10.

MOTIVACIJA I ČUVSTVA
I. 1. Ljudi su motivirani uskladiti vlastita vjerovanja i stavove. Ako npr, ljudi koje volimo imaju iste stavove kao i mi onda postoji ravnoteza i sve je uredu. (FRITZ HEIDER) 2. Ljudi imaju 12 osnovnih instikata, koji ukljucuju glad, seks i samopotvrdjivanje. (WILLIAM McDOUGALL) 3. Kad ljudi jednom zadovolje svoje nize potrebe, oni prirodno nastoje postici osobno ispunjenje ostvarujuci svoje jedinstvene potencijale. (ABRAHAM MASLOW) 4. Kada se ljudi nadju u nejasnim situacijama, skloni su opazati sto rade drugi ljudi u tim situacijama, kako bi utvrdili sto im je ciniti. (STANLEY SCHACHTER) 5. Razlog zbog kojeg i ljudi i zivotinje vole nagrade lezi u cinjenici da nagrade smanjuju intenzitet prirodnih i stecenih nagona. (CLARK HULL) 6. Svijest o tome da dvije spoznaje nisu u skladu, ili da nasi stavovi nisu kompatibilni s nasim ponasanjem, stvara neugodu koja nas motivira da smanjimo nesklad.(LEON FESTINGER) 7. Vanjski podrazaji izazivaju instinktivne obrasce pobudjenosti i akcije kao sto su borba ili bijeg. Zatim motivira da postajemo srditi jer se borimo ili prestraseni jer bjezimo. (WILLIAM JAMES) 8. Instinkt gladi, seksa i agresije stvaraju psihicku energiju, koju dozivljavamo kao napetost, a ta nas napetost motivira da nadjemo nacine ponovnog uspostavljanja mirnog, opustenog stanja. (SIGMUND FREUD) 9. Slobodno izrazavanje cuvstava vidljivim znakovima pojacava ta cuvstva. S druge strane pak, potiskivanje vanjskih znakova cuvstava sto je vise moguce, ublazava ta cuvstva. (CHARLES DARWIN) 10. Socijalni motivi se razlikuju od primarnih motiva, jer su steceni socijalnim ucenjem. (HENRY MURRAY) II. OSNOVNI POJMOVI U VEZI S MOTIVACIJOM: Motivi su pretpostavljena stanja unutar organizma koja MOTIVIRAJU ponašanje i usmjeruju organizam prema CILJEVIMA. Fiziološke potrebe općenito odraţavaju stanja tjelesne LIŠENOSTI. Psihološke potrebe nuţno NE PROIZLAZE iz stanja lišenosti, a mogu biti naučene ili stečene ISKUSTVOM. Potrebe izazivaju NAGONE, koji su psihološke prirode i potiču nas na akciju. POTICAJ je predmet, osoba ili situacija za koje smatramo da mogu zadovoljiti neku našu potrebu. TEORIJE MOTIVACIJE: ZASTO PITAMO „ZASTO“? Prema INSTINKTIVNOJ teoriji motivacije ţivotinje su „pretprogramirane“ tj. roĎene s tendencijama da na odreĎene situacije reagiraju na odreĎeni način. U instinktivnoj teoriji motivacije podraţaji nazvani POKRETAČI izazivaju nepromjenljive, uroĎene obrasce PONAŠANJA. William James i William MCDOUGALL tvrdili su da ljudi imaju instinkte koji ne potiču samo preţivljavanje, već i SOCIJALNO ponašanje. HULLOVA teorija smanjena nagona smatra da ljudi vole NAGRADE, jer one smanjuju intenzitet nagona. Posljedica je toga da smo skloni onim PONAŠANJIMA koja dovode do nagrade. Teoretičari teorije smanjenja nagona razlikuju PRIMARNE, uroĎene nagone i SEKUNDARNE, naučene nagone. Sklonost organizma da odrţi stabilno stanje naziva se HOMEOSTAZA. Prema teoriji OPREČNIH procesa, čuvstva imaju tendenciju izazivanja oprečnih čuvstava. HUMANISTIČKI psiholozi smatraju da ponašanje moţe biti motivirano svjesnom ţeljom za osobnim rastom. Oni vjeruju da su ljudi motivirani svjesno teţiti prema osobnom ISPUNJENJU. Abraham MASLOW je pretpostavio da su ljudske potrebe hijerarhijski organizirane, uključujući i uroĎenu potrebu za samoaktualizacijom. Maslowljeva hijerarhija uključuje fiziološke potrebe, potrebe za sigurnošću, naklonošću i PRIPADNOŠĆU, poštovanjem i – na vrhu – SAMOAKTUALIZACIJOM. Kognitivistički psiholozi jai Sandra Bem i Leon FESTINGER tvrde da su ljudi motivirani postići kognitivnu dosljednost (konzistentnost). Jean PIAGET i George Kelly pretpostavili su da se ljudi raĎaju kao znanstvenici koji nastoje razumjeti svijet kako bi mogli predviĎati i kontrolirati dogaĎaje. SOCIOKULTURALNA teorija proţima ostala stajališta. Primarni nagoni mogu, na primjer, biti uroĎeni, ali sociokulturalna iskustva utječu na PONAŠANJA kojima te potrebe zadovoljavamo. GLAD: JEDETE LI KAD STE GLADNI? Glad je regulirana putem nekoliko mehanizama, uključujući ŽVAKANJE kontrakcije, razinu ŠEĆERA u krvi, osjetne organe u ustima i jetrima, te reakcije hipotalamusa. Ţvakanje i gutanje daju nam izvjestan osjećaj SITOSTI. VENTROMEDIJALNA jezgra (VMJ) hipotalamusa vjerojatno funkcionira kao centar za prestanak jedenja. Lezije u tom području dovode kod štakora do HIPERFAGIČNOSTI, stanja u kojem ţivotinja nekoliko puta poveća svoju tjelesnu teţinu, ali se tada na toj razini i zaustavlja. Čini se da lezije u ventromedijalnoj jezgri podiţu „točku REGULACIJE“ u centru za prestanak hranjenja na višu razinu. LATERALNI hipotalamus očito djeluje kao centar za početak hranjenja. Lezije lateralnog hipotalamusa mogu kod štakora izazvati AFAGIČNOST. SPOLNI NAGON: SOCIOKULTURALNO STAJALISTE Spolni hormoni pospješuju biološku spolnu DIFERENCIJACIJU, reguliraju menstrualni ciklus i utječu na spolno ponašanje. Spolno ponašanje mnogih niţih ţivotinja gotovo je u cjelosti regulirano HORMONIMA. Hormoni disponiraju niţe ţivotinje za MUŠKI ili ţenski način parenja (organizirajući učinak), a utječu i na spolni nagon potičući seksualno PONAŠANJE (aktivirajući učinak). Štakori koji su odmah po roĎenju bili kastrirani, pa time i lišeni TESTOSTERONA u odrasloj se dobi ne pokušavaju pariti. Kad su štakori kastrirani u odrasloj dobi, injekcije testosterona ponovno izazivaju stereotipno MUŽJAČKO seksualno ponašanje. Kastrirani muškarci ili muškarci koji su dobivali androgene obično pokazuju postupan gubitak seksualne ţelje i gubitak sposobnosti za EREKCIJU i orgazam. Ţenke miševa, štakora, mačaka i pasa prihvaćaju muţjake samo u vrijeme ESTRUSA. Ali ţene su seksualno podatne tijekom svih faza menstrualnog ciklusa, čak i za vrijeme menstruacije, kao i nakon MENOPAUZE. Spolna USMJERENOST homoseksualaca i lezbijki jest erotska reakcija na pripadnije vlastitog pola. Psihodinamska teorija povezuju homoseksualnost s „klasicnim obrascem“ odgoja djece u kom postoji „čvrsto VEZUJUĆA“ majka i „UDALJENI, neprijateljski“ otac. Sa stajalista teorije ucenja, rano potkrepljivanje spolnog ponasanja moze djelovati na spolnu orijentaciju. Pouzdano je utvrdjeno da spolna orijentacija homoseksualaca i lezbijki ne ovisi o razini muskih ili zenskih hormona u odrasloj dobi. Ali spolna usmjerenost moze biti povezana s PRENATALNIM spolnim hormonima. GLAD ZA PODRAŽAJIMA „Glad“ za podrazajima je NAGON poput fizioloskih potreba. Fizioloske potrebe nas poticu da SMANJIMO kolicinu podrazaja kojima smo izlozeni. Suprotno tome, potreba za podraţajima potiče nas da POVEĆAMO stimulaciju kojoj smo izloţeni. Ljudi i mnoge niţe ţivotinje imaju potrebu za podraţivanjem i aktivnošću, te potrebe za pretraţivanjem i manipuliranjem okoline. Osobe koje traţe uzbuĎenja bave se aktivno stima koje dovode do visoke razine STIMULACIJE. Istraţivanja senzorne DEPRIVACIJE pokazala su da je pomanjkanje podraţaja neugodan doţivljaj. Nakon nekoliko sati, sudionicima takvih istraţivanja je postalo dosadno, a postali su i RAZDRAŽLJIVI. Kako je vrijeme prolazilo, neki su izvještavali o vidnim HALUCINACIJAMA koje su uglavnom bile ograničene na geometrijske likove. Nakon nekoliko dana sudionicima pokusa postalo je teško KONCENTRISATI SE na probleme.

Čuvstvo koje će neka osoba u povodu vanjskog podraţaja doţivjeti odraţava KOGNITIVNU PROCJENU podraţaja.SOCIJALNI MOTIVI Socijalni motivi razlikuju se od primarnih motiva po tome što su STEČENI iskustvom i učenjem. Prema PSIHODINAMSKOJ teoriji najbolji način sprječavanja štetne agresije mogao bi biti poticanje njezinih manje štetnih oblika. 16. Čuvstva slijede.(A) . Prema navodima u tekstu: KOGNITIVNA (C) teorija tvrdi da su ljudi motivirani svijesnom zeljom za osobnim rastom. Psiholozi se ne slaţu o procjeni relativne vaţnosti fiziološke pobuĎenosti i KOGNITIVNE procjene u nastanku čuvstava. Ljudi koji posmatraju nasilje u medijima pokazuju VIŠE agresivnosti od onih koji nisu izloţeni nasilju u medijima. SMIJEŠAK je očito univerzalni znakk naklonosti i odobravanja. Hardvarski psiholog David McCLELL meĎu prvima je započeo procjenjivanje motivacije za postignuće uz pomoć mašte. načine. Koji istrazivac tvrdi da su ljudi motivirani ostvariti kognitivnu dosljednost? LEON FESTINGER (B) 11. Sudionici u ispitivanjima senzorne deprivacije u svojim izvjescima navodili su sve (dosadu. njihovo je ispitivanje prilikom ponavljanja dalo različite rezultate. značenje podraţaja za tu osobu. Čuvstva djeluju kao motivi. frekvenciju disanja i ELEKTRODINAMSKU reakciju. Neka se osoba nastoji izvuci iz depresije baveci se aktivnostima u kojima je nekad uzivala. a ne uzrokuju ponašajne ODGOVORE na dogaĎaje. Osobe navedene da se SMIJEŠE izvješćuju o više pozitivnih čuvstava. Kada je ledirana ventromedijalna jezgra hipotalamusa stakora. Čuvstvo anksioznosti uglavnom uključuje pobuĎenost SIMPATIKUSA. Zbog činjenice da agresivniji pojedinci imaju veću šansu RAĐANJA POTOMAKA veća je i vjerojatnost da će geni koji su odgovorni za agresivno ponašanje biti preneseni na iduća pokoljenja. a u tu je svrhu koristio Murrayev test TEMATSKE PERCEPCIJE. Stalney je rezultate istrazivanja djelovanja anksioznosti na afilijaciju protumacio TEORIJOM SOCIJALNE USPOREDBE (C) 15. ali nisu njima izazvana. a čuvstvo depresije preteţno pobuĎenost PARASIMPATIKUSA. ţalosti i iznenaĎen ja pokazivao ljudima diljem svijeta i traţio da kaţu o kojim se emocijama radi. Koja tvrdnja je u suprotnosti s teorijom cuvstava Achachtera i Singera? Snazna pobudjenost povezana je sa SNAŽNIJIM ČUVSTVIMA. Poligraf se koristi za otkrivanje LAŽI (D) 12. vanjski dogaĎaji potiču čuvstva koja imaju specifičan obrazac POBUĐENOST i AKCIJE. razdrazljivost i halucinacije) osim DELUZIJA (D). Psiholog Paul EKMAN je fotografije na kojima su ljudi izraţavali čuvstva srdţbe. Poligrafi prate 4 tjelesne funkcije: puls. MeĎutim. ili postajemo ustraseni jer bjezimo od opasnosti? KARL LANGE (A) 14. uključujući i agresivno. Ko je tvrdio da postajemo ljutiti jer se tucemo. Teorija smanjenja nagona ima najvise teskoca u tumacenju trazenja SENZORNE STIMULACIJE (A) 5. Prema hipotezi FACIJALNE POVRATNE VEZE otvorena facijalna ekspresija moţe intenzivirati čuvstvo. ovisno o situaciji u kojoj se osoba nalazi. koja je odreĎena razinom pobuĎenosti. Za ljude koji odreĎeni rat smatraju neopravdanim ili su uopće protiv svake agresije vjerojatnost agresivnog ponaša nja je MANJA. Smatra se da sve od dolje navedenog (povecana pobudjenost. Prema navodima u tekstu. Poligrafi registriraju pobuĎenost SIMPATIKUSA. Sve su se skupine slagale u prepoznavanju čuvstava. Teorijski se pretpostavlja da facijalna povratna veza moze utjecati na dozivljaj cuvstva svim dolje navedenim putovima(kinestetickim povratnim informacijama. 17. straha. fizioloških i PONAŠAJNIH sastavnica. npr. ali kognitivna procjena ipak igra vaţnu ulogu u odreĎivanju naših reakcija na dogaĎaje. Potreba za AFILIJACIJOM potiče nas da se pridruţimo nekim skupinama i stvaramo prijateljstva. gaĎenja. promjenom razine pobudjenosti pojedinca) osim POVRATNIM INFORMACIJAMA OD DRUGIH LJUDI (B) 18. Cannon-Bardova teorija tvrdi da mozgovna obrada dogaĎaja istodobno izaziva AUTONOMNU AKTIVNOST (pobuĎenost). Stanley Schachter je utvrdio da anksioznost POVEĆAVA potrebu za udruţivanjem. Prema navodima u tekstu. Čini se da je ekspresija mnogih čuvstava UNIVERZALNA. razmišljanjem o nekim uznemirujućim dogaĎajima. Schachter tumači tu sklonost teorijom socijalne USPOREDBE. Roditelji koji imaju visoku motivaciju za postignuće potiču svoju djecu da misle i djeluju NEOVISNO. tj. 2. Prema teoriji kognitivne procjene. Nasilje na televiziji nudi MODELE agresivnih „vještina“. ispitanici mogu smanjiti tačnost mjerenja poligrafa kao detektora laţi na razl. Prema teoriji oprecnih procesa. Zagovornici poligrafa tvrde da tačnost poligrafskog mjerenja iznosi 90%. vjerojatnost agresivnog ponašanja veća je za ljude koji vjeruju da je agresija – na primjer tijekom rata – nuţna i opravdana. Nagrada od 1000 dolara za pronadjenu lisnicu sluzila bi kao POTICAJ (B) 4. navikavanje) osim INHIBICIJE (A) povecava vjerojatnost da ce ljudi koji gledaju nasilje na televiziji i sami postati agresivni 9. Emocije variraju uzduţ dimenzije SNAŽNO slabo. 1. pa i ciljevi. 10. Osobe navedene da se mršte procjenjuju stripove AGRESIVNIJIMA. Tehnički naziv za detektor laţi je POLIGRAF. čuvstva imaju preteţno sličan obrazac POBUĐENOSTI. Ponovljena izloţenost nasilju u medijima SMANJUJE emocionalne reakcije gledatelja prema nasilju. poticanje agresivnih misli i osjecaja. MIŠIĆNU AKTIVNOST (akciju) i kognitivnu aktivnost (doţivljaj čuvstva). SOCIOKULTURALNO stajalište usredotočuje se u vezi s agresijom na etničku pripadnost i spol. Rezultati istraţivanja pokazuju da su obrasci pobuĎenosti specifičniji nego što to smatra teorija KOGNITIVNE procjene. Koji je znanstvenik uocio da je kesenje zubi vjerovatno univerzalni unak srdzbe? CHARLES DARWIN (A) 19. čuvstva PRATE tjelesne reakcije. krvni PRITISAK. cuvstva izazivaju NEUTRALNE OSJEĆAJE (A) kad se uvjeti kojih su izazvali promijene. zivotinja postaje HIPERFAGIČNA (B) 6. smatraju genetski odreĎenima. oslobadjanjem neurotransmitera. No. III. 7. nasillje u medijima najvise djeluje NA VEĆ AGRESIVNU DJECU (D) 8. Prema ovom stajalištu. Ta teorija tvrdi da ljudi u NEJASNIM situacijama traţe druge ljude s kojima bi mogli usporediti svoja čuvstva i ponašanja. S biheviorističke točke gledanja do učenja dolazi uz pomoć POTKREPLJIVANJA. Klasično istraţivanje SCHACHTERA i Singera pokazuje da se sličan obrazac pobuĎenosti moţe imenovati sasvim različito. David McClelLand je mjerio motivaciju za postignuce upotrebljavajuci TAT (C) 13. U SOCIOBIOLOGIJI se mnoga društvena ponašanja. Taj pristup orevladavanjem depresije je u skladu s teorijom koju je predlozio WILLIAM JAMES (A) 20. Prema KOGNITIVNOM stajalištu. griţenjem jezika ili poticanjem SIMPATIČKE pobuĎenost na neku drugi način. ne laţi kao takve. radosti. Kad smo anksiozni. Prema James_langeovoj teoriji čuvstava. Nasljedne dispozicije koje aktiviraju sklopove ponasanja usmjerene na postizanje odredjenih ciljeva zovu se INSTINKTI (C) 3. nastojimo biti sa ljudima koji su u ISTOJ situaciji. ali mogu istodobno biti i REAKCIJA na neku situaciju. cuvstvo STRAHA (D) ukljucuje pretezno pobudjenost simpatikusa. Fizioloski NAGONI (A) su psiholoskka nadopuna fizioloskih potreba. ČUVSTVA: DAVANJE BOJE ŽIVOTU Čuvstva su OSJEĆAJNA stanja koja se sastoje od koginitivnih. koja ukazuje na količinu znojenja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful