l i t e . koje s u štetne z a o d n o s e . a ne iz u m a . a p o k a ž e se da n i s t e u p r a v u . Poistovjetite li se s m e n t a l n i m s t a v o m . o z b i l j ­ n o u g r o ž e n i p r i j e t i m u u n i š t e n j e . v a š e m osjećaju za v l a s t i t o ja u o p ć e više nije v a ž n o jeste li u p r a v u i l i niste. Osjećaj v l a s t i t o g j a tada i z v i r e i z d u b l j e g i i s t i n i t i j e g mjesta u v a m a . a l i u tome neće b i t i n i k a k v a nasilja i n e ć e t e z a u z e t i o b r a m b e n i stav.

b a r e m n e više nego što j e p r i j e k o p o t r e b n o z a bavljenje praktičnim v i d o v i m a v l a s t i t o g života. t a d a više nemojte s t v a r a t i v r i j e m e . To m o ž e m o reći i drukčije: što ste više s p o s o b n i poštovati i p r i h v a t i t i sadašnji trenutak. D o k ste prije p r e b i v a l i u v r e m e n u i s a m o n a k ­ r a t k o b i v a l i u sadašnjem t r e n u t k u . to ste više o s l o b o đ e n i b o l i i patnje. n e k a v a š e p r e ­ bivalište b u d e u sadašnjem t r e n u t k u . a s a m o p o v ­ r e m e n o o d l a z i t e u prošlost i b u d u ć n o s t k a d se m o r a t e p o z a b a v i t i p r a k t i č n i m v i d o v i m a svoje ži­ v o t n e situacije. K a k o prestati stvarati vrijeme? U D U B I N I DUŠE S H V A T I T E DA JE SADAŠNJI T R E N U T A K j e d i n o što posjedujete. A k o više n e želite s t v a r a t i b o l s e b i i d r u g i m a . a k o više ne želite p o v e ć a v a t i ostatke patnje iz prošlosti koja j o š p o s t o j i u v a m a .Podrijetlo straha 25 U m u v i j e k p o k u š a v a z a n i j e k a t i sadašnji t r e n u t a k i p o b ­ jeći od njega. Sadašnjem t r e n u t k u u v i j e k recite: » D a « . N e k a sadašnji t r e n u t a k b u d e središnja ž a r i š n a točka v a š e g a ži­ vota. to više patite. što se više poistovjećujete s u m o m . D r u g i m riječima. k a o i egoističnog u m a . Okončajte zabludu vremena E v o ključa: okončajte p r i v i d v r e m e n a . Vrijeme i u m s u n e o d v o j i v i . P o i s t o v j e t i t i s e s u m o m znači b i t i u h v a ć e n u z a m k u v r e ­ m e n a : p r i s i l a d a živimo g o t o v o isključivo k r o z u s p o m e n e . Odstranite vrijeme iz u m a i vrijeme će statio s i m ako ne odlučite k o r i s t i t i se njime.

to više p r o p u š t a t e sadašnji t r e n u t a k . j e d i n i č i m b e n i k k o j i ostaje trajan. Izne­ n a d a s e sve d o i m a o ž i v l j e n i m . D o p r i s i l e d o l a z i zato što v a m prošlost pruža i d e n ­ titet. d o g o d i t će se u sadašnjem t r e n u t k u . Za što je to najdragocjenije? Ponajprije zato što to j e d i n o p o s t o j i . p o m i s l i l i i l i o s j e t i l i b i l o što i z v a n sadašnjeg t r e n u t k a ? M i s l i t e l i d a i k a d a h o ­ ćete? J e l i m o g u ć e d a s e n e š t o d o g o d i i l i p o s t o j i i z v a n sa­ dašnjeg t r e n u t k a ? O d g o v o r je očit. Jeste l i i k a d a i s k u s i l i . T o j e j e d i n a točka p r i s ­ t u p a b e z v r e m e n o m i b e z o b l i č n o m c a r s t v u Bića. d o g o d i l o se u sadašnjem t r e n u t k u . Suština o v o g a što g o v o r i m n e m o ž e s e s h v a t i t i u m o m .26 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI i predviđanja budućnosti. D r u g o . . Što se više u s r e d o t o č i t e na v r i j e m e . u svijesti d o l a z i do p o ­ m a k a o d u m a p r e m a Biću. o d v r e m e n a u p r i s u t n o s t .na prošlost i b u ­ d u ć n o s t . O n o g a trenutka k a d je shvatite. sadašnji t r e n u t a k j e d i n a je točka k o j a vas m o ž e o d v e s t i s o n u s t r a n u g r a n i c a u m a . n a p r a v i l i . n i t i ć e g a i k a d a b i t i . Ničeg d r u g o g n e m a . o n o naj­ dragocjenije što p o s t o j i . I jedno i d r u g o s u p r i v i d i . Ništa s e n i k a d a n e ć e d o g o d i t i u b u ­ d u ć n o s t i . zrači e n e r g i j o m i i z s v e g a zrači Biće. Život j e s a d a . N i k a d a nije b i l o r a z d o b l j a u k o j e m vaš život nije b i o s a d a . Vječna sadašnjost p r o s t o r je u k o j e m se o d v i j a cijeli vaš život. To d o v o d i do beskonačne z a ­ o k u p l j e n o s t i prošlošću i b u d u ć n o š ć u te n e s p r e m n o s t i da poštujete i p r i z n a t e sadašnji t r e n u t a k i da mu d o p u s t i t e da p o s t o j i . a b u d u ć n o s t i n o s i obećanje spasenja i ispunjenja u b i l o kojem o b l i k u . z a r ne? Ništa se n i k a d a ne d o g a đ a u p r o š l o s t i .

A k o j e z a ­ mišljena budućnost bolja. O n o g a t r e n u t k a k a d s h v a ­ tite d a n i s t e p r i s u t n i . S a m o p r o m a t r a n j e m u vaš život automatski u l a z i više p r i s u t n o s t i . P r i m i j e t i t ćete k a k o b u d u ć n o s t n a j č e š ć e z a ­ mišlja b o l j o m i l i g o r o m o d s a d a š n j o s t i . B u d e l i v a m teško z a k o r a č i t i i z r a v n o u sadaš­ nji t r e n u t a k . K a d g o d ste u stanju p r o m a t r a t i u m . S p o z n a j a o kojoj um ne z n a ništa.03. I jedno i d r u g o je p r i v i d . pruža v a m n a d u i l i u g o d n o očekivanje. više n i s t e u njegovoj z a m c i . S p o z n a j a koja ne u n i š t a v a svetost i ta­ janstvenost života nego sadrži d u b o k u l j u b a v i poštovanje p r e m a s v e m u što jest. Iskoračujte i z v r e m e n s k e d i ­ m e n z i j e s v a k o g a d a n a . . Prakticirajte povlačenje pažnje i z p r o š l o s t i i b u d u ć n o s t i k a d g o d t o nije prijeko potrebno. o n a k o j a n e »ubija« d u h što živi u s v a k o m s t v o ­ renju i svakoj s t v a r i . t a d a jeste p r i s u t n i . što j e češće m o g u ć e . p o č n i t e t a k o što ćete p r o m a t r a t i u o ­ b i č a j e n u s k l o n o s t u m a k o j o m želi izbjeći taj t r e n u ­ tak. A k o je gora. R A S K I N I T E S T A R E O B R A S C E nijekanja i otpo­ ra sadašnjem trenutku. N a s t u p i o j e n o v i č i m b e n i k . n e š t o što n e p r i p a d a u m u : prisutnost svjedoka. stvara tjeskobu. Pristup sadašnjem trenutku S b e z v r e m e n o m d i m e n z i j o m d o l a z i i različita v r s t a s p o z ­ n a v a n j a .

k a d s t v a r i »krenu nizbrdo« i l i k a d n a površinu i z r o n i n e k i e m o c i o n a l n i s k l o p i z prošlosti.p r o m a ­ trač m i s l i i e m o c i j a . a l i t o niste v i . N e m o j t e i z toga s t v a r a t i osobne p r o b l e m e . postaje v a m mnogo lakše j e d n o s ­ tavno odabrati i z l a z a k iz dimenzije vremena k a d g o d v a m v r i j e m e nije p o t r e b n o z a neke praktične s v r h e . k a d s e u v a š e m ž i v o t u p o j a v i i z a z o v k o j i potiče s t r a h . p o g r e š n o p o s t u p a t e . um u s v o m uobičajenom obrascu opstanka. o n o g a t i h o g p r o m a t r a č a . . p r o ­ matranje u m a o d u z i m a m u e n e r g i j u . P o i s t o v j e ć i v a n j e s u m o m daje m u više energije.. t o j e o b r a z a c reakcije. Energija koju o d u z i m a t e u m u p r e t v a r a se u p r i s u t n o s t . Promatrajte m i ­ sao. U t a k v i m t r e n u c i m a s k l o ­ n i ste p o s t a t i » n e s v j e s n i « . P o i s t o v j e ć i v a n j e s u m o m još više s t v a r a v r i j e m e . T a d a ćete osjetiti nešto moćnije o d b i l o koje o d t i h s t v a r i koje p r o m a ­ trate: t i h u p r i s u t n o s t koja p r o m a t r a sebe u p o z a d i n i sadržaja vaših m i s l i . P r e v l a d a j u vas r e a k c i j a i l i emocija . n a p a ­ date.28 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Budite p r i s u t n i kao promatrač u m a . Ne prosuđujte i ne analizirajte ono što ste z a m i j e t i l i . k a o i reakcija u različitim s i t u ­ acijama. osjetite e m o c i j u . kao što je s i t u a c i j a u kojoj je u g r o ž e n a vaša s l i k a o s e b i .i v i » p o s t a j e t e « t a reakcija i l i e m o c i j a . b r a n i t e se. J e d n o m k a d uspijete osjetiti što t o znači b i t i p r i s u t a n . Također zamijetite k o l i k o se često vaša pažnja premješta u prošlost i l i b u d u ć n o s t . promatranje u m a o t v a r a d i m e n z i j u b e z v r e m e n o s t i . promatrajte r e a k c i j u . T a d a se d u b l j e p r e p u š t a t e sadašnjem trenutku. O p r a v d a v a t e se. T a d a i h i z r a ž a v a t e . S n a ž n a j e p r i s u t n o s t p o t r e b n a k a d neke situacije p o t a k ­ n u reakciju praćenu j a k i m e m o c i o n a l n i m nabojem. B u d i t e b a r e m p o d j e d n a k o z a i n t e r e s i r a n i z a v l a s t i t e reakcije k a o i z a s i t u a c i j u i l i o s o b u k o j a vas j e n a v e l a n a r e a k c i j u ..

Pristup sadašnjem trenutku T o n e oštećuje v a š u s p o s o b n o s t korištenja v r e m e n o m . P o s t a v i t e l i cilj i r a d i t e n a n j e g o v u o s t v a r e n j u . D r u g i m riječima. Otpuštanje psihološkog vremena Naučite se k o r i s t i t i v r e m e n o m u praktičnim v i d o v i m a života . a l i o n a je i dalje m a r g i n a l n o svjesna v r e m e n a . koje p r e d s t a v l j a p o i s t o v j e ć i v a n j e s p r o š l o š ­ ću i trajnu k o m p u l z i v n u projekciju u b u d u ć n o s t . k a o i t a d a k a d ste s v j e s n i k a m o že­ l i t e stići. To t a k o đ e r n e s l a b i v a š u s p o s o b n o s t korištenja u m o m . Vaše životno p u t o v a n j e više nije p u s ­ t o l o v i n a . N a taj n a č i n n e ć e t e više n a g o m i l a v a t i » p s i h o l o š ­ ko v r i j e m e « .prošlošću i l i b u d u ć n o š ć u . m o ž d a z a t o što t r a ­ gate z a s r e ć o m . a l i se o s l o b o d i l a psihološkog v r e m e n a .to m o ž e m o n a z v a t i » s a t n i c o m « .k a d v a m je ono p o t r e b n o da se n j i m e p o s l u ž i t e u n e k e p r a k t i č n e s v r h e . On se s v o d i n a p u k o s r e d s t v o koje vas v o d i d o b u d u ć n o s t i .a l i čim o b a v i t e te p r a k t i č n e z a d a t k e . t a d a k o r i s t i t e v r i j e m e sata. Tada se satnica p r e t v a r a u p s i h o l o š k o v r i j e m e . K a d s e koristite u m o m o n ć e b i t i oštroumniji i u s r e d o t o č e n i j i . d a . n e g o o p s e s i v n a p o t r e b a d a stignete d o c i l j a . b e z i k a k v e vlastite v r i j e d n o s t i . Z a p r a v o j e poboljšava. Žarišna točka pažnje p r o s v i j e t l j e n e osobe u v i j e k je sadašnji t r e n u t a k . a l i poštujte k o r a k k o j i u p r a v o s a d a p o d u z i m a t e i dajte m u s v o j u p o t p u n u p a ž n j u . i s p u n j e n j e m i l i p o t p u n i j i m osjećajem v l a s t i t o g a ja. n a s t a v l j a s e k o r i s t i t i s a t n i ­ c o m . A k o s e u t a k v o m s l u ­ čaju pretjerano u s r e d o t o č i t e n a c i l j . v r a t i t e se s v j e s n o s t i sadašnjeg tre­ n u t k a . tada više ne poštujete sadašnji trenutak.

O n o što o b ­ l i k u j e b u d u ć n o s t k v a l i t e t a je vaše s v i j e s t i u o v o m e tre­ n u t k u . možete i s k u s i t i samo kao sadašnji trenutak. O n o što z a m i š l j a t e k a o b u d u ć n o s t s a s t a v n i j e d i o v a ­ šega sadašnjeg stanja s v i j e s t i . piće. s u m o m poistovjećenom. h r a n a . n a r a v n o . a budućnost. reakcija i želje izražavaju se u b e s k o n a č n o m p o n a v l j a n j u . neprosvijetl j e n o m stanju svijesti. m o ć i b e s k o n a č n i stvaralački p o t e n ­ cijal k o j i p r e b i v a j u u sadašnjem t r e n u t k u p o t p u n o s u z a ­ m a g l j e n i p s i h o l o š k i m v r e m e n o m . N o s i l i vaš u m t e ž a k teret prošlosti. k a o scenarij vaših m i s l i k o j i v a m p r u ž a n e k u v r s t u i d e n t i t e t a . z a n o s i i uzbuđenje? Jeste li uvijek usredotočeni n a postajanje. b i t i i s p u n j e n i j i . emocija. P o k u š a v a t e l i u v i j e k stići n a n e k o d r u g o mjesto koje s e r a z l i k u j e o d o n o g a n a k o j e m u jeste? J e l i vaše d j e l o v a ­ nje v e ć i n o m s r e d s t v o d o s i z a n j a n e k a k v a cilja? J e l i i s p u ­ njenje u v i j e k o d m a h i z a u g l a i s v o d i l i s e n a k r a t k o t r a j n a z a d o v o l j s t v a k a o što s u seks. A k o k v a l i t e t a vaše svijesti u o v o m t r e n u t k u određuje b u d u ć n o s t . b u ­ dete l i više toga p o s j e d o v a l i . svježinu i osjećaj čuda.30 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI ga p o s t i g n e t e . d r o g e . U m tada s t v a r a opsjednutost b u d u ć n o š ć u k a o bijeg i z n e z a d o v o l j a v a j u ć e sadašnjosti. S t a r i o b r a s c i m i s l i . postizanje i l i dobivanje i l i naizmjence jurite z a n o v i m u z b u đ e n j i m a i z a d o v o l j s t v i m a ? Vjerujete l i d a ćete. b u d u ć n o s t ć e v a m b i t i ista k a o sadašnjost. d a k l e . ponašanja. T a d a vaš život g u b i ži­ vost. što. o d r e đ u j e k v a l i t e t u v a š e svijesti? . b o l j i i l i p o t ­ p u n i j i u p s i h o l o š k o m s m i s l u ? Čekate l i m u š k a r c a i l i ženu k o j i će d a t i smisao vašem životu? U uobičajenom. Više ne v i d i t e i ne m i r i š e t e cvijeće p o k r a j p u t a . n i t i ste s v j e s n i ljepote i č u d a života koje se r a z v i j a p o s v u d a o k o vas k a d ste p r i s u t n i u sadaš­ njem t r e n u t k u . a l i i s k r i v l j u j e i l i p r i k r i v a s t v a r n o s t sadaš­ njeg t r e n u t k a . P r o š ­ lost s e o b n a v l j a k r o z n e d o s t a t a k p r i s u t n o s t i . da uspijete.

a s a d a se o p i r e t e o n o m e što jest. K a d biste s e d a n a s n a n e k i č u d a n n a č i n riješili p r o b ­ l e m a i l i u z r o k a patnje i n e s r e ć e . K L J U Č S L O B O D E j e p r i s u t n o s t . I dalje se o p i r e t e o n o m e što se d o g a đ a l o u p r o š l o s t i . U konačnici.Pristup sadašnjem trenutku 31 Stupanj prisutnosti. a g l e d a n o s k o n v e n c i o n a l n o g sta­ jališta. u s k o r o biste s e n a š l i p r e p l a v l j e n i slič­ n i m p r o b l e m i m a i l i u z r o c i m a patnje. S t o g a je sadašnji trenutak jedino mjesto na k o j e m m o ž e doći do i s t i n s k e p r o m j e n e i u k o ­ jem možete r a s t v o r i t i prošlost. k a o s j e n k o m koja vas s l i j e d i k a m o g o d pošli. stoga s l o b o d n i m o žete b i t i j e d i n o s a d a . Možda ć e v a m b i t i teško s p o z n a t i k a k o j e vrijeme u z r o k vaših p a t n j i i l i p r o b l e m a . Ne m o ž e t e se o s l o ­ b o d i t i u budućnosti.n j e g o v o m v e z a n o š ć u za p r o š l o s t i b u d u ć n o s t te n i j e k a n j e m sadaš­ njeg t r e n u t k a . a l i k a d n e biste p o s t a l i p r i s u t n i j i . Otkrivanje života u pozadini životne situacije O n o o č e m u g o v o r i t e k a o o s v o m » ž i v o t u « točnije b i b i l o n a z v a t i »životnom situacijom«. t o j e i s t i n a . p o s t o j i s a m o j e d a n p r o b l e m : sam u m v e z a n v r e m e n o m .p r o b l e m i z a p r a v o z a m j e n j u j u j e d n i d r u ­ ge. S t a n o v i t e s t v a r i u p r o š l o s t i n i s u se o d v i j a l e k a k o ste željeli. A l i sve d o k s e n e p o z a b a v i t e s t e m e l j ­ n o m pogreškom u m a koja i z a z i v a p r o b l e m e . To je psihološko vrijeme: prošlost i b u d u ć n o s t . Vjerujete d a n j i h u z r o k u j u oso­ bite ž i v o t n e situacije. s v j e s n i j i . . Spasenje se ne o d v i j a u v r e m e n u .

S t o g a . Pronađite »uska v r a t a koja v o d e u ž i v o t « . n a p r a v i t e m a l o mjesta. O g l e d a j t e s e n a o k o ­ S a m o se ogledajte. Život j e stvaran. . Ž i v o t n a s i t u a c i j a p o s t o j i u v r e m e n u . Život se o d v i j a sada. B u d i t e s v j e s n i tihe p r i s u t n o s t i svake stvari. S v e d i t e svoj život do o v o g a tre­ n u t k a . U POTPUNOSTI lo.te osjetite i p r i z n a j ­ te n j e g o v o b i ć e . ništa n o v o n e m o ž e ući i n e m a mjesta z a rješenje. Ž i v o t n a s i t u a c i j a p r o i z v o d j e u m a . SE KORISTITE OSJETILI­ Uočite M A . B u d i t e svjesni prostora k o j i s v e m u što jest o m o g u ć u j e postojanje. Životna situacija m o ž e b i t i p r e p u n a p r o b l e ­ ma . k a d g o d t o m o ž e t e . a l i n a d a vas u s m j e ­ r a v a b u d u ć n o s t i . B u d i t e ondje gdje jeste. To je sadašnji trenutak. D o d i r n i t e n e š t o . nemojte t u m a č i t i .a l i pogledajte imate l i b i l o k a k v i h p r o b l e m a u o v o m t r e n u t k u . a to s t a l n o u s r e d o t o č e n j e na b u d u ć n o s t p o t i č e nijekanje sadašnjeg t r e n u t k a . a t i m e i n e s r e ć u .b i l o što . boje. nemojte i h p r o s u đ i v a t i .k a o većina životnih situacija . O s l u š k u j t e z v u k e . svjetlost. o b l i k e . Z A B O R A V I T E N A T R E N U T A K svoju životnu situaciju i obratite p o z o r n o s t s v o m e životu. N e s u t r a i l i z a deset m i n u t a . O s ­ luškujte tišinu u p o z a d i n i z v u k o v a . Imate l i s a d a problema? K a d ste p r e p u n i p r o b l e m a . t k a n i n e . nego s a d a . s t v o r i t e m a l o p r o s t o r a k a k o biste i s p o d ži­ v o t n e situacije m o g l i p r o n a ć i život.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI N a d a j e o n o što vas drži n a ž i v o t u .

u n u t r a i v a n . Svi problemi samo su prividi uma U S R E D O T O Č I T E P A Ž N J U n a sadašnji t r e n u t a k i recite m i k a k v i h p r o b l e m a s a d a i m a t e . . umjesto da p a ž n j u u s r e d o t o č i t e na o n o j e d i n o što s a d a m o ž e t e učiniti. I l i u m i s l i m a n o s i t e s u l u ­ d i teret s t o t i n u s t v a r i koje ćete m o r a t i i l i n e ć e t e smjeti učiniti u b u d u ć n o s t i . B u d i t e se iz sna o v r e m e n u u s a d a š n j o s t . osjećajte z r a k k o j i udišete i izdišete. a ujedno i bez­ u m n o . To je n o r m a l n o . Z a š t o o d nje p r a v i t i p r o b l e m ? U m nesvjesno v o l i p r o b l e m e . S a s i t u a c i j o m s e treba p o z a b a v i t i i l i j e p r i h v a t i t i . svijet v r e m e n a . I s k o r a č i l i ste i z p o l u d j e l o g u m a k o j i v a m c r p i životnu energiju. Iza sebe ste o s t a v i l i u m r t v l j u j u ć i svijet m e n t a l ­ n i h a p s t r a k c i j a . » P r o b l e m « z n a č i d a s e m e n t a l n o z a d r ž a v a t e u ne­ koj s i t u a c i j i b e z i k a k v e i s k r e n e namjere i l i m o g u ć n o s t i da s a d a n e š t o p o d u z m e t e te da je nesvjesno p r i h v a ć a t e k a o d i o s v o g a ja.Pristup sadašnjem trenutku P r a t i t e r i t a m v l a s t i t o g disanja. D o p u s t i t e b i v a n j e s v i j u s t v a r i . u p r a v o k a o što p o l a g a n o truje i u n i š t a v a Z e m l j u . jer j e n e m o g u ć e i m a t i p r o b l e m a k a d v a m j e pažnja p o t p u n o u s m j e r e n a n a sa­ dašnji t r e n u t a k . D u b o k o se s p u s t i t e u sadašnji t r e n u t a k . N i s a m d o b i o n i k a k a v o d g o v o r . Ž i v o t n a s i t u a c i j a t o l i k o vas j e o b u z e l a d a g u b i t e osjećaj ž i v o t a i Bića. jer m u o n i p r u ž a j u ne­ k a k v u v r s t u identiteta. osjećajte životnu energiju u s v o m e t i j e l u .

. P O S T A V I T E S I P I T A N J E : postoje l i r a d o s t . m o ž e t e s e p o s l u ž i t i j e d n o s t a v n i m mjerilom. Više n e ć u s t v a r a t i p r o b l e m e . i z v i r e l i i z s v j e s n o s t i o sa­ dašnjem t r e n u t k u . u j e d n o je i v r l o r a d i k a l a n . Radost postojanja D a biste s h v a t i l i k a k o ste s i d o p u s t i l i d a p s i h o l o š k o v r i ­ jeme p r e u z m e v l a s t . Također više n e ć e t e t r o v a t i p r e k ­ r a s n u Z e m l j u . jednostav­ n a o d l u k a : što g o d s e d o g o d i l o . ako v a m u i s t i n u nije d o s t a . k a d re­ a g i r a u m v e z a n v r e m e n o m . A p o t r e b a n je samo j e d n o s t a v a n o d a b i r . vaš ć e p o s t u p a k . t a d a n e ć e t e s t v a r a t i b o l n i d r u g i m a . s e b i više n e ć u s t v a r a t i b o l . b i t i jasan i s i g u r a n . Iako je to j e d n o s t a v a n i z b o r . stvarate b o l .s a m o ostanite u s r e d o t o ­ čeni u sadašnjem t r e n u t k u . N e b u d e t e l i s e b i više s t v a r a l i b o l i . o t k r i t ćete k a k o j e m n o g o u č i n k o v i t i j e ništa ne p o d u z e t i .34 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI K A D S T V A R A T E P R O B L E M . t a d a v r i j e m e p r e k r i v a sadašnji t r e n u t a k . T a k o đ e r j e v r l o vje­ rojatno d a ć e b i t i u č i n k o v i t . N e ć e t e m o ć i t a k o odlučiti a k o u i s t i n u niste i s c r p l j e n i p a t n j a m a . u g o ­ d a i l a k o ć a u o n o m e što r a d i m ? N e postoje l i . svoj u n u t a r n j i p r o s t o r i k o l e k t i v n u l j u d ­ s k u p s i h u negativnošću stvaranja p r o b l e m a . n e g o i n t u i t i ­ v a n o d g o v o r n a s i t u a c i j u . A n e ć e t e g a m o ć i p r o v e s t i a k o n e b u d e t e i m a l i p r i s t u p a m o ć i sadašnjeg tre­ n u t k a . a život s m a t r a ­ t e teretom i l i b o r b o m . P o j a v i l i s e s i t u a c i j a s k o j o m biste s e o d m a h t r e b a l i p o z a b a v i t i . N e ć e t o b i t i reakcija k o j a i z v i r e i z prošlog u v j e t o v a n j a v a š e g a u m a . U d r u g i m s l u č a j e v i m a .

r a d o s t Bića p r e t a č e se u sve što r a d i t e . jer ne m o ž e t e p u n u pažnju p o s v e t i t i n e č e m u č e m u s e i s t o d o b n o opirete. S t o g a v i š e ne p o s t o j i p s i h o l o š k a p o t r e b a d a postanete n e š t o d r u g o o d . O t k r i l i ste život u p o z a d i n i svoje ž i v o t n e situacije. b r i ž n o š ć u i l j u b a v l j u . sve što radite p r o ž e t o je k v a l i t e t o m . nestaju sve nes­ reće i b o r b e .n e ć e t e ondje tražiti spasenje. N i neuspjeh n i uspjeh neće i m a t i m o ć p r o m i j e n i t i v a š e u n u t a r n j e stanje Bića. NE BRINITE ZA P L O D O V E SVOJIH D J E L A tek usmjerite pažnju s a m o m d j e l u . Z a ispunjenje i z a d o v o l j s t v o više n e ć e t e o v i s i t i o b u d u ć n o s t i . O n o g a časa k a d v a m s e pažnja u s m j e r i n a sadaš­ nji t r e n u t a k . S v u pažnju posvetite o n o m e što sadašnji t r e n u t a k iznese p r e d vas. K a d izražavate svjesnost sadašnjeg trenutka. P l o d o v i ć e doći sami. K a d k o m p u l z i v n o nastojanje koje vas u d a l j a v a o d sadaš­ njeg t r e n u t k a p r e s t a n e .Pristup sadašnjem trenutku 35 N e m a l i r a d o s t i . a ne iz o s o b n e prošlosti. M o g l o b i b i t i d o v o l j n o d a p r o ­ m i j e n i t e n a č i n r a d a . u g o d e i l i l a k o ć e u o n o m e što radite. d u b o k u t i š i n u i s p o k o j s t v o . U n e p o s t o j a n j u p s i h o l o š k o g v r e m e n a osjećaj v l a s t i t o ­ ga ja c r p i t e iz Bića. to ne m o r a o d m a h značiti da morate mije­ njati o n o što r a d i t e . To je moćna d u h o v n a praksa. P r o v j e r i t e biste l i m o g l i p r u ž i t i v i ­ š e pažnje r a d u n e g o r e z u l t a t u k o j i želite p o s t i ć i radom. a život počinje teći s r a d o š ć u i l a k o ć o m . T o p o d r a z u m i j e v a d a isto tako p o t p u n o p r i h v a t i t e o n o što jest.čak i naj­ jednostavniji postupci. Stoga n e ć e t e b i t i v e z a n i z a rezultate. osjetit ćete p r i s u t n o s t . » N a č i n « j e u v i j e k važniji o d toga što r a d i t e . Č i m p o č n e t e p o š t o v a t i sadašnji t r e n u t a k .

T a d a . umjesto n a p r o š l o s t i l i b u d u ć n o s t . o s l o b o đ e n i . na r a z i n i ž i v o t n e situacije. nego i d u ž a r a z d o b l j a p r e m a u o b i ­ čajenom shvaćanju v r e m e n a . k a d taj život u s v a k o m tre­ n u t k u osjetite k a o r a d o s t Bića. O s l o b o đ e n j e o d v r e m e n a predstavlja n a j d u b l j u p r e o b r a z b u svijesti koju možete z a m i s l i t i . O s l o b o d i t i se v r e m e n a znači oslo­ b o d i t i s e p s i h o l o š k e p o t r e b e z a p r o š l o š ć u koja daje i d e n ­ titet i za b u d u ć n o š ć u k o j a daje ispunjenje. b i t ćete u stanju u n j e m u b o r a v i t i ne s a m o n e k o ­ l i k o s e k u n d i . p u n i z n a n j a .čak i a k o u p o č e t k u traje d v i j e s e k u n d e prije nego što se i z g u b i . K A D DOBIJETE N E K O L I K O P R V I H U V I D A U B E Z V R E M E N O S T A N J E S V I J E S T I .36 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI o n o g a što već jeste. a l i u d u b l j o j d i m e n z i j i Bića p o t p u n i ste i c i ­ j e l i već s a d a . t a d a se m o ž e reći da ste oslobođeni v r e m e n a . počet ćete se k r e t a t i t a m o i n a t r a g i z m e đ u d i m e n z i j a v r e m e n a i p r i s u t n o s t i . Bezvremeno stanje svijesti A k o j e s v a k a s t a n i c a v a š e g a tijela t o l i k o p r i s u t n a d a osje­ ćate k a k o v i b r i r a ž i v o t o m . u s p j e š n i . U s v i j e t u . . o d a b i r a t ćete svijest u s r e d o t o čenja n a sadašnji t r e n u t a k . sve č e š ć e . A l i s p o z n a j a d a niste p r i s u t n i v e l i k je u s p j e h : ta s p o z n a j a jest p r i s u t n o s t . Ponajprije ćete p o s t a t i svjesni toga k o ­ l i k o v a m j e r i j e t k o pažnja u i s t i n u u s m j e r e n a n a sadašnji t r e n u t a k . a k a d g o d s h v a t i t e d a ste g a i z g u b i l i . m o ž d a ćete u i s t i n u p o s t a t i b o g a t i .

kretat ćete se n e k o v r i j e m e n a p r i j e d i n a t r a g i z m e đ u s v j e s n o g i n e s v j e s n o g stanja.Pristup sadašnjem trenutku 37 S t o g a . . i z m e đ u stanja p r i s u t n o s t i i stanja p o i s t o v j e ć e n o s t i s u m o m . što z n a č i prije n e g o što postanete p o t p u n o s v j e s n i . u v i j e k i z n o v a . K o n a č n o će p r e v ­ ladati prisutnost. prije n e g o što se č v r s t o u s i d r i t e u stanju p r i s u t ­ n o s t i . I z g u b i t ćete sadašnji tre­ n u t a k i v r a t i t ćete mu se.

n e g a t i v n o s t . možete u i s t i n u b i t i nasamo sa s o b o m . n e z a d o v o l j s t v a i m e n t a l n e projekcije k o j a vas u d a l j a v a o d sadašnjeg t r e n u t k a . o d u p i r a n j a o n o m e što jest te nijekanja sadaš­ njeg t r e n u t k a . PROMATRAJTE MNOŠTVO NAČINA NA K O J E S E N E L A G O D A . O n a s t v a r a e n e r g e t s k o polje u v a m a i o k o vas koje posjeduje v i s o k u v i b r a c i j s k u f r e k ­ v e n c i j u . n e s k l a d i l i n a ­ silje ne m o g u u ć i u to polje i preživjeti. Naučite l i b i t i s v j e d o k o m v l a s t i t i m m i s l i m a i emocija­ m a . N a taj n a č i n raste m o ć vaše p r i s u t n o s t i . nezadovoljstvo i nape­ tost b u d e u v a m a z b o g n e p o t r e b n o g p r o s u đ i v a ­ nja. N i k a k v o nesvjesno. n a p e ­ t o s t i . N a r a z i n i razmišljanja p r o n a ć i ćete v e l i k i d i o o t p o r a u o b l i k u p r o s u d b i . . d o s a d e i l i n e r v o z e . Rastvaranje nesvjesnosti N a j v a ž n i j e je u u o b i č a j e n e ž i v o t n e situacije u n i j e t i više s v i j e s t i još d o k j e sve r e l a t i v n o l a g a n o . m o g l i biste s e i z n e n a ­ d i t i k a d p r v i p u t postanete svjesni p o z a d i n s k o g »statičkog n a b o j a « običnog n e s v j e s n o g t e k a d shvatite k o l i k o rijetko. u p r a v o k a o što t m i n a ne može opstati u p r i s u t n o s t i svjetlosti. O b o j e s u v i d o v i u m a u njego­ v o m uobičajenom obrascu odupiranja.04. N a e m o c i o n a l ­ noj r a z i n i postojat ć e p o d z e m n a struja n e l a g o d e . ako uopće i k a d a . š t o j e suštinski d i o p r i s u t n o s t i .

o b i č n o nesvjesno m o ž d a u p o č e t k u n e ć e b i t i l a k o o t k r i t i zato što je t o l i k o n o r m a l n o . r a z ­ m o t r i t e n a k o j i n a č i n i z b j e g a v a t e život i o d u p i r e t e .E M O C I O N A L N O G A STANJA k r o z samopromatranje. A k o n u t r i n u p r a ­ v i l n o postavite. svjetlost vaše p r i s u t n o s t i b l i s t a v o ć e zasjati i b i t ć e v a m m n o g o lakše n o s i t i s e s d u b o k i m n e s v j e s n i m k a d g o d osjetite d a vas p o p u t sile teže v u č e p r e m a dolje. M e đ u ­ t i m . v a n j s k i će se svijet smjestiti na svoje mjesto. ALI N E M O J T E N A T A PITANJA O D G O V A R A ­ T I A U T O M A T S K I . Pažnju usmjerite p r e m a u n u t ­ r a . a ona i z v a n a je d r u g a po važnosti. USVOJITE N A V I K U N A D G L E D A N J A S V O G A M E N T A L N O . P r v o b i t n a je stvarnost ona u n u t r a . K a k v e m i s l i stvara vaš u m ? Što osjećate? U s m j e r i t e pažnju n a tijelo. J e d n o m k a d saznate k a k o r a s t v o r i t i o b i č n o nesvjesno. Z a g l e d a j t e se u sebe. »Osjećam li se l a g o d n o o v o g a trenutka?« d o b ­ ro je pitanje koje s e b i m o ž e t e često p o s t a v l j a t i . I l i m o ž e t e u p i t a t i : »Što s e u p r a v o s a d a o d v i j a u meni?« O n i m što s e o d v i j a u v a m a b u d i t e b a r e m t o l i k o z a o k u p ­ ljeni k o l i k o i o n i m što s e z b i v a i z v a n a .40 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Sve o n o nesvjesno r a s t v a r a se k a d ga obasjate svjetlošću s v i j e s t i . P o s t o j i l i n a p e t o s t ? J e d n o m k a d otkrijete k a k o p o s t o j i n i s k a r a z i ­ na n e l a g o d e i p o z a d i n s k o g statičkog naboja.

p o n o s . n a d g l e d a n j a u n u t a r n j e g stanja. Privlači l i prošlost v e l i k i d i o vaše pažnje? D a l i često r a z g o v a r a t e i razmišljate o prošlosti. M n o g o j e n a č i n a n a koje s e l j u d i n e s v j e s n o o p i r u sadaš­ njem t r e n u t k u . b i l o n a p o z i t i v a n i l i n e g a t i v a n način. o p u s t o l o v i n a m a i l i i s k u s t v i m a .Rastvaranje nesvjesnosti mu se i l i k a k o ga niječete . O s v r n i t e se na nju samo . i l i pričate priču o s e b i k a o žrtvi te o u ž a s n i m s t v a r i m a koje v a m je n e t k o n a p r a ­ v i o i l i m o ž d a o o n i m a koje ste v i n e k o m e n a p r a v i l i ? S t v a r a j u l i vaši m i s a o n i p r o c e s i k r i v n j u . U v j e r i t e se u to promatrajući ljude o k o sebe k o j i se č v r s t o drže prošlosti. S p r a k s o m će se vaša m o ć s a m o p r o m a t ranja. T o j e rascjep k o j i vas i z n u t r a r a z d v a j a . a ž e l i m o b i t i »ondje« i l i k a d smo u sadašnjosti. pričate l i o v e l i k i m s t v a r i m a koje ste p o s ­ t i g l i . a želimo b i t i u b u ­ d u ć n o s t i .t a k o što n i j e č e t e sadaš­ nji t r e n u t a k . budite ondje u potpunosti Jeste l i p o d stresom? Jeste l i t a k o z a o k u p l j e n i s t i z a n j e m d o b u d u ć n o s t i d a ste sadašnjost s v e l i n a s r e d s t v o z a b u ­ d u ć n o s t ? Stres se n a k u p l j a k a d s m o » o v d j e « . izoštriti. n e g o t a k o đ e r p o m a ž e t e u b r z a ­ vanju procesa tjelesnog starenja g o m i l a j u ć i prošlost u vlastitoj p s i h i . bijes. Nije v a m potrebna. S V A K O G A T R E N U T K A U M R I T E Z A PROŠ­ L O S T . n e g o ­ d o v a n j e . Gdje god se nalazili. žaljenje i l i s a m o s a ž a l j e n j e ? T a d a n e s a m o što o s n a ž u j e t e l a ž n o ja.

u prometnoj gužvi. Osjetite s v o j u p r i s u t ­ nost. O d g o v o r . da završite posao i tako . . Osjetite m o ć toga t r e n u t k a i p u n o ć u b i ć a .u s u p r o t n o s t i sa z a m i š l j e n i m p r o j e k c i j a ­ m a u m a . s u t r a i l i z a pet m i n u t a .a to i ne m o r a t e . u zračnoj l u c i i l i da netko stigne. Zapitajte s e k o j i vas » p r o b l e m « u p r a v o s a d a m u č i . a ne k o j i će vas m u č i t i sljedeće g o d i n e . P O S T A N I T E S V J E S N I D I S A N J A . n i prije n i p o s l i j e . J e d i n o sa č i m e se i k a d a morate p o z a b a v i t i . s n a g a . k o j i se projicira u n e k u zamišljenu buduću situaciju i i z a z i v a strah. Ni na k o j i se način ne možete u h v a t i t i ukoštac s t a k v o m s i t u a c i j o m jer o n a n e p o s t o j i . Osjetite u n u ­ tarnje e n e r g e t s k o p o l j e . Osjetite z r a k k a k o u l a z i u tijelo i i z l a z i i z njega. p r a v i l n i p o s t u p a k i l i i z v o r b i t ć e ondje k a d v a m b u d e p o t r e b a n . T u l u d o s t k o j a v a m u n i š t a v a z d r a v l j e i život m o ž e t e z a u s t a v i t i n a j e d n o s t a v a n n a č i n . ? « To z n a č i da ste se p o i s t o v j e t i l i s u m o m . O n a j e s a m o m e n ­ talni fantom.jest ovaj t r e n u t a k . . u h v a t i t i ukoštac u stvarnome životu . Jeste l i z a b r i n u t i ? R a z m i š l j a t e l i č e s t o : »Što b i b i l o d a s a m . a l i n i k a d a se ne m o ž e t e n o s i t i s b u d u ć n o š ć u . Čekate l i i z n a v i k e ? K o l i k o v r e m e n a u životu p r o v o d i t e čekajući? O n o što n a z i v a m » č e k a n j e m u u ž e m s m i s l u « jest čekanje u r e d u na pošti.42 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI k a d j e a p s o l u t n o v a ž n a z a sadašnjost. Š t o t o n e v a l j a u o v o m t r e n u t k u ? U v i j e k se možete n o s i t i sa sadašnjošću.p o t v r d o m sadašnjeg trenutka.

u i s t i n u s m i s l e n o g o d n o s a . P r i m j e r i c e . Š t o g o d čekali. m n o g i l j u d i čekaju blagostanje. t k o ste i što u p r a v o s a d a r a ­ d i t e . b o ­ ljeg p o s l a . Ne želite o n o što ste d o b i l i . da se p r o s v i ­ jetlite. N a p r e d a k n e m o ž e doći u b u d u ć n o s t i . n o v c a . i p r o j i c i r a n e b u d u ć ­ n o s t i k o j u želite. P o š t u j e t e l i . z a h v a l n i za Biće. uspjeha. . n e g o želite o n o što niste d o b i l i . N e ć e t e p r e b i v a t i u B i ć u . priznajete i p o t p u n o prihvaćate s v o j u sadašnju stvar­ nost .o n o gdje se n a l a z i t e . t o b i vas m o g l o p o t a k n u t i d a s e o b o g a t i t e . a d u b o k o u n u t r i n i n e biste b i l i z a d o v o l j n i . N i j e n e u o b i č a j e n o d a l j u d i c i j e l i život č e k a j u k a k o b i p o č e l i živjeti. To u o s n o v i z n a č i da želite b u d u ć n o s t . M o ž d a ćete i s k u s i t i m n o g a u z b u đ e n j a k o j a v a m n o v a c m o ž e p r i b a v i t i . a u v a m a će o s t a t i osjećaj p r a z n i n e i p o t r e b a z a d a l j n j i m f i z i č k i m i l i p s i h i č ­ k i m i s p u n j e n j e m . S v r e m e n o m će se n a p r e d a k o č i t o v a t i na različite n a č i n e . da n e k o m e budete važni. A k o ste n e z a d o v o l j n i o n i m što i m a t e i l i ste čak f r u s ­ t r i r a n i i b i j e s n i z b o g o n o g a što v a m s a d a nedostaje. a l i to će doći i p r o ć i . a l i čak i k a d biste z a r a d i l i m i l i j u n e i dalje biste osjećali u n u t a r n j e stanje n e i m a š t i n e . d a djeca o d r a s t u . Č e k a n j e je stanje u m a . t a d a ste z a h ­ v a l n i z a o n o što i m a t e . Stoga s a d a osjećajte p u n i n u života k o j a j e d i n a p r e d s t a v l j a p r a v o b o ­ gatstvo. » Č e k a n j e u širem s m i s l u « je čekanje o d m o r a . T o u v e l i k e smanjuje k a k v o ć u v a š e g a ž i v o t a . jer t i m e g u b i t e sadašnjost. z a h v a l n i z a o n o što jest.p r i h v a t i t e l i p o t p u n o o n o što i m a t e .Rastvaranje nesvjesnosti 43 dalje. a ne želite sadašnjost. Z a h v a l n o s t z b o g sadašnjeg t r e n u t k a i i s p u n j e n o s t života u sadašnjem t r e n u t k u p r e d s t a v l j a j u p r a v i n a p r e ­ d a k . nesvjesno stvarate u n u t a r n j i s u k o b i z m e đ u o n o g a što jest s a d a i o v d j e . gdje ne želite b i t i .

U h v a t i t e l i sebe k a k o k l i z i t e u stanje č e k a ­ n j a . N i djelić pažnje n e preostaje z a sanjarenje. t o ć e v a m l a k š e b i t i u o č i ­ t i k a d u p a d n e t e u z a m k u prošlosti i l i b u d u ć n o s t i . utemeljeno na poistovjećivanju s u m o m . L a k o i h j e p r e v i d j e t i jer s u u v e l i k o j m j e r i d i o n o r m a l n o g života: statični naboj trajnog n e z a d o v o l j s t v a u p o z a d i n i . P o k u š a t ć e vas z a d r ž a t i u z a m c i vremena. a ako niste a p s o l u t n o b u d n i .« P o s t o j i s a m o n e k o l i k o u o b i č a j e n i h strategija u m a z a nije­ kanje sadašnjeg t r e n u t k a koje su d i o o b i č n o g n e s v j e s n o g . živi o d v r e m e n a . b u d i t e o p r e z n i : lažno i nesretno ja.44 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI ODREKNITE SE ČEKANJA K A O STANJA U M A . N a n e k i način. U tome n e m a n a p e t o s t i . U t o m stanju s v a v a m je pažnja u s m j e r e n a na sadašnji t r e n u t a k . V r a t i t e se u sadašnji t r e n u ­ tak. Stajao s a m i uživao . N e š t o b i s e m o g ­ lo d o g o d i t i u s v a k o m t r e n u t k u . prisjećanje i p r e d v i đ a n j e . A k o ste p r i s u t n i . iskočite iz toga. a p s o l u t n o m i r n i .e m o c i o n a l n o g stanja. . m o g l i biste t o p r o p u s t i t i . o d n o s ­ no n e s v j e s n o g i p r o b u d i t i se iz sna o v r e m e n u u sadašnji trenutak.u s a m o m sebi. r a z m i š l j a n j e . S a m o b u d i t e i uživajte u p o s t o j a n j u . O n o z n a k a k o sadašnji trenutak p r e d s t a v l j a n j e g o v u s m r t i stoga se osjeća u g r o ž e n i m . n i s a m čekao. stanje p r i s u t n o s t i m o g l o b i s e u s p o r e d i t i sa č e k a n j e m . . N o . Sljedeći p u t k a d v a m n e t k o k a ž e : »Oprosti što s i m e m o r a o čekati«. ni . A l i što više vježbate n a d g l e d a n j e v l a s t i t o g u n u t a r n j e g m e n t a l n o . n i k a d a neće b i t i n i k a k v e potrebe d a neš­ to čekate. Učinit će sve što je u njegovoj m o ć i da vas o d v u č e i z sadašnjosti. m o ž e t e o d g o v o r i t i : » U r e d u je. To je k v a l i t a t i v n o različita v r s t a č e k a n j a koja z a h t i j e v a v a š u p o t p u n u b u d n o s t .

U vašoj prisutnosti prošlost ne može opstati S v e o n o što trebate z n a t i o nesvjesnoj p r o š l o s t i koja se k r i j e u v a m a . M o ć sadašnjeg t r e n u t k a nije ništa d r u g o n e g o m o ć vaše p r i s u t n o s t i . s a d a ste više v i s a m i nego što ste t o i k a d a b i l i . Z a p r a v o . i l i a k o želite t a k o reći o s o b n o s t . a l i n e o n a u s m j e r e n a prošlosti k a o p r o š l o s t i . S t u p i t e u d o d i r s m o ć i sadašnjeg t r e n u t k a . Što više pažnje p o s v e ć u j e t e p r o š l o s t i . S a m o v a s sadašnjost m o ž e o s l o b o d i t i p r o š l o s t i . o d n o s n o . To je ključ. d r u g i m riječima. U v i ­ jek i m a više nego što ste o t k r i l i . P r i s u t n i ste c i j e l i m s v o ­ j i m B i ć e m . svome ponašanju. T o j e z a b l u d a . Pažnju p o k ­ lanjajte sadašnjosti. s a m o ste s a d a to uistinu v i .Rastvaranje nesvjesnosti 45 s t r a h a . reakcijama. M o ž e t e p o m i s l i t i k a k o v a m j e p o t r e b n o više v r e m e n a d a s h v a t i t e prošlost i l i d a j e s e o s l o b o d i t e . V i ste u suštini j o š v i s a m i . P a i p a k . . Prepuštate l i s e prošlosti. d a ć e vas b u d u ć n o s t k o n a č n o o s l o b o d i t i prošlosti. to joj dajete više ener­ gije i vjerojatno ćete na njoj g r a d i t i svoje » j a « . ništa v r i j e d n o nije i z g u b l j e ­ n o . j e d v a d a još p o s t o j i . Više v r e m e n a n e m o ž e vas o s l o b o d i t i o d v r e m e n a . N e m o j t e m e p o g r e š n o s h v a t i t i : pažnja j e s u š t i n s k a . U t o m stanju onaj d i o vašega »ja« k o j i posjeduje prošlost i b u d u ć n o s t . S t o g a se p r o š l o š ć u p o z a b a v i t e na r a z i n i s a d a š n j o s t i . i z a z o v i sadašnjosti ć e t o i z n i j e t i n a v i d j e l o . postat ć e p r o v a l i j a b e z d n a . vaše svjesnosti oslobođene m i s a o n i h o b l i k a . s v a k o m s t a n i c o m s v o g a tijela. s a m o b u d n a p r i s u t n o s t .

ne analizirajući i ne p r o s u đ u j u ć i . m i s l i m a .46 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI r a s p o l o ž e n j i m a . . Sebe n e m o ž e t e pronaći v r a ć a n j e m u p r o š l o s t . t a d a se b a v i t e s p r o š l o š ć u i rastvarate je uz p o m o ć m o ć i v l a s t i t e p r i s u t n o s t i . e m o c i j a m a . Sebe ćete p r o n a ć i zakoračite li u sadašnjost. U v a m a p o s t o j i proš­ l o s t . s t r a h o v i m a i želja­ ma k o j i se p o j a v l j u j u u sadašnjosti. M o ž e t e l i b i t i d o v o l j n o p r i s u t n i k a k o biste sve t e s t v a r i p r o m a t r a l i ne kritizirajući.

čut ćete. OSIM LJEPOTE VANJSKIH OBLIKA. B i l i m o g l o b i t i d a s u t a b e z i m e n a suština i vaša p r i s u t n o s t j e d n o te isto? B i l i t a suština p o s t o j a l a b e z v a š e p r i s u t n o s t i ? D u b o k o z a r o n i t e u p r i s u t n o s t . u n u t a r n j a . p r e p u n i straho­ poštovanja p r e d n j e g o v o m a p s o l u t n o m tišinom i n e z a ­ m i s l i v i m p r o s t r a n s t v o m ? Jeste l i slušali. a l i n e ć e t e v i d j e t i .05. d u b o k a . k a o i sve svoje znanje. . u i s t i n u slušali z v u k p l a n i n s k o g p o t o k a u šumi? I l i p j e s m u k o s a u s u m ­ r a k n e k e tihe ljetne večeri? K a k o biste p o s t a l i s v j e s n i t i h s t v a r i . t a u n u t a r ­ nja suština n a n e k i n a č i n b l i s t a k r o z n j u . ovdje p o s t o j i još n e š t o : n e š t o što n e m o ž e m o i m e n o v a t i . inače ćete v i d j e t i . O t k r i v a v a m s e s a m o k a d ste p r i s u t n i . S a m i otkrijte. p r o š l o s t i i b u d u ć n o s t i . a l i n e ć e t e čuti. N a t r e n u t a k m o r a t e odložiti o s o b n u p r t l j a g u p r o b l e m a . K a d g o d i gdje g o d p o s t o j i l j e p o t a . Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti P r i s u s t v o j e p o t r e b n o k a k o b i s m o p o s t a l i s v j e s n i ljepote. Jeste l i i k a d a u jasnoj noći p r o m a t r a l i beskonačnost s v e m i r a . P o t r e b ­ n a j e vaša a p s o l u t n a p r i s u t n o s t . u m m o r a b i t i t i h . sveta sušti­ n a . v e l i č a n s t v e n o s t i i s v e t o s t i p r i r o d e . n e š t o n e o p i s i v o .

vući z a s o b o m k a o d i v l j a r i j e k a . a n e v a n j s k i o b l i k . inače ć e vas u m . Tjelesna svjesnost o d r ž a v a vas p r i s u t n i m a . p r o m a t r a č . Da osje­ ćate tijelo i z n u t r a .čista svjesnost o n k r a j o b l i k a . A l i t o v i d l j i v o i o p i p l j i v o tijelo s a m o j e v a n j s k a školjka. k o j i i m a s i l a n z a ­ m a h . Tijelo koje m o ž e t e v i d j e t i i d o d i r n u t i n e m o ž e vas o d v e s ­ t i d o Bića. o g r a n i č e n i i s k r i v l j e n o p a ž a j s k r i v e n e s t v a r n o s t i . S t o g a » p r e b i v a t i u tijelu« z n a ­ či osjetiti tijelo i z n u t r a . a l i j e već i d i o t o g d o g a đ a j a . U p r i r o d n o m stanju p o v e z a n o s t i s Bićem. Taj d o g a ­ đaj p r e d s t a v l j a o k o n č a n j e o v o g a svijeta. S h o d n o t o m e . i l i bolje r e č e n o . K a d g o v o r i m o o n a d z i r a n j u u m a . p o m o ć i ć e v a m ako s e d u b o k o u k o ­ rijenite u s e b i . . To p r e t k a z u j e događaj što se vjero­ jatno još n a l a z i u d a l e k o j b u d u ć n o s t i k a d je riječ o k r o n o ­ l o š k o m v r e m e n u . To znači da u p o t p u n o s t i p r e b i v a t e u s v o m tije­ l u . K A K O BISTE U S V A K O D N E V N O M ŽIVOTU o s t a l i p r i s u t n i . k o j a t a d a postaje p r o m a t r a č e m i l i s v j e d o k o m . U s i d r u j e vas u sadašnjem t r e n u t k u .48 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Spoznaja čiste svijesti K a d g o d p r o m a t r a t e u m .postaje j a č i . v i p o v l a č i t e svjesnost i z v a n o b ­ l i k a u m a . m i utjelovljujemo d o g a đ a j k o j i n o s i u i s t i n u k o z m i č k u v a ž n o s t : svjesnost s e k r o z vas b u d i i z s v o g a sna o p o i s t o v j e ć e n j u s o b l i k o m i p o v l a č i se iz o b l i k a . o ž i v l j u j u ć u p r i ­ s u t n o s t u v l a s t i t o j n u t r i n i . tu s k r i v e n u stvarnost s v a k o g a t r e n u t k a možete osjetiti k a o n e v i d l j i v o u n u t a r n j e tijelo. D a v a m j e pažnja u v i j e k d j e l o m i č n o u s m j e r e n a na unutarnje energetsko polje v l a s t i t a tijela. a m e n t a l n e f o r m a c i j e p o s t a j u slabije. osjetiti život u t i j e l u i t a k o s p o z ­ n a t i d a ste nešto d r u g o .

J e l i ž i v o ? I m a l i života u v a š i m d l a n o ­ v i m a .u trbuhu i prsima? Osjećate l i t a n a n o e n e r g e t s k o polje koje p r o ­ žima cijelo tijelo te s v a k o m o r g a n u i s t a n i c i daje vibrirajući ž i v o t ? O s j e ć a t e l i t o polje i s t o d o b n o u s v i m d i j e l o v i m a tijela k a o j e d n o j e d i n o polje ener­ gije? . Ne možete prestati razmišljati.a većini se l j u d i to d o g a đ a n e p r e s t a n o . M o ž d a ć e v a m b i t i lakše a k o t i j e k o m ove vježbe s k l o p i t e oči. U S M J E R I T E P A Ž N J U N A T I J E L O . k a d v a m » b o r a v a k u tijelu« p o s t a n e p r i r o d a n i l a k . nogama i stopalima . Osjetite g a i z n u t r a . T o j e j e d a n o d najvažnijih z a d a t a k a n a v a š e m d u h o v n o m p u t o v a n j u .t a d a niste u s v o m e t i j e l u . rukama. o d v o j e n i ste od Bića.Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti 49 Sve d o k u m z a o k u p l j a s v u v a š u p a ž n j u . K a k o biste p o s t a l i svjesni Bića trebate p o n o v n o o d v o ­ j i t i svjesnost o d u m a . U m p r e u z i m a c j e l o k u p n u vašu svijest i p r e o b r a ž a v a je u u m n u tvar. Povezivanje s unutarnjim tijelom M o l i m vas d a t o s a d a p o k u š a t e . K a s n i j e . K a d se to d o g o d i . T i m e ćete o s l o b o d i t i g o ­ l e m i d i o svijesti koja j e prije b i l a u z a m c i b e s k o r i s n o g i k o m p u l z i v n o g razmišljanja. ondje gdje Biće m o ž e t e osjetiti iz p r v e r u k e . V r l o učinkovit način n a k o j i to m o ž e t e n a p r a v i t i jest da pažnju o d v o j i t e od razmišljanja i usmjerite je na tijelo. k a o n e v i d l j i v o energetsko polje koje daje život o n o m e što opažate k a o fizičko tijelo. to više n e ć e biti potrebno.

više pažnje o b r a t i t e o s j e ć a j u . Možete o d a b r a t i v l a s t i t i najdraži položaj z a m e d i ­ taciju. bez o b z i r a k o l i k o p r e k r a s n a i l i s n a ž n a b i l a . T o ć e v a m p o m o ć i d a ostanete b u d n i . S k l o p i t e oči. a l i s e nemojte n a s l o n i t i . a a k o i m a t e j a k o osjetilo v i d a . Jer s l i k a . O p u s t i t e tijelo. već j e d e f i n i r a n a o b l i k o m . nego b i l o kojoj s l i c i što se p o j a v i . N e k o l i k o p u t a d u ­ b o k o u d a h n i t e . Osjetite k a k o dišete d o n j i m d i j e l o m t r b u h a . N e m o j t e razmišljati o n j e m u . N e k a v a m kralježnica b u d e u s p r a v n a . Što mu više pažnje p o k l a n j a t e . POBRINITE S E D A N E M A N I K A K V I H V A N J ­ S K I H O M E T A N J A . Osjetit ćete k a o d a s v a k a s t a n i c a postaje življa. Iako v a m t a k v a s l i k a p r i v r e ­ m e n o m o ž e p o m o ć i . Osjećajte. k a o što s u t e l e f o n i l j u d i k o j i b i vas m o g l i p r e k i n u t i . m o ž d a ćete doživjeti s l i k u tijela k a k o postaje svjetlije. to će osjećaj p o s t a t i j a s n i j i i snažniji. Promatrajte k a k o se t r b u h l a g a n o širi i ste­ že sa s v a k i m d a h o m . Sjednite n a stolac. .50 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI N e k o l i k o t r e n u t a k a usmjeravajte pažnju na osje­ ćaj u n u t a r n j e g tijela. Duboko u tijelu Da biste se još d u b l j e s p u s t i l i u tijelo i s k u š a j t e sljedeću m e d i t a c i j u . T r e b a l o b i b i t i d o v o l j n o deset d o petnaest minuta. sto­ g a v a m p r u ž a manje p r o s t o r a z a p r o d u b l j i v a n j e osjećaja.

M o ž e m o to n a z v a t i Neočitovanim. O s t a n i t e u t o m c a r s t v u čistoga Bića k o l i k o g o d v a m je u g o d n o . t a k o d a više n e o p a ž a t e d v o j n o s t p r o m a t r a č a i p r o m a t r a n o g . Ne razmišljajte o n j e m u s a m o g a osjećajte. tada p o n o v n o postanite svjesni f i z i č k o g a tijela. R a z l i k e i z m e đ u u n u t a r n j e g i v a n j s k o g t a k o đ e r s a d a nes­ taje. P r i s t u p t o m b e z o b l i č n o m c a r s t v u u i s t i n u oslobađa. v i ste s e u z d i g l i i z n a d njega. A k o m o ž e t e .Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti Tada postanite svjesni cijeloga unutarnjeg e n e r g e t s k o g p o l j a tijela. d i s a n j a i tjelesnih osjetila te o t v o ­ rite oči. p o n o v n o v r a ć a t e svjesnost k o j a j e d o s a d p r i p a d a l a u m u . Č i n e ć i t a k o . k o r i s t i t e v i z u a l i z a c i j u »svjetlosti« k o j u s a m prije o p i s a o . Z a r a njajući d u b o k o u tijelo. A k o v a m t o p o m a ž e .te n a s t a v i t e osjećati u n u ­ tarnje tijelo. P r o m a t r a j t e s v o j u o k o l i n u n e k o l i k o m i ­ n u t a na m e d i t a t i v a n način .o d n o s n o . odbacite s v a k u m e n t a l n u s l i k u k o j u još m o ž d a i m a t e o f i z i č k o m t i j e l u . S t o p i t e se s ener­ g e t s k i m p o l j e m . ne p r i d a j u ­ ći joj m e n t a l n e o z n a k e . Bićem u n u t a r s v i j u b i ć a . O s l o ­ b a đ a vas s p o n a i p o i s t o v j e ć e n j a s o b l i k o m . K a d g o d . T a d a pažnju p o v e d i t e još d u b l j e u taj osjećaj. sebe i tijela. a k o j e i k a k o m o g u ć e o t p u s ­ tite s v a k u v i z u a l n u s l i k u i usredotočite s e isključivo n a osjećaj. N a ­ k o n toga ostaje s a m o s v e o b u h v a t a n osjećaj p r i ­ s u t n o s t i i l i postojanja. P o s t a n i t e j e d n o s t i m osjećajem. tako da više ne p o s t o j i u n u t a r n j e tijelo. a u n u t a r n j e tijelo osjećate k a o da je b e z g r a n i č n o . n e v i d l j i v i m I z v o r o m sviju stvari. a l i također i r a d o s t i i i n t e n z i v n e životnosti. K a d u n u t a r n j e tijelo jasno osjetite k a o j e d i n s t ­ v e n o energetsko polje. To je carstvo d u b o k e tišine i s p o ­ k o j a .

. Imate i m e . A l i u j e d n o m s u š t i n s k o m s m i s l u više n i s t e ista o s o b a k a k v a ste b i l i p r i j e : n a č a s ste u s e b i s p a z i l i s t v a r n o s t k o j a nije »od o v o g a svijeta«.52 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI ste p r i s u t n i . n e g o t v o r i vašu v l a s t i t u s u š t i n u . u N e o č i t o v a n o . b u d u ć n o s t . Z a d r ž i t e d i o pažnje u n u t r a . P o s t a l i ste m o s t i z m e đ u N e o č i t o v a n o g i o č i t o ­ v a n o g . i z m e đ u B o g a i svijeta. n e p o k r e t n o s t k o j a vas n i k a d a n e n a p u š t a . D u b o k o u n u t r a osjećajte n e p o k r e t n o s t . osjećajte unutarnje tijelo. v i d o s t a n o v i t a s t u p n j a postajete » p r o v i d n i « s v j e t l o s t i . K a d v a m j e svijest u s m j e r e n a p r e m a v a n . S a s v i m j e m o g u ć e t i j e k o m cijeloga života b i t i svjestan N e o č i t o v a n o g . nemojte s v e u ­ k u p n u pažnju posvećivati v a n j s k o m s v i j e t u i u m u . i a k o o d njega nije o d v o j e n a . N e k a s a d a o v o b u d e vaša d u h o v n a p r a k s a : D O K S E K R E Ć E T E Ž I V O T O M . koje n a z i ­ vamo prosvjetljenjem. osobito k a d ste u o d n o s i m a i l i u o d n o s u s p r i r o d o m . što g o d s e d o g a đ a l o i z v a ­ n a . K a d j e u s m j e r e n a u n u t r a . k a o što nije o d v o j e n a n i o d v a s . v i p o n o v ­ n o u z i m a t e i d e n t i t e t o b l i k a što ste g a s e p r i v r e m e n o o d ­ r e k l i . ž i v o t n u s i t u a c i j u . K a d s e n a k o n toga v r a t i o č i t o v a n u s v i j e t u . prošlost. Čak i d o k ste z a b a v l j e n i s v a k o d n e v n i m p o s l o ­ v i m a . O s j e ć a t e g a k a o d u b o k o s p o k o j s t v o negdje u p o z a d i n i . To je stanje p o v e z a n o s t i s I z v o r o m . N e k a d v e r i o s t a n u o t v o r e n e . T a k o ­ đer s h v a ć a t e k a k o svjetlost nije o d v o j e n a o d o n o g a t k o jeste. čistoj s v i j e s t i k o j a i z v i r e i z toga I z v o r a . s p o z n a j e v l a s t i t i I z v o r i vraća se s v o m e d o m u . u z d i ž u s e u m i svijet.

N a toj višoj energetskoj r a z i n i n e g a t i v nost više ne m o ž e d j e l o v a t i na vas. N e k a v a m d i o pažnje b u d e u s m j e r e n u n u t r a . . Osjećajte cijelo svoje tijelo i z n u t r a k a o j e d i n s t v e n o polje energije.Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti 53 Duboko se ukorijenite u nutrini N a j v a ž n i j e je b i t i u stanju trajne p o v e z a n o s t i sa s v o j i m u n u t a r n j i m t i j e l o m . d r u g i h l j u d i i t a k o dalje. S l u š a t e o n o što g o v o r i m i l i čitate ove riječi u k n j i z i . N e m a .u v i j e k g a osjećati. Što svjesnije u s m j e r a ­ vate pažnju na u n u t a r n j e tijelo. a nećete s e i z g u b i t i n i u s v o m e u m u . a l i n e ć e vas p r e v l a d a t i . N e d o p u s t i t e joj d a s v a ostane v a n i . možda postoji još n e k a k v a a k t i v n o s t u m a p o v e ­ z a n a s o n i m što slušate i l i čitate. K a o d a slušate i l i čitate c i j e l i m t i j e l o m . T o ć e j a k o b r z o p r o d u b i t i i p r e o b r a z i t i vaš život. M O L I M V A S D A ISTRAŽITE G D J E S E VAŠA P A Ž N J A n a l a z i o v o g a t r e n u t k a . V i d i t e m o ž e t e l i i s t o d o b n o b i t i u d o d i r u s u n u t a r n j i m t i j e l o m . n i k a k v e potrebe d a t o privuče s v u vašu p a ž n j u . N e ć e t e se i z g u b i t i u v a n j s k o m s v i j e t u . A k o što j e više m o g u ć e usmjerite pažnju p r e m a t i j e l u . pa ćete privlačiti n o v e o k o l n o s t i koje ć e o d r a ž a v a t i t u višu f r e k v e n c i j u . s t r a h o v i i želje još m o g u postojati d o sta­ n o v i t a stupnja. T o j e žarišna točka vaše p a ž n j e . pak. u v e l i k e n a l i k na svjetiljku koja jače z a s v i j e t l i k a d okrenete prekidač i tako povećate p r o ­ tok e l e k t r i c i t e t a . to v i š o m postaje n j e g o v a vibracijska frekvencija. M i s l i i emocije. Isto ste t a k o m a r g i n a l n o svjes­ n i svoje o k o l i n e . n e k a k v e m e n t a l ­ ne p r i m j e d b e . u s i d r i t ćete se u sadašnjem t r e n u t k u . Š t o v i š e . N e k a t o b u d e vaša p r a k s a u d a n i ­ ma i t j e d n i m a što d o l a z e .

» p r e p l a v i t e « tijelo s v i j e š ć u . n o g e . T a d a promatrajte na k o j i način to mijenja stanje vaše svjesnosti i kakvoću o n o g a što r a d i t e . k a d g o d v a m j e t o m o g u ć e . K A D IMATE NEKOLIKO MINUTA VREME­ N A . a l i a k o je k o r i s t i t e češće. Ostanite u k o r i j e n j e n i u n u t ­ r a . ona ne predstavlja zamjenu za p r a k s u pre­ bivanja u tijelu iz t r e n u t k a u trenutak. r u k e . s n a ž n o se u s r e d o t o č u j u ć i . djeluje i k o d b o l e s t i koje s u s e već u č v r s t i l e u t i j e l u . a l i i s t o d o b n o . a l i snažna meditacija samoiscjeljivanja k o j u m o ž e t e n a p r a v i t i k a d g o d osjećate p o t r e b u p o t a k n u t i o b r a m b e n i sustav na r a d . osjećajte unutarnje tijelo. s t o p a l a . g l a v a i tako dalje. M o l i m v a s . o s o b i t o n e p o s r e d n o prije s p a v a n j a i n a k o n b u đ e n j a . Međutim. najprije n a k r a t k o : d l a n o v i . Pažnju u s m j e r i t e n a različite dije­ l o v e tijela.54 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI N e prepuštajte svoju s v e u k u p n u energiju u m u i v a n j s k o m e s v i j e t u . p r s a . t r b u h . N j o m e s e m o ­ žete s u p r o t s t a v i t i i p o r e m e ć a j u e n e r g e t s k o g p o l j a k o j e g može i z a z v a t i n e k i o b l i k negativnosti. Jačanje obrambenog sustava Postoji j e d n o s t a v n a . O s o b i t o je učinko­ v i t a k o r i s t i t e l i j u k a d osjetite p r v e s i m p t o m e b o l e s t i . Iskušajte s a m i . o v a će meditacija i m a t i samo p r i v r e m e n učinak. L e z i t e n a l e d a . Osjetite . ne budete li p r i ­ s u t n i u tijelu. S v a k a k o se usredotočite na o n o što r a d i t e . nemojte s a m o p r i h v a t i t i i l i o d b a c i t i o n o što g o v o r i m . S k l o p i t e oči.

Stvaralačko korištenje umom A k o s e trebate p o s l u ž i t i u m o m z a n e k u o s o b i t u s v r h u . T a d a d o p u s t i t e pažnji d a n e k o l i k o p u t a p r o đ e k r o z tijelo k a o v a l . . o d s t o p a l a d o g l a v e i n a t r a g . S a m o a k o ste u stanju b i t i s v j e s n i b e z m i s l i . N a ­ k o n toga u p o t p u n o s t i osjetite u n u t a r n j e tijelo k a o j e d i n s t v e n o polje energije.Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti 55 ž i v o t n u e n e r g i j u u n u t a r t i h d i j e l o v a što j a č e m o ­ žete. K o d s v a k o g d i j e l a tijela ostanite petnaestak sekundi. P o s t a n i t e s v j e s n i d u b o k e tišine. R J E Š E N J E ILI S T V A R A L A Č K A I D E J A . Z a t o v a m j e potrebna o t p r i l i k e jedna m i n u t a . Taj osjećaj z a d r ž i t e ne­ koliko minuta. t a d a s e u m o m m o ž e t e s l u ­ žiti s t v a r a l a č k i . a n a j l a k š i n a č i n na k o j i m o ž e t e ući u to stanje jest k r o z tijelo. Č i m z a m i j e t i t e d a s e t o d o g o d i l o . presta­ n i t e na t r e n u t a k r a z m i š l j a t i t a k o što ćete pažnju u s m j e r i t i n a u n u t a r n j e e n e r g e t s k o polje. N e b r i n i t e a k o v a m u m p o v r e m e n o u s p i j e o d v u ć i pažnju iz tijela te a k o se i z g u b i t e u nekoj m i s l i . j e d n o s t a v n o v r a t i t e pažnju n a u n u t a r ­ nje tijelo. u č i n i t e to u s u r a d n j i s u n u t a r n j i m t i j e l o m . T i j e k o m toga r a z d o b l j a b u d i t e s n a ž n o p r i s u t n i u s v a k o j s t a n i c i s v o g a tijela. K A D GOD V A M JE POTREBAN ODGOVOR.

S P A Ž N J O M S L I J E D I T E D A H D O K U L A Z I I IZ­ L A Z I I Z T I J E L A . Osjećajte k a k o t a b l i s t a v a tvar i s p u n j a v a vaše tijelo i osvjetljava g a . nego razmišljajte c i j e l i m t i j e l o m .56 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI K a d p o n o v n o počnete m i s l i t i . Neka vas u tijelo uvede dah A k o u b i l o k o j e m t r e n u t k u otkrijete k a k o v a m j e t e š k o s t u p i t i u d o d i r s u n u t a r n j i m tijelom. Svjesno disanje.u m o r e svijesti. sklopite oči i v i ­ dite sebe o k r u ž e n o g svjetlošću i l i u r o n j e n o g u b l i s ­ t a v u tvar . najčešće je m n o g o j e d n o s t a v n i j e najprije se u s r e d o t o č i t i na disanje. N e vežite s e n i z a k a k v u v i z u a l n u s l i k u . . T a d a udišite tu svjetlost. Dišite i osjećajte k a k o v a m s e t r b u h l a g a n o širi i steže s a s v a k i m u d a h o m i i z d a ­ nom. A k o v a m j e lako v i z u a l i z i r a t i . S a d a ste u s v o m tijelu. koje je samo po sebi snažan o b l i k meditacije. M o g l i b i s m o reći: nemojte razmišljati s a m o g l a ­ v o m . p o s ­ tepeno će vas d o v e s t i u d o d i r s t i j e l o m . P r i s t u p i l i ste m o ć i sadašnjeg tre­ nutka. u n u t a r n j e d u b o k e tišine. U s v a k o j m i s a o n o j a k t i v ­ nosti naviknite se svakih nekoliko minuta prelaz­ i t i i z razmišljanja u n e k u v r s t u u n u t a r n j e g s l u š a ­ nja. misli će vam b i t i svježe i s t v a r a l a č k e . T a d a se p o s t e p e n o više u s r e d o t o č i t e na osje­ ćaj.

Drugi dio Odnosi kao duhovna praksa .

. nego duboko u vama. o nekom vanjskom obliku.Ljubav je stanje Bića. Ne ovisi o nekom drugom tijelu. a ona vas nikada ne može napustiti. Nikada je ne možete izgubiti. Vaša ljubav nije izvana.

o s t v a r i t i je u v l a s t i t u i s k u s t v u . a taj o t p o r o v i s i o t o m e k o l i k o ste p o i s t o v j e ć e n i sa s v o j i m u m o m .odnos­ no. n e k i o b l i k n e s v j e s n o g o t p o r a o n o m e što jest. I l i b i s m o t o m o g l i i o v a k o i z r a z i t i : što ste s p o s o b n i j i p o š t o v a t i i p r i h v a ć a t i sadašnji t r e n u t a k .06. N a r a z i n i m i s l i . B o l j e n e m i n o v n a sve d o k s e p o i s t o v j e ć u j e t e s u m o m . b o l stvarate s a m i . B o l k o j u s a d a stvarate u v i j e k p r e d s t a v l j a n e k i o b l i k n e p r i h v a ć a ­ nja. Rastvaranje tijela boli Veći d i o l j u d s k e b o l i j e n e p o t r e b a n . t o više p a t i t e . a t o z n a č i . U m u v i j e k p o k u š a v a z a n i j e k a t i sadašnji t r e n u t a k i p o b j e ć i od njega. o n a j e n e k i o b l i k n e g a t i v n o s t i . O v d j e . otpor j e neka vrsta prosuđivanja. d u h o v n o g o v o r e ć i . Ja­ k o s t b o l i o v i s i o s t u p n j u o p i r a n j a sadašnjem t r e n u t k u . što s e više p o i s t o v j e ć u j e t e s u m o m . Sve d o k u m b e z n a d ­ z o r a u p r a v l j a v a š i m ž i v o t o m . to ste s l o b o d n i j i od b o l i i patnje . N a e m o c i o n a l n o j r a z i n i . D r u g i m riječima. d o k ste n e s v j e s n i .a u j e d n o ste o s l o b o đ e n i i egoističnog u m a . Pitanje je: j e l i i s t i n i t a z a vas? P u k o vjerovanje n e ć e j e učiniti i s t i n i t o m . N e k a d u h o v n a učenja t v r d e k a k o j e s v e u k u p n a b o l u k o n a č n i c i p r i v i d i t o j e i s t i n a . n e p r e s t a n o tvrdeći k a k o j e t o p r i v i d ? H o ć e l i vas t o o s l o b o d i t i b o l i ? O v d j e s e b a v i ­ mo načinom na koji možete s p o z n a t i tu i s t i n u . Želite l i d o ž i v l j a v a t i b o l cijeloga ž i v o t a .

N a r a v n o . T a n a g o m i l a n a b o l postaje n e g a t i v n o energetsko polje koje z a u z i m a tijelo i u m . A i s v a k o z a d o v o l j s t v o i l i e m o c i o n a l n i z a n o s u sebi sadrži sjeme b o l i : s v o j u n e o d v o j i v u s u p r o t n o s t . m o ž e b i t i a k t i v n o i sto p o s t o v r e m e n a . k o d d u b o k o nesretne osobe. Smatrate l i j e n e v i d l j i v i m b i ć e m koje i m a svoje postojanje. S v a t k o tko j e i k a d a u z e o d r o g u d a b i d o ž i v i o » z a n o s « z n a t će k a k o se z a n o s na k r a j u p r e t v a r a u p a k a o . Tijelo b o l i m o ž e s p a v a t i devedeset p o s t o v r e m e n a . M n o g i l j u d i iz vlastita i s k u s t v a znaju k a k o se l a k o i b r z o i n t i m n i odnos i z i z v o r a z a d o v o l j s t v a može p r e t v o r i t i u i z v o r b o l a . T o j e e m o c i o n a l n o tijelo b o l i . s a m o s a ž a l j e n j e . d i j e l o v i temeljne b o l i koja je n e o d v o j i v a od e g o i s t i č n o g stanja s v i j e s t i i p o i s t o vjećenosti s u m o m . D v i j e s u r a z i n e b o l i : b o l k o j u s a d a stvarate i b o l i z prošlosti k o j a još živi u v a š e m u m u i t i j e l u . bijes. čak i n a j b l a ž a r a z d r a ž e n o s t .60 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI p r v e n s t v e n o g o v o r i m o e m o c i o n a l n o j b o l i . O d b o j n o s t . koja j e u j e d ­ n o g l a v n i u z r o k tjelesnog b o l a i b o l e s t i . Sag­ l e d a n o s višeg stajališta. t u s p a d a i b o l k o j u ste p r o p a t i l i k a o dijete. s v a k a e m o c i o n a l n a b o l k o j u i s k u s i t e ostavlja z a s o b o m ostatke b o l i k o j i dalje žive u v a m a . k r i v n j a . Sve d o k niste s p o s o b n i p r i s t u p i t i m o ć i sadašnjeg tre­ n u t k a . P o s t o j i u d v a o b l i k a : u s n u l i i a k t i v a n . d e p r e s i j a . k a o što s u . m r ž ­ nja. T i s e o s t a c i stapaju s b o l i iz prošlosti. k o j a već p o s t o j i u v a m a te p r e ­ b i v a u vašem u m u i t i j e l u . u z r o k o v a n u n e z n a n j e m svijeta u koji ste se r o d i l i . d o k g a d r u g i doživljavaju s a m o u n e k i m s i t u a c i j a m a . i n e g a t i v n e i p o z i t i v n e s u p r o t ­ n o s t i s a m o s u l i c a i s t o g a n o v č i ć a . koja ć e se očitovati s v r e m e n o m . p a k . N e k i l j u d i žive g o t o v o p o t p u n o k r o z svoje tijelo b o l i . b i t ćete s a s v i m b l i z u i s t i n u . k a k o se zadovoljstvo pretvara u n e k i oblik b o l i . l j u b o m o r a i tako dalje. sve su to o b l i c i b o l i .

K a d je s p r e m n o p r o b u d i t i se iz u s n u l a stanja. O t k r i l i ste v l a s ­ titu. k a d osjetite n j e g o v o energetsko polje u sebi i usmjerite pažnju na njega. B i l o k a k v a s i t n i c a m o ž e p r o b u d i t i tijelo b o l i . Raskidanje poistovjećenja s tijelom boli T I J E L O B O L I N E ŽELI D A G A I Z R A V N O P R O ­ M A T R A T E i d a s h v a t i t e što o n o jest. p r o b u d i t će ga čak i misao i l i bezazlena primjedba koju v a m u p u t i netko b l i z a k . N e k a s u fizič­ k i n a s i l n a . tjelesnim i l i e m o c i o n a l n i m patnjama i tako dalje. T o z n a č i d a s e tijelo b o l i više n e m o ž e k o ­ r i s t i t i v a m a p r e t v a r a j u ć i se da ste to vi i ne m o ž e s e više p o n o v n o h r a n i t i k r o z v a s . a l i r e l a t i v n o b e z a z l e n a . a d r u g a ć e n a p a d a t i s v o g a d o m a ć i n a . a m n o g o i h j e više k o j a s u e m o c i o n a l n o n a ­ s i l n a . p r i m j e r i c e k a o dijete koje n e prestaje c v i l i t i . p o i s t o v j e ć e n j a će n e s t a t i . N e k a ć e n a p a d a t i l j u d e o k o sebe i l i one k o j i s u i m b l i s k i . N a z i v a m j e p r i s u t n o š ć u . osobito ako je u s k l a d u s o b r a s c e m b o l i iz vaše prošlosti. P o j a v i t ć e s e viša d i m e n z i j a s v i j e s t i . O n o g a tre­ n u t k a k a d g a p r e p o z n a t e . N e k a tijela b o l i s u n e z g o d n a . p r a v i d e m o n i . D r u g a s u o p a s n a i r a z o r n a č u d o v i š t a . S a d a ste s v j e d o k i l i p r o m a t r a č tije­ l a b o l i .Rastvaranje tijela boli i n t i m n i o d n o s i i l i situacije p o v e z a n e s g u b i t k o m i z p r o š ­ losti. napuštanjem. najskriveniju snagu. M i s l i i osjeća­ j i koje i m a t e p r e m a životu tada postaju i z n i m n o n e g a t i v n i .

B o l e s t i i n e s r e ć e n e r i j e t k o se d o g a đ a j u na t a k a v način. B o l s e može h r a n i t i samo b o l o m . T a d a se m o ž e u z d i ć i . a preživjeti m o ž e s a m o a k o vas n a v e d e da se nesvjes­ no p o i s t o v j e t i t e s n j i m e . B o l se ne može h r a n i t i radoš­ ću. m n o g o je važnije p r o m a t r a t i ga u s e b i . m o ž e se »pretvoriti u vas« i živjeti k r o z v a s .62 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI i s a m o r a z o r n i . n e g o u d r u g i m a . Z a p r a v o i n e m a m n o g o r a z ­ l i k e i z m e đ u toga d v o j e g . m r ž n j a . nasilje. V i t o g a . R a d o s t joj j e p o t p u n o n e p r o b a v l j i v a . želje d a n e k o g a p o v r i j e d i t e . Postat ćete žrtva i l i p o č i n i t e l j . n i s t e s v j e s n i . t u r o b n o s t i . PRIPAZITE NA BILO KOJI Z N A K NESREĆE U SEBI. M e đ u t i m . K r o z vas d o b i v a »hranu«. N e k a tijela b o l i svoje d o m a ć i n e n a v o d e n a samoubojstvo. n e s t r p l j i v o s t i . P o m i s l i t e l i d a n e k o g a poznajete. i l i oboje. r a z o r ­ nost. J e d n o m k a d vas tijelo b o l i p r e v l a d a . p o t r e b e da u o d n o s u i z a z o v e t e d r a m u i t a k o dalje. u v a š e m ž i v o t u s t v a r a t i situacije koje ć e m u vraćati n j e g o v u v l a s t i t u ener­ g e t s k u f r e k v e n c i j u d a b i s e njome m o g l o h r a n i t i . s v i m e što i z a z i v a još veću b o l u b i l o k o j e m o b l i k u : bijes. u kojem g o d se o b l i k u j a v i l a . bijesa. ljutnje. O n o s e m o ž e p o j a v i t i u o b l i k u razdraženosti. U o č i t e t r e n u t a k k a d s e p o č n e b u d i t i i z s v o ­ g a u s n u l o g stanja. e m o c i o n a l n a d r a m a . t u g a . Željet ćete n a n o s i t i b o l i l i ćete željeti p a t i t i . Tijelo b o l i želi preživjeti. vje­ rojatno ćete se z a p r e p a s t i t i . d e p r e ­ sije. p r e v l a d a t i v a s .to bi m o g l o b i t i b u đ e n j e tijela b o l i . g a d n i m s t v o r e n j e m . k a o i s v a k o d r u g o biće koje p o s ­ toji. a o n d a s e n e n a d a n o p r v i p u t s u o č i t e s t i m s t r a n i m . k a d vas s v l a d a . H r a n i t ć e s e s v a k i m i s k u s ­ t v o m koje j e u s k l a d u s n j e g o v o m v r s t o m energije. n a r a v n o . T a k o ć e tijelo b o l i . p a čak i bolest. željet ćete više b o l i .

ne suočite li se s t o m b o l i .Rastvaranje tijela boli 63 i ž e s t o k o ćete t v r d i t i d a n e želite b o l . d o b r o p r o ­ m o t r i t e što se d o g a đ a i o t k r i t ćete k a k o su vaše r a z m i š ­ ljanje i p o n a š a n j e s m i š l j e n i d a b i o d r ž a v a l i b o l n a ž i v o t u . A l i . Plaši se da ćete ga ot­ k r i t i . k a o i o v a š e m n e s v j e s n o m s t r a h u od s u ­ očavanja s b o l j u koja p r e b i v a u v a m a . Tijelo b o l i m o ž d a ć e v a m s e pričiniti k a o o p a s n o č u ­ d o v i š t e koje n e m o ž e t e p o g l e d a t i . O p s t a n a k mu o v i s i o vašem nesvjesnom poistovje­ ćivanju s n j i m . i a k o g a više ništa n e p o k r e ć e . koje p r e d s t a v l j a t a m n u s j e n k u ega. Iako g a više n e h r a n i t e e n e r g i j o m k r o z p r o c e s p o i s ­ tovjećivanja. u p r a v o k a o k o t a č k o j i ć e s e n a s t a v i t i o k r e t a t i još n e k o v r i j e m e . tijelo b o l i posjeduje s t a n o v i t i z a m a h . Tijelo b o l i . D a ste toga u i s t i n u s v j e s n i . jer j e l u d o s t željeti b o l . i u v a m a i u d r u g i m l j u d i m a . T a d a o n o neće moći n a d z i r a t i vaše razmišljanje. B u d i t e uvijek b u d a n č u v a r s v o g a u n u t a r n j e g p r o s t o r a . Trebate b i t i d o ­ v o l j n o p r i s u t n i d a biste m o g l i i z r a v n o n a d g l e d a t i tijelo b o l i i osjećati n j e g o v u e n e r g i j u . z a p r a ­ vo se plaši s v j e t l o s t i v a š e s v i j e s t i . n e unesete l i svjetlost s v i j e s t i u b o l . tijelo b o l i nas­ t a v i t će još n e k o v r i j e m e d j e l o v a t i i p o k u š a t će vas p r e v a r i t i d a s e p o n o v n o p o i s t o v j e t i t e s n j i m . K A D POČNETE UNIŠTAVATI POISTOVJEĆEN O S T i postanete p r o m a t r a č e m . a n i t k o nije svjesno l u d . . Ostanite b u d n i i svjesni. a l i t o n e ć e p o t r a j a t i . N a t o m stupnju može v a m i z a z v a t i boljke i b o l i u različitim d i j e l o v i m a tijela. A l i . a l i vas u v j e r a v a m d a je ono samo n e m a t e r i j a l n i f a n t o m k o j i ne može p r e v l a ­ d a t i m o ć vaše p r i s u t n o s t i . b i t ćete p r i s i l j e n i u v i j e k j e i z n o v a oživljavati. o b r a z a c b i s e r a s t v o r i o .

z n a č i p o i s ­ tovjećivanje s n e k i m m e n t a l n i m i l i e m o c i o n a l n i m o b r a s ­ cem.64 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI O n o g a t r e n u t k a k a d v a m s e razmišljanje p o v e ž e s ener­ g e t s k i m p o l j e m tijela b o l i . Riječ » n e s v j e s n o « . k a k o j e o v d j e k o r i s t i m . p o i s t o v j e t i t ćete se s n j i m i p o n o v n o ga h r a n i t i v l a s t i t i m m i s l i m a . U S R E D O T O Č I T E PAŽNJU N A OSJEĆAJ U S V O ­ JOJ N U T R I N I . T a d a j e vaša o d g o v o r n o s t d a više n e stvarate b o l . O n d j e gdje p o s t o j i bijes u v i j e k p o s ­ toji i patnja. patnje u svjesnost. To je ezoterično značenje d r e v n a umijeća alkemije: p r e o b r a z b a o s n o v n i h m e t a l a u z l a t o . Ili k a d v a m se p r i k r a d e mračno raspoloženje te se u p u s t i t e u n e g a t i v n e m i s a o n e obrasce i r a z m i š l j a n j e o t o m e k o l i k o je život težak. ako je bijes p r e v l a d a v a j u ć a e n e r g e t s k a v i b r a c i j a tijela b o l i t e a k o ste i s p u n j e n i b i j e s n i m m i s l i m a . vaše se razmišljanje z d r u ž i l o s t i j e l o m b o l i . U n u t a r n j i r a s k o l j e iscijeljen i v i p o n o v n o postajete cjelo­ v i t i . p r e v l a d a l o je n e s v j e s n o i postajete osjet­ l j i v i p r e m a n a p a d u tijela b o l i . Označava p o t p u n u odsutnost promatrača. K a o d a b o l postaje g o r i v o p l a m e n a vaše svijesti koja tada jasnije g o r i . Preobrazba patnje u svijest N e p r e k i d n a svjesna pažnja r a s k i d a v e z u i z m e đ u tijela b o l i i vaših m i s a o n i h p r o c e s a t e vas vraća p r o c e s u p r o m ­ jene. to će p o s t a t i nesvjesno razmišljanje i tijelo b o l i će se p r e t v o r i t i u » v a s « . Primjerice. r a z m i š l j a t e l i o o n o ­ m e što v a m j e n e t k o u č i n i o i l i što v i n j e m u n a m j e r a v a t e učiniti. . Spoznajte k a k o j e riječ o t i j e l u b o l i .

O t p o r će se j a v i t i o s o b i t o a k o ste veći d i o života živjeli u b l i s k o j poistovjećenosti sa s v o j i m e m o c i o n a l n i m tijelom b o l i te a k o ste u njega u l o ž i l i c i j e l i osjećaj v l a s t i t o g a j a i l i v e l i k i njegov d i o . Poistovjećivanje ega s tijelom boli Proces k o j i s a m u p r a v o o p i s a o i z n i m n o j e m o ć a n . J e d n o m k a d shvatite temeljno načelo p r i s u t n o s t i kao promatrača o n o g a što se događa u v a m a .Rastvaranje tijela boli Prihvatite njegovo postojanje. M o g l i biste g a p r e n i j e t i djetetu. To ne z n a č i da se n e ć e t e s u s r e s t i sa s n a ž n i m u n u t a r n ­ j i m o t p o r o m u k i d a n j u poistovjećenosti s b o l o m . nego isto tako i »onoga tko p r o m a t r a « . D r u g i m r i j e č i m a . Čekajte d a v i d i t e što će se tada d o g o d i t i . t i h o g p r o m a t r a č a .a »shvatit« ćete t o n a č e l o k a d g a i s k u s i t e . To je m o ć sadašnjeg t r e n u t k a .ne d o p u s t i t e da se osjećaj p r e t v o r i u r a z ­ mišljanje. i n a d a m s e da će j e d n o g a d a n a to b i t i p r v o što će djeca učiti u školi. m o ć vaše v l a s t i t e svjesne p r i s u t n o s t i . U tome slučaju nesvjestan s t r a h o d g u b i t k a identiteta i z a z v a t će snažan otpor b i l o k a k v o m slamanju p o i s t o v j e ć e n o s t i . Ne s t v a ­ rajte n a temelju tijela b o l i v l a s t i t i identitet. Ne razmišljajte o n j e m u . T o znači d a ste o d tijela b o l i s t v o r i l i n e s r e t n o v l a s t i t o g a i p o v j e r o v a l i k a k o ste v i t a i z m i š l j o t i n a k o j u j e s t v o r i o u m .n a r a s p o l a g a n j u v a m j e naj­ moćnije oruđe preobrazbe. O s t a n i t e p r i s u t n i te i dalje b u d i t e p r o m a t r a č o n o g a što se u v a m a d o g a đ a . radije biste osjećali . P o s t a n i t e svjesni n e s a m o e m o c i o ­ n a l n e b o l i . Ne p r o s u d u j t e i ne raščlanjujte. a l i i j e d n o s t a v a n .

B u d i t e i z n i m n o b u d n i . nesvjesno ćete s e o p i r a t i i l i p o t ­ k o p a v a t i s v a k i v l a s t i t i p o k u š a j iscjeljivanja t e b o l i . a n a k o n n e k o g v r e m e n a i h r a z d v o ­ jite. T a d a pažnju m o ž e t e p r e m j e s t i t i n a tijelo b o l i . N i t k o t o n e m o ž e n a p r a v i t i umjesto v a s . Z a š t o ? P r i l i č n o j e d n o s t a v n o z a t o što želite o č u v a t i c j e l i n u v l a s t i t a b i ć a .66 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI b o l . a b o l j e p o s t a l a vaš v a ž a n d i o . PROMATRAJTE UNUTARNJI OTPOR. o s t a t i p r i s u t n i k a o s v j e d o k i t a k o p o t a k n u t i njego­ vu preobrazbu. T o j e . a l i po d uvje­ t o m d a s u prešli r a z i n u u m a t e d a d o k r a d e s v a m a m o g u s t v a r a t i i o d r ž a v a t i stanje i n t e n z i v n e svjesne p r i s u t n o s t i . a k o ste d o v o l j n o s r e t n i d a p r o n a đ e t e n e k o g a tko j e i z n i m n o svjestan. P r o m a t r a j t e o s o b i t o z a d o v o l j s t v o koje c r p i t e i z v l a s t i t e n e s r e ć e . P r o m a t r a j t e p r i s i l n e osjećaje k o j i vas n a v o d e d a r a z g o v a r a t e i l i m i s l i t e o t o m e . a k o m o ž e t e b i t i s t o m o s o b o m i z d r u ž i t i se s n j o m u stanju p r i s u t n o s t i . p r v a ć e c j e p a n i c a m n o g o snažnije g o r j e t i .n e g o skočili u n e p o z n a ­ to i p r i h v a t i l i r i z i k g u b i t k a p o z n a t o g . J e d a n o d z a d a t a k a d u h o v n o g uči­ telja jest d a b u d e t a k v a v a t r a .radije biste b i l i tijelo b o l i . N a p o s l j e t ­ k u . O t ­ p o r ć e p r e s t a t i a k o g a postanete s v j e s n i . sve j e t o i s t i oganj. N a taj n a č i n vaša ć e svjetlost u b r z o ojačati. A l i . ne možete ga se oslobo­ d i t i . Sve d o k d i o vašeg osjećaja v l a s t i t o g j a s u d j e l u j e u vašoj e m o c i o n a l n o j b o l i . a l i nesretnog ja . N a j v a ž n i j e što m o r a t e z a p a m t i t i j e o v o : sve d o k s e poistovjećujete na temelju b o l a . N e k i t e r a p e u t i t a k o đ e r m o g u b i t i s p o s o b n i i s p u n i t i takav zadatak. S t a v i t e l i c j e p a n i c u k o j a j e tek p o č e l a g o r j e t i p o k r a j one koja već jako g o r i . S a m o v i t o m o ž e t e učiniti. Pro­ matrajte v e z a n o s t u z b o l . to bi v a m m o g l o p o m o ć i i u b r z a t i p r o c e s .

T o j e uvjerenje k a k o s u d r u g i l j u d i i n j i h o v i p o s t u p c i o d g o v o r ­ n i z a o n o t k o ste v i s a d a . što j e s a s v i m s u p r o t n o i s t i n i . g o t o v o n a l i k b i ć u . J e d n o m k a d t o s p o z n a t e . tijelo b o l i p o s t o j i z b o g n e k i h s t v a r i koje s u se d o g o d i l e u p r o š l o s t i . Moć prisutnosti SHVATITE LI I Z N E N A D A D A STE VEZANI U Z S V O J U B O L . a j e d i n i n a č i n n a k o j i g a m o ž e t e p r e ­ v l a d a t i jest da ga osvijestite. a svijest ga p r e t v a r a u sebe. z a v a š u e m o c i o n a l n u b o l i l i z a vašu n e s p o s o b n o s t d a b u d e t e v l a s t i t o i s t i n s k o ja. p o i s t o v j e t i l i ste se s p r o š ­ l o š ć u . Istina je da je j e d n a j e d i n a m o ć koja p o s t o j i o b u h v a ć e n a sadašnjim t r e n u t k o m : a to je m o ć vaše p r i s u t n o s t i . Identitet žrtve je uvjerenje k a k o je prošlost m o ć n i ­ j a o d s a d a š n j o s t i . N a r a v n o .te da prošlost ne m o ž e b i t i jača od moći sadašnjeg t r e n u t k a . jer sve što d o đ e k sjaju jest s v j e t l o « . O n o u v a m a p r o ž i v l j a v a p r o š ­ l o s t . t o može b i t i prilično zaprepašćujuća s p o z n a j a . koje s e p r i v r e m e n o nastanilo u vašem unutarnjem p r o s t o r u .Rastvaranje tijela boli 67 nesvjestan p r o c e s . O n o g a t r e n u t k a k a d t o s p o z n a t e . S v e t i P a v a o p r e k r a s n o j e i z r a z i o t o s v e o p ć e n a č e l o : »Sve r a z o t k r i v e n o d o l a z i po s v j e t l u k sjaju. . također ćete s p o z n a t i d a ste s a d a v i o d g o ­ v o r n i za svoj u n u t a r n j i p r o s t o r . To je z a r o b l j e n a ž i v o t n a energija što više ne teče. Tijelo b o l i j e e n e r g e t s k o polje. a p o i s t o v j e t i t e li se s n j i m .n i t k o o s i m vas . r a s k i n u l i ste v e z a n o s t . N e s v j e s n o s t v a r a tijelo b o l i .

a t i m e d o još veće b o l i . . P r o ­ matranje j e d o v o l j n o . t a k o s e n e m o ž e t e b o r i t i n i p r o t i v tijela b o l i . T a k a v b i p o k u š a j d o v e o d o u n u t a r n j i h s u k o b a .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI U p r a v o k a o što s e n e m o ž e t e b o r i t i p r o t i v t m i n e . P r o m a t r a n j e o b u h v a ć a p r i h v a ć a n j e b o l i k a o d i j e l a sadašnjeg t r e n u t k a .

ne i s p u n j a v a potrebe vašega ega. d o k ste »zaljubljeni«. . d o l a z i t r e n u t a k k a d s e p a r t n e r počinje p o n a š a t i drukčije. p r i m j e r i c e . bolje rečeno. d o čega d o l a z i sve č e š ć e i č e š ć e . a l i t o p r i ­ v i d n o s a v r š e n s t v o u v i j e k remete s v a đ e . n e z a d o ­ v o l j s t v o t e e m o c i o n a l n o i l i čak i tjelesno n a s i l j e . A k o u n a p a d i m a doživljavate i »ljubav« i suprotnost l j u b a v i . Osjećaji straha. p o t r e b a k o j u p a r t n e r p r i v r e m e n o i s p u ­ n j a v a . Istinska ljubav n e m a suprot­ n o s t i . a o s o b i t o i n t i m n i . To je o n o č i m e ego zamjenjuje spasenje. L j u b a v se u t r e n u t k u m o ž e p r e o k r e n u t i u o k r u t n i n a p a d . a u sljedećem ga n a p a s t i . Ne možete partnera u j e d n o m t r e n u t k u volje­ t i . s u k o b i . a u konačnici i neučinkoviti.n a p a d . A l i .t a d a je v r l o vjerojatno da ste l j u b a v z a m i j e n i l i v e z a n o š ć u ega i ovisnošću. N e k o vrijeme m o g u se d o i ­ m a t i savršeno. k a d više n e i s p u n j a v a vaše p o t r e b e i l i .07. Od ovisničkih do prosvijetljenih odnosa Odnosi ljubavi i mržnje A k o n e p r i s t u p i t e svjesnoj p r i s u t n o s t i i sve d o k t o n e u č i n i t e . I m a l i vaša » l j u b a v « s u p r o t n o s t . a t i j e k o m k r a t k o g r a z d o b l j a u i s t i n u i n a l i k u j e spasenju. b i t i s l a b i . osjećaj neprijateljstva i l i p o t p u n o povlačenje n a k l o n o s t i . n e g o s n a ž n a p o t r e b a ega z a p o t p u n i j i m i d u b l j i m osjeća­ j e m v l a s t i t o g ja. s v i ć e vaši o d n o s i . e m o c i o n a l n o nasilje i slično . T o s e s m a t r a n o r m a l n i m . t a d a t o nije l j u b a v . Čini se k a k o se većina »ljubavnih odnosa« v r l o b r z o p r e t v o r i u o d n o s e l j u b a v i i mržnje.

I z toga r a z l o g a većina l j u d i u v i j e k p o k u š a v a pobjeći i z sadašnjeg t r e n u t k a i traga za n e k o m v r s t o m spasa u b u ­ dućnosti. Takav n a p a d može p r o b u d i t i p a r t n e r o v u vlastitu b o l t e b i v a m m o g a o u z v r a t i t i u d a r a c . S v a k a o v i s n o s t izrasta iz nesvjesnog odbijanja da se suočite s v l a s t i t o m b o l i i da prođete k r o z nju. K a d s e t i b o l n i osjećaji p o n o v n o p o j a v e . U t o m t r e n u t k u ego s e još nesvjesno n a d a k a k o ć e njegov n a p a d i l i p o k u š a j i manipulacije b i t i dovoljna k a z n a da partnera n a v e d u da p r o m i j e n i p o n a š a n j e . a l i n e m i n o v n o d o l a z i t r e n u t a k k a d d r o g a više n e djeluje.70 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI b o l i i n e d o s t a t k a .a l k o h o l . P r v o s a čim b i s e m o g l i s u s r e s t i u s r e d o t o č e l i pažnju na sadašnji t r e n u t a k n j i h o v a je v l a s t i t a b o l i u p r a v o s e toga plaše. sada se p o n o v n o p o j a v l j u j u . h r a n a . T o čini s v a k a o v i s n o s t . T o z n a č i d a osjećaje p r o j i c i r a t e prema v a n i napadate d r u g o g a sa s v i m o n i m d i v l j i m n a s i l j e m koje j e d i o vaše b o l i . K a k v a g o d b i l a tvar o kojoj ste o v i s n i . osjetit ćete i h j o š snažnije n e g o p r i j e .v i s e k o r i s t i t e n e č i m i l i n e k i m k a k o biste p r i k r i l i s v o j u b o l . a t a d a s e b o l j a v l j a j o š snažnija n e g o i k a d a . u z a n o s u ste k a d v a m j e d r o g a d o s t u p n a . d o p u š t e n e i l i z a b ­ ranjene d r o g e i l i d r u g a o s o b a . S a m o k a d b i z n a l i k a k o j e l a k o u sadašnjem t r e n u t k u d o b i t i p r i s t u p m o ć i p r i s u t n o s t i koja r a s t v a r a . S v a k a o v i s n o s t d o s e ž e točku k a d v a m više nije k o r i s n a . što i h je »ljubavni o d n o s « p r e k r i o . k o j i s u s a s t a v n i d i o svjesnosti ega. B o l i nesreću ne u z ­ r o k u j u o d n o s i . a i s t o d o b n o ćete p a r t n e r a smat­ r a t i u z r o k o m t i h osjećaja. O n i i z n o s e b o l i n e s r e ć u k o j i već postoje u v a m a . tako d a g a p o n o v n o m o ž e t e i s k o ­ r i s t i t i z a p r i k r i v a n j e svoje b o l i . Z a t o se n a k o n početnog zanosa javlja tako m n o g o nesreća i b o l i u i n t i m n i m o d n o s i m a . S v a k a o v i s ­ nost počinje b o l o m i z a v r š a v a b o l o m . U p r a v o kao i k o d svake druge o v i s n o s t i .

unoseći pažnju sve d u b l j e u sadašnji trenutak. s p a ­ senje i p r o s v j e t l j e n j e .Od ovisničkih do prosvijetljenih odnosa prošlost i b o l . i t o b i b i l o k o r i s n o . A l i . Izbjegavanje o d n o s a u p o k u š a j u i z b j e g a v a n j a b o l a ta­ k o đ e r nije o d g o v o r . a k o biste u svoju osamljenost u s p j e l i u n i j e t i i n t e n z i v n u p r i s u t ­ nost. R a s k i n u t i poistovjećenost s razmišljanjem znači k a k o trebate b i t i t i h i promatrač v l a s t i t i h . kao spokojstvo u p o z a d i n i mentalne b u k e . tako d a više n e b u d e t e u v l a s t i m i s l i o c a i l i tijela b o l i t e d a n e n a p ­ r a v i t e p o g r e š k u m i s l e ć i d a ste t o v i s a m i . S p o z n a t i sebe k a o Biće u p o z a d i n i m i s l i o c a . K a k o b i l j u b a v cvjetala. S a m o k a d b i z n a l i k o l i k o s u b l i z u vlastitoj stvarnosti i B o g u . s t v a r n o s t i koja r a s t v a r a p r i v i d . svjetlost vaše p r i s u t ­ n o s t i m o r a b i t i d o v o l j n o s n a ž n a . t o j e u v i j e k n a j v a ž n i j e : b i t i p r i s u t a n i osna­ živati svoju p r i s u t n o s t . B o l j e s v e j e d n o p r i s u t n a . kao l j u b a v i radost u p o z a d i n i b o l a znači s l o b o d u . Od ovisničkih do prosvijetljenih odnosa B E Z O B Z I R A Ž I V I T E L I S A M I ILI S P A R T N E ­ R O M . T r i n e u s p ­ jela o d n o s a u t r i g o d i n e vjerojatnije će vas p r i s i l i t i da se p r o b u d i t e n e g o što b i t o u č i n i l e t r i g o d i n e koje biste p r o ­ v e l i n a p u s t o m o t o k u i l i z a k l j u č a n i u s o b i . R a s k i n u t i poistovjećenost s tijelom b o l i znači u b o l u n i j e t i p r i s u t n o s t i tako je p r e o b r a z i t i .

u čijem je t e m e l j u da p r o s u đ u j e . Više n e ć e b i t i ž r t a v a n i g r u b i j a n a . T o ć e vas i s t o g a t r e n u t k a o d v e s t i s o n u s t r a n u ega. U SPOKOJSTVU VLASTITE PRISUTNOSTI s v o j u n e o b l i k o v a n u i b e z v r e m e n u stvarnost m o ž e t e osjetiti k a o n e o č i t o v a n i život k o j i p o k r e ć e vaš tje­ l e s n i o b l i k . Z a p r a v o . z a t i m partnera. Prestanete l i u m h r a n i t i e g o m . o s l o b o d i l i ste s e u m a .u Biće. s p o k o j s t v u . a o n a vas n i k a d a ne može napustiti. o n e k o m v a n j s k o m o b l i k u . Više vas n i t k o n e ć e m o ć i p r i v u ć i u svoje nesvjesne obrasce k o j i m a ste n a taj n a č i n o m o g u ć a v a l i postojanje. N i k a d a j e n e m o ž e t e i z g u b i t i . tuži­ telja i t u ž e n i h . o n o g a t r e n u t k a k a d prestanete o s u đ i v a t i p r i h v a ć a j u ć i o n o što jest.i l i ćete z a j e d n o još d u b l j e z a k o ­ račiti u sadašnji t r e n u t a k . N a p r a ­ v i l i ste mjesta l j u b a v i .s l j u b a v l j u . Ne o v i s i o n e k o m d r u g o m tijelu. T a d a ćete s e i l i r a z d v o j i t i . T a d a taj i s t i život m o ž e t e osjetiti d u - . O k o n č a t će se sve i g r e u m a . a t a k o i da se o p i r e o n o m što jest. što d o v o d i d o s u k o b a . u m ć e i z g u b i t i z n a č a j ­ ku p r i s i l e . To je u j e d n o kraj i s v i h m e đ u o v i s n o s t i . n e g o d u b o k o u v a m a . Najveći k a t a l i z a t o r p r o m ­ jene u o d n o s u je p o t p u n o p r i h v a ć a n j e p a r t n e r a t a k v i m k a k a v jest.72 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI m i s l i i ponašanja. osobito m i s a o n i h o b r a z a c a k o j i s e p o n ­ avljaju i u l o g a koje i g r a ego. L j u b a v je stanje Bića. zaista s u tako jednostavne. Vaša l j u b a v nije i z v a n a . PONAJPRIJE PRESTANITE PROSUĐIVATI S E B E . r a d o s t i . d r a m e i n o v e b o l i . k a o i o v i s n i č k a v e z a n o s t . M o g u l i s t v a r i b i t i tako jednostavne? M o g u . b e z i k a k v e p o t r e b e z a p r o s u đ i ­ vanjem i l i b i l o k a k v i m promjenama.

Odnosi kao duhovna praksa B u d u ć i da se l j u d s k a bića sve više poistovjećuju s u m o m . Iako s u k r a t k i u v i d i m o g u ć i .i l i ako ne uspijete ostati b a r e m d o v o l j n o svjestan promatrač. k a o što u o v o m r a z d o b l j u č i n e . umjesto što i z b j e g a v a m o o d n o ­ se i l i nastavljamo tragati za f a n t o m o m i d e a l n o g partnera k o j i ć e b i t i o d g o v o r n a naše p r o b l e m e i l i s r e d s t v o osjećaj­ nog ispunjenja? S p r i z n a n j e m i p r i h v a ć a n j e m činjenica t a k o đ e r d o l a z i i s t a n o v i t i stupanj s l o b o d e . umjesto što p o k u š a v a m o pobjeći od nje? Z a š t o ne s u r a ­ đivati s t a k v i m stanjem. vaša spoznaja stvara s m i r e n o mjesto koje n e s p o k o j s t v o okružuje . To je s p o z n a j a j e d n o t e . Z a v i r i l i ste i z a koprene o b l i k a i r a z d v o j e n o s t i . To je l j u b a v . ljubav n e m o ž e cvjetati ako s e trajno ne o s l o b o d i t e poistovjećenosti s u m o m te ako vaša p r i s u t n o s t nije d o v o l j n o snažna d a r a s t v o r i tijelo b o l a . Tijelo b o l a tada vas ne m o ž e p r e v l a d a t i i time uništiti ljubav. K A D Z N A T E D A N I S T E S M I R E N I . A k o se o d n o s i hrane energijom i povećavaju egois­ tične obrasce u m a t e a k o a k t i v i r a j u tijelo b o l i . zahvaljujući vašoj s p o z n a j i javlja s e n o v i čim­ b e n i k t e n e s k l a d više n e m o ž e o s t a t i k a k a v j e b i o . P r i m j e r i c e . k a d znate da p o s t o j i n e s k l a d i držite se te » s p o z n a j e « . zašto n e p r i h v a t i t i t u činjenicu.Od ovisničkih do prosvijetljenih odnosa 73 b o k o u s v a k o m l j u d s k o m biću i u s v a k o m s t v o r u . većina o d n o s a više se ne temelji u Biću i zato postaju i z v o r b o l a te u n j i m a p r e v l a d a v a j u p r o b l e m i i s u k o b i .

O d n o s t a d a postaje v a š a sadhana. O n o što j e b i l o nesvjesno p r o d r l o j e n a svjetlo d a n a . P o s t o j i l i bijes. u k o j i m o g u ući m i l o s t i ljubav. b u d i t e svjesni d a p o s t o j i bijes. potreba da budete u p r a v u . U k o l i k o je riječ o unutarnjoj p r e o b r a z b i . d u h o v n a p r a k s a . p o s t o j i l i e m o c i o n a l n a b o l b i l o koje vrste . E n e r g e t s k i o b l i k k o j i se n a l a z i u p o z a d i n i neprijateljstva i n a p a d a prisutnost l j u b a v i smatra apsolutno n e p o d ­ nošljivom. o b r a m b e n i stav. i s a m i ćete p o s t a t i n e s v j e s n i . U o ­ čite l i k o d s v o g a p a r t n e r a n e s v j e s n o p o n a š a n j e . S V A K O G A T R E N U T K A DRŽITE S E S P O Z N A ­ J E T O G A T R E N U T K A .čak i a k o je svjesnost p r i s u t n a s a m o u d r u g o j o s o b i . N e m o ­ žete p r e o b r a z i t i sebe. a ni u k o m slučaju ne m o ž e t e p r e o b r a z i t i partnera i l i n e k u d r u g u osobu. N e s v j e s n o s t i svjesnost n e m o g u d u g o p o s t o j a t i j e d ­ no p o k r a j d r u g o g a .što g o d postojalo. Reagirate l i m a k a r m a l o n a nesvjesno vašega p a r t n e r a . a ne u onoj k o j a djeluje iz n e s v j e s n o g . tako d a n e reagirate. b u d i t e svjesni s t v a r n o s t i toga t r e n u t k a i držite se te svjesnosti.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI l j u b a v n i m i nježnim zagrljajem. Jedino možete s t v o r i t i p r o s t o r u k o j e m u m o ž e doći do p r e ­ o b r a z b e . P o s t o j i l i l j u b o m o r a . k a d g o d v a m j e o d n o s n e u s p j e š a n . a tada n e s p o k o j stvo preobražava u s p o k o j s t v o . u zagrljaj svoje svjes­ n o s t i . p r i g r l i t e taj p o s t u p a k u zagrljaj p u n l j u b a v i . b u d i t e z a d o v o l j n i . Stoga. p o r i v za svađom. osobito spoznaje o s v o m u n u t a r n j e m stanju. z a h t i ­ jeva l i unutarnje dijete l j u b a v i pažnju. A l i prisjetite l i s e . n e m a ničega što biste u t o m p o g l e d u m o g l i učiniti. k a d g o d u v a m a i u p a r t n e r u i z a z i v a »ludilo«.

Od

ovisničkih

do

prosvijetljenih

odnosa

t a d a da trebate p o s t a t i s v j e s n i svoje reakcije, n i š t a n e ć e t e izgubiti. N i k a d a prije o d n o s i n i s u b i l i tako p r o b l e m a t i č n i i p r e ­ p u n i s u k o b a k a o što s u s a d a . K a o što ste m o ž d a p r i m i j e t i l i , o d n o s i n e postoje zato d a vas usreće i l i i s p u n e . N a s t a v i t e l i k r o z o d n o s e težiti c i l j u spasenja, u v i j e k ćete i z n o v a g u ­ b i t i i l u z i j e . A l i , p r i h v a t i t e l i d a o d n o s p o s t o j i zato d a biste p o s t a l i svjesni, a ne s r e t n i , tada će v a m o d n o s u uistinu p r u ­ žiti spasenje, a vi ćete p o v e z a t i s v i š o m sviješću koja se želi r o d i t i u o v o m svijetu. O n i k o j i s e drže s t a r i h o b r a z a c a doživjet ć e sve v e ć u b o l , nasilje, zbunjenost i l u d i l o . K o l i k o j e l j u d i p o t r e b n o d a svoj život p r e t v o r i t e u d u ­ h o v n u p r a k s u ? U o p ć e n e obraćajte pažnju n a t o što vaš p a r t n e r ne želi s u r a đ i v a t i . S a m o vi u ovaj svijet m o ž e t e u n i j e t i z d r a v d u h - svjesnost. N e m o r a t e č e k a t i d a b i s v i ­ jet p o s t a o z d r a v i l i d a b i n e t k o d r u g i p o s t a o svjestan, prije n e g o što i s a m i doživite prosvjetljenje. Na taj biste n a č i n m o g l i čekati d o v i j e k a . N e optužujte jedno d r u g o z b o g nesvjesnosti. O n o g a t r e n u t k a k a d se p o č n e t e s v a đ a t i , p o i s t o v j e t i l i ste se s m e n t a l n i m stanjem i t a d a b r a n i t e ne s a m o o d r e đ e n i stav, n e g o također i osjećaj v l a s t i t o g a ja. E g o je p r e u z e o n a d z o r . P o s t a l i ste n e s v j e s n i . P o v r e m e n o b i m o g l o b i t i p r i k l a d n o i s t a k n u t i stanovite v i d o v e p a r t n e r o v a ponašanja. A k o ste j a k o b u d n i , j a k o p r i s u t n i , t a d a t o m o ž e t e učiniti b e z u p l i t a n j a ega - ne o k r i v l j u j u ć i , ne o p t u ž u j u ć i i ne p o k u ­ šavajući d o k a z a t i d r u g o j o s o b i k a k o griješi. Ponaša l i v a m s e partner nesvjesno, odbacite s v a k o p r o ­ suđivanje. Prosuđivanje služi i l i tome d a pogrešno p r e t p o s ­ tavite k a k o je p a r t n e r o v o nesvjesno ponašanje njegova p r a ­ v a osobnost i l i d a projicirate v l a s t i t o nesvjesno n a d r u g u o s o b u i p o m i s l i t e da su to njezine osobine. O d b a c i t i prosuđivanje n e znači d a n e prepoznajete p o ­ remećaj i nesvjesno k a d ih uočite. To znači »biti svjestan«,

76

MOĆ

SADAŠNJEG

TRENUTKA

U

PRAKSI

umjesto »reagirati« i prosuđivati. T a d a ćete se i l i p o t p u n o o s l o b o d i t i reakcije i l i m o ž e t e r e a g i r a t i i i p a k b i t i svjesni, tako da reakciju promatrate i dopuštate joj da se o d v i j a . Umjesto da se b o r i t e p r o t i v tame, vi unosite svjetlost. Umjesto da rea­ girate na p r i v i d , uočavate ga, a i p a k ga proničete. Svjesnost s t v a r a čist p r o s t o r p r i s u t n o s t i p u n e l j u b a v i koja s v e m u i s v i m a o m o g u ć u j e d a b u d u t o što jesu. N e p o s t o j i n i k a k a v snažniji k a t a l i z a t o r p r e o b r a z b e . P r a k t i c i ­ rate l i to, p a r t n e r n e ć e m o ć i o s t a t i s v a m a i i s t o d o b n o o s t a t i nesvjestan. Složite l i s e oboje d a ć e o d n o s b i t i vaša d u h o v n a p r a k ­ sa, u t o l i k o bolje. T a d a j e d n o d r u g o m e m o ž e t e izražavati m i s l i i osjećaje čim se pojave i l i čim dođe do n e k a k v e reak­ cije, tako da se ne s t v a r a v r e m e n s k i p r e k i d u k o j e m se n e i z ražena i l i n e p r i z n a t a emocija i l i tuga m o g u z a t r o v a t i i r a s t i .

N A U Č I T E B E Z K R I V N J E I Z R A Ž A V A T I o n o što osjećate. N a u č i t e b e z o b r a m b e n o g s t a v a slušati s v o g a p a r t n e r a n a o t v o r e n način. Dajte p a r t n e r u p r o s t o r a d a s e i z r a z i . B u d i t e p r i ­ s u t n i . Optuživanje, o b r a n a , n a p a d - s v i s u t i o b ­ r a s c i smišljeni k a k o b i ojačali i l i zaštitili ego i l i i s p u ­ n i l i potrebe ega k a d ih se m n o g o n a k u p i . D a t i pros­ tora d r u g i m a - i s e b i - najvažnije je od s v e g a . L j u ­ b a v b e z toga ne m o ž e cvjetati.

K a d o t k l o n i t e d v a čimbenika k o j i razaraju o d n o s e - k a d p r e o b r a z i t e tijelo b o l a i k a d se više ne p o i s t o v j e ć u j e t e s u m o m i m e n t a l n i m s t a v o v i m a - a ako je i partner to isto učinio, i s k u s i t ćete blaženstvo p r o c v a t a o d n o s a . Umjesto da j e d n o u d r u g o m e zrcalite v l a s t i t u b o l i nesvjesno, umjesto da z a d o v o l j a v a t e u z a j a m n e ovisničke potrebe ega, odražavat ćete jedno d r u g o m e l j u b a v k o j u osjećate d u b o k o u n u t r i n i , l j u b a v koja d o l a z i sa s p o z n a j o m jednote sa s v i m što jest.

Od

ovisničkih

do

prosvijetljenih

odnosa

To je ljubav koja n e m a s u p r o t n o s t i . A k o v a m s e p a r t n e r još p o i s t o v j e ć u j e s u m o m i tijel o m b o l i , a v i ste već s l o b o d n i , t o ć e p r e d s t a v l j a t i g o l e m i z a z o v - n e v a m a , nego v a š e m p a r t n e r u . N i j e l a k o živjeti s p r o s v i j e t l j e n o m o s o b o m i l i , bolje r e č e n o , t a k o j e l a k o d a s e e g u čini k a k o j e i z n i m n o o p a s n o . Z a p a m t i t e d a s u e g u p r o b l e m i , s u k o b i i »neprijatelji« p o t r e b n i k a k o b i o j a č a o osjećaj o d v o j e n o s t i o k o j e m o v i s i njegov i d e n t i t e t . Um neprasvijetljenog partnera bit će d u b o k o f r u s t r i r a n jer s e n i t k o n e o p i r e n j e g o v i m čvrstim s t a v o v i m a , što znači d a ć e t i s t a v o v i p o s t a t i d r h t a v i i s l a b i , a p o s t o j i čak i » o p a s n o s t « da bi se m o g l i srušiti i t a k o d o ­ vesti do g u b i t k a ja. Tijelo b o l i zahtijeva p o v r a t n u i n f o r m a c i j u , a l i j e n e d o ­ b i v a . Potreba z a svađom, d r a m o m i s u k o b o m nije ispunjena.

Odrecite se odnosa sa sobom
B i l i p r o s v i j e t l j e n i i l i ne, v i ste i l i m u š k a r a c i l i ž e n a , stoga n a r a z i n i i d e n t i t e t a u s v i j e t u o b l i k a niste p o t p u n i . V i ste j e d n a p o l o v i c a cjeline. T u n e p o t p u n o s t o s j e ć a t e k a o m u š k o - ž e n s k u p r i v l a č n o s t , s i l u koja vas privlači p r e m a s u p ­ r o t n o m e n e r g e t s k o m p o l a r i t e t u , b e z o b z i r a n a t o k o l i k o ste svjesni. A l i u t o m stanju u n u t a r n j e p o v e z a n o s t i t u s i l u k a t k a d osjećate n a p o v r š i n i i l i p e r i f e r i j i s v o g a života. T o n e znači d a n i s t e d u b o k o p o v e z a n i s d r u g i m l j u d i ­ m a i l i s a s v o j i m p a r t n e r o m . Z a p r a v o , d u b o k o možete b i t i p o v e z a n i s a m o a k o ste s v j e s n i Bića. B u d u ć i d a d o l a ­ z i t e iz Bića, u stanju ste u s r e d o t o č i t i se na o n o što je s o n u s t r a n u k o p r e n e o b l i k a . U Biću s u m u š k o i ž e n s k o j e d n o . Vaš ć e o b l i k m o ž d a i dalje i m a t i s t a n o v i t e p o t r e b e ,

nestaje o d n o s a s a so­ b o m . s a m i sa s o b o m .»vi« i »vaše« stapaju se u j e d n o . ne v o l i t e sebe. j e l i v a m uopće p o t r e b a n o d n o s s a sobom? Zašto n e biste j e d n o s t a v n o m o g l i b i t i t o što jeste? K a d imate o d n o s s a s o b o m . Više n e m a »ja« koje trebate štititi. a l i vašem d u b o k o m u n u t a r ­ n j e m stanju to u o p ć e nije v a ž n o . niste p o n o s n i na sebe. r a z d v o j e n i ste n a d v o j e : »ja« i m a o d n o s sa » m n o m « . s v i h p r o b l e m a i s u k o b a u vašem životu. ne osjećate sa­ žaljenje p r e m a sebi. I s p u n i ­ t e l i t e potrebe. i s p u ­ njena i s p o k o j n a . JEDINO ŠTO ZAPRAVO TREBATE UČINITI J E S T p o t p u n o p r i h v a t i t i ovaj trenutak. M o ž e t e b i t i s i g u r n i k a k o će se ta nelagoda p o n o v n o p o j a v i t i u o d n o ­ s u . t o j e p r e k r a s n o . ne m r z i t e se i tako dalje. postoje subjekt i objekt.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI a l i Biće n e m a n i j e d n u . U stanju prosvjetljenja vi ste to što jeste . T a d a ćete se. s v i ć e vaši d r u g i o d n o s i postati ljubavni. Vi ne prosuđujete sebe. nije l i ispunjena njezina potreba z a muškim i l i ženskim p o l a r i ­ t e t o m . b r a n i t i i l i h r a n i t i . Ta d v o j n o s t s t v o r e ­ n a u m o m temeljni j e u z r o k s v i h n e p o t r e b n i h složenosti. osjetiti n e d o s t a t a k i l i n e p o t p u n o s t n a vanjskoj r a z i n i s v o g a bića. Već j e p o t p u n o i c j e l o v i t o . u n e k o m d r u g o m o b l i k u . njegova je k l e t v a o t k l o ­ njena. K a d dosegnete prosvjetljenje. t e ćete vjerojatno p a r t n e r a smatrati o d g o v o r n i m za nju. A l i . . Rascjep i z a z v a n sviješću koja razmišlja sama o s e b i je iscijeljen. tražit ćete o d n o s k a k o biste p r i k r i l i t u n e l a g o d u . ovdje i s a d a osjećati l a g o d n o . Stoga j e p r o s v i j e t l j e n o j o s o b i s a v r š e n o m o g u ć e . J e d n o m k a d s e t o g o d n o s a o d r e k n e t e . d o k j e i s t o d o b n o i z n u t r a p o t p u n a . N e m o ž e t e l i s e osjećati u g o d n o d o k ste s a m i .

Treći dio

Prihvaćanje i predavanje

Predate li se onome što jest, postanete li na taj način potpuno prisutni, prošlost više nema nikakvu moć nad vama. Pokazuje se carstvo Bića koje je bilo prikriveno umom. Iznenada se u vama budi duboko spokojstvo, osjećaj mira. neshvatljiv

A u tom se miru krije velika radost. U toj se radosti krije ljubav. A u najtajnijoj jezgri prebiva sveto, neizmjerno, Ono čemu

ne možemo dati ime.

08.

Prihvaćanje i sadašnji trenutak
Nepostojanost i životni ciklusi
Postoje c i k l u s i u s p j e h a , k a d v a m s t v a r i same d o l a z e , k a d n a p r e d u j u , te c i k l u s i n e u s p j e h a , k a d se suše i r a s p a d a j u , a v i i h m o r a t e p u s t i t i d a o d u k a k o biste n a p r a v i l i mjesto z a n o v e s t v a r i što ć e s e p o j a v i t i i l i z a odvijanje p r e o b r a z b e . Držite l i s e č v r s t o s t a r i h s t v a r i i o p i r e t e l i se, t o z n a č i d a odbijate teći t i j e k o m ž i v o t a , p a ćete z a t o p a t i t i . K a k o b i došlo d o n o v o g a rasta, p o t r e b n o j e rastvaranje. Jedno ne može postojati bez d r u g o g a . Kretanje c i k l u s a p r e m a dolje a p s o l u t n o j e suštinsko z a d u h o v n o ostvarenje. K a k o b i vas p r i v u k l a d u h o v n a d i ­ m e n z i j a , m o r a t e n a nekoj r a z i n i jako pogriješiti i l i i s k u s i t i n e k i v e l i k i gubitak i l i b o l . Ili ć e n e k i uspjeh postati i s p r a ­ z a n i b e s m i s l e n , tako da će se p r e t v o r i t i u n e u s p j e h . N e u s p j e h se k r i j e u s v a k o m u s p j e h u , a u s p j e h u s v a ­ k o m n e u s p j e h u . N a r a v n o , n a o v o m s v i j e t u , što znači n a r a z i n i o b l i k a , s v a t k o prije i l i kasnije doživi » n e u s p j e h « t e s e s v a k o p o s t i g n u ć e n a k r a j u i z j a l o v i . S v i s u o b l i c i netrajni. I dalje m o ž e t e b i t i a k t i v n i i u ž i v a t i u o č i t o v a n j u i stvaranju n o v i h o b l i k a i o k o l n o s t i , a l i se nećete p o i s t o v ­ j e ć i v a t i s n j i m a . N i s u v a m p o t r e b n i d a biste u t e m e l j i l i v l a s t i t i i d e n t i t e t . O b l i c i i o k o l n o s t i n i s u vaš život - n e g o s a m o vaša ž i v o t n a s i t u a c i j a . C i k l u s m o ž e trajati o d n e k o l i k o s a t i d o n e k o l i k o g o ­ dina. Postoje v e l i k i c i k l u s i t e manji u o k v i r u v e l i k i h .

Sve d o k u m o m p r o s u đ u j e t e d a j e n e k o stanje » d o b ­ r o « . K a d s e s t a n ­ j e i l i s i t u a c i j a u z koje s e u m v e z a o i p o i s t o v j e t i o p r o m i ­ jene i l i n e s t a n u . p a ste z a t o n e s r e t n i . gdje m o l j a c i h r đ a n a g r i z a j u b l a ­ g o . d o b r o se osje­ ćate i t a k v o stanje m o ž e p o s t a t i d i o o n o g a što jeste i l i što m i s l i t e da jeste. Z a t o v a m j e teško i l i n e m o g u ć e p r i h v a t i t i c i k l u s e slabe energije i d o p u s t i t i im postojanje. T o z n a č i d a s u sreća i n e s r e ć a z a p r a v o j e d n o . n e i z b j e ž a n j e p r i v i d sve d o k s e p o i s t o v j e ć u ­ jete s u m o m . Inteligencija o r g a ­ n i z m a u t a k v i m slučajevima može p r e u z e t i s t v a r i u s v o ­ je r u k e .82 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA - U PRAKSI M n o g e b o l e s t i s e s t v a r a j u z b o g o p i r a n j a c i k l u s i m a slabe energije. u m t o n e m o ž e p r i h v a t i t i . . t a k o d a m o ž e doći d o n u ž n e obnove. b e z o b z i r a n a t o j e l i riječ o o d n o s u . k o j i s u o s o b i t o v a ž n i z a obnavljanje. A l i u o v o j d i m e n z i j i . društ­ venoj u l o z i . I l i s i t u a c i j a nestaje. u m s e veže u z njega i p o i s t o v j e ć u j e se s n j i m . i l i p o s t e p e n o . R a z d ­ vaja i h s a m o p r i v i d v r e m e n a . P r i s i l a d a n e š t o r a d i t e i s k l o n o s t da osjećaj v l a s t i t e v r i j e d n o s t i i i d e n t i t e t temeljite n a v a n j s k i m č i m b e n i c i m a . I l i g a nestaje i l i s e mijenja i l i d o l a z i d o zamjene p o l a r i t e t a : isto stanje koje j e j u č e r i l i p r e t h o d n e g o d i n e b i l o d o b r o i z n e n a d a se. mjestu i l i fizičkom t i j e l u . ništa n e traje z a u v i j e k . G o t o v o k a o d a v a m j e netko otrgnuo r u k u i l i n o g u . S r e t n o vjenčanje i m e d e n i mjesec v o d e do nesretnog r a z v o d a i l i nesretnog zajedničkog života. te s t v o r i t i b o l e s t k a k o b i vas p r i s i l i l a d a zastanete. p r e t v o r i l o u n e š t o l o š e . i m u t k u . što je s a m o z a š t i t n a m j e r a . T a d a ste s r e t n i . Č v r s t o s e drži b i v š e g stanja i o p i r e s e p r o m j e n i . k a o što s u p o s t i g n u ć a . Ista s i t u a c i j a k o j a vas je u s r e ć i v a ­ la sada u v a m a i z a z i v a nesreću. Današnji n a p r e d a k sutra postaje j a l o v .

N a r a v n o da će sve te s t v a r i proći. Možda nećete b i t i s r e t n i . S v e u k u p n a n e g a t i v n o s t jest o t p o r . c i k l u s i će doći i otići. T o s e čini g o t o v o p r o t u r j e č n i m . t e s l o b o d ­ no u ž i v a t e u n j i m a i p o š t u j e t e ih . Život teče s lakoćom. O n a j e s a m o b l i j e d i o d r a z r a d o s t i Bića.d o k t r a j u . o d r a z d r a ž e n o s t i i l i nes­ trpljenja d o d i v l j e g bijesa. a l i nestane l i o v i s n o s t i . vi ćete i dalje osjećati d u ­ b o k u u n u t a r n j u jezgru spokojstva. U o v o m k o n t e k s t u t e s u d v i j e riječi g o t o v o i s t o g značenja. T a k v o stanje više ne o v i s i o s t v a r i m a koje s u i l i d o b r e i l i l o š e . o d d e p r e s i v n o g r a s p o l o ž e n j a . a l i b i t ćete s m i r e n i . v i b rirajućeg s p o k o j s t v a koje p r o n a l a z i t e k a d u đ e t e u stanje b e z o t p o r a . Čak i ako se sve o k o v a s sruši i nestane. a l i k a d nestane u n u t a r ­ nje o v i s n o s t i o o b l i k u . opći u v j e t i v a š e g a života i v a n j s k i o b l i c i u v e l i k e se popravljaju. Biće vas o d n o s i s o n u s t r a n u p o t p u n i h s u p ­ r o t n o s t i u m a te vas o s l o b a đ a o v i s n o s t i o o b l i k u . N e g a t i v n o s t o b u h v a ć a sve. l j u d i i l i uvjeti o koji­ m a ste m i s l i l i d a s u v a m p o t r e b n i k a k o biste b i l i sretni sada v a m d o l a z e bez i k a k v e borbe i l i n a p o r a . Sreća k o j u c r p i t e i z n e k o g d r u g o g i z v o r a n i k a d a nije j a k o d u b o k a . n e m a više n i s t r a h a . Stvari. Kako se koristiti negativnošću i odreći je se Sav u n u t a r n j i o t p o r čovjek d o ž i v l j a v a k a o n e g a t i v n o s t u j e d n o m i l i d r u g o m o b l i k u .Prihvaćanje i sadašnji trenutak 83 N E O P I R A T I S E Ž I V O T U z n a č i p r e b i v a t i u sta­ n j u m i l o s t i . l a k o ć e i s v j e t l o s t i .

k a o što s u bijes. nesvjesnoj r a z i n i n e želite p o z i t i v n u p r o m j e n u . D a vas p o d u č e i n t e g r i t e t u . više je ne želite p u s t i t i . Vjeruje k a k o u z p o ­ m o ć n e g a t i v n o s t i m o ž e p r i v u ć i željene uvjete i l i uništiti neželjene.u m . K a d »vi« . a u t o m slučaju čak i manje v a ž n e situacije m o g u s t v o r i t i s n a ž n u n e g a t i v n o s t . činjenica jest d a nesreća nije k o r i s n a . U m j e s t o d a r a s t v a r a neželjene. U m j e s t o da privlači željene situacije. N e k a vas p o d u č e k a k o živjeti i k a k o u m r i j e t i t e k a k o d a o d življenja i u m i r a n j a n e n a p r a v i t e problem.84 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI i l i m r z o v o l j n o g n e g o d o v a n j a d o s a m o u b o j s t v e n o g očaja­ nja. PROMATRAJTE BILO KOJU BILJKU ILI ŽI­ V O T I N J U I D O P U S T I T E I M D A V A S NAUČE prihvaćanju trenutku. niječete i l i p o t k o ­ p a v a t e o n o što je p o z i t i v n o . To je u o b i č a j e n a p o j a v a . b i t i s t v a r a n .n e b i s t e v j e r o v a l i d a v a m j e n e s r e ć a k o r i s n a . E g o vjeruje d a u z p o m o ć n e g a t i v n o s t i m o ž e u p r a v ­ ljati s t v a r n o š ć u i d o b i t i o n o što želi. Z a t o j e u ž i v o t u z a n e m a r u j e t e . z a r b i s t e j e s t v a r a l i ? N a r a v n o . bijesne i l i d u b o k o nesretne osobe. d e p r e s i j a i d u b o k a t u g a . T a ­ k o đ e r je i b e z u m n a . O n a b i z a p r i j e t i l a v a š e m i d e n t i t e t u d e p r e s i v n e . D o p u s t i t e i m d a vas p o d u č e Biću. a na d u b o k o j . J e d n o m k a d se poistovjetite s n e k i m o b l i k o m nega­ t i v n o s t i . O t p o r k a t k a d b u d i e m o c i o n a l n o tijelo b o l i . onoga što jest. o n a i h sprečava. čuva i h t a m o gdje jesu.što z n a č i b i t i o n o što jeste. N j e z i n a j e d i n a » k o r i s n a « f u n k c i j a j e j a č a ­ nje ega i zato je ego v o l i . predavanju sadašnjem .

D o segnete l i s t a n o v i t i stupanj p r i s u t n o s t i . njezino postojanje i usmjerite pažnju na ALTERNATIVA ODBACIVANJU NEGATIVNE R E A K C I J E jest d a j e o t k l o n i t e zamišljajući k a k o postajete sve o t v o r e n i j i v a n j s k o m u z r o k u reakcije. Izađi i z s v o g a u m a . više v a m nije p o t r e b n a n e g a t i v n o s t d a v a m k a ž e što v a m j e u s t a n o v i ­ toj ž i v o t n o j s i t u a c i j i p o t r e b n o . ako ne i z ­ ranjaju iz p r o m i j e n j e n e r a z i n e s v i j e s t i . Ne možete l i j e odbaciti. mišlju i l i čak ničim oso­ b i t i m čega biste b i l i s v j e s n i . . A što se toga tiče. A l i b u d i t e s i g u r n i d a ste j e p o t p u n o o d b a c i l i . M o ž d a ćete j e m o ć i j e d n o s t a v n o o d b a c i t i k a d s h v a t i t e d a ne želite u v l a s t i t o j n u t r i n i n o s i t i to e n e r g e t s k o polje te d a n e služi n i k a k v o j s v r s i . o d n o s i m a i l i o k o ­ l i n o m . O v d j e i S a d . P r o b u d i se. k a o i b o l e s t i . K o r i s t i t e se njome kao n e k o m v r s t o m z n a k a k o j i vas p o d s j e ć a d a b u d e t e što p r i s u t n i j i . B u d i p r i s u t a n . « Čak i najslabija r a z d r a ž l j i v o s t je z n a č a j n a te je treba p r i z n a t i i p r o m o t r i t i je. k o r i s t i t e s e njome. jednostavno prihvatite osjećaj. inače će doći do g o ­ m i l a n j a nezamijećenih reakcija. p r i h v a t i t e j e k a o d a j e glas što g o v o r i : » P a ž n j a . u krajnosti su samo kozmetički z a h v a t i . t o m o ž e značiti s a m o j e d n o : d a postajete s v j e s n i j i . A l i sve d o k n e g a t i v n o s t u i s t i n u p o s t o j i . bez o b z i r a na to je li u z r o k o v a ­ n a v a n j s k i m č i m b e n i k o m . b e z o b z i r a n a t o jesu l i p o v e z a n e s p o s l o m . A l i sve p r o m j e n e koje n a p r a v i t e .Prihvaćanje i sadašnji trenutak N e g a t i v n e emocije koje s e vraćaju k a t k a d s a d r ž e p o r u ­ k u . K A D G O D OSJETITE D A S E U V A M A BUDI N E G A T I V N O S T .

R a z d r a ž e n o s t j e p o t p u n o a u t o m a t s k a i p o t p u n o nesvjesna. . n a n e k i način o d a g ­ n a t i n e ž e l j e n o stanje. To je o p r a š t a n j e . p r o ­ metna gužva. U m j e s t o d a s e p r e p u s t i t e nesvjesnoj r e a k c i j i i l i n e g a t i v n o s t i . vježbajte p o n a j p r i j e s m a l i m s t v a r i ­ m a . N e t k o v a m k a ž e n e š t o g r u b o i l i s n a m j e r o m d a vas p o v r i j e d i . u o v o m slučaju r a z d r a ž e n o s t i l i bijes. K a o što s a m r e k a o . Z a š t o ste je i z a z v a l i ? N i s t e v i . nego u m . kao da nestaje čvrstoća vašega m a t e r i j a l n o g tijela.86 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Preporučujem v a m da o v u m e t o d u u početku vježbate s m a l i m . I z n e n a d a s e s u l i c e začuje p r o d o r a n z v u k a u t o m o b i l s k o g a l a r m a . da p r o đ e k r o z v a s . vrištanje djece. lajanje p s a . N a r a v n o . Sve s e t o m o ž e p r e t v o r i t i u d u h o v n u p r a k s u . Više se ne s u d a r a sa čvrstim »zidom« u v a m a . o b r a n a i l i p o v l a č e n j e . Na taj n a č i n postajete n e r a n j i v i . Z a š t o j u j e u m s t v o r i o ? Z a t o što s e drži n e s v j e s n o g uvjerenja k a k o ć e njegov o t p o r . K a o d a više n e m a n i k o g a t k o b i m o g a o b i t i p o v r i j e đ e n . Umjesto da u sebi p o d i g n e t e z i d o t p o r a u k o j i n e p r e s t a n o i b o l n o u d a r a j u s t v a r i koje s e »ne b i tre­ b a l e d o g a đ a t i « . k o j i v i d o ž i v l j a v a t e k a o n e k i o b l i k n e g a t i v n o s t i i l i nesreće. i l i b i l o kojem d r u g o m u z r o k u n e g a t i v n e reakcije. S a d a dopustite b u c i . K o j a je s v r h a te r a z d r a ž e n o s t i ? Baš n i k a k v a . R e c i m o d a u m i r u sjedite k o d k u ć e . Javlja s e r a z d r a ž e n o s t . t o j e z a b l u d a . k a o što s u n a p a d . A u t o m o b i l s k i a l a r m . d o p u s t i t e d a t o sve p r o đ e k r o z v a s . OSJETITE K A K O P O S T A J E T E P R O Z I R N I . d o p u s t i t e d a t e riječi p r o đ u k r o z v a s . N e o d u p i r i t e se. p a čak i b e z n a č a j n i m s t v a r i m a . O t p o r k o j i s t v a r a u m . d a l e k o više u z n e m i r u j e n e g o i z v o r n i u z r o k k o j e g o t p o r p o k u š a ­ v a razriješiti.

K a d p r i h v a t i t e o n o što jest. o n ć e s e p r e o b r a z i t i u m i r . p o p l a v i .Prihvaćanje i sadašnji trenutak 87 I dalje toj o s o b i m o ž e t e reći k a k o je n j e z i n o p o n a š a n j e n e p r i h v a t l j i v o . Vi još tragate u v a n j s k o m svijetu i ne m o ž e t e iskoračiti iz obrasca traganja. Sve o n o što p o t p u n o p r i h v a ­ tite o d v e s t će vas o n a m o . N e tragajte n i z a k o j i m d r u g i m stanjem o d o n o g a u k o j e m s e s a d a n a l a z i t e . Rekao b i h v a m : N E T R A G A J T E Z A M I R O M . M o ž d a ć e v a m sljedeća r a d i o n i c a pružiti odgovor. A l i t a o s o b a više n e posjeduje m o ć k o j o m b i m o g l a n a d z i r a t i v a š e u n u t a r n j e stanje. V a n j s k a situacija vašega života i sve .ne u nečijoj tuđoj. Priroda suosjećanja ZAKORAČIVŠI S O N U STRANU SUPROT­ N O S T I S T V O R E N I H U M O M . T a d a ste u s i d r e n i u v l a s t i t o j m o ć i . u s p o k o j s t v o . T o je prosvjetljenje. s v a k i j e t r e n u t a k n a j b o l j i . To je č u d o predavanja. postajete n a l i k n a d u b o k o jezero.m i r . B e z o b z i r a n a t o j e l i riječ o a u t o m o b i l s k o m a l a r m u . O p r o s t i t e s e b i što n i s t e s p o k o j n i . n i t i dopuštate d a vašim osjećajima u p r a v l j a u m . O n o g a tre­ n u t k a k a d p o t p u n o p r i h v a t i t e svoj n e . a k o t a k o o d l u č i t e . m e h a n i z a m otpora uvijek je isti. gruboj osobi. možda neka n o v a tehnika. jer ćete i z a z v a t i u n u t a r n j i s u k o b i nes­ vjesni otpor. potresu i l i g u b i t k u s v e u k u p n o g imetka.

b e s m r t n o m . Temeljeći se u B i ć u . S t o g a . s t v a r a t i n o v e o b l i k e . prisjetite s e d a i m a t e m n o g o toga . U d u b i ­ n a m a . a t u nije riječ s a m o n j i h o v u t i j e l u . jezero j e u v i j e k s m i r e n o . Č u d e s a iscjeljivanja k a t k a d s e d o g a đ a j u k r o z t a k v u s p o z n a j u . već p r e m a c i k l u s i m a i godišnjim d o b i m a . U m u ć e s e n j i h o v o b l i k s v i d j e t i i l i m u s e n e ć e s v i d j e t i . S u o s j e ć a n j e je svjesnost o d u b o k o j v e z i i z m e đ u v a s i s v i h b i ć a . n e g o i o u m u . P r e b i v a t e u Biću n e p r o m j e n j i v o m .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI o n o što se ondje događa p r e d s t a v l j a j u p o v r š i n u je­ zera. i g r a t i se s n j i m a . K a t k a d je m i r n a . k a t k a d u z b u r k a n a i opasna. ostanite p r i s u t n i i u d o d i r u s B i ć e m . k a d se suočite s tuđom p a t n j o m i l i n e s v j e s n i m ponaša­ n j e m . poštovati l j e p o t u s v i h n j i h . koja ostaje a p s o l u t n o s m i r e n a . N a r a z i n i Bića s v e u k u p n a s e patnja p r e p o z n a j e k a o p r i v i d . b e z v r e m e n o m .a k o s u spremni. U n u t a r n j i m i r ne o v i s i o tome. a ne s a m o površina i u d o d i r u ste s v l a s ­ t i t o m d u b i n o m . V i ste c i ­ jelo jezero. tijelo i um d r u g e osobe p r o m a t ­ rat ćete s a m o k a o e k r a n i z a k o j e g m o ž e t e n a s l u t i t i n j i ­ h o v u i s t i n s k u s t v a r n o s t k a o što osjećate s v o j u . D o patnje d o l a z i z b o g p o i s t o v j e ć i v a n j a s o b l i ­ k o m . Sljedeći p u t k a d k a ž e t e : » N e m a m ništa z a j e d ­ n i č k o s t o m o s o b o m « . M o ž e t e uživati u n j i m a . Sve d o k niste svjesni Bića. b u đ e n j e m s v j e s n o s t i Bića u d r u g i m a .t a k o ćete b i t i u stanju z a g l e d a t i se s o n u s t r a n u o b l i k a i osjetiti b l i s t a ­ vo i čisto Biće d r u g e osobe k r o z svoje v l a s t i t o . m e đ u t i m . Ne opirete se p r o m j e n i tako što se m e n t a l n o držite s v a k e situacije. I s t i n s k i o d n o s postaje m o ­ guć tek k a d p o s t o j i svjesnost Bića. izmiče vam stvarnost d r u g i h l j u d i jer n i s t e p r o n a š l i v l a s t i t u . A l i više n e m a potrebe v e z a t i s e u z b i l o k o j i o d n j i h .i vaše i s p u ­ njenje i l i sreća više ne o v i s e o v a n j s k o m svijetu n e p r e s t a n o p r o m j e n j i v i h o b l i k a .

više n e p o s t o j i . z a t i m u h r p u p r a š i n e . stoga t a k v i m p o s t u p c i m a n e ć e t e p r i d a v a t i n i k a k v u s t v a r n o s t . J e l i t o n e g a t i v n a m i s a o ? N i j e . Z a š t o s k l a p a t i oči p r e d njom? U t o m s m i s l u . Vaš je m i r tako p r o s t r a n i d u b o k da u n j e m u nestaje sve što mu je s u p r o t n o . O n o što j e s t v a r n o n i k a d a n e m o ž e u m r i j e t i .Prihvaćanje i sadašnji trenutak zajedničkog: z a n e k o l i k o g o d i n a . U t o m stanju vaš se i s c j e l i t e l j s k i utjecaj više ne t e m e l j i na d j e l o ­ v a n j u nego n a p o s t o j a n j u . o b l i c i i p r i v i d i . t o nije v a ž n o . u m r u samo i m e n a . k a o da ga n i k a d a i nije b i l o .oboje čete se p r e t v o r i t i u i s t r u n u l i leš. B l i s t a v a i p o t p u n o b u d n a . n e g o činjenica. n e ć e t e osjećati p o t r e b u da na to r e a g i ­ rate. N a z i v joj je: u m r i prije nego što u m r e š . . V i ste. S v a t k o s k i m d o đ e t e u d o d i r osjetit ć e d o d i r vaše p r i s u t n o s t i i n a njega ć e utjecati s p o k o j s t v o k o j i m z r a č i t e .d v i j e i l i sedamdeset.b o ž a n s k a p r i s u t n o s t k a k v i jes­ te. Vaš se fizički o b l i k r a s t v a r a . a tada će vas nestati. i z m e đ u vas i s v a ­ k o g d r u g o g stvorenja postoji p o t p u n a jednakost. i dalje ondje . JEDNA OD NAJMOĆNIJIH D U H O V N I H P R A K S I jest d u b o k a m e d i t a c i j a o s m r t n o s t i tje­ lesna o b l i k a . K a d ste p o t p u n o p r i s u t n i t e k a d s e l j u d i o k o vas ponašaju na nesvjestan način. uključujući i v l a s t i t i . s u o s j e ć a n j e postaje i s ­ cjeljivanje u n a j š i r e m s m i s l u riječi. T a d a d o l a z i t r e n u ­ tak k a d u m i r u i s v i m i s a o n i o b l i c i i l i m i s l i . T i m e p r e k i d a t e k a r m i č k i c i k l u s akcije i reakcije. b e z o b z i r a n a t o jeste l i toga s v j e s n i i l i n i s t e . N a toj d u b o k o j r a z i n i . D u b o k o u đ i t e u tu m e d i t a c i j u . Ta otrežnjujuća i p o n i z ­ n a s p o z n a j a n e ostavlja m n o g o mjesta p o n o s u . p a k .

odustajanje. N i t i z n a č i d a m o r a t e p r e s t a t i p r a v i t i p l a n o v e i l i p o t i c a t i p o z i t i v n o dje­ lovanje. umjesto o p i r a ­ nja ž i v o t n o m t i j e k u . Istinsko predavanje. n e s p o s o b n o s t u o d g o v a r a n j u na i z a z o v e ž i v o t a . zračenje čiste s v i j e s t i i t a k o ćete o t k l o n i t i p a t n j u n a r a z i n i u z r o k a . P o d u č a v a t ćete d r u g e već s a m i m s v o ­ j i m postojanjem. stoga p r e d a t i se z n a č i b e z u v j e t n o i b e z s u z d r ž a n o s t i p r i h v a t i t i sa­ dašnji trenutak. O n o n e z n a č i d a s e trebate p a s i v n o p o m i r i t i s a s i t u a c i ­ j o m u kojoj s e n a đ e t e i ništa n e p o d u z i m a t i . ALI D U B O ­ K A M U D R O S T P O P U Š T A N J A . Z a neke ljude predavanje može i m a t i negativne k o ­ notacije. S v a k o djelovanje koje p o ­ d u z m e t e tek j e n a d r u g o m m j e s t u . s t a b l a i cvijeće osjetit će v a š e s p o k o j s t v o i o d g o v o r i t i n a njega. l e t a r g i j u i t a k o dalje. . nešto je p o t p u n o drukči­ je. Mudrost predavanja K v a l i t e t a vaše s v i j e s t i u o v o m e t r e n u t k u o n o j e što naj­ više o d r e đ u j e k a k v u ćete v r s t u b u d u ć n o s t i i s k u s i t i . I z svijeta ćete o t k l o n i t i nesvjesnost. izražavanjem Božjega m i r a .90 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Ž i v o t i n j e . n a g o v j e š ć u j u ć i p o r a z . Postat ćete »svjetlost svijeta«. sto­ ga je p r e d a v a n j e n a j v a ž n i j e što m o ž e t e učiniti k a k o biste i z a z v a l i p o z i t i v n u p r o m j e n u . P R E D A V A N J E JE J E D N O S T A V N A . međutim. N i j e d n o i s t i n s k i p o z i ­ t i v n o djelovanje n e m o ž e i z r a s t i i z stanja s v i j e s t i u koje­ mu nema predavanja. J e d i n o gdje m o ž e t e i s k u s i t i životni tijek jest sadašnji t r e n u t a k .

P r i m j e r i c e . U p r a v o u t a k v i m t r e n u c i m a tre­ bate vježbati p r e d a v a n j e . A k o živite d o v o l j n o d u g o . k r o z m e n t a l n o p r o s u đ i ­ vanje i e m o c i o n a l n u n e g a t i v n o s t . N i j e t a k o . rate v a r a t i sebe i reći k a k o n e m a n i č e g lošeg u t o m e što ste z a g l a v i l i u b l a t u . ostajem z a g l a v l j e n u b l a t u « . g o v o r i : » N e « . T a d a p a ž ­ n j u s u ž u j e t e n a sadašnji t r e n u t a k . To z n a č i da ne p o s t o j i p r o s u đ i v a n j e sadašnjeg t r e n u t k a . T o j e p r o v a l i j a b o l i . trenutka. n e ć e t e reći: » D o b r o . V i prihvaćate postojanje tog . p r e d a j u ć i se. z n a t e k a k o s t v a r i p r i l i č n o često k r e n u » n i z b r d o « . Stoga n e m a n i o t p o r a . n e g o s a m o onaj s i ć u š n i djelić k o j i z o v e m o sadašnjim t r e n u t k o m . n e p r i d a j u ć i m u u m i s l i m a n i k a k v e oznake. T o n e z n a ­ č i d a n a vanjskoj r a z i n i n e smijete n e š t o p o d u z e t i i p r o ­ mijeniti situaciju. O t p o r j e u m . Z a p r a v o . NE MORATE PRIHVATITI ŽIVOTNU NEŽELJENU Niti ILI mo­ NEUGODNU SITUACIJU. ako ste z a g l a v i l i negdje u b l a t u . U n u t a r n j i o t p o r o n o m što jest. n e m o r a t e p r i h v a t i t i c j e l o k u p ­ n u s i t u a c i j u .Prihvaćanje i sadašnji trenutak 91 T o znači o t k l o n i t i u n u t a r n j i o t p o r p r e m a o n o m š t o jest. kao n i e m o c i ­ onalne negativnosti. T o s e o s o b i t o j a k o m o ž e u o č i t i k a d s t v a r i k r e n u » n i z b r d o « . P r e d a v a n j e j e isključivo u n u t a r n j a p o j a v a . V i p o t p u ­ n o s h v a ć a t e d a s e želite izvući i z b l a t a . što znači d a postoji p r o v a l i j a između zahtjeva i l i k r u t i h oče­ k i v a n j a v a š e g a u m a i o n o g a što jest. P r e p u š t a n j e nije p r e d a v a n j e . Prihvaćanje o n o g a što jest o d m a h vas o s l o ­ b a đ a poistovjećenosti s u m o m i tako vas p o n o v n o p o v e ­ zuje s Bićem. želite l i o t k l o n i t i b o l i p a t n j u i z s v o g a života.

k a o i p o t r e b a za natjecanjem i p r e ­ v l a š ć u . A l i i m a t e j a k u b a t e r i j u k o j a s e p r o ­ b i j a k r o z m a g l u i i s p r e d vas s t v a r a u z a k . l j u s k a ega. Dopustite mi da iznesem analogiju s v i d o m kako b i h o b j a s n i o o n o što želim reći. M a g l a je vaša ž i v o t n a s i t u a c i j a . t e s t v a r i m o g u v a m pružiti . a l i n e u č i n k o v i t o g stanja s v i j e s t i . koje s e t e m e l j i n a b i j e s u . vaš p s i h o l o š k i o b l i k .92 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI T a d a se p r i h v a ć a t e p o s l a i r a d i t e sve o n o što m o ž e t e k a k o biste s e i z v u k l i i z b l a t a . D a l e k o j e u č i n k o ­ v i t i j e o d n e g a t i v n o g d j e l o v a n j a . T a k v o djelovanje n a z i v a m p o z i t i v n i m . čist p r o s ­ tor je sadašnji trenutak. N o ć u h o d a t e s t a z o m . Javlja s e nesvjesna p r i s i l a z a r a z a r a n j e m d r u g i h k r o z p r o s u đ i v a n j e . čist p r o s t o r . a v a š i m o p a ž a j i m a i t u m a č e n j i m a v l a d a s t r a h . Z a h v a l j u j u ć i o t p o r u . Č a k i p r i r o d a v a m postaje n e p r i j a t e l j e m . N a p e t o s t se j a v l j a u r a z ­ ličitim d i j e l o v i m a tijela. predajete se tako što se s u z d r ž a v a t e od p r i d a v a n j a o z n a k a sadašnjem trenutku. očajanju i l i r a z o č a r a n j u . t v r d i k r u t n e postaje s a m o vaš p s i h o l o š k i o b l i k . o k r u ­ ženi g u s t o m m a g l o m . k o j i j e n a j v a ž ­ n i j i z a njegovo z d r a v o f u n k c i o n i r a n j e . Svijet o k o sebe i l j u d e k o j i vas o k r u ž u j u m o ž e t e s m a t r a t i o p a s ­ n i m . D o k n e p o s t i g n e t e željeni r e z u l ­ tat. u v e l i k e j e o g r a ­ ničen. M e n t a l n a bolest k o j u n a z i v a m o p a r a n o j o m tek j e m a l o izraženiji o b l i k o v o g n o r m a l n o g . k o j a u k l j u č u j e i prošlost i b u d u ć n o s t . p o s ­ taje sve g r u b l j i i t i m e stvara jak osjećaj o d v o j e n o s t i . a l i a k o u s v a k o d n e v n o m ži­ v o t u n e vježbate predavanje. baterija je vaša svjesna p r i s u t n o s t . S l o ­ b o d a n p r o t o k ž i v o t n e energije k r o z tijelo. a tijelo k a o c j e l i n a se s t e ž e . R a d n a tijelu i n e k i o b l i c i tjelesne terapije m o g u p o ­ m o ć i u o b n a v l j a n j u p r o t o k a . nego i tjelesni. N e p r e d a t e l i se.

o b r a z a c o t p o r a . a ako v a m j e djelovanje prožeto Bićem. samo predavanjem možete raskinuti nesvjesni obrazac otpora koji obnavlja t a k v u s i t u ­ aciju.nije razriješen. T o j e vaš život. u s r e d o t o č u ­ jući se samo na j e d n u stvar o d j e d n o m . R e z u l t a t i ć e s e tada b r i n u t i s a m i z a sebe i o d r a ž a v a t i t u k v a l i t e t u . i l i čak n e p o d ­ nošljiva. s t o g a . Ima u v a m a n e š t o što ostaje n e d i r n u t o p r o l a z n i m o k o l n o s t i m a koje čine v a š u ž i v o t n u s i t u a c i j u . p o t i ­ canjem p r o m j e n e i l i p o s t i z a n j e m c i l j e v a . K r o z t o što n e p r u ž a t e o t p o r . T o b i s m o m o g l i n a z v a t i »djelovanje predavanja«. a tome m o ­ žete p r i s t u p i t i s a m o k r o z p r e d a v a n j e . U STANJU PREDAVANJA SASVIM JASNO U O Č A V A T E Š T O T R E B A n a p r a v i t i i t a d a poči­ njete d j e l o v a t i . P r e d a v a n j e se s a v r š e n o slaže s p o d u z i m a n j e m akcije.Prihvaćanje i sadašnji trenutak samo privremeno olakšavanje s i m p t o m a . budući da u z r o k . o n o postaje r a d o s n a p r o s l a v a životne energije koja vas o d v o d i još d u b l j e u sadašnji trenutak. A l i u stanju p r e ­ d a v a n j a u vaše djelovanje u l a z i p o t p u n o drukčija energija i drukčija k v a l i t e t a . S M A T R A T E L I D A J E VAŠA ŽIVOTNA SITU­ A C I J A N E Z A D O V O L J A V A J U Ć A . P r e d a v a n j e vas p o n o v n o p o v e z u j e s i z v o r n o m e n e r g i j o m Bića. k v a l i t e t a s v e g a o n o g a što r a d i t e i l i stvarate. k v a l i t e t a v a š e s v i j e s t i i . samo v a š e Biće . .koje p o s t o j i vječno u b e z v r e m e n o m c a r s t v u sadašnjosti. radeći j e d n o p o j e d n o . n e i z ­ m j e r n o s e p o v e ć a v a .

da je poboljšam i l i da se u k l o n i m o d n j e ? « A k o j e tako. Više ne djelujete na t e m e l j u reakcije i o t p o r a . k a k o n e biste i z g u b i l i sadašnji trenutak. T a d a p r o m o t r i t e obilježja s i t u a c i j e . j o š d u b l j e u sadašnji t r e n u t a k . NE M O Ž E T E LI P O D U Z E T I NIŠTA i ne možete l i s e o d v o j i t i o d t e situacije. To je svjetlost baterije koja s e p r o b i j a k r o z m a g l u . Z a p i t a j t e se: » P o s t o j i l i n e š t o što b i h m o g a o n a p r a v i t i d a p r o m i j e n i m situaciju. nego n a o n o j e d n o j e d i n o što m o ž e t e n a p r a v i t i s a d a .ne o p i r i t e se o n o m e što jest. T o n e znači d a n e biste t r e b a l i p l a n i r a t i . A l i p o b r i n i t e s e d a n e počnete g l e d a t i »men­ talne f i l m o v e « k o j i vas n e p r e s t a n o p r o j i c i r a j u u b u d u ć n o s t . Z a t o j e Isus r e k a o : » P o g l e d a j t e ljiljane u p o l j u k a k o r a s t u . . M o ž d a u o v o m t r e n u t k u m o ž e t e samo p l a n i r a t i . D j e l o koje p o d u z mete m o ž d a neće o d m a h d o n i j e t i p l o d o v e . i z d v o j i t e taj t r e n u t a k i predajte se o n o m e što jest. D o k i h n e d o ­ nese . Stanjem vaše svijesti tada više n e u p r a v l j a j u v a n j s k i u v j e t i .« A K O J E VAŠA C J E L O K U P N A S I T U A C I J A N E ­ Z A D O V O L J A V A J U Ć A i l i n e u g o d n a . U s r e d o t o č i t e s e n e n a s t o t i n u s t v a r i koje ćete m o ž d a i l i s v a k a k o n a p r a v i t i u n e k o m b u d u ć e m t r e n u t k u . n i t i žanju. p o d u z m i t e i s p r a v ­ nu akciju. još d u b l j e u Biće. n i t i siju. t a d a j e i s k o r i s t i t e k a k o biste još d u b l j e zašli u p r e d a v a n j e .94 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Učite i z p r i r o d e : v i d i t e k a k o s e ondje sve p o s ­ tiže i k a k o s e č u d o života o d v i j a b e z i k a k v a n e z a ­ dovoljstva i l i nesreće.

k a d se j a v i otpor. P r e d a j u ć i se. B u d i t e p r i s u t n i k a d se to d o g o d i . u o b l i k u m i s l i i l i n e p r i z n a t e emocije. P r o m o t r i t e l i g a p o m n o . Sprečavaju li vas u d j e l o v a n j u u n u t a r n j i č i m b e n i c i . Osjetite e n e r g i j u emocije. B u d i t e v r l o pažljivi d o k t o činite. U s r e d o t o č u j u ć i s v u s v o j u . Od energije uma do duhovne energije POČNITE P R I Z N A N J E M D A O T P O R P O S T O ­ JI. a da uopće ne predstavlja predavanje. P r o m o t r i t e m i s a o n i proces k o j i s e o d v i j a . nestat će ih u svjetlosti vaše svjesne p r i s u t n o s t i . u v i d j e t ćete d a n e služi n i k a k v o j s v r s i . i n a č e b i s e djelić o t p o ­ r a m o g a o i dalje n a s t a v i t i s k r i v a t i u n e k o m t a m n o m u g l u . k a o što s u s t r a h . u s m j e r i t e p a ž n j u p r e m a u n u t r a k a k o biste p r o v j e r i l i p o s t o j i l i b i l o k a k a v t r a g o t p o r a u v a m a . o t k r i t ćete d a j e t a k a v stav o k a l j a n n e g a t i v nošću u o b l i k u s k r i v e n o g n e g o d o v a n j a . i l i : »Više m i j e d n o s t a v n o nije s t a l o « . v a m a i l i d r u ­ g i m l j u d i m a . Nemojte pomiješati predavanje sa s t a v o m k o j i bi se m o g a o o v a k o i z r a z i t i : » N e ž e l i m d a m e b i l o što više o m e t a « . b e z i k a k v e potrebe z a v e l i k i m v a š i m r a d o m . nego p r i k r i v e n i otpor. k r i v n j a i l i inercija. k a k o pridaje oznake situaciji. Postanete l i s v j e s n i o t p o r a . P r o m a t r a j t e n a č i n n a k o j i vaš u m s t v a r a otpor.Prihvaćanje i sadašnji trenutak 95 Zakoračite l i u o v u b e z v r e m e n u d i m e n z i j u sadašnjosti. Život v a m počinje p o ­ m a g a t i i surađivati s v a m a . p r o m j e n a s e često d o g a đ a n a n e o b i č a n način.

Biste l i o d a b r a l i nesreću? N e odaberete l i je. o čemu se razmišlja i u što s e vjeruje . Da ste s v j e s n i . a l i i s t i n a j e d a se p o i s t o v j e ć u j e t e s n e s r e ć o m te da p r i s i l n i m r a z m i š l j a ­ n j e m taj proces o d r ž a v a t e na ž i v o t u . Č a k n i t i j e l o b o l i n e m o ž e d u g o p r e ž i v j e t i u vašoj p r i ­ s u t n o s t i . osvijestit ćete nes­ v j e s n i o t p o r i to će b i t i njegov k r a j . s v a b i n e g a t i v n o s t g o t o v o i s t o g a t r e n u t k a iščezla. o čemu r a z g o v a r a t e . D O K SE NE P R E D A T E . P r e d a t e l i se. A l i . k a k o g o d b i l o . a o t p o r je u v i j e k nesvjestan. O t k l o ­ nite vrijeme snažnom svjesnošću sadašnjeg trenutka i u m r i j e t će. M o ž e preživjeti s a m o k a d ste o d s u t n i . nesreća i l i patnja u b i l o k o j e m o b l i k u znače k a k o p o s t o j i otpor. što vas u z b u đ u j e . N e b i m o g l a preživjeti u vašoj p r i s u t n o s t i . V l a s t i t u n e s r e ć u o d r ž a v a t e n a ž i v o t u t a k o što joj dajete v r i j e m e . N e g a t i v n o s t . Ne m o ž e t e b i t i svjesni i u j e d n o nesretni. To je n j e z i n a k r v i n j e z i n ž i v o t . želite l i n j e z i n u smrt? J e l i v a m u i s t i n u dosta? T k o biste b i l i b e z nje? D o k n e počnete vježbati p r e d a v a n j e . s v j e s n i i u n e g a t i v ­ n o s t i . o čemu se pišu knjige. o d n o s n o da ste p o t p u n o p r i s u t n i u sadaš­ njem t r e n u t k u . N i j e v a ž n o .i l i n e vjeruje.96 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI pažnju na sadašnji trenutak. S v e je to n e s v j e s n o . k a k o s e može p o j a v i t i ? K o j a joj je svrha? T k o je o d r ž a v a na životu? K a ž e t e d a ste s v j e s n i k a k o ste n e s r e t n i . energija k o j o m zračite i k o j a t a d a počinje u p r a v l j a t i v a š i m ž i v o t o m m n o g o j e više v i b r a c i j s k e f r e k v e n c i j e nego energija u m a k o j a j o š u p r a v l j a našim svijetom. d u h o v n a d i m e n ­ zija je nešto o čemu čitate. duhovna dimenzija ne postaje ž i v u ć a s t v a r n o s t v a š e g a ž i v o t a . .

jer samo k a d j e t a k v o n e i z a z i v a daljnju p a t n j u . . o d m a h nešto p o d u z m i t e . nego »ne« v i s o k e k v a l i t e t e . A l i p r e d a v a n j e n e z n a č i d o p u š t e n j e d a vas iskorišta­ v a j u n e o s v i j e š t e n i l j u d i . n e k a s e t o t e m e l j i n a u v i d u . U o p ć e nije t a k o . N e m o ž e t e l i s e p r e d a t i . a ne na reakciji. Predavanje u osobnim odnosima Istina j e d a s a m o n e o s v i j e š t e n a osoba p o k u š a v a i s k o r i s ­ titi nekoga i l i m a n i p u l i r a t i l j u d i m a . jasnoj s p o z n a j i o n o g a što j e z a vas p r a v i l n o i l i n e p r a v i l n o u t o m t r e n u t k u . S a v r š e n o j e m o ­ guće č v r s t o i jasno reći » n e « n e k o j o s o b i i l i otići i z n e k e situacije i b i t i i s t o d o b n o u stanju p o t p u n o g u n u t a r n j e g prihvaćanja. d r u g i m l j u d i m a i l i b i l o k o j e m o b l i k u života n a o v o j p l a n e t i . i s a m i ćete p o s t a t i ne­ osviješteni. »ne« s l o b o d n o o d s v e k o l i k e n e g a t i v n o s t i . O d u p i r e t e l i s e i l i s e borite p r o t i v n e s v j e s n i h p o s t u p a k a d r u g i h .i l i iziđite i z nje. ali podjednako je istina k a k o se samo neosviještenu osobu može i s k o r i s t i ­ t i i l i m a n i p u l i r a t i njome. P r e u z m i t e o d g o ­ v o r n o s t za svoj život. Recite što m i s l i t e i l i n a p r a v i t e nešto što ć e p r o ­ m i j e n i t i s i t u a c i j u . O n a n e s t v a r a p a t n j u v a m a . N e k a t o n e b u d e »ne« reakcije. K A Ž E T E L I »NE« nekoj o s o b i i l i situaciji.Prihvaćanje i sadašnji trenutak P r e d a v a n j e m d u h o v n a energija u l a z i u ovaj s v i ­ jet.

D o p u s t i t e m i d a v a m o b j a s n i m k a k o p r e d a v a n j e dje­ luje u o d n o s i m a . s part­ n e r o m i l i o s o b o m koja v a m j e b l i s k a . P r o s u đ i v a t ćete. K A D S E U P U S T I T E U S V A Đ U i l i s u k o b . N a j v a ž n i j e v a m j e o n o što m o ž e t e d o b i t i i z t o g o d n o s a .postaje manje v a ž a n i l i p o t p u n o n e v a ž a n . p r i d a v a t i o z n a k e .a k o ste. osjećaj m o ć i . P r e d a v a n j e m će se i vaši o d n o s i t e m e l j i t o p r o m i j e n i t i .l j u d s k o b i ć e . Štoviše.e m o c i o n a l n u . k r i t i z i r a t i . o d b a ­ c i v a t i i l i pokušavati p r o m i j e n i t i ljude. b l i s t a v o u n u t a r n j e Biće i Z e m l j u n e g a t i v n o š ć u . Tada v a m o d ­ n o s . Patnja i l i u n u t a r n j i m i r .b i l o t o n e š t o m a t e r i j a l n o .98 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI N e z a g a đ u j t e svoje p r e k r a s n o . Vezanost u z vanjske uvjete i l i u n u t a r n j e o s l o b o đ e n j e o d n j i h . N e u n o s i t e n e s r e ć u b i l o koje v r s t e u p r e b i v a l i š t e Bića u v l a s t i t o j n u t r i n i . u z a t v o r u . A k o n i k a d a n e m o ž e t e p r i h v a t i t i o n o što jest. tjelesni u ž i t a k i l i n e k i o b l i k n a g r a đ i v a n j a ega. N E M O Ž E T E L I N E Š T O P O D U Z E T I . počnite p r o ­ m a t r a t i k a k o s e b r a n i t e k a d j e vaš p o l o ž a j n a p a d ­ n u t i l i osjetite s n a g u v l a s t i t e agresije d o k n a p a d a ­ te položaj d r u g e osobe. p r i m j e r i c e . Osjećajte m e n t a l n o . a k o sadašnji t r e n u t a k n e p r e s t a n o pretvarate u s r e d s t v o za p o s t i z a n j e b u d u ć n o s t i . P r o m a t r a j t e k o l i k o ste v e z a n i u z v l a s t i t a staja­ lišta i mišljenja. t a k o đ e r ćete i s v a ­ k u o s o b u s k o j o m s e susretnete i l i s k o j o m ste u o d n o s u p r e t v o r i t i u sredstvo za postizanje ciljeva. t o znači d a n i j e d n u o s o b u n e ć e t e b i t i u stanju p r i h v a t i t i t a k v u k a k v a jest.t a d a v a m ostaju d v i j e m o ­ gućnosti i z b o r a : otpor i l i predavanje.

Sjetite s e d u b o k e m u d r o s t i n a kojoj s e t e m e l j i p r a k s a istočnjačkih borilačkih vještina: ne o d u p i r i t e se s i l i n e p ­ rijatelja.Prihvaćanje i sadašnji trenutak 99 energiju koja se s k r i v a u p o z a d i n i vaše potrebe da b u d e t e u p r a v u . a d a egoistični u m j o š v l a d a i t v r d i k a k o j e n a d m o ć n i j i o d d r u g e osobe.samo k a k o biste v i d ­ j e l i što će se d o g o d i t i . počinje p r a v a k o m u n i k a c i j a .o t p o r z n a č i s a m o k a k o s e » d j e l o v a n j e « n e t e m e l j i n a reak­ c i j i . u s r e d s v a đ e . T o b i z n a č i l o d a ste o t p o r j e d ­ n o s t a v n o p r e m j e s t i l i n a d r u g u r a z i n u . To je ener­ gija e g o i s t i č n o g u m a . T a d a p r o m a t r a ­ jte što se d o g a đ a s m e n t a l n i m s t a v o m d r u g e oso­ b e k a d m u s v o j i m o t p o r o m više n e dajete e n e r g i j u .o t p o r n e m o r a n u ž n o značiti i n e . N e . N e .d j e l o v a n j e . J A S N O Ć U I D U B O K I S P O K O J . a d r u g a o s o b a u k r i v u . P o p u s t i t e k a k o biste n a d v l a d a l i . O s v i j e s t i t ćete j e k a d j e p r i z ­ nate. OSJETITE L I I Z N E N A D A V E L I K U LAKOĆU. G o ­ v o r i m o otpuštanju c j e l o k u p n o g a m e n t a l n o . T a d a ćete j e d n o g a d a n a . to je nedvojbe­ n o z n a k d a ste s e u i s t i n u p r e d a l i . jako p r i ­ s u t n i i p o t p u n o p o š t e n i s a s o b o m k a k o biste u v i d j e l i jeste l i u i s t i n u o d b a c i l i p o i s t o v j e ć e n o s t s m e n t a l n i m sta­ v o m i tako se o s l o b o d i l i u m a . k a d je što p o t p u n i j e osjetite. stoga morate b i t i v r l o b u d n i . N e m i s l i m t i m e d a trebate j e d n o s t a v n o izreći: » D o b r o . .e m o c i o n a l n o g e n e r g e t s k o g p o l j a u v a m a koje s e b o r i z a m o ć . i z n e n a ­ d a s p o z n a t i k a k o i m a t e i z b o r i m o ž d a ćete o d l u č i ­ t i o d b a c i t i v l a s t i t u reakciju . P r e d a t ćete se. O t k l o n i t e l i poistovjećenost s m e n t a l n i m s t a v o v i ­ m a . s i z r a z o m l i c a k o j i g o v o r i : »Ja sam i z n a d te djetinjaste n e s v j e s n o s t i « . t i si u pravu«. Ego j e l u k a v .

O n o što ego s m a t r a slabošću jest Biće u svoj svojoj čistoći. Sve d o k s e n e p r e d a t e . Postajete v r l o j e d n o s t a v n i i s t v a r n i . uključujući i p o j a m n e n a s i l j a . P r e d a j u ć i se. To se temeljito r a z l i k u j e od n e a k t i v n o s t i u o b i č n o m stanju s v i j e s t i . O t p o r je slabost i s t r a h p r e r u š e n u s n a g u . t v r d i ego. T k o . više n e ć e ­ t e r e a g i r a t i i z u v j e t o v a n o g u m a . d o k vas ot­ p o r z a p r a v o o d v a j a o d Bića.1 0 0 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI K a d ste u stanju s n a ž n e p r i s u t n o s t i . k r o z »ranjivost« m o ž e t e o t k r i t i s v o j u i s t i n s k u i s u š ­ t i n s k u neranjivost. o d n o s n o n e s v j e s n o s t i . »To j e o p a s n o « . d a k l e . N a r a v n o . S d r u g e strane. inercije i l i n e o d l u č n o s t i . a k o je p o t r e b n o djelovanje. j e d i n o g mjesta i s t i n s k e m o ć i . k o j a j e z a p r a v o vaša m o ć . k o j a i z v i r e i z s t r a ­ h a . n e v i n o s t i i m o ć i . O n o što s m a t r a s n a g o m j e slabost. ego n e z n a d a s a m o k r o z o t p u š t a n j e o t p o ­ r a . U t o m stanju u m v a m je o s l o b o đ e n p o j m o v a . . Stoga ego p o s t o j i u t r a j n o m o b r a s c u o p i r a n j a i i g r a protivničku i g r u k a k o b i p r i k r i o v a š u »slabost«. m o ž e p r e d v i d j e t i što ćete učiniti? E g o vjeruje k a k o vaša snaga leži u o t p o r u . »ništa n e činiti« m o ć n o je s r e d s t v o p r e o b r a z b e i iscjelitelj s i t u a c i j a i l j u d i . » P o v r i jedit će te. P r a v o značenje i z r a z a »ništa ne poduzimati« p o d r a z u m i j e v a u n u t a r n j i ne-otpor i snažnu b u d n o s t . više v a m n i s u p o t r e b n e o b r a n e ega i l a ž n e m a s k e . Postat ćeš r a n j i v « . n e g o ćete n a s i t u a c i j u o d g o v o r i t i i z svjesne p r i s u t n o s t i . nesvjesno igranje u l o g a t v o r i v e l i k d i o m e đ u l j u d s k i h o d n o s a .

b o l e s t s e s v o d i n a j e d a n i l i n e k o l i k o o v i h č i m b e n i k a : tjelesnu b o l .o o v o m t r e n u t k u . Vjerovanje u o z n a k u koju n e t k o p r i d a j e v a š e m stanju o d r ž a v a taj uvjet ondje gdje jest. n e l a g o d u i l i . K a o t a k v a . Bolest j e d i o vaše ž i v o t n e situacije. Preobrazba bolesti i patnje Preobražaj bolesti u prosvjetljenju P r e d a v a n j e je u n u t a r n j e p r i h v a ć a n j e o n o g a što jest. Mi g o v o r i m o o vašem životu . što g a p r i j e nije i m a l a . daje m u s n a g u i o d p r i v r e m e n e n e r a v n o t e ž e t v o r i n a i z g l e d čvrstu stvarnost. Prošlost i b u d u ć n o s t o b l i k u j u n e p r e k i n u t o trajanje. b e z i k a k v i h ograničenja. o s i m a k o se o t k u p l j u j u ć a m o ć sa­ dašnjeg t r e n u t k a n e p r o b u d i z a h v a l j u j u ć i svjesnoj p r i s u t ­ n o s t i . B u d u ć i d a u sadašnjem t r e n u t k u n e m a n i k a k v i h p r o b ­ l e m a . također n e m a ni bolesti. n e g o t a k o đ e r i trajanje u v r e m e n u USREDOTOČUJUĆI SE NA OVAJ TRENU­ T A K i suzdržavajući se od m e n t a l n o g nadijevanja n a z i v a .09. slabost.a ne o u v j e t i m a i l i o k o l n o s t i m a vašega ž i v o t a . n e o o n o m e što n a z i v a m ž i v o t n i m s i t u a c i j a m a . K a o što z n a t e . s a m o vaše Biće u b e z v r e ­ m e n o m sadašnjem trenutku. postoji neš­ to d u b l j e i s u š t i n s k o : vaš Ž i v o t . koja postoji u v r e m e n u . N a z i v joj pruža ne samo s t v a r n o s t i č v r s t i n u . posje­ duje p r o š l o s t i b u d u ć n o s t . u p o z a d i n i različitih u v j e t a k o j i t v o ­ re životnu situaciju.

K a d s e v i p r e o b r a z i t e . D o p u s t i t e p a t n j i da vas n a g n a da se v r a t i t e u sadašnji t r e n u t a k . ne d o p u s t i t e da se u v a m a j a v i osjećaj k a k o ste na n e k i n a č i n d o ž i v j e l i n e u s p j e h . . u stanje s n a ž n e svjesne p r i s u t ­ n o s t i . S v e j e to o t p o r . P r e d a v a n j e n e p r e o b r a ž a v a o n o što jest. O d u z m i t e bolesti vrijeme. K A D STE BOLESNI ILI ONESPOSOBLJENI. b a r e m n e i z r a v ­ n o . N e m o j t e o k r i v l j a v a t i život d a p r e m a v a m a nije pošten. n e osjećajte k r i v ­ n j u . T o m e se s a d a trebate p r e d a t i . Postanite alkemičar. I z a z i v a l i o n o što s a m u p r a v o r e k a o u v a m a o z b i l j n u bolest i l i osjećaj bijesa? A k o d a . štitite v l a s t i t i i d e n t i t e t . n e s r e ć u u prosvjetljenje. Preobrazite m e t a l u zlato.sve d o k u p r a v l j a egoistični u m .1 0 2 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI o n e s p o s o b i ] e n o s t . Ne p r u ž a j t e joj prošlost i l i b u d u ć n o s t . S v e » l o š e « što se d o g a đ a u v a š e m ž i v o ­ t u i s k o r i s t i t e z a prosvjetljenje. t o j e jasan z n a k d a j e b o ­ lest p o s t a l a d i o vašeg osjećaja v l a s t i t o g ja te da s a d a . Bolujete l i o d teške b o l e s t i .i pričekajte da v i d i t e što će se d o g o d i t i . c i j e l i je vaš svijet p r e o b r a ž e n . a l i nemojte o k r i v l j a v a t i n i sebe. z a p r a v o . P r o b l e m je u v a m a . Predavanje preobražava vas.k a o što štitite i b o l e s t . N i j e p r o b l e m u b o l e s t i . D o p u s t i t e joj d a vas natjera u s n a ž n u svjesnost sadašnjeg t r e n u t k a . i s k o r i s t i t e j e z a p r o s vjetljenje. patnju u svjesnost. jer je svijet tek o d r a z . K o r i s t i t e s e p a t n j o m k a k o biste d o s e g l i p r o s vjetljenje. N e predajete s e i d e j i » b o l e s t i « .

U u s p o ­ r e d b i s t i m .bolest.znajte da t a k v i d o g a đ a j i i m a j u i d r u g u stranu. n e g o d u b i n a m a v a š e g a Bića . i l i društveno određenog identiteta.ne na r a z i n i u m a . A l i u v i j e k d o b i ­ vate d r u g u p r i l i k u z a p r e d a v a n j e . Taj se k o r a k n a z i v a predavanje. N e n a m j e r a v a m reći k a k o ćete u t a k v o j s i t u a c i j i p o s ­ tati sretni. s m r t i l i patnja voljene osobe i l i a k o s h v a ­ tite da vas u s k o r o čeka s m r t .i z s a m o g N e o č i t o v a n o g . k a k o se nalazite samo k o r a k u d a ­ ljeni od nečeg nevjerojatnog: p o t p u n e alkemijske preo­ b r a z b e m e t a l a b o l i i patnje u z l a t o . T o j e » m i r G o s p o d ­ nji. r a s k i d b l i s k o g o d n o s a . nesposobnost. To nećete. A l i .d a ste n e u n i š ­ t i v i i b e s m r t n i . T o nije uvjerenje. strah i b o l p r e o b r a z i t će se u unutarnje spokojstvo i v e d r i n u koji dolaze s v r l o d u b o ­ k o g mjesta . T o j e a p s o l u t n a s i g u r ­ nost kojoj nije p o t r e b a n n i k a k a v v a n j s k i d o k a z i z n e k o ­ ga drugorazrednog izvora. . S t i m b l i s t a v i m s p o k o j s t v o m d o l a z i spoznaja . sreća j e n e š t o p r i l i č n o p o v r š n o . Preobražavanje patnje u spokojstvo U s t a n o v i t i m k r a j n j i m s i t u a c i j a m a m o ž d a ć e v a m još b i t i n e m o g u ć e p r i h v a t i t i sadašnji t r e n u t a k . k o j i nadrasta s v e u k u p n o razumijevanje«.Preobrazba bolesti i patnje 1 0 3 Stanje k o j e m ste n a d j e n u t i n a z i v » b o l e s t « n e m a n i ­ k a k v e v e z e s o n i m što v i u i s t i n u jeste. k a d nešto o z b i l j n o krene »nizbrdo« . K a d g o d s e d o g o d i n e k a v r s t a nesreće. g u b i t a k d o m a i l i bogatstva.

1 04 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI P R V A P R I L I K A JEST P R E D A T I TRENUTKA SE SVAKOG s t v a r n o s t i toga t r e n u t k a . s t r a h u . p r i h v a t i t e o n o što j e u vašoj n u t r i n i . Ostanete l i u t o m stanju p r i h v a ć a n j a .s t v a r a je vaš o t p o r . očajanju.k a ž e t e d a o n o m e š t o jest. p r i h v a t i t e unutarnje. IMATE I D R U G U PRILIKU DA SE PREDATE. Tada promatrajte k a k o čudo predavanja d u ­ b o k u patnju preobražava u d u b o k o spokojstvo. T o znači: n e o p i r i t e s e b o l i . D o p u s t i t e joj d a p o s t o j i .jer već jest . n e ć e t e više s t v a r a t i n e g a t i v n o s t . T a d a ćete živjeti u stanju n e . N e m o ž e t e l i p r i h v a t i t i vanjske uvjete. Predajte s e b o l i . a l i nemojte joj m e n t a l n o p r i d a v a t i o z n a k e . stanju m i l o s t i i l a ­ koće. N e m o ž e t e l i p r i h v a t i t i o n o što p o s t o j i u vanjs­ k o m s v i j e t u . T a d a n a p r a v i t e o n o što m o r a t e n a p r a v i t i . a l i u k r a j n j e m to nije t a k o . K a d g o d niste u stanju t o učiniti. . Može se d o i m a t i kao da patnju stvara situacija.o t p o r a . i l i p r i h v a ć a t e o n o što nije. o s a m l j e n o s t i i l i b i l o k o j e m d r u g o m o b l i k u patnje. B u d i t e s v j e s n i b o l i .tada stvarate n e k i o b l i k b o l i .i l i z a t o što n e stvarate d o v o l j n o svjesne p r i s u t ­ n o s t i k a k o biste spriječili p o j a v u n e k i h u o b i č a j e n i h i nes­ v j e s n i h o b r a z a c a o t p o r a i l i z a t o š t o j e s i t u a c i j a t a k o eks­ tremna da bi v a m to b i l o p o t p u n o n e p r i h v a t l j i v o . k a d g o d p r o p u s t i t e t u p r i l i k u . bez i k a k v e borbe. n e k i o b l i k patnje. p a t n j u i l i n e s r e ć u . P r i g r l i t e je. Z n a j u ć i k a k o o n o što jest ne m o ž e b i t i u k i n u t o . o n o što z a h t i j e v a s i t u a c i j a .

S u o č i t e s e s n j o m . n e m a t e k a m o p o b j e ć i . p r o ­ jekcija. d o g a đ a j u i l i s i t u a c i j i za koje se čini da su ga i z a z v a l i . d r o g e . U p o t p u n o s t i je osjetite. . piće. a d r u g i je osjećaju. Niječete l i e m o c i o n a l n u b o l . vjerojatno ćete osjećati s n a ž a n p o r i v da pobjegnete od nje. a n e o s o b i . M n o g o j e l a ž n i h i z l a z a . A k o j e vaša b o l d u b o k a . bijes. SREDIŠTE IPAK JOŠ POSTOJI PUT STVARI.r a d . Ne dopustite da se um koristi b o l o m kako bi v a m stvarao identitet žrtve. a l i nemojte o k o nje u m i s l i m a g r a d i t i scenarij. S v u s v o j u p a ž ­ n j u dajte o s j e ć a j u . A k o v a m j e b o l d u b o k a . A k o s u neosviješteni. d a t a k o k a ž e m . AKO NEMA NIKAKVA KROZ IZLAZA. V i privlačite i očitujete sve o n o što o d g o v a r a v a š e m u n u t a r n j e m stanju. i z l a z a n e m a .a l i o n i vas ne o s l o b a đ a ­ j u b o l i . m o g u čak osjetiti p o r i v d a vas n a p a d n u i l i n a n e k i način p o v r i j e d e i l i v i m o ž e t e p o v r i ­ j e d i t i n j i h u nesvjesnoj p r o j e k c i j i v l a s t i t e b o l i . p o t i s k i v a n j e i t a k o dalje . sav taj r a z g o v o r o p r e d a v a n j u vjerojatno ć e v a m s e i o n a k o činiti j a l o v i m i b e s m i s l e n i m . k a o v l a s t i t u e n e r g i j u k o j o m z r a č i t e . J a č i n a patnje s e n e smanjuje k a d p o s t a n e nes­ vjesna.a ne r a z m i š ­ ljajte o njoj! I z r a z i t e je a k o je to n u ž n o . o n a t a d a utječe n a sve što činite i l i r a z m i š l j a t e t e n a sve vaše o d n o s e . D o p u s t i t e mu da postane vaše uskrsnuće i uzašašće. ostat ćete u p a t n j i . Sažalijevate l i s a m i sebe i p r i č a t e l i d r u g i m a p r i č u o svojoj b o l i . Ne želite osjećati o n o što o s j e ć a t e . Osjetite je . S t o g a n e okrečite g l a v u o d b o l i . Š t o b i m o g l o b i t i p r i r o d ­ nije? A l i .Preobrazba bolesti i patnje 1 0 5 To je vaše raspeće. O g l a ­ š a v a t e je. umjesto da joj se p r e d a t e .

i k a k o s e n e m a t e čega plašiti. inače se ništa n e ć e p r o m i j e n i t i . U z t o n e m o ž e preživjeti n e k a k a v s k r i v e n djelić o t p o ­ ra. D o k se upuštate u osjećaj. K a d ste u m r l i t o m s m r ć u . dopuštanje b o l u d a p o s t o j i . U m i r e s a m o ego. P r i s u t n o s t u k l a n j a vrijeme. Ostanite b u d n i i p r i s u t n i . K a k o ? P o t p u n a pažnja p r e d s t a v l j a p o t p u n o prihvaćanje i predavanje. To je p l a m e n vaše svjesnosti. U p o č e t k u v a m se m o ž e u č i n i t i k a k o je to m r a č n o i zastrašujuće mjesto. je­ d i n a m o g u ć n o s t p r o m j e n e jest zakoračiti u njega. N e postoji l i vrijeme. osjećajući t u g u . . Suočavanje s d u b o k i m b o l o m . p o s v e ć i v a n j e pažnje b o l i .1 0 6 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI B u d u ć i da nije m o g u ć e pobjeći od osjećaja. s t r a h . u ž a s . N a o v o m s t u p n j u n e m o r a t e više b r i n u t i o p r e d a v a n j u . p r o m o t r i t e ga. s h v a t i t ćete k a k o s m r t i n e m a . što g o d to b i l o . a l i nemojte dje­ l o v a t i u s k l a d u s n j i m . Već ste s e p r e d a l i . a to je m o ć vaše p r i s u t n o s t i . b u d i t e snažno budni. PRIHVAĆANJE PATNJE PUTOVANJE JE U S M R T . a k a d osjetite p o r i v da m u o k r e n e t e l e d a . Posvećujući n e č e m u p o t p u n u p a ž n j u . Stoga s v u s v o j u pažnju p o s v e t i t e o n o m što osjećate i suzdržite se od p r i d a v a n j a m e n t a l n i h n a z i v a . u n o s i t e svjetlost u t m i n u .p r i s u t n i cijelim svo­ j i m Bićem. z n a č i svjesno u l a ž e n j e u s m r t . pat­ nja i n e g a t i v n o s t ne m o g u preživjeti. s v a k o m s t a n i c o m s v o g a tijela. I dalje pažnju usmjeravajte n a b o l . D o k tako činite. o s a m l j e n o s t . k o r i s t i t e se m o ć i sadašnjeg t r e n u t k a .

s t v a r . a sve d o n e d a v n o b i o j e i j e d i n i p u t .z n a č i da vas net­ k o s i l o m i u d a r c i m a tjera u k r a l j e v s t v o n e b e s k o . da postanete k a o B o g . Taj j e p u t j o š k o r i s t a n . p r e t v a r a u o n o naj­ bolje što v a m s e i k a d a d o g o d i l o . prije n e g o što s e t o d o g o d i .prosvjetljenje patnjom P u t križa s t a r i j e p u t d o prosvjetljenja. k r i ž . Put križa . Z a r n e b i s m r t t e z a b l u d e d o n i j e l a nevjerojatno o s l o b o đ e n j e ? Ž E L I T E L I L A G A N U S M R T ? Biste l i radije u m r l i b e z b o l n o . P u t križa o z n a č a v a p o t p u n i p r e o k r e t . PROSVJETLJENJE KOJE JE SVJESNO ODAB­ R A N O znači o d b a c i v a n j e v e z a n o s t i z a p r o š l o s t i . n a » s m r t « . Prosvjetljenje p a t n j o m . a l i b o l će. b e z s a m r t n i h m u k a ? T a d a s v a k o g a tre­ n u t k a u m r i t e za prošlost i d o p u s t i t e svjetlosti vlastite p r i s u t n o s t i da blista k r o z teško. prisiljavajući vas d a postanete nest­ v a r n i .jer i B o g je n e . stvarati identitet k o j i se r a z l i k u j e od Sunca te d a s e t a k v o g i d e n t i t e t a m o r a čvrsto držati. A l i nemojte g a o d b a c i t i i l i podcjenji­ v a t i n j e g o v u u č i n k o v i t o s t . p r i s i l j a v a j u ć i vas n a p r e d a j u . T o z n a č i k a k o se o n o najgore u v a š e m ž i v o t u .Preobrazba bolesti i patnje 1 0 7 Z a m i s l i t e z r a k u sunca koja j e z a b o r a v i l a daje n e o d v o j i v i d i o Sunca i z a v a r a v a se vjerujući da se m o r a b o r i t i za opstanak. vre­ m e n o m o g r a n i č e n o »ja« z a koje m i s l i t e d a p r e d ­ stavlja v a s .p u t križa . još d u g o trajati. K o n a č ­ n o ćete s e p r e d a t i jer više n e m o ž e t e p o d n i j e t i b o l .

vi ste. osjećati i d j e l o v a t i n a s t a n o v i t e n a č i n e . p r e m a vašem mišljenju. To znači o d a b i r da p r e b i v a t e u stanju p r i s u t ­ n o s t i . Sve d o k ne stignete do te t o č k e . D o t a k v i h s t v a r i d o l a z i z a t o što u v a m a n e m a d o v o l j n o p r i s u t n o s t i z a rastvaranje prošlosti.v i s o k stupanj svjes­ n o s t i . N e m a l i svjesnosti. n e s v j e s n i . Moć odabira O d a b i r p o d r a z u m i j e v a svjesnost .1 0 8 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI budućnost te prihvaćanje sadašnjeg t r e n u t k a k a o g l a v n e ž a r i š n e točke v l a s t i t a ž i v o t a . To znači reći da o n o m e što jest. onoga trenut­ k a k a d postanete p r i s u t n i . U m e đ u ­ v r e m e n u . K o l i k o v r e m e n a m o r a proći. u v j e t o v a n i u m u p r a v l j a vašim životom. N i t k o ne odabire poremećaj. prije n e g o što uspijete reći: »Više n e ć u s t v a r a t i b o l i p a t n j u ? « K o l i k o v a m j e još b o l i p o t r e b n o prije nego što donesete takvu odluku? M i s l i t e l i k a k o v a m j e p o t r e b n o više v r e m e n a .a l i i više b o l a . umjesto u v r e m e n u . T a d a v a m b o l više nije p o t r e b n a . T o znači k a k o ste p r i s i l j e n i r a z m i š l j a t i . sukob. n e m a n i i z b o r a . p r e m a u v j e t o v a ­ nju vlastita u m a . b o l . n e m a d o v o l j n o svjetlosti za raspršivanje t m i n e . . u d u h o v n o m s m i s l u . Još s e niste d o k r a j a p r o b u d i l i . V r i j e m e i b o l s u n e o d v o j i v i . Vi niste u pot­ p u n o s t i o v d j e . O d a b i r možete izvršiti o n o g a t r e n u t k a k a d r a s k i n e t e p o i s t o v j e ć e n o s t s u m o m i n j e g o v i m u v j e t o v a n i m o b r a s c i m a . N i t k o ne o d a b i r e l u d i l o . d o b i t ćete g a .

postanete l i n a taj n a č i n p o t p u n o p r i s u t n i . A k o vašim ž i v o t o m u p r a v l j a u m . a l i t o j e p r i v i d . O n o g a t r e n u t k a k a d t o s h v a t i t e . Više v a m nije p o t r e b n a . s a s v o j i m uvjetovanim obrascima upravlja vašim životom. ako nemate m o g u ć ­ n o s t i i z b o r a . a v i d u b o k o u n u t r i n i spoznajete k a k o ništa o d o n o g a što ste i k a d a učinili i l i o n o što s u v a m d r u g i učinili n i k a d a n i najmanje n e m o ž e d o t a k n u t i b l i s t a v u s u š t i n u o n o g a t k o jeste. Patnja tako s t v o r e n a k o n a č n o će vas p r i s i l i t i da iziđete iz toga nesvjesnog stanja. S V E D O K OSJEĆAJ V L A S T I T O G A / A T E M E ­ LJITE U P R O Š L O S T I ne možete u i s t i n u oprostiti n i s e b i n i d r u g i m a . što je vaša j e d i n a m o ć . Stanje poistovjećenosti s u m o m jako j e p o r e m e ć e n o stanje. a k o ste j e d a n o d m n o š t v a l j u d i k o j i i m a j u p o t e š k o ć a s r o d i t e l j i m a . i p a k ćete p a t i t i z b o g p o s l j e d i c a v l a s t i t e n e s v ­ jesnosti te ćete s t v a r a t i još više patnje. U v i j e k s e čini k a k o s u l j u d i i m a l i mogućnost i z b o r a . s u k o b a . sve d o k v i jeste u m . Čak i niste ondje. a k o j o š njegujete n e g o d o v a n j e z b o g n e č e g a što s u u č i n i l i i l i n i s u učinili. P r i s u t n o s t je k l j u č . Tek p r i s t u p a n j e m m o ć i sa­ dašnjeg t r e n u t k a . p r o b l e m a i b o l i . prošlost više n e m a n i k a k v u m o ć n a d v a m a . T o j e o b l i k l u d i l a . m o ž e t e u i s t i n u o p r o s t i t i . t a d a još u v i j e k vjerujete d a s u i m a l i m o g u ć n o s t i z b o r a . U različitim s t u p n j e v i m a g o t o v o s v a k i čovjek p a t i o d t e b o l e s t i . P r e d a t e l i s e o n o m e što jest. Sadašnji t r e n u t a k je ključ. k a k v u m o g u ć n o s t i z b o r a imate? N i k a k ­ v u . . Sve d o k u m . n e m o ž e više postojati n i t r u n a k negodovanja. T o prošlosti o d u z i m a m o ć .Preobrazba bolesti i patnje 1 09 N a l i k n a to. K a k o možete n e k o m e z a m j e r i t i što je b o l e s t a n ? J e d i n a p r i k l a d n a reakcija jest suosjećanje.d a s u s e m o g l i drukčije p o n a š a t i . N o s i t ćete teret stra­ h a .

o k o n č a n j e je v l a s t i u m a .1 1 0 MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA U PRAKSI Budući da otpor ne možemo o d v o j i t i od u m a . O n o čemu ne m o ž e m o dati i m e . A u t o m se m i r u krije v e l i k a radost. n e i z m j e r n o . P o k a z u j e s e c a r s t v o Bića koje j e b i l o p r i k r i v e n o u m o m . kraj je v a r a l i c e k o j i se p r e t v a r a da ste to v i . kraj je l a ž n o g b o g a . I z n e n a d a s e u v a m a b u d i d u b o k o s p o k o j s t v o . R a z r j e š u j u se sve p r o s u d b e i n e g a t i v n o s t .p r e d a v a n j e . U toj se r a d o s t i k r i j e l j u b a v . . A u najtajnijoj j e z g r i p r e b i v a sveto. neshvat­ l j i v osjećaj m i r a . o d b a c i ­ vanje o t p o r a .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->