เด็กผอม – เด็กอ้วน

ล้วนเป็นปัญหาของชาติ

โดย
อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN.
• นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ
• ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย
• ทีป
่ รึกษากิตศ
ิ ักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

1

สรุป
ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย

ปล่อยไว้
ประเทศไทยหายนะ

2

ปัญหาใหญ่
เด็กขาดสารอาหาร
ยังไม่หมด

เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ

3

ผลกระทบ
เด็กผอม

IQ ต่่า

จน

เด็กอ้วน

ผู้ใหญ่อ้วน

โรค

คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่่า
ท่าให้ชาติไม่เจริญ

4

5

ท่าไมเด็กไทย
กินไม่เป็น
อย่าโทษเด็ก
ผู้ใหญ่ใจดี ต้องมีความรับผิดชอบ

6

เด็กไทย ....
• ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญา
• ตัดสินใจกินอาหารตามความรู้สึก
• คาดไม่ถึงว่า ผลการกินไม่เป็น
จะวกกลับมาท่าลายชีวิตตัวเอง

7

ความจริงของเด็กไทย ...
• ไม่ได้กินอาหารเช้า
• กินอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ / ไม่พอ
• กินอาหารกลางวันคุณภาพต่่า
• กิน – ดื่ม อาหารว่าง หวาน – มัน เค็ม
จัด
• ปฏิเสธกินผัก
• ละทิ้งอาหารไทย
8

ความจริงทีค
่ ้นพบ
ห่างกัน 5 ปี
เด็กไทยวัยก่อนเรียน
อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

9

อีก 10 ปี
เด็กไทย 1 ใน 5
จะเป็นโรคอ้วน !!!

10

เด็กไทยวัยเรียน
เดินมา 10 คน
จะอ้วน – ท้วม 2 – 3 คน

11

เด็กไทยจ่านวนมาก
ขาด ไอ โอ ดีน
และ
ธาตุเหล็ก
IQ ต่่า
12

IQ ปกติ 90 – 100
แต่
เด็กไทย 91

13

เด็กไทยวัยเรียน
ร้อยละ 49.6
กินขนมกรุบกรอบประจ่า

ห่างกัน 3 ปี
กินเพิ่ม 2 เท่า
14

เด็กไทย
จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี
ซื้อขนมด้อยคุณค่า
เฉลี่ยคนละ 9,800 บาทต่อปี

จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท
15

โรงเรียนส่วนมาก
จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
ที่ให้พลังงานสูง

16

เด็กไทย 1 ใน 3
กินอาหารประเภท
แป้ง ไขมัน น้่าตาล และโซเดียม
สูง
เป็นประจ่า

17

เด็กไทยจ่านวนมาก
กิน ผัก ผลไม้ ไม่พอ
ควรกินผักวันละ 12 ช้อน
แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ช้อน

18

อาหารว่างของเด็กไทย
ไร้คุณค่า

19

ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนที่จัดผลไม้
ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง
จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า
โรงเรียนไม่ได้จัด
สูงถึงร้อยละ 30

20

ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ท่ากิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่ม
น้่าอัดลม และขนม
มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่า
ของโรงเรียนที่ไม่ได้รับ

21

ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนที่จ่าหน่ายน้่าอัดลม
และเครื่องดื่มรสหวาน
มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่า
ของโรงเรียนที่ไม่ได้ขาย

22

ข้อมูลน่าสนใจ
โรงเรียนที่ท่ากิจกรรมทางกาย
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีเด็กอ้วนน้อยกว่า
โรงเรียนที่ไม่ได้จัด
ร้อยละ 20

23

ในที่สุด
ห่างกันแค่ 5 ปี
เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 18
เพราะ

อ้วน
24

ประเทศไทย
ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี
รักษาคนป่วย

โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด
25

ค่าถาม ?
แล้วจะท่าอย่างไร ?
• ปล่อยไว้ไม่เป็นไร ?
• ไม่ใช่ปัญหาของฉัน
• อย่าแบกประเทศไทยไว้
• อยู่กันแบบนี้มาตั้งนาน
ไม่เห็นเป็นอะไร
• ไม่ใช่ธุระของฉัน

26

ปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาภาระกิจ
ของทุกคน
จะละเลยไม่ได้

27

ได้เวลา
ที่ทุกคนต้องใส่ใจ

แก้ไขปัญหา น่าพาให้เด็กไทย
โภชนาการสมวัย
28

การส่งเสริมโภชนาการ
ในโรงเรียน
เป็นกลยุทธ์ส่าคัญ
ของการแก้ไขปัญหา

29

เราไม่ได้เริ่มต้น
ที่ ศูนย์
แต่เรามีบทเรียนทรงคุณค่า
จงน่ามา
ต่อยอด

30

บทเรียนเพือ
่ ก้าวสู่ความส่าเร็จ
ประเด็นเด่น
ลดหวาน มัน เค็ม
เติมเต็มผัก ผลไม้
ใส่ใจคุณภาพอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
สร้างสุขนิสัยการกิน
31

แนวคิด
• จุดประกาย ผู้บริหาร
• มีทีมชงที่เข้มแข็ง
• วางนโยบาย และมีแผนงาน

• พัฒนาศักยภาพทีมงาน
• เสริมแรงเสริมพลังทีมงาน
32

แนวคิด
• เน้นการมีส่วนร่วมจาก ...
• นักเรียน

• ชุมชน

• ผู้ปกครอง

• ท้องถิ่น

• ผู้ประกอบการ • เอกชน
ร้านค้า
33

แนวคิด
ค้นหากลยุทธส่าคัญ ...
• ความเชื่อมโยงระหว่าง รร.
กับบ้าน
• การพึ่งพาตนเอง
• ความเป็นเจ้าของ
• การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
34

แนวคิด
• บูรณาการเรียนการสอน
อย่างมีความสุข

• ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
• ออกกฎระเบียบมาตรการเสริม
• จัดกิจกรรม สร้างกระแส
35

ผู้ใหญ่ใจบุญ
หนุนสร้างเด็กไทยให้โภชนาการดี
มีพลังสร้างชาติ

เพราะ
เด็กฉลาด ชาติรุ่งเรือง
36

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful