GHIDUL SOLICITANŢILOR

în cadrul

FONDULUI DE ACȚIUNE RAPIDĂ
Programul de finanţare Fondul pentru Inovare Civică

Apelul nr. 1 pentru proiecte, Februarie 2012
Proiect finanțat de:

Proiect al:

Sponsori:

................... 4 CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI ............................... 7 ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR ........................................................................................ 11 2 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 CONDIȚII DE ELIGIBILTATE .................... 8 ETAPA 2: EVALUAREA CERERII DE FINANŢARE .......................... 9 REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂŢI APLICABILE CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ................... 8 ETAPA 1.................................................................... 3 FONDUL DE ACŢIUNE RAPIDĂ ............................... PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE FINANȚARE..........CUPRINS CONTEXT .........................

Prezentul ghid face referire exclusiv la Fondul de Acţiune Rapidă. Este o iniţiativă pe termen lung şi în acest scop vor fi invitate şi alte companii din România interesate să susţină proiectele organizaţiilor neguvernamentale cu impact în comunitate şi care contribuie astfel la dezvoltarea atitudinii civice a cetăţeanului. Fondul pentru Inovare Civică este un program de finanţare creat la iniţiativa Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) cu sprijinul financiar al organismului american Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe si al donatorilor privaţi din România.CONTEXT Programul de finanțare Fondul pentru Inovare Civică este dezvoltat ca răspuns la situația și nevoile societății civile din România la ora actuală. de la apariţia unor noi mişcări civice şi politice până la nivelul record de mobilizare a cetăţenilor în activităţi de voluntariat. 3 . în contextul mişcărilor iniţiate în Cluj-Napoca şi Bucureşti. Se oferă astfel şansa ONG-urilor de a primi finanţare întrun timp scurt pentru o acţiune permiţând astfel o reacţie rapidă în domeniul în care îşi desfăşoara activitatea. În ultimele luni ale lui 2011. forma de angajament civic a fost mai extinsă în România. Acestea din urmă sunt finanţate în cadrul programului Fondul pentru Inovare Civică prin Fondul de Acţiune Rapidă (FAR). organizaţiile de watch-dog şi participare civică se luptă pentru supravieţuire şi pentru menţinerea unui nivel vizibil de activităţi. Index-ul Sustenabilității ONG) că în contextul reducerii finanţărilor publice şi private pentru organizaţiile societăţii civile din toate domeniile. Rapoartele asupra sectorului neguvernamental românesc au demonstrat (ex. Cererea anuală de propuneri de proiecte va fi lansată separat şi va avea un ghid de finanţare dedicat. FAR dă posibilitatea ONG-urilor de a răspunde unor nevoi urgente. Programul de finanţare pune la dispoziţia organizaţiilor neguvernamentale două posibilităţi de a accesa granturi: prin proiecte care răspund apelurilor anuale de propuneri de proiecte şi/sau prin proiecte care răspund apelurilor pentru proiecte lansate cu o periodicitate mai mare. strâns legate de agenda publică şi de a facilita participarea activă a cetăţenilor. Acest impuls poate fi consolidat de către organizaţiile societăţii civile active în domeniul iniţiativei civice. reprezentaţi în acest moment de următoarele companii responsabile social: OMV PETROM și Raiffeisen Bank. a protestelor din Piata Universității. de regulă de 3 ori pe an.

dacă aceasta nu este estimată corespunzător activităților propuse.proiecte care creează cadrul prielnic sau care pun în dezbatere participarea cetăţenilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor publice care îi privesc. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile va lansa trei apeluri de propuneri de proiecte în cadrul Fondului de Acțiune Rapidă. organizate şi administrate în conformitate cu legislaţia care guvernează organizaţiile neguvernamentale şi fără scop lucrativ din România. şi anume asociaţie ori 4 . cu sediul social în România. atât timp cât este justificată de către solicitant. CONDIȚII DE ELIGIBILTATE SOLICITANŢI ELIGIBILI Solicitanţii eligibili sunt: organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ din România. Calendarul estimativ pentru lansarea apelurilor de proiecte din 2012 este următorul: Apelul 1 – februarie 2012 Apelul 2 – mai 2012 Apelul 3 . Notă: Menționăm că FDSC îşi rezervă dreptul de a propune ajustări ale duratei proiectului.încurajarea şi utilizarea mecanismelor de consultare şi participare publică la nivel central şi local. .000 Lei/proiect.octombrie 2012 VALOAREA FINANȚĂRILOR Valoarea estimativă a finanţărilor acordate va fi de 15. DURATA PROIECTELOR Durata unui proiect nu va fi mai mare de 6 luni. ci numai exemplificativă.participarea organizaţiilor neguvernamentale la procesul de elaborare a politicilor publice. Fondul de Acţiune Rapidă urmăreşte să sprijine: .proiecte care promovează integritatea în campaniile electorale și exercită un control real a societăţii civile în procesul electoral. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice de drept privat. în scopul de a asigura alegeri corecte şi transparente. . bazate pe respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale alegătorilor Vă rugăm să ţineţi cont că enumerarea tipurilor de proiecte de mai sus nu este limitativă. Vă rugăm să aveţi în vedere că Fondul de Acţiune Rapidă nu finanţează furnizarea de servicii sociale. În anul 2012. . care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: • sunt constituite. fără scop patrimonial.FONDUL DE ACŢIUNE RAPIDĂ OBIECTIVUL prezentului Apel pentru proiecte este acela de a sprijini inițiative și acțiuni civice care răspund cel mai bine unei situaţii excepţionale din/în strânsă legătură cu agenda publică și care facilitează participarea activă a cetățenilor. Notă: FDSC este flexibil în ceea ce priveşte valoarea finanțării solicitate.

j) sunt organizații care au ca scop obținerea puterii politice. d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale. e) au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă. ştampila şi transmite Declaraţia de eligibilitate – Anexa 3 a Cererii de finanţare. obiectivele stabilite pentru proiect. implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale legate de finanţări din surse publice. Cu toate acestea. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociaţii şi fundaţii. În acest sens. pentru a fi eligibili. În calitate de solicitant trebuie să declaraţi pe proprie răspundere că atât dumneavoastră. 5 . h) sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate.Ministere şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta cu atribuţii în sfera de acţiune a proiectului. veţi tipări. să deruleze activităţile prevăzute în proiect De asemenea. în consecinţă. . f) au fost declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o procedură de acordare a unei alte finanţări nerambursabile. PARTENER/I ELIGIBIL/I (dacă este cazul) În cadrul acestui Apel pentru proiecte sunt încurajate parteneriatele între diferiţii actori sociali. solicitanţii NU trebuie să se afle într-una dintre situaţiile prevăzute mai jos: a) sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare. cât şi partenerul/ii dumneavoastră (dacă este cazul) nu vă încadraţi în niciuna din situaţiile menţionate anterior. au afacerile administrate de către instanţa judecătorească. g) sunt subiect al unui conflict de interese. conducerea şi administrarea nu se află sub influenţa unui partid politic au dreptul. conform prevederilor legale din România. b) au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil). l) sprijină sau se angajează în activităţi teroriste. . în scopul de a servi mai bine obiectivele acţiunii propuse şi. În cadrul acestui Apel. k) desfăşoară acțiuni de propagandă. unităţi administrativ teritoriale (reprezentate prin autorităţi ale administraţiei publice locale) din România. solicitanţii pot acţiona fie individual fie în parteneriat. semna. i) au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comitetul de evaluare în timpul procesului de selecţie din cadrul cererilor de propuneri de proiecte prezente sau anterioare. sunt autonome – organizarea. parteneri eligibili sunt: .• • • fundaţie constituită conform OG nr. sunt subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare. potrivit statutului. datorii la contribuţiile pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de sănătate. corupţie.instituţii de învăţământ şi institute de cercetare fără scop lucrativ din România. au început proceduri de aranjamente cu creditorii. cu modificările şi completările ulterioare. c) sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace. conducerea şi administrarea nu se află sub influenţa directă a unei autorităţi publice sunt independente politic – organizarea. au activitatea suspendată.alte organizaţii de tipul celor enumerate la solicitanţi eligibili.

credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice). Bugetul cuprinde atât costurile ce urmează a fi acoperite din finanţarea nerambursabilă cât şi. Partenerii trebuie să aibă personalitate juridică în ţara de origine şi să desfăşoare activităţi relevante pentru domeniul proiectului. • proiecte pentru ajutoare de urgenţă. Indiferent de tipul de organizaţie/instituţie. Pentru depunerea unei Cereri de finanţare în cadrul acestui Apel pentru proiecte puteţi avea parteneri naţionali şi/sau internaționali. Partenerii internaţionali trebuie să fie persoane juridice neguvernamentale. activităţi de cercetare. studii de fezabilitate. seminarii. respectiv să sprijine inițiative și acțiuni civice care răspund cel mai bine unei situaţii excepţionale din/în strânsă legătură cu agenda publică și care facilitează participarea activă a cetățenilor. ce se concentrează pe achiziţionarea de birouri sau clădiri. Prezentarea acestor costuri se va face cu respectarea formatului ataşat (Anexa 2 . TVA-ul să nu poată fi recuperat de către Solicitant și/sau partener/i. • activităţi de refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile. • activităţi curente (cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis. conferinţe. arătând rolul şi responsabilităţile fiecărei părţi.Bugetul proiectului). înregistrate în conformitate cu legile existente în ţara respectivă. cu excepţia cazului când acestea reprezintă o componentă indispensabilă proiectului. cele care reprezintă contribuţia proprie a solicitantului şi/sau partenerului/ilor la proiect. partenerii trebuie să aibă personalitate juridică. fără scop lucrativ. care să conducă la obţinerea unor rezultate concrete într-un interval de timp definit). în mod special în privinţa eficienţei economice şi a raportului cost/beneficii.- alte instituţii publice din România care pot contribui semnificativ la implementarea şi succesul proiectului. Următoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile: • sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere. • proiecte care au natură partizană sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa la anumite ideologii. sau cu toți cei implicați. Cererile de finanțare primite vor trebui să răspundă obiectivului prezentului Apel pentru proiecte. PROIECTE ELIGIBILE Pentru a fi considerate eligibile. CHELTUIELI ELIGIBILE Fiecare Cerere de finanțare va include şi o detaliere a costurilor eligibile. congrese. alte evenimente singulare fără impact direct asupra grupului ţintă. cu excepţia cazului când acestea reprezintă o componentă indispensabilă proiectului. • burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare. Bugetul total al proiectului va include costuri totale (inclusiv TVA) cu condiția ca. 6 . să fie prevăzute în Bugetul proiectului şi să respecte principiile unui management financiar sănătos. Solicitantul poate semna Acordul de parteneriat cu fiecare partener în parte. • evenimente singulare: conferinţe. Pentru a fi eligibile costurile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – să fie necesare pentru derularea proiectului. dacă este cazul. În cazul în care există partener/i este necesar un Acord de parteneriat semnat și ștampilat de către toți cei implicați în punerea în aplicare a proiectului. potrivit legii. • proiecte de infrastructură. ca set de activităţi bine definite şi corelate.

Sumele declarate ca şi valoare a contribuţiei în natură se stabilesc pe baza preţurilor curente de piaţă. Această contribuție nu este obligatorie. Următoarele costuri nu vor fi considerate eligibile: - datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii. b) activitate profesională şi de cercetare prestată pe bază de voluntariat 7 . instalaţii tehnice şi echipamente). taxa pe valoare adăugată şi alte taxe şi impozite care pot fi recuperate de către Beneficiar şi/sau partener/i. achiziţionarea de terenuri. credite către terţe părţi. dobânzi datorate. achiziţionarea de echipament second-hand. terenuri. numai o parte din remuneraţia acestuia poate fi considerată eligibilă). să fie susţinute de documentele justificative originale. renovare şi modernizare de imobile. achiziţia de autovehicule. Prin contribuţia în natură se înţelege furnizarea unor active în cadrul proiectului. premii în bani. conform reglementărilor naţionale în vigoare şi să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului sau ale partenerilor acestuia. costurile cu amortizarea și leasing. burse individuale. dar sunt apreciate proiectele care aduc cofinanțare indiferent de linia/capitolul de buget (vezi Grila de evaluare tehnică și financiară). Contribuţia în natură poate lua următoarele forme: a) imobilizări corporale (construcţii.– să fi fost angajate de către Beneficiar și/sau partenerii acestuia în perioada de implementare a proiectului aşa cum este definită în contractul de grant şi să fie plătite în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare nerambursabilă şi data depunerii raportului financiar final. – să reflecte costurile reale şi să fie calculate proporţional cu activitatea susţinută în cadrul proiectului (de ex: în cazul în care contabilul desfaşoară şi alte sarcini care nu au legatură cu proiectul. Beneficiarul are obligaţia să țină o evidenţă financiar-contabilă separată a veniturilor şi cheltuielilor aferente proiectului. orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă pentru activităţile din proiect. amenzi şi penalități. Contribuţia în natură poate fi adusă de către solicitant şi/sau de partenerii acestuia. potrivit reglementărilor legale în vigoare. costuri deja finanţate prin alte proiecte/finanţări. achiziţionarea/construirea de clădiri. costurile de extindere. care nu presupun cheltuieli în numerar. – să fie identificabile şi verificabile. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI Solicitantul şi partenerii vor putea asigura cofinanţarea proiectului printr-o contribuţie proprie care poate fi în numerar sau în natură.

Cererile de finanțare se transmit electronic la adresa actiunerapida@fdsc. persoană de contact: Ileana Hargalaș. FDSC va transmite un e-mail fiecărui solicitant. la locul său de muncă. Dacă termenul limită nu a fost respectat. 2) Bugetul detaliat al proiectului (Anexa 2). b) se va lua în calcul timpul petrecut în implementarea proiectului (în zile) şi venitul obtinut de expertul respectiv în mod normal.Pentru contribuţia în natură sub formele mentionate la lit. După temenul limită de primire a cererilor de finanțare. Vă rugăm să menţionaţi la subiectul e-mailului: FAR – <titlul proiectului> Cererile de finanțare vor fi completate în limba română şi vor include un rezumat în limba engleză. indicând dacă aplicaţia a fost sau nu primită în termen. ANEXE OBLIGATORII Dosarul Cererii de finanţare trebuie să includă în mod obligatoriu: 1) Cererea de finanțare (Anexa 1) la care se va atașa suplimentar.ro sau telefonic la 021-3100181. PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE FINANȚARE Termene Termenul limită pentru depunerea Cererilor de finanțare este 20 martie 2012 (inclusiv). Notă: Orice Cerere de finanțare primită după acest termen nu va fi luată în considerare. În cazul în care un solicitant trimite mai multe cereri. 8 . Cererea de finanţare va fi respinsă în mod automat. Pagina introductivă din Cererea de finanțare cu ștampila și semnătura reprezentantului legal din partea solicitantului și partenerului/ilor (dacă este cazul). Vă rugăm să completaţi formularul cu atenţie şi cât mai clar posibil pentru a putea fi evaluat corespunzător. informându-i asupra numărului de referinţă <FAR XX> alocat aplicaţiei. Pentru determinarea contribuţiei în natură sub forma menţionată la lit.a) solicitantul trebuie sa prezinte dovezile care indică valoarea actuală a acesteia. scanată. fiecare trebuie transmisă separat. Întrebări Întrebările referitoare la prezentul program vor fi transmise pănâ pe data de 15 martie 2012 prin e-mail la adresa actiunerapida@fdsc. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR ETAPA 1. 3) Declaraţia de eligibilitate (Anexa 3) scanată cu ştampila şi semnătura reprezentantului legal din partea solicitantului.ro astfel încât să fie primite până la termenul limită specificat mai sus.

Problema identificată răspunde unei nevoi urgente și este în strânsă legătură cu agenda publică 4. Pasul 2. conform Grilei incluse mai jos: Cererea de finanţare (Anexa 1) este completă şi Pagina introductivă scanată cu ştampila și semnătura reprezentantului legal din partea solicitantului și a partenerului/ilor (dacă este cazul) este inclusă Bugetul proiectului (Anexa 2) este inclus şi corect întocmit în varianta propusă în modelul de aplicaţie. Conformitatea administrativă Pentru toate Cererile de finanțare primite în termen se va realiza o verificare a conformității administrative. folosind indicatori cuantificabili. Activităţile sunt bine alese. conform următoarelor etape şi criterii: Pasul 1. Beneficiarii sunt cuantificaţi. fiind prezentate criteriile şi modalităţile de selecţie ale acestora 5. Este prezentat potențialul de replicare al proiectului 9. incluzând bugetul propus. susținută de date relevante iar activitățile răspund acesteia în mod corespunzător 3. Proiectul prezintă aspecte inovative (abordare. activităţi. Experienţa solicitantului şi a partenerilor (dacă este cazul) în management de proiect sunt corespunzătoare implementării proiectului TOTAL .ETAPA 2: EVALUAREA CERERII DE FINANŢARE Un comitet de evaluare constituit special pentru acest program va evalua toate Cererile de finanţare primite în termen. fiind complet şi cu costuri estimate în Lei Declaraţia de eligibilitate (Anexa 3). adaptate atingerii obiectivelor proiectului 6. Impactul proiectului este bine definit. semnată şi ştampilată. Cheltuielile propuse sunt realiste. Evaluarea tehnică și financiară Evaluarea calităţii Cererilor de finanțare. Obiectivele proiectului sunt SMART şi contribuie la atingerea obiectivelor prezentului Apel 2. este inclusă DA NU Cererile de finanțare care au răspuns tuturor acestor criterii vor trece în etapa următoare de evaluare tehnică și financiară. etc) 8. necesare şi corelate cu activităţile proiectului 10. măsurabili şi verificabili 7. beneficiari. Problema abordată este bine identificată. şi a capacităţii solicitantului şi a partenerului/ilor săi (dacă este cazul) va fi efectuată în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite în Grila de evaluare inclusă mai jos: Punctaj proiect Punctaj Maxim 10 10 10 10 15 10 10 5 10 10 100 9 1.

• copie a celui mai recent statut autentificat al organizaţiei şi copia hotărârii judecătoreaşti corespunzătoare. traducere care va fi luată în considerare la evaluarea Cererii de finanţare. actele ataşate trebuie să ateste respectarea criteriilor de eligibilitate. definitive şi irevocabile. decizie.) care atestă că partenerul este o persoană juridică nonprofit constituită conform normelor in vigoare. inclusiv copii ale hotărârilor judecătoreşti corespunzătoare. Dacă statutul iniţial şi modificările la acesta nu sunt incluse într-un document distinct final. după cum este menţionat mai sus. inclusiv copii ale hotărârilor judecătoreşti corespunzătoare. atunci trebuie ataşate copii legalizate ale statutului iniţial şi ale tuturor documentelor ulterioare/adiţionale la statut. Dacă proiectul este realizat în parteneriat. precum şi numărul şi data Monitorului Oficial în care a fost publicat). Acordul de parteneriat semnat și ștampilat de solicitant și partenerul/ii implicat/ți în punerea în aplicare a proiectului. 10 . care să ateste personalitatea juridică a organizaţiei. numărul şi data acestuia. Transmiterea documentelor suport pentru propunerile selectate provizoriu Solicitanţii ce au fost selectaţi provizoriu vor fi anunţaţi în scris prin e-mail de către FDSC. 5. definitive şi irevocabile 3. în conformitate cu normele în vigoare din ţara respectivă. Pentru parteneri organizaţii neguvernamentale nonprofit din România: • copia celui mai recent statut autentificat al organizaţiei şi a hotărârii judecătoreşti corespunzătoare. definitivă şi irevocabilă. 2. indicarea articolului(lelor) şi paragrafului(elor) relevante. solicitantul va ataşa traducerea acestora în limba română. Pentru parteneri organizaţii neguvernamentale nonprofit cu sediul în altă ţară: • traducerea autorizată în limba română a documentelor statutare. Documente care să ateste faptul că persoana ce semnează documentele oficiale din partea partenerului este autorizată în acest sens (şi împuternicirea atunci când o altă persoană semnează documentele oficiale din partea partenerului). Pentru solicitanţi: • copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare. Documentele suport solicitate trebuie transmise în original sau în fotocopie. regulament de funcţionare. emis de Judecătoria unde solicitantul este înregistrat în mod oficial. Partea I. 4. Doar acestora li se va solicita să furnizeze următoarele documente pentru a permite FDSC să verifice eligibilitatea solicitanților şi a partenerilor lor: 1. 6. Pentru partenerii autorităţi publice locale care au fost înfiinţaţi şi funcţionează în baza unor acte normative care sunt publicate în Monitorul Oficial. de la o dată recentă. o referire detaliată la documentele respective va fi suficientă (numele actului normativ.Pasul 3. nu se află în proces de dizolvare sau că nu a depus documentaţia în acest sens. lege. definitivă şi irevocabilă. în care să se menţioneze că organizaţia dvs. definitivă şi irevocabilă. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât cea română. Pentru parteneri autorităţi/instituţii publice locale/naţionale (unde este cazul): • copii ale documentelor (decret. • certificat de grefă în original. etc. arătând rolul şi responsabilităţile pentru fiecare parte. Dacă statutul iniţial şi modificările la acesta nu sunt incluse într-un document distinct final. atunci trebuie ataşate copii ale statutului iniţial şi ale tuturor documentelor ulterioare/adiţionale la statut.

calculată ca o diferență dintre valoarea totală a cheltuielilor aprobate pe baza raportului final ca fiind eligibile din valoarea finanţării acordate şi avansul achitat. Un avans în valoare de 90% din valoarea finanţării acordate va fi achitat pe baza cererii de plată înaintată de către beneficiar.Pasul 4. dificultăţile întâmpinate. indicând dacă Cererea a fost sau nu propusă spre finanțare. este posibil să fie solicitate scurte informări asupra stadiului de implementare a activităţilor şi a gradului de atingere a obiectivelor stabilite. în Lei sau într-un subcont în care se identifică sumele plătite de FDSC. Plăţi În cadrul contractului de finanţare nerambursabilă. după cum urmează: 1. pe baza documentelor suport solicitate de FDSC se va realiza doar pentru propunerile selectate provizoriu spre finanţare. Decizia de respingere este definitivă. plăţile vor fi făcute în două tranşe. Raportul va include şi o componentă financiară ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat. După evaluarea Cererilor de finanțare. Plăţile în cadrul proiectului vor fi realizate într-un cont bancar dedicat exclusiv proiectului. Plata finală va fi de maxim 10 % din valoarea finanţării acordate. FDSC va transmite un e-mail fiecărui solicitant. precizând la fiecare motivele respingerii Cererii de finanțare sau conditiile finanțării. ulterior datei intrării în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor Verificarea eligibilităţii. pe fiecare linie de buget şi în concordanţă cu activităţile efectuate. REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂŢI APLICABILE CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Raportare Beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă vor întocmi un raport final (însoţit de cererea de plată finală) care va include informaţii cu privire la activităţile realizate în proiect. principalele realizări faţă de scopul şi obiectivele stabilite. 2. Pe parcursul implementării proiectului şi în funcţie de durata de implementare a acestuia. Raportul va fi înaintat în format electronic (format Word) în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data finalul proiectului. 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful