You are on page 1of 18

uitGELICHT 2013/7

TERUGKEERRICHTLIJN VOORTRAJECT VORMVOORSCHRIFTEN [GRENS]BEWARINGSGRONDSLAG OPENBARE ORDE/NATIONALE VEILIGHEID VOORTVARENDHEID REDELIJK VOORUITZICHT OP VERWIJDERING BELANGENAFWEGING NA 6 MAANDEN TENUITVOERLEGGING DE BEWARINGSRECHTER SCHADEVERGOEDING S-GRAVENHAGE EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EU HOF VAN JUSTITIE LEESVOER

Wat wil uw in vreemdelingenbewaring gestelde clint? Zo snel mogelijk terug? Schakel familie/vrienden/bekenden, consulaire vertegenwoordiging en/of IOM in. Dring aan op overdracht ogv overnameovereenkomsten tussen EU & 3e landen | http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/immigration/return-readmission/index_en.htm Benelux & 3e landen | http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_verdragen/titel_bevat_overn*+personen/ Zo snel mogelijk weer op vrije voeten? Maak creatief gebruik van de mogelijkheden die het vreemdelingenrecht biedt om uw clint geklinkerd te krijgen TERUGKEERRICHTLIJN Terugkeerrichtlijn is van toepassing Kale illegaal Na afwijzing asielaanvraag [ABRS 29/12/11 201108418] Na intrekking asielaanvraag [ABRS 5/10/12 201208918] Dublin-in/terugname [ABRS 13/2/12 201113075; ABRS 26/7/12 201206272] (tenzij asielwensuiting na overdracht) Op strafrechtelijk gedetineerde derdelander zonder rechtmatig verblijf [ABRS 6/2/13 201212023] Terugkeerrichtlijn is niet van toepassing Na een asielwensuiting [ABRS 4/10/11 201102753] ook in het geval van HASA & OVR [ABRS 25/6/12 201103520; ABRS 18/3/2013 201208298] Dublinclaimanten-uit Met een asielwensuiting [Hoofdstuk II Eurodac] > 2 opvattingen: ORI vtp tot overdracht. Niet illegaal. [EU HvJ Cimade ea t FR 27/9/12 C-179/11] Concreet aanknopingspunt voor claim. Geen terugkeer naar derde land. [ABRS 25/1/12 201103609 & 201103612 & 201103613 (verwijzing naar 13/7/11, eigen verklaring); ABRS 20/2/12 201101752 (Deens visum & asielwensuiting), verwijzing naar 13/7/11)] Zonder een asielwensuiting [Hoofdstuk III Eurodac] Concreet aanknopingspunt voor claim. Geen terugkeer naar derde land. [ABRS 13/7/11 201103206; ABRS 24/1/12 201106444 (verwijzing naar 13/7/11); ABRS 1/3/2013 201207724 (Asielaanvraag in Itali, eigen verklaring)] Verblijfsrecht ogv artikel 7(1) PRI is geen andere toestemming tot verblijf idzv artikel 6(2) TRI. DVO regelt overdracht. [ABRS 24/1/13 201207445 (mooie motivering); ABRS 6/5/13 201302519] [Familieleden van] Unieburgers Terugkeerbesluit Wat is een terugkeerbesluit? [artikel 3(4) Terugkeerrichtlijn] de administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld Geen terugkeerbesluit Mondelinge aanzegging is geen terugkeerbesluit [Rtb DH zp AMS 3/5/12 Awb 12/7522 LJN BX3779; ABRS 28/3/2013 201112984; ABRS 17/5/13 201203951] Visum [ABRS 29/8/12 201207627; ABRS 5/10/12 201111865] Beschikking op bezwaar [ABRS 3/9/12 201202382 (hangt van formulering af)] Dublin beschikking [ABRS 12/12/12 201209613] Toegangsweigering [ABRS 9/12/11 201101820; ABRS 20/12/11 201105851] Kaal terugkeerbesluit dat de vertrektermijn niet verkort [ABRS 1/3/2013 201206808] Wel een terugkeerbesluit Meeromvattende beschikking (tenzij, zie artikel 27 lid 1 Vw 2000 & art 45 lid 1 Vw 2000)
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Ongewenstverklaring [ABRS 8/3/12 201112073 (1998); ABRS 4/10/12 201204418] HV28 [ABRS 1/8/12 201102400] Kaal terugkeerbesluit hangende vertrektermijn dat de vertrektermijn verkort. [ABRS 14/2/13 201300583] Uitzonderingen op verplichting om een terugkeerbesluit uit te vaardigen Illegale 3eL met verblijfsrecht in andere LS Terugname op grond van bilaterale overnameovereenkomst Er moet een terugkeerbesluit worden uitgevaardigd Voorafgaande aan inbewaringstelling [ABRS 21/3/11201100307 & 201100493] Onduidelijk verblijfsrecht in Tsjechi. Geen overnameovereenkomst met Tsjechi. Geen terugkeerbesluit. Bewaring onrechtmatig. [ABRS 27/2/13 201211193] Er moet een nieuw terugkeerbesluit worden uitgevaardigd Na terugkeer naar 3eLand [ABRS 6/9/12 201206802] Na intrekking asielaanvraag [ABRS 5/10/12 201208918] Na afwijzing asielaanvraag [ABRS 10/9/12 201108537] Er hoeft geen nieuw terugkeerbesluit worden uitgevaardigd Na beindiging rechtmatig verblijf op grond van artikel 64 Vw 2000 [ABRS 5/9/12 201206551] Na rechtmatig verblijf buiten Nederland [ABRS 18/7/12 201205209 (Duitsland); ABRS 26/7/12 201206272 (Belgi)] Vertrektermijn Gelijktijdig uitvaardigen terugkeerbesluit en opleggen maatregel bewaring is niet in strijd met TRI [ABRS 19/3/12 201103323] Per abuis een vertrektermijn van 28 dagen [ABRS 28/2/12 201101508] Kaal terugkeerbesluit zonder vertrektermijn. Beroep op het gelijkheidsbeginsel [ABRS /8/12 201203438 & 201203403] Vrije termijn is geen vertrektermijn [ABRS 5/10/12 201111865] Detentie schort vrije termijn niet op [ABRS 26/4/12 201202255], asielberoep wel [ABRS 14/2/13 201300583] Verkorting dmv kaal terugkeerbesluit [ABRS 14/2/2013 201300583] Duur vertrektermijn niet gemotiveerd [ABRS 23/5/13 201202294 & 201202047 ] Herstel motivering duur in beroepsfase mogelijk [ABRS 1/5/13 201212074/1/V1; ABRS 30/5/13 201209435/1/V1] Na uitreiscontrole op Schiphol vertrektermijn ten onrechte op nihil gesteld [ABRS 7/5/13 201209160] Vormvoorschriften terugkeerbesluit Horen/zienswijze Niet in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke zienswijze te geven op het terugkeerbesluit [na een verzoek daartoe]. Terugkeerbesluit onzorgvuldig tot stand gekomen. [Rtb DH zp AMS 7/6/12 Awb 12/15793 LJN BX3784; ABRS 7/3/2013 201208372 & 201208383 & 201208387] Horen voorafgaande aan uitvaardigen terugkeerbesluit valt samen met bewaringsgehoor [ABRS 16/5/13 201211307] Uitreiking in Nederland Van alles & nog wat In de periode na het verstrijken van de implementatietermijn van de Terugkeerrichtlijn en vr de implementatie daarvan kon vertrektermijn niet worden onthouden wegens onderduikrisico [ABRS 19/10/12 201204524] Nederland = Europese Unie [ABRS 14/9/12 201207084 & 201207087] Een in een andere lidstaat uitgevaardigd terugkeerbesluit kan niet aan de bewaring htl ten grondslag worden gelegd [ABRS 31/1/13 201210587]

VOORTRAJECT VRIS Inspanningsverplichting. Datum bekend worden beindiging tenuitvoerlegging straf [ABRS 18/1/13 201211666; Rtb DH zp ROT 14/3/2013 Awb 13/5127 LJN BZ5172 (Staat is n & ondeelbaar, beroep gegrond)] Bewaring > TUL > Bewaring. TRI staat niet in de weg aan bewaring na TUL. [ABRS 6/2/13 201212023]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Voortraject Geen voortraject Luidruchtige hangmannen bij winkel. Onduidelijk proces verbaal. [ABRS 15/2/12 201111231/V3] Doelloos rondhangend op Plaza Schiphol. Luchtvaartwet. Besluit Beveiliging Burgerluchtvaart. Procesverbaal onvoldoende specifiek. [Rtb DH 1/2/13 13/1768 LJN BZ1755] Feitelijke onderbreking tussen staandehouding en inbewaringstelling. Misbruik van strafrechtelijke bevoegdheden. Belangenafweging ten nadele van vreemdeling [Rtb DH zp Utrecht 3/5/13 1310362 LJN BZ9542] Wel een voortraject Toegangsweigering Wet Arbeid Vreemdelingen. Man met vieze handen & kleding aangetroffen in opslagruimte voor banden [ABRS 17/7/13 201305197] Project Onrechtmatige Bewoning [ABRS 15/7/13 201305170] Wet Personenvervoer. Chinees in wc in stilstaande trein. [ABRS 8/5/12 201202959] Politiewet. Man gooit nieuwe speeltjes in een afvalcontainer [ABRS 2/5/12 201202996] Discussie in noodgebied over telefoon [ABRS 12/4/13 201302509] Middernacht op flatgalerij. APV [ABRS 24/4/13 201302656] Strafrecht. Opvallende interesse voor geparkeerde autos [ABRS 27/12/12 201210846] Strafrechtelijk traject eindigt met daadwerkelijke invrijheidstelling [ABRS 2/5/13 201300909] Hekhangers braakliggend terrein. Onduidelijk PV. Uitoefening vreemdelingrechtelijke bevoegdheden onderbroken door strafrechtelijke aanhouding ogv art 197 Sr [Rtb DH 26/4/13 13/9438 LJN CA1695] Redelijk vermoeden van illegaal verblijf Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf Luidruchtige hangmannen bij winkel. Onduidelijk proces verbaal. [ABRS 15/2/12 201111232/V3] Ontruiming kraakpand Schijnheilig. NN arrestanten. Geen vermoeden van aanwezigheid vreemdelingen. VD niet betrokken bij ontruiming [ABRS 1/2/12 201108656; ABRS 15/2/12 201108609; ABRS 16/2/12 201108655 & 201108624 & 201108620 & 201108615 & 201108600 & 201108598 & 201108594 & 201108421 & 201108351 & 201108347; ABRS 28/3/12 201108288] Doelloos rondhangend op Plaza Schiphol. [Rtb DH 1/2/13 13/1768 LJN BZ1755] Wel een redelijk vermoeden van illegaal verblijf Grensverkeer > artikel 4.17a Vb 2000 PV controle is voldoende inzichtelijk [ABRS 31/1/ 12 201107658 & 201107679 & 201107669 & 201107654 & 201107655 & 201107536; ABRS 21/3/12 201107660 & 201107601 & 201107656 & 201108410 & 201107653 & 201107920; 23 mrt 12 201111108; ABRS 30/3/12 201108395] Verwijzing naar 201103739. Staandehouding onrechtmatig. Belangenafweging ten nadele vreemdeling [ABRS 2/2/12 201105125 & 20110517 & 201105914 & 201105122/1/V? & 201105132/1/V?] Art 4.17a Vb 2000 niet ism art 20 SGC [ABRS 5/3/12 201112830 & 201111442 & 201110741] Niet inzichtelijk hoeft te worden gemaakt dat is voldaan aan alle bij artikel 21 SGC gestelde eisen [ABRS 25/4/12 201111521 & 201201218/1/V] Verwijzing naar 201108181 [ABRS 20/1/12 201107529 & 201107542; ABRS 1/3/12 201112418] Verwijzing naar 201110741 [ABRS 16/3/12 201113368 & 201113375 & 201111180] Verwijzing naar 201111442 [ABRS 16/3/12 201111988 & 201112418; ABRS 16/4/12 201113429] Staandehouding in Belgi. Geen illegaal verblijf na staandehouding. [ABRS 2apr2012 201113416] Prejudicile vragen over 4.17a Vb [ABRS 4jun12 201204130; inmiddels beantwoord, zie verder op] Voor het uitvoeren van een MTV-controle behoeft niet vast te staan dat de te controleren persoon daadwerkelijk en onmiddellijk voorafgaand aan de controle de grens heeft overschreden. [ABRS 26/4/13 201211344 & 201208342] Binnentreden Tegenstrijdige PV's mbt feitelijke situatie. Onvoldoende is vast komen te staan dat aan voorwaarden voor binnentreden is voldaan. Belangenafweging tnv 3eL [ABRS 25/5/12 201109646] Binnentreden = ism art 7 AWBi (tijdens de nachtrust). Geen zwaarwegende belangen gesteld. Ook bewaringsgronden geven geen blijk van zwaarwegende belangen. Beschikbare removal order en mogelijkheid tot uitzetting op korte termijn onvoldoende. Belangenafweging in het voordeel van 3eL [ABRS 4/2/13 201300150]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Binnentreden. CRvB-rechtspraak niet van toepassing op het vreemdelingenrecht. [ABRS 22/3/13 201109753] Doorzoeken Overbrengen/Ophouden Handboeiengebruik niet in strijd met Ambtsinstructie Volgens PV ongeboeid overgebracht van politie naar vreemdelingendienst. Enkele ontkenning vreemdeling onvoldoende. [ABRS 27/2/12 201111780] Geboeid overgebracht van politiebureau naar transportbus. Motivering handboeiengebruik summier maar voldoende. Handboeiengebruik gelet op beperkte omvang qua tijd en afstand toelaatbaar. [ABRS 20mrt12 201102621] Geboeid overgebracht naar politiebureau. Heeft zich zelf tijdens vertrekgesprek in de buik gestoken [ABRS 25/5/12 201109646] Geboeid overgebracht naar politiebureau. Politieauto niet voorzien van afgescheiden compartiment voor vervoer. Verwijzing naar 201010863 [ABRS 25/6/12 201204393] Geboeid overgebracht naar politiebureau. Agenten in burger, agressieve vreemdeling, noodgebied, ervaringsdeskundigheid (ongedocumenteerden gaan er van tussen) [ABRS 12/4/13 201302509] Handboeiengebruik in strijd met Ambtsinstructie Belangenafweging ten nadele van vreemdeling (bewaringsgronden onbetwist) [ABRS 2/4/12, 201201906] Na inbewaringstelling is Ambtsinstructie niet van toepassing VORMVOORSCHRIFTEN Terugkeerbesluit Terugkeerbesluit moet worden uitgevaardigd vr inbewaringstelling [ABRS 22/3/2013 201302307 (overgangsuitspraak 201101126 niet meer van toepassing)] Horen Tolkenbijstand Belangenafweging ten nadele van vreemdeling [ABRS 9/1/12 201111225 (Niet geklaagd, niet gebleken van onbegrip, verklaringen niet betwist); ABRS 3/7/12 201204997 (gronden, benadeling niet onderbouwd)] Motivering achteraf kan [ABRS 25/7/12 201202934] Rechtsbijstand Door schending art 104 Vw in het belang geschaad. Belangenafweging tnv vreemdeling (gronden, benadeling niet onderbouwd) [ABRS 9/1/12 201111225] Maatregel Vreemdelingenbewaring Geen maatregel voor minderjarig gezinslid. [Hoger] beroep gegrond. [Hoger] beroep ouder(s) niet gegrond [ABRS 23/11/12 201207570; ABRS 10/1/13 201209818 (ambtshalve); Rtb DH zp UTR 21/12/12 LJN BY7732 (n ouder in bewaring niet onderzocht))] Geen [tijdige] categoriewijziging [heeft mogelijk betekenis verloren na belangenaf weging ten tijde van rechtspraak: 201104296, 201102601/1/Vr, 201104296][ Oplegging maatregel op a-grond slechts onrechtmatig indien maatregel niet op b-grond kon worden opgelegd [ABRS 31/1/12 201107669; ABRS 9/3/12 201102601; ABRS 20/3/12 201102747] Herhaalde maatregel Niet uit de macht van de overheid geweest Na opheffing bewaring wegens gebrek Na mislukte uitzetting [Rtb 17/7/13 ECLI:NL:RBNNE:2013:4396 (Niet onrechtmatig)] Categoriewijziging Is geen oplegging nieuwe maatregel van bewaring maar het voortduren van een reeds opgelegde bewaring > vervolgberoep ipv eerste beroep > geen doorbreking appelverbod. ABRS is onbevoegd. [ABRS 23/12/4 #200409905; ABRS 15/12/8 #200808254] Is wel oplegging van een nieuwe maatregel? [ABRS 2/7/13 201304711 (rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard, hoger beroep *niet ontvankelijk* vanwege ontbreken procesbelang)] Grensbewaring

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Maatregel hoeft niet opnieuw te worden opgelegd na afwijzing asielaanvraag [ABRS 24/7/12 201203406] In JCS geboren. Titelloze vrijheidsontneming [Hoger] beroep gegrond. [Hoger] beroep moeder ongegrond. [ABRS 18/1/13 201207570 201203147, zie ook hierboven]

[GRENS]BEWARINGSGRONDSLAG Vreemdelingenbewaring Wettelijke grondslag Verblijf is niet rechtmatig idzv artikel 8 Vw 2000 3eL met verblijfsrecht in Frankrijk. Niet voldaan aan SUO meldplicht. Verblijf is onrechtmatig [ABRS, 18/1/12, 201113490] 3eL met Franse vriendin. Duurzaamheid relatie niet aangetoond. Verklaring buren onvoldoende objectief. Verklaring belastingadviseur onvoldoende concreet. [Rtb DH 15/8/12 12/4972 BX6831] Niet aannemelijk gemaakt Unieburgerschap [ABRS 8/5/12 201201611] Denk aan EG HvJ Oulane t Nederland 17/2/5 C-215/03. Bilaterale overname ogv 6(3) TRI. Geen terugkeerbesluit. Nationale grondslag bewaring [ABRS 24/4/12 201107709] Verblijf is rechtmatig in de zin van artikel 8 onder f, g of h Vw 2000 Geen wettelijke grondslag voor bewaring Verblijf is rechtmatig anders dan ogv art 8 onder f, g en h Vw 2000 [Familieleden van] Unieburgers artikel 8 onder e Vw 2000 3eL met paspoort. Poolse echtgenote komt na inbewaringstelling van de 3eL naar Nederland. Verblijf vanaf komst Poolse echtgenote gebaseerd op grond van artikel 6 van de Unieburgerrichtlijn. Bewaring vanaf dat moment onrechtmatig. [Rtb DH 11/9/12 12/26428 BX8705] Vrije termijn art 8 onder i Vw 2000 3eL met verblijfsrecht in Polen. Twee dagen na aankomst strafrechtelijk aangehouden. Niet voldoen aan op SUO gebaseerde meldplicht van drie dagen kan niet worden tegengeworpen [ABRS, 3 /12/ 2012, 201209452] Verval vrije termijn? Art 64 Vw 2000 artikel 8 onder j Vw 2000 B9 artikel 8 onder k Vw 2000 Associatie Turken artikel 8 onder l Vw 2000 Rust- en voorbereidingstermijn artikel 8 onder m Vw 2000 3eL op AC Schiphol na AWU in bewaring? Maarrrrrr [ABRS 5/3/12 201112639] Verblijf is niet rechtmatig idzv artikel 8 Vw 2000, verblijf is niet illegaal idzv TRI Dublin-uit-claimant na afwijzing asielaanvraag [EU HvJ, Cimade ea t Frankrijk 27/9/12 C179/11 (ORI van toepassing op Dublin-uit tot overdracht)] Verblijf is niet rechtmatig idzv artikel 8 Vw 2000, verblijf is illegaal idzv TRI Gedurende de vertrektermijn [ABRS 27/7/12 201200546] Derdelander met een onbetwist verblijfsrecht in een andere lidstaat | art 6(2) TRI Verblijfsrecht stellen is onvoldoende [ABRS 24/4/12 201107709; ABRS 27/1/13 201211193] Ten onrechte geen bevel onmiddellijk zelfstandig vertrek. [ABRS 24/4/12 201103734; ABRS 6/8/12 201205869 (tevens ex-asielzoeker > geDublinclaimd] Eerdere aanzegging om NL te verlaten is geen bevel idzv art 6(2) TRI want geen inhoudelijke overeenkomst [ABRS 25/7/12 201205206] Bij samenloop gaat art 6(2) TRI voor Overdracht Dublin-claimant-uit [ ABRS 6/8/12 201205869] Bilaterale overdracht (geen asielaanvraag ingediend, claim obv eigen verklaringen) [= ism 6(2) TRI; ABRS 24/2/12 201103734] Vertrekwens en gelegenheid Roemeense unieburger heeft geldig Roemeens identiteitsbewijs, een op naam gesteld vliegticket voor een vlucht naar Roemeni en een terugkeerwens. Beroep gegrond. [ABRS 14/12/12 201210202]

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Vertrekwens. Ten tijde van zitting LP & middelen van bestaan. Bewaring vanaf zitting onrechtmatig [ABRS, 25/2/13 201300087] 4/6 weken 6-wekentermijn vangt aan met asielwensuiting [Rtb DH zp UTR 28/3/2013 Awb 13/6986 (nog niet gepubliceerd, mr Mentink)] Grensbewaring ogv art 6 Vw 2000 Wettelijke grondslag Toegangsweigering Asielzoekende 3eL e e Art 3 1 lid jo 3 lid Vw 2000 Ontzegging verdere binnenkomst [ABRS 4/10/11 201102753] Schengengrenscode ook vtp op asielzoekende 3eL [EU HvJ Anaf t Frankrijk 14/6/12 C-606/10; Rtb DH zp Haarlem 15/8/12 12/22648 & 12/23064 LJN BX4862; Rtb DH zp Amsterdam 16/8/12 12/22121 LJN BX8700] e e Art 13 1 lid Schengengrenscode jo art 3 3 lid Vw 2000 Rtb DH zp Haarlem 27/9/12 12/28939 & 12/28761 LJN BY1082; Rtb DH zp Haarlem 21/12/12 12/37451 & 12/37450 & 12/37422 & 12/38519 LJN BZ0149] Niet asielzoekende 3eL e Art 13 1 lid Schengengrenscode Doel grensbewaring Verhindering binnenkomst [In het belang van het grenstoezicht | art 7(3) ORI gemplementeerd in art 6 Vw 2000 > beleid [ABRS 22/5/12 201106665] Voorbereiding terugkeer en/of uitvoering verwijderingsprocedure [(ABRS 9/12/11 201101820); ABRS 29/12/11 201108418; ABRS 27/7/12 201200546]

OPENBARE ORDE/NATIONALE VEILIGHEID Vreemdelingenbewaring Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren | artikel 5.1a lid 1 Vb 2000 Toetsingskader De bewindspersoon moet toelichten waarom uit de bewaringsgronden kan worden afgeleid dat er een risico bestaat dat de vreemdeling zich aan toezicht zal onttrekken. Een toelichting kan slechts achterwege blijven voor zover uit de aard van de bewaringsgrond blijkt dat van zodanig risico sprake is. [ABRS 12/4/12 201200612; ABRS 2/6/12 201205456; ABRS 27/8/12 201202671] in wetgeving vastgelegde criteria Artikel 5.1b Vb 2000 Bestaansmiddelen partner geen zelfstandige bestaansmiddelen [ABRS 28/8/12 201207685] Wel/niet van toepassing Niet van toepassing igv rechtmatig verblijf. Na AWU > A/6/5.3.3.1 jo A6/5.3.3.5 Vc 2000 [ABRS 12/12/12 201209613]. Wel van toepassing op unieburgers [ABRS 12/4/12 201200612] 'doorgeharmoniseerd'? Bewaringsgronden kunnen worden ingelezen Ongewenstverklaring = artikel 5.1b lid 1c Vb [ABRS 12/4/12 201200612 (vertrekplicht)] Ontbreken document idzv artikel 4.21 Vb = artikel 5.1b lid 1a Vb, artikel 5.1b lid 1g Vb, artikel 5.1b lid 1b Vb [ABRS 1/10/12 201206073 (binnenkomst & toezicht)] Bewaringsgronden sluiten elkaar niet wederzijds uit. Een bepaalde omstandigheid kan onder meerdere bewaringsgronden vallen [ABRS, 1/10/12, 201206073] Te relateren aan terugkeer of verwijdering of aan bewaringsgrond? Ook toelichting moet te relateren zijn aan een bewaringsgrond [ABRS 12/6/12 201204991] Niet te relateren aan terugkeer of verwijdering Verdenking/veroordeling strafbaar feit [ABRS 12/4/12 201200612; ABRS 12/6/12 201204991 (winkeldiefstal); ABRS 3/12/12 201209452 (Opiumwet); ABRS 12/12/12 201201704; ABRS 8/10/12 201207828 (openbare dronkenschap)] Wel te relateren aan terugkeer of verwijdering Verdenking/veroordeling strafbaar feit [ABRS 2/8/12 201202671 (art 197 Sr)]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Uit de aard van Niet voldaan aan vertrekplicht? [ABRS 4/4/12 201200011] Onregelmatige binnenkomst [ABRS 26/7/12 201204815] Moet worden toegelicht Ontbreken VWoVp en/of voldoende bestaansmiddelen [ABRS 12/12/12 201201704 (onvoldoende toegelicht); ABRS 3/12/12 201209452 (onvoldoende toegelicht); ABRS 20/9/12 201204927 (niet toegelicht); ABRS 19/2/13 201301189 (toelichting te algemeen)] Ontbreken identiteitsbewijs [ABRS 4/4/12 201200011] Toelichting mag niet een nieuwe bewaringsgrond omvatten [ABRS 12/6/12 201204991; ABRS 20/9/12 201204927] Tezamen voldoende grond OVR (=Niet voldaan aan vertrekplicht), onvoldoende bestaansmiddelen, geen VWOVP [ABRS 12/4/12 201200612] Kansloze aanvragen (toegelicht), niet voldaan aan verplichtingen H4, onvoldoende bestaansmiddelen [ABRS 18/6/12 201204347] Onregelmatige binnenkomst, niet voldaan aan verplichtingen H4, onvoldoende bestaansmiddelen, geen VWOVP. [ABRS 25/6/12 201205456] Niet voldaan aan vertrekplicht, onvoldoende middelen van bestaan, niet voldaan aan verplichtingen H4 (soort van toegelicht?) [ABRS 2/8/12 201207685] Onregelmatige binnenkomst & overige onbestreden gronden [ABRS 26/7/12 201204815] Onregelmatige binnenkomst, niet voldaan aan verplichtingen H4, [Ver]vals[t]e documenten, geen VWoVp, geen bestaansmiddelen [ABRS 18/1/13 201211666] Geen vaste woon- of verblijfplaats, onvoldoende bestaansmiddelen, niet voldaan aan vertrekplicht. Geen kenbare toelichting. [Rtb DH 25/2/2013 Awb 13/3784 LJN BZ5099] Onvoldoende grond Toeriste. Bewaringsgronden: (1) Niet voldaan aan vertrekplicht, (2) Contra-indicatie, (3) Geen vaste woon- of verblijfplaats, (4) Onvoldoende bestaansmiddelen. Eerste bewaringsgrond komt te vervallen. Tweede bewaringsgrond niet te relateren aan terugkeer of uitzetting. Derde en vierde bewaringsgrond onvoldoende toegelicht. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 12/12/12 201201704] Oekraner met geldig paspoort, geldig Pools visum en Poolse identiteitskaart. Twee dagen na aankomst strafrechtelijk aangehouden. SUO. Bewaringsgronden: (1) Niet voldaan aan verplichtingen van hoofdstuk 4 Vb 2000, (2) Geen vaste woon- of verblijfplaats, (3) Onvoldoende bestaansmiddelen, (4) Contra-indicatie. Eerste bewaringsgrond kan niet worden tegen geworpen, Vierde bewaringsgrond (Opiumwet) niet te relateren aan terugkeer. Derde en vierde bewaringsgrond onvoldoende toegelicht. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 3/12/12 201209452] Onvervalst identiteitsdocument. Aantoonbare vertrekactiviteiten voorafgaande aan inbewaringstelling [IOM]. Vaste woon- of verblijfplaats. In primaire levensbehoeften wordt voorzien. Bewaringsgronden: (1) Niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000, (2) Niet voldaan aan vertrekplicht, (3) Zich zonder noodzaak ontdaan van reis- of identiteitsdocumenten, (4) Geen vaste woon- of verblijfplaats, (5) Onvoldoende bestaansmiddelen. Beoordeling bewaringsgronden ten tijde van opleggen maatregel. Gelet op inspanningen vreemdeling geen grond om risico aan te nemen. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 26/11/12 201209885] Dronken studente op door moeder betaalde vakantie. Bewaringsgronden: (1) Onregelmatige binnenkomst, (2) Niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000, (3) Geen vaste woon of verblijfplaats, Onvoldoende bestaansmiddelen, (4) Contra-indicatie (openbare dronkenschap). Eerste bewaringsgrond komt te vervallen V(geen visumplicht) Vierde bewaringsgrond niet te relateren aan terugkeer of verwijdering. Overige bewaringsgronden onvoldoende grond. [Hoger] beroep gegrond [ABRS 8/10/12 201207828]. Ingetrokken verblijfsvergunning asiel. Huisvesting, uitkering, voldoet aan meldplicht, ID bij vreemdelingendienst. Bewaringsgronden: (1) Niet voldaan aan vertrekplicht, (2) Niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000. Onvoldoende grond [ABRS 6/9/12 201207532] Bewaringsronden: (1) Geen vaste woon of verblijfplaats, (2) Onvoldoende middelen van bestaan. Geen toelichting. Onvoldoende grond [ABRS 20/9/12 201204927]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Bewaringsgronden: (1) Contra-indicatie (niet met name genoemd misdrijf), (2) Ongewenst verklaard. Algemene toelichting. Eerste bewaringsgrond kan niet worden gerelateerd aan terugkeer of verwijdering. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 31/1/13 201300112] Bewaring hangende uitspraak op asielberoep. Bewaringsgronden: (1) Niet voldaan aan vertrekplicht, (2) Niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb, (3) Werkt niet mee aan vaststellen identiteit en nationaliteit [maakt geen gebruik van recht op consulaire bijstand], (4) Contra-indicatie [tenminste 21 misdrijven], (5) Onregelmatige binnenkomst. Eerste twee bewaringsgronden kunnen niet worden tegengeworpen omdat in bewaring is gesteld onmiddellijk na terugkeerbesluit. Derde bewaringsgrond kan niet worden tegengeworpen omdat recht op consulaire bijstand niet mag worden verward met verplichting tot medewerking aan terugkeer. Vierde bewaringsgrond niet te relateren aan terugkeer of verwijdering. Overgebleven bewaringsgrond is onvoldoende. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 14/2/13 2013000583] Bewaringsgronden: (1) Meerdere aanvragen, (2) Geen vaste woon- of verblijfplaats, (3) Onvoldoende bestaansmiddelen. Eerste bewaringsgrond kan niet worden tegengeworpen [n aanvraag]. Toelichting op tweede en derde bewaringsgrond te algemeen. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 19/2/13 201301189] Concreet aanknopingspunt voor Dublin-overdracht | artikel 5.1a lid 2 Vb 2000 Artikel 5.1a lid 2 Vb 2000 schept weerlegbaar rechtsvermoeden dat openbare orde of nationale veiligheid de bewaring vordert [ABRS 27/12/12 201210846] Grensbewaring Artikel 5.1a Vb 2000 & artikel 5.1b Vb 2000 (indien TRI vtp) Niet van toepassing igv grensdetentie want geen bewaring. Wel ontwijken of belemmeren () [ABRS 15/6/12 201201202; ABRS, 6/2/13 201203245/1/45 & 201203208] In het geval van toegangsweigering kan belang grenstoezicht grond bieden dat risico op onderduiken bestaat maar niet zolang artikel 15(1)(a) TRI nog niet in art 6 Vw 2000 is gemplementeerd [ABRS, 6/2/13 201203245/1/45 & 201203208; ABRS 4/4/13 201301780] Voldoende grond Reisdocumenten afgegeven aan reisagent [ABRS 17/5/13 201207219] Geen reisdocument. Gesteld noch gebleken dat aanvraag niet mogelijk is geweest. Geen origineel identiteitsdocument overgelegd. [ABRS 21/6/13 201304392] Onvoldoende grond Uitgeprocedeerde asielzoekende 3eL. Grensbewaringsgronden: (1) Belang van grenstoezicht, (2) Onvoldoende middelen van bestaan, (3) geen vaste woon- of verblijfplaats. Op zichzelf noch tezamen grond voor oordeel dat 3eL ontwijkt of belemmert [ABRS 6/2/13 201203245; ABRS 4/4/13 201301780]

VOORTVARENDHEID Voldoende voortvarend D2 asielaanvraag, D3 Dublinclaimonderzoek, D8 Dublinclaim, D9 overplaatsing, D11 eerste gehoor [ABRS 31/1/12 201107658] D1 dossieroverdracht, D5 vertrekgesprek en invullen LPaanvraag, D11 LP-aanvraag [ABRS 8/3/12 201112073] D3 overplaatsing, D4 dossieroverdracht, D8 vertrekgesprek (= uitvoeringsvoorbereidingshandeling) [ABRS 1/8/12 201102400] D1 identiteitsgehoor, D2 identiteitsgehoor, D7 vertrekgesprek, D10 vertrekgesprek, D22 vertrekgesprek & LP naar LP-kamer [ABRS 1/10/12 2012088813] Verwijdering of opheffing binnen twee weken na uitspraak op voorlopige voorziening [Rtb DH zp ZWO 19/4/13 BZ8879 Awb 13/8562] Niet voldoende voortvarend D2 intrekking asielaanvraag, D10 vertrekgesprek (= uitvoeringsvoorbereidingshandeling) [ABRS 1/11/12 201205303] D13 B9-aangifte [ABRS 5/3/2013 201212000] D1 B9-wensuiting. D17 nog niet gehoord over B9. [ABRS 10/6/13 201303943] Verwijderings[voorbereidings]handelingen Guinee. Niet aannemelijk gemaakt dat titre de voyage [ver]vals[t] is [Rtb 17/7/13 ECLI:NL:RBNNE:2013:4396]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7

REDELIJK VOORUITZICHT OP VERWIJDERING Knipperlichtlanden Somali Wel een redelijk vooruitzicht op verwijdering Twijfel aan Somalische herkomst [ABRS 6/8/12 201202875; ABRS 2/4/12 201200632] Brief 14 december 2012, 19 637 nr 1572 [Rtb DH zp ASS 24/1/13 Awb 13/767 LJN BZ0120] [ABRS 17/4/13 201301037] Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering ABRS 6/8/12 201206625; ABRS 25/7/12 201203021; ABRS 1/6/12 201206625 Werkvoorraad van 41, 1 a 2 uitzettingen per maand [Rtb 10/7/13 ECLI_NL_RBROT_2013_5160] Somaliland Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering ABRS 1/8/12 201204093; ABRS 17/7/12 201202473 Wel een redelijk vooruitzicht op verwijdering ABRS 25j/7/12 201202977 (tot 17apr12)] China Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering Rtb DH zp HAA 4/10/12 12/28729 BY4963; Rtb DH 29/8/12 12/24777 BX7490; Rtb DH 29/8/12 12/25049 BX7509; Rtb DH zp ZUT 23/8/12 12/25305 BX6671] Nieuwe gedragslijn sinds 5/10/12. Tav Chinees niet in het bezit van geldige reisdocument & waarvan ook niet verwacht wordt dat hij dat document nog in het bezit zal krijgen: geen sprake meer van zicht op verwijdering binnen een redelijke termijn [Rtb DH zp ROE 12/10/12 Awb 12/30820 LJN BY0053] Wel een redelijk vooruitzicht op verwijdering Met verwijzing naar medewerkingsverplichting [Rtb DH zp UTR 8/10/12 12/29067 BX9926; Rtb DH zp DOR 6/9/12 12/27096 BX6697Rtb DH 30/8/12 12/24790 BX6883] Centraal Irak Ondanks ontbreken van documentatie is eerder van Iraakse nationaliteit uitgegaan. Twijfel ontstaan aan Iraakse nationaliteit ivm ontbreken documentatie is onredelijk [ABRS 7/2/13 201211682] Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering ABRS 29/11/12 201210211; ABRS 3/5/12 201203480 Wel een redelijk vooruitzicht op verwijdering Overhaalpogingperiode na uitdrukkelijke weigering mee te werken aan LP-verstrekking [ABRS 13/4/12 201201305] KRG Regio Irak Rare voorwaarden voor LP verstrekking [Bevestiging nationaliteit & afkomst uit KRG Strafrechtelijke veroordeling Informatieverstrekking mbt strafrechtelijke veroordeling Geen verwijdering zonder akkoord KRG (ABRS 8/10/12 201208135 ro 2.2)] Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering Geen reisdocument. Bewijslast bereidheid verstrekking reisdocumenten ligt bij bewindspersoon [ABRS 29/11/12 201210211] Geen reisdocument [ABRS 19/12/12 201211306] Grensbewaring asielzoekende derdelander. Herkomst onbetwist, geen reisdocument, geen strafrechtelijke veroordeling. Onrechtmatig vanaf dag 0 (gegriefd was vanaf afwijzing asielaanvraag) [ABRS 31/1/13 201300180] Wel een redelijk vooruitzicht op verwijdering Identiteit staat vast, strafrechtelijk veroordeeld [ABRS 8/10/12 201208135] [Geen] redelijk vooruitzicht op verwijdering Geen redelijk uitzicht op verwijdering Azerbeidjan, aldaar geboren etnisch Armeniers [ABRS 1/12/12, 201209266 & 201208934] Guinee. Verwijderingen opgeschort. [ABRS 8/10/12 201208982] Cuba. 'Emigrant Status' [ABRS 22/2/12 201112883/1/V; Cubaanse regelgeving blijkt te zijn gewijzigd]
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Derdelander met verlopen Italiaanse verblijfsvergunning. Onwillige Italiaanse autoriteiten [ABRS 6/2/12 201104726] Inzage medisch dossier als voorwaarde voor verstrekking LP door Nigeriaanse vertegenwoordiging [ABRS 19/6/12 201204055] Overdracht aan Griekenland [ABRS 19/6/12 201101416] Herhaalde asielaanvraag homo uit Gambia. Prejudicile vragen. [Rtb DH zp ASS Awb 13/6986 (nog niet gepubliceerd, mr Petkovski); ABRS 30/5/13 201302820] Marokko. LP-traject van 5 jaren [Rtb DH zp ZWO 7/5/13 CA3033 Awb 13/6439] Wel een redelijk uitzicht op verwijdering Zuid Soedan >. Sinds november 2011 7 LP-aanvragen in behandeling [Rtb DH 9/11/12 Awb 12/28021 LJN BY8785] Ethiopi > 2010-2012: 200 LP-aanvragen, 3 LP-verwijderingen. In mei 2012 bezoekt DT&V ambassade. In november 2012 is er overleg op hoog ambtelijk niveau en wordt LP-verstrekking toegezegd in geval van vrijwillige terugkeer [ABRS 7/2/13 201212018] Sierra Leone > Inspanningen op diplomatiek niveau die hebben geleid tot toezeggingen. Zitting. [ABRS 6/3/2013 201300227] Algerije > Gestelde actieve- en volledige medewerking is in dit geval niet onderbouwd. Zitting. [ABRS 21/3/13 201301262] Libi > 1 LP verstrekt in 10 maanden [Rtb DH zp ZWO 19/4/13 BZ8891 Awb 13/8845&46]] Van alles en nog wat WOB-verzoeken over LP verstrekkingen [http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/Wobverzoeken; () Taskforces Guinee, Turkije, Egypte, Ivoorkust, Algerije, Frankrijk, Marokko, Somali, China. Myanmar, Azerbeidzjan, Marokko] BELANGENAFWEGING Vreemdelingenbewaring Asielzoekers A6/5.3.3.5 (Let op Vc 2000 is volledig herschreven miv 1/4/13) [AWU = vrij van vorm, verblijf voorafgaande aan asielwensuiting is niet relevant [ABRS /10/12 201206888, ro 2.1] Belangenafweging ten tijde van inbewaringstelling [ABRS 12/1/12 201104296; ABRS 9/3/12 201102601; ABRS 8/7/13 201304699] dan wel ten tijde van asielwensuiting [ABRS 12/1/12 201104296; ABRS 5/4/13 201300957 2930] Van voorafgaand overleg met de IND dient verslag te worden gedaan in de vreemdelingenadministratie. [ABRS 26/4/13 201301614] Dossier dient stukken te bevatten die blijk geven van belangenafweging [ABRS 22/8/12 201203503; ABRS 8/3/2013 201101675; 201304700] Verwijzing naar bewaringsgronden = onvoldoende [ABRS 8/10/12 201206888; ABRS 25/4/12 201202949; ABRS 12/3/2013 201301241; 201304700] Toelichting op de bewaringsgronden kan niet worden aangemerkt als belangenafweging [Rtb DH zp HAA 25/10/12 Awb 2012/31916, LJN BY2940] Wanneer geen relevante feiten en omstandigheden zijn aangevoerd kan worden volstaan met te motiveren waarom besloten is om vreemdeling in bewaring te stellen of te houden. [ABRS 18/3/2013 201301157; ABRS 26/4/13 201301614] Dublinclaimanten A6/5.3.3.6 Vc 2000 Dublin-in,terugname. Opvolgende asielaanvraag. 5336 ziet op pre-overdracht niet op postoverdracht [ABRS 26/7/12 201204815] Dublin-uit. Gezin met kinderen. Dossier geeft geen blijk van concrete belangenafweging. Verwijzing naar claimakkoord is onvoldoende [ABRS 13/5/13 201302956] Amv. Dublin-uit. Dossier geeft geen blijk van kenbare en toetsbare belangenafweging [ABRS 3/6/13 201302775] Minderjarige derdelanders 27062 nr 86, Alleenstaande minderjarige asielzoekers, Brief regering over bewaring AMV's, 20 december 2012 Brief 10 maart 2011 27062 nr 68 over bewaring minderjarigen. Terug na Dublinoverdracht. Onttrekken aan toezicht Italiaanse autoriteiten staat niet vast. [ABRS 21/6/12 201202793] Brief 10 maart 2011 27062 nr 68 over bewaring minderjarigen. Geen onderzoek naar bestaan verdenking ten tijde van inbewaringstelling. Opvang in Belgi in het kader van toezicht

10

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
onvoldoende toegelicht. Vertrek uit opvang rechtvaardigt niet de conclusie dat betrokkene zich aan toezicht heeft onttrokken [Rtb DH zp AMS 5/7/12 Awb 12/20500 LJN BX8653] Amv. Dublin-uit. Dossier geeft geen blijk van kenbare en toetsbare belangenafweging [ABRS 3/6/13 201302775] Gezinnen Gezinsbewaringsbeleid is niet van toepassing. Alln moeder is in bewaring gesteld, kinderen niet. [ABRS 2/2/11 201012831] Dublinclaim. Dossier geeft geen blijk van concrete belangenafweging. Verwijzing naar claimakkoord is onvoldoende [ABRS 13/5/13 201302956] Ziek, zwak & misselijk Bewaring > TUL > Bewaring Voorafgaande periode bewaring & TUL telt mee [ABRS 3/9/9/ 200904988; ABRS 6/2/13 201212023] Uit oogpunt van kenbaarheid en toetsbaarheid dient het dossier stukken te bevatten die blijk geven van verzwaarde belangenafweging [ABRS 6/2/13 201212023] Belangenafweging dient kenbaar plaats te vinden vr verstrijken 6 maandentermijn [Rtb DH 28/3/13 BZ6969 Awb 13/6093] Lichter middel Geen lichter middel VwoVp & garantverklaring maar niet voldaan aan vertrekplicht & onwillig [ABRS 20/3/12 201102621] Weliswaar ingeschreven in GBA maar niet vertrokken & onwillig [ABRS 19/7/12 201204807/1 A/3] Geldige ID, eerste bewaring, vaste verblijfplaats, strafrechtelijk geschorst, geen inreisverbod, gezinsleven. Omstandigheden geven geen blijk van situatie waarin lichter middel is aangewezen [ABRS 29/7/13 201305597] Wel een lichter middel Igv aanhouding HB ivm prejudiciele vragen [ABRS 19/7/12 201204807] 78-plusser met gezondheidsproblemen. Vrijheidbeperkende maatregel voorfgaande aan bewaring. Bereidheid tot- en medewerking aan terugkeer. Aan hoge leeftijd komt zwaar gewicht toe [ABRS 12/10/12 201208143] Aanbod borg niet gemotiveerd verworpen. [Rtb DH zp ROT 12/3/2013 Awb 13/4886 LJN BZ4138 mr Hamann] Grensbewaring Asielzoekers aan de grens Grenstoezicht. Art 6 Vw jo beleid jo van beleid jo praktijk. Bijzondere individuele omstandigheden [ABRS 22/5/12 201106665] Geen bijzondere individuele omstandigheden Gezin met kleine kinderen [ABRS 12/4/12 201110351 & 201110352; ABRS 16/7/12 201106676 (verwijzing naar 201110351] (Psych,Familie,Paspoort,Visum,Geld [ABRS 14/5/12 201110945] Asielprocedure (verdisconteerd in beleid) [ABRS 22/6/12 201113069 & 201113117] Asielverzoek & volledig gedocumenteerd (verdisconteerd in beleid) [ABRS 9/7/12 201108271 ] Van bijzondere individuele omstandigheden is niet gebleken. Niet aangevoerd? [ABRS 9/7/12 201109482 & 201109488 & 201109511; ABRS 10/7/12 201106243] Asielaanvraag en/of niet met bewijsstukken gestaafde medische problematiek [ABRS 16/7/12 201106673/1 A/4] Volledig gedocumenteerd, asielaanvraag, lichamelijke beperking en poging tot automutilatie [ABRS 1/7/12 201108837] Asielaanvraag en eerdere vrijwillige terugkeer [ABRS 19/7/12 201201017] NA 6 MAANDEN Belangenafweging Zie hierboven Tijd verloopt & verloopt & verloopt

11

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Ongewenst verklaard. 17 maanden+. Belangenafweging. Hoger beroep gegrond [ABRS 1/8/8 200804141/1 12 maanden+, geen presentaties. Belangenafweging. Vervolgberoep gegrond. [Rtb DH zp HAA 10/11/12 Awb 12/30394, LJN BY4944] Ongewenst verklaard. 16 maanden+. Belangenafweging. Vervolgberoep gegrond. [Rtb DH zp DB 10/12/12, Awb 12/36567] Verlengingsbesluit Bewaring > TUL > Bewaring. Voorafgaande periode bewaring & TUL telt niet mee [ABRS 15/4/12 201101460; Rtb DH zp AMS 2/11/12 BY5422; ABRS 6/2/13 201212023] Niet eerder dan 2 weken voor het verstrijken van de 6-maanden termijn [ABRS 26mrt12 201200367] Maand = 30 dagen, dag inbewaringstelling = 1e dag [ABRS 22/8/2012 201205674 & 201204695 (autonome uitleg 'maand'); ABRS 28/8/12 201207408; ABRS 5/9/12 201205698 & 201207159 & 201205682] [Zie ook Termijnenverordening 1182/71] Datum ingang verlenging is relevant, niet datum uitreiking verlengingsbesluit [ABRS 22/8/12 201207327 & 201206228 & 201206525 & 201205674; ABRS 5/9/12 201205698 & 201205682] Moet vr verstrijken 6-maandentermijn worden uitgereikt [ABRS 31/10/12, 201207671]. AWU schort 6-maandentermijn niet op [ABRS 2/3/12 201200367] Termijn bewaring als asielzoeker (met het oog op uitzetting) telt mee. [ABRS 20/6/13 201304137] Ten tijde van Vb hoeft niet vast te staan dat en wanneer aangevraagde lp zal worden verleend [ABRS 2/3/12 201200259] ABRS 28/8/12 201207408 Voor beoordeling gedragingen 3elander zijn gedragingen gedurende de gehele 6 maandentermijn van belang 'In beperkte mate'. Taalversies. A en/of b. Rtb DH zp AMS 5/7/12 Awb 12/19413 LJn BY1945 Meer medewerking dan normaal, dat nog meer medewerking kan worden verleend is onvoldoende Presentatie 4 maanden verlengingsbesluit, regelmatig gerapporteerd, geen bevestiging nationaliteit, nog geen reactie lan van herkomst. Geen concreet aanknopingspunt dat op niet al te lange termijn LP zal worden verstrekt Werkt niet mee. Onvoldoende informatie verstrekt, geen bescheiden overgelegd. Mr. Nationaliteitsverklaring & LP aanvraag ingevuld. Diverse brieven aan Chinese autoriteiten verstuurd. Onbetwiste verrichte inspanningen, uitzetting niet gefrustreerd. [ABRS 19/7/12 201205992] Ten onrechte niet gehoord voorafgaande aan Vb. Advocaat ten onrechte niet genformeerd. Dooie mus . EU Hof van Justitie, Soprop t , 18 dec 2008, C-349/07. 3eL wordt geacht bekend te zijn geworden met redenen voor verblijf in bewaring tijdens vertrekgesprekken. [ABRS 14/12/12 201208906] Afghaan. Werkt niet mee. Hoger beroep SvV&J gegrond, beroep ongegrond. [ABRS 201300381] Bij bewindspersoon bekende gemachtigde niet genformeerd over verlengingsbesluit. Belangenafweging ten nadele vreemdeling. [Rtb DH zp ZWO 19/4/13 BZ8891 Awb 13/8845&46] Marokko. LP-traject van 5 jaren [Rtb DH zp ZWO 7/5/13 CA3033 Awb 13/6439] TENUITVOERLEGGING Artikel 16 TR Punt van discussie: wat is bepalend: regime of contact met strafrechtelijk veroordeelden TUL-straf in DC Zaandam. Contact met strafrechtelijk gedetineerden. TUL in DC doet geen afbreuk aan karakter DC. Geen strijd met artikel 16 TRI [ABRS 1/3/12 201110969] Bewaring in PI is in strijd met artikel 16 TRI [ABRS 12/10/12 201201589] Bewaring in PPC Vught ism artikel 16 TRI. Geen ruimte voor belangenafweging [ABRS 6/5/13 201303645] Kwetsbare personen Detentie[on]geschiktheid Met stukken onderbouwde medische problematiek. Ten onrechte geen onderzoek naar detentieongeschiktheid [ABRS 12/4/12 201201650] Gezin met kinderen op ACS. Maximaal 14 dagen [ABRS 16/7/12 201106676 (verwijzing naar 201104214); ABRS 9/8/12 20110398] Minderjarigen op ACS. Maximaal 4 dagen [ABRS 5/12/12 201105511] Reglement Regime Grenslogies
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

12

uitGELICHT 2013/7
Een andere rechtsgang staat open [ABRS 2/4/13 201301495]

DE RECHTER Effectief rechtsmiddel Artikel 6 Handvest van de Gronderechten vereist gelijktijdige behandeling van nagenoeg gelijktijdig ingestelde beroepen tegen terugkeerbesluit en bewaring [ABRS 17/4/13 201209288; ABRS 23/4/13 201210645; ABRS 16/5/13 201209791] Artikel 6 Handvest van de Grondrechten vereist gelijktijdige behandeling beroep (!) tegen toegangsweigering met beroep tegen grensbewaring [ABRS 11/6/13 201302485 & 201301582] Artikel 15(2)(a) TRI ~ artikel 5(3) EVRM, artikel 15(2)(b) TRI ~ artikel 5(4). A of b = keuze LS. Geen verplichting om meest gunstige bepaling toe te passen. [ABRS 17/4/13 201209288; ABRS 16/5/13 201209791] De term 'onverwijld' in artikel 5(3) EVRM wijst op een grotere urgentie dan de term 'spoedig' in artikel 5(4) EVRM. [ABRS 23/4/13 201210645] Toegang tot de rechter [On]bevoegd Onbevoegd NN [ABRS 23/5/12 201204449] Strafhof detentie [ABRS 22/3/12 201111623] Ontijdig. Faxproblemen [ABRS 9/4/13 201302475] Vrijheidsbeperking ogv art 6, eerste lid Vw [ABRS 17/5/13 201207219] Bevoegd Doorbreking appelverbod. Artikel 96 Vw 2000. Uitspraak 67 dagen na instellen beroep. Schending art 5(4) EHRM. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 8/2/13 201210726] Rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van beroep tegen categoriewijziging. Hoger beroep niet ontvankelijk vanwege *ontbreken procesbelang * [ABRS 2/7/13 201304711] Ontvankelijkheid Niet ontvankelijk Hoger beroep:. geen grieven, ontijdig Niet op naam gesteld hoger beroepschrift. Na herstelverzuim opgegeven naam wordt betwist. Hoger beroep niet ontvankelijk. [ABRS 5/12/12 201210362] Beroep tegen voortduren bewaring gegrond met toekenning schadevergoeding. Beroep tegen verlengingsbesluit na onrechtmatig worden bewaring niet ontvankelijk [ABRS 11/3/13 201300668] Tweede inreisverbod [Rtb DH 25/3/2013 Awb 13/1807 LJN BZ5095] Ontvankelijk Beroep tegen Vb & beroep tegen voortduring. Beroep tegen Vb ten onrechte niet ontvankelijk verklaard [ABRS 3/8/12 201204957] Schending hoor & wederhoor in vervolgprocedure[ABRS 18/7/12 201205370; ABRS 20/4/12 201202291] Ten onrechte geen herstelverzuim indienen gronden beroep tegen verlengingsbesluit [ABRS 12/11/12 201209608] Gezin met kinderen. Een kind niet in bewaring gesteld. Beroep kind is ontvankelijk. [Hoger] beroep kind gegrond. [Hoger] beroep ouder(s) niet. [ABRS 23/11/12 201207570] Beroep na intrekking kennisgeving ex artikel 94 Vw 2000 ontvankelijk. Artikel 69 lid 3 Vw 2000. Instellen beroep niet aan termijn gebonden [ABRS 26/11/12 201210124] DVo van toepassing. Belang bij beroep tegen terugkeerbesluit kan gelegen zijn in mogelijkheid terugkeerverplichting, inreisverbod aan te vechten. [ABRS 26/3/2013 201112886] Beroep/kennisgeving Na intrekking beroep geen verplichting tot kennisgeving. OM [ABRS 7/8/12 201203805] Kennisgevingstermijn gaat lopen op dag bekendmaking maatregel niet op dag ingang maatregel [ABRS 23/7/12 201206751] De bewaringsrechter mag geen oordeel geven over

13

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
de aanwending van een niet bij of krachtens de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid [ABRS 26/7/01 200102650/1] een beslissing op grond van de Vreemdelingenwet waartegen een ander rechtsmiddel dan beroep openstaat [ABRS 5/9/01 200103358/1; ABRS, 10/7/12, 201106243; (toegangsweigering)] een beslissing op grond van de Vreemdelingenwet met een eigen rechtsingang [ABRS, 21 /3/ 2011, 201100307; ABRS 4/10/12, 201107358 & 201204418 (terugkeerbesluit); ABRS 25/7/12 201203021 (wijze van verwijdering > 2005508444/1 JV 2006/9] de kans van slagen van een regulier aanvraag (Zambrano] [ABRS 23/5/13 201302213] tenzij in het geval van staandehouding waarop zonder feitelijke onderbreking ophouding en/of bewaring volgt en de staandehouding het begin vormt van een reeks beslissingen erop gericht de vreemdeling onder de macht van de tot uitzetting bevoegde autoriteiten te brengen en te houden [ABRS 29/6/01 200102145/1, MigratieWeb ve05000899] een OVR van vr het verstrijken van de implementatietermijn van de TRI omdat in bezwaar daartegen nog niet een beroep kon worden gedaan op artikel 6(2) TRI [ABRS 4/10/12 201204418] op voorhand vaststaan dat Dublin-overdracht niet plaats kan vinden (Griekenland) [ABRS 8/10/9 200905814; ABRS 19/6/12 201101416] titelloze vrijheidsontneming [ABRS 12/12/12 201202734] Wikken & wegen Beroep gegrond indien Bewaring in strijd is met deze wet OO&NV Bewaringsgronden Belang OO&NV Met het oog op uitzetting, voortvarendheid [On]rechtmatigheid verblijf 'Kan' [Belangenafweging] Bewaring bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is Tenuitvoerlegging bewaring in strijd is met artikel 16 TRI (PPC Vught) [ABRS 6/5/13 201303645] Het verdedigingsbeginsel is geschonden? [ABRS 5/7/13 201304861 & 201305033; prejudicile vragen] Intensiteit toetsing 'in strijd met deze wet' Vol OO&NV [bewaringsgronden] Met het oog op uitzetting, voortvarendheid [BvD, noot 405] [O]nrechtmatigheid verblijf Marginaal belang OO&NV 'Kan' (belangenafweging) Enigszins terughoudend Lichter middel [ABRS 23/5/12 201108479; ABRS 19/6/12 201108827; ABRS 27/8/12 201202671] 'bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd': vol Ambtshalve toetsing, bepalingen van openbare orde Artikel 59 lid 5 & 6 Vw 2000 geen bepalingen van openbare orde Impliciet [ABRS 19/7/12 201203026; ABRS 6/2/13 201212023] Expliciet. [ABRS 16/1/13 201210956] Uitspraak Beroepsgrond ten onrechte gepasseerd [ABRS 9/5/12 201202237; ABRS 25/6/12 201203182; ABRS 19/7/12 201206615] Motiveringsgebrek [ABRS 29/7/13 201305597 (gelet op het verhandelde ter zitting] Hoor & wederhoor. Uitspraak gebaseerd op in andere zaak door bewindspersoon verstrekte informatie. Geen reactiemogelijkheid [ABRS 1/8/12 201204093]

14

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Artikel 8:72, derde lid Awb toegepast. Niet ter zitting aanwezig. Geen reactiemogelijkheid. [ABRS 17/5/13 201211691] Beroep ambtshalve gegrond. Ten onrechte niet gehoord over rechtmatig bevonden bewaring [ABRS 6/6/13 201303044] Bewindspersoon dient bewaringsgronden te stellen en toe te lichten niet de rechtbank [ABRS 25/6/12 201205456; ABRS 20/9/12 201204927] [On]tijdig 41 dagen na indiening beroepschrift, geen omstandigheden gesteld, geen schending art 5(4) EVRM [Sanchez-Reisse t ZWI; ABRS 22/2/12 201113321] 14 dagen na sluiting onderzoek na heropening, Geen F&O die overschrijding rechtvaardigen. Geen bijzondere zwaarwegende omstandigheden die nopen tot voortduren bewaring. Schending art 94 lid 3 Vw 2000. Opheffing. [ABRS 11/5/12 201203471] 8 dagen na sluiting onderzoek (datum sluiting onderzoek niet vermeld, aangenomen wordt dat). Geen F&O die overschrijding rechtvaardigen. Schending art 94 lid 3 Vw 2000. Opheffing. [ABRS 12/4/13 201302878] Lange duur onderzoek na schorsing. Schending artikel 5, vierde lid EVRM [ABRS 5/7/13 201305012] Van alles & nog wat Procesorde Medisch dossier tijdig overgelegd. Niet ism goede procesorde [ABRS 30/5/12 201204313] Afstandsverklaring Verschijning ter zitting onverantwoord ivm psychische gesteldheid. Gegriefd dat geen afstand is gedaan van het recht om te worden gehoord. Geen reactie verweerder op grief. Bij Afdeling gerezen twijfel niet weggenomen. Hoger beroep gegrond [ABRS 8/11/12 201209450] Onvolledige afstandsverklaringen. Volgens gemachtigde wil vreemdeling worden gehoord. Ambtshalve onderzoek door rechter [Rtb DH zp GRO, 2/4/13, BZ7080 Awb 13/7406] Dag sluiting onderzoek na schorsing = dag laatste informatieverstrekking [ABRS 11/5/12 201203471] Tegen verlengingsbesluit ingesteld beroep ten onrechte aangemerkt als gericht tegen de voortzetting van de bewaring. Ten onrechte niet met toepassing van artikel 94 Vw 2000 op beroep beslist [ABRS 22/11/12 201203691] Staandehouding is onrechtmatig. Nihilstelling vertrektermijn ten onrechte op basis van verboden vruchten. [Rtb DH zp AMS 22/3/13 BZ7054 Awb 13/3503] SCHADEVERGOEDING Terugkeerbesluit achteraf onrechtmatig? Geen herziening. Terugkeerbesluit veroorzaakt schade [ABRS 14/5/12 201200935] Na rechtmatig bevonden bewaring blijkt terugkeerbesluit onrechtmatig. Grondslag schadevergoeding is artikel 8:73 lid 1 Awb [Rtb DH zp AMS 7/6/12 Awb 12/15793 LJN BX3784] Terugkeerbesluit onrechtmatig. Verzoek schadevergoeding niet in bewaringsprocedure maar in procedure over terugkeerbesluit op grond van artikel 8:73 lid 1 Awb [Rtb DH 17/8/12 Awb 12/24792 LJN BX6876] Terugkeerbesluit onrechtmatig. Schadevergoeding op grond van artikel 8:73 lid 1 Awb. Artikel 5 lid 5 van het EVRM biedt slechts ruimte voor matiging van de schadevergoeding indien het ontstaan of voortduren van de onrechtmatige bewaring (mede) aan de vreemdeling kan worden toegerekend. Geen matiging schadevergoeding [Rtb DH zp ROT 27/9/12 Awb 11/36250 LJN BX8530; vergelijk ABRS 3/5/12 201203480/1/V (Irak, geen redelijk vooruitzicht op verwijdering, stelselmatige weigering medewerking)] Geen kennisgeving verlengingsbesluit in zaak van vreemdeling die niet voldoet aan zijn verplichting tot medewerking en die niet zelf beroep heeft ingesteld van het verlengingsbesluit. EHRM, Emin t Nederland, 29 mei 2012, 28260/07. Geen matiging schadevergoeding. [Rtb DH 12/10/t12 12/29435 & 12/30379 LJN BY1549] Geen reden om administratief beroep tegen de toegangsweigering af te wachten alvorens bewaringsberoep te behandelen. In het geval van onrechtmatige toegangsweigering > 8:73 lid 1 Awb [Rtb DH zp AMS 13/2/13 12/36431 LJN BZ0011] Terugkeerbesluit is onrechtmatig. Bewindspersoon moet schade beperken [Rtb DH zp AMS 22/3/13 BZ7050 Awb 12/27558] Terugkeerbesluit is onrechtmatig. Bewaring is echter niet op Terugkeerrichtlijn maar op Opvangrichtlijn gebaseerd. Geen schadevergoeding [ABRS 7/5/13 201211312]

15

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
Terugkeerbesluit is onrechtmatig. Weigering om mee te werken aan terugkeer Art 8:83 Awb = art 106 Vw. Schadevergoeding gematigd (ge-Emin-d) [ABRS 19/6/13 201211655] s-GRAVENHAGE Regelgeving 32528 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht 33512 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland Beleid [via www.overheid.nl] Vreemdelingenbeleid 19673 nr 1483 Alternatieven voor bewaring 19637 nr 1553 Uitkomst van besprekingen op 19, 20 en 21 juni gevoerd met de Irakese minister voor Migratie Shafiq Duski 19637 nr 1588 Gezag bij uitzetting van vreemdelingen 29/10/12 19637 nr 1612 Inzet private escorts bij gedwongen vertrek 6/3/13 19637 nr 1647 Informatie over de mogelijkheden voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om het mobiel toezicht veiligheid (MTV) zo effectief mogelijk uit te voeren 4/4/13 19637 nr 1650 Reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 23 januari 2013 inzake zijn rapport over vreemdelingenbewaring van 7 augustus 2012 19/3/13 19637 nr 1656 Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 maart 2013, over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring] 19637 nr. 1669 Berichtgeving in het programma Nieuwsuur van 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers 19637 nr. 1671 Aanbieding van voorlichting van de Raad van State over de mogelijkheid van dwangvoeding bij hongerstakers en/of vochtweigeraars 19637 nr. 1678 Reactie op de uitzending van Nieuwsuur over taskforces Guinee 19637 nr. 1680 Reactie op bericht dat Nederland geld betaalt om Iraakse asielzoekers terug te sturen Alleenstaande minderjarige asielzoekers 27062 nr 86, Brief regering over bewaring AMV's, 20 december 2012 Justitile inrichtingen 24587 nr 455, Brief regering, Situatie in Detentiecentrum Zeist 24587 nr. 536 Toetsing eet- en/of drinkmakers in vreemdelingendetentie 24587 nr. 536 Verslag van het bezoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan het JMC en DCR Terugkeerbeleid 29344 nr 90 Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana 29344 nr 116 Stand van zaken met betrekking tot de strategische landenbenadering migratie 6/3/13 29344 nr 117 Informatie over het verslag van het werkbezoek Dienst Terugkeer en Vertrek en ministerie van Buitenlandse Zaken aan Mogadishu 11/3/13 29344 nr 118 Brief regering; Aanbieding vertrouwelijk verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Somali Beantwoording kamervragen over [via www.overheid.nl] Het bericht dat Marokko niet meewerkt aan de terugname van illegalen vanuit Nederland (2012 2013/ 1282) De oproep van Vluchtelingenwerk Nederland om te stoppen met de grensdetentie van vluchtelingen (20122013/1126) Het oppakken van vreemdelingen op basis van huidkleur (20122013/ 1294) Het bericht dat de Haarlemse vreemdelingenpolitie een Ghanese tuinman, enkel op grond van zijn huidskleur, heeft opgepakt (20122013/1048) De jacht op schoonmaaksters (20122013/ 902) Door het Internationaal Strafhof vrijgesproken verdachten (2012-2013/1550). Zelfmoordpogingen in grensdetentie (20122013/2069).

16

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

uitGELICHT 2013/7
De Illegale verstandelijk gehandicapte jongen die in een schoolbus is opgepakt en een week in vreemdelingenbewaring heeft verbleven (20122013/1966) [Vreemdelingentoezicht & recht op onderwijs] De uitzetting van een ernstig zieke vreemdeling naar Togo (20122013/2190) Uitzettingen van vreemdelingen naar Guinee (2012-2013/2478) Visitatiebeleid in vreemdelingendetentie (2012-2013/2485)

EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Rechtsmacht Djokaba Lambi Longa t Nederland/5/12 33917/12 [Overwegingen ten overvloede DRC Strafhof] Artikel 5, eerste lid onder f, eerst genoemde situatie EVRM niet van toepassing Weigering van de verdere toegang [EHRM Suso Musa t Malta 23/7/13 42337/12] Rechterlijke toetsing E t Noorwegen 29/8/90 11701/85 [De term 'onverwijld' in artikel 5(3) EVRM wijst op een grotere urgentie dan de term 'spoedig' in artikel 5(4) EVRM] Het EVRM verplicht niet tot een systeem van twee instanties. Een staat die een systeem van twee instanties instelt moet dezelfde garanties in eerste en tweede instantie geven in het bijzonder mbt verplichting om snel te handelen [Yefimova t Rusland 19/2/13 39786/09; Djalti t Bulgarije 12/3/13 31206/05] [Niet] effectief rechtsmiddel Firoz Muneer t Belgi 11/4/13 56005/10 [Niet] overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure Abdi t VK 9/4/13 27770/08 [Bewaring niet iom nationale wetgeving tussentijds beoordeeld. Onwil om vrijwillig terug te keren. Nadere uitleg Mikolenko (ro 73-74)] Toetsing elke periode van detentie ['a>b>a>b>a'] Molotschko t Oekrane 24/4/12 12275/10 Longa Yonkeu t Letland 15/11/11 57229/09 Lichter middel Strasbourg Observers, Laurens Lavrysen, Less stringent measures and migration detention: overruling Saadi v. UK?, 25 januari 2012 Popov t Frankrijk 19/1/12 39472/07 Yoh-Ekale Mwanje t Belgi 20/12/11 10486/10 [On] voldoende voortvarend Amie t Bulgarije 12/2/13 58149/08 [Twee perioden van bewaring in totaal 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen. Vier LP aanvragen. Geen alternatieven onderzocht (opgeworpen vraag over overschrijding 18maandentermijn onbeantwoord)] Djalti t Bulgarije 12/3/13 31206/05 [LP aanvraag ingediend maar niet gereageerd op verzoek om aanvullende informatie; D werkt niet mee maar dat is gezien de Bulgaarse passiviteit niet de belangrijkste oorzaak van de vertraging van de verwijdering] [Geen] redelijk vooruitzicht op verwijdering EHRM AK ea t Nederland 4/12/12 50925/10 [Rechtsoverweging 53 jo 43. Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering naar centraal en zuid Irak in the near future] 'Gross and obvious irregularity' Niazov t Rusland 16/10/12 27843/11 Alim t Rusland 27/9/t11 39417/07 Hadi t Kroati 1/7/10 42998/08 Kolevi t Bulgarije 5/11/9 1108/02 Mooren t Duitsland 27/7/9 11364/03 Liu t Rusland 6/12/7 42086/05 Compensatie Emin t Nederland 29/5/12 28260/07 (Nihilstelling schadevergoeding wegens schending artikel 5(1) t/m 5(4) EVRM op gronden niet gerelateerd aan de eigenlijke detentie is in strijd met artikel 5(5) EVRM) Geen land van verwijdering genoemd in maatregel Auad t Bulgarije 11/10/11 46390/10 M ea t Bulgarije 26/10/t11 41416/08 EU HOF VAN JUSTITIE
Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht

17

uitGELICHT 2013/7
Achughbabian t Frankrijk 6/12/11 C-329/11 Anaf t Frankrijk 14/6/12 C-606/10 [Schengengrenscode ook vtp op asielzoekende 3eL] Adil t Nederland 19/7/12 C-278/12 PPU [Grensverkeer] Cimade ea t Frankrijk 27/9/12 C-179/11 [ORI vtp op Dublin-uit-claimant na indienen asielaanvraag] Otis ea t Belgi 6/11/12 C-199/11 [Toegang tot de rechter] MM t Ierland 2/11/12 C-277/11 [Hoorplicht] Sagor t Itali 6/12/12 C-430/11 [Opleggen huisarrest in verband met illegaal verblijf in strijd met Terugkeerrichtlijn indien huisarrest niet opgeheven wordt zodra het mogelijk is om de betrokken derdelander fysiek uit de LS te verwijderen] Mehmet Arslan t Tsjechi, 30/5/13 C635/11 [Een derdelander die n inbewaringstelling ogv de Terugkeerrichtlijn een asielverzoek indient mag met het oog op verwijdering in bewaring worden gehouden indien het asielverzoek lijkt te zijn ingediend met als enig doel de uitvoering van een terugkeerbesluit testellen. Alle relevante omstandigheden moeten bij beoordeling worden betrokken. Een (ver)kort(ing) van de asielprocedure waarborgt de doeltreffendheid van de terugkeerprocedure.] LEESVOER European Court of Human Rights, Guide on Case-law, Guide on article 5 UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention 2012 EU Commission Study on the situation of thirdcountry nationals pending return/removal in the EU Member States and the Schengen Associated Countries HOME/2010/RFXX/PR/1001 11/03/2013 ACVZ Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen mei 2013 UNHCR, Building Empirical Research into Alternatives to Detention: Perceptions of Asylum-Seekers and Refugees in Toronto and Geneva, june 2013

18

Nieuwsbrief Haagsche Werkgroep Vreemdelingenrecht