DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ

ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚŘȦşŞȱ
CAPÍTULOȱ Ŝǯȱ ANTECEDENTE5ȱ PARAȱ EVALUARȱ QUEȱ ELȱ PROYECTOȱ NOȱ
REQUIEREȱPRE5ENTARȱUNȱE5TUDIOȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȱ
Ŝǯŗǯȱ PcrtincnciaȱdcȱIngrcsnȱa!ȱ5istcmaȱdcȱEva!uaciðnȱdcȱImpactnȱAmbicnta!ȱ
ȱ
Inȱeslaȱsecciónȱseȱ¡resenlaȱeIȱanaIisisȱdeȱ¡erlinenciaȱambienlaIȱdeIȱ¡royecloȱ
deȱ acuerdoȱ aȱ Iaȱ Leyȱ deȱ ßasesȱ deIȱ Medioȱ Ambienleȱ ǻLeyȱ Nǚȱ ŗşǯřŖŖȱ yȱ susȱ
modificacionesǼDzȱ yȱ aIȱ RegIamenloȱ deIȱ Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ Im¡acloȱ
AmbienlaIȱǻDecreloȱNǚȱşśȦŖŗȱdeȱMINSIGIRISǼǯȱȱ
IIȱanaIisisȱincIuyeȱIaȱ|uslificaciónȱdeȱingresarȱeIȱ¡royecloȱaȱevaIuaciónȱenȱeIȱ
Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIȱ ǻSIIAǼȱ yȱ Iaȱ ¡erlinenciaȱ deȱ
¡resenlarȱunaȱDecIaraciónȱdeȱIm¡acloȱAmbienlaIȱǻDIAǼǯȱȱ
ȱ
Ŝǯŗǯŗȱ Dcȱ !aȱ nb!igaciðnȱ dcȱ ingrcsarȱ a!ȱ sistcmaȱ dcȱ cva!uaciðnȱ dcȱ impactnȱ
ambicnta!ȱ scna!adnȱ cnȱ !aȱ Lcyȱ Nǚȱ ŗşǯřŖŖǰȱ snbrcȱ Bascsȱ Gcncra!csȱ dc!ȱ Mcdinȱ
AmbicntcȱǻLBGMAǼȱ
ȱ
IIȱ ArlicuIoȱ ŗŖȱ deȱ Iaȱ Leyȱ eslabIeceȱ Iaȱ li¡oIogiaȱ deȱ ¡royeclosȱ oȱ aclividadesȱ
queȱ sonȱ susce¡libIesȱ deȱ causarȱ im¡acloȱ ambienlaIȱ yȱ queȱ ¡orȱ Ioȱ lanloȱ eslanȱ
obIigadosȱaȱsomelerseȱaIȱSIIAȱ¡araȱsuȱevaIuaciónȱambienlaIǯȱ
ȱ InlreȱIosȱ¡royeclosȱqueȱseȱencuenlranȱenȱeslaȱcalegoriaȱeslanȱIosȱindicadosȱ
enȱ Iaȱ Ielraȱ oǼȱ ȃIroyeclosȱ deȱ saneamienloȱ ambienlaIǰȱ laIesȱ comoȱ sislemasȱ deȱ
aIcanlariIIadoȱ yȱ aguaȱ ¡olabIeǰȱ ¡Ianlasȱ deȱ lralamienloȱ deȱ aguasȱ oȱ deȱ residuosȱ
sóIidosȱ deȱ origenȱ domiciIiarioǰȱ reIIenosȱ sanilariosǰȱ emisariosȱ submarinosǰȱ
sislemasȱ deȱ lralamienloȱ yȱ dis¡osiciónȱ deȱ residuosȱ induslriaIesȱ Iiquidosȱ oȱ
sóIidosȄǯȱ
ȱ Iorȱ olraȱ ¡arleǰȱ enȱ eIȱ TiluIoȱ IIȱ deȱ eslaȱ mismaȱ Leyǰȱ seȱ eslabIeceȱ comoȱ
inslrumenloȱ deȱ Gesliónȱ AmbienlaIȱ aIȱ Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ Im¡acloȱ
AmbienlaIǰȱ queȱ eslaȱ normadoȱ ¡orȱ eIȱ RegIamenloȱ deIȱ Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ
Im¡acloȱ AmbienlaIǰȱ DǯSǯȱ şśȱ deȱ ŘŖŖŗȱ deIȱ Minislerioȱ Secrelariaȱ GeneraIȱ deȱ Iaȱ
IresidenciaǰȱenȱadeIanleǰȱeIȱRegIamenloǯȱ
ȱ AIȱiguaIȱqueȱenȱ eIȱcasoȱdeȱIaȱLeyȱŗşǯřŖŖǰȱenȱeIȱarlicuIoȱřȱdeIȱRegIamenloȱseȱ
eslabIecenȱ Iosȱ ¡royeclosȱ oȱ aclividadesȱ susce¡libIesȱ deȱ causarȱ im¡aclosȱ
ambienlaIesǰȱenȱcuaIesquieraȱdeȱsusȱfasesǰȱqueȱdeberanȱsomelerseȱaIȱSIIAǰȱ enlreȱ
IosȱqueȱseȱencuenlranȱIosȱseñaIadosȱenȱIaȱIelraȱoǼǰȱqueȱaȱsuȱvezȱseñaIaȱǻeIȱenfasisȱ
esȱnueslroǼDZȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚřȦşŞȱ
oǯŞǼȱȃSisicnasȱ!cȱiraianicnicȱqȦcȱ!ispcsicicnȱ!cȱrcsi!ucsȱin!usiria|csȱsc|i!csȄǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ŜǯŗǯŘȱ Dcȱ!aȱncurrcnciaȱdcȱcIcctnsǰȱcaractcrísticasȱnȱcircunstanciasȱscna!adnsȱcnȱ
c!ȱartícu!nȱŗŗǚȱdcȱ!aȱLBGMAȱ
ȱ
IIȱ arlicuIoȱ Śȱ deIȱ RegIamenloȱ deIȱ SIIAȱ dis¡oneȱ queȱ ȃIIȱ liluIarȱ deȱ unȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ queȱ seȱ somelaȱ aIȱ Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ Im¡acloȱ
AmbienlaIǰȱ Ioȱ haraȱ ¡resenlandoȱ unaȱ DecIaraciónȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIǰȱ saIvoȱ
queȱ dichoȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadȱ genereȱ oȱ ¡resenleȱ aIgunosȱ deȱ Iosȱ efeclosǰȱ
caraclerislicasȱ oȱ circunslanciasȱ conlem¡Iadosȱ enȱ eIȱ arlicuIoȱ ŗŗǚȱ deȱ Iaȱ Leyǰȱ enȱ
cuyoȱcasoȱdeberaȱ¡resenlarȱunȱIsludioȱdeȱIm¡acloȱAmbienlaIȄǯȱ
ȱ IIȱ arlicuIoȱ ŗŗȱ deȱ Iaȱ LßGMAȱ indicaȱ queȱ deberanȱ ¡resenlarȱ unȱ esludioȱ deȱ
im¡acloȱambienlaIǰȱIosȱ¡royeclosȱqueȱgenerenȱoȱ¡resenlenǰȱaȱIoȱmenosȱaIgunoȱdeȱ
IosȱsiguienlesȱefeclosǰȱcaraclerislicasȱoȱcircunslanciasDZȱ
LelraȱaǼȱRiesgoȱ¡araȱIaȱsaIudȱdeȱIaȱ¡obIaciónǰȱdebidoȱaȱIaȱcanlidadȱyȱcaIidadȱ
deȱefIuenlesǰȱemisionesȱoȱresiduosDzȱ
Lelraȱ bǼȱ Ifeclosȱ adversosȱ significalivosȱ sobreȱ Iaȱ canlidadȱ yȱ caIidadȱ deȱ Iosȱ
recursosȱnaluraIesȱrenovabIesǰȱincIuidosȱeIȱsueIoǰȱaguaȱyȱaireDzȱ
Lelraȱ cǼȱ Reasenlamienloȱ deȱ comunidadesȱ humanasǰȱ oȱ aIleraciónȱ
significalivaȱdeȱIosȱsislemasȱdeȱvidaȱyȱcoslumbresȱdeȱgru¡osȱhumanosDzȱ
Lelraȱ dǼȱ LocaIizaciónȱ enȱ oȱ ¡róximaȱ aȱ ¡obIacionesǰȱ recursosȱ yȱ areasȱ
¡rolegidasǰȱ siliosȱ ¡riorilariosȱ ¡araȱ Iaȱ conservaciónǰȱ humedaIesȱ ¡rolegidosȱ yȱ
gIaciaresǰȱsusce¡libIesȱdeȱserȱafecladosǰȱasiȱcomoȱeIȱvaIorȱambienlaIȱdeIȱlerrilorioȱ
enȱqueȱseȱ¡relendeȱem¡IazarDzȱȱ
Lelraȱ eǼȱ AIleraciónȱ significalivaǰȱ enȱ lerminosȱ deȱ magniludȱ oȱ duraciónǰȱ deIȱ
vaIorȱ¡aisa|islicoȱoȱlurislicoȱdeȱunaȱzonaDzȱyȱ
Lelraȱ fǼȱ AIleraciónȱ deȱ monumenlosǰȱ siliosȱ conȱ vaIorȱ anlro¡oIógicoǰȱ
arqueoIógicoǰȱhislóricoȱyǰȱenȱgeneraIǰȱIosȱ¡erlenecienlesȱaIȱ¡alrimonioȱcuIluraIǯȱ
Aȱ efeclosȱ deȱ evaIuarȱ siȱ unȱ delerminadoȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadȱ ¡resenlaȱ oȱ
generaȱaIgunoȱdeȱIosȱefeclosǰȱ caraclerislicasȱoȱcircunslanciasȱanlesȱidenlificadosǰȱȱ
ConcIusiónDZȱ IIȱ ¡royecloȱ debeȱ serȱ somelidoȱ aIȱ Sislemaȱ deȱ IvaIuaciónȱ deȱ
Im¡acloȱAmbienlaIǰȱyaȱqueȱ¡resenlaȱIasȱcaraclerislicasȱdefinidasȱenȱeIȱArlicuIoȱ
ŗŖȱdeȱIaȱLeyǰȱIelraȱoǼȱyȱenȱeIȱArlicuIoȱřȱdeIȱRegIamenloǰȱIelraȱoǯŞǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚŚȦşŞȱ
eIȱRegIamenloȱdeIȱSIIAǰȱenȱsusȱarlicuIosȱśǚǰȱŜǚǰȱŞǚǰȱşǚǰȱŗŖķȱyȱŗŗķȱeslabIeceȱdiversasȱ
consideracionesȱqueȱseȱdebenȱlenerȱ¡resenlesǯȱ
ȱ Inȱ reIaciónȱ aIȱ Iroyecloǰȱ aȱ conlinuaciónȱ seȱ anaIizanȱ Iasȱ dis¡osicionesȱ deIȱ
arlicuIoȱ ŗŗȱ deȱ Iaȱ LßGMAȱ yȱ deȱ Iosȱ ciladosȱ arlicuIosȱ deIȱ RegIamenloȱ deIȱ SIIAǰȱ aȱ
finȱ deȱ verificarȱ Iaȱ ocurrenciaȱ deȱ aIgunoȱ deȱ dichosȱ efeclosǰȱ caraclerislicasȱ oȱ
circunslanciasȱqueȱhaganȱnecesarioȱeIȱsomelimienloȱdeIȱmismoȱaIȱSIIAȱmedianleȱ
unȱIIAǯȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱ
Loȱ eslabIecidoȱ enȱ Iasȱ normasȱ
¡rimariasȱ deȱ caIidadȱ ambienlaIȱ yȱ deȱ
emisiónȱ vigenlesǯȱ Aȱ faIlaȱ deȱ laIesȱ
normasǰȱ seȱ uliIizaranȱ comoȱ referenciaȱ
Iasȱ vigenlesȱ enȱ Iosȱ Isladosȱ queȱ seȱ
señaIanȱ enȱ eIȱ Arlǯȱ ŝķȱ deIȱ ¡resenleȱ
RegIamenloǯȱ
ȱ
Conformeȱ aȱ Iosȱ anlecedenlesȱ
enlregadosȱ enȱ Iaȱ DIAǰȱ eIȱ Iroyecloȱ
generaȱ reducidasȱ emisionesȱ
almosfericasȱ queȱ cum¡Ienȱ conȱ Iaȱ
normalivaȱ vigenleǰȱ unȱ escasoȱ
voIumenȱ deȱ residuosȱ sóIidosȱ yȱ ruidoǰȱ
¡orȱ Ioȱ queȱ noȱ com¡romeleȱ eIȱ
cum¡Iimienloȱ deȱ normalivasȱ
ambienlaIesǯȱ
IorȱIoȱdemasǰȱenȱeIȱareaȱdeIȱ¡royecloǰȱ
noȱ exisleȱ ¡obIaciónȱ queȱ ¡uedaȱ serȱ
afecladaȱ¡orȱIasȱemisionesǰȱ¡orȱIoȱcuaIȱ
noȱ ¡oneȱ enȱ riegoȱ Iaȱ saIudȱ deȱ Iaȱ
¡obIaciónǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Artícu!nȱśDZȱȱ
IIȱ liluIarȱ deberaȱ ¡resenlarȱ unȱ Isludioȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIȱ siȱ suȱ ¡royecloȱ oȱ
aclividadȱ generaȱ oȱ ¡resenlaȱ riesgosȱ ¡araȱ Iaȱ saIudȱ deȱ Iaȱ ¡obIaciónǰȱ debidoȱ aȱ Iaȱ
canlidadȱyȱcaIidadȱdeȱIosȱefIuenlesǰȱemisionesȱoȱresiduosȱqueȱgeneraȱoȱ¡roduceǯȱ
Aȱob|eloȱdeȱevaIuarȱeIȱriesgoȱaȱqueȱseȱrefiereȱeIȱincisoȱanleriorǰȱseȱconsideraraDZȱȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚśȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱ
Laȱ com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadǰȱ
canlidadȱ yȱ concenlraciónȱ deȱ Iosȱ
efIuenlesȱIiquidosȱyȱdeȱIasȱemisionesȱ
aȱIaȱalmósferaǯȱ
ȱ
IIȱ Iroyecloȱ noȱ generaȱ efIuenlesȱ
Iiquidosǰȱ aȱ exce¡ciónȱ deȱ aqueIIosȱ
asociadosȱaȱIasȱdescargasȱdeȱserviciosȱ
sanilariosȱ ¡araȱ Iosȱ lraba|adoresǰȱ ¡araȱ
Iasȱ cuaIesȱ seȱ uliIizaranȱ Iasȱ
inslaIacionesȱ exislenlesȱ queȱ cuenlanȱ
conȱsislemaȱdeȱaIcanlariIIadoǯȱȱ
Inȱ cuanloȱ aȱ Iasȱ emisionesȱ
almosfericasǰȱcomoȱseȱ¡uedeȱobservarȱ
enȱ Iaȱ Memoriaȱ deȱ CaIcuIoȱ deȱ
Imisionesȱ ȱ ǻAnexoȱ Nķȱ Śȱ deȱ Iaȱ DIAǼȱ
eslasȱ noȱ re¡resenlanȱ riesgoȱ aIgunoȱ
¡araȱ Iaȱ saIudȱ deȱ Iaȱ ¡obIaciónǰȱ ¡orȱ
cuanloȱ cum¡Ienȱ conȱ Iaȱ normalivaȱ
vigenleǯȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Laȱ frecuenciaǰȱ duraciónȱ yȱ Iugarȱ deȱ
IasȱdescargasȱdeȱefIuenlesȱIiquidosȱyȱ
deȱemisionesȱaȱIaȱalmósferaǯȱȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ generaȱ descargasȱ deȱ
efIuenlesȱIiquidosȱqueȱ¡uedanȱafeclarȱ
eIȱ enlornoǯȱ Losȱ efIuenlesȱ Iiquidosȱ
corres¡ondenȱaȱIosȱgeneradosȱ¡orȱIosȱ
lraba|adoresǰȱ Iasȱ cuaIesȱ seranȱ
mane|adasȱ adecuadamenleȱ yȱ Iasȱ
emisionesȱ almosfericasȱ sonȱ minimasȱ
yȱ noȱ seȱ modificanȱ res¡ecloȱ deIȱ IIanȱ
deȱRecu¡eraciónȱoriginaIǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚŜȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱdǼȱ
Laȱ com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadȱ yȱ
canlidadȱdeȱresiduosȱsóIidosǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ sóIoȱ generaraȱ residuosȱ
sóIidosȱ deȱ li¡oȱ domiciIiarioǰȱ Iosȱ
cuaIesȱ seranȱ mane|adosȱ
adecuadamenleǯȱ Dadoȱ queȱ Iaȱ
com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadȱyȱcanlidadȱ
deȱ Iosȱ residuosȱ sóIidosȱ generadosȱ noȱ
generanȱ efeclosȱ adversosȱ
significalivosǰȱ enȱ lanloȱ seranȱ
mane|adosȱ adecuadamenleǰȱ lam¡ocoȱ
esȱfaclibIeȱqueȱIaȱfrecuenciaǰȱduraciónȱ
oȱ Iugarȱ deIȱ mane|oȱ deȱ Iosȱ residuosȱ
lengaȱ incidenciaȱ enȱ Iaȱ manifeslaciónȱ
deȱ riesgosȱ sobreȱ Iaȱ saIudȱ deȱ Iaȱ
¡obIaciónǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Laȱ frecuenciaǰȱ duraciónȱ yȱ Iugarȱ deIȱ
mane|oȱdeȱresiduosȱsóIidosǯȱ
ȱ
IIȱ mane|oȱ deȱ Iosȱ residuosȱ sóIidosȱ seȱ
reaIizaraȱ deȱ acuerdoȱ aȱ Iaȱ normalivaȱ
vigenleǰȱnoȱafeclandoȱaȱIaȱcomunidadȱ
lanloȱ ¡orȱ suȱ frecuenciaǰȱ duraciónȱ yȱ
Iugarȱ deȱ mane|oǰȱ ¡uesȱ seranȱ
dis¡ueslosȱ enȱ unȱ silioȱ aulorizadoǰȱ
conformeȱaȱsuȱli¡oȱǻdomiciIiariosǼǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚŝȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱIǼȱ
Laȱ diferenciaȱ enlreȱ Iosȱ niveIesȱ
eslimadosȱ deȱ inmisiónȱ ruidoȱ conȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ yȱ eIȱ niveIȱ deȱ
ruidoȱ deȱ fondoȱ re¡resenlalivoȱ yȱ
caraclerislicoȱ deIȱ enlornoȱ dondeȱ
exislaȱ¡obIaciónȱhumanaȱ¡ermanenleǯȱ
ȱ
IIȱ Iroyecloȱ noȱ ȱ su¡eraȱ Iosȱ niveIesȱ deȱ
ruidoȱ indicadosȱ enȱ Iaȱ normalivaȱ
vigenleǰȱ ¡orȱ Ioȱ lanloȱ noȱ sonȱ
susce¡libIesȱ deȱ afeclarȱ aȱ Iaȱ
comunidadǰȱ queȱ seȱ encuenlraȱ Ie|osȱ
deIȱ Iroyecloȱ comoȱ seȱ ¡uedeȱ a¡reciarȱ
enȱ eIȱ Anexoȱ Nķȱ śȱ deȱ eslaȱ DIAǯȱ
Ademasȱ eIȱ IIanȱ deȱ Recu¡eraciónȱ
originaIȱ yaȱ seȱ encuenlraȱ cum¡Iiendoȱ
Iaȱ normalivaȱ yȱ Iaȱ modificaciónȱ noȱ
generaȱmayorȱemisiónȱdeȱruidoǯȱȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱgǼȱ
Lasȱ formasȱ deȱ energiaǰȱ radiaciónȱ yȱ
vibracionesȱgeneradasȱ¡orȱeIȱ¡royecloȱ
oȱaclividadǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ generaraȱ energiaǰȱ
radiaciónȱ yȱ vibracionesȱ queȱ ¡uedanȱ
afeclarȱ aȱ Iaȱ ¡obIaciónǰȱ dadoȱ queȱ ¡orȱ
Iasȱ caraclerislicasȱ deIȱ ¡royecloȱ noȱ
generanȱesleȱli¡oȱdeȱemisionesǯȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱhǼȱ
LosȱefeclosȱdeȱIaȱcombinaciónȱ
oȱ inleracciónȱ conocidaȱ deȱ Iosȱ
conlaminanlesȱ emilidosȱ oȱ
generadosȱ ¡orȱ eIȱ ¡royecloȱ oȱ
aclividadǯȱ
ȱ
Dadasȱ Iasȱ caraclerislicasȱ yȱ mane|oȱ deȱ
Iosȱ residuosǰȱ asiȱ comoȱ Iasȱ reducidasȱ
emisionesȱ almosfericasǰȱ eslasȱ noȱ
generaranȱinleracciónȱconocidaȱdeȱIosȱ
conlaminanlesȱ emilidosȱ oȱ generadosȱ
queȱ¡uedanȱ¡onerȱȱ enȱ riesgoȱ Iaȱ saIudȱ
deȱIaȱ¡obIaciónǯȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚŞȦşŞȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱȱ
Loȱ eslabIecidoȱ enȱ Iasȱ normasȱ
secundariasȱ deȱ caIidadȱ ambienlaIȱ yȱ
deȱemisiónȱvigenlesǯȱAȱfaIlaȱdeȱlaIesȱ
normasǰȱ seȱ uliIizaranȱ comoȱ
referenciaȱ Iasȱ vigenlesȱ enȱ Iosȱ
Isladosȱ queȱ seȱ señaIanȱ enȱ eIȱ
ArlicuIoȱ ŝǚȱ deIȱ ¡resenleȱ
RegIamenloǯȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
IIȱ Iroyecloǰȱ noȱ generaraȱ emisionesȱ
almosfericasǰȱ ruidoȱ niȱ residuosȱ enȱ
canlidadesȱ significalivasȱ queȱ eslenȱ
¡orȱsobreȱIosȱeslandaresȱseñaIadosȱenȱ
Iasȱ normasȱ deȱ emisionesȱ a¡IicabIesȱ yȱ
vigenlesǯȱIorȱolraȱ¡arleǰȱIasȱemisionesȱ
queȱ seȱ ¡roduzcanȱ lam¡ocoȱ
ocasionaranȱ siluacionesȱ deȱ Ialenciaȱ oȱ
saluraciónȱenȱIaȱcaIidadȱdeIȱaguaǰȱaireȱ
oȱ sueIoȱ enȱ eIȱ senlidoȱ queȱ ¡uedanȱ darȱ
origenȱ aIȱ incum¡Iimienloȱ deȱ normasȱ
deȱcaIidadȱsecundariasǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Artícu!nȱŜDZȱȱ
IIȱTiluIarȱdeberaȱ¡resenlarȱunȱIsludioȱdeȱIm¡acloȱ AmbienlaIȱsiȱ suȱ¡royecloȱoȱ
aclividadȱgeneraȱ oȱ¡resenlaȱ efeclosȱadversosȱsignificalivosȱsobreȱIaȱcanlidadȱ yȱ
caIidadȱdeȱIosȱrecursosȱnaluraIesȱrenovabIesǰȱincIuidosȱeIȱsueIoǰȱaguaȱyȱaireǯȱ
Aȱob|eloȱdeȱevaIuarȱsiȱseȱgeneranȱoȱ¡resenlanȱIosȱefeclosȱadversosȱsignificalivosȱ
aȱqueȱseȱrefiereȱeIȱincisoȱanleriorȱseȱconsideraraDZȱ
ConcIusiónDZȱ IIȱ ¡royecloȱ noȱ requiereȱ ingresarȱ aIȱ SIIAȱ aȱ lravesȱ deȱ unȱ IIAǰȱ enȱ
virludȱdeȱIoȱdis¡uesloȱ¡orȱIaȱIelraȱaǼȱdeIȱarlicuIoȱŗŗȱdeȱIaȱLßGMAȱenȱreIaciónȱ
conȱeIȱarlicuIoȱśȱdeIȱRegIamenloȱdeIȱSIIAǰȱyaȱqueȱnoȱgeneraȱoȱ¡resenlaȱriesgosȱ
¡araȱIaȱsaIudȱdeȱIaȱ¡obIaciónǰȱdebidoȱaȱIaȱcaIidadȱdeȱIosȱefIuenlesǰȱemisionesȱoȱ
residuosȱqueȱgeneraȱoȱ¡roduceǯȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŚşȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱȱ
Laȱ com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadǰȱ
canlidadȱ yȱ concenlraciónȱ deȱ Iosȱ
efIuenlesȱIiquidosȱyȱdeȱIasȱemisionesȱaȱ
Iaȱalmósferaǯȱ
ȱ
IIȱ Iroyecloȱ noȱ conlem¡Iaȱ Iaȱ
generaciónȱdeȱemisionesȱalmosfericasȱ
niȱ deȱ efIuenlesȱ Iiquidosȱ cuyaȱ
com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadȱcanlidadȱ oȱ
concenlraciónȱ ¡resenlenȱ efeclosȱ
adversosȱ significalivosȱ sobreȱ Iaȱ
canlidadȱ yȱ caIidadȱ deȱ Iosȱ recursosȱ
naluraIesȱrenovabIesǯȱȱ
Losȱ unicosȱ efIuenlesȱ Iiquidosǰȱ sonȱ
aqueIIosȱ asociadosȱ aȱ Iasȱ descargasȱ deȱ
serviciosȱ sanilariosȱ ¡araȱ Iosȱ
lraba|adoresǰȱ ¡araȱ Iasȱ cuaIesȱ seȱ
uliIizaranȱ Iasȱ inslaIacionesȱ exislenlesȱ
queȱ cuenlanȱ conȱ sislemaȱ deȱ
aIcanlariIIadoǯȱȱ
InȱcuanloȱaȱIasȱemisionesȱalmosfericasǰȱ
comoȱseȱ¡uedeȱobservarȱenȱIaȱMemoriaȱ
deȱ CaIcuIoȱ deȱ Imisionesȱ ȱ ǻAnexoȱ Nķȱ Śȱ
deȱ Iaȱ DIAǼȱ eslasȱ noȱ re¡resenlanȱ riesgoȱ
aIgunoȱ¡araȱIosȱrecursosȱnaluraIesǯȱȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱȱ
LaȱfrecuenciaǰȱduraciónȱyȱIugarȱdeȱIasȱ
descargasȱ deȱ efIuenlesȱ Iiquidosȱ yȱ deȱ
emisionesȱaȱIaȱalmósferaǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ conlem¡Iaȱ Iaȱ descargaȱ
deȱ efIuenlesȱ Iiquidosǰȱ exce¡loȱ aqueIIasȱ
queȱ corres¡ondenȱ aȱ Iasȱ generadasȱ ¡orȱ
Iosȱ lraba|adoresǰȱ Iasȱ cuaIesȱ seranȱ
mane|adasȱ adecuadamenleȱ yȱ res¡ecloȱ
deȱ Iasȱ emisionesȱ almosfericasȱ eslasȱ sonȱ
minimasDzȱ¡orȱIoȱqueȱnoȱsonȱsusce¡libIesȱ
deȱ¡rovocarȱaIgunȱefecloȱadversoȱsobreȱ
IosȱrecursosȱnaluraIesȱrenovabIesǯȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŖȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱdǼȱȱ
Laȱ com¡osiciónǰȱ ¡eIigrosidadȱ yȱ
canlidadȱdeȱresiduosȱsóIidosǯȱ
ȱ
IIȱ¡royecloȱ¡reveȱsóIoȱIaȱgeneraciónȱdeȱ
residuosȱ sóIidosȱ deȱ li¡oȱ domiciIiarioǰȱ
¡roducidosȱ ¡orȱ Iosȱ lraba|adoresȱ yȱ queȱ
seranȱ mane|adosȱ adecuadamenleȱ yȱ noȱ
¡roducenȱ ¡orȱ suȱ com¡osiciónȱ
¡eIigrosidadȱ yȱ canlidadȱ ningunȱ efecloȱ
diversoȱ¡araȱeIȱmedioǯȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱȱ
Laȱ frecuenciaǰȱ duraciónȱ yȱ Iugarȱ deIȱ
mane|oȱdeȱresiduosȱsóIidosǯȱ
ȱ
Losȱ residuosȱ sóIidosȱ deȱ li¡oȱ
domiciIiarioȱ ȱ generadosȱ noȱ ¡rovocanȱ
efeclosȱ adversosȱ sobreȱ Iaȱ canlidadȱ yȱ
caIidadȱ deȱ Iosȱ recursosȱ naluraIesȱ
renovabIesǰȱ enȱ lanloȱ seranȱ mane|adosȱ
adecuadamenleȱ yȱ dis¡ueslosȱ enȱ Iugarȱ
aulorizadoǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱIǼȱ
Laȱ diferenciaȱ enlreȱ Iosȱ niveIesȱ
eslimadosȱ deȱ inmisiónȱ deȱ ruidoȱ conȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ yȱ eIȱ niveIȱ deȱ
ruidoȱ deȱ fondoȱ re¡resenlalivoȱ yȱ
caraclerislicoȱ deIȱ enlornoȱ dondeȱ seȱ
concenlreȱ faunaȱ nalivaȱ asociadaȱ aȱ
habilalsȱ deȱ reIevanciaȱ ¡araȱ suȱ
modificaciónǰȱ re¡roducciónȱ oȱ
aIimenlaciónȱ
ȱ
IIȱ Iroyecloȱ noȱ seȱ encuenlraȱ cercanoȱ aȱ
unȱ enlornoȱ dondeȱ seȱ concenlreȱ faunaȱ
nalivaȱasociadaȱaȱhabilalsȱdeȱreIevanciaȱ
¡araȱ suȱ modificaciónǰȱ re¡roducciónȱ oȱ
aIimenlaciónȱ susce¡libIeȱ deȱ serȱ
afecladaȱ ¡orȱ eIȱ ruidoǰȱ eIȱ cuaIȱ cum¡Ieȱ
conȱIaȱnormalivaȱvigenleǯȱȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŗȦşŞȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱgǼȱ
Lasȱ formasȱ deȱ energiaǰȱ radiaciónȱ oȱ
vibracionesȱgeneradasȱ¡orȱeIȱ¡royecloȱ
oȱaclividadǯȱ
ȱ
ȱ
IIȱ¡royecloȱnoȱgeneraraȱningunȱli¡oȱdeȱ
energiaǰȱ radiaciónȱ oȱ vibraciónǰȱ dadoȱ
queȱ ¡orȱ Iasȱ caraclerislicasȱ deIȱ ¡royecloȱ
noȱ generanȱ esleȱ li¡oȱ deȱ emisionesǰȱ ¡orȱ
Ioȱ queȱ noȱ generaȱ ȱ eIȱ efecloȱ ¡revisloȱ enȱ
esleȱIileraIǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱhǼȱ
Losȱ efeclosȱ deȱ Iaȱ combinaciónȱ yȦoȱ
inleracciónȱ conocidaȱ deȱ Iosȱ
conlaminanlesȱ emilidosȱ yȦoȱ
generadosȱ ¡orȱ eIȱ ¡royecloȱ oȱ
aclividadǯȱ
ȱ
Dadasȱ Iasȱ caraclerislicasȱ yȱ mane|oȱ deȱ
Iosȱ residuosǰȱ asiȱ comoȱ Iasȱ reducidasȱ
emisionesȱ almosfericasǰȱ eslasȱ noȱ
generaranȱ inleracciónȱ conocidaȱ deȱ Iosȱ
conlaminanlesȱ emilidosȱ oȱ generadosȱ
queȱ ¡uedanȱ ¡rovocarȱ efeclosȱ adversosȱ
sobreȱIosȱrecursosȱnaluraIesȱrenovabIesǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱiǼȱ
Laȱ reIaciónȱ enlreȱ Iasȱ emisionesȱ deȱ Iosȱ
conlaminanlesȱ generadosȱ ¡orȱ eIȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ yȱ Iaȱ caIidadȱ
ambienlaIȱ deȱ Iosȱ recursosȱ naluraIesȱ
renovabIesǯȱ
ȱ
Lasȱ emisionesȱ ¡ocoȱ significalivasȱ deIȱ
¡royecloȱ cum¡Ienȱ Iasȱ normasȱ vigenlesȱ
enȱ ChiIeǰȱ Ioȱ queȱ aseguraȱ Iaȱ manlenciónȱ
deȱ Iaȱ caIidadȱ deȱ Iosȱ recursosȱ naluraIesȱ
renovabIesǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŘȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
Lctraȱ|Ǽȱ
Laȱ ca¡acidadȱ deȱ diIuciónǰȱ dis¡ersiónǰȱ
aulode¡uraciónǰȱ asimiIaciónȱ yȱ
regeneraciónȱdeȱIosȱrecursosȱnaluraIesȱ
renovabIesȱ ¡resenlesȱ enȱ eIȱ areaȱ deȱ
infIuenciaȱdeIȱ¡royecloȱoȱaclividadȱ
ȱ
IIȱȱIroyecloȱnoȱafeclaraȱIaȱca¡acidadȱdeȱ
diIuciónǰȱ dis¡ersiónǰȱ auloȱ de¡uraciónǰȱ
asimiIaciónȱ yȱ regeneraciónȱ deȱ Iosȱ
recursosȱ naluraIesȱ renovabIesǰȱ dadoȱ
queȱ susȱ emisionesȱ sonȱ ¡unluaIesǰȱ ¡ocoȱ
significalivasȱ yȱ noȱ consideraranȱȱ
eIemenlosȱ queȱ afeclenȱ deȱ maneraȱ
direclaȱIosȱrecursosȱnaluraIesǯȱMasȱaunǰȱ
medianleȱ Iaȱ recu¡eraciónȱ deIȱ ¡ozoȱ conȱ
eIȱ reIIenoȱ deȱ maleriaIȱ inerleǰȱ noȱ
¡odemosȱ sinoȱ soslenerȱ queȱ seȱ eslariaȱ
eslimuIandoȱ Iaȱ ca¡acidadȱ deȱ
regeneraciónȱdeȱrecursosȱnaluraIesǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱkǼȱ
Laȱ canlidadȱ yȱ su¡erficieȱ deȱ
vegelaciónȱ nalivaȱ inlervenidaȱ yȦoȱ
ex¡Ioladaǰȱ asiȱ comoȱ suȱ formaȱ deȱ
inlervenciónȱyȦoȱex¡Iolaciónǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ ningunȱ li¡oȱ
deȱ ȱ vegelaciónȱ nalivaǰȱ ¡uesloȱ queȱ seȱ
em¡IazaraȱenȱeIȱIozoȱLe¡anloǰȱqueȱseȱ
encuenlraȱ inlervenidoȱ ¡orȱ Iaȱ
exlracciónȱ deȱ aridosǰȱ suȱ IIanȱ deȱ
Recu¡eraciónȱ enȱ e|ecuciónȱ yȱ ademasȱ
noȱexisleȱvegelaciónǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
Lctraȱ!Ǽȱ
Laȱ canlidadȱ deȱ faunaȱ siIveslreȱ
inlervenidaȱ yȦoȱ ex¡Ioladaǰȱ asiȱ comoȱ
suȱ formaȱ deȱ inlervenciónȱ yȦoȱ
ex¡Iolaciónǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ ningunȱ li¡oȱ deȱ
faunaȱ siIveslreǰȱ ¡uesloȱ queȱ seȱ
em¡Iazaraȱ enȱ eIȱ Iozoȱ Le¡anloǰȱ queȱ seȱ
encuenlraȱinlervenidoȱ¡orȱIaȱexlracciónȱ
deȱaridosȱyȱsuȱIIanȱdeȱRecu¡eraciónȱenȱ
e|ecuciónǰȱ dondeȱ noȱ exisleȱ faunaȱ
siIveslreǯȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śřȦşŞȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱmǼȱ
IIȱ esladoȱ deȱ conservaciónȱ enȱ queȱ seȱ
encuenlrenȱ es¡eciesȱ deȱ fIoraȱ oȱ deȱ
faunaȱ aȱ exlraerǰȱ ex¡Iolarǰȱ aIlerarȱ oȱ
mane|arǰȱ deȱ acuerdoȱ aȱ Ioȱ indicadoȱ enȱ
Iosȱ Iisladosȱ nacionaIesȱ deȱ es¡eciesȱ enȱ
¡eIigroȱ deȱ exlinciónǰȱ vuInerabIesǰȱ
rarasȱoȱinsuficienlemenleȱconocidasȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ eIȱ esladoȱ deȱ
conservaciónȱ enȱ queȱ seȱ encuenlrenȱ
es¡eciesȱdeȱfIoraȱoȱdeȱfaunaȱenȱIaȱzonaǰȱ
¡uesloȱ queȱ seȱ em¡Iazaraȱ enȱ eIȱ Iozoȱ
Le¡anloǰȱ queȱ seȱ encuenlraȱ inlervenidoȱ
¡orȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ aridosǰȱ suȱ IIanȱ deȱ
Recu¡eraciónȱ enȱ e|ecuciónȱ yȱ noȱ seȱ
conlem¡Iaȱ ¡orȱ eIȱ li¡oȱ deȱ ¡royecloǰȱ
reaIizarȱ accionesȱ queȱ afeclenȱ es¡eciesȱ
deȱfIoraȱoȱfaunaǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱnǼȱȱ
IIȱ voIumenǰȱ caudaIȱ yȦoȱ su¡erficieǰȱ
segunȱ corres¡ondaǰȱ deȱ recursosȱ
hidricosȱaȱinlervenirȱyȦoȱex¡IolarȱenDZȱ
nǯŗǼȱ Vegasȱ yȦoȱ bofedaIesȱ ubicadosȱ enȱ
Iasȱ regionesȱ Iȱ yȱ IIǰȱ queȱ ¡udierenȱ serȱ
afecladasȱ¡orȱeIȱascensoȱoȱdescensoȱdeȱ
IosȱniveIesȱdeȱaguasȱsublerraneasǯȱ
nǯŘǼȱ Areasȱ oȱ zonasȱ deȱ humedaIesȱ queȱ
¡udierenȱ serȱ afecladasȱ ¡orȱ eIȱ ascensoȱ
oȱ descensoȱ deȱ Iosȱ niveIesȱ deȱ aguasȱ
sublerraneasȱoȱsu¡erficiaIesǯȱ
nǯřǼȱȱ Cuer¡osȱdeȱaguasȱsublerraneasȱ
queȱ conlienenȱ aguasȱ miIenariasȱ yȦoȱ
fósiIesǯȱ
nǯŚǼȱȱ Unaȱ cuencaȱ oȱ subcuencaȱ
hidrograficaȱȱlransvasadaȱaȱolraǯȱ
nǯśǼȱȱ Lagosȱ oȱ Iagunasȱ enȱ queȱ seȱ
generenȱfIucluacionesȱdeȱniveIesǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Iorȱ suȱ ubicaciónǰȱ eIȱ ¡royecloȱ noȱ
afeclaraȱesleȱli¡oȱdeȱrecursosȱdeȱningunȱ
modoȱ ¡osibIeȱ yaȱ queȱ noȱ consideraȱ
inlervenirȱ yȦoȱ ex¡Iolarȱ recursosȱ
hidricosǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŚȦşŞȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱnǼȱ
Lasȱ aIleracionesȱ queȱ ¡uedaȱ generarȱ
sobreȱ olrosȱ eIemenlosȱ naluraIesȱ yȦoȱ
arlificiaIesȱ deIȱ medioȱ ambienleȱ Iaȱ
inlroducciónȱ aIȱ lerrilorioȱ nacionaIȱ deȱ
aIgunaȱes¡ecieȱdeȱfIoraȱoȱdeȱfaunaDzȱasiȱ
comoȱ Iaȱ inlroducciónȱ aIȱ lerrilorioȱ
nacionaIǰȱ oȱ usoǰȱ deȱ organismosȱ
modificadosȱ genelicamenleȱ oȱ
medianleȱolrasȱlecnicasȱsimiIaresǯȱ
ȱ
IIȱ ȱ Iroyecloȱ noȱ consideraȱ Iaȱ
inlroducciónȱ aIȱ lerrilorioȱ nacionaIȱ deȱ
es¡ecieȱ deȱ fIoraȱ oȱ deȱ faunaǯȱ Tam¡ocoȱ
conlem¡Iaȱ Iaȱ inlroducciónȱ aIȱ lerrilorioȱ
nacionaIǰȱ oȱ usoǰȱ deȱ organismosȱ
modificadosȱ genelicamenleȱ oȱ medianleȱ
olrasȱlecnicasȱsimiIaresǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱnǼȱ
Laȱ su¡erficieȱ deȱ sueIoȱ susce¡libIeȱ deȱ
¡erderseȱ oȱ degradarseȱ ¡orȱ erosiónǰȱ
com¡aclaciónȱoȱconlaminaciónȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ conlem¡Iaȱ ¡rovocarȱ
¡erdidasȱ significalivasȱ deȱ su¡erficiesȱ
deȱ sueIosȱ oȱ degradaciónȱ ¡orȱ erosiónǰȱ
com¡aclaciónȱ oȱ conlaminaciónȱ deIȱ
sueIoǯȱIorȱ eIȱconlrarioǰȱconȱIaȱaclividadȱ
conlem¡IadaȱenȱeIȱIroyecloǰȱseȱ¡ro¡iciaȱ
Iaȱ recu¡eraciónȱ deȱ sueIosȱ olroraȱ
¡erdidosȱ¡orȱIaȱaclividadȱdeȱexlracciónȱ
deȱaridosǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱpǼȱȱ
LaȱdiversidadȱbioIógicaȱ¡resenleȱenȱeIȱ
areaȱ deȱ infIuenciaȱ deIȱ ¡royecloȱ oȱ
aclividadǰȱ yȱ suȱ ca¡acidadȱ deȱ
regeneraciónǯȱ
ȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ diversidadȱ
bioIógicaȱ yȱ suȱ ca¡acidadȱ deȱ
regeneraciónǰȱ ¡uesloȱ queȱ seȱ em¡Iazaraȱ
enȱ eIȱ Iozoȱ Le¡anloǰȱ queȱ seȱ encuenlraȱ
inlervenidoȱ ¡orȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ aridosȱ
yȱ suȱ IIanȱ deȱ Recu¡eraciónȱ enȱ
e|ecuciónǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śśȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱqǼȱȱ
Laȱsu¡erficieȱoȱvoIumenȱ deȱunȱgIaciarȱ
susce¡libIeȱdeȱmodificarseǯȱȱ
ȱ
IIȱIroyecloǰȱnoȱconlem¡Iaȱinlervenciónȱ
oȱafeclaciónȱdeȱningunȱgIaciarǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ArlicuIoȱ ŞDZȱ IIȱ liluIarȱ deberaȱ ¡resenlarȱ unȱ Isludioȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIȱ siȱ suȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ generaȱ reasenlamienloȱ deȱ comunidadesȱ humanasȱ oȱ
aIleraciónȱ significalivaȱ deȱ Iosȱ sislemasȱ deȱ vidaȱ yȱ coslumbresȱ deȱ gru¡osȱ
humanosǯȱ
Aȱ ob|eloȱ deȱ evaIuarȱ siȱ eIȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadȱ generaȱ reasenlamienloȱ deȱ
comunidadesȱ humanasǰȱ seȱ consideraraȱ eIȱ des¡Iazamienloȱ yȱ reubicaciónȱ deȱ
gru¡osȱ humanosȱ queȱ habilanȱ enȱ eIȱ areaȱ deȱ infIuenciaȱ deIȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadǰȱ
incIuidasȱsusȱobrasȱyȦoȱaccionesȱasociadasǯȱ
Seȱenlenderaȱ¡orȱcomunidadesȱhumanasȱoȱgru¡osȱhumanosȱaȱlodoȱcon|unloȱdeȱ
¡ersonasȱ queȱ com¡arleȱ unȱ lerrilorioǰȱ enȱ eIȱ queȱ inleracluanȱ ¡ermanenlemenleǰȱ
dandoȱorigenȱaȱunȱsislemaȱdeȱvidaȱformadoȱ¡orȱreIacionesȱsociaIesǰȱeconómicasǰȱ
yȱ cuIluraIesǰȱ queȱ evenluaImenleȱ liendenȱ aȱ generarȱ lradicionesǰȱ inleresesȱ
comunilariosȱyȱsenlimienlosȱdeȱarraigoǯȱ
Asimismoǰȱ aȱ ob|eloȱ deȱ evaIuarȱ siȱ eIȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadȱ generaȱ aIleraciónȱ
significalivaȱ deȱ Iosȱ sislemasȱ deȱ vidaȱ yȱ coslumbresȱ deȱ gru¡osȱ humanosǰȱ seȱ
consideraraȱeIȱcambioȱ¡roducidoȱenȱIasȱsiguienlesȱdimensionesȱqueȱcaraclerizanȱ
dichoȱsislemaȱdeȱvidaǯȱ
ConcIusiónDZȱ IIȱ Iroyecloȱ noȱ requiereȱ ingresarȱ aIȱ SIIAȱ aȱ lravesȱ deȱ unȱ IIAǰȱ enȱ
virludȱdeȱIoȱdis¡uesloȱ¡orȱIaȱIelraȱbǼȱdeIȱarlicuIoȱŗŗȱdeȱIaȱLßGMAȱenȱreIaciónȱ
conȱ eIȱarlicuIoȱŜȱdeIȱRegIamenloȱdeIȱSIIAǰȱyaȱqueȱnoȱgeneraȱefeclosȱadversosȱ
significalivosȱsobreȱIaȱcanlidadȱyȱcaIidadȱdeȱIosȱrecursosȱnaluraIesȱrenovabIesǰȱ
incIuidosȱeIȱsueIoǰȱaguaȱyȱaireǯȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŜȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱ
Dimensiónȱ geograficaǰȱ consislenleȱ enȱ
IaȱdislribuciónȱdeȱIosȱgru¡osȱhumanosȱ
enȱ eIȱ lerrilorioȱ yȱ Iaȱ eslrucluraȱ es¡aciaIȱ
deȱ susȱ reIacionesǰȱ considerandoȱ Iaȱ
densidadȱ yȱ dislribuciónȱ es¡aciaIȱ deȱ Iaȱ
¡obIaciónDzȱ eIȱ lamañoȱ deȱ Iosȱ ¡rediosȱ yȱ
lenenciaȱ deȱ Iaȱ lierraDzȱ yȱ Iosȱ fIu|osȱ deȱ
comunicaciónȱyȱlrans¡orleǯȱ
ȱ
IIȱ¡royecloȱ seȱem¡IazaraȱenȱeIȱlerrenoȱ
deIȱ Iundoȱ Le¡anloǰȱ enȱ eIȱ queȱ seȱ
encuenlraȱ o¡erandoȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ
aridosȱ yȱ IIanȱ deȱ Recu¡eraciónȱ
originaIǰȱ sinȱ habilaciónȱ niȱ viviendaȱ deȱ
es¡ecieȱaIgunaDzȱaȱIaȱvezȱnoȱseȱrequeriraȱ
deȱ ¡ersonaIȱ adicionaIȱ aIȱ queȱ yaȱ seȱ
encuenlraȱ lraba|andoȱ enȱ eIȱ Iugarȱ
dondeȱ seȱ ubicaȱ eIȱ Iroyecloǯȱ Iorȱ Ioȱ
anleriorǰȱ noȱ seȱ consideraȱ
reasenlamienloȱ deȱ comunidadesȱ
humanasȱ oȱ Iaȱ aIleraciónȱ deȱ susȱ
sislemasȱdeȱvidaǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱ
Dimensiónȱ demograficaǰȱ consislenleȱ
enȱIaȱeslrucluraȱdeȱIaȱ¡obIaciónȱIocaIȱ
¡orȱedadesǰȱsexoǰȱramaȱdeȱaclividadǰȱ
calegoriaȱ ocu¡acionaIȱ yȱ slalusȱ
migralorioǰȱ considerandoȱ Iaȱ
eslrucluraȱ urbanoȱ ruraIDzȱ Iaȱ
eslrucluraȱ segunȱ ramaȱ deȱ aclividadȱ
económicaȱ yȱ calegoriaȱ ocu¡acionaIDzȱ
Iaȱ ¡obIaciónȱ económicamenleȱ
aclivaDzȱ Iaȱ eslrucluraȱ deȱ edadȱ yȱ sexoDzȱ
IaȱescoIaridadȱyȱniveIȱdeȱinslrucciónDzȱ
yȱIasȱmigracionesDzȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ Iosȱ ¡aramelrosȱ
consideradosȱ enȱ esleȱ IileraIȱ dadasȱ Iasȱ
caraclerislicasȱyȱubicaciónȱdeIȱ¡royecloǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŝȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Dimensiónȱ anlro¡oIógicaǰȱ
considerandoȱ Iasȱ caraclerislicasȱ
elnicasDzȱ yȱ Iasȱ manifeslacionesȱ deȱ Iaȱ
cuIluraǰȱ laIesȱ comoȱ ceremoniasȱ
reIigiosasǰȱ ¡eregrinacionesǰȱ
¡rocesionesǰȱ ceIebracionesǰȱ
feslivaIesǰȱ lorneosǰȱ feriasȱ yȱ
mercadosDzȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ ningunȱ li¡oȱ
deȱ manifeslacionesȱ cuIluraIesȱ niȱ deȱ
caraclerislicasȱ elnicasǰȱ considerandoȱ
queȱ seȱ em¡Iazaȱ enȱ unaȱ zonaȱ
deshabiladaȱ yȱ excIuidaȱ deIȱdesarroIIoȱ
urbanoȱ enȱ eIȱ IIanȱ ReguIadorȱ
Melro¡oIilanoȱdeȱSanliagoǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱdǼȱ
Dimensiónȱ socioȬeconómicaǰȱ
considerandoȱ eIȱ em¡Ieoȱ yȱ
desem¡IeoDzȱ yȱ Iaȱ ¡resenciaȱ deȱ
aclividadesȱ ¡roduclivasȱ
de¡endienlesȱ deȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ
recursosȱ naluraIesȱ ¡orȱ ¡arleȱ deIȱ
gru¡oȱhumanoǰȱenȱformaȱindividuaIȱ
oȱasocialivaDzȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ Iaȱ dimensiónȱ
socioȬeconómicaǰȱ¡uesloȱqueȱ¡araȱlodasȱ
Iasȱ fasesȱ deIȱ ¡royecloȱ noȱ seȱ requeriraȱ
deȱ ¡ersonaIȱ adicionaIȱ aȱ Iosȱ queȱ
acluaImenleȱlraba|anȱenȱeIȱIugarǯȱ
LctraȱcǼȱ
Dimensiónȱ deȱ bieneslarȱ sociaIȱ
basicoǰȱ reIalivoȱ aIȱ accesoȱ deIȱ gru¡oȱ
humanoȱ aȱ bienesǰȱ equi¡amienloȱ yȱ
serviciosǰȱ laIesȱ comoȱ viviendaǰȱ
lrans¡orleǰȱ energiaǰȱ saIudǰȱ
educaciónȱyȱsanilariosȱ
ȱ
LaȱzonaȱdondeȱseȱdesarroIIaȱeIȱ¡royecloȱ
dis¡oneȱ deȱ equi¡amienloȱ yȱ serviciosȱ
basicosȱ yȱ eIȱ ¡royecloȱ noȱ afeclaraȱ eslaȱ
dimensiónǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ConcIusiónDZȱIIȱIroyecloȱnoȱrequiereȱingresarȱaIȱSIIAȱaȱlravesȱdeȱunȱIIAȱ¡orȱ
Iaȱ Ielraȱ cǼȱ deIȱ arlicuIoȱ ŗŗȱ deȱ Iaȱ LßGMAȱ enȱ reIaciónȱ conȱ Ioȱ dis¡uesloȱ ¡orȱ eIȱ
arlicuIoȱŞȱdeIȱRegIamenloȱdeIȱSIIAǰȱ¡orȱcuanloȱnoȱgeneraȱȱreasenlamienloȱdeȱ
comunidadesȱ humanasǰȱ niȱ aIleraciónȱ enȱ eIȱ sislemaȱ deȱ vidaȱ oȱ coslumbresȱ deȱ
Iosȱgru¡osȱhumanosȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śŞȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱ
Laȱ magniludȱ oȱ duraciónȱ deȱ Iaȱ
inlervenciónȱ oȱ em¡Iazamienloȱ deIȱ
¡royecloȱoȱaclividadȱenȱoȱaIrededorȱdeȱ
areasȱ dondeȱ habileȱ ¡obIaciónȱ
¡rolegidaȱ¡orȱIeyesȱes¡eciaIesDzȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ conlem¡Iaȱ inlervenirȱ niȱ
em¡Iazarseȱ aIȱ inleriorȱ niȱ enȱ Iasȱ
cercaniasȱ deȱ ¡obIaciónȱ ¡rolegidaȱ ¡orȱ
Ieyesȱ es¡eciaIesǯȱ Seȱ em¡Iazaraȱ enȱ eIȱ
lerrenoȱ deslinadoȱ aȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ
aridosȱ yȱ suȱ recu¡eraciónȱ eIȱ cuaIȱ seȱ
encuenlraȱo¡erandoǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱȱ
Laȱ magniludȱ oȱ duraciónȱ deȱ Iaȱ
inlervenciónȱ oȱ em¡Iazamienloȱ deIȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ enȱ oȱ aIrededorȱ
deȱ areasȱ dondeȱ exislenȱ recursosȱ
¡rolegidosȱenȱformaȱoficiaIǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ conlem¡Iaȱ inlervenirȱ niȱ
em¡Iazarseȱ aIȱ inleriorȱ niȱ enȱ Iasȱ
cercaniasȱ deȱ areaȱ dondeȱ exislanȱ
recursosȱ ¡rolegidosǯȱ Seȱ em¡Iazaraȱ enȱ
unȱlerrenoȱ deslinadoȱaȱIaȱexlracciónȱdeȱ
aridosȱ yȱ suȱ recu¡eraciónȱ eIȱ cuaIȱ seȱ
encuenlraȱo¡erandoǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Artícu!nȱ ŗŗȱ !ctraȱ dǼȱ Lcyȱ ŗşřŖŖDZȱ LocaIizaciónȱ enȱ oȱ ¡róximaȱ aȱ ¡obIacionesǰȱ
recursosȱyȱareasȱ¡rolegidasǰȱsiliosȱ¡riorilariosȱ¡araȱIaȱconservaciónǰȱhumedaIesȱ
¡rolegidosȱ yȱ gIaciaresǰȱ susce¡libIesȱ deȱ serȱ afecladosǰȱ asiȱ comoȱ eIȱ vaIorȱ
ambienlaIȱdeIȱlerrilorioȱenȱqueȱseȱ¡relendeȱem¡Iazarǯȱ
Artícu!nȱ şȱ R5EIADZȱ IIȱ liluIarȱ deberaȱ ¡resenlarȱ unȱ Isludioȱ deȱ Im¡acloȱ
AmbienlaIȱsiȱsuȱ¡royecloȱoȱaclividadȱseȱIocaIizaȱ¡róximoȱaȱ¡obIaciónǰȱrecursosȱ
yȱ areasȱ ¡rolegidasȱ susce¡libIesȱ deȱ serȱ afecladosǰȱ asiȱ comoȱ eIȱ vaIorȱ ambienlaIȱ
deIȱlerrilorioȱenȱqueȱseȱ¡relendeȱem¡Iazarǯȱ
Aȱob|eloȱdeȱevaIuarȱsiȱeIȱ¡royecloȱoȱaclividadȱseȱIocaIizaȱ¡róximoȱaȱ¡obIaciónǰȱ
recursosȱoȱareasȱ¡rolegidasȱsusce¡libIesȱdeȱserȱafecladosǰȱseȱconsideraraDZȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

śşȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Laȱ magniludȱ oȱ duraciónȱ deȱ Iaȱ
inlervenciónȱ oȱ em¡Iazamienloȱ deIȱ
¡royecloȱoȱaclividadȱenȱoȱaIrededorȱdeȱ
areasȱ ¡rolegidasȱ oȱ coIocadasȱ ba|oȱ
¡rolecciónȱoficiaIȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ seȱ IocaIizaȱ cercaȱ deȱȱ
areasȱ ¡rolegidasȱ oȱ coIocadasȱ ba|oȱ
¡rolecciónȱ oficiaIǯȱ Seȱ em¡Iazaraȱ enȱ unȱ
lerrenoȱ deslinadoȱ aȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ
aridosȱ yȱ suȱ recu¡eraciónȱ eIȱ cuaIȱ seȱ
encuenlraȱo¡erandoȱ
ȱ
Artícu!nȱ ŗŗȱ !ctraȱ dǼȱ mndiIicadaȱ pnrȱ
LcyȱŘŖǯŚŗŝǯȱȱȱ
IIȱIroyecloȱnoȱseȱIocaIizaȱenȱoȱ¡róximoȱ
aȱ siliosȱ ¡riorilariosȱ ¡araȱ Iaȱ
conservaciónǰȱ humedaIesȱ ¡rolegidosȱ yȱ
gIaciaresǰȱ susce¡libIesȱ deȱ serȱ afecladosǰȱ
asiȱ comoȱ eIȱ vaIorȱ ambienlaIȱ deIȱ
lerrilorioȱ enȱ queȱ seȱ ¡relendeȱ em¡Iazarǯȱ
Considerandoȱ queȱ seȱ lralaȱ deȱ Iaȱ
recu¡eraciónȱdeȱunȱ¡asivoȱambienlaIȱseȱ
¡uedeȱ concIuirȱ queȱ eIȱ ¡royecloȱ afeclaȱ
¡osilivamenleȱ eIȱ vaIorȱ ambienlaIȱ ȱ deIȱ
lerrilorioȱdondeȱseȱem¡Iazaǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ArlicuIoȱ ŗŖDZȱ IIȱ liluIarȱ deberaȱ ¡resenlarȱ unȱ Isludioȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIȱ siȱ suȱ
¡royecloȱ oȱaclividadȱgeneraȱaIleraciónȱ significalivaǰȱ enȱlerminosȱ deȱ magniludȱ oȱ
duraciónǰȱdeIȱvaIorȱ¡aisa|islicoȱoȱlurislicoȱdeȱunaȱzonaǯȱ
Aȱ ob|eloȱ deȱ evaIuarȱ siȱ eIȱ ¡royecloȱ oȱ aclividadǰȱ enȱ cuaIquieraȱ deȱ susȱ ela¡asǰȱ
generaȱ oȱ¡resenlaȱaIleraciónȱsignificalivaǰȱenȱlerminosȱdeȱ magniludȱ oȱduraciónǰȱ
deIȱvaIorȱ¡aisa|islicoȱoȱlurislicoȱdeȱunaȱzonaǰȱseȱconsideraraDZȱ
ConcIusiónDZȱIIȱ¡royecloȱnoȱrequiereȱingresarȱaIȱSIIAȱaȱlravesȱdeȱunȱIIAȱ¡orȱIoȱ
dis¡uesloȱ enȱ Iaȱ Ielraȱ dǼȱ deȱ Iaȱ LßGMAȱ enȱ reIaciónȱ conȱ eIȱ arlicuIoȱ şȱ deIȱ
RegIamenloȱ deIȱ SIIAǰȱ ¡orȱ cuanloȱ noȱ seȱ em¡Iazaȱ ¡róximoȱ aȱ ¡obIaciónǰȱ
recursosȱ yȱ areasȱ ¡rolegidasȱ susce¡libIesȱ deȱ serȱ afecladasǰȱ asiȱ comoȱ eIȱ vaIorȱ
ambienlaIȱdeIȱlerrilorioȱenȱqueȱseȱ¡relendeȱem¡Iazarǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŜŖȦşŞȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱ
Laȱ duraciónȱ oȱ Iaȱ magniludȱ enȱ queȱ seȱ
obslruyeȱ Iaȱ visibiIidadȱ aȱ zonasȱ conȱ
vaIorȱ¡aisa|islicoǯȱ
ȱ
Iorȱ Iaȱ li¡oIogiaȱ yȱ em¡Iazamienloȱ deIȱ
¡royecloǰȱ noȱ seȱ obslruiraȱ Iaȱ
visibiIidadȱdeȱningunaȱzonaȱconȱvaIorȱ
¡aisa|islicoǰȱ yaȱ queȱ seȱ circunscribeȱ aIȱ
lerrenoȱ deIȱ Iundoȱ Ie¡anloȱ dondeȱ
funcionaȱ Iaȱ exlracciónȱ deȱ aridosȱ yȱ suȱ
IIanȱdeȱRecu¡eraciónǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱ
Laȱ duraciónȱ oȱ magniludȱ enȱ queȱ seȱ
aIlerenȱ recursosȱ oȱ eIemenlosȱ deIȱ
medioȱ ambienleȱ enȱ zonasȱ conȱ vaIorȱ
¡aisa|islicoȱoȱlurislicoȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ aIleraraȱ Iosȱ recursosȱ oȱ
eIemenlosȱ deIȱ medioȱ ambienleȱ enȱ
zonasȱ conȱ vaIorȱ ¡aisa|islicoȱ oȱ
lurislicoǯȱ IIȱ ¡royecloȱ seȱ desarroIIaraȱ
aIȱ inleriorȱ deIȱ lerrenoȱ deIȱ Iundoȱ
Le¡anloȱ inlervenidoȱ ¡orȱ Iaȱ aclividadȱ
deȱ exlracciónȱ deȱ aridosȱ yȱ suȱ
recu¡eraciónȱ queȱ seȱ encuenlraȱ enȱ
e|ecuciónǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Laȱ duraciónȱ oȱ Iaȱ magniludȱ enȱ queȱ seȱ
obslruyeȱ eIȱ accesoȱ aȱ Iosȱ recursosȱ oȱ
eIemenlosȱ deIȱ medioȱ ambienleȱ deȱ
zonasȱ conȱ vaIorȱ ¡aisa|islicoȱ oȱ
lurislicoǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ obslruiraȱ eIȱ accesoȱ aȱ Iosȱ
recursosȱ oȱ eIemenlosȱ deIȱ medioȱ
ambienleȱ deȱ zonasȱ conȱ vaIorȱ
¡aisa|islicoȱ oȱ lurislicoǰȱ debidoȱ aȱ queȱ seȱ
em¡Iazaraȱ aIȱ inleriorȱ deIȱ lerrenoȱ deIȱ
Iundoȱ Le¡anloȱ inlervenidoȱ ¡orȱ Iaȱ
aclividadȱ deȱ exlracciónȱ deȱ aridosȱ yȱ suȱ
recu¡eraciónǯȱ
ȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŜŗȦşŞȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱdǼȱ
Laȱ inlervenciónȱ oȱ em¡Iazamienloȱ deIȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ enȱ unȱ areaȱ
decIaradaȱ zonaȱ oȱ cenlroȱ deȱ inleresȱ
lurislicoȱ nacionaIǰȱ segunȱ Ioȱ dis¡uesloȱ
enȱ eIȱ Decreloȱ Leyȱ Nķȱ ŗǯŘŘŚȱ deȱ ŗşŝśǯ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ seȱ em¡Iazaȱ enȱ unȱ areaȱ
decIaradaȱ zonaȱ oȱ cenlroȱ deȱ inleresȱ
lurislicoȱ nacionaIǰȱ segunȱ Ioȱ dis¡uesloȱ
enȱeIȱDecreloȱLeyȱNķȱŗǯŘŘŚȱdeȱŗşŝśǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱaǼȱ
Laȱ ¡roximidadȱ aȱ aIgunȱ Monumenloȱ
NacionaIȱ deȱ aqueIIosȱ definidosȱ ¡orȱ Iaȱ
LeyȱŗŝǯŘŞŞǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ seȱ em¡Iazaȱ ¡róximoȱ aȱ
aIgunȱ Monumenloȱ NacionaIȱ deȱ
aqueIIosȱdefinidosȱ¡orȱIaȱLeyȱŗŝǯŘŞŞǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ArlicuIoȱŗŗDZȱIIȱliluIarȱdeberaȱ¡resenlarȱunȱIsludioȱdeȱIm¡acloȱAmbienlaIȱsiȱsuȱ
¡royecloȱ oȱ aclividadȱ generaȱ oȱ ¡resenlaȱ aIleraciónȱ deȱ monumenlosǰȱ siliosȱ conȱ
vaIorȱanlro¡oIógicoǰȱarqueoIógicoǰȱhislóricoȱyǰȱenȱgeneraIǰȱIosȱ¡erlenecienlesȱaIȱ
¡alrimonioȱcuIluraIǯȱ
Aȱob|eloȱdeȱevaIuarȱsiȱeIȱ¡royecloȱoȱaclividadǰȱres¡ecloȱaȱsuȱareaȱdeȱinfIuenciaǰȱ
generaȱ oȱ ¡resenlaȱ aIleraciónȱ deȱ monumenlosǰȱ siliosȱ conȱ vaIorȱ anlro¡oIógicoǰȱ
arqueoIógicoǰȱhislóricoȱyǰȱenȱgeneraIǰȱIosȱ¡erlenecienlesȱaIȱ¡alrimonioȱcuIluraIǰȱ
seȱconsideraraDZȱ
ConcIusiónDZȱ IIȱ ¡royecloȱ noȱ requiereȱ serȱ ingresadoȱ aIȱ sislemaȱ aȱ lravesȱ deȱ unȱ
IIAȱdeȱconformidadȱconȱIoȱdis¡uesloȱ¡orȱIaȱIelraȱeǼȱdeȱIaȱLßGMAȱenȱreIaciónȱ
conȱ eIȱ arlicuIoȱ ŗŖǚȱ deȱ RegIamenloȱ deIȱ SIIAǰȱ dadoȱ queȱ eIȱ ¡royecloȱ noȱ seȱ
em¡Iazaȱ enȱ unaȱ Zonaȱ deȱ Inleresȱ Turislicoǰȱ segunȱ Ioȱ dis¡uesloȱ enȱ eIȱ Decreloȱ
LeyȱNķȱŗǯŘŘŚȱdeȱŗşŝśǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŜŘȦşŞȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱbǼȱ
Laȱ magniludȱ enȱ queȱ seȱ remuevaǰȱ
deslruyaǰȱ excaveǰȱ lrasIadeǰȱ delerioreȱ oȱ
seȱ modifiqueȱ enȱ formaȱ ¡ermanenleȱ
aIgunȱ Monumenloȱ NacionaIȱ deȱ
aqueIIosȱdefinidosȱ¡orȱIaȱLeyȱŗŝǯŘŞŞǯȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ inlervendraȱ ningunȱ
Monumenloȱ NacionaIȱ deȱ aqueIIosȱ
definidosȱ¡orȱIaȱLeyȱŗŝǯŘŞŞǯȱ
ȱ
ȱ ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱcǼȱ
Laȱ magniludȱ enȱ queȱ seȱ modifiqueȱ oȱ
delerioreȱ enȱ formaȱ ¡ermanenleȱ
conslruccionesǰȱ Iugaresȱ oȱ siliosȱ queȱ
¡orȱ susȱ caraclerislicasȱ conslruclivasǰȱ
¡orȱ suȱ anligüedadǰȱ ¡orȱ suȱ vaIorȱ
cienlificoǰȱ ¡orȱ suȱ conlexloȱ hislóricoȱ oȱ
¡orȱ suȱ singuIaridadǰȱ ¡erlenecenȱ aIȱ
¡alrimonioȱcuIluraIǯȱ
ȱ
ȱ
IIȱ ¡royecloȱ noȱ inlervendraȱ bienesȱ queȱ
¡erlenecenȱaIȱ¡alrimonioȱcuIluraIǯȱ
ȱ
Cnntcnidnȱ Cnmcntarinȱ
LctraȱdǼȱ
Laȱ ¡roximidadȱ aȱ Iugaresȱ oȱ siliosȱ enȱ
queȱ seȱ IIevenȱ aȱ caboȱ manifeslacionesȱ
¡ro¡iasȱ deȱ Iaȱ cuIluraȱ oȱ foIcIoreȱ deȱ
aIgunȱ ¡uebIoǰȱ comunidadȱ oȱ gru¡oȱ
humanoǯȱ
ȱ
ȱ
InȱeIȱareaȱdeȱinfIuenciaȱdeIȱ¡royecloȱnoȱ
seȱ IIevanȱ aȱ caboȱ manifeslacionesȱ
¡ro¡iasȱ deȱ Iaȱ cuIluraȱ oȱ foIcIoreȱ deȱ
aIgunȱ ¡uebIoǰȱ comunidadȱ oȱ gru¡oȱ
humanoǰȱ queȱ seanȱ afecladasȱ ¡orȱ eIȱ
¡royecloǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ConcIusiónDZȱ IIȱ Iroyecloȱ noȱ requiereȱ ingresarȱ aIȱ SIIAȱ aȱ lravesȱ deȱ unȱ IIAȱ deȱ
conformidadȱ aȱ Ioȱ eslabIecidoȱ ¡orȱ Iaȱ Ielraȱ fǼȱ deȱ Iaȱ LßGMAȱ ȱ enȱ reIaciónȱ conȱ eIȱ
arlicuIoȱŗŗȱdeIȱRegIamenloȱdeIȱSIIAǰȱ¡orȱcuanloȱnoȱaIleraȱmonumenlosǰȱsiliosȱ
conȱ vaIorȱ anlro¡oIógicoǰȱ arqueoIógicoǰȱ hislóricoȱ yȱ enȱ generaIǰȱ Iosȱ
¡erlenecienlesȱaIȱ¡alrimonioȱcuIluraIǯȱ
ȱ
DECLARACIÓNȱDEȱIMPACTOȱAMBIENTALȱ
ȃMODIFICACIÓNȱDELȱPLANȱDEȱRECUPERACIÓNȱDELȱEXȱPOZOȱDEȱEXTRACCIÓNȱDEȱARIDO5ȱLEPANTOȄȱ

ŜřȦşŞȱ
Ŝǯŗǯřȱȱ Cnnc!usiðnȱ
ȱ
SegunȱIoȱanaIizadoȱ¡recedenlemenleȱeIȱ¡royecloȱrequiereȱingresarȱaIȱSIIAȱ
aȱlravesȱdeȱunaȱDecIaraciónȱdeȱIm¡acloȱAmbienlaIǰȱenȱalenciónȱaȱqueȱnoȱgeneraȱ
Iosȱ efeclosǰȱ caraclerislicasȱ oȱ circunslanciasȱ conlem¡Iadosȱ enȱ eIȱ arlicuIoȱ ŗŗȱ deȱ Iaȱ
Leyȱ Nķȱ ŗşǯřŖŖȱ desarroIIadosȱ enȱ Iosȱ arlicuIosȱ śǰȱ Ŝǰȱ Şǰȱ şǰȱ ŗŖȱ yȱ ŗŗȱ deIȱ TiluIoȱ IIȱ deIȱ
RSIIAǯȱ ȱ Consecuenlemenleǰȱ ȱ corres¡ondeȱ queȱ dichoȱ ȱ Iroyecloȱ seaȱ ¡resenladoȱ aȱ
lravesȱ deȱ unaȱ DecIaraciónȱ deȱ Im¡acloȱ AmbienlaIȱ ǻDIAǼǰȱ ȱ deȱ conformidadȱ aȱ Ioȱ
indicadoȱenȱeIȱarlicuIoȱŚȱdeIȱȱciladoȱRegIamenloǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful