Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου Πιλοτικών Σχολείων

ΑΔΑ: 45Ο09-0ΞΩ

ΦΔΚ Β΄ 2240
Να δηαηεξεζεί κέρξη ................

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
----ΔΝΙΑIΟ΢ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΔΑ΢
Π/ΘΜΙΑ΢ & Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢
Γ/Ν΢Η ΢ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢
ΣΜΗΜΑ Α΄

Βαζκόο Αζθαιείαο ...................
Μαπούζι
13-09-2011
Απιθ. Ππωη.
104868/Γ2
Βαθ. Πποηεπ. .....

----Σαρ. Γ/λζε:
Αλδξέα Παπαλδξένπ 37
Σ.Κ. – Πόιε:
15180 Μαξνύζη
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ
Σειέθσλν:
210-3443422

AΠΟΦΑ΢Η

ΘΔΜΑ: «Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηων μαθημάηων ηων Α΄, Β΄, Γ΄ ηάξεων ηων Γςμναζίων για
ηην πιλοηική εθαπμογή ηος Νέος Ππογπάμμαηορ ΢ποςδών»

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2525/1997 (ΦΔΚ Α΄ 188).

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθ. γ. ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ εδαθ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ Α΄ 167).

3.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 33 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ Α΄ 118).

4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98).

5.

Σε κε αξηζκ. πξση. 97911/Γ1/31-08-2011 ΤΑ κε ζέκα «Οξηζκόο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή ησλ Νέσλ
Πξνγξακκάησλ ΢πνπδώλ».

6.

Σελ 1120/H/7-1-2010 (ΦΔΚ Β1) θνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηεο Τπνπξγνύ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ
Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ».

7.

Σε κε αξηζκ. 22/2011 πξάμε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ.

8.

Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη εθδνζεί Τπνπξγηθή Απόθαζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 33 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ Α΄ 118).

9.

Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.

ΑΔΑ: 45Ο09-0ΞΩ

Αποθαζίζοςμε:
Καζνξίδνπκε ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γπκλαζίνπ γηα ηελ
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο ΢πνπδώλ σο εμήο:

ΩΟΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γ΢ΚΛΑΠΗΝ΢

ΡΑΜΔΗΠ
ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ/ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ
ΞΔΓΗΝ

Δλληνική Γλώζζα
και
Γραμμαηεία

Καθημαηικά

Φσζικές Δπιζηήμες

Πποσδές ηοσ Ανθρώποσ και ηης
Θοινωνίας
Μένες Γλώζζες
Ρετνολογίες Ξληροθορίας
και Δπικοινωνιών
Ξολιηιζμός και Γραζηηριόηηηες
Ρέτνης
Πτολική και Θοινωνική Εωή
(Π.Θ.Ε.)

ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ/ΚΑΘΖΚΑ

Α΄

Β΄

Γ'

Γλωζζική
Γιδαζκαλία

3

2

2

Λεοελληνική
Ιογοηετνία

2

2

2

Αρταία
Δλληνική
Γλώζζα

2

3

3

Αρταία
Δλληνικά
Θείμενα από
Κεηάθραζη

2

2

2

Καθημαηικά

4

4

4

Φσζική

-

2

2

Σημεία

-

1

1

Βιολογία

2

-

2

Γεωγραθία
Ηζηορία

2
2

2
2

2

Θρηζκεσηικά
Αγγλικά

2
3

2
3

2
3

2η Μένη Γλώζζα
Ρετνολογίες Ξληροθορίας
και Δπικοινωνιών
Κοσζική

2

2

2

2

2

2

Θαλλιηετνικά

2

2

2

Φσζική Αγωγή

2

2

2

Λεοελληνική
Γλώζζα
και
Γραμμαηεία
Αρταία
Δλληνική
Γλώζζα και
Γραμμαηεία

ΑΔΑ: 45Ο09-0ΞΩ

Βιωμαηικές Γράζεις-Πσνθεηικές
Γημιοσργικές Δργαζίες

Ρετνολογία (1 ώπα)
Νικ. Νικονομία (1 ώπα)

Τεσνολογία
Οικ. Οικονομία
Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή

Π.Θ.Ε.Ξ.Δ.Α.Α.

Τοπική Ιζηοπία
Πεπιβάλλον και Εκπαίδεςζη για ηην
Αειθόπο Ανάπηςξη (Π.Ε.Α.Α)

3

-

-

-

2

-

-

-

2

35

35

35

Π.Θ.Ε. (1 ώπα
ζηο α΄και
β΄ηπίμηνο)
Ξ.Δ.Α.Α. (1
ώπα ζηο γ΄
ηπίμηνο)

Ρετνολογία (1 ώπα)

Σσολική και Κοινωνική Ζωή
(Σ.Κ.Ζ.)

Νικ. Νικονομία (1 ώπα)

Σσολικόρ Επαγγελμαηικόρ
Πποζαναηολιζμόρ (Σ.Ε.Π.)

Θοιν. και Ξολ. Αγωγή (1
ώπα)

Ροπική
Ηζηορία και
Ξ.Δ.Α.Α.Π.Θ.Ε. και
Π.Δ.Ξ.

Ροπική
Ηζηορία και
Ξ.Δ.Α.Α.(1 ώπα
ζηο α΄και
β΄ηπίμηνο)
Π.Θ.Ε. και
Π.Δ.Ξ. (1 ώπα
ζηο γ΄ ηπίμηνο)

Π΢ΛΝΙΝ ΩΟΩΛ

Η ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Μαξνύζη, 13-09-2011
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ ΥΡΙ΢ΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful