‫صفحه ‪ 1‬از ‪5‬‬

‫‪18/1/1392‬‬

‫اتصال ت مقاطع توخالی مستطیلی )‪ (RHS‬توسط فلنج ‪End-Plate Joints‬‬

‫یباشند‪.‬‬
‫‪ ‬مطالب این بخش بر اساس ‪ AISC Design Guide 24, Section 5.4‬م ب‌‬
‫چاها در دو طرف ‪RHS‬‬
‫اتصال توسط پی ه‌‬

‫‪-1‬‬
‫چها نباید بیرون گوشه ‪ RHS‬قرار گیرند‪.‬‬
‫‪ ‬به منظور اعتبار معیارهای طراحی‪ ،‬محور پی ب‌‬

‫پارامترهای مهم هندسی این نوع اتصال در شکل زیر نشان داده شده است‪.‬‬

‫شکل ‪ :1‬پارامترهای هندسی اتصال با ‪ flange plate‬مقطع توخالی مستطیلی با پیچ در دو‬
‫طرف ‪RHS‬‬
‫تسلیم ورق )ورق انتهایی(‬
‫)‪(14‬‬

‫‪( 1 + δα ) n‬‬

‫‪2‬‬
‫‪p‬‬

‫‪t‬‬

‫‪K‬‬

‫= ‪Rn‬‬

‫کل کشش پیچ‬
‫)‪(15‬‬

‫‪ b′  α ‬‬
‫÷÷ ‪1 + a ′  1 + α‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪Pr‬‬
‫‪n‬‬

‫= ‪Tr‬‬

‫اندازه جوش‬
‫)‪(16‬‬

‫‪Pr 2‬‬
‫‪2BcFw‬‬

‫≥ ‪w‬‬

‫آنها‪:‬‬
‫که در ‌‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(21‬‬

‫‪4b ′‬‬
‫‪Fyp p‬‬

‫= ‪K‬‬

‫‪db‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ae = a ≤ 1.25b‬‬
‫‪a ′ = ae +‬‬

‫‪db‬‬
‫‪+t‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪K ( Pr / n‬‬
‫=‪α‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪t p2‬‬
‫‪b′ = b −‬‬

‫‪18/1/1392‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫صفحه ‪ 2‬از ‪5‬‬ ‫‪dh‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪δ = 1−‬‬ ‫‪ :a‬فاصله از محور پیچ تا لبه اتصال‪in ،‬؛‬ ‫‪ :n‬تعداد پیچ‌ها؛‬ ‫پیچها با استفاده از جدول زیر قابل کنترل است‪.‬‬ ‫مقاومت کششی ‌‬ ‫مقاومت جوش بر اساس حالت حدی گسسسیختگی برشسی نیسز مطسابق روابسط زیسر قابسسل‬ ‫محاسبه است‪:‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫چاها در اهر چهار طرف ‪RHS‬‬ ‫اتصال توسط پی ه‌‬ ‫مرسومتر از اتصال با پیچ در دو طرف است‪.‬‬ ‫شکل ‪ :1‬پارامترهای هندسی اتصال با ‪ flange plate‬مقطع توخالی مستطیلی با پیچ در دو‬ ‫طرف ‪RHS‬‬ ‫میآید‪:‬‬ ‫‌‬ ‫ضخامت حداقل ورق‪ ،tmin ،‬برای عدم اثر نیروی اهرمی از رابطه زیر به دست‬ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬این نوع اتصال‬ ‫پارامترهای مهم هندسی این نوع اتصال در شکل زیر نشان داده شده است‪.

‬ضخامت مورد نیاز برای اطمینان از ترکیب قابل قبول مقاومت اتصسسال و سسسختی‬ ‫میشود‪:‬‬ ‫‌‬ ‫آن و مقاومت پیچ‌ها‪ ،‬از رابطه زیر تعیین‬ ‫مقاومت کششی پیچ‪ φrn ،‬یا ‪ rn/Ω‬را می‌وان با جداول ‪ AISC‬تعیین کرد‪ .(a = b‬‬ ‫گام پیچ باید برابر ک ب‌‬ ‫مترین دو مقدار ‪ p‬و ‪ ’p‬شسسکل ‪ 1‬خواهسسد‬ ‫بنابراین گام پیچ بکار رفته در محاسبه برابر ک ب‌‬ ‫بود‪.‬ایسسن طسسول‬ ‫‌‬ ‫که در آن‪ p ،‬طول سهمیه ورق انتهایی برای هر پیچ بر حسب ‪in‬‬ ‫میباشسسد و در‬ ‫‌‬ ‫برابر طول‪/‬عرض فلنج تقسیم بر تعداد پیچ‌های اطراف طول‪/‬عرض فلنج‬ ‫شکل ‪ 1‬نیز نشان داده شده است‪.‬‬ ‫)برای حالت با نیروی اهرمی(‪:‬‬ ‫میتوان بسسه ضسسخامت‌های کمسستر دسسست‬ ‫‌‬ ‫با طراحی اجزای اتصال برای اثر نیروی اهرمی‪،‬‬ ‫یافت‪ .‫‪18/1/1392‬‬ ‫صفحه ‪ 3‬از ‪5‬‬ ‫میباشد‪ .‬‬ ‫پیچها و مقایسه آن با مقسساومت مسسورد نیسساز مطسسابق رابطسسه زیسسر انجسسام‬ ‫مقاومت کششی ‌‬ ‫می‌شود‪.‬رابطه زیر باید‬ ‫کنترل گردد‪:‬‬ .‬‬ ‫چها در چهار طرف یکسان نباشد‪ ،‬آنگسساه‬ ‫یکه ‪ HSS‬مربعی نباشد‪ ،‬یا چینش پی ب‌‬ ‫‪ ‬در صورت ب‌‬ ‫مترین گسام پیسچ اضسلع بسزرگ و کوچسک باشسد )بسا فسرض ‪.‬‬ ‫اندازه جوش‪ ،w ،‬بر اساس حالت حدی گسیختگی برشی به روش زیر تعیین می‌شود‪.

‫‪18/1/1392‬‬ ‫صفحه ‪ 4‬از ‪5‬‬ ‫اندازه جوش‪ ،w ،‬بر اساس حسسالت حسسدی گسسسیختگی برشسسی مطسسابق رابطسسه زیسسر تعییسسن‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫ترمهای بکار رفته مطابق زیر است‪:‬‬ ‫‌‬ ‫سایر پارامترها و‬ ‫‪dh‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪α ′ = 1.0‬‬ ‫‪δ = 1−‬‬ ‫‪β ≥1‬‬ ‫‪if‬‬ ‫‪β <1‬‬ ‫‪if‬‬ ‫‪LRFD‬‬ ‫‪ASD‬‬ ‫‪1 β ‬‬ ‫÷ ‪δ  1 − β‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪α ′ = lesser of 1and‬‬ ‫‪ φr‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪β =  n − 1‬‬ ‫‪ Pu / n  ρ‬‬ ‫‪r / Ω  1‬‬ ‫‪β = n‬‬ ‫‪− 1‬‬ ‫‪ Pa / n  ρ‬‬ .

25b‬‬ ‫‪a ′ = ae +‬‬ ‫که در آن‪ ae ،‬فاصله محور پیچ ز لبه صفحه انتهایی بوده و ‪ p‬طول سهمیه صسسفحه انتهسسایی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫برای هر پیچ بر حسب ‪in‬‬ .‫‪18/1/1392‬‬ ‫صفحه ‪ 5‬از ‪5‬‬ ‫‪b′‬‬ ‫‪a′‬‬ ‫‪Lw = HSS perimeter = 2 ( B + H‬‬ ‫=‪ρ‬‬ ‫)‬ ‫‪db‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪b′ =b − b‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ae = a ≤ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful