Termen Acceptarea ofertei câştigătoare Acord-cadru

DefiniŃie Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziŃie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare. ÎnŃelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulŃi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiŃiilor esenŃiale care vor guverna contractele de achiziŃie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preŃul şi, după caz, cantităŃile avute în vedere. Reprezintă procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate funcŃională, organizaŃională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiŃia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenŃa acestuia de a acorda servicii sociale. Constă în exercitarea funcŃiei administrative de către autorităŃile cu atribuŃii specifice, în vederea stingerii creanŃelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementată de prezenta ordonanŃa şi de actele normative emise în aplicarea acesteia. Totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziŃionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea. Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanŃate din fondurile structurale. Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităŃile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităŃilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităŃilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninŃă să distorsioneze concurenŃa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producŃiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerŃul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerată incompatibilă cu un mediu concurenŃial normal. Este o metodă de investigaŃie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaŃiei, în scopul analizei situaŃiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităŃilor, având rol de diagnostic social. Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaŃie pe seama fondurilor publice

Sursă OUG nr. 34/2006 (actualizată) OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Acreditarea

L nr.47/2006

Activitatea de recuperare Adaptare rezonabilă la locul de muncă AdiŃionalitatea Ajutorul de stat

OG nr. 12/2007

L nr. 448/2006

HG nr. 497/2004

L 143/1999 republicata în MO nr. 744/2005

Ancheta socială Angajament legal

L nr.47/2006

L 84/2003

1

ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică. prin plata contribuŃiei de asigurări pentru şomaj. care nu sunt apte să muncească pe piaŃa liberă a muncii. 448/2006 L 672/2002 OG nr. Asistent personal Persoana care supraveghează. Asistent personal Persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecŃia adultului cu handicap profesionist grav sau accentuat. Audit public intern Activitatea funcŃional independentă şi obiectivă. OpŃiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite de pe piaŃa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă. aflat în condiŃiile precizate de lege. respectiv a planului individual de servicii handicap grav al persoanei adulte cu handicap. tehnologii ajutătoare. care încadrează forŃă de muncă în condiŃiile legii. responsabilă de certificarea certificare şi plată sumelor cuprinse în declaraŃiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională. Sursă L nr. precum şi a sumelor de prefinanŃare şi cofinanŃare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 29/2007 2 . perfecŃionând activităŃile entităŃii publice. autorizată potrivit legii. în centre rezidenŃiale şi în unităŃi de învăŃământ speciale. şi este asigurată pentru riscul pierderii locului de muncă. Atelier protejat SpaŃiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap. filiala. unde acestea desfăşoară activităŃi de formare. instruire. respectiv domiciliul. Autoritate de Structura organizatorică în cadrul Ministerului FinanŃelor Publice.Termen Angajare asistată DefiniŃie sau a patrimoniului public. în România ori sucursala. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari. HG nr. reprezentanŃa din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate. care evaluează şi îmbunătăŃeşte eficienŃa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. agenŃia. potrivit legii. al persoanei cu pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap. 448/2006 L nr. 76/2002 L nr. acordă asistenŃă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav. specializare. a controlului şi a proceselor de administrare. 651/2006 L nr. transport. 448/2006 Angajare protejată Orice angajare într-o unitate în care cel puŃin 50% din numărul angajaŃilor sunt persoane cu handicap. în centre de zi. 448/2006 L nr. 76/2002 L nr. Angajator Persoana juridică sau persoana fizică cu sediul. poate funcŃiona în locaŃii din comunitate. dezvoltare şi perfecŃionare a abilităŃilor. Asigurat Persoana fizică care realizează venituri.

29/2007 Reg. Oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaŃie restransă. Reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană. sau iniŃierea şi implementarea operaŃiunilor. în urma evaluării Planului NaŃional de Dezvoltare. în baza articolului 87 din Tratat. în cadrul unui proiect finanŃat din instrumente structurale. autoritatea. negociere sau dialog competitiv. beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public. conŃinănd un grup de operaŃiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile. în vederea obŃinerii invitaŃiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei. conform legii. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaŃionale. responsabilă pentru gestionarea unui program operaŃional. responsabile pentru iniŃierea ori iniŃierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanŃare în cadrul unui program operaŃional. din domeniile public sau privat. 34/2006 (actualizată) OUG nr. 497/2004 HG nr. În cadrul shemelor de ajutor de stat. (CE) Consiliului nr. instituŃia sau societatea comercială din sectorul public ori privat. capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale. Una dintre priorităŃile strategiei unui program operaŃional. unitatea administrativ-teritorială. (CE) Consiliului nr. responsabil pentru iniŃierea. negociat în prealabil cu România ca stat membru. Elementele prin care se asigură accesul în clădirile publice şi care asigură posibilitatea deplasării persoanelor cu handicap în interiorul clădirii. 1083/2006 OG nr. 29/2007 Beneficiar final Cadrul de Sprijin Comunitar HG nr.Termen Autoritate de Management Avans Axă Prioritară Beneficiar DefiniŃie Structura din cadrul unei autorităŃi publice centrale. 34/2006 (actualizată) 3 . 29/2007 OG nr. Un operator. Sumele transferate de către beneficiar unui contractor. Organismul. capacitatea tehnică şi profesională. în cazul aplicării unei Sursă OG nr. în baza documentelor justificative. 1083/2006 Reg. Documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaŃia personală. Organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat. un organism sau o întreprindere. 448/2006 OUG nr. 497/2004 Căi şi mijloace de acces Candidat Candidatura L nr. situaŃia economică şi financiară. responsabil/ responsabilă cu execuŃia proiectelor sau a măsurilor finanŃate. Cadrul de Sprijin Comunitar conŃine contribuŃia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităŃilor şi măsurilor conŃinute în Planul NaŃional de Dezvoltare. organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeŃean.

autorităŃi. social. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităŃii de management şi al ministrului economiei şi finanŃelor. aferente proiectelor finanŃate în cadrul programelor operaŃionale. bunuri şi servicii este considerată cheltuială similară. din bugetul general al ComunităŃii Europene privind Fondurile Structurale. cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanŃate din instrumente structurale. atribuŃiile şi responsabilităŃile referitoare la acestea. cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuŃia proprie a beneficiarului. Cheltuielile inerente realizării proiectelor finanŃate din instrumente structurale în cadrul programelor operaŃionale. precum şi arhivarea documentaŃiei justificative complete. care să Sursă HG nr.Termen Capitalul de risc CerinŃe educative speciale Cheltuială publică DefiniŃie proceduri de licitaŃie restransă. privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziŃii publice de lucrări. care acŃionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004. locale sau din organisme de drept public. 29/2007 Cheltuieli eligibile OG nr. precum şi o asistenŃă complexă de tip medical. Cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanŃate din instrumentele structurale. organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeŃean. negociere sau dialog competitiv. Reprezintă "finanŃarea echitabilă a companiilor în fazele de demarare şi dezvoltare a afacerilor".Consiliului (CE) nr. Stabilirea fluxurilor informaŃiilor. 29/2007 L 672/2002 4 . unitate administrativteritorială. care pot fi finanŃate atât din instrumente structurale. 29/2007 Cheltuieli generale de administraŃie Cheltuieli neeligibile Circuitul auditului HG nr. etc. Cheltuielile realizate de către un beneficiar. Fondul de Coeziune. instituŃii sau societăŃi comerciale din sectorul public. 1083/2006 Cheltuieli conexe proiectului OG nr. provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociaŃiilor formate din una sau mai multe autorităŃi regionale. pentru toate stadiile desfăşurării unei acŃiuni. Orice participare publică la finanŃarea unor operaŃiuni. Orice participare la finanŃarea unor operaŃiuni.759/ 2007 OG nr. implementate de organisme. care nu pot fi finanŃate din instrumentele structurale. 651/2006 L nr. complementare obiectivelor generale ale educaŃiei adaptate particularităŃilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienŃe sau tulburări/dificultăŃi de învăŃare. provenită din bugetul statului. 448/2006 Reg. NecesităŃile educaŃionale suplimentare. Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcŃionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităŃi din cadrul operaŃiunii. conform reglementărilor comunitare şi naŃionale. sau orice altă cheltuială similară. al autorităŃilor regionale sau locale.

1 alin. că s-a comis o neregulă. 273/2006 privind finanŃele publice locale. după caz. pentru finanŃarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanŃate în cadrul programelor operaŃionale. creanŃelor OUG nr. Organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale. (2) din Legea nr. 12/2007 5 .47/2006 Caracteristica unei operaŃiuni. proiect. parŃial prin credite bugetare. Sumele alocate în bugetele prevăzute la art. administrativă sau juridică. Constatarea Activitatea prin care se verifică. parŃial prin finanŃarea provenită din surse externe. cu modificările ulterioare. cu respectarea prevederilor comunitare în materie. aferentă proiectelor finanŃate în cadrul programelor operaŃionale. 29/2007 OG nr. pe baza unor anumite fapte.Termen CofinanŃare CofinanŃare privată CofinanŃare publică DefiniŃie permită totodată reconstituirea operaŃiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers FinanŃarea unui program. Reprezintă membrii organizaŃi ai colectivităŃii locale. respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeŃean. formele de asociere a acestora. a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităŃi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia. Oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluŃii.47/2006 HG nr. subproiect. obiectiv şi altele asemenea. şi la art. precum şi alte instituŃii publice ori private din domeniul educaŃiei. 34/2006 (actualizată) L 84/2003 Reg. k). alta decât cea prevăzută la lit. sănătăŃii sau altele asemenea. se stabileşte şi se individualizează obligaŃia de plată sub forma unui existenŃei titlu de creanŃă. precum şi urmărirea eficacităŃii şi calităŃii implementării asistenŃei comunitare. instituŃiile administraŃiei publice locale. Reprezintă totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială. cu interese. modul de utilizare şi impactul acesteia. în care se administrativă sau concluzionează. potrivit legii Constatare O primă evaluare scrisă de către o autoritate competentă. credinŃe sau norme de viaŃă commune. 500/2002. Comisiei (CE) nr. 1828/2006 OG nr. 29/2007 Colectivitatea locală Comitetul de Monitorizare Comunitatea locală Concurent Conformitate L nr. Sursă L 500/2002 OG nr. 1 alin. Orice contribuŃie la finanŃarea cheltuielilor eligibile. (2) din Legea finanŃelor publice nr. fără a se elimina posibilitatea juridică primară ca această concluzie să trebuiască a fi ulterior revizuită sau retrasă ca rezultat al evoluŃiei procedurii administrative sau juridice. 128/2006 L nr.

34/2006 (actualizată) HG nr. 672/2002 6 . dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite. Angajatorul poate încadra salariaŃi cu program de lucru corespunzător unei fracŃiuni de normă de cel puŃin două ore pe zi. Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenŃa financiară nerambursabilă aferentă unei operaŃiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaŃional şi care stabileşte drepturile şi obligaŃiile părŃilor. cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul. încheiat în scris între una sau mai multe autorităŃi contractante. parte într-un contract de achiziŃie publică. în sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă. furnizarea de produse sau prestarea de servicii.759/ 2007 OUG nr. înainte de aprobarea acestora. cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile. Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii. fiind formată din cofinanŃarea publică. primeşte din partea autorităŃii contractante. şi unul sau mai mulŃi operatori economici. 229 alin. (2). în calitate de concedent. în calitate de concedent. 29/2007 L nr. pe de altă parte. Contractul care are aceleaşi caracteristici caşsi contractul de lucrări. format din sistemele de control ale entităŃilor publice. astfel cum este definit la art. în condiŃiile legii. prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. 34/2006 (actualizată) OUG nr. 34/2006 (actualizată) L nr. OUG nr. Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaŃiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. Întregul sistem de control intern din sectorul public. pe de o parte. Ofertantul care a devenit. în calitate de concesionar. primeşte din partea autorităŃii contractante.Termen bugetare rezultate din nereguli Contract de achiziŃie publică Contract de concesiune de lucrări publice Contract de concesiune de servicii Contract de finanŃare Contractant Contracte individuale de muncă cu timp parŃial ContribuŃia naŃională Control financiar preventiv Control financiar public intern DefiniŃie Sursă Contractul care include şi categoria contractului sectorial. 53/2003 OG nr. în calitate de concesionar. având ca obiect execuŃia de lucrări. Totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaŃionale. ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit. 84/2003 L nr. 34/2006 (actualizată) OUG nr. dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite. cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul. cu titlu oneros.

Termenul generic pentru afectări/deficienŃe. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanŃa şi efectua plăŃi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciŃiului bugetar şi/sau din exerciŃii anterioare pentru acŃiuni multianuale. 12/2007 L nr. 84/2003 CreanŃele bugetare rezultate din nereguli Credit bugetar OG nr. 47/2006 L nr. de asemenea. 34/2006 (actualizată) HG nr. şi care relevă aspectul negativ al interacŃiunii individ-context. adoptată şi aprobată de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii. 29/2007 L nr. pe criterii de sex. documentaŃia descriptivă. Sursă L nr. limitări de activitate şi restricŃii de participare. ordonanŃa şi efectua plăŃi din buget pentru celelalte acŃiuni. Sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României. decât este. după caz. Se înŃelege situaŃia în care o persoană este tratată mai puŃin favorabil. 202/ 2002 L nr. structurile organizatorice. Reprezintă procesul prin care o comunitate îşi identifică anumite probleme prioritare. Limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciŃiului bugetar. inclusiv auditul intern. inclusiv caietul de sarcini sau. 84/2003 OG nr. ca urmare a utilizării necorespunzatoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinantare aferente. respectiv se pot angaja. eficient şi eficace. 84/2003 Credit de angajament Debite faŃă de bugetul Uniunii Europene Dezvoltarea comunitară Discriminare directă Dizabilitate L nr. definite conform Clasificării internaŃionale a funcŃionării. a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaŃie comparabilă. Sume de recuperat la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori in numele lor. în limitele aprobate. se implică şi cooperează în rezolvarea lor. metodele şi procedurile.Termen Control intern DefiniŃie Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităŃii publice. precum şi/sau la bugetele de cofinanŃare aferente. Suma aprobată prin buget. folosind preponderent resurse interne. 356/2001 DocumentaŃie de atribuire Documentul Cadru de Implementare sau Programul OUG nr. dizabilităŃii şi sănătăŃii. stabilite de conducere în concordanŃă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. acesta include. DocumentaŃia ce cuprinde toate informaŃiile legate de obiectul contractului de achiziŃie publică şi de procedura de atribuire a acestuia. Document elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor programului operaŃional sectorial sau regional. 497/2004 7 . în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic.

Demersurile de nesolvabilitate în accepŃiunea Articolului 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1828/2006 HG nr. infrastructura. de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităti în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane. bugetele locale. bugetul trezoreriei statului. prin finanŃarea de investiŃii în sectorul HG nr. 356/2001 L 84/2003 Fondul de Coeziune (FC) Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) Fondul Social European (FSE) Fonduri publice Reg. afectând în mod substanŃial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate. Autoritatea publică. Instrumentul financiar care sprijină investiŃii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu. care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public. educaŃie. Sumele alocate din bugetul de stat. Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene. 497/2004 productiv. serviciile. Procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu. sănătate. regia autonomă. bugetele instituŃiilor publice autonome. cu personalitate juridică. Comisiei (CE) nr. dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. care sprijină măsuri de ocupare a forŃei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane. 84/2003 8 . infrastructură. bugetele fondurilor speciale. societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acŃionar majoritar. Maximizarea rezultatelor unei activităŃi în relaŃie cu resursele utilizate. Sursă OUG nr. 497/2004 Fondul Structural care sprijină regiunile mai puŃin dezvoltate. cu menŃinerea calităŃii corespunzătoare a acestor rezultate. Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităŃi. bugetul asigurărilor sociale de stat HG nr. compania/societatea naŃională. 497/2004 L nr. instituŃia publică. conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative. bugetul asigurărilor sociale de stat.Termen Complement Drept special sau exclusiv DefiniŃie Dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată. activităŃile informative sau documentare devin disponibile persoanelor cu handicap şi celor defavorizate. 1346/2000. 34/2006 (actualizată) Economicitate Eficacitate EficienŃă Egalizarea şanselor Entitate publică Faliment L 84/2003 L 84/2003 L 84/2003 L nr. Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităŃi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităŃii respective. bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din bugetul de stat.

fie un rezultat anual al bilanŃului contabil care nu depăşeşte 43 milioane euro. Sunt persoanele fizice sau juridice. securităŃii. educaŃiei. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice.Termen DefiniŃie şi bugetele fondurilor speciale. mobilităŃii. 356/2001 9 . care acordă servicii sociale în condiŃiile prevăzute de lege. 651/2006 Incluziune socială L nr. Europeană Instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acŃionează pentru eliminarea disparităŃilor economice şi sociale între regiuni. sau prin alte legi speciale. Orice actiune sau omisiune intentionată în legatură cu obŃinerea. 12/2007 HG nr. incriminată prin Codul penal. informării şi comunicării. de drept public ori privat. ocupării forŃei de muncă. O formare care include o educație în mod direct și în principal aplicabilă locului actual sau viitor al muncitorului în întreprinderea beneficiară și care are ca rezultat calificări care nu sunt transferabile unei alte întreprinderi sau altor domenii de activitate sau care nu sunt transferabile decât într-o mică măsură. credite externe contractate sau garantate de autorităŃile administraŃiei publice locale. posibilitatea salariatului de a fi angajat. sănătăŃii. prin urmare. precum şi/sau din bugetele de cofinanŃare aferente. descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie. destinate Sursă Fondurile comunitare Fondurile structurale (FS) Formare generală OG nr. Acele întreprinderi care au mai puŃin de 250 de angajaŃi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 milioane euro. bugetul fondurilor externe nerambursabile. precum şi din bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din bugetele locale. în mod semnificativ. ci îi conferă calificări transferabile într-o mare măsură la alte întreprinderi sau alte domenii de activitate și îmbunătățește. locuirii. utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. după caz. 12/2007 Formare specifică Fraudă Furnizorii de servicii sociale IMM-uri L nr. împrumuturi interne contractate de autorităŃile administraŃiei publice locale.47/2006 HG nr. O formare cuprinzând o educație care nu este aplicabilă doar sau în principal la locul de muncă actual sau viitor al muncitorului în întreprinderea beneficiară. Legea nr. Setul de măsuri şi acŃiuni multidimensionale din domeniile protecŃiei sociale. justiŃiei şi culturii. 68/2001 OG nr. 68/2001 Reg (CE) al Comisiei nr. 78/2000 pentru prevenirea. bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii. în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. cu modificările şi completările ulterioare. Sume provenite din asistenŃa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea. 497/2004 Reg (CE) al Comisiei nr.

Termen Instrumente structurale Integrare socială Întreprindere mică Întreprindere publică DefiniŃie combaterii excluziunii sociale. b) sau c). în mod legitim. 70/2001 10 . să acopere pierderile şi care. că nu este deŃinută. ca urmare a unor drepturi de proprietate. prezumŃia de exercitare a influenŃei dominante se aplică în orice situaŃie în care. direct ori indirect. 651/2006 OUG nr. una sau mai multe autorităŃi contractante definite conform art. b) sau c) se află. influenŃa dominantă a unei autorităŃi contractante.în cazul în care întreprinderea este deŃinută de societăŃi publice de investiŃii.759/ 2007 L nr. 34/2006 (actualizată) Întreprinderea în dificultate Întreprinderile independente HG nr. după caz. în raport cu o astfel de persoană. fie prin resurse financiare proprii. (CE) al Comisiei nr. din partea autorităŃilor publice. astfel cum este definită aceasta la art.deŃin controlul majorităŃii voturilor în organul de conducere. a). Întreprinderile care nu sunt deŃinute în proporŃie de 25 % sau mai mult din capital ori din drepturile de vot de o altă întreprindere sau împreună de mai multe întreprinderi care nu corespund definiŃiei IMM sau a micii întreprinderi. cum ar fi adunarea generală. a). de o altă întreprindere sau în comun de mai multe întreprinderi care nu Sursă HG nr. în absenŃa unei intervenŃii din exterior.în cazul în care capitalul este divizat astfel încât să nu se poată determina cine îl deŃine şi dacă întreprinderea declară că poate să presupună. în proporŃie de 25 % sau mai mult. în calitate de stat membru al Uniunii Europene. . Acest prag poate fi depăşit în două cazuri: . . Întreprinderea care are mai puŃin de 50 de angajaŃi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanŃului contabil nu depăşeşte 10 milioane euro. O întreprindere care nu este capabilă.deŃin majoritatea capitalului subscris. Procesul de interacŃiune dintre individ sau grup şi mediul social. va ieşi din circuitul economic al acesteia. 356/2001 HG nr. 8 lit. de societăŃi cu capital de risc sau de investitori instituŃionali şi cu condiŃia ca aceştia să nu exercite controlul asupra întreprinderii.pot numi în componenŃa consiliului de administraŃie. a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numărul membrilor acestuia. 8 lit. în cel putin unul dintre următoarele cazuri: . individual sau în comun. Reprezintă asistenŃa financiară nerambursabilă primită de România. . Fondului Social European (FSE) şi Fondului de Coeziune (FC). a participaŃiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinŃare a întreprinderii respective. Persoana juridică ce desfăşoară activităŃi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect. 651/2006 Reg. prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcŃional al părŃilor. fie prin resursele pe care poate să le obŃină de la proprietari/acŃionari sau creditori.

Înseamnă orice investiŃie în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice. Fază în procesul execuŃiei bugetare în care se verifică existenŃa angajamentelor. care include cel puŃin locul de muncă. 651/2006 InvestiŃii în active corporale Reg. considerată o investiŃie în active corporale. în care ofertanŃii au posibilitatea. 500/2002 OUG nr. 70/2001 L nr. Procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor. 356/2001 11 . 84/2003 L nr. O investiŃie în active fixe. a know-how-ului sau a cunoştinŃelor tehnice nebrevetate. adaptat nevoilor acesteia.diversificării producŃiei. de a reduce preŃurile prezentate şi/sau de a imbunătăŃi alte elemente ale ofertei. (CE) al Comisiei nr. Cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obŃine un venit şi în care se materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu. . SpaŃiul aferent activităŃii persoanei cu handicap. evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate.realizării unei schimbări fundamentale a procesului global de producŃie de către o întreprindere existentă. toaleta şi căile de acces. a licenŃelor. 34/2006 (actualizată) L nr. 76/2002 L nr. (CE) al Comisiei nr. Orice investiŃie în active fixe corporale legate de crearea unei noi unităŃi.creării unei noi afaceri. prin fabricarea de produse noi.Termen InvestiŃie iniŃială DefiniŃie corespund definiŃiei IMM sau a micii întreprinderi. Caracteristica unei operaŃiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. extinderea unei unităŃi existente sau angajarea într-o activitate care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de producŃie al unei unităŃi existente (mai ales prin raŃionalizare.extinderii unei afaceri existente. în vigoare la data efectuării acesteia. Sursă HG nr. diversificare sau modernizare). pe baza documentelor justificative care să ateste operaŃiunile respective. după caz. . echipamentul. se verifică condiŃiile de exigibilitate ale angajamentului. realizată sub forma preluării unei unităŃi care s-a închis sau care s-ar fi închis fără această preluare trebuie să fie. de asemenea. . 70/2001 InvestiŃii în active necorporale Legalitate Lichidarea cheltuielilor LicitaŃie electronică Loc de muncă Loc de muncă protejat Reg. reprezintă o investiŃie în active corporale sau necorporale în scopul: . în cadrul unei întreprinderi existente.

Nevoia socială Reprezintă ansamblul de cerinŃe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiŃiilor de HG nr. — orice persoană care dorește să se reintegreze pe piața muncii după o pauză de cel puțin trei ani. 1083/2006 L nr. adică orice persoană care. precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri. în mod stimulare a deosebit. pe perioada primelor șase luni după angajarea sa. Neregulă Orice abatere de la legalitate. care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene. 651/2006 Reg (CE) al Comisiei nr. pe o perioadă de șase luni după angajare. acordurilor de finantare privind fondurile comunitare şi cofinanŃările aferente. 12/2007 Reg.Consiliului (CE) nr. timp de 12 luni consecutive. Orice încălcare a unei dispoziŃii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic. — orice muncitor emigrant care se deplasează sau s-a deplasat în interiorul Comunității sau stă o anumită perioadă în Comunitate pentru a găsi un loc de muncă și care are nevoie de o formare profesională și/sau lingvistică. — orice persoană cu un handicap grav rezultat dintr-o deficiență fizică. Muncitor Orice tânăr cu o vârstă de mai puțin de 25 ani care nu a avut până în acel moment o activitate defavorizat regulată remunerată. mintală sau psihologică și totuși aptă de a intra pe piața muncii. în special orice persoană care a încetat munca din cauza unor probleme rezultate din efortul de a împăca viața profesională cu cea de familie. ocupării forŃei de muncă Microîntreprindere Întreprinderea care are mai puŃin de 10 angajaŃi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanŃului contabil nu depăşeşte 2 milioane euro. a şomerilor pentru a dobândi statutul de persoană ocupată. regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanŃare. 68/2001 OG nr. care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al ComunităŃilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanŃarea aferentă. — orice persoană cu vârsta de peste 45 ani care nu a atins nivelul celui de-al doilea ciclu de învățământ gimnazial sau un nivel echivalent. — orice șomer aflat în această situație de mult timp. prin angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general.Termen DefiniŃie Sursă L nr.47/2006 12 . pe perioada primelor șase luni după angajare. nu și-a găsit un loc de muncă. memorandumurilor de înŃelegere. 76/2002 Măsuri de Acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi.

Sursă OG nr.1083/2006 Reg. 1828/2006 OUG nr. de drept public sau privat. 13 . 34/2006 (actualizată) OUG nr. servicii şi/sau execuŃie de lucrări. Comisiei (CE) nr. Persoana juridică de drept public care asigură autorităŃilor contractante suportul tehnic destinat aplicării. 29/2007 management vizavi de relaŃia cu beneficiarii. prin mijloace electronice.persoană fizică/juridică. 34/2006 (actualizată) Ofertant OperaŃiune Operator economic Operatorul sistemului electronic de achiziŃii publice OrdonanŃarea cheltuielilor Organism Intermediar Fază în procesul execuŃiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri şi de servicii au fost L 500/2002 efectuate sau alte creanŃe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. 29/2007 OUG nr. Oricare furnizor de produse.Consiliului (CE) nr. Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenŃei din partea Fondurilor. 34/2006 (actualizată) Reg. prestator de servicii ori executant de lucrări . Structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuŃii delegate de către Autoritatea de OG nr. Un proiect sau un grup de proiecte selecŃionat de către autoritatea de gestionare a programului operaŃional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulŃi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparŃine. Oricare operator economic care a depus oferta. în vederea integrării sociale. a procedurilor de atribuire.Termen Obiectivul convergenŃă Oferta DefiniŃie viaŃă. 34/2006 (actualizată) OUG nr. Obiectivul finanŃat din instrumentele structurale. Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinŃa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziŃie publică. cu scopul creşterii convergenŃei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puŃin dezvoltate. oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică. cu excepŃia situaŃiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică. ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaŃă produse.

.îndeplineşte condiŃiile prevăzute de legea naŃională pentru a se considera că a fost sau că este toxicomană. dobândite sau asumate cu orice titlu. respectiv orice persoană care îndeplineşte una din următoarele condiŃii: .se deplasează în Uniunea Europeană cu scopul de a-şi găsi un loc de muncă. OrganizaŃii ale patronilor. . respectiv nu a avut un loc de muncă timp de 12 luni din ultimele 16 luni sau de 6 luni din ultimele 8 luni. . .nu a obŃinut un loc de muncă permanent de la începerea executării unei pedepse privative de libertate sau a altei măsuri penale. în cazul persoanelor sub 25 de ani.Termen Patrimoniu public DefiniŃie Totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor statului. . 651/2006 14 . în special o persoană care a încetat lucrul din motive familiale.doreşte să intre pe piaŃa muncii şi nu a lucrat sau nu a frecventat nici o formă de învăŃământ pe o perioadă de cel puŃin 2 ani. formarea profesională sau experienŃa profesională pentru a-i creşte şansele de a obŃine un loc de muncă stabil. . fără scop patrimonial. 356/2001 Persoană cu handicap Persoană defavorizată HG nr. . autonome. Sursă L nr.un adult care creşte singur unul sau mai mulŃi copii. fac parte din patrimoniul public drepturile şi obligaŃiile referitoare atât la bunurile din domeniul public. fără caracter politic. mintal sau psihologic. Orice persoană care aparŃine unei categorii ce se confruntă cu dificultăŃi de intrare pe piaŃa muncii. . unităŃilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora.nu a fost angajată pe o perioadă îndelungată.are o vârstă de peste 50 de ani. 651/2006 HG nr.nu a împlinit vârsta de 25 de ani sau a terminat de maxim 2 ani studiile şi nu a fost încă angajată într-o activitate remunerată regulat.nu a frecventat o formă de învăŃământ secundar ori echivalentul acesteia şi nu are un loc de muncă sau care este pe punctul de a-şi pierde locul de muncă.aparŃine unei minorităŃi etnice dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi are nevoie să-şi dezvolte cunoştinŃele lingvistice. 672/2002 Patronat L nr. nu are un loc de muncă sau este pe punctul de a-şi pierde locul de muncă. . Orice persoană definită astfel de legislaŃia naŃională sau care suferă de un handicap serios fizic. înfiinŃate ca persoane juridice de drept privat. cât şi din domeniul privat al statului şi al unităŃilor administrativ-teritoriale.

Documentul de planificare strategică şi programare financiară. cu excepŃia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenŃa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaŃii neguvernamentale . Transferul sumelor reprezentând prefinanŃare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanŃării suportate din surse de la bugetul de stat. Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar. pentru a fi sprijinită în ocuparea unui loc de muncă. Persoana din cadrul compartimentelor de specialitate. 500/2002 OG nr. 84/2003 exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care indeplineşte această atribuŃie pe baza de contract. Documentul care fixează obiective pe termen scurt. 356/2001 HG nr. acreditat în condiŃiile legii. numită de conducătorul entităŃii publice pentru L nr. pe o perioadă de cel puŃin 2 ani din ultimii 3 ani calendaristici. 497/2004 L nr. indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar.Termen DefiniŃie Sursă Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu Persoană în căutarea unui loc de muncă Plan individual de servicii Planul NaŃional de Dezvoltare Plata cheltuielilor Plată directă Plată indirectă PrefinanŃare . care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a Ńării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene. 29/2007 15 .76/2002 L nr.orice femeie dintr-o regiune NUTS II în care rata medie a şomajului a depăşit 100% din media comunităŃii pe o perioadă de cel puŃin 2 ani calendaristici sau unde rata şomajului în rândul femeilor a depăşit 150% din rata şomajului în rândul bărbaŃilor.prin plată directă sau prin L nr. direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar. în regiunea respectivă. prin intermediul UnităŃii de plată. precizând modalităŃile de intervenŃie şi sprijin pentru adulŃii cu handicap. 29/2007 OG nr. mediu şi lung. respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale. Fază în procesul execuŃiei bugetare reprezentând actul final prin care instituŃia publică achită obligaŃiile sale faŃă de terŃi. Transferul sumelor reprezentând prefinanŃare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanŃării suportate din surse de la bugetul de stat. prin care se realizează activităŃile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială. Persoana înregistrată la AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare. în condiŃiile legii. 29/2007 OG nr.

instituit prin Regulamentul nr. securităŃii. *3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială. Procesul de Reprezintă setul de măsuri şi acŃiuni multidimensionale din domeniile protecŃiei sociale. La nivelul 2 (NUTS II) se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Propunere tehnică Parte a ofertei elaborată pe baza cerinŃelor din caietul de sarcini sau. educaŃiei. Procedura de Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaŃi/ofertanŃi pentru ca atribuire acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziŃie publică să fie considerat valabil.29/2007 OUG nr. (3) lit. destinate combaterii excluziunii sociale. tarif. 1059/2003. ocupării forŃei incluziune socială de muncă. 87 alin. cu o densitate a populaŃiei situată sub 8 locuitori/km^2 sau regiunile geografice de tipul NUTS-III. Regiuni eligibile . în cazul obiectivului de convergenŃă. c)]. prin care este OperaŃional stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităŃi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau. Program Documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană. informării-comunicării. L nr. Propunere Parte a ofertei ce cuprinde informaŃiile cu privire la preŃ. în stadiul iniŃial de implementare a proiectelor. sănătăŃii. 87 alin. la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională. 34/2006 (actualizată) L nr. din documentaŃia descriptivă. cererea de oferte.5 locuitori/km^2. negocierea. în baza unui contract de finanŃare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă. 651/2006 16 . de stat regionale . mobilităŃii. alte condiŃii financiare şi comerciale financiară corespunzătoare satisfacerii cerinŃelor solicitate prin documentaŃia de atribuire. după caz.regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii Europene [art. locuirii.47/2006 OUG nr. în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor. PrestaŃiile sociale Sunt măsuri de redistribuŃie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiŃiile de eligibilitate prevăzute de lege. justiŃiei şi culturii. procedurile de atribuire sunt: licitaŃia deschisă. (3) lit.regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza indicatorilor naŃionali. folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor statistice. licitaŃia restransă. concursul de soluŃii. propuse de Statele Membre [art. 34/2006 (actualizată) OUG nr.regiuni de tipul NUTS-II*3).47/2007 OG nr. 34/2006 (actualizată) HG nr. . dialogul competitiv.pentru lichidarea angajamentelor de plată faŃă de un contractor. pentru ajutoarele a) din Tratat].Termen DefiniŃie Sursă plată indirectă . cu o densitate a populaŃiei situată sub 12.

familiilor. vulnerabilitate ori dependenŃă. formele asociative pot fi. 47/2006 Societatea civilă L nr. Este formată din persoane asociate sub diferite forme. precum şi grupuri comunitare informale. pentru a stabili caracterul intenŃionat al comportamentului. 76/2002 L nr. 76/2002 Stagiu de cotizare Standardele generale şi specifice de calitate Suspectare de fraudă L nr. serviciile sociale se pot organiza în forme diverse. Persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii: a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiŃiilor de pensionare b) starea de sănătate şi capacităŃile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci.Termen Regularitate Serviciile sociale DefiniŃie Caracteristica unei operaŃiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaŃiuni din care face parte. în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaŃii de dificultate. 84/2003 L nr. Reg. cunoştinŃele şi experienŃa pentru a-şi promova şi apăra drepturile şi interesele. cât şi de angajator sau. pentru creşterea calităŃii vieŃii şi promovarea coeziunii sociale. asupra intereselor financiare ale ComunităŃii Europene. care funcŃionează în condiŃiile prevăzute de lege. 47/2006 Se referă la o neregulă ce duce la iniŃierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naŃional. numai de către asigurat. organizaŃii sindicale şi patronale. în principal. 47/2006 Şomer L nr. în special existenŃa fraudei. Perioada în care s-a plătit contribuŃia de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat. stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale. Sursă L nr. e) este înregistrată la AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare. pe baza unor interese comune. asociaŃii şi fundaŃii. organizaŃii culturale şi de cult. după caz. c) nu are loc de muncă. Reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acŃiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor. Reprezintă ansamblul de norme pe baza cărora sunt evaluate şi monitorizate activitatea furnizorilor şi calitatea serviciilor sociale acordate. aşa cum se menŃionează la punctual a) al Articolului 1(1) din ConvenŃia redactată pe baza Articolului K. d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă. (CE) nr.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. şi care îşi dedică timpul. grupurilor sau comunităŃilor. 1828/2006 17 . nu realizează venituri sau realizează din activităŃi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaŃia de şomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

L 340 din 16 decembrie 2002. adoptat prin Regulamentul nr. 34/2006 (actualizată) 18 . în cadrul căruia cel puŃin 30% din numărul total de angajaŃi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap. Operatorul economic de drept public sau privat. Sursă OUG nr.Termen Tratat Unitate de plată DefiniŃie Tratatul pentru infiinŃarea ComunităŃii Europene. Desemnează nomenclatorul de referinŃă aplicabil contractelor de achiziŃie publică. Structura din cadrul unei autorităŃi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaŃional. 34/2006 (actualizată) OG nr. precum şi a sumelor din asistenŃa financiară nerambursabilă către beneficiari. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziŃiilor publice. încheiat la 25 martie 1957. 356/2001 OUG nr. 2. având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanŃare. asigurând corespondenŃa cu alte nomenclatoare existente. 29/2007 Unitate protejată autorizată Vocabularul comun al achiziŃiilor publice .CVP L nr. cofinanŃare alocate de la bugetul de stat. cu modificările şi completările ulterioare. cu gestiune proprie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful