You are on page 1of 3

Odborn doporuen ve vci moravsk vlajky

pehled odbornch vyjden, kter mme k dispozici


Cel odborn veejnost se vyslovuje zsadn proti en luto-erven vlajky s polepenmznakem Moravy uprosted jako vlajky Moravy. Ne jen jej st, jak tvrd lenov Moravsk nrodn obce o.s. (MNO). Nen nm znmo stanovisko jedinho odbornka na historii, kter by podporovalo en tto vlajky jako symbolu Moravy. Vechna tvrzen ze strany MNO o tom, e ten kter odbornk en tto vlajky podporuje, jsou jen pekroucen a z kontextu vytren tvrzen. Vce zde http://www.moravska-vlajka.eu/moravskanarodni-obec-lze-starostum/

PhDr. Karel Mller,


editel Zemskho archivu v Opav
Morava m de facto dv historick vlajky. Schvln pi "historick", ponvad od roku 1928 Morava neexistuje jako sprvn i samosprvn tvar, take neme mt platnou vlajku. Ta stedovk byla modr a na n byla voln umstna moravsk orlice (se stbrno-ervenm achovnm). V 19. Stolet vznikla vlajka nov, tvoen jen dvma pruhy, lutm a ervenm (to bylo odvozeno od tehdy pevn uvanho zlato-ervenho achovn orlice). To je ta druh historick varianta. V dnm ppad nen ale moravskou vlajkou vlajka tvoen tmito dvma pruhy a na n poloenm modrm ttem s moravskou orlic. Ta vznikla jako symbol moravskho nrodnho hnut a v nov dob (dajn byla pouvna ji v roce 1968, asto ji vak moravsk nrodn strany pouvaj a po roce 1989). Take vyvste-li nkterou z ve uvedench vlajek, "markrabc" nebo jen "pruhovou", Moravu pipomenete. Vyvste-li tu tet variantu s pruhy a na nich znakem Morav, pak se pouze pihlste k nkter z moravistickch stran i spolk, ale s historickou Moravou toto vexilum nebude mt nic spolenho. S pozdravem K.Mller (z emailu p. D. Sazovsk, M Frentt p.R., 7.erven 2013) Skuten relnou vlajkou Moravy byl v 19. Stolet a na potku stolet dvactho list tvoen lutm a ervenm pruhem. To, e byl toton s vlajkou Prahy nic neznamen, protoe jde o dv rozdln rovn. Existuj dv historick vlajky a chceme-li si Moravu pipomnat, pak tak meme init jednou nebo druhou variantou. Jist bych se i j piklonil radji k t star, heraldick, jak jsem to teba doporuil radnici ve Frenttu pod Radhotm. S pozdravem K.Mller (z emailu pro Za Moravu o.s., 9. ervenec 2013)

PhDr. Vladimr Rek,


Odbor archivn sprvy a spisov sluby Ministerstva vnitra R /nyn vak ji v penzi
Zdrojem pro hledn sprvn formy i obsahu zemskch prapor mus slouit inspirace nejstarch autentickch doklad tchto objekt. Pro Moravu je to bez diskuse tak een Kodex Gelnhausen z roku 1407 (uloen jako archivn kulturn pamtka ve Sttnm okresnm archivu Jihlava), kde je prapor markrabte v podob, kter jednoznan cituje zemsk markrabc znak, tedy v modrm listu praporu je stbrno-erven orlice se zlatou zbroj a zlatou korunou. Stedovkou zsadou bylo odvozovat podobu praporu od znaku. Jedin takov podoba praporu souzn s jeho historickou podobou a ovem i se souasnm platnm velkm sttnm znakem! Odchlen od tto podoby vyjaduje dezintegraci, separaci a reminiscence na ctn nmeck sti nacionln probuzench Moravan v devatenctm stolet (tedy dnes na Morav ji odumel entity), kter se namnoze vi eskmu obyvatelstvu vymezovala neptelsky. Tento prapor je teba povaovat za jedin sprvn historick pro svoji slu autenticity nejstarho dokladu. Inicitoi zlato-ervench dvou pruh praporu si patrn neuvdomili jeho totonost s praporem hlavnho msta Prahy, rovn zlato-ervenm. Protoe heraldika a vexilologie umouje rozmanit interpretace kombinac barev a gur, nabz Moravskou nrodn obc o. s. vnucovan moravsk prapor s pruhy a znakem Moravy pmo bizarn vklady na tma Prahy a Moravy a jejich vzjemnch vztah a to jist nebylo zmrem. Nechce se mn vit, e funkcioni Moravsk nrodn obce o. s. svm prosazovnm zlato-erven varianty zemskho znaku vdom vyjaduj moravskoseparatistick zmry, fakticky je vak podporuj, a proto je na mst je vyzvat, aby svj postoj pehodnotili a respektovali klasickou, tradin podobu moravskho znaku a praporu. Musm souznt snzorem historika a publicisty Petra Schnura z Hannoveru, kter v lnku Na Velehrad, pan Mllerov, na Velehrad mimo jin napsal: Zneut k propagaci symbol poddanstv oslavy sttnho (!) svtku republiky (!), kter vedle 28. jna jako mlokter jin ztlesuje zpas za nrodn svbytnost a sttn suverenitu, je podle mne skandln. Jde o stupe pokleslosti historickho povdom a politick kultury, kter nem vEvrop obdoby. (pro Za Moravu, o. s., 28. bezen 2013 http://www.mojamorava.eu/dokumenty/ruzek.pdf t asopis Veejn sprva 10/2013 http://mojamorava.eu/dokumenty/VS10ruzek.pdf )

PhDr. Ivan tarha


Moravsk zemsk archiv v Brn
Starostov obc a mst, pokud chtj vyvsit moravskou vlajku, by mli vychzet z tradice, doloen ji v kresbch krle Pemysla Otakara II. i moravskho markrabte Jota a pout tuto v krajskch znacch kodifikovanou vlajku. Pokud MNO nebo njak jin spolek (pardon: obansk sdruen) chce njakm jinm zpsobem (vlajkou i standartou rzn podoby) symbolizovat svou pslunost k oblasti, kter byla v minulosti soust zem Moravy, neme jim v tom nikdo brnit. Nelze vak to, co starosta vyvs, povaovat za moravskou vlajku. Stejn tak si me vymyslet a vyvsit svou osobn vlajku (na Slovensku by si ji dokonce mohl nechat zaregistrovat). Pouze by neml obanm obce, kte ho starostou zvolili, tvrdit, e vyvuje vlajku Moravy. Z hlediska heraldiky je moravsk symbol ve velkm znaku R jasn stanoven. Ponvad vexilologii zce navazuje na heraldiku, je jasn stanovena i podoba toho, co by bylo moravskou vlajkou, kdyby Morava jako sttn tvar existovala. (http://mojamorava.eu/dokumenty/starha-moravskavlajka.pdf)

Souasn vahy a spory kolem moravsk vlajky byly ist teoretick, nebo markrabstv moravsk, zem Morava ani zem Moravskoslezsk si nepodily vlajku, ani dnm prvnm aktem nestanovily svou vlajkujako prvn subjekt. Vychzelo se z rznch historickch dokument, kreseb a popis, jejich pouvn nemlo dn prvn zklad. Ten zskala moravsk vlajka a v letech 2002 a 2003 udlenm znak a vlajek souasnm krajm, tedy pl stolet po zniku zem a zemskho zzen. Pokud by tedy pi jakchkoliv pleitostech mly msto, mstys a obec, ppadn i rzn organizace v tchto oblastech psobc, pipomnat nkdej pslunost k Morav, jsou souasn znaky a vlajky kraj Vysoina, Pardubickho, Jihomoravskho, Olomouckho, Moravskoslezskho a Zlnskho prvn oporou sprvnho moravskho znaku. esk lev, slezsk a moravsk orlice jsou jednoznan dan heraldick a vexilologick gury, proto je nen teba jet dle podrobnji (zbroj, perizonium) popisovat. Meme tedy diskusi o moravsk vlajce uzavt konstatovnm, e moravsk vlajka byla po vce ne padesti letech po zniku Moravy kodikovna v hornm erovm poli vlajek kraj Vysoina, Jihomoravskho, Olomouckho a Zlnskho a tak v hornm vlajcm poli vlajek kraj Pardubickho a Moravskoslezskho. (http://www.mojamorava.eu/mza-moravska-vlajka/ ale tak asopis Veejn sprva http://mojamorava.eu/dokumenty/VS09starha.pdf)

Mgr. Pavel Fojtk


editel Archivu Dopravnho podniku hl. msta Prahy a Mstopedseda esk vexilologick spolenosti
Mn osobn by nejvc jako moravsk vlajka vyhovoval jin symbol modr vlajka s moravskou orlic , jak u byla vyobrazena ve form praporce na stedovkm portrtu markrabte Jota. Krom problematiky oficilnosti statutu moravsk vlajky, je nutn mt na zeteli i druhou skutenost, kterou je duplicita moravsk vlajky s jinmi vlajkami. Pedevm se jedn o stejn vypadajc vlajku Hlavnho msta Prahy, uvanou od roku 1891, kter se v uritch ppadech dostv na rove vlajek krajskch. Podobn, musm ci: bohuel, je dnes stejn i vlajka statutrnho msta esk Budjovice. Ob uveden mstsk vlajky byly zavedeny (budjovick a v roce 1965) ped pijetm prvnho zkona o obcch v roce 1990, kter vlastn poprv vslovn povolil existenci obecnch vlajek, vetn tech, kter byly zavedeny dve a povaovaly se tedy za historick. S tm ale asi nic nenadlme, i kdy duplicita me pinst adu problm. Bude-li mvat Moravan v Praze moravskou vlajkou, vtinou ji kad bude povaovat za symbol Prahy, i v eskch Budjovicch za vlajku budjovickou. Kdyby zase pijel prask primtor do Brna a ml pitom auto ozdoben vlajkou Prahy, ptali by se mnoz obyvatel Brna, pro m na aut moravskou vlajku Podobn situace bvala do roku 1994 ostatn i pmo na Morav, kde oficiln luto-ervenou vlajku pouvalo msto Znojmo. Pak ji prv z dvodu monosti zmny za jin stejn vlajky (mon i vetn moravsk) vhodnm zpsobem nechalo zmnit. (p. Zemanovi nkdy v r. 2010? http://www.moravska-vlajka.eu/barvy/Stanovisko%20heraldika%20k %20moravsk%C3%A9%20vlajce.pdf)

esk vexilologick spolenost


(Experti podvboru pro heraldiku a vexilologii Poslaneck snmovny R: PhDr. Zbyek Svoboda, Mgr. Pavel Fojtk, Ing.Petr Exner, Ing. Jaroslav Martykn Jako historicky nejvhodnj moravsk vlajka a prapor se jev jej nejstar modr list s blo-erven achovanou orlic. Tak zvan polepen orlice zmnou na zlat privilegiem csae Fridricha III. z roku 1462 a nsledn podle nj odvozen uvn luto-ervench barev a prapor bylo asto spojovno moravskmi obany a chpno zrove jako vraz loajality k monarchii a csai. Samostatn pouvn luto-erven bikolry je nedouc i proto, e tyto barvy uv na svch praporech hl.msto Praha a nen ani zcela zanedbateln, e jsou to i pvodn rodov barvy knat z Liechtensteinu, jejich vyven na Morav me bt v krajnm ppad chpno i jako projev souhlasu s jejich restitunmi nroky. (V Praze, 1. ervna 2013 http://mojamorava.eu/dokumenty/Moravskavlajka-Odborne-vexilologicke-stanovisko.pdf )

doloen podoba, tedy achovn ze stbrnho od poloviny 19. stolet s nmecky hovocmi

Mal shrnut na zvr


Toto je pedevm vlajka naeho hlavnho msta Prahy. Vichni zde uveden experti vid vn problm v jejm soubnm pouvn jako vlajky Moravy, krom pana dr. Mllera. Pan dr. Mller, jedin ze zde uvedench expert, avak pesto, e tak k vyven radji doporuuje modr heraldick, uvd tuto vlajku jako druhou monou k vyven jako symbol Moravy. Patrn si vak neuvdomuje vn ideologick a sttoprvn problmy spojen s tmito barvami, o kterch pe napklad dr. Rek. Duplicitu s vlajkou hl. msta Prahy dr. Mller tak jako jedin z expert nevid jako problm. Expertzy ostatnch zde citovanch odbornk se vyslovuj zsadn proti tomu, aby byla tato vlajka oznaovna za vlajku Moravy.

Podle vekerch nm znmch expertz tohle nen vlajka Moravy Tu se z n sna dlat Moravsk nrodn obec o.s. (MNO) pededevm zneuvnm ochoty starost podpoit rodnou Moravu, zatmco jsou elov klamn informovni o faktech z historie symboliky Moravy ze strany jejch propagtor. MNO ji vnucuje (a zdarma rozdv) radnicm a obecnm adm nejen po Morav a pak se chlub tm, e se starostov sami naden pihlauj k tto jejich iniciativ.

Dle vech nm znmch expert toto je v souasn dob nejvhodnj vlajka (a neoficiln) symbolizujc Moravu. Nen nm znma expertza, je by se vyslovovala proti vyvovn tto vlajky jako pipomnky sounleitosti obyvatel historick zem Moravy. V MNO posledn dobou pod thou (nejen) naich argument rdi kaj, e nemaj nic proti vyvovn tto vlajky. Starostm vak nabzej (rozdvaj) luto-ervenou s polepenmznakem, zatmco tuto nesprvn nazvaj standartou. V rmci propagandy pak do svho seznamu obc vyvujc lutoerven zahrnuj i obce, kter vyvuj tuto modrou vlajku. http://www.moravska-vlajka.eu/moravska-narodni-obec-podvody/

Zvr
Ze shora uvedench (a nm jedinch znmch) expertz jedinou vlajkou vhodnou k vyvovn jako symbolu historick zem Moravy je tato vlajka pochzejc z poloviny 13. stolet pouvna moravskmi markrabaty. Jako moravsk symbol byla kodifikovna pi vzniku krajskch prapor, kde je na praporech kraj lecch na zem hstorick zem Moravy zobrazena vdy v jejich vprvnm i druhm poli. Vychz ze stle platnho zemskho znaku Moravy, jen je soust velkho sttnho znaku R. Pro vedle znaku vech ns Moravan vyvovat nco barevn a kompozin jinho a neplatnho, co Vm podstril jaksi dajn apolitick spolek, navc za pomoci livch argument?

Za Moravu, o.s., http://mojamorava.eu/, 18. ervence 2013

S argumenty v tomto souhrnu uvedenmi souhlasm, uveden vtah z Odbornho stanoviska esk vexilologick spolenosti povauji za vstin a Vaemu sil peji upmn zdar! S podkovnm za ctyhodnou osvtovou a vzdlvac innost na seku vexilologie Ing. Jaroslav Martykn, pedseda esk vexilologick spolenosti, 19. ervenec 2013

Vizte tak: http://www.moravska-vlajka.eu/dokumenty/moravska-vlajka-narodni-obec.pdf http://www.moravska-vlajka.eu/dokumenty/moravska-vlajka-narodni-obec-lzi.pdf Vzva Moravan do MNO

You might also like