Capitolul 3

REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL ECONOMIILOR NAŢIONALE
3.1 Statele naţionale - suportul economiilor naţionale 3.2 Economiile naţionale – repere pentru o analiză multidimensională 3.3 Tipuri de interdependenţe dintre economiile naţionale

Economiile naţionale reprezintă, încă, una dintre cele mai importante categorii de actori din economia mondială., atât sub aspectul funcţionării lor ca entităţi, cât şi sub aspectul interacţiunilor dintre ele sau cu ceilalţi actori. În consecinţă, studierea lor reprezintă una dintre temele de cercetare fundamentale ale economiei mondiale. Pornind de la această constatare, am considerat necesar să prezentăm în acest capitol reperele medodologice de analiză ale oricărei economii naţionale, pe baza cărora pot fi evidenţiate caracteristicile majore ale lor, cele care definesc specificitatea fiecăruia, ca sistem economic unic, dar şi prin comparaţie cu altele. Am considerat ca definitorii următoarele dimensiuni: potenţialul economic, nivelul de dezvoltare, mecanismul economic, deschiderea externă, politicile economice, stabilitatea economică şi socială.

3.1 Statele naţiune - suportul economiilor naţionale
Suportul existenţei economiilor naţionale îl constituie statul, deci vom clarifica pentru început anumite aspecte privind statul modern. Statele moderne se definesc prin două trăsături: existenţa unei entităţi teritoriale distincte, delimitate prin graniţe naţionale şi exercitarea unei puteri politice dominante pe acel teritoriu, putere devenită legitimă în urma unor alegeri democratice. Crearea statelor moderne este marcată de două momente importante: a) constituirea lor ca entităţi distincte, având teritorii delimitate în baza unor acorduri internaţionale, încheiate în urma Păcii de la Westfalia (1648); începând cu acest moment statului i se recunoaşte legitimitatea de a fi singura autoritate de guvernare pe acel teritoriu, calitate denumită “suveranitate”. b) desăvârşirea şi consolidarea lor, în urma revoluţiilor burgheze, revoluţii care conduc la apariţia a două trăsături specifice ale statelor moderne: centralizarea politică şi unificarea pieţei interne. Statul modern a mai fost denumit şi statul-naţiune, deoarece emergenţa sa se asociază cu naşterea naţiunilor. Conceptul de “naţiune” nu este un substitut pentru cel de popor, ci este un concept distinct, care desemnează: “un grup de oameni care îşi recunosc o identitate comună” (Liberalismul, 2000). Astfel, o naţiune poate fi omogenă, fiind constituită preponderent dintr-un popor (România), poate fi constituită din comunităţi etnice distincte (Elveţia) sau dintr-un amalgam de popoare (S.U.A.). Potrivit politologilor, statul modern reprezintă cea mai evoluată formă a ideii de comunitate politică autoguvernantă şi suverană.

care reprezintă structuri şi instituţii. economice şi sociale într-o perioadă istorică dată. cum ar fi Coreea de Nord. în primul rând). şi aceea a funcţiilor sale. statul protector este considerat de politologii de astăzi drept forma politică specifică a statului modern. trebuie să se echilibreze şi controleze reciproc. după P. sub două aspecte. să ia decizii privind organizarea întregii vieţi politice. aceea a puterii sale. al dreptului la viaţă şi al dreptului la proprietate. executivă (Guvernul) şi juridică (justiţia). Rosanvallon (Liberalismul. conform definiţiei anterioare.Statul astăzi Ce se înţelege în fapt prin stat. legislativă (Parlamentul). statul modern este un stat minimal sau protector (providenţă). privind în primul rând apărarea naţională şi păstrarea ordinii sociale. în limite bine stabilite prin legile fundamentale (Constituţia. Toate cele trei puteri trebuie să se supună legilor. ca o reminiscenţă a lumii comuniste. dincolo de definiţia menţionată mai sus? În noţiunea de stat sunt înglobate mai multe elemente. Dacă statul minimal reprezintă acea formă de stat în care statul are atribuţii minime. . Astfel. Statul naţiune de astăzi poate fi caracterizat din două perspective. Majoritatea statelor lumii de astăzi sunt state de drept. pe de altă parte. Cele trei puteri existente. fiind exclusă posibilitatea acaparării puterii de către una dintre ele. care s-a destrămat după 1990. având o guvernare comunistă. statul protector trebuie să asigure protecţia securităţii personale. 2000). câteva state totalitare. Mai există totuşi. Astfel. care are o conducere autoritară comunistă. pe de o parte. Statul de drept este statul în care puterile publice au atribuţii limitate. statul naţiune de astăzi este stat de drept sau stat totalitar. Un caz aparte este reprezentat de China. este un stat în care drepturile şi libertăţile omului sunt suspendate sau restrânse. subordonându-şi toate sferele vieţii sociale. abilitate. din perspectiva puterii sale. Statul totalitar este un stat cu o putere politică care guvernează în mod absolut şi autoritar. Din perspectiva funcţiilor sale (inclusiv economice). într-un teritoriu delimitat şi în numele unei naţiuni. Majoritatea statelor dezvoltate de astăzi pot fi considerate state protectoare. Cuba. clar definite şi reglementate prin legile fundamentale ale statului (de regulă Constituţia). individuale. dar are o deschidere din ce în ce mai mare pentru recunoaşterea drepturilor omului. statul de drept fiind statul care proclamă superioritatea guvernării legilor asupra guvernării oamenilor.

activitatea economică era dominată în primul rînd de mobiluri sociale şi religioase şi nu de dorinţa de a obţine cu orice preţ un câştig bănesc. conform art. statul providenţă reprezintă o evoluţie în timp a concepţiei de stat protector. R. Potrivit acestor autori. produsă după Revoluţia franceză (1789) şi afirmarea drepturilor omului. a comunităţilor. Potrivit autorului citat anterior.proprietatea privată coexista cu cea obştească. “ajutoarele publice sunt o datorie sacră”. dar generalizarea lor ca mecanisme centrale ale economiilor naţionale şi ale relaţiilor economice internaţionale se produce târziu. sub mai multe aspecte. iar cetăţenii care nu sunt proprietari trebuie şi ei să devină “cvasiproprietari”. În primul rând. J. potrivit acestui curent de idei. statul providenţă desăvârşeşte procesul. prin mecanisme sociale care să le garanteze securitatea economică. . unii cercetători din domeniul economic sau social (K. Soros). . Rezultat al unei mişcări de secularizare a societăţii umane. în baza Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului. Autorii menţionaţi sunt de părere că extinderea pieţelor se datorează atât unei evoluţii economice şi tehnice organice. O perspectivă neconvenţională asupra evoluţiei relaţilor economice După cel de-al II-lea război mondial. Gray. În al doilea rând.relaţiile economice erau „încastrate” (K. al XVIII-lea şi cu extinderea relaţiilor de tip capitalist.pieţele locale erau reglementate în baza statutului breslelor de meşteşugari sau negustori.Din perioada de după cel de-al II-lea război mondial. specific modernităţii. Polanyi) în relaţiile sociale. Adda) pornind de la rezultatele cercetărilor istorice sau antropologice au ţinut să corecteze sau să nuanţeze înţelegerea de până atunci cu privire la dezvoltarea relaţiilor economice (vezi şi prezentarea din capitolul 1). de la London School of Economics sublinia rolul statului englez în secolul al XIX-lea. . care la rândul lor. dezvoltarea economică în perioada precapitalistă se caracteriza prin următoarele trăsături: .structurile de organizare ale vieţii economice în diferitele formaţiuni statale din lume erau destul de diferite (după zone geografice şi culturale sau religioase: Europe. erau organizate pe baza învăţăturilor morale ale Bisericii. piaţa şi relaţiile de piaţă sunt foarte vechi. . de transformare a proprietăţilor obşteşti în proprietăţi particulare). se vorbeşte şi despre existenţa unui stat providenţă. Braudel. Astfel. Asia. statul providenţă propune substituirea incertitudinii providenţei divine cu certitudinea intervenţiei (“providenţei”) statului. statul providenţă reprezintă o radicalizare a concepţiei despre statul protector. profesorul englez J. Polanyi. statele islamice). F. G. de autonomizare a vieţii economice în raport cu viaţa socială (de “dezincastrare” a relaţiilor economice din cadrul relaţiilor sociale) (K. Heilbroner. Gray. Astfel. . Gray. care le dominau. 21 al acestei Declaraţii. J. cât şi intervenţiei deliberate a autorităţilor statale (În cartea sa celebră „False Dawn”. J. începând cu sec. Polanyi.

economice sau sociale. până în anii 90. În prezent statul naţiune a pierdut anumite atribute de suveranitate şi deci. asupra graniţelor externe controlul fiind exercitat în numele tuturor statelor membre). el îşi menţine (S. a anumitor principii. uneori până la eliminare. a dus cu sine anumite modificări în privinţa aplicării a două din cele trei principale principii menţionate anterior. şi funcţia de a controla relaţiile cu exteriorul. controlul absolut asupra activităţilor interne. produsă mai accelerat din deceniul al 9-lea al secolului al XX-lea. în relaţiile internaţionale. de pildă. Cele mai importante principii au fost: respectarea suveranităţii naţionale (dreptul de a decide şi a controla în mod absolut activităţile interne. egalitatea în drepturi pe plan internaţional ş. deci al relaţiilor economice internaţionale. Strange. Acest rol a fost întărit în perioada de după cel de-al doilea război mondial prin crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Totuşi. neamestecul în treburile interne.a. a controlului statului asupra activităţilor economice derulate pe teritoriul său.Statul naţiune în condiţiile globalizării Statele naţiune au avut. se pot evidenţia două schimbări majore: . precum cele două războaie mondiale din prima jumătate a secolului al XX-lea. al pieţelor mondiale. când elanul globalizării sporeşte rolul altor actori ai economiei mondiale şi respectiv. . de pe teritoriul recunoscut a fi al său). 2002): . Carta ONU a impus respectarea.controlul asupra graniţelor (în cazul participării la grupări regionale. În ceea ce priveşte raportul dintre stat şi cetăţenii săi.legitimitatea de a guverna în numele cetăţenilor săi. Statul naţiune a reprezentat cel mai important actor al economiei mondiale. . deci relaţiile externe ale cetăţenilor săi şi ale agenţilor săi economici.autoritatea de a impune legi şi respectarea legilor. între principalele lor funcţii. ca urmare a reducerii. Globalizarea. doar asupra graniţelor interne. ca Uniunea Europeană. astfel încât să se evite producerea a noi conflicte devastatoare între state.

impunerea respectului cetăţenilor proprii faţă de anumite legi internaţionale. f) protejarea concurenţei. supranaţionale sau locale. b) păstrarea ordinii şi păcii interne. Trebuie totuşi menţionat că nu toate aceste atribuţii sunt exercitate de către stat ca singură autoritate în prezent. chiar şi în aceste domenii. mafiile). Atribuţiile economice. capitalistă sau socialistă. în prezent. Care sunt responsabilităţile majore ale statului astăzi în materie de guvernare? Potrivit specialistei în relaţii internaţionale.. vor fi comentate în continuare. ci. aflate între cele menţionate anterior. în condiţiile globalizării. de concepţia puterii politice aflate la guvernare. . d) alegerea unei strategii de dezvoltare. evitarea dublei impuneri. j) protejarea celor defavorizaţi social. cu alte autorităţi. de pildă. în cazul unora dintre ele. în acest capitol sau în altele din manual. elaborate explicit sau formulată implicit într-un program de guvernare al puterii politice.influenţarea de către state a cetăţenilor lor în direcţia acceptării transferului de autoritate de la statul naţional către alte instanţe. cum ar fi. i) aplicarea de politici anticiclice. statul îşi împarte autoritatea. după cum va rezulta din explicaţiile ulterioare. în baza acordurilor internaţionale. alegere determinată istoric. c) alegerea formei specifice de dezvoltare economică. S. încearcă să folosească violenţa pentru a obţine venituri ilegale. regionale sau internaţionale. . g) perceperea de impozite şi. care îşi extind sfera de acţiune şi în statul respectiv. NATO). h) supravegherea evoluţiei monedei naţionale. naţionale. Strange (2002). în condiţiile în care grupuri interne sau internaţionale de influenţă (de crimă organizată. e) construirea şi întreţinerea infrastructurii fizice şi imateriale. ele ar fi următoarele: a) apărarea teritoriului naţional de orice agresiune externă (dar această atribuţie este exercitată acum deseori în cadrul unor forme colective de securitate.

Studiile mai recente (A. cu caracteristici tehnicoeconomice similare.practicarea unor reglementări economice uniforme pe teritoriul său şi a aceloraşi politici economice. plată şi rezervă pentru agenţii economici care acţionează pe teritoriul naţional. 1998) reliefează faptul că interacţiunile dintre trei categorii importante de agenţi influenţează .2 Economiile naţionale .repere pentru o analiză multidimensională Studiul economiei mondiale presupune analiza economiilor naţionale din cel puţin două perspective: o prezentare de sine stătătoare a caracteristicilor principale ale acestora şi conturarea celor mai importante tipuri de interacţiune dintre ele şi între ele şi ceilalţi actori importanţi ai economiei mondiale. schimb. ar suna astfel: „ o entitate rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc de activităţi între membrii unei comunităţi umane.existenţa unei pieţe interne unificate. sunt. . iar anumite politici economice sunt influenţate din exterior. ceea ce presupune practicarea. în relaţiile lor reciproce. este necesar să precizăm care sunt cele mai importante categorii de agenţi dintr-o economie. Trebuie să menţionăm faptul că. deşi aceste caracteristici rămân definitorii şi în prezent.utilizarea unei monede naţionale ca principal instrument de calcul. formulată de profesorul S. cele mai multe dintre obstacolele practicate în calea fluxurilor externe sunt în prezent dislocate pentru majoritatea ţărilor lumii. următoarele: . Iancu. de pildă.practicarea anumitor obstacole (controale) naţionale în relaţiile economice cu alte economii (pentru fluxurile de mărfuri. a unor preţuri unice (în fapt. pe ansamblul teritoriului unui stat naţional”. care au activităţi economice directe (participă la schimburile interne) sau care influenţează în mod decisiv aceste acţiuni. Caracteristicile principale ale unei economii naţionale Caracteristicile definitorii ale unei economii naţionale. apropiate). capitaluri) şi inexistenţa acestora în interiorul ţării. Astfel.3. servicii. pentru acelaşi produs. . după G. Dumitrescu (2002). Kebabdjian (1994). . Având în vedere această definiţie. interdependenţele crescânde dintre economiile naţionale conduc la apariţia unor modificări ale acestora în prezent. O definiţie a economiei naţionale.

firme şi instituţii de mărimi diferite. cum este valoarea Produsului Intern Brut. Cele mai importante ajustări trebuie efectuate din două unghiuri de vedere: . mecanismul economic. din perspectivă mondoeconomică. exprimate prin indicele preţurilor de consum. politicile economice aplicate. de exploatare eficientă de către acea ţară a potenţialului său natural. nivelul de dezvoltare. ieşire la mare sau cursuri fluviale majore ş. fie prin analize structurale secvenţiale.) Caracteristicile cele mai importante avute în vedere atunci când analizăm o economie naţională. păduri şi păşuni. de regulă. Potenţialul economic valorificat indică gradul de valorificare. Produsul Intern Brut (PIB) este definit drept un agregat ce însumează valoarea adăugată brută a bunurilor şi serviciilor produse într-o ţară de către agenţii economici naţionali şi străini.având în vedere modificările anuale ale preţurilor. de obicei un an. . într-o perioadă de timp dată-un an. organizaţii non-guvernamentale ş. agenţii politici şi administrativi (cei care concep şi emit legile şi normele economice şi supraveghează aplicarea şi respectarea acestora). ajustare care conduce la exprimarea PIB în preţuri constante. publice sau private).modul de derulare a activităţilor economice dintr-o economie naţională: agenţii economici propriu zişi (persoane individuale. fie printrun indicator sintetic. structura sectorială şi pe ramuri. înzestrarea cu resurse minerale.a. pentru a aduce valoarea lor la niveluri comparabile. în ţară sau în străinătate. Pentru comparaţiile internaţionale dintre ţări sau grupuri de ţări aceşti indicatori trebuie ajustaţi. sunt următoarele: potenţialul economic. populaţia.a. structura economică şi nivelul de dezvoltare ale unei ţări Potenţialul economic al unei ţări este evaluat din două perspective: potenţialul natural şi cel valorificat. dat. energetice. într-o perioadă dată de timp. deschiderea externă şi interdependenţele cu ceilalţi actori din economia mondială. naturale ale respectivei ţări: suprafaţa teritoriului naţional. sindicate. Potenţialul natural este dimensionat de resursele fizice. terenuri agricole. El se evaluează pe diferite căi. grupurile sociale de interese (patronate. Potenţialul economic. Produsul naţional Brut (PNB) măsoară valoarea adăugată brută a mărfurilor şi serviciilor produse de către agenţii economice naţionali.

deci. al rolului jucat de acesta pe plan mondial. cât şi a celui valorificat. potenţialul valorificat este un indicator al puterii economice a unui stat şi. Evaluarea corectă a potenţialului economic al unei ţări presupune analiza ambelor dimensiuni ale acestuia. Analiza sectorială a unei economii este. mai aprofundată. ţări cu potenţial natural important. de comparaţie. Astfel. Astfel. conturând mai nuanţat particularităţile acelei economii. implicit. atât a celui natural. Evaluarea sintetică a nivelului de dezvoltare economică se face prin calcularea indicatorului PIB pe locuitor. atunci când sunt predominante în structura industriei. Nivelul de dezvoltare economică al unei ţări arată în ce mod se reflectă gradul de valorificare a resurselor date asupra vieţii locuitorilor acelei ţări. de importanţă majoră pentru evaluarea modului de integrare a ei în economia mondială. Această analiză poate fi efectuată din mai multe unghiuri de vedere. şi puterea de cumpărare reală a unei monede în cealaltă. deoarece aceasta indică nivelul de dezvoltare al acelei ţări. Astfel. . Putem întâlni situaţii în care ţări cu un potenţial natural modest să aibă un potenţial economic valorificat important (Japonia) sau invers. pe de o parte. o economie mai puţin dezvoltată. Potenţialul economic influenţează în mod decisiv interacţiunea unei economii cu ceilalţi actori economici din economia mondială. în prezent se consideră că într-o economie pot exista trei mari sectoare: primar. pe de altă parte.. nu este în măsură să dea o imagine corectă asupra nivelului real de dezvoltare al unei ţări date. de unul singur. de regulă. cel mai frecvent se analizează structura pe ramuri industriale. Trebuie însă subliniat faptul că doar acest indicator.având în vedere modificarea cursurilor de schimb în timp. această analiză. Structura unei economii mai poate fi analizată din perspectiva structurii fiecărui sector în parte. Ramurile industriale de bază. dar cu unul valorificat modest (India). De asemenea. ca industria extractivă şi cea metalurgică şi siderurgică indică. din punct de vedere politic şi economic. de asemenea. analiza structurală a unei economii ne oferă indicii privind specializarea sa internaţională şi specificitatea participării sale la diviziunea mondială a muncii. Vom reveni cu exemple ilustrative ceva mai jos. secundar şi terţiar (vezi prezentarea din capitolul 2).

numit Indicele Dezvoltării Umane (IDU sau HDI. daţi. de a accede la cunoaştere şi bunuri. se vorbeşte despre sisteme economice naţionale diferite. dezvoltarea umană este „posibilitatea pentru indivizi de a duce o viaţă lungă având o sănătate bună. extracţia de ţiţei sau de alte resurse naturale). se observă fie faptul că ele obţin aceste niveluri ridicate de venit din activităţi economice unilaterale (turism. numărul de calorii consumate zilnic pe locuitor. slujbe şi venituri. despre “modele” economice diferite. capitolul privind Ordinea economică mondială). pentru aprecierea calităţii vieţii populaţiei. De ce este nevoie de o astfel de nuanţare în analiză ? Există unele ţări mai puţin dezvoltate care. se pot compara cu ţări dezvoltate.). Valoarea IDU se înscrie între 0 (nevoile umane fundamentale nu sunt satisfăcute) şi 1. după indicatorul sintetic. dintre care mai importante sunt: PIB pe locuitor. ca şi potenţialul economic valorificat. cu atât ţara pentru care este calculat are un nivel mai ridicat de dezvoltare. trebuie făcută o analiză calitativă pe două niveluri. fie faptul că indicatorii calităţii vieţii sunt modeşti. Touchard. Conform ONU (după P.a. care înglobează mai multe evaluări. astfel încât să beneficieze de un nivel de viaţă decent”. la guvernanţa mondială (vezi.Pentru a avea o apreciere corectă. numărul mediu de ani de şcolarizare. Mecanismul economic Economiile naţionale se diferenţiază şi prin particularităţile structurilor lor economice şi a modului de îmbinare a diferitelor instrumente şi mecanisme de reglementare a funcţionării lor ca ansamblu. se utilizează un indicator creat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În termeni structuralişti. în termeni de analiză comparată. productivitatea factorilor de producţie ş. apartenenţa ţării respective la structurile de putere mondiale. . din punct de vedere economic se poate face o analiză a surselor de venit naţional (compoziţia PIB pe surse de creare din punct de vedere sectorial). Astfel. dar dacă analiza este adâncită. Indicele Dezvoltării Umane este un indice compozit. PIB-ul pe locuitor. în plus. gradul de alfabetizare a populaţiei. Nivelul de dezvoltare al unei ţări ne indică. Din punct de vedere social. din punct de vedere economic şi social. ulterior. Cu cât nivelul IDU se apropie mai mult de unitate. în engleză). 1994). adică pe seama unor factori naturali. a eficienţei utilizării resurselor (energointensivitatea pe produs. speranţa de viaţă la naştere.

securitate şi dreptate (S. Pentru o abordare sistematizată. cel al economiei sociale de piaţă (Germania. eficienţa economică şi solidaritatea socială (A. În ceea ce priveşte economia de piaţă. J. sau libertate. de pildă viziunea unui economist occidental. se discută despre modelul anglosaxon (SUA. şi aceasta cunoaşte mai multe variante sau “modele”. 1998. Analiza comparată a acestora va fi efectuată ulterior. într-un capitol distinct al manualului. Italia). Marea Britanie) Eficienţă 1 3 2/3 Libertate 0 3 2 Echitate 2 3 1 Sursa: apud A. raportul dintre pieţe (schimburi voluntare de activităţi şi produse între agenţi economici liberi) şi intervenţie statală . cel vest-european (Franţa. privind această combinaţie specifică: Principiul de organizare Economie planificată centralizat (Cuba. Wieseman. Specialiştii în analiză economică comparată opinează că aceste diferenţe de structurare a economiilor naţionale se explică prin combinaţia particulară a influenţei unor factori istorici. Iancu. Olanda). Coreea de Nord). cel contractualist nordic (ţările scandinave). Importanţa specifică acordată fiecăreia dintre aceste valori determină. bogăţie. Astfel. au rămas doar câteva cazuri de economii planificate centralizat (Cuba. Bazele teoriei politicii economice.Două mari tipuri de sisteme economice au fost construite în epoca modernă în diferitele state ale lumii: sistemul economiei de piaţă şi sistemul economiei planificată centralizat. AllBeck şi IRLI. Marea Britanie). considerate fundamentale pentru orice economie: libertatea economică. mentalităţi şi comportamente culturale şi sociale diferenţiate. 1997). Austria. Deoarece în prezent. 608. factori naturali. cel asiatic. 1998). Iancu. în acest capitol ne vom concentra analiza asupra economiilor de piaţă. Unii economişti au analizat cum se ierarhizează aceste valori în cadrul unor „modele” reale de economie. în final. subsolul pag. Strange. Ed. asociind fiecărei valori economice o valoare numerică care să ilustrze importanţa acordată ei în economia respectivă. analiza sistemelor economice porneşte de la ierarhizarea specifică a trei sau patru valori. Austria) Economie anglosaxonă (SUA. Coreea de Nord) Economie socială de piaţă (Germania. Iată. paternalist (Japonia).

Concepţiile teoretice economice. Alocarea optimă a resurselor: intervenţia statală este socotită ca un complement al acţiunii pieţei. la formele pe care le îmbracă aceasta.în funcţionarea şi reglementarea economiei sub cele trei aspecte fundamentale: alocarea şi utilizarea resurselor. pieţele sunt mecanismul de stabilire a preţurilor. anume în oferirea de bunuri publice şi în contracararea eşecurilor pieţelor. Genereux. considerate rare şi cu utilizări alternative. redistribuirea veniturilor) pentru realizarea unor obiective generale (R. . potrivit căruia intervenţia statală este necesară în două situaţii. Diferenţele de opinii se raportează în primul rând la dimensiunea intervenţiei statale şi la situaţiile care o justifică. Pilonii oricărei economii de piaţă sunt reprezentaţi de: . stabilizarea macroeconomică şi distribuirea şi redistribuirea veniturilor. a căror nerespectare antrenează sancţiuni. se face în baza contractelor individuale sau colective. şi deci remunerarea acestora. sub forma schimburilor voluntare de produse şi servicii. care au influenţat şi influenţează încă modul de structurare a sistemelor economice naţionale.funcţionarea de pieţe concurenţiale pentru toţi factorii de producţie. în sfârşit. la interpretarea naturii şi motivaţiei intervenţionismului şi. căruia i se atribuie iniţiativa creatoare. forţa motrice a activităţii economice. intervenţionismul statal se poate manifesta într-o economie de piaţă în trei domenii (alocarea resurselor. Musgrave. 1996): I. macrostabilizarea economică.derularea relaţiilor economice dintre agenţii economici. Totuşi. 1959. care ignoră perspectivele diferite ale teoriilor economice. au o perspectivă diferită cu privire la optimul raportului dintre pieţe şi intervenţia statală în coordonarea activităţilor economice dintr-o ţară. . pieţele sunt considerate mecanismele cele mai eficiente de alocare a resurselor. figura centrală a economiei de piaţă este antreprenorul. pe baza raportului dintre cererea şi oferta de mărfuri. după J. există un consens general. aceasta din urmă fiind văzută ca cel . Într-o abordarea generală.libertatea agenţilor economici şi preponderenţa proprietăţii private. care se consideră că asigură cea mai bună corelare dintre eforturile personale şi rezultate. în cadrul cărora rolul central este atribuit consumatorului.

II. . există totuşi un consens asupra faptului că pentru a se menţine echilibrul macroeconomic este necesară supravegherea lor de către stat sau chiar intervenţia acestuia.gestionarea externalităţilor pozitive (servicii de sănătate şi educaţie) sau negative (poluarea). . statul rămâne agentul care poate produce şi furniza astfel de bunuri. ele sunt fenomene sau situaţii în care preferinţele sau opţiunile individuale afectează. Cu alte cuvinte. De pildă. stabilitatea preţurilor şi echilibrul extern. pe membrii unei colectivităţi mai largi. Stabilizarea macroeconomică: deşi curentele teoretice clasice şi neoclasice consideră că pieţele se autoreglează automat. • protejarea concurenţei. în acest caz statul intervine prin politicile sale economice pentru: • a diminua sau a elimina riscurile manifestării unor dezechilibre ce pot afecta în mod fundamental înfăptuirea celor patru obiective macroeconomice majore (patrulaterul “magic” al lui N. pozitiv sau negativ. iluminatul public. creşterea nivelului de educaţie generală a populaţiei (prin furnizarea de servicii de educaţie publice) poate conduce la creşterea productivităţii muncii în întreaga economie. statul intervine pentru: . producătorii particulari nu au stimulente pentru a produce şi oferi astfel de bunuri publice. Bunurile publice sunt bunurile al căror consum este indivizibil.mai eficient mecanism de realizare a acestui obiectiv. Sau. Drept urmare. Externalităţile sunt efectele neintenţionate ale pieţelor (agenţilor care acţionează în cadrul lor) asupra comunităţilor de persoane. nici unul dintre consumatori neputând fi exclus de la consum. eventual chiar întreaga populaţie a unei ţări. Astfel. orice consumator se poate situa pe poziţia unui “pasager clandestin” (free rider) care consumă. În consecinţă. ocuparea forţei de muncă. poluarea produsă de anumite firme poate dăuna mediului înconjurător şi doar statul poate interveni pentru a contracara o astfel de acţiune. dar nu plăteşte. Kaldor): creşterea economică. chiar şi în situaţia neachitării preţului accesului la acesta. reţeaua rutieră). fiind la dispoziţia tuturor membrilor unei comunităţi. deoarece nu sunt siguri că-şi vor recupera cheltuielile efectuate pentru producerea lor.furnizarea de bunuri publice (apărarea naţională. ordinea publică.

Statul poate folosi drept instrument. persoane cu handicap ş. reprezentanţii Şcolii opţiunilor publice (Tullock. în economiile de piaţă. Schumpeter) consideră că mobilul de acţiune al reprezentanţilor puterii este exerciţiul şi menţinerea puterii politice. care pot avea efecte redistributive importante. Distribuirea şi redistribuirea veniturilor: într-o economie de piaţă cea mai mare parte a veniturilor se stabilesc prin intermediul pieţelor. Cel mai frecvent.a. Suedia). ambele nocive pentru menţinerea păcii sociale. pensionari. politicienii la putere şi instituţiile statale acţionează cu scopul de a maximiza o funcţie obiectiv de bunăstare socială (definită ca un sumum al satisfacţiilor individuale ale persoanelor ce compun societatea).). în vederea maximizării bunăstării personale sau de grup. de asemenea. Bazele toriei . Franţa). ca o acţiune de contracarare a adâncirii inegalităţilor sociale şi a polarizării sociale. în acest plan. Buchanan) socotesc că reprezentanţii puterii acţionează. statul intervine prin: ⇒ impunerea de taxe directe şi indirecte. Alţi teoreticieni economici (J. ⇒ efectuarea de transferuri sociale în favoarea categoriilor defavorizate (şomeri. Iancu. se acceptă necesitatea intervenţiei statale. Motivaţiile intervenţiei statale sunt văzute diferit de reprezentanţii şcolilor economice. intervenţia statală se manifestă prin intermediul politicilor economice. şi planificarea orientativă (Japonia. neoclasici sau neokeynesişti. Instrumentele intervenţiei statale pot fi foarte diferite.vezi şi G. deoarece acestea nu iau în considerare valorile de solidaritate socială (care asigură coerenţa socială pe teritoriul unui stat). Soros (Criza capitalismului global. În accepţiunea celor mai mulţi economişti.III. Statul se poate manifesta ca agent economic. prin deţinerea în proprietate şi administrarea unor firme sau instituţii care oferă produse şi servicii populaţiei (Italia. ⇒ stabilirea şi participarea la anumite mecanisme de negociere colectivă a salariilor (stabilirea unui nivel minim al salariului pe economie). prin intermediul instituţiilor şi pârghiilor de intervenţie statală. În sfârşit. Polirom. Politicile economice Politica economică poate fi definită drept intervenţia sistematică şi deliberată a guvernului în diferite domenii ale activităţii economice pentru realizarea unor scopuri politice fundamentale (A. 1999). dar.

.L. politica socială. nu sunt neutre.I.efectuarea de operaţiuni de open. All Beck & I. majoritatea statelor lumii au ca obiectiv principal al politicii monetare menţinerea unui nivel scăzut al ratei inflaţiei. fără a analiza diferenţele de concepţie care apar din perspective teoretice diferite. limitându-ne în capitolul de faţă doar la o subliniere a tendinţelor dominante în prezent la nivelul fiecărei politici.controlul ratei de referinţă a dobânzii. pentru a influenţa pozitiv anticipările raţionale ale agenţilor economici. de regulă. politica economică este un ansamblu constituit din obiective şi instrumente specifice. Politica monetară poate avea un caracter expansionist (pentru încurajarea relansării economice) sau un caracter restrictiv (când se consideră că există riscuri mari de creştere a ratei inflaţiei). astfel încât să se evite o creştere necontrolată a preţurilor. pentru a se atinge obiectivul ţintit. de regulă de banca centrală) pot utiliza diferite instrumente. Politica monetară îşi propune. . În fiecare dintre aceste situaţii se combină în mod specific instrumentele de politică monetară. politica monetară. şi politicile economice ale majorităţii statelor lumii reflectă această orientare.R. corelarea creşterii ei cu creşterea volumul de mărfuri şi servicii. autorităţile monetare ale unui stat (reprezentate. Trebuie precizat de la început că politicile economice.. controlul masei monetare din economie. politica valutară. Deoarece în prezent concepţia economică care influenţează toată activitatea economică mondială este neoliberalismul.stabilirea unui anumit nivel pentru rezervele obligatorii ale băncilor. politica comercială.politicii economice. pe domenii.489). Cele mai importante tipuri de politici economice sunt următoarele: politica bugetară şi fiscală. politicile economice aplicate în ţările occidentale au purtat marca acestuia. . Noi optăm pentru o prezentare teoretică a elementelor caracteristice principalelor tipuri de politică economică. dacă în primele trei decenii de după cel de-al II-lea război mondial gândirea economică dominantă a fost keynesismul. În forma sa concretă. Astfel. În vederea atingerii obiectivelor de politică monetară.menţinerea credibilităţii acţiunii autorităţilor monetare. În prezent. pag.market. Conceperea şi aplicarea lor este puternic influenţată de ideologia economică a puterii politice din fiecare etapă istorică. Ed. . ca de pildă: . oricare dintre cele menţionate anterior. 1998.

în timp ce una liberală le va reduce mult. Veniturile statului. cu alte cuvinte. dacă el este negativ.obţinerea celui mai mari părţi a veniturilor sale. ş. deoarece. Politica bugetară este intim legată de politica fiscală. Gestiunea politicii bugetare ţinteşte către un obiectiv bine stabilit. fapt care a făcut să se discute despre cele două deficite “gemene” ale SUA.a.Politica bugetară este politica prin care sunt dimensionate şi gestionate cheltuielile şi veniturile statului. În prezent. care îşi finanţează economia preponderent pe seama economiilor externe. o transformare a SUA într-un stat debitor. în anii 2000. de situaţia economică generală. Astfel. Prin politica fiscală un stat poate urmări mai multe obiective: . la un anumit moment istoric dat. de concepţia privind finanţarea economiei respective.obţinerea de surse externe de finanţare. prin impunerea de taxe şi impozite de diferite tipuri asupra proprietăţii sau a veniturilor sau asupra consumului populaţiei. precum şi din alte tipuri de vărsăminte ale acestora la bugetul de stat. accizele. . care s-a asociat cu o tendinţă asemănătoare în ceea ce priveşte deficitul de cont curent. de situaţia bugetului public. toate ţările lumii îşi propun ca obiectiv central de politică bugetară obţinerea unui deficit bugetar cât mai scăzut sau chiar a unui excedent. Dacă soldul este pozitiv. profit. Numărul impozitelor. el se numeşte excedent. tipul şi nivelul acestora sunt influenţate de concepţia politică şi economică a partidelor aflate la putere într-o ţară. ea fiind chiar o componentă a politicii fiscale.) şi indirecte (TVA. din perspectiva anumitor economişti.). potrivit chiar experţilor americani (R. Gilpin. ea s-a confruntat cu o tendinţă îngrijorătoare de creştere a deficitului bugetar. prin atragerea de investiţii străine. . o guvernare social-democrată va tinde să crească cheltuielile publice şi să extindă destinaţiile acestora. Cheltuielile statului sunt de diferite tipuri. directe (pe venit.a. . în anii 80 şi. 2000). fiind influenţate determinant de concepţia puterii politice a momentului istoric respectiv. Politica fiscală este politica unui stat în domeniul impozitării. ulterior. din taxele şi impozitele. ş.stimularea sau descurajarea activităţii economice interne. Mult dezbătută este situaţia SUA din acest punct de vedere. într-un stat care “cheltuieşte mai mult decât economiseşte”. deficit. în prezent provin. colectate de către stat de la agenţii economici şi persoanele fizice. în cea mai mare parte. anume echilibrul soldului bugetar (diferenţa dintre venituri şi cheltuieli). Menţinerea celor două deficite la cote relativ înalte ar indica.

Dar. măsuri îmbinate de stimulare a exporturilor sau a importului cu măsuri de descurajare a lor. Prin politica valutară se stabileşte regimul valutar al statului respectiv. este posibil să se încerce relansarea economiei prin reducerea nivelului impozitării şi. Politica comercială este stabilită la nivel naţional. de către autorităţile aflate la putere. astfel încât ele să sprijine dezvoltarea economică a ţării respective şi creşterea bunăstării economice şi sociale a populaţiei acesteia (a producătorilor şi a consumatorilor).a. un caracter accentuat protecţionist sau de liber-schimb. văzute ca pârghii de stimulare a creşterii economice. Politica comercială a unui stat reprezintă totalitatea instrumentelor utilizate de către acesta pentru reglementarea relaţiilor sale comerciale externe (ansamblul reglementărilor şi normelor juridice sau de alt tip). . o putere politică proliberală va avea tendinţa de a reduce nivelul impozitelor pe profit şi venit. politica comercială poate avea. a investiţiilor şi consumului. Dacă economia unei ţări se află în recesiune. net în favoarea liberului schimb). desigur în corelaţie cu alţi factori. la tipul de curs de schimb practicat (fix sau flexibil). Dintre factorii interni să menţionăm strategia de dezvoltare a ţării respective. în perioade diferite de timp. evoluţia proceselor de integrare economică la nivel subregional sau regional ş. În raport cu acest scop prim. sau evoluţia soldului balanţei comerciale. cu partenerii externi comerciali.Astfel. într-o proporţie diferită. O politică importantă este şi politica cursului de schimb (valutară). va fi nevoită să multiplice numărul şi tipul taxelor aplicate (vezi şi situaţia actuală din România). Dintre factorii externi ar fi de amintit “ideologia“ dominantă pe plan internaţional cu privire la rolul comerţului internaţional (cum este cea de după cel de-al doilea război mondial. politica comercială poate să aplice. Scopul său fundamental este de a asigura realizarea echilibrului optim la nivelul schimburilor comerciale cu străinătatea şi o înscriere favorabilă în diviziunea internaţională a muncii. Totodată. pe baze bilaterale sau multilaterale (în cadrul OMC). care se referă în primul rând la tipul de convertibilitate a monedei naţionale (internă sau externă. dar dacă cheltuielile publice nu pot fi acoperite prin veniturile colectate pe această bază. parţială sau totală). O politică asemănătoare se poate practica şi în situaţia în care se doreşte finanţarea economiei pe seama atragerii de investiţii străine directe. dar anumite componente sau măsuri adoptate sunt în prezent negociate. încurajarea.Tipul de politică comercială a unui stat la un moment dat este influenţat atât de factori interni cât şi de factori externi. despre toate acestea se va discuta pe larg în capitolul referitor la Relaţiile monetar-financiare internaţionale. în diferite perioade. pe această cale.

care sunt o formă de impozite indirecte. . concretizată în influenţarea în mod nefavorabil a tipului de specializare (în produse realizate în sectoare primare sau în industrii cu grad scăzut de prelucrare). . ci se pot adânci.barierele tehnice: norme şi standarde tehnice. Criticile majore aduse acestei teorii se îndreptau către faptul că liberul schimb se poate asocia şi cu următoarele consecinţe. Politica tarifară are drept instrumente specifice taxele vamale. sanitare şi fitosanitare. care pot afecta nu doar economia ţării în cauză. . de politică netarifară şi măsuri de promovare şi stimulare a exporturilor.Ansamblul de politicii definit ca politica comercială conţine trei grupe caracteristice de instrumente sau bariere comerciale: de politică tarifară .inegalităţile de dezvoltare nu se atenuează. creşterea deficitului de cont curent ş. . ci întreaga economie mondială – a se vedea acumularea de datorii externe uriaşe de către numeroase economii în dezvoltare. taxe antidumping ş.pe plan mondial se realizează o alocare optimă a resurselor. negative: . Politicile comerciale de liber – schimb Ele au drept caracteristică o utilizare restrânsă a barierelor tarifare şi netarifare. Tipuri de politici comerciale I. autolimitări voluntare la export.bariere datorate acţiunii statului în sfera comerţului: achiziţii guvernamentale ş.barierele administrative: formalităţi şi documente vamale. .a. el este un factor important de creştere economică şi de bunăstare şi contribuie la reducerea diferenţelor de nivel de dezvoltare.liberul-schimb aduce câştiguri pentru toate economiile participante la comerţul internaţional.apariţia de mari dezechilibre.a. precum creşterea şomajului (ca urmare a falimentului unor firme. prohibiţii. astfel se realizează cea mai bună utilizare a factorilor de producţie pe plan mondial. .barierele care acţionează prin intermediul preţurilor . (în primul rând ca urmare a creşterii deficitelor lor comerciale). marcare. confruntate cu concurenţa externă). de export sau de import. de calitate. Sută. nu doar a celei pentru export ci şi a cele destinate pieţei interne.a. etichetare.dominarea ţărilor mai puţin dezvoltate de către cele dezvoltate.barierele cantitative: contingente. Cele mai importante instrumente de politică comercială netarifară sunt (N.ajustări fiscale la frontieră. 2003): . creşterea unor dezechilibre interne. . de ambalare. licenţe. criză ce a produs perturbări pe plan mondial. Care sunt argumentele în favoarea liberului schimb? Teoriile clasică şi neoclasică a comerţului internaţional au accentuat câştigurile care rezultă din practicarea acestuia: . ţările specializându-se internaţional în domeniile cele mai avantajoase pentru ele iar accentuarea concurenţei externe obligă producătorii interni la eficientizarea şi modernizarea necontenită a producţiei lor.. .

N.D.T. în prezent. au practicat cea mai generoasă politică socială. spun specialiştii (B. în timp ce puterile publice sunt favorabile protecţionismului pentru că el le asigură simultan mai multe surse de venit pentru buget şi rente personale derivate din puterea de a-i folosi voluntar şi arbitrar instrumentele (de pildă acordarea de licenţe de import se asociază în multe ţări ale lumii cu o sursă de venit personal “gras” pentru respectivii funcţionari). Krugman). Teoreticienii aparţinând acestei şcoli economice afirmă că liberul schimb îl favorizează pe consumator (oferindu-i accesul liber la produse cu un preţ mai redus faţă de cele naţionale). Protecţionismul mai poate fi promovat. Protecţionismul comercial al acestor ţări.T. Teulon. de asemenea. În acord cu această concepţie. potrivit teoriei “Public Choice” (J. Aplicarea unei politici de acest tip poate avea diferite motivaţii. adresată tuturor membrilor comunităţii populaţiei.C. Statele nordice. Buchanan. de oamenii politici la putere. dornici de a fi realeşi. P.II. . vizând însă. importatori sau ale sindicatelor). Politica socială este acea politică economică prin care se reflectă concepţia unui popor şi a unei puteri politice aflate la conducerea unui stat privind solidaritatea socială. Tullock). ea este mai largă sau mai restrânsă.) în favoarea ţărilor în dezvoltare sau cele două sisteme de preferinţe adoptate tot în favoarea lor în cadrul U. G.A. cedează acestei tentaţii sub presiunea exercitată de diferite grupări de interese (ale unor producători.A. Ţările dezvoltate recurg însă preponderent. este tolerat în anumite condiţii pe plan internaţional. la bariere netarifare. persoanele defavorizate. Două sunt motivaţiile generale. cei care trasează coordonatele politicii comerciale a statului respectiv. Statele cu “economie socială de piaţă” au aplicat. când revin la o politică mai puternic protecţionistă. acest tip de protecţionism fiind caracteristic cu deosebire ţărilor în dezvoltare. o politică socială amplă. F. din anii 70 s-au asociat cu escaladarea protecţionismului netarifar în ţările dezvoltate. Politicile comerciale protecţioniste Politicile comerciale protecţioniste se caracterizează în primul rând prin practicarea unui nivel ridicat de taxe vamale (la import). dovadă clauza de abilitare inclusă în Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G. Se subliniază de pildă ideea că toate ţările europene dezvoltate au înfăptuit revoluţiile industriale în condiţiile practicării unui puternic protecţionism comercial la nivel naţional. cele două şocuri petroliere. care sunt mai greu decelabile şi chiar dacă contravin regulilor internaţionale în materie de comerţ internaţional. Guillochon. şi care.T. în primul rând. care au întrupat concepţia de “stat al bunăstării sociale” sau “statul – providenţă”. Sau. care pot fi regăsite atât în cazul ţărilor dezvoltate (în diferite etape de dezvoltare) cât şi al celor în dezvoltare: apărarea industiilor noi (infant industry) sau apariţia unor crize economice. sunt mai greu de sancţionat şi din acest motiv.

Kebabdjian.În schimb. în economiile naţionale de astăzi. Ed. cînd sunt practicate cursuri fixe şi. statului. statele anglo-saxone au o politică socială restrânsă. politicile economice interne au şi o dimensiune externă. Kebabdjian. deschise. respectiv. în primul rând. instituţii de învăţământ private) şi nu comunităţii din care aceasta face parte. Combinaţia particulară de instrumente specifice fiecărei politici.210 Cu alte cuvinte. Între toate aceste politici economice se crează multiple conexiuni. considerând că obligaţia protejării din punct de vedere social revine fiecărei persoane individuale în parte (asigurări de sănătate private. Cursuri fixe Cursuri flotante Imobilitatea externă Cele două politici sunt Ambele politici sunt capitalurilor ineficiente eficiente Mobilitate perfectă Politica bugetară este Politica monetară este externă a capitalurilor singura eficientă singura eficientă Mobilitate imperfectă Politica bugetară este Ambele politici sunt externă a capitalurilor singura eficientă eficiente Sursa: G. în baza unor convenţii sociale explicite sau implicite (pensii. fonduri de pensii private. Eficienţa politicii bugetare şi a celei monetare Modelul Mundell-Fleming a demonstrat care dintre politicile bugetară şi monetară sunt eficiente în condiţiile existenţei a diferite grade de mobilitate a capitalurilor. ele acţionând în interdependenţă. Anumite restricţii privind combinaţia de politici aplicate sunt generate de gradul de deschidere externă a respectivei economii (vezi explicaţiile ulterioare) şi de regimul de curs de schimb practicat. deci există o “dualitate inevitabilă intern-extern” (G. sunt mai eficiente unele sau altele dintre politicile economice. ajutoare sociale pentru diferite categorii de persoane defavorizate). în raport cu aceste caracteristici specifice. pag. de obiectivele economice generale (menţinerea unui anumit ritm al creşterii economice) şi de cele specifice urmărite (cum ar fi atragerea investiţiilor străine). L’economie mondiale. respectiv. Prin politica socială statul oferă anumite servicii publice (de sănătate. 1994. Având în . de educaţie) sau efectuează anumite transferuri sociale. du Seuil. practicată de un stat la un moment dat este determinată. 1994). reprezentantului acesteia. deoarece. cursuri flotante.

Drept urmare. De pildă. faţă de mediul extern. dacă economiile interne depăşesc investiţiile interne.în acestă situaţie se aflau fostele ţări comuniste. ponderea stocului de investiţii străine în PIB ş. . deoarece aceste ţări au pieţe interne mari şi o cerere internă solvabilă ridicată. sau mai precis. această caracteristică defineşte gradul de antrenare a acelei economii în procesul globalizării. având o foarte restrânsă comunicare cu acesta . ca de pildă: ponderea volumului exporturilor sau a schimburilor externe cumulate în PIB. în mod necesar.vedere legea de echilibru a lui Walras (potrivit căreia suma dezechilibrelor pe toate pieţele interne este. combinaţia de politici economice trebuie să ţină seamă de această dualitate. prin evaluarea scalei aplicării de controale de stat la graniţe pentru fluxurile internaţionale (intrări şi ieşiri de mărfuri. Deschiderea externă este evaluată calitativ sub aspectul funcţionării sale reale (“deschidere funcţională”). Deschiderea externă Economiile naţionale trebuie analizate şi din perspectiva deschiderii lor externe. sau invers. precum Uniunea Europeană. Specialiştii folosesc două tipuri de evaluare a gradului de deschidere externă. de integrare economică avansată. de sens contrar. chiar mari puteri.a. servicii. În cazul ţărilor mari. unii dintre indicatorii menţionaţi au valori mai mici (cum ar fi ponderea schimburilor comerciale totale în PIB). deschiderea externă este evaluată prin mai mulţi indicatori. pentru atingerea unor obiective determinate. mai amplă sau mai redusă. deoarece în prezent. una calitativă şi una cantitativă. Cantitativ. în planul relaţiilor externe. rezultă că orice dezechilibru intern are replica sa. Indicatorii cantitativi arată un grad mai mare de deschidere externă a economiilor dezvoltate mici şi mijlocii. capitaluri şi persoane) şi a formelor pe care le îmbracă acestea (sub aspectul îndeosebi al transparenţei). atunci se înregistrează ieşiri nete de capital din ţară în exterior. în condiţiile globalizării. precum şi a celor care fac parte dintro grupare regională. membre ale CAER) sau de deschidere. nulă). Economiile naţionale se pot afla în două situaţii: aceea de autarhie (când funcţionează fără să comunice cu mediul extern.

3.repartizarea echitabilă a veniturilor (vezi indicele Gini). Tehnic. măsurată prin rata inflaţiei. care să nu conducă la o polarizare socială accentuată. potrivit profesorului G. care se creează ca urmare a existenţei unor monede diferite la nivel naţional. de 1. cu atât distribuţia veniturilor este mai inegală. d) prin politicile economice. echilibrul extern. ocuparea forţei de muncă. exprimă o distribuţie perfect inegală. indicat de soldul bugetar. . el se calculează ca raportul dintre aria dintre arcuirea Curbei Lorenz şi axa distribuţiei perfect egale a veniturilor şi aria triunghiului creat de abcisă şi axa mediară a distribuţiei perfect egale a veniturilor. o distribuţie perfect egală. iar valoarea sa minimă. Astfel. evaluată prin rata şomajului. .3 Tipuri de interdependenţe dintre economiile naţionale Cele mai importante interdependenţe dintre economiile naţionale se creează. de 0.macrostabilitatea sa economică (stabilitatea preţurilor. Kebabdjian (1994).Stabilitatea economică şi socială De asemenea. prin următoarele canale: a) prin schimburile de mărfuri şi servicii. în comparaţie cu o distribuţie ideală (egală) a veniturilor. acestea sunt determinate de nivelul veniturilor consumatorilor din ţările partenere şi de competitivitatea produselor oferite pe pieţele externe. valoarea maximă a coeficientului.existenţa egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii ţării de analiză. Stabilitatea este dată de: . b) prin relaţiile monetar-valutare. estimat prin soldul balanţei curente). . importantă pentru analiza şi caracterizarea unei economii naţionale este evaluarea stabilităţii sale economice şi sociale. concretizate în fluxuri financiare internaţionale.sociale dintr-o economie pe seama evaluării gradului de distribuţie a veniturilor. echilibrul bugetar. Cu cât aria este mai mare. Indicele Gini Coeficientul sau indicele Gini măsoară inegalităţile economico. c) prin relaţiile financiare.

1986). deoarece ţările dezvoltate şi emergente vor concura între ele pentru atragerea de capitaluri. J. Pentru a contracara acest posibil efect. detaliate. SUA. de coordonare. prin intermediul lor. Kebabdjian. pentru a stimula creşterea economică. Sau. pe seama preţului extern. De pildă. creşterile de preţuri la ţiţei din anii 70. de la 11 septembrie 2001.) au căzut de acord să reducă ratele dobânzilor de referinţă.Adda. toate aceste interdependenţe s-au extins şi amplificat. au determinat ţările dezvoltate. când majoritatea economiilor sunt deschise către exterior. Cel mai puternic se evidenţiază aceste caracteristici în cazul politicilor economice. Dijmărescu. Interdependenţele dintre ţări pot avea caractere diferite: ele pot fi de tip competitiv (non-cooperativ). economia mondială era în pericol de a intra într-o recesiune severă. De pildă. să-şi modifice structurile industriale şi să pună în aplicare alte tipuri de politici economice decât cele practicate până atunci (E. pentru a înţelege mai bine. celelalte state. de cooperare sau de coordonare (G. dacă ea este o ţară “mare putere” sau cu potenţial economic mare. Japonia şi ţările membre ale zonei euro (din U. la un moment dat. După atentatele din SUA. dar. a politicilor monetare. o ţară poate practica. în alte capitole ale manualului. este următorul. de astă dată. impuse de ţările în dezvoltare mari exportatoare. Ar fi totuşi de menţionat faptul că. Un alt exemplu. Mai pe larg despre aceste . De pildă. polii Triadei. în întrega perioadă de după cel de-al II-lea război mondial. 2001). în prezent.Aceste interdependenţe vor face obiectul unor analize distincte. 1994. acest act conduce la aprecierea monedei sale faţă de prima ţară.E. parteneră. pentru o altă ţară. pe seama cererii (deci şi-au coordonat politicile monetare). o majorare a ratei dobânzii în SUA antrenează o tendinţă asemănătoare la scară mondială. inclusiv asupra celor puternice. prin care îşi stimulează exporturile. ci şi statele “slabe” pot exercita influenţe asupra evoluţiei economice din alte state. s-au adâncit şi au devenit tot mai complexe. o politică valutară de “depreciere competitivă” a monedei naţionale. dependente de importul de ţiţei. 1999. Vom lua câte un exemplu. o modificare de politică economică într-o ţară poate produce anumite fenomene în ţările vecine sau chiar pe scară mondială. fenomen ce dezavantajează exporturile proprii. aşa încât nu doar statele puternice influenţează.

Economiile naţionale interacţionează şi cu alţi actori ai economiei mondiale. Interdependenţele dintre economiile naţionale şi economia mondială în ansamblul său sunt însă mult mai numeroase şi mai complexe. marcată de graniţe naţionale recunoscute pe plan internaţional şi printr-o putere politică legitimă. Rezumatul capitolului 3 ¾ Statul modern este suportul creării şi funcţionării economiilor naţionale. ¾ Interdependenţele dintre economiile naţionale pot fi de tip competitiv. tipul de politici economice practicate. nivelul de dezvoltare. cum ar fi societăţile transnaţionale sau organizaţiile de integrare regională sau organizaţiile internaţionale. De asemenea. dar şi acest subiect este prezentat întrun alt capitol al manualului. ¾ Între economiile naţionale se creează numeroase interdependenţe prin schimburile de mărfuri şi servicii. . ¾ Economiile naţionale interacţionează cu alţi actori importanţi din economia mondială: societăţile transnaţionale. El este definit ca o entitate teritorială distinctă. autonomă. Ghidul studentului A. ¾ Economiile naţionale se caracterizează prin existenţa unei pieţe interne unificate. de cooperare sau de coordonare. prin relaţiile valutarfinanciare şi prin politicile economice. ele depăşind planul interdependenţelor dintre ele. a unei monede naţionale şi a unor politici şi practici economice uniforme pe tot cuprinsul teritoriului său. dar aceste relaţii sunt analizate în alte capitole ale manualului. ele se implică în mod specific în structurile de guvernanţă mondiale.interdependenţe şi despre efectele lor se va discuta în capitolul privind Ordinea economică mondială. organizaţiile internaţionale. precum: potenţialul economic. ¾ Comparaţiile internaţionale dintre diferitele economii naţionale au în vedere anumite caracteristici distincte ale acestora. tipul de mecanism economic. care este abilitată să guverneze în urma unor alegeri democratice.

. Cum se poate estima corect nivelul de dezvoltare al unei ţări? 3. produs naţional brut nivel de dezvoltare economică indicele dezvoltării umane deschidere externă politică monetară.. 2002 3. J. Probleme de discuţie 1. DUMITRESCU. Daţi exemple de interdependenţe care se creează între economiile naţionale. Institutul european. STRANGE. G. A. Bucureşti. KEBABDJIAN... S. 1998 . 2001 2. Editura Nemira. 8. J. Bucureşti. 1994 7.). La Decouverte. du Seuil. GRAY. G. L’ economie mondiale. C. Ce semnificaţie are dualitatea intern-extern a politicilor economice în prezent? 5. 1998 6. politică comercială. (coord. Granta Books. Prin ce se caracterizează statul modern şi ce atribuţii îşi menţine el în condiţiile globalizării? 2. S. Explicaţi mecanismele lor. IANCU. Les theories de l’ economie politique internationale... 1996 4. Bazele teoriei politicii economice. Du Seuil. D. Politici economice. ediţia a-II-a. Termeni-cheie: potenţial economic produs intern brut. politică fiscală. ADDA. La mondialisation de l’ economie.B. KEBABDJIAN. C.. State şi pieţe. Bibliografie selectivă: 1. A. GENEREUX. Bucureşti. Editurile AllBeck şi IRLI. Liberalismul. 2000 9. Editura Economică. Care sunt valorile fundamentale care determină particularităţile de mecanism economic ale diferitelor economii naţionale şi cum influenţează ele structurile şi politicile acestora? 4. J. PREDA. Institutul European.. BAL. antologie de texte. 1999. False dawn. Economie mondială. 1998 5..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful