Model

CERERE DE PUBLICARE PIERDERI ACTE DE STUDII*
Domnule Director al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“
Subsemnatul ..................................................................................................................................,
(numele actual al titularului, iniţiala tatălui)

domiciliat în ................................................, Str. .......................................................... nr. ..........,
bl. ..........., sc. ..........., et. .........., ap. ..........., sectorul ..........., judeţul ..........................................
vă rog să publicaţi anunţul de pierdere a următorului act de studii:
felul actului ....................................................................................................................................
seria .................... nr. ................................, nr. de înregistrare în evidenţele unităţii de învăţământ
emitente .........................................................................................................................................,
date eliberării ..................................................., promoţia .............................................................,
unitatea de învăţământ emitentă ....................................................................................................,
(denumirea la data eliberării, localitate, judeţ)

........................................................................................................................................................
(denumirea facultăţii, în cazul absolvirii unei instituţii de învăţământ superior)

numele titularului la data eliberării ................................................................................................
Data: .....................................

Semnătura……………….

* Se utilizează acest formular în cazul următoarelor categorii de acte pierdute:
1 – diplome de bacalaureat sau de licenţă
2 – certificate de calificare, atestate profesionale, certificate de competenţe profesionale, alte acte de studii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful