EDI

IN T IS TU LE I I BIBLIC Ş l DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMAN I M R TURA l SLA VSA I TIE NI ŞI CELEI DE O FIINŢA ŞI DE V I A Ţ Ă FĂCĂTOAREI
1

ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI B U C U R E S I I 198Ü

CARE CUPRINDE SLUJBELE BISERICEŞTI DE LA DUMINICA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI PÎNĂ LA SFÎNTA ÎNVIERE

TIPĂRIT IN ZILELE PĂSTORIEI P REA F E R I C I T U

L

U

1

P

A

R I N T

E

TEOCTIST
PATRl VRIIUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

CU APROBAREA SFINTULUl SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTO( EFALE ORTODOXE ROMÂNE

E 1) I Ţ I A A V 1 I I - A

V AMCÎ UL >J ARIS < TOU

LOG' ^viii 10 1/,

TRIODUL
ADICĂ

TREI-CÎNTARI
LA VECERNIE, SÏMBÂTÀ SEARA

CU DUMNEZEU CEL SFÎNT

Care cuprinde slujbele bisericeşti, cu începere de la Duminica Vamcşu lui şi a Fariseului pînă la Sfînta înviere
După Psalmul obişnuit, se cîntă Fericit bărbatul., citind Catisma toată. La Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe 10 : 3 stihiri ale învierii, şi 4 ale Iui Anatolie, din Octoih, iar din Triod aceste două idio - inele, repetînd ÎN CARE SE CITEŞTE SFÎNTA EVANGHELIE A PILDEI VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI pe cea dinţii. Fariseul de slava deşartă iiind

DUΜINtCA

bi -

Glasul 1 :

'·<■*~^λ

ruit, iar vameşul cu pocăinţă plecîn duau venit Ia Tine însuţi, Stăpî tea se, Iui Dumnezeu ca vameşul, prin ne. Ci acela Iăudîndu -se, s-a lipsit de postire, strigînd : Dumnezeule, mibunătăţi iar spre acesta negrăind, s -a lostiveşte;-Te noi păcătoşii (de darurilor. în aceste susd o învrednicit uă ori).

C ă nu ne rugăm ca fariseul, fraţilor, că cel ce se înalţă pe sine, se va smeri ; ci să ne smerim înain

pinuri întăreşte - mă, Hristoase Dum nezeule, ca un iubitor de oameni.
Slavă... glasul al 8-lea :

Şi acum... a Născătoarei, acelaşi glas :

I

Atotţiitorule, Doamne, ştiu cit pot lacrimile ! Că pe Iezechia din porţile morţii 1 - au ridicat, pe cea păcătoasă din păcatele cele de mulţi ani au mîntuit- o ; iar pe vameşul, mai pre sus decît pe fariseul, l-au îndreptat. CiCunoscînd, mă rog, împreună aceştia nu suflete alcu meu, osebirea mărîndu - mă, LA L1 Ί miluieşti. Ί E vameşului şisă amă fariseului, urăşte glasul cel trufaş al aceluia şi doreş te S i ic ru am h.r.a uă i ,s c dă utp o ice .aS ld aiv Şt i i la .m au lN oă ar eb i, cie nă ţ. i. i. ,, a rugăciunea cea cu bună - umilinţă a g l a s u l u i d c r i n d . I\ glasul : a l 3 - l e a :Dumnezeule acestuia şi strigă milostiveşte - Te spre mine păcătosul si mă miluieşte.
Şi acum..., a Născătoarei-Invierii, acelaşi glas: Nu.viQ,

Biserică şi uşă eşti, palat şi scaun împărătesc, Fecioară, cu totul cin stită ; prin care Răscumpărătorul meu, Hristos Domnul, S- a arătat celor cc dormeau întru întuneric, Soarele dreptăţii fiind, vrînd să lu mineze pc cei ce i- a zidit după chipul Său, cu mîna Sa. Pentru a - ceasta, cu totul lăudată, ca ceea ce ca o maică, ai agonisit îndrăzneală către Dînsul, roagă - L, Preacurată, neîncetat, să mîntuiască sufletele noastre.
Troparul, glasul 1 : Născătoare de Dumnezeu Fecioară... (dc 3 ori). Apoi se face binecuvîntarea piinilor şi Se cuvine a sti : citire din Epistolele Apostol iilor. Iar de nu se face priveghere, se zice troparul învierii jb n tr u i ec D ar emc şi S al uN ăa scs ăf tîo a eliud u na ed z e ui.n d u m i n i c a aceasta şi în Duminica Fiului Risipitor se pune vineri la Pavecernită sau cînd va socoti cel mai mare. Dacă sfîntul care cade in aceste dumi nici este sfint mare, slujba lui nu se ami nă. De asemenea, dacă sfîntul din aceste duminici este siînt mic, însă este hramul bisericii, slujba lui nu se amină, ci se face priveghere şi se ciută slujba hra mului, ca pe a întimpinării Domnului. Despre tipicul întimpinării Domnului, U IN IC Le A c a u t ă l aDs f iM rş ilu lĂ ac s tU e iTcR ă rE ţ iN , lIaEl i t e r a A . După cei şase psalmi, Dumnezeu este Domnul... pe glasul Octoihului. ! zice troparul învierii de două ori. Slavă... şi acum... a l N ă s c ă t o a r e i d e D u m n e z e u . A p o i obişnuitele slihologii, sedelnele Octoihu lui. După Fericiţi cei fără prihana..., troparele : Soborul îngeresc... ipacoi, anlifoanele şi prochimenul glasului. Toată suflarea... Evanghelia învierii de und, învierea lui Hristos văzînd... Psalmul al).

Fără sămînţă, din Dumnezeiescul Duh şi cu sfatul Tatălui, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl fără mamă mai înainte de veci, şi pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L - ai născut, şi prunc fiind cu lapte L- ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta, Preacurată, a - L ruga să mîntuiască din primejdii sufletele noastre.
LA STIHOAVNA Stihirile Octoihului, după Alfa -Vita. Slavă..., glasul al 5-lea :

ngreuiaţi fiind ochii mei, de fă rădelegile mele, nu pot să privesc şi să văd înălţimea cerului ; ci mă primeşte, ca pe vameşul, şi pe mine, cel ce mă pocăiesc, Mîntuitoride, şi mă miluieşte.

Slavă..., glasul al 8-lca : VAMEŞULUI ŞI â A FARISEULUI V. lătînd pe fariseul că s -a smerit dintru Uşile pocăinţei deschide u pilde îndemnînd pe toţi -mi bmie, înălţare. Dătătorule de viaţă ; că mînecă du hul Iiristos spre îndreptarea vieţii, S i a c u m . . Ta . a N a s c asfîntă, t o a r e i : purtînd meu Ia Biserica cea pe vameşul înalţă din smerenie, a >in smerenie văzînd cinste făcă locaş al trupului, cu totul spurcat. Ci ca toare de înălţare, şi din înălţare că în cărările mintuirii îndreptea- ză - mă, un îndurat curăţeş - te-1, cu mila dere rea, rîvneşte la virtuţile vame Născătoare de Dumnezeu, căci cu milostivirii Tale. şului şi urăşte răutatea fariseului. păcate grozave mi -am spurcat sufletul şi cu lenevire mi - am cheltuit toată viaţa rin trufie se împrăştie tot bi nele, mea; ci cu ru găciunile tale, Preacurată, iar prin smerenie piere tot i ăul ; pe spală - mă de toată necurătia. care sa o îmbrăţişam noi credincioşii, dispreţuim! în chip hotărît năravul cel îngîmfat.

C

Apoi stih : Miluieşte-ne, după mare mila Ta, şi după durărilor Tale, curăţeşte noastre.

D u mnezeule, mulţimea îniărădelegile

împăratul tuturor, vrînd să fie ucenicii Lui smeriţi în cugete, sfă tuindu- i, îi învăţa să rîvnească sus pinul şi umilinţa vameşului.
Slavă...

Si stihira aceasta, glasul al 6 -lea :
f

La mulţimea faptelor mele celor rele, cugetînd eu ticălosul, mă cu tremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii ; ci îndrăznind spre mila milostivirii Tale, ca David strig Ţie: Miluieşte - mă Dumnezeule după ma re mila Ta.
După aceea diaconul sau preotul zice : Mintuieşte, Dumnezeule, poporul Tău... Doamne miluieşte (de 12 ori), ecionisul : Cu mila şi cu îndurările... Canoanele se pun astiel : al învierii din Octoih, cu irmosul pe 4 ; al Crucii şi În vierii pe 2, al Născătoarei de Dumnezeu pe 2 şi al Triodului pe 6. Iar de se va întîmpla pomenirea vre unui sfînt mare, se pune: Canonul învierii cu irmosul pe 4, ai siintului pe 4 şi al Triodului pe 6. Alcătuire a lui Gheorghe. Cintarea l-a, glasul al 6-lea :

Ca vameşul şi Ş i a c u m . . .suspin , a Născăt o a r cu e i : tînguiri neîncetate mă a propii eu, Doamne, Gîndul, sfatul, nădejdea, trupul, acum de milostivirea Ta; miluieşte - mă sufletul şi duhul, către mi -am şi pe mine, cel ce rni tine petrec a - pus, cum stăpînă ; scapă - rnă de vrăjmaşii cei viata cu smerenie. cumpliţi, de încercări şi de ameninţarea cea viitoare, şi mă mîn tuieste.
Catavasie : Deschide-voi gura mea Cântarea 3-a : Irmos: Nu este sfînt precum Tu, Doamne
•·· •··

Slava deşartă goleşte bogăţia in gunoi şi din patimi se înal dreptăţii; iar smerenia risipeşte ţă cel smerit, şi din înălţimea mulţimea patimilor. Căreia şi noi virtuţilor cade rău tot cel mîndru; urmînd, aşează - ne şi pe noi de par tea de al cărui nărav al răutăţii să fu vameşului, Mîntuitomle.

D

CANONUL

gim.

Irmos : Ca pe uscat umblind Israel...

Ca vameşul şi noi hătîndu -ne piept, strigăm cu umilinţa: Dum

în

8 DUMINICA nezeule, milosliveşte -Te. spre noi ce aleargă către tine; strică unelti rile, păcătoşii !, ca să luăm iertarea ace luia. surpă semeţia celor ce se în- trarmează nedumnezeieşte, Preacurată, Spre rîvnă să venim credincioşii, asupra robilor tăi. săvîrşind blîndeţea şi vieţuind cu smerenie, în suspinarea inimii, cu Cintarea a 4-a : plîns şi cu rugăciune, ca să luăm Irmos : Hristos este puterea mea... iertare de Ia Dumnezeu. \ rătat -a, Cuvântul, smerenia a Slavă... ii calea cea aleasă a înălţării,

Să lepădăm, credincioşii, trufia cea fără măsură, cumplita nebunie, urîta mîndrie si cruzimea cea rea a fariseului, căci necuviincioase sînt în fata lui Dumnezeu.
I

>*

smerindu- Se pînă şi la chipul cel de rob ; Căruia urmînd oricine, smerindu- se se înaltă.
>

>

Şi acuin..., a Născătoarei :

întru tine ceea ce eşti singură scăpare punîndu - mi nădejdea, să nu pierd nădejdea cea bună ; ci să do bîndesc, Preacurată, ajutorul tău, scăpîndu - mă de toată vătămarea celor rele.
S E D E A L N A , g l a s u l a l 4- l e a :

Inălţatu -s- a dreptul fariseu şi a căzut ; iar vameşul cel îngreuiat cu mulţimea răutăţilor, s - a smerit şi s -a înălţat, fără nădejde îndreptîn - du-se. Trufia s- a arătat pricinuitoare de sărăcie pentru bogăţia virtuţilor, iar smerenia, din sărăcie desăvârşită s -a arătat îndestulare îndreptării; pe aceasta să o cîştigăm. Zis-ai mai înainte, Stăpîne, că stai cu adevărat împotriva celor ce se mândresc ; iar celor smeriţi le dai, Mîntuitorule, darul Tău. Deci trimi - tene haru l Tău nouă celor ce ne -am smerit.
Slavă...

Podobie :Degrab ne întimpină...

S merenia a înălţat pe cel ruşinat de rele, pe vameşul ce a suspinat şi a strigat către Ziditorul : Milosti - veşte Te ! Iar semeţia a surpat din dreptate pe ticălosul fariseu ce a grăit cu trufie. Deci să urmăm celor bune, depărtindu ne de la rele.
Slavă...

Smerenia, odinioară, a înălţat pe vameşul ce a strigat cu pîîngere : milostiveşte - Te !, şi î -a îndreptat. Lui să ne asemănăm toţi cei ce am căzut

Către dumnezeiasca înălţare suin du- ne pe noi pururea Mîntuitorul şi Stăpînul, a arătat smerenia făcă toare de înălţare ; că a spălat cu mîinile Sale picioarele ucenicilor.
Şi acum..., a Născătoarei :

Ca ceea ce ai născut Lumina cca

i a şŞI i A FARISEULUI VAMEŞULUI 9 lei or de la amîndoi, adică trufii Lui, noi cei ce dorim a dobîndi sălaşul pierderea. bucuriei celei fără de sfîrşit, sălăşluindu -ne în locul celor vii. Văditu -s- a deşartă călătoria dreptăţii, rătat - ai, Stăpîne, ucenicilor Tăi deoarece fariseul a însoţit cu ea trufia ; smerenie înaltă ; căci încingîndu -Te în timp ce vameşul cu vir tutea cea cu ştergarul peste mijloc, şi spălîn făcătoare de înălţare, a dobîndit -o avînd du-le picioarele, le- ai poruncit să ur împreună - mer gă - toare smerenia. meze acestui obicei. întru virtuţi, ca un şezător în căruţă, se părea fariseului că aleargă; iar Slavă... ariseul şi - a petrecut viaţa în vir vameşul pedestru alergînd, ca pe lingă o tuţi şi vameşul în greşeli ; dar acela căruţă, bine a întrecut -o, înjugînd din mîndrie a suferit cădere strică plîngerea cu umilinţa. toare de minte ; iar acesta s- a înălţat, ilda vameşului înţelegînd - o toţi cu arătîndu -se smerit cu mintea. Slavă... mintea, veniţi să i urmăm cu la crimi, Să lepădăm, înţelepţilor, duh departe aducînd Iui Dumnezeu zdrobit, Şi acum..., a Născătoarei : năravul cel semeţ si rău, încrezător cerînd iertarea păcatelor. si cutezător al fariseului cel lăudă ol fiind zidit, întru nevinovăţie şi 5 întru viaţă neamăgitoare, m -a îm brăcat ros, ca să nu ne lipsim de dumne vrăjmaşul cu răutatea călcă rii de zeiescul dar. poruncă şi eu grosimea trupu lui ; iar acum prin mijlocirea ta, Fecioară, mă Si acum..., a Născătoarei : mîntuiesc. Ceea ce eşti bună, trimite toiag de c o N D A C, glasul al 4-lea : Podobie : putere nouă tuturor celor ce scăpăm la tine ; ca să biruim în mij locul tuturor Arătatu-Te-ai astăzi... vrăjmaşilor, ajutorîn Să fugim de vorbirea cea trufaşă a rin curgerea vieţii, deodată au du- ne si din toată vătămarea scoţîn fariseului şi să ne învăţăm smere nia alergat fariseul şi cu vameşul; ** du-ne. vameşului, cu suspine strigînd către dar acela, de mîndrie fiind cuprins, Mîntuitorul lumii : milostis-a primejduit în chip ruşinos ; iai veşte -Te spre noi, Unule îndurate. Cinlarea a 6 -smerenie. a : acesta s-a mîntuit prin
>*7

Călătoria vieţii cu cea dreaptă schimbînd- o, noi să urmăm înţelep ciunii celei dorite a vameşului şi să fugim de trufia cea urîta a iariseuIui, ca să fim vii.

Irmos :Marea vieţii văzînd-o...

P

Alt Condac, glasul al 3-lea : Podobie *. Fecioara astăzi...

Să urmăm obiceiurilor bune ale lui lisus, Mîntu i torul, şi smereniei

us pinuri ca ale vameşului să a ducem Domnului, şi la El să cădem noi păcătoşii, ca la un Stăpîn ; că El voieşte mîntuirea tuturor oamenilor şi dă iertare tuturor celor ce se pocăiesc.

10 se socoteşte întîia, a opta şi cea din ur dinei iertare ; că acolo este în adeDUMINICA văr

odihna, pe care să ne rugăm a - cum să o vedem. Acolo durerea, în tristarea şi suspinurile cele din a dînc sînt îndepărtate, în Edenul cel minunat. Al cărui făcător este Hristos, Dumnezeu fiind împreună fără de început eu Tatăl.
SINAXAR

Pe scurl despre sinaxarcle lui Xanto - pol la slujba Triodului. Sinaxarele Iui Nichifor Calist Xanlopol arată pentru fiecare din praznicele ves tite ale Triodului pricina pentru care s -au rînduit, cum s-au rînduit, cînd au luat început şi pentru ce sînt aşa ac um. Ele au fost rînduite de sfinţii şi de Dum nezeu purtătorii Părinţi cu amănunţită grijă ; încep de la Duminica Vameşului şi a Fariseului şi ţin pînă la Duminica Tuturor Sfinţilor. Se cuvine aşadar ca înainte de cinta rea a şaptea a canonului să se citea scă mai întii, după cum este datina, sinaxa rul din Minei şi apoi sinaxarul Triodului. După citirea sinaxarului din Minei vei spune aşa : In aceeaşi zi facem pomenire de pilda din Sfînta Evanghelie a Vameşului şi a Fariseului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, începem astăzi şi Triodul. Triodul a fost întocmit cu înţelepciune .şi în chipul cel mai bun şi cum se cuvenea de mulţi din Sfinţii şi purtătorii de Dumnezeu Părinţii noştri, făcători de cântări, insuflaţi fiind de Sfin tul Duh. Primul dintre toţi Părinţ ii, care au izvodit cintarea triodică, adică a celor trei cîntări, după părerea mea spre a în chipui Sfînta şi începătoarea de viaţă Treime, a fost marele poet Cosina. El a izvodit cântările ce se cîntă în marea şi sfînta Săptămînă a Patimilor Domnului şi Dumnezeului şi Mintuitorului nostru Iisus Hristos, cu acrostih, după numele fiecă rei zile. După pilda lui şi alţi Părinţi, dar mai

ina, au făcut foarte bine cînd au pus luni cântarea întîia, marţi cintarea a doua, miercuri cintarea a treia, joi cintarea a patra, vineri cântarea a cincea, sîmbătă cântarea a şasea, a şaptea şi celelalte doua, a opta şi a noua ; acestea pen tru că sînt mai de seamă, sînt comune tuturor zilelor săptăminii. Tot aşa a făcut şi dumnezeiescul Cosina la can onul din Marea Sîmbătă, căci a alcătuit numai pa tru cântări : cintarea a şasea, a şaptea, a opta şi a noua. Mai tirziu, preaînţeleptul împărat Leon a poruncit lui Marcu monahul, episcopul Idruntului, să -i facă acest canon deplin. Cajrtea aceasta se numeşte pe nedrept Triod, căci nu are totdeauna trei cântări, ci are şi canoane depline. După părerea mea şi-a luat numele său din pricină că cele mai multe canoane au trei cântări sau pentru că, după cum am spus, ca noanele din săptămînă mare au fost al cătuite la început din trei cântări. Cînd Sfinţii noştri Părinţi au alcătuit această carte de slujbă, scopul lor a fost ca .să. ne aducă aminte pe scurt prin întreaga carte a Triodului de toată binefacerea dintru început a lui Dumnezeu faţă de noi : ca să ne amintească tuturor că am fost plăsmuiţi de El ; că prin călcarea po runcii, dată nouă spre încercare, am fost alungaţi din desfătarea paradisului ; că am fost izgoniţi din pricina zavistiei şarpelui şi vrăjmaşului, începătorul răutăţii, doborît din pricina inîndriei ; că am fost îndepărtaţi de la bunătăţile raiului şi am ajuns să fim conduşi de diavol ; că Fiul lui Dumnezeu şi Cuvântul, prin milosti virea milei Sale, a plecat cerurile şi S -a poqorît, a locuit în Fecioară şi S-a făcut om ; că ne-a arătat chipul de a ne sui la cer, prin vieţuirea Sa, prin smerenia Sa mai cu seamă, prin postul, prin îndepăr tarea de rele şi prin celelalte fapte ale Lui ; că a pătimit, a înviat şi S-a suit iarăşi Ia cer ; că a trimis pe Sfîntul Duh Sfinţilor Lui Ucenici şi Apostoli ; că Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu desăvârşit, a fost predicat de ei pretutindenea ; că şi dumnezeieştii Apostoli au făcut minuni prin harul P r e a s f î n t u l u i D u h ; c ă 111 a c e l a ş i t i m p a u

noaslrä ce a VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI căzut in cele mai mari păcate, răcind aşa, nu este departe de mântuire. Cea dinţii din aceste sărbători ne in Vameş este omul care ia de la ocîr faţişeaza pilda Vameşului şi a Fariseu - lui. muiie dreptul de a lua vamă ; el cumpără Această săptămînă se mai numeşte şi acest dropt cu multa nedreptate şi pentru aceea ia de la oameni vamă mai mare vestitoare. In adevăr, după cum cei care vor decît se cuvine. sa meargă la război sint vestiţi mai dinainte Fariseu este omul care se socoteşte de generali despre timpul cind va începe desăvârşit in toate, depăşind pe ceilalţi lupta, ca să-şi curăţească şi să-şi ascută oameni prin ştiinţa sa. săbiile, ca să-şi cerceteze bine toate celelalte Saducheul, care-şi are numele de la un arme, ca să îndepărteze orice piedică, spre a oarecare Sadochic, este omul care se cre se arunca cu rîvnă în luptă şi spre a -şi lua de drept, căci Sedec înseamnă dreptate. cele de trebuinţă ; de multe ori, înainte de La evrei erau trei secte: eseienii, fariseii luptă, li se ţin ostaşilor cuvîntări, li se spun şi saducheii ; aceştia din urmă nu crepovestiri şi pilde ca să înflăcăreze sufletele lor deau în înviere, in îngeri şi in Duhul şi să îndepărteze de la ei lenea, trîn - dăvia, Sfînt. frica şi orice altă primejdie ; tot astfel şi Pentru rugăciunile Tuturor Sfinţilor Tăi Sfinţii Părinţi vestesc mai dinain te, ca pi intrfăcători de cântări, Hristoase, Dumnezeul o trîmbiţă, lupta ce o vom da prin post nostru, miluieşte-ne şi mintuieşte-ne pe împotriva diavolului, spre a curaţi păcat ul noi. Amin. care a pus stăpînire mai dinainte pe sufletele !“câL'saPădind
deprindcrea

noastre şi care s-a prefăcut în venin din pricina timpului îndelungat de cind ne stăpîneşte ; mai mult încă, să ne sîrguim să dobîndim faptele bune pe care nu le avem Şi, întrarmindu-ne cum se cuvine, să mergem pregătiţi spre nevoinţele postului. Aşadar pentru că cea clintii armă pentru dobîndirea virtuţii este pocăinţa şi sme renia, iar cea mai mare piedică min- dria şi îngîmfarea, Sfinţii Părinţi ne înfăţişează în cea dinţii sărbătoare a Trio- dului această pildă vrednică de credinţă din Dumnezeiasca Evanghelie. Prin fariseu ne îndeamnă să ne ferim de păca tul mîndriei şi al ingîmfării ; iar prin va meş ne îndeamnă să ne însuşim smere nia şi pocăinţa, virtuţi potrivnice acestui păcat. Cel dinţii şi cel mai rău dintre păcate este mîndria şi îngîmfarea. Din pricina mîndriei şi ingîmfării a căzut diavolul din cer ; mai înainte era şi se numea luceafăr luminos ; din pricina lor este şi se numeşte întuneric. Tot din pricina acestui păcat a fost alungat şi Adam, începătorul neamului omenesc, din desfătarea raiului. Prin această pildă ne îndeamnă Sfinţii Părinţi să nu ne mîndrim cu faptele noastre bune, să nu defăimăm pe aproapele, ci să fim totdeauna smeriţi. Căci Domnul celor mîndri

Cântarea a 7-a : Irmos: Dătător de rouă...

>'>

ii lucrurile îndreptăţirii înăl tîndu-se fariseul, în laturile

slavei deşarte rău s - a încurcat, lău dîndu- se peste măsură ; iar vameşul înălţîndu -se cu aripile smereniei, preauşor s -a apropiat de Dumnezeu. rin mijlocirea smereniei, ca de o scară servindu -se, va meşul s -a ridicat la înălţimea cerurilor; în timp ce fariseul, cu putreda uşurime a trufiei înălţîndu -se, s-a pogorît în adîncimea iadului. Pe cei drepţi vînîndu -i vicleanul, îi fură prin mijlocirea slavei deşar te; iar pe cei păcătoşi cu lanţurile deznădăjduirii ii leagă. Ci să ne sîr guim a scăpa de amîndouă relele, noi rîvnitorii vameşului.

Şi acum..., a Născătoarei : 12 DUMINICA înalte, ci să se unească cu cei smeriţi. Cintarea a 9-a : Pentru aceasta, Mîntuitorule, noi u ştiu alt ajutor afară de tine, Irmos : Pe Dumnezeu a-L vedea... credincioşii strigăm Ţie : Bine eşti curată şi cu totul fără de prihană. Pe cuvântat, Doamne, Dumnezeul de rugă la Hristos de înăl tine uînd te pun toare, cale pe tine mijpărinţilor noştri. locitoare către Cel ce S a născut din ţare smerenia, pilda mîntuirii, să tine ; scapă - mă de toate cele Şi ce mă dorim obiceiul vameşului. le Şi acum..., a Născătoarei : întristează. pădînd departe înălţarea trufiei, cu minte smerită să facem pe Dumne zeu rumuseţea şi scara cea dumne îndurător pentru noi. zeiască, pe care mai înainte a vă zut-o

Iacob, de jos întinsă către înălţime, pe tine te cunoaştem a fi, Preacurată ; pogorînd de sus pe Dumnezeu întrupat, şi pe oameni printr-însa iarăşi ridicîndu -i.
Cintarea a 8-a : Irmos : Din văpaie cuvioşilor...

rufia sufletului să o lepădăm, să cîştigăm cuget drept cu smerenie, să nil ne sîrguim a ne îndreptăţi pe noi înşine, să urîm deşarta mîndrie, şi cu vameşul să fa cem milostiv pe Dumnezeu. Să aducem cu osîrdie rugăciuni de umilinţă Ziditorului ca şi vameşul ; lepădîndu - ne de nerecunoscă toarele rugi ale fariseului, de glasurile cele cu laudă mare, care aduc defăimare împotriva aproapelui, ca să cîştigăm pe Dumneze u milostiv şi lumină. Cu multă adunare de păcate în greuindu- mă, am întrecut pe vameşul cu prisoseala răutăţii, şi am cîş - tigat şi trufia cea lăudăroasă a fa riseului, făcîndu - mă în totul pustiu de toate virtuţile. Doamne, fie - Ţi milă de mine. învrednic eşte fericirii Tale pe cei ce sînt săraci cu duhul pentru Tine, că după învăţătura poruncii Tale, aducem Ţie duh zdrobit. Şi primin du- 1, Mîntuitorule, mîntuieşte pe cei ce- Ţi slujesc Ţie.
Slavă...

u minte smerită suspinînd vameşul, a aflat pe Domnul milostiv, şi s -a mîntuit ; iar prin obiceiul cel rău al limbii ce grăia cu trufie, a căzut fariseul din dreptate. De trufia gândului fariseului şi de numirea curăţiei, să fugim noi cre dincioşii, rîvnind smereniei şi ghi dului vameşului, celui bineprimit. Cuvintele vameşului credincioşii să le grăim în sfînta Biserică : Dumnezeule, milostiveşte -Te, ca împreună cu el să aflăm iertare, scă pînd de pieirea fariseului celui mult lăudăros. Suspinării vameşului să urmăm toti şi, cu Dumnezeu vorbind, să
>T'

ţ:

strigăm către Dînsul cu lacrimi fier binţi : Iubitorule de oameni, greşi - t-

Vameşul suindu -se la templu cu credinţă oarecînd, şi rugîndu-se lui Dumnezeu s- a îndreptat, căci cu sus -

piruiri a venit şi cu lacrimi şi cu zdrobire de inimă, toată povara pă catelor a lepădat - o prin ispăşire.
Şi acum..., a Născătoarei :

Dă - ne nouă a te lăuda, a te mări şi a te ierici după cuviinţă, celor ce te cinstim pe tine, Preacurată, şi mă rim naşterea ta, ceea ce eşti singură binecuvântată. Că tu eşti lauda creş tinilor, şi către Dumnezeu rugătoa re bineprimită.
LUMININD A A învierii din Octoih, Slavă... a rrlodului: Podobie : Cu ucenicii să ne suim...

Sr a Gla sul al 3 -lea ; ariseul de slava deşartă fiind bi ruit, cu S t i h iar : S c ovameşul, ală-Te, Doam n e , pocăinţă D u m n e z e u lple m eu ! în allă - s e venit mina T a Tine ! Nu u ita pe să r a -cmduse, au la însuti, Stă c i i T ă i Dar p î n ă acela i n s r i r şlăudîndu it ! (ps.9,3 2 ) . s-a lippine. -se, sit unoscînd de bunătăţi ; le iar sn i teacesta al meunegrăind oses-a învrednicit darurilor. întru abirea vameşului şi a fariseului, ură ceste suspinuri întăreşte - mă, Hris şte glasul cel trufaş al aceluia, şi do toase Dumnezeule, ca un iubitor de reşte rugăciunea cea cu bună umi oameni. linţă a acestuia şi strigă: Dumnezeu le, milostiveşte - Te spre mine păcă tosul si mă miluieşte.
P

f

Stih : Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps. 137, 1).

ă fugim de grăirea cea trufaşă şi înrăutăţită a fariseului, si să ne în văţăm smerenia vameşului cea prea bună, ca să ne înălţăm, strigînd că tre Dumnezeu, împreună cu acela: Milostiveşte - Te spre robii Tăi , Cel ce Te- ai născut din Fecioară, Hris toase Mîntuitorule, si răbdînd cru/1

Glasul fariseului cel mult- lâudă ros, credincioşii urîndu - 1 şi rîvnind rugăciunii vameşului, celei cu buna umilinţă, smerindu - ne pe noi înşine, să nu cugetăm cele trufaşe ; ci sa strigăm cu umilinţa : Dumnezeul e, milostiveşte -Te spre pacatele noastre.
Slavă..„glasul al 8-lea :

cea de voie, ai ridicat lumea cu dumnezeiasca Ta putere.
f

Si acum..., a Născătoarei : I A L V II I) E

Se pun stilurile pe 8: 4 ale Învierii din turor Octoih a ş i luat 1 a l e trup T r i o d omenesc, u l u i , a c e s t e Născă i d i o m etoare le:

ăcătorul zidirii şi Dumnezeul tu -

de Dumnezeu, din curatul tău pîntece, Glasul 1 : întru tot lăudată, şi toată fi rea mea cea stricată a înnoit - o, - sîndu-fraţi te după S ă nu ne rugăm ca lă fariseul, lor ; naştere ca pe şi sine, mai se înainte de că cel ce iarăşi sc înalta va smeri. cum... Preabinecuvinlată eşti... naştere. Pentruînaintea a - ceasta credinţă Să ne smerim luicu Dumnezeu toţi lăudîndu - te, poslire, strigăm : Bucură -te ca vameşul, prin strigînd : Dumnezeule, milostiveş -, t e n i i l e ş i a p o l i s u l . A - p o i Dox ologla mare obişnuita Litie, in pridvor, la care st. cintâ lauda lumii. teTe spre noi păcătoşii.
: Slavă... Şi aeum.stihira Evangheliei de la

Pe fariseul ce se îndreptăţea pe sine lăudîndu - şi faptele, 1 ai osîndit, Doamne, şi pe vameşul, ce s -a sme rit şi cu suspinuri a cerut iertare, l- ai îndreptat. Că nu primeşti grndu rile cele măreţe, şi inimile cele zdro bite nu le defăimezi. Pentru aceasta şi noi cu smerenie cădem înaintea Ta, Cel ce ai pătimit pentru noi: dă - ne iertare şi mare milă.

14D u p ă a p o l i s u l L i l i e i DUMINICA VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI se citeşte î nvăţă tura Pă rintelui nostru Teodor Studitul, pe care o
Cuviosului Teodor Studitul şi se cîntă troparul Cuviosului Teodor, glasul al 8 -lea, fără al Născătoarei. citeşte egu men l, T da că ste e E faţă ; iar de LA Lu I U ReG Hd I nu, o citeşte ecleziarhul. Fra ţii stau, er ic ir ilc e u dliu na r O to ih p a sF cu lt în d ec -a m int ee . 6, şi din Triod, Cintarea a 6-a, pe 4. Prochimenul glasului de rind. Apostolul din Epistola către Ti motei şi Evanghelia de la Luca. C H I N O N I c: U L

indreptătorule al Ortodoxiei, în văţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi lumină torule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Teodore, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă - te lui Hristos Dumnezeu ca să mîntuiască sufletele noastre.
Ceasul întii şi apolisul deplin.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri. A Iduia ( P s . 1 4 8 , 1 ) .
Iar de se va întîmpla sărbătoarea In timpinării Domnului în Simbăta lăsatului sec de carne, slujba morţilor de seara şi de dimineaţa se cîntă la biserica cimiti rului. Iar de nu este biserică la cimitir, a- tunci se cîntă sîmbătă, înaintea Dumini cii Fiului Risipitor ; iar în Simbăta lăsatului sec de carne se cîntă numai slujba Intîmpinării.

Se cuvine a şti:
stihiri cepind minica vor, la cuin...

Că toate (ele

11

ale Evangheliilor de la Utrenie, indin această duminică pînă la Du Tuturor Sfinţilor, se cîntă in prid Litiile Utreniilor, la Slavă... Şi a-

Iarăşi să se
T

st

ie

:

din

acea-

stă duminică începem a citi în pridvor, după apolisul Litiei, învăţătura Ştiutului

Să cunoaştem, fraţilor, puterea tainei, D u p ă P sa l m u l cel o b iş nui t s e c înt ă F e r i c it că preabunul părinte, întîm - pinînd pe bărbatul... Catisma t oa t a . La D o a mn e , fiul cel desfrînat, care s-a întors de la s t r i g a t - a m . . . s e p u n st i hir i l e p e IU : 3 s t ih i ri păcat Ia casa părintească, îl îmbrăţişează a l e î n vi er i i , 3 a l e ÎN lu i CARE An a toSE li e CITEŞTE d in O c to ih , ş i 4 SFÎNTA EVANGHELIE si iarăşi îi dăru a l e Tr i o d u lu i , r e pe t î nd u - l e. CU PILDA FUJI AJI RISIPITOR ieşte cunoaşterile slavei sale ; şi ve selie G l a sul 1 : - , . τ V" de taină face celor de sus, în junghiind J n ţară fără de păcat şi plină de viţelul cel îngrăşat ; ca noi să vieţuim cu viată m - arn încrezut si, semă vrednicie Celui ce a junghiat, Celui nînd păcatul, cu secera am secerat spicele iubitor de oameni Părintelui şi Celui lenevirii şi, în loc de snopi, am grămădit slăvit, ce s -a junghiat, Mîntuitorului stogurile faptelor mele, pe care nu le-am sufletelor şi aşternut în aria pocăinţei. Dar Te rog pe noastre (do două ori)· Tine, Cel dinainte de veci, lucrătorul nos tru Dumnezeu, vîntură pleava lucrărilor S l a v ă . . . , g l a su l a l 2 - l e a : mele în vîntul milostivirii Tale, şi adună O ! de c î t e bunuri m-am lipsit, eu grîu: iertarea snfletului meu ; ticălosul, pe mine însumi. O, de la ce închizîndu- mă în jitniţa Ta cea cerească, şi împărăţie am căzut, eu pătimaşul. Avuţia mă mîntuieşte pe care am luat-o, am cheltuit-o, (de două ori). porunca am călcat - o. Vai mie, ticăloase suflete, că în locul cel

L A V E C E R N I E , S Î M B Ă TĂ S E A RA

DUΜINICA
ß

/

I

^

i

J*

> > "

veşnic voi fi osîndit. Pentru aceasta mai înainte de sfîrşit, strigă către Hristos Dumnezeu : Primeşte - mă, Dumnezeule, ca pe fiul cel desfrînat şi mă miluieşte.
Şi acum... a Născătoarei, cea dinţii, a glasului de rînd. Vohod : Lumină lină...
P R O C H IMENUL: LA L I T I E

Domnul a împărăţit, întru podoabă Stihira hramului, după obicei. S- a îmbrăcat ( P s · (J2 d).
Slavă..., glasul al 4-lea :
Ίcj·

Ca fiul cel desfrînat am venit şi eu, îndurate, care toată viaţa am cheltuit o întru înstrăinare ; risipi t-a ητ bogăţia, pe care mi -ai dat- o, Pă rinte ; primeşte - mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, Dumnezeule, şi mă mi luieste.
Si acum..., a Născătoarei, acelaşi glas.

lor, leşinam de foame, flămînd fiind. Dar întorcîndu- mă la Tatăl cel mi lostiv, strig cu lacrimi : Primeşte - mă Şi acum... a Născătoarei : ca pe un argat, pe mine cel ce cadI la F ă c ă tta o r de u l oameni, şi Răscumpărătorul iubirea şi mă mîn tuieste. meu, Preacurată, FIristos Domnul, din pîntecele tău ieşind, întru mine îmbrăcîndu -Se, din blestemul cel dinţii, pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta ţie, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu şi Fecioarei cu adevă rat, strigăm fără tăcere ca îngerul: Bucură - te. Bucură - te, stăpînă, folo sitoarea şi acoperămîntul şi mîntui rea sufletelor noastre.
.

Caută spre rugăciunile robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră, din tot necazul iz - băvindu -ne pe noi ; că pe tine singură te avem ancoră tare si neclin O

Troparul : Născătoare de Dumnezeu, 1 ecioară... (de 3 ori). Şi cealaltă urmare a Privegherii, după obicei. Iar de nu este Priveghere, se zice : tro parul Învierii şi al Născătoarei. Apoi ai s uD A pt ol l .u m n e z e u e s t e D o m n u l . . . t r o p a r u l învierii, de două ori, Slavă... Şi acum... al Născătoarei, şi obişnuitele catisme. Polieleul, cei doi Psalmi obişnuiţi, la care se adaugă şi al treilea Psalm La riul Babilonului... cu Aliluia, antiioanele şi D IC LlA NI Ef l a r e a . . . E prochim eU nM u lI Ng l aA su u iU . T TR o aE tă su vanghelia învierii, învierea lui Hristos... Psalmul 50. S l a v ă . . . , g l a s u l a l 8 - l e a : U ş i l e pocăinţei... Şi acum... a Născătoarei, acelaşi glas : In cărările mîntuirii... Apoi stihira, glasul al 6-lea : Stih : Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta... La mulţimea faptelor mele... (Cnută-le înapoi hi pagina 7). Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul Tău... şi ecionisul : Cu mila şi cu îndurările... Canoanele se pun : al învierii, din Oc toih, cu irmosul pe 4, al Crucii şi al în vierii pe 2, al Născătoarei de Dumnezeu pe 2 şi al Triodului pe 6. Iar slujba de la Minei se cîntă la Pavecerniţă, vineri seara.

tită, si a ta ocrotire am dobîndit. Să nu fim ruşinaţi, stăpînă, cei ce te chemăm peI tine. Grăbeşte LA S T II O A V N Ä S tspre i h i r i l e ru găciunea celor ce strigă către tine cu oihu lui, dup AlfaVita. credinţăO c t: Bucură -ă te, stăpînă, aSlavă..., glasul al 6-lea : jutătoarea tuturor, bucuria şi aco perămîntul şi mîntuirea suflete lor Risipind bogăţia darului celui noastre. părintesc, am păscut eu, tică losul,
/ t

·

împreună cu dobitoacele necuvîntătoare şi, poftind hrana

cele

Alcătuire ci lui Iosif. S lavă... rau, ntinzînduŢi, Hristoase, braţele Tale isuse, Dumnezeule, primeşte mă acum pierdut, 1 rmînd glasului celui F I U L U I R I S I P I T O R 17 i r m o s Cântarea l-a, glasul al 2-lea : : Cîntarea c A N O N IJ cu milostivire, primeşte mă pe mine, şi pe mine cel ce mă pocăiesc, ca pe fiul îinbrăţi strig : greşit - am, Părinte, I, lui Moise... CÜI e nia întorc clin ţara. cea cel risipitor ; căci toataacela, viaţa şi în

B

şează mă şi pe mine ca pe nepăsare mi -am petrecut- o şi pe Tine nu mă lepăda. Te-am mîniat.

depărtată a păcatului şi ci patimilor.
Şi acum..., a Născătoarei :

tea ce

au am risipit dumnezeiasca bo găţie, pe care mai înainte mi-ai dat-o ; depărtatu -m-am de la Tine, necurat vieţuind, milostive Părinte. Primeşte - mă dar şi pe mine cel ce mă întorc. raţele părinteşti acum tinzîn - du-le, Slavă... primeşte - mă, Doamne, şi pe mine ca pe desfrînatul, Preaîndura- te : ca să Te slăvesc cu mulţumită.
7

eşti buna intre femei, îm bogăţeşte - mă, Preacurată, cu chipu rile virtuţilor tale şi pe mine, cel ce am sărăcit pentru păcate multe, ca să te slăvesc.
Catavasie :

P

şi acum..., a Născătoarei :

Arătîndu -Ti, Dumnezeule, toată bunătatea spre mine, treci mulţi mea greşealelor mele, ca un făcător de bine ; pentru dumnezeieştile rugăciuni ale Maicii Tale.
py
7

Mintea mea cea neroditoare, a- « ducătoare de roadă arat -o, Dumne«zeule ; Lucrălorule al virtuţilor, «Săditorule al celor bune, cu mi «losiivirea Ta».
s F η π \ I N Λ, glasul 1 : Podobie : Mormintul Tău... Sla v ă .deschide . . , a c e e a ş i .braţele Grăbeşte de mi părinteşti, că desfrîu chelŞi acum . . . ,în a N ă s c ă t o ami r e i -am : tuit viaţa. Căutînd spre bogăţia Ceea ce nu ştii de mire, curată necheltuită a îndurărilor Tale, Mîn Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tuitorule, nu-mi trece cu vederea acare singură eşti ocrotire şi acope cum inima mea sărăcită ; că rămînt credincioşilor, izbăveşte de Ţie, Doamne, cu umilinţă strig: Gresit primejdii şi de necazuri şi de cum am, Părinte, la cer şi înaintea plitele nevoi pe toţi cei ce- şi au nă Ta. dejdile spre tine, Fecioară ; şi cu dumnezeieştile taie rugăciuni inîn tuieşte sufletele noastre.
*
Γ

P

JÊL

>

'

Catavasie : Se zic irmoasele canonului :

Cîntarea lui Aloise luînd, suflete, «strigă : Ajutor şi acoperitor mi-a «fost mie spre mîntuire : Acesta «este Dumnezeul meu, şi -L voi prea«slăvi pe El».
Cîntarea a 3-a : Irmos : Mintea mea cea neroditoare...

9

7

7

Cântarea a 4-a : Irmos Naşterea Ta cea din Fecioară...

eşindu -mi cu totul din lire, ca un stricat la minte, m-ain alipit de izvoditorii poftelor; ci mă pii - meşte, Hristoase, ca pe desfrînatul.

ogăţia bunătăţilor ce mi -ai dat, ceres cule Părinte, am risipit -o făcîndu - mă rob la cetăţeni

O9 7 Catavasie : Naşterea Ta cea din Fecioară.mă. primeşte .mă gîndurilor celor neroditoare. dar ştiind milostivi rea Ta. a «propovăduit strigînd : Auzit-am «auzul Tău şi m . Hristoase». cu rugăciunile tale. împărate al slavei. Tine. milu . Pen «tru aceasta Te laudă cetele înge «reşti şi Te slăvesc pe Tine.am Ţie. strig Ţie: Gre. îndreptează . Pentru aceasta strig Tie. uşurează povara cea grea a păcate lor mele. necutezînd a căuta la înălţimea ce rului. Hris «toase Dumnezeule».. Hristoase Dumne I 7 zeule. aa N ă.mă. şi din firea mea ieşindu lui prin nebăgare de seamă.. îndurîndu.. Cîntarea a 5-a : Irmos : Noaptea trecînd. şi vieţii celei ce va să fie mă învred niceşte. cu umilinţă strig : Greşit . Mîntuitorule.mă la limanul vieţii.mă cu rugăciunile tale cele de maică.Te şi mă mîntuieşte. Iar acum întorcîndu . Iubitorule de oameni. scă parea celor ce se mîntuiesc.t-am. > dineul păcatelor mă cuprinde pururea ş i furtuna greşea .. ceea ce deaifoamea născut pe felul de bMîntuilorul unuri şi înstrăinat de la Hristos.mă. şi mă mîntuieşte..ieşle . nădejdea cea tare a tuturor creştinilor. Preacurată Fecioară. că am şi ..mi braţele că Te am mîniat pe Tine..am Ţie. Cîntarea a 6-a : Irmos : întru adîncul păcatelor. Pentru aceasta strig : Greşit . La toată răutatea m -am robit.am temut ..mă mîntuirii învredniceşte .lelor mă cufundă .. cerescule Părinte. a Născătoarei : oaptea trecînd.şi . că fără socoteală m -am plecat păcatului. m -am umplut de ruşine. împărate al tuturor. ceea ce ai născut curăţirea tuturor..mă. «proorocul mai înainte văzînd -o. Şl acum. pimeşte . Catavasie : De toată ruşinea m -am umplut.mă ca odinioară u cutez a căuta sus la înălţime. cîndu. 18 DUMINICA străini. a Născătoarei : Preasfîntâ Fecioară plină de dar.... Tale. pe desfrînatul.... Slavă. întinzîndu. şi Domnul. plemilostiveşte . Şi acum. pe mine. mîntuieşte . fără măsură . Şi acum.mă . Bogăţia părintească am risipit -o rău şi. sărăcind. . S vă . rob făcîndu . cel ce scap la în durările Tale cele multe.Te.mă ca un ticălos făcătorilor de pofte. mîntuieşte . s-a apropiat ziua «şi lumina 111 lume a strălucit. Hristoase.s c ă t o a r e i obitu-m.Slavă.l . că de «la miazăzi şi din muntele cel sfînt «şi umbrit ai venit.am cetăţenilor celor Pe mine cel rupt a tot Stăpînă. îndurate. Ajutătoarea oamenilor. Preabunule. iniluieşte .

Pentru mine din patimi.ne şi ne fă ca pe unul din argaţii Tăi.sărăcit de tot felul de bunătăti. . Primeşte . Tu primeşte . şi cu credinţă să urmăm pocăinţei hune a acestuia .l e a : P o d o b i e : 19 Fecioară curată. înţelepţii tale.am Ţie. . dar precum ai «scos pe părtîndu . cel ce mă pocăiesc. CON Catavasie : ntru adîncul păcatelor sînt cu «prins. apoi acesta. şi mă fă ca pe unul din argaţii Tăi.zat-o în a doua Duminică a Triodului. şi mă «mîntuieşte». ac easta glasul desfrînatului aduc Ţie :Greşit -am înaintea Ta.lui şit . Părinte îndurate. Mîntuitorule. şi. în aceeaşi zi facem pomenire de pilda Fiului risipitor din Sfinta Evanghelie pe care dumnezeieştii noştri Părinţi au aşe . aşa mă «scoate şi pe am risipit bogăţia ce mi -ai dat. ca mai îna inte . ca să laud mări rile F e c i o a r a a s t ă z i . că şi -au pc . c a r e cunoscând c ă a u săvîrşit multe fapte rele. cu inimă smerită să strigam : GreSă auzim Scripturile Mîntuitoru. Părinte îndurate. g l a s u l a l 3 . ci fost desfrînat si în urmă iarăşi s -a ca Cel ce eşti din fire iu bitor de oameni. . >9 SINAXAR LA DUMINICA FIULUI RISIPITOR Sinaxdiul din Minei. despre cel ce a chemăm fii ai Tăi.mă pe mine. şi în marea «vieţii De Ia părinteasca slavă a Ta de mă cufund . ca au trăit clin tinereţe în chip destrăbălat. Care ne învaţă totdea una cu sîntem vrednici nici odinioară să ne glasul Său. S î n t u n i i o a m e n i . în răutăţi Iona din chit.mă neînţelepţeşte. şi nu nostru. FIULUI RISIPITOR D A C . 1 cos Celui ce ştie toate cele ascunse.

păcatul incintă. la început sînt dulci. oamenilor încărcaţi cu multe păcate indurarea iubitoare de oa meni şi preabună a lui Dumnezeu . mîncarea porcilor. Fiul cel mai tinăr este omul care a poftit păcatul. Doi sînt fiii omului. care n -a păstrat în el întreg chipul lui Dumnezeu. au aşezat acum. în adevăr. adică ai Cuvântului lui Dumnezeu întrupat : drepţii şi păcă toşii. purtîndu -se faţă de astfel de oameni cu multă dragos te şi părinteşte. care a slujit. nu-1 ţine de rău .trecut viaţa în beţii şi desirinări şi că au In căzut astfel in adîncul păcatelor. şi voind să -i scoată din deznădejde. Fiul cel mai mare este omul care stăruie totdeauna in poruncile şi in ca lea bună a lui Dumnezeu şi niciodată nu se depărtează de El. pilda Fiului ri sipitor. prin deprindere. voinţei diavo lului. care este odrasla mindriei. dar mai pe urmă sint amare şi ase mănătoare paielor. face plăcere. Tot aşa este îndeob şte şi păcatul. prin ceea ce este vremelnic. care n-a putut să-şi sature pofta. şi -a venit îndată in fire şi vine la tatăl său zicând : Tată am păcătuit la cei şi înain tea ta ! Nu mai sînt vrednic să mă mai numesc fiul tău ! Tatăl îl primeşte pe cel ce se căieşte . care a urmat vicleanului diavol. Siinţii Părinţi. înfă ţişează prin pilda spusă de H ristos. care a trăit în chip desfrinat. Prin aceasta ei le smulg din rădăcină păcatul deznădejdii şi -i ridică iarăşi spre săvârşirea virtuţii. Iii adevăr păcatul este fără de saţ. Dar fiul cel ri sipitpr. Roşcovele. cheltuind iubirea de oameni ce o avea Dumnezeu pentru el. aşa că săvirşesc un roi de păcate şi cad mereu in aceleaşi şi in mai mari decit acestea. ajunq in deznădejde. El se asea mănă cu roşcovele. pentru că pierise de foamea virtuţii. prin plăcerile sale. dimpoti i- . care a tăgă duit prin fapte ruşinoase împreună -vieţuirea cu Dumnezeu. Din pricina deznădejdii nu vor cu nici un chip să se mai sîrguiască să iie vir tuoşi. că nu este nici un păcat care sa biruiască voinţa cea iubitoare de oameni a Domnului. după pilda Vameşului şi a Fariseului. arată prin l i u l cel risipitor.

mă.am. pentru că s-a îndepărtat de Mine prin deprinderea plăcerilor. Iubitorule de oameni . ceea ce te ai arătat mai strălucită decît he ruvimii şi serafimii şi decît toate ostile cereşti. căinţa este cea mai bună arină şi o pavăză puternică pentru înlăturarea săgeţilor vrăjmaşului. pe Care L.. Doamne. pentru păca «tele noastre. m. Dar Tatăl cel proorocilor. cu aceştia roagă pe Dumnezeu Cuvîntul Tatălui celui fără început. Hristoase. 1 ei ce Te.am făcut rob cu totul născocitorilor de pofte . strig Ţie. iar acum strig cu glasul celui rătăcit : Greşit .mă ca un milostiv. spunîndu -i : «Tu totdeauna eşti cu Mine . toate cîte am Cu r ugăciunile apostolilor şi v iale ■ greşit. i n i n u n î n rea lor. cinstiţilor mucenici. tu trebuia să te bucuri şi să te veseleşti împreună cu Tatăl tău. Această pildă poate să . căci cu nepricepe rea eu chip ticălos.ne acestea toate. Amin..frînat. şi m am înstrăinat de la Tine. ca şi pe fiul cel des. a fost pierdut. prin vorbe blinde şi binevoitoare. bunătatea Ta .cul inimii pentru el şi l -am chemat înapoi prin dragostea sufletului Meu.mă. ca odinioară pe . I > Catavasie : 11 eruvimiîor asemănîndu -se tine«rii.. Preacurată. ca să curme deznă dejdea şi teama de a ne apuca de fapte bune şi ca să îndemne spre pocăinţă şi căinţă pe păcătos. S la v ăd . primeşte . în cuptor dănţuiau.se ia şi despie poporul evreu şi despre noi. De la poruncile Tale depărtîndu . miluieşte -ne pe noi. cîrteşte. ca să Te laud întru toti vecii. .s e d e m i l o s t iDUMINICA 20 c e l m a i m a r e . căci acest fiu al Meu a lost mai înainte mort prin păcat şi a înviat. Dumnezeul nostru. cel ce am sărăcit acum de toată fapta bună. Cel ce eşti prealăudat «şi preaslăvit întru toţi vecii». mîntuieşte ..am făcut rob înşelătorului în ' 9 N icicum îndrăznind a căuta la înălţimea cerului. pe mine. Cîntarea a 8-a : Irmos : pe Cel ce a închipuit. în adevăr.. nu mă trece cu vederea.u .nemăsurată a Tatălui. Cîntarea a 7-a : Irmos : Heruvimilor asemănîndu-se. Hristoase. Iar acum întorcîndu . desfătărilor trupeşti m-am plecat în chip ticălos şi m . dar a iosţ găsit de Mine.. strigând : «Bine esti cuvântat Dumnezeule. căindu se de toate cele ce fără de judecată le săvîrşise . Sfinţii Părinţi deci au rînduiţ în aceas tă Duminică pilda Fiului risipitor pen tru această pricină .. care am suferit din adîn. a Născătoarei : Născătoare de Dumnezeu. împă rate al tuturor .ai întrupat. iartă -mi.ai pogorît pe pămînt cu sărăcie de bună voie. Cu iubirea Ta de oameni cea negrăită.mă. . pentru multa milostivire. 7 I Şi acum. . şi ale întorcîndu1 de ia gîn du r i l e drepţi lui cu linişte. ca să mîntuieşti lumea. ca toţi să ne învrednicim de bunătăţile cele veşnice. mîniind. Hristoase. ca Cel ce eşti singur milostiv. că 9 7 «în adevăr şi judecată ai adus asu «pră . ale cuvioşilor şi ale iubitor de oameni ii închide gura.

. Mîntuitorule. Q Născătoarei : cel zdrobit. bine să cuvîntăm si să ne cu rau ta tea. Cel ce ai sărăcit de a Ta voie pentru mine. sau cine a văzut vreo presus de cuvînt pe Cuvîntul. lui Moise. mă bat în piept şi strig : Milostiveşte .. dar Tu. să laud bunăvoinţa Ta cea Preacurată. fă milostiv nouă robilor tăi pe . şi m . «te mărim».. Iăudati -L. «preaînălţaţi întru toţi vecii». ve. u luminatoarele tale rugăciuni. Pe Cel ce a închipuit mai înainte «în «dinioară : Fecioară să se fi aflat a rug. a proorocilor şi a cuyioşi lor.UI 21 tuindu. «Născătoare de Dumnezeu. » ' f / % 1 > L UMININ D A ezi-mi..mă ca pe desfrînatul. 9 tări străine eu ticălosul.. m i n u n e a «Fecioarei. vezi întoarcerea mea. pe care mi-ai dat-o Mîntuitorule. şi la calea pocăinţei mă Catavasie : închinăm Domnului. Hristoase. înşelîndu .am avuţia Ta. în . Doamne. si-L «minunea ta..Te de cel desfrînat şi curăţeşte pe cel spurcat. Ca tîlharul Te rog. binevesti rea cea mare a apostolilor şi a nni cenicilor. a p o i a T r i o d uşi l u i am : cheltuitdesfrînat.. cheltuind. şi nu mă trece cu vederea pe mine. a Născătoarei : Sfîntă Maică Fecioară. 9 9 » ' numărîndu . Suspină acum suflete al meu preaticăloase. şi smerit. cu tot felul de păcate.mă. primeşte ..mă .«cînd.. şi strigă lui Hristos: Doamne.am supus eu tică losul demonilor în chip viclean.mă. ceea ce eşti singură îndrep tarea celor căzuţi.zi-mi lacrimile. «vînd în pî ntece.mă... ca vameşul întristîndu . cîntîndu -I şi preapovăţuieşte. însuţi Tu mă îmbogăţeşte Risipit. » Slavă. risipito demonilor. ducîndu. ca să laud plecăciunea Ta cea preamultă. Şi acum. Născătoare de Dum . dar Podobie : Femei auziţi glas.o. îndreptează mă şi pe mine Şi acum. preamilostive Mîntuitorule. te rog luminează -mi ochii Catavasie : cei înţelegători. Fecioară. ceea ce ai întrupat mai «ca aceasta . şi pe tine. iaud pe tine.RISIPITOR preamultă.. Preacurată. Ca după datorie să te Dintre păinînteni cine a auzit una Înălţindu-L pe Dînsul întru toţi vecii. ci mă îmbrăţişează iarăşi cu milostivire.. îndură . nezeu. Cîntarea a 9-a : Bogăţia harului.mă Preaîndurate ca pe c el desfrînat. ca să laud cu mulţumire milele Tale. a Născătoarei : FI IT I. «născut prunc ? în acest chip este binecuvîntati-L. pe mine cel ce mă întorc de la toate răutăţile mele.. primeşte . acum întorcîndu. Marie. şi fără durere să fi în muntele Sinai oare.Te . rău am A î n v i e r o.mă împreună cu mulţi mea celor mîntuiţi . i i d ivieţuind n Octoih..mă.dură .Şi acum.te şi mă mîntuieşte. împărate al tuturor . Părinte. dîndu-mi haina cea dintîi a împărăţiei Tale.mă în Irmos : Dintre păinînteni cine a auzit. necazul inimii. pomeneşte . care sînt întunecaţi Să lăudăm.

Bunule . Şi nu sînt vrednic la Tine. Apoi se citeşte învăţătura Cuviosului la Luca. Preabinecuvîntată eşti. ca să mă S : s S oi a . despre care vezi însemnarea de la aceste zile. şi mă miluieşte. în această săptămînă se citeşte in fie care zi. Tăi. Mîntuitorule. Părinte. care toată viata o am # ' I mă mîntuieşte. Iar Pave.mă şi : Născătoare. şi durate eu.> â Fiul tău şi Domnul. risipit -am Fericirile din Octoih pe 6. la Utrenie.mă pe mine cel ce mă po ro h u g lU as u uiie .aduc În vu ie ri ie . dar neputînd răbda mai mult locuirea-împreună cu ei. spune-voi toate minunile Tale (ps. Se cuvine a şti : Glasul al 8-lea : r< V Stih : Lăuda-Te-voi. ca la Duminica Va meşului şi a Fariseului. la care se bogăţia pe care mi -ai dat. cu toată inima mea.. 9. dezbrăcat şi mi ... cheltuit în ţări străine .. cu stihii i primeşte . se bucură inima mea de voi. induratului Părinte : Greşit -am la Bunule Părinte.mă în ţara cetăţenilor vicleni . Dumnezeule.cernila se citeşte cea mică. Cântarea a 6-a pe 4. nu se mai cîntă : Aliluia.S întorcîndul a v ă . cuvîntul sfînt al lui Macarie despre Patruzecime şi despre Cincizecime . Do ma nle D m n z1 e ua l scoţi de la fiara cea cumplită şi cu Glasul desfrînatului St ei h pun tc ih rliă le e 8 :a 4 e.. nici nu mă să mă chem fiul Tău . Doxologia mare. 148. mai înainte. o catismă de la Utre nie şi se citeşte la Vecernie.a luat bogăţia. pustiu m. Evan ghelia de căiesc. Ţie. mă ca pe unul din argaţii Tăi. . ca un l ue i uA!n î an ta ol lţ ie de i nmO ca t oT ih şi 3 u ailte io lu Doamne. A p o s t o l u l E vP an gc h eilm i ee in d el l a tr eln din Epistola către Corinteni . clntă şi Slavă.mă către Tine strig : Fă fieca re după vrednicie.. dar mă primeşte pe mine Ca fiul cel desfrînat am venit înŞi acum. cel ce si mă pocăiesc. şi din Triod. ecteniile şi apolisul.. cînd va şedea să judece pe întorcîndu. -am T ăe is p î ni ă îo nm se fî r ş: it I (ps.mă ca pe arăta împărăţiei Tale. m ă greşit -s in a !înaintea Nu a T pr eochilor sd ău ra ci i. Cheltuind în desfrînări averea părintească şi risipind -o.o. 9 v La fel se face şi în săptămînă brinzei. depărtatu -m-am de cer şi înaintea Ta.am bogăţia darurilor Tale . afară de miercuri şi vineri . . Cel ce pentru mine Ţi -ai întins pe cruce GLA lasu lA a lU 2l eE a : \ I L D preacuratele Tale mîini . unul dinnetrebnic argaţii Tăi. din Psaltire..Glasul al ^. De asemenea se lasă. Doamne.. Teodor şi celelalte. de Dumnezeu 4 . fă . Şi acum. S ă s e ş t i e : Că slujba sfinţilor ce vor cădea in Sîmbătă şi Duminica lăsatu lui sec de carne se cîntă. Deci sculîndu. risipit .d e r î n d . 1).32). Nu se citesc nici Mijloceasurile şi nici Canonul de rugăciune al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de la Pavecerniţă. i haina cea dintîi să mă îmbraci. g l a s u mă l al 6 strig . 137. cuvînt care începe aşa : Fiii mei. .. la Pavecernitele ce au trecut. darurile cele sufleteşti le -am risipit Ca in săptămînă lăsatului sec de carne. şi Vrăjmaşul cel cu totul viclean m -a mă miluieşte.Tp e. a c t e d i l e singur mult-Milostiv.l e a :Ţie. dar nu mă părăsi. ' Lăudaţi pe Domnul din ceruri (ps. în pridvor. Dumnezeule. . Ce asul întii şi OR NI CH UL L LH I ITNU G IE apolisul dep lA i nC . î).l e a ca un desfrînat. Apoi obişnuita Litie.am făcut sălăşluindu .

LA VECERNIE. Se face pomenirea tuturor celor din veac adormiţi. s-au mutat. Care dă celor adormiţi odihnă.. Stih : Sufletele lor întru bunătăţi se vor . credincioşii săvârşind pomenirea tuturor morţilor celor din veac. Dumnezeule. dobîn .. la Doamne. strigat-am. afară de cazul cînd s -ar hierei şi preoţi. Pentru aceasta ne rugăm cu dead insul. se cîntă : Aliluia. S I M B ΑΊ Α de carne din tot neamul . în ceasul judecăţii.. pe împăraţi. ij. să lăudăm pe Mîntuitorul şi Domnul şi să cerem cu dea din sul. sau cum ie în fot locul . de la Adam pînă astăzi : părinţi şi fraţi ai noştri. Cel ce T upă scularea Ta din morţi.lor . cei ce Ţi . în multe feluri şi în multe chipuri. mi nune ! Ce taină este aceasta. şi . fără mărire şi fără chip. odihneşte Doamne pe toţi cei adormiţi în dreapta credinţă. glasul do rînd. şi -i învredniceşte pe ei împărăţiei Tale celei cereşti.. pe tot omul ce a lucrat ale vieţii cu credinţă. după porunca lui Dumnezeu. şi viaţă veşnică ne -ai dat cu î nvierea Ta. în sînul lui Avraam pe robii Tăi. glasul al 8-lea : lîng şi mă tînguiesc cînd gîndesc la moarte şi văd în morminte fru * va să judece tot pămîntul. ca sa dea ei răspuns bun. ce s . O. sau în săptămînă lăsatului sec ol al ta adunaţi. moartea nu mai stăpîneşte pe cei ce au murit în dreapta cre dinţă.. glasul al 8-lea.dind cu bucurie starea cea de-a.i învredniceşte împărăţiei Tale celei cereşti. hramul bisericii. pe ar va voi cel mai mare . ortodocşilor creştini. Stih : Fericiţi sînt pe care i-ai ales şi i-ai primit. precum este scris. Doamne.. în lociil prochimenului. stăzi.. VINERI SEARA După Psalmul începător şi o b i ş n u i t a catismă. şi să se facă vrednici împărăţiei Lui celei cereşti. pă rinţilor şl fraţilor noştri. în partea drepţilor şi în moştenirea cea luminată a slinţi .a făcut cu noi ? Cum ne am dat stri căciunii ? Cum ne-am înjugat cu moartea ? Cu adevărat.. se pun stihirile pe 6 : 3 stihiri mucenlceşti ale glasului de rînd din Octoih şi aceste 3 podobnice din Triod : Glasul al 8-lea : Podobie: In raiul cel din Eden. ci Nascatoarei.. şi pomenirea lor în neam şi in neam ( ^4. pe sihaştri şi pe cei la intimpla pomenirea vreunui sfint mare. Hris toase. odihneşte în curţile Tale. Cel ce ai răscumpă rat pe oameni cu sîngele Tău.dreapta Lui.. din toată vîrsta. la Insusi Dumnezeul nostru. Slavă.I M BS Ai T Ab Lă Ăt S ATU L Uî In SEC DE CARNE Asemenea se face şi S în m a şi m cetăţi. prieteni şi rude. Duminica lăsatului sec de brînză. şi cu moartea Ta din moartea cea amara neai mîntuit pe noi.. şi la Tine. fie în mare sau pe pămînt. anume : a celor ce în credinţă au vieţuit creştineşte. Mîntuitorule.au slujit Ţie în curăţie. fie în pustie sau museţea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu zăcînd : groza vă.

sfinţil or. ale prooro cilor. odihneşte pe robii tăi.24 mă alcătuieşti vieţuitor... troparele morţilor. Vecerniei... Şi îndată : T R C) P A R U L. şi ale mucenici lor ţilor. în Cu rugăciunile celei ce Te . din Epistola în tîia către Corinteni. fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrînitoare şi pururea veşnică. si ru9 7 9 gătoare bine . Hristoase. să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor.. pe Carele L. Bine eşti cuvîntat Doamne. că spre Tine nădejdea şi ... Apoi : Acum liberează. acelaşi glas.. ale arhiereilor. Iar după aceasta. si mă mîntuieşte.. să aflu si eu ca 9 9 9 / 9 lea prin pocăinţă . Şi acum. Zidito rule. ale apostolilor. cheamă . Sfinte Dumne zeule.. Şi acum. spre făcă torul si ziditorul si Dumnezeul 9 9 Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit şi aţi fost junghiaţi ca nişte miei. Tatăl nostru. Cei ce aţi umblat pe calea cea strimtă si cu chinuri .. După cei 6 Psalmi.. se citeşte cuvînt pentru cei morţi. hipul slavei tale celei negrăite . glasul al 5-lea cu stihul : v Bine eşti cuvîntat Doamne.. Aceluia cu deadinsul. . Unule. şi se rintă canonul plo ec te ie a r şîina m o r ţ i l o r a lAg ais u lu in d dp .. trupul mi -ai zidit din pămînt. cu iubirea de oameni. toate le chiverniseşti.. Tăi.primită către Dumne zeu .. ale cuvioşilor.. nenuntită . ceea ce esti credincioşilor D u p ă a p o l i s u lmîntuire. eu sînt oaia cea pierdută . oarei : tuitorule.. (de două ori). suflete le adormiţilor robilor Tăi... apoi troparul : Cel ce prin adîncul înţelepciunii. LA U T R E N I E văzută şi nevăzută. clin fire să 9 % " S ÎMBĂTA SÏMBÀTÀ.. şi ceea ce este de folos Bine eşti cuvîntat Doamne. Pentru a N ă s c ă taceasta. mucenicilor.. olisul. ale drepţilor... 9 7 « tuturor le dăruieşti . pe robii tăi cei adormiţi oclih . nostru. odihneşte. 9 9 Cel ce prin adîncul înţelepciunii. viaţă crucea ca jugul aţi luat şi Mie ati urmat cu credinţă : veniţi de » y * luaţi darurile care am gătit vouă.... şi ale tuturor sfinţi lor..ai născut. Slavă. Bine eşti cuvîntat Doamne.. glasul al 8-lea : Ceata sfinţilor a aflat izvorul vieţii si usa raiului ... vă rugaţi. se face Pani hidă pentru cei morţi .mă. glasul al 8lea. Mîni a c u m . toti care în 9 ' J Pe tine zid si liman te avem. al Născătoarei... Mîntuitorule.. şi cununile cereşti. Doamne. învaţă -ne pe noi îndreptările Tale. . Născă toare de Dumnezeu..au pus. .a născut latura celor vii şi în corturile drep pe Tine. După obişnuitele stihologii. pe două stări.neste-i. Aliluia. şi se cintă Fericiţi cei fără prihană. Slavă. al Născătoarei : Pe tine zid şi liman te avem. şi suflet mi -ai dat cu dumnezeiasca şi de viată făcătoa f I rea Ta Şsuflare. cu stihul pe glasul al 5-lea : Bine eşti cuvîntat Doamne.. Preasfîntă Treime.

cut. au i a r aadormit s t i h u r i . şi tâl harii i-au ucis. robii . Cel ce ai dat hotarele vieţii noas tre. cu drepţii pe robii Tăi. din care aşază în rai. Slavă. hota rul si . ceea ce ai năs cut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor . şi noi să aflăm raiul. sfinţilor la cel dupa Tăi. Si se cintă pe ce şveşnic i a doua c âcei ntar e . şi ne scoate din focul cel de veci.. Mîntuitorul nostru.a secerat. Iubitorule de oameni. Dumnezeule. % s m: ul 50 2i5 s e c i n t ă s t i hP u ra i le S. şi pe ..... Pe o Dumnezeire în trei străluciri cu bună credinţă să o lăudăm.a acoperit pămîntul în tot locul. ieşte. Slavă. Ziditorului.. slavă J ie.te. I C A N O N U I..i sălăşluieşte pe ciînşii în curţile Tale.. trecînd ca un bun greşea lele lor. şi în nădejdea vieţii celei veşnice. şi pe care i.. curată. Aliluia. am unde fost luat cetele . şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. pune. pe Fiul. în i a rcredinţă cele lalte cu stihuri. /. răspunzînd neosîndiţi Ţie. Doamne : pe preoţii ortodocşi şi pe împăraţi şi pe tot poporul Tău. mă ridică drepţiicu ca frumuseţea luminătorii cea dinţii iarăşi împodo strălucesc.a omorît cutremurul. (de trei ori). mint. şi . la judecată.ă c î n t ă i n D o n 6 oţi să ne rugăm lui Hristos. că neamul omenesc a aflat mîntuire prin tine. Irmos : Cântare să înălţăm popoare. locul. trecîndu-le lor toate greşealele. ectenia pentru cei morţi : Iară şi iară. Preotul zice : Dumnezeul duhuriloi. zilei celei neînserate.. Pe credincioşii pe care i -a acoperit apa. • yf Trei feţe de sine ipostasuri ale unei firi laud : pe Tatăl Cel nenas . Toate datoriile trupului trecîndu. Pentru aceasta mîntuβ adîncul judecăţilor Tale.. glasul al 5-lea : * Odihneşte. Născătoare de Dumnezeu. Preaîndurate. Cel ce S. şi pe cei ce i -a ars focul. arată -i fii i > 7 Bucură . stri gând : Sfînt eşti Părinte fără de încep ut.LĂSATULUI SEC B i niarăşi e e ş t i Dumnezeule. rînduieşte -i în partea drepţilor. pe cei pe care i. şi războiul i . â după ecfonis : S E D E A L N A . mpe pă i n in e .. însuţi pe cei ce au trecut din noaptea vieţii acesteia. luminează -ne pe noi. Pe adormiţii robii Tăi bmdumă. precum este scris. asemănare şi Doamne. Milostive. în orice vârstă a întregului neam omenesc. cu vai î n t întors u t D o a în poruncii Odihneşte. Mîntuitorul nostru. ca să izbăvească de focul cel irmosul pe 6.. cele de voie şi cele făra de voie. Fiule cel împreună fără de început şi Duhule cel dumnezeiesc .i ifăcînd ului. curată si binecuvântată. Şi acum. A l c ău tuir e a lui Teo dor Studitul C â n t a r eHris a l . care cu credin ţă slujim Ţie.le cu vederea. preaînţelepţeşte ai rînduit mai glasul al 8-lea : înainte sfîrşitul fiecăruia..a. şi din 1 riod pe 8..i înaintea judecăţii Tale. DE CARNE M astăzi pomenire morţi lor celor din Iar canoanele se cântă: al hramului cu veac. Aliluia. a Treimii : Aliluia..a născut. După aceasta. odihneşte -i. a Născătoarei : toase. .

Cel ce primeşti din cele patru margini ale lumii pe cei ce au adormit cu credinţă. o domnie. a Născătoarei : zidirea spre a fi judecată. Dumnezeule. mtimpinmdu-Te. şi prin Fiul arătat . Irmos : Cuvîntule al lui Dumnezeu.«cut mai înainte de veci din Tatăl «şi mai pe urmă din Fecioară M -am «întrupat fără bărbat. vieţi. Catavasie : Vedeţi... şi Duhule cel purces clin Tatăl. mîntuieşte ne pe noi toţi. pe cei ce şi .A · A I rp Tine. Hristoase.: zeire.i să fie împreună cu pămînt.ai arătat cer pe învredniceşte . Cel ce primesc din stricăciune. o stăpînire şi o Dumne .a născut din tine în chip nou.au petrecut călătoria e cei ce au călătorit pe marea cea vieţii cu credinţă dreaptă.Născut. zeule Preaînalte. Cîntarea a 2-a : Irmosul : Unime prea desăvîrşită. Doamne. mai mare decît cerul cel mai rr1 · a. o împărăţie fără început. că Eu sînt Dumne zeul vostru. Catavasie : Se zic irmoasele acestui Canon : Slavă. că Eu sînt Dum nezeul vostru. întru ne ... mi «nunatului Dumnezeului n o s t r u . Dumne . limanul nestricatei Tale ..stricăciune. '»' · Cîntarea a 3-a : I I I amuri. Cel ce «eşti singur Stăpîn». Cel ce M. căci în ce chip ai şi născut şi totodată te păstrezi curată ? Cum ai născut prunc. vedeţi. a Treimii : Cîntare să înălţăm popoare. o fiinţă şi o fire.«bie . Şi acum. Care cu dreaptă judecată am întărit hotarele vieţii . Duhul Sfînt . în izvoare sau în lacuri şi în fîntîni. Cel ce eşti în trei ipostasuri. * 1 . vedeţi. că din tine a răsărit Soa rele în lume.i să ajungă bucura de bunătăţile cele veşnice. de sus.. Doamne ! Că venind în chipul fulgerului pe pămînt.. Cel ce stăpîneşte drep tatea. mai presus de fire. şi nu ştii nicidecum de ispită bărbătească ? Precum stie Cuvîntul lui I edeţi. şi am dezle .«gat păcatul strămoşului Adam.. că Eu sînt Dumnezeul. vedeţi... pe toţi cei adormiţi întru nădejdea învierii celei veşnice.. ceea ce nu ştii de mire . în rîuri.26 S ÎMBĂTA O. Fecioară.am năs . «Cel ce a izbăvit pe Israel din ro .. vei învia toată Şi acum. Vedeţi. o împărăţie. înfricoşătoarea Ta a doua ve nire. Fiule Unule. pururea furtunoasă a vieţii şi pe cei în ce vredniceste-i. a se înau fost ocîrmuiţi în viaţă de dreapta cununa învredniceşte cu cununa dreptăţii şi a se la credinţă. Atunci pe cei ce au vieţuit Ţie cu credinţă u adevărat tu te . a Născătoarei : I egrăită este minunea naşterii tale. Cel ce S.. Părinte nenăscut. cîntare de biruinţă cîntînd şi «strigînd : Să cîntăm Ţie. Maică Fecioară .. . în mare sau pe pămînt. ca «un iubitor de oameni». pe cei ce s au făcut Dumnezeu.

. Şi sufletul ndreptează -ne cu r u g ă c i u n i le tale.. şi alină valurile gîndurilor ce lor deşarte.şi sfîrşi viaţa cu credinţă la munte. Te întrupa. Hi strămoşi. 9 Si acum. a 4 -a : Născătoare LĂSATULUI CARNE 27 meu celI rcăzut ridică e cei ce au fost luaţi spre mîn . că de toată firea celor din mare şi a pasai e părinţi.. şi în dreaptă credinţă. pe poţi cîte voiesti. ca unui Dumnezeu. laudă g l a s u l în al 5 -Cel l e a : ce «ai întărit cerurile cu mîna Ta. că Dumnezeirea este una şi întreită... . pe ştiu. şi fecioria ta.. > 9 Minunat lucru. . cu judecăţile Talc.. care au murit în bună lege cinste în ziua cea de apoi. Hristoase Mîntuitorul nostru. cei înviforaţi de valul păcatului..«mina Cel ce pentru ai răbdat crucea şi cunoştinţei Tale celeiiadul. ocîrmuindu-ne pe noi. a Treimii : nimea cea dumnezeiască cind o despart cu gîndul în trei feţe. îndată împreun cele nedespărţite . Preacurată.. ilor cerului. că Tatălui şi Fiului si Duhului Sfînt ne închinăm.. bunici.. Hristoase. în . Slavă. o păzeşti curată. în locuri pustii . fără amestecare. Născatoaic de Dumnezeu. pe moşi. în cale.careSEC DE Fecioară.m o s :Cîntarea Avînd a -1. Şi acum.. Slavă. ca Cel ce ai mulţime de îndurări ( d e două ori).ză -i cu din urmă. pe toţi odihneşte -i Mîntuitorul nostru.împreună moartea şi ai omorît ai sculat pe cei morţi. Dătătorule de viaţă. Şi acum. după ce ai născut. pe cei ce au pătimit în fericire sau în nenorocire. a Născătoarei : * Slavă. învredniceşte . Mîntuitorule pe cei ce s-au mutat de Ia noi. sau ţărîna i -a înăbuşit.. că de Dumnezeu . Pe cei pe care i-a omorît frigul sau i. odihneşte «rate».. învia. odihneşte -i. ca un Dumnezeu iubitor de oameni. a Născătoarei : e cei cărora li s -a întâmplat a. pe tineri şi pe bătrîni. ale celor nădăjduim spre noi Tine. toată în fiecare faţă fără împărţire . zăpada şi ploaia multă . cu sfinţii sălăşluieşte -i. întru lu .. a Născătoarei : Acoperământul tău cel grabnic şi ajutorul şi mila arată . a Treimii: ecunoscută este minunea ta. Catavasie : Pentru aceast a mulţimea îngerilor şi neamul omenesc veci. Cuvîntule lui Dumnezeu S E D E al A L Nte A . pe toţi pomeneşte -i. Pe cei ce cu credinţă şFau mutat viaţa pe neaşteptate. aşa şi cea întreit strălu citoare se vede întru o unime.. şi scăpîndu -ne de toate relele..a răpit calul.«tăreşte odobie : Pe Cuvîntul ce l împr e u n ă . . că ai născut fără de bărbat. adevă şi .toarea şi îngrozitoarea Ta venire. Şi la înfricoşă .i de împărăţia Ta.. din întristare şi din bucurie. sau grindina. că precum este graba fulgerului.le spre îobii tăi . «ce şi Pinimile noastre. Mîntuitorul nostru. de la cei dintîi pînă la cei istoase Dumnezeule. şi pe cei pe care i -a omorît cărămida.. la li manul cel de mîntuire. pe sihastri şi pe cei laolaltă adunaţi.

şi de viermele cel ce chinuieşte neîncetat şi de toată pedeapsa. că din ră dăcina ta. cu sfinţii. din curata Fecioară a răsărit floare de viaţă.. a Treimii: e cei ce i. iar firea în feţe. pe credincioşii cei din veac. Dumnezeul nostru. atunci.. şi de scrîşnirea dinţilor. cei care cad la îndurările Tale.rea Ta cea atotputernică toate le cu prinzi.ai luat din tot neamul şi neamul.. şi pe tot neamul omenesc. «zeiască şi cu frică că a lumină slăvit sînt puterea «pîne. T * y | H ăcînd astăzi pomenirea tuturor celor ce au murit în dreapta credinţă din veac. Tu eşti Dumnezeul meu. pe robii Tăi. strămoşule. Dumnezeule. a Născătoarei : Saltă lesei. Hristoase. Slavă. îndurate. Trîmbiţînd arhanghelul Tău cu trîmbiţa cea de apoi. de un scaun.au omorît băuturile cele cu farmece. Dum nezeule. Mai presus cinstită decît Sera fimii. pe care i. Ceea ce eşti de un scaun. C înd vei judeca toate cele ce vor sta goale şi descoperite înaintea feţei Tale. uneşte -ne pe noi întru o voie a poruncilor Tale.. cu judecăţile cele negrăite. Doamne. i . în credinţa cea dreaptă.Ca tavas ie : Se ÎM B Â T A «tii». izbăveşte -i de toat ă osînda. 1 I Pe cei pe care. Doamne. neste-i. Cintarea a 5-a : clin veac adormiţi odih Irmos : Mînecă duhlii meu către. De focul cel pururea arzător. a Treimii : nime în trei ipostasuri. Deci în acepăcate multe.. al «meni. izbăveşte -i de chinul cel veşnic. odihneşte pe robii Tăi. îndurate cruţă pe cei ce Ţi -au slujit cu credinţă. . Cel ce a mântuit lumea. vieţii «poruncile venirii Tale. y Ştiind cele de folos tuturor celor pe care i-ai zidit. care unime o ai în despărţirea feţelor. stăruitor strigăm Ţie : Pe toţi odihneşte -i f · j · · nn u · cu stintn Tai. iubi începătorule toride de oa Dumnezeul nostru. pentru ce ai pe dezlegat durerile mor«de ţii Primeşte mă mine pe cel cuprins «Ta». şi el nepovăţuieşte calea vie «Dumnezeule.. Şi acum. din dregă tori sau din sihastri. izbăveşte Mîntuitorul nos tru... să moară prin căderi nă praznice pe neaşteptate. îm preună cu robii Tăi. Doamne. 28 «cul a înţeles din pricepere duinne «lea luminează mintea noastră. pe care i.ai luat. înecările cu oase. pe toţi cei ce în credinţă au murit. Stă Mînecă duhul meu către Tiu .ai lăsat. pătimind. Cel ce cu stăpîni .. şi de întunericul cel neluminat. Slavă. atu nci. fără început. învredniceşte.. Şi acum.. odihneşte -i. a Născătoarei : Stăpînie dumnezeiască întreit sfîntă. Hristos Dumnezeu.. din împăraţi... Părinte şi Fiule şi Duhule . ca sa Te slăvească. otrăvurile. spre scularea în viaţă a tuturor.. Irmos : C Pi rn C im ta a e tr a ş ev ta e as a m ie 6 ă:a pe : mine..

păginii \ i eodată oarecare mingiiere in iad ? Căpăţîna a răspuns: Au.n ro . ca de la început. de ger şi de alte felurit e morţi. Dar mai cu seama şi pentru următoarea • · C o N I) A C. cest . Cel ce ai făcut şi ai zidit pe om. mare uşurare eind le rogi tu pentru cei răposaţi. ci viaţă fără de sfîrsit! P icos singur eşti fără de moarte. care la rîndul loi n-au avut parte de slujbele cele rindui . Hristoase. precum zice şi Dionisie Areopagitul. au hotărit ca întreaga Biserică să facă pomenire de obşte pentru toţi aceştia. rugindu-ne pentru tot creştinul. Şi se poate că din pricina sărăciei şi a lipsei n-au avut parte să li se facă slujba şi pomenirea rinriuită. deoarece ei s-au odihnit de toate lucrurile pămin .ai zidii şi mi -ai zis : pămînt eşti şi in pămînt vei merge. unde toţi pă . s.r «v -i .. precum mi-ai poruncit Cel ce m. de foame.. pomeniţi a tuiuioi celor săvirşite de Dumnezeu penii u noi. iar noi pămîntenii din pămînt sintern zidiţi şi în acelaşi pămînt vom mer ge. Simbăta facem totdeauna pomenirea sufletelor cetor adormiţi. _ _ _I _n _ _ _ _c __ _ _i _p . Iar pomenirea tor s -a rînduit să se facă in iiecare sîmbătă. Sfintui Macarie a găsit pe cînd mergea pe drum o căpăţină uscată a unui elin păgin şi a întrebat: Au.de nu esle durere. ~ Λ Λ . de ciumă.i-c r-ş t u p ăzο nν u ■ -i -i -t-o -s c -. CARNE . » o dată cu Duminica izgonirii lui Adam se ia din nou. in războaie. Unii oameni adeseori au murit pe ne aşteptate printre străini : pe mare. u · l a . pe împăratul Traian. in crăpătu rile pămîntului.teşli şi de toate celelalte.\ SlMUATA LASAI'l ICI SEC DE I ARM Sinaxdrtil din Minei. «im ii vv LL bd f -e 7DE — ^ in ^t r * Pe o ăs r i n \ j ici e ci a s ăfd ag şă ed ze l. mim. a făcut aceasta. nici întristare nici suspin.le. pomenile şi liturghiile făcute pentru ră posaţi pricinuiesc acestora mare uşurare şi folos.C ina . în munţi neumblaţi.mîntenii mergem. părinte.js ă v p ii n iil fa te lo i rrş te cie Dumnezeu pen pr azn ui rea de azi a tuturor morţilor. · u n i i n i c a u r m ă t o a r e p o m e n i r e a i z g o n i r i i o a r e c a r e o d i h n ă ş i p o p a s . facînd tînguîre de îngropare cîntare : Aliluia ( fl(> t r e i U ori). intru dreapta credinţă.rt 7 np n ir or.a. Doamne. Pentru aceea dumnezeieştii Părinţi.: z e J. cunoscând că parastasele. apoi acesta : în aceeaşi zi dumnezeieştii Părinţi au 9 I I hotărit pomenirea tuturor celor din veac adormiţi. Aşadar facem in ziua de odihnă a ziielor. pentru că dorea să ştie dacă slujbele pentru cei mai di nainte adormiţi suit de vreun folos aces (ord. . Marele Macarie. u sfinţii odihneşte. iar prin pomenirea ei.-\S ΑΊΊ Μ 29 «şi ca pe proorocul. din pricina unei întîinplări oarecuu să fie i u Ad da i n dr a ia z . i d es a e e a-tiu zvor d er Drinna ·oa p rii n dm ihn e .i lleie.ΤΙ SEC l aş e u m d fiă tţ a ra e au cu ea ă u iitn ă . rugă ciuni pentru cei care au murit. o tc ri u ir ea s t_r h U r P t ' fm î r pi n nrt i u i h ηή c· î noa __ __ _ă _ _. In adevăr cea mai de pe urmă iaptă a lui Dumnezeu pentru mintuirea noastră va ii cercetarea vieţii noastre de dreptul Judecător . S I N Λ X A R i. oare. de ioc. un. au poruncit ca Biserica să ie facă şi îndeosebi şi de obşte. Că slujbele făcute pentru suflete le sînt de folos se vede intre multe altele şi din istoria Sfintului Macarie. Biserica înfricoşează pe oameni spre a săvirşi cu uşurinţă nevoinţele postului. Dumne zeieştii Părinţi. Astăzi insă facem pomenire de obşte. ca şi ei. căci simbăta în seamnă in liinba ebraică odihnă. după cum s-a spus. minaţi de dragostea de oameni şi fiind învăţaţi de Sfinţii Apostoli. in nădej dea învierii veşnice.e adormiţilor robilor Tai. Dumnezeu insă i-a spus să nu se mai roage niciodată pentru păgîni. glasul al 8-lea . această poruncă de la Sfinţii Apostoli. Dar şi Grigorie Dialogul a mintuit. prin rugăciunile sale. p u n i n d a s t f e «îeşte -ma». Li au primit. rugîndu -se lui Dumnezeu. in prăpăstii. m ml ..

Iar m a r eS l eÎMBĂTA ceasta din pilda bogatului nemilostiv şi a I l r i s o s t o m . nu s -au legiuit Teologul în cuvântul ros tit la moartea lui a c e s t e a 111 z a d a r ş i l a î n . el mai pierit de irig şi de foame. dar Eu sînt chezaş de folosul ce -1 vei avea». Şi iarăşi : prefectul Antioh nu spune aşa. murit din pricina acestora. spune astfel: «Să purtăm grijă de vedea sub un chip trupesc . ca i n i t e . toţi vom avea folosul celor care au răposat. când se vor arăta faptele chemînd în ajutor pe Hristos Dumnezeu. ^ . Hotăririie lui nu îndeplinesc făgăduinţele şi legămintele Dumnezeu sînt aşa : unele din ele se iac prin făcuie de cei morţi vor fi negreşit osindiţF . preaiubite frate. atunci D u pe ă fc u m sb pu un ned u mt nie zp ei elş tc ii i np ăr ir n ţu i. I a r m a r e l e ş i preotul să facă pomenire la înfricoşătoarele slăvitul Atanasie. cea de obşte însă. mare al sufletului. bunăvoinţa Sa. î n a d e vT ăr r ed le a n ţş ă s î nn t e vom spune Sfînta Evanghelie despre păsările ba uc iă e 111 s ă b as t is ee v ca ă gă ds ii nc că olo cerului. Nu este însă Dumnezeu Cel care cunoaşte toţi unii pe alţii şi vom cu noaşte hotărăşte ca omul să moară intr -un chip sau chiar pe aceia pe care nu i -am văzut altul. d a c ă a f o s t u n 0111 d r e p t . nu ne voin cu noaşte după ajutorul ce li se cuvine. căci Dumnezeu. unul pe altul şi să se bucure împreună . după cum spune dumnezeiescul atunci Dumnezeu. In adevăr. 111 t î l c u i r e a l a E p i s t o l a c ă t r e săracului Lazăr.sire fără noi». după cum (i u b i r e a d e o a m e n i a l u i D u m n e z e u b i r u i e ş t e . şi atunci biruieşte marea sr ee a m ăr e aa cel re u î rş şii. după cum spune Grigorie câştig şi folos. ca unul ce a căzut în prăpăstii. şi cei care au ca şi acela care unge cu inir pe altul. iar dacă talerul cu iapt e bune ap n a de oo ur a en ră e c aulm u i sH ş m i pc îng rîo ză e şlt ea un i . 111 c h i p p o t r i v i t . totuşi in «La împărţeala averii tale. ameninţare şi inţelepţire a nezeu .t î i n p l a r e ş i n i c i 11Chesarie : «Atunci. vd ui p e ri şs ito cs uv iin e . şi nu are pe aşteptarea cumplitelor chinuri. toţi ne vom cunoaşte Candela şi luminările sînt primite de unii pe alţi] . prinoase pentru unii ca aceştia ia parle Trebuie să se ştie că nu toţi cei care au împreună cu ei la răsplată. în adevăr nimeni care să-i poarte de grija întru acestea. s tă ov tu înainte cunoscătoare ştie şi cunoaşte totul şi I Lui bunătate. «n-au primit încă făgăduinţa de oameni. păcătoşii sint lipsiţi de acest har . egale laptele bune cu cele rele. căci aceasta le aduce uşura re. unele se bucură in nădejdea facă adăugire de răsplată . ca unul să moară spînzurat şi altul de niciodată. De altfel şi cel care aduce să ajungă la desăvîr. p sî n t td e p u ţ i n a p t e î n m u d e a r i n r e dar şi unele şi altele se săvârşesc spre biruieşte iubirea de oameni a lui Dum f ov li ois c e lo ru mto r ţt i et o a t ed c e le cz ee s e sf a c S pc er nit rtu eă i c e i . iar altele se întristează în poate cineva străin şi sărac. La învierea de a aprinde la mormînt candelă şi luminări. ascunse ale tuturor. se săvârşesc toate prin voinţa Lui. adică milos tenii şi înfăţişarea trupului. iar dacă a fost mîntuirii. şi au arătat dragoste pentru mintui rea aproapelui. p ă c a t e l e .! f30 ăcute pentru cei răposaţi. rînduind mai p r i c i n a s ă r ă c i e i . înd p ta co er la o rc a m u la ţi . iar altele prin îngăduinţă . sfinţilor Marele Atanasie spune : «Chiar dacă s -ar mucenici li s-a dat să privească şi să risipi în aer cel săvârşit în cre dinţă nu înceta cerceteze cele ce se fac de noi. şi dimpotrivă sufletele păcătoşilor. ca sâ-i dezlege osebite . te voi au fost predate Bisericii lui Dumnezeu fără vedea luminos şi slăvit. în foc şi în mare. Cu toate acestea nu ne vom Filipeni. Să le dăm lor aceiaşi vîrstă . Şi dimpotrivă cei care din porunca lui Dumne zeu. Care este drept şi iubitor apostol. aşa cum de multe ori rost de preaînţelepţii ucenici ai Domnului. c a s ă s e la rîndul lor. va da pe deasupra şi aceluia din bunătăţilor.t î j i m a r e p a r t e . ci cu ochiul pătrunzător prinoase. Ş i c o a c ă u m n e i a c a p u r înştiinţare. testamentul tău să cuvintul despre cei adormiţi zice : «Şi pină aibă împreună-moştenitor cu copiii şi rudele la învierea tale şi numele dreptului Judecător r iar obştească s-a dat sfinţilor să se cunoască pomenirea săracilor să nu fie dată la o parte. sfinţii. Trebuie să se ştie că acum Dumnezeu şi aduc multă răsplată : dacă sufletele drepţilor petrec în nişte locuri mortul a fost un păcătos. m i l ă d u p ă dinainte ceva mai bun pentru noi n-a voit ca cum însuşi ştie. prin raţiunea Sa mai tîrnă mai puţin. deşi în întrebările către taine de cei în credinţă adormiţi». Dumnezeu. după cum spune dumne zeiescul 1 W—— ^ _ . p ătimesc acestea întîi miroase frumos.a i a r ă t a t 111 v i s ! » . as ru e celorlalţi.

. Stăpine Flristoase. adaugă şi spusele Marelui Vasile. Alcătuirea omului se face tot la fel . ca să trăieşti mulţi ani!» . {1 Născătoarei . de tot palme măsurate ai pus zilele me le». Facem parastas de trei zile. i a r 111 a p a t r u z e c e a f c i . Iar telul de piatră odihneşte -i. Dumnezeul părinţilor «noştri». în adevăr Dumnezeu adaugă zile cui vrea. iii ai învierii şi mă - . i m i i : Hristoase. rînduieşte şi felul ăudată să fie Dumnezeirea ca şi Bine eşti cuvîntat în veci. se odi -i. Căci dacă Cîntarea lui David cîntăm ţie. Noi însă spunem că hota rul vieţii este voinţa lui Dumnezeu.31 SEC DE CARNE C w CC î ce au niur *it în dreapta cret r u c ă v ă î m p ă r t ă ş i ţ i c u n e v r e d LĂSATULUI nicie.ai dat viaţă.. după cum spune marele luminii : Tatăl şi Fiul şi dumneze Atanasie. şi parastas de patruzeci de zile. Aşază. pentru că in a treia zi omul îşi schimbă iniăţişa .. el ce ai şters mai înainte um bra morţii. . întru care sălăşluindu -Se copii ? Trebuie să se ştie şi aceasta că prun cii Cuvântul după trup. iar cei morţi nebo tezaţi şi pruncii paginilor nu vor merge nici în Catavasie : desfătarea raiului. ne -a îndumnemorţi botezaţi se bucură de desfătarea zeit pe noi duhovniceşte întru sine. ca să strige Ţie: Iar cind Dumnezeu va voi. de fier. ză . afară de inimă . în Dumnezeu zice lui Eli.rea . pentru ce ne ru găm de al lui Dumnezeu numindu-te Dumnezeu şi de doctori. DumneSolomon zice : «Fiule. munte este hotar vieţii. pen tru aceea sint intre noi mulţi neputincioşi şi dinţa fără veste. cinsteşte pe tatăl tău zcule. atunci înţelege prin hotar Tine s-au mutat. unul în fire. ci totdea una se îngrijeşte de cele de acolo. pe toate însă le Unduieşte spre iolos^ 111 ceata aleşilor Tăi. vei tămădui. răsărind ca soare le din mormînt. hotarul vieţii .tunci începe să se descompună trupul. s e alcătuieşte desăvârşit trupul. Din aceste locuri din Scriptură. Dumnezeule. «Doamne. in durate. care zice : «Moartea vine cind se împlineşte Şi acum. pentru că a . în a noua zi se fixează i n t r u p . de lemn. o amestecare a Dumnezeul părinţilor fiecărui om. el ce ricoşătoarea ai zidit din Ta pămînt ţărîna a ini venire. cunoştri. în viaşi ţa Ia cea în hneşte viaţă eu dreaptă credinţă. dar în trei Dumnezeu. şi ia răşi : «Ca să nu mori înainte de vreme . este voinţa şi sfatul Lui iescul Duh. bine eşti cuvântat în veci. şi ne ru găm pentru Fecioară. . şi p e credincioşii ce bolnavi şi mulţi mor». Se ipostasuri. şi : «Cu aruncare. luat pe cei ce Ţi au slujit Ţie. pe voi. cineva aceasta. Iar dacă afirmă neîmbătrinitoare.robii . Doamne şi timpul morţii. în cartea lui Iov. Iar David spune : «Nu au adormit de lovitura a tot felul de mă smulge în mijlocul zilelor mele! . iar altuia i le micşoreaînduieşte pe Slav ă . vede că viaţa nu are hotar. nici în gheenă.. pe ceiHristoa ce i-ai se. dar n-am făcut-o din pricina robului durate Mîntuitorule.. Prin urmare hota rul vieţii cum ar fi trei sori. Hristoase. Cu acest cuvînt şi cu adîncul judecăţilor Tale. în a treia zi se formează inima . suflete e ce lor m a i d i n a i n t e a d o r m i ţ i 111 c o r t u r i l e c e l o r Cel ce ai întemeiat pămîntul întru «început şi cerurile cu cuvântul le-ai «întărit.iaz : «V-aş li pierdut trupului şi cu duh i . bunătăţilor cereşti . Cîntarea a 8-a : Irmos Pe Cel ce S-a preaslăvit. voinţa lui Dumnezeu. d T r eTăi. praznic de nouă zile. pune de-a dreapta oilor Tale. După ce a ieşit sufletul din trup nu se mai îngrijeşte de cele de aici. Meu Iov·. pentru că atunci se pierde şi ini ma.

L preaînălţati întru toti > ) I > » » oată vârsta. că ai născut pe Cel ce este de mai unul este Tatăl si Fiul si Duhul. . ceea ce eşti cu totul fără prihană. naşterea pururea «Fecioarei. odihneşte -i. odihneşte. adăpi pe credincioşi cu înălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii. .. de negrăit pe Dătătorul de hrană lumii. acolo învredniceşte. prin foc. de îa marginile pămîn tului. ca un milostiv. cîntîndu -I şi preanăscîndu . Că desi este Mai presus de minte este naşterea fiecare faţă Dumnezeu. odihneste-i. dar în fire la. Şi acum. de călcarea cailor. ' > I . Pe Domnul lăuda «ti-L si. r e Cel ce S. pe copilandri. cu cîntări neînce «tate îl mărim. Doamne. .tate şi ascunse. de înghiţirea de şerpi. să se bucure toti cei din veac adormiţi în credin ţă şi întru nădejde. Dumne zeule. de pumn şi de lovirea cu piciorul. apa nemuririi în veci.au închinat Ţie cu credinţă. care s. Pe cei ce au murit din întîmplări de năprasnă. să .. şi a arătat lui Moise «în rug. şi din alergarea grabnică. întru venirea Ta. de sugrumare şi de şpjmzuyar„c. 9 y 9 Ca pe o Unime întru o fiinţă Te laud. Născătoare de Dum ceput a împărăţiei Tale o slăvesc în Să lău dăm . că pe Domnul fără deş ibărbat veci. sau pămîn tul desfăcîndu . şi ai culcat pe Cel ce cuprin de toate. Dumnezeu. firea bărbătească şi cea femeiască. 9 9 Cînd vei şedea pe scaun şi vei po runci să stea Ia judecată cei adunaţi cu trîmbiţa. de tot felul de trăsnete din cer căzute. de palmă. e cei ce au murit de muşcăturile cele veninoase.L. din cei ce au murit în credinţă. . cînd vei avea să des coperi lucrurile întunericului şi ne voile inimilor noastre. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. Ş i a c u m . pe credincioşii pe care i -ai luat. bi ne să cuv ântăm să ne nezeu.a preaslăvit în mun . neam. pe copiii şi pe pruncii cei mici. de vreme ce au adorimt în credinţă. Doamne al slavei. ca pe o Treime în feţe Te cin stesc. spre mîntuirea noastră a «credincioşilor.32 S ÎMBĂTA ririi veşnice lă. din veac şi din > ' 9 neamuriSsi atunci Hrisl a vdin ă . sau marea revăr sîndu. stăpînia cea fără de în arătat Fecioară. a I reim ii : f 7 «vecii». învredni ceşte -i C ei ce eşti un Dumnezeu în Trei me.se.«iele cel sfînt. pe Însuşi Mîntuitorul nos tru Hristos.. toase. 9 Cîntarea a 9-a : Irmos : Naşterea pururea Fecioarei.. Pe fiecare anume. a N ă s c ă t o a r e i : fără de osîndă a sta înaintea Ta. de către cel de aproape. .i ierţi atunci pe toţi.. Hristoase. şi din strigătul tare. închinăm Domnului. 9 nde este locaşul sfinţilor Tăi. al celor ce se veselesc. cu înainte. iartă -i în veci. Cunoscătorule al celor neară . slavă Tie neîncetat. a Născătoarei : Părinte si Fiule si Duhule ' 9 9 izvor pecetluit al apei vieţii te -ai C a t a v a s i e : Preasfinte . şi ai alăptat în chip 9 f y cele întreit luminoase însuşiri. Doamne. pe toţi cei ce au murit în credinţă. atunci să nu pui în socoteală faptele tuturor ce lor ce au adormit în credin ţă. Iîris toase.se. pe bătrîni şi pe tine ri. . Pe toţi credincioşii ce au pierit din mînia iui Dumnezeu.

Doamne. învred niceşte . şi Stăpîn al celor morţi şi al celor vii. că s -a omorît moartea. spre «mintuirea noastră. si vieţ ii celei p * ' y I Podobie : Cel ce ai împodobit cerul. să ur măm vieţii celei nestricăcioase.! pe ei de împărăţia Ta cea cerească. ca prai este frămîntătura. trupeşe .a depăr tat durerea. ca ssa a nc ne vei facem sfîrsiiul şi părţile vasului celui moştenitori împărăţiei cezu rilor. Cel ce s -a răstignit şi â înviat. Hristos a înviat. A E Si acum .. dar nu s. iartă -îe ca un iubitor de oameni. întru glasul Arhanghelului.rea . ca să vedem unde es a slava. împreună cu proorocii grăitori de Veniţi fraţilor. «cu cîntări neîncetate să o mărim». mîncare viermilor şi slneaei ne .. că de au şi greşit. Pentru aceasta fie ŢI milă. dumnezeiască.1 la viaţa mea dinţii.a dă - . Cel ce ai zidit pe Adam cu mina Ta şi ai pus hotar nestricăciunii şi morţii. pentru ce ne lipim ele pă mînt ? Si deoarece sîntem de un neam cu Hristos.ai liberat de stricăciu ne. odihneşte cu drep ţii.ai luat de la noi. mai înainte de Dumnezeu şl cu toţi adunările mu cenicilor. a credincioşilor.. pe robii Tăi. că uscate sînt oasele noastre şi nici suflare avînd. şi să vedem că pral esteo . . T L. luminarea sufletelor noastre. mutîndu. îău dîndu. Slavă. Acesta ne . Mîntuitorule. Stăpîne.mul. pe care i. cel ce peste puţin iarăşi aceeaşi se face ? Căci nu socoteşte ţarina. L U M I N I N D A Dunde E C A RNsînt E sprîncenele sau unde Ca o floare se veştejeşte . s-a prădat şi iadul împreună cu ea şi a luat împărăţia Hristos.Catav sie : -a aşterea LĂSATULUI pururea Fecioarei.l e a : P roagă odobie mireasă neîncetat : pe Hristos pentru robii tăi. după dar. asemenea : Odihneşte pe robii Tăi în locul ce lor vii. în ceata celor aleşi.. La ANU ă sD c u ton KM : S e Marie.au depărtat de la Tine. lepădare putrejunii şi stricăciunii ! Deci de vreme ce lut sîntem noi oamenii. îndrăzniţi toţi morţii. în raiul cel din Eden. şi împreună neputinţa firii noastre.i prin sunetul trîmbiţei. Cui ce stăpîneşti peste cei morţi şi peste cei vii. ce s -a SEC «arata! mai înainte legiuitorului în «munte. şi este ca 33 un ocolul Toate pulbere şi tot umomul. de unde s. ca ţarina noastră şi cu arhiereii şivăzînd cu cuvioşii. şi I .. ca un Dumnezeu. g l a s u l a l 8 . vis se ? trece şi sînt se desface bră. înviinlu.se ? De ce se tulbură în de şei t lutul. prin loc şi prin rug. şi scriin du. pun stih i r i l e p e 4 . Să ne uitam m morminte. .le numele lor în cartea vieţii şi. că singur eşti fără de păcat. Mîn Si iarăşi sunînd trimbiţa morţii ca tuitorule. entru ce se înşeală omul. de noi păcătoşii. unde frumuseţea ^ c np ‟ unde este lim ba care graia f r u m o s . care este Hristos. ί însuţi. odihneşte pe robii Tăi în locaşurile a Ieşilor Tăi . de ce nu alergă m la Dânsul ? Deci toată viaţa cea mu ritoare şi curgătoare lăsind.. întristarea şi suspina . dezlegând din legături pe Adam cel întii zidit şi sfă râmând tăria iadului. em cu toţi drepţii.. siirşit. Mîn tuitorule. cele ce în viaţă au greşit .

si Cea sul întîi şi ap olisul. locaşul cel nestricat şi cu totul sfînt. odihnind su fletele robilor Tăi. în această zi.! niceni..... Tatăl învredniceşti de împărăţia Ta. Şi cetele acestora se roagă Ţie împreună cu ceea ce Te . şi pe cei ce i ai luat odihneşte .a dăruit nouă odihnă... LA S T I LI O A V N A neamurile .. Şi acum. Atunci. şi pomenirea lor în neam şi în neam ( p s .. Cel ce ai nostru... Teofan.ai făcut şi le -ai plinit. mi nunat întru dreptate.ai ales şi i -ai primit Doamne. cînd şarpele şi . glasul al 6-lea : Alcătuire a tui Damaschin. Care cu înţelepciune toate le . precum strigă proo rocul : Sfînt e s te loca su 1 t au. iar aceştia cu bo biserica cimitirului. au dobîndit cele ce au dorit. din Slavă. Pe tine Mîntuitorule Dumnezeul meu. slujba morţilor din această sîinbătă se cîntă la t TU eşti Dumnezeul nostru.. Evanghelia de la Luca şi din Evanghelia pentru morţi. G 4 . că printr însul a intrat moartea..a născut. SECtezul întru întîmpinarea Ta. . Prooroci ai trimis Hristoase.. * LA L I T U R G H I E Stihirile podobnice ale Iui Octoih. Dar venind Stăpînul. ca să proorocească venirea Ta. Şi acum..34 SÎMBĂTA LĂSATULUI DE CARNE au luminat dintr.. pe cei ce i. a surpat balaurul şi ne .ai mutat de la noi. şi apostoli ca să propovăduiască măririle Tale : Aceia au propovă duit venirea Ta... . iar mucenicii... Sfin te care ai pe să ne Dumnezeule. t ) . Hristoase. Apostolul din Epistola întîia către Corinteni şi al morţilor din Epistola întîia către Tesalo. sufletele pe A p o i le: B i n e luat. Prochimen. Şi acum. U\. Ciuta . CHIN O N I CUL Durere s. ale glasului de rînd. Născătoare de Dumnezeu. Marie. Stăpîne. Hristoase Dumnezeule. de demult în Eden.. z i d ş i l i m a n .. de Ia loan. iar in biserica principală se cîntă slujba hramului. Deci către Dînsul să strigăm : Fie. Preasiîntă Treime. pătimind.a vărsat veninul ..un cutremur.. dacă parohia are bi serică aparte a cimitirului .rea a 3-a şi a 6-a. să odihneşti. .Ţi milă.a făcut lui Adam gustarea din pom... Dumne zeule. sfintul sau sfinta al căror hram îl are biserica. Slavă..i împreună cu aleşii Tăi.. De va cădea. e s t e a iar ne m ă r t u noi risi. toţi se vor scula. Mîntuitorule.. a Născătoarei : Bucură -te.. ‟ Fericirile din canonul Triodului. aşază -i în locaşurile sfinţilor Tăi. a Născătoarei : Fericiţi pe care i . înţelepciunii. . Sc cuvine a şti : Că această rinduială a morţilor se face neschimbată şi în Sîmbăta Rusaliilor. care mănîncă tot neamul omenesc. şi troparul : Cel ce cu adîncul răbdat crucea pentru mine osînditul.

Unule. înaintea di J rile cele veşnice. de partea celor mîntuiţi.. se cîntă f erăsuna toată valea plîngerii cu ricit bărbatul. cei ce Te lăudăm. Doamne al slavei. rîmbitele vor suna. cei ce au făcut bine. 3 ale lui A n a t o l i e d i nSEC DE ceiCARNE ce au păcătuit trimişi în chinu LĂSATULUI Octoih şi 4 podobnice din Triod. QiiTile se vor deschide si se vor arăta faptele oamenilor. cutremurîndu. şi niorniin 9 ' > tele se vor deşerta. SÎMBĂTA SEARA D U M I N I ( A ( inel va ii să vii să faci judecată dreaptă.. preadreptule Judecător. citind Catisma toată. şi va După Psalmul cel obişnuit. muJt -Mi. Hris toase. ca un bun. atunci. milostiveşte -Te spre noi . şi să ne învredniceşti. ca un îndurat. şi ne 9 . aşieptînd să ia plată . şezînd pe scaunul slavei Tale. glasul al 6 lea : Podobie : Toată nădejdea punindu-şi. se pun stihirile pe 10 : 3 stihiri ale învierii. JL T LA VECERNIE. văzînd pe toţi Doamne. La groaznică scrîşnire. în durate.Ţi lie milă de noi.lostive.vanului Tău celui de neîndurat . cu dreaptă judeca ta Ta. cu bucu rie se vor bucura. strigat-am.... să . să .Ţi fie milă de noi. va trage înaintea divanului Tău pe toţi. şi se va scula toată firea omenească. rîu de foc înfricoşînd. fiecare pre cum a lucrat .. Pentru aceasta Te rugăm pe Tine. şi oamenii cu frică vor fi judecaţi. fiind trimişi la chinuri şi de cei aleşi despăr tiiulu-se.se. stîncl îna intea Ta puterile cereşti. iar cei ce au păcătuit vor tre mura cumplit văitîndu -se. şi fără de folos plîngînd. Bunule.

.. a pucă înainte şi cu credinţă strigă : Greşit . dintre care unul şi cel dintîi sînt eu ticălosul. Născătoare de Dumnezeu. împărate al veacu rilor. Iar de nu este priveghere. ce vrei să răspunzi. Judecătorule.. ru găciunile robilor tăi. toţi pămîntenii scăpînd. pri mind acum rugăciunile noastre.. cînd îmi vi ne în noastră : izbăveşte -ne pe noi de gresimţire focul cel veşnic. Troparul : Născătoare de Dumnezeu Fecioară. după obicei .. nădejdea lîng şi mă tînguiesc. Vohod : Lumină lină. al Născătoarei. cine va suferi acea înfricoşătoare hotărî 9 re ? Ci Unule.. Prochimenul Domnul a împărăţii. t / ηΤΜΜΜ· f viermele cel cumplit şi scrîşnirea dinţilor cea neîncetată. şi pe Tine.U M I N I C A Sub S i acum·. si durerea ce 1 7 LA S T I LI O A V N A f va să fie celor ce au greşit peste mă sură... T Stihirile Octoihului. întu şealele cele fără de măsură... Dumnedespărţi pe mine de la Maica starea cea de -a zeului Preaînalt. miluieşte . bu zămislit chip de pe nătatea Taîn . mai înainte pînă ce va sosi sfîrşitul. şi celelalte.. şi mîn *» ' nericul cel mai din afară si tartarul.. a Născătoarei. prin pocăinţă.te să ne mîntuim noi toţi. primeşte dreapta celui Ta..i Slavă.. glasul al 8-lea : Vai mie.. care ai dar ştiu. ce frică va fi atunci ! îngerii stînd înainte cu fri că şi rîul de foc curgînd. troparul învierii. Şi cealaltă urmare a Privegherii. iar pe cei păcătoşi trimiţîndu -i la chinuri. nu mă Dumnezeu cu trup. : 36 învredniceşte pc noi de partea ce lor D ce acoperămîntul tău. Slavă. strigăm ţie.. Şi acum. tuieşte sufletele noastre..am Ţie . Te-au iubit pe Tine. după Acum liberează. după obicei. mtorcîndu mă. ceea ce eşti cu Şi acu m.mă.. Ci. ca un îndurat. înnegritule suflete! Pînă cînd de Ia răutăţi nu te mai curmezi ? Pînă cînd zaci în lene ? De ce nu -ti aduci aminte de înfricoşătorul ceas al morţii ? De ce nu le cutremuri cu totul de înfricosă 9 » Cînd se vor aşeza scaunele si se vor deschide cărţile si Dumnezeu va » i şedea la judecată... o suflete ! Vremea a sosit. o. a N ă s c ă t o a r e care i . faptele tale te vădesc. noi oamenii cei vinovaţi de multe păcate ? Şi cînd îl vom auzi chemînd pe cei binecuvîntaţi ai Tatălui întru împărăţie. spre mustrarea ta... Doamne. după Alfa -Vita. pentru mare mila Ta. Păstorule cel negrăit bun. LA LIT i E toarea judecată a Mîntuitorului ? Oare. tuturor curăţire de greşeale . cea dinţii glasului de rînd. Fecioară ce nu ştii de de mire.. Deci. Cel preabun. a Născă t o a r e i Stăpînă. greşit . Mîntuitorule..am. roagă . Iubitorule oameni. a c e l adăruieşti şi glas : totid fără prihană. (de trei ori). Şi se face citire din Faptele Apos tolilor. pîrîndu -te. Te -au mîniat.mă cu mila Ta. aleargă. Slavă.. a Stihira hramului.. cu vi cleană voie. sau cum vrei să dai seama ? Lucrurile tale stau faţă. Iubitorule de oameni. Şi acum. ce vom face atunci. şi npo. glasul al 8-lea : >.. mîntuieste.lisui.

cercînd cuvintele şi îndreptînd poruncile. acelaşi glas · în cărările mîntuirii. miluieş .. Ci cu îndurările Tale. glasul al 6-lea : Stih : Miluicşle-ne.. Dumnezeul părintelui meu. ziua în care vei şedea să judeci pe cei vii şi pe cei morţi. curată.. glasul al 8-lea : Uşile pocăinţei. Catavasie: „OĂ. Dumnezeule.. CANONUL Alcătuire a lui Teodor Studitul. Dumnezeule. ticălosul... Dumnezeule. că înfricoşător este divanul la care toţi cu grumajii plecaţi vom sta. D Vlduieşte .. şi pe mine. căci cu slavă S -a omnul vine. d i m p r e u n ă c u c:ei s ă r a c i .. troparul ' ■ A . a : întîmpinarea Lui. ticălosul. Hristoa . preastă pînitoare. cînd vei veni cu în gerii Tăi. La mulţimea faptelor mele... cu mii şi miriade de puteri cereşti ale îngerilor. învierea lui Hristos. să răsplăteşti tuturor dună vrednicia faptelor. Irmos : întăreşte.mă.. cu irmosul pe 4. despre iul.a făcut mie «spre mîniuire . (caui<i-Ie la pagina 7)... Vino. Şi ecfonisul Cu mila şi cu îndurările.. Atotputernice. Domnie a tuturor preadesăvîrşit stăpînitoare.pina pe nori. care va chema la bucurie pe sfinţii Tăi. Se citeşte apoi.. Cintarea l-a.mă. şi . şi cine va suferi «preaslăvit». a Te întîm ... a Γν cătoarei. pe piatra. d. Apoi Stihira.temă. legea părintească ? Pe Acesta dar îl naşte Tatăl iară de maică.OU.a " . şi să ne împăcăm cu Dumnezeu mai înainte de sfârşit. învredniceşte . să -l aud şi eu.D U M I N I C A L A U T R E N I ELĂSATULUI SEC DE Glasul CARNE După Dumnezeu esle Domnul.mă. de ia aminte la ziua aceea si ceasul în care Bum- Ajutor şi acoperitor s . a Treimii : l nime în trei ipostasuri. . pro chimenul glasului şi Evanghelia învierii. i S l a v ă . ă nu intri cu mine la judecată. şi cu frică mai înainte o văd .i jea «Ie sarad. din Oc toih. strig Ţie.. care începe aşa : Bărbaţi f r a ţ i . . Stăpînie Ş i -a cum. antiioanele..sfînt.. Doamne. aducînd faptele mele.. Cuvintul Ştiutului Gri gone Teologul. .. Prea slăvită minune ! Că tu ai născut.. ă cutremur cugetînd la ziua cea înfricoşătoare a venirii Tale.. după mare mila Ta... . suflete al meu. al Ndscalodrei şi obişnuitele stihologii. 37 9 Tău cel dorit. şi să aflu nes pusa desfătare a împărăţiei cereşti. . . Tu însuţi mîntuieşte -ne pe noi.. Slavă. poporul Tău. Doamne. in trei părţi. ai Născătoarei de Dumnezeu pe 2 şi al Triodului pe 8. . trecînd cu vede rea răutăţile mele.se. Dumnezeul meu.. Canoanele se pun : al învierii. glasul al 6-lea : Irmos Ajutor şi acoperitor. ( ine a născut fiu nesemănat după Părinte şi Fiule şi Dubiile Prea .. frica Lui ? Cine se va arăta feţei Lui ? CiCfii spre i n t gata. Alai înainte să apucăm să plîngem... şi -L «voi înălţa pe El. celei cu totul de negrăit.L voi preaslăvi pe «Ei.. Mîntuieşte.. Cînd vei veni. area a o 3 -suflete. a Născă t o a r e i : pes te toate. Şi acum. . Psalmul 50. mîntuieşte . După aceea polieleul.. Acesta este Dum«nezeul meu. Ş i a c u m . pe Dumnezeu şi omul. Slavă. Atotputernice.

Născut şi Duhule Sfinte. Hris. Intru a sa rînduială.. . Dumnezeu. văduva si fecioara se vor îndrenta . se vor aduna şi lesne primejduieşte. cu naştere fără de sămînţă. . ci vai 1 atunci de toti cei ce nu vor avea via9 X ' tă nevinovată. cea iată înaintea uşilor 1 toare de Dumnezeu a ta este judecata . eu nevrednicul.toase al meu. cum voi răspunde împăratului celui nemuritor ? şi cu ce îndrăzneala mă voi uita la Judecătorul.. Dumnezeule. bătrinul şi tînărul. S E D E A L N A . a rN Irmos : Ş Aiu a zi -a p oo oc lă dte vr ee n Treime neamestecată. judecind lumea. . Cuvinte. Dumnezeule. cele ascunse ale mele. Sla vă pe naşterii întăreşte. ghează !şiAici împăraţii împreună şi milostiveşte -te săracii spre poporul cel ce domnii. că singur esti sfînt si O 9 «drept».. Doamne.38fn DUMINICA Cum voi răbda mîniaîn de locul neîndu . S l a v ă .gîndumă dintre capre. cei ce ne închinăm cu credinţă stăpî . piatra po tale. bogaţii. nezidită. Să nu vin la pămîntul plîngerii. să izbăvească sufletele noastre de toată certarea. arhiereul. Preacurată. sluga şi stăpînul. . Fecioară. cî nd vei şedea. vor fi cercetaţi . avînd îmbrăcămintea nestricăciunii întinată. ca să aud glasul Tău cel binecuvîntat. rîndu ... a Treimii : milostiveşte.mă. 3 Odrăslit -al. eu dezmierdatul ? Milostive Părinte. pe Cuvîntul cel viu. neînşelat divanul Tău de graiul cel meşteşugit.nirii Tale. «runcilor Tale inima mea. Milostive. ca altul nimenea dintre oameni. miluieste. dar nu S-a schimbat. Cîntarea a 4-a : ctu m. că la Tine. care se 9 Nemitarnică este judecata Ta. greşind mai presus decît omul .a ziua. ticăloase su flete. Maica lui Dumnezeu. mai înainte pînă ce va lua sfîrşit priveliştea vieţii. să scultînd porunca Ta ? Ci Te vădeşti în duri faci judecată dreaptă. Cînd vei despărţi pe păcătoşi de cei drepţi. Iubitorule de oameni. sihastrul şi ceea ce esti una binecuvîntată.mă de mîini şi de picioare să fiu lepădat afară din cămara Ta. Păcătui t-ain. ău sc oa ii r : ea Ta. «clatină. Doamne. Născă osit. că nu ascunde vorba cea iscusită a rit orilor dreptatea. mîntuieşte -ne pe noi. roagă pe mi îşi va se lua fiecare om după vrednicia lostivul faptelor.te. cele ascunse ale tuturor stau de faţă. fire fără început.. nici nu o amăgeşte aducerea de martori. a Născătoarei : Nădejdea lumii bună. şi mă mi luieşte. Doamne. ci Te a judecăţii Tale. ale . să nu văd locul întunericului.rat valea plîngerii. Ceea ce eşti lăudată în trei feţe. Fiule Unule.a întrupat tău. glasul al 6-lea : / Qndesc la ziua cea înfricoşătoare şi plîng de faptele mele cele viclene . să să nu de mine în ceasul judecăţii. ci mai înainte de judecată fii mie milostiv.r . C a t aîn v a spîntecele ie : Care S. pînă nu .ţi va închide Domnul usa cămării.. suflete privesingură neînfricată ajutorinţă cer.. Iubitorule de oameni.ieşt emă a fi una din oile Tale. Slavă. suspină. nici legîndu. Şi acum. nici să întoarce.. ce ai mă ruşinezi înaintea îngerilor . nea rînduit.

S l a v ă . . . , a T r e i m i i : LĂSATULUI SEC DE şî CARNE întunei icul Bclînciîlui j deci, în ce nici se va face întrebare de luchip şi cum voi face să înduplec pe ci un şi cinci se vor deschide cărţile, e Fiul din Tatăl şi pe Duhul slă vesc, Dumnezeu ? ce vrei sa faci, o ticăloase suflete ! ca din soare lumina si raza : Ce vrei să răspunzi la judecată, ne artă, Doamne, pe robul Tău, ca nu însă pe Fiul după naştere, că şi naş tere avmd roade de dreptate, ca să acluci cîndva sa mă dai chinuitorilor ce lor este, iar pe Duhul după ieşire, că şi in Iui Hristos, Ziditorul tău ? amari, îngerilor celor cumpliţi, în ti e ieşire este ; pe dumnezeiasca Treime cea care nu se poate afla acolo uzinei cuvintul cei cu plîiigere împreună fără început, Căreia se odihnă. al bogatului în văpaia chinurilor, închină toată făptura. plîng ticălosul şi mă tînguiesc, în omnuI şi conducătorul dimpreună aceeaşi osînda fiind, şi mă rog : Mi Şi acum..., a Născătoarei : acolo, bogatul şi cel neţinut în cinste, luieşte - mă, Mîntuitorul lumii, Λ cel mare împreună şi cel mic, se vor vremea judecăţii. ecioară, prunc născînd şi curăţia îndrepta întocmai ; ci vai fie căruia, păzind, tu cinstită te - ai arătat, născînd care nu va fi gata. pe Dumnezeu şi omul, pe Acelaşi -unul în amândouă chipuri le; minunea ta, labeşte, lasă, Doamne, şi iartă cite Fecioară Maică, spăi - mîntează tot auzul Ţi - am greşit Ţie, şi să nu mă arăţi şi cugetul. acolo înaintea îngerilor, în o- sînda focului si a ruşinii celei fără
y r

Catavasie :

y

P

de sfîrşit. venirea la, ie- Ti milă, fie -Ti, Doamne, de

/

uzit-a

proorocul

de

«Doamne, şi s - a temut, că vrei să Te «naşti din Fecioară, şi oamenilor sa «Te arăţi, şi a zis : Auzit - am auzul «Tău si ni-ani temut, slava puterii
P

«Tale, Doamne».
Cintarea a 5-a : Irmos : De noapte mînecînd eu...

zidirea Ta ; greşit -am Ţie, iartă - mă ; că din fire curat numai Tu eşti şi altul afară de Tine nimeni nu este fără întinăciune.
Slavă..., a Treimii :

Una în fire, pe Tine, Treime Te laud, Care eşti fără de început, necuprinsă de minte, stăpînitoare, împărătească Dumnezeu, şi Unime, preadesăvîrşit

utremur nepovestit şi frică va fi acolo ; că va veni Domnul, şi împreună cu Dînsul lucrul liecaruia dintre oameni. Şi cine dar de aicea nu se va plînge ? Rîul cel de foc mă tulbură, mă to- peşte, mă roade scrîşnirea dinţilor

lumină, şi viaţă, şi făcătoare a lumii.
Si acum...,
a

Născătoarei :

intru cinstită naşterea ta cea mai presus de fire, legile firii în chip arătat

nimeni va putea tăgădui păca -

Cîntarea a 6-a : 40u eşti uşa, DUMINICA prin care singur lisus, I r m otău, s : Str at -am cu toat ă in im a... Fiul ai g trecut, Cel ce a intrat

Catavasie :

nu

şi a Strigat- am cu toată inima mea, «către ieşit, şi cheile fecioriei nu le -a stricat, milostivul Dumnezeu, şi m -a «auzit din a înfricoşătoarea Ta venire Hristoase, curată ; Cel ce a zidit pe Adam. cînd Te vei arăta din cer, şi se vor pune tele, iadul cel mai de jos, şi a «scos din stricăciune viaţa mea». scaunele, şi se vor deschide cărţile, să - Ti fie milă, atunci, Mîntuitorule, de zidirea Ta.
>7>7

C O N D A C, glasul 1 :

Acolo nimic nu va putea ajuta, fiind judecător Dumnezeu ; nici învăţătura, nici meşteşugul, nici mă rirea, nici prieteşugul ; fără numai puterea ta, cea din fapte, o suflete al meu ! Acolo împreună va fi domnul şi conducătorul, săracul şi bogatul, suflete ! Nici tata, nici mamă nu vor putea ajuta, nici frate nu va putea izbăvi de osîndire. Cugeiînd la înfricoşătoarea între *—' 3

Cînd vei veni, Dumnezeule, pe pămînt cu mărire şi toate se vor cutremura, şi rîul cel de foc înaintea divanului va curge, cărţile se vor deschide şi cele ascunse se vor vădi ; atunci să mă izbăveşti de focul cel nestins şi sa mă învredni ceşti a sta de -a dreapta Ta, Judecă toriile preadrepte.
icos

bare a Judecătorului, suflete, îngro zeşte - te de aici, găteşte - ţi răspunsul, ca să nu fii osîndit în legăturile cele veşnice.
9

De înfricoşătorul Tău divan adu cîndu-mi aminte, preabunule Doamne, şi de ziua judecăţii mă înfricoşez şi mă tem, vădit fiind de cuge tul meu. Cînd vei şedea ne scaunul Tău
3

si vei face

>

cercetare,
7

JL

atunci

Să nu aud, Doamne, zicmdu-mi-se: la-ti Din porţile iadului izbăveşte - mă , al tău ! si să fiu gonit de Ia 3 9 CJ Doamne ; mîntuieşte - mă din pră pastie l ; nici : Du te cel în locul ce! blestemat şiine din întunericul adine, din cele de ! Ci să aud glasul cei dorit dedesubt ale pământu lui sial din focul cei nestins, si de oricare altă pedeapsă veşnică.
Slavă..., a Treimii : 5 ' >

Dumnezeirea, Unimea Treimii o laud ; pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Dum nezeiescul Duh, putere a unei Stă - pînii ce se desparte în trei ipos- t a suri. tare va
Şi acum..., a Născătoarei :

adevărul vădindu - le, şi frica ciiprinzîndu - 1. Că suna a- tunci focul gheenei, şi păcătoşii vor

scrîşni; ci mă miluieşte, mai îna inte de mă iartă, Judecă -

sfîrsit, si

torule preadrepte.

9y

9

/

S [ N A X A R LA DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

După cele două pilde din duminicile trecute, pilda Vameşului şi a Fariseului şi pilda Fiului risipitor, dumnezeieştii pă rinţi au rînduit în această duminică po menirea celei de a doua veniri a Domnu lui, pentru ca rr ie i n u ac v a oim lîn dm de i ni r a ele pilde v de en si p în cu em ea ş i z su el ,f aa cfe po ec a i ud bo ir ea a, î n dt er u o m ao m ln uu i l uD uo , str su ă a u sa la ve ăn , ia D i u m n e z en ti rs ău ia că fo ăs ră nici o grijă, spunîndu -şi : l s sH rist . «Dumnezeu este iubitor de oameni ! Dacă mă voi depărta de păcat, îndată voi ciobindi totul». Au rînduit deci dumnezeieştii părinţi în această duminică pomenirea înfricoşătoarei zile a celei de a doua veniri a Domnului, ca înfricoşîndu-i pe oameni prin moarte şi

n 1 bLL CARNI o iPL· avol u l , c i v a i i u n o m n ă s c u t d i n d41 es p r i n a ş t e p t a r e a c h i n u r i l o r c e v o r s ă f i e , sI ap frînare. Va lua asupra sa toată lucrarea întoarcă spre virtute pe cei ce tră iesc fara nici Satanei şi se va arăta pe neaşteptate. A - poi o grijă şi să nu se încreadă numai în iubirea se va arăta bun şi blînd tuturor. Va ii Sa de oameni, ci să ţină seamă şi de aceea că atunci foamete mare. Va veni, aşa zi - cînd, Dumnezeu este un Judecător drept, Care în ajutorul poporului ; va cerceta răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. De duninezeieştile Scripturi ; va ţine post şi va altfel trebuia să vină şi Judecătorul sufletelor ii silit de oameni să primească a fi ales care au mers mai înainte, intr -un fel oarecare, împăiat. Va iubi mai cu seamă pe poporul sărbătoarea de azi pune oarecum astăzi sfîrşit evreu, se va aşeza în Ierusalim şi va zidi tuturor sărbătorilor, deoarece a doua venire templul iudeilor. Cu şapte timpuri înainte, va fi cea din urmă faptă din toate cele după cum zice Daniel, va veni Enoh şi Ilie, săvirşite de Dumnezeu pentru noi. Căci propovăduind poporului să nu -1 primească. trebuie să avem în vedere că în duminica Antihrist însă îi va prinde şi -i va chinui, viitoare, dumnezeieştii părinţi au aşezat apoi le va tăia capetele. Cei care vor voi să pomenirea începutului lumii şi a izgonirii lui rămînă credincioşi vor fugi departe; pe cei Adam din rai, iar în sărbătoarea de astăzi este care îi va găsi în munţi ii va ispiti prin pomenirea sfîrşitului tuturor faptelor demoni. Dar, din pricina celor aleşi, se vor noastre şi a lumii însăşi. Socotesc că au micşora cele şapte timpuri. Va fi foamete aşezat această sărbătoare în Duminica mare ; toate stihiile lumii se vor schimba, lăsatului sec de carne pentru a ne opri, de încît aproape să dispară toate. frica sărbătorii, de la desfătări şi de la După acestea va fi pe neaşteptate ve nirea mîncări prea multe şi pentru a ne îndemna Domnului din cer, ca un fulqer, inergînd spre dragostea de aproapele. Şi altfel : se înainte cinstita lui Cruce. Rîu de foc pune aici sărbătoarea de faţă, pentru că din clocotitor va merge înainte, curălind tot pricina desfătării am fost izgoniţi din rai şi nămîntul de miasme. îndată, va fi am aiuns sub judecată şi blestem, şi pentru prins Antihrist şi slugile lui şi vor fi daţi că în duminica viitoare avem să fim izgoniţi focului veşnic. La sunetele de trîmbiţe ale din rai, în chip simbolic, prin Adam, pînă cînd îngerilor, va veni deodată, de la mar ginile va veni Hristos spre a ne duce ia răşi în rai. pămintului şi din toate stihiile, tot neamul Se numeşte a doua venire, pentru mo tivul omenesc in Ierusalim, căci acesta este că întîia oară Hristos a trăit cu tru pul printre centrul lumii, şi acolo vor sta tro nurile de noi, dar blînd şi fără sla vă. La a doua venire judecată. Toţi oamenii se vor schimba întru însă va veni din cer cu minuni mai presus de nestricăciune cu propriile lor trupuri şi fire si cu mare strălucire ; va veni în trup ca suflete, şi vor avea aceeaşi să fie cunoscut de toţi că LI este Cel care a formă. înseşi stihiile lumii vor primi o venit întîia oară spre a mîntui neamul ome schimbare în mai bine. Domnul, printr -un nesc, iar acum a doua oară, ca să -l judece singur cuvînt, va despărţi pe cei drepţi de dacă a păzit bine poruncile ce i -au fost date. cei păcătoşi. Şi vor merge lucrătorii fap telor Nimeni nu ştie cînd va fi venirea Lui. Domnul bure spre a primi viaţa veşnică, iar a ascuns-o chiar apostolilor Săi. Cu toate păcătoşii iarăşi spre a primi chinul veş - nie. acestea a arătat că înainte de venirea Sa vor Si nu vor încetaniciodată fi unele semne, lămurite mai pe larg de unii acestea, din sfinţi. Se spune că a doua ven ire va fi nici viaţa veşnică, nici chinul veşnic. după trecerea celor şapte mii de ani. înainte Dar trebuie să se ştie că Hristos nu va de venirea Lui va veni Antihrist. Se va naşte, întreba atunci nici de post, nici de sără cie, după cum spune Sfîntul Ipoîit al Romei, nici de minuni, cu toate că sînt bune si dintr-o femeie desfrînată, fecioara cu numele, acestea, ci de cele ce sînt cu mult mai bune dintre evrei, din seminlia lui Dan, fiul lui decît acestea, de milostenie şi dp milă. Va
MM·
β
1

m

f

d e s p r e c a r e v o r b e ş t e S fDUMINICA inta Cad înaintea Ta şi aduc Ţie, ca Evanghelie sînt acestea : acolo va fi plîn nişte lacrimi, graiurile mele. Greşi gerea şi scrîşnirea dinţilor ; viermele lor nu t-am, cum nici păcătoasa n - a greşit, se va slîrşi şi focul lor nu se va stin ge ; şi şi fărădelege am făcut ca altul ni «aruncaţi-1 în întunericul cel mai din afară !». Pe toate acestea Biserica lui Dumnezeu meni pe pămînt ; ci Te îndură, Stă hotărît le primeşte. pîne, spre făptura Ta, şi iarăşi mă Biserica Iui Dumnezeu socoteşte că des cheamă. fătarea şi împărăţia cerurilor es te petrecerea sfinţilor cu Dumnezeu, strălucirea ce o vor întoarce- te, căieşte - te, descoperă avea şi urcarea la Dumnezeu ; iar chinul şi cele ascunse, zi lui Dumnezeu, Celui întunericul şi cele asemenea este depărtarea ce toate le ştie : Tu ştii ascunsuri le de Dumnezeu şi mustrarea sufletelor pricinuită de conştiinţă că au fost lipsite, din mele, unule Mîntuitorule ; Tu însuţi pricina nepăsării şi a desfătării trecătoare, de mă miluieşte, precum cîntă David, strălucirea dumnezeiască.

42 C h i n u r i l e

I

după mare mila Ta.

Cu iubirea Ta de oameni cea negrăită, Hristoase Dumnezeule, învredniceşte -ne de glasul Tău cel dorit, numără -ne în rîn- dul celor de-a dreapta Ta şi ne miluieşte pe noi. Amin. Cîntarea a 7-a : Irmos : Greşit-am, fărădelege am făcut...

Slavă..., a Treimii :

ă cădem, credincioşilor, şi să plîngem mai înainte de judecata aceea ; cînd cerurile vor pieri, stelele vor cădea şi tot pămîntul se va clătina ; ca să aflăm milostiv, la sfîrşit, pe Dumnezeul părinţilor. emitarnică va fi întrebarea, înfricoşătoare va fi acolo judecata, unde înaintea Judecătorului nu se va tăinui nimic, unde nu va fi cu putinţă a se face făţărie cu daruri ; ci fie- Ţi mila de mine, Stăpîne, şi mă apără de mînia Ta cea înfrico şătoare. Domnul vine să judece , cine va suferi arătarea Lui? înfricoşează - te, ticăloase al meu suflet, înfricosea7
9

e trei ca pe unul, întru o fiinţă, şi unul în trei feţe laud ; acestea sînt : Tatăl şi Fiul şi Sfîntul Duh ; o putere, o voie şi o lucrare ; un Dumnezeu întreit- sfînt, o împărăţie sin gura stăpînitoare.
9

Si acum..., a Născătoarei :

eşit -a Dumnezeu, cel preafrumos, din cămara pîntecelui tău, ca un îm părat îmbrăcat cu haină ţesută de Dumnezeu, roşită în vopseaua cea de taină a preacuratului tău sînge, ceea ce nu ştii de mire, şi împără ţeşte tot pămîntul.
Catavasie :

ză - te, şi - ţi găteşte lucrurile tale spre

Greşit - am, fărădelege am făcut, «nu ne am îndreptat înaintea Ta, «nici am păzit, nici am făcut pre «cum ai poruncit nouă. Ci nu ne «părăsi pe noi pînă în sfîrşit, Dum «nezeul părinţilor».

feu . Ca atunci focul cel viermele cel neadormit va cuprinde 111 veci pe cei osînditi.
>

î ia it ai s : lirii... LĂSATULUI SEC DE CARNE I r m o s ·CN şa tr ee ra eca aa z9 ăpe m nestins si omiliiI vine păcătoşi
tfMMi

Cînd vei chema toată suflarea lao- lalta, ca să iei seama, Hristoase, mai e fiica va !i atunci, mare ne voie, deoai ece numai faptele singu re vor ajuta în veci.

43 să -i pedepsească, pe drepţi să -i mîntuiască ; să ne înfricoşăm şi să plîngem, şi să luăm simţire de ziua aceea în care, descoperind cele nearătate şi cele ascunse ale oamenilor, va răsplăti cele după vrednicie.

Judecătoriile a toate, Dumnezeul meu şi Doamne, fă să aud atunci glasul Tău cel dorit, să văd lumina Ta cea mare, să privesc la corturile Tale, sa mă uit la slava Ta, bucurîn- du mă întru toţi vecii. Judecător ule, Mîntuiioru- Ic, milu ieşte - mă şi mă scapă de fo cul şi de îngrozirea ce amp e săTîntîm dreptate Binecuvîn tăm a t ă l şi pin p e pe I iu l şi pe la judecată S fîn t u l D u h , ;Dlasă u m n -mi e z e u .mai înainte de sfîrşit mîntuire, prin fapta cea bună şi prin Pe un Dumnezeu după fiinţă cin stesc, pocăinţă. trei feţe laud după osebire ; altele, dar nu de alt fel şedea ; că Dumne zeirea una este, Cînd vei Judecătorule, ca un în trei feţe ; şi Fatal milostiv, vei arăta Hristoase si Fiul si dumnezeiescul Duh. înfricoşătoare slava Ta, o, ce frică va ii >? atunci ! Cuptorul arzînd, şi toţi Ş i ade cum ..., a Născ ătoa r e isuferită. : teniîndu-se judecata cea ne
Drepte

nfricoşatu -s- a şi s -a îngrozit Moise văzîndu -Te din spate ; dar eu ticălosul cum voi suferi văzînd faţa Ta atunci, cînd vei veni din cer ; ci să - Ţi fie milă de mine, Doamne, şi cu îndurare să cauţi spre mine. Daniel s-a -.temut de ceasul cercetării, iar eu ticălosul ce voi păti mi, Doamne, venind la acea zi înfricoşătoare ? Ci îmi dă, mai înainte
I
9

de sfîrşit, cu plăcere a sluji Ţie, ca să dobîndesc împărăţia Ta. Focul se pregăteşte, viermele se rin du ies te ; cinstea veseliei, iertarea, lumina cea neînserată, bucuria drepţilor. Deci, cine este acel fericit, ca să scape de chinul celor dintîi, şi să moştenească cele de al doilea ? ă nu mă întoarcă de la faţa la, Doamne, mînia urgiei Tale, nici sa aud glasul Tău cel de blestem trimi - ţîndu mă în foc ; ci sa intru în bucu ria cămării Tale celei nestricăcioase si eu atunci, cu sfinţii Tăi.
>

Din luminatul tău pîntece ieşind Hristos, ca un mire din cămară, a luminat lumină mare celor din întu neric ; pentru ca strălucind Soaiele dreptăţii, lumea a luminat, curată !
Catavasie : Să lăudăm, bine să cuvîntăin şi închinăm Domnului, cîntindu-I şi Înălţîndu-L pe Dînsul întru toţi veni. să ne prea-

pe Cel ce- L slăvesc ostile cereşti, «si de Dînsul se înfricoşează heiu -

intea mi s- a rănit, trupul mi s -a trîndăvit, mi se bolnăveşte duhul, c u v â n t u l a slăbit, viaţa mi s -a omo- rît, sfîrşit ui este lîngă uşi. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face cînd va veni Judecătorul sa

44 Şi acu ., L a N sc ăE toarei : DUMINICA Im . .. Λ AăU D unule Fiule al unuia, lumină şi stră lucirea luminii, şi unule Duhule ] ap ceasul cercetării venirii Se un stih i r i l e : 4 a lşi e îal nvi e r i i , 1 celei a lui Sfinte, numai al unuia Dumnezeu, A n a t o l i e d i n O c t oa i h , Stăpînului şi 4 ale Triod u llui ui, înfricoşătoare ce Care eşti cu adevărat Domn al Dom a c e s t e i d ide o n i e oameni le : iubitor gîndind, cu totul nului ; o Treime, unime sfîntă, mîn mă cutremurGşi, întristîndu - mă, strig lasul al 6-lea: tuieşte - mă pe mine, cel ce grăiesc de către Tine, preadrepte Ju decătorul Dumnezeirea Ta. G îndese la ziua aceea si la ceasul meu şi Unule, mult -îndurate :

Şi acum..., a Născătoarei :

Minunea naşterii Tale mă uimeş te, ceea ce eşti cu totul fără prihană ; spune cum ai zămislit fără să - mînţă pe Cel necuprins ? Cum ai rămas fecioară, născînd ca o maică? Acest lucru peste fire cu credinţă primindu 1, închină - te Celui născut, căci cîte le voieşte le şi poate.
P P

Catavasie :

aşterea zămislirii celei fără să «mînţă este netălmăcită, rodul Mai «cii celei fără de bărbat este nestri «cat, că naşterea lui Dumnezeu în «noieşte firile. Pentru aceasta, pe «tine, toate neamurile, ca pe o Mai- «că mireasă a lui Dumnezeu, cu «dreaptă credinţă te mărim».
LUMININDA

Primeşte - mă toţi pe mine cel ce cînd avem să stăm goi ca nişte mă pocăiesc, rugăciunile osîndiţi, înaintea pentru nemitarnicului Ju Născătoarei Dumnezeu. decător ; căde atunci trîmbiţa va suna tare, şi temeliile pămîntului se vor clătina, şi morţii din morminte vor învia, şi toţjLde o vîrstă se vor face; şi cele ascunse ale tuturor vor sta de faţă înaintea Ta. Şi vor plînge şi se vor tîngui şi în focul cel mai din afară vor merge cei ce nici odinioa ră nu s au pocăit ; iar ceata drepţi lor va intra, în bucurie şi în veselie, în cămara cerească.
Stih : Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (ps. 137, 1).

»

O, ce ceas va fi atunci, şi ce zi în fricoşătoare, cînd va şedea Judecă >7 >

A învierii din Octoih, apoi a Triodului : Podobie : Cu ucenicii să ne suim...

La ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi a slavei Tale celei negrăite gîndiiid, mă îngrozesc cu totul, Doamne, şi tremurînd strig cu frică: Cînd vei veni, Hristoase Dumnezeu le, cu slavă pe pămînt, ca să judeci toate cîte sînt, atunci să mă izbăveşti de toată pedeapsa pe mine ti călosul,

torul pe scaunul cel înfricoşător ! Cărţile se vor deschide, şi faptele se vor vădi, şi cele ascunse ale întune ricului se vor arăta ; îngerii vor a Ierga împrejur, adunînd toate neamurile. Veniţi de auziţi împăraţi şi domni, cei robiţi şi cei liberi, păcătoşii şi drepţii, bogaţii şi cei săraci, că vine Judecătorul, Cel ce va să judece toată lumea. Şi cine va putea sta înaintea feţei Lui, cînd îngerii vor sta vădind lucrurile, cugetele şi gândurile cele din noapte şi cele din

stu 8v -ă l e tj sG ela c i el ş t e Iî n ţa ă t:u t u v i o s u!l uCi i teo dor ZiA p ?o iO, ce ceas va fir ăatunci mai S tuditul, ş i c e l sosirea elalte după o b i c e i . ui, Ceasu l întii mainte de sfîrşitul sîrguStih : Veseli-mă-voi şi mă voi bucura ş i a p o-te lisul d e p l i n . strigînd : Dumnezeule, leşte suflete, intru line, cînta-voi numele Tău, înalte. ( p s . 9 , 2 ) . mă şi mă mîntuieşte mtoarceca un aniel proorocul, bărbatul doriri lor îndurat. fiind, daca a văzut puterea lui

LA L I T U R G H I E F eţ r ii c ipe r i l eDomnul d i n O c t o idin h pe 6 şi din Cano d a ce run i i d i T r i o d u l u i , C i n t a r e a a 6 a p e 4 . Aliluia. Apostolul din Epistola intîia către Co n n t e n i ; E v a n g h e l i aAltul d e l a: M a t e i .

Dumnezeu, aşa a strigat : Judecăto rul a şezut şi cărţile s -au deschis. Vezi suflete al meu de posteşti, nu defăima pe vecinul tău. Fereşte -te de bucate, dar nu osîndi pe fratele tău ; ca nu cumva fiind trimis în foc, să te topeşti ca ceara ; ci fără împiedicare să te ducă Hristos întru împărăţia Sa.
Glasul 1 : SI iii : Scoală-Ί e, Doamne, Dumnezeul meu ! înalţă-se mina Ta ! Nu uita pe să racii Tăi piuă la siirşit! (ps ).

C H IN ONICU L ucuraţi vă drepţii întru Domnul, celor drepţi se c u v i n e laudă (I s * »'Ăl).

( v i ( I λγΑν

iu săptămînă lăsatului sec de brînză

1.

Λ v E U . R N 1F , D U M I N 1 C A S E A R A

Lc: Doamne, strigat-am... Λ cinia, după o T ş i v l ci i o s l i n î; i cei, 3 stihii i clin Octoih u l u i i.. l a M i n e i , s l a v ă . . . Ş i acum..., Născătoarei.

L l N
STIH O A

i.

A

V

N

A

ă ne curăţim mai înainte pe noi, fraţilor, cu împărăteasa virtuţilor ; că iată a venit, adueîndu - ne nouă bogăţie nepieritoare ; potoleşte um flarea poftelor şi împacă cu Stăpî - nul pe cei ce au greşit. Pentru aceas ta cu veselie să o primim pe dînsa, strigînd lui Hristos Dumnezeu : Cel ce ai înviat din morţi păzeşte -ne ne- osîndiţi pe noi, cei ce Te slăvim pe Tine, Cel ce singur eşti fără de păcat. Narei Preabinecuvînlată eşti...
Slavă..., !°l ui ea·;ί. Şi acum..., Nască Doxologia mare, ecteniile şi apolisul. Apoi obişnuita Litie, in pridvor, la care se cîntă : Slavă... Şi acum..., stihira Evangheliei, de la Utrenie.

Se cîntă din Triod, samogJasnica zilei : Glasul al 8-lea :

ăcomind neam supus goli * J ciunii celei clintii, biruiţi fiind de gustarea cea amară, şi de la Dum nezeu ne am lepădat. Ci să ne în toarcem la pocăinţă, şi să ne curăţim simţirile asupra cărora este răz boiul, făcînd începerea postului ; cu nădejdea darului inimile întărindu - ne, iar nu cu mîncările, întru care cei ce au umblat nu s- au folosit. Şi în acest chip vom mînca Mielul Iui Dumnezeu, în sfînta şi purtătoarea de lumină noapte a învierii, Cel ce S-a adus junghiere pentru noi şi S - a împărtăşit pe Sine ucenicilor la Ci na cea de taină ; Care risipeşte întu nericul necunoştinţei c u lumina învierii Sale.

I

(vezi p. 98 )·

Slavă..., tot aceasta. 46 S l i h : C ă t r e T i n e a m r i d i c a t o c h i i m e i . . . L U N I tot anul aducînd împăratului tutu ror,

Tot aceeaşi samoglasnică.
I Stih

: Miluieşte-ne pe noi, Doamne... (vezi p. 98). A mucenicilor :

ca şi învierea L.ui, dragoste, să o Şi acum. . . , a Ncu ăscă toarei : vedem. Preasfîntă Fecioară, întinzîndu -ti
7

9

Mucenici ai Domnului, tot locul sfinţiţi si toată boala tămăduiţi. Si acum rugaţi - vă, ca să fie izbăvite din Cele cereşti te laudă pe noas tine,tre. cea cursele vrăjmaşului sufletele plină de har, Maică, ce nu ştii de mire ; şi noi slăvim naşterea ta cea
7

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei :
9 9 9

9

9

9

9

de neurmat, Născătoare de Dumne zeu. Roagă - te să se mîntuiască su fletele noastre. Se cuvine a şti :
Că, începînd din această zi pinâ la Sîmbăta din săptămina a şasea, stihoav nele Vecerniei şi litreniei din Octoih se lasă şi, in locul lor, se cîntă stihirile saI z LiA Ti n RT ErN m o g i a s n i cL eU aN le l eU i d i oI dE . Tipicul înainte-prăznuirii întimpinării La Dumnezeu este Domnul..., troparul Domnului, c:aută-l la sfîrşitul cărţii, Ia lit. sfintului (de 2 ori) ; Slavă... Şi acum..., al B ; iar tipicul despre Praznicul Intimpină Născătoarei, după glasul troparului. După rii, caută-1 la lit. B. întîia stihologie, se cîntă sedealna din rl Octoih, şi se citeşte cuvîn tul ·M arelu i Va KW "7T7 s i J e d e s p r e 'pΛ/ o s t* , ui* c u Ù&J. începutul : Să luăm aminte de noi... După a doua stihologie, se cîntă din Triod sedealna, glasul 1 : Podobie : Piatra fiind pecetluită...

dumnezeieştile tale mîini cu care ai purtat pe Ziditorul, Care S-a întrupat cu Dumnezeirea, roagă - L ca să ne izbăvim de ispite, şi de patimi, şi de primejdii, noi cei ce te lăudăm pe tine cu dragoste şi strigăm ţie : Slavă Celui ce S- a sălăşluit întru tin e ; slavă Celui ce S - a născut din tine ; slavă Celui ce ne -a liberat pe noi prin naşterea ta.
Canoanele se cintă, după obicei, din

Octoih şi din Minei. Iar la cîntările la care Triodul are Tricintare, se lasă din Octoih amîndouă canoanele şi se pune : încâ ntarea din Triod şi canonul din Minei. Canonul sfintului din Minei cu irmosul pe 6 şi această :
TRICINTARE

Alcătuire a lui Iosif. Cîntarea l-a, glasul 1 : Irmos : Cîntare de biruinţă...

)eschisu-s- au porţile dumnezeieştii pocăinţe, să ne apropi em cu graba curăţindu - ne de mîncări şi de pofte, ca nişte ascultători ai lui Hristos, Cel ce a chemat lumea întru împărăţia cerească. Zeciuiala a

uminate sînt cele dinaintea prăznuirii înfrînării ; strălucite sînt astăzi începuturile postului. Pentru aceasta să alergăm împreună, fraţilor, cu nădejde şi cu multă osîrdie. Lui Adam strămoşului urmînd cu călcarea de poruncă, am fost scos din desfătare eu ticălosul. Drept a - ceasta cad înaintea Ta cu pocăinţă şi cu

s Stăierea A Pc l 'À Ma Îc N Al L UlI J I S E C D E iaţa B R Î N Zmea A d u p a C î n ta a r eface a aN (>-a, o nd u şA i S KA oT su lucrurilor M i Î I ; a - nei a rsirguim toata in desfrînări l!111()s : De Care se i C î n t a r e a a 8 a : S l a v a . . . S i viclene. sfintului. chehuind-o, mam făcut rob a acum..., * înfricoşează ... marilor şi viclenilor cetăţeni. Ci a :rn<;ii A Născătoarei de Dumnezeu : 1 cum, dorind să mă întorc către în -

e noaptea păcatelor fiind întune cat, Ia tine acum alerg cu deadinsul stăpînă, ceea ce ai născut pe Hris tos, Soarele dreptăţii, celor dintru întuneric ; mîntuieşte - mă.
Altă Tricintare Glas şi irmos acelaşi :

durările laie, Hristoase, nu mă tre ce cu vederea. etrecerea vieţii mele este urîtă şi ruşinoasă, iar mila îndurării Tale este nemăsurată, Iubitorule de oa meni, Mîntuitorule, ci îmi da vreme de pocăinţă mie, celui ce cer şi cu dragoste Te laud. iaţa cea ticăloasă a Iui Cain am poftit, vrednicia minţii mele omo rîndu- mi cu adevărat, şi tremur, Fă cătorule de bine, de judecata Ta ; să nu mă osîndeşti cu acela 111 veci.
Λ Născătoarei de Dumnezeu :

a ta, mai înainte s- a deschis uşa pocăinţei, veniţi dar, iubitorilor de Dumnezeu, să ne sîrguim să intrăm prin ea, mai înainte pînă ce nu o va închide pe ea Hristos nouă, ca unor nevrednici. Apropia tu-s- a această întru tot cinstită săptăinînă de acum, mai înainte curăţitoare, vestindu -ne primăvara sfintului Post, care luminează trupur ile şi sufletele tuturor.
Slavă..., a Treimii

Neamestecată, nezidită Treime Sfîntă, Unime preabună, Părinte şi Fiule şi Duhule cel de o fire, păzeşte pururea pe cei ce se închină Ţie cu credinţă.
Şi acum..., a Născătoarei :

ecioară prealăudată, care singură eşti ajutătoare tare credincioşilor către Dumnezeu, izbăveşte - mă de în ceasta este vremea pocăinţei, tuneric şi de chinul ce este gătit ce lor 1 pentru aceasta cu bun gînd sa ce vieţuiesc rău. începem, fraţilor, strigînd : Binecu vântaţi Domnului pe A l t ă T r i c lucrurile intare Irmos : Cîntarea c e l o rDom iară nul. Astăzi de mîncări lepădîndu - ne, să ne sîrguim a ne lepăda şi de lucrarea păcatelor, pocăindu - ne şi după vrednicie strigînd : Binecuvântaţi lu crurile Domnului pe Domnul.
Λ T reimii : Binecuvîntăin pe Tatăl şi pe I iul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu. de trup...

Hruitu-s-au hotarele firii întru tine Fecioară, cu totul curată, că născîncl fără de bărbat pe Dumnezeu, ai rămas curată, ca şi mai înainte de naştere iarăşi nevătămată.
Irmosul :

Slavă ţie Treime Sfîntă nevăzută, Căreia întru Unime ne închinăm şi cu credinţă Te slăvim. Mîntuieşte pe robii Tăi de toată vătămarea.

48

Şi acum..., a Născătoarei :

LUNI tine,

Bucură - te, întru tot fericită, curată Fecioară. Bucură - te, slujitoare şi Maică a Domnului. Bucură -te acopeIrmosul : rămîntul lumii, Născătoare de Dum nezeu, binecuvîntată Marie, Să lău dăm, bine să cu v î n t ă m cu ş i stotul ă ne î nchinăm Domnului, cîntîndu-I şi prealuminată.
înălţîndu-L pe Dînsul intru toţi vecii.

Născătoare de Dumnezeu, nă dejdea pămîntenilor.
Altă Tricîntare Irmos : Pe tine, uşa cea văzută...

Cintarea celor fără de trup adu «cem Ţie, ca şi tinerii în cuptor ; şi «cîntînd, zicem : Binecuvîniaţi In vertirile Domnului pc Domnul».
Cintarea a 9-a : Irmos : Norul cel purtător...

ntrat- a vremea pocăinţei, nu pre geta suflete al meu ; dă pîine flămânzilor, roagă - te Domnului zi şi noapte şi în tot ceasul, ca să te o dihnească. Precum ne- ani lipsit de cărnuri şi de multe mîncări, asa si de toată vrajba cea cu aproapele, de desfrîTu si eşti credincioşilor, nare delauda minciună si de tot răul } ; Fecioară, nădejdea şi ocrotirea. Pe să fugim. tine cu versuri de cin tari te mărim neîncetat, S Născătoare de lavă..., a Treim i i : Dumnezeu Marie ; mîntuieşte pe robii tăi. Mă închin Dumnezeirii Şi acum . . . , a N ă s c ă t o celei a r e i : fără de început, Care este I r m ouna s u l : în fire şi trei în feţe ; slăvesc în Treime Uni - mea cea Pe tine, uşa cea văzută de Ieze nedespărţită si de un scaun. «chie! profetul, prin care nimenea «n-a trecut, fără numai Dumnezeu «singur, Născătoare de Dumnezeu «Fecioară, cu cântări te mărim».
f

P

3

p

y

7

ί u paşnică aşezare, cu dragoste curată, să primim credincioşii, preasfinţită vremea sfîntului Post, cerînd iertare de cele ce am greşit fiecare, ca să dobîndim bucuria cea de acolo. Iată vremea pocăinţei, început esle aceasta de înainte- prăznuire a Postu lui. Scoală suflete al meu cu căldură ; împacă - te cu făcătorul de bine Dumnezeu, ca să scapi de acea ju decată dreaptă şi înfricoşătoare cu adevărat. Intrările si uşile cele din înaintea
f 5

Svetilua din Octoih ; Slavă a ştiutului, dacă are ; iar dacă nu, Slavă... Şi a- cum..., a Născătoarei.
LA S T I Μ O A V N Λ

Samoglasnica, glasul al 3 -lea :

Fostului, să nu le spurcăm nimenea, A N ă s c ă t o a r eşi i de Dum nezeu : cu neînfrînarea cu beţia. Ci prin curăţia gândurilor, cu osîrdie să in u înceta rugînd pentru noi pe Cel trăm, ca să luăm cununile nestrică bun, Care singur ştie neputinţa ciunii şi roadele ostenelilor, după noastră, să izbăvească de foamete si f » vrednicie. de pierzare, de cutremur şi de toată răutatea, cetatea care te cinsteşte pe

in toată vremea postul es ic dc folos celor cel iubesc si- 1 fac. Că nici
»

vătămările diavoleşti nu îndrăznesc asupra celui ce posteşte, ci încă şi păzitorii vieţii noastre îngerii, mai cu deadinsuî stau pe lingă noi, cei care ne curăţim cu postul.

pomenirea sfinţilor mucenici, ca S t i h - Ş i s a f i e făcîndu l u m i n a - se privelişte îngerilor şi ( v e z i p. 1 0 4 ) . oamenilor, cununile biruinţei de la Hristos au luat şi se roagă pentru sufletele noastre.
Sîavă... Şi acum..., a Născătoarei :

In N i SĂPTĂMÎNĂ D o m n u lu ii ... A m u c e c-ia lo r d : imin LĂSATULUI SEC DE BRÎNZĂ Şi s e z i c s t i h i r i l e c e l e o b i ş n u i t e , c a 49 şi S l i h : U m p l u t u n e m e a ţ a d e m e I îţ i popoarelor să cinstim cu toţii duminică seara. Apoi a mucenicilor : la... ( vezi p. 104.). Şi iarăşi aceeaşi stihiră.

VC» <V .1 ucenicii Domnului rugaţi pc Dumnezeul nostru, şi vă rugăm să cc.eţi pentru sufletele noastre mul ţime de îndurări şi iertare de multe
greşeaie.

Slavă... Şi acum..., a Născătoarei :

ără sămînţă ai zămislit din Duhul Sfînt şi pentru aceasta privindu -te, pe tine te lăudăm. Bucură -te, Prea- sfîntă Fecioară !
Să se şlie ca : luni in săptămînă brinzei, se mănincă de două ori in zi.

ί e cea slăvită şi preacurată, ade vărat Născătoare de Dumnezeu, să o lăudăm cu dreaptă credinţă, ca pe o maică a lui Dumnezeu, zicîndu -i ca îngerul să se bucure : Bucură -te, Maică sfînta a Fiului lui Dumnezeu, Celui ce S- a întrupat. Bucură -te, locaş ul Sfîntului Duh , ceea ce te rogi pururea pentru noi, ca să se mîntu ias că sufletele noastre.
t roparul sfîntului şi al Născătoarei.

în săptămînă lăsatului sec de brînză
LA VECERNIE, LUNI SEARA i a Doamne, strigat-am..., r I 1 obicei : 3 stihiri din Octoih tului, de la Minei. Slavă..., a are ; iar dacă nu, Slavă... Născătoarei.
LA S T I H O A V N Λ

se cintă după şi 3 ale sfîn simţului, dacă Şi acum..., a

Se cuvine a şti :
nh. ării luni in săptămînă brinzei să se cau te la tipicul de la sfirşitul cărţii ta li tera D. MARTI LA UT R E N I E De r* \ ci cădea după prăznuirea Intimpi

Samoglasnica, glasul

al 8-lea :

După întîia Catismă, se cintă Sedel- nele de la

rin post să ne sîrguim a ne cu răţi de întinăciunea păcatelor noastre ; şi prin milostenie şi prin iubirea de oameni către saraci, a in tra în cămara mirelui Hristos, Cel ce ne dă nouă mare milă (
ori
1

reabunule Cuvinte, Care îmO c t o i h . cu Tatăl şi cu Duhul ai preună negrăita, bine •·

După a dou a Catism ă , cele s e c î nnevăzute t ă d i n T r i o dcu zidit cele văzute şi S edealna, glasul a l 8 - cea lea : înţelepciunea Ta

voieşte, P o Milostive, să dobie : pe în ţ e l etrecem p c i u n e a . cu pace adîncă sipind vremea luminatului Post, ii înşelăciunea păcatului celui

\

amar; dîndu- ne umilinţă şi lacrimi

50 tămăduiri şi iertare de greşeale, ca,MARŢI de

postind cu suflet neşovăitor şi cu duh osîrduitor, să lăudăm stăpî - nirea Ta, împreună cu îngerii.
Slavă..., tot aceasta.

remea pocăinţei a sosit, să ne Ir mos : Lua ţ i a m i n t e p ode p o r Fîristos, ul Meu... grăbim, iubitorilor să ne curăţim de toate păcatele, şi să ne arătăm Stăpînului fericiţi.

Altă Tricintare, glasul al 2 -lea :

I

\

Şi acum..., a Născătoarei : I y
,

postire curată, fără păcat, să ne sîrguim să săvârşim acum neîncetat, ca să aflăm iertarea greşealelor. Mult- Milostiv eşti Hristoase, că primeşti pururea, Bunule, pe toţi în tru pocăinţă. Pentru aceasta toţi Te slăvim pururea.
Slavă..., a T r e i m i i :

înţelepciunea şi Cuvîntul, în pîntecele tău zămislindu -L în chip de negrăit Maica lui Dumnezeu, lu mii ai născut pe Cel ce ţine lumea. Şi în braţe ai avut pe Cel ce cuprinde toate, pe dătătorul de hrană al tuturor şi făcătorul firii. Pentru CAN O Λ N Ea L- V.ceasta te rog pe tine, Preasfîntă Fecioară, si cu S e c i n t ă te c l imăresc, n Octoili şi din Minei, pre cum scredinţă
Pe
f a arătat luni ; şi celelalte urmează toi aşa.
1

9

9

lea : A p o i s e c i t e ş t e 3 -c uvîntul Marelui VaIui meu ; stăpînă Fecioară, curată, dă sile cu începutul : Pentru mulţumire... şi I r majutorul o s : C a p l otău. aia pe pir... mi atunci Pentru că poţi Psalmul 50.
I

ca să mă curăţeşti de păcate, cînd va fi Tric întare a l u i l o s i ffetei Cînta rea a 2 -a, glasul al să stau înaintea Ziditoru-

Pe Treimea întru o Unime să o lău dăm, netăiată, neamestecată, nedes părţită în fiinţă, şi despărţită în feţe, pe un Dumnezeu.
Şi acum..., a Născătoarei :

cîte le voieşti, ceea ce eşti cu totul fără wJ trălucitu -ne- au nouă luminat ca prihană. nişte zori razeie pocăinţei, a - di că înainte- intrările înfrînării.

Curată Fecioară Maică, roagă pe Cel ce L-ai întrupat ca pe un om, Preasfîntă, şi ca pe un Cuvânt, ca să scape din primejdii pe robii tăi.
«

De întunericul cel mai din afară izbăveşte - mă, Hristoase, cu mulţi mea milei Tale, ca un îndurat. Scoate- mă din foc şi de la vier mele cel neadormit, Mîntuitorule, cu nevoinţa pocăinţei curăţindu - mă.
A Născătoarei de Dumnezeu :

Irmosul :

1 uaţi aminte poporul Meu la le gea Mea, plecaţi urechea voastră «spre graiurile gurii Mele ; că nu «mele Tău, Doamne, am chemat».
Cântarea a 8-a : Irmos : Din Tatăl cel iară de început...

Fecioară prealăudată, fii nouă cale de pocăinţă, îndreptîndu -ne spre u- şile mîntuirii.

remea este de pocăinţă. Grăbeşte a arăta lui Dumnezeu roade vrednice de pocăinţă, suflete al meu. Scoală - te şi strigă îndelung prin posturi şi prin rugăciuni : Lăudaţi, binecuvântaţi şi

Sa ne silim a ucide pe vrăjmaşul cel ce ne pîndeşte cu aduceri aminte de lăcomie, şi care ne înşeală simţirea cu neînfrînarea dulceţii celei scurte. Cu rugăciunea -n c h iudînd, A l t ă T r i c i n t a r e Ineîncetată r m o s P e C e l c e lâ a î puit... binecuvîntînd şi preaînălţînd ne curăţim acum mai înainte nu peCă Hristos înt ru toţi vecii. numai de mîncări, ci şi de faptele rele, şi să începem A N ă s c ăcredincioşii t o a r e i d e D u mcu n e zgînd eu : călduros a ne arăta Ziditorului luminaţi Fecioară, ceea ce ai făcut cerească în veci. lătura noastră cea pămîn frămîn tească, fă roditoare de postim, virtuţi, cu Aşa se cuvine nouă să 1111 cu ploaia îndurărilor tale, sufleşi tului vrajbă şi cu sfadă, nubrazda cu pizmă cu meu cea nu înţelenită şi stricată, care prigonire, cu îngîmfare şi cu vicleşug strigă şi ci înalţă Hristos însmerenie. veci. ascuns, ca şipe Hris tos, cu
7

Irmosul Să lăudăm, bin e s ă c u:v î n t ă m ş i s ă ne închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L pe Dinsul întru toţi vecii.

e Cel ce a închipuit mai înainte «oarecînd în rug lui Moise minunea «Fecioarei, în muntele Sinai, lăuda «ţi - L, binecuvîntaţi - L şi -L preaînăl «ţaţi întru toţi vecii».
Cîntarea a 9-a : Irmos : tine rugul cel nears...

>7

Cei ce miluiesc pe săraci, înţelepţeşte pe Mîntuitorul. neasemănată ! Că El dă răsplătirile cel or bune, întru
I

împrumută O, bucurie din destul toti vecii.

eschide- ne nouă milostivirile cele preacurate ale îndurării Tale, Cel ce ai dăruit oamenilor pocăinţă spre mîntuire ; unule Mîntuitorule multMilostive. Vai mie, cît este de înfricoşătoare
7

*

judecata cea fără de mită, la care goi avem a da răspuns, pentru răutăţile ce am făcut în viaţă. Rourează -ne nouă picătura milos tivirii, FăcătoiTile de bine, ca să cu funde toată întinăciunea noastră, dîndu- ne prilej de pocăinţă. I ntrînd toţi cu inimă voioasă şi lu minaţi prin uşile cele dinaintea sfân tului Post, să aducem lui Hristos cîntări de mulţumire.
A Născătoarei de Dumnezeu :

Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe 1 iul şi pe Siîntul Duh, Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfintului Duh, că un Dumnezeu sînt aceşti trei ; şi împreună cu îngerii, noi oa menii neîncetat Te lăudam pe Tine, Preasfîntă Treime, întru toţi vecii.
Şi acum..., a Născătoarei :

Bucură - te, Fecioară curată Născă toare de Dumnezeu Marie, cui aţii ea lumii, fruntea ortodocşilor. Roagă - te să se mîntuiască clin focul cel nes tins, cei ce ie măresc pe tine întru toţi vecii.

Pe tine, sprijinitoarea cea tare şi nădejdea cea adevărată, lăudîndu -te, cu dreaptă credinţă te rugăm : Roagă pe Fiul tau, Fecioară, să ne mîn tuiască pe noi.
Altă Tricintare Irmos : Fecioria ta...

\ cum mai înainte să ne curăţim cu

Tînt.. şi Fiule cel de o fiinţă cu Duhul. să ne rugăm a vedea săvîrsirea Paştilor celor ce se închi >% puiesc aici. .închinarea Crucii şi a învierii lui Hristos Dumnezeu. Şi acum. şi la tine scăpăm. Si i i i : Umplutu-ne-am dimineaţa d e T a . cu la crimi să ne curăţim mai înainte spre dumnezeiasca spălare . Iubitorule de oameni.. şi arătarea celor adevă rate . şi 3 din Minei. ecioria ta Născătoare de Dumne «zeu cea neîntinată. credin cioşilor. MARŢI SEARA A RI în săptămîna lăsatului sec ntru tine ne lăudăm. LA S T I H O A V N Samoglasnic a. pentru nevrednicii robii tăi. ale sfintului : Slavă. Sfînt... (vezip. Sfînt. a Născătoarei : L a î n c e p u t u l V e c e r n i e iVs e f a c m e t a . pe care nu a «ars -o focul Dumnezeirii. învredniceşte-ne. 104). gîasu! 1 : A Stihira...ne de osîndă pe noi pe toţi. cea insuflată de Dumnezeu.52 MIERCURI a cleană ... întreit Sfinte Părinte atotţiitorule. Şi Duhul cel Sfînt sălăşluindu -Se întru noi.. o Dumnezeire.. să ne gătim spre..• n i i l e şi se citeşte Catisina după obicei. scapă . cinstită pururea Fecioară. ?i LA S II HO Λ· V N A eeîenole. ca să ne şi preaslăvim împreună ca nişte fii ai lui Dumnezeu. (vezi p. Stih : şi să f i e lumina Domnului. ca în acest chip să ne înălţăm tine ne încredem şi cu tine ne lăudăm. va lumina sufletele noastre.însul . şi apoi desfrîna . 1 0 4 » Ι ο ί această stihiră. A mucenicilor : .. mila u bucurie să primim. Şi acum.. cea printr. ale pocăinţei.. popoarelor. Slavă. Să lăsăm dulcea patimă a trupului şi să creş tem darurile sufletului. Postul cu dragoste. ă primim. iar dacă nu are. Prin înfrînare să ne gătim spre împărtăşirea sfinţeniei celei stăpîneşti din Sion . ! de la pămînt. Slavă. . s t r i g a tde -am . c„ sfintului.tele şi vameşii au primit vestirea pocăinţei de la loan. . ca a sosit începutul duhovniceştilor nevoinţe. . vestirea Postului. a Născătoarei.. a Treimii : roagă pe Cel ce S . precum mai înainte ninivitenii. Doamne. Prochimenul zilei. a Crucii.. \1 LA VECERNIE. Să pătimim împreună ca nişte robi ai lui Hristos. curată. brinză Octoih. Irmosul : se çintà 3 stihiri din L a D o a m n e . cea de rind...a născut din tine. pe aceasta «pururea o mărim». întru tine este toată nădejdea noastră . glasul al 3-lea . strigînd către Dînsul : Nu ne ruşina pe noi din nădăjduirea noastră.

in tru numele Domnului binecuvintează Părinte... pe glasul Octoihului. a N ăscătoar ei : pe toţi ne mîntuieşte. in săp tăinîna brinzei. va Podobie Prealăudaţilor mucenici. Şi celelalte 12 închinăciuni . Cu adevărat bună este Se cintă Aliluia.. zCăt i . bucuraţi. cu nespusa Ta iubire de oameni. sau hramul sfîntului . jj ) inevoieşte. se zice iaraşi rugăciuni a. Botezăt o r uom. Doamne miluieşte Ide tO ori) Slava. Sa se ştie că : miercuri şi vineri.. al hramului. cele obişnuite.. ale Crucii.. şi ar tropar.. . se cint ă Sedel- nele. ... avea şl Mijloceasurile fără citesc... şi I U neguţătoria voastră. .. cu Crucea Ta Ş i acum. şi în scurtă Miezonoptica.a » f Născăioarei arătat mai sus . stitului Cap al Sfîntului loan înaintemergătorul.. Doamne miluieşte (de 3 ori). şi cu îngerii dănţuind.. Binecuvântează Şi otpus ( T o a t e a c e s t e a caută-le în C e a s l o v . cea care cunoşti cele ale inimilor. .. şi nu se fac decît nu mai trei metanii mari. văzînd pe lemn. că atunci se cintă troparul. Apoi două catisine. fără metanie.. incă o metanie Sub milostivirea Ia. cît este de bună negutătoria Ra C RI 1 Λ U T R I N I E i a c e ş i jM o iI E se rU a.. Şi acum.. numai sau dacă AtJarea praznicul întiinpinării cin - urata Fecioară.. Şi se zice rugăciunea : Împărate ceresc. Hristoase Dumne zeule. şi cerurile aţi moştenit.. . si ' i tanie m a r e ... După intiia Catismă. SEC P 2 LĂSATULUI DE a v cKRlNZĂ c e r n i ţ a m a r e .. glasul al 2-lea : Podobie Ceea ce eşti izvorul milei..re Ti . p.n e p că e no sîngiuriÎe i v .e a m r i d i N AP h i iS m eI i ĂMlNA D (â! v h.. Te-a născut fără sămînţă. troicinele glasului. D u p53 ă Cuvine-se să te fericim.a născut din pîntece fără sămînţă. ... Rugaţi-vă pentru noi. . voastră. nerăbdînd ră nirea inimii. '1 1 2 ) . i e ş t e . cu rugă ciunea Sfîntului Efrein : Doamne şi Stăpînul vieţii mele. să trecem noi smeriţii cu pace săptămînă cea curăţitoare S l a v ă ... .. Doamne miluieşte ori). pe cre dinciosul. şi nesuferind a Te vedea fără dreptate 1984. Şi acum. aţi luat cele nestricăcioase .. din Octoih.. Cel ce singur Stînd înaintea Crucii Tale. * · » T a t ă l nostru. 149—150).. .. Sedealna Trio - dului. şi sfîrşind... oarecînd. mîhninduce voia A c u m l i b e se r e a za ă . o metanii să mîntuieşti pe Slav ă. c u m e t a n i i . . Dumnezeul nostru.. T r ocum p a r e l e Te : -ai ridicat pe toată Cruce ca un osîndit? Vrînd cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. Ş i apoi S f i n t e D u m n e z e u < . a C r uşi cii. pe Cel ce L... . iarăşi metanie. După a doua Catismă. Stih : Milu sfinţilor. S f:i nCel te Du m ncu ezeu l e ... ţii T a t ă l n ofăptura. Şi acum.. Doamne şi Stăpînul vieţii mele. pre cum s-a Slavă. troparele zilei şi Şi iarăşi aceeaşi stihiră. că părăsind cele stricăcioase.. “ t o c o a m n e .. lău daţi neîncetat Treimea cea de o fiinţă. e d . se cîntă Aliluia şi se fac metanii şi seara şi dimineaţa. s t r u . şi trei metanii mari.aţi dat (vezi p. Si acum. Slavă. dinaintea Postului: I ile vrăjmaşului.. t osurpă i a o a s tmeşteşugi a. icilor : ei..p . Ceea ce eşti mai cinstită. e.. 112 ). l Iui Hristos.. liiar dacă s-ar intimpla vreun stint. Preotul : Cel ce este binecuvântat Hristos.zis . Tot aşa se ).. .. şi se ajunează nu se după c fi rinduială. şi otpustul mic. c u metaniile vreme A fiind în veci vă m u c e n încercaţi.

ca să scapi cu irmosul pe 6. pe 6. ca la o ajutătoare ta re. arătînd cele ce sînt ale firii noastre şi hotar punîndu . şi din Minei al sfintului. roagă . glasul al 2-lea : Irmos : pe poarta credinţei. spre poporul Tău. şi în Triod pe 4. Pentru aceasta lăudăm dumnezeiască răstignirea Ta.us ee . şi Psalmul turma ta de toată primej dia. Aceluia rîvnind.lui pe 4. Dumnezeul nostru. rugăciuni îndemnîndu . noi păcătoşii. din Minei. şi a 9-a cu a 7-a. s . ntinsu. ca să prăznuieşti la înviere duhov . Cîntarea l-a şi a 3-a.cs it e tC viîn nt u lu Vo as . Doamne. . în acest chip : Întîia cîntare a Canonului din Octoih cu irmosul pe 4. m. Trip n e ţs u ee ş ct iu ău d T rli oM da . Apoi irmosul.ne nouă. glasul al 4-lea : Irmosul : Cu rugăciuni şi cu posturi să fa cem milostiv pe Mîntuitorul . Găteşte .. Dumne zeul meu. şi din Triod pe 4.ai blestemul cu moartea Ta şi ai înviat cu patima Ta pe oameni. că la tine năzuirn.te. al Crucii Laud preamultă. că ai scos pe poporul «Tău din robia Egiptului şi ai aco .«ceasta cei neputincioşi s -au încins «cu putere». şi te curăţeşte mai înainte de pat ima lui Hristos.r ce u ii rm li l p despre post. Cîntarea a 3-a : Irmosul : în acest fel de cîntare se lasă Canonul Octoihului şi al sfintului din Minei . cu începutul :Mîngîiaţi.voi Ţie..L neîncetat pentru noi . omorît. P Alcătuire a lui Andrei Criteanul Ierusalimiteanul. împreună cu El. Născătoare de fire nepătimitor. C A N O N U L T R I O D U L U I ntru Domnul Dumnezeul meu s-a întărit inima mea. lisuse iu bitorule de oameni. Cîntarea l-a. al siîntu . Ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu. oştind Domnul după omenire spre învăţătura noastră. 6. Născătoare de Dum nezeu. Asemenea se cîntă Cînta rea 8 a cu a 6-a. Iar în care cîntare vine Ae ps o i.niceşte. şi Tripesneţul pe 8.. Milostiveşte -Te. ca un Dum nezeu cu ochi milostiv. Doamne.A Născătoarei de Dumnezeu : 54 pătimind. o suflete.. A Născătoarei de Dumnezeu : înta. 3 Tricintarea lui Iosif Cântarea a 3-a. a biruit pe ispititorul . Minunatul Enoh prin postire s-a mutat de pe pămînt. ac eluia credincioşii să rîvnim. şl se cîntă Minei ui în cântările ce sînt mai sus. cercetează pe toţi cu mulţimea îndurărilor Tale. Dumnezeiescul Moise prin postire s-a învrednicit în Sinai a vorbi cu Dumnezeu faţă către faţă . şi căutînd. mîngîiaţi pe poporul Meu. că se bucură Ziditorul de pocăinţa făptu rilor Sale.Ţi -ai palmele pe Cruce.te.a tînguit cu plîngere şi MIERCURI a strigat : Cum pătimeşti Cel ce eşti din Toţi la tine alergăm. spre C a nbunătatea o a n e l e s e c î Ta n t ă cea : din Octoih.«perit căruţele lui Faraon şi puterea «lui». . să ne mutăm de la stricăciune la viată. el . pentru a . preadulcele meu Fiu ? Dumnezeu.

A Născătoarei de Dumnezeu : Irmosul : \ nălţîndu -Te de voie pe Cruce. să luăm darul cel dat de Dumnezeu. sădi cunoscut-am «!or bune.meu. a Născătoarei... care potoleşte arsura Slavă Ţie. slavă Ţie iisuse. DE . prin credinţă strigînd: Dum nezeule.a făcut. celor ce am greşit mult. Preacurată Marie. Hristoase.. vremea Pos tului Vremea cea fericită a Postului.‟ şi cel ce se îmbogăţeşte cu aceasta. . tuire . Altă Tricintare.. lucrătorule al ce mut. care cu puterea Ta. nevoinţa înfrînării se apro pie Dumnezeu fără ispită bărbătească. Veniţi să plîngem împreună cu cu vîntml. ca să ne aj utorezi spre voile Tale. .. fii milostiv nouă. Doamne. . din mina Celui ce ne. Bogăţia nefurată este darul cum pătării. cu voinţa fierbinte să ne sculăm ca şi ai rămas nestricată. toride al lucrurile celor folosi «Tale şicu m -milostivirea am spăimîntat. şi ai arătat ziua. cu ajutorul tău Preasfîntă Stăpînă. mult-îndurate. Avraam. dar. slavă Ţie. O * ridică . ma credinţă mă închin dumnezeieştii închin Tatălui şi pe Piui slăvesc şi pe stăpînir ii Tale. de să ne apropiem cu grabă. că ai născut pe deschis. Slavă.. . . prin virtute şi prin iubi Sedealna sfintului din Minei. . Duhul laud. «slavă Ţie. Primind A N ă s darul c ă t o a r e i Postului. Fiul lui «Dumnezeu». mijlocirea ta.ină din somnul lenevirii cu tre. Dumnezeul nostru. ί iuţind. Iisuse al meu pentru mine. să propovăduim oprirea poftelor. Şi rea de străini. Ta». / V Mintea mea cea stearpă fă -o rodiuzit-am auzul Tău şi m -am te«toare de virtuţi. ca tămăduieşte rănile sufletului să luăm iertarea gresealelor noas . scuturînd toate laţurile vrăjmaşului. roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru pentru lume. S l a v ăşi . toată făptura pă mîntului s. a N ăsc ătoa i : ÎN ŞA PT Λ N1 INA LAS ATU Ş L Ίc u SEC BRlNZ Λr e Necuprinsa este taina naşterii ta şile ceîe dinaintea Postului s -au le. ( .Doamne». întunericul cel prea adine al lenevirii. Rănitu -Te-ai pe Cruce. şi să -tulburarea l lucrăm cu poftelor deadinsuî.i Ia m . re a venit la el în chip de îngeri. Ca acum. să strigăm cu lacrimi către Stăpînul : Dă ne. păcatului. se va îmbogăţi de Dumne zeire. «toare. ai a T r lost e i m i i :împuns în coastă Bunule . acelaşi glas : Irmos : Mintea mea cea stearpă. a primit Treimea.. Cîntarea a 4-a : ioţi veselinclu -ne. Maică Fecioară. şi s -a rupt catapeteasma Templului. pe noi cei ce ne închinăm Tie. mîntuieşte -ne străluceşte razele pocăinţei a răsărit . Irmosul : -»1 'ostul să . binecuvântată Fecioară curată. pentru aceasta cu lecînd genunchii la pămînt. stăpînirea cea cu o voie şi în trei ipostasuri. Cîntarea a 5-a : Irmosul : 'el ce ai răsărit lumina şi ai lu minat zorile. a Crucii.a clătinat.I sfinţim cu dragoste . Mîntuitorule. Maică fără prihană. d e D u m n e z esă u : prea slăvim pe Cel ce ni l -a dat spre mînPotoleşte me le.

a scă pat de amestecarea femeii celei fără de lege. osul : rogi pe Cuvintul cel mai înainte de ă slăvim pe împăratul Hristos veacuri. păzeşte turma ta si o fereşte nevătă P y P i a r d a c ă n u a r e . cinstitul post l.«te. David a căpătat biruinţă asupra celui de alt neam şi împărăţia a aflat. Hristoase Dumnezeule.a atins cu cleştele de buzele lui. 3 oştind mai înainte Iosif.L. Pösiiud mai înainte Daniel împre ună cu cei A N trei tineri. cu dorinţa.«dîncul greşealelor şi mă mîntuieş . ca sa scăpăm şi noi de focul gheenei.mă dintru a . Cintarea a 6-a : Irmosul : ) recum ai mintuit pe Iona proorocul. şi întru Domnul să ne încununăm. prin înfrînare. Dumnezeul nostru. Hristos şi să cunoaştem ce este da rul postim. Pentru aceasta şi noi să stingem. să postim dar din inimă.au mărturi . fălcile leilor au ăscătoarei de Dumnezeu : sfărîmat şi au călcat văpaia cea Curată Născătoare de Dumnezeu. să mîntuiască tot neamul celor ce te laudă pe tine. s e z i cI er m se a od se u ll n : a mu cenicilor. ezeu : mată. Cu postul. 56Postind odinioară Moise în mun tele MIERCURI D u p ă C i n t a r e a C aân 6t -a ar . să luăm biruinţă a .L şi -L preaînălţaţi întru «toti vecii». acelora.a făcut.a păzit de chit. ci fă cu noi «după blîndeţele Tale în veci». şi împărăţia a dobîndit. cu «glas mare grăind : Toate lucrurile «laudaţi . Ninivitenii cu pocăinţă fierbinte şi cu dragoste au prefăcut urgia lui Dumnezeu . cînd s. Să ne facem şi noi ca Daniel acela. A Născătoarei de Dumnezeu : Fecioară Maică nu înceta să I r mcurată.supra vrăjmaşilor. Te ru găm nu ne ruşina pe noi. Celor trei tineri să urmăm cu frică. arzătoare. cuptor tinerii cei robiţi. Care S. şi Ilie pe car de foc a fost înălţat la cer. cu postul. . şi să ne curăţim trupul. Unule. pe Care L. ca să scăpăm de nevoia ghee nei. ceea ce fără stricăciune ai purtat pe Dumnezeu în pîntecele tău. Pentru aceasta şi noi. Postul de acum ne cheamă pe noi la Ceea ce aialergăm născut dar cu toţi mijlocire ne pocăinţă . şi tot du hul cu totul lui Dumnezeu să -l în chinăm. Iubiiorule de oameni». Iu «bitorule de oameni .7a -a . pe Acela nu înceta rugîndu. săgeţile cele aprinse ale vrăjmaşului Veliar. să cu dorirea spusă pe Mîntuitorul lumii. văzător de Dumnezeu s . 1) umnezeul părinţilor. oarecînd . toţi să urmăm. «aşa şi pe mine scoate.«sit în mîntuiască sufletele noas tre. precum şi aceia de cupto rul Vavilonului. Pe Iona. care prin post a îmblînzit în groapă pe leii cei ce răcneau. A N ă s cC ăâ to d ea D mn na tr ae rie a 8u -a . ea c oa nd cu m ΗΜΗΜηΜΜΜΜ Sinai. Prin postire a gustat odinioară în ţeleptul Isaia din cărbunele acela. Să postim şi noi cu inima curată. să Domnul.l s f î n t u l u i .a întrupat din tine.

şi după naştere a rămas fecioară cu rata. binecuvîntaţi -L şi . slavă Ţie... Fecioară. minunea «Fecioarei în muntele Sinai. razele soarelui de fri că s -au Domnul. du - fletului şi goneşte negura patimilor. pe Care L -a laudă pe Tine întru toţi vecii. şi dueîndu -i în rai.. înălţînd pe Hristos întru to ti vecii.. idicîndu. a bi ruit pe vrăjmaşi .daţi -L ca pe de voie. Hristoase Mîntuitorule.S A P r A M I N A L A SA run i s rc D E B RI N / Λ A l t ă T r igrabnică cîntare ce eşti a oamenilor scăpa . cu puterea ta pe toţi cei ce te slăvesc mîntuieşte -i în veci. iar Tu. hovniceste luminează simţirile suß P sărăcăcioasei mele cîntări. 9 Postul omoară patimile ceie de su flet pierzătoare. iarăşi ai chemat pe Aclam A IViescă t on ro i de Dumnezeu : împreună cu Eva.şi Moise palmele. Mîntuitorule. Stăpîne al Iui Iosif şi vitejiile lui David. I n chipul crucii ridieîndu. pentru aceasta binecuvântăm iubirea Ta de oameni. în munte. pe Cruce mâinile întinzîndu. ..L preaînăl . JL η tocmai cu Tatăl pe Fiul şi pe Duhul credem a fi. Căreia cu Născătoare de Dumnezeu. Te Pe împăratul Hristos.Te şi în coastă împuns fiind. neviclenia Iui lacov. tâlharul Te. Pentru aceasta vecii. Irmosul : Să lăudăm. pe Îiiălţîiidu -Te Tu.57 I /'f J3?21. Cel ce S-a pogorît. tă ria sihaştrilor. ai omorît tirania iadului cea a tot pierzătoare. Λ Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. eu credinţă ne închinăm.-mi în drăzneala Ci. lui ? cel întunecat acum cuînvăţătura multe pă cate Arie pururea călcînd -o.l îmbrăţişăm din inimă. Apoi Tri cin tarea Irmos : Pe Dumnezeu. o. Sfînta Treime Cum Siînt te voi lăuda după cuviinţă.. Slavă Ţie.Ţi. nădejdea credincioşilor. Dumnezeul nostru. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului.L preaînăl . Dumnezeu.«ţaţi întru toţi vecii». Irmos : Pe Cel ce a închipuit. pe cruce Acela toate lucrurile îău . Hristoase Mîntuitorul meu. întru o Dumnezeire. Pentru aceasta noi să .. a Născătoarei : ß 7 > Cu piroane pe Cruce pironindu. înţelepciunea celor clin nevoi adevărată spriiini toare. Deci să -l Pe Cel ce a închipuit mai înainte «oarecînd în rug lui Moise. cîntîndu-I şi preaînălţîndii-L pe Dînsul întru toţi vecii. tuturor. şi .ţaţi întru toţi stins şi ziua a apus. şi cu adevărat aşază pornirile şi mişcările inimii. Răsărind vremea Postului. Preasfîntă ! Iartă 0 Si acum.111.«ţi L.a mărturisit pe Tine Dumnezeu întru toti vecii. lăuda .ai arătat . Cruce. ci ec inţa lui Avraam. ai izbăvit pe pă mînteni din blestem şi bucuriei celei fără de siirşit părtaşi i . ar ma împăraţilor. ^ no * ' b luţile acestora: 1 7 bl întru toate tare ajutătoare. şi barbaţia lui iov.Te pe cruce. slava preoţilor. Hristoase. şi desfătările cele omorîtoare. născut nouă Fecioara Maria.

Cel ce eşti slava robilor «Tăi şi cununa credincioşilor . bucuria lumii. la uda fecioriei. cu ajutorul tău cel tare. de pe cu ne I A Născătoarei de Dumnezeu : Cu rugăciunea cea preagrabnică. ărarea cea bună a virtuţilor se deschide.tuit din blestemul legii. ca să scapi neamul ome nesc din robia vrăjmaşului. stăpînă curată. cu înfrînarea si 7 * rugăciunea. Pentru a. ai pironit. Ι e lemnul Crucii de voie pironindu. pe noi pe toţi ne -ai mîn. A Născătoarei de Dumnezeu : ţ ^ ărim toţi iubirea Ta de oa meni. de patimi şi de greşeale.a «născut pe Tine». ceea ce eşti Maica şi slu jitoarea Dumnezeului nostru. întărirea îngerilor. pentru aceasta lăudăm preacurata Ta răstignire. Altă Tricintare Irmos : Pe ceea ce a zămislit.Te. îndurate. iată. Ι Ghedeon acela numai cu trei sute bărbaţi.. pe care de bunăvoie le -ai primit.58 MIERCURI turor . de toată asuprirea potrivnică. ci vrînd să luăm şi noi parte din Şi se cîntă: Ceea ce eşti mai cinstită. e Cruce dumnezeieştile palme * întinzîndu.Ţi ai împreunat cele de mai înainte osebite Mîntuitorule. şi . sus al lui Navi cu înfrînarea a sfinţit pe popor şi cu sorţ i le-a îm părţit pămîntul făgăduinţei. Hristoase Mîntuitorul «nostru. Cîntarea a 9-a : Irmosul : acestea.ceasta după datorie pe Tine Te s lă vim. preacinstită. ajutătoarea oamenilor. păzeşte acum pe cre dincioşii robii tăi. tuturor se găteşte. nevoinţa dumnezeieştilor posturi. păcatele noastre pe cruce. spre folosul sufletului. cu postul fă . Hristoase.a hrănit în pustia cea neumblată.... cu luminile a biruit cei de alt neam. Apoi Tricîntarea Irmos : Pe Dumnezeu Cuvîntul.. Cel «ce ai mărit pomenirea celei ce Te. I Bucură .. cei ce voiţi să vă nevoiţi după lege rugaţi pe Hrist os să ne dăruiască nouă de sus vreme cu pace. cu acoperământul tău cel pururea veghetor.du-i mai înainte Iordanul. aceluia şi noi rîvnind să asemănăm. trecîn . Marie. oţi ne închinăm patimilor Tale.cînd minuni.a trecut şi I .te curată. şi cu suliţa coastei Tale ai rupt viclenele scrisuri ale păcatelor şi smintelelor celor rele . Mîntuitorule. C u piroanele dumnezeieştilor Tale mîini. Moise în Egipt marea a desfăcut şi pe popor l. să ne rugăm Stăpînului tuturor ca să ne ajute. iar de ispite izbăveşte -ne pe noi.

şi -i I. nu S l a v ă Ţ i e .. va pentru sulletele noastre. Şi sfîrşind închinăciunile.. nici sabia. a tine. Apoi : împărate ceresc.a răstignit pentru tine. ca şi cum aţi fi fost cu tru puri străine.. Doamne.. pe credincionsul.. Amin.aţi adus aminte de fire. mănîncă. rilor moştenitori v . nici primejdia.A viemea STIHO A V N À cu Sam oglasn ic a zilei.vă... Doamne miluieşte (de 40 de ori). /P Slava. părîndu . aţi luat plata . D u m n e z e u l n o s t r u . ii (de 3 ce pe dupa vrednicie.aţi făcut. Si Pe voi prealăudaţilor mucenici.. a strigat : Preadulcele meu Fiu. strigînd către El : Pome neşte . cînd vei veni întru împărăţia Ta. 104).. A mucenicilor : Cel ce este binecuvântat Hristos. nici scîrba. avut către Dînsul nevoindu .. nici prigoana. pe singura demonilor celor mai răi te «Născătoare de Dumnezeu. nici foamea. se zice iarăşi rugăciunea loată . pentru durerile voaori)... ( \ e z i p ..... 1 0 4 ) . mai presus de fire. împărăţiei ceru ticce Postului pace. care nici odinioară nu «ciosii o mărim». Doamne şi Stăpînul vieţii mele. Ceea ce eşti mai cinstită. e cei v. Sfinte Dumnezeule. glasul 1 : I ■ De bucate postind... Dumnezeul nostru. Te-ai pironit pe lemn cu trupul ? Apoi : Sine este a ne mărturisi. troparul : In Biserica slavei Tale stind. Rugaţi scapă de robia vrăjmaşului. nici strîmtorarea. binecuvântează părinte : Preotul zice : Ecfonisul : Stih : Umplutu-ne-am dimineaţa de mila T a ..mă.. cu rugăciunea Sfintului Efrem : Doamne şi Stăpînul vieţii mele. Şi acum. Stih : Şi să fie lumina Domnului. T r e i mCruce. si «fără de ani din Tatăl. suflete al meu. Şi acum.ţi că stai înaintea Mîn tuitorului Celui ce s.. invredniceşte -i cu puterea ta de a sl?e. şi Irmosul : de pofte necurăţindu ..p... totdeauna.. plîngînd.. nici furia fiarelor. nici focul cel ameninţător n -au pu lul să vă despartă de Dumnezeu. ca un « vîntul Cel ce a strălucit mai înainte mincinos vei fi urît de Dumnezeu.. nebăgînd seamă de moarte. se fac 1— in chinăciuni mici.. Ci . ce vedere nouă şi preaslăvită este aceasta ? Cum. pe Cuface ţie pricină de îndreptare. credin vei asemăna..te. Tatăl nostru. Cel ce tii toate 7 P cu mîna.. Deci caută să nu faci netrebnic postul păcătuind . Pentru aceasta. Slavă. ... . zicînd în taină la fiecare închinăciune : Dumnezeule. (Vezi Ceaslov. s l a v ă Ţ i e . (a Crucii) Fecioara cea fără prihană dacă a văzut pe Mielul înălţat pe cruce. Dupa aceasta.. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ci nemiş cat să rămîi spre pornirile cele fără cale. 78 —79) Şi se fac trei metanii mari. că de nu ţi se va «pîntece. Ş i aceeaşi s t i h i r a .SA I M A MI N A L Ă SA TU L UI SEC DE I Î RÎNZA 59 tinerea Să ne dea ^ iertare păcatelor noua mai vârtos pentru dragostea ce aţi păcătoşilor. (vezi p. în deşert te e cu ceea ce a zămislit după trup în lauzi nemîncarea . şi mai ales că te răstigneşti împreuna cu Cel ce s. Svetllna glasu l u ite d iiubesc n Octoih .. curăţeşte-mă pe mine păcătosul. a Născătoarei : Podobie : Ceea ce eşti bucuria..a răstignit. ed. 1984. Intru numele Domnului...

iar teascurile vor da peste margini de must si de untdelemn.1). locuitori ai Sionului. şi v -a mai trimis şi ploaie. La ceasuri.vă si vă veseliţi 7 f · * Acestea grăieşte Domnul : «întoar ceţi .12). şi miros de stîrv va porni din el. căci Domnul a făcut lucruri >* mari! Nu vă temeţi nici voi. căci au înverzit păşu nile pustiului.vă la Mine din toată inima voastră. cele . Apoi morţi. Din Proorocia lui Ioil citire : (II..ne pe noi . O. căci El v a dat pe învăţătorul dreptăţii. ca odinioară. Ui ţară. Şi voi. Dumnezeul meu să nu taci de către mine (ps. Eu vă voi trimite grîu.n60 e m i l u i e ş t e ( d e 1 2 o r i ) . Şi acum. must şi untdelemn şi vă voi sătura şi nu vă voi mai face de ocară printre neamuri! Prăpădul duşmanului de la miazănoapte îl voi depărta de la voi şi -l voi izgoni în spre un ţinut uscat şi pustiu .. Pentru ce să se spună printre neamuri : «Unde este Dumnezeul lor?». cele mari. smochinul si vita de vie ' I > vor fi plini de roade. anima lele cîmpului. căci pomii dau roa dele lor. 27. încet la mînie şi mult . căci El este milostiv şi îndurat. Şi ariile se vor umple de grîu. Stih : Către Tine. voi striga.aţi pocăi.mîne de pe urma voastră o în Domnul Dumnezeul vostru..Milostiv şi -I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră.şi otpustul... H r i s t o a s e l u m i n a c MIERCURI ea şi adevărată. Doamne. glasul al 3 -lea : mpărate Sfinte.vă către Dom nul Dumnezeul vostru.. se citesc Ceasurile al treilea şi al şaselea. cu plîns şi cu tîngu . tot acesta. bucură .şi bată joc de ea neamurile !». căci a săvîrsit lucruri mari». Doamne. ar ră . şi întoarceţi . şi se va ridica din el duhoare. capă tul lui spre marea cea de la răsărit. cu postiri. mîntuieşte . Si vă voi da ani I 9 de belşug în >o · locul anilor în care au mîncat lăcustele mici. poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta (P s 27. ploaie timpurie şi tîrzie. Apoi P R O C H I M E N Glasul al 6-lea : să zică : «Milostiveşte -Te. 12—26) teme. iar sfîrşitul la marea cea dinspre apus . cu me tanii şi cu troparele postului.te şi te veseleşte. Doamne.ire». către poporul Tău şi nu face de ocară moştenirea Ta ca să . bucurati. toate. cîe Care se înfricoşează si se cutremură T . Slavă. Litie în pridvor şi ecteniile pentru în aceeaşi miercuri a brinzei. Nu ie 9 Mîntuieşte.aţi întoarce şi v . de v . Atotputernice. Pentru aceasta a răspuns Domnul către poporul Său grăind: «Iată. nu se loveşte în clopot. La Ceasul al şaselea Troparul proorociei. că poţi ierta păcatele ca un milostiv. Sfîşiaţi inimile şi nu hainele voastre... Dar Domnul este plin de zel pentru ţara Sa şi Se îndură de poporul Său.

.a primăvara floarea pocăinţei.I i m va slobozi tunetul Său : pămîn .b i c e i . ....ii nouălea. Egiptul va ii pustiit şi Edomul se va preface in ţinu t Dom nelocuit. Cu sfinţii odihneşte. Voi răzbuna sîngele pe care .. toate pîraiele din Iuda vor şerpui umplute de apă. şi celelalte > — ><'·>' ocol o voi aobişnuite ale Postului. . albiile dau peste margini . de tinăciunea. : ă nădăjduiască Israel spre nii! din împotriva fiilor lui de pricina acum şisilniciilor pînă în veac ( 1 3 0 . din munţi va curge must. suflete al meu.rue in A p valea lui late. ia în urechi graiurile gurii mele ( ps.rîţi . Şi acum. iar din templul Domnului va ieşi un iz vor care va uda valea Silim.. Sfinte Dumnezeule. Unule.te-ne pe noi.o m u l uS i'A fi n7nh AdUCrt( k I1 V 1" IN P i1 a f1 iAlM ui IN D A um LÂ . Iuda. Slavă.... întru numele iau. glasul al 3-lea : LA S T I H O A V N A umnezeule. 13 0R .. I roi metanii mari. fără cintare...a uIerusalimul înălţat ochii m ei fc N.. şi 2 3 să .. Postului şi ne curăţim toată în de lumină iic.. 53. iar străinii nu vor mai trece pe acolo. şi celelalte. . pe Domnul... în veci de. i cele 12 închinăciuni.. 5 )fiind .... Ceea ce eşti mai cinstită.. în muntele cel sfint al Meu . S l a v ă .a pururi şi din nici nu s .7G^\ Λ G' Î/* I · ‟·. fraţilor. Din Sion Domnul va striga puternic şi din Ierusa ..l e a : •··1 holda este coaptă. Şi in vremea aceea. fărădelegile lor n . Atunci veţi cunoaşte că Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru.2)..D.. Mulţimi şi iar mulţimi în Y alea Judecăţii. Şi acum. nul A p nu o i : l. Şi se citeşte împreună şi Ceasul . >X.. După aceasta se începe Vecernia : Veniţi s ă n e î n c h i n ă m . că au vărsat sînge nevinovat 111 pă .niîntul lor. Stih : Dumnezeule.-V/ r‟:'\S în săptămînă lăsatului sec ele brînză LA VECERNIE.I'l SEC DE liRlNZA 61 şeza scaun de judecată pentru toate :i l«Sa I ! .Acestea V I grăieşte d o m n u l u i Domnul mieii o o r . g l a s u l a l 5 ... Dar Iuda va fi locuit Sliii : Doamne.. Ca re sălăşluieşte în Sion. mîntuieşte mă. Ceea ce eşti folositoare creştinilor.l zicem : Slavă lubitorule de oameni. Aduceţi seceri. condacul hramului şi al sfîntului. ... 1 )O .Slavă.am I n v r erăzbunat ciniceşte-ne D o a va m n e locui . Căci aproape este ziua Domnului în Valea Judecăţii ! Soarele şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd lumina lor. căci teascul este plin. in s e a r a aîn cea sta. Si dupa : Tatăl nostru... ( d e 3 o r i ) . . căci trezească neamurile t o a t e oi : Deg rab să ne întimpine îndură . si întru puterea Ta mă judecă ( T s · 33< ). . MIERCURI SI ARA La Doamne strigat-am. Samoglasnica zilei. auzi rugăciunea mea. văile vor li pline de lapte. Hristoase... Obedniţa şi Fericirile. Doamne miluieşte (de io de ori). glasul al 6-lea : (ps. P s a l m u l 10 8 ■ Rinecuvintează.. Şi acum. se aduceţi Domnu lui slavă şi c i n s t e ( l > s . nu s-a mîndrit inima mea. Ierusalimul va fi altarul Meu. Din Proorocia lui Ioil. Şi trei închinăciuni : Ceata cerească.vină popoarele din jur. cobo .. Slavă..tul şi cerurile se vor cutremura a.au seamăn.SATUI. veniţi. Ş i a c u m p R o ( Η I Μ E N. Doamne.vă. citire : j } ăsărit . şi celelalte... Deci să pe noi.. ( ni M neam în neam. Sionul veac»... m După aceasta. 1 ) . Apoi rugă ciunea iDumnezeule şi Doamne al puteri lor. inn Ie du pr ă ja e io . şi Dătătorului cîntînd să . Pomeneş .tunci...

stăpînă primeşte rugăciunile noastre.o.r ţ i i .... 98)· Şi iarăşi samoglasnica : Stih : Miluieşte-ne pe noi. cu rugăciunile lor mîntuieşte . se cd ae ult ee lte i pA ic ar D ia ntb î ir aî n C i ss m Se n pu ols td oe l i llo s r şO i tc utlo c ă.. g l a s u l au a l 4întune -lea : necat. al Născătoarei. Slavă.. că in aceste două zile se cîntă Aliluia. (jeea ce eşti mai întîi sfîntă curată. pre cum s-a arătat mai sus. rugîndu. ca să miluiască su fletele noastre. plinire a proorocilor. ciunii ..se. vestind mai înainte tuturor învierea Lui şi se roagă Domnului. tot aceasta. dului..se şi cu dragostea Crucii Tale sufleteşte unindu -se. Şi acum. ieşirea in pridvor. şi dobîndind cu nunile. cu cei fără de trup se roagă pentru sufletele noastre... cîntarea apos tolilor.zei . au nimicit tirania vrăjmaşului. a Născătoarei : Fecioară Preacurată. rătăcirea C î n t a r e a şi a 4 . şi trei metanii mari.. cu nădejdea încredinţîndu . Apoi ecteniile : Miluieşte-ne pe noi. Slavă. Iar la cintările care au tricintare.. (vezi p.. Bine voi cuvînta pe Domnul. Mucenicii Tăi.te Fiului tău împr eună cu Apostolii Lui . Doamne. Slavă.. după Tatăl nostru... Fie numele Domnului. mîntuieşte -i de tot felul de ispite şi de nevoi şi de pri mejdii cumplite.. risipind întunericul înşelă Irmos : Auzit-a proorocul. Iar canoanele se cîntă. ăă . Apoi se citeşte Cuvintul Sfintului A nastasie. Şi acum.for uminat.. l a l i t e r a E ş i G . nici Liturghia mai înainte sfinţita. cu credinţa întărindu ..au lumea cu raza cunoş Alcătuire a lu i Iosif. Apolisul. miercurea şi vinerea in săptăniina brin .. a Născătoarei : \ stăzi încununează toţi Aposto lii Postul cel de patruzeci de zile şi mai înainte curăţitor.. Iar după Vecernie în aceste două zile se mănincă brînză şi ouă. nu am apucat de la Sfinţii Părinţi să se facă nici Liturghie obiş nuita.. şi Litie pen tru cei morţi.. Doamne. J O I (vezi p.. din Octoih şi din Mi nei. după obicei.. Doamne. ceea ce eşti acoperămînt celor ce necurmat nă dăjduiesc în tine...... Dumnezeule. glasul al 5-lea : Sedelnele Trio - Podobie : Pe Cuvintul cel împreună. cu metanii seara şi dimineaţa. . Cuvine-se să te fericim. păzind pravila celui între sfinţi Părintelui nostru Nichi .. dfiîn ih După a doua Catismă.. Şi acum.. lauda cetelor cereşti. .. troparul sfintului.a . Acum slobozeşte.. pre cum este obiceiul.Jtinţei de Dumnezeu ucenicii Tăi. Şi Psalmul 50. TRICINTAREA Se cuvine a şti : Că în Palestina. şi sfinţesc vremea Postului cu puterea lui Hristos Mîntuitorul. se lasă la o parte cintările din Octoih. Şi mîntuieşte pe toţi cei ce te laudă pe tine.. . care este in părţile Ierusalimului. 98)· A mucenicilor : JO It î L A R E N Esau vi neri în Iar de se va în m pU l a Tm ie rc uIr i săp tu ăp nă iin za et i.. iguinenul din Muntele Sinai.62S t i h : C ă t r e T i n e a m r i d i c a t o c h i i m e i ..

mai înainte de a mă topi moartea.aDumnezeu i aşezat. opreşte . ca Manase. cei ce avem tie buinţă de milă . glasul <il 2-lea : ca nişte prealăudaţi.. fă -mi. aţi luminat cu înfrînarea pe toţi cei păcătoşi şi pe cei drepţi.. toate marginile le. 63 fără căinţă.. cuvînt. Pentru a ceasta aleargă sufletul meu către Stăpînul tău.1. Pentru aceasta strig el Tie a: tre cut O p dumnezeiasca vestire a dumne«Slavă puterii Tale.mă cu veşmîntul cel luminat al naşterii de -a doua. mai presus şi de lire. şi ai născut.ţi gura cu postul şi cu cuget de pace şi hrăneşte pe Domnul cu facerea de bine. cerînd sa iei iertare păcatelor tale celor multe. nu sol. Domnul. Fiul Iui Dumnezeu. Dumneze ule. Apostoli. zeieştilor Tăi ucenici . eu ticălosul . ca nişte jertfe binemirositoa re. din adîncul Recunoştinţei întorcmdu -1 l a cunoş tinţă. R uptorul poftelor cu roua postului răcorindu . nici I r m o s : T o a t e de l e . ca să cînte : Binecuvântaţi Iu ι 1 * crurile Domnului pe preaînălţaţi în veci. că însetează Indu ratul de mântuirea n oastră. e tine liman de şi zid Irmo s u l mîntuire : Cînt area a 8-a : nemişcat. pe toţi oa menii iaţi învăţat să . Doamne. A mea Născă ar ei ele D u mvicleşuguri nezeu : iaţa st-o a siîrşit cu şi Zămislit în pîntece.. enit.L caută cu o sir die şi îi slujesc cu dragoste. Deci sa-1 întîmpinăm luminat. că peste «omul. ci Tu. cu razele învăţăturilor voastre.reşit -am mai mult decît toţi menii.I Lui bucatele virtuţii. stăpînă Născătoare . adueîndu. Doamne..aţi împodobit cu postirea şi aţi înfrumuseţat acum cu adevărat spiţa cea de bun-neam a sufletelor noastre. C. cu laude şi cu cîntări de taină.C BRΙΝΖΛ şile cele dinaintea Postului. pe Stăpînul bunătatea Ta. Hristoase. primind haine de muritor. pe noi cei isipind întuner icul neînfrînării ce te fericim pe tine...l aibă ca o cetate nejefuită şi locuinţă de siin ţenie. chipuri de pocăinţă. Altă Tricintare. urge rea Postului celui dat de Dumnezeu s-a· deschis. Cel preaîndurat grăbeşte mă mîntuieşte.ai din Fecioară. primesc pe cei ce alear . m-am îmbrăcat în ele. arul pocăinţei cel dumnezeiesc s -a arătat. ce sînt încununate cu bunele roade ale nevomţelor. Doamne». făpturii. Slavă. Apostoli. şi am păcătuit oa - .. Te -ai tu cu rugăciunile tale scapi din ot pămîntul s -a umplut de lauda «întrupat şi in -ai mîntuit pe mine tot primejdii suiletele noastre. şi se întinde să dea iertare celor ce. cu de Dumnezeu Născătoare. îmbracă . dc cu toată -ai necurăţia. Domnul şi -L Ca nişte mărgăritare luminoase. că «înger.ga cu t rezvie. Deci să alergăm împre una toţi credincioşii degrab.. ci Tu însuţi. şi strigă ne încetat : Binecuvântaţi 1 u c r u r i i e Domnului pe Domnul. Ta. cl Născătoarei : pentru îndrăzneala neînfrînării. mîntuire aducînd celor ce petrec în nevoinţele şi în luptele su dorilor şi ostenelilor ei. toţi credincioşii te ştim. dar mai scappresus la Tine. Căruia neîncetat te roagă. Irmos : Venit-ai din Fecioară. Apostoli ai Cuvîntului.I. uflete. eu ticălosul. să ne mîntuiască de toată mînia. Şi acum.

. pofte de la pe bucate. Domn şi Ziditor şi Mîntuitorul meu. a Născătoarei : Sfîntă Născătoare de Dumnezeu. Apostoli. Care S-a amestecat cu chipul omenesc după ipostas. curăţind mulţimea răutăţilor mele 9 9 9 cu mijlocirea ta. CA w · Pentru că v -a trimis Hristos pe voi. şi cu singură dum nezeiască rugăciunea ta. şi luminători luminaţi pe pămînt s . să iubească ce vin cu înfrînarea. 9 7 «şi . Se cintâ : Ceea ce eşti mai cinstită. lăudăm cu bucurie pe Cel ce v .. pe care cu dragoste le aduc Ţie.. Ucenicilor. de vreme ce a primit pe Cuvintul. şi călcînd toată puterea vrăjmaşului. Hristoase. «cântare vecuiioare se cîntă : Pe «Domnul toate lucrurile lăudati -L. ceea ce eşti plină de har. în care a binevoit a locui Cel Preaînait si Domnul Dumnezeu. e voi..a făcut pîntecele Maicii lui Dumnezeu. şi vă . ce «se hrănise cu multă materie . izbăveşte . al tinerilor celor curaţi.a întărit pe voi.am hrănit cu postul.. si s -a 7 9 7 9 «depărtat focul cel neosteni tor. post că tre şi Tine. să de se cuget necurat ci nu şi mă uri mine cel oprească de la. am arătat oamenilor calea cea dreaptă. fiind biruit cu dumnezeieştile învăţături. ca să ne scoateţi din adîncul păcate lor.L laudă. Fericit s. să . Dumnezeul meu.au arătat . propovăduind pe Domnul în trei feţe şi în . şi spre lepăda rea poftelor . duitori şi eu nu am ca adus sufletucugetele lui meu neamurilor. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului. ca pe nişte Apostoli ai Sai. Binecuvîntăm pe Tatăl. prin grosim ea trupului ce a luat dintr-în.tr. Caută spre lumii darurile făcător de bine tu turor.64 A Născătoarei de Dumnezeu : JOI Şi acum. cîntîndu-I şi preainălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.o podoabă cu sufle . cel într. propovă oarecînd.sa : si s-a arătat cetate lui Dumne 7 f zeu. că fiind cu trup M. curată Născătoare de Dumnezeu. că prin el Apostolii Tăi au bineplăcut Ţie.. 9 înfricoşatu -s-a de nespurcatul «trup. primind rugăciunile robilor tăi. învăţaţi ca să Mă ştie pe Mine. în vremea Postului.. . Hristoase. v. pe Fiul şi pe Trimişi ati fost de învăţătorul » » > Precum oCain ucigaşul.«paia cea pururea vie potolindu-se. Sfîntul Duh. Cîntarea a 9-a : Irmos : Că mi-a făcut mie mărire. postul spre iertarea oamenilor. Dumnezeu. Arătat -ai. Altă Tricintare Irmos : îniricoşaiu-s-au de nespurcatul. ceea ce stăpîneşti pe toţi.a trimis ca pe nişte luminători neînşelători în lume.ină de întuneric şi de focul cel nestins. âentru că v .a zis: Mergând între neamuri.vă Hris tos ca pe o lumină în toate mar ginile lumii. să jertfa le luminaţi fără prihană. aşa Hristos.o fiinţă tuturor celor ce. Pen9 tru aceasta strigăm ţie : Bucură -te.«tul.L preaînălţaţi întru toţi vecii». Irmosul : Sa lăudăm.L preabunule cunoască pe Dînsul. dîndu.·.

T a t şi ăl l u i ... Doamne. .de Dumnezeul. Daniel şi tinerii cei din Babilon întrarmîndu-se. f A Născă tl ota ur m A ăr e Tir id ce i nD ta e nezeu : Irmos : Ceea ce ai încăput în pintece. JOI SEARA T Se începe slujba cu metanii. pe Care L-ai născut. Iisuse.. ) Fecioară curată.. ajutătoare nea toată omenesc. . (\ezi p.ne şi pe noi prin acelaşi post.mă şi pe mine.. . I rT m o sD u lA: g l a s u l u i I U Μ I N 'N Ca nişte luminători în lume stră luciţi şi după moarte. Tot stihira aceasta. a în vă tal nea mu 1 > rile paginilor să siringă bogăţia pos tului..«dăm Strălucit a buna podoabă a inirî Preasfîntă Fecioară». acela a îmrînat gura leilor. sfinţilor.mă . să ne t r o p 3 r u l f S l ă v i i . Stih : Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta.a arătat Dumnezeu pe ostul a arătat ceata Apostolilor în tine. 65 Postului... nării. Şi acum. ca un iubitor de oameni. să nu mă desparţi de slava Ta. Slavă. Slih : Şi să fie lumina Domnului. aducînd tă măduirea patimilor sufleteşti. precum s-a arătat şi mai înainte... şi celelal te toate. 104).. iar aceştia au stins vapaia cuptorului. ra Născătoarei : eea ce ai purtat în pînteceie tău pe Dumnezeu ca pe un om. deci a vînd încîrăznire.. iubitorule dc oameni. . mîntuieşte .. . Împăratul . Glăsuirea cea de douăsprezece strune. strălucind cu raza Ta cea mului nu înceta rugîndu-L cu dead insul pentrudumnezeiască noi credincioşii. Părinte îndurate : greşit am. Ceea ce Lai în pîntece pe A S încăput T I Η O Λ V N A «Dumnezeu cel neîncăput şi ai nas . al N ă s c ă t o a mîntuiască pe noi. S f i n t e roagă D u m npe ezeu le. si lumi nînd neamurile. Slobozeşte . Dumnezeule. ca un iubi tor de rei. pe tine te lăudăm. ca să laud cu bucurie milostivirea Ta. lumea..«cut Samoglasnica zilei. n o s t r u . cu nevoinţă bună nevoindu. Preasfîntă Fecioară.frînării şi izvorul mîntuirii.. adică adunarea Apostolilor Tăi... Hristoase. Cu a ceasta. pe tine te lău .. dăruieşte oamenilor bogăţia în . Cu care împreuna mîntuieşte .N S A P Ι ΛMîntuitorule: Μ Ϊ Ν Λ LĂSATULUI si Strig Către ITine. A mucenicilor : Ceata ucenicilor Tăi. SEC: D E I Ï RI A sositaN Z cinstea iiiiclcă te . u glasul desfrmatului strig către Tine. . oarecînd. Maică ce nu \p()i : Bine este a ne mărturisi Domnu ştii nuntă. după obicei şi otpustul. . . 104).. \NERI . şi viaţă lumii ai izvorît.. Ş i acum.. (vezi p. Slavă. Născătoare de Dumnezeu. Şi acuin. rugaţi pe Hristos să miluiască sufletele noastre. oameni. glasul al 3-lea : bucuria lumii.vă . Ceasul întii.a Născătoarei : ( eea ce eşti între femei sfîntă. marţi in săptăniina lăsatului sec de brinză. care alungă negura demonilor. în săptăniina lăsatului sec de brinză La VECERNIE.

glasul al 2-lea : VINERI LA U T R E N I E După cei 6 Psalmi.. . şi se urinează preacurată.i .. glasul al 7 -lea : rucea Domnului este înfrînarea a toată desfătarea. După a doua Catismă.te 66 Lu am Do n ga au m . Cel ce are mare milă. îşi răstignesc trupul împreună cu patimile şi cu poftele. cinstită Cruce. După întîia Catismă. aşternutului picioa relor lui Firistos.. a Născătoarei : Podobie : Cînd de pe lemn. .. săptămînă ac easta. tot aceasta. . stăruie.ne şi ne mîntuieşte pe noi. . pe Dumne zeu cel lesnedupă cum s-a arătat in miercurea din iertător să mîntuiască sufletele noastre. surpă trufia ereticilor cu puterea ta şi veseleşte cetele orto docşilor . Pentru aceasta să ne sîr..z s ăt r pie rt o-b l . Tot aceeaşi sainoglasnică Stih : Miluieşte-ne pe noi.. S T I H O A V N A LţA Samoglasnica zilei. milostiveşte -te spre poporul ce este în C a n o a n e l ebinecuvîntată se pun din Octo i h .. Doamne.. Că cei ce privesc neîncetat Ia Cel ce s-a pironit pe ea. Prochimenul fN ăă cs in erte ain euc ei ln eă m alr . . 98).. 98).ai văzut spînzurat pe lemn. a Născătoarei : Apoi se citeşte Cuvintul Marelui Va . ce al c ă r îndurare u i î n c e p u t spre e s t e : smerenia Ca ai T r î m b işi ţ a ţ ivezi cu trî m b icei ţ a l a de lună n o pămînt. cereştilor bunătăţi s. pe Care nelucrat L-ai purtat în pîntece. dacă L ..ne să ajun gem şi noi toţi la înălţarea ta şi să ne închinăm ţie..au învrednicit şi s . Doamne.t e P a v e c e r n i ţ a m a r e c u m e t a n i i . lemn binecuvîntat. Cântarea l-a. i i lL m ii n .T ue . a cd ătm oa . Slavă..au poftii desfă tarea pămîntească. . Ş i a c u m . ca o Octoihului şi ale Mineiului.p .uIn r os p r iă le S au v. curata. uă. Pie Strugurele cel preacopt.ş i Ş ce la te .. A mucenicilor : nalţă fruntea Bisericilor. se cîntă : Aliluia. Stih : Către Tine am ridicat ochii mei.te. cu rugăciunile lor miluieşte . Preasfîntă C Fecioară. i a r l a rugîndu c â n t ă r i l e. din Octoih.ă s p ta i hii -u l . V I N E R I Ac l ia bm er ee a... Sedelnele Trio dului. ăA oi a . . că întru tine ne lăudăm. Născătoare a l e T r i o d u l u...guim să ne facem şi noi curaţi prin post .. car e a u Dumnezeu ca să Tricintare se lasă acele cântări ale nu pierim de tot. a Crucii... Mucenicii cei ce n. şi lege de postire celor ce se închină ei fără încetare. Se ziit le eş i ... a Crucii.ai tînguit şi ai stri gat : vremea cea dumnezeiască a Postului a strălucit tuturor lu mina cunoştinţei. ă i l ea clu m N s c ădupă t o a r e cobicei. risipind întuneri cul păcatelor.. d i n M i n e i de şi primejdii. învredniceşte . . plîngînd te. p r e c u m c s-a arătat mar i.polisul. să ne împărtăşim cu Cel ce S. ‟e Dumne zle .. Roagă. pe glasul Octoihului şi Treimicile glasu lui. Şi acum. Să -l primim dar cu inima umilită.a împărtăşit nouă cu iubirea de oa meni prin patimi şi dintru a Sa n epătimire a împărţit firii noastre. . noastră pe pe şi Psalmul 50. .. ANONUL TRIODULUI Alcătuire a lui losii.sile des p r e ceea p o s t .au făcut împreună cetăţeni cu îngerii.. (vezi p. Sedelnele Cru cii. glasul al 8-lea : Irmos Apa treeînd-o. Slavă. ( vezi p.

. curată Născătoare de Dumne zeu.. să C ine bucurie n t a r e gătim a a 5 . şim noi cu pocăinţă vremea Postului.. dă -ne ru găciunea ta ajutătoare în vremea Postului.ai lepădat de la faţa « Ta..a . în această zi făcînd început curăţirii vieţii. şi cu apa cea dumnezeiască a Postului să ne spă lăm înt măciuliile sufleteşti... a Crucii. entru ce m. fecioarele ucenici cele înţelepte în lumi nata cămară. cu nemăsura tele îndurări.. sfînta stăpînă. a Născătoarei .. Doamne. Şi acum. ca să vii împreuna cu noi în lupta Postului şi prin mijlocirea ta să ne dăruieşti şi sfîrşitul Iui mîntuitor. iu pe mine mă în «lăreşte întru dragostea Ta.vă. pe tine. Cel ce eşti lumină neapusă. Ca pe o pricină a tuturor bunătăţilor. curăţitoarea celor ce gre şesc. adu .. Heruvimii şi în el cu trezvie rugaţi noi.. fugim cu primirea Postului de patimile cele pierzătoare de suflet.. ca să săvîr luăm dezlegare păca telor. ată. ticălosul ? Ci ma în- . Şi acum.. Unule. ca săşiintrăm cu dumnezeieştilor mucenici dumne zeieştilor ai Mîntuitorului. urată. bucurîndu vă rugăm să cereţi -ne. Cintarea a 4-a : ^ Irmos : Auzit-am. « Moise postul l-a aratal pai tas «şiPe m -a acoperit întunericul cel straminunatei vederi de Dumnezeu. cu mijlocirea ta rupe zapisul păcatelor mele. frumuseţea pocăinţei prefa ce sufletele cu venirea Postului.. Cel ce :ai făcut cele de «deasupra bolţii cereşti şi al Biseri cu. cei ce mai înainte am mîniat /y I ' cu păcatele pe Dumnezeul cel în durat. a Născătoarei : bine şi să sfîrşim cu plăcere vremea Postului.. Iubitorule de «oameni». taina.> ' prindem acumde candelele cu profeţi. Cintarea a 3-a : Irmos : Doamne. toţi cu dea dinsul te rugăm. aşa şi harul Postului acum ne pune înainte vremea pocăinţei.. n ce chip se ivesc zorile.. risipind întunericul păcatelor. ca să luăm milă pentru milă . A «in pe mine.. Slavă. oti să dorim cu osîrdie.. Slavă. Şi acum. . Cel ce ai făcui. Stăpîiiiile. După fîntă Fecioară. ă hrănim pe săraci.. şi cu toată curăţia..Slavă.. a Născătoarei. Să intiăm omiliile. stăpînă. credin cioşii. Ziditorule.. Şi acum.cînd Irmosul : ostenelile trupului şi bună ro dire a sufletului Stăpînului tuturor. tuturor celor ce te ştim pe line. a Născătoarei : Irmosul oamne. Sedealna Mineiului.. că Tu «eşti capătul doririlor şi întărirea «credincioşilor. să ne a .a : cu credincioşilor spre nevoinţă . Cereştilor îngeri. de la El sa în cepem f ___ Slavă. si să arătăm roade de urnilintă. rugaţi pe Dătă torii! de bine să primească nevred nica noastră pocăinţă. ca sa toate Puterile. Cintarea a 3 . untdeGrăitorilor Dumnezeu lemnul faptelor bune. ceea ce singură eşti sprijin credincioşilor..

S-a smerit Cu strălucirile tale cele dumnezeieşti suiri. ale Sfinţilor Mucenici. g l a s ude l a lpăcate. rugăciuni şi deprin deri primeşte Postul.A lacrimi. Mintuli oriile. Cuvinte. să cu fa cem voi ie cele slăvim. ..ţi cînt cu dragoste Cu rugăciunile Sfinţilor Apostoli şi cu şi să te fericesc. . : Ad Născătoarei de Altă Tricintare. prin care am scăpat din patimile mele cele cu durere. Iubitorule de oameni. Nădejdea marginilor lumii şi bu curia închinarea şi despărţirea după feţe. pironindu. rucii Tale mă închin. credincioşilor.a . laude pe Tine Te şi cugetele. Păzeşte.a arătat... lumii cea bună.a Treimii : Pe Tatăl şi pe Cuvîntul şi pe Sfîn tul Duh. urmând. care îmbracă toată faţa cu dumnezeiasca veselie a sufletului . şi întru dînsa credincioşii întărin du-ne. mai înainte cură . punînd întru tine smerite să aducem Ce lui ce luminoase. ca nişte miei aleşi de curînd născuţi. Iisuse îndurate. lui în Dum nezeu. trecem vremea Pos tului cu pocăinţă şi cu toată părăsirea Cîn tarea a 5 . Nădăjduind în Cruce. şi să ne lărgeşti cu adevă rat agândurile Dătătorule de ca viaţă. să intri împreună cu zarobii tăi Iui Adam cel căzut. iar Tu. Să alergăm dar cu toţii. şi cu dragoste să o primi m pe ea. Post.VINERIşit. Şi laud mântuitoarele şi dumnezeieştile patimi. Iubitorule de oameni. fără robilor tăi tu eşti. 6-lea : Irmos : Cu umnezeiască l uDumnezeu mina Ta. şi cu rugăciunile tale pe noi pe toţi ne mîntuieşte de cel străin. 1 ironinduŢi mâinile pe Cruce şi A vînd sa intrăm prin uşa Postu lui. Pentru . m -a alungat din rai . P unîndu. Stăpîne. ca să vezi lumi na pentru ca în ziua postirii să ne dea stăpînă noi. te fiind cu uşa suliţa coastă. mutîndu. Fecioară curată. Doamne.. ai rupt pisul stăpînă.am izbăvit.mă ia viaţa cea nevătămă toare.. deci veniţi cu toţii sa o primim bucuroşi.slăvim Ş » itoţi acum .. cunoştinţă luminată arătînd de obşte. iertare de cele ce am gre tunericul sufletului meu şi noaptea păcatului meu.ţindu -ne.ceasta. Vremea cea bună s . mântuitoare.. Dumnezeiasca vreme a Postului. rugăm împuns pe tine. cunoscuţi neam făcut lui 7 J Dumnezeu şi. goneşte în lui Dumnezeu. suilcte aï meu. a sosit acum. lepădăm de la noi înşelăciunea protivnicilor. pe !i. care curăţeşte patimile cele sufleteşti şi spală rănile cele trupeşti. Te rugăm să ne învredniceşti pe noi să Apoi Tricintarea Alcătuire a lui Iosif.Ţi palmele pe Cruce. Născătoarei de Dumnezeu : cestuia dar. a N ă s c întru ă t o a r e io: fiinţă . ca să . pe cei ce cinstesc chipul tău cu dragoste. cu post şi cu rugăciuni. Preacurată. am băut laptele cel neînselător. Slavă. . glasul al 8-lea : Irmos : Pentru ce m-ai lepădat. ca o pre amilostivă.mi asupră cu vicleşug şar pele cel viclean patimi sufleteşti. m -ai tras pe mine la înălţimea nestricăciunii. prin care m. amestecare şi fără schimbare.

popoare «preaînăîţaţi -L într u toţi vecii». cu multă milostivirea Ta. : vrednicindu. Cel ce ai primit suspinul vameşului.«torilor de Dumnezeu. Slavă. trimite. ci strigă cu deadin . Slavă Ţie. «mul te sînt fărădelegile mele. să luăm împărăţia cerurilor. dăruindu -ne iertare. iar dacă nu are. Ci cu rugăciunile lor. . fii nouă. izbăveste . şi ai primit plîngerea cea din suflet a păcătoasei. . primeşte ca un iubitor de oameni si rugăciu nile noastre. e şapte ori tiranul haldeilor a ars nebuneşte cuptorul cinsti . C n t a 7r -ia lg LĂSATULUI SEC DE umimnduse Ilie odinioară alea Ta cea dreaptă îndrepteaz -o. sui iele lor noastre iertare de păcate. ca întru pocăinţă spre plăcerea ta făcînd. tă -te Dumnezeul ajutătoare niîntuirii mie. Răscumpărătorul ne -a hotărit nouă această vreme cu răţitoare de spurcăciunile sufleteşti. întăreşte îndemnurile cele înC i n t mai a r e a spre a 6 ..mă de focul cel ves nie. lisuse.. celor Irmosul : ce cinstesc cu dragoste nevoinţa P e n t r u şi c e pe π ι -noi a i l ene păd a t d e l a r acu ţa Ta. Te «rog scoate Ceea ce singură ai şi întărit neputinţa mă dintru adîncul cu rău . o suflete.a bine. o suflete al meu.. t O 69 cu postul. Doamne. se zice al mucenicilor de la glasul de rînd.auzit. miiuieşte . .L. a Născătoarei : ' · 7 Cu rugăciunile propovăduitorilor şi ale proorocilor.mă...i «pe aceştia cu putere mai bună «mîntuiţi. am Preacurată. Acestuia asemănîn .I rim oa sr e :BRÎNZĂ T ia ne i : evreieşti iu cuptor.. dumnezeiasca curgere a Postului. Iar vazîndu. Deci să ne apropiem credincioşii cu inimă fierbinte. Postul întărind pe tineri. aju tătoare în vremea postirii .. tuturor robilor Tăi. şi în el sa ardem toate desfătările trupului şi să ne rugăm După Cintarea a 6-a. ca să luăm iertare.«rului a strigat : Tineri binecuvîn«taţi .a păzit focul nearşi.du-te. strigat «şi m -ai naşterea ara . Cintarea a 8-a : Irmosul : lor Tăi. Cuptorul pocăinţei să -i aprmdem cu osîrdie. i .Mîntuitorule.ne împărăţiei Tale celei Irmos : Curăţeşte-mă. Şi acum. a N ă s c ă t o a r e i că : Curăţeşte mă.. ale arhiereilor si ale tuturor drepţi 9 i> Ceea ce eşti singură ajutătoarea oamenilor. ale cuvioşilor.a înălţat în car de foc la cer. postului. sfinte. căci fiinţei omeneşti către Tine ta. Hristoase.. Irmosul : Ş i a-c u m . . condacul sfîntului . nu te lenevi. Dumnezeul n o sfrAPTAMlNA tru. robilor tăi.. s.sid : Preabunule. celui ce intru în «mele». omoară neastîmpărăriîe cu înfrînarea. Hristoase. Mîntuitorule. preoţi lăudaţi -L. .. slavă Ţie . ale mucenicilor şi ale Apostolilor Tăi. lata vremea postirii îţi arată lu mina mîntuirii . văzînd că Dumnezeu rabdă îndelung . Făcătorului şi Izbăvito . Slavă..dumnezeiască «tăţilor.

adunarea mucenial păcatului aceluia. din dum vrajbei. îndurate.L preaînălţaţi la tine scăpăm. Hristoase. în credinţă o aducem Tie în ziA Năs c ă t ofirea a r e i dfăpturilor e Dumnezeu : nit. sfîntul sobor al dumnezeieşti lor lăudăm milostivirea Ta cea multă întru Apostoli. căzuţi îndreptare. arhiereilor şi a proorocilor pe Tine Te roagă.. celor ce te pe noipe cei ce în Te preaînălţăm zilei întru întuneric s-a schimbat. întristaţi mîngîiere. şi pe Fiul şi pe Un Dumnezeu este Treimea nemutîndu. ceea ce lumina eşti celor mîntuirea credincio şilor. Dar dînd întru toţi vecii. celor ce se postul ce vine cu pace. glasul al 6-lea : Legea postului lepădînd. s . ce lor ce strigă : Pe Născătoare de Dumnezeu preacurată. am alu necat pocăinţă adevărată robilor Tăi în în groapa păcatului. pe Cruce cu trupul. rugăciunea ta cea bună şi fă îndurat Altă Tricintare Irmos : îngerii şi cerurile. ne am robit legii păcatu lui . Hristoase. miluieşte -ne pe noi cu dumnezeiasca Cruce.şindu -l noi.cedere. ai pironit înscrisul cel viclean Cetele îngerilor. neîncetat. 1 \ epăzind moştenirea părinteas A Născătoarei de Dumnezeu : Îndurate. Dumnezeu. a toţi vecii.ne. ci osebite şi dimpreună pe câte treile. cei cuprinşi de multe feluri de pa timi.L preaînălţaţi întru toţi ve cii. pe care cu nouă. o lumi nă.VINERI 70 ■ puţine Cu amărăciune culegînd cel întîi zidit zile să spălăm spurcăciunile cele în rai. închină cu credinţă preacurate lor Tale lăudăm pe Tine.a clătinat şi toate s -au ce lor mijlocitoare. Mîntuitorule. şi patimi. străinilor odihnă. întru toii vecii.. Deci. păcătoşilor. Domnul. r.. Te preaînălţăm întru toţi vecii. cu bucurie apropiindu. dar şi pace bogată. Postul de acum. laudă tine tru toti vecii. slobozire tuturor întru toţi vecii. dă . un Dumnezeu slăvesc în veci. şi osîn . să ne trimiţi nouă dar din cer că. mîncarea cea fără de mulţi ani . ăzîndu Te piro vremea Postului ce vine acum . odinioară. I 9 9 9 Astăzi da rul Postului raze de soare revarsă tuturor.tîi întunericul cel din păcat. pironindu-Te Tu. tuturor.dindu-se mii. risipeşte.durate. ai dăruit printr -însa . pe Fiul tău şi Domnul. întristarea Pe înălţimea Crucii sufletului împreunămeu ai părţirea şi peretele cel din mijloc al şi te roagă mi se dea şi mîn gîiere de înălţat firea să omenească.L şi .Ţi palmele Tale pe Domnul lăudaţi . mie de celui ti nezeiasca coastă bogăţie mînce tuire bogată . ca săvîr . . Miluieste-ne. întinzîndu. spre lele cele sfinte. pe unul Dumnezeul nostru lău a fost alungat din desfăta re. nici Fiul schimbîndu-Se în pur. eşti. mulţimea cuvioşilor. Pentru aceea cilor. Preasfîntă Fecioară. cu piroane pe lemn. înnoind în marginile lumii pace sus de la Ta Dumnezeu.a lepădat.. rrNarnMi«iiü w. I cutremurat.Se Tatăl în ipostasul Fiu lui. să trecem cînt cu osîrdie si te laud ai izvorît.ne. dă Tricîntarea. curăţind mai în . în. pămîntul s . Binecuvintăm pe Tatăl Sfîntul Duh. preaîndurate. noi cei ce Te întru toti vecii. Deci trebuia să fie vremea Postului ag i început Irm o s : P e n t rce u le l e p ă r i n t acum. Bunule. cu umilinţa ini » ' 9 socoteală. Cel ce cu Crucea Ta ai stricat desPreacurată. să primim darul cu dragoste strigînd: Pe Domnul lăudaţi L şi .

îmbunătăţeşte . Tricîntarea păimîntatu -s. bine să cuvintăm şi să ne închinăm Domnului. A Născătoarei de Dumnezeu : ngerii şi cerurile. u se pricepe nici firea oamenilor şi nici a îngerilor să mulţumească milostivirii Tale. stăpînă. Slavă Ţie. lată vremea cea luminătoare a ve nit. ca să ridici blestemul cel din ţii al omenirii. pe noi cei plini de răutăţile patimilor şi ale gândurilor cele nemăsurate. Dumnezeul nostru. în veci. ca Cel ce eşti bun din fire. Cel mult-îndurat. credinţă şi dragoste curată.. rugaţi . Irmos Nu se pricepe toată limba.a făcut mai desfătat decît ceru «rile. fă . ca să alergăm fără împiedicare această dumnezeiască călătorie a Postului. şi pîntecele tău «s . vino.a arătat «oamenilor trupeşte. că Dumnezeu S . şi ca un Dunine .ne. 71 întru care Te rugăm. cîntîndu -I şi preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii... dă -ne lacrimi curăţitoare de întinăciuni şi gînduri a Te iubi pe Tine..«ţaţi întru toţi vecii».a de aceasta cerul. Făcătorule de bine . căci cu trupul de voie pen tru noi ai sărăcit şi pe lemn pentru noi Te -ai răstignit. r im inel pocăinţa noastră.ne părtaşi pe toti bu nătăţilor Tale..«zeu este lăudat neîncetat.. căpeteniile îngereşti şi «omeneşti pe tine te măresc».Şi arum. de cursele vrăjmaşului. izbăveşte -ne.vă ac um cu deadinsul Celui bun să ne întărească pe noi. Mîn tuitorule. Pentru aceasta..L şi . D E BRÎNZĂ rurilor . blestem făcîn . milele Tale cele bogate după obicei. < pune cum ai născut pe Cel ce a străluci din Tatăl fără de ani. arsă spre noi. bine -L «cuvântaţi. îndurate. pe Cel împreună cu Duhul Sfînt lău dat ? Intralt chip nu. ca prin credinţă şi cu dragoste să lăudăm acum sfîntă stăpînirea Ta. a Î N N ăs Sc Ă ă P tT oĂ aM r eÎiN:Ă L Ă S A T U L U I S E C . Ca după datorie să te mărim. uminata zi a postirii a sosit . slavă Ţie. Unule. şi în greuiaţi cu sarcini de păcate cu ane voie a se purta.L preaînăl .Te. . Doamne. lăudaţi . Dumnezeiasca mulţime a tuturor. pocăinţă din destul şi apropiere desăvârşită către Tine. Si se cintă : Ceea ce eşti mai cinstită. ca pe o Născătoare de Dumnezeu. şi purtători de biruinţă să ne facă. ceea ce ai născut pe Mîntuitorul cel b un. Irmosul : Să lăudăm. Născătoare de «Dumnezeu. îngeri şi cete prealăudate ale sfinţi lor. Cintarea a 9-a : Irmosul : ubitoare de bine Fecioară.du. pe Cel ce sade «pe scaunul slavei. ci numai pre cum ştie singur Cel ce a binevoit a Se naşte dintru tine. şi marginile pămîntului s -au «minunat .

VINERI 72 teîor. Pentru aceasta, suflete al meu, ne- am abătut cu neîngrijire, Iubito rule abătîndu - te de la întunecarea saţiu lui de oameni ; ci, Indurate, chea mă din înşelăciune sufletele noastre. poftelor, sîrguieşte -te a afla acolo desfătarea cea veşnică.
9

Pe lemn întinzîndu-Ti de voie mii9

Slavă...

nile, toate cele depărtate le -ai adunat, Dătătorule de viată, si cu suli 7

9

"

9

ţa în coastă fiind împuns, îndelung Răbdătorule, ai îndreptat înfrîngerea ce a răsărit din coastă. Pentru aceas ta, mulţumind, lăudăm îndurarea Ta. Venind acum purtătorul de lumină post, ne cheamă la masă de ne - vointe. Pentru aceasta si noi ere9
«

Laudă, cinste şi slavă Treimii se cuvine, ca unei Dumnezeiri şi unei împărăţii neamestecată, netăiată ; unei Dumnezeiri închinîndu- ne, că netăiată este cu firea, şi neîncetat se slăveşte.
Şi acum..., a Născătoarei :

dincioşii cu toţii sa primim cu trez - vie cinstitul lui pahar, cel de lacrimi curăţitor, ca sa nu fim încercaţi a - coîo cu lacrimile cele fără tămă duire.
A Născătoarei de Dumnezeu :

Milostiveşte -Te, întru tot îndurate, împărate al slavei, pentru rugăciunile preacinstitei Tale Maici, cînd vei veni să judeci pe robii Tăi ca un milostiv; că întru Tine toţi am crezut, si ne Tine Dumnezeu Te
' * A

ştim.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Ceea ce eşti sprijinitoarea tuturor celor ce nădăjduiesc întru tine şi fo lositoare neadormită celor din ne voi, Născătoare de Dumnezeu, sca - pă -ne pe noi de gheena cea veşnică şi de amarele chinuri care ne aşteaptă ; ca după datorie să lăudăm mă ririle tale.
Altă Tricintare Irmos : Străin lucru este maicilor...

Postul cel purtător de lumină a - cum sosind, urmează a se primi ma sa nevoinţelor cea pusă înainte. Pentru aceasta dar, cu trezvie şi cu curătitoare lacrimi, credincioşii să
>7

*

primim acest pahar, ca să nu fim ispitiţi acolo cu lacrimile cele nesecate.
Irmosul :

ji c anilor Tale ne închinăm, Dătă torule de viaţă, prin care ne am mîntuit din păcatul pati mi lor ; că prin cinstită Crucea Ta ne- am cunoscut pecetluiţi spre mîn tuire ş/ spre apărarea de toată cursa vrăjmaşului. Luminează cu strălucirea Crucii Tale,

Străin lucru este maicilor fecioria, «străină este si fecioarelor naşterea
9 7

«de fii ; iar întru tine, Născătoare «de Dumnezeu, amîndouă s -au rîn- «duit. Pentru aceasta toate semin- «ţiile pămîntului pe tine neîncetat «te mărim».
Luminînda, Treimiea glasului (de 3 ori) şi

ÎNTRU ACEEAŞI VINERI SA petrecut PT AMI NAtaina LĂSATULUI SCC DE BRÎNZĂ mau ; iar de cînd IN s-a Crucn şi s - a stins tirania demonică, cu în săptămînă lăsatului s e c cunoştinţa de Dumnezeu, bună tatea cei d e brînză urilor petrece pe pămînt. Pentiu Se citesc· Ceasurile cu metanii, pre - ( u aceasta postul se cinsteşte, înfrinarea n i s - d d i cit â t l d z i u d d e m i e r c u r i . străluceşte, rugăciunea se săvârşeşte, La Ceasul al şaselea se cîntă troparul şi mărturie este vre mea aceasta care ni Profeţiei, glasul al 8-lea : s-a dat de la Hristos Dumnezeu, Cel ce s- a răs tignit spre mintuirea sufletelor Dă - ne nouă ajutor celor din ne caz, noastre. Doamne, şi ne mîntuieşte pe noi, Cel Stih : Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta... (vezi p. 119). Şi se repetă tot aceasta. Stih : Şi să fie lumina Domnului... (vezi p. 119). A mucenicilor :

ce Te- ai născut lubitoruîe de oameni.

din

Fecioară,

Din Profeţia Iui Zaharia, citire : Slavă... Şi acum... tot acesta. P R O C H I m (VIII, 7—17)
,ă glasul 1 : S t i h : B u c u r aE ţ iN -v rep lor întru D Asa grăieşte D o mdn uţ i1 Savaot :o i n nul ; celor drepţi se cuvine lauda (ps. l ie, Doamne, mila Ta pe spre noi precă Eu voi izbăvi poporul 3 2 , «Iată 1).
P
O »

Doamne, întru pomenirea sfinţilor Tăi toată zidirea prăznuieşte : cerurile se veselesc cu îngerii şi pă - rnîntul se bucură cu oamenii. Pen tru rugăciunile lor miluieşte -ne pe noi.
Slavă... Şi acum..., a Crucii :

cum amdin nădăjduit întru Tine (ps. Meu ţările de la răsărit si din
32,22).

%

*

Preacurata, daca Te- a văzut pe Cruce răstignit, plîngînd a strigat ca o maică : Fiul meu si Dumnezeul meu, preadulcele meu F i u , cum rabzi patimă de ocară ?
Apoi : Bine este a ne mărturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule..., Tatăl nostru..., troparul : în Biserica slavei Tale stînd..., Doamne miluieşte (de 40 ori). Preotul, ecfonisul :

Cel ce este binecuvîntat, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, tot deauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

ţările de Ia apus. Şi îi voi aduce îna poi şi ei vor locui în mijlocul ieru salimului şi ei îmi vor fi Mie popor, iar Eu ie voi fi Dumnezeu, în credincioşie şi în dreptate». Aşa grăieşte Domnul Savaot : « întări ţi - vă mîinile voastre, voi care auziţi în zi lele acestea cuvintele din gura proorocilor din vremea în care s-a pus temelia temp lului Domnului Savaot, ca să se zidească templul ! Căci îna inte vreme, nu se răsplătea nici omul, nici dobitocul, şi cel care intra şi ccl ce ieşea n -aveau tihna din pricina duşmanilor, şi Eu pornisem pe toţi oamenii, unii împotriva altora ; dar acum nu mai sînt ca înainte vreme faţă de restul poporului Meu», zice Domnul Savaot. «Ci acum se fac semănături în bună

74 SÎMBĂTA în săptăinîna lăsatului sec pace ! Via îşi va da rodul ei şi pă mîntul de brînză va da roadele lui, cerul va lăsa să pice LA VECERNIE, VINERI SEARA rouă, iar Eu voi da în stăpînire, restului acestui popor, Se cîntă Vecernia mai de timpuriu. toate bunătăţile acestea. Si se va în > » După Psalmul începător, Catisma : C ă t r e Domnul cînd m-am necăjit... tîmpla că, precum aţi fost un bles tem printre neamuri, tot aşa, o, voi, casa lui La Doamne, strigat-am... Se cîntă still i r i 1 Iuda şi casa lui Israel, vă voi izbăvi pe e podobnice, pe 6, glasul al 8-lea : voi, şi veţi fi o bine - cuvîntare. Nu vă Podobie Veniţi toţi credincioşii... temeţi, ci întăriţi - vă mîinile !». Căci aşa eniţi toţi credincioşii să lăudăm zice Domnul Savaot : «Precum M-am cetele cuvioşilor părinţi : pe Antonie hotărît să vă pedepsesc, cînd aţi căpetenia, pe luminatul Ef - timie ; pe întărîtat mî nia Mea», zice Domnul fiecare deosebi şi pe toţi împreună, şi Savaot, «şi nu Mi - a fost milă de voi, tot vieţile acestora, ca un alt rai al astfel M- am gîndit şi am să fac bine desfătării cu gîndul soco - tindu-le, cu Ieru salimului în aceste zile şi casei lui bucurie să strigăm : Aceşti pomi pe Iuda. Nu vă temeţi !». Iată rându ielile pe care i- a sădit Dum nezeul nostru, care trebuie să le păziţi : «Să spună aceştia înflorind, roadele vieţii cele omul adevărat aproapelui său. Judecaţi nestricăcioase le -au adus lui Hristos, şi daţi hotărîri drepte la porţile voastre ca să hrănească sufletele noastre. Către care să strigăm : Fericiţi purtători de ; să nu cugetaţi fărădelege unul P R O C Η ι M E N. glasul al 3-lea : Dumne zeu, iTigaţi - vă să se mîntuiască împotriva al tuia şi jurămîntul strîmb să sufletele noastre ( d e d o u ă o r i ) . Cîntaţi Dumnezeului nostru, le cîn - taţi, nu-1 iu biţi, căci toate acestea urăsc», cîntaţi împăratului nostru, cîntaţi ( p s . zice Domnul. Bucură -te Egiptule credincios,
46,6).

SIMBATA

Stih Toate neamurile plesniţi cu mîinile, s t r i g a ţ i l u i D u m nSă e z e se u c ştie u g l a:s d e b u c u r i e ( p s . 46,1)· Că in sîmbăta şi duminica din săptă - mîna e lie s la t ed et o e ,z ă p ec ue m -a ae r ăc tîa tt ăl a l ă sŞ ait uc lu elc ba rt in , rM in i u ls n u s n ; m cu ra e as f i d in sră p t ăs in a r lîă tu e ciie sr lu jb n ţilo ce eî n vo ns ta îm pllu ai s s e e c î nd tă ba riP na ză . cerniţă mai înainte, sau cînd va vrea l ve inai-marele bisericii. Şi că simbătă în săptăinîna lăsatului sec de brinză se face pomenirea tuturor cu vioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor pă rinţi, cei ce au strălucit întru ne voinţă.

bucură - te Libie preacuvioasă, bucură -te Tebaida cea aleasă, bucură -te tot locul şi cetatea şi latura, care aţi hrănit pe cetăţenii împărăţiei cereşti ; şi pe aceştia cu înfrînarea şi cu ostenelile crescîndu-i, i- aţi făcut doririlor lui Dumnezeu bărbaţi de - săvîrşiţi. Aceştia luminători suflete lor noastre s-au arătat ; aceştia cu raza minunilor şi cu semnele fapte lor au strălucit înţelepţeşte în toate laturile. Către care să strigam : Părinţi preafericiţi, rugaţi

; lne dintre minunatele voastre vieţi. Părinţi din toata lumea ? Şi ce limbă va povesti s mţitele întru duhul nevoinţe şi su dori ale voastre ? Nevoinţele bună - tăţiloi, topirea trupului, luptele pa- timiloi cele din pri vegheri, rugăciuni şi lacrimi ? Voi în lume ca nişte îngeri cu adevărat v- aţi arătat; voi înşivă puterile demonice desăvârşit le - aţi surpat, făcînd minunate şi preavestite semne. Pentru aceasta rugaţi - vă cu noi, Preafericiţilor, ca să aflăm bucuria cea fără de sfîrsit
(de două ori). Slavă..., glasul al 6-lea :
f

IN SAIN'AMI NA LĂ S A TU L U I S E C D E I ‟ . R l N Z A păinînteni va spune
au

Sufletul cel după chipul lui Dumnezeu ferindu-- 1 nevătămat, şi mintea prin pustnicie punînd- o stăpînă peste patimile cele pierzătoa re, v- aţi urcat cît s- a putut la cea după asemănare. Că vitejeşte silin - du- vă firea, v- aţi nevoit să supuneţi pe cel mai rău celui mai bun şi trupul să - l faceţi rob Duhului. Pentru aceasta, sihastrilor, v- aţi arătat înălţime locuitorilor pustiei, celor ce bine se nevoiesc ajutători, îndrumători ai virtuţilor prea adevăraţi. Si acum, Preacuvioşilor, siărîmîn y
7

75 şi ti zecea vor fi pentru casa lui Iuda spic veselie şi bucurie şi zile bune de sărbătoare! Dar iubiţi adevărul şi pacea!». Aşa zice Domnul Savaot: «Şi vor veni încă popoare şi locui tori clin cetăţi numeroase; şi locui torii dintr-o cetate vor merge în cea- lalta, zicîncl : «Să mergem să dobîn - clim îndurarea lui Iuda şi să căutăm pe Domnul Savaot!». «Merg şi eu!». Şi vor veni popoare multe ş i neamuri puternice ca să caute pe Dom nul Savaot în Ierusalim şi să se roa ge Domnului. Aşa grăieşte Domnul Savaot : «Şi în zilele acelea zece oameni dintre limbile un F R O ( neamurilor H I M E N U Lvor , g l a sapuca u l a l 6 - lpe ea (s e iudeu poala hainei şi vor zice : c î n t ă c u de dulc e cîntar e) : în vre dnic eşte -Israel n e Dcăc o a spre m e . . Dom . a- flat Mergem şi noi cu tine, i nam Să nădăjduiască nul, că Dumnezeu este !». LA S T de I H cu O A voi V N şi À pînă în veac acum (ps. 130,5). Stihira samoglasnică, glasul al 2 -lea : St : Doa mne, ăi h ne curăţim, mea, nici s-au

du se oglinzile, curat vedeţi în ce ruri pe Sfîntă Treime ; rugîndu - vă fără mijlocire pentru cei ce cu cre dinţă şi cu dragoste vă cinstesc pe voi.
Şi acum..., a Născătoarei, cea dinţii a

n u s - a m i nde d r i t toată inima fraţilor, înălţat ochii mei (pSspurcăciunea trupului şi a sufletu lui ; 130, l). făcliile sufletelor noastre să le luminăm cu iubirea de săraci, ne mîncîndu-ne unul pe altul cu clevetirea; că a sosit vremea, întru care Mirele va veni să răsplătească tu turor după fapte. Să intrăm cu Hristos împreună cu fecioarele cele înţelepte, cu glasul tîlharului stri- gînd către Dînsul : Pomeneşte - mă, Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Ta.
>

Stih : Către Tine am ridicat ochii mei... (vezi p. 98)· Şi iarăşi aceeaşi stihira. Stih: Miluieşte-ne pe noi, Doamne... (vezi p. 98)·

glasului de rînd de la Octoih. Lumină lină...

A mucenicilor :

SÎMRA T A

fmţn mucenici, rugîndu -se pentru noi şi pe Hristos lăudînd, toată înşelăciunea a încetat, şi neamul omenesc prin credinţă se mîntuieşte.
Slavă..., glasul al 8-lea :

Tot acest tropar se zice şi la : Dumnezeu este Domnul... şi la sfîrşitul Utreniei. După aceasta, ectenia : Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule... şi trei metanii mari. A i a:v F ie m e aD nl um l uo i. dre cte rle i ori). Lp a oP ec e rn nu iţ ăe , lC no om nu r.ţ.i l(o de D up ăi c e i v6 pa sa le mD i o şm i d u p ă îC nu t îv ia C a t is se ms ăă , B i n e v o c u î n t p n u l . . . i n e rind al glasului, la cimitir. S ed er ailc n ,. . g.l a - lle te fe ia m şs iu alpa oll i 8 su .a : oc be ie m :a Ps oă r ud nu cp aăc e . m s-a Ş i sP eo d fa oa b ic cu e it ,ai pn ră e. c.u arătat şi la miercurea din săptămînă ui s estrălucirile lumi lăsatulu c · d e b r î n z ă . părinţilor SÎM BĂ T Ă într LA U TREN I E vesel acum nîndu- ne, şi ca -un rai

Mulţimile călugărilor pe voi în dreptătorilor Părinţi cuvioşi, vă cinstim ; că prin voi pe cărarea cea dreaptă a umbla, cu adevărat am cunosc ut. Fericiţi sînteţi că lui Hristos aţi slujit şi puterea vrăjmaşului aţi biruit ; cei ce sînteţi cu îngerii împreună -vorbitori, cu drepţii şi cu sfinţii împreună -locuitori. Cu care rugaţi - vă Domnului, să milu iască sufletele noastre.
Şi acum..., a Născătoarei : Podobie : O, preaslăvită minune...

intrînd,

din

pîrîul

desfătării

ne

îndulcim : Vitejiile acestora cu mirare socotindu- le, să urmăm virtuţilor lor, Mîntuitorului strigînd : Cu rugăciunile lor, Dum- nezeule, fă - ne pe noi părtaşi împărăţiei Tale celei cereşti.
Slavă...

Bucură - te odorul curăţiei. Bucură -te sălăşluirea cea curată a lumii celei fără de materie. Bucură -te capul mîntuirii noastre. Bucură - te propovăduirea apostolilor. Bucură te lauda mucenicilor. Bucură - te preacurată plinire a profeţilor, ceea ce eşti cu totul fără prihană, lumina pustnicilor şi a sihaştrilor şi mintuirea credincioşilor. »
Apoi : Acum liberează... şi după Sfinte Dumnezeule..., troparul, glasul al 4-lea :

Pe începătorul sihaştrilor Pavel, şi pe Antonie înţeleptul, şi pe Efti - mie şi pe ceilalţi părinţi, cu un glas să - i lăudăm toţi, şi pe dînşii să -i ru găm, ca să roage neîncetat pe Hristos pentru noi, care săvîrşim dumnezeiască şi prealuminată pomeni rea lor ; slăvind cu cîntări pe Mîn- tuitorul şi Domnul.
Şi acum..., a Născătoarei :

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blîndeţele Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci prin rugăciunile lor în pace în - dreptează v iaţa noastră.
Slavă... Şi acum..., a Născătoarei :

Mulţumim ţie, pururea, Născă toare de Dumnezeu şi te mărim, curată, şi ne închinăm ţie, lăudînd naşterea ta, ceea ce eşti plină de ha

iun, strigînd neîncetat; Mîntuiestene pe Fecioară, întru toi mi os Dup ă a d onoi, ua Ca tism ă, Sedealna, glds ul a l 4 -lea: îva şi pieabună, şi ne răpeşte de Ia înfricoşatoarea P o d o b i e : F lpîră u i e r i la e demo p ă s t o rnilor, e ş t i . . . in ceasul cercetării, ca să nu ne ruşinăm e Antonie şi pe Eftimie şi pe toţi noi r obii tăi. ceilalţi purtători de Dumnezeu părinţi, toţi să - i lăudăm cu cîntări, prăznuind pomenirea lor ; că aceştia se roagă Domnului pentru toată lumea, ca să ne mîntuim de bleste mul cel de demult şi să scăpăm de osîndă. Cu rugăciunile îngerilor, prooro cilor, apostolilor, mucenicilor, ale şilor arhierei şi ale tuturor cuvioşi - lor, trimite milele Tale tuturor, Mîntuitorule, şi pace lumii şi Bise ricii linişte dăruieşte -i ; Cel ce pentru noi de bunăvoie ai luat trup din Fecioara. Slavă...,
altă Sedealna, glasul al 8 lea

Apoi se citesc cuvintele Sfîntului E rem despre părinţii c:ei ce s-au săvîrşit, lacind trei părţi. c A N O A NE L E A l hramului, cu irmosul pe 6, şi al sfin ţilor pe 8.
C A N O N U L PĂRINŢILOR

Cintarea l-a, glasul al 8-lea : Irmos : Cîntare să înălţăm popoare...

oţi împreună cu cîntări duhov niceşti, cu un glas să lăudăm pe dumnezeieştii părinţii noştri, cei ce au strălucit întru sihăstrie ; pe care i -au izvodit Egiptul, Tebaida şi Libia, tot locul, cetatea şi latura. Bucură - te începătorule al sihaştri lor, Preaslăvite Antonie, Amoane de Dumnezeu purtătorule, lauda Ni - triei, Arsenic îngere, puterea tăcerii, şi Amona, purtătorule de duh. Veseleşte -te vasul lui Dumnezeu cu adevărat, Agatoane cel cu suflet sfinţit, Abila şi Amonie, florile pustiei, Anuve şi Alonie, Amonata şi Antime, luminate mărgăritare ale virtuţilor.
*

Podobie :

Porunca cea cu

taină...

Ca într- o livadă plină de florile virtuţilor, a pustnicilor celor purtă tori de Dumnezeu umblînd, ne umplem de mirosul cel dulce ; căci cu nevoinţele încercărilor întărindu -se, trupul prin postire şi -au supus duhului, ca pe un Ş i acum..., a Născătoarei : rob, viaţă îngerească pe pămînt vieţuind ; Cu pentru aceasta defără mărire s -au rugăciunile celor de trup ai învrednicit. Tăi, Hristoase, şi ale înaintemer gătorului, ale apostolilor, proorocilor şi mucenicilor; ale tuturor ştiuţilor şi cuvioşilor şi ale bunei Maicii Tale, celei neispitită de bărbat, fiind înduplecat, dă -n e nouă să umblăm întru lumina Ta şi ne învredniceşte să aflăm împărăţia Ta, pen tru milostivirea îndurărilor Tale.

Sfeşnicele alegerii astăzi să fie de noi lăudate, Aris şi Apolos cel mare; luminile ascultării, Atre şi Acachie ; cu aceştia şi Avachir împreună stră luceşte ca un luceafăr. Hotar al vieţuirii celei înalte s -a arătat Auxentie, şi nevoitor al cură ţirii, Avramie cel mare; cu care Afrodisie, stîlp al înfrînării, împreună cu Atinodor s- a arătat. Străluceşte ca o stea pe cer între

S- ÎMBĂTA Marele care vieţuind vieţile cele insuflate de Dum Acum Visarion, ne umplem de mireasmă, viaţa păsărilor, ca aU noul Iov, nezeu, v- aţi arătat rai Bisericii cu alergînd ca în alt rai înger; al vir tuţilor si încă şi tarele Veriamin, precum şi adevărat, înţelepţilor fericiţi Părinţi, toţi hăstreşti, cele sădite de Dumnezeu ; Vitalie luminătorul, care mîn - tuit lui după nume. Faceţi neîncetat rugăciuni care cu postirea şi cu alacrimi le -au pentru noi către Domnul. Dumnezeu şi dumnezeiescul înflorit, în desfrînate multe feluri roade de vieţi Vitimie, şi vestitul alese aducînd lui Dumnezeu, eniţi credincioşilor, iubitori de Vavila, cu aceştia să fie lăudat. preacuvioşii. mucenici, să cinstim pe răbdătorii de 7 > chinuri cu cîntări peste ani ; şi cu u înălţimea vieţii, cer te - ai făcut, o laude întru credinţă, l ui Hristos Benedicte, şi casă a înţelepciunii, Dumnezeul nostru, cîntînd să strigăm : păstorule Vasian ; încă şi oarecare Să cîntăm Ţie unuia, Stă Vasîle a luat cununa ascultării, că, în pînului. mormînt de viu locuind, ne arată nouă lumina ascultării. Slavă..., a Treimii : 78 Cu
7

9

rei feţe prin Sine singure, ipos tatice ale unei Fiinţe laud ; pe Tatăl cel nenăscut, pe Fiul cel ce S - a născut şi pe Sfîntul Duh; o împărăţie fără început, o stăpînire şi o Dumnezeire.
Şi acum..., a Născătoarei :

Faudă să se dea Iui Ghelasie, căci acest pururea pomenit a domnit peste patimi. Laudă lui Gherasim, căruia i -a slujit fiara, că a venit la dînsul pentru desăvîrşirea virtuţii ; mărire şi lui Ghermano părintele, împreună şi lui Gale înţeleptul, slu jitorii] lui Hristos. David care este cinstea şi lauda Tesalonicului, primitorul de Dumnezeu Daniel să fie lăudat cel cu multe minuni ; cu lucrul Daniel cel al Schiţei, Dios şi Dalmat, mai -marii sihastrilor, sprijinul cre dinţei. Ascultarea, cu mult mai buni decît lumina stelelor, a arătat pe Do - metian şi pe Dometie, gînditorii de Dumnezeu, ca pe doi luminători, lu - minîndu-ne pe noi; cu aceştia î m preună şi cei nenumiţi, cu cinste să fie lăudaţi. Ca o bogăţie neîmpuţinată este credincioşilor a cuprinde racla cu moaştele celor ce s -au nevoit pentru Domnul, cu dreaptă credinţă. Veniţi,

Bucură - te preasfînt locaş, lină de Dumnezeu rourată, izvomîe cel ne / A

cetluit al apei celei fără de moarte. Păzeşte, stăpînă, cetatea ta nebirui tă de nici un fel de vrăjmaşi.
9
· « A
7

Catavasie : Cîntarea a 2-a :

întare să înălţăm popoare minu - « na Irmosul : tul ui Dumnezeului nostru, Cel «ce a scăpat din pe Israel, care «cînta o u a robie Cîntare din Psaltire nu se Iar a d edeţi, vedeţi că Eu sînt Dum nezeul ccîntare întă ; de «Să c i sbiruinţă e c î n t ă s t işi h ustriga: l : Cuvio ş i l o rcîntăm vostru, Care M- am năs - «cut mai înainte ruga ţi-vă lui Dumnezeu pentru părinţi, Ţie unuia, Stăpînului». de veci din Tatăl, «şi din Fecioara, fără noi. de bărbat, mai «pe urmă M -am întrupat, şi am dez - «legat păcatul strămoşului Adam, «ca un iubitor de oameni».

Slavă..., I a eP iTĂ m iM i Î:N Ă L Ă S A T U L U I S E C D E B R Î N Z Ă NT Sr Ă tul, cai

79 e s- a arătat mare pe pămînt cu

I

nime, Ceea ce eşti preaclesăvîr - şită, preaînalte Dumnezeule în trei ipostasui i : Pannte Cel ce eşti nenăscut şi Fiule Unule- Născut, Du - hule Cel ce purcezi din Tatăl şi prin Fiul Te arăţi; o fiinţă şi o fire, o domnie, o împărăţie, mîntuieşte -ne pe noi toţi.
Şi acum..., ti Născătoarei :

semnele şi cu minunile. Itc stele răsar iarăşi prealumi noase : colibaşul loan, împreună cu cei trei din Scară, purtători de lumină, şi cu alţii mai mulţi, care cu laudă au strălucit. ă cinstim cu cîntări şi cu ver c ^ Ş ^*1 f noi cei ce ne am adunat, iubitori de prăznuire, prea cinstita şi cea de peste an pomenire a mucenicilor ; că pururea se roagă lui Hristos pentru neamul nostru.
Slavă...,
«1

ingură tu ai adus omenirii naş tere străină, singură tu n -ai suferit stricăciunea cea firească, primind naşterea neasemănată, fără strică ciune. Pentru aceasta credincioşii pe tine curată, ca pe o Născătoare de Dumnezeu, după datorie, te mărim.
Catavasie : Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt... Cintarea a 3-a : Irmos : Nu este sfînt ca Domnul...

Treimii :

reime de o fiinţă şi Unime dum nezeiască, Ceea ce ai unimea în despărţire şi ai firea în Feţe ; uneşte -ne pe noi într- o singură voinţă a po runcilor Tale.
Şi acum..., <* Născătoarei :

n alt rai de virtuţi al minunaţi lor părinţi intrînd, să gustăm din însufleţită desfătare a acestuia, cea pururea dătătoare de viaţă, cu credinţă lăudîndu i pe ei. ă fie cinstiţi Eftimie, steaua cea prealuminoasă, luceafărul Eladie, Efrem cel de Dumnezeu insuflat, cu Evloghie cel vestit, care au strălucit marginilor lumii cu faptele şi cu mi nunile. Să fie lăudaţi cu cîntări minunatul Zosima şi Zaharia cel întru tot cinstit şi Zinon şi Zoii; Isaia cel mare şi Ilie cel

Cort făcut de Dumnezeu, mai îna inte te-a însemnat Moise, care acoperea cu serafimii Sfînta Sfintelor, închipuind mai î nainte, Fecioară, a ta ristos, curată soarele naştere, dreptăţii, din care era Se v -asă trimis hrănească după trup, Hristos. pe voi sfinţilor, ca pe nişte raze, să luminaţi pămîntul ; pentru Catavasie : aceasta luminaţi sufletul meu, cel u este sfînt Domnul, prin şi nu dum«este întunecat întru carăutate, drept ca Dumnezeul nostru, «pe Care îl nezeieştile rugăciuni, cu Po dob i e D e voastre grab ne întîin pină p e no i • · » laudă toată făptura ; şicunoştinţei «nu este sfînt dumnezeiască lumina de afară de Tine Doam - «ne, Iubi torul e de Dumnezeu, cei ce sînteţi de Dum nezeu oameni». fericiţi.

80

Alta, glasul al 8-lea : Podobie : Pe înţelepciunea şi Cuvintul...

S ÎMBATĂ

I r m o s : V r îC nîd ă T u: pezi, Cuvinte... n ts a re ae aî n 4t-ra

Blîndeţele şi curăţia lui Antonie, mărimea şi minunile lui Eftimie, curăţia şi tăcerea lui Pavel si a Iui
9 J
J

uminător în lume arătat este J dumnezeiescul Harion, munte al cunoaşterii marele Iustin ; cu care si Ierax să fie cinstit, si Ivisti on cu Iosif, vitejii cei aleşi.
9 * 9

Arsenie, şi lauda Ini Teoctist, şi ce tele tuturor celorlalţi cuviosi, ere 9 9
/

Ieremia încă a strălucit în viată, si
I ' 7

dincioşii să Ie mărim şi să Ie lăudăm cu cîntări ; cu care împreună şi pe fecioara Eupraxia să o lăudăm, cu toate femeile cele de Dum nezeu înţelepţite. Şi cu un glas să strigăm : Rugaţi - vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare dc greşeale celor ce cinstesc cu dra goste sfîntă pomenirea voastră.
Slavă..., acelaşi glas şi podobie :

Ishirion s- a arătat cu mare tărie. Cu care străluceşte Carion, Copris, Castor şi Casian cel preafrumos. Mă minunez de vorba cea blîndă a lui Calist, laud facerile de bine ale lui Lavrentie, şi vestesc fapta cea bună a lui Loghin, şi lui Lot îi cin stesc vi rtuţile.
9

Legăturile patimilor rupîndu -le, v- aţi alipit de dragostea bunătăţi lor, si v-ati îmbrăcat întru Hristos
7

9

9

Pe Leontie, adîncul teologiei laud şi slăvesc pe Maxim noianul de învăţături ; mă fălesc cu Marchian şi laud pe Marcu cel supus şi ascultă tor de Dumnezeu. Cinstea virtuţilor, Macarie cel mare, si Politic odorul evlaviei sînt numiţi : cu aceştia şi Marcu cel
7

cu slava cea mai presus de lume, afinul odihnă în ostenelile voastre si cu Ş i înfrînării a c u m . . . , a dobîn N ă s c ă toarei : nevointele
9

ί

dind viaţa cea de sus. Pentru sta în noroiul păcatelor m -am îm- acea plîntat după bucuraţi, împreună şi nu vrednicie este întruvă mine statornicie. Rău cu puterile cele gre deşelilor sus, mele. stîndDar, şi m-a înecat viforul veselinduvă aiînaintea lui Cuvîntul Dumne zeu, ca ceea ce năs cut pe cel întru iubitor cîntare. Purtătorilor de unul de oameni, te rog caută Dumnezeu, părinţi aiIzbăveşte noştri, - mă cereţi spre mine, ro bul tău. de iertare greşeale, cei de ce păcat şi de patimile cele pentru vătămătoare prăznuiesc cu dragoste sfîntă po suflet şi de toată răutatea vrăjmaşului, menirea tră. stăpînă voas ; ca să cînt veselindu - mă : Roagă - te Iui Hristos Dumnezeu, să -mi dea iertare de greşeale, că pe tine te am nădejde, eu robul tău.

> '

>

I

foarte l ă u d a t , arapul Moise.

şi

cu

Dalmatoe,

Măresc nevolnicie lui Martinian si ale lui Malhu, şi cărările cele pen tru curăţia şi faptele bune ale lui Marcel, mai- niarele păstorilor; cinstesc şi pe Mili, cel ce învia pe cei morţi.
9

Mucenici ai lui Hristos, aduceţi rugăciuni neîncetate Făcătorului şi Ziditorului pentru pacea lumii şi pentru cei ce cinstesc pomenirea voastră cu cîntări.

C a tnoi. a v a s!_N iBir e :S O Ăura-te P T Ă M Î N Ănas LĂSA TU L U I iul Legii celei tra

Sla v a . . Dumnezeirea ., a Treimii : S E C D EDeşi BRÎNZ Ă după fire

^•î care s "a c^a * tuturor oame- Cuvinte, din rînd să Te întrupezi, nil oi mana cea cerească. «muntele cel umbros, din singura Λ eniţi să vedem f l o r i l e cele «Născătoare de Dumnezeu, profetul pururea vii aie raiului celui din Eden, «a cunoscut cu vederea dumnecele odraslite de Dumne zeu, nevoinţele «zeiasca şi cu frică a slăvit puterea « Ta părinţilor, al căror singur lucrator este ». Cintarea a 5-a : Domnul. u izvoarele cuvintelor lui Nil se adapă tot sufletul cel înţelegător; cu sfintele vieţi a Iui Naucratie şi a lui Nicon se luminează, şi Natanael cu Nistenor îi înfrumuseţează. enofont cu fiii săi întru virtuţi strălucind, ne luminează, şi marele Orsisie, dar mai ales Onufrie; iar pe Fimen cine din oameni îl va lăuda după cuviinţă ? amvo şi cu fapta şi cu cuvintul să fie fericit după vrednicie ca un înalt, şi Pupile măritul, cel ce îndepărtează pe demoni, să fie lăudat, şi întocmai cu el şi luminatul Pinufrie. După vrednică datorie să fie cin stit Paf nu tie cu adevărat preamă - ritul, Fior, Patermutie, Pavel cel prea simplu, Pitirun cel mare şi exarhul părinţilor. In chip luminat cel să fie lăudat lu Irmos : Din negura patimilor...

este 8 1 una, după feţe însă este întreită; mtru Şi acum..., a Născătoarei : Care ne am botezat şi întru Care credem: Tatăl şi Cuvintul Duhul prin c el I leacurată, ceea ce ai şi născut de cu o v fiinţă. înt pe Cuvintul, Cel mai presus de cuvînt, te rugăm, nu înceta să -L rogi pe Acela, să izbăvească puru rea din primejdii turma ia.
Catavasie :

Din negura patimilor, ca dintr-o «noapte prea adîncă, r ă scump ar ă «mă şi te rog învrcdniceşte - mă să «mînece duhul meu lumina zilei \ jj inu na ţi sînt ia preacinstiţii pă «poruncilor Tale, Hristoase». rinţii noştri cei împodobiţi cu dumnezeiestiîe nevointe, cu luptele
> 9 X *
»>
7

Cintarea 6-a : şi cu tămăduirile ; a că cine mai mult decîl aceştia a arătat tăria minu Irmos : pe mine cel cuprins...

nilor ?

i

Săi fie lăudaţi Ravula cel minunat, împreună cu Ruf, Sisoie cel întocmai cu îngerii, precum şi dumneze iescul Serid şi Silitan. Cer cu patru luminători s - a arătat pe pămînt, această de două ori în doită, cu acelaşi nume numirea Si meonilor, din care trei sînt siîlpmci si unui cel nebun pentru Hristos.
>

minătorul Palamon

luminătorilor

Pahomie,

împreună -nevoitor,

dumneze iescul Peironie ; şi împreună cu aceştia să fie lăudat Passa - rion cu cîntări dumnezeieşti.

în mijlocul stelelor ca soarele au strălucit aceia cărora era povăţuitor sfinţitul Sava; cu care strălucesc Serapion, şi Silvan cu faptele. Sarmat şi Timotei şi Titoe îm preună cu Iperehie, şi Farmufie, To ca, Bariton, Herimon, Psoe şi înţe leptul Or, să fie lăudaţi.

82 Sfîntă şi lăudată mulţime a părin SiMiVATÄ -

Urmează citirea din Prolog, apoi
S I N A X A R

ţilor, cea amintită şi cea nenumită izbăveşte de primejdii pe cei ce să vîrşesc pomenirile voastre cu dra goste.
Slavă..., Q Treimii :

ÎNÎ SÎMBATA DIN SAPTAMÎNA LASATUI UI SEC: DE
BRINZA

Te laud pe Tine, Treimea cea mai presus de toată stăpînirea, şi dum nezeiască Unime, lumină şi lumini, viaţă şi vieţi, Mintea şi Cuvîntul şi Duhul Sfînt pe Dumnezeu unul.
Şi acum...,
a

In aceeaşi zi pomenirea tuturor sfinţi lor bărbaţi şi femei, care au strălucit prin sihăstrie. Prin sărbătorile de pînă acum, purtă torii de Dumnezeu Părinţi ne-au condus cu cumpătare şi ne-au pregătit să intrăm în marea luptă a postului ; prin frica de judecata viitoare ne-au îndepărtat de la desfătare şi îmbuibare şi ne-au învăţat cele dintîi forme ale postului ; iar prin săptăniina brînzei, curăţindu-ne mai dinainte după cum se cuvine, au rînduit în chip potrivit în mijlocul săptămînii două zile de post, ca să ne îndemne puţin cite puţin la post. Iată că au mai pus înaintea noastră şi pe toţi bărbaţii şi femeile care, prin mul te nevoinţe şi osteneli, au trăit cu cuvio - şie. Aceasta pentru ca, prin pomenirea lor şi a luptelor lor, să ne facă să intrăm cu mai mult curaj în marea luptă a postului. Avînd ca pildă şi călăuză viaţa lor şi dobindind sprijinul şi ajutorul lor, vom putea fi g ata pentru luptele cele duhovniceşti, mai cu seamă cînd ne gîndim că şi ei au avut aceeaşi fire ca şi noi. Şi după cum generalii, cînd îşi pornesc oştile la război, aşezîndu-se in fruntea lor, îşi îmbărbătează oastea prin cuvintele, pildele şi viaţa bărbaţilor din vechime, care au luptat cu bărbăţie şi în chipul cel mai strălucit, iar ostaşii, îmbărbătaţi fiind prin aceste pilde, atacă din tot sufletul pe duşman cu nădejdea biruinţei, tot aşa fac acum purtătorii de Dumnezeu Părinţi ; îmbărbătează pentru luptele cele duhovniceşti atit pe băr baţi cit şi pe femei prin viaţa celor care au trăit cu cuvioşie şi aşa îmbărbătaţi ii conduc spre marea luptă a postului. In acest chip uitîndu ne cu luare-aminte la pilda vieţii lor, să săvîrşim fiecare după putere mult ele şi feluritele virtuţi ; mai iutii dragostea şi depărtarea minţii de la lucrările şi faptele

Născătoarei :

lesei strămoşule, saltă, că din ră dăcina ta, din curata Fecioară, a răsărit floarea vieţii, Hri stos Dumnezeu, Cel ce a mîntuit lumea.
Catavasie :

pe mine cel cuprins de multe gre«şeli, care cad la îndurările Tale, pri «meşte - mă, Iubitorule de oameni, «Doamne, ca pe proorocul, şi mă «mîntuieşte».
c O N D A c u L, glasul al 8-lea : Podobie : Ca o pîrgă a firii...

a pe nişte propovăduitori ai dreptei credinţe şi înfrînători ai pă - gînătăţii, ai bucurat, Doamne, cea ta purtătorilor de Dumnezeu, Pentru care a luminat lor, în lumea. pace rugăciunile

desăvîrşită pe cei ce Te slăvesc pe Tine şi Te laudă păzeşte - i, ca să - Ţi cînte Ţie : Aliluia.

cumva, trecînd deodat ă de la carne şi lăcomie la o mare infrina re de la mîn-

pa or te ri p an ti r ţş i de m o nş il ie n ţ iv i ăP ăm r iă nm ţi c ,v a să em i slio m im ră u ior s.ă S f n tă ns e t fd an a înţ ar d aîc ă a ea lu bu se tl ae rg ee t o ru pe ec au sm c ă c;ă ,c u n c eş ti u ln o şi vr oe m r,ă tîa a eă er a i d ru ăvn în şiin c eă i ,r i ng im is c e nş u t ptat nd ec p tş in eădc ea m ra i nl eă c vu ate î ms pă ied a id e , ac a săn v îir pi t ent o aitţiit, d p pi rc im m şş ti e fa ca ă rtă v şe i m a rli p co as t u şl i u ie ip rş i tr d a in fi în ea din iu ci i a rd i rî u in -e o m car e vr m şţo ăe . a lea re ă sa pu lăt rc i, că cr ii n şi p eiil d ae uc a vu tr i a şa i Şc i ec eş ai c fi ă ut p u p vc ie r e aI f rle şfil e n cie e ca su to ei ş.t i , a c e e a a u m e ş t e ş u g i t ş i c u i îm aş tt u l It ră ai cn li e a re i n -p u du t p r iU v in ri ei s lp aun c ec le t rp uă pre i, d cit ţ iin a ed ais m ir ne ă n eti. p e n t r u c ă pc ie ctiă l e cs eă p nt eă o p sc a d e lb ar î p ozs înainte de el se minca în ea carne. Fiind de Pentru rugăciunile tuturor cuvioşilor Tăi, şase ani în război cu Chosroe şi cu perşii, a Hristoase Dumnezeul nostru, milu ieşte-ne pe făgăduit lui Dumnezeu că, dacă -i va birui, va noi, Amin. schimba această săp- tămînă şi o va pune între post şi d u cte lu ru pa e :c a r e l - a ş i f ă c u t . C îl n a,r e a ca 7Dar eu socotesc că s-a intimplat aceasta Ir ru mo es l tc e i z av i ord ăic i te p ef itn in i .ă .. pent cs ă :a C fo to ărd S ţ ie i rP rinţi ca un fel de curăţire de mai înainte ; ca nu

- uminoasă ca focul a fost Teodu - la întru viaţă şi străluceşte întru pustnicie Iulia, şi cu acestea îm preună luminează întru fapte prea fericita Isidora. ugetătoarea de cele cereşti Ma rina, să fie cinstită acum cu Ma - trona cea mare ; Singlitichia şi Sarra cu Iusta întru cîntări, ca nişte înţelepte să fie lăudate. elaghia, îngerul Domnului; Taisia, sfeşnicul pocăinţei ; şi oricare alta din femeile, ce au strălucit în sihăstrii, să fie lăudate.
Slavă..., a Treimii :

eniţi să aducem cîntări după datorie femeilor celor ce au vieţuit cu cuviinţă şi întocmai cu îngerii, şi să strigăm : Pentru ale lor rugăciuni, Dumnezeule, mîntuieşte - ne pe noi pe toţi. ?

Purtătoarea de Hristos Vriena, cu dumnezeiasca Fevronia să lie cinstite, şi Tomaida cu Ieria şi Platoni - da să fie lăudate şi împreună cu a - cestea şi Melania, cu credinţă. L audă fie Evpraxiilor celor cu gînduri îngereşti, şi celor două Teo dore ; Anastasiilor celor întru totul fericite, laudă şi mărire neîncetată, minunat slujind lui Dumnezeu. Maria Egipteanca a fost ca o lu mină în lume, şi cea numită Mari na, stea lumii s-a arătat, şi Eufrosi - na soare, strălucind cu virtuţile.

a tăi ui, împreună şi Fiului, şi Sfintului Duh, cu un gînd ne închi năm şi mărindu - L cu credinţă, strigăm : Slavă Ţie Treime -Unime, Dumnezeul nostru.
Şi acum..., a Născătoarei :

Binecuvântată Născătoare de Dum nezeu Fecioară, care ai născut pe Mîntuitorul lumii şi Stăpînul, pe Acela roagă - L, pururea să miluiască sufletele noastre.
Catavasie :

I

Cel ce ai răcorit pe tineri în cup - «tor şi pe ceea ce Te - a născut ai pă - î «zit-o fecioară după naştere, bine «esti cuvîntat Doamne, Dumnezeul «părinţilor noştri».
t

Cîntarea a 8-a : Irmos : Pe Domnul, Cel ce S-a preaslăvit...

Si se cîntă : SÎMBĂTĂ e loan cel cu gura de aur şi pe ine va spune curajul lui Am Ceea c e e ş t i m a i c i n s t i t ălui . . . Ie Chirii, stîîpii cei de Dumnezeu înbrozie, şi înţelepciunea ţelepţiţi, să - i lăudăm ; asemenea şi pe rolei cum o va povesti Ci n t a r e a a ?9 Dar - a : tăria Isichie, alt teolog, şi pe dumne zeiescul cea I pentru credinţă rmos : N aşterea pa u rAlexandrilor, urea Fecioarei,.. Meletie, grăitorul de cele dumnezeieşti. dc Dumnezeu înţelepţiţilor părinţi ?

84

C
T.

*

P

w

Grigorie ai nisenilor, şi ceilalţi doi făcători de minuni părinţi, şi înţeleptul întru cele dumnezeieşti Epifanie, împreună cu Amfiio hie, luminatul luminător, să fie lăudaţi în veci. Pe Mitrofan, lauda preoţilor, cu Nectarie, cu Attic şi cu Ghenadie, împreună şi pe Anatolie să - i lăudăm, pe strălucitorii cei vii, împreună cu Eusebie şi cu Proclu preaînţelepţiî. pe Nicolae sfinţitul propovădui tor, pe Sofronie cel adevărat cu lim ba de miere, şi pe Evlaviu laud, şi pe Diadoh împreună cu Eustaţiu şi cu luvenalie, căpeteniile părinţilor.
A Treimii : Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu.

Fedim dumnezeiescul, Spiridon purtătorul de Dumnezeu, cu Antipa tru, cu Pamvo, Paladie şi Nonos, dimpreună cu Ieronim şi Ghermanq preacinstitul, ca nişte luminători dumnezeieşti să fie lăudaţi. Dionisie cei vestit în cele dumnezeieşti, să fie cinstit ca un tăinuitor al celor cereşti ; asemenea Clement
3
7

mult- pătimitorul, Flavian şi Pavel cel mare, vestitorii mărturisirii. M ihail al Sinadelor împreună Tarasie; Nichifor iarăşi împreună Teodor cel foarte minunat şi Teo cel cu nume adevărat sfinţit, să lăudaţi, ca apărători ai icoane lor Hristos. cu cu fan fie lui

Ca pe o Unime în fiinţă Te laud, ca pe o Treime în feţe Te cinstesc, Părinte şi Fiule şi Duhule Preasfin - te ; stăpînirea cea fără început a împărăţiei Taie o slăvesc în veci. C a t a v a s i e :
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne ao cm um . .l.u , ia ct ăît od au re i : şi preaînchinăm Şi D nu , Nă cs în n -I înălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.

etru şi îgnatie purtătorii de Dumnezeu, ca nişte adevăraţi apos toli ai lui Hristos şi sfinţiţi nevoitori, să fie lăudaţi împreună cu Policarp şi împreună cu Ciprian, martirii Mîntuitorului. reacuvioşi părinţi şi arhierei ai Domnului, împreună cu sfinţii mu 7

J

L

%

Tu munte al lui Dumnezeu ie ai e Domnul, Cel ce a preaslăvit «în arătat, Născătoare de SDumnezeu, întru muntele cel sfînt, şi a arătat lui «Moise care Hristos locuind, dumne zeieşti în rug taina pururea Fecioa«rei :prin locaşuri a făcut pe cei ce cîntă Pe foc, lăudaţi - L şi - L preaînăl - «ţaţi întru Domnul lăudaţi şi -L preaînăîţaţi toţi vecii». întru toţi vecii.

cenici şi cu sfintele femei, toţi cei numiţi şi cei nenumiţi, rugaţi - vă să se mîntuiască sufletele noastre.
Slavă..., a Treimii :

Unule în Treime Dumnezeule, slavă

/

9

7

»

C/

IN SÂPTÂMINA ι pe pîntecele Sinai, Fecioară, ceî L Ă S A T U L U I ciunile lor şi ale tău, Născătoarei dc primitor de Dumnezeu, care a cală uri- Dumnezeu, lesne să săvârşim mit focul cc! nepieritor. * toria postului.
av LC Aa t L Aals'i e D: E

SEC DE e B R Icei NZĂ

aşterea s -a S e c i u t ă pururea s t i l i i r i l e , Fecioarei g l a s u l a l 8 ce -lea : «arătat legiuitorului mai înainte Podobie : în raiul cel din Eden... «prin foc şi prin rug, spre mîntui îulţimea carc aucu si «rea noastră părinţilor a credincioşilor, hăstrii cuviinţă, toţi «cîntăricu fără tăcere sa o credincioşii slăvim». cu cîntări să o lăudăm. Şi pe ie L U M să I N-i I cinstim N D Λ întru rarhii lui Hristos laude, cu Pun o d odumnezeiesc b i e : F e m e i a u zcuget i ţ i . . . şi cu un suflet, fraţilor ; că în ajunare Mult curioşilor părinţi, care au vieţuit, şiimea în post curat, şi cu v- aţi lepădat de lume şi crucea ati Evanghelia lui Hristos ne-au lumiA ) 9 nat. Cu care dimpreună să lăudăm ridicat, împreună cu cetele muce de Dumnezeu şi nicilor,purtătoarele adunarea arhiereilor şi cea uminatele femei ; şi vieţii lor lău din ta femeilor, luminaţi - ne ca să uiîet rîvnind noi, cu dumnezeiască dăm după vrednicie prealuminata uviinţă, ca să aflăm acolo iertai ea pomenire a voastră. ;reşealelor.
7

5 ce luminat au strălucit 8în sihăstrie şi cu cuviinţă au vâetuit, fi\-i lăudăm cu preamărire, fraţi lor ; ca pe cei ce au vieţuit bine şi la viaţa veşnică cu bună credinţă s -au mutat, bucurîndu- se. Şi la o - dihna cea nepieritoare şi fericită, taie este acolo, prin vârtute şi prin curăţie drept au alergat. Deci după vi ednicia lor să -i cinstim, ca să aflăm milă de la Dumnezeu, prin rugăciunea lor, şi veşnică mărire şi bucurie să dobîndim ; şi să scăpăm acolo de chinurile cele neînduplecate.

eata tuturor ierarhilor, adunarea drepţilor si a sihastrilor si a cuvioaselor femei, care ati vietuit
*
1

?

I

>

7

>>

9

cu dreaptă credinţă, milostivindu - vă după har, rugaţi pe Cel singur bun, preaînduratul Domn, să ne miluiască si ne noi de osînda cea de
1 Λ

Slavă... Şi acum... Podobie : Cu Apostolii să ne suim...

e purtătorii de Dumnezeu pă rinţi, care au strălucit în sihăstrie, şi pe ierarhi împreună şi pe cuvioa sele femei şi cetele sfinţilor mu cenici, cu cîntări luminat să - i lău d ăm, ca să ne sfinţim; si cu rugă -

acolo, cu rugăciunile voastre, înţe lepţilor, să ne mîntuim toţi ; şi în tru desfătarea ce va să fie să ne îndulcim fără sfîrşit, în veci bucu - rîndu- ne şi noi, şi neîncetată cînta re strigînd Dătătorului de viaţă. Cuviincioasă prăznuire lui Dum nezeu astăzi credincioşii să prăz nuim, întru pomenirea din destui a sfinţilor arhierei şi a sihaştriior, a sfinţilor mucenici şi a cuvioaselor si binecredincioaselor femei. Că cele stricăcioase şi trecătoare le -au dispreţuit cu adevărat şi ca pe nişte păianjeni şi gunoaie le -au socotit ; ca să dobîndeasca pe Hiistos şi împărăţia Lui şi dumnezeieştile acelea bunătăţi, pe care ochiul nu le- a vă zut, nici

...1). la litera H. vieţii pe stăpînă. Cintarea a 3-a şi a 6-a. în fiecare sîmbătă : întii se citeşte Aposto lul şi şi Evanghelia Apostolul Evan ghelia sîmbetei de rînd şi apoi ale siintului. pe 8. cereţi pace sufletelor noastre.—. către Domnul. Născătoare de Dumnezeu. Şi altul al părinţilor...SÎMBĂTĂ Şi altă Evanghelie a cuvioşilor.. roada Duhului este dragostea. cu cuvioşii părinţi. şi acum îndrăznire avînd date Mie de la Tatăl Meu.· * . apolisu l şi cea ai rodul C easul . celor drepţi se cuvine laudă (ps. — ________________________________________________________________________________________ C1IINONICUL Şi acum.. din Cartea Galateni : Fraţilor. Apostolul zilei din Cartea către Ro mani : Fraţilor. Iarăşi să se ştie : Că de la Duminica Vameşului şi a Fa- Domnul: riseului pină la Duminica Tuturor Sfinţi lor. a căror viaţă fără priha . înt i i ..nă 86 Matei : Zis-a Domnul : Toate-Mi sînt aţi rîvnit . tot de la îngerilor. 32.. . către Să se ştie : De se va întîmpla Aflarea cinstitului cap al Siintului loan înainteinergătorul In Simbăta lăsatului scc de brînză. ecte n i i lodrăslit e. să se caute tipicul de la sfîrşitul cărţii. pacea să o iubim.. şi cu toţi sfinţii să se miluiască sufletele noastre.. ” ‟ —— . a Născătoarei : Bucuraţi . LA L I T U R G H I E Fericirile din Canonul părinţilor.. tu eşti viţa D o x adevărată ologia m a r ccare . tine te rugăm : Roagă -te.vă drepţii întru Dom nul . Evanghelia de la Matei : Zis-a Luaţi aminte milostenia voastră.

după psalmul obişnuit.a osebit şi m . m . DE lîRÎN/.. şi păniîntul a fost blestemat să -mi ro dească spini şi pălămidă.. strigat-am. Ci Tu. ăcătorul meu.o unealtă.mă în rai... iarăşi mă cheamă.ca prin sudori pîine cu muncă .am dezbrăcat eu ticălosul. SÎMBĂTĂ SEARA DAM DIN RAI La Vecernia mare. I)e vesmîntul cel de Dumnezeu ţesut m .a amăgit prin mîncare.mă. La Doamne.a cinstit a fi stăpînitor pe pămînt tuturor celor văzute. lucrînd cu şarpele ca printr. neascul tînd porunca Ta cea dumnezeiască. ca un stăpîn şi îndurat..A Podobie : Toată nădejdea. se cîntă : Fericit bărbatul.a dat morţii celei mai de dedesubt în pămînt. Doamne. căci m -am osîndit a mîn. Domnul. · ' DUMINICA P zeu m. Cel ce Te -ai întrupat din Fecioară în anii cei de apoi.mă cu suflare de viaţa. se pun st iii ir i 1 e pe 1 0 : 3 stihiri ale Învierii 3 ale lui Anatolic din Octoih şi -1 ale Triodului. şi lo cuitor împreună cu îngerii.. Şi m .I LA VECERNII]. Ci Tu.. glasul al 6l eG a :O N I R F Λ LUI Λ Z V. luînd ţărîna din pămînt şi însufleţin du. prin sfatul vrăjmaşului.am îmbrăcat acum cu frunze de smochin şi cu haine de piele . iarăşi adu . m -a înviat şi m . Iar Sa tana înşelătorul. şi de mărirea Iui Dumne - . catisma toată.. chemîndu.

din care am Şi acuin.ne plăcuţi Iui Hristos. Marie : că te . voi care ai goni afară. cu stelele şi în sînge s-au schimbat. Preacurată. Născătoare de Dumnezeu. glasul al 6-lea : s . ca Maicii lui Dumnezeu şi Fecioarei cu ade vărat. Raiule Ca pe cel ce vine Ia Mine nu-1preasfinte. glasul al 6-lea : Se Dumnezeul tuturor. Soarele razele şi -a ascuns. . glasul frumoasă.pinului meu.pe .se. binele m-am lipsit.a soăpat.. îm ăT ţi1 t. dealurile s -au cutremurat. Pentru aceasta ţie. si am fost ? 7 9 Scos a fost A dam din rai pentru mâncare . şi de goliciunea sa plîngînd. Slavă. slihira hramului. din blestemul cel dinţii pe Adam l. că din tine a ieşit întru . Vai mie. Hristos Domnul. să primim vre mea Fostului supunîndu-ne evangheiiceştilor rînduieli . F Şezut -a Adam în preajma raiului. frumuseţea luna cu profeţilor sălăşluirea sfinţilor. locaşul ccl de Dumnezeu al 6-lea : zidit.ai arătat scaun al marelui Împă rat. miîuieşte . ce am p ătimit ticălosul ! mintuiasca O poruncă am sa piara.te ! Bucură te stăpînă.88 DUMINICA Kaiule preacinstite.. se tîn. . strigăm fără tăcere ca înge rul : Bucură . Adam a fost scos din rai pentru neascultare.. şi de tot şi la cunoştinţa adevărului să vină. tînguindu. şi cu glas de umilinţă zicea : Vai mie. ca prin ele făcîndu . să mîntuiască sufle tele noastre. Fe Acela roagă -I.mi deschidă uşile pe care cu neascultare le-am închis .a zidit. Ş iroagă a c u m . plîngca tînguindu. pîntecele tău întru mine dînsul a zis : Zidirea Mea nu vreau îmbracîndu. iolositoarea şi acoperămîntul şi mântuirea sul Idelor noastre.Se. sunetul frunzelor tale roagă pe Zidi torul tuturor. a Cel Născ ă t ote a rea i : făcut fost S încuiat.guia : Vai mie. s Mîntuitorul către ieşind. Milostive îndurate. să .. Pentru aceastadin si Preacurată.mă pe mine cel ce am căzut. a Născătoarei : în taină te lăudăm pe tine. a glasului ce va şi fost luat.. Şi acum. către Tine : Miluieşte mă pe mine cel ce am căzut.au înfricoşat. şi să mă învrednicesc a mă împărtăşi de pomul vieţii şi al bucu riei.. cort preasfînt mai desfătat de cît cerurile.. cînd s a închis raiul ieşind Adam.eu ci vreau sa se călcat a Stă .se : vai mie ! Deci să ne sîrguim toţi. ca să mă şi Mîntuitorul meu. cu mîiniie bătîndu -si « ^ faţa şi zicînd : Milostive. celui dezbrăcat de nevinovăţie si lăsat în sărăcie. satur de florile tale. veselia cea nesfîrşită şi desfă tarea. şi de la desfătare a fost lepădat.. Ci.. celui ce m-am supus înşelăciunii celei viclene. cu care mai înainte întru Tine m. podoaba cea munţii Dupa obicei. . strig fi de rind. mărirea drepţilor... Pro chimen : Domnul a 9 o raiule. să dobîndim iarăşi sălăşluirea raiului. Slavă. y .. de acum nu mă voi mai desfăta întru dulceaţa ta. .mînt voi merge.. căci în pă . car de heruvimi şi mai presus decît serafimii. A A ' furat de ea si de mărire ni am de - y păr tat. măririi . şi go! a şezut în preajma lo cului...E . cămară a s ί ι H o A V N A Octoihului A.. a Născătoarei. ce peFăcătorul tine şi pe mine m . 9 9 JL Vohod : Lumină lină. Nu voi mai vedea pe Domnul şi Dumnezeul şi Ziditorul meu . amăgit fiind de vorbele femeii.. pentru aceasta şi şezînd în preajma lui.pînduSlavă.. L Ap ă Lr I fost sădit pentru mine şi prin Eva ai l a v ă .am desfătat.

.a poruncii Dumnezeu să nu gust nicidecum.. m -am lepădat din adunarea vieţii.mă.. am gustat din pomul cunoştinţei. glasul al b-lea : Miluieşte-ne Dumnezeule. Catisme şi Polieleul. în Duminica Fiului pentru bogăţia bunătăţilor. veselitoare şi nestri mie. Apoi Bine eşti cuvîntai Doamne. şi La mulţimea faptelor mele. mi -ai poruncit să Te laud împreună cu îngerii Tăi.. a Născătoarei : ăscătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru milostivirea cea multă şi îndurările Tale. din care mi. de C A N O N U L piîngi astăzi... iar cătoare lui Hristos Dumnezeu.: M . poruncin. pe Ca pe uscat umblînd israel. Canoanele se pun astfel : Canonul în vierii din Octoih. făcut cu ţi goliciunea cea din Cinta r e a dinţii l-a... Şi acum. mă banele prin adine. · « · ·< · 0 Şi acum.. Să se ştie : Acum liberează. Născătoarei de Dumnezeu pe 8. In cărările mântuirii. ClntcirPd d 3-d \ Irmos : Nu este stint. şi din dum nezeiasca mărire am lost lepădat cu amar. Pentru ce ai călcat legea lui Dumnezeu ? Şi se începe citirea din cartea despre cele şase zile ale Facerii.. pe prigonitorul cheamă iarăşi..... cel alungat din Eden. a strigat : «lui Dumnezeu cîntare de biruinţă «să i cîntăm».. După Sf n tA eTU DL uU nIm LiĂ S Se OC DE BR ÎNZĂ dunid 89 întâi cîin ţărînă. Toată suflarea.. a Sfîntului loan Gură de Aur. Ziditorule şi Doamne. troparul în ^ if r i i ş i t i l N ă s c ă t o a r e i iss de D mu i n j i e z e u DUMINICA LA U T R E N I E La Dumnezeu este Domnul. ino. Tu ai sauit. de care eu amagindu. ticălosul meu suflet.l e aprin : care ai fost scos din desfătare şi Irmos : Ca pe uscat umblînd Israel.. e a l u adueîndu i Cristofor P r oaminte t a s i c r i t ude l.diiSlavă....zînd. «Faraon văzîndu -1 înecat. al Crticii-învierii -şi al • . Apoi obişnuitele precum s-a arătat risipitor. gla s u l Eden. iar din Ti iod pe 6.. Slavă. troparul Învierii (de 2 ori) şi al Născătoarei.. învierea Iui Hristos vă.. viu făcîn - arpele cel viclean oarecînd • pizmuind cinstea mea. luat învoire de la Dumnezeu să te îndestulezi de cele ce sînt în Eden. şi ţi s . si 1 vanghelia i tre niei cea de rînd. cealaltă urmare a Pri ă es v eC gh rliu i . Ziditorule aî lumii şi Făcălorule al tuturor. JL V Mîna cu îndrăznire întinzîndu -mi. de cele ce s -au Alcăt u i rtine.Nas<*toare de Domnezeu. şi Psalmul 50. s antifoanele glasului.. glasul al 8-lea : Uşile pocăinţei deschide-mi mie. vai mie. la pagina 7). (d< 3 ori).... a l 6 ... (caută-le înapoi.. td Iar de nu este Priveghere.a poruncit să nu mă nânci din rodul cunoştinţei. desfă tarea I aiului în Eden.. din bucuria cea neîncetată. eşti T a r C a l a v ca a s i i ceea s e c i nce tă ir m o a sdupă e l e a c eneam s tui Cano n : după har Năs fiica Iui Adam.. ş. că ai căcioase.. ..j b a ş t i u t u l u i d e l a M i n e i s e I a ci II Pavecerniţă.. a şop tit în urechile Evei cu înşelăciune. cu urmine. Apoi stih. nn sa ma desfătez întru roadele celeaifrumoase. ticălosul meu sufîet..

. şi nestricăciune iarăşi îm -Tăi. urîtorul de oameni în şarpe m .a amăgit. cuTuw. : reasfîntă stăpînă. ca şi acela.ai întunecat şi ai călcat porunca Ziditorului tău.. a. cinstita Biserică «cu dumnezeiască cuviinţa cîntă. Car e ai înăl . . deschi. Născă toare de Dumnezeu. pentru petrecerea cea din rai. Şi acum. nici mă voi mai Livadă de fericită. că vărsaţi lacrimi am din fost frunze ca gol la pămînt lepădat. . stăpînă. . pentru S l a v ă .. pentru neînfrînare. şi de diavolul fiind zavistuit.a arătat. din nişte ochi.mă vrăjmaşul mult.mă cete îngereşti. la Tine Stăpîne Vai mie.. şi a fost osîndit să lucreze pămîntul din care a fost luat şi cu multe sudori să mănînce pîinea sa. ceea ce ai des chis tuturor credincioşilor uşile ra iului. nepăzind po runca Stăpînului.Vai mie. Pentru aceasta noi să iu bim înfrînarea. Nu vom tăcea niciodată. . bracă . Cin la rea a 5-a : Irmos : Cu dumnezeiască strălucirea Ta. cine near fi izbăvit pe noi dintru atîtea primejdii ? Sau cine ne ar fi păzit pînă acum slobozi ? Nu ne vom depărta de Ia tine. Dum«nezeu şi Domnul. Slavă.. prin naşterea ta. u te voi mai vedea. preacinstite raiuleacum . strălucire a frumuseţi ta. mine cel golit şi înstrăinat mărirea Dum Ş i de acu m . s ii I) E Plîngeţi .ai întărit pe noi pe «piatra mărturisirii Tale». ci să intrăm într -însul. că de nu ai fi stat tu înainte rugîndu-te. mîniind P pe Făcătorul meu.«ţat Adam celui curată. . glasul al 4-lea : Podobie : Spăimîntatu-s-a Iosif. Iui Dumnezeul meu... pe care le-a încuiat Adam odinioară cu neascultarea. cum m. izmuindu. Catavasie : A L N A. că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. prin mâncarea cea ama ră. cu fruntea credincioşilor «Bunule. epădat a fost Adam din desfăta rea raiului. pe mine cel în şelat rău şi de la Dumnezeu de părtat. ticălosul.ai simţit înşelăciunea şi pizma vrăjmaşului ? Ci mintea ţi . ale raiului. . a vesti puterile tale noi nevrednicii . «strigînd : Din cuget curat întru «Domnul prăznuind». ne.de. a Născătoarei : 90 DUMINICA Cîntarea a 4-a : e cinste m-am învrednicit eu I r m o s :de Hri sto s este p u t e r e a în m eEden.mi uşile milei tale. de de norocită chip de mărirea . frumuseţile raiului şi podoaba plante lor celor de acolo. pomi sădiţi de bucura preadulcea şi dum nezeiasca Dumnezeu. şi străin de cca veşnică m . ristos este puterea mea. \ ca să P nu din rai o d o bplîngem i e : C e l c e afară Te-ai în ălţat .. am fost lepădat de la faţa Ta.. ticălosule suflete : Cum n -ai cunoscut vicleşugul ? Cum n . a N ălui scăt o a r e inezeu..am înşelat.Tu goli ciunea«ne.mă. . căzut. rwft Nădejdea şi acoperământul meu. Calavasie : cinstită. ceea ce singură ai acoperit de u este sfînt precum Doamdemult...

ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Cu dumnezeiască strălucirea Ta. cînd privesc şi văd goliciunea mea. Ţiecătre : Scoate «din îndurate.. Cine nu mă va plînge pe mine. la limanul Tău nu a strig striga Tine .. ca să Te vadă. ce cădere ! Şezut -a Adam atunci în preajma desfătării raiului şi a plîns şi. Mîntuitorule. Bunule. Catavasie întăreşte. a Născătoarei : Cămară de taină a slăvirii. pe mine cel ce m. pe mine cel ce Al înţelepciunii îndreptătorule şi de sînt robit iarăşi mă cheamă în ştiinţă dătătorule.. Pentru acea sta te rog. pe care am luat. ..ai îmbrăcat. cel lepădat de la Dumnezeu..nilor Tale. lumivrăjmaşului. neînfrînarea ta . Cuvinte al ticălosul. îndurate.mă mea. eggsg· 91 br$hz£ zeule . a Născătoarei : Slavă. împreună cu lucrătorul care a sărăcit. ceea ce eşti de Dumnezeu chemata şi Doamnă a tuturor. Stăpîne . iar eu am «Bunule. miluieşte mă pe mine cel căzut. în Eden ca un milostiv .şi faţa zicea : îndu rate. N area vieţii văzînd . prea sfinte. că iată buzele mele «de viforul ispitelor.. Raiule preaîmbunătăţite.le. Văzînd Aclam pe înger alungîn. «Milostive». nează . Te rog. înţelepţi învăţătorule şi al săraci lor sprijinitorule.am despărţit de ceata îngerilor Tăi. o.. sîn stricăciune -ai Irmo : M a r c a v i e ţ i i v ăte zîn d . miluieşte . toţi credincioşii te vestim pe tine. şi care am schimbat raiul cu iadul ? Şi acum. gorît .ţi încuie uşa.. «Dumnezeu. Indură . şi cu su netul fr unzelor tale roagă pe Făcătorul să nu. tare a oftat şi a zis : îndu rate. Năs cătoare de Dumnezeu.te. in pămînt am fost zidit cu mina lui Dumnezeu. I c o s u veşmînt de Dumnezeu ţesut Catavasie : m. lipsitu-te-ai de Cintarea .mă Tine cu dragoste.ĂSATULUI SEC DE ling şi mă tînguiesc cu Lsufletul. pe mine cel căzut din cămara raiului.a 6 a : îngeri te -ai desfătarea raiului de despărţit . Şi acum. curată. cu mîinile bătîndu . « 1 arie.: înţe . sufletele celor ce mînecă «la călcat porunca Ta.mă iarăşi primit într însul.opo.mă pe mine cel căzut. şi am auzit că iarăşi am să mă întorc în pămînt eu tică losul. dă -mi cuvînt. al celor ne desfătarea raiului. Te rog nu mă trece cu ve derea. pleeîndu . «lui Dumnezeu.o prin călcarea poruncii Domnului. g l a s u l a l 8 împăratul -lea : tuturor şi Mîntuitorul. şi gol m am văzut eu. mult căzut.Domnul.mă pe mine cel căzut. preafericite. miluieşte . pe mine cel stricăciunemiluieşte viaţa. ce chemi din negu. pe Tine adevăratul Suflete al Cel meu preaticăloase.. . «cel le lin opresc alergînd..de «ra părtatu -te-ai de Dumnezeu pentru greşealelor». fă . miluieşte făptura mîi . şi cei să se adauge ochilor mei mul ţime de lacrimi.du-1 şi încuind uşa dumnezeieştii grădini. cel ce ai fost sădit pentru Adam şi ai tost în- t VQ\ C Slavă. Simte durere raiule.o înălţîndu -se Cuvinte al Tatălui.lepţeşte inima mea. atotţiitorule Dumne . ca ceea ce ai ( U născut N D Λ C pe U L .

Totuşi pentru ca nestricăciunea să fie şi fapta voinţei lui îi dă porunca de a se atinge de toţi pomii din rai. Iar marele şi dumne zeiescul Hrisostom spune că pomul acela are o îndoită-putere. Adam a fost plăsmuit de mina lui Dumnezeu în ziua a şasea . El spune că raiul a fost pe pămînt şi gîndeşte că este şi spi ritual şi material. afară de pomul cunoştinţei binelui şi răului..a r t e p e celelalte nenumărate făpturi care pentru om In aceeaşi zi se face pomenirea izgo nirii au fost făcute. .( * lui dinţii Adam. Hristos. Aceasta este adevărata desfătare. care a pătimit pentru că n-a păzit porunca. Filon. Poate că Dumnezeu i-a îngăduit să cugete asupra tuturor făpturilor săvârşite de puterea dumnezeiască.. după cum era şi Adam. ieşte şi s-a atins de fruct în ceasul al şaselea din g o n i r i i l u i A d a m d i n r a i l a î n c e p u t u l s f i n t u l u i mă pe mine cel căzut. nu numai că n-a ajuns Dumnezeu. . de unde şi cum a adus totul la fiinţă din nefiinţă. scopul Sfinţilor Apostoli a fost de a cuprinde pe scurt toate faptele să. Adam însă a lăsat la o parte pe toate celelalte stihii ale lumii si a început să cerceteze * pe cele cu privire la Dumnezeu. dar mai bine-zis de vicleanul şarpe prin Eva. Omul a fost creat între stricăciune şi n est ri căci une^ spre a dobîndi pe aceea spre care va inclina prin voinţă.dil ca să ne araie lămurit întîi ce ' „ mare rău a pătimit. Domnul a postit patruzeci de zile şi a ascultat. din pricina gustării din pomul cunoştinţei binelui şi răului. să dobîndim cu ajutorul postului nestricăciunea pierdută de Adam. prin paza poruncii. iar fructul este contemplaţia.vîrşite de Dumnezeu de la începutul pînă la sfîrşitul lumii. In urmă a călcat porunca şi a fost izgonit de acolo. spune Grigorie Teologul. omenească leacul postului şi iarăşi cit de U IC A Ăs StA EC IN r u şD in oM s IN lu cr u Le eT U l ăL cU oI mS ia ş iD E n eB aR sc u/ l tA area. ci ascultînd de pîntece. Grigorie Teologul spune că pomii din rai sînt ideile dumnezeieşti. tămăduind nenorocirea lui Adam. Pricina tuturor relelor din viaţa noastră este călcarea poruncii şi căderea lui Adam. Alţii spun că a stat şapte zi. pentru firea S I N A X A R IN. Dumnezeu i-a îngăduit lui Adam să cerceteze şi să cugete asupra tuturor celor lalte stihii ale lumii şi asupra însuşirilor lor.n a d p oiiaa c e os t a p. şi raiul şi Adam. Din pricina desfătării si neascultării ce . iscodind cu de-amănuntul firea dumnezeiască. dar nu i-a îngăduit de fel să cugete asupra fiinţei lui Dumnezeu.ceteze şi firea sa omenească. Cu alte cuvinte. Lui Dumnezeu ii era cu putinţă să facă pe om să nu păcătuiască deloc:. Fiindcă era încă nedesăvîrşit şi prunc în astfel de lucruri. al doilea că de atunci răul a fost introdus şi în firea noastră şi al treilea că cea dinţii poruncă a lui Dumnezeu dată oamenilor este porunca postului. Prin această interpretare se păstrează şi sen sul literal al Scripturii şi totuşi nu se ră mâne numai la . întîi-zi. pentru că Satana prin Eva i-a băgat în cap gîndul de a ajunge Dumnezeu. Sau altă explicare : după cum am spus mai sus. dar mai bine-zis ca să nu trăim în desfrîu. ne-au pus în fata pe Adam cel din raiul desfătării a Iui Adam cel întîi-zidit. Amîndoi. ci şi-a atras asupra sa moartea şi a dat pieirii iot neamul omenesc. Sr i n aP xă ar riu M Aşada nlţ id i i nl ă -i n e sii.92 DUMINICA zile sau şapte ani din pricina cinstei ce -o are cutat prin Eva. a căzut. . erau la mijloc între stricăciune şi nestricăciune. Adam n-a păzit porunca. roagă pe Dumnezeu numărul şapte. pentru că n -a postit puţin. Pentru aceasta a şi fost izvodit de Sfinţii Apostoli acest post de patruzeci de zile pentru ca noi. Post de patruzeci de zile spre a arăta prin aceasta cit de folositor este. Dar că Adam a întins mîînile S f i n ţ icel i Pă rinţi a a ş e z a t p milu o m e nire a i zpentru căzut :u îndurate. dar nu i-a îngăduit de loc să cerceteze care este fiinţa lui Dumnezeu. a arătat-o şi noul-Adam. prin suflarea în faţă a fost cinstit să fie chip al lui Dumnezeu . Care şia întins mîinile pe cruce în ceasul al şaselea din zi. Poate că Dumnezeu i-a îngăduit să cer.iudcul spune că Adam a stal în rai o sută de ani. Pentru acest motiv Sfinţii Părinţi ne pun înainte acest fapt ca să fugim. iar prin aceasta să slăvească pe Dumnezeu. a primit îndată porunca şi a locuit în rai pînă în ceasul al şaselea din zi.

cu pizmă. dinţii din acestea este Bunavestire. iinduit acest post ca un fel de seceriş. virşii in cursul întregului an . r a i p e n t rel u ce c ă stăpîneşti n . toate Pentru această veacurile. adică prin post şi prin cinstim Postul acesta de patru zeci de zile smerenie şi a biruit cu măiestrie pe cel care din pricina Sfintelor Patimi şi din pricină ne-a înşelat. cu rînduiaîă. săptăinină.a şarpele cel preaviclean tot prin minunile săvârşite de apostoli. ci iarăşi mă cheama. seamă facem pomenire de cuvintele Dumnezeule. Mini uiiuliilor de oameni. în loc de veş mânt minunea săvârşită cu Lazăr. 93 LĂSATULUI SEC DEc °BRINZĂ ce s-a îmbrăcat cu trup mu r it tor şi şia f.de. I-a fost milă de firea Apostoli. care prin toruîe . dar mai cu d i n r a i . : Ş D ăd to ra ot u . pe mine cel nizmuit de P r i n n e s p u s a T a m i l o s t i v i r e . şi m -a izgonit din desfătarea raiului. Apoi. purtătorii de Dumne zeu preaslăvit. de primirea Domnului cu slîlpări şi de sîînta şi marea luminat. ci . cade aproape totdeauna in sfîntul Post de ( u îmbrăcăminte de ruşine fiind patruzeci de zile. şi cu credinţă strig Ţie. despre care facem acum pomenire. stînd în faţa biUdu-ne inima şi umi!indu-ne prin post. H r i s t o a se proorocului David. ci iarăşi mă pomenire de înviere şi de celelalte fapte prin citirea Faptelor Sfinţilor Apostoli. adăugind ceva şi din cele Dumnezeul n o s t r uvicleanul . IU* J L Prin urmare am pătimit atîtea pentru că Adam n-a postit o singură dată. vai mie.tr-un chip Părinţi au rînduit aceste posturi în legai nespus de curat.aunil n ( î î n d e p ă r t ă m d e r e l e . Moise a postit patruzeci de zile părinţi să ne înfăţişeze toate aceste lucruri şi a primit Legea şi l-au postit şi Ilie şi Cîntarea A 7-a : in tot cursul Triodului . nu mă trece cu vederea.ă p o s t u l dinţii fapt din acestea esie crea rea şi este bun prin aceea că a fost izgonit din căderea lui Adam din pricina desfătării. raiului. din pricină că n-a postit la timp.n oaree de ale harului. pogorîrea Sfintului Duh. cînd a început predicarea creştinismului şi a adunat pe toţi Slavă. sfinţii. pînă ce Dar nu numai pe acesta. . Minţii Apostoli şi dumnezeieştii Părinţi eu primit blestemul.. î n v r e d nbalaur i c e ş t e . zriropăzească poarta raiului. plîng pierderea mea. cînd se citesc Sfintel e Evanghelii Mîntuitorule. a iost izgonit din rai. căci dumnezeieştii Sfîntă Fecioară şi. stului mare pom en i r e a i zidit z g o n i rpe ii lu i A d a cu m săvârşite ce Moise şi de profeţi. adică postul Sfinţilor vechea vrednicie. în adevăr. nespusa iconomie a lui Dumnezeu.. adevărată prin fapte cu totul protivnice celor Mai mult decît pe celelalte însă tre buie să ale lui Adam. şi se cîntă cu glas dulce sfintele şi Bunule : Nu mă trece cu ve derea. S -a născut din Naşte ι ii Domnului. mai întîi au pus Daniel şi toţi cîţi au fost plăcuţi înaintea înainte faptele Vechiului Testa ment. ci şi pe cele Cel care ne-a creat ne-a ridicat din nou la lalte irei posturi.a p o s t i t . omenesc aceloraşi necazuri ca şi el. De aceea se sufletul meu. ca un pomenire şi de faptele Noului Testa ment. în sfîrşit. voia Ta. pină la cheamă. plingea că a fost lipsit de atîtea loate faptele noastre rele ce le-am săbunătăţi. vieţuind in. c Ie rm s. fa cem desfătarea raiului şi ne miluieşte. Cea cind si care Te-arn mimai. apoi pricină deci a fosi aşezată la începutul Cel ce m-ai mine facem pomenire şi de celelalte fapte p oDoamne. ne-a arătat calea cea ură cu cele patru anotimpuri ale anu lui. aşadar. Cel lui Dumn z eo u i ă tA ar md e ar ăă . In Dumnezeu a poruncit ca sabia de foc să chipul acesta vom şterge acum. Amin. de asta trePrin Adam s-a împărtăşit tot neamul buie să-l păzim cu mai multă grijă. că Hristos a postit acest post şi s -a Au voit. facem Dumnezeule. Faptele Sfinţilor Apostoli ne încredinţează despre învierea Domnului Rănit . Adam. postul Sîntămăriei şi postul noastră pingărită de Satana. mintuitoarele Patimi. Apoi facem pomenire de îmbrăcat.

. venin s.. şi nu mă trimite 7 P departe de dumnezeiescul rai . s merite suflet. Pentru ce ai ascultat sfatul cel amar. celui ce strig neîncetat cu plîngere : Nu mă trece cu vederea.a arătat în rai rodul cunoştinţei . Slavă. Iubitorule de oameni .a fă . ai cinstit lucrul mîinilor Tale. FIristoase.mă de bunurile ce am avut. caută spre smerenia mea cu milostivire. preabună.«cut îngerul cuvioşilor tineri . ci ca un smerită Dumne ugăciunea cea pri zeu iarăşi mă cheamă..«vorît şi jertfa dreptului cu apă o «ai ars . a Născătoarei : 94 o. bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului. suflete tică loase ! Cum neînfrînarea ta te-a în străinat din locaşul raiului. iertare de greşeli mie. Cintarea a 8-a : Irmos : Din văpaie cuvioşilor. iar săturîndu . Şerpilor şi fiarelor te . cea neapropiată tuturor călcător ilor de poruncă .a făcut sfîrşitul lui.pe Dumnezeu a-L vedea. «cu singură voirea.mă de mîncare.ai făcut ! Vai mie. să iau iarăşi cele ce am pierdut. Din văpaie cuvioşilor rouă ai iz . Binecuvîntăm pe Tatăl Siîntul Duh Dumnezeu. pe tiran l-a plecat a «striga : Bine eşti cuvîntat Dum«nezeul părinţilor noştri». u daruri de multe feluri.. arată -mi nădejdea celor Catavasie : Să lăudăm. cîntîndu -I şi preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii. şi pe Fiul şi pe ulce la gustare mi s. vă zînd pe înger că este rînduit a păzi cu sabia cea de văpaie intrarea în Eden. că toate le faci. iar «pe haldei arzîndu-i porunca lui «Dumnezeu. DUMINICA ma rău întunecat de lumina îndurării. ticălosul meu . ai vorbit cu şarpele cel pierzător de suflet. Vai. Dumnezeule al tuturor. văzînd frumuseţile de unde am că I ca zut. Cintarea a 9-a : Irmos . odinioară. şi dumnezeieştii porunci neascultător te.ai făcut stă . şi . «I patimi. /\ Λ Dătător de rouă cuptorul l . Mîntui torule. Catavasie : Şi acum. suspin şi mă tînguiesc. ling.o cu milostivirea cu totul fără prihană.mi dă curată. Doamne al îndurării. Unule. îndurate Mîntuitorule. cum dar.. ceea.lindu. go ... Pe Tine Te «preaînălţăm întru toţi vecii». luînd sfetnic pe vrăjmaşul ca pe un prieten adevărat ? Vai de a ta înşelăciune. pe Dumnezeu ai scîrbit. vai. vai mie... de nu mi -o vei face Tu neoprită.pîn . ci iarăşi mă cheamă. să mă nevoiesc cu plîngeri. iar cumplitul balaur cu şuierarea m -a înşelat. deznădăjduiţi.u nu trece cu vedereamea . pe Care pururea a. ta.ce eşti meşte .L slăvi cu îngerii te -a rînduit.

mărirea Ta. Pentru aceasta cei numele Tău. pe Care slăvindu . Si luînd toată întrarmarea 9 S till : Vese li-măvoi Crucii să ne luptăm împotriva i n t r u T i n e . şi golit fiind de i acum . 1 3 7 . glasul al 5-lea : inima mea.. miluieşte fiind.vă cu nevoinţa cea bună a postului. p s .ai adus pe noi prin Crucea şi prin patima Ta. acum rob m. să ne » Adam cu plîngere a strigat . că şarpele şi femeia de la dumnezeiască îndrăzneală m . Vai mie.ai făcut. dinainte . un răutatea de la inimă. Cel ce din pămînt m . şi ca o platoşă rugă nînd ciunea. cu rugăciunile celei ce Te . ca un în loc Adam sidin raicoif a milostenia. Moise văzător acestea. spre Care oameni. cu cuvioasă curăţie. ucura vărată de la împăratul şi ochii sufletului.1 ea nemuririi. Vai mie ! Ce plîngere îmi voi Tfe Dumnezeu a-L vedea nu este lua întru ajutor ? Ci Tu. care nu J. 9 . Cei ce voiţi să vă nevoiţi intraţi. Podobie :Femei auziţi. nu am asPorunca Ta. dinţi -o sfatuire ajutătoarea mea cea după Dumnel fără de lege. . î n a l t e (credinţa.am făcut.. Iar prin tine.. Preaîn judecăţii. Mîn tuitorule şi Dumnezeul meu.au gonit şi din desfătarea raiului mîncarea din lepădăm de hrana cea nefolositoare . această stiliiră : «arătat oamenilor Cuvintul întru mă mîntuieşte. cu piele de om muritor cu jale sînt Catavasie : « înfăşurat. sa potolim patimile cele suflete şti.95 SRC DR BRÎNZĂ pom m. Cel ce eram nunta . Cu rugăciuni şi cu cereri. depărtat . fost izgonit. cu postul curăţin dustuturor. Paştilor celor mîntuitoare . din ro«reşti. pe tine fericim. ).L cu oştile Stih :Lăuda-Te-voi. în cingîndu. stăruind din toata inima. Călătoria virtuţilor s -a deschis.mi cu rugăciunile odinioară împăratul tuturor făptu rilor Tale uşile raiului cele încuiate mai celor pămînteşti ale lui Dum nezeu.. îndurate Bunule. vai Şmie..a înstrăinat. S -a bia vrăjmaşului iarăşi mă cheamă şi Slavă. iar din Triod aceste sainoglasnice. Cel de ce Dum face neascultător. nu mai nezeu Născătoare. «nu cutează L tJ a Μ căuta I \ T Ncetele D \ î n înge v i e r i icu milostivirea îmbrăcîndu -Te. după dreptate. iarăşi ne . după dreptate se şi încununează. sa gonim zburdările cele trupeşti. Şi cel ce eram oarecînd zeu şi scăparea cea tare. 2 ) . împartăşindu postul care taieca toată mîncarea -se. cultat. Prin care întăreşte -ne să săvîrşim Postul. Doamne. i m ă v o i bHristos. Vai mie. Preacurată. primi cununa cea -adenezeu s. şi din desfătarea ra iului m-am Podobie: Cu Apostolii să ne suim. îmbrăcat cu mări . ce ziua dorim să fim locuitori raiului. c î n t aca . spune-voi toate minunile Tale ( p s . LA L A U D F. şi Glasul al 6-lca : dorind să vedem pe Dumnezeu.a va făcut. Doamne. Iubitorule de «cu putinţă oamenilor. m umplut de ruşine.v o i un zid nestricat ţi vrăjmaşului. a Ta bu nătate. să postim ca Moise patruzeci de zile. cu de sabie. şi să ne închinăm dumnezeieştii învieri.-am . Că cei ce se luptă după lege.ASATULUI ştii de pot răbda ocara.. ca să te slăvesc pe tine..a născut pe Tine. U . de înainte pentru mîncarea cea din lemn. cu toată cereşti. din rai mai măDepărtaţi pe mine cel lipsit. pat . deschide. te Doamne. Se pun 4 stihiri ale învierii şi una a lui Anatolie din Octoih.o eu. ticălosul.

ca un iubitor de oameni. şi din canonul Triodului. (' H I N O N I t: U L Sosit-a vremea începutul luptelor celor duhovniceşti.a făcut vorbi tor cu Ziditorul. Al 11 ui a Se cuvine a sti : 9 Că din această Duminică pînă !a 21 sep tembrie se părăseşte Polieleul şi se cîntă numai la privegherile praznicelor împără teşti şi la sfinţii cei mari.m . şi nevăzut a primit glas în urechile lui. Stihira Evangheliei. în p r i d v o r . Că prin aceasta Moise s. Fiule al lui Dumnezeu..t Pa r N a ă b s is c n e c u a vrîe nit a : lă eşti. o ae c e a tă at . pe 4. Bătătomîe de viaţă. celei ce Te a născut Hristoase. . să vedem neasemănata şi stăpîneasca frumuseţe.. Acolo învredniceşte -ne. să dănţuim împreună cu ostile îngereşti. S vc ău .o # 9 Doxologia mare şi obişnuita Litie. . înfrînarea cea întrarmată. şi se face apolisul. Cîntarea a 6-a. podoaba îngerilor. în drăznirea cea către Dumnezeu.ne şi pe noi. sa ne închinăm patimilor Tale şi sfintei învieri. Şi se citeşte învăţătura pentru credinţă a Cuviosului Părintelui nostru Teodor Studitul. 32). Lăudaţi pe Domnul din ceruri.. . şi ale Apostolilor şi aie mucenicilor şi ale preacuvioşilor. Evanghelia de la Matei.şori sä trecem spre călătoria cea ele sus. Sliaa . Doamne Dumnezeul meu ! înalţă-se mîna Ta ! Nu uita pe săra cii Tăi pînă în sfîrşit (ps. Apostolul din Cartea către Romani. Pentru rugăciunile Maicii.. l a c a r e s e c î n t ă Slavă. Stih : Scoală-Te. prin aceasta învredniceşte . biruinţa cea îm potriva demonilor.. . pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. LA L I T U R G H I E Fericirile glasului pe 6.. 9. şi dumnezeiasca Liturghie a Sfintului loan Gură de Aur. Ş i acum.. unde cetele îngerilor cu glasuri fără tăcere laudă Treimea cca nedespărţită. Doamne. t. Apoi Ceasul întîi.

a c e l a ş i g l a im s : pui. Hristoase împărate. ia sfirşitul cărţii)... Mîntuitorule. ( <: ■ î : la Doamne. să ne învred ni .. Dl MINI C‟A : R A Dupa P> . mult Îndurate. Domnul. 3 din Triod şi 3 de la Minei. prin rugăciuni.ne cu virtuţile Duhului. trecînd măsură a Postului prihană. şi uitare răutăţii desăvârşit să facem.. că iată neuitîndu. supimîndu-ne pe noi nevoinţelor celor duhovniceşti.mă la cinstitele Tale porunci.î i 1 î gat-am. .trecînd cu dragoste. g l a s u l dumnezeiasca al 2-lea : smeriS t i h trupul. şi ne fă părtaşi împărăţiei cereşti.SĂPTĂMÎNĂ LA \ I l si MARI S F Λ l POST • 2> I C } RN1L. Intru care pc. ca un îndurat. cu rugăciuni şi cu lacrimi să căutăm pe Podobie : Cînd de pe lemn. ie rog. luminează . din Orto'li (<o tea suit scrise.mă cu ploile pocăinţei. siri- ' < i ? ·: : I. cele vrednice de toată pedeapsa . adueîndu V -mi aminte de lucrările mele. Să ne lămurim ne curăţim A l l a . a l u i sufletul. rău mi -am cheltuit viaia mea. SăP o postim precum bucate. Cel ce ne mîntuieşte pe noi. Doamne. şi nu Te scîrbi de mine. Şi Alcătuirecelui a lui fără Iosif.mă prin post şi 9 3 nioară pe niniviteni. u înfrînare să ne sîrguim leii a irile Iriodu l u i . din ţoale glasurile. desfatîndu . toată patima. strigînd : Greşit -am Tie. Făcătoruîe de bi ne cu al Vremea Postului să o începem tuturor bucurie.■ ÎNCEPEŢI L s I' î NT I El NI ! N Î N T Î I A . ! Ihirile pocviniei : î aie gld'ului ci e rind. mînluieste-ne ca ocll3 * 7 ΓΝ N \ Mă deznădăjduiesc.şi preabunule. aşa şi de dobie : D a r u r i l o r de celo r mai pre sus. T e o d o r S t usa ditu l. Pentru aceasta curătindu .

.... pe Care roagă -L să mîntuiască si să lumineze sufle ? lele celor ce te laudă pe tine cu dreaptă credinţă.ţ. Maica lui Dumnezeu.. . glasul 1 : Născătoare de Dumnezeu. Iată vreme bineprimită. al grijii d multe. lsa ă V m min i l e : sM f iî n tt eu lo re ap a ta r.a .98 Si se cin oc te a ei ela Al ă ml u nc ic oş ri :s t i h i r ă .iciml rugă ciunea Cuviosului Efrom Şirul : sluga Şi iarăşi cu glas mai inall : oamne şi Stăpînul vieţii mele.. precum sînt ochii robilor la mîinile stăpinilor lor. Şi acum. . glasul al 8-lea : Cetele îngerilor te slăvesc pe tine.. Acum liberează.s . Cel ce mîntuieşte su fletele noastre. Şi acum...... Să lepădăm lu crurile întunericului. .ai născut.i a f ie nt da in ne elio r do re . Intru numele Domnului. părinte: Preotul zice ecîonisul : Cel ce este binecuvântat. iar de nu are.e-am săturat de defăimare. S l a v ă .i e 3 )t .. oi trei molanii... de c ă dînşii. a Născătoarei. am ridicat ochii mei. 68.... al iubirii de stăpî - . şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Şi se iac trei molanii maii. Apoi col mai mare zice cu glas lin.. Slili : Către Tine. . Iată. Preasfîntă Treime. duhul trîndăviei. de are.. t i : ă s ă r a c i i ş i s ă s e v e s e l e a ă p . Doamne miluieşte (do 10 do o r i ) .. Stihira aceasta. încă o metanie. Strălucit . Sfinte Dumnezeule. si ecteniile. săturat sufletul nostru de ocara celor înd ş i sd du elfu ăi im r eM a ic ma în dr Se ls at vu ăl. Că pe Dumnezeu.. Şi m aS re . Preacurată. Ca trecînd noianul cel mare al Postului. acum. aşa sînt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru.. /.a harul Tău Doamne.i ... Şi acum.. iar de nu. 36). pre cum sînt ochii slujnicei la mîinile stăpînei sale.. toţicînd a nu vedea mă întorci necăjesc preacinstită faţa Ta degrab depatima la ina sluga lui LUNI Cel ce eşti preaslăvit întru pome întorci Ta. Şi a c u m ... Hristos auzi.....e S t i l l : C ăL u ta ţ iT e ud m ei z IV e şS ir ep c uD cO ă en lV n ţe au . glasul al -1-lea .. iată vremea pocăinţei... D os ac m n(e .. o metanie . a Născătoarei.. iluieş t e . acelaşi glas : Podobie : Ca pe un viteaz.. M i i6 . acelaşi glas. Slavă. strălucit -a luminarea sufletelor noastre. Paşti. I H A N Λ şi va fi viu sufletul vostru (ps.h A pV oa i d: Invredniceşte -ne. să a . 6 8 . Botezătorul lui Hristos. Lumină lină.. Ia Dumnezeu. Cel ce locuieşti în cer. rugăciunea : împărate ceresc. rugăciunea : Sub milostivirea ta scăpăm noi. binecu vântează. 3 3 ) · cernie se face ieşirea pentru Prochimenul cel Slavă. si aceste impare. P R O C H I M E N mare. o metanii4. prea m ult n duhovniceşte mîntuieşte pe bucurîndu el ( p s . L .ne nouă mare milă . . Slavă....jungem la învi erea cea de a treia zi a Domnului şi Mîntuilorului nostru lisus Hristos. C e e a c e e ş t i mai cinstită. anii mari. al iubirii de stăpînie şi < rgijii de multe.. u zD ec zu i lle eă A p o i 3 p o d o b n i c e a l e s f i n t u l u i d i n M i n e i . Să Ta cim Să .. pînă ce Se va milostivi spre noi.. Tatăl nostru. 0-21)... că prea mult s-a Se cuvine a ş t i : Că in toate du te.. Preacurată. din t r en m 6 8 . s p r i j i n e a s c ă ( p s ... şi -I faţa nirea Hristoase de la m iluieşte-n e p erugat n o i .. pe Cel ce este pururea cu Tatăl şi cu Duhul şi Care a aşezat ostile îngereşti din nefiinţă cu voia Sa . a Născătoarei.. nezeule. fiind trimi . .. fără metanii1. aminte spre şi sufletul Sfintele meu.. Apoi. f ) nu Ta Si tc ih n ir T uim d ne eze e.n e p e nDum o i . Slavă.. . 2 -ne. 6 8 . după glasul de la Minei ... Doamne. Rugaţi-vă pentru noi. A p o i sfinţilor s t i h : MTăi.. Hristos Dumne zeul nostru.

. mi ca să . Rugăciunea Sfîntului l irein Şirul : Doamne şi Stăpînul vieţii. .. Doamne miluieşte (de 12 o r iT ) os ăe cc ie ur n eia ă . Se cuvine a sti : După Tatăl nostru.. preotul zice rugăciunile I treniei.. c u o c h i i c ă u t î n d 111 j o s . Şi iese preotul şi cădeşte.. din pricina arată ce trebuie schimbat. şi adunîndu-se toţi după obicei. intră sfîntul . La începutul Psalmului 102.I Ndăruieşte Î N I H A S Ă P TĂ M Î N Ă şa... iteţul : Amin... apoi ectenia mare. Doamne împărate.... fără metanii cu toată luarea-aminte şi cu frica lui Dumnezeu. cu La Slavă întru cei de sus. După sîirşitul psal milor. fără de metanii... Hristoase Dumnezeule.. că binecuvîntat eşti în vecii vecilor.. După sîirşitul lor. ca LU in aI cM ea st ăA Ţ A duminică. ca şi cum ar vorbi in chip nevăzut cu Dumnezeu. s t ă î n a i n t e a s f i n99 tei mese şi cădind în chipul crucii zice : Binecuvîntat este Dumnezeul nostru.. ne schimbînd nimic.. iar cititorul psalmilor. pentru că lumină sînt poruncile Tale pe pămînt. cu celelalte 12 închinăciuni mici. Tatăl nostru. i a r cu ochii inimii căutînd la Răsărit. Still 2 : Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt. si preotul: Slavă sfintei şi Celei de o fiinţă. avînd miinile strinse la piept. Apoi Sfinte Dumnezeule. Sfinte Dumne zeule.. c a p e t e l e p l e c a t e . şi citeşte cei şase psalmi.... rugindune pentru păcatele noastre şi aducindu -ne aminte de moarte..e .trei metanii mari cu rugăciunea : Doamne şi Stăpînul vieţii mele... Si st* face rugăciunea de preot şi Apolisul deplin...v e n n ti iţ n Ş i ai t er u g V n i l eN e p şă i tat P a ce eîr n ea lt eă . închinăciuni şi c u metaniile Postului. Amin ( o A A POST La U aU lt rI. trei metanii mari. Cel ce în toată vremea. Still 1 : De noapte mînecă duhul meu metanie). trei metanii.r ao l i ls au l D cincea a Sfîntului Post se vor săvîrşi NI D IN E întocmai. Dumnezeule.. Aliluia (de 3 ori).. ( iteţul : Amin.. . Şi cântăreţul cel rînduit cîntă Aliluia pe glasul de la Octoih.c l i n n em di ăn n o ă. Stih 4 : Adaugă lor rele. şi ecfonisul : Că milostiv şi iubitor. Sfinte Dumnezeule.. Doamne miluieşte (de 40 ori).mi văd greşealele mele şi sa nu osîndesc pe fratele meu... u Sr tm ăp .. Slavă.. Canonul Născătoarei de Dumnezeu Cuvine-se să te fericim. Şi să ia aminte fiecare la cele ce se citesc:. afară de locurile unde se Toacă paracliserul la ziuă. adau gă obişnuita metanie celui mai mare. întru numele Domnului. Preotul : Dumnezeule. . întirzierii cu inîngîierea de seara. fiecare la lo cul unde se află. ce este rînduit. Miluieşte-ne pe noi.. se citeşte Miezonoptica fără meta nii . nădejdea noastră. Apoi troparele obişnuite. şi zice cel m<ii mare : Slavă Ţie. Dumnezeule . Apoi se sărută icoanele. numai la siirşit . şp iiu ap . Iar fratele cel rînduit zice Amin.. uminica a du ic iu le ăîtn oe a.. Şi acum.. Că a Ia este împărăţia. zice: Sfinte Dumnezeule. Doamne. în timpul cîntării cărora preotul cădeşte sfin tul altar şi toată biserica. tot iară metanii . se fac trei me t a 11 i i . Doamne miluieşte (de 12 ori)...... in biserică. ş i l u î n d c ă d e l n i ţ a . după obicei. de chinul c e va să fie şi de viaţa veşnică. Tatăl nostru. Apoi Pavecerniţa mică. slavă Ţie. Apoi scul indu-se preotul face 111 către Tine. Still 3 : Pizmuire va cuprinde pe popo rul cel neînvăţat şi acum focul pe cei po trivnici va mînca. milostiveşteTe... (de 3 ori) şi Psalmii 19 şi 20. Aceasta se face numai la ziua cea dinţii/în celelalte zile ale sfîntului şi ma relui Post se citeşte Miezonoptica cu 10 metanii după obicei. după obicei. Veniţi să ne închinăm. şi obişnuitele tropare. ŞJ (lupă Amin.

it I o i f *( i n i ă d u p ă c a Vii nein le too nrnii . strigînd : Stăpîne Hristoase..curăţiei.. Slavă. scap în chip minunat.. . c u iropai. ΐ ' canonului. rugăciunii. După a iui ι r e i adragostei. pentru că îmi eşti întru toate ajutătoare.. Şi acum...Dumnezeul nostru.. fel 5U„ cîntă C inlarea a 8-a şi a In acest in tol 3-a se r timpii! postului.. pururea puterea . gonind întuneri lei! Ciuturile a l-a. Dună Cîntarea a cio la M că ţoa Rugăciunea ta cea nebiruită cîşti gînd-o în necazuri... t ci u Şi se va da tărie împăraţilor noştri. ita rugăciune : m l 5 0 iş Mîntuieşte Dumnezeule. ca Cel ce eşti însuţi bine -primitor. primeşte rugăciunea noas tră. Gavriil voievod al ce lor tăria fără lea : bărbăţiei. Iar de la Apoi se citeşte din 1 avsaicon sau din Cuv Atunci s-au grăbit voievozii F.. 1 r unonului ti ! doilea.. mai presus de nădejde. a »* ii:: Slavă. şi al doilea tropar al Canonii lui din Minei. Pentru3 atceasta î nlvi nu 1 e După a doua Caii mă...... arată precum sfintelor porunci taale lui spre Hristos. niceşte . asemenea : ^ cin*A o strană un tropar Slavă. începem cu Dumnezeu.ul a ! 2 . tr ? â şi a i u .. » i lui. cu mulţumire..ne pe noi....dointele Siînlului loan Scararul.. . Slavă. Cel ce împărăteşte veacurile. Şi acum.. ţienostru.r . o.mirositoare şi de înfricoşătoarea osîndă. loî ar a· ta. glasul al 2-lea : v Podobie : Ceea ce eşti izvorul milei. de trupuri. . tron an s c iJI o -1 .ă Slavă. strigăm : Bucură -te. a lui Tosi1'.î ι .. in acest fel.. Şi acum. care S i i a r ă r i slumea e c i I e s cu Ic d in Sfinlul Pi rom. învred Preacuratului Tău chip. u dumnezeiescul început al Postului să cîştigăm umilinţă sufletească. că tine Dumnezeul care sînt : nădăjduim.Ca să ajungem luminaţi la sfîntă înviere cea de a treia zi. n Născătoarei. : ι Să cîntăm Domnul.... Iar Cîntarea a cîntă ava : Strana mare zice ti ogarul D Ca n u d is n M doua on mo n u ll u Si -a ui t iîin c e r u r i I .. canonului din Minei al sfintului zilei.i n . ca niste tămîie aleasă si Te ru 7 cint a stăpînă. care este '4\ u r f' 1 t /i r ι r ni I/o 9 a. tot arc. aceste scurte lau de de mulţumire. de milostivire caută spre bucurie. zice c ntavasia. strălucind noi cu r a z de e l -a e poporul cel păcătos. Si acum. Maică a Dumnezeului nostru ! Că tu apuci înainte totdeauna. mului.. Sedealna Trio dului. poporul Tău. luminează nestricăciunea. Cîntarea a 3-a a Mineiului. cu irmosul pe fi.i t i l l E f r e m S i m l . «· Ţie.. Si acum .O L C H ' ‘. M 1 e cîntă celelalte tropare ale lui Teodor. mai-marele ( m usfinţenia . c a r e l i n e p î n ă î n V i n e r e a LUNI S cul mult elor păcate... slavă Ţie. se ( unt ti i Ci ulureu a fi-a.. ale celor ce se /im Li inc · ini! uî v Stîlpărilor). strigăm ţie : a . cîntînd -1 P ts ra ol n au re al eş li uo ib io sn i fu .. de cei ce mă necăjesc. Născătoare de rea cinstitul Post să -l.. ... c ans Sedealn strălucirea fulgerul precum oarecînd 1 Oi. i s i a 6roagă ţie cu credinţă. Primeşte. cele lui Teodor ii găm mîntuieşte -ne pe noi de stricăciunea cea urît .a .a Nâscăl· arei : Murei. : s u gîus ni :i înal! Slavă eea ce eşti izvorul milei. e iu li· . Iar la urma cano il de Li si r cin j nun o niiîui. • t nu colo doua si ihn i e la in â iul u..d o Şl l| IHOS .. a 5-a şi a 7-a se ciută aşa : se /ici* irmosul canonului din Mi in ‟ ··. ( ele din Triod.

C i n t a r . rt i n s u p t ă m i n a a d o u a . şi din focul cel veşnic mă scoate. apoi Sedealna . şi tre intea Itor. pe 4. lirica se zice după Catisma Veniţi popoare.ar . a 1 a .. \ eniţi popoare să primim astăzi darul posturilor.* at . mîntuieşte . cu mi lostivirea Ta. Triod. ată vremea pocăinţei. v Λ i r D i l O e IA C i n t a r « Î N I N T I I A S A P TĂ M I N A P O S T U L U I : sM nu ! ne a jfγ 0 a ci 1 a.. intrarea Postului . a t i . ceea ce singură esti de Dumnezeu cu har dăruită. După Cintarea a fi a. ca in Postul mare se c inla Mineiul şi ΓΓΪΙ i la . aducind nnmmilui virtuti ca nişte daiuii. să -L începem toţi cu dragoste. întoarce.mă. a ' Hitiuea a Măreşte. C ciIci5 i ntur 101 \ i c i s e c i t e ş t e i u t i i .iertătorule. Dacă sfinţii! at con» r·* I \ a o N Nost i*oiirci de Demne. Ia f·. a ti tra.aM : im ·» xC ai rn ut l az la e i ad 2 in ni ee ir ..Ί Ci"‟ ‟ 8-a si a 9-a. de la Sf intui loan Scara rul.\ C i η I o I i» nl d a cC . Minei doi sfinţi la rind se cin ta stihii unuia la Vecernie iar ale Că de \a cădea in 7ilo! * de { ssle s\ o celuilalt la Laude.a acum vremea nevoinţelor. e ·luni.. cel rănit de patimi.sântului.. s-a arătat mai sus. ! c \r s u n i : * ! e · ί d e i . zŞ ic es de uc pîă Cintarea dpicunini r R i c I N T \ R n ave 7 i P s a l t i r i i i n c o l o i. j o i . ec tenia mica şi Martirica cilasului.mă. ci la noianul îndurării Tale alerg.mă. ca o vreme a pocăinţei de Dumnezeu dăruită.le. su um voi căderea A Λplînge I c ă t u acum ire a lu i mea ? Ce început voi pune mîntuirii 1·'ir Ι ο mele ? Eu cel ce desfrînat am vieţuit. îndurate. Λ td cineva ş i acH m i a i nO sc a an SN eu de aa ln tp ot ih u l u i c u s t iIh u l: Min u n a t 111 . Doamne mîntuieşte . cu judecăţile pe care le ştii. însumi eu mi. pe Domnul. şi cu aceasta pe Mîntuitorul să L în duplecăm. întru adîncul deznădăjdui rii mă trage . Cuvinte. tămăduieşte . amindoua canoanele pe 8.mă pe mi ne.. . Sosit. de asemenea.a ..1 u u v l f i d n .m OtdOtlUIlH SC ii o t flete al meu.. nsumi eu păcatului m .a călătoria Postului.. se ştie.. \C'. u l c i i n n ..1. a Ia 9-a . mini Născut Iăsindu-i la o parte. a t a r . a a 1 · i .mă.1 o e < L a i i i i n : e s i î . i Sina ci1 t o-d rie . a s ea . <1 ( 3 .am deschis uşa poftelor. Âpoi c doilea se zic : 2 tropare în rul al 3-lea dinaintea trop toarei şi troparul Na. Şi acum. unica ce u nD de nă uC eis tt ea T ra ica î n3 ta co ît n tl ă / i c e e c tn up n re -r ae .. ntreitul val al păcatelor învălu indu-se. intrat. . pe (3 i n /t f Intă •·· S I după irmos se /ic 2 trona tr-un singur tropar. -i ê cl Iarăşi să sc st ic : * t t â m î n a . Ca n o anele se citesc Iar unde Triodul are o si n g in a dată i mosuI Ί ri aniîndou i. . toihul fiind întrebuinţat nunii ' de Slavă. <i :p«^! g l a D s u p l u ă i C ş i ' l n s i l n a r a e x c a a c r . Lesne. către Domnul uitîndu -te. p re u eu -m a n iia m ic M ne iu lă . o dată .·vu : ' *> a - ecioară care ai născut Izvorul nepătimirii.a ş i ti. mîntuieşte . s eD a us en ce iz ne tu ă i n t r u na eş sa te m s f i !' n ţii ii Săi.. suflete priveghează şi intrările poftelor în chide.am făcut rob. iată ziua mîntuirii. simbăt : se cînt toa‟a Cin pe glasul de rind.

Iu bitorule de I ('u untdelemnul milostivirii un. ' J lor. Dumnezeul nostru. După Cîntarea a 6-a. bine . Domnul.. uminat să primim. cinstesc pe Tine. fiind Feţe de o fiinţă ale unei . care ai făcut cerească fi rea Soarele dreptăţii . ci să ne spălăm feţele noastre Adam a mîncat mîncare si l-a acu apa nepătimirii.cuvîntînd şi preaînălţîndu -L în veci. primindu-ne.vîntînd şi lungat din rai neînfrînarea. abătîndu -te deîn Unime nealcătuită întreit lumină . Dumne zeule Fiind orbit Ia suflet.Te şi mă lu minează. 9 Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. credincioşi Slavă Ţie.. cu rugăciunea ta fierbinte. unul Dumnezeu. iar pe noi. să nu grăim multe către Tatăl nostru Cel ce este în ceruri. singură preastăpînitoare. şi de beţia şi Doamne. şi să nu ne mîhnim. şi . Λ Născătoarei de Dumnezeu : dintru care a răsărit celor din întuneric Curată. Cel ce a răcorit. şi al tuturor Car de foc a luat pe Ilie cel luminat. a Născătoarei : I pocăinţei. binecu . căcioasă. Dumnezeu şi împărat. Dumnezeul nostru. noi sufletul.L lăudă m credin cioşii şi pe Fiul. noastre către al tău Fiu.le. tl Treimii : Postului. vom vedea pe Irmos : Pe Domnul. căci cu slavă S -a prea. fă să se îndrepteze rugăciunile şi cererile Slavă Ţie. Cel ce a «despărţit marea şi a trecut popo .LUNI desfătarea la amărăciunea dulceţilor şi viază toare. Cîntarea a 8-a : Irmos : In cuptorul cel de ioc.Slavă. pe Moise l-a arătat văzător celor negrăite. Irmosul : rugăciuni trimiţînd. Să lăudăm sfîntul munte al lui Dumnezeu. atotvieţuitoare.«slăvit».. pe care I-a scăpat din robia «egiptenilor.. Hristos.. Postul ne va I I arăta vrednici de pocăinţă.. Cel fără început şi pu rurea veşnic. nicicum nu pot şi Duhule. pe Altă Tricintare I acesta primindu-1. Martirica glasului. Fiule patimilor întunecat. Veniţi popoare să cîntăm cîntare «lui 102 P Hristos Dumnezeu. Cel ce este noastră cea pământească şi stri viaţa tuturor.. intrarea Postului. Părinte atotţiitoru ..mi deschide mie uşile Şi acum. slavă Ţie. cu postul fiind întrarmat. I Pe Tatăl.gîndu-ne oameni. să . pe Maria cea neîntina tă. preaînălţînd pe Hristos în veci. şi noi. Cel ce împre ună este strălucit din Tatăl. şi pe Duhul.. atot veci. Cel împreună fără început.. mîntuieşte pe cei ce Te căuta către Tine. Pentru aceasta îndură .. I Doamne.. Hristos.«rul. puternică.

dihna cea de acolo.se Ilie. trei Feţe laud. Preacurata Stăpînă. să le începem cu bune purtări. că zice : Cu judecăţi şi cu gîlcevi să nu postiţi. ai cea pururea vecui.. şi cu trupul greşind. să . pe care să le săvârşim cu bucurie. care î n c h i n ă m strigăm D o m n u l u:i . celor ce se ostenesc cu dorire patruzeci sînt zilele postului. stăpinirea amîndouă. a văzut pe Dumne zeu. A Nască Io a roi do Dumnezeii : Irmos .. a I reimii : Şi acum. slavă Ţie.. a Născătoarei : nei firi mă închin.«cînd : Binecuvîntaţi -L şi -L prea«înălţaţi întru toţi vecii». către Dum nezeu \ p o i sşi e l in ia : plecare C şi apropiere . cum după ce ai născut.. Slavă Ţie.mă. mîntuieşte .se cu adevărat sa te leii cim pc nostru. poi : IN A duitorul POSTULUI 103 Hristos.mă. iua postului părăsire de păcate să ţi fie. Cu luminatul veşmînt al postului îmbrăcîndu . Dumnezeul nostru. C urată ai născut prunc. suflete. tu care ai născut pc tămă [*e ceea ce mai presus de fire cu «trup a zămislit în pîntece.1.Slavă Ţie. cum a sosit vremea sfintelor posturi. 11 moşul : Pe ticălosul meu sul let.L lăudăm pe El. sÎNTÎIA l a v ă Ţ i SAPTAMÏNA e. Dumnezeul nostru . taţi şi preaînălţaţi pe Hristos în veci. cu credinţă să vedem luminatele patimi ale Mîntuitorului. Fecioară ai pe un Dumnezeu al tuturor: pe Tatăl hrănit cu lapte. e Domnul. şi vom vedea pe Hristos.. a cinstit şi a sfinţit Să lău d ă m . Şi cu gîndurile alunecînd. Slavă. al tine. şi nu mă osîn .. ca să scapi din eea ce eşti mai cinstită. Cel ce fără ele ani mai «înainte a strălucit din Tatăl.. Nu cerceta de la mine în ce chip. de b i nacum e să cu v i n t ă m şla i să ne aceste zile fraţilor. Doam ne.di în focul gheenei.Binecuvîn c î n t î n d u --I ş i p r e a ajungînd inălţîndu-L pe Dînsul intru toţi vecii.ne. Cel ce a răcorit de «demult în văpaie pe tinerii evreieşti şi a ars în ea pe haldei în chip «uimitor. sa ne dezbrăcăm de haina cea întunecată şi de nepurtat a beţiei . zi . rămas fecioară ? Dumnezeu este Cel ce a făcut aceasta.. Altă TriiinUirc Irmos : Pe ceea ce mai presus de lire. Cuvine. O zi se zice că este toată viaţa pămîntenilor . A Răscumpărătorul oştind Domnul numărul cel de Irmosul : patruzeci de zile. Să ne curăţim şi noi inima cu postul. Cel ce eşti singur fără de răutate. . suspin şi strig : Mîntuieşte .. n muntele Horeb cu postul curăţindu . Pe Dumnezeu Cuvintul. şi luminaţi făcîndu -ne prin dumnezeieştile virtuţi. fecioară nestricată. prăpastia răutăţii şi să iubeşti numai Cîntarea a 9-a : căile care duc la o . celor Născătoare ce te ştim tine dc pe Dumne fiică. mă tînguiesc. pe mine cel vrednic de osînda. pe Cu «vîntul... cu «neîncetate laude sa o mărim cie «dincioşii».. şi întru acestea şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. cel bol năvit de toate asuprelile demonilor celor răi tămăduieşte .toare.

V e s ej litu .trei -inelmii toţi deodată. Preasfântă Trei me.usă . ' • · * · ·· · · · · · · ·■ · Pe tine Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară curată şi decît heruvimii mai sfîntă.. de vor fi .. ti in i: pe Domnul clin ceruri. te mărim. ... *··4k · ·· Troparul : Stihira.. D o acare m n e . împărate Dumnezeu. şi lucrurile mîinilor noastre le îndreptează. cu tale. „ * ei ic: isul. maica curăţiei. Lăudaţi 1 < i hei Apoi. . f Si se zicc fol aceeaşi.nevestitoarea pocăinţei. Slavă. zicind in taină.. în hi o lul i e* e s i pare iu.. ni se că: C stăm.sU h el ce es te binecuvînta t. a cînta numele Tău. învinovăţeşte ş i n e . p entru a n i imintuirea î n c a r e a m oamenilor v ă z u t r e l e .. am pentru zil e l e î n c a r e purtarea n e .ne nouă uşile mi lei Dupa care se iac trei metanii mari. la fiecare . Tatălui si Fiului si Sfîntului Duh. slihPilc unuia. cer Doa mn e m i l u i e ş slavei t e . Bine este a ne mărturisi Domnu lui ş i Preacurată.guit a ajunge la vrednicia îngereas că .. şi celelalte. dar s-au sîr.Urnim aţa Ia Laude. OATA SU F L A R cu E \ adevărat Născătoare de Dumnezeu. miluieşte -ne pe noi.. A mucenicilor : iÿtoL Iar de sini Ja Minei doi sfinţi la rind. preotul : să plinim rugăciunile noastre Domnului. însuşi glasul : enita postul.. > i rească .. Ia Vecernie.. Şi unindu-sc amindoua siianilc. iar dn nu sint. .. şi Ţie slavă înălţăm. Născătoare de H ristos Dumn e z e u l ce n oes s t r ti u . stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi.. iar după aceasta. prihană şi Maica Dumnezeului nostru... Prea . ca pe ceea ce ai născut cu adevărat pe Apoi : Dumnezeu întrupat. pentru sufle tele noastre. | psalmi obişnuiţi.. la locurile unde stau. zice preotul : Binecuvîntată este oastea împă ratului cerurilor. căci cu sufletul şi cu trupul te mărturisim. pe cea L A Ttine. cu glasuri de cîntări te mărim . cea Stih : Umplutu-ne-am dimineaţa de mila este T a . Şi acum.Csă aută spre gerilor şi r o b i i T ă i ş icredincioşii: s p r e l u c r u r i l e T a l cDumnezeule şi îndreptează strigăm pe fiii lor. mîntuieşte sufletele noastre. . Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu. a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea ( d e două oiij. cinstei celor fără de trupuri învrednicindu -se. Şi fac .a i s m e în r i t..104 cea pururea fericită şi cu totul fără LUNI zeu. rugăciunea cuviosului Părintelui nostru Lfrem Şirul .. A mce in. Sfinte Dumnezeule. Slavă Tie celui ce ne-ai arătat nouă Iumina. de şi stricăciune pe Dumnezeu Cuvintul ai L uminînda. Roagă -te. Pentru rugăciunile lor. glasul al 5-lea. ( d etale 40 d e o i i ) . ceea 7 ceresc. ş i si ne -am 5 A * v e s e l i t î n t o a t e z i l e l e n o a s t r e .înalte.a i n b u cpăcatul u r a t . a Năst itoarei: ■ Ţie slavă se cuvine. . Tatăl nostru.. ciuta : LA S T I H O A V N Λ .. iar a‟e celuilalt se ciuta . După aceasta.a r care ă ş i i fără a r ă . născut. şi mai slăvită fără de ase mănare decît O metan i e ş i serafimii e c t e n i a : I.. > 5 7 acum şi pururea şi în vecii vecilor. si* fac 12 închinăciuni. deschide . Amin. Că de au şi fost pămînteni mucenicii.. n Biserica stînd.. Ceea ce eşti mai cinstită decît he ruvimii.. . Doamne Dum nezeul nostru. Că a Ta este împă răţia.se şi prin pătimiri. Născătoare de Dum nezeu. Slihiri nu se cîiită. ele trupuri neîngrijindu. se cîntă seara. Doamne.p e n o i . -1 stihiri. Tre imie a glasului (de 3 ori).

Aliluia. Pentru rugăciu nile Născătoarei de Dumnezeu. milos tiveşte -le spre noi şi ne binecuvântează . împăraţi meu si Dumnezeul meu (p l â. fără inai ziua mare cuviinţa Ta (de şi cu gura. Si acum. cînd vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi. ui lor şi voi poruncile ιι· .. Hristoase Dumnezeul nostru.ă t o s u l ..a a r(a n e a S f i n ţ i i învaţă de imineaţa auzi glasul meu. parvînt. Λ P L O u M n Ii . troparul. Ce te vom numi.1 i f >s|.. ceea ce eşti cu har dăruită ! Cer. Slava. toată mai sfîntă sfinţii îngeri. 1 1 »D io»MCl U al treidouă oii).slit floarea nestricăciunii ? Fecioară.. că ai avut în sfintele tale braţe Fiu pe Dumnezeul tuturor ? Pc Acela roagă . vineri 1 ti ( *■ u] η 1 i şi Ia .. tăcere o lăudăm cu inima trei ori). Ceea ce eşti mai cinstita (o int lii. ca pe una care după adevăr a născut pe Dumnezeu întrupat şi se roagă n eîncetat pentru sufletele noastre...l aşii mei îndreptează -i dupa cuvintul Tău şi să nu mă stapîneasca nici o (!m. l(î<!' lavă. ca să cunoască cil poate credinţa drept mă ri lorilor creştini. : < * 1 « c a ! * 5111 a j iar in celelalte /Po r(' citeşte. înţelege strigarea mea (ps. .Ι Π : * 1 ... Născătoare de Dumnezeu. M o i o met as n il e im a e . Apo». De asemenea.i uim n ze e . Şi iarăşi Stih lai miei ( uri şi \iueii. că ai răsărit pe Soarele dreptăţii ? Rai.. 1 : Graiulile mele ascultă-le Doamne.. SI iii 2: "ătre Tine mă voi ruga. π ι . Preasfîntă Treime. . î r o m S i r i i ! . !|.d on )· fărăcîelege ( necuvântează. cu trei metanii.o.. Domnului..o peste robul Tău şi mă i ! h e m îndreptările Ş i r u l p r e c u m Tale s ... ca şi la u ri un este 1 . Si sc fac trei molanii . Ciuli. I C |e )0 C II] A. Slavă.a s ie în z a ic ‟ tea sa ci ce z i s c t et r :o pa ac r 1 :0 5 r t a n i i m r c u m g i u Ş i s e f c aţa Ta arat .. apoi : Degrab ne întîmpină pe noi mai înainte pînă ce nu ne robim. Doamne miluieşte ( > π întru numele > 01 i ).J o i :. t ie vn ei şţlie en se p rîe m pă c. a Ş isti acu Se S cuvine :m.I \ Π Π Ι0 : Μί\. ca decît să laud slava Ta. C a i n I n a ! 4 i u r n l e .. luminează faţa Ta peste noi şi ne miluieşte. z icin r us M işu nu eln( u npăzi Ir ii i rd I a f ic rTale it Pt so a lU ma u l..\ SfinteΜ Π) { de clevetirea oameni amă V slă nc hiin ne ăm .. 1 ce în toată D o a m n e m i l u i e ş t e | d l d d Iubitorule de oameni.j ş m ιa ij a cii| lt ig ş le a ii sjm o m ie . U .. părinte. . că ai rămas nestricată ? Maică curată.. asul al nouălea. t uo l u ma Doamne. Şi bi- acum. pe dînsa mărturisind . se zic e : : Dimineaţa auzi 9 Φ laşul O meu. că ai odră . vremea şi in tot ceasul... t a C e a s u l i n i i i p ■ ‟ * < > . i .. Doamne ps. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se lupt ă cu noi. 2.. 5.... 2-3 Dumnezeule. li : Dumnezeule. următoarele două şti1 .s m i l o sΛ n F .nule. ).L să mîntuiască sufle tele noastre.\ i iV" N „ ÎH N Î N Tu Î1IlA l1 > Γ !i ?l u: 'l iu ..idu-1 se iac Ia meîanii cu genunchii Amin.. nu se ( i ieşi o catismă. Că a Ta împăraţia. glasul al G lea : Maică a mea lui Dumnezeu şi ί*eaMărita sc umple gura de lauda Ta. Tatăl nostru.. d ai o r i ) .

De aici înainte începe fratele cel rin . şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine (ps. Binecuvintează. • 9 Doamne. Amin. Doamne miluieşte (d<* 12 ori) şi rugăciunea : catismei. 50. SI iii 2 : Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta.. cei ce ne rugăm Ţie. se în acest chip se face in lot Stîntul Post.. nădejdea noa stră. scu!indu-i la ascultarea citirii. lai după c i l i t e : Paracliserul lovind in toacă de trei ori.insa să vedem lumina cea nea propiată. începe T U N I Aliluia. Cela ce pe Preasfînlul Tău Duh. zicind obişnuitele rugăciuni şi citind învăţătura pentru credinţă a cuviosului Părintelui nostru Teodor Studitul. Se iese apoi in pridvor. zice : cr ei n p împărate ceresc.. după I Domnul Dumnezeu bine este cuvântat.. Apărătoare Doamnă..cioase cele ale noastre Dumnezeul mîntuirilor noastre. Şi acum. Slavă. slavă Ţie.. şi duh drept înnoieşte intru cele dinlăuntru ale mele (ps. Şi la sfirşilul Psalmului 3. Preotul : Slavă Ţie.. r iu să n te Iar pă po li es ş. unde se tace Litia. în toate zilele . stăpînă.te. otul dă binecuvîntai ea... că oslo oprit aceasta de* S f iD nu ţ ip iă Pă ţr ie . îndreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale.*06 Apoi.. Şi se sărută cinstita cruce.. Sfinte Dumnezeule. 50.. 12). Hristoase Dumnezeule. Doamne miluieşte (de 3 ori). ţie ne rugăm: Roagă .. Şi apolisul.. să facă priin ... Lumina cea adevărată. Amin. fa c t rci melxiniii na i nd iu ea s fa in te ls o. mainte de începerea Utrenie şi la Ceasul întii. cu Sfin ţii Apostoli.. şi se citeşte Ceasul al treilea.. după învăţătura celui ce l Unduieşte. Şi acum. precum s a scris mai înainte : adică CEASUL AL TREILEA miercuri si vineri. Bine este cuvîntat Domnul ziua. să se miluiască sufletele noastre. să se însem neze peste noi lumina feţei Tale. Dumnezeul nostru. (de 3 m i). la adună toţi în biserică şi.. se fac trei închinăciuni... Si se tace siirşit. asemenea şi la celelalte două stihuri : Stih 1 Inimă curată zideşte intru mine.. e merge i oc aa n he ec ch ui_ oa m e ts aa nu iela ma as ri ăa lr re e fc ie re e ş ciu sle i nîin şc te ii n li sa c:uc lt a ti ar ş i sd u ăv ic â eă sfta rc ăă nv io l d iu i nιu d ta şl i .. glasul al 0-lea ristoase. Dumnezeule. pe Acela. tu eşti viţa cea adevărată care ai odrăslit Rodul vieţii . după obicei. nu-L lua de la noi. Apoi Polihroniu..duit ti deştepta fralii lot timpul Sfîntului Post şi umblă binişor şi vede pe cei ce dorm.. iL nd cil ili n ta bis sf eir ic ăi.. După sfirşilul catismei.. Apoi cil i ί o clin Siintul loan Scărarul. Că a Ta este împărăţia.. Bu nule. în ceasul al treilea L-ai trimis Apostolilor Tăi. citeţul rînduit c:întă : Troparul. se iac închinăciuni cu genunchii pină la pămint . pen tru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Tatăl nostru. Tatăl nostru. Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume. ca intr . slujbe i. Doamne miluieşte (de 17 oi i).. după puţină vreme de tăcere.. se începe catisma: la fiecare stare ii cel mai mare: Sfinte Dumnezeule.. pe care o poartă fiecare la piept şi sfintele icoane... ci îl înnoieşte întru noi. ce sînt la locurile unde stă fiecare. lş nu e oc u n ej js re bă ! r ce a up a ltu d i nig ă pi rn i ns t m n ăstire.. Veniţi să ne închinăm. ___ In acest timp. Slavă. ί ). Dumnezeul . a Nască loarei : Născătoare de Dumnezeu.

m se fac în .a născut din tine. de Care toate se înfricoşează şi se cutremură de faţa puterii Tale.biloi m Tăi. glasul al 2-lea . a Născătoarei : . irak ( cel rînduit cîntă : Troparul. Doamne. părinte. Cel ce eşti pretutindenea. Ahaz calea necredincioşilor pieri ( p s ... tu eşti. Iotam..... şi zapisul greşealelor noastre rupe 1. iar salim..rwnrv. a Născătoarei : \ ădejdea şi ocrotirea şi scăparea creştinilor. ca fiind uniţi.ne şi pc noi. Hristoase Dumnezeule. Ic. ...pie. Si se fac hei molanii. 1). pentru rugăciunile sfinţilor Tăi. c ă t o ş i l o r n . precum s-a scris la Ceasul întii.. binecuvintează.. 6) . ( d e 3trei ori) î şn i chinăciuni.. CE AS UL AL ASE LEA Cela ce în ziua şiŞîn ceasul al şa selea pe Cruce ai pironit păcatul. Doamne miluieşte (de 10 oii) Cel ce in toată vremea şi in tot ceasul.. şi Ţie ne rugăm Sfin te : Mîntuieşte sufletele noastre. Î N ÎNTÎIA SA PTA M I N A A POSTI UI cu înd răzneală.. Preacurată.. Nu Te osebi de sufletele noastre întru necazuri. tu roagă -L pe Cel ce S. Şi acum.. #l. Fecioară . 1 ( ( I r i sfiul u l f l llui I | rAmos. Fecioară. care a văzut . prc< um s-a scris mai înainte. ia aminte. Şi acum. întru tot lăudată. cînd se mîhnesc duhurile noastre.. Ceea ce eşti mai cinstită.....Te.. şi să slăvim pe Duhul Tău cel întru tot sfînt. 5 1.a s t a t il (ps i-am crescut. Precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea. A lc i lh uiin aă . 13).. pomeneşte . liman neînviforat. Apropie Te de noi. 1. Preacurată. Şi pre cum lumea o mîntuieşti cu neîncetată rugăciunea ta. cel Neavînd îndrăzneală pentru păca tele noastre cele multe. Şi acum. în vremea lui Ozia. S I i h : Fşi eric it b ă r b a t u l cpămîntu a r e n . Dumnezeule. la toata starea. Intru numele Domnului. ci pururea ne întîm. Iar cel mai mare începe ru găciunea Sfintului Macarie : Stăpine Dumnezeule. ! ). Ascultă. că milostiv este şi poa te să mîntuiască. înaintea Ta cădem Nemuritorule.pină pe noi. Părinte atotţiitorule.a umb l a t că în cerule. Slava. regii luivaIuda.. Nu Te depărta de gîndurile noastre întru primejdii. i· Vedenia lui pe (' R ()( I I I ΜIsaia. lai paradis iu er l f îfr aş cie ob tc ai um e 'e n silţ a lu ii e sţ ău n ei D p ău s t u 1i ş rn uu gi ă ne i it a n i V D u p ă s f i r ş i t u l P s a l m u l u i a l c i tIre es it le . A l i l u i a . dar ei s-au . ş i trei închinăciuni. 54. aşa şi cu cei ce doresc de Tine Te uneşte. Stih 2 : Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine (ps. ş ? î a c u n i · · » * i o t u s i t i . Apoi. şi ne mîntuieşte pe noi.. glasul al 5-lea: Doamne. glasul meu. Cel ce a primit a pătimi pentru noi. Şi se iac metanii. Iisuse.. să Te lăudăm pe Tine. Născătoa re de Dumnezeu. zid nebiruit celor slabi. şi Iezechia. tropaiul protetici..o despre Iuda şi Ieru Ştie Domnul calea drepţilor. că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblînzirea Stăpînului. Pico Iul : Dumnezeule milostiveştc-Te spre noi. făcut de Adam în ι ai Grabnică şi tare mîngîiere dă ro .. Slavă. Doamne miluieşte (de 3 oii) Slavă. îndura te.. Născătoare de Dumnezeu. jsmm. si se înc se up le a lcatisma ş a s e l e a . sfatul necredincioşilor. şi în calea pă Domnul grăieşte: Hrănit -am feciori şi 7 I . Dili I Auzi.. După catisma. şi nu trece cu vederea rugăciunea mea (ps. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor. e al-a e ac ş i :l o v e ş t e î n t o a c ă d e 6 o r i ... rä i 10 7 I ■ Slavă. apro.

. ca lina le voi face.ar fi lăsat o numelui Tău.că într -o foarte. necurăţate. glasul dl 7-lea Pe unde să mai fiţi loviţi voi. ca o cetate împresurată ! Mîntuitorul nostru. soi rău. Pentru aceasta cu P f . foc. De neam păcătos. totul este pustiit. faceţi nului său.. atunci sabia . Că a Ta este împărăţia. aminte la învăţătura Dom 7 luaţi Sfinte Dumnezeule. popor împovărat de vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul. Veniţi să ne judecăm. mîntuieşte -ne pe rămăşiţă . Ajută . ajutaţi pe cel apăsat. cei ce tului veţi mînca. şi de Mă veţi asculta. şi de vor fi ca părăsit pe Domnul. zidit. apăraţi pe văduvă ! poporul Meu nu Mă pricepe. Doamne.i nici un loc sănătos .nătăi şi răni popoarele au cugetat cele deşarte pline de puroi. este pustiită. Pentru ce s-au întăritat neamurile şi totul este numai plăgi. dar Israel nu Mă cunoaş te .. dreptate orfanului. Şi troparele. vî . odată Boul ! îşi cu . Din creştet pînă în tălpile 2.sealelor Tale. grăieşte. Stih . Vai ţie.ai cerînd gre. zice Domnul. ca la Degrab să ne întîmpine pe noi în nimicirea Sodomei. ' şi vă bucuraţi capul vă este numai răni şi toată in ima de El gura cu cutremur (ps... Tatăl nostru. Iar de nu veţi vrea si mereu vă răzvrătiţi ? Tot nu Mă veti asculta. De veţi vrea Sfîntul lui Israel.. voi popor al Gomorei ! Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voas tre ?.> 108 I ochilor intea Mei ! încetaţi răzvrătit împotriva Mea. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi si nu mai vreau > O 3 » sînge de tauri. pen tru slăvirea Dacă Domnul Savaot nu ne .si se face citire din Ştiutul loan Scărarul.. Ascultaţi cuvîntul Domnului. de miei şi de ţapi ! Cînd veneaţi să le aduceţi. adunînd toate neamu noastre. Doamne. am fi anoi.MLN. fii ai pieirii ! Ei au ca zăpada le voi albi. zice Domnul. ţarin ile > ' 1 Apoi troparul : voastre le mănîncă străinii înaintea ochilor voştri. Că de voie bine ai voit cu Tie ! trupul a Te sui pe Cruce. căci Domnului slăbănogită.. glasul dl 2-lea : > y nului. Sionul ajuns-a ca o durările Tale.t-au pe purpura..ne nouă. slavă nezeule. Dum nezeule. Cruce întins iertare preacuratele mîinile Bunule. nedreptate. că am sărăcit colibă într -o vie. Ţara voastră (p 2. bostănărie. picioarelor nu. lujiţi Domnului i cu frică. căutaţi noaşte stăpînul şi asinul ieslea dom dreptatea..9). Hristoase Dumnezeule .LUNI învăţaţi să faceţi binele. ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei pe care i -ai Slavă. ca o cover. cetăţile voastre arse cu . tăgădui . pe Preacuratului Tău chip ne închinăm. Hristoase Dumrile cele ce striga : Doamne. cine vi Ie ceruse ? Nu mai călcaţi în curtea templului Meu ! Nu mai aduceţi daruri zadarnice ! Tămîierile îmi sînt dezgustătoare . bunătăţile pămîn PRCT m. nemuiate cu untdelemn şi nelegate. ' I ΓΤΊ W voi conducători ai Sodomei. 1). şi curăţeşte păcatele noastre 1 f> pentru numele juns ca Sodoma şi ne am fi asemă nat cu Tau. Gomora. întorsu-I.au spatele. vă va mînca. MIntuire ai lucrat în mijlocul pă mîntului.

învred niceşte -ne pe noi de milostivire. mai-marele voi Preamărită Născătoare 1 o ί : Ί Ţ i e . . raiul am luat. S i trup.. că întru tine Iar micit uri şi vineri. puterea ta.... întru numele Domnului. Lăudămu -te pe tine..i Λ Dumnezeu en d şu i iD n l ăs ptu te l oîrn .. Doamne miluieşte de 3 ori).. i li a ola amr ee ap tr eii l es aa ş ina l şîa V e n i ţ e n t . . Născătoare de Dumnezeu.a omorît şi cei morţi ne . Şi acum.NÀ A POSTULUI ! i T a t ă l n o s t r u . că prin Crucea Fiului tău s -a surpat iadul şi moartea s ... »ι “Ot Dumnezeule.. Dumnezeu.. se zice a Crucii.. .. Doamne miluieşte (d 40 ori).. re ar ziă t o iι . Hris umplut de bucurie. slăvim ca pe Cel puternic.ăsiini Doam- 1 IIA SÀPTÀMI. Şi acum. ca Născătoarei : si oarecînd Ga9 7 9 t oa se D u m n e z e u l eeşti .ru.. Mîntuitorul nostru. d u p ă r u g n . Şi du pă ce1 se împlinesc molar il·.' s" l a r u n d e n u se f i i c e i e ş i r e ..( i . ' Si se fac metaniile după obicei. Slavă. . Caută spre poporul cel păcătos şi arată. Ceea ce eşti mai cinstită. milostiveşte-Te spre noi. Cel ce în toată vremea. şi Unul mult -îndurat. n ă devod ejd e a al n o acelor s t r ă . a nădăjduind.. mulţumire strigăm Ţie IN: Toate le -ai ne miluieşte Ί oi: Slavă ţie. Fecioară.. bine cuvântează. desfătarea cea de demult..pururea.am sculat si vieţii i » 9 y ne-am învrednicit . s.. 1 n ou ălea. strigăm tie : Bucură -te. părinte. L i C e a s u l a ceasta c ntă m (de 3 ori) şi ι asul al Sh f îin ι.*. pe Hristos Dumnezeul nostru. (1 109 Născătoarei . începe cel mai ia Sfinte Dumnezeule. l'o sclea. precum de-a.. · . Cel ce ai venit să mîntuiesti lumea.. Pentru aceasta mulţumind. sfără l ade vă vriil. eea ce eşti izvorul milei.

. Stih Să ajungă cererea mea înaintea Ta.ai născut din Fecioară.... ceea ce Te -a legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la născut pe Tine. Doamne. 169). rnu e d itrece n S f î ncu tul loan S c ă r a r u l pe . Arată iubirea Ta de oa Nu ne da pe noi pînă în sfîrşit. Tatăl nostiu.. 118. primeşte pe Năs pentru numele Tău cel sfînt. pen tru noi. şi Israel nostru.. Şi acum. i a cei r d upe p ă care c itire s e zzidit i c e : cu vederea i-ai mîna Ta. şi răstignire ai răb dat. cu trupul moarte ai gustat. Hristoase Dumnezeule. apoi se începe citi rea calismei. trei psalmi. Doamne miluieşte (do \ i ori)... Veniţi să ne închinăm. Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai ară tat. Preasfîntă Treime. Stih ! : Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta. şi dupa sfirşitul catismei se cîntă : 1 ROPARUi... pe poporul cel sfîntul Tău. meni.. şi ne mîn tuieşte pe noi. S i ca i a run ă ş i Dumnezeu s e f a c e ( i i i . Si la acestea se fac: Irei metanii Slavă. care se roagă pen noi . după cuvântul Tău mă înţelepţeşte (ps. după cuvînlul Tău mă mîn tuieşte (ps. robul Tău. Milostive... şi mîntuieşte... 118. glasul al 8-lea : ela ce în ceasul al nouălea. Mîntuitorul pentru Isaac. pentru Avraam cel iubit de Tine şi tru noi .CEASUL AL NOU ALFA Parac Uşierul loveşte in toacă dc* 9 ort şi se* adună toţi in biserică şi după ce preotul cbi binecuvintarea : Sfinte Dumnezeule. Bunule. . nu strica cătoarea de Dumnezeu.. Că a ia este împărăţia. 170). (de 3 ori) şi se citeşte Ceasul al noualea... omoară cugetul trupului nostru. Doamne. a Născătoarei : Cela ce pentru noi Te...

. .. Şi acum.. şi se cîntă : Pomeneşte -ne pe n o i .. I Şi acum. omeneşte -ne pe cînd vei veni întru (şi iarăşi o metanie).. noi. iar inima mea arde.. 5). Doamne.. Doamne miluieşte (de 10 oii). Doamne miluieşte (de 41) de ori) Slavă. se zice : al hramului. P r e a s i î n t ă T r e i .D u m n e z e u l e .. întru numele Domnului.. Preotul : Dumnezeule. binecuvintează. Si iarăşi zice : Ceata cerească. plin nis.rîndu-se. apoi unindu-se amîndouă st rănile. Şi acum. S f i n t e .. Şi acum. ... . Ceea ce eşti mai cinstită. Apoi : Slăbeşte.. ( o metanie) .. Şi se fac cele lh metanii. ci si* zice rugăciunea Ceata sfinţilor îngeri şi a arhan Şi ac um.... . veni întru împărăţia Ta. Slavă. Slavă.. . . t (iarăşi o metanie). Iar de este hramul lui Hristos. glasul al 8-lea : omeneşte . Sfînt. Tatăl nostru.ne pe noi. întru imparaţia Ta.. Doam n e . urm ează cond acele : c e l eeste d i n zcerul ilele s ăp t ă m â n i ş i de a l slava s f i n t u lTa. Şi acum. Sfînt.ar fi clătinat pămîntul... Care cu noi a fost răstignit. nici s.. dacă sfîntul are condac..se de greşeale spre cunoştinţa cuvîntării de Dumnezeu. slavă Tie.. Că a Ta este împără Pomeneşte -ne p e noi. . iar celălalt uşu rîndu.. . In tru numele Domnului.1 ui din acea zi. pomeneşte . văzînd răstignirea Ta. Fiule şi Dumnezeul meu. Cel ce toate le-ai su ferit. nu şi -ar fi ascuns soarele razele sale.LUNI Pomeneşte Ş i c e l e l a l t-ne e s t ipe h u r i t o a t e noi...mă.Te spre noi. pînă l a Doamne. n mijlocul a doi tîlhari cumpănă a dreptăţii s -a aflat Crucea Ta .. Ci. însemnate mai sus. . al zilei şi al sfînlu . Iar paraclisierul. Preotul : Dum nezeule. D u p ă Sfînt. Te ( rezul.. Pe Mielul şi Păstorul şi Mîntuitorul lumii pe Cruce văzîndu -L ceea ce L-a născut.. ui care este hramul şi pămîntul bisericii. Domnul Savaot. ţia. Hris toase Dumnezeule. făcînd metanie celui mai mare şi luind binecuvântare merge şi trage clopotul. D o a m n e . pă rinte. 33.Sfînt.. Ceea ce eşti folositoare.. A W w .. me.. cîntă cu Troparele acestea... ecioSfînt.. iartă laudă pe Tine Dumneze ule.. a zis lăcrimînd : Lu mea se bucură luînd mîntuire.. pe care pentru toţi o rabzi. Domnul Savaot. . Ceea ce eşti mai cinstită. ... milostiveşte. cu rugăciunea Sântului I frem Şirul. zicind rugăciunea Sfîntului Lfrem Şirul. ghelilor cu toate cereştile Puteri. T a şi t ă l zice nostr: u . Doamne miluieşte (de 3 ori). a zis : De n-ar fi fost Dumnezeu întrupat.... . cînd vei glas mai înalt şi cu capetele descope rite : no S f i n t e Vfizînd tîlharul pe începătorul vieţii pe Cruce spînzurat.. cutremu . Apoi se citeşte : Slavă. plin este cerul şi pămîntul de slava Ta. cînd vei veni întru împărăţia Ta. lai celelalte 12 metanii nu se fac.. pogorîndu -se în iad cu îngreuerea hulii.. Stăpîne.. lasă.. si se fac trei metanii mari.. . unul adică. Stih : Apropiaţi-vă către Dînsul şi vă veţi lumina şi feţele voastre nu se vor ruşina (ps. părinte. binecuvintează. : S l a vă. împărăţia Ta.. 7 Ceata cerească Te laudă pe Tine şi zice : Sfînt.. Cel ce in toată vremea.. . milostiveşte-Te spre noi. .

Şi a fost seară şi a fost dimineaţă : ziua întîia. Tăria a numit. \ |) r i Ivi i'WO< UIMI glasul al 6 lua : in mina saplămina a Sfîntului şi ot păcatul am făcut. cu răsplata răbdării ne va încununa pe noi. ( |vinovat lasiil al vieţui şip eacum nepăsător. Şi a văzut . > a început a făcut Dumnezeu ce rul şi pămîntul. . Si a fost lumină. cădem înaintea Lui stri gînd şi cerînd sufletelor noastre pace şi mare milă..a Şi ct u . binecuvântarea Ta Doamne. ca să nu ne temem de focul Dumnezeu că este bună lumina. întuneric era dea supra adîncului şi Duhul lui Dum nezeu Se purta pe deasupra apelor... Hristoase. Unule. D u p a P s a l m .as 1. avînd ca o pavăză arma cea tare a postului. să nu ne îndulcim cu plăcerile pof telor. Iar preotul citeşte i. glasul al 5 Ion : Podobie :C‟uvioase Părinte.mi dă mie îndreptare. Si acum. . şi se fac trei metanii... s e p u n s tDe ilii r voi ile ii. iar întunericul l -a numit noapte. Si a zis Dumnezeu : «Să fie lumi nă!»..o Dumnezeu cer. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă. Domnului este mîntuirea şi pes te poporul Tău. 1 ί ^ »V*· 111 λ Voliod : Lumină lină. Pentru aceasta. a \ascatoarei.e . 7 Marelui Post (ps. 3. 1 — 13) J 9 ă -mi. ca să plîng şi să . . Dumnezeule. cînd vei veni din cer Judecător. P o d Bunule ohie :Pe toţ i i-ain întrecut. I n Doam nu n e ... lacrimi. ploi de lacrimi.t . ca un judecător şi singur drept.. pe toţi i -am LA V E C Erisipa.Apoi înc epe cel mai en închinăm.. trei stihiri.. Si a văzut 9 9 T Veniţi credincioşilor cu dragoste. citire : ( I .mi spăl întinăciunea cea din pofte şi să mă arăt Ţie curăţit. Alta a lui Teodor.. Şi pămîntul era netocmit şi gol. si mă miluieşte. cu îndrăzneală ru gîndu-ne. t). de la Minei. Ci . I U N 1 S Ivrea A R Asa mă întrecut cu De aş pocăiesc. Şi a fost aşa. 2. alcă l u i i t * a l u i l osînt s i f .Ιθιΐ : de osîndă.. eetonia mare şi se citeşte caUsma : Către Domnul.am s t r irîuri gat-am de . 3. şi a despărţit Dumnezeu lumina de în tuneric. Slavă. ί \ 1 . Aliluia (de 3 ori). Şi a c u m . Şi a zis Dumnezeu : «Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape !». A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumne zeu apele cele de sub tărie de apele cele ele deasupra tăriei..11 §* Wind. Iubitorul ile oameni. β L ÎN ie N i:i iv A S ÎNĂ A POS TT U ίU I m ar iĂ t lP T sĂ ăMne care post Hristos. RNIE. A l i l u i a (de 3 ori). să întoarcem înapoi toată uneltirea înşelăciunii vrăjmaşului .. fu ?. .. . r u gU ă ciiduf n i» le et ra nrie e i Sîln n s fa in em lo uşi. . cînd m-am necăjit.8).. S l a v a . cit s-au înmulţit cei ce mă necăjesc ( Ps. să judeci pe oameni. Doamne. . . c aV re o cs aa viă . în ziua cea plăcută a postului.r . . De la Facere.. ( d e 3 o r i ) s i P s a l m u l 1 0 3 .

după fel pe casele noastre. pentru dobîndirea unei în drumări bune. S ii : Miluieşte -ne morminte pe noi.dîndi iscusinţa de a se purta pă . Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii .. folositoare pentru cunoaşte rea înţelepciunii şi a stăpînirii de sine. înţelepciunea strigă pe uliţă şi în pieţe îşi ridică glasul său. Doamne.. cuMARŢI tregi. lor.. 4. fii părtaş la obştea lăudăm. şl pomi roditori. Roagă nu te pe însoţi cu ei pe sămînţă. după care preo t u l z i c e : Să plinim rugăciunile noastre. după felul şi mînl. după fel. să ne umplem de pradă tuturor celor ce se roagă.. pc iar ei zo resc să verse sînge. 1 — 20) Pildele lui Solomon. i \ s T ι ii o λ V N A Id ionic ia zih'i. cu sămînţă. pentru a prilejui celor fără gînd rău o judecată isteaţă.. acum. din sine ver deaţă : iarbă.. glasul al 3-lea : J . omului tînăr cunoştinţă si bună cugetare. Aceasta este soarta celor 9 > > 9 PROCHIMEN.gelui a fost dimineaţă : ziua a treia. trei metanii. 98) şl lot a< easta. apoi : Mare este puterea mucenicilor Tăi. nevoindu-sc pentru dreapta credinţă. duhurile alungă . iar cel priceput va do. Fiul meu. a Născătoa r e i mor : pămîntul din sine verdeaţă : iarbă. Dumnezeul dreptăţii mele (ps. rV (\i7i p .nire. Lipsirea de acestea este postul ccl adevărat şi binepriinit. SIih : Cînd Te-am chemai m-ai auzit. bineplăcut Domnului . Lăcomia le aduce pierderea vieţii.. Siih Către line am A mu c e nridicat i c i l o r : ochi i mei. întru tine ne dea rod cu sămînţă în sine. Si a fost seară si întind curse tocmai împotriva sîn. 3 9 9 Ü lacomi de cîştig. că în zac şi ( v e z i p. Să punem stăpînire pe tot fe lul de Născătoare de Dumnezeu. Şi a văzut Dumnezeu că este în tind curse în văzul păsărilor ! Căci ei bine..trunzînd cu mintea pildele şi înţe lesurile adinei. de clevetire.3). graiurile celor în ţelepţi şi tîlcuirea lor nepătrunsă. Să postim post primit.. postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăţi. care face toţi !».. abate piciorul tău din cărarea lor...însa. fiul lui David.. înfrînarea limbii. . de minciună şi de jurămîntul mincinos. Pămîntul a dat noastră. De Ia Pilde. citire : (I. şi căci picioarele lor aleargă numai la rău. Domnul mă va auzi cînd voi striga către Dînsul (ps. Şi a fost aşa.112 Slavă. 9 8 ) . pentru dreptate. . ocroti toare asemănarea ei. depărtarea de pofte. 4. tine ne fieste toată pămînt !».. ca pe Şi cei ce se coboară în t VdjQ) sămînţă într . şi au stricat pu terea vrăjmaşului cu credinţa Trei U 9 I Să ia aminte cel înţelept şi îşi va spori ştiinţa. cei fără minte mii. care să lucruri scumpe.. după felul şi după asemănarea ei. Hristoase. glasul al 5-lea . pentru dreapta judecată şi nepărti . oîntru singură pungă va pentru nădejdea noastră. lepădarea mîniei. pentru înţelegerea cuvintelor adinei. Zadarnic se pămînt.1). \p >i învredniceşte -ne Doamne în seara aceasta. cale . şi sufletului lor îşi întind ei laturi. pomi roditori.

- ... Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în necaz. pentru m i j l o c . Fi n C R Că in Ll av io lu ăa rr in ls uiie rn în ce asu ar l az ec cu ev le as ... după Y ecernie.J TAMI NA A POSTULUI Apoi rugăciunea : UN UN IHA .a născut din tine. Că ţie s -a şi sfinţii toţi. Fecioa . iar cei ce vor putea.e D pc ăi ca aş ra e s -a' a cd au tn . după prerianie. Bi necuvântată eşti tu între femei si P T binecuvîntat este rodul pînte celui tău . Doamne miluieşte (de ti) ori). A .min. ăi a ch ii n lă e.S A1 A p o i c a n o n a r h u l f a c e o b i ş n u i t a m o l a n i i * î n Cel ce S. Ş i i a r ă ş i s e z i c e r u g ă c i u n e a d e m a i s u s cu o metanie.. şi la străni. Şi acum.. iar preotul rosteşte rugă ciunile cele obişnuite. Şi cînd se aşa/ă masă. Siinle Dumnezeule. .. că ai născut pe Mîntuitorul su fletelor noastre (o metanie)... Şi n-am luai obicei să facem această li turghie piuă miercuri. nefitnd Litur ghia Darurilor mai înainte sfinţite.. Iarăşi să se ştie : ifra u So a m va s ec e cl îu ni tă ea ce rm w b s e rică ce e tn au nie mP aa iv m re şU i m er gie ·ş i c il oo cş it te e şit e tfo ie e ei n .. unul Domn Iisus Hristos. zice preotul Ja fiecare slavă a stihologiei : Iară şi iară. ca să postească. Dumnezeul nostru. \poi : Fie numele Domnului binecuvîntat de acum şi pînă in veac (de 3 ori) şi trei metanii. glasul 1 : Domnul este cu tine. se cintă după obicei stihira hramului.postoli de fărădelegile noastre..pe .. şu ir s-e a ş t e a p t ă m ea ă. Ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor. Doamne miluieşte (di* 12 ori). s e c in Pia n lr ţîa pu re ce um m et tă an i lv ee c ce er le nd it .. ca totdeau na să Te slăvesc.. şi Bine voi cuvinta pe Domnul.. să mă închin Ţie şi să zic : Unul sfînt.. Şi ieşind in tindă.. întăreşte şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toată întinăciunea mea. toţi ne pomeneşte. Că a Ta este împărăţia. binevoieşte şi pentru mine păcătosul . ca să ne ferim de nevoi şi de 1 1 1 ( 1 dat dar a te ruga pentru noi (° tanie). Slavă.. pomeneşte pe cei morţi şi face apolisul desăvârşit.am cîştigat (p m e t a n i e ) .Cite!u1 : împărate ceresc. Hristos. Se cuvine a şti : Că această rinduială se ince. d n se -c î n sp e ua tr o ţiini n b so ev riiic fiă c î!na dl e fi alr ea . binecuvintează. (3 î n c h ăscătoare inăciuni). întru slava lui Dumnezeu Tatăl.. şi se zice rugăciunea Cuviosului Efrem Şirul : Doamne şi Stăpînul vieţii mele. Stăpînie de o fiinţă. P reasf î n t ă T r e i m e . In tru numele Domnului... . şi si* cîntă troparele. să postească pînă vineri.. Apoi se zice de cel mai mare. nostru. Acum liberează.. Că pe voi calzi folositori către Mîntuitorul v.te. noi pe Botezătorul lui Ş Hristos împărăţie nedespărţită. ci ne izbăveşte din nevoi... Preotul : Cel ce este binecuvântat.u in ti r ă Pp at ce li uo ts . necazuri. nevrednicii reasfîntă Treime.. Ceea ce eşti mai cinstită. ca să ne mîntuim ugaţi . toată frăţimea . Iar cînd se face Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. (trei metanii şi 12 închinăciuni).. u ca ve n ac ca ărd 1 2c h oi rlii. părinte.. ceea ce eşti plină de dar.. Marie.. tăl de Dumnezeu. se zice şi Psal mul 1 H : înălţa-Te-voi Dumnezeul meu. cu glas blind şi cu dulceaţă : ub milosti virea ta scăpăm Născătoare de Dumnezeu. una curată si binecuvântată. să Te laud.. . :p î n a P pu ţ izn sA e V str gE to ţ iNsIaŢ uA mai mulţi. T a ră. a s e mrobii e n e a tăi. Luminează gîndul meu.. Slavă. Amin... fără me tanie. in tot Sfîntul Post.vă pentru noi Sfinţilor A ... bucură . Sfinte Dumnezeule.. i a c u m . Şi se face a polis.

nostru. .... pa .mi cele dulci şi gustînd pururea din băutura cea amară. şi . . şi mea lanţul cel greu al laudă păcatului şi. . ca o stăpînă. stricat cî Te frumuseţea milostiveşlc minţii. ca un Dumnezeu spre făptura Ta. . f a c eMARŢI I upă dreptate s . împărate ceresc. Ol i).vintele mie mîntuire. cu ochiul Tău cel blind şi . Părăseşte de a cmn nebunia cea dinainte şi adu iui Dumnezeu lacrimi de pocăinţă. m-am cunoscut pc min dezbrăcat de Dumnezeu. că te .ai rănit amar . dă . iubitoare însumi de am plăcere. a aminte.L laudă pe Dînsul. Aşa se face !a ţoale cântările. La fiecare tropar se fac trei închinăciuni. miC Aş N N Uă LD Cu Em Ln M R E nostru închinăm întrude o Unime. în ioc de t · tele vieţii mele ticăloase ? Ce început voi pune Hristoase.a : ş i obişnuit aî n t a m an e.mmtule primeşte în urechi I glasul 5 > celui ce se pocăiesîe faţă de Dumnezeu. greşit mi Ţie . mă primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc.a lepădat Adam din C re et a l -ia u le an lu 6l li e.. Dumnezeule. s p r eEl aj. ridică milostiv.. Mintui. ticăloase suflete. a N ă s c ă t o a r e Căreia i : p ă ra ţin du-1 în pa tr p ăă r ţo i r ic «Spreaslăvit» (d oud o u )u . Mîntuitorule. Amin. . a Treimii : «şiA -L voi înălţa pe El. Alcătuire a Sfintului Părintelui voi începe al iplînge A nDe d r e unde i Crite anu l Ierusa m i t e a nfap ul. începutul : Binecuvîntat este Dumnezeul jutor şi acoperitor s . catavasie.. ci ca lui Fetru. arătîndu . Dar cu ce voi pătimi. Si iarăşi irmosul cel riintîi. «este şi voi 3 o r i )Dumnezeul ş i î n d a t ă meu Psalm u-lL 6 9 :slăvi Dumnezeule. îm c u m . Stih : Milu ie tO em eA ze u le.. cu ί bipf făcînd urîţeniei patimilor > pofte -am menii.lu-s-a mie Eva înţelegătoare cugetul cel pătimaş în trup.. ăi. împreună cu trupul tău. nepăzind o poruncă a Ta..mi primeşte mărturisirea mea cea plină de căldură. luieşte-mă. şi voi lăuda pe Hristos. irmoasele. n locul Evei celei simţite. o dată. preaînaltă. de împă răţia cea vecuitoare şi de desfătare. Care a ve. Gresit-am mai mult decît toti oa-mele.114 Ş i s c u l î n d u . Irmosul : a aminte Cerule şi voi grăi.«nit din Fecioară cu trup» ( d e d o u ă Ia aminte Cerule şi voi grăi.. de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului şi... Milostive Doamne .. Acesta D u mspre nezeu le.a făcut Mîntuitorule. ticăloase suflete ! Pentru ce te -ai asemănat Evei celei dinţii ? Că ai căzut rău şi te . Veni ţi să ne închinăm. ca un folositoarea celor ce te pe tine. ut o r u l m e u i a părintelui a m i n t e . făcu .. ridică nădejdea de deasupra Născătoare Dumnezeu. . de te mărturiseşte la Ziditorul tuturor. căci cu slavă poi se începe Canonul cel mare.mi lacrimi de umilinţă. de Treime. Sfinte nebăgînd seamă totdeauna de cu .mi iertare greşealelcr. g l ea gs u m u după Eden. întinde -mi si mie mina Ta. curată. Cîntarea a 2-a : Vino.torul meu. meu «pe Dumnezeul Slavă. (de tale cele de viaţă. iforul răutăţilor m -a cuprins.s e p r e o t u l d i n s t r a n a l u i .Ş i a fiinţă ne cile două ori şi se sfîrşeşle joi seara.ai atins de pom şi o ai gusta! cu îndrăzneală nebunească mîncare. pentru păcatele mele.. Rîvnind neascultării lui Adam cel întîi-zidit. acestei tînguiri de acum ? Ci ca un milos tiv da.

Slavă puterii Tale.ÎN INI iIA SĂPTĂMÎNĂ Pătatu -mi-am haina trupului meu.mă Ţie. dar ai putere ca un Domn iit iniiiror a ierta păcatele. nu mă trece cu vederea. a Născătoarei : Lacrimile celei desfrînaie şi eu le vărs.am acum veşmîntul cel întunecatu-miam frumuseţea su .. a Născătoarei : uzit-a proorocul de venirea Ta.rule. bucură -te M a i c a vieţii noastre.. Indurate. întă «reste Biserica Ta» (de d o u ă o r i ) . Irmosul : e piatra cea neclintită a po runcilor Tale. şi pentru a .«mul. Cintarea a 4-a : Irmosul : Slavă. Mintuitorule.«menilor să Te arăţi. ci lasă mi. drep te Judecătoriile. lungind asupra mea fărădelegea lor.am podoaba cea după demult pă cînd. Hristoase.. Treime-Unime. Mîntuitoru le din ispite şi din primejdii. Doamne» (de două ori). Ruptii-mi. ca «vrei să Te naşti din fecioară şi oa . iartă -mi. o suflete. nu mă trece cu vederea.a amăgit mintea.am Ţie fără măsură. ca un îndurat. si mă ruşinez..ne pe noi din înşelăciune Μ ărturisescu . patimilor. cu îndurarea Ta.. a T r e i m i Tu i : eşti Zi u eşti dulcele Iisus. înaintea Ta . ceca ce una eşti prea Cînla r e a a îndelung 3-a : laudată.a temut. Li pomul \ m Privit am îa frumuseţe şi mi s . 115 A POSTULUI acela în munte s Fugi de aprindere. Dumnezeul tuturor. Doamne. Hristoase Mîn tuitorule. Iubitorule de oameni. roagă . 9 Bucură -te pîntece primitor de Dumnezeu . căciunea dumnezeieştii văpăi. gresit -am mai mult decît toţi. neltit-au pe spatele meu toii începătorii răutăţilor. pe care mi l . zidirea Ta nu o părăsi.. şi s . plouînd can de Foc de la Domnul şi mi .am ţie singur eu. mmtul şi Sodomei. suflete ca ! Fugi capă Lot şi de arderea Sodomei ! -te Fugi de striăveşte dinainte în Sigor.am în haină ruptă. Şi acum. şi rătăcit fiind.. a 1 reim ii : Pe Tine. ca un om. . Dumnezeule. şi a grăit : «Au zii-am auzul 1 au şi m -am te. -o. Slavă. Şi acum. ditorul meu . mîntuieşte . Născătoare de Dumnezeu. a întinat ars Domnul chipul după asemănarea Ta...a ţesut .cu ceasta totul toată mintea. că de am şi greşit eu în sumi. unul în trei feţe Te laud : pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîniul Duh. Lucrurile Tale nu le trece cu vederea.o mie şarpele cu sfatul. mi îosfciveşte -Te spre mine Mîntuito. Gieşit . mă voi îndrepta. u eşti Păstorul cel bun . şi acum P zac sro! si ma ruşinez.te să ne mîntuim. bucura te scaunul Domnului . întru Tine Mîntuitorule O... ţarină mi -am zac acum gol.Zi dinţii. caută mă pe mine mielul. şi mai mult decît tot omul.a ţesut mie fletului cu plăcerile şi ditorul din început. :şiGreşit .. Preacurată Fecioară. Îmbrăcalu -m. pe care mi.

suirii suflete celei cu Deci 9 * n noapte viaţa mea mi -am trecut iururea. pururea făcînd fărădelege. ca să .a făcut mie şi negură adîncă noaptea păcatu lui . ca de o împărăţie şi un scaun .am osîndit eu.a fost în viaţă păcat. Mmtuitorii «le să fac voia Ta» ( d e d o u ă o r i ) .tuind. pe care să n-o fi săvîrşit eu. Arşiţa zilei a răbdat patriarhul pentru lipsă. ci ca pe un fiu al zilei arată mă.niă eu ti călosul.mă Tie. Te cunosc pe Tine Dumnezeire. ca * 9 al de meu. trudindu-se şi slujind. Scara pe care a văzut -o de demult marele între patriarhi. spune cu îndrăzneală faptele tale şi cugetele tale lui Hristos. Hristoase fără de minte.. una în Treime. călcător de lege asupra lui Dumne O > zeu celui înalt. l ui Ruhen asemănîndu . a Născătoarei : » * Si ai născut. dintru Nedespărţită în fiinţă. ticălosul. mîntuieşte pe mine. şi strig Tic cîntarea cea mare.mă. 9 9 7 f 7 Cîntarea a 5-a : Irmosul : aceasta m. şi te îndreptează. ce se cîntă întreit întru cele de sus.. nici fap tă. spurcmdu -mi patul ui losif celui drept şl minţii lui celei meu. şi mă Mîntuitorul milostiveşte .am sfat necuvios şi treg răutăţilor tale. greşit . şi nu te desfrîna cu pornirile cele Mărturisescu . curate urmează. şi cu ştiinţa . A ι . si esti fecioară si ai 9 7 9 9 1 rămas întru amîndouă cu firea fecioară. că întuneric s. suflete. Mîntuitorule. se apropie MARTI Slavă. pă storind. decît care nimic nu este în lume mai apăsător şi şi mă . Judecătoriile. greşit -am. si mă învaţă. a Treimii : şi nu te îngrijeşti. ca altul nimenea. ca un vis.a născut înnoieşte 9 legile firii. Dumnezeu unde vo ieste. nu te gă teşti. precum acela pe al tatălui său. varsă picături din lacrimile tale . neameste cată în feţe. * 7 Si acum. adică din cugetul meu. împărate .am.te. ca o floare trece vre mea vieţii. şi cu fapta păcă . cu mintea şi cu cuvântul. robul Tău. scoaiă . meu.Te cunoscătorul scapă e noapte mînecînd. Iubitorule de oameni. Cel ce S . în toate zilele făcînd cîştig.116 e apropie. înnoieşte -te. făcut . sfirşitul... voiesti este şi a să arătarea înălţării p lucrarea gândului.. . şi frigul nopţii a sufe rit. nici odi nioară. Mîntuitorule. nici răutate. aproape lîngă uşi este Judecăto rul . N. Pentru ce în deşert ne tulburăm ? Deşteaptă -te o sufletul meu ! Ia seama faptelor tale pe care le ai făcut. Vremea se scurtează. v ieţuiesti cu lucrarea şi cu cunoştinţa şi cu înălţarea gân dului. şi le dă pe ele înaintea ochi lor tăi . cu voinţa şi cu gân dul. Dintru aceasta m-am judecat. şi mă îndreptează la pcrun «cile Tale. se biruieşte rînduiala firii. mă rog luminea «ză .şi ia amîndouă femeil e. ticăloase şi neiscusite suflete. şi pîntecele a născut ne simtind dureri. că face cîte voieşte..

nestricată si bărbat şi şi a Cîn t a rnu ea a ştii 6-a : de Irm o s ului l : to. nstrăinatu -te-ai suflete. Deşteaptă .. ceea ce esti Î -aer inii din ochii mei. Ca o junice sălbăticită asemăna . suflete. Dumnezeul părinţilor. a Născătoarei : Pe Tine Treime Te slăvim. cu lu crarea şi cu gîndirea. dar s P r e închipuirea reime sini. ci nu «ne părăsi pe noi pînă în sfîrşit. ..a născut nouă pe Dumnezeu. părţită. a Treimii : Şi acum. şi Unime sînt iar eu ce. suspinuri dintru adine curat aduc împreu nat Luişi firea omenească.am şi am lepădat porunca Dar > Ta mă .mă ! Ca să nu te împresoare pc tine pr ăpastia pământului.tu-te-ai suflete lui Efrem . de Dom nul Tău. nici am păzit.a şi sălăşluit în groapă cine! losif. *' Slavă. Tu miluieşte îndurat.. a Treimii : ι I in I I ίoare Λ SA I* ΓΑΜ i N A A POSTI IIUI 117 a e s. Ţie. doua Greşit -am. nedes îngropării şi a sculării laie a lost aceasta. înălţîndu .am. Cele ascunse Ţie.L. ainima N ă s c ămea t o a r edin i : iadul cel trigat. neamestecată. fărădelege am făcut . glasul al 6-lea : Şi a cum . ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu. şi am adăugat rană rănilor mele. pe unul Dumnezeu . nici am făcut «precum ne ai poruncit nouă . «Dumnezeul părinţilor» ( d e ori). cum că poate Dum nezeu viaţa cea leproasă să o albească şi să o cureţe . veacurile.Te spre mine. nu ne- am îndreptat înaintea «Ta. Născătoare de Dumnezeu.. Mîn ride.ţi cu aripi mintea. deci. măcar de şi eşti lepros. / ^ şi mmea mea» zidit întecele tău ne . Sfînt eşti Părinte şi Fiule şi Duhule.a «induratul îmbrăcat Dumnezeu întru a a auzit «şi a scos din stricăciune viaţa frămmtătură Dumnezeu. Maică Fecioară. fiinţă singură prin sine. Cîntarea a 7-a: Irmosul : { .am cu toată maiin de tine jos către S.. Unime. despărţită după feţe.. reşit . Cel ce este pretutindenea şi toate le plineşte. CONDACUL. suflete al meu. Sfînt.Ţi voi aduce Ţie în acest chip din fire unită: Tatăl şi Fiul şi vreodată ? Dumnezeiescul Duh. . ca Dai an şi ca Abiron . le-am Vezi mărturisit Judecătorul . cu chipul ca şi noi . ale inimii mele meu. Sfînt. Cel ce a (dc două oii). ca pe un Ziditor al tuturor..Slavă.. milostiveşte . scoală ! Pentru ce dormi ? Sfîr.dăjdui dar. strigînd inima mea : Dum nezeule. ca o căprioară păzeşte ţi viaţa de curse.te dar. dar din toată inima strigă ! Iartă . roagă .şitul se apropie. ca prin rugăciunile tale să ne în dreptăm. Căreia pururea ne închinăm. păcatuit . nu te deznă .. şi vei să te tulburi. . greşit -am lUlete al meu. Stăpîne Doamne. că întru ca păcate un m -am zămislit. Mina lui Moise ne va face să cre dem. Ţie.

Şi acum. a cărui iubire de argint leapă . că a ame stecat desfrîul cu uciderea . lăudaţi L. de acest har nu te -ai împărtăşit.. nelegiuirea Deci la suirea aces tuia cugetă suflete al cu nelegiuire. mîntuieşte . prin eare.118 MARŢI degrabă poftele tale cele dobito . Unime . Pentru aceasta vei fi le pădat afară din cămară. pe lumină.L slăvesc oştile cereşti şi de Dînsul se cutremură lie . Sama rine a nea. suflete. a stat de o parte şi de alia c u lovirea cojocului lui Ilie.d.giuitsăgeata desfrîului săgetîn . . . mai viclene lucruri ai făcut. neîe . flete. Dumnezeu. o suflete.ceşti.o icoană . Lăudămu .. strigînd : Miluieşte . S l abine v ă . iînguin .du. iar tu. n ai adus în casă nici străin. cel ce strig greşit oarecînd îndoit. Treimii : închinămu -ne tie.te a cuvîntăm. binecuvînta. iar tu. de o Dumnezeu . miluieşte . împreunat-a David. oarecînd. prin Elisei. oarecînd. cel ce am greşit. Fugi de lo cul gheenei. Cei ce eşti fără de început. cu : Greşit .ai asemănat.tarea. Binecuvintăm pe Talâl şi pe Fiul şi pe Si în t ul Duh.mă.te către Dumnezeu. oarecînd. scriind-o ca într. suliţa robindu -sc pentru pedeapsa uciderii lie cel ce a fost purtat in car.mă pe mine.L preaînălţaji întru «cii» ( d e d o u ă o r i ) . s .şi mustra fapta pe care o săvîrşise. Minţii celei spurcate a iui Ghiezi. oarecînd.. ticăloase su flete. Născătorule al .L şi . că ai născut pe unul din fiinţa. depărtîndu . o suflete al meu.a înăliat ca spre cer pornirile cele din voia ta. Mînguetorule cei bun. pe ci laudă şi cele preaslăveşte. o suflete al meu.du. Dumnezeu lui tuturor.«ruvimii şi serafimii. nici călător. Mîntuitorule . de acest har nu te -ai învrednicit.te.o măcar Ia bătrîneţe.mă pe mine. suflete al meu. nedespăr ţită.mă pe mine.7 trei Sfinte şi şi unul se laudă Dumnezeu. J Irmosul : e Cel ce. decît Miluieşte . Eli sei luînd oarecînd cojocul lui Ilie. ridică -mi mintea mea spre întoarcere. lumini si si Treimea cea sfîntă nedespărţită. tu. Fiule cel împreună fără de început . singură ne -ai Treimea deschis Dumnezeude .te de răutăţile t ale.am Ţie. necăindu . pentru neînfrlnare.nare. toţi ve - Părinte. Născăioare de Treime ncamestecată.d u -te. a luat de la Domnul har îndoit.mă !. dar în dată îndoită pocăinţă a arătat. împărăţia lui Hristos. toată suflarea «şi zidirea. viaţă şi vieţi. a Născătoarei : ' > J 5 Curgerea Iordanului. pe Dumnezeul tuturor. a primit pe Cel drept cu gînd bun . celor pămînt. Iar X > meu. su nouă. David. . din se în carul virtuţilor. cei ce mă David dumnezeiescul părinte. mai presus de cele pământeşti.se şi cu am. Fiul şi . însuţi mă cură?este. suin . dar tu cu mai grele lucruri boleşti. Cintarea a 8-a : pururea te. de a şi pocăiesc. că Ţie unuia am greşit.mă.«ţi . tu Sfînt. pentru neînfrî . mi luieşte . iar A tu. oarecînd. Primeşte . Duhuie cei drept . a înseninat cîn . cereşti.

L şi lăudăm. împreunîn vasta. o suflete. Unimii după fiin . că naşterea lui Dunme . cînd vei fi judecat ! I oştind Domnul patruzeci de zile intea s.. ticălosul meu suflet. făcătoarei lumină C u v i o a s e dc P viaţă ă r i n t eşi A ndreic. listos S. prin tine ind. vrăjmaşi să şi stăpineşte pe Treimii celei nedespărţite. Şi rănile tale. mulţimea prun cilor o a făcut mucenici.ţi -am aminte. trupul s -a mole şit. ca să ne izbăvim dc toata mînia. pe păstori i . nu te lenevi ! De va năvăli asupra ta vrăjmaşul. ce vei face. ne cazul şi stricăciunea.ţă: ca supuşii ei. mai pe urmă a flămânzit. profeţii au slăbit şi tot cuvintul celui drept. cuvintul a slăbit.(. Legea a slăbii.să -L se şi întăreşte. robeşte pe credinţă ne închinăm. dumnezeiescului Duh cu toare marginilor. Pentru duhul boleşte. si toată Scriptura nu este ' 5 A în pustie.. Evanghelia nu lu crează. pilda şi închipuirea smereniei Cîntarea a 9-n : Sale. lumină şi lumini şi viaţă şi vieţi. a Treimii : ea cu credinţă împărăţind. arătîndu .nile.duc ţie. ară tind firea cea omenească. prin rugăciuni şi prin postiri şi . şi de greşeli să ne mîntuim noi. Dar vai ţie. După siirşitul canonului.a rănit. nu înceta rugîndu. pe bătrînul l. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. nefiind doctor care să te vindece. iar nu celor dinţii. că întru tine Slavă. Irmosul : aşterea cea din zămislire fără de sămînţă este netîlcuită .ţi ţie. cînd va veni Jude cătorul sa cerceteze cele ale tale ? A dusu. Apoi se cîntă irmosul in amindoua stui . pe oiiu Fiul . îmblînzeşte Hristos. De la care n-ai rîvnit. Pentru aceasta «pc tine toate neamurile. viaţa s -a omorît. ildele Scripturii celei noi ţi le a .a chemat.a mărit şi pe văduva cea bătrînă. întru tine e Tatăl să . cu voia le -a împlinit. care îţi povesteşte ţie de cei drepţi şi de cei ne drepţi . Pentru a . cu «dreaptă credinţă te mărim» ( d e două ori). a Nă scă t opicioaarei : postul. ca să te te aducă pe şi tine su flete iar la de pe umilinţă.«dul Maicii celei fără de bărbat este «nestricat . sfirşitul este lingă uşă. a1 ară de păcat .119 ÎN !N J liA SÂl‟TĂMÎNA A POSTULUI eşti porfiră înţelegătoare. o su flete..«zeu înnoieşte firile. cei ce cinstim pururea pomenirea ta. C etatea ta păzeşte ..Se cu mine prin trup şi toate cite adevărat pe tine te cinstim. nici viaţa.. de Ia Moise facerea lumii şi toată Scriptu ra cea aşezată de el. Născătoare de Dumnezeu. nici faptele. păcătoşi Rîvneşte dar drepţilor. ro . Andreie cinstite şi părinte de iiei ori fericite. Sufle te. greşind Iui Dumnezeu. întoarce toată încercarea. Xi ristos pe magi i-a mîntuit. ca pc o «Maică mireasă a lui Dumnezeu. aceasta. adică celor nedrepţi ai urmat. suflete. din care celor de al doilea. eu rugăciunea şi cu Ş i a -1 cum . suflete.te pentru cei ce te laudă.o. Preacurată Născătoare de Dumnezeu. sînt ale firii. o su flete. aîungă departe de la rele tale. cu cln.a Făcut om.. păstorul Cretei. se începe | leapădă. s-au înmul ţit. preaînălţăm. băgată în seamă întru tine .

lăudaţi pe El întru tăria puterii Lui. Şi se fac 16 metanii. Sprijinitor sufletului meu.dule rar. şi se zice : Doamne miluieşte Şi se zic aceste stihuri cu glas mare şi cu dulce cîniare. fii Dumnezeule. zicind la sîirşitul acestora.... Doamne.. .. strana mare : Cu noi este : Stăpîne.. Psalmul 50 : Miluieşte-mă... Cel ce în toată vremea.. şi încă. care se cîntă cu glas mare şi cu cântare dulce : Luminează ochii mei. (do 3 ori) şi fac trei metanii. Şi acum.. Doamne. Apoi cealaltă strană. Preotul : Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri. Doamne.. după obicei. Slavă. părinte. stih : Lăudaţi pe Dumnezeu intru sfinţii Lui. Neruşinată nădejdea ta.. Şi alţi doi psalmi. binecuvintează. Doamne miluieşte (de 40 ori).. Tatăl nostru. c u trei închinăciuni. Şi sînt şi alte tropare care se cântă pes te zile : marţi şi joi seara... Doamne... am ridicat sufletul meu. Dumnezeule..... Aliluia... Toată nădejdea mea spre tine o pun.... «tih : Caută şi mă auzi... Multe sînt mulţimile greşelilor inele. Şi acum..... Şi acum. Şi.. se fac trei metanii şi îndată se începe a doua stare : Către Tine. Doamne.. scăpare Te-ai făcut nouă.. Şi fac toţi cîte o metanie.. Ap oi se cîntă rar şi frumos.. (de 3 ori).... şi iarăşi cintă : Doamne al puterilor fii cu noi.. Doamne miluieşte (de 3 ori).. din Mînăstirea Făcătoarei bine) . Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace.... Şi acum. de n-am avea pe sfinţii Tăi. întru numele Domnului. m . Psalmul î()i : Doamne. si iarăşi cîntă : Doamne al puterilor...a m c h e m a t .. şi in cealaltă strană tot aceasta. învredniceşte-ne. Sfinte Dumnezeule. Doamne... Că a (de Ta 12 este ori) de împă răţia. Doamne miluieşte (de 10 ori)......... pe glasul al 7-lea : Doamne al puterilor fii cu noi... Slavă..... Asemenea se face şi la celelalte stihuri de rugăciune Ia toate... Că a Ta este împărăţia... La Aliluia. (de 3 oi i)...... a a : Nea..... Preotul: Dumnezeule. ca să se potrivească toţi.. Apoi : Veniţi să ne închinăm.. Apoi începe cel mai mare : Sfinte Dumnezeule..120 P s a l m u l 4 : C î n d T e .. curăţeşte-ne pe noi păcătoşii.. Preasfîntă Născătoare de Dumne zeu.. Doamne.MARTI Şi rugăciunea Şi ceilalţi psalmi ai Pavecerniţei.. Iar c înd se zice : Dumnezeule. Cit va fi de înfricoşătoare judecata Ta. lăudaţi... Asemenea se zice şi : Firea celor fără de trupuri. Sfinte Dumnezeule. zice stih : Lăudaţi pe El întru puterile Lui. părinte.a i a u z i t .. . stih : Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii Lui. zicind o strană unul şi răspunzînd cealaltă altul. şi citeţul lot aceeaşi.. Ceea ce eşti mai cinstită. Preasfîntă Treime. Apoi : Veniţi să ne închinăm... milostiveşte-Te spre noi.. Slavă. auzi rugăciunea mea... Apoi preotul zice : Preasfîntă Stăpînă. Dumnezeule.. Cel ce ne mîntuieşti pe noi. Hristoase Dumnezeule. auzi rugăciunea mea... cu rugăciunea Sfîntului Lfrein Şirul...... rugăciunea (alcătuire a lui Pa vel Monahul. Şi rugăciunea : Doamne. Apoi strana ce a început zice: Slavă. Preasfîntă Trei me... Apoi.... Lacrimi dă -mi mic.. Dumnezeule.. şi : Doamne.dormirea nevăzuţilor mei... făcîn.. Şi zice strana cea care a început. şi aceste tropare glasul al 2-lea. Tatăl nostru. Că nu avem îndrăz neală.. şi iarăşi cântă : Doamne al puterilor fii cu noi.... în noaptea. Apoi începe Dumnezeu... cu glas lin : Cred intru unul Dumnezeu.

a Născătoarei : Rădăcină.. mîntuieşte . dă . şi năstrapă cu totul de aur. pentru Şi toţi răspund : Dumnezeu că te ierte milostivirea îndurărilor.. şi să ne dea cugetul şi cu toate simţirile mele. ca îmbrăcîndu Mă întru cel «ce a căzut în stricăciune de demult. roagă pe Fiul tău. unul după altul să facă asemenea. şi prin rupărinte sfinţite. arată roadele înfrînării. Şi acum.. Şi celelalte precum 2-lea : s-au aşezat de demult in vechile rin .mă.a mărit şi legea cea scrisă cu slove pe lespezi a luat. gla sul al 5-lea: cinstitului post. pururea Fecioară.ă e ş t i . Hristos Mîntuitorului strigînd: Dăruieşte ne nouă tuturor întoarcere.. care ai odrăslit floarea cea dumnezeiască..am. Sosit.. Doamne. Sedealna. acelaşi glas : Podobie : Ceea ce eşti izvorul milei. . Născătoa re dc Dumnezeu. aceeaşi. ajungînd Ia ziua a doua a postului cel izbăvitor. Aceas t ă r i n d u i a l ă seste e f a c e darul in tot sf întul inecuvîntat preaPost Ia Pavecerniţă. Şi acum. pină cind se srir După intiia Catismă.. Sedelnele din şesc: toţi. găciunile tale Maică Fecioară..a vremea pocăinţei. «să -l atrag Ia Mine. glasul al 2-lea : Irmosul : Ceea ce eşti ocrotitoare caldă creş tinilor. roagă -L pe El dimpreună cu Sfîntul înainte mergătorul. CANONII MINEli LI I Si se citeşte Cîntarea a doua din Psaltire T R I ( IN T A R E Λ Cin tai ea a 2-a. vedeţi că Eu sînt Cel ce am mîntuit în mare şi am sătu . a cere şi a lua iertare. bunule Stăpîne. şi aşa m eo rb gie cr a eb l cc h iv l iîa sa a Po d e f:i eP era ia ne u nt t. glasul al găm pentru pacea lumii. Slavă. şi tinerii mai puternici decît focul s au arătat. după rin MARŢI DIMINEAŢA duială.. o suflete al meu. strigăm că . cu cumplită a vrăjmaşului.. iertare de cele ce am greşit . că Moise prin el s . iertare şi mare milă. După a treia Catismă. . Şi apoi începe preotul a zice : Să ne ruDupă a doua Catismă. precum ai mîntuit. chivot şi sfeşnic.. şi ne sca pă de gheenă..«nilor . Caută spre cei ce mai înainte s.«rat în pustie pe poporul israelitean «şi apă din piatră am izvorît oame. Slavă.duieli . Cel ce unul eşti mult-îndurat. să miluiască şi să mîn tuiască pe cei ce te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. Octoih...au pocăit.. A Născătoarei : Podobie : Pe Cuvintul cel împreună. cu lucrul. pentru . Strigă către Hristos : gre şit . sfîntă masă care porţi piinea vieţii . Sedealna.tie Tine: Umileşte inimile noastre ale robilor Tăi şi primeşte rugăciu nile noastre cele cu frică.ne nouă a face cu bine călătoria postului. Deci cu aceasta să cele stingem lui natimile trupului arzătoare. pe vameşul care a suspinat din inimă .. ca pe un Fiu ai tău şi Dumnezeu. IX Şi incepe din strana stingă. edeţi.ÎNTÎIA SÄPTÄMINA A P O S ' lne Γ LUI 121 sa izbăvească de toată răutatea am greşit cu cuvintul.

. care rîv . şi patimile inimii. Împărăţie a veacurilor. Ta tăl. cu călcarea po . Hrănitorul tuturor. tămăduieşie mă. aducînd rugăciuni Domnului şi strigînd: Tatăl nostru. dumnezeieştile po runci .. întăreşte cu pîi .. cchunăvoirea va să fiu ? Ce face toată vieţuitoarea lucrînd păcatul. lasă şi iartă datoriile noast re. să vedem singură A Născăto a r e i dorită de Dumn u : Hristos .. necunoscăto cea dumnezeiască. Slavă. Judecătoriile. întor cîndu. de la pizmă şi ură şi de la toată răutatea stăpîneşte . cu doctoria voii milos tivirii Tale. e mine. Cel ce eşti unul mult -îndurat. eniţi să ne adunăm în cămara v sufletului. slăbeşte. că ne strălucesc nouă faptele evlaviei. ulasul al 5 -1 o a : r ZJ loti oamenii. Fecioară. hrănindu -te cu bucatele cele ce aduc desfătarea cea de sus.122 ■or_ haina cea de jale.. Născătoare de Dumnezeu curată. se apropie Mirele.. cel ce Te -am Alia Tricînlare. Că prin tine. deci sîrguieşte le să -L în.«runcii». A Nascatoarei de Dumnezeu : cea ce eşti fără de început. frumuseţea cea ae z e lui îndumnezeindune cu taină prin Pămînt nelucrat. Drepte căderilor noastre celor rele. fraţilor. să nu ne întristăm de schimbarea doritelor zile .mă. că Slavă Ţie. vedeţi. lă . tămăduieşte rănile sufletului meu. Spre muntele faptelor celor alese să ne apropiem toţi prin post.smd năvălirile desfătărilor. Care eşti în ceruri.am îmbrăcat cu trup «de a • Mea bunăvoie. Cuvinte. pe care să -l îmbrăţişăm şi noi. gurile fiarelor ? Postul. mmtuieste.. luînd veşmîntul celMARŢI Hsaa dumnezeiesc.. şi pe Fiul şi pe Simţul Duh.nesc la cele de jos. Şi în norul cin stitelor vedenii inlrînd. Te slăveşte mulţimea îngerilor şi toată firea oamenilor. ca sa mîntu -nepăsării «iesc pe eapădă. Unime.nea rul de mine ? Pentru aceasta mai vieţii inimile cele slăbite prin saţiul înainte de judecată sînt osîndit.. pe Tine. mîniat mai mult decît I / Şimărirea acum.«girea celei rele. Dumnezeul nostru. cel ce a iz băvit çyrummcMwrs wcüh * 1 pe tineri din cuptor şi pe proorocul Daniel de la mîncarea leilor . Bunule. Irmosul : Cintarea a 8-a : edeţi. Doamnă. suflete. ca să Te slăvesc în veci cu mulţumire. oioşia sufletului nostru în post arătînd .mă ne mine. ne am îndumnezeit . fără materie. în trei feţe. a Treimii : De la patimi vătămătoare. vedeţi. cea cu toate virtuţile. I Irmos : Vedeţi. că Eu sînt Dumne irmos : Cel ce a închipuit lui Moise. Care ne -a dezlegat pe noi a stins focul ? Cine a încuiat de blestem.mă> eu. te lăudăm. Mîntuitor ul şi Cine Dumnezeu..cu puterea şi de Stăpînul JL neînfricosîndu. pariind lumină. somnul Adam. slavă Ţie. cel căzut prin veghează ama . a Năs< ătoar ei : Pe tine neamului nostru. «zeu.tîmpini.o. îndurate. Care îşi des chide mina şi de Lui mă se voi satură Vai mie. şi cu dragoste spre şarpelui. Cel ce M. care ai odrăslit pe dumnezeicştile înălţări. suflete. nezidită. ai născut nouă pe Hristos. şi abaterile min - .te. cel rănit rău cu sabia desfătărilor.

7 123 Tu mi de mă Dumne luieştc. suflete. zeu văzătoare. rugaţi pe Dumnezeu cel lesne iertător. Preacurată ? Ceea ce ai născut mai A lpe t ă Tlăudatul r i c i n l a r c Stăpînul presus de gând si Domnul.. ino. Cine a urmat porni ile răutăţii şi s -a arătat sălaş păca ului. d e D u m n e zasemănă eu : tor lui Dumnezeu..teie toţi la ceruri. Satano. în lucrurile luminii. cînd va vi ea să ne ispitească.cînd. să lăcrimăm pentru răscumpărarea sufle telor. Cu - . cinstita. Să aducem lui Dum nezeu daruri de virtuţi. zidul rd. Dumnezeul nostru. i c şi I ă c ă i o i u celor l d t o sfă c i i. rîmati. Pe Făcătorul aă mtoată făptura.«ţi Ç inc dintre păm înteni alune. rugăciuni bine . A P O S TUL UI milei. şi care se primejduieşte prin năvălirile duhurilor celor protivnice. uşurat fiind prin postire şi cu aripile virtuţilor ridi. voitorul nier ile îngereşti cele Duhul umilinţei luînd.. Cel ce eşti nenăscut. aşa şi noi veniţi sa si a rimăm tot cu aceasta săgeţile şi vicleniile Iui. Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi p f ' lăudînd pe Hristos în veci. 7 JL î n c ă 1 z e a s c ă sînul 1 11 i Irmosul : Să lăudăm. pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii. cin ia . care pricinuiesc desfătarea virtuţilor. întru care îepadînd lucrurile întunericului. de «Care se înspăimîntă îngerii.primite să aducem Domnului. în cepătoare de viaţă.toare 1 1 n i o s . pentru poporul cel păcătos. să ne izbăvim de lot felul de ispite şi de primejdii. Ceea ce eşti de o fiinţă.că te din răutatea cea rîvnitoare spre cele de jos . fiecare zicind : Mergi înapoia mea. i ine va face auzite laudele tale.» > Desfătarea bogatului aruncind -o. cintîndu-I şi preaînălţindu-L pe Dîns u ţ i.. veniţi să postim cu Lazăr ca si pe J L ' > A noi să ne Avraam. Si acum. nedespărţită Uni me. Slavă Ţie. Fecioară remea este bineprimita.L preaînălţaţi întru «toii mîniat aşa pe Dumnc eu vreodată ? vecii». Tată.. dănţuieşte. ca ceea ce eşti singură ajulă . fraţilor. Slavă. precum zice Pavel.a v e:c i i . C il nî tn at rr eu a t ao 9 Irmos : Din p ânteni c ine. ( u posti rea înă!ţîndu -ne sufie. mîntuirii.. a L popoare şi . Treime fără de începui. JL Treime. îngereşti.L. a Treimii : Irmos : Isaie. să mîntuiască su iletul cel înviforal în oceanul desfă tărilor lumeşti şi în valurile patimi lor.te A şi Ntu. Slintul Duh Dumnezeu. a Născătoarei : 9 β Tă rugăciune pentru noi cei ce te lăudăm pe tine. Precum a biruit Domnul cu post pe vrăjmaşul.. nezeuîe. ziua nenimtUă. pe Care îi laudă cetele . si 9 ) / J Unime nezidită şi Dumnezeul tutu ror. Preacurată.. desfătează -te întru gândirile cele luminoase. precum eu. ă s c ăprin t o a r e icredinţă. slavă Ţie. îăcîn clu. să ne îmbrăcăm. bine să cuvântăm şi să ne în chinăm Domnului.c i f d p ! u păcătoşilor.A l i a T r i c i n l aÎr c Î N TÎ I A SĂ P TĂ M Î NĂ N ţii . Pe Acela roagă . ticălosul ? Dam întru o fiinţă Te laud pe Tine.....

o fără păcat.şi strălucind de pe slavă. .. pe tine. a Născătoarei : ai presus de minte este naşte rea ta. fie lumina Domnului.a născut rf din tine. şi după naştere ai rămas fecioară. meu ( p s de . să vedem cu Irmosul : inimă curată pe Dumnezeu. ci pre cum ne. pentru nevredmeu robii tai.am învăţat.. Maica Iui Dumnezeu. întru tine este toată nă dejdea noastră. citire : Slihira zilei. ca toţi părinţii noştrii. glasul al 3 !ea.a născut. 5. şi ne miluieşte pe noi. ( v e z i Sfinte. Şi acum. aşa să strigăm : Tatăl nostru. «Răsăritul este numele Lui. Dumnezeul nostru.ace m di minea ţ a d e m i lşi aM A R Ţ I eşti născut wsn Apoi a mucenicilor : T a . slc o tl t aă cels . căci gura Dom nului grăieşte. viaţa noastră cea scurtă păzeşte .r .. 3) şi de Mă veţi asculta. PROCHIMEN. pe Ca. şi omul.a făcut fără de bărbat. Slavă Ţie. tablele saie dănţuieşte. bunătăţile pă mântului veţi mînca.n e . pe Care mărindu . şi se roagă pentru sufletele noastre. Să nu grăim multe în rugăciuni. să slujim Domnului cu frică. (vezi Şi acum. însuşi glasul : Să începem.i lŞ cu m . p .. oamne! Înţelege strigarea mea (ps. Care eşti în ceruri. Fecioară te fericim.I vinte 124 S t i J i şi 1 : Fiule. a Născătoarei : AT J ' > Cu postul apropiindu. slavă Ţie...ne nouă greşealele noastre. Stih 2 : Şi să p. de faţa pe Dumnezeu dragostei Lui. a u et a D ar va ăi. care este mîntuirea sufletelor . Că în tru tine zămislirea s . . Slavă. Apoi ce l e l a l t e ş i a p o l icu s u l . 5. Din Proorocia lui Isaia.-ne Duhule pe noi cei ce Te lăudăm.u .« cim». U m p l u t uCel . Cum a ajuns ca o desfrînată cetatea cea credincioasă şi dreptate ? Dreptatea loplină de . Mîntuitorul a aminte la nostru. cu untuldelemn al facerii de bine să ne ungem capetele. ca un iubitor de oameni.1). 1 0 4 ) . glasul rugăciunii si Dumnezeul A sa zice Domnul : meu De veti vrea si • * · · ■ I 9 * (I. iartă . pe Fecioara o feri. 104). postul cel fără prihană. Dumnezeu este Cel ce S.L.2). împăratul iubitor oameni.au mărturisit Domn al tuturor.... Iar de nu veţi vrea si nu Mă veti asculta. şi cu apa curăţiei să ne spălăm feţele. Dum nezeu şi împărat al nostru . glasul 1 : Treimica glasului (de 3 ori) LA S I I Η O Λ V N A Pentru că sîntem trecători pe pă mânt.ne şi noi de muntele rugăciunilor. mîntuieşte I o t a c e e a ş i . Frica de împăraţi şi de tirani au lepădat . • · · 1 · · I V · LA CEASUL AL ŞASELEA I roparul proorociei. Roagă -te Celui ce S. ceea ce eşti ocrotitoarea tuturor celor ce se roagă ţie..«re mărindu -L. atunci 9 » ' sabia vă va mînca. L UMINI NDΛ Născătoare de Dumnezeu. la tine îndrăznim. 19 — 11. Moise .. S t i h S:lG ei a m el e . glasul al 4-lea . . şi cu bună îndrăznire şi bărbăteşte L .. popoare. tine ne lăudăm. ca un mele. Fecioara a avut poruncilor primindule înlăuntru ca«în şi pîntece a născut Fiu «Emmanuel.o ostaşii lui Hristos..

.a prefăcut în zgura şi vinul tău este amestecat cu apa. des fătarea postirii.cina in ea. glasul al 2-lea. fiul lui Amos. MARŢI SEARA Ta Doamne. ca în cuptor. Podobie : Precum Te-ai arătat.rate. pentru Iuda si Ierusalim.dinioară. Vor fi ca un stejar ale cărui frunze cad şi ca o grădină fără nici un strop de apă. . îl.ăma nepu nu Ta să i n c i o s s pe î n t mine (ps.. . Voi întoarce judecătorii tai să jude ce ca la început şi sfetnicii tăi ca o . stri gînd Dumnezeului nostru : Cel ce Ţi . Şi aceia şi a .ceasta vor arde laolaltă şi nimeni nu va putea să . Hristoase.i stingă. pentru mîncarea clin pom. Fi-va în vre9 Cei ce am fost izgoniţi din rai oarecînd.mînia g.ne nouă. Ei nu judeca orfanul. 9 Altă stihira. şi Cel ce ai răbdat durerile piroanelor. iar pricina văduvei iui ajunge pîna la ei. Sionul va fi răscumpărat prin judecată şi locuitorii săi care se vor întoarce la credinţă. 1 · · Π Ρ V · f j faţă din pricina grădinilor pe care le -au ales.au îndrăgit si se vor rosi la O PR O C IM E . 111 vremea postirii.voi împotriva asupritorilor Mei şi Mă voi întărită cu răzbunare asupra vrăjmaşilor Mei ! Voi întoarce mina Mea împotriva ta şi te voi cu raţi de toată zgura ta. Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiţi. iar acum este plină de ucigaşi.\ SĂPTAM I NAt A S POSTULUI 125 ioamne. murile cele de pe urmă că muntele templului Domnului va li întărit peste Dăruieşte . Cel puternic va fi ca puzderiile de cîlţi şi faptele lui ca o leasă de mărăcini. oarecînd. strigat-am. Ei vor fi ru şinaţi pentru dumbrăvile sfinte pe care le. curăţind toată întinăciunea patimilor şi a păcatelor noastre. şi cu credinţă toţi ne rugăm : Izvoare ele lacrimi acum triinite. Pentru aceasta zice Domnul.ai întins pe Cruce palmele. care Cruce. Dumnezeul Savaot. acum prin oprirea pofte lor să ne silim a intra iarăşi. spre rugăciune o aducem Ţie.. se pun stilurile Triodului...Mă . iii . Vedenia pe care a văzut -o Isaia. 6. 6. toţi iubesc darurile şi umblă după răsplată. mult -îndu. scoţînd toate desfătările cele prea amare clin sufletele noastre. puternicul Iui Israel: «Răzbuna .1). Ca toţi să strigăm Ţie îndelung : Doamne. iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciţi. mai. l aD su la am l 4 le IN l i . M I I·: UCU R I 3 y I ei ce am fost scoşi din rai pentru mîncarea cea amară. Argintul tău s . glasul al 2 -loa : Podobie: La răutăţile lucrurilor mele. mîntuieşte pe r o b i i Ta i . acum prin Crucea Ta într-însul neam sălăşluit . prin dreptate.marii tăi sînt răzvrătiţi şi pai taşi cu hoţii . mustri )s . Cuvinte. (2p in întîia săptăniina a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. M il u iH eş tcu e -N m ă o n-e .. precum lui Adani .mi şi mie. slavă Tie. pentru milostivirea îndurărilor. oţet bind şi fiere gustînd. ac. oraş cre dincios. După aceasta te vei putea numi iarăşi cetate dreaptă.

şi a gusta din toate Doamne. luminătorul mai mare pentru lumineze pe pămînt. Ea pro mi-am PROCHIMEN. povăduieşte la răspîntiiîe zgomo toase : rnîna şi n . pieţe îşi ridică glasul sau.vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele păsările înmulţească pe pămmt». a Crucii. ca să lumineze pămîntul». tă : ziua a patra.. Atunci mă vor chema. înţelepciunea strigă pe uliţă şi în am. g l a s u l a l 5nostru. Şi a :zis Dumnezeu :e t o ţ i c e i c e«Să Dumnezeu cei luminători mari Stih Mîn tu i e ş t edoi -mă d m ă fie : De aceea şi eu voi rîde de pieirea luminători pe tăria ca să p rigonesc şi mă icel zbă veş t e ( cerului. veţi voi. A făcut Dum rie. peste 20—33 ) vă voi vesti cuvintele mele. să cmiruiască ziua şi noap zooare pe pămînt. care mişună în ape.ai oprit. nebunilor... pe întinsul tăriei tea si să despartă iu mi na de în tu necerului!». Si a fost seară si a fost diminea toate fiinţele vii. proşti lor.nu se aminte la sfaturile mele şi -o. Slavă. dar eu nu voi răspunde . Mmca-vor va reateme». toate păsările înaripate felul lor. 14—23) şi să slujească drept luminători pe tăria cerului.a fost cine să ia seama ! Ci înaintea porţilor cetătii îşi Doamne. iar cel ce mă zeucei n-au aleso. sa S t i h : C ă(P sî n ă iubi l ţ a t s l nebunia a v a T a m a i?p rŞi esus de mă feri pururea de rodul păca tului. a Născătoarei. An oi a zis Dumne unde ele se prăsesc după felul lor. care I..1). . căci pentru îndărătnicia f > Şi a văzut Dumnezeu că este bine. ceruri (ps. -loa : 126 MIERCURI raiul. ps. 7. glasul al 6-lea . Şi Ie a binecuvîntat mărilor Dumne zeu şi şi a să zis: se «Prăsiii ..1). Si a fost asa.. iată eu voi turna voi duhul meu şi ( I . că ei sătura -sevor. Si a văzut Dumnezeu că este bi nezeu animalele cele mari din ape şi ne. Dumnezeul meu. pe pămîntul · 8.A 9 P M p PROCHIMEN. Chematu -vIar de la Minei se pun 3 slihiri . mustrările mele nu le -aii primit. şi a este de minunat numele Tău în cincea. dar voi n-aii luat aminte ! întinsuŞi acum. fiinţe cu viaţă în ele şidupă păsări o p JL p p p > X X A voastra şi ma voi bucura cina va 1 veni groaza peste voi. odinioară. ca să lumineze mîniul.vă iarăşi la mustrarea mea şi purtătoare de viaţă.e şi stelele. citire : noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile. Şi a fost o- au urît pe silinţa si fr ica Dumne. cînd va veni peste voi necazul ca furtuna şi cînd nenorocirea ca vijelia va va cuprinde. (I. în Tine am aţi lepădat toate sfaturile mele si s 7 nădăjduit (P · Ί). şi zeu : «Sä mişune apele de vietăţi. Dumnezeul nostru. 8. pînă cînd veţi urî ştiinţa ? bucurie Ia patima Ta cca de pe Crucea De la Pild e.pierde moară cei proşti şide nepăsarea 9 pe fără minte . Dumnezeul seară şi a fost dimineaţă : ziua cît a tot poruncile Talc. c itire : întoarce!i. Ca să ajung şi eu cu neştiutorilor. Şi a fost aşa. mea au . zilele şi anii. să despartă cîrmuirea zilei si luminatorul cel ziua de De Ia Facere.1). Şi le -a pus Dumnezeu p i' c ' tăria cerului.lor din rodul căii lorzori şi mă de vor sfaturile ta şi nu mă vor afla. A făcut J X > > ) / 9 > X mai mic pentru errmuirea nopţii. din cău . fiindcă n -au luatascultă va trăi în pace şi linişte si cerceta de rele. spune cuvîntul : «Pînă cînd. veţi iubi prostia ? Pînă cînd.

. . I e am şi greşit. şi nebăgînd seamă de chinuri pentru viaţa ce va să fie.car şi tîlhăreste mipărinte. Şi a plîns. . drep tăţii lui Abel.. bucurînd pe Iubitorul de oameni. 98 Si iarăşi stihira a< easia ( Apoi : ). Făcătorul meu. şi sul lare de viată. o. înfricoşătoare a zis Fecioara. însuşi glasul trupul. hrănindu -mi trupul şi oştind asupra lui cu faptele mele cele vi clene. glasul al 8-lea. Treime mai presus de fiinţă.ain adus Ţie niciodată. DllPă 1 ·' se zice P Ir o sul : sm al m 69: Dumne e>a mi savîrşim postul numai cu zeule. Cum Te -a pironit pe Cruce poporul cel cumplit şi nemulţumitor. căiesc... care ti. şi -L «voi înălţa pe El. a N ăscăO. spre ajutorul meu.a văzut răs tignit în mijlocul a doi tîlbari.. pă ştiu că eşti iubitor oameni . nouă. de Mîntuilomle. pentru rugăciunile lor. aceleia s-au arătat moştenitori. (vezi p.mă lut viu. D o aιΝΊ m n eIIA . A mucenicilor : ntrecînd uciderea lui Cain. Acesta este «Dumnezeul meu şi . toar e i . preaiubite Fiule.L voi slăvi pe «El . . Mîntuitorule. Doamne. recum Cain. ca robind Stihira zilei. făcmdu . li - . Dumnezeul părintelui meu. precum s-a arătat. vezi p.am asemănat. preaslavită O.. au pus mie asupra alergi ca un chcmînd pe cel risipitor. î n s ă ş i p o r i orînduială. ci eu înstrăi narea de toată patima cea pămîn . ticăloase suf lete. Slavă.tească . nici fap te dumnezeieşti. şi viaţă netrebnică . căci cu slavă S a «preaslăvit» ( d e d o u ă o r i ) . şi jertfă cu priha nă. nici viaţă fără prihană.C r u c itaina i. Si cealaltă rînduială. LA STi II o A VN A r ->~r părăsirea mâncărilor. dăruieşte poporului Tău mare milă. pe Tine pe Care fără durere în chip minunat Te. pe ce plînge îl vezi. Pentru aceasta şi împreună cu îngerii se bucură . a Treimii : clacă Te . şi duhovniceşte să prăznuim I η V i e r e a Mîntuitorului cea din morţi ..mă pe mine cel ce mă po gândurile cele ucigătoare dinaiimni. idilomle. primeşte . LI Mucenicii Tăi.reia ne închinăm întru o Unime.am făcut ucigaş cugetului. . s i CL :A P u ar a : lE . iih : Miluieşte-ne pe noi.a născut. N glI as l al 6-lea : ÎN SAI'TÂMî. nici jertfă curată. .aR .. Iisuse. Ş i a c uminune m . de voie m. lo . m. Ca . aşa şi noi.catele pemilă careşi leam făcut. Sliii : Către Tine am ridicat ochii mei. . Mîntuitorul meu şi Judecătoriile. am adus fapte spurcate Fă cătorului tuturor.NA A POSTULUI 127 ecteniile. Fiului Iui Dumnezeu. 98). tarea faptelor noastre celor alese.cînd: Vai mie. şi rănile veşti cu Te milosliveşti iîer sufletului şicei ale trupului meu.. su fletuîui. pentru aces tea ne.răneşte stă împotriva : noastră. Celui ce s -a junghiat de bu năvoie pentru lume .a făcut CANONUL CEL MARE mie spre mîntuire. Dar. Doamne. S lav ă . Daruri primite nu Ţi . hia : O. vrednici să ne facem împărtăşirii Mielului. . dar Mărturisesc Ţie. Ia înălţime ridieîndu-ne.... se cîntă. b iii te . a .am osîndit împreună. ai pus întru mine trup şi oase. întru bucuria virtuţilor si cu desfă % $ /\ jutor şi acoperitor s . uitînd cele de viaţă.Λi t V Ee C Ţu A A p o i : î n v r e d n i c e ş t e -2 ne. zi .

. mpodobitu-mi-am trupului. ne. ceea chin. strig Ţie ca şi va meşul. oarecînd. Căzut -am întru întristarea patimi lor şi în stricăciunea cea trupească. şi strig Ţie din inima mea mai înainte de sfîrşit: Greşit -am. milostiveşte .. din cei ce au greşit.mă de veşmîntul cel dinţii tesut de Pi •eacurată Fecioara. dă -nii lacrimi ocrotirea ce te laudă pe tine.. dar precum drahma. şi voi grăi şi voi lăuda pe Hristos. de umilinţă. e Tine. Şi acum. ca si cu niste frunze de smo- Dumnezeu. ca mir şi lacri mile mele. Dumnezeul tuturor. ridică de caută si mă află. Mîntuitorule.1 li întrecut eu cu păcatele. şi ca păcătoasa strig Ţie.«nit din Fecioară cu ori). prealăudată. prin de neînfrînare aîegînd eu. MînUiilorule.direa . y y 9 Cintarea a 2-a : Irmosul : ii mie milostiv. unul în trei feţe Te laud : Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. moştenind osîn . > golindu. mîntuim. Mîntuitorule. zvor de viaţa Te am cîştigat pe Tine surpătorul morţii.am că nu Ţie. m-am îngrijitu-in.luînd în seamă cortul dinăuntru.am. pe care să nu .desc. primeş te-mi.a greşit Ţie ca mine. asa mă păcatului ceior şi. cel după chipul Iui Dumnezeu. eu şi.Te Doamne. dea MIERCURI şi ţii ... cu patimile Greşit -am.128 dică de deasupra mea lanţul nădej cel greu al Născătoare de Dumnezeu. spre vădirea patimilor mele ce le din voia mea. fii mie milos tiv. a Născătoarei : Cusutu-mi. Păcătoşilor din vremea lui Noe am 9 frumuseţea chipului celui din urmat.a Dumnezeu. i a cum . ce Născătoare singură îndelung să de eşti ne mbrăcat sînt cu îmbrăcăminte de > >> 7 ruşine. că însuţi eşti sfînt şi «Domn» ( d e d o u ă o r i ) . Care a ve. > podoaba mea cea din afară . a Nască loarei : mine cel Ş ce mă pocăiesc. spre greşit . că nimeni din cei din Adam n. Slavă. Mîntuitorule. ca o stăpînă curată. ruşinoase şi mă osînîmpresurat . ngropat-am.te Cintarea a 3-a : /V Irmosul : ntăreşte Doamne pe piatra po runcilor Tale inima mea care se «clatină . trup» ( d e d o u ă haine de piele păca tul. Mîntuitorule. mă primeşte pe însumi Ţi -am greşit . îndurată fiind.. milostiveşte . deasupra mea lanţul cel greu al păcatului Teşii . a Treimii : a aminte Cerule. şi pentru acum cu sarcina grea. es te mine. prin curgerea vie ţii celei cu patimi şi iubitoare de desfătări.. aceasta acum vrăjmaşul mă asupreşte. cineva între oameni.. mbrăcatu -m-am urît cu haină de ocară şi sîngerată..am cu sîrguinţă numai de roagă . iaţă iubitoare de chipul cele materiale şi cu de îmbrăcăminte multe fe luri de cugete averi.Te şi mă mîntuieşte.

ticăloase.. o. ca să dobîndeşti faptă rămas întru amîndouă cu firea fecioară . de nă casă lipsit .cată în Feţe. Cel ce S. că a .am auzul Tău si m-am temut.ghisesc pe Tine. Doamne» (d‘‘ 9 y f j cea întreit. cel cu mulţi copii şi praznă fără fii şi de vestit. rog luminează - . în cele ce ai ştiut. că alăptând ai ră mas Fecioară.ai născut. 7 A uzi t-a profetul de venirea Ta.. e Iov ccl de pe gunoi auzind.. F dom s-a chemat Isav. a Născătoarei : CJ 9 două ori).«veai să Te naşti din Fecioara si «oamenilor să Te arăţi. acum se vede gol pe gunoi cu răni . si strig Tie cîntarea cea mare. strig către Tine.se şi cu desmierdările întinîndu -se. suflete al meu.a temut. iluieşte . fugi de văpaia a toa . cu fapta şi cu gîn direa . miluieşte ma... şi te fă deosebit ca cel mare între pa triarhi . care ne închinăm stăpînirii Tale cu credinţă. 9 Şi acum. o Dumnezeire în Treime. «Slavă puterii Tale.. pîntecele a născut nesimţind Dumnezeu unde Tevo ieşte se biruieşte de oameni. Te teolo . Si ai % născut C si eşti fecioară în tare a a 5 . cîncl vei veni cu îngerii Tăi.SAPTÀMÎNÂ ta porta părintească aimăcăzut. sub ani L. nestiind de 7 y bărbat. înfierbîntarea sufl etului celui iubitor de păcate. Cel ce era mai înainte pe tron. Slavă. pentru marea înverşunare a amestecării cu femei... cea lăudată în Treimea Feţelor..ai avut tăria gîndului lui.. a Treimii : Nedespărţită în Fiinţă. Iubitoruledureri.UN INITIA A POSTULUI 129 «mă şi îndreptează întru porun Ş I de Gomora . mîntuieşte -ne pe noi. Si acum. Căci cu neînfrînarea pururea aprinzîndu . în cele ce te-ai ispitit . n-ai rivnit bărbăţiei lui . o suflete al meu. Slavă. ca pe Ceea ce eşti întocmai cu împărăţia şi întocmai cu scaunul . Cîntarea a 4-a : Irmosul : socotea gunoiul palat şi rănile măr găritar. Doamne. Dumnezeu. Edom s-a numit. a Născ ătoarei : e Fiul cel fără de ani din Tatăl.mă. Născătoare de Dumnezeu. şi a grăit : «Auzit. a Treimi i : amăgit. n . Doamne. că s -a îndreptat. fire fără de început. că nime neamestecată. nefăcută. pentru aceasta acum pocă .a : şi P 7 ai riveghează. întru toate cele ce ai cunoscut. ci te.ieşte te. neameste ...cîntată întru cei de sus. şi s .a născut înnoieşte legile firii şi Ψ Irmosul : e noapte mînecînd. ca să răsplăteşti tu turor dupa vrednicia faptelor. care va să zică. şi îndoit te -ai cea nebunească. minune străină.ai arătat nestăruitor.

Sfînt. din care toti >'* t chegat adîncul. Maică Fecioară.«le. şi a T reimii : lui Navi. şi Unime sînt prin fire unită. care a lovit marea si a îny bucatele cele egipteneşti mai vâr tos decît pe cele cereşti le -ai voit. ca oare cînd pe egipteni şi pe mai-marii lor. şi a unit Luişi firea oamenilor. deci pe Jtrigatcu toată mea ca către induratulaDumnezeu şi «m -a auzit din iadul Ziditorul toate roagă -L. Şi acum. cu însemnarea dum - nezeieştii Cruci . Tatăl. pia tra cu toiagul. suge acum înţelepciune.. De ai auzit. ca întru o cămară oarecînd fugind de fapta cea amară a voii lui Faraon. a . au adus lui Dumnezeu viată întinată si » >: Slavă. Cărnurile cele de porc şi căldările şi a vedea si arătarea lui Dumnezeu cea din rug. «si a scos din stricăciune viata mea» (de două ori). Mîntuito rule. locuieşte în el cu bună -legiuire. Cînd a lovit Moise. s pune-mi. cei mai de jos. A aron a adus Iui Dumnezeu foc fără prihană. neamestecată. ca în Marea Roşie îniorcîndu se. ca şi de demult poporul cel nerecunoscător în pustie. precum marele Moise pe egipteanul.130 «cile Tale şi mă învaţă. suflete. decît vîna pietrii. Cel ce a zi dit Fiule şi Duhuie. iar Ofni şi Finees. cu închipuire a în semnat mai înainte coasta Ta cea de viată făcătoare . suflete. că mai mult decît dumneze iasca lă comia mană ai ales cea neînţelepţeşte patimilor iubitoare de plăceri.. în pustietatea pa timilor prin pocăinţă ? 1 n pustietăţi a locuit marele Moise .a îmbrăcat întru a mea Dumnezeu . prin care vei putea şi tu să săvîrşeşti lucruri mari. ce fel este pămîntul făgăduinţei. cu am chipul ca şi inima noi. ca şi tine suflete.. nedes părţită . m-au acoperit degrab. Auzit-ai de sicriul Iui Moise. de moaşele ce ucideau oarecînd fapta înţelepciunii cea bărbătească ne vîrstnică. .. Sfînt. a Născătoarei : scoatem băutura vieţii. Ύ * Valurile păcatelor mele. zice si Fiul si dumnezeiescul Duh. mai mult ai cinstit. cel purtat de apele şi de va lurile rîului. Puţurile canaaneeştilor gînduri. ca marele Moise. t. Mîntui torule. . sluga Ta. Căreia pururea ne închinăm. su flete.. Pe Tine Treime Te slăvim. a Treimii străină. pe unul Din tine s. din care izvorul înţe lep ciunii varsă curgerile teologiei.. Cercetează S suflete iscodeşte. Mîntuitoru . .. ca Isus al l a v ă . . MIERCURI să Şi acu C m in . fără vicleşug . Voie slobodă nerecunoscătoare ai avut. veacurile. frămîntătură Dumnezeu. vino dar suflete de urmează purtării lui .r a e aNa ăs 6 c-ă at o : arei : fac voia Ta» ( d e d o u ă o r i ) . ticăloase suflete . despărţită după Fete . ca să te învredniceşti 9 Pîntecele tău Irmosul : ne .a născut nouă pe Dumnezeu. Nu ţi -ai omorît mintea lovind-o. ca şi Israel mai îna inte . suflete al meu . suflete. ceea ce eşti Unime. Sfînt eşti Părinte. fiinţă nea mestecată. nestricată şi nu ştii de băr bat. şi cum te vei să lăşlui. ticăloase suflete. Toiagul lui Aloise le închipuieşte. şi Treime sînt.

reşit . chinămu . s. a întinai. nici am ţinut. su flete. lasă cele ce ai şi aleargă la pocăinţă. suflete al meu.L slăvesc ostile cereşti si de f Dînsul se cutremură heru - «vimii si serafimii. Cunoscut-ai faptele lui cele urile. vai. şi a şi fost certat de mînia iui singură ne -ai des chis nouă celor de pe Dumnezeu. fugind de îndrăzneala pămînt cele cereşti. su flete. ă s cdar fugi de a c u m . Suflete aî meu. lui Ieroboam. sfînt.teapta. > > . ca prin De desfătările poftelor sale fiind împins. iubitorul în Treime neamestecată. . Deci.a risipit pe acestea însuşi Hrisîos.v 1Laudă 11 1 dar preaslăveşte. 9 Cintarea a 8-a : Auzit-ai de Abesalom. viaţă pentru cc dorini ? Sfîrşitul se apropie şi vei Mşi iia. Cu acela si tu ti. o suflete. Unime sfîntă .ldi IN IN I I I A SĂPTĂMÎNĂ A POSTULUI făcîndu Slavă. a N ă t o a r e i : Cel ce este pretutindenea şi toate le pli «sfîrşit. nici am tata!ui său. cel plin de harul (de două ori). ci te-ai arătat mai rău decît toţi cei ce au greşit înainte de lege si după lege. . cinsteşte bine cele d umne9 > â > / I / 9 zeieşti. Lăudămu . căci alt Ahitofeî aflînd ca vrăjmaş. totodata şi C â n t a r e a a 7 a : I r m s u l : ca să se vieţi.ai poruncit nouă . -se iubitor de femei Născătoare de Dumnezeu. te -ai învoit cu sfaturile iui . ş i tu acela de el. lui Ozia rîvnind. «iniea Ta. Fiind purtat chivotul în car. suflete. pe Dumnezeul tuturor. f y I e Cel ce. dar şi tu ai urmat pornirile lui pătimaşe si iubitoare de desfătări. să te tulburi. că s -au pocăit faţă de Dumnezeu cu sac şi cu cenuşă. înţelepciunii. suflete. este lăudat Dumnezeu Tre imea. aceluia. Născătoare de Dum nezeu . ca iu să te mîntuiesti cu adevărat. . Doş . toată suflarea şi «zidirea lăudaţi . făcînd el vicle şug înaintea lui Dumnezeu oarecînd. Tu suflete. Dumnezeul părinţilor» (de asemănarea lor şi strigă lui Dumnezeu : neşte. s desfrînaie şi străin de Dum nezeu . slugii celei prea rele ce s a miloşi ivească spre tine Hristos Dumnezeu.o.mat. nedreptate am săvîrşit îna Lui Robeam celui ce n-a ascultat sfatulşi r. fărădelege am făcut. suflete. cum s -a sculat Irmosul : împotriva firii. că cele necuvioase cugeti şi cele fărădelege ie faci . dar le.ai asemănat bîeste mată viaţa ta. tatăl sau .te odar.. aceluia rugăciunile tale să ne îndreptăm. binecuvîntaţi . glasul al 6-lea : trei sfinte si unul ruşinoase. cu care a batjocorit paiul lui David. de o şi tu.te. două ori). te binecuvântăm.a îndepărtat de la el harul. ai rîvnit suflete. ai fiinţă. «dar nu ne părăsi pe noi pînă în răzvrătit S ioarecînd . în Grcsit-am.ne ţie.am. a Treimii : ţelepciunii. «făcut precum ne . Acestora n -ai ui. prin desmierdări CONDACUL.L «şi -L preaînălţaţi întru toţi vecii» Supus-ai trupului tău vrednicia ta cea nerobită. numai cit s -a atins Uza pe Fiul cel unul şi Dumnezeu. lu mini şi lumină si urmat cu gândul...L. lepra lui întru tine ai îndoit. De niniviteni ai auzit. scoală. Solomon minunatul. nedespărţi tă. cînd s -a că ai născut din Treimea ea nedespărţită răsturnat junicea.

.Cuvîntului. ară tind întîia minune. împreună fără de început. arătîndu . Teme -te. urmează faptele cele iubite de Dum nezeu ale drepţilor. Mîngîietorule cel Preacurată. Cel fără de început. să nu te prinzi în cursele celor fără de lege. în cum a ai Hristos a fost ispitit. prooroc milos tivirea aşterea cea din zămislire fără de sămînţă este netîlcuită . ceea ce eşti porfiră bu n. o suflete. cărora tu.te. trezeşte . Duhule viu şi zidi tor. văpaia cuptorului cea arză toare. Pentru aceasta. Iona dinainte cunoscut a fugit ca Ia tarseni. diavolul II ispitea.a ţesut trupul Părinte. Binecuv îi nt tă ee i I : i u l Ş aă cm u mp . cunoscut cum tinerii cei ce au fost cu stins.mă. de înşelăciune. cinstim. de aceea se silea să nu mintă proorocia lui.diada.am adus ţie. ro . suflete. şi locuitorii din toată Iudeea şi Samaria mărturisit auzind au alergat lor. Născătoare Dumnezeu. în munte L. e toţi cei din Legea Veche i .«dul Maicii celei fără de bărbat este «nestricat . Pe Cel ce.a suit.. Irod a astupat Azaria. gurile au fiarelor prin groapă. că Hristos dinainte. ristos a întărit pe paraliticul ca re şi -a ridicat patul şi pe tînăr ul cel mort l-a înviat. n -ai urmat. ca pe o «Maică mireasă a lui Dumnezeu. bine să cuvîntăm cîntîndu-I şi voioşi .«zeu înnoieşte firile. şi pe sfeşnicul Iui Hristos. Treime Unime. ca tu să să n e şi preate schimbi. Nunta cinstită este şi patul neîn t inat. înălţîndu-L pe Dînsul întru toţi ve cii. născătorul^ al lui înţelegătoare. Irmosul : Să lăudăm. De Daniel ai auzit. Vezi dar. .L slăvesc oştiie cereşti.132 MIERCURI e Ieremia cel clin groapa cu noroi ai Cîntarea a 9-a : Irmosul : ■ auzit. glasul celui ce strigă. Cuvinte al Tatălui de Dumnezeu. cu «dreaptă credinţă te mărim» (de două ori). Dumnezeu. suflete al meu. cre dinţă. roagă -te în tot ceasul lui Dumnezeu. T a aN ăls c ş ăit o p ar Sfîntul Duh. Dumnezeu . Cel lui Emmanuel. o suflete. predicînd săvîrşit fărădelege cu Iro . . miluieşte . Fiu le. ci îmbrăţişează pocăinţa. Sionului Urinează vieţii lui celei plîngătoare şi te vei mîntui. care şi a plîns lacrimi I cu a tînguire căutat. suflete. s pre pildă . prefăcînd. urtureaua a glăsuit cea iubitoare pocăin ţa de . şi fugi de păca tele celor vicleni.rul harului. botc şi şi -au păcatele zîndu-se Ca din vopsea de porfiră s . cu adevărat pe tine te celui fără de început. că naşterea lui Dumne . înăuntru în pîntecele tău. Pentru aceasta «pe tine toate neamurile. pe fiul văduvei. in pustie a locuit înaintemergăto . pustie. o suflete. cunoscîncl căci a lui întoarcerea ninivitenilor. cetatea suflete.I pietrele ca să ie facă pîini.. să vadă toate împărăţiile lumii intru o clipeală. şi pe sluga Închinăm Domnului.e . nunta amîndouă din Cana le -a Galileii binecuvântat şi în la vin apa ospătîndu -Se tru peşte. Duhule cel drept .

învredniceşte . 2-lea : Si alt rî nd u a ce ea rln fe D uc pe ăa la dă ou a C ait il să ma ă . Iubitorule de oameni. pe surzi şi pe muţi şi pe cea din destul mare milă. Cuvioase Părinte Andreie. a Crusuflete. Slavă. pu terea Crucii. închinăm pe ..e .o nouă. sau din Siin tul loan Scărarul. glasul al 2-lea : Apoi citire din Lavsaicon. Şi acum. şi să vieţuim .o. ca să 133 iau i.. p e tine te fericim.P a Sv ee d nia .. glasul al 2-lea : j Podobie : Făcătoarei de viaţă Cruci.. învredni ceşte -ne pe noi toţi în cu umilinţă prin cu rată să o săvîrşim pace. din din Tale. plîngînd cu amar zicea : Fiul meu. a Născătoarei : I ecioara şi Maica Ta. Fiul Duh să -L cu celei preaînălţăm. a Născătoarei : Podobie : Milostivire avînd. a Crucii.. Iubitorule de oameni.L ne slăvim. cum mori de voie pe Cruce cu moarte de ocară ? Dupa a treia Catismă. i . ce taină înfricoşătoare este aceasta? Cel ce dăruieşti tuturor viaţă veşni ca. şi N aD şt ep re ct eîa in ziă s. Cântarea a 3-a. a Treimii : Fe Podobie -. Şi acum. lnele din Octoih. u ă aî n i adC at sm mi ă poi sc c î n tne ă in a m i n d o unoi. Unimii după fiinţă . şi viaţă şi vieţi. făcătoare de viaţă si lumină toare marginilor.mă a vedea dumnezeiasca patima. nu înce ta rugîndute pentru cei ce te lau dă. a Născătoarei. Dumnezeu pentru noi.Ceea ce eşti izvorul milei. acelaşi glas : Slavă. credinţă Dumnezeiescului Treimii nedespărţite. întru tine se şi întăreşte.a îndreptat .o şi ai dăruit . Hristoase... Sedealna. Unule. tot aceasta. Preacurată Născătoare de Dumnezeu. roagă-te lui remea cea dătătoare de lumină a postului... pe care acum ai sfinţit ...... să ne trezim întru ru găciuni precum scrie. văzîndu -Te mort întins pe lemn. Doamne. Pentru aceasta dupăPdatorie saltire.. păstorul Cretei. ca tu să te mîntuieşti..l iS re ed . Psalmul 50.. ca lumină şi lumini. . ticăloase Slavă. Şi acum. şi prin tine biruind întoarce toată încercarea.. a s t rcei a n i lce e ir osul : de A greşeli să mîntuim cm instim Cu cinstita Fiului tău fiind C A NCruce O A a NE LE păziţi...a tămăduit cu cuvintul ... etatea ta păzeşte . şi se citeşte Cîntarea a treia pururea pomenirea ta. i .. necazul şi stricăciunea. stăpînă curată Născă toare de Canonul din Minei şi Tricintarea Dumnezeu. Tatăl sa să . cii. ca pe Maica luminii şi TRICINTAREA singura nădejde a sufletelor noas tre.g l a s u l a l Podobie : Iosii cel cu bun chip.. tot ac easta .. ( el ce ai dat tuturor nepătimire cu patimile MIERCURI DIMINEAŢA o îndepărtăm. ro beşte pe vrăjmaşi şi stăpîneşte pe supuşii ei.Î N iNl il A SÀPTÀMINÀ A prin POSTULUI post plăcînd slavei Tale . omorînd patimile trupului meu cu Crucea Ta. gîrbovită pînă la pămînt.. că întru tine ea cu credinţă împărăţind. Andreie cinstite şi părinte de trei ori fericite. toată năvala vrăjmaşului lesne Triod.. ă ne răstignim mădularele prin postire. ca să ne izbăvim de toată mînia.. Irmos : înflorit-a pustiul.

a născut fără început din Tatăl.L. răstigmndu .. că Dumnezeu este Cel ce S... trage Ia Varsîncl cea păcatul cel amar. să ne răstignim acum Domnului trupul. gustat bunăvoie.mi dă Al t ă umblu T r i cfăclia i n t a r eneclintit Irm os : P e C el ce a tine cea luminoasă şi caPe să în dumnesfeşnicul. ca să slăvesc stă . J f A Născătoarei de Dumnezeu : JL.a întrupat fără dc bărbat. dar cu roua milei Tale potoleşte -1.. Celui a scapă de aceasta Crucea Ta..pînirea Ta. s . Preacurată. ce înîntăreşte -ne pe noi întru Tine. întru care sălăşluindu -Se zeiestile cărări. Cu suliţa Ta Hristoase. şi pati mile a scot băutură fără de moarte în toa omorît. lăudati . MIERCURI 134 pe urma Celui ce a pătimit. şi gândul să .a arătat înfricoşătoare . j * viată.fiere multde Milostive.S l a v ă Ţ i e . înălţatu -ne. cel ce am alunecat în a. 7 Slavă. Pentru aceasta ridică mă pe mine. Doamnă care stăpîneşti toate făp turile. a luminat pe cei cuprinşi noaptea stricăciunii. o împărăţie a Si acum. din care pierderea desăvârşită .dîncurile păcatului. te zilele si mă sfinţesc Hristoase. I enniul Crucii înfrînare lumii a înflorit. şi din ti ne mai pe urmă S . te |>e Celde ce sa răstignit pe lemn între cinstim toţi Preacurată. «r ît păcatul. din nestricata coasta Ta.a Născătoarei : tuturor si strălucire. Imios : în cuptorul cel cu ioc. să mă ne dumnezeieştii Tale coaste. D u m n e z e u l n o s t r u .ai pe noi cei căzuţi în răutate. i y Altă Tricintare. tîlhari. ale celor ce «Te lăudăm pe Tine».Te Făcătorule de bine.l arătăm toţi mort prin dumneze iasca vieţuire. Purtînd înfrînarea patimilor. şi frica de Tine sădeş A Născătoarei de Dumnezeu : «te-o în inimile noastre. uptorul patimilor arde sufletul meu. si binecuvîn eu suliţa a tînd fost împuns în coasta cea izvorîtoare de naşterea ta. Laud răstignirea şi mă împungerca Luînd păcatul obicei. vindecă . focul Dumnezeirii. şi a surpat cu durate..o.a făcut om . cu înălţarea Ta pe Cruce.. preînchipuit. «Doamne.mă de robia celui viclean şi a singurului luptător. o stă pînire a Duinnezeirîi. Cel ce ai izvorît izvoare de nepătimire. să culegem toată ro direa dumnezeieştilor porunci ale lui Hristos. ne care m.. pentru multă plecăciunea Ta. · ** Naşterea ta. binecuvântaţi L şi -L > / * ' » » . acelaşi glas : Irmos : întăreşte-ne pe noi. Hristoase. şi mă întăreşte pe piatra mîntuirii. Care S .mă de tot ne mine. şi . ci Tu Irmosul : nevoim a plăcea Iui cu Hristos... ca ceea ce ai născut pe Slăpî Cintarea a 8-a : nul.. pe care cu dragoste îmbraţişînd .. a Treimii : Trei feţe slăvesc ale unui Chip : pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul . curăţind putrejunea inimii mele. s l a v ă Ţ i e . scapă .a rănit şarpele cu dinţii cei veninoşi. Cel ce prin lemn ai omoCrucea pe începătorul răutăţii.

Doamne.mă pe mi ne din stricăciunea păcatului celui de demult. fire nedespărţită.L preaînălţaţi întru «toţi vecii». Cruce a lui Hristos. celor ce te fericesc întru toti vecii. ceea ce ai născut pe unul Judecătorul cel prea drept şi lesne . pentru aceasta Te laud pe Tine. Dumnezeul nostru. Binecuvântăm pe Tatăl Siîntul Dull. 111 mun· «tele Sinai oarecînd. şi să ne în dreptat pe chinăm Do m n u l tîlharul u i . suliţii şi patimilor Tale cele de viaţă făcă toare.L p e D î n su l i n t şi r u tpe o ţ i vmine ecii. Te -au batjocorit. Altă Tricintare Irmos : Pe Maica. Năs - . că ai răbdat Cruce. . ţ î n d u . spre calea postului. pe Cruce Te-au spînzurat. milostivirea Ta. curată. Hristoase. Ce lui ce numai FI însuşi din toţi este V/j ai Unime unică. mijloeul prin curăţie să -l încingem.. dumnezeiescule Duh. Şi acum. dezleagă legă tura răutăţilor mele . «Moise minunea Fecioarei. Părinte şi fire Fiule şi domnie slăvită. Dumnezeu. Stăpîne. cu palme Te -au bătut. trestiei.. Dumnezeire una. Treime prea stăpmitoare. da rul. Şi acum. bine«cuvîntaţi . de desfrîu să fugim. a Născătoarei : Slavă Ţie. întru toţi vecii.. scapă .I ş i credinţă. ceea stăpînire neclintită.. fringe săgeţile vicleanului. şi pe Fiul şi pe curat şi cere curăţia. pe Tine Te lăudăm rugăciunea întru toti tuturor creştinilor.f ce judeci tot pămîntul ai stat înaintea judecăţii . Crucii. pe Hristos Domnul. uşa Duhule. A Născătoarei de Dumnezeu : reime.iertător. Născătoareşi de despărţită Dumnezeu. bine să cuvântăm. Mîntuitorului sufletelor noastre. preaînălînvredniceşte mă cu tă rie. slavă Ţie. scoţîndu . cu cîntări Te lăudăm. Fecioara. Cîntarea a 9-a : Irmos : Fiul Părintelui. lăudaţi -L. Curăţia să o dorim . să ajung ia Pe Cel ce a preînchipuit în rug lui închinarea ta si să mă iac viu. primeşte vecii..a Treimii : luminat decît soarele stră lucind postul. mîntuieşte -ne pc noi pe toţi.. Părinte şi mîntuirii Fiule şi ce eşti poartă cerească... Cel ce ai pironit pe Cruce păcatul lui Adam . după Feţe. Hristoase. toate popoarele închinîndu-ne. cu suliţa Ta.a Nascatoarei : Bucură .mă de judecata şi de focul şi de chinul pe care mi l -a pricinuit mie bucurarea de păcat. ca să ne arătam curaţi.L şi . cel cu multă lumină vesteşte tuturor razele Crucii şi strălucirile cinstitei patimi şi ziua învierii cea mântuitoare.. piroanelor. piroane şi suliţă...te izbăvitoarea lumii. întocmai 111 trei ipostasuri. cu frica Ta pironeşte trupul meu. pentru mine cel osîndit strică ciunii . şi mă izbăveşte de vătămarea lui. cea care ai înSă lăudăm. c i u l i n dspre u .. list oase. Irmosul : Fecioară preacurată.. Slavă.

8 -lea. ve niţi să umblăm 111 lumina Domnului ! Tu ai lepădat neamul Tău.Ţi milă de noi cu bunătatea Ta. îndurate.. si L U M J N IFecioara N D Λ ( d e cea t r e i curată ori). - tr-însa . . 1 ) . Dumnezeule. / ^ y «fără prihană. y. . · * ♦ MIERCl RI ce a E strălucit în chip LA C ASUL AL ŞA SEL E A T rde o p a negrăit r u l p r o f e ţdin iei. mă «rim». 9. noastre. Ceasul iutii cu catisma. cînta-voi numele Tău. ca pe o Născătoa . Preaînalte (ps. în munte I 5 ţa noastră. Preface. glasul al 4-lea: glasul al 4-lea : Şi celelalte. pămîntul ei este plin de cai . > 3 ) De tiranilor spăi S l a vîngrozirile ă. Voi. «toţi LA S T I Η O Λ V N A credincioşii..«re de Dumnezeu. acoperindu-ne cu aripi duhovniceşti. S a m o g l a s ncu i c a evlavie z i l e i . dar nu ne am de părtat de la Tine. (\ ezi p.au făcut Ce privelişte este tămăduiri aceasta ce sufletelor se ve de. Stă pîne ? sufletele noastre. Care a luat toată puterea de la Tatăl. ati luat darul vieţii veşnice.. Apoi stih :Şi să fie lumina Domnului. y • · » · . a N vă saţi cătoa rei: mîntat . cînd a văzut pe Cruce pe Cel Aşa grăieşte Domnul : Din Sion va ieşi legea şi cuvintul lui Dumnezeu din Ierasalim. greşit -am... chinuiţi fiind cu torturi v -ati P o d oSi b i eacum :(). Şi acum. sîngiurile > » O voastre s. Apoi PROCHIMEN.. cu toată inima mea. să slăvim pe Fiul cel iubitor de oameni. Iubitorule de oa meni . Şi mori. Veniţi să supunem prin post patimile gîndurilor. ştii neputin bişnuitele metanii şi Apolisul. Ea este pli nă de vrăjitori şi de magi ca filistenii şi ea face legămînt cu cei de alt neam.2). Cel ce dai viaţă tuturor ! Născătoarea de Dumnezeu cea preacurată. g l ao su l a l. plîngînd a zis.hovniceşte să prăznuim învierea cea din morţi a Mîntuitorului. Slavă. cei din cay y sa lui Iacov.voi...ne împreună cu Aposloiii. Şi acum..Irmosul : Pe Maica. . o tii făptura noastră. (v ezi p. să ne facem vrednici a ne închina Crucii Fiului lui Dumnezeu. Şi du . Stih : Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta.. Doamne.. Cel ce ţii toată făptura.vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în co . biruind rătăcirea cu puterea Crucii. Stih : Veseli-mâ-voi şi mă voi bucura de Tine . Din Profeţia lui Isaia citire : (II. Martirica : Lăuda -Te. cu cîntări de laude. fie. casa lui Iacov. Ca trecînd uşor viforul cel pornit al vrăjmaşului. nici n-am lins mîinile noastre către dumnezeu străin . suindu. Dumnezeu şi om. t o i acesta. 3—11) Mucenici ai lui Hristos cei nebi ruiţi. a C r u c i inu . Pămîntul ei este plin de aur şi de argint. pre aslăvită minune. 104 ) tot aceasta. El va judeca neamu rile şi la popoare fără de număr va da legile Sale. Nici un neam nu va mai ri dica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul.vă să se o mîntuia scă care se arată ochilor mei.. pe lemn Te -ai ridicat. 9 . bucurat. spune-voi toate minunile Tale ( p s .. Rugaţi .soare. 104)... Celui ce s-a junghiat de voie pentru lume. de comori fără număr.

Hristoase. şi să luăm harul Treimii nedrept să -l des facem. glasul al ă -lea : Podobie : Cuvioase părinte. Catisma optsprezecea. strigat-ain. Cum veţi slă vi. fraţilor.7) . cu postul lumi nat. gla sul al 2-lea : Podobie . Precum Te-ai arătat. pricina fricii de Dumnezeu de strălucirea slavei Lui..flet. Cel ce ai plecat cerurile şi Te -ai pogorît. preacinstiţilor. a micşorat cu n strălucirile dumnezeieşti ale predicii dumnezeiescul car al virtuţilor voastre. trupeşte să postim şi duhovniceşte. repetind-o.1). ca sa luăm dc la Hristos Dumnezeu mare milă (de două ori).. soarele dreptăţii cel înţelegă tor. : este -. avînd puterea îndrăznii ii către Hristos. ectenia mică). 10. după mulţimea îndurărilor Tale. lisus.Tu nui vei ierta! Intraţi în crăpa turile stâncilor şi ascundeţi .. încurcăturile Tot înscrisul fierbinţi Apostoli dumnezeieşti. zice sufletului meu : «Mută-te în munţi.ne vouă. din PROCHIMEN. MIERCURI SEARA După obişnuitul Psalm. Acestuia luminat pe cei cu viclenie tinuti întru rîvneste smeritul meu su. 10. Să dezlegăm toată legătura nedreptăţii.. Ochii celui şi mîndru vor fi rept este Domnul dreptatea o smeriţi. strigînd lui Hri stos : milă. 9 > 9 > O > Ca ne să scapi de şi întristarea cea cumplită şi să trimită nouă luminare şi ma rc vecuitoare a gheenii.vă în pul . Pe Care rugati -L desfătarea cea trecătoare şi îndulcitoare..ritu-s. că săbii lor şi -au plecat grumajii pentru Ti ne. stihira. s-a 9 A aceluiaşi : LA VECERNIE. întune ricul fiind înşelăciunii. şi a suit spre de înălţimea cerului. repetînd una. de vreo laudă.. glasul al 6-lca . Sme. miluieşte -ne pe noi. pizma şi vrajba şi de cui necunostintei.au pînă la moarte. stihira zilei. se cuvine sfinţilor. Şi cealaltă rînduială a ceasurilor. De la glasul de rind. precum s-a arătat mai înainte şi apolisul. preotul zice după fiecare stare a catismei. suindu-se Ilie. slavă Ţid. glasul al 8 -lea. iubeşte mîndria celor de drept rînd pri va veşte fi pogorîtă şi şi faţa Lui spre ccl (ps. Apoi Martirica de la acelaşi glas. rugătorii cei prea ai lumii şi ocroti torii dreptmăritorilor. oştind. Alta a lui Teodor. Cu ale căror rugăciuni. Doamne. Varsatuşi -au sîngele pentru Inie. rugămu . (Cind se face Liturghia Daruri lor mai înainte sfinţite.vă pe voi în toată lumea. rugaţ i-L pentru noi. trimiţîndu .. Apoi podobnice ale lui losif. in întîia săptămînă a Sfintului si Marelui Post 9 a pe nişte fulgere strălucitoare. tocmelilor Să celor rupem silnice. e este Apoi vieoa Mucenicilor cuviinţa.beie. sărăciei Tale urmînd.. . Dumnezeu i nostru. se pun slmi rile pe 10 înc epind de la : Scoate din temniţă. Cel ce Te -ai micşorat pe Tine însuţi şi chipul robului ai luat. şi posteşte întuneride toată răutatea. Stihira zilei. însuşi glasul : joi văzătorilor Dumnezeu Apos toli . şi trei de la Minei. La Doamne. ca o pasăre?» (ps. Dumnezeule. ca să trecem lesne vremea cea bună a postului. Apoi trei podobnice ale Γι iodului. numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat în Slih : In Domnul am nădăjduit. Să dăm flămânzilor pîine şi pe săracii cei fără de case sa -i aducem în casele noastre .

pe care le -a făcut şi Ie -a pus în rîndu. ca (ps. Si a fost seară si a fost dimineaţă : 9 ί 9 PROCHIMEN. De la Facere. din gura Lui izvorăşte ştiinţa si prevederea. atunci pri cepe temerea tuturor. vă dau toată iarba ce face să . peste toate vietăţile ce se mişcă pe pămînt şi peste tot pămîntul !». Şi a zis Dumnezeu : «Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră. Doamne. v Of IOD : Lumină lină. 3) Apoi a zis Dumnezeu: «Să scoată pămîntul fiinţe vii. de primi poveţele mele şi Ş i iul dup ă acea s t avei zice diacon ul : Poru n sfaturile de vei ţi c e ş t e ! I amele r preo t u llel u î n d păs c u tra.l e a : Caută. s e î n t o a r cdacă e s p r evei r ă schema ă rit şi ta chibzuială. Şi a făcut Dumnezeu pe om chipul după chipul Dumnezeu l. 1). Doamn e. 9 9 9 T A El păstrează mintuirea pentru oame nii cei drepţi . î n s e mderea n i n d î n şi cru c e î n buna f a ţ a s-fcugetare i n t e i m e s e îţi . căci Domnul dă înţelepciune . pe care le-a făcut. peste păsările cerului.vă pentru sufle . Aşa a făcut cerul şi pă mântul si toată oştirea lor. 24 — II.. a m î pleeîndundouă mii n i l e c ă d e lla niţa şi sfeşnicul c u f ă c l i a d i n inima urechea înţelepciune şi înclinînd I I I f a ţ aspre s f i n tbu e l onă r uş i . Citeţul : Domnul şi vei do - bîndi cunoştinţa de Dumnezeu.. ne vei păzi şi ne vei apăra de (ps. meu. toate vie tăţile după ce se tîrăsc Său .mă. ziua a şasea. citire : (I. Şi a bi necuvîntat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit . auzi.ială. Pilde. .1). peste toate animalele.. g l a s u l a l 6 . după felul lor: animale. 12. dacă o vei cău ta 9 A p o i i nca tore înd u-se s p ro e vei a p usăpa s . A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor. 12. Si a sfîr i » neamul acesta în veac > şit Dumnezeu în ziua a şasea lucra rea Sa. Dumne zeul meu. Doamne. . Şi a c u m . glasul al 5-lea . Şi a fără Evanghelie (iar cînd este să se citească noastre. mă :vei uita pină în siirşit ? Pînă cînd vei întoarce faţa Ta de (II.a făcut : a făcut băr bat si femeie.o pentru că într -însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale.. Şi se face ieşire cu cădel niţa. 11. erau bune foarte. a JOI au în ele suflare de viaţă. ca să stă . Stih : Mîntuieşte-mă. pe pămînt şi tot lui pămîntul !». iar în ziua a şaptea S -a odihnit de toate lucrurile Sale. şi toate tîrîtoarele pământului după felul lor. rugaţi . .mînţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are d cioşi. Apoi a zis Dumnezeu : «Iată. şi stăpîniţi peste peştii mă rii. Şi a văzut Dum nezeu că este bine. că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor (Ps. predicatori. 1—22) la mine? (ps. nu cumva să adorm întru moarte citire S l i h : P î n ă De c î nla d . privit Dumnezeu toate cîte a făcut şi iată Evanghelia.o . n M i n Prealăudaţilor ei. şi animalele domestice după felul lor. u.I tele iarba verde spre hrană». Si Dumnezeu i-a bineI P R O CH IM E N . EI este scut pentru cei .7). pe care a făcut . c ăca t r e şi cr eîntocmai pe argint şi pe ) · cuvîntat. zicind: «Cresteti si vă în 7 I mulţi ţi şi umpleţi pămîntul şi -l su puneţi . Doamne. tîrîtoare şi fiare sălbatice. animalele domestice.pînească peştii mării. Slavă.. Şi a fost aşa. după felul lor». luminează ochii mei. Şi a fost aşa. păsările ceru lui. atunci şi cu Evan ghelia). zic e : L u m i vei na Iu i H ristos l u m i n e ade ză oin comoară. le dau toată celei mari Născătoarei. că a lipsit cel cuvios.4 ). 11. z i cvei e : preve spre înţelepciune drepţi ! îndrepta glasul tău.138 Ş i de 4 o d ifiinţă.

Preotul : Mîntuieşte.. căci ea se plea că împreună cu casa ei spre moarte si drumul ei duce la iad ... atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău şi de omul care grăieşte minciună.f a j on id ir ne ia c er ais tă su ălp tIă în ăl in ui ts pu uln cc i l io es ct ae rş et e t rp oî p a r v tirn ee i ri î. Atunci tu vei scă pa de femeia care este a altuia. Aliluia. Aliluia. LA P Λ V I C E R N I | A idiomela zilei de două ori şi Martiri ca.. miluieştemă. şi se face apolisul deplin. Apoi se dă anafura.. Aliluia ( d e t r e i o r i ) . calea cea dreaptă şi toa te potecile binelui. . nimeni din 3 * cei ce se duc la ea nu se mai întoarce şi nici unul nu mai află cărările vie ţii.. Aliluia. Si acum. A tunci tu vei înţelege dreptatea şi bu .c m N O N I C U L ÎN Î N l j l A S Â P T A M Î X A A POSTULUI 139 ce umblă în calea desăvârşirii.z iS la v ăc .c Ş şn o un itu ap oa l in so . ' A * T v *vhb?~v?·V1?. de cei ce se bucură cînd fac rău şi se veselesc cînd umblă cărări pe poteci întortocheate. Si se fac trei închinăciuni...ce s t rc ig -i am . nc ău cn iu . cind este Liturghia Daruri lor mai înainte sfinţite. a Născătoarei. Această rînduială se ţine in lot Sfîntul Post.γΤΤΥ rr<r·. diaconul zice : Cu frică de Dumnezeu. păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea celor curioşi ai Lui stă de veghe. ş aic e aş gt lă a sa .. sM lu ei şn te -m m su ă.na judecata... După aceea preotul zice ecfonisul : Totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. care lasă pe tovarăşul ci din tinerete şi uită de legămîntul * 5 O este Domnul.. a Ş i t cm ut sle cii n eis o tb cia dli n C ar ce u .o s tirc u La m m ău v piu iu nl ă min ca et e uls N i A C te an em ru sa m ee an .* b?*\T Vecernie 6 stihit i : din Triod şi din Minei. cînd buna chib zuială va veghea peste tine şi înţe legerea te va păzi. e zr ig cî d l şa i sa e f p n ă şh i in at cn i im in nd s ta ih l . Se lace o metanie şi se cinta : ine voi cuvînta pe Domnul în toata vremea. iar cei fără dc lege vor fi nimiciţi dc pe pămînt si cei necredincioşi vor ii smulşi de pc el. . . Să se ştie de asemenea : cind preotul poartă . Apoi Psalmul 33: Bine voi cuvânta pe Domnul. .e . cu credinţă şi c:u dragoste să vă apropiaţi. de cei ce părăsesc căile cele drepte. care în ea pu lo a sm e nf a a tş in le le u est e cl :tu D ea ... După Rugăciunea Amvonului. Să se umple gura noastră. se zice : Tie numele Domnului binecuvântat. . că bun este Domnul.. cintăreţii cintă : Acum puterile cereşti. căci cci drepţi vor locui pămîntul şi cei fără de priha nă vor sălăşlui pe el . Aliluia (de 3 ori). si vedeţi că bun piezişe. ca să umble pe drumuri întunecoase. Drept aceea mergi pe calea oa menilor celor buni şi păzeşte cărările celor drepţi.. e i m ăin că . după glasul Mineiului . Iar unde nu este Liturghie. Cînd înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfata sufletul tău. Slavă. Dumnezeule. de străina ale cărei cuvinte sînt ademe nitoare. se cintă la x ă?' . ... e Şm i a ss ea . Dumnezeule. Dumnezeului ei. nul cel aa rs eă s ae l dc oţs ui Pă r irn uc ia t ă n. El rustaţi şi vedeţi. poporul tău. ă. Strana : Amin. Strana : ·‟ îinea > C J cea cerească 9 ' f şi paharul p vieţii sînt strîmbe si rată - cesc pe căi gustati. # Se cuvine a şti : Cind se face ieşirea marc cu stinlcle daruri. pururea lauda Lui în gura mea. După Paremii se continua ccalalta lin - duială a Liturghiei Darurilor mai înainte sfintite. Stihoavna din 1 riod. ale căror După deschiderea uşilor.

«te Dumnezeul meu şi L voi slăvi pe «El. ceea ce una eşti prea . dăruieşte -mi-le. glasul al 6-lea : al păcatului.mă. Ascultă suspinurile sufletului meu şi strig : Părinte al îndurărilor. venindu. : de Dumnezeu. lenevindu .lăudată. Hristoase Mîntuitorule. Doamne. celui ce mă pocăiesc către Tine. nu mă lăsa în iad desert . Mîntuitorule. ci să o deschizi mie.mă gol în suferinţe nu m. Eu sînt cel căzut între tîlhari cu cugetele mele . ca un Pe mine. ridică ocrotitoarea celor Ice te lau deasupra mea lanţul cel greu al a aminte cerule şi voi grăi şi voi lăuda pe păcatului. Cel ce vo . in tinereţe.mi iertare greşealelor. ci >y > 7 Mîntuitorule..am înnoroit . Mîntuitorule.mă. Născătoare de Dumnezeu.mă. Care a venit «din Fecioară cu trup» primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc. miluieş te. roagă-te lui cheamă ca un bun şi mă primeşte pe mine. y y cum zac gol şi mă ruşinez. dă .— « Irmosul : A jutor şi acoperitor s . şi ca o stăpînă curată.mă trecut.. y > 7 primeşte picăturile ochilor mei Doamne. căci cu slavă S -a «preaslăvit» ( d e d o u ă o i i ) . de Cintarea a 2-a : Şi acum. . cel lepădat înaintea uşi lor Tale Mîntuitorule.trînete.mă Mîntuitorule . si mă mîntuieşte. Iisuse. iar Tu. cel ce mă pocăiesc. ? 7 > Dar Tu însuţi acestea.. cu totul sînt rănit a . şa Ta să nu mi -o închizi atunci. Dumnezeul părintelui meu şi . 7 9 9 ubitorule de oameni.Cintarea l-a. a Născătoarei : .mă şi pe mine cu lacrimile mele. mîntuieşte . (de două ori).cum de ele şi plin de bube ! Ci Tu însuti venind de fata. Nici lacrimi. pentru neîngrijindu. roagă .a băgat în seamă. Mîntuitorule. nici pocăinţă nu am.iesti să se mai înainte m -a mîntuiască toti. pustiu sînt de si flămînzind : Doamne.am frumuseţea cu care am lost zidit întii si cuviinţa mea.L «voi înălţa pe El. mai înainte de sfîrşit. Si a 9 3 9 măcar la sfîrşit.te îndelung. Iunecat-am cu neînfrînare ca si 9 David şi m . Dumnezeu. vindecă .mi de faţă. şi m i.ind-o în desfrînări. şi ca o milostivă dă -mi lacrimi deNăscătoare umilinţă.mă aceasta strig şi Ţie. porun cile Tale am lepădat. virtuti evlavioase. Avuţia mea. şi levitul văzîndu . A Născătoarei de Dumnezeu : Preacurată Fecioară. ierdut. mă Hristos.cînd Tu înainte miluieşte . Dumnezeu pentru noi. apu . Acesta es. măcar la bă . nici umilinţă. ca să ne mîntuim.am trecut toată viaţa cu pofte. Cel ce ai răsărit din Maria.a făcut mie spre mîntuire . ca un iubitor de oameni. cheltu . Tu mă P 9 7 reotul văzîndu . nădej dea şi rmo su l : dă pe tine. dar spaiă .mă. Cuvioasă maică Marie.

pă .. cu singu. mea şi cea pe milostivul şi inima Făcătorul Fiul tău. a Treimii: Cu toată osîrdia şi cu dragoste ai alergat Treime fără de început. Cuvioasă Maică Marie.gîndu. că a fost gonit ca un fecior din roa bă . limanul celor runcilor Tale. e toţi cei o mai înainte lui de Set lege nu în te -ai treeîndu-i. care şi . Ascultă. păcatului. şi omorîndu .păcătosu le Binecuvântarea lui Sem nu ai moş tenitIrmosul : o. vedeţi. e Avraam ai auzit. că Eu sînt Dumne zeu. pe care Avraam a moşteni t -o. ui te.ai asemănat mult . Maică. ai des chis patriarhul pe îngeri. a luat la bătrî . vezi ca nu cumva pă . jertfă nouă Domnului. sca .ţi cu pietre trupul. Dar tu. şi moşte nire desfătată n . asemănat. şi ai rămas afară de mîntuitoarea corabie. vedeţi. ci mă iartă şi ma izbăveşte de Dumnezeu pentru noi. că Eu sînt Dum nezeu. cu fapte rele. urmează ale gerii aceluia. ticălosule su flete al meu. Cuvioasă Maică Marie.a înstrăinat. care izvorăşte de -a puru rea nestricăciunea vie. pe Dom nul cel ce strigă. lui Cain c elui dinţii şi lui Lameh aceluia. Cintarea a 3-a : edeţi. suflete al meu. «clătinată . Născătoare de Alt Canon Irmosul : Dumnezeu. mă trece cu vederea. şi te teme ca de un nefăţarnic judecător şi Dumnezeu. Cuprins sînt de valuri şi de fur tuna păcatelor. A Ta zidire sînt.ai luat ca Iafet în pămîntul iertării. in pămîntul Haran. primeşte . că însuţi eşti Sfînt şi «Domn» FaL milostiv şi mie. suflete al meu. roagă-te lui zăvoarele mîniei Dumnezeului tău şi ţi -ai înecat trupul. nici lui Enos ai urmat.neţe vânatul făgăduinţei. suflete al meu. trezeşte te. suflete al meu. ticăloşiile suflete. Slavă. către Hristos. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. urînd calea cea dinţii a nedespărţită Unime. pe înviforati.mă pe mine.te. că s . ieşi. A Născătoarei de Dumnezeu : IN INTI [A SĂPTĂMÎNĂ A POSTULUI 141 reacurată Stăpînă.ţi mintea cu porni rile cele nebuneşti. Tu însuţi. Cuvioasă Maică Marie.«ră dreapta şi cu tăria Mea».a jertfit cu taină. Ci te -ai arătat sărac de viaţa drepţilor.a lăsat oarecînd pămîntul părinţilor şi s. nici lui Enoh cu mutarea. Cunoscînd pe Isaac. suflete.. să pătimeşti ceva asemenea. adică din p ă cat.. a stejarul din Mamvri. A (de două ori). de Ismael. şi mă mîn tuieşte pe hrănindu . şi în pustiile cele neumblate cel ce mă pocăiesc. roagă-te lui osînda focului.mă acum şi mă scoate la limanul dumnezeieştii pocăinţe. ca şi tot pă mîntul şi faptele şi viaţa. ospătînd suflete ? Vai de mine !. nu dumnezeieşti curat săvîrsindu -le. uzit-ai. şi po runcile Lui cele mine cel ce am greşit. cu rugăciunile tale. nici lui Noe. Dumnezeu pentru noi. .cătuind. uci . nădejdea celor ce alear ntareşte. nezidită. piatra poedeţi. şi vino la pămîntul. ga Ia tine şi Doamne.Care am plouat mană şi «apă din piatră am izvorît de demult «în pustie poporului Meu. şi ie depărtează de Ia păcatul cel mai dinainte. Ci alege rii aceluia urmează. suflete al meu.

. ca să ne mîn tuim . Iubitorule de voieşte. Ianis şi . candela mi s. Cel ce S. Irmosul : 0' • « i . ungîndu . că ai 3 O . să «fac voia Ta» ( d e două ori).am pătat. duhul mi -am întinat. si a grăit : Auzit -am Pe Fiul cel fără de ani. a Născătoarei : Si ai născut si esti fecioară. Şi acum. âJU- Că alăptînd. . Hristoase. pentru ca să mă înno . Şi acum. şi sîngele Ţi -ai Tău: pus. Biserica purtătoare cunoştinţei. făptura şi toate neamurile minu - nîndu. Mîntuitorul nostru. Doamne. a treimii: stins. Lucrat. Părintelui Tău. ce se cîntă I 7 Mîntuitorul meu.. . Du hul Tău Ţi -ai dat ca să mă aduci..se. * . iar eu fiind de mîini de feţe. Cuvinte..am rănit . Edenul cel ce se încuiase s-a desclîis . de bunăvoie pe lemn Te . si ai V » ? 7 adică. cu rugă ciunile tale. a Năs( ătoarei : > 7 1 Doamne. Ca să mă curăţesc cu amîndouă. neameste cată s -a în mîncat . cuvintele Talc cele de viată. ca pe ceea ce eşti împreună cu împărăţia şi împreună cu scaunul .e noapte mînecînd. şi a celei vechi şi a celei noi. Slavă. Greu la minie m. totodată şi băutură şi apa iertării ce a izvorît. se închină Ţie. slavă sub vreme de «puterii bărbat. in t a r etemut a aneştiind l a :.142 Rugăciune ocrotitoare aducînd şi acum JOI cuvioasă. către preamilostiva Născătoare de Dumnezeu. iar sîngele ca să mă speli. a Treimii : Să -mi fie mie cristelniţă sîngele cel din coasta Ta. Dumnezeire în Treime . şi mă îndreptează învaţă. fiind fără de închinăm cu credinţă stapmirn Tale.rată -le mai curate decît întreit întru cei de sus. fire « v L · / * * fără începui. îndurate. Dumnezeu Te legat cunosc pe şi Tine. ai rămas fecioară. şi strig Tie cuvântarea cea mare. 9 jos.. care ne izvorît nouă îndoit izvorul iertă rii şi al spre închipuirea amînduror Legilor. peste tot m. coasta pahar. Doamne» de două ori). ca şi Faraon cel aspru. V · cămara mi s -a închis. gol sînt şi de a merge la nuntă şi la cină. deschide-mi dumneze.aT mîntuire în mijlocul pă - » rămas întru amîndouă cu firea fecioară . untdelemn. ci ca un doctor Hristoase. Unde Cintarea a 0-a : mîntului. Gol sînt spre a intra în cămară. se măbiruieşte rog luminează . trupul spală .am făcut.a născut înnoieşte legile firii. Y uzit a proorocul de venirea Ta..a Slavă. curaţeşte -le. dormind cu. & ■ Tale... amîndouă prin pocăinţă le tămăduieşte.. trupul pentru£toţi. din Ta.. care eşti lăudată în Treimea feţelor.ieştile intrări. Minune străină ! Js . şi Irm osul : pîntecele a născut nesimtind dureri.. Cina Nedespărţită în fiinţă. R ăstignindu .. şi s . w / * · care mîntuieşte -ne i · n p pe noi. zăpada. rînduiala firii .«mă şi mă 9 cîte voieşte. · . a de cîştigat viaţă. la poruncile «Tale. Mîntuitorule. cele de su s si cele de ' Dumnezeu . a. am una fost aruncat afară. «să Te naşti din Fecioară si oameni «lor să Te arăţi. din Tatăl «auzul Tău Lşiaim am Cnăscut. nezidită.le.a temut . că face oameni.ai răstignit .Te Cuvinte.ieşli. Trupul mi.mă şi bînd ca o ungere şi băutură . cea a Unime neamestecată. Născătoare de ( Dumnezeu. picioare.

ca să se milostivească .mă. milostiveşte . ca Iosua împotriva lui Amalec.. Ş fugind de dulceaţa i acum.te dar. greşit -am. r o fiinţă agă-te pururea ne l ui D u m n e z e u p e nUnime t r u n o i . şi sînt din lire unită . iartă .te şi te luptă împo triva patimilor trupeşti.a : IN I II A SÀPTÀMlNÀ C A POSTULUI Iamvri Ia suflet şi la t... Stăpîne. avă. deci ca pe un Ziditor al tuturor roagă -L. Mîntuitorule. Dumnezeu . şi C u v i o a s ă Fiule Maică Duhule. ca mai înainte corabia. ai a.I rîm oa sr u n t ela: a 6 . şi a unit Luişi firea omenească. y 9 M ilostiveşte -Te. izbăveşte . din care şi pe noi Din tine S. biruind pururea gîndurile reci peste firea cea curgătoare a cele înşelătoare. vremii. mă rog Ţie. I>e voi cerceta faptele mele. Deş teaptă . luat chipul meu. . ceea ce eşti nestricată şi nu ştii de bai bal.a născut nouă pe Dumnezeu. scapă .flat odihnă. a N ă s c ă t o a r e i trupească : cea fără durere .a îmbrăcat întru a mea seoate. şi mă scoate din adîncul păca tului. Pentru Dumnezeu mine fiind ai . în baia lacrimilor mele.. Mîntuitorule. Tatăl zice şi Fiid si din deznădăjduire. Născătoare de Dumnezeu.Te. IN cufundat ^Bigatam cu toată inima mea către cu gindul.Ţi mina Ta.mă. mă văd pe mine însumi în trecînd pe tot omul cu păcatele . suflete : Dumnezeu porunceşte. şi te fă moştenitor pământului aceluia al făgăduinţei. Stăpîne Hrist oase ! Ci ap ιι T reime sînt nedes cînd î n a i n t e. ca şi pe gavaoniţi. scoală! Pentru ce dormi? Sfîrşitul se apropie. a Născătoarei : ne închinăm. induratul Dumnezeu şi «m -a auzit din iadul cel mai de jos «şi a scos din stricăciune viata mea» I mpotriveşte .. despărţită feţe şi Uni me adîncurile păcatuluidupă cele neumblate. ca prin rugăciunile tale să fim îndreptaţi. a t reimii : Stăpîne. Rîul Iordanului trecîndu-1. Sfînt eşt i Părinte. suflete al meu.mă şi pe mine de fiară. torule. Cel ce a zi dit veacurile. eu ticălosul. Sfînt.. cu chipul ca şi noi. Sfînt. Mîntui- lut mi-am amestecat gîndul. Căreia amestecată... şi afară de Tine nimeni altul nu este fără pată. Pe Tine S lTe cunosc liman liniştit. şi vei sa te tulburi. vindecînd pe cei leproşi şi întărind pe cei slăbănogi . curgerea celei ce -i curgea sînge ai oprit-o. aşa ap li chid înainte.. cuvioasă.mă.. a Treimii : Şi acum. iar nu întru necunostintă. dumnezeiescul Duh. Doamne. Maică Fecioara. ( ONl)A<\ glasul al 6-lea : Suflete al meu. Mîntuitorule. Spală .ne cu rugăciunile tale. Cel ce esti însuti din fire 7 9 9 curat. Slavă. arătat -ai minuni. spre făptura Ta . * (de două ori). că întru cunoştinţă gîndind am greşit. neamestecată. tinzîndu ..mă din părţită .-up. albă fă cînd haina trupului meu ca zăpada. cu Pe Tine Treime Te slăvim pe unul atingerea dc poalele Tale. recum ai mîntuit pe Petru cel ce a strigat : mîntuieşte . Pîntecele tău ne . M arie. Cu Ci ajută -mi mie. frămîntătură Dumnezeu.

cîştigă umilinţă. punînd chipuri groaznice patimile. a Treimii : ărinte cel ce eşti fără început..am. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. suflete. Unime sfîntă. spre mustrarea lui Ahav. şi înmul ţind cele supărătoare. fărădelege am şit.aneencei. din Ci....am «făcut precum ne -ai «vimii si serafimii. miluieste.niă .L «şi -L pînă în «sfîrşit. ca ceea ce -i curgea sînge .mă mai înainte de sfîrşit. Pune -mi doctorie Umile vin- foamete de la Dumnezeu te -a cuprins.lei. Dumnezeul părinţilor» ( d e nedespărţită. Cel săvâr cc este reşit . si te întăreşte.mă si izbăveşte C îmă ntar e a a 8 . strig ca vameşul . după dreptate . ca Petru ca plîng cu amar. «dar nu ne părăsi pe noi că ai născut pe unul clin Trei mea cea «zidirea lăudaţi . reime neamestecată. nedespărţită.mă. vecii» şi tu întru toţi 9 ' 9 două ori). miluieste. > P 9 judecată. toată suflarea si nezeu . Vai mie ! te. Duhule cei drept .Cî nI tr am r e a al 7 Şi acum. si 9 y ămăduieşte put re j unea smeritu lui y meu suflet. binecuvîntaţi . 7 Dar 9 fugi. proorocului. mă. Fiul lui David ! Mă a . pomeneşte . A ars oarecînd Ilie pe cei de două ori cîte cincizeci.a : 144 tine spre Hristos Dumnezeu.. fapte de pocăinţă şi umilinţă cu lacrimi. lăcrimez păcătoasa. chinămu ne ţie.mă. Cuvinte al Tatălui celui fără început. Canaaneencei şi eu urmînd strig: 9 Ahav femeia oarecînd. Născătoare de Dum poruncit nouă. repte Judecătoriile. cînd a junghiat şi pe proorocii cei de ruşine ai Isabe . Ci dintru adîncul tău suspină şi spune lui Dumnezeu păcatele tale. singură ne -ai Greseaiele lui Manase ti-ai adunat I > des chis nouă celor de pe pămînt cele cereşti. Treime Unime. asemănîndu -te hrăneşte cu Sarepta. prin fapte bu ne şi prin pocăinţă. Slavă. nu am si de Dînsul -se ăudămu te. Mîntuitorule.L. ca si 7 tămăduitorule. a Născătoarei : o su :.ai făcut locaş întinări lor trupeşti şi vas de ruşine al patimilor. a tîlharul strig Ţie. Fiule cel împreună fără de început. de o fiinţă. Dumnezeu. Iartă tînguirea. su flete al meu. Lumini şi Lumină şi trei sfinte şi unul sfînt este lăudată . 9 de asemănarea acestor doi.a : de foc şi de ameninţarea ce va să petrec 9 9 9 cu voinţa. JOI c Cel ce.. Mîntuitorule cel bun. Născătorule al lui Dumnezeu. de vreme ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie Tesviteanul. Irmosul : ia ecurăţîilor Iui Ahab ai rîvnit.neşte.Cuvîntul. pepreaînălţaţi Fiul şi Dumnezeu . suflete. plîng ca Marta şi ca Maria pen tru Lazăr. «tea Ta . ca Mîntuitorule. Mîntuitorule. ncuiatu-s-a tic cerul suflete. Primeşte -mi oarecînd pe cea a cana.ting de poală. în păstrat şi nici n . iartă . decătoare şi untdelemn şi vin.L slăvesc ostile ccreşli preţuiindenea toate le pli nedreptate am şi făcut înain . sufle tul miluieşte . dar pocăinţei lui rîvnind cu osîrdie. Duhule ccl viu şi făcă tor. cutremură bine te heru cuvântăm. ( de două o ri) .

alabastru Căci i -a cu mir.cînd:a Dumnezeule. bine fariseul se trufea săracilor zi. împreună cu vameşii a inîncat.. Preacurată. dumnezeiescului Unimii Treimii fiin ţă lumină şi lumini. dar moarte totuşi s -a mintuit sufletul luiaIair. Preacurată de viaţă şi luminătoa re marginilor. Cetăţile cărora le -a dat Hristos bu- păstorul de toată Cretei.se s-a «dreaptă credinţă te mărim» ( d e osîndit. întoarce Dumnezeu pentru noi.. canaaneencei. nu în ceta şi rugîndu-te pentru cei ce te lau dă.le Stăpînul cu cele din Sotrupul lui Emmanuel. părul care le . Strigă din adîncul ini mii. fariseul Simon se înşela. Cuvioase Părinte Andreie. pe care ase a din Şi vopsea de porfiră s -a ţesut mănîndu . Născătoare de Dumnezeu. vestit HristosCuvîntul. să -L cu celei ca preaînălţăm. că întru tine ea cu credinţă împărăţind. ca şi aceea lui Hristos : Fiul lui David.a tămăduit fiica ei. roagă -te lui Şi acum. şi celelalte graiuri ale ia vindecat. . sullete al meu. Născătoare supuşii ei.. Pentru acea a nu te arăţi. a Treimii : aşterea cea din zămislire fără de sămînţă este netîlcuită. Asemenea vecerniţei. a Născătoarei: toată încercarea. întru tine se şi întăreşte.L ne slăvim.mă şi pe mine.. ro «dul Maicii celei fără de bărbat este «nestricat . cu pentru deznădăjduire.. înăuntrul pîn doma. credinţă nedespărţite. ceea ce eşti poi tu ă înţelegătoare. Pe şchiopi mulţumescu . Zaheu fetei vameş fost..o. iar fariseul lă udîndu. Iar Bolile tămăduind. ştii. închinăm. a Născătoarei ÎN INJÎIA : S A P I AMINA A POSTULE 145 sa nu te faci Ί ca acelea. ca pe o ameşul s .a mintuit şi păcătoasa s -a «maică mireasă a lui Dumnezeu. de trei ori stăpîneşte pe fericite. şi dinainte. şi de greşeale să ne mîntuim noi.ieşte ... mînia.mă. şi păcătoasa : milu . izbăvim • 9 putere a ierta păcatele . pînă la iad le -a osîndit. cu înţelepţii. nebuniei lui. că naşterea lui Dumne «zeu înnoieşte firile. ro beşte pe vrăjmaşi şi Andreie cinstite şi părinte. iar păcătoasa mai l-a întors cu atingerea şi -a luat dezlegare de iertare de la Cel ce are numii. ^ u m au fost blestemate . cu lacrimi a uns picioarele Domnului şi cu rupt înscrisul păcatelor ei celor de demult. Pentru aceasta «pe tine toate neamurile.acum. suflete. mîntuieşte .. făcătoare {_ etatea ta păzeşte . celei . ca să ne necazul stricăciunea. atm · e Tatăl să să . o sufletul meu. mai rau sta. tenie-te de pilda.. pentru care cu cuvîntul lui Cintarea a 9-a : Irmosul : Dumnezeu s. cu păcătoşii s -a amestecat. tecelui tău. şi viaţă şi vieţi. după pe Fiul Duh ..a luînd şters.Ţi. Slavă. Apoi în amîndouă stiănile se cintă ir mosul : Naşterea cea din zămislire.ai rîvnit păcătoasei. N. Căci vameşul striga : milostiveşte două ori ) # Te. de Dumnezeu. şi prin tine biru ind. şi cealaltă rinduială H Pa- navestire. o ticălosul meu suflet. auzind credinţa adevărat pe tine te cinstim. cei ce cinstim pururea pomenirea ta. acesteia sîrguieşte de urmează.

din răutatea lui izbăvi ti. Cu undiţa plăcerii amăgindu . şi se ci teşte Cintarea a patra din Psaltire. alun gind întunericul înşelăciunii. in Minei pe 6 . vă ca postul. străluceşte suflete şi fugi de întunericul păcatului . mântuire şi te aflăm ocro titoare întru primejdii. gla sul al 5-lea : Podobie : Pe tine cea mai sântă. Cel ce eşti singur Născătoare de Dumnezeu.. dînd pocăinţă de întoarcere prea bun. că cel întru ce am a nevoie de tău. > Dumnezeu. Sedealna. Riigămu . şi întoarceţi întreaga lume la Dumnezeu. ca să . gonind întunericul înşelăciunii.voi noaptea şi ziua către ti ne.. Alăută a Mi n tui tor ului cu adevărat mişcată de Duhul. rob m.mă dar şi pe mine. asemenea : robilor Tăi.. Apostolilor..l ejutorul A Născătoarei de Dumnezeu : sufletul meu şi mă miluieşte. şi a Născătoarei. Cuvinte aî lui azele postului primindu-le.te pentru noi.tarea voastră cea cu glas frumos.. te avem păcătoşii sufletelor noas tre. Altă Tricintare Alcătuire a lui Teodor glasul al Striga. gla sul al 2-lea : Podobie : Cel ce ai înţelepţii pe pescari. pe Tine. După a doua Catismă. prealău dată mîntuirii. luminează prin propovăduirea lor inimile noastre cu lumina virtuţilor şi cu postul le curăţeşte. Mîntuitorule. cel întunecat de toată răutatea.. Lumi . aţi luminat lumea cea pământească. ..aţi raze ale Soarelui slavei. dar voi..devărat întărirea pământenilor şi scăparea mărturisindu . Sedelnele Apos tolilor din Octoih. Şrugaţi -. iar Tricîntările după rînduiala lor .. ca să Te slă vim.. i acum .. f ' el ce ai arătat pe Apostoli lumi nători Psalmul Şi se cîntă Ca n o n u l d 50. cel mai luminat decît alte virtuţi şi Pe tine mai sfîntă decît Heruvimii şi mai locuitor al cerurilor. . Sedealna. Pentru aceasta nu înceta rugîndu. aceeaşi : Şi acum. Slavă. Preaîăudaţilor Apostoli. cu a . nu mă trece cu vederea ajutorul pe mine.146 JOI DIMINEAŢA roi După întîia Catismă. tine nădăjduit Arătatu -v.. urile rinduie lii T . cîntaţi cîn .. pînă la marginile lumii. Că voi cu adevărat sînteţi Născătoare de Dumnezeu.ne Slavă.a răpit .. glasul al 2lea : Irmos : Venit-ai din Fecioară. 1 1 lui dreptăţii fiind..mă. a N ăsă s c ă trecem t o a r e i : cu pace Apostoli. fiind necăjit şi mă 5 -voi l e a :mîntui şi voi trece Irmos : L u c r plăcerilor. care aţi vînat lumea cu cuvintul.ţi răsară ţie lumina iertării prin dumneze iescul Duh. şi să luăm roadele înaltă decît cerurile. Preacurată IJ aze prea luminoase ale Soare Fecioară. D o a m nşi e .mă vicleanul. cu noscuţi fiind pe pămînt. tot aceasta. TRICINTAREA Alcătuire a lui Iosii Cintarea 4 -a. Apoi citire.. d Născătoarei. Apostolilor. După a treia Catismă. vouă celor doisprezece puterea ta fiind îngrădit. ceea ce eşti întărirea şi scăparea şufletelor noastre..te. . Apostolilor.cu peste zidul cu aa .naţi .

.. slavă ţie. Fecioară. Şi acum.. Te . nindu. ca să trecem cu putere calea acestor patruzeci de zile. prea- inălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.ne prin post.ne simţirile cu postul .. Deci ar închinăm Domnului. strigînd : toate lucrurile Domnului pe Domnul.. şi să ne înălţăm gîndul spre înălţimea văzduhului.o. a Născătoarei : Rugaţi . în carul dumnezeieştilor virtuţi sa ne suim. pe pîntece Tatăl cel Tenenăscut. că ai ieşit spre mîntui. «au uimit pe profetul Avacum . Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Simt ui Duh. rugaţi . pe Fiul cel şi născut. a zămislit. în Fiul şi în Duhul. Ca pe nişte rugători ai lumii. cîntînd : Binecuvîntaţi lucrurile Domnului pe Domnul..rea Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului poporului Tău. Doamne. Pe Treimea cea preasfîntă în Tatăl. . umilinţei cu căldură să o bem. strigam : Emmanuel . şi băutura şi ca să mîntuieşti pe «cei unşi ai Tăi». strigînd : Binecuvântaţi toate lucru rile Domnului pe Domnul. Tăi. lui Hristos lăudîndu -i. cel vinovat de multe păcate şi de judecată. Duhul cel Doamne..°. A Născătoarei de Dumnezeu : Naşterea ta cea nespusă curată. pe Aposto lii lui Hristos să . Să lăudăm. . Irmos : Porunca tiranului. ca să mîntuieşti pe unşii pe Domnul. :ΙΑΓΙΙΛ SAPTÂMÎNÀ Pe Treimea întru a o Treimii fiinţă a postului de patimile sulletelor celor ce stri ga ţie Şi acum. căci «ai venit ^ă postim de toată plăcerea. Irmosul : Lucrurile rînduielii Tale. cîntăm : Binecuvîntaţi toate lucru rile Domnului pe Domnul. hră în lume ca să izbăveşti pe «poporul Tău. slavă Ţie. roagă -te lui Hristos pentru noi. Dumnezeieştile şi preacinstite număr al celor doisprezece Apostoli. cînd veţi şedea cu Hristos să judecaţi pe oameni.aşi pe născut pe viu..vă ca să săvârşim noi in pace zilele cele curaţitoare.. Iubitorule de oameni.. cu glasul înge rului: Tu săFecioara . Apostolilor.. născînd focul Dumnezeirii. Dumnezeu. Dumnezeul nostru. surpători ai înşelăciunii. > toti oamenii o lăudăm cu dreaptă Binecuvântaţi credinţă. eu.L lăudăm în .j 'e trîinbiţele Duhului. a Născătoarei : Altă Tricintare Irmos : Cuvioşii Tăi tineri. Slavă \ ie.. curăţindu . strigînd : Binecuvîntaţi toate lucru rile Domnului pe Domnul.1ΙΝ slăvin Slavă. Dumnezeul nostru. pe unul Domnul Dumnezeu întru credinţă. Apostoli.i lăudăm. lăudînd . pe Apos tolii singură eşti pricina bucu riei. bine să cuvântăm cintindu-I şi şi să ne Nevătămată ai rămas.vă. Tine. să mă fac părtaş şederii celei de -a dreapta. cîntînd: Binecuvîntaţi C lucru pe î n t a r rile e a a Domnului 8-a : Domnul.. şi Slavă Ţie. d.

am alergat. după ce v. că te . ceea ce eşti cu totul fără prihană. Curată Maica Ta . Hristoase. cu sălăşluirea lui Dumnezeu întru tine. c a pe un Dumnezeu. Hristoase. U M i N 1 N ί) Λ glasului (de 3 ori).mi să mă închin cinstitei învieri şi dumnezeieştilor Tale patimi. Şi acum.ai izbă . precu m zice proorocul. mele.vă dregători ai împăratu lui S t i h i r a z i l e i .«pă trup.. toate zilele postului celui de lumină purtător. Slavă...tuieşti pe mine nevrednicul. Pe tine.ai pus mie păcă tosului pocăinţa. Făcîndu . te fericim neamurile neamurilor. că «mai pe sus de fire Te. sfinţilor mucenici.a născut du .toarea tuturor celor ce se roagă ţie. Cel unul mult-Milostiv.Cîntarea a 9-a : I r m o s : Pal e D u m n e z e u C edă l n-mi e î n caăpu t.L cinstească numai pe EI să I se închine şi să . ! umilinţă şi suspinuri. în îuine lumi naţi şi după moarte. pe cei însetaţi adapă pururea cu învăţăturile vieţii. Apostolilor. cei ce vă lăudăm şi ne învredniceşte. glasul al 3-lea : Doamne. lD al u tm e n ae le ze l uD le n n ois et i rş ui. pe cea cu totul. Părinte şi Fiule şi Duhuie Sfinte. Unime atot - A mucenicilor : făcătoare şi atotputernică... păzeşte -ne pe noi. mîntuieşte . Cel ce ne. îndreptătorule.mă. scoţîn du şi Apostolii apa nemuririi.. Izvorule milostivirii. a Născătoarei . Smereşte cu postirile sufletul meu . Tu mi. Irmosul : rugăciuni ale Aposto lilor Tăi. ca să trecem întru umilinţa inimii.«vit pe no i din toată rătăcirea şi stri... pe Tine.L slăvească. Ia tine . şi Ţie mă închin lăudîndu -Te. aţi supus toa tă lumea să . chem adîncul milostivirii Tale. Domn şi lumină . Tu eşti Dum nezeul meu. Slăvim. ca să runcat fiind în luciul cel adînc al plîng noianul cel fără margini al rău ...aţi luptat lupta cea bună. vrînd să mă mîn .e . după o b i c e i . Ceea ce ai făcut cerească frămîn I tătura noastră cea pămîntească.mă . ceresc. Deci avîncl îndrăzneală. Iisuse. izbăveşte -ne de primejdii. d e două o r i . a sp la ov l iă su Ţli. i. Samoglasnica. cum S l a vs ă i Ţ ce ie le . rugaţi pe Hristos să miluiască sufletele noastre.. a Treimii : reime nedespărţită. cu mila Ta cea nemăsurată... a Născătoarei : I Ca nişte luminători. înaintea Ta cad rugîndu . Altă Tricintare Irmos: Slăvim..I tăţilor desfătărilor. Şi acum.j «căciunea».. Slavă. Maică Fecioară curată. I LA S T I H O A V N Ä in fîntînile cele mântuitoare.. ăscătoare de Dumnezeu.ai făcut curăţitoare lumii. dă . născînd în chip de negrăit pe Mîntuitorul şi Făcătorul. ocroti . pe cea cu totul «fără prihană. Cu cinstitele A Născătoarei de Dumnezeu : Ceată a Apostolilor. că la Tine.

sfînt Tău (ps. Stih : Zis-a cel nebun întru inima sa : «Nu e s t e D u m n e z e u » (ps. şi ai strălucit cu adevărat credincioşilor iertării. ai adăpat lumea.‟). spînzu rîn. Psalmul începător. Mîntuitorule. împotriva tuturor turnurilor ridicate sus şi zidurilor întărite.du-Te ca o viţă. celui ce se pocăieşte... Doamne. ca să nu zica paginii ca altădată: Unde este Dumnezeul lor ? Să cunoască.sului şi lucrurilor de preţ. întăreşte . glasul I : ( p s . obişnuita ca - înd va întoarce Domnul pe cei ro biţi ai poporului Său. ca u n bun şi de oameni iubitor.. în ziua aceea numai Domnul va fi înalt .sL t . tot acesta. zbayeşte ne pe noi.mă cu mustul umilinţei celei adevărate pe mine. Stăpîne. strigat-am. Iar oamenii vor intra în scorburile stîncilor. e mine cel întunecat de înşelă ciunile protivnicului. Mîndria pogorîtă şi semeţia ce lor omului va fi muritori va fi poruncilor Tale. Hristoase.2 ).Te pe Cruce. JOI SEARA După tisină. 1al 4. cel întunecat pururea cu beţia păcatelor. Ca lumina umblînd cea adevărată în tru a lumina (II. luminea. împotriva tutu ror munţilor înalţi şi colinelor ce lor mîndre.. de frica Domnului şi de strălucirea slavei Lui.... în pră păstiile şi în crăpăturile pămîntului. 11 — 21) chii celui mîndru vor fi smeriţi. să ajung curat Ia lumina cea mântuitoare a învierii Tale. glasul al 4-lea : in întîia săptămână a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. bucura -se. citire : La Doamne. mîndria celor de rînd va fi pogorîtă şi numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat în slăvi . se pun stihiriIe samoglasnice ale Triodului.ză . c e l se c e va a r sălăşlui e adevăru l muntele î n i n i m a cel sa I Tau în Troparul proorociei. ŞI acum. în ziua ..mă acum a posti de la plăceri. Cel ce ai întunecat oarecînd soarele răstignin du. că treci păcatele poporului Tău.. va locui locaşul u lă ă. e lemn.mă. Pentru aceasta strig : Adăpîndu . ră r h aa nlă4 şîn lu z ă π* d r e p tşi a t ecine . Din Profeţia lui Isaia. cu vinul nestricăciunii. Slavă. se va ridica împo triva a tot ce este mîndru şi semeţ şi -l va pogorî. smerită . 141). şi toţi idolii vor pieri. că Domnul Savaot va avea ziua Lui. ale Iul losif.. glasul al 2-lea : Podobie : Pe luminătorul nostru.. 13. de vrăjmaşii cei nevăzuţi. P R O C H I M E N . împotriva tuturor ce drilor Libanului şi stejarilor celor înalţi ai Vasanului.va Iacob şi se va veseli Israel (ps. Hristoase al meu. cînd va veni El ca să lovească pămîntul. împotriva tuturor corăbiilor Tarsi .U h I :PCR el O ce C Hm Ib M E fcine N g lp a si u l lie a : crea P A C E A S U L A L Ş A SÎE AÎ I A S Ä P T A M I N A A P O S T U NL ^E NT 149 oamne. Mîntuitorule. 13-7).

a Născătoarei : P R O C H I M E este Tigru. Cel ce ai mare milă. ca din alt izvor al r aiului. căci.mă. De la Pi de. Acesta curge prin faţa Asiriei . p R N. Pentru a cestea toate s.o păzească. tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix. Acesta în conjură toată ţara Havila. Care făcuse din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsă rile cerului. dreptatea mea. aşa ca toa te fiinţele vii să se numească pre cum le va numi Adam. iar aceasta fără stricăciune izvorăşte lumii nemurire. Doamne. Atunci. iar de acolo se împărţea în patru braţe. 15. ŞI se pun trei stihiri de la Minei. Numele Podobie : O. ca s-o lu creze şi s . vei muri negreşit!». iar rîul al patrulea este Eu fraiul. De Ia Facere.1). Prin care şi nouă îndulceşte . Iar din pomul cu noştinţei binelui şi răului să nu ma . 16. Numele rîului al treilea 9 * O. Aurul din ţara aceea este bun . în ziua în care vei mînca din el. a lui Teodor. lui rădăcină neînfrînarea Adam cea din Eden. în care se află aur. ia aminte cererea mea. Pe cîmp nu se afla nici un copăcel. Cel ce m -a înţelepţit pe mine ( P s 15 7 . taină prea mare !.). Şi Domnul Dumnezeu. ascultă rugăciunea mea.lui de la facerea lor.. ca să vadă cum le va num i.150 Altă glas : samoglasnică. Şi acum. ca pe lumina Păzeşte . citire : (III. Numele rîului al doi lea este Gihon. Dumnezeul lui Israel. căci . cîtă este puterea Crucii Tale ! A ceasta smulgînd a înflorit din Bisericii înfrînarea... A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam porun că şi a zis : «Din toţi pomii din rai poţi să mănînci. luînd Domnul Dumnezeu ţărînă din pămînt..8).au făcut vii. din ziua cînd Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pămîntul. Doamne. le-a adus la Adam. din buze fără de viclenie (Ps. ci numai abur ie şea din pămînt şi umezea toata faţa pămîntului.. a c e l a şVINERI i Eden ieşea un rîu. 1—18) Fiul meu. pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pămînt şi nu era nimeni ca să lucreze pămîntul. Si a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care -1 făcuse şi l -a pus in gr ădina cea din Eden. că spre Tine am nădăjduit (ps. nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile me le. 4 — 1 9 ) Iată obîrşia cerului şi a pămîntu . ■ Stih : Auzi. cu vărsarea sîngelui Tău cel izvorîtor de viaţă şi a apei. a fă cut pe om şi a suflat în faţa lui su flare de o (' H i M E N. care uda raiul. să -i facem ajutor potrivit pentru el».16» 1). unuia era Fison.. oarecînd.. Stih : Păzeşte-mă. Slavă. glasul al 4-lea : Bine voi cuvînta pe Domnul. Şi a zis Domnul Dumnezeu : «Nu este bine să fie omul singur .nînci. Că aceea a adus oamenilor moarte. Acesta înconjură toa tă tara Cuş. ochilor (ps.ne desfătarea pos tului.. citire : (II. glasul al 4 -lea : Doamne. iar iarba de pe el nu înce puse a odrăsli.

s -a mirat şi a zis : Ce vedere este aceas ta. m iStăpîne luieşte-m P A V E C E R N I Ţ A Cîntarea l-a. sanătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale... Mîntuitorului su fletelor t J \ V a | ncăile e cărările tale.nesc iar cei care se sprijină pe ea dumnezeieşti. «Dumnezeul Dumnezeul căile Pom al este ea pentru cei Cei păcii. căci cu slavă s .. Mielule ridicat al lui Dumnezeu. Ea este mai pre ţioasă decît pietrele scumpe . il A V I 1 în ochii tăi . şi ca un milostiv dă mi la crimi de umilinţă. Slavă. ce dorim să vieţii ne împărtăşim Paştilor ce o stăpî .-M ^ ^ A. trimite .. şi . ci sînt fericiţi. care s-a bucurat de multe Şi la fiecare tropar se fac tr ei închinăminunile Tale ? Ci slavă sme reniei Tale ciuni.a văzut pironit pe Cruce Doamne. şi ca un îndurat pri . Fiul meu. căci Domnul ceartă pe cel pe care . C r i t e a n u l Ţie Ierus alimitean u l . Nu fu sapt înţelept • . Hristoase Dumnezeule. nepîecat şi iără răsplătit poporul cel w ι > de lege. tuturor. Cel ce ai de păcatele ridică deasupra mea lanţul cel greu al pă catului..ne nouă mare milă. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a d obîndit pricepere. din S ion. zicînd stihul acesta : Miluieşte-mă.a «preaslăvit» ( d e d o u ă o r i ) . iar în stînga LA STIHOAVNA ei. a Născătoarei : Podobie : Ca pe un viteaz. care nu se în cep din Egipt. căci dobîndi rea ei este mai scumpă decît argintul şi preţul ei mai mare decît al celui mai curat aur. Să ne împodobim picioarele cu încălţă minte opritoare de la toată caiea rea. Iisuse : greşit . şi .a arătat biruinţă a - părintelui meu.1 iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag. fiind rugat de dînşii. aceasta va ţi SI Kl ill vn ^ noastre. a că Te . î n s u ş i ei gla s u l :plăcute şi toate cărările ei sînt Caile sînt A mucenicilor : el ce eşti preaslăvit întru pome nirea mucenicilor Tăi.. glasul al 6-lea : Irmosul : \ jutor şi acoperitor s . Ci să urmăm Celui ce prin post ne.. şi să ne sprijinim pe toiagul credinţei . nici un rău nu i se poate împotrivi şi e binecunoscută tuturor celor ce se apropie d e ea . înaintea Ta cad. din gura ei iese Stihira z e i . să nu rîvnim Ia vr ăjmaşii Crucii Stăpînului. mieluşeaua şi Maica Ta.a făcut ^ mie spre meu mîntuire.. d eşid mila ouă o r i . să ridicăm din mijloc aluatul păcatului prin pocăinţă. Şi acum. teme -te de Dumnezeu şi fugi de rău .am Ţie. Viaţă lungă este în dreapta ei. dreptatea . D u m nnespuse. limbă g l a s u llea l 4 -lea. ridi că de deasupra mea lanţu! cel greu al păcatului.Petoate tale gin deşte la ctezi loa t El Î N ' Dînsul întîia amina A P O S TU L UI supra diavolului. nu dispreţ ui certarea Domnului şi nu simţi scîrbă pentru mustrările Lui. Atunci jitniţele tale se vor umple de grîu şi mustul va da afară din teascurile tal e. i llegea pe poartă. e z e u l e . făcîndu ne pînte cele dumnezeu. milostiveşte -Te spre mine.L voi Acesta slăvi pe este «El. Cinsteş te pe Domnul din averea ta şi din pîrga tuturor roadelor tale.L «voi înălţa pe El. bogăţie şi slavă . după obicei. Să ne încingem mijloacele noastre cu omorîrea plăcerilor. din Canonul cel preaiubite Fiule ? i Acestea mare al cuv iosulu P ă r i n t e lTi-a ui nostru An drei Şi cealaltă rînduială. Se cîntă acest canon. nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea. celei ! ă.

roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. afundată fiind întru cel ce am greşit . şi mă mîn tuieşte pe mine. Şi acum. .mă. greu ridică al de dea supra şi ca mea un păcatului.măturile patimilor mele celor de bunăvoie.mă pe indura mine tul cel ins. şi vătă . o suflete ! şi întăritură să faci pofte lor tale. păcate.I I 152 . stăpînă curată despărţită . Bogăţia flămânzind.oprite şi toată virtutea.mă.mi lacrimi de umilinţă. mîntuieşte . cerînd osînda focului.ţi. nu mă adîncul răutăţilor ţi a întins mînă de trece rea ci mă iartă şi Petru mă scapă de ajutorcu cuvede milostivire. roagă-te lui pe un frate trupul. cu toata cucernicia. cu por nirile cele poftitoare de plăceri.. a Născătoarei : vrăjmaşului meu şi trupul ! Iată rănile şi bubele şi betegirile strigă. Iecîndu. la Dînsul ai venit. Bărbat am ucis. şi tînăr meu. spre vătămare.. Că reia ne închinăm întru o Unime. mîinile primeşte tale către ce mă pocăiesc. vin către Tine. urn te. Dumnezeu pentru noi. săgeţile vătamatu -m. ă nu intri cu mine la judecată. ne - ocrotitoarea celor ce te laudă pe tine. ci cu în durările Tale treeînd cu vederea cele nevrednice ale mele. cel ce mă pocăiesc. ca şi Cain ucigaşul.ţi Lameh trupul plîngînd şi a strigat . întru care vei avea să arzi.. Cuvioasă Slavă. ca şi lui .am. au pătruns iată su fletul Treime. lan ţul o nădejdea cel greu şi al mă reime fără început. iar tu nu te cu tremuri. Atotputernice. a Treimii : Maică Marie. spre rană mie.mă pe mine cel ce mă pocăiesc. Vremea este a pocăinţei. ridică mea ca păcatului. ca pe una ai săvîrşit.ai Unime. sufletul ucigîndu -mi. Dumnezeu. arzînd fărădele gea cea înfierbântată a sodomeni . şi ca o milostivă dă . de n.. Marie. aşiTa zidirie sînt.. du. Cuvioasă Maică Marie. văzînd faptele mele. mintea ca pe un tînăr. nezidită. Făcătorul lanţul cel meu. ri dică de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului. părăsind pornirile plăcerilor cele ne ..am. ca pe un bărbat. Născătoare de deasupra şi de Dumnezeu. şi de n-ar fi surpat pî nă la pămînt meşteşugirile tale. primeşte pe mine. şi ca îndurat dă . meşte ■ ™p·^■ ■ ■ Y r TNERI «singură dreapta şi cu tăria Mea» (de două ori). Slavă.ar fi oprit Ziditorul sfaturile tale. uci gătorul cel de mai înainte. a Treimii : Plouat-a Domnul de la Domnul oarecînd foc din cer.. o suflete al pătîn mintea întinîndu. pustiu sînt de virtuţi cu vioase şi Dătăto apucînd înainte milu ieşte . iar tu ţi -ai aprins focul gheenei. mai presus de fiinţă. o suflete ! Rănitu -m. cercetînd cuvin tele şi pedepsind pornirile .mi lacrimi de umilinţă. zice. cu adevărat întoar cerea ta..ai meşteşugit să zideşti.. sufletului strig: cheltuind -o rule de întru milă.te dumnezeieştilor legi ale lui Hristos. O ! cum am rîvnit lui Lameh.îor .

ci Te milostiveşte.. ce vei face. dar tu fiind iubitor de păcate. mai înainte pînă ce nu ia sfîr şit praznicul vieţii . N ăscătoare venirea Ta. urmează. dar în tru pocăinţă primeşte . de se va întîmpla să vină ceva asupra ta din cele negîndite ? Semeţ sînt acum şi cutezător şi cu inima.ai asemănat. însuţi Tu mă miluieşte. a I re i mi i : Cintarea a 3-a : Şi impui vieţii 'inele este scurt şi plin de dureri şi de răutate . sub ani L .. uzit proorocul de neştiind de a băr bat.te. că ai că alăptînd tecioară.ai născut. pe un nou Ismael.n . g la a . tică loşiile suflete. şiai s -rămas a temut . mi nune străină ! Doamne. . pentru ce n -ai avut ntăreşte.ta şi născînd seme ţia ca bimăvoia nile tale. Mîntuitorule. mîntuieşte·* Treime neamestecată. ntoarce.am auzul Tău şi m -am temut. de Dumnezeu. nu o lepăda. adică asemănării cu Hristos. care eşti lăudată ie m treimea Feţelor.. Doamne. pe piatra po teme lie tare.. Slavă. Dacă a fost acela drept şi mai fără prihană decît toţi şi n -a scăpat de cursele şi vicleşugurile înşelătorului. deodată sărăcind de avere. ugăciunea celor ce Te laudă pe Tine. Doamne» ( d e d o u ă ori).lui că Dumnezeu însuţi eşti şi sfînt Preotului împă «domn» două orii ratului f d ecelui înstrăinat între oameni de viaţa lumii. să te înfri coşeze pilda Sodomei . de mărire şi de împărăţie. fiind îmbrăcat cu diademă şi cu porfiră. ticăloase su flete. dreapta credinţă ? mucilor Tale inima mea cea clă «tinată . . omul cel cu multă avere şi dreptul. întorcîndu-te înapoi .mă şi întru cunoştinţă mă cheamă . în deşert şi în fi re fără început. ca să nu mă fac cîştig şi mîncare celui străin . upă vrednicia împărătească.. pe milostivul ş i Făcătorul şi Fiul suflete.a a r eN aă a sc 4ă -t ao a : rei : o s u l : de ani din Fiul cel I r m fără Tatăl. de demult. Iubitorule de oameni. le -a pierdut. să Te naşti din Fecioară şi « oamenilor să Te arăţi şi a grăit: « Auzit.a arătat de la pămînt pî nă la cer.. sus în Sigor mîntuieşte -te. -te şi rob de tau. cel îndestulat de bogăţie şi de dobitoace.L făcîndu indurat mie cu rugăciu .t. Scara lui Iacov o ştii. Sla« v ă puterii Tale. suflete al Irm osul : meu. nezidită. a Născătoarei : reacurată Stăpînă Născătoare de ^ Şi acum C i. mai înainte pî nă ce nu . fa. care s.e e U . . ’1 »nanul celorînviforati egiptencei te.. Stăpîne.dejde .ţi încuie Domnul uşa came rei celei de nuntă. suspină. Să nu te faci stîlp de sare sufle te. şi dăruieşte iertare celor ce se roa gă Ţie cu credinţă. ]. a Cd0r ce ^k«n i Agarei celei Şi acum.

Dumnezeu pentru noi. ci te-ai suit cu pr eamărire.a Maică îmbrăcat Fecioară. Lumina cea mai înainte de veci. născut înnoieşte legile firii. fiinţă neamestecată. că izvoare de viaţă izvorăşti. Mîntuitorule. şi vo ieşte. neameste cată în întru amîndouă cu firea fecioară. se biruieşte rînduiala firii . a Născătoarei : Slavă.vredniceşte ..mă dar şi pe mine. mai samarineanca.rîndute. Dumnezeu.nînd...154 fac VINERI cîştig..te. ca să nu mă fac cîştig.. Ci în tru pocăinţă mă primeşte şi întru cu noştinţă mă cheamă . Tu însuţi mă miluieşte. Sfînt eşti Părinte şi Fiule şi Duhule. să Maică Ma r i e . ca bînd. că face strig Ţie cîntarea cea mare. «m-a auzit din iadul cel mai de ojos «şi a scos din stricăciune viaţa mea Celei gârbovite urmează.t e ochii lui Stăpîne ca să . a Născătoarei : Şi ai născut şi eşti Fecioară. Dumnezeu unde eşti una cu împărăţia şi una cu tronul . şi «tuitorule. ca pe ceea ce născut ne . Siloam să mi se facă mie lacrimile mele.bîndesc slava cea de sus. 7 i je noapte mînecînd. N-am auzit glasul Tău. Mîn către induratul Dumnezeu. minu. spăl roa g ăeu . a Treimii : i n adînc de necuviinţe mari pogo .«mă şi mă îndreptează pe mine la 9 9 Cîntarea a 6-a : Irmosul : . inimii să Te scriptura Ta.. Slavă. cu judecata învederat mai bună la virtutea cea clesăvîrşit prin lucrare. Şi acum. miluieşte. si a unit Luisi firea omenească. a Treimii : Pe Tine Treime Te cîntăm.. să do . să umbli drept în căile Domnului. nu te-ai oprit acolo . ca să nu mă fac cîştig. Dumnezeu Te cunosc pe Tine. întreit întru cei de sus. Deşi eşti să fîntînă nu adîncă.mi şi D u m n e z şi eu p entr u n văd oi. N^trigat-Tale. Tu însuţi mă milu ieşte. te -ai învrednicit doririi . roagă-te lui cu gîndul pe Tine Doamne. Mîntuitorule.simţind dureri. am cu inima mea «poruncile şitoată mă învaţă. C u v i o a Doamne. n -am ascultat Mîntuitorule. Cuvioasă Maică Marie. Cel nestricată şi nu ştii de băr bat.. ca să te îndrepteze. firea îngerilor. ca şi » însumi m. Unime căreia noi pu rurea ne închinăm. Tu însuţi mă izvorăşte -mi ape din preacuratele Tale vine. oo u ă suflete! (de d ori).am făcut idol.. înse tez Stăpîne. şi ai rămas Nedespărţită în fiinţă. Dătătorule de lege. întru ce ceea a a ce mea zi dit eşti frămîntătură veacurile. spurcîn .. ce se cîntă toate cîte le voieşte. nici mîncare ce lui străin. Iubitorule de oameni. Sfînt. Şi acum. să fac voia Ta» (de două ri). pe unul Dumnezeu: Sfînt. nici mîncare celui străin..du-mi cu poftele sufletul meu.. în. Ci întru pocăinţă mă primeşte şi întru cunoştinţă mă cheamă . Cîntarea a 5-a : Irmosul : Din tine S. mă rog luminează . Cu neasemănată dragoste preafe ricită. Cel ce S -a Feţe. şi pîntecele a Dumnezeire una în Treime. cazi la picioarele lui lisus. nici mîncare celui străin. dorind să te închini lemnului Crucii. Marie. Apropie.

Dumnezeu pentru noi.. a Treimii : făclia. Cuvioasă Maică Marie. precum cîntă David. Cuvioasă Maică Marie. roagă-te lui făcut fărădelege. Celui ce ştie toate.vorît pururea pîraie de lacrimi.. grăieşte lui Dumne zeu. arzîndu. ca nimeni altul pe pămînt.te să se izbăvească din patimi. după mare nouă pe mila Ta. pre cum cîntă David. ntoarce.te Amalec.L. cu toată podoaba mi mi s -a s -a stins patimile Nepătimire cerească ai vieţuirea cea preaînaltă de pe pămînt..am. Maică . în fire unită : Tatal şi Fiul si dumneze iescul Duh. Născătoare de Dumnezeu. ci însuţi Tu mă miluieşte. Slavă. ca Iosua împotriva lui pururea gîndurile înşelătoare. ca piin rugăciunile tale.. dă -mi bucurie. pe care ai pierdut o e demult ci aprinzînd făclie Mergătorul înaintea Ta. ştii cele ascunse ale mele . ca şi acela pe gavaoniţi. Dar care Isaie va să stea pentru tine. roagă-te lui Treime sînt neamestecată.reşit . Stinsu-s-au zilele mele ca visul ce lui ce se deşteaptă. rm ne-am îndreptat înaintea «Ta. Cuvioasă Maică Marie. cei ce te laudă pe tine.ţi sufletul. Marie.ai poruncit nouă . Dar mi . ngropat. Dumnezeu pentru noi. Mîntuitorule. Impotriveşte . D e c i ca pe un făcător a toate loagă .. nici n. nici n .Ι Χ Τ 1 | Λ ŞAPTAMINA Χ pe A POSTULUI » smt Mîntuitorule drahma cca Cîntarea a 7-a : Irmosul : 155 împărătească.am chipul Tău şi am stri cat porunca întunecat Ta şi . căieşte .lostivinduTe. su flete. Cad înaintea Ta şi aduc Ţie ca niş te lacrimi cuvintele mele : Gresit -am cum nici păcătoasa n -a greşit . Al căror dar dă -mi. ca să mi se adauge anii vieţii. nedes părţită .te. roagă-te lui . fără numai Dumnezeul tutu ror. Pentru aceasta ca Iezechia lăcrimez pe patul meu.a născut Dumnezeu. să ne îndieptam. biruind şi te luptă împo triva cele patimilor trupeşti. P * Si acum.. cu rugăciunile tale. fărădelege am făcut. Stăpîne.te. Dumnezeu pentru noi.1 şi mie. cu chipul ca şi noi.am păstrat. descoperă cele ascunse. prin Ta şi iarăşi mă ch^mă. Cuvinte caută şi află chipul Tău. şi am >) Ca să stingi văpaia patimilor. de făptura dobîndit. «dar nu ne părăsi pe noi pînă în sfîr «şit Dumnezeul părinţilor» ( d e d o u ă o r i ) . robului tău. ai iz .am fă < cui precum ne. despărţită după Feţe şi Unime sînt. Tu singur. Mîntuitorule. Ci fie .Ţi milă. . pentru aceasta roa gă . a Născătoarei : Pîntecele tău ne .

de Care ai dorit. Cuvinte al Tatălui celui fără început. Şi acum. roagă-te lui preaslăveşte. ce frică va fi atunci. nedespărţită. Binecuvîntăm pe Tatăl Sfîntul Duh Dumnezeu. Duhuie cel drept. Duhuie cel viu şi făcător. strig ca păcătoasa care cerea milă. a Treimii : şi vei arăta slava Ta cea în fricoşătoare. Şi acum. răpeşte . unul sfînt Ci şi viaţă este laudă vieţi. pe cei ce te laudă cu credinţă.«rea şi zidirea lăudaţi -L. binecuvîn. maică. luminează.a ţesut trupul lui Emmanuel. şi rătă cit fiind. şi pe Fiul şi pe chinămu .ne ţie. t cele cereşti. ăudămu . de o fiinţă.L slăvesc ostile cereşti şi de Care se cutremură ! «heruvimii şi serafimii. lăudată şi pe Treimea Dumnezeul aica păcatelor Luminii : de celei unde neapuse. Născătorule al lui de Dumnezeu-Cuvînviaţă tului. Cuvioasă Maică Marie. rugăciune aduc şi cer sa iau jj iertare.«taţi .. tuturor. oaia cea pierdută. toată sufla . roagă-te lui I reime şi neamestecată. a Născătoarei : luminîndu-te. a fost uimit că înger în trup vedea şi cu totul de mirare s-a um plut. înlăuntru în pîntecele tău.. dumnezeiescul Zo . te-a dezlegat de întunericul Duhului. şi tu singură n e-ai des chis nouă celor pămî.____________________________________________ : ■ 156 VINERI pe mine. şi mă fă oaie întru păşunea oilor Tale. Treime-Unime. Mîn . Slavă. Dumnezeu pentru noi. Mîntuitorule... Cintarea a 8-a : Irmosul : ărinte cel fără de început. ca nişte mir. pe Fiul şi Dumnezeu. Cuvioasă Maică Marie.L preaînălţaţi întru toţi Alabastru cu lacrimi turnînd pe capul Tău..I _________ . din în - Minune nouă cu adevărat văzînd întru tine. a din vopsea de porfira s. «vecii» (de două ori). Născătoare de Dum nezeu . Dumnezeu pentru noi. o. pe Care L-ai iubit. cuvioasă. Marie. Cînd vei şedea Judecător ca un mi lostiv. că ai născut bine pe te unul cuvîntăm.. .mă de la lup. roagă -L acum pentru noi robii Săi . suflete.te.. lumini şi lumină şi trei sfinte Dumnezeu.mă. LIristoase. pentru Care ţi -ai topit trupul. Fiule cel împreună fără de început. Treimea de pe nedespărţită.gîietorule cel bun.L şi .sima. Cuvioasă Maică Marie.. a Născătoarei : e Cel pe Care. Dumnezeu pentru noi. miluieş te.. ca fiind milostiv nouă tuturor să ne dea viaţă paşnică celor ce -L cinstim pe EI. roagă-te Iui e Hristos. pri mind pe tu tine harul Unime sfîntă. lăudînd pe Hristos în veci. cuptorul arzînd şi toţi temîndu -se de judecata Ta cea de neocolit.

Pentru acea . văzîndu -Te pe Tine. Mîntuitorule.ind. un tîlhar Dumnezeu Te. să ne izbăvească de răutăţi şi de necazurile care împrejur ne cuprind. mînia. Dăruieşte . Slavă. ca să ne necazul stricăciunea. Dumnezeu pentru noi. Judecătorul meu şi cunoscătorule. că întru tine ea cu credinţă împăraţind. şi cu glasul cel milostiv ca şi tîlharului grăieşte -mi: I I Amin zic ţie.Te. întru tine se şi întăreşte şi prin tin e biru. Roade vrednice de pocăinţă să nu ceri de la mine . Un tîlhar Te-a hulit.au despicat şi pămîntul s -a cu tremurat şi iadul s -a golit . cu trupul pe Cruce pi ronit.mă cu ochiul Tău cel blînd. Şi acum. cu Mine vei fi în rai.. să -L cu ceiei ca preaînălţăm. ca pe o «Maică mireasă a lu i Dumnezeu. că tăria mea a lip sit întru mine.. cei ce te lăudăm pe tine. roagă-te lui M ilostiveşte .o.. văzîndu . a milostiv pe Făcătorul pentru noi. roagă -te lui Andreie cinstite şi părinte de trei ori fericite. că amîndoi împreună pe cruce erau spînzuraţi. făcătoare de viaţă şi lumină toare marginilor. a Treimii : Pe Tatăl să să . cu «dreaptă credinţă te mărim» ( d e două ori). Iisuse. întoarce toată încercarea şi robeşte pe vrăjmaşi şi îndreptează pe . şi otpustul. că naşterea lui Duni «nezeu înnoieşte firile. *I Cuvioasă Maică Marie. nu în ceta şi rugîndu-te pentru cei ce te lau dă.le noi.. şi s -a în tunecat lumina zilei. şi de greşea . Cetatea ta păzeşte .«sta pe tine toate neamurile. munţii şi pietrele de fri că s . Preacurată Născătoare de Dumnezeu. ca zdrobită să . izbăvim păstorul de toată Cretei. să Te milostiveşti şi să mă miluieşti. cei ce cinstim pururea pome nirea ta cu credinţă. viaţă şi vieţi.a Născătoarei : primită. dumnezeiescului Unimii Trei mii fiinţă lumină şi lumini. o mult îndurate ! Ca şi tîlharului celui credincios.mi sărăcie acestea ca inimă o pururea .a mîhnit. închinăm. Fi ul lui David. C el ce va să vii iarăşi cu îngerii să judeci lumea toată. credinţă nedespărţite.Ţi şi duhovnicească jertfă aduc Unule. Iisuse. pe mine care am greşit mai mult decît a greşit toată firea oame nilor. cuvioa să maică. Mă rie. Iordanul ai trecut. după pe Fiul Duh . Dar.mă. deschide -mi şi mie uşa slăvitei Tale împărăţii. care Te -a cunoscut pe Tine Dumnezeu. Cuvioase Părinte Andreie. Ca izbăvindu -ne să slă vim neîncetat pe Domnul. Făptura s . Dumnezeu pentru noi. mîntuieşte .Te răstignit .. miluieşte .«este nestricat . Cel ce te-a mărit pe tine..L ne slăvim.mă. Si cealaltă urmare a Pavecerniţei şi teai suit cu picioarele pe apă. Cel ce ai tămăduit cu cuvintul Tău pe cei în drăciţi. atunci văzîndu . cînd voi veni întru slava Mea.a slăvit .

mîntuieşte .. stăpînă curată.. cum mori de bunăvoie pc Cruce. cau tă spre noi. g l a s u l a l 2după .morît cu păcatul.lemn. % 1 f Slavă.. . ce taină înfricoşătoare este aceasta! Cel ce dăruieşti de ocară ? tuturor viaţă veşnică. cu pos tul păzeşte -ne pe noi. înşelătorul se sileşte şi ajută păcatului . mîntuirea întunecatului meu suflet. văzîndu -Te mort întins pe lemn. ajung pace la A N ăsă scăt o a r e i d cu e Du mneze u :cinstită învierea Ta. ai întins palmele pe Şi acu m. a Cru c i i . Născătoare de Dumnezeu. Şi acum. Unule Iară de greşeale cumplite. a Crucii. spre îndepărtarea lui. eşti Domnul celor fără de trup. şi a Născă toarei de Dumnezeu.158 VINERI DIMINEAŢA Μη VINERI Psalmul 50 Canonul din Minei.. a N ă s crăstignindu ătoarei : Te pentru toţi pă . singură nădejdea sufle telor noastre. Şi se citeşte Cîntarea a cincea din Psaltire. ca să mă mîntuiesc. pe mine cel ce fac cu Ceea îndreptările ce eşti luminarea neputinţei osîrdie Tale. a Născătoarei : Cu cinstită Crucea Fiului tău fiind păziţi.... el ce cu patimile Tale ai dat tuturor nepătimire.. că se bucură cu adevărat de pieirea mea.nii ii în locul Căpăţînii ai primit a Te îmbracă . şl Tricîntarea după rînduială. I ăzînd păcatul ce este întru mi ne. Cel ce Ţi la ridicareaS lmîinilor tre. însuţi cel ce Fecioara şi Maica Ta. pe mine cel cc nădăjduiesc spre mila Ta.. . din Octoih. acelaşi glas: Irmos : Noaptea tîndu-1. . Cel ce ai biruit stăpîniile întuneri cului cu Crucea Ta. cu moarte Ocara pătimirii Tale lumea văzîn . care cădem înaintea Ta.. fiind întins pe Cruce. toată năvala vrăjmaşului toţi oă a întoarcem uşor Dup treia Catism ă . Cîntarea a 5-a. Mîntuitorule. învredniceste. şi din nou înfrumuse Altă Tricin tare. Milostive . glasul al 2-lea : Podobie : losif cel cu bun chip. Hristoase. Ia aminte a v ă . Sedealna lui losif. TRI CIN Γ A REA Treimicile..do. după obicei. mîntuieşte . t o t noas aceas t a . cu irmosul pe 6. Doamne. Cel cc ai fost omorît. Doamne. glasul al 2-lea : Irmos : Lumina celor ce zăceau.mîntenii. cel căzut î n adîncul păcatului şi în groapa fap telor celor necuvioase. făcînd nemuritor nea mul omenesc. e a l n a l u i Pentru Teodor. Ci Te rog dă -mi îndreptare. tot aceasta. Doamne. şi cu haina nestricăciu . toată s -a schimbat. După întia stihologie. După a doua Catismă. înviază sufletul meu cel o . Şi mă învredniceş te. Hristoase. . S e dînapoi. plîngînd cu amar a zis : Fiul meu. fericim. Preacurată.. omorînd patimile trupului meu cu dumnezeiasca Cruce.mă pe mine. scoate. mele. cel stricat cu răstigni cu trupul. tînguindu-se pentru uciderea Ta cea dc trecînd.mă a ve f ) T dea si cinstită învierea Ta.mă din răutatea lor pe mine. Cel ce eşti fîntîna curăţiei.mă Fecioară.mă pe mine cel pierdut.. moarte.l e a : datorie pc tine pururea te aceasta.. ca pe Maica lui Dumnezeu şi Podobie: Ceea ce eşti izvorul milei. se zic Sedelnele Crucii.

Fecioară Preacurată. ceea ce eşti sceptrul lui Hristos. ci Tu.. Cruce. u spini încununîndu. Cel ce însuţi eşti preaslăvit.·. Hristoase în Şi acum. înălţîncl pe cel ce a căzut oare cînd prin mîncare din lemn . slavă j ie. Cruce pentru milosti vire. şi «toate Te siăvesc el ce Te.pînie nepieritoare. cornul Bisericii. ridică . stă .te ier Născătoare de Altă Tricintare Irmos : Pe Cel ce a celor ce Te laudă pe Tine întru o fire.. Tu eşti ce şi eşti scăparea şi întărirea Fecioară.ai arătat mai frumos. ca şi cum ne am răstig ni acum împreună cu Hristos. Fiere şi oţet bînd.. o Treime preasfîntă. adorm spre moarte. morţii. batjocuri şi altele.. şi văzîndu .. a Născătoarei : nu mă lăsa. Dar ai răbdat ca să mintuieşti sufletul întunecat.. slavă [ie. Preabunule. Cu dormitarea nepurtării de grijă. dar alerg la neadormită ru găciunea ta. 9 Lepădîndu .ai smerit şi Te . laudă cetele îngereşti.ai înălţat pe pe Tine. noastră . fire ne 0 lumina Ilumii a carătat.mă. ca sa nu mă cuprindă noaptea despărţită. cu slavă strălucind.mă pe mine cel căzut. primeşte rugăciunea tutu ror creştinilor. Dumnezeul nostru.. cu chipul decît toţi fiii ome neşti. Dumnezeu. pe Tine Te lăudăm întru toţi vecii. izbăveşte de răutatea lui. Binecuvântăm pe Tatăl Şi pe Fiul şi pe Simţul Duh. poarta cea de mîntuire. ceea în multe chipuri noastră. sfeşnice purtător de lumină.Te şi cu haină de porfiră îmbrăcîndu . Hristoase «Dumnezeule». numită. Părinte şi Fiule şi Duhuie. trimite tare greşealelor. rugule cel cu chipul de foc. Hristoase al meu. îngreuiat sufletul cu dormitarea pă catului Pentru aceasta luminează . mi-am mine vrăjmaşul.loase. P 9 9 din dumnezeiasca coasta Ta. Cu lene viaţa ch eltuindu-mi. ca împreună cu Dînsul să ne prea slăvim. închipuit. să fu eşti. Dumnezeu..le. s. Care ai adormit pe Cruce pentru mine. pe Tine.scătoare i de Du m n e z e u :îmi port 159 rbindumă cu plăcerile »Λΐναιι \ Α Λ POSTULUI A N ă Ia iudei. a Treimii : .. Dumnezeul nostru. Slavă Ţie. muntele lui Dumnezeu cel umbrit. «aceasta Te r m o s :s]n u p t o r u l Pentru cel de fo c. să râbdăm ocară. Hris. Slavă Ţie. două izvoare ai izvorît. uşa cea cerească.ne de lume şi de cele din lu me şi. închi narea veci. Dumnezeire una. a Născătoarei : Născătoare de Dumnezeu curată. Te. Irmosul : Noaptea Cintarea a 8-a : trecînd.. chivot şi năstrapă şi masă . celor ce Te laudă cu credinţă şi Te slăvesc întru toţi vecii. biruinţa . Deci bucură . celor ce te fericesc pe tine întru toţi vecii.a apropiat ziua «şi Treime. ride de neamul nostru. Şi acum. Te lăudăm în veci. Unule. născocitorul răutăţii. al vieţii si al nestricăciunii..mă şi mă Slavă. şi despărţită în feţe. am suferit somnul cel greu al păca tului.

eu cel ce rămîn neîndreptat în toate. nici să se îndulcească gîtlejul nos. . în deşert mă bucur de oprirea mîncărilor . Părinte şi Fiule şi dumnezeiescule Duh. glasul al 8-lea. şi mă fă părtaş slavei Tale.tuieşte . că de l . cu evlavie o «mărim». lău .. ι VΜ ι \ 1 N ί) Λ glasului. Treime cu totul unică. A Născătoarei de Dumnezeu : pururea C u dumnezeiască puterea Crucii Tale. a Treimii : I e Cel ce a închipuit mai înainte «în rug lui Moise minunea Fecioa rei.ar fi păzit strămoşul... Doamne.. » ufletul cel lepros din necuviincioase gînduri..160 Să l ă u d ă m . Avînd răutatea ca mîncare şi lene .L.virea ca băutură. credincioşii. Altă Tricintare : Irmos : Pe Maica fecioară. binecuvîntaţi L. LA S ΓΙΗ O A V N A e tine. mîn. în muntele Sinai oarecînd. dumnezeies .«daţi .«înălţaţi întru toţi vecii». de trei ori. a Născătoarei : Bucură .cule Cuvinte. strig către Tine. Iubitorule de oameni : Vinde că cu cinstit sîngele Tău rănile su fletului meu cele nevindecate.. întăreşte .Ţi aduc Ţie vremea postului fără prihană şi curată. că n .te curăţitoarea lumii. Cel ce pentru mine ai răbdat neslăvită răstignire.. I nime în trei ipostasuri. fire deopotrivă slăvită.Λ } morît.mă. cea curată şi «fără cu ca cîntări pe o Născă - prihană. slavă Ţie. şi după neamului nostru către Dumnezeu şi punte către Făcătorul. Hristoase. Dumnezeul nostru. Să fu gim de neînfrînare . Că frumos I era la vedere şi bun la mîncare rodul care m -a: o. cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.j tru cu bucate scumpe. n -am fi suferit căderea cea din Eden.ne pe noi toţi. însuşi glasul : estirea postului să o primim cu bucurie. Născătoare de Dumnezeu te mărim. ca să laud Dumnezeirea Ta. de două ori.a zis Domnul să fie postul de acest fel. b i n e s ă c u v î n t ă m ş i s ă n e VINERI îndată şi alungăm puterea demo nilor. Cu totul m-am împilat. aflăm la care nă zuind împăcare toţi cu păcătoşii. care după mîncare sînt fără de cinste.. prin greutatea necuviincioaselor fap te. Slavă Ţie. Slavă. Cîntarea a 9-a : Irmos : Pe Luceafărul cel înaintea. domnească stăpînie. Năs cătoare de Dumnezeu. ca să . Hristoase.. Irmosul : I de laude «toare «toţi de j i e Maica fecioară. Şi acum. ceea ce eşti pierzătoarea osîndirii celei cumplite şi de demult şi îndreptarea apropierii strămoaşei mijloci toarea Stihira zilei. curăţeşte -1 cu stropirea sîngelui Tău. şi -L prea. Să nu ne amăgim cu vederea. Dumnezeu. închinăm Domnului. Şi întristîndu.. Dumnezeu.mă.

o Fiul meu! Preadulce. u m . cu înduiăiile Tale. pe judecător şi pe prooroc..se. Domnul Dumnezeu Savaot va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice ajutor. fii căpetenie peste noi şi sa fie aceste dărîmături sub mîna ta. iar Prea curata Fecioară şi Maica Ta. Că afară de Tine pe altul nu ştim să stăpîneasca viaţa şi moar.a şi văzut s-a răstignit clăti Podobie :0 preaslăvită minune. neputînd suferi. glasul ai 8 -lea : c a t i s m ă . că el va mînca din rodul lucrurilor lui.-)· .durile lor sînt împotriva privirea mărturiseşte Domnului slavei Lui.să şi de a fi cei nepocăit. nu mă faceţi con ducător peste popor !». împotriva şi lor. în casa tatălui său. Domnul este întărirea mea şi scăpa . zicind : «Nu pot vindeca rănile po porului ! N-am în casa mea nici pline. în popor se vor strîmtora unul pe al tul şi fiecare va împila pe ap roape le său . Serafimi ? Că neîncetat L . Voi pune băieţi căpetenii peste ei şi copiii vor domni peste aceia. tîngu. Mîntuitorule. Atunci va aler ga omul la fratele său.. Slavă. raia vine ii alt’ iaţa noastră cea mult .vă să se mîntuiască su fletele noastre. citire : POSTULUI (III. pe înţe lept. căci limba lor şi gîn . Ierusalimul va ajunge dărîmătură şi Iuda este gata să cada.aţi lepădat.. Ceasul Proorociei. T o t a ş a ş i 111 t e i e i a l t e Ştiutului Post. întîmpină -le. LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul Şi cealaltă riiidaiala.(OS. îngeri ? Că de trup v . a ta. Puteri ? Că lucraţi Sla v ă . iibi-Te-voi. uimitoare sî străină ve dere ? Bine este a ne mărturisi Domnului. dar mai multe-s daru rile. Poporul meu ! Cei care te conduc te rătăcesc şi te abat de la calea pe care P R O C H I M E N . făptura toată s -a mîhnit nîndu-se.. Skcă schimbat Te . că răutatea este a lui şi va fi judecat după faptele Iui. a C rMulte u c i i .au făcut loruşi rău. a strigai către Tine : Vai mie. Mîntuitorul meu ! Ce este această nouă. pe viteaz şi pe omul de luptă. ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dînsul ( ps. Fericit este omul drept.rea mea şi izbăvitorul meu ( P s ··'■ )· Siih :Dumnezeul meu. virtutea mea.tea. Doamne. orice hra nă de pîine şi orice sprijin de apă..indu.. .păcătoa . .. . Poporul meu este asuprit de nişte copii. Şcu i a cminunile. şi -i va zice : Tu mai ai o haină. felul Doamne. şi femeile domnesc peste el. .. ca un iubitor de oameni.d ei îşi vădesc păcatele lor ca Sodoma. i. pe fermecător şi pe ghicitor. Şi acum. .IN: ÎNTlIA SÀ PT AM INA A mucenicilor A Din proorocia Iui Isaia. pe prezicător şi pe bat rin . în loc să le ascundă. Vai de cel rău. intii.aţi slăvit pe El.. .. 1 . dispreţuiesc lor căci înfăţişarea în locul Căpăţînei. cel tînăr se va purta obraz nic cu cel bătrîn şi cei de neam rău cu cel de neam bun. Rugaţi . Iar acela cu jurămînt se va lepăda. a sînt N ă s cnumi ă t o a r rile ei: voastre. nici haină. Vai de ei ! Căci ei şi . pe sfătuitor. mîntuieşte -ne. 1—13) 161 e va vom numi pe voi sfinţilor? Hei uvimi ? Că întru voi S -a odihnit Hristos. glasul ai 7-lea .. pe căpetenia pes te cincizeci.

ai dat tău cel pe bolnavi . te ro rugăm tine.. pentru care pe te pă lăudăm mînt ameninţările pe tine zicînd : Pe tiranilo cei b ir. g l a s u l a l 6 -llu ea : u i SÎMBĂTA i D nne162 S t iP hR : C r uH r i lieM sp un slava zeu şi facerea mîinilor Lui tăria (ps.i împiedicare spre sminteală. însuşi glasul : eniţi credincioşilor să lucrăm la lumină lucrurile lui Dumne zeu . împlineşti cererile celor ce aleargă la tine . 1). să umblăm cu chip smerit ca ziua. Apoi se cintă şi patru martirice. Să lăsăm desfătarea trupească. 18. ca un viu..nească. cel ce ai surpat tine cu credinţă. şi arăţi. să se caute tipicul de la sfirşitul cărţii la litera (K). Mucenice Teodore. VINERI SEARA După Psalmul începător. Pe ostaşi îi înveţi să se ferească Pentru aceasta >·^ * > \ La Doamne. se pun 10 stihiri şi se cintă stihira zilei. Pruncilor : dăruieşti cu mitru sufletele noastre. pentru Kris îmbogăţeşti şi izbăveşti pe cei ce tos Dumnezeu. ţ i Bucuîi pe izbăveşti. Mucenice Teodore .trupul ieştl. nepu nîndu. şi nouă celor ce lăudăm mucenicia ta cere-ne de la Hristos mare milă. şi să strigăm către dîn minunilor tale. veselindu-ne iubitorii de Harul cel pe de noi Dumnezeu dăruit al prăznuire. Si M Veniţi toţi iubitorii de mucenici să ne veselim duhovniceşte şi să prăznuim. Şi după aceasta. ră . obişnuita Catismă. ajutorul meu şi izbăvi torul 18. în întîia săptămînă a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. lostivire cererile. Se cuvine a şti : şi duminică. lupiă torule. să sporim darurile sufletului. podoaba mucenicilor Roagă -te pende răpire. strigînd: Dumnezeul nostru miluieşte -ne pe noi. Alergarea spre cele arătat în multe feluri primejdii zadarnice a robilor o de opreşti. Şi îndată patru idiomele ale Sfintului Teodor. estas. ii sul : Bucură . venind înaintea ta văduva şi udind cu lacrimi biserica ta.te purtătorule de luptă întinzi tuturor celor ce aleargă că tre cel nebiruit. glasul al 2-lea : meu eşti Tu (ps. nevăzut. glasul al 5-lea. ale glasului ce se întîmplă la Octoih. De se va întîmpla în această sîmbăta Aflarea capului Sfintului loan. strigat-am. Fierbinte ocrotitor te afli celor ce săvârşesc sfinţită pomenirea ta. Cu care. Bucură -te cel ce te-ai plutesc cu coră biile. care se va întîmpla sîmbăta Pavecerniţă sau cind va socoti cel mai mare.l lepădăm de la noi.te cel ce tămădu ţi . Că astăzi ne pune înainte masă tainică Mucenicul Teodor.alpagubele ce li s-a fu rat. răpit fiind odinioară rob 111 oaste păgî . pe cei săraci de pămînt chinurilor. şi cu aceasta . Tot scrisul nedrept al aproa pelui să . de două ori. pentru că şi fiul femeii. o vesteşte Doamne. preasfinţite pătimitorule.iscusit ostii celeicelor cereşti. să dăm celor lipsiţi pîine şi să ne apropiem către Hristos cu pocăinţă. se cintă la Că slujba sfintului din Minei. Dar al lui Dumnezeu prea mare te-ai arătat.15).O eC E N . că şi după sfîrşit. tu ca un milostiv pe cal alb înc ălecînd ai pus pe fiul ci înaintea ei.

. ca ceî ce ai îndrăzni re Lucrînd vrăjmaşul roagă cu tiranul către Dumnezeu. pe binecredinciosul popor. Atunci şarpele a zis către femeie: «Nu.ţe i f eF sa cc ue tr e n.cat şi a dat bărbatului său şi a mân cat şi el. cu rugăciu rătîndu -i uneltirea c ea nesocotită a nile tale cele către Dum nezeu. P R O C H I M F N. curăţea cu postul. văpaia ai stins şi capul vicleanului balaur l. ca prinţi -un orpentru sufletele noastre. şarpele către fe meie : «Dumnezeu a zis El.. a g l a s u l u i c : o se va întîmpla de rînd. Pentru aceasta cenice Teodore. Iar femeia a zis către şarpe: «Roade din pomii raiului putem să mîncăm . îoaga pe Hristos-Dumnezeu să mîntuiască sufletele noastre. 19. glasul al 6-lea : dint re toate fiarele de pe pă mînt. Că arătîn . prin rea închipuire încerca să spurce cu bucate. Şi a zis Adam : «Iată aceasta î os din oasele inele şi carne din carnea mea . socotind că rodul pomului este bun de mîncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit pentru că dă ştiinţă. ne rugam să ne păzim nevătămaţi i-ai descoperit adîncul ghidului. numai din r odul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu : «Să nu mîncaţi din el. pe care făcuse Domnul Dumnezeu. şi. gan.. a luat din el şi a Să te audă Domnul în ziua neca zului (P s · 19Ί). 20) Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice .. nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mînca din el vi se vor deschi de ochii şi veţi fi ca Dumnezeu. pentru că este luată din bărbatul său.a răcut. să nu mîncaţi roade din orice pom din rai ?».ţi te numim mîn ai stricat meştcşugirea Iui cu pome chib -tuitor şi săvârşim în toţi anii zuială mai înţeleaptă. W /y li a it eD : umnezeu lui A P O S TU L UI S t i h : S ăD . ea se va numi femeie. nici să vă atingeţi de el.uc m eilre lui Iacob (ps. cel ce ţie se mulţumire. Şi încă lîndu-te arhiereului celui de atunci. te cinstesc de ίΐ ci oii felicite Teodore. De aceea femeia. 20—III. le Şarpele insă era cel mai Şi şi ret a zis Pe tine cel numit cu numele dumnezeieştilor daruri.. a Născătoarei.1). Pentru aceasta spre chinurile tale plecîndu-Se Hristos. din jertfele cele necurate.. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu . mîn. (II.tîndu-te mai puternic dccît focul. cunos . ai strălucit cu luptele tale în toată lumea . Atunci li s -au deschis ochii la . şi în vis ara nirea minunii ce s. Ieşire. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amîndoi un trup». Mare mucenice Slavă. -te cel îndelung ca şi dînsul viclean.cînd binele şi răul». dar pentru Adam nu sa găsit ajutor de potriva lui.du-te luminator neapus al luminii celei dumnezeieşti. a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. ea sa nu muriţi !». iar coasta luată din Adam a făcut -o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus -o la Adam. glasul al 6-lea : lupt ătorule. fara Evanghelie Lumină lina. a încununat dumnezeiescul tău cap. aducînŞi acuin. Muvicleanului.ai sfărîmat. şi ară . oare.. ade uneltirile vicleanului.. dacă a adormit.I N Î N TÎ I A Ci SA P TA M I NA n ai mcetat săvârşind minuni. Adam şi femeia kâ erau amîndoi gol şi nu se ru şinau. Dar tu du.

mc- reu necazurile tale. De cei batjocoritori El rîde.a t u lş iş i cîe n tlr u min tn ud ir e a lă T a as e L v a c u m e a . Să nu te temi de frica fără veste şi nici ce vreo năvală a celor păcătoşi. în răcoarea sc rii. căci ele sînt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gîtul tău. că Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă. întru tana Ta. 1 4 ) . Fiul meu.a zis : «Pentru că ai ascul tat vorba femeii tale şi ai mîncat din pomul din care ţi . de vreme ce nu ţi .a zis : «Voi înmulţi pămîntul. cînd poţi să -i dai acum. Iar lui Adam i. Iar femeia a zis : «Şarpele m -a amăgit şi eu am mîncat». căci omul cu gînd rău este urît de Domnul. Domnul a în temeiat iar Prin se tăi y prin înţelege re Sa acestea a a întărit deschis ştiinţa adîncurile şi norii picură rouă.i ajuţi. cerurile.u ge la s utd ler a lp 6-lea :r S t i h D o a m n . a a l t ă r i u i i cmta. aceasta îţi va zdrobi capul.am poruncit: «Să nu mănînci». blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele cîm . 19—34) Şi a strigat Dom nul Dumnezeu pe Adam şi i. iar ce lor smeriţi .pului . căci sînt gol. şi m -am ascuns». iar femeii i. Nu rîvni să fii ca omul silnic şi nu alege nici una din căile lui . cînd ei locuieşte fără gri jă lingă tine. iar tu îi vei înţepa călcîiuî». pe pîntecele tău să te tiră ştî şi ţarină să mănînci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune intre tine şi femeie. î n t r p u r e a T a se v-a D u p ă c e a s t a : S ă s î n e t e z e ugă Înalţă -Te. Doamne.o să fie cu mine.dermi. nu . somnul tău va fi duice. unde eşti ?». Nu te certa cu nimeni fără pricină.ţi va fi teamă. depărteze . citire : (III.a i n t e s f i n ţ i t e . Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie. 164 SÎMBÀTÀ p : raO C H Ie M E N . iar de cei drepţi bîesteaEl mă este mai aproape.a zis Dumnezeu : «Cine ţi -a spus că eşti gol ? Nu cumva ai mîncat din pomul din care ţi . Ş i i.Care umbla prin rai. să nu prin înţelepciune. Nu spune a. blestemat va f i pămîntul pentru tine ! Cu ostenea lă să te hrăneşti din el în toate zi lele vieţii tale ! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba cîmpului ! în sudoarea feţei taie îţi vei mînca pîinea ta. aceea mi -a dat din pom şi am mîncat». 2 0 .a zis : «Adame. iar de a .a fă cut nici un rău. Răspuns -a acesta : «Am auzit glasul Tău în rai şi m -am temut. mai aîes în vremea sarcinii tale . i 1 În Tale ( p s . De la Pilde. Zis -a Domnul Dumnezeu către şarpe : «Pentru că ai făcut aceasta. vie sn ee l ia î m p ă r. în dureri vei naş te copii . Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni. între sămînţă ta şi sămînţă ei . mîine iţi voi da». t u rc gu hr ia e i fD ar rtu os r. Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie : «P entru ce ai făcut aceasta ?».am poruncit să nu mănînci ?». m a. atrasă vei fi către bărbatul tău şi ei te va stăpîni». cînd ai putinţa să . dinaintea si ochilor păstrează JL înţelepciunea t buna chibzuială. Zis -a Adam : «Femeia care mi-ai dat. Nu pune Ia caie răul împotriva apro apelui tău. s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului.vom şi vom lăuda puterile b u oa er i (l P 20 ) . De te culci. celor Domnul drepţi.proapelui tău : «Du ie şi vino. . pînă te vei întoarce în pămîntul din care casa celui fără de lege şi adăposturile binecu vintează le dă har.

etele îngereşti şi omeneşti. Stă mine.. stăpînitoare.?... Pentru rugăciunile lui.. ţie : milostiveşte -te spre purtătorule de Hrăneas chinuri. Dumnezeirea pătimitoare . iar nu Dumnezeu şi fiind legat cu dorinţa ta cea lui Dumnezeu celui viu. şi cu amîndouă slujeşti Făcătoru lui. a aduce jertfe idolilor. Maică ce nu ştii dc mire... Cîntarea a 3-a : Irmos : Tu eşti întărirea.ai lepădat a jertfi Trupul ţi . te . cu luminat. Aducîndu-se şi coliva.... Şi acum. mîntuieşt Slavă. a Născătoarei : Pe tine toţi creştinii te . pe tine te slăvim fără tăcere. pentru că ai ţinut in braţele tale pe Ziditorul lor... sfîntul Mucenic Teodor s -a bucurat . sufletul şi trupul meu şi cuvintele adus. Căutarea l-a. fericite darurile le-ai pierdut. purtătorule laudelor. Şi acum. mare mucenice. ai Ia judecata cea că Teodore. întare din buzele mele şi ru . . Apoi acest C A N O N Alcătuire a lui loan Damasc hin. şi te . nu ca să jertfeşti tor...am cîşti .gat scăpare şi zid pururea .a adus. Hristoase Dumnezeule. născînd pe Dumnezeu cel adevărat. sufletele noastre. glasul al 8-lea : Irmos : Apa trecînd-o ca pe uscat. îti închin. Ci tu ai fost neajunsă.noasă. a Născătoarei : Apoi : Dumnezeu este Domnul.v găciune din sufletul meu în durerat aduc Slavă.. Se scria porunca cea urîtă lui j^e tine. de dumnezeiasca dragoste a Iui Dumnezeu Celui Fiind pătruns . să Preaînalt. ci ca sa Ic aduci jertfă lui Dumnezeu..i făcut izbăvitor ostaş Fiului celui Unul -ta Năs .eut şî Rugămu -ne.. pe aceş tia. pătimi toride Teodore. ne fii cunu rugăciunea Şi acum. ceea ce nu ştii de mire. ca pe un prunc. Teodore.ai supus minţii celei de sine celor neadevăraţi. de biruinţă. tot acesta. toate sînt preaslăvite Născătoare de Dumnezeu. şi îndată troparul. ca întru o apă de odihnă. Doamne. Cîntarea a 4-a : Irmov : Auzlt-am...33 lI a n t ă a c e s t * 1A lc c ^ ă A t^ u \ icr O ^ euN aeTa Sd A fi p m n tv u o rlu n u g u iă lT u cÎNTÎIA e iu os d e n oe r cln ÎN SÀPTÀMÎNÀ A POSTULUIS l a v ă . căci cu foc tot arzîndu -se ca nişte pîine dulce Sfintei Treimi s. în izvorul văpăii. glasul al 2-lea · Mari sînt isprăvile credinţei. Cei duhul ce fiind slujeau tu patimilor i-ai socoteau mustrat. .. oate tainele tale sînt mai presus de cuget. al Născătoarei : o .. Mucenice Teodore. cu: D o a m - Teodore. începe ne.L să mîntuiască sufletele noastre. 7 I lin tainele cele dumnezeieşti gustând cu cunoştinţa. Mucenice Teodore. Maică te -ai cunoscut neminci. fără sfială ai propovăduit naşterea lui Dumnezeu şi o ai mărturisit. Teodore... Cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită. Pe Care roagă . Şi îndată Psalmul 50. vestind Dumnezeu pe Hristos împăratul . te laudă neîn cetat ... tut.. ştiindu -te iubitor de Dumnezeu. auzi rugăciunea mea. > Slavă..

. glasul al 8-lea : . ai strigat : Dumnezeul părinţilor noştri. purtă torule de bi ruinţă Teodore.ce era întărîtarea mincinoşilor zei. care propovăduiau ade vărul ( d e d o u ă o r i ) . spre izbîndirea sa cerea ajut de la oameni ..nouă. tale.pătimitorule .ai călcat. bine es ti cu vînt at. ubiţi pe Domnul. cu mul ţumită veselindu -te. trăinicia celor viitoare mai înainte văzînd -o. bine eşti cu ... către mucenicii cei ce au lup tat împreună cu tine. nu cu mîncare. celor ce te lăudăm. CON DACUL. nume mincinos. tine. Preacurată.vîntat. şi cu cunună cerească te -ai încununat în veci. Cu puterea ta cea nebiruită. şi de patimile tru peşti de bunăvoie scuturîndu -te. cu capiştea Născătoare de Dumnezeu. a Născătoarei : SÎMBÀTÂ tlt fericite. e-mă pe mine.. asa te. ca o pavăză înlăimtru în inima ta primind. din tot felul de primejdii şi de patimi. barbarilor ( a o slabă. mult. Ap riiizînduţi rîvnă. dumnezeiasca strălucire Dumnezeu. pu terile cele protivnice îe. ai cîntat : Dumnezeu l părinţilor noştri. tătorule de biruinţă. bine eşti întarindu-te cu puterea fui Dumnezeu. strigînd : Dumne zeul părinţilor noştri... Cintarea a 7-a : Irmos : Din Iudeea venind tinerii. ai ars pe zeiţa cea cu Fecioară după împreună naştere te lăudăm pe ei. Celui ce S-a întrupat din tine în chip de negrăit.. Cântarea a 6-a : pierde îndrăzneala ănitu -te-ai la trup pentru Cuvintul cel ce S. Care dăruieşte lumii viaţă. Cintarea a 5-a : Irmos : Mînecînd către Tine.. Şi acum .. Teodore. purtătorule de chinuri. .a rănit după trup pentru noi. Născă toare de Dumnezeu. Fă să ne şi mîntuim curată să de greşeale cu de lui rugăciunile Dumnezeu. Şi acum.. Şi acum.tătorule de chinuri Teodore. inima a N ă s c ăcu toare i : pur - Credinţa Iui Hristos. S l a Cuvîntul vă.. ci cu dragostea cea dumnezeiască hrănindu -te. pur . a Născătoarei : Ceea ce fiind brazdă nearată ai odrăslit Spicul cel de viaţă făcător. mîntuieşte pe cei ce te laudă pe tine. Slavă.. O morii fiind.. Născătoare a Fiu lui aflăm.. * I r m oşi s :patimile C u r ă ţ e ş tmele. ca o neputincioasă ^ . ca un nebiruit. Precum a fost pus în mormînt şi de bunăvoie a fost 7 pecetluit p Mîntui y teru! tuturor. de vreme ce se biru ia de împotrivirea nemincinoşilor mucenici. lauda mucenicilor Teodore.. că tu ai născut lumii pe Dumnezeucu trup... şi Acestuia.ai sălăşluit în temniţă pecetluită. chinurile cele de la păgâni ca pe nişte săgetături de primei le-ai soco- . Cel ce vă iu beşte ! Strigai luptatorule Teo dore. . purtătorule de biruinţă Teodore..

clar nu ai fost ars .. te . Dumnezeu. cea mai presus de fire şi minunată.. Maica lui Dumnezeu. lumii . Teodore. Binecuvântăm Tatăl preoţi lăudaţi. a Născătoarei : iconom ce lui Fiul şi al ce pe harului. bi ruinţă şi slujitorule al lui Dumne zeu. . pe ca re ai arătat -o ocrotitoare Irmos : De şapte ori cuptorul. preoţi lăudaţi... popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.. ipsit fiind ele înţelegere niai .ai pus nădejdile. a e tine mîntuire întru primejdii te avem totdeauna. au vestit mai înainte grăitorii de Dumnezeu naşterea ta. «cu neîncetate te mărim Născătoarei : în forme trupeşti. ai ars. şi pe ( ai vru ' " Pe tine. pe Teodore. Ca un priceput ai şi înţelept Teodore. .ceasta veselindune. Si îndată : S f i n t e D u m n e z e u l e . te îngro zea pe tine păgîneşte. ricina muceniciei tale. Sfîntul Duh. A p o i troparul sfintului : Mari sînt isprăvile cre dinţei. şi lăudat în ceruri Pe tine. Fecioară. purtătorule de biru inţa. şi stai viu înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul părinţilor noştri. înta r e asălăşluit a 8-a : Mîntuitorule. bucu rin du . păzeşte pe poporul Tău acesta.. popoa re lui Teodor. ceea ce ai pur tat în braţe pe Dumnezeu cel nevăzut. d ăruit ceea ce ai născut mai pre . Teodore.. a fost dragostea de Dumnezeu. Şi ac um. zicînd: Pentru ce în deşert ţi . . e Tine un Hristos Te cunoaştem. slujitorule al lui Dumnezeu.. Pentru a .te. «noi robii tăi»..«sus de minte prin cuvânt pe Dum. a N ă s c ăIN toa rei : ÎNTÎIA SA PTA MI NA A POSTULUI 4 * Cîntarea a 9-a : ■ t să rînduieşti mântui rea noastră. bine eşti cuvîntat. şi Care pe Sine S -a «Fecioara neispitita de nuntă. şi prin aceas ta ai mers la focul cel dumnezeiesc. şi întru El ca un mu cenic te purtătorule de S lveseleşti. . întrun om care cu sila a murit ? Iar tu ai strigat : Tineri binecuvîntaţi.ai luptat.Ş i a c u m . pe care l -ai cîştigat cu scump sîngele Tău . strigînd către ti ranul : Pentru ce eşti fără de min te. nebuniile. cu felurite graiuri închipuite şi cu ara tari înseni nătoare şi închipui toare. Pentru aceasta trupul tău s -a dat locului celui material. preoţi lăudaţi.«nezeu cel adevărat. pe tine cea mai «înaltă decît preacuratele I r m o s udoxologii l : Puteri... C Teai în pîntecele Fecioarei. . Maica Iui Dumnezeu şi de toate cea Pu terile. pentru rugăciunile biruinţă.. căci tu ai ars înşe lăciunea. unul din Treime în două firi de săvârşite .J marele nelegiuiţilor. purtătorul de preaînălţaţi pe Hristos în veci. avă. .. pe poruncea păgîneşte : Acea stă ruşine să fie mie şi celor ce cîntă : Tineri binecuvîntaţi. «pe tine. popoare preaînălţaţi pe Hris tos în veci. Mucenice atoteîntat. Şi acum. cu harul ce s. cu îndrăz nea lă ai Tinereşte mustrat. cinstitorule de Dumnezeu. noua. prea înălţînd pe Hristos întru toţi vecii.a dăruit ţie cîe la Dumnezeu strigat.. poruncind ca lasînd pe Făcătorul să ne închinăm în chip mincinos făpturilor ? Iar eu cînt : Tineri bi necuvîntaţi. pe line cu dreaptă credinţă te lăudăm.

.. toţi cei ce am greşit am cîştigat aju torul tău cel Apoi : Sfinte Dumnezeule... strigat-am.. Şi obişnuitele Catisme.. Şi se zice troparul Sfîntului Teodor: Mari sînt isprăvile credinţei.. Eftimie cel Mare şi altele. După Tatăl nostru.Slavă. şi Bine voiI cuvînta pe DO om lu . şi apolisul.. (Vezi p.. Acum liberează. adică : după Să se îndrepteze rugăciunea mea. se zice : Sfinte Dumnezeule... Şi acum. la care se cintă Canonul morţilor. Ci se mănîncă prune fierte. ...Maică Marie.. Se citeşte colivei. Şi acum.. Doamne miluieşte (de 12 ori). şi varză . Apoi rugăciunea aceasta : Preasfîntă Treime.. (de 2 ori). După cel şase psalmi......... Ta tăl nostru. fierbinte. La Doamne. Şi acum. a Născătoarei : Toată nădejdea inea. Dar pentru cinstea zilei. nu se face aşa...al Născătoarei: Toate tainele tale.. rugăciunea şi binecuvîntarea ei Preacurată Fecioară ... Slavă. la Fie numele Domnului. două metanii . al glasului de rînd.. apa Martirica. şi 3 ale Sfîntului Teodor.. se gustă vin şi untde lemn.l ... Iarăşi să se stie : T T C'ă în vinerile Sfîntului Post... ca să ne dăruiască iertare. se cîntă : Dumnezeu este Domnul...cum. trei metanii .. troparul : Mari sînt isprăvile credinţei. a şi as p ss utle . glasul al 2-lea : Al dumnezeieştilor daruri. din mînăstirile de obşte ale Cu viosului pentru ziua sfîntului. Apoi : Fie numele Domnului. trei metanii.a Sfîntului Teodor. (caută la stihirile Vecerniei). ca o pavăză. Slavă. iar cei ce v or voi.. Tatăl nos tru.. la gropnlţă. Ia aAs vinerile seara.. lasă.. Şi se începe Vecernia : Veniţi să ne închinăm. glasul al 5-lea : Binecuvîntată este oastea. Stăpînie.... la Liturghia Da rurilor mai înainte sfinţite. a glasului ce va fi de rînd.. 165). .. al Născătoarei : Ca pe o ocrotitoare. Pavecerniţa se citeşte cea mare.. iar al tul la Se ÎM TiĂ IM Nş E Ţe A face la toate Pavecerniţa d dB uĂ m n iD că . Sfinte Dumne zeule. (de 3 ori)... troparul Mari nu se face. Bine voi cuvînta pe Domnul.... ce se vor în tîmpla întru această sîmbătă şl duminică. ceasurile se sfirşesc aşa : după Slăbeşte. şi după metaniile cele de pe urmă. Pe glasul al 2-lea.. Slavă... mănîncă mînca re uscată ca şi miercuri.. Lumină lină. (de 3 ori) şi Psalmul 103. al Născătoarei. în tot Sfintul Post. Pentru aceasta nu înceta rugind pe Mîntuitorul. mintuirea creştinilor.. Ia Vecer nie şi Pavecerniţă.. iartă Dumnezeule....... Şi a. LA S T 1 H O A V N Ä Stihira idiomelă a zilei (de 2 ori). Iar C anoanele Mineiului. ondarul · Credinţa lui Hristos.... Ieşire remiile. fără de untdelemn. Pa- După aceasta : Fie numele Domnului Se cuvine a sti : binecuvîntat.......a Sfîntului Teodor.... din Octoih. se cîntă cînd va socoti cel mai mare : unul se cîntă la Pavecerniţa de vineri... nu mai unde sînt însemnate....... condarul : Credinţa Ini Hristos ca o pavăză....a Născătoarei. slavă. Şi se face binecuvântarea colivei.. luat după datinile din b in cu ei ce to al ie Lavra Cuviosului Părintelui nostru Sava şi Intrînd la masă.. aceiaşi glas: C a pe o ocrotitoare şi sprijin tare.. Apoi obişnuita catismă.. Că a Ta este împărăţia.. Iar unde nu se face Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. se cîntă stihirile pe 6 : 3 martirice. şi se dă anafura de preot. după ieşirea cu Sfintele Daruri. Şi acum.. nu se fac metanii . ale glasului ce va fi de rînd.

. pustnicii şi drepţii. măcar şi fără vreme.I r m o s : D e s c h i d e . şi iarăşi grabnic ajutorul tău spre noi ţi ai arătat. şi Fiul cel de o fiinţă. să ne dea nouă dezlegare greşealelor. pe luptătorul cel prealuminat. Apoi se citeşte viaţa Sfintului Teodor.a jertfit şi în jertfă a pri mit acum s. Dom nul.L. Tărie în lupte şi răbdare în du reri ai arătat. să ne dăruiască nouă mare milă.a întărit în lupte . 1) ar dumnezeiesc te-a dat pe tine spre mântuirea a toată lumea. ij nfiej bîntat fiind de adevărul t O Î y ai stins înşelăciunea păgînătăţii. Pentru şi zilele cele dinaintea sărbăto rilor. a Apătimit virea Lui. şi jertfă dumnezeiască fă cîndu. mai înainte începem laudă. După aceea Psalmul 50 şi canonul hra- umnezeule. curăţiri cu sîngele Celui ce > 9 ) : Podobie : Pentru mărturisirea.ui te-a pus mai înain Dupa a doua Catismă. pe cel întru minuni însemnat de la marginile pămînt ului pînă la margini. cu cîntări îl vom lăuda. a mului. celui ce mai înainte s-a primejduit stropeşte Biserica. Cîntarea l-a.du-le şi patimile trupeşti biruindu le. rind!' 611 dln ° (toih ale 9 ldsu. Hristoase. Fecioară curată. surpînd dumnezeirea idolilor . şi Cel ce s. minunează întru mine milele Tale.. glasul al 6-lea : Irmos : Ca pe uscat umblînd Israel. Dreapta credinţă a părinţilor din sufletul său tiranul lepădînd -o. Cel ce eşti minu nat întru sfinţi cu adevărat. A Născătoarei de Dumnezeu : kiminînd de departe cu harul F rumos lucru mucenic s. cu irmosul pe 6.. Mucenice Teodore. Cel ce te. q l a s u t a l 3-lea A toţi aleşii Lui .. Zi de veselie a strălucit întru cele de întristare şi mâhnirea lor a vese lit-o.. pentru a l c ă t u i r e dumnezeiască a a c e l u i a ş i p ă r i n t slă e. pe Acesta roagă .. pe cel preanumit şi preavestit. roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă. pentru 169 aceasta astăzi lăudînd pe cel încunu nat dc Dînsul. cu minunile răcoreşti mar ginile lumii.ga pe Hristos Dumnezeu. se cintă aceste S e d e l n e a l e S t i m u l u l T e o d o r . pe Cuvintul cel într-un ipostas. Teodore. şi al Sfintului Teodor . ca şi cu niste pentru dînsa prin sînge. bo lile noastre cele sufleteşti tămăduin . s e c i n t ă S e d e l . Mucenice al lui Hristos .v o i IA g u rÎNTÎIA a i n e a . slăvite mucenice. a Născătoarei : l t C a n o n . ceea ce ai purtat în pîntecele tău pe Dumnezeu.SĂPTĂNIINA A POSTULUI te cccît pe ( el ce este mai presus de toate.a arătat de faţă la pome nirea sfîntă înjunghiere.a legiuit a prăz dumnezeiescului începuturile nui. Slavă. pe care a a .. cu profeţii şi cu mucenicii.de • · · ceea ce L. Pe marele între mucenici Teodor.. dăruindu mi cuvînt ca sa laud minunile mucenicului Tău.te. că stăpînă care împodobeşte toate.ai născut în chip de negrăit. pe tine R u p i ) î n t î i a C a t i s m ă . Roa . Cel ce a răsărit din Tatăl fără pierdere mai înainte de veci.. Şi acum.. ţie prealăudată..les-o. cu cuvioşii.

că cel preamare între mucenici spre veselie a întors întristarea vremii.devărat şi om adevărat. Slavă. Dar . foc şi cu cu bărbăţia cea mai presus de fire. înfuriindu.170 SlMBATÀ voit a umbla de. mai presus de fire şi în chip uimitor.. în tru tine arătat s.. Purtătorule de biru inţă Teodore..tîle daruri celor ce cer de la tine dar de tămăduiri...iau.înşii s . viteazule.. acela şi acum şi -a vărsat veninul răutăţii.. păti mii orule. după numirea numelui tău. că dintru ale tale este. Şi acum.a pururea în sfat păgînesc.rămînt şi ocrotire. punîndu-te pe li ne pricina prăznuirii şi pe vestitul mucenicul tău. glasul al 8-lea : Podobie : pe înţelepciunea şi Cuvintul... a celor ce din dragoste te fericesc pe tine pururea. Cintarea a 3-a : Irmos : Pe ai tăi cîntăreţi. surpînd care ca pe o cu nimica. împotrivindu-se Iui Dumnezeu... roagă -te lui Hristos întocmai ca şi cel de demult. d li o rind creştinescul popor a ve dea ziua Fiului tău. Biruiesc în tot chipul cele mai bune . preasfîntă bună Fecioară. spre în chipuirea ei. Pus. prăznuieşte a .ai sălăşluit în această latură a ta.se cumplit noul răzvră tit.a întărit adevărul. nu trece cu vederea rugăciunea robilor tăi. Şi noi.. Căci cu dumne zeiasca dorinţă aprinzîndu .a amăgit. Al tău osebit şi cuvenit îţi este darul. SEDEALNA.. în care tot creştinul prin mul tă postire se curăţeşte pe sine. fiara cea primejdioasă. acope . Ç cl ce mai înainte a şoptii cu vicleşug în Proorociile bărbaţilor care au gră it de Dumnezeu mai de demult. şi pe Adam printr-însa cu înşelăciune l . pe îngeri ai îndemnat să laude luptele tale. Dumnezeiasca întrarmare întrea gă luînd o şi înşelăciunea idolilor surpînd. a Născătoarei Alt canon Irmos : Nu este sfint precum Tu. Doamne. Sosit-a începutul zilelor Sfîntului Post. sufla Nădejdea cea tare a lumii. Pentru aceasta. urechile Evei.ai preabună temelie cu vite jiile tale. spre înşelăciune. că ai născut Dumnezeu a. pe care ne. Catavasie : Deschide-voi gura mea. ucideri..cum mai înainte. a Născătoarei : stăpînă.ţi min tea. în care cugeta să săvârşească vicle nia. a amestecat în bucate necurăţii ca pe nişte otravă. căci printr .. nelegiuitul căuta timp potrivit. de la toate înfrînîndu-se. Şi acum.. schimbînd greutatea curatului p ost întru odihnă. dai dumnezeieş . moartea prin foc ai so cotit-o ca nimic. Maică Fecioară. mire multă fie şi dumnezeieştilor mucenici.au împlinit. cu bucu rie îţi aducem daruri de laude. Ură avînd întru sine si hrănind 3 furia împotriva celor ce drept vieţu .

acestora şi mă fă luminată sălăşluire. A Născătoarei de Dumnezeu : Purtătorule de biruinţă Teodore. a tristare a amestecat ziua cea vese de mucenicul biruinţă a Sau. dupa zisa moarte. Vezi cum iubea C i n t ape r e aDomnul a 4 .mi tale celei norul patimilor. Purtător cinstind pe viteazul. primindu . du pă \.a sfărîmat nici înainte pe cea cinstind aşaCîiipă biruind pe cel potrivnic...i c Jnîcia s. Preacurată primitoare de lumină. rugăciunile tale. răutatea sîrguieşte Slujitorii vieţii care au murit îm preună cu Stăpînul şi împreună au înviat... Cel mai înainte de veci născut din Tatăl. . îndelungă răbdare! Tot aşa şi proorocului. Slavă.a : său. fii milostiv ro bilor Tăi. cu îndrăznirea cuvintelor şi cu dispreţuirea torturi lor. ieşit din chinuri lă. şi şi strălu cirii cu celei de sus mă învredniceşte. s.171 υυ^υΐ Λ Os Λ de A al POSTULUI mbaiLatindu. Pentru a . ca o Maică a Mîn . ca ceea ce eşti locaş Celui Preaînalt. acum credincioşii o punem rugătoare... pe mi ne cel ce m. şi socoteşte cît este în adevăr de înfricoşător.I tocu! şi roata.. O. Şi a c u m .tuitorului. şi luminii curate neînserate.am făcut sălăşluire spurcată fărădelegi lor şi întru cunoştinţă de mă batjocură scapă din de monilor.a născut s i n e s-a adus cu dragoste lucrare desăvârşi Dumnezeu şi om. ai luat răsplătii e a izvorî \ tămăduiri celor ce ccr cu credinţă. Făcut a cunoscută şi hulită fără delegea la toţi creştinii.se la toată lumea noua şi uimitoare privelişte.. Deci pentru rugăciunile ei înduplecîndu -Te. roagă -te lui Hristos Dumnezeu.ceea îndată ce te-au cunoscut. prin virtute. poruncind sa oprească mîncarea bucatelor celor curate şi să pună din cele ce le spurcase el cu sîngiuirile. zilele cte în tă şi jertfă bineprimită ^fat s. şi mai la urmă pe fecioria le-a unit Cel ce S. . căci a gîndit ticălo sul să spurce prin bucate necurate pe poporul Iui Hristos. minunînd pe cei ce priveau. Alt canon Irmos : Hristos este puterea mea. care nu ştii de bărbat. cel ce era nouă şi uimitoare amesteca ostaş lui Hristos. Şi acum.te. capiştilc idolesti Şi Dumnezeului Stăpînului nieiL zi odihnă acum şiînchipuieşte mai pun foc m cenuşă le -ai întors. iertare de greşeale sa dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfîntă pomenirea ta. si vi tejeşte pătimind nu asînvierii. . prealăudată. Pentru aceasta. a N ă s c ă t o a r e i : Ca o mireasă cu totul fără priha nă a Făcătorului.. Alungă . şi cu rîvnă şi cu ioc i a pierdut. Ca pe vrăjmaşii lui cu O re Irm o sîmpreunare : C e l ce şa d! e Naşterea în slavă. şi pe Maica împreună cu Fiul o slă vesc. .a născut pe Tine. & nevoinţelor. Irmos : Spăimîntatu-s-au toate. în sfîntă bi serica Domnului. binecuvîntînd pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Simt. 1 a îndeplinire a adus acel sfat fără de lege.au temut a se atinge de el şi mort fiind. de ostaşul Lui. .. şi fă c i n du. Născătoarei Pe ceea ce Te.. viază acum la Dînsul veşnic. ai trecut prin toc şi prin apă.a sfătuit preanelegiuitul.au adunat toţi împreună. Şi cu Lui.

stăpînă. . stăpînă. Depărtatu -s-a de la Dumnezeul Cel ce mîntuieşte. Cel ce gră . a aflat pe cel cu nume mare. Teodore ! Pentru . păgînului. spre folosul al ind de faţă Tu.a şi din minte cel cu nume rău.se..1 lucrător de priveghează.. .a făcut mai călduros viteazul . ortodox. a N ă s c ă t o a r e i : Nimeni din cei ce aleargă cu căl dură Ia a ta folosinţă. ci pri cere etenii şi fiii nunţii Tale. pe Tine Te os î n t slujesc. nici primejdia cea stricătoare de suflet. Alt canon Irmos : Cu dumnezeiasca lumină. cu Maica Ta cererii. cu cunos cut laude de toată noaptea a Izbăviţi minunea fiind astăzi. pe poporul care este moşte nirea Sa. Pătimind s . 1 Alt canon Irmos : Marea vieţii văzînd-o. de pot posti.. şi cu nebu nie s-a sculat asupra credinţei . şi mai -ma. . a zis. . şi cu credinţă închinat. nici după moarte nu s -a depărtat de fapta cea bună. Mmiuitoruîe. şi aşa se vo r feri de bucatele cele spurcate ale vrăj maşului.. şi săgeţile tale. că şi mort fiind. vrăjmăşiile al mîntuirii celor ce iubesc arătarea celui iubit oamenilor.. pînă Ia sfîrşit.ne şi ne învaţă. Deci ascultă : Grîu fiert să îm părţi poporului. Străină era mai înainte minunea fiicei lui Dumnezeu şi ceea ce . area a 6-a : pătează şi ŢieCIţi Irmos : înţelepţii Iui Dumnezeu.ieşti cu mine ? Arată . viază şi ce s. şi răutăţilor tale stînd lucruri uimitoare. se dar crede cu mărtu risirile rămîne mucenicilor a primit credin ţă neîndoielnică pururea minunat.. l.relui Păstor arătîndu -Sc.a învăţat cum să strice sfatul celui fără de lege.mindu-se arhiereul a întrebat : Cine eşti Tu. ca să nu treacă cu vederea.. şi cu prietenul Tău. A Născătoarei de Dumnezeu : Λ rhiercul cel dacă de a atunci cu totul sfatul minunîndu. acelei viclenii.a trimis ajutător cît mai degrab pe pămînt. purtăto rul de biruinţe Teodor. Slavă. Mirele.a făcui mai înţelept. căci deprinzmdu. Doamne. Şi a c u m . tău.. făcîndu ..te pe tot creştinul puteri dumnezeieşti.. Dar grabnicul ajutăto r aî celor ce L-au chemat în adevăr şi cu căldu ră. şi lucrînd s.cel că grabnic fi primeşt e harul. amîndu ror mulţumire vă aducem. ci degrab le-a dat lor mijlocul spre stricarea Slav ă. prin mucenicului dumnezeiasca ta rînduială. depărtatu -s. cum vom afla mai degrab ajutorul. din după rugat pe Dumnezeu. Eu sînt însuşi Teodor mucenicul.a arătat. D intru înălţime s . şi săvîrşitor împotrivă. dar î n locul acesteia. Dăruieşte Dumnezeu dar pe Teo Nimic nu pot asupra mucenicului arcurile dor cel numit cu numele darului. niîntuieş .se bine cu lupta şi cu biruinţa asupra tirani lor. Cît este de mare minunea ta şi preamărită ocrotirea ta.172 de luminat pe luminata Stăpînă şi rrrrrrr — - SÎMBÀTÀ pe măritul mucenic. I e vederea Ta cea străină ui .har şi odată u nu are a se ruşina. rugăciunile lor nu le-a trecui cu vederea nicidecum.

icälre a c u m . a răsturnat planurile cele spur cate ale Paravatului. în Cel ce Te pe pu scau nul înlăuntru.năvoirea 1o 7s 3 . care prinde pe cei deştepţi în vicle niile lor şi are grijă totdeauna de noi robii iui. adună turma lui Hristos şi porunceşte cu tărie să nu cumpere nimeni nimic din cele puse în piaţă. adică piine şi băutură. care era ostaş din ceata tironilor. Episcopul a vrut să ştie cine este aces ta care poartă grijă de poporul creştin. un nebiruit.Şi ştiin X d cA POSTULUI ă poporu l nostru al lui Hrist Tatălui şi cu cercetarea Duhului Pentru aceasta îumi.credmcios cîştigînd pe Hristos.protivnice cu mulţumită cre dinţă Te cele le. căci sînt spurcate de necredinciosul împărat cu sîngele jertfelor idoieşti !». făcut. El a stăpînit sceptrul împărăţiei romane după Constanţii]. 111 mai cu seamă in săptămână întîia a Pos .lă-te cît mai repede.ai întru călcat. dimpotrivă în cerca cu altfel de purtări să-i facă pagini. In aceeaşi zi. arhiereul cetăţii. i-a răspuns Marele Teodor. S I N A X A R I N S Î M BA TA I N TÏ 1 A A SF I N TU L U I Şi MARELUI POST Sinaxarul diu Minei şi apoi acesta.ului Mare caută să se curăţească şi să se apropie mai mult de Dumnezeu. căci pe de o parte îi era ruşine sa se poarte crud cu ei.ai tăi. nedumerit.nează . a N şi că t o rugăm: ■ arei : rată iciLocaş gamŞal ne mîn luminii şiă ssălăşluire cu a tuieşte pe robii Cuvîntului te. care vede iotul. «Fă-le colivă. prăznuim ne obişnuita minune săvârşită cu ajutorul co livei de Sfîntul şi slăvitul mare Mucenic Teodor Tirou. mult lăudăm. A poruncit asta cu gîndui că se vor spurca mai c u seaină în aceste zile de curăţie cei ce vor cumpăra aceste mîncări de post. l-a întrebat : «Cu ce au să se h r ă n e a s c ă c e i c a r e 11. pe cel în viaţă de încununat veci In Teodore. şi să pună in locul lor altele.mă. şi cu cunună cerească te -ai Teodor cel în viteaz lupte. nedumerit iarăşi. după ce au fost mai iniîi amestecate cu sîngele jertfelor ido . Dumnezeu a trimis la I. numit de aceea şi Tiron. Episcopul s-a sculat îndată şi a vestit asupra înşelăto rului. ca să le potoleşti nevoia». c O N I) A (' U F.udoxie. pe faţă şi pe ascuns. Prefectul a adus Ia îndeplinire îndată porunca : a pus în toată piaţa mîncări şi băutu ri pîngărite de jertfele şi spurcăciunile lor idoleşti. pe marele lui mucenic. De aceea s -a gîndit vicleanul şi nelegiuitul să -i spurce oarecum pe ascuns. . l-a întrebat : «Ce este aceea. Siîntu! i-a spus din nou : «Teodor muceni cul lui Hristos. ca un sîmbăta celei dinţii săptâmîni a Postului Mare. colivă ?». pe tim pul Iui Iulian Paravatul. porţi primind. şi neînţele gind ce-i : pune. . care nu ştia nimic de planul împăratului.a arătat puternic biruitor nebiruit. trei ori ca pe cel ce este apărător al f Credinţa I c o s adevărului. glasul al 8-lea : Sfînt. cafericit. pe Teodor. dacă nu vor cumpăra din cele ce se vînd în piaţă ?».. îuî Hristos ca o pavăză Pe Line. Necredinciosul împărat 11 -a viul să-i osîndească dintr-o dată. Aşa numim noi evhaite nii griul fiert !». Mare prigoană s-a pornit împotriva creştinilor. fiul lui Constantin cel Mare. i-a răspuns sfîntul.a u m e r i n d e a c a s ă . nici cu cruzime şi nici cu neomenie . Feodor a stat înaintea episcopului aievea şi nu in vis şi i-a spus aşa : «Scoa. trimis de El în ajutorul vostru». şi trecuse de la Hristo s la închinarea de idoli. inima ta. Dar ochiul lui Dumnezeu. Episcopul. a chemat pe prefectul cetăţii şi i-a poruncit să ridice din piaţă obişnuitele cumpărături de mîncare. s . cu bu . Care cu gînd drept . iar pe de alta pu se temea să nu se înmulţească mai mult creştinii. «Grîu fiert. Că dumnezeiesc dar ne ai dăruit pe pătimitorule. Epis copul. terile luminii.tine . .leşti şi au fost spurcate ia facerea lor.

Amin. . pentru Cel ce a binecu vântat această zi cu odihna şi cu prăznuirea cea de acum a mucenicului.ta sîmbetelor. astăzi dezleagă iegile pos tului.se. Mai întii a fost supus la mari suferinţe.rile. care stri gă : s D ătător de rou te. şi ferin > 7 > du se de hrana pierzătoare. ..l încununăm cu începătorul neamului cunoscînd mai cîntări de biruinţă si cu cununi de înainte mîncarea cea pierzătoa re de suflet. Cu toate că unii au venit la el cu scopul de a-1 sfătui să se lepede de credinţă. y ceea de ce esti binecuvîntată. jertfeşte mulţumi tele cele . oamenilor. Cintarea a 7-a : Irmos :N-au slujit făpturii. să . şi-a dat lui Dumnezeu duhui său în mijlocul cuptorului. de praznicul de acum. mîntuire. Dumnezeule.Ir cm a os ă n u s e u i t e c u t i m p u l rănesc pc toţi credincioşii. pe care cel mai mare şi mai viteaz dintre mucenici. dar înţe leptul tuturor a stricat puterea ta. har de folos dă celui încununat. stăpînă.. Şi să Sse îngrădească gura ta care a uneltit asupra noastră sfat fără de luliane fără minte. cu lumina pome nirii lor. Preacurată .ceasta Maica Ta si y mult-minunatul robul Tău acesta.însa cu vicleşug asupra şi mai presus de minte noastră. cu el îm preună. Să ne odihnim în sîmbătă de astăzi. Bine eşti cuvîntat Dumnezeul părinţilor V UI7U11 Ul CUUl. faptă aşa de mare a mucenicului. săvîrşind strălucit prăznui . noştri. Cintarea a 8-a : Irmos : Mîntuitorule ί y y^is. Nepătimind nimic din pricina aceluia. pe Cel care a mîntuit pe ί JL toţi ' din stricăciu ne. că nu este lege drepţilor Tăi. Dumnezeul nostru zădărni ceşte ceea ce s -a Mai presus de cuvin t a fost ză mislirea ta vărsat dintr . Pentru a . plină de har muceni cesc şi de dumnezeiască putere şi pomenire de mare mîntuire. împărate cel prea fără de lege. Nea ce a umplut de bucurie cu — naşterea cele cereşti şi cele pă . Aşadar. cei ce strigăm către Dînsul : har naşterea ta. pe tine te mărim. Dumnezeu Născătoare. păzind pe poporul lui Hristos curat dinspre cele necurate. a N ă s c ă t o a r e i : umplut de răutate .SoÎMBĂTA 174 MareA l el t Tc ea on do on r.mînteşti. .. in urmă a fost aruncat intr -un cuptor foarte încins. Pentru aceasta acum. Cu rugăciunile lui. nu s-a ferit . Cît este de dulce. drepte Stăpîne.ai. JZ1 N Pe acest Mare Teodor l-a chinuit cumplit păgînul Vringa pe timpul împăratu lui Maximin. în urmă sfîntul a dat foc templului zeiţei păgînilor. încetînd ostenelile cele de ieri. Că Şi împăratul împăra ţilor şi Domnul a c u m .. iar credin ciosul tău popor de y >> la mucenicul tău mai înainte învătîndu . . mare si vesel al tuturor. laude. . Cu adevărat aceasta s -ar putea zice cea în tîia între sîmbete şi sîmbă .. totuşi n-a vrut. inima ta toa tă s -a lege. mi luieştene şi ne mîntuieşte. că ai năs cut după ne dai nouă cu adevărat ! trup pe Dumnezeu. şinează . iar podoabele templului le -a împărţit la săraci. ni l -a însemnat nouă cu o minune. şi ai mîntuit din cuptorul cel tiă -.te. după ce a pătimit multe. ru - lavă . în această vreme de întristare.. Pe cel ce a stat împotriva balau rilor celor răi şi a biruit pe cel stri cător de suflete si vătămător de tru A Nă scă toarei de Dumnezeu : puri însufleţite.

şi mare a . pecete cîştigîndu . Pe care pecetluită.. S lavă. prealăudate.Naşterea cea Celui ce ie-nu a mărit pe a tine.I N Î N TÎ I A SA P TA M I NA A C n mîncările cele curate aîe împă ratului Dumnezeu. dumnezeiască. aceeaşi rîvnă. -------------------------1 ta. P O S TUL UI a stiălucit întru slavă mai mult de cît toţi mucenicii . . a făcut netreb nice Cel curat întinăciunile împără ţiei celei fără de lege. Tecum ai din văpaie. de sfatul celui fără de f a u:i apărător bine te .a născut. Alt canon Irmos : Din văpaie cuvioşilor.iutător nouă Teodore. îmbărbătează -te Biserica lui Hristos. fericite. acoperămîn y 7 LL»1 t^W^^V Ä V«· ^ ..ne Ş2 aceasta mai mare dai. te pun mai presus de toate cîntările. aşa şi acum pe noi căzut în mint primejdii. Fecioa ră . prin vicleană meşteşugirea Şi acum. şi isprăvile lor tăi. A Născătoarei de Dumnezeii : Moartea cea cu dragoste a mucenicilor adeverează taina ta. ne-ai uit însuti. şi câ este iarăşi ocro titor Pe tine cu cartea Iui Dumnezeu cea credinţei. cu dumneAlt canon Irmos Pe Ajutor pe tine aflîndu-te noi cei ce am zeiasca putere. Minunea preafericite Teodore t ce spune taina naşterii tale. pe tine te mărim întru toţi rosul tău ajutor. Că prietenii lui Hris . în toată lumea laudă.. singuri pe sineşi vitejii s-au jertfit. ajutătoarea. Pentru adunîndune cinstim şi te mărim întru toţi vecii. aşa mărind toiodată pe mucenicul tău. celor ce cinstim acum cinstită şi Aseară s a sălăşluit plângere robi vecii.scăpat . străluci te Cîntarea a 9-a Irmos -.tai Hristos. Ştiind în tot anul.. ca Văzînd dragostea ce te laudă destulări. purtătoruleprin de biruinţă mucenice lege şi al răului viclean..·#· a N ă s c ă t o a r e i : harul ccl din el al eeiui ce Nu încetăm a te lauda pe dne. toate laudele.1 avmdu făcător de ca bine. şi biruieşte pe cei ce se luptă cu tine în zadar. şi cu izbăvi tor de Dumnezeu a-L vedea. Fecioară. ca şi viteazul căruia îi cînli cîntările de mulţumire. Care a suferit de bunăvoie patimă. slavă înălţăm lui Hristos.ai ară . pe tine te pe tine. pe o Născătoare de Dum nezeu. iar întru acea ce ni s. Preacurată. pretutindeni la cortul mărturiei şi la Ş i acum.. Cel ce S. Fecioară. Slav ă . căci crezînd ei lui Du mnezeu. şi cu preamă rită mijlocire a facerii de minuni. a Născătoarei : luptelor taie.a săvârşit prin celor sfintele tale în Pentru aceasta cu dreaptă credinţă. răbdatorule. şi dumneze iescul aiutor celui lepădat de noi .. căldu s. dumnezeiauneltirea vrăjmaşului.a făcut.ios şi de faţă şi departe fiind. a sfinţit a şaptea zi. de tine se îngrijesc. Mucenice Teodore.. şi credinţa cită este. şi aduc la tine. Alucrurile îl arată că şi Născătoare i d e Dumn e z e trăieşte u : după sfîrşit. pe care împreună cu stăpînă tuturor îl slăvim. dăruieşte . fericită pomenirea ta.. mucenice al lui se Hristos. mucenice.. înceta f i rugător prea nestricată. mu cenice al lui scă grija ta. IA cel ce se părea de demult a ii mort. Nu se pricepe mintea omeneasca a stă dimineaţă bucurie a strălucit. fierbinte şi mijlocitor către Dumnezeu leargă împreună mulţimile de ^ * pentru noi... -te pe îlomărim.

însuşi tale. a celor ce cu dreaptă credinţă săvîrşim purtătoa rea de lumină pomenirea ta. sfinţenie şi bogăţie rodul Tie ne rugăm : Roagă p > O Slavă. stă de faţă.L sa mîntuiască si să lumineze sufletele noastre. cîntări de Vredniciile tine.. plinind cu osîrdie prin chinuri. bărbat întrarmat ai dreptei noastre credinţe. minunilor tale. zicînd al mucenice cu : lui bucurie acum. P de Dumnezeu dumnezeiască viaţă..Λ voinţele L ostenelilor Stihirile sfîntului. şi cu credinţă să ne veselim. roagă -le pentru cei ce te cinstesc pe cununi.. Jt 7 nezeiescului mucenic să ne ospătăm toţi. Bucură tă. sică cuHristos toti sfinţii.. îm preună t o a t ă uneltirea celui cu îngerii siînd acum înain tea scaunului u iui Hristos. Născătoare de Dumnezeu. iubitorilor de prăznuire . Cel ce l. care ai odrăsîit 9 7 : Dir devieţii. cu bucurie luînd răs plătirile Hristos. . izbăvindu -ne pururea de Purtătorule de cunună. Teodore. a Născătoarei : lisus. grabnica sprijinitoare viclean. glasul 1 : strigăm ţie Podobte i e prealăuda : C e e a c e e-ş t i bu c u r i atoate cetelo r. împreună de Teodore a mărit pomenirea ta. viezi împreună cu Dîn. şi de lu mina cea de acolo umplîndu-te.. glasul : stricăciune lumea cea pierdută. sfinte. 9 Stih Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi ( Ps. lăudăm. de trei oii fericite. şi cinstind luminată pomenirea sfîrşitului lui. Deci aflînd mîntuire. biruinţă . 12). Lbs tul cel curat şi fără prihană. la noi acum ajungând.suî.. chemarea ta cea de Dumnezeu dăruită.I minune. şi mucenicilor cetele cu binecuvîntată. te cu . şi ocroti - SÏMBÀTÀ > » toarea noastră cea neînfruntată. dar Iui Dumnezeu cu adevărat.. te. L. daruri bogate cîntăreţilor tăi cu dreapta Sa dăruindu -le.176 tul. tu eşti vita Slava. între femeile Dînţuiesc de biruinţă adunările Teodore. toată strălucirea cu ostenelile ceie muceniceşti tăria ta dar primit lui Dum nezeu ai adus. Pe Care roagă ... Teo dore preafericite. Hristos. glasul al 6-lea cea adevărată. Şi acum. toată răutatea.ne. cre dincioşii. stăpînă. cinsteşte pe adunîndu -ne taină de să . vrînd lăudăm ne să cheme din ca îngerul : A S TI H O A V N .. ca pe un toată lumea.a sălăşluit Domnul A LAU DE însuşi L ştie... bucurîndu. şi aflînd pe Acela de Ca re ai dorit. purtătorule îngerilor laudă nevoinţele răbdării tale .. să se î nţelepte. roagă -te neîn cetat pentru pacea lumii şi pentru mintuirea noastră. Se pun 4 stihiri. în biserica ta..ai purtătorul arătat lu mii. glasul al 4 -lea.. a adus cu sine . Căci cu adevărat tot cel ce aleargă la biserica ta. tu turor celor scîrbîţi mî ngîiere te-ai dat. Pe Care iubindu-L. S . a Născătoarei în precum toţi pînteceîe 9 tău. Cu prealuminată prăznuirea dum - Păzeşte pe rugătorii de s utăi im.ai căutat. mucenic e prealău date ( d e d o u ă o r i ) . 91. cu un glas 9 9 P Cv 9 O de credincioşii > 7 Născătoare. că ai născut bucurie la IN viteazul oştirii celei de sus. Cu numirea ta cea după nume. să lăudam cu cîntări pe Şi acum. LUMI NI ND A Podobie :Cu Apostolii să ne Bogăţia şi lumina dreptei credin ţe si adunînd. si însuşi Dătătorul de 7 ? f lisus.o întru tine. întru care miluiască sufletele noastre. pur tătorule de biruinţă.a mărit.

A A POSTULI d ÎNTÎIA IN Ş i c epe alal tă sl u j btoată ă a Utr e n i e i . neluînd în sea mă chinurile şi locul cel vremelnic. Se a şti . ai făcut zadarnică uneltirea celui lepădat împotriva credinţei lui Hristos. să se* caute tipicul de la sfîrşitul cărţii. o. cînd mă rog către Tine (Ps. a înflori ( P s . şi va Stih : Auzi Dumnezeule glasul meu. glasul al 4-lea : Dreptul ca finicul va înflori şi ca ce drul c e l d i n L i b a n s e v a î n m u l ţ i ( P s . 63. Prochimen. apoi Ceasul întii şi apolisul. 1). de se va întîmpla şi colivă.te cu cîntări. arătat neputincioasă pâgînătatea idolilor şi cru zimea tiranilor . . . în \ eşte noi de nevoia săvîrşire de minuni muceniceşti.tor al idolilor şi mîntuit or şi păzi tor al turmei lui Hristos şi ocroti tor al nostru lesne ascultător. 9 1 .6). A ob ice ea lo ura din rie Cc ăe s ntu m ai die e ds otu it se î n gL ăa dv u el es ăC u se v iă os lu i P u ia c ne os stt rm u aS a P vo as t ş i : dlia n B au le m nu în ce pă er şitn et eîln re p rt re u lş u de Dm um ea z eF ul oP n nu av eă st to ir i ila Du i nn ic ră i ir li o rt . 13). • S t i h : R ă s Mucenicului ădit fiind în casa D o m n u l u i . tainic ai Lui. Stil» . 91. de auzul rău nu se va teme. . 12 ). te rugăm: Să se dăruiască prin tine Slavă. 1 post ne curăţim detăi.ne. C HI NO N ICUL ' spurcate ale jertfelor idoîeşti.găciunile tale pe cei ce săvârşesc pomenirea ta. 11). de 1 3 )la . păzindu -1 prin înştiinţare minunată. . bem şi vin cîte două pahare pentru s â cuvine nt.nile şi de vrednicilor robilor şi ne izbă necurăţiile cele sufleteşti şi prin dovezi şi lupte vitejeşti asu . şi închi narea apărîn d-o cea cu cugetătoare puterea intru pomenire veşnică va fi drep tul.. glasul al 7 -lea : Veseli-se-va dreptul de Domnul nădăjdui întru Dînsul (Ps. a N ă s IM căto a r e i SA P TA M ne . 63. întinăciu . şi cu minunile Teodor. cela ce eşti al dumnezeieştilor daruri şi cu fapta şi cu numele. Aliluia. Pen tru aceasta pe tine ca pe un surpă .e l u i n o s t r u Eftimie. la litera L. ne în întărim prin credinţă întru curţile cas ei Dum nezeului n o s t r u vHristos. . Apostolul zilei şi al sfîntului. de toată primejdia mîntuieşte cu iu. măsline albe şi negre şi iierturi cu untdelemn . cerînd El să dea mîntuire sufletelor noas tre. Se mănîncă bob fiert.. Pentru aceasta şi cu darul sfintei postiri luminîndu. glasul al 8-lea : sufletelor noastre iertare şi luminare. Cu muceniceasca ta îndrăznire cea către Dumnezeu. Cind Aflarea cinstitului cap al Sfîntului loan Botezătorul sau Sfinţii 40 de Muce nici cad în duminica cea dinţii a Postu lui. dşi u p ne ă r cazul.. a părător făcîndu -te poporului celui dreptcredincios.stindu.te. cin . Teodore. purtătorule de biruinţă al lui Hristos. 9 1 .pi a patimilor ne îmbărbătăm.Ş i a c u m . Stăpînă primeşte rugăciunile Că pnn uială . Cu bărbăţie mucenicească creştineşte întrarmîndu. Evanghelia de la Marcu şi a sântului de la loan. in c urţile casei Dumnezeului nostru va înflori (Ps. pe 8. La masă se citeşte Cuvintul cel de laudă pentru Sântul Teodor al Sfîntuiui Grigorie de Nisa. Ci. Răsădit fiind in casa Domnului. Ali luia (P s · Π1. de bucatele cele ' I LA L I T U R G H I E Fericirile din Canonul Sântului : Cintarea a 3-a şi a 6-a.

credincioşii. cinstitoarea împărăteasă. noi drept. Veniţi toţi să cădem cu gînd binecinstitor închinîndu-ne. strigat-am. Cinstea icoanei se înalţă la chipul cel dintîi. si ne toti îi păgînătăţii cu nespusă preve dere. să cădem in pri vinţa lor în păgînătate. îndrumaţi drept cu bucurie slăvind pe Do mnul. glasul 1 : Lumea toată se veseleşte că iată. risipind înşelăciunea păgînătăţii şi luininînd inimile celor credincioşi. zice Sfîntul Vasile.. şi cei cheamă te. credinţă.cum.. împodobindu.se ca o mireasă. y surpat credinţe spre toţi.StMBÄTÄ SEARA Se face obişnuita priveghere L A V E C E R N I A M I C A ÎNTÎIA A SFINTULUI SI MARELUI POST I) I M I N I ( A a dreptei un nor La Doamne. Să smeriţi să ne -prăznuiasca am înălţat duhovniceş astăzi îa dreapta yΛ.. . SE alcă tuire a lui Nicolae.. cinstitelor icoane ale lui Hristos.ne acum. A cum s-a întins lumina ca din înălţime stăpî nirea Biserica iui Hristos. Domnul Podobie : Ceea ce eşti bucuria. Cu sfintele icoane se luminează a . ne adunăm fiind dar cu u n gînd şi cu de o credinţă.. Pen tru aceasta cu dragoste cinstim icoanele Mîntuitorului Hristos şi ale tuturor sfinţilor . se pun patru CARE POMENEŞTE DREAPTA CREDINŢA s t i h i r i ş i s e c î n t ă p o dÎN obn i c e l e . ca nu cumva adunîndu.

şi cu dreaptă credinţă ÏÏ slăvim. a iui Petru. patru podobni ce. . Dumnezeu prooroci.Îumină . Ş i a c u m . LA S T ί H O A V N A 7 ^ f Sia- vind pe Dumnezeu. cea făcătoare a d u c e ţ i D ode m nstricăciune ului slavă numelui Lui. Troparul. ai binevoit a Te cu prinde. că nesuferind a sluji făp turii. cu lumina dreptei credinţe inimile S t i h i r a .. strigat-am. ertenia mică şi apolisul.a ştiut de nuntă. pe care Stih : închinaţi-va Lui în curtea cea sfîntă a Lui. născînd pe Dumnezeu-Cuvîntuî.. ' y faptele y cinstindu. mult Milostive.ceasta înscriind chipul asemănării Tale.ÎNTÎIA A e POSTULUI Slavă.şle s . şi lu minează lumina cea mireit.. Pentru a .toare. om S. mai pe urmă întrupîndu-Te. glasul al 6-lea : Podobie : i oată nădejdea punîndu -şi. unit cu oamenii şi aici pe pămînt văzut. Pentr u ale căror rugăciuni învredniceşte . Pentru care ca un în durat.... din pîntecele cel nematerial şi fără de trup al Părin telui. Te -au vestit a fi Prunc-întrupat.. Stăpîne. se pun 10 stiluri.ceasta toţi Slavă. cîntînd : 3 stihiri ale învierii.te. Stăpîne. spre dragostea Ta înălţîndu -ne . pe tine te mărim. şi grăitorii cu de înşelăciunea cea întunecată a iui Arie a încetat.. e Tine cel necuprins. fără numai Ţie Fă cătorului. asul al 2-lea : să ne luminăm ? La Doamne.. Umile. Căci cu luarea trupului. învredniceşte de luminarea Ta.Te.. A Cărui asemănare trupească scriind. a lui Macedonie. Pentru a. proorocii cei insuflaţi cu Du hul Tău.fiind cuprins. a lui Sever şi a lui Fim..a văzut... . 3 ale lui Anatolie şi. Că Dumnezeu dă drepicred 1 ncioşi 1 or toiag de tărie cu înălţat . scăpînd. din cea care n.ne să trecem fără pri hană măsura postului. cu cinste ne în chinăm Lui toţi credincioşii. glasul al 2-lea : Preacuratului Tău chip. Şi acum. . fără început. de lume toţi evanghelice . încuviinţarea Teodorei. mai înainte au vestit-o.. Fecioara.au depărtat şi s. din preacurat sîngiuiile talc pentru milostivirea cea preaînaltă. a Născătoarei : eS^n ce este LA V E C E R N I A MARE 179 ovăzul după firea cea tara început şi dumnezeiască... Stih : Aduceţi Domnului slavă şi cinste. . Născătoare de Dumnezeu.. Podobie : Casa Piratului. De pierzarea necredincioşilor. şi din . urmînd dumnezeieştilor aşezăminte ale Nu se mai laudă mincinoasa învă ţătură a necredincioşilor. Cu cuvintul vestindu.au făcut părtaşi patimii Tale.tr. a Născătoarei : cu credinţă cinslindu . g lcredincioşilor. Care ai strălucit mai înainte de lucea îar. viaţă fără de sfîrsit au dobîndit .. pe cei ce laudă învierea Ta cea nespusă şi cinstită..ai fruntea celor smeriţi. ai luat şi toate însuşirile lui.Te. cu cuviinţă îl sărutăm. Doamne. Din firea Ta cea dumnezeiască ne .însui luăm harul tămăduirilor. din Triod.

înceta a-L ruga pentru cei ce te cinstesc. şi cealaltă urmare a Privegherii.. pe scînduri şi pe sfinţitele vase. stihira hramului Slava.DUMINICA 180 veşte pe iubitorul de oameni Dum nezeu. icoane ale lui Hristos. cu adevărat Maică te -ai cu nos- Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu. nu purtîndu... Pentru cu Şi acu m . care legea Domnului bine aţi rînduit. Căci voi v-aţi arătat şi mijlocitori ai Legii celei Noi a lui Hristos... . Ş i aP cu . Că iată Biserica se îmbracă cu chipul cel după trup al lui Hristos.. precum zice Vasile.L în braţele tale şi ca o Maică. să nu ne înşelăm. toate sînt preaslăvite. cerînd pentru rugăciunile rm e ... Şi acum. Să se îmbrace cu ruşine cei ce nu cred aşa ! Că nouă ne este spre laudă chipul Celui ce S-a întrupat . Iar de nu este Priveghere. Şi acum.. .. Ca ţinînd icoana Aceluia pe Care îl cinstim. şi celor ale Slavă. ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită. sc i : Hristoase Dumnezeul nostru. chipul cortului mărturiei cel mai dinainte însemnîn du-1 şi credinţa cea dreaptă cinstind.. trece la chipul care s-a închipuit.. ' (* zice întii troparul învierii a poi Slavă.. I ropai ul : Născătoare de Dumnezeu.. îndrăzneală Dînsul cîştigînd . Hristoase Dumnezeule.. aducînd laudă de mulţumire lui Dumnezeu. Cel ce S.. joate tainele talc sînt mai presus de Mîntuitorul nostru. Prea curată. Pe acela credincioşii sărutîndu -1.. . de Dumnezeu. LA T I T l E După obicei. este voia. Şi mutîndu -vă la cer. lepădînd păgîneasca credinţă a celor necredincioşi.a născut. glasul al 2-lea : Kucuraţi -vă cinstiţi prooroci. Care pentru dînsa a răbdat patimi de Şi cu cinste să ne închi năm sfintelor bunăvoie. a l aceasta Născătoa r e imulţumire : strigăm Ţie : Toate le -ai umplut de bucurie.. Păzeşte mă sub . să ne dăruieşti nouă mare milă. a Născătoarei. mîntuieşte poporul Tău $i binecuvintează moştenirea Ta. glasul al 2-lea : Strălucit -a harul adevărului : cele ce s -au însemnat de demult umbros. să strigăm : Dumnezeule. acum arătat s au săvîrşit. şi ale tuturor O. care sînt însemnate pe pe reţi. Pe Care ca pe către un Prunc. cele de demult ! Că cine a cunoscut să fi născut maică fără bărbat şi să poarte în braţe pe Cel ce cuprinde toată făptura ? A lui Dumnezeu. ca şi cu o podoabă mai presus de lume. Cel ce ai venit ca să cuget . minune mai nouă decît toate minunile sfinţilor. acelaşi glas : preacuratului Bunule. pe Acela rugaţi -L să împace lumea şi să mîntuiască sufletele noastre. Născătoare mîntuieşti lumea. cerînd Tău chip ne închi năm lelor iertare greşea - noastre. şi credinţei v -aţi arătat stîlpi de neluat şi de neclintit. Căruia cu dreaptă credinţă ne închinăm. după Tatăl nostru. Că de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce. a glasului din Octoih. ca să miluiască şi să mîntuiască sufletele noastre. nu făcîndu -I Dumnezeu. a Născătoarei.. glasul al 2-lea : Preacuratei şi ale tuturor sfinţilor..a ca uN ră a tă et o i are Maicii Tale. Pentru că cinstea icoanei..

strigînd : Tu eşti puterea .. e două ori. împodobit Se veseleşte de Tine Biserica Ta. orii în chip proorocesc să ne stropească nouă din cer astăzi roua făcătoare de viaţă pentru înălţarea credinţei.■ Catavasie : 181 ÎNTÎIA A POSTULUI D U M I N I C A D I M I N E A Ţ A cut născînd pe Dumnezeu cel ade varat cu icoane după obiceiul creştinesc. «Hristoase... Cel ce n e-a arătat o împărăteasă binecredincioa să şi de Hristos . înălţa rea cinstitelor icoane. Pe Acela roagă .. g l a snoastră. Şi acum.. Preacurată. cetele îngereşti şi adunările omeneşti în chip deosebit prăznuind.. ul al 4 .a .. Datu-s.. eniţi să i r m ogînditorilor s A d î n c u l M ă r ide i R o Dumnezeu şii.. pedestru trecîndu-1 Israel «cel bucurăm.. cu voia şi cu sfatul cel din în demnul lui Dumnezeu. săvîrşim zi de bucu rie . Slavă. dnoastre.sfinţenie ne La Dumnezeu este Domnul. Cel ce a dat pacea. acum ce rul şi pămîntul se veselesc.. troparul sunetele «udate. al Născătoarei : Toate tainele tale sînt. mai presus de fire. c a n o n u l ăltînd p e 6 . Slavă. A p o i o b i ş n u i te l e C a ti s m e ş i c e a l a l t ă r î n d u i al ă d u p ă o b i c e i .. rea mare facere de bine văzînd. înţelegerea şi unirea Cintare a l ... cu mîi nile să plesnim şi să lăudăm pe Dumnezeu. şi puterea Ta lcătu i re a I nCel i T e o fce a n . ai făcut cît este A de mare. al împăraţi lor Mihail şi Teodora... u bun vers să vestească trâmbiţele cele de taină ale Apostolilor lui Hristos. al Crucii-învierii şi al Născătoarei de D u m n e ze u . î n v i e r i i . cu veselie astăzi noi cre dincioşii strigăm : Cît sînt de minunate C A N O N V I Triodului lucrurile Tale. ş i d i n T r i o d .L să mîntuias ca dîncul Roşii urme ne acum noi Mării toţi cu preacu .. căci pute rea lui Dumnezeu a întărit Ortodo xia. a Născătoarei : ocaşul tău cel sfinţit luîndu -1 noi credincioşii. care au ţinut credinţa cea dreaptă. TV. Hristoase.. Şi acum... t o a te p e 8 . cu mîinile lui Moise «în Tău chip. chipul crucii.iubitoare împreună cu odrasla ei cea de Dumnezeu încu nunată.l e a : Cintarea a 3-a : Irmos : ge veseleşte de Tine.. T u se mai înalţă acum sprincea na păgînilor eretici . Slavă. adică mădularele lui Hristos cele despărţite. Catavasie : Armele păgîneştilor eresuri adevărat au pierit .. Preacuratului de demult. Si acum. ne rugăm să ne luminăm acum cu harul cel lu minos. că văzînd locaşul tău... adunate în unire... a Născătoarei : » ă lăudăm pe Hristos..au astăzi Bisericii biruinţele. Preacurată cinstită. puterea lui Amalec «în pustie a biruit». Canoanele se citesc astfel : al învierii.

luminat o vestim. Preacurată Maica lui Dum nezeu. .. ca să petreacă în vea cul veacului.. Peste tot pămîntul a strălucit lumina veseliei.. a Născătoarei : ffînditoare la Dumnezeu. lumina mea in Iu «me ai prin demonii se go nesc a lui care Hristos. Doamne. cunună.I să se prindă cu rîvna Ortodoxiei şi cu C credinţă să strige : Slavă puterii i Văzînd că se luminează dumne Tale. minunile cele împărăteasa cea împodobită cu na Lui cea Cneîntinată şi chipurile negrăite răstignirea cea de bunăvoie . Doamne».Slavă.voia . ca nişte păr taşi ai acelora. precum «se serica ta cea luminată o înnoim.nc noua frumuseţea cea Γ f i I dinţii.. mu 1 t-Miîostive.. f v - / X Celor ce cu dragoste cinstesc sim tă icoana ta.... Slavă. > Cel ce esti unul bun si izvor al bu nătăţii. gonind toată răutatea departe de la if u ca dumnezeiasca cercetare a dînşii. i l / iL » podobeşte . cu sfinI ţită cuviinţă ne bucurăm. şi dorind de adevărata împărăţie sfinţilor. sî casa ta aceasta sfinteşte -o cu harul tău. înnoieste. Cu chipurile profeţilor. Tu.. cu feţele Apostolilor. a zugrăvit icoa cu frică şi venit..... credinţă închină C i n t a r eşi a a cu 4-a : I r m o s : R se idica t p e C r u c ţie. cel dat de sus credincio şilor. şi cu venirea Lui alungă în şelăciunea eresului. strigînd : Slavă puterii «Tale. Doamne. Doamne. şi a dumnezeiescu lui ajutor. r . Ridicat pe Cruce văzîndu -Te Bisfinţenie cuvioasă lui Dumne zeu te-ai «serica. pe Tine Soarele dreptăţii. a celor ce cin icoana Ta. Lumina cea neapusă a dreptei credinţe ne-a răsărit nouă.. Mîngîietoruîui sfinţeşte Bise rica Ta. cu icoanele şi cu închi puirile sfinţilor mucenici şi ale tu turor sfinţilor. aceea care toate îe poţi. a Născătoarei : Cintarea a 5-a : Irmos : Tu.. Cuvinte al lui Dumnezeu. neclintită de valul eresurilor. Lumina cea sfîn Şi acum. DUMINICA atavasie : toase. fă . te vestesc cu un glas.rat Maică a lui Dumnezeu. cu ale Mirelui celui ne trupesc şi cu strălucirile cele înţe legătoare ale miresei se luminează maica. lumina mea. De păgînătatea cea preasiinieă iz băvind pe poporul Tău. «a arătat : pentru aceasta Bistat întru a sa rînduială. arată . a Născătoarei : necredincioşii cu * s cutremur se tînguiesc. cu sfinţenie se im J y întrupat născînd Dumnezeu C a t a v a s i epe : Cuvmtul. Tu înalţă fruntea dreptere dîncioşilor împăraţi. Slava. ceea ce eşti plină de ha ruri. cu S i şi acu m . zeieştile locaşuri cu sfinţitele cl puri ale icoanelor lui Hristos şi ale cmNăscătoarei de Dumnezeu. une Doamne Bisericii Tale în tărire.. cu po runca cea de Dumnezeu insuflată a credincioşilor împăraţi. Sionul cel de sus.. e. cuvine. Şi acum.. Preacurată si cu adevă .te păzitoare şi ocro titoare tare.

şi chipul cel întinat. petrecută pe timpul de veşnică-pomenire a împăraţilor din Constantinopol. Deci măr turisind mîntuirea. Şl se cinsteşte cu în cunoştinţă. apoi acesta. Deci. tunericul eresului Biserica lui Hris tos. din tine. şi iarăşi ia ţe slăvit . Leon Isaurul. Iar dacă sînt adevărate icoanele sfinţilor. mai înainte au Cîntarea a 6-a : vestit-o. îmbrăcat. «du-se. cătoarei : Catavasie : In aceeaşi zi. cu sîngele cel curs prin preaslă veste. şi se îmbracă cu haină de S I N A X A R vese lie. a £ Cel ce a poruncit de demult să Bună slăvire a strălucirii de de Jertfivoi Ţie cu glas de laudă.şitul veacurilor. că icoanele nu se deosebesc întru nimic de idoli. . cu fapta şi cu Se goleşte de întristare şi de în cuvintul pe aceasta o închipuim. ca într mult.ÎNTÎIA POSTULUI icos 183 «tă. C O N D A C. cu dumnezeiasca podoabă l -a amestecat. atunci să fie ridicate mai sus.. strigă către Tine un cort cuvîntător întru tine a dreptcredincioşilor. în Duminica întîia a Pos tuini Mare. Mihail şi a maicii lui.ciosul împărat Mihail. mărturisind mîntuirea. din păzitor de asini şi lucrător cu palmele. de întunericul ^necunoştinţei. S-a cuprins întrupîndu. Sfîntul Metodie Mărturisitorul. Care împărătesei Teodora şi a fiului ei. se facă cortul mărturiei. potrivit îngăduinţei lui Dumnezeu. în Frist os ne-am Mîntuitorul. Patriarhul a respins aceste cuvinte ' 9 .l a a vN ă.. un Domn pe chinăciune credincioasă Dumnezeu cunoaştem în trei fe chipul Stăpînului . şi Acestuia singur îndrăzneală Biserica preaslăvind slujind. de sîngele demonilor curăţin locuit. a pus stăpînire pe sceptrul împărăţiei Constantinopolului. îl . Porunceşte deci să le scoată repede din biserici. avînd o credinţă şi un cu dreaptă credinţă pe botez. locaşul binecredin. şi în vremea patriarhu lui Constantinopolului. 9 1 Şi acum. înalt Prea Sfinţite Stăpîne. . pe cei la Dumnezeu fiind insuflaţi. Fecioară.s S ă. glasul al 8-lea : Cuvintul Tatălui cel necuprins. mi«lostivîre din coasta Ta». Cel singur preaslăvit. de mult proorocii. pentru noi cei ce am ajuns la sfîr. îndată Leon a poruncit de l-a chemat la el şi i-a zis : Mi se pare.. Deci luînd prin ea dumnezeiasca e S. pe vremea cînd cel întru sfinţi Gherman a luat in mină cîrma Bisericii. tău cu mi nuni. a dobîndît adunarea «Doamne. care întorci dintru Această taină a iconomiei. acoperă. şi dobîndind strălu cirea ei.. Teodora. şi cu dumnezeiesc ş i La Duminica întîia a Postului Mare Sinaxarul purtător de lumină har se din Minei. Născătoare de Dumnezeu. pentru ca să nu le spurcăm necontenit sărutîndu-le şi să cădem astfel In păcat. de ce Te laudă «pe line cu credinţă». la chipul cel dintîi întorcîndu-1. cu Biseri voia «ca. Irmos : Jertfi-voi Ţie c:u glas de laudă. iacem pomenire de înălţarea sfintelor şi cinstitelor icoane.Se.

triarhal pe loan.comidia. Aşa stînri lucrurile. dar şi la patriarhul Metodie. Iar ei adunîndu -se s-au dus la împărăteasă. care pătimise multe mai înainte şi în groapă de viu fu sese îngropat. Dar pentru că şi el şi-a trăit rău viaţa. s-au dus îndată la Constantinopol şi au vestit cele ce li s -au spus patriarhului Metodie şi tuturor aleşilor lui Dumnezeu. Melodie. cu toate că la început nu voiau. nu ca pe Dumnezeu. Copleşită de durere a adormit şi a văzut în vis pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul cel mai înainte de veci în braţe. Arsaachie şi Navcratie. i -a rugat şi ea să facă rugăciuni p entru Teofil. după care a urmat Mihail Rangabe. i l-a smuls şi l-a sărutat. la rîndul ei. fiul lui. fiul său. După Leon Armeanul a venit pe tronul împără tesc Mihail Amoreul. s-a urcat Nichifor patriciul. împărăteasa îndată şi-a scos icoana Născătoarei de Dumnezeu ce-i atîrna la gît şi în văzul tuturor a sărutat-o spu. După el a venit Teo. a avut o cercetare dumnezeiască.nînd : Să fie anatema toţi cei care nu se închină şi nu sărută icoanele. care sihăstreşte închis într-o peşteră din Ni. deşi era grozav de bolnav.fil. spre a învăţa de la el cele ce sînt plăcute lui Dumnezeu şi potrivite Bisericii Lui. înconjurată de îng ri strălucitori care loveau şi îşi bateau joc de Teofil. A venit la el m arele sihastru Arsaachie şi i-a spus : Dumnezeu m-a trimis la tine ca să mergem la preacuviosul bărbat Isaia. şi le grăiţi aşa : «Să opriţi pe toţi cei nesim ţiţi şi aşa împreună cu îngerii să-mi aduceţi jertfă. După ce au părăsit şi aceştia tronul împărătesc. care a sihăstrit in munţii Olimpului. Cînd au auzit acestea. Lui Mihail i-a urmat sălbaticul Leon Armeanul. bărbatul ei. marele Ioanichie. Cînd s -a sculat din somn. s a îmbolnăvit de boală grea . bărbatul ei. Şi iarăşi a fost lăsată fără podoabă Biserica lui Dumnezeu. cinstind icoana chipului Meu şi Crucea». căci din părinţi era evlavioasă şi iubitoare de Dumnezeu. Duceţi-vă la împărăteasa Teodora.poi Stavrachie. După ce şi-a săturat cruzimea timp de doisprezece ani.I 1 DUMINICA m8 a4 i multă furie împotriva sfintelor icoan e. tot clerul şi pe arhierei în marea biserică a lui Dumnezeu. cînd au ajuns la el. numit şi Ianis.flat-o cu totul încredinţată. decît căpetenia creştinilor. Pe tronul patriarhal s-a suit mărturisitorul lui Hristos. Acest Teofil a dat la osînde şi pe depse groaznice pe mulţi dintre sfinţii părinţi. împărăteasa. Şi îndată gura lui. Toţi au cinstit sfintele icoane. Şi intr-adevăr.on. Ioanichie cel Mare. Iar Teofil. împărăteasa Teodora era foarte întristată din pricina aceasta. care era mai Pentru ce să mai spunem cite fapte şi ce fel de fapte groaznice a săvîrşit şi acest nelegiuit ? Dar şi el şi-a sfîrşit viaţa mai ruşinos şi-i urmează pe tronul împărătesc fiul său născut cu Hazara. care i-a lăsat în urmă pe înaintaşii săi în nebunia sa împotriva icoanelor. Au fost înduplecaţi din pricina credinţei ei. văzînd pe unul din cei ce stăteau în jurul lui că poartă engolpi. Şi în adevăr cel întru sfinţi Metodie a adunat poporul. care scrîşnea împotriva mult căpetenia vrăjitorilor şi căpete nia demonilor. pe care au a. Aceştia sfătuiţi fiind de prea sfinţitul patriarh Tarasie. îndată împărăteasa a pus la căpătîiul lui icoana Născătoarei de Dumnezeu şi s-a rugat ei cu lacrimi. i-au urmat la conducerea împărăţiei Irina şi Constantin. Acesta a pornii o a doua luptă împotriva icoanelor. ci ca pe nişte chipuri ale acelora care au iubit pe Dumnezeu ! Toţi cei care erau acolo s -au bucurat cu bucurie mare. cînd era aproape de moarte îşi deschidea atît de mult gura incit i se puteau vedea măruntaiele. înşelat fiind de un monah eretic ce locuia închis într-o peşteră. printre care erau şi aceşti bărbaţi aleşi : c ei din Olimp. Teofil şi-a venit puţin în simţire şi a strigat : «Vai de mine ticălosul : Din pri cina sfintelor icoane sînt bătut». au adunat al şaptelea Sinod Ecumenic şi Biserica lui Hristos a căpătat iarăşi sfintele icoane. ucenicii lui . au auzit din gura lui : Acestea zice Domnul : «Iată s-a apropiat sfirşitul duşmanilor icoanei Mele. a.

dunarea se bucură. a văzut un bărbat an să se facă aşa această sfintă prăznuire. oastea cea îngereas că.te maica Făcătondui lui «Avraam. Amin. a desfăcut-o — o. bucurîndu-ne. cu dumnezeiesc gînd cîntînd : Bine eşti cuvîntat în Biserica slavei Tale. Preacurată. în timp ce se făceau rugăciuni şi cereri pentru Teofil. a ş e z i n d l a l o c u l l o r s f i n t e l e 185 şi a a d o r m i t ş i i s e p ă r e a c ă s e qÎă te i O S T U L UL cinstitele icoane cu ajutorul unor bărbaţi cu picioarele Crucii şi că treceau pe cale o viaţă deosebit de sfîntă. a luat hîrtia. credinţa ta ! Află că pentru lacrimile şi pentru credinţa ta... că acel bărbat i -a zis : Mare este. Şi aceşti sfinţi cei care-1 duceau pe Teofil. Preacurată Stăpînă. care sta înaintea icoa nei ca nu cumva să cădem din nou în aceeaşi lui Hristos.. în mijlocul lor era şi au fost îndepărtaţi şi ana temizaţi cei Ia s ate T o n f n 9 r .. Şi acum. a luat o hîrtie curată şi a scris pe ea numele tuturor împăraţilor eretici.Ca .. Doamne. rătăcire. miluieşte-ne pe noi. au strigat: Bine «eşti cuvîntat în Biserica slavei Catavasie : . încă şi pentru rugile şi rugăminţile robilor Mei şi ale preoţilor Mei. a mers şi ea după sfintelor icoane. Doamne. iert pe Teofil. Apoi au fost Z g 1 0 i Ş t e a m e n i c a r e d u t e elf Ho °!‟ t a " ° „>“ proclamaţi cei evlavioşi care au crezut drept felurite unelte de chin. Dar numai ce a deschis Teodora gura. icoană intru totul asemenea Ta tălui. între femei.. bărbatul tău ! După aceea a spus şi celor care-1 duceau pe Teofil : Dezlegaţi-1 şi daţi-1 femeii lui ! împărăteasa din somn. Cintarea a 7-a : Irmos : In cuptorul persienesc. Şi îndată s-a trezit Acestea văzut împărăteasa Teodora. a. l-a luat a şi a plecat bucurindu-se şi veselindu-se. Mult s-a bucurat împărăteasa cînd a auzit acestea şi a cerut patriarhului să adune întreg poporul cu sfintele cruci şi cu sfintele icoane Mai presus decît cetele cele de susn te-ai înălţat. femeie.Ns Te Î Is A A lP I i t u r g h i e . neevlavtoşi şi care n-au primit cinstirea Cînd I-a văzut. s-a sculat din locul unde era. tu cuptorul persienesc tinerii una făcîndu . Ajunqînd la mărturisitori au hotărit atunci ca în fiecare poarta cea de aramă. căpătat episcope ! Nu păratul iertare Pentru rugăciunile sfinţilor Tăi mărtu risitori. împărăteasa s-a atins de picioarele acelui bărbat şi se ruga pentru împărat. Iar patriarhul Metodie. eşti cuvîntat în Biserica slavei Tale. între care a pus şi numele lui Teofil. Această hîrtie a pus -o sub sfînta Masă fără să ştie nimeni.. ă dănţuiască împreună cu veselia Bisericii. a Născătoarei supăra pe viitor Dumnezeirea cu el ! Patriarhul vrînd să ştie de-i adevărată vedenia. strălucitor la faţă. întru dumnezeiasca dragoste.Deci mai vîrtos decît cu strigăm: Bine eşti fiind cuvîntată tu văpaia focu . cu dorirea dreptei tuturor. Vineri vede şi el un înger a fost înfricoşător ascultată Teofil a că intră în biserica ! cea îm mai mare. Se apropie de el şi pare că -i spune : Ţirugăciunea. credin. Teofil s-a oprit înaintea Iui. m î i n i J e P Şl împăratul eofil.«ţe. Biserica celor întîinăscuţi şi Slavă. văzînd Izbăviţi fiind de negura acum pe dumnezeiescul popor eresului. cu un gîndcu cîntînd eşti împărăteasa cea vrednică de cuvîntat în Biserica slavei Tale. voia : Bine Teodorei.«lui aprinşi. cinste. cîntăm : Bine Doamne. judecăţile lui Dumnezeu ! — şi a găsit şters cu totul de Dumnezeu numele lui Teofil.

.. din «tine muntele cei netăiat. Fecioară. Stăpî ne. piatra cea netăiată de «mînă. pe «tine Nascăioare de Dumnezeu te «mărim». toare strălucită fiind casa ta cea dumnezeiască. Şi acum.Cîntarea a 8-a : Irmos : Mîinile întinzîndu-şi Daniel. a iubit bună -po..zindu-le. U M I N l N D A ÎNVIERII închinăm Domnului. cu cucernicie toţi să alergăm şi lui Hristos să .Sfinte. unind firile cele osebite .I strigăm: Pe Tine Te slăvim întreit. Irmosul : Să lăudăm.. su. bine să cuvîntăm cîntîndu-I şi şi să ne Hristos.punîndu-le lor. «s -a tăiat. l .semănare acum pe icoane o sărutăm. umbreşte acum pe toţi cu norul Duhului. zugrăvim icoanele lui Hristos si ale sfinţilor Lui si le să y y y rutam cu gurile. a Născătoarei : Ridicatu. o cinstim urmînd în văţăturile grăitorilor de Dumne zeu şi lui Hristos cu credinţă strigăm .. cu adevărat aducînd-o la acela al cui este chipul.doaba şi frumuseţea Bisericii lui Hristos. cu inima şi cu vre rea. Cinstea şi închinarea icoanei. Dumnezeu si om. Podoabă şi cinste cîştigînd Biseri ca Crucea Ta şi cinstitele icoane şi chipurile sfinţilor.şi cu lumina Ï uminează cu dumnezeiasca Ta slăvire pe împăraţii noştri. aceasta : . a Născătoarei : dumnezeiescului Duh cinstita îm părăteasă... cu veselie.... semeţia pă gânilor. Indu rate. Binecuvîntăm pe Tatăl Sfîntul Duh. Slavă.s a osîndirea strămoaşei Eva. şi cu bucurie Te slăveşte. Catavasie : Cu razele luminii celei înţelega . de Dumnezeu Născătoare. binecuvîntînd împreună cu credincioşii pe lisus. Dumnezeu. Şi acum. cea din capul unghiului. I egile părinteşti ale Bisericii pă . piatra cea netăiată. Mintea îuminîndu.. strigînd : Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.. şi roade de gînduri la Dumnezeu avînd. că tu curată ai născut pe Stăpînul tu turor 111 chip de negrăit. şi pe Fiul şi pe u sfinţitele zugrăveli ale icoa nelor împodobită văzînd ia răşi cinstita Biserică.. a Cărui a . şi sfinţeşte pe cei credincioşi care cu un glas cîntă : Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.. DUMINICA Cîntarea a 9-a : Irmos : Hristos. Stăpîne. «pentru aceasta vesel indu-ne. şi cu tabere îngereşti şi cu tot felul de întrarmare îngrădeşte -i... prea- Slavă.

frumos împodobită cu hai urile cinstitelor lemn. 24). . strigînd aşa : Sfinte Dumnezeule. Mîntuito. şi se iace credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită. minunile Ş i I . inalţă-se mina Ta. cu dragoste o sărutam. dar nu peşte. Mirele şi Iubitorule oameni. Stih inima : Lăuda-Te-voi.se. 137.vă drepţilor întru nul. Sfinte tare. i t i e 111 p r i d v o r . Doamne. 1 34 28 . cînta-voi numele înalte (ps.a s.d-o. sŞ tihi a E v. Se pu n bucurie 4 stihir i al e învie rii. Moise în vremea postului a luat legea şi pc popor l-a tras la sine . i l oa tc u am c e. ucenicii lui Manent . glasul a l 6-lea : icoane. ecteniile şi apolisul. toate cu toată Tale cci trei tineri ai lui Avraam pe tiranul cel fără de lege prin post l .au biruit. Prin el şi pe noi. cerurile a încuiat .a gh ea l ib eii-. ci Iui Anatolie..o prin cinstitul Tău sînge. ca văzîncî prea adevărate biserica si ta. voi bucura Tău. .t a . Şi se săvârşeşte Liturghia Marelui Va sile.2). precum zic luptătorii împotriva lui Dumnezeu. 1 4-lea : Podobie : Dat-ai semn. prin . pe 6. c î n t î n d Sla . Doxologia mare. sfintelor icoane. miluieşte -ne pe noi... .ă ţ ă t u r a S f i n t u l u i T e o d o r Studitu 1 şi apolisul. Mih Scoală-Te. a N ă s c ă t o a r e i : ÎNTÎTA A POSŢUIT 187 L a eiinpodobindu-se acum cu înălţarea Săbiile Zi plinăvrăjmaşului de bucurie şi eres de acum veselie sastăzi au sfîrşit s -a şi pomenirea arătat. nP re n v îln tîa tt ă . ilie postind. (ps. Sfinte fără de moarte. Asemenea şi in celelalte duminici ale Sfintului Post. arătînd taina cea mare a iconomiei Tale. T mea. spune-voi Doamne. si Tie însuti ţi -ai unit.A I. Iubi torule de oameni prin părere. străluceşte Prea curata. Aliluia Celor drepţi se cuvine Dom(p ps s. Care cu dumnezeiasca voie ai izbăvit . .. pe 4. Că nu Te -ai arătat nouă. că luminează lui a lu pierit mina dogmelor cu sunet celor . nu uita pe săracii i ăi pînă !a sfîrşit (ps.ă .o de înşelăciunea idolească. Şi se cintă stihira zilei. a la LA L I T U R G H I E Fericirile glasului. . Lăudaţi pe Domnul din ceruri. d u p ă o b i c e i . C H I N O N I C U L doriie Stih : Veseli-mă-voi şi mă întru Tine. . învredniceşte -ne să ajungem Ia învierea Ta.1 )) . ci după adevăr şi cu fire de trup.l lau dă sau . şi din Triod 3 podobnice. Evanghelia de la loan. si 7 Ziditorul său . Ce c au su n î ie . v. Dumnezeul meu. Prea- Bucurat i.Ş . ( .Ί masă se mănîncă fierturi cu untd r i a c u m.32). pe Tine Te laudă şi Te slăveşte cu credinţă.. afară de Duminic a Stilpărilor.. A U D E Hristos. 9. 9. . Sv lă a. ş tîin v. glasul al Întru Tine de se bucură acum întru Bise rica.rule. din Tpistola către Evrei (ΧΪ. Biserica ioarte lui I. Apostolul.1).tr-însa suindu-ne spre şi dragoste. şi cu strălucirile chipurilor. Doamne. . Cu veselie primind sfinţită înălţarea icoanelor şi bucurîndu . şi din Canonul zilei : Cîntarea a 6-a. arc um . de toţi sîntem plini. închipuirea trupului Tău înălţîn .

ale lui Iosif. că tre Tine am strigat (ps. se cintă în tot Sfîntul Post... glasul al 4-lea : Podobie * Dat-ai semn. a văzut pe Cel dorit. mie celui cufundat acum în pa timile trupului şi depărtat de la Tine. Şi acuin... să întrarmăm nostru . ci întru ascuns să strigăm către Cel ce şti e cele ascunse : Părinte ! iartă greşealele noas tre. Alta. a Născătoarei.188 j Sfîntului şi Marelui Post în a doua săptămînă a LUNI T i n M i n e i . la Doamne. ca şi Ilie Tez viteanul. Deci sîrguieşte a te curăţi de rău tăţi în ziua postului. trei s t i h i r i Slavă.8). pe Cel ce este bun şi iubitor de oameni.mă -voi mintul aripilor Tale ( ps.. glasul al 6 -lea : Podobie : Arhangheliceşte să lăudăm.. DUMINICA SEARA După Psalmul începător. Sa se stie : > curăţindu . Dat ai moştenire celor ce se tem de numele Tău. mari..4 Stih 2 : cu acoperă - ă -mi umilinţă şi înstrăinare de răutăţi.. LA S T I li o A V N A Stihira zilei. cu stihurile lor. C ă a c e s t e d o u ă P r o c h i m e n e m a r i : S ă nu întorci fala Ta. şi îndreptare desăvîr şită. începînd de la săptămînă brînzii pînă la Duminica a cincea din post. Moise smeritul cu meu postul suflet. Şi mă mîntuieşte pe mine desfrînatul. 60.ai moştenire. Stih 1 De la marginile pămîntului. Si iarăşi : T * Dat. Acoperi. să înălţăm gîndul cu nepătimirea. şi din Triori 3 podobnice. că n -am nădejde de nicăieri. I e ş i r e . Dumnezeule. Doamne ( ). ). Şi d e l a Invredniceşte -ne Doamne.. săvîrşindu -1 din zi în zi. ş i Dat.ai moştenire celor ce se tem de numele Tău. şi atotputernic. trupul cele patru cu virtuţi curăţia. Să începem acum a doua săptă mînă a postului cu faţa luminată. unul după altul. vh o C H i m F N glasul al 8-lea . strigat-am. Lumină lină.... 60. de două ori.. a lui Teodor. Doamne. Stih 3 : Aşa voi cînta numele Tău în veacul veacului (ps. se pun stihirile pe 10 cîntînd : 4 stihiri de umilinţă. ca un iubitor de oameni.ţi ţie iertare . Mîntuitorule al sufletelor noastre. 60. Dumnezeiescul acestuia rîvnind. ca să vezi pe Domnul dîndu . fraţilor . glasul al 8-lea.se. însuşi glasul : eniţi să ne curăţim pe noi înşine cu milostenii şi cu îndurări spre să raci. ale pocăinţei. făcîndu -ne car de foc. Iisuse atotputernice..... nu trîmbiţînd facerea noastră de bine. LA VECERNIE. împăratul tutu ror .. s e î n c e p metaniile. Să nu ştie stînga lucrul dreptei .. să nu risipească trufia rodul milosteniei .. pentru multă bunătate a Ta. din Octoih.

Γ R I C 1 N T Λ R E A Şi acum.ne nouă sfinţenia şi lumi na Canonul Mineiului şi Tricintarea.bitorule de oameni.. Că poţi cîte voieşti. r ° a Sâ săptămînii Sâ “ începem postul a doua .. îndreptează ne pe noi e C ti u şi noi P fiii Tăi.mă pe mine cel cuprins de ademenirile cumplitelor patimi. Hristoase.. |a cea necuprinsă. : Podobie : Spăimîntatu-s-a Iosif. g l a s u l y al 4-lea : O . D u p ă a d o u a C a t i s m ă. ceea ce ai născut adîncul milei .mă ca un făcător de punîndu-mi doc toriile Tale porunci.. . această hiritisire . a Nasc c»loarei .mi nceput mîntuirii s . bine.mă la limanul pocăinţei. miluieşte-ne pe noi . ea l-a. ne cu aşa voinţa umilinţă a spre şi rugăciune. cel ce mă înec în furtuna păcatelor.. Te rog înviază mă. Să nu mă arăt dar batjocură şi rîs Λ Nascatoarci de Dumnezeu : Pe mine. e mine cel omorît cu sufletul. tot aceasta.am cîştigat.h t. căci Tu eşti Tatăl nos Doamne. Născătoare de care A POSTULUI bineprimită . fe de I r m o s nu P e v o s-a ievozii crit ei tar i . înstrăinarea de patimi. ca dobîn . Izvorul milei. Slavă.. Şi .. îm preună cu toţi cei ce Te iubesc pe Tine. Iisuse.mă pe mine. Ceea ce eşti cort neîntinat.-Λ mţmmm citeşte Cintarea întii.Ο Ι Λ ^ÀPTÀMINA .i u p â o h ls cc eă i . glas ul a l 4 . bunătatea Ta pentru toţi.. prin rodul călcării de poruncă. ca un îndurat. ostul cel curat este : Depărtarea de păcate. Prea sfîntă Fecioară. mîntuieşte . păcatului. aceasta: Gavriil C către Că au zind Bucură -te!. şi pe Tine cu frică salmul 50.a făcut vorbi rea lui i n t a r Fecioara.. curăţeşte . din Psaltire. că afară de tine altă nădejde n . Preacurată te chem pe tine cu căldură: Nu mă lăsa să pier. Celtău. cel ce sînt rănit la suflet cu sabia păcatului şi vătămat al cu multe răutăţi. dragostea cea către Dumnezeu. p u n S e d e l n e l e pe ă Ş luc e al al t ă . stăpînă. LUNI DIMINEAŢA lăudăm şi numele Tău chemăm.. Sedealna. . poruncit Hristos în Scripturi.. vrăjmaşilor. nu s -a îndoit ca Sarra în cort. Iu .dind dumnezeiască slăvirea Ta. s eînvredniceşte. nimicind adîncul Dupa lea : a treia Catismâ. să laud. n furtunile patimilor înviforat fiind eu. S e d e a l n a . prin post dă să şi .l e a . Şi se fnSeT'i I ' ■ I D u ό îndreptărilor iale. ca sutietele noastre. eu cel ce nădăjduiesc spre tine. Mielul lui ci aşa a zisBunule. cu izvorul milei tale. străluceşte . a Na scat oarei Alcătuire a lui Iosif. lacrimile de săraci .. rd în du ic at lo ăi . ce ai ridicat păcatele lumii după cuvintul ca un Dumne zeu.. îngrijirea umblu puru rea în căile cele drepte şi bune ale cinstitelor Tale porunci . glasul al 6- Podobie Doamne. Slavă. nepriceputul.. Tămăduitorule su fletelor înţeleptelor noastre.. Şi întîia Catis m ănc . tămăduieşte . în dreptîndu. nule. : Iată roaba Domnului. să aducem Ţie rugăciune toarei. fie mie Dumnezeu. adevărat şi prin pocăinţă .mi dă ploi de umil inţă. iot aceu :a Şi acum. ca ceea ce eşti Maica Dumnezeului tuturor. pe mine ticălosul.m i l i n ţă i n O ş i a N ă noi cei cele d ece plecăm genunchii.

slăvită minune ! Că tu. ai născut Dumnezeu şi om. şi rîvneşte cele bune ale lui lacov .. rănindu . să mă bucur şi să slăvesc stăpînirea Ta în veci.pînire în trei Fete: pentru că este Tatăl şi Fiul ş i Duhul. îndemn dumnezeiesc veselindu -ne.. Preacurată. Cu înfrînare să omorîm patimile. mai încăpătoare de . Dumnezeirea este una. Dumnezeule. ca Preaînalt. glasul al 6-lea: Cîntarea a 8-a : Irmos : Mîntuitorule al tuturor. mic «spre răspuns afla să dau mîntuire. prea către stă suspinăm.mă. Dumnezeul nostru.aacolo. şi ocrotitoare y 9 7 7 nebiruită ce stri gă : Toatene lucrurile \ ratăcelor -mi sufletul. cea S l a v ăde . Altă Tricintare Cine a născut fiu nesemănat după legea părintească ? însă pe Acesta îl naşte Tatăl fără de mamă . îmboldeşte îmbogăţeşte . un îndurat iartă te. tirania patimilor. Irmosul : Pe un Dumnezeu după fiinţă cin stesc..mă pe mine cel ce cânt : Toate binecuvântaţi lău daţi Λ Născătoarei de Dumnezeu : postul să întraripăm duhul spre cer şi să ' > pe noi. şi . robit de binecuvîntaţi şi lăudaţi pe Domnul.te laudă în veci. e Cel ce-L slăvesc.cît cerurile Irmo s : P-ne. şi dumnezeieşti Cum voi suferi mînia Ta. * eînfrînarea lui Isav urăşte -o. trei ipostasuri iar nu laud de în alt chip fel. făcut nelucrînd. slobod făcînd voia Ta. cu mea cumplitului . aumilinţă T r e i m i i : a postu lui aflînd. am Ajutor şi acoperitor. să plîngem foar te şi să l nime în ipostasuri.. Ceea ce esti mai să mîntuiască sufletele noastre. Dumnezeu. desă vârşită însusi Mîntuîtorul. prea . iforul mintea lucrurile Domnul. stă . şi trei să întindem mîinile pînitoare Doamnă ca a tuturor. . Dum .. . m-am stricat. Tu ne mîn tuieşte y / 5 rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi. 9 a pe o bucurie dc după sărbă toare primind. cîrmuitoare .. presus de toată domnia. dă . Doamne. Părinte şi Fiule şi Duhule Preasfinte.Dumne Doam ? meu Pentru L voi slăvi El.«slăvit».a arătat. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. . de osebit.L voi «înălţa pe El. . şi tulbură Iisuse. Şi acum. altele. cu dragoste să Hristos.. ci ca pe păcat Petru.mă. căci cu slavă S a prea. suflete al meu. Alcătuire a lui Teodor Irmos : reeînd prin nestatornicia vieţii. pe cu Veliar cele prin post. Slavă Ţie. căzut în gînduri tîlhăreşti şi.o acum. pe Vremea mîntuieşte .mi Tămă mînă duitorule de ajutor. cînd vei veni la judecată ? Şi ce Ajutor voi şi acoperitor s . pe a doua săptămână din a făcătorului de lumină post. a Născătoarei : strigăm întru umilinţa ini mii : Gresit-am In pîntecele tău sălăşluindu -Se Cel Tie. al cu bolnavilor.«nezeul părintelui aceasta mai pe înainte de sfîrsit iartă . K ristoa se al meu. slavă ţie. Fecioară.. meu. Acesta .190 LUNI Altă Tricintare..ne «zeul şi nici făcînd voiaeste Ta. lăudăm fraţilor. totodată. c a. de oarece.

o suflete al meu. 9 1 Cu totul m. pe Mîntuitorul sufletelor noastre .Şi acum.L preaînălţaţi întru toti vecii». POSTULUI 191 scapă mă. şi Unule Du hule Sfinte numai al Unuia Dumnezeu. se împletesc cununile celor ce se nevoiesc. O > Ί t Şi acum. Slavă. Sa lăudăm.1 cu credinţă. pe care le va da Hristos. şi pe Pavel minu nat călător la cer . Voiesc ! curăteste -te... să ne desfătăm cu dragoste nemin . cintindu-I şi preaînălţindu-L pe Dînsul intru toţi vecii. binecuvîntati-L «si. o. pe Ilie oarecînd mergă tor în car de foc. şi patimile şi Unule al Unuia.. Λtelor. Unime sfîn tă !. căci cîte le voieşte Ie şi poate.a aflat gol . mîh neşte . Slavă Ţie. ca aud Fiule Celui glasul Unul. şi cu lacrimile să stin gem lacrimile hotărîrii ce va să lie. suspină. lău . lumina şi eu caai leprosul Tău cel sfîntşi : strălucirea luminii. Pe Cel ce. a Treimii : lot m-am umplut de bube. Deci fugi. precum est e scris. lui Hristos. Dumnezeul nostru.. Pieacurată. hrănindu -ne noi cu dumnezeiescul har.. ceea ce eşti cu totul fără prihană. suflete al meu. mai presus de orice. Pă rinte al Fiului cel UnuJşi să Unule muşcăturile cele din Născut. Cum ai zămislit fără sămînţă pe Cel necuprins ? Spune cum ai rămas fecioară.mă pe mine cei ce grăiesc Dumnezeirea Ta. pe Acel ce este bunătatea ^ a pătimim acum ca nişte ostaşi în ai fiinţă.. să postim de răutăţi. că pe cît trece vremea. Minunea naşterii tale mă uimeşte. slavă ţie. .dînd pe Hristos. Pentru aceasta.. să ju dece tot pămîntul. născând ca o maică? Acest lucru ce este mai presus de fire. cind va veni cu slavă.L slăvesc ostile cereşti • t «şi de Dînsul se cutremură heruvi . slavă Ţie. Hristoase. Care esti cu adevărat Domn al / > Domnului .cinoasă. bine să cuvintăm şi să ne închinăm Domnului. a cum este ziua lîngă uşi . Treime.. că tu ai Altă Tricintare Irmos: Naşterea din pă bind nu a înnebunit nimeni.«mii şi serafimii. toată suflarea şi «zidirea lăudati -L. născut. a Născătoarei : 9 X 9 9 9 Cîntarea a 9-a : Irmos : Ţva cu neputinţa neascultării. mîntuieşte . a strălucit lumină mare celor din întuneric . ri^ă postim de patimile mîniei. pe Cu zămislirea cea. ca un miie din camară ieşind Hristos. Cel ce judecă fără făţărie vine să dea fiecăruia cele vrednice după faptele lui. arată chip de pocăinţă . vîntul.. a Născătoarei ÎN' Λ DO! : Ά SÀPTÂMÎNÀ Din luminatul tău pîntece.. că strălucind Soarele dreptăţii. de asemănarea acestora. păcat ... a luminat lumea. să hrănim pe cei săraci cu pîine.. Vindeca-mi rănile şi Născătorule bubele mele. Dumnezeul nostru. dar xNoe ispitit de vin s. primindu.a născut.am rănit.te. Fecioară . icălosule suflete. şi Lot din acesta a născut seminţele răutăţii. Postul a făcut pe Moise văzător de Dumnezeu . închină -te Celui ce S. Slavă Ţie.

. citire : (IV. Şi avea nădejde că va face struguri. şi otpustul mm o i?· v în mijlocul ei un turn... tot acesta. m noi o s u lla : înălţimea ne şi 192şi ne vom răpi I r LUNI pătimirii. El a să pat.l adăpostească de vremea vrednicia îngerească . Dumnezeul meu. Stih : Dumnezeul meu. prin păti mire s-au învrednicit de cinstea ce lor fără de trupuri. Doamne.o cu vită de bun soi. Cel ce eşti fără de păcat. 21. Pe ntru rugăciunile lor. a Născătoarei rea şi de ploaie. Din Proorocia lui Isaia. care să -l apere de căldură şi să . M E N. « stricatadu . Şi cealaltă rinduială. noi ca în Pentru aceasta pe «tine toate neamurile.. săpat . Slavă.Dumnezeu rîna sîntem «înnoieşte . rodul «Maicii celei el cede ai zidit însuţi inimile Ţi fără bărbat este ne . după obicei.«că mireasă a lui Dumnezeu. nu ne osîndi pe naşterea firile. Vreau să cînt pentru pri etenul meu cîntecul lui de dragoste pentru via lui. P R O C H i . glasul al fi-lea : clin zămislirea glasu l al 5-lea cea fără «de sămînţă este netîlcuită . glasul al 5-lea : Cei ce vă temeţi de Domnul. lău daţi -L pe El ( p s · 2 1 .noastre.te să se mîntuiască sufletele noastre. 2—V. fărădelegile Cînd din Domnul mijlocul va lui fi prin spălat duhul deşi necurăţenia fiicelor Sionului şi va fi şters dreptăţii şi al nimicirii.LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul prooroc iei. Şi acum. întru acestea stăruind ere ■ P Asa zice Domnul : în ziua aceea se va arăta mlădiţa Domnului în podoabă şi în slavă şi roadele pămîntului în mărire şi în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat. -că aminte călui ţă . Şi acum.. iar noaptea ca un foc strălucitor şi ca o văpaie.. a curăţit -o de pietre şi a să dit. 7) Minunată armă este rugăciunea şi postul. Binecuvîntată ceresc ! Că dar mucenicii..va în timpul zilei cort. aşterea W .. mîntuieşte sufle tele noastre. am greşit. Lumininda glasului.a şi un teasc. Slavă. ia aminte la mine. de trei ori LA S T I H O A V N A Stihira zilei.o. Ridicat-a P Ί ie ne rugăm ca Maicii lui Dumne zeu binecuvîntată : Roagă . să strigăm Mîntuitorului : Ţie unuia noi ( d e d o u ă o r i ) . miluieşte -ne pe A mucenicilor : este au s -au oastea fost nevoit a împăra tului pămîn teni la ajunge Ie rusalim. Domnul va veni pe Muntele Sionu lui şi în adunările Sale ca un nor şi ca un fum ziua. Acestea pe Moise l. pe o Mai. dar ea . de trupuri nebăgînd seamă. 2 5 ) .. pentru ce m-ai părăsit (ps. Rămăşiţa Sionului şi cei ce vor fi scăpat cu viaţă din Ie rusalim se vor chema sfinţi şi ori cine va fi îns cris să trăiască în dincioşii. cu «dreaptă credinţă te mărim». Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă... Că peste tot locul slava Domnului va fi acoperămînt : Fi.au făcut scriitor de lege şi pe Ilie întru jertfe rivnitor.1).. · · · · tru cele mai de jos ale pămîntului.

oprind şuvoaiele nelegiui rii.. îndelung .. ca un Dumnezeu fără de păcat. g l a s u l 1 : .ai dăruit a intra în Slava. glas acelaşi : Podobie : în raiul cel din Lden. Si a zis ί ? * Z~ A ui te... căieşte .. să păzească drumul către pomul vieţii..mi dăruieşte ier tare de păcate. 22.Răb datorule.ai asemănat. De asemenea şi norilor le voi da porunca să nu. iar oamenii din Iuda S t isădirea h : Domnul mă paşte şi nimic: nu-mi va sînt sa dragă. iartă .a îmbrăcat.rile pe 6 şi se cintă podobiile Triodului.a făcut ca unul dintre Noi. Doamne. Şi izgonind pe Adam.. se pun stihi. LUNI SEARA După Psalmul începător. şi ne . ci primind pururea a petrece în rele ? Judecata este lin gă uşi. 7) lăudăm neîncetat..cînd cele bune..te . Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcămin te de piele si i. A POSTULUI umilinţă. 23. şi purtînd cununi să Te (III. Ca sa laud şi să slăvesc milosti virea Ta cea nespusă.te ! Cu postul şi cu rugăciunea curăţeşte .. Dom nul cel tare în războaie ( P s · 23. a lui Teodor. să făcîndu le. şi dă inimii mele Domnul Dumnezeu : «Iată Adam s. citire : învierii Tale. Ca. a născut pe Cain şi a zis : «Am do - .şi întindă mina şi să ia roade din pomul vieţii. din care fusese luat. Şi acum·. Podobie : Ce vă vom nunii pe voi. A glasul al 8-lea : A l c ă t u i re a l u i l o s i f .am Ţie. lenevindu. să ajun n i r e a l u i drumul (ps. o ticăloşiile A suflete. dărîm a-voi zidul ei si va h călcată în picioare. nici săpata. Cel ce ai noianul bunătăţii. Dar via Domnului Savaot este casa lui Israel.. în a doua săptămînă a Sfîntului şi Marelui Post LA VECERNIE.. 2 2 . 21—IV. şi ea. se citeşte ca tisma : Către Domnul am strigai. 1) . şi sufletului nostru bine S i tşi r e i tărie s t i h i r idîndu din Mi n e i . Hristoase. La Doamne. le. femeia sa. trecem lesne şi spre cea viitoare. a Născătoarei : simtă călătorie a săptămînii a doua. 5 ) .ne să Însuţi. Cel ce ne-ai adus pe noi şi acum a săvîrşi mersul cinsti ţii iui post. acestea m -au mingîiat ( p s . De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden. î. şi striga Stăpînului tău : Greşit . După aceea a cunoscut Adam pe Eva. noia niirile cele rele ale păcatelor mele usucă -le.mă ca un îndurat şi . gem toţi cu bucurie la domneasca zi a Le ia Fciceie. zămislind. Domnul ^ cei tare şi puternic. o C Η ι M E N. şi o vor năpădi spinii şi bălăriile.8). să mănînce şi să trăiască în veci l». făcătorule de bine al sufle telor noastre. cunoscînd binele şi răul. glasul al 6-lea : Toiagul Tău şi varga Ta. Altă stih i r ă. ca să lucreze pămîntul.. P R O C ' H I M învredniceşte E N .1) p R IN A DOU A SAPTAMINA via mea: Strica-voi gardul ei si ea va fi pustiită.te şi neiă . strigai-am. \R I Dumnezeule.şi mai verse ploaia peste ea. Şi o voi pustii ! Nu va mai fi tăiată. Stih : Al Domnului este pămîntul şi pli vârşind bărbăteşte. Şi acum nu cum va să ..a aşezat în preajma grădi nii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vîlviitoare.lipsi {ps.

ca şi nouă să se ierte greşealele noastre. păs . 24. Nu apuca pe calea celor fără de lege. iar celor smeriţi le dă har. Ţine cu tărie în văţătura şi nu o părăsi. 34—IV. Calea drepţilor e ca zarea dimine ţii ce se măreşte mereu pînă se face ziua mare . chiar de vei alerga. fiuldemeu. Căci ei se hrănesc din pîinea agonisită prin fărădelege şi beau vin dobîndit prin asuprire. Dar după un timp.ţi ure chea ta ! leca . Cînd vei merge. dar tu biruieşte -1 !».a căutat.o şi nu merge pe ea . Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii. învăţătura tatălui. Abel a fost păstor de oi. f 7 > · minte să cunoaşteţi buna chibzuială. am ridicat sufletul meu. căci eu vă dau învăţătură bună : Nu părăsiţi povaţa mea. Şi a a dus si Abel din cele întîi. Şi s -a întristat Cain tare şî faţa lui era posomorită.1). Cain a adus jertfă lui Dum nezeu din roadele pămîntului. singur. iar cei nebuni vor avea parte de ocară. P R O ( H I M E N. păcatul bate la uşă şi caută să te tîrască. ca tămîia înaintea Ta. Atunci a zis Domnul Dum nezeu către Cain : «Pentru ce te. iar Cain lucrător de pămînt. fratele lui Cain. păzeşte . Stih : Către Tine. Dumnezeul meu ( ps. Nu îe scăpa din . nu ie vei poticni. căci ei nu dorm pînă nu făptuiesc rău şi nu . ia poveţele mele pleacă bănuiesc de ce se pot ochi împiedica. Doamne. să rupem toată încurcătura şi să fugim de smintelile păcatului . şi nu păşi pe drumul celor răi.194 bîndit om de la Dumnezeu». si luaţi a 1 Postul cel duhovnicesc să -l pos tim. au mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi.o căci ea este viaţa ta.i mai prinde somnul pînă nu fac pe cine va să cada. 22) LA S T I II Ο Λ V N A Idionield zilei. Cei înţelepţi vor moşteni mărirea. că părăsit şi sărac sînt eu (ps. să iertăm şi fraţilor noştri datoriile. oare nu . iar calea celor fără de lege e întunericul şi ei nici nu. ia aminte la grai urile ine înlăuntrui inimii tale. glasul al 4-lea : De cei batjocoritori Ei ride. glasul al 6-lea : Caută spre mine şi mă miluieşte. Ascultaţi fiilor. Apoi a mai născut pe Abel. căci ele sînt viaţă pentru cei ce le pun în fapîă şi doctorie pentru tot trupul omenesc. Şi a căutat Domnul spre Abel şi spre darurile lui.născute f MARŢI cunună de daruri pe capul şi te şi va Proorocii şi Apostolii lui tău Hristos împodobi cinste. citire : (III. mucenicii cu au diademă învăţat de să mare lie lăudată Ascultă. paşii tăi nu vor şovăi şi. Ocoleşte .ai întristat şi pentru ce s-a posomorit fata ta ? Cînd faci bine. 24.trează -le Fiul meu. De la Pilde. \ ui uven it i loi : ale oilor sale şi din grăsimea lor. treci pe alăturea şi du -te mai departe . Căci şi eu am fost fe cior la tatăl meu.ţi este fata senină ? Iar de nu iaci > 4 9 bine. iar spre Cain Şi spre darurile Iui n. şi şi primeşte cuvintele Treimea cea o liinţă. şi cu duioşie .17 ). Doamne (de doua O I I ) . Că aşa vom putea striga : Să se îndrepteze rugăciunea noas tră.

Stapîna Născătoare de Dumnezeu. cu desăvârşita credinţă.ne să aducem Se cuvine a sti : laudă lui Dumn ezeu neîncetat. Născătoare pururea vii . a doua săptămînă a Postului. Psalmul 50. a Născătoarei : prind patimile cu MAR ŢI DIMINE A Ţ Afrîuî curatului post. glasul al 8-lea : Irmosul : în noianul cel cumplit al întristă rii căzînd. Deci să mîncăm ca pe nişte vătămarea cea de a . a Născătoarei : De toată groaza şi răutatea oame nilor scapă .. Sedelnele din Octoih.a nă scut din tine. Dumne zeul nostru. izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeieşte izvorăsc. . . T R I C I N T A R E A Alcătuire a lui Iosif. cei ce scăpăm la tine.teşte -te . edeţi.l a ... tu mă mîntuieşte. tot aceasta. Suspină. Şi se citeşte Cintarea a doua din Psaltire. ga . T Că din această Luni.. ci cu rugăciunile tale scuteşte -ne unindu-ne înainte postul masă de pe noi de îngrozirea cea viitoare şi de taină.. . Slavă. q. Ca să dispreţuim desfătarea vieţii celei pămînteşti şi sa do b îndim viaţă cerească şi strălucire dumnezeiască. Şi «din Fecioară mai pe urmă.turăm din destul. şi din mînia bucate darurile Duhului cele de -a Domnului răpeşte pe robii tăi. Cintarea a 2-a. . Că tu eşti milostivire păcătoşilor şi curăţie mîntuitoare. tot aceasta. ne cheamă pe noi să ne să . în toarce.. s-a apropiat ziua . şi veselin . şi am dezle.. să bem ca o băutură de Dumnezeu..juns la nepricepere şi acum s j n cuprins de deznădăjduire .. Sedealna. Maica lui Dumnezeu.. tu mi ajută. Preasfîntă Fecioară . gla sul al 8-lea : Podobie : înviat-ai cilii morţi.te. Ş i a c u cele m .«gat păcatul strămoşului Adam. După a doua Catismă. şi la Cel ce S . i S de in ia nlo ra ţi S l a vneamurile ă . vedeţi că Eu sînt Dumne zeul vostru. Pe Care roagă -L să ne izbăvească pe noi de primejdii şi de necazuri.am născut «mai înainte de veci din Tatăl. să ne sîrguim toţi să ne înălţăm mintea spre cinstite vederi dumnezeieşti.. pentru mulţimea faptelor mele celor rele şi fără de lege. U uita pe săracii tăi pînă în sfîr şit. Şi acum. Care M..cum .. se cintă Ja Pavecerniţa canoanele sfinţilor din Minei care se intimplă din această zi piua la Duminica Tomii îm preună cu canonul Născătoarei de Dumnezeu şi anume : iutii canonul Născătoarei de După întîia Catismă.du. că pe tine te avem acope rământ şi ocrotitoare. rătăcite N ăA sc ăt A DOI SA POSTULUI d ÎN luminat u pP ăo a tb re i a: C av t is de n . ca «un iubitor de oameni». căieşte -te . Slavă. Dumnezeu şi apoi al sfîntului din Minei. am a .. fără de «bărbat M . Şi acum.. suflete.am născut.s u l meneşti. ..ne pe noi. lăcrimează. părtaşi îngerilor au făcut pe fiii al 8-lea : ostăpînă. Apoi Tricintarea.oa r e i PTA : ŞiΜϊ NA Λ D do ie în am t -ă a. lingă uşi este Judecătorul. .

Irmos : Vedeţi. I T u ai scos din mînia cea îngrozitoare pe ninivitenii care s. Mîntuieşte. fiind cu totul fără prihană. primeşte rugăciunile noastre.au pocăit şi au postit. cu tătorul de bine şi Dumnezeu. glas acelaşi : Alcătuire a lui Teodor. «pîrgă. Slavă Ţie. Cuvintul Iui Dumnezeu. «şi aceasta am dat-o poporului Meu. care a lăcrimat din inimă. «spre omorî rea patimilor şi spre în . ca o jertfă bineprimită. oare. de ameninţarea acestora. să se izbăvească v iata noastră din stricăciune. Dumnezeul nostru. ca să ne cuvenită înnoire. dăruiască nouă iertare de greşeale şi scăpare de patimi. Cântarea a 8-a : Irmos : De Dumnezeu grăitorii. izbă I 9 veşte .am că bună este nouă spre pocăinţă vremea ce ai hotârît. şi Te -ai milostivit spre păcătoasa. Căpetenii. iar nu schimbîndu-Se din ceea ce a fost. cunoscut. voi Stăpînii. vedeţi că Eu sînt Dumne «zeul vostru. Irmosul : Vedeţi. fă . slavă J‟ie.ţi mîncare mintuitoarele poM .mă. bunătăţilor celor veşnice prin cre Maică Fecioară ..... ca nişte tămîie bună. ί Să aducem Domnului roade de fapte bune prin post. ■R ΜΙΜΜΙΜΜΜΜΜ B A Născătoarei de Dumnezeu : Ceea ce singură ai născut pe Cu vîntul cel fără de început. roagă -te pentru toţi. şi le îndreptează înaintea Ta.. întrupîndu -Se din tine. Hristoase. ca să aflăm desăvârşit dumnezeiasca t :sfătare.196 ţa Şi acum. Cum Te voi întîm . Domnii t Scaune. vedeţi că Tu sînt. şi să ne ferim de gîndurile cele vătămătoare.. Puteri. Arhan nicicum ispita de bărbat ? Precum ştie gheli. Deci întru aceasta. şi născut şi petreci curată precum ai fost ? Cum ai născut prunc şi nu ştii ngeri. Iar pe sodomenii cei mult desfrînati cu foc i. Dumnezeule. că în ce chip. care 1111 ştii de mire . sufletele celor ce Te laudă pe Tine. Care am sfintit vouă 9 7 9 7 > Altă Tricintare.pina ? Cum mă voi arăta Ţie celui înfricoşător şi cum voi sta înaintea nefăţarnicei Tale judecăţi ? Pe ntru aceasta el ce ai îndreptat pe vameşul ce a suspinat. ai dinţă. miluieşte. rugaţi pe dă născut clin tine mai presus de fire. Cel ce S-a Heruvimi şi Serafimi.«ceput al mîntuirii». . care îţi mijlocesc îndulcirea Negrăită este minunea naşterii ta le. a Născătoarei : . Mîntuitorule.. ăzut -am.ARŢI runci. rămînînd fecioară după naştere tu.ai ars . Mă înfricoşez şi mă tem cugetînd cîte am greşit. zeciuiaiă zilelor a tot anul .

ca pe o Treime în Feţe Te cinstesc. preaticălosule suflete! Cum vei răspunde ? Ce frică va să te cuprindă. pe care să -l dorim mtiu aceste sfinte zile. ine a mîncat pe omul lui Dumnezeu odinioară ? Fiara. leul..ascultînd a primit mîncările de la profetul cel mincinos. pentru al cu şi ca să vedem Pastile curaţi..1 îmbrăţişăm Iau dîndu. Postule. rănit şi osîndit.mă cu mila Ί a. te muntele rugăm cel : prea gras. de mînie. Milostive. C e lIntare c __ e S . să nu te înşele şarpele lăcomiei pmtecelui.I înainte ! Sîrguieşte -te dar mai înain te de sfîrşit de te pocăieşte. milioane de îngeri stîndu. aşa şi de limbă. bine să cuvîntăm şi să ne . întru această ca şi zi cu binevestită un ospăţ. Păzeşte . Altă Tricîntare Irmos acelaşi : Tu te. cinstitule post. slavă Ţ ie. a în tru Pe care sălăşluindu . Născătoare Hristos de Dumnezeu..timirii. ai mie. norul cel luminos. preaînălţam pe Hristos în veci. neispi tită de nuntă Fecioară..te dar. de minciună şi prin înstrăinarea de toată altă patimă . muntele cel închegat. mîn tuieşte . Binecuvântăm pe Tatăl Sfîntul Duh. Tu ne sfinţeşti pe noi toţi. să a postului. Să lăudăm.. Γ)ΟΙ Λ POSTULT T Cintarea a 9 -a : 197 eniţi toţi sa trîmbiţăm cu laude. ostul cel bun hrănind inima.mă întinat cu multe pă cate.. a Treimii : Slavă Ţie. pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.ai arătat munte al Iui Dum nezeu.a pA r eSĂPTĂMÎNĂ aslăvit. pe sa . Părinte şi Fiule şi Preasfinte Duhu ie. precum prin înfrînare de mîncări. cînd va şedea Judecă torul.. suflete al meu. Stăpînia cea fără de început a împărăţiei Tale o slăvesc în veci. Dumnezeul nostru. că ne . primind sfin ţenie. Cinstind veniţi postul ca pe un păzitor curăţiei şi ca pe o maică a nepa .i r m o s : P e D o Altă m n u lTrie . popoarelor .zcieştile cîntări. a Născătoarei : Pe tine căruţa cea împărătească. lăudăm şi şi să ospătîndu -ne cu dumne.L şi -L preaînălţaţi întru toţi vecii. Tămăduieşte patimile sufletelor noastre. A Născătoarei de Dumnezeu : a pe o Unime în f iinţă Te laud. şi pe Fiul şi pe nnos : Naşterea pururea Fecioarei..Se făcut locaşuri Domnul dumnezeieşti pe cei ce cîntă : lăudaţi .. Şi acum. odrăsleşte dumnezeieşte spic copt de virtuţi .L dragoste Domnul preaînălţîndu . Dumnezeu. tu ai înflorit rodul lui Samuel. tu săvârşeşti preoţi şi profeţi.. Slavă.L întru toţi vecii. ăzîndu . tu ai crescut pe Samson viteazul cel mare. ost adevărat să postim Domnu lui.

şi un homer de sămînţă. Ceasul întîi şi celelalte.toarea celor Fecioară.. 25. noastră şisi zidul. «lui de lege prin şi «prin L Arug. . vor fi pustii si nimeni nu 9 > k * va mai locui în ele. lăudîndu -L ca pe Dumnezeul nostru. suflete al meu.. .. Hristoase Dumnezeul nostru. spaîă . ca fără trupuri au răbdat chinurile avînd numai singura nădejde desfătarea bunătăţilor celor făgăduite. de t r e i foc ori. . A mucenic ilor : Stihira zilei.lă . să ne săturăm de daru rile Lui şi din destul să ne ospătăm. Dumnezeul nostru. ă a sN ăt so ca ăr te oia : rei : 198 S l a v ă . ruocrotirea . şi locul locaşului Judecă-mă. \ p o i după : Bu i nputem e datorie. dar iată : răzvrătire.a lingă casă să -I şi rodească dreptate. Zece pogoane de vie vor rodi cei un ce bat.ţi faţa ta cu po căinţei. 7 -16) Naşterea pururea -Fecioarei.. Doamne. că eu întru nerăutate am umblat (ps. noi toti cu cîntări «neîncetat o slăvim». glasul al 6-lea : Slavă. Şi acum. Născătoare de Dumnezeu.te. . Stih : iubit. Vai de dis-de. slavă Ţie. mari şi frumoase. arma Fericimute. Născătoare de Dum nezeu. Tale 25.. vai de cei ce pînă tîrziu seara se înfierbîntă cu vin ! Cei care doresc la ospeţele lor.a arătat mai înainte puitoru Lum inî n d a în g l amunte.8). Din Proorocia lui Isaia. prooroc iei.1). cetelor îngereşti urmînd. cerem. glasul al 4-lea : Doamne. tot acesta. ca să afli îndurare de la Hristos Dumne zeu şi mare milă ( d e d o u ă o r i ) . iată Şi pentru ziua şi cu ce bclnav cea fiind. acum. Troparul noastre. ca să ne mîntuim de vrăjmaşii noştri. Irmosul : o ( ii ι M r: n. casă Nădăjduit . sului. VR Avînd pe Duhul Sfînt în post ospă . S spre T I mîntuirea H C ) A Vnoastră N Λ a «credincioşilor.tător bogat. glasul al 5-lea : » 7 A sa zice Domnul : Via Domnului y Savaot este casa lui Israel. untdelemnul facerii de bine luminează .. Doamne..dimineaţă aleargă băuturi îmbătătoare . te slăvim credin ce aleargă la tine. Slavă Ţie..cest jurământ al Domnului Savaot: «Jur că aceste case multe. este a ne mă rtine t u r i s icetatea D om n u . fărădelegile LA C E A S Uiertăto L AL ŞA E L E ADoamne. Şi că MARŢI u eşti. ca să fiţi numai voi stăpînitori în ţară ! Ure chile mele au auzit de asemenea a. zidul cel ci nesurpat. ceea «ce s. pace dăruieşte lumii Taie si sufletelor noastre marc milă.ţi candela . Ei nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate. iar oamenii din Iuda sînt sădirea Sa dragă.1 vouă plin care de sînge. după numai o efă». nu alergi Ia doctor? Iată vreme bine acum mîntuirii adevărată. Pentru ce lenevindu -te. dar iată .. slujeşti primită lacrimile păcatului? ...am bunăcuviinţa slavei Tale casei (ps.cea cioşii să Te pe lăudăm pe Tine neclintită după şivrednicie.N . Ş i a c u m .. lesne -S rule. 9 9 Mucenicii Tăi. ta să renu şi scăparea ne pierzi sufle pe noi telor cunoastre. Pentru rugă ciunile lor. Vai clădiţi grămădiţi ţarini lingă ţarini pînă nu mai rănii ne nici un loc.gînducea ne. Pe tine şi acum spre rugăciune te îndemnăm. tu eşti ajută . lui. Scoa .a . citire : (V.

a lui Teodor.cesta nu. Iar cînd erau ei în cîmpie. Pe tineri oarecînd întărindu -i postul. rile lui Iosif.Tn şi Λ doi a s λ ptâmîna λ postului 199 focul cel arzător. să strigăm luminat binecuvintează moştenirea Ta :( Cruce a lui Hristos preasfîntă. prin care vei putea să scapi de poporul meu va fi dus în robie fără sa bage gheena ce v a să fie..12). ia aminte (ps. în a doua săptămînă a Sfîntului şi Marelui Post LA VECERNIE. Şi a zis Cain către Domnul . zbuciumat şi fugar vei ii tu pe pămînt». Cain s-a a. tobă.1). ai odrăs lit desfătarea vieţii.. S t i h C ă t r e .a mărit de două ori lăcomia Iui. acolo se vor cobori mă rirea Sionului şi gloatele sale. chio tele de veselie. Hristoase. de cine mă voi teme ? este c i n e m ă luminarea v o i î n f r i c o ş a ? mea ( p s 2 6 . Ş i remea t r e i s t ipostului hiri din M i n e i .l e a : tea cea curată. fiind trasă de poftă ca o roaba. S l a v ă .Tne i n epe . ca sa primeasc ă sîngele fratelui tău din inîna ta. Cînd vei lucra pămîntul.. Pe Cruce Ţi -ai întins. MARŢI SEARA La Doamne. .runcat asupra lui Abel. D o a ma ne . adu nînd marginile.mă cu totul prin înirînaie. cu inimă curată. a . şi părtaş patimilor Tale mă arată. E N. harpă. învredniceşte toţi ne închina Dumnezeul meu.ţi arzi patimile de seamă. Dar Domnul Savaot este mare prin judecata Sa si Dumnezeul cel sfînt este sfînt t Altă stihiră. iar gloata se va usca de sete ! De aceea şi iadul şi . flaut vin ci nu iau Posteşte dar.şi va mai da roadele sali tie . precum este scris. Omul cel muritor va fi smerit şi umi lit şi ochii celor mîndri vor fi pogorîţi. şi l -a omorît. Pentru aceasta strig Ţie : Mintea mea cea risipită adun -o.p în lucrurile mîinilor Sale.. ceea ce ps.. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain : «Unde este Abel. Doamne.. fratele său. Pentru aceasta ului.Pen . fra tele tău ?». glasul a l dragos 6 . cu . rv. glasul 1 : Podobie : / v y x v ' v .. Iar el a răspuns: «Nu ştiu ! Au doară eu sînt păzitorul fratelui meu?». Ş itru aeste cum. smeritul meu suflet.. strigat-am. şi Ί). dîndu . mai . i-a arătat mai puternici decît După aceea Cain a zis către Abel. 27. aceasta săturîndu -ne din destul de curăţia cea de p R o C H i Mluminată. c i t i r e : (IV. poporul Tău şi de alte multe virtuţi.răţindu . prin dreptatea Sa. \ y / îl ( se PL111 l!!!l Prealăudaiilor mucenic i. preacuratele Tale mîini. 26. glasul al 3-lea : Stih : Domnul este apărătorul vieţii tnele : de Domnul Mîntuitorul meu . chitară.!).marii săi vor fi doborîţi de cele pierzătoare.ne iertare şi mare mila. .veselă. de rugăc iunea cea luminoasă şi Mîntuieşte. în seamă faptele Domnului şi nu văd aprinzînd întru tine dragostea Stă . 27.. a Născătoarei. 8—15) (ps. Şi a zis Domnul: «Ce ai făcut ? Glasul sîngelui frate lui tău strigă către Mine din pă mînt. fratele său: «Să ieşim Ia cîmp!». Şi acum eşti blestemat de pă mîntul care şi -a deschis gura sa. De l a F e c e r e . şi să .. a m s t r i gţie at. P R O C H I M E N . glasul al 3 -lea : Podobie : Vitejilor mucenici. foame. căscat -a gura sa pes te măsură .

ceea ce eşti al Ta cu meu cea totul Fiu fără unde pri hană.. ca să .tău. paşiide ei sfîrşit ea este mai amară cît pelinul. mai tăioasă decît o sa bie cu d ouă ascuţişuri.11 ).ai răstignit cu trupul şi să zici: «Pentru ce am urît povaţa şi de izgoneşti acum din pămîntul a . mă va carnea mea. Cei ce Te .lie D au : mStih dC uc eţ D oE mN nu i . ai împuns şi pe şarpele cel O şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pă mînt si pierzător oameni. adu ceţi Domnului slavă şi cinste ( ps. Slavă. care > 7JL * y te îndepărta de la cuvintele gurii mele.mă.1 ). ci tot cel ce va ucide pe Cain înfrinare să săvâ rşesc măsura postului. şi din pîrîiaşele năvăliri pă . a Născătoarei: Podobie : Mare este puterea Crucii Tale.care îi va întîlni -1 omoare.s u f ili a ali 7 lu nezeu. seama la calea vieţii. 1 — 15) A mucenicilor : Proorocii şi Apostolii lui Hristos şi Hui meu. Şi celelalte după obicei te apropia dc uşa casei ei. ca să nu dai virtutea ta altora şi anii tăi u . Nu te uita la femeia linguşitoare. să privind la nenorocesc. glasul al 3-lea : trupul tău şi carnea ta vor fi fără de vlagă. Văzînd pe Cel ce S . cu ? Puţin a trebuit nu mă în 7 I ? 7 9 «Nu aşa.. Ca. Domnul Domnul poporului Şi a pus Său va Dumnezeu semn lui Cain cape tot cel da . mai mare decît aş putea . a apus a spînzurat pe lemn. Si i-a zis Domnul Dumnezeu: sufletul meu.guit strigînd : Preaiubite frumuseţea lu minată. ascultă . ca să nu suspini ia sfîrşit. cerul paşii ei duc de -a străine picură miere şi gurii sale e dreptul în împărăţia morţii. te -ai tîn. De la Pilde. ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta şi os tenelile tale să nu treacă . inimii şi smerenia duhului.ţi poţi păs tra jud ecata şi ca buzele tale să păzească ştiinţa. plină adunare şi în mijlocul obştei». caiului . mă şi împreună cu Tine ai răs tignit pe omul ce inima mea a urgisit cercetarea ? De ce nostru cel vechi.. De mă Doamne. Şi acum. Si Picioarele ei acum.nuia fără de milă .dascălilor Pătrunde mei cu frica Ta cultat de de îndemnul şi spre oricine mă va întîlni. l gu la . şi să jertfesc Ţie curg din ale izvorul umilinţa pentru gresealele ce a?n făcut mai înainte . fiul meu. citire : (V.a născut din tine.. şi au lu minat neamurile cele rătăcite şi păr taşi îngerilor au făcut pe fiii ome neşti. de care izbăveşte . a Crucii. Iubitorule de oameni ( d e d o u ă o r i ). aduceţi Domnului mieii oilor..o purta. P :R A O H li M . patima Ta. cînd Dumnezeu : «Pedeapsa mea este LA S T I H O A V N A Stihira. porul Său să cunu pace (P s · 28. ia aminte la înţelepciu nea mea si la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta. nici ea nu ştie unde.cesta.. Fereşte -ti calea ta de ea si nu * > > împodobit firea ome nească. Domnul va binecuvânta po . merg în neştire. 28. căci buzele celei coboară către moarte . şi cu dragostea Ta răneşte cei ce mă învăţau n -ain plecat urechea mea ucide».mă si nu • mucenicii au învăţat să fie lăuda tă Treimea cea de o fiinţă . Ea dar nu la ia mai alunecător dccît untdelemnul.200 MIERCURI tuia . şi cu suliţa în coastă voi ascunde de la fata Ta nu am asîmpungînduTe. Bea oprind numai ci şi care alte apă din nu puţul tău pîntecele.. • — ) » înşeptit setărie va pedepsi».

întru aceasta se va cunoaşte viaţa a toată lumea.Λ Α Spre : a sfinţilor 201 D u ştiinţă pă a dou Catismă.mă. pentru milostivi rea îndurărilor. tămîna a patra din post. gla sul al 3-lea : Podobie : De frumuseţea fecioriei tale. că plîngînd ca o maică s. a făcătorilor rele. şi la viaţă mă ...a pe văzut mieluşeaua pe Tine.a ale cărei rugăciuni. mijlocul Te . S al n . Cel păcatul T R I C I N T A R E A Dacă Mielul. Să a rătăm roade de pocăinţă şi vom fi Ceea ce eşti îndreptarea celor ce cad.a rănit la inimă . • · A Născătoarei du Dumnezeu : mine cel scăpat în surpat ura desfătărilor. lumii. L atînguit. iată gonind vreme Cu trîmbiţă de cîntări sa trâmbi ţăm.. îndreptează. Cuvinte al lui Dumnezeu preabunule.ai omorît.. scoţînd păcatul mîinii lui Adam... Te.. Sedealna.. a Crucii. puterea Crucii Tale.. dup ă rinduiala l Te o r . Irmos să se întărească inima mea. îndurate .a întins la pomul cunoş tinţei de demult.a născut.. Întăreşte gândirea mea cea clătina tă dc pizma şarpelui. ridică . După a treia Catismă. ri.... s. Preacurată. a Născătoarei : oarte de ocară prin răstignire de bunăvoie ai răbdat.. în Alcătuire a lui losif. Postului şi se urcă pină marţi în sap - MIERCURI DIMINEAŢA Cintările Treimice. Şi să glăsuim stii . a Născătoarei : şi pe şarpele. Şi acum. începătorul rău tăţii. ql as u l 1se : -a Ρ°' ^ΛΡΤΛΜΙΝΑ Λ POSTULUI Cu înfrînării. a Crucii. .. tot aceasta. C a n o a nCu e se cit eşte c a n o n u l d i npentru Minei îndurări milei milostiveşte ş i a c e s t e le tri c â n t ă Tale. ziua cea vestita trecînd. şi înviind pe cei omorîţi cu muşcarea aceluia. D u p ă oamne î n t î i a Cîntinzîndu-Te a t i s m a . Cruce răstignit.. Harul postului a strălucit. Te rog. şi Ş l ne se c iteşte Cînta r e a ce a tai r e iridicat a din Ps a l t i r e . strigat lăcrimînd şi cu amar s -a tînguit : Fiule preaiubite ! Ce mi nune este aceasta ce se vede ? Iar Tu ai răspuns : Maică preacurată. sufle tul meu cel omorît. cu rugăciune şi cu post. care caută spre Tine. S e d e l npe e l e Cruce Crucii din Octoih. celei ce s. Pomenirea 4e 0d e de Mucenici Hristoase Cuvinte. veştejind moartea ne întunericul neînfrînării bineprimită şi zi de mîntuire. pe Care vazindu-Te ceea ce Te ... de Hristoase. adica vremea postului. Hristoase. tot aceasta. e Cruce Ţi . Şi acum. Slavă. pe Vil. pe robii Tăi. opreşte năvă lirile patimilor cu patima Ta. mîntuieşte. omorînd pe vrăj maşul Slavă. înviază Mîntuitorule. întru aceasta pă zeşte începe din miercurea săptăminii a d o u a a Podobie : Mormintul Tău. Cel ce ai pătimit şi nepătimire ai dăruit ce lor credincioşi. Pentru aceasta.ai întins palmele.gînd : Aceasta a înflorit viaţa noastră în lume. şi prin păcate cumplite căzut în prăpastie.

mă. Dumnezeu. Taina este mare. cea înnegrită înti narea cacu este ram inimii mele. slavă Ţie. «ca milei a Te socoti cu cei fără de lege. ginilor lumii.devărat pe Tine arătîndu Te.ţă . durerile . ca întru A Nă ssă că tTe o a r slăvesc e i de Dum n e z e utoti : să meu trecem lin sub cârmuirea 7 vecii. > ucură -te Cruce prin care s-a cunoscut într.o clipeală tîl . numai tu una de Dumnezeu dăruită.mînd.au schimbat în chip vădit. şi le luminează spre lauda Ta. Dumnezeul nostru. . a Născătoarei : păcatului. Şi acum.. împărat al tuturor cu a . stri gînd : η tocmai cinstită.. cerul şi pă mîntul înainte deTa.harul S l a v ă . . Doamne.Te cu suliţa. Doamne. Părinte si Duhuie. Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi Sfîntul Duh... minune în fricoşătoare ! Că ai născut pe Mîn tuitorul lumii Dumnezeu întrupat. să Te slăvim pe Tine. u împungîndu. simţind -o s. buretele şi suliţa.. sa tură smeritul meu suflet cel flă . a Născătoarei : ntăreşte. inimile robilor (i el ce ai primit pentru mulţi mea «Tăi. urîte. . ai în tors sabia cea de văpaie. Doamne. Irmosul : pe atălui ne închinăm. T i n eşi r i i tămăduieşte c e i c â n t ă r e ţ i . făcătoare de viaţă şi împărăţia Ta ! De a cărui parte fă . î n t ă r e ş t e . piroanele şi Crucea.1 cu suliţa I r m o s : Ta. rămînînd curată precum ai fost mai Patima Stăpîne. . Fecioară. împreună şi Fiului si Duhului Sfînt întru o fiin . Hristoase moni. . cu credinţă întru toti vecii. inimile. Tine la cuvinte sau lucruri nestricînduţi curăţia fecio riei.? » f * 202 t emă. Născut . întru Preasfîntă Treime. H ai na Ta cea roşie. Altă Tricinlare Irmos : Pe Cel ce S-a pogorît. si iarăşi ai deschis oamenilor raiul. Pomeneşte . învredniceşte ne pe noi ca al . Doamne. fără început. ca să Te slăvesc veci».ne şi Unime începătoare de lumină. le cinstesc şi le laud.. în şterge păcatele mele. i Cintarea a 8-a : Zapisul păcatelor mele rupe . mîntuieş pe noi părtaşi. Hristoase. > T 7 în care intrînd. ceea ce de sinIa gură cu Crucea Ta.. Alcătuire Λ Mtt i Tricînta re Slavă Ţie. a Treimii : cuvîntător de Dumnezeu. Care hrăneşte toate cu dumnezeiasca putere. Iisuse. Mîntuito . Slavă Ţie.. nădejdea curs din coasta Ta. fără tăcere strigînd cu guri de lut : Slavă lui Dumnezeu în Treime. ne îndulcim pururea de viaţa Ta cea fără de moarte. · Irmos: ntăreşte. inimile noas tre Maica lui Dumnezeu. că au înviat toa tă lumea.. glasul al 3 -leaMIERCURI : nima meaDoamne.«rule. Şi acum. naştere. . Dumnezeul nostru.. slavă Ţie. ca să nu se abată ai născut fărăviclene bărbat pela Dum nezeu. a lui Teodor. -o cu sîngele cel mar ce viclenilor de a tă C cu săgeţile ruce a spal luirăutăţii Hristos. Celui din înălţime. Ceea ce ai odrăslit nearat spicul cel ceresc.ai prunc rămînînd fecioară.

Ilris . Şi acum. cuprinderea ei este neajunsă de mintea omenească. Dumnezeule. .ai de bunăvoie. D u mSinai. şi Judecătorului pocăieşte -te.ta noianul preabunului post.mi uşile pocăinţei. Fecioară Născătoare de prunc şi maică fără de bărbat? Marie..toase. batjocorit şi împuns luindu. A Născătoarei de Dumnezeu : Cine a auzit.Te. să ne sîrguim cele cre dincioşilor. răspunsul Grăbeşte. nezeul n o s trug r u .Ίe pe Cruce. că ne . una fiind se întreieşte : Aceasta este Ta tăl şi Fiul şi Duhul cel viu. de cugete în . Cîntarea a 9-a : irmos : Izvorul cel primitor.ai făcut mîntuire. că pe Cruce înăl «ardere. ca să a omorî gîndurile dobîndim n fiinţă este L uimea nedespărţi tă.. Cel ce S -a a. ca să ne mîntuieşti pe noi. cîntindu-I si nrea inalţindu-L pe Dînsul intru toţi vecii ne -.. Dar spune-mi în ce chip ? Nu cerca adîncurile naşterii de Prunc a mea . Cel ce răutăţii. pe Domnul. Treimea.să cuvintăm ţi să incliinam Domnului.toi îi lumina şi .L şi .. cu răstignirea Ta . ai rănit lepe vrăjmaşul în - . pe Cruce împacă -te cu Hristos. Dumnezeul cel Prea. trupeşti. 203 upul. tine. groaznică va fi judecata. fără patimile păcatelor .tul s-a cutremurat . şi Te -ai adus pe Tine ucigaşilor .ne din valurile păcatelor. Doamne . Care păzeşte toate. curată Fecioară Maică. Pătimit -ai cu ti e. ajută -mi. toţi ne -am de pîntece focul Dumnezeirii. că aceasta fiind foarte adevă rată.a pogorît in văpaie la «tinerii evreieşti. La în vă «zut care ai vindecat zămislit «în Cu Moise rana pe Ta Tine. bunătatea Ta.lat. cu dumnezeieştile Tale patimi ne . fiind batuţ de mîinile pe care le . viforat. ai mie. se desparte. mă ca şi să slăvesc de desfătări fiind robit. a Născătoarei·: acolo viaţă.uşor de ai arătat şi tîlharului inprotivnice trarea în rai. Cel ce s . Şi noi postind. ai S l a vMuntele ă f i e ..despărţindu se. şi în chide entrupatimilor că sînt aruncat în adîncul intrările mele. îumină . închinăm“ n"' bin. povaţuindu mă la calea mîntuirii. cu putere dumne «zeiască.„î„ fost răstignit. Slavă..«rătat.. clătinatu -s-au toate de ocărîrea Ta.au ascuns şi păniîn .. iar Daniel a văzut 1111111 ţîndu .·*« i A M I N A A POSTULUI cu suliţa. toate răbdîndu -Ie cu milostivii donarea îngerilor s-a cutremu. şi suflete.a răs tignit pentru credincioşi din osîndă. preoţi binecuvîntaţi . Ia judecată ai stat de laţă. Doamne. eschide. s Te-a lavă Ţie . se împarte în feţe după osebiri. demonilor plecîndu trecut.ai făcut . oştind. a iz băvit pe înfricoşător.L «pi eaînălţaţi întru toţi vecii». Altă Tricintare Irmos : La Muntele Sinai. Irmosul : atu-Te.e. Elisei a înviat pe prun cul cel mort.. Care unindu-se în fire. văzîndu .. a Γ reim ii : e Cel ce S. tu ai săvîrsit minunea acea 7 T sta.înalt. precum este scris.

29.. care a venit în lume din pricina mîncării din pom. Care ai zidit toată su flarea. LA S T ί H O A V N A că m-ai Din Profeţia lui Isaia.. Şi acum. pleava şi floarea lor va fi spulbe rată precum este cenuşa.. mîntuieşte -ne Doamne. Dum Către Tine. Cu . Slavă. care numesc lumina întuneric şi întunericul lu mină . îl Iui Israel! aşi De aceea. Şi acum. el Preaînalt.204 «te netăiat MIERCURI S t i h : î n ă l ţ a .1). care socotesc amarul dulce amar ! Vai de cei care sînt înţelepţi în ochii ior şi pricepuţi după gîndurile lor ! Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la făcut bău turi îmbătătoare ! Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită şi lipsesc de dreptate pe cel drept ! Pentru aceasta. Care locuieşti în P R o ( H i M E N. căci au căl cat legea Domnului Savaot şi au ne socotit cuvîntul Sfîntului Domnului el. după cum paiele sînt mistuite de foc si iarba uscată de y Doamne. a Crucii. Oile vor paşte în voie. . glasul al 7-lea : Dar Domnul Savaot este mare prin judecata Sa şi Dumnezeul cel sfînt este sfînt prin dreptatea Sa.. Dacă Te. Vai de cei ce îşi a .au lui arătat Hristos.v o i . mînia s-a prins munţii se împotriva clatină. «odrăslit. poporului Său ! El întinde nuna Sa spre loveşte Cadavrele lor sînt ca gunoiul pe cale. nostru. pe noi. pe care le \ mucenicilor : ai gătit postitorilor celor a . Mîntuitorul meu mă voi ruga ( ps. citire : (V. flăcări aşa rădăcina lor va fi topită ca LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul proorociei. voi nezeule. însuţi cu postul de acum fereşte -ne pe noi de toată plăcerea cea stricătoare de su flet . Vai de cei ce zic rău lui bine şi binelui rău . Cel ce cu Crucea Ta ai stricat moartea... tot acesta. slavă Ţie. piro nit pe lemn de bunăvoie. du trei ori..devăraţi ( d e d o Luminători uă ori). ca să .T e . iar străinii se vor hrăni în locurile mănoase. D o a m n e .trag pedeapsa ca şi cu nişte frînghii şi plata păcatului ca şi cu nişte ştreanguri.. ca să dobîndi m cununile » y 7 desfătării celei nestricăcioase. Doamne. să vedem căci şi să ei se zic : «Grăbească planul Domnul să . prealăudaţii mucenici strigînd : Doamne. Luminfnda glasului.rînd. 29. Preacurata. pe care ai oprit -o în rai. Şi celelalte ale Utreniei şi Apolisul..8). ai lumii ai s ...l cunoaştem». şi Te rugăm învredniceşte -ne a lucra mîncarea ce va să fie întru via ta veşnică.. lăsate de cei bogaţi. 16—25) Stihira.a văzut. glasul al 6-lea : Slava. glasul al 5-lea : ceruri. ca plinească Sfîntului lui Israel. Isaia Te -a numit toiag sprijinit pe mine (ps.. striga şi că sprecătre Tine Dumnezeul am nădăjduit. cel din rădăcina lui «David». a Născătoarei: Podobie : Nu ne vom opri. tînguindu .se a lăudat puterea Ta.Şi facă lucrul Său cu .

însuşi glasul : οI ca unui Dumnezeu să . glasul 1. După aceea a cu noscut Cain pe femeia sa şi ea.au vouă uşile raiului. Slavă.primite ale Apostolilor Tăi. MIERCURI SEARA La Doamne. luminăto rii pămîntenilor. cu îndrăznire sa aducem cîntări Dumnezeului nostru. şi se cântă stihira. • · Si s-a dus Cain de la fata Ini Dum- Cu rugăciunile dumnezeieştilor A- postoli. Apoi a zidit Cain o cetate şi a numit -o.. primit . Vohod. Stih : Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele ( ps. acoperit. învredniceşte -ne pe noi să săvârşim bine vremea postu lui. glasul al 6-lea.a născut Irad . Doamne.. păstrîndu -ne viaţa în pace şi cu tărie . cu limba nici să să nu grăiţi cele înşelătoare. ca un îndurat . 16—26) Hristos dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă. st* pun stihirile pe 10. glasul 1 .. înăuntru Lui lemnul ruga îndulciţi. vistieriile care aţi îmbogăţit lumea. pentru rugăciunile cele bine . cu lacrimi să strigăm lui Hristos ca : Iartă . Alta stihira. iubitor oameni ( d e d o u ă o r i ) . cu sfinte rugăciunile voas tre.ne. Mare şi înfricoşătoare este venirea Ta. du pă numele fiului său. Alte stihiri podobnice.. ale lui losif.. ci cu pocăinţa luminîn. ză mislind. cu preaînţeîeaptă cunoştinţa Dumnezeului nostru.du.. ca ajungînd cu bună plăcere la patima Iui Hristos. deschisu -s. întru care şezînd va să faci gîndului. toţi să Te preaslăvim pe nezeu şi a locuit în ţinutul Nod. Enoh..ne un nouă de greşealelc noast re. apoi a mucenicilor şi trei podobnice. de ci pe cerul vieţii ti. drepţilor (P s · 31.în a doua săptămînă a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. acum.a născut Maleleil . Iui Irad i s. P R O C H I M E . întru umilinţa Tine. citire : (IV.vă in Domnul şi vă bucu raţi. a Născătoarei. Doamne. fraţilor.. glasul al 6-lea : dnhie I oată nădejdea punîndu-şi. Şl 1 S t i h i r i din Minei.a născut Matusal. y 7 Vcseliţi . 31. A mucenicilor : postoli ai Iui Hristos.. Lameh şi -a . Stihira.a născut Lameh. iz băviţi de supărări pe cei ce vă lau da pe voi.. glasul al 3-lea : Podobie : Mare este puterea Crucii. strigat-am.12). şi ne îndrumaţi vremea postu lui.1). De la Facere. puneţi împiedicare fratelui spre sminteală .ne făclia sufletului. lui Maleleil i s . a născut pe Enoh. ca mîntuindu..Ţi fie milă de mine . a lui I'eodor.mindu-1.vă. iar lui Matusal i s.. la răsărit de Eden. } ostul cel duhovnicesc pri .. voi v -a vă să N.Şi Prealăudaţilor pămîntul şi nu v -a fiind mucenici. Iar lui Enoh i s .

după vrednicie să plăcem Ţie. pentru că şi -a zis «Mi-a alt fiu S t:i h . Dupa a treia Catismă.Născătoare d Dumnezeu. ascultaţi glasul meu ! Femeile lui Lameh..21 fiu şi i -a pus numele Set. a Născătoarei : Bogăţia cea nemăsurată a milos tivirii tale.a c e s t e Dumnezeu purtători. de umilinţă în ziua cea dumneze iască a postului . JOI DIMINEAŢA Şi celelalte ale Liturghiei Darurilor mai îna te sifc in el . luaţi aminte la cuvintele mele : Am ucis un om pen tru rana mea şi un tînăr pentru vî . Pentru ce. c e lAbel. d ă ( p s . fii nouă lesne iertător... ia seama la toate căile lui. Lui 3 2 . I > Slavă. am aler gat la acoperămîntul tău. Cel fără de lege este prins în laţurile fără delegilor lui şi de funiile păcatelor Iui este înfăşurat. şi tăria cea nebiruită a puterii tale în minte luînd. dacă te -ai pus chezaş pentru prietenul tău. Sedealna. 3) Ta spre noi.tale g l a s pe u l 1uliţă. fiul meu. spre spă larea necurăţiilor sufleteşti şi spre odrăslirea sfintelor porunci. : sc risipească nici pîraiele tale prin pie ţe. El va muri în păcatele lui şi de mulţimea nebuniei lui va pieri. fiul meu. dăruind meu rîuri Podo h i e : D e sufletului frumuseţea fecio riei tale. iar nu pentru străinii care sînt cu tine ! Binecuvîntat să fie izvorul tău şi să te mîngîi cu femeia ta din ti nereţe. Şi binevoieşte să vedem toţi . cu a guri frumoşi. aceas ta : o.. Doamne. şi ne învredniceşte a izvorî Ţie pu rurea lacrimi din inimă. de necaz fiind cuprins şi groaznic încurcat. zămislind a născut un femeia sa. şapte !». strig dintru adîncul inimii mele cu lacrimi : Fecioară. izbăveste te. Apostoli de După a d o u a C a t i sPentru m ă . S ed eln e . Să fie numai pentru tine singur.. ajută . atunci Doamne.. Să nu P R Q Cizvoarele H I M E N . D u p ărodit întîia Catismă voi v-a struSedelne le A p o s t o l i l o ca r d i n picaţi Octoi h. glasul al 6-lea : Podobie : Doamne. lui pe ucis de asemenea sa născut fiu şi i -a D ei l a P iid e . 1Set ). Tine (Ps· 32. a spe Iin re i ristos-via m i lţ ei t g ulu i.ţi fie ea .. s e aceas c î n t ă. dar. gscăpaţi l a s u l a l.. dacă ai dat mina pentru altul. apoi pen tru Lameh de şaptezeci de ori cîte ie.l e de a : beţia plăce ta vă rog rilor.206 a zis Lameh către femeile sale : «Ada şi JOI te.ai prins prin făgăduieli ieşite din gura Sela. să pe Născătoarei. iduit si noi intru pîrîiaşele care curg din izvorul tău. Cerboaică preaiubită şi gaze lă plină de farmec să . Adam a cunoscut iarăşi pe Eva. Fiul meu. c i t i r eun : pus numele Enos. or drep ţ i lcare i s e cl-a uvin e l a uCain». pămînt vin de mîntuire. dra gostea de ea să te îmbete totdeauna şi iubirea ei să te desfateze. Ca aşa postind. Atunci au început (V.nătaia mea. întru această dumnezeiască vreme. au stat de faţă. oamenii a chema mila numele Domnului Liule.. B u cdat u r a ţDumnezeu i-vă drepţilo r in t r u în D olocul mnul . Dacă pentru Cain va fi răzbunarea de şapte ori. tot aceasta.mi. să te momească femeie străină şi tu să îmbrăţişezi sinul li nei necunoscute ? Căci cărările o mului sînt înaintea Domnului si El » ta şi te -ai legat prin cuvintele gurii tale..mă 3 . Fă. bea apă din puţul tău şi din Dumnezeu. ceea ce una eşti ocrotitoare lumii.mă să aflu viată. precum am şi m ea. Şi acum. ca mîntuindu . 15—VI.

vă Apostoli. <i Nă. pe dumnezeiasca Treime cea împreună fără dc înce put. adică pe nea muri tainic. Căreia se închină toată făptura.o.. că şi naştere este .rea curată Fecioară. slavă Jie. Şi se citeşte Cîntarea α 4-a din Psaltire.. tot aceasta. Cărbuni ai focului celui fără ma terie I r m o s A u z i t . Şi acum. «Doamne. iar pe alta prin purcedere. suflete. omoară patimile trupu lui meu. Născătoare de viaţă.. ci rugaţi . Andrele. C‟intarea a 4-a. TR1ΓîNΓAREA Alcătuire a lui losif. ca să trecem noi cu suflet voios măsura postului şi să ne Irmosul : închinăm învierii Auzit-a proorocul Ta... pentru să ne mîntuiască pe noi.torului. cu strălucirea cuvân tului .niă cu ru s ..scăloarei : Fecioară să nască prunc şi cură ţia să şi păzească. desfătează -te întru privirea celor bune. Psalmul 50.. 4 ( postohlor Făi.Ν Λ DG s APTÀMÏNA olaΑr e i : ί A POST U L U I faceţi rugăciune către Hris tos.a p r o o r o c u l d e v e n i r e a Iafiind. p 9 pe una prin naştere.a temut . de neînfrîna. minunează tot auzul şi cu getul. Minunea ta. a treimii: e Fin! din Tatăl şi pe Duhul slă vesc.am mort temutîn . minunat aţi vînat o sută şi cincizeci şi trei. ca preacinstită pătimirea Ta . Mai ca Născătoare de Dumnezeu. pe unul şi acelaşi într -aniîn. că şi purcedere este . Canoanele Mineiului şi aceste Trie întări. că tu eşti’ ocrotitoarea noastră şi dumnezeiesc acoperămînt.. rugăciunile mint ui tori ior lumii. 207 Iuda. mîncării.. numai tu cinstită te -ai arătat. Filipe. Preacurată cinstită Fecioară. varsă izvorul milostivirii tale din destul spre noi.. C i n l a i ede u avenirea 8-a : Lui... dumnezeieşti Apostoli ai Mîn -: tui tre. că aveai să Irmo. Şi acum. dor.. Dumnezeul nostru. «Te naşti din Fecioară şi oamenilor «să Te inorînduarăţi. Fecioară Maică. ca pe nişte peşti. şi ne dăruieşte iertare de greşeale. glasul al 3-lea : Irmos Au doară in riuri te vei minia. rejele învăţăturilor aruncîndu -le in marea vieţii. născînd pe Dumnezeu şi omul. Uşa milostivirii. slavă via tă. Bartolomee. şi a grăit : Au zit-am mă cu multe pacate r aduc Tău şi mmeu .. a Născăt i odobie . slavă Ţie... eţia desfătărilor celor strică toare de A Născătoarei de Dumnezeu : suflet stingînd. cu Simon şi cu glasul al 6-lea : Voi sînteţi lumina lumii. aceasta miîuiţi . ca din soare lumina si raza .s In văpaie tinerii evreieşti. şi s . a l c ă masa tuire a l u i de t e osus. Prea Posteşte. pe acestea aducîndu -le y I η ί ilor Apostoli. pu Pentru « auzul sufletul terii Tale. ci doisprezece Apostoli Pe . trupul tău. lacove şi loan. ca şi mai înainte .. să ne saturăm de băutura umilinţei din Ceea ce ai dat lui Hristos trup din $ post. Slava. Slavă.două firile.. precum v -a zis Hristos. Toma şi Yîatee si lacove. ca cea Altă I să r i c idobîndeşti n i a r e . Doamne». Slavă Ţie. ardeţi materia patimilor mele. Pavele.

Dumnezeul nostru. lăudîndu -L pe El în veci. Pentru aceasta lu . binecuvîntaţi . ca şi din Iacov cele postoli. Hristoase inult -Milostive. aţi scos apostolilor pe poporul Domnului la pămîntul cunoştinţei de Dumnezeu. Că numai ferirea de bucate este post neprimit la cei ce caută dreptatea. Să lăudăm. Furtuna păcatului înviforează ti călosul meu suflet. mele. I Cuprins fiind de negura păcatului.208 găciunile voastre de purtătoare Dumnezeu de via ţă. văzătorilor de Dumnezeu. slavă Ţie. cîntîndu-I şi inălţîndu-L pe Dînsul intru toţi vecii. mai înainte te. izvorului uscaţi Celui cei ce sînteţi şi rîuri care meu ale vă cu douăsprezece Prin care s. «şi . şi să nu mă fac mîncare chitului celui stricător de suflet.L slăvesc ostile cereşti. credinciosul prin cuvînt.mă şi mă mîntuieşte. cei ce sînteţi raze de taină ale Soarelui slav ei. Opreşle . Pentru aceasta stin ge cuptorul patimilor focul gheenei răpeşte . oară tot înţelegător.«mii şi serafimii. ca în Ma rea Roşie. care Te laudă pe Tine în veci.şezători. Slavă Ţie.vă şi acum care să va rugaţi cu deadinsul totdeauna pentru noi.a văzut Moise pe tine. Pe un Dumnezeu după fiinţă cin stesc . şi Fecioară din Maica lui Dumnezeu. in Tine.au doua arătat...L. ticălosule suflet.dîncul deznădăjduirii. Ocîrmuito . . a văzătorilor Uce nici răsărind Soarele Mîntuitorului. Cei ce sînteţi tăinuitori ai lui Hristos şi împreună . izvoarele ru găciunile voastre. pă catului Hristoase. JOI strălucit ai pentru I f lumină că celor din întuneric drept ăţii. de nu va fi şi îndreptare de greşeale. Carele lui Faraon celui ce se înţe lege cu taină înecîndu -le. ca să nu mă acopere a. rugaţi .a seminţii. Ceata iisuse îngerilor. * > y «şi de Dînsul se cutremură heruvi . Altă Tricintarc Irmos : Pe Cei ce-L slăvesc. mulţimea în durărilor . Dumnezeu.mă. A Născătoarei de Dumnezeu : luminat lumea Preacurată.L preaînălţaţi întru toţi vecii». Cintarea a 9-a : Irmos : în Muntele Sinai. Binecuvântăm pe Tatăl Sântul Duh. de iadul deznădăjduirii m -am apro piat cu adevărat. bine să cuvântăm şi închinăm Domnului..minaţi .mi dreapta ca şi lui Petru.te de la patimi şi te mîn tuieşte. trecem tot postul întru cu răţie. ce tele tuturor. şi mă povăţuiţi la căile mîntuirii. şi pe Fiul şi pe îndestulaţi cu apa cea vie în inimă curată. Rug arzînd cu foc. să ne prea- Pe Cel ce. în lume cei dois prezece Apostoli. păcătoşii.. Apostolilor împărate pentru al Te roagă pe şi Ti ne. născut a s .rule bune . întinde . toată suflarea şi «zidirea lăudaţi L.

.gui Cuvîntul în inimă purtîndu-L. Domnului . A 1 l 1 : ir pU r Io r o ro os ruile : i. Slavă. a Fruimii rule al neamurilor. şi S i a c u m . Părinte al îndelung lui Hristos.«ta credinţă te mărim». Cum Mîntuieş temă pe mine. glasul al 8-lea : reme de pocăinţă şi pricinuitoa re de viaţa veşnică este nouă nevo . w l n r e a l e nc i t l A p o s i u i i · u platoşa credinţei îmbrăcîndu .. Celui ce S. Şi a c u m . u !Ş V 0 «'A s ( 0 |i. ca şi săunule tre cem cu Fiului.vă.Sfinte.vă bine şi cu însemnarea Crucii în trarmîndu.vă Unule Născător al unuia. rit· trei ori.vă lui Hristos pentru noi. . cu ci ci in .inţa postului. . slavă Tie- Cu puterea Duhului la împăraţi şi la domni mergiinl. .■ ' 1ce ma ■' J păr* di„ toată lucrarea patimilor necăjesc. Că puternică este să mîntuiască su fletele noastre ( d e d o u ă o r i ) . şi în trup ca nişte îngeri. ca un «Maicii iubitor sămînţă este netîlcuita.ţi . ruga . pe sin . a Născ ăfoar· i : unule Duhuie numai al unuia Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu.a născut te închină . la acoperămîntul tău a lergînd. /V mucenicilor : fecioară. Dumnezeul nostru.. ! ecioară sfîntă. Pe aceasta să o îmbrăţişăm. ca să se mîntu iască sufletele noastre. că milostenia u nită cu postul izbăvesc pe om din moarte. cel ce grăiesc ai zămislit iara sămînţă pe cel de Dumnezeirea Ta.aţi învrednicit. v . ostaşi viteji v . Rugaţi . . „ .aţi ară tat . Petre. Pavele propovăduitorule şi învăţăto Slavă. rodul celei fără de bărbat este ne stricat. fii ai lui Zev e.i cu ştiinţa. Alta Frici η tare Irmos Naşterea cea din zămislire AMÎNA î ii lume ca cei făra de trupuri. ca pe nişte nebuni mustrîndii .. numai de vom întinde mîinile spre facere de bine .. Pentru aceasta pe «tine toate neamurile. picau* i · f . nvunmu u Ş‟ ' cidecuni nici de ioe nici ce . că acesteia nimic nu este asemenea. piatra credinţei şi temelie. aţi atras neamurile ia credinţa lui Hristos ... Născătoarei : si celelalte ale Ulreniei. I Λ S 1 I II O A V N Λ Slihira. Fiule bunasănătate vremea tului. că I Λştiu C I Λcă S I voi A iafla S A S F1 1 A . la Tine. Unime Sfîntă ! ceea ce eşti cu totul iara prih ană. fiind cu adevărat Domn al Minunea naşterii tale ma uimeşte. ca pe o Maică «mireasă a lui Dumnezeu. tiranilor bărbăteşte aţi stat îm potrivă şi înşelăciunea diavolului aţi surpat . Treime. nulul lunci. O. lumină şi pos raza luminii. născînd ca o maica ? Acest lucru mai presus de fire. niintuit pe oameni. cj 1 au PO Su Tl UL Im Lumi ti iu da glasului. ^ aţi biruit toata înşelăciune. că nimic nu mîntuieşte sufletul asa ca z I darea la cei lipsiţi.tă primindu-1. Naşterea cea din întoarce-ne zămislire fără <<de Dumnezeule. pe cei ce 2 ne am depărtat. cu dreap. pe înţelepţi şi ritori.. Slavă Ţie.vă. căci cîte le voieşte ie şi poate.dei împreună cu ceilalţi opt. cel UnulNăscut.. . cunu nilor v. ca naşterea lui Dumnezeu «înnoieşte firile. mîntuire. cum ai i amas necuprins? Spune 09 e noi cei căzuţi ridică -ne . preafericiţi Apostoli. şi Apolisul. al unuia. biruitori făcînclu .

JOI SEARA I a Doamne..ai din rai pe cel dinţii zi dit. Izgonit. arată . care a cules din pom durere. Şi l..1). am văzut pe Domnul stînd pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. cu două picioarele. Pentru aceasta strig Ţie. «Sfînt. citire : (VI.nele lor. Din Profeţia lui Isaia.a umplut de fum.. oameni şi pămîntul pustiu . Mîntuitorule. lot acesta. Doamne.a răspuns: «Pînă cînd cetăţile vor fi pustiite şi vor P R O c i l i M F N.ti».cînd .a apropiat de gura mea si a zis : «Iată s-a atins de bu9 în a doua săplămînă a Sfintului si marelui Post f 1 Λ VECERNII·:. 34.mă închinător patimilor şi în vierii Tale. 33. fiecare avînd cite şase aripi . spre judecata (ps . Sfînt este Domnul Savaot. pe cei ce-mi fac mie strîmbătate (ps. Şi pe Domnul Savaot L am văzut cu ochii mei !». Serafimii stăteau înaintea Lui. pururea mea (ps. Λ IN n coastă împuns fiind şi pe lemn răstignindu . şi mă rog îndurării Tale. Şi acum. Doamne : Scoate mă acum din citi - zele tale şi va şterge toate păcatele tale. Atunci unui dintre serafimi a zburat spre mine avînd în mina sa un cărbune. viaţă mi -ai izvorît mie.. Cel ce împreună ţii mar ginile pămîntului.a scă Scoală Te. si se cintă aceste trei podobni ce din I rioct. porţile se zguduiau din ţîţî . Din pricina acestor strigăte. Pentru aceasta Te slăvesc pe Tine Hristoase. Şi am zis : «Pînă cînd Slavă. . glasu l a lcasele 6 .1). ţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să 1 vindec».22). glasul al 4 -lea : Podobie Dat-ai semn celor. Sfînt. pînă cînd şi din toate necazurile mele m. celui omorît prin răutatea şarpelui cu mîncarea din pom.. pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic. 3mijlocul 4. lauda Lui în gura Stili : Judecă.am pe Domnul şi m -a auzit. că sînt pierdu t! Sînt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Doamne?».Te. plin este tot pămîntul de slava lui!». Doamne şi ia oa aminte Domnul va izgoni pe meni şi pat (ps. şi fărădelejile tale le va cură .. iăraşi înăuntru l .4)... pe mine care săvârşesc cu umilinţă curgerea postului. strigat-am.l u a : fără Căutat . Atunci El mi... pustiirea va fimea mare în acestei tari».210 de VINERI urechile să audă şi cu inima să în oameni .ai să lăşluit. 33. se pun sliliirile pe (j. iar templul s. zi . Dar pironindu-Te ca un om pe lemn. cu două îşi acopereau feţele. Şi am zis: «Vai mie. glasul al 0-lea : rămîne fără şi p R o ( i i ι locuitori M liN. Stih : Bine voi cuvînla pe Domnul în toată vremea. iar cu două zburau ş i strigau unul către altul. 1—12) n anul morţii regelui Ozia. alt* lui Iosi.

si i s . zilele Iui Set au fost nouă sule doisprezece ani şi apoi a murit. Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani si atunci i s.0)· De la Facere.I înd . Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s. şiizbă Fă dar. după naşterea lui Ma tusalem.Doamne. moartea omo .. Si fii fiindcă au născut şi fiice. Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s . Iar de toate.a făcut după chipul lui Dumnezeu. Iar de toate.. 3 5 .a născut ♦ · aceste sfinte zile! şi ne dăruieşte tărie asupra patimi lor şi semn de pace.au născut Iii şi fiice.ί lorii Podobie : Doamne. Şi acum.a născut un fiu dupa asemănarea sa şi după chipul său şi i -a pus numele Set. Iar de toate. 1—24) Iată acum cartea neamului lui Adam. După naşterea liu Enos. Zilele pe caie Ie . Bărbat si femeie a făcut. naşterea Maleleil. Enos a trăit o sută nouăzeci He a n i Aşteaptă pu Domnul şi păzeşte ca lea .. P R ()(' H I M E N. zi lele lui Enoh au fost trei sute şai zeci şi cinci de ani. 35. După Cai nan a trăit Iui o sută şaptezeci de ani şi atunci i s. Slavă.. care şi acum spre rugăciune pe noi. Enos a mai aceasta: o. pentru că l -a mutat Dumnezeu. Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s . zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani şi apoi a murit.a binecuvîntat şi le -a pus nume l e : O m . pentru mulţi mea milei Tale. zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi a murit. şi i . 5 ) . Stih : Dreptatea Ta ca munţii lui Dumne zeu. Cînd a făcut Dumnezeu pe Adam. Ia red a mai trăit opt sute de ani şi i s . Iar de toate. 3- lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi a murit.a născut Matu salem. o aducem postim Ţie. i. glasul al 4-lea : Do amne. zilele (VI.au născut fii Enoh. fiul sute meu.devărul Tău pînă la nori ( p s . zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani şi apoi a murit. Iar de toa f te. întru întăreşte -ne care -20 ) După naşterea lui Cainan. cincisprezece trăit şapte ani i sai căzut în mîi vestete. Că aceasta a în . făcătoare ele Alt a s t i h i r a . glas ul al 5 -lea : viaţa o lăudăm. două sute de ani şi i s -au născut fii şi fiice. î n ziua în care i.a născut Maleleil. După naşterea lui Iared.. în cer este mila Ta şi a . Şi a plăcut Enoh Iui Dumnezeu şi apoi nu s. Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s -a născut Iared.. judecăţile Tale adine mare ( ps. d Născătoarei. zilele vieţii lui Adam au fost noua sute treizeci dc ani şi apoi a muiit.a mai aflat. Iar de toate. P R o c h i m i V glasul al 6-lea : şi fiice.a născut Enos. După naşterea lui Enoh. citire : (V. Si a umblat Enoh înaintea .a trăit Adam dupa naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s .au născut tii şi fiice. viaţa în lume.au născut fii şi fiice.a făcut. Şi 3 stihiri din Minei. Set a mai trăit şapte sute şap te ani. pe vremea lui Moise.. Se t a trăit două sute cinci ani şi j s . Crucea a l u i T e Ta o d o rcea .. Iubitorule de oa meni. Iui Dumnezeu. Iared a trăit o sută şai zeci şi doi de ani si atunci i s .au născut fii si fiice. Iar de toate.

îşi pregăteşte strînge seceriş mîncare.ere. Şase sînt lucrurile pe care le urăşte Domnul.. leneşule. puţin sa mai stau în pat cu mîinile încrucişate !». omul necinstit şi viclean umblă cu minciuna pe buze. nici la îndrumător. atunci va veni seceri şul tău ca un izvor.. dă din picioare. pe mine care .dule. tăi. lata vi ne sărăcia ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tîlhar. şi spre chinuri bărbăteşte în drăznind. Pînă cînd.te nici şi cazi VINERI la LA STI U O A V N Λ Stiliira zilei. deşi e s labă şi în putere. t < rucii . Dar dacă nu vei lenevi. Omul de nimic. Şi acum. mult-Milos. Cel ce eşti fără de păcat. avînd îndrăznire către iubi torul de oameni Dumnezeu. şi s . iar lipsa va fi departe de tine. Tu. nu dormitare o genelor şi izbăveşte ca căprioară din mina vînătorului şi ca o pasăre din mina păsărarului. şi de patimile cele pierzătoare.. Du. Λ mucenicilor : oate cele pămînteşti dispreţuin . prealăudaţilor Mu cenici . preadulce Hristoa se ? Pentru ce alergi aşa voios în a . dar e minunată cu is cusinţa. Face cu ochiul. tău. face semne cu degetele.ceastă grabnică călătorie. în ini ma lui e vicleşug. pururea se gîndeşte la rău şi seamănă gîlceavă. nimicit va fi dintr .212 nile da aproapelui somn ochilor tale.i Născătoarei: Podobie : Bucură-te cămara. varsă mincinoasă. luî nd de la Hristos Dumnezeu mare milă (de două ori ). cereţi pace lumii şi sufletelor noastre ma re milă. după porunca Făcătorului. nu v.te. Sau mergi la albină şi vezi cît e de har nică şi ce lucrare iscusită săvîrşeşte.l roagă.au înstrăi nat de pomul vie ţii şi de raiul des fătării. Ea e iu bită şi lăudată de toţi. Pentru acesta fără de veste va veni peste el prăpă dul.. încă puţină aţipire. te du .tive D oamne ? Dă -mi cuvînt mie roabei Tale. Fiul meu preaiubite .a urmat. ba chiar şapte de care se scîrbeşte limba cugetul Să u : ochii care mîndri. glasul al 6-lea : picioarele aproapelui tău şi .. Pentru aceasta să postim credincioşilor de mîncările cele ce strică. tăcînd. acestea strigînd către Dînsul : Unde mergi acum Fiul meu. lenesule la furnică si vezi / 1 1 munca ei şi prinde minte ! Ea. mîinile Nepostind de pomul cunoştinţei. care nu are de nici cu vară mai-mare hrana ei peste şi îşi ea.o dată şi fără leac. îndelungRăbdătorule ? Iisuse preadorite.. cu osîrclie i. Slavă. Mieluşeaua văzînd pe Mielul său oarecînd grăbindu -Se spre junghi..aţi lipsit de fericitele nădejdi . vei mai sta culcat ? Cînd te vei scula din somnul tău ? «Puţin somn. Şi împreună cu tîlharul cel cu minte să ne întoar cem la patria cea dintîi. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi oamenii de rînd. nici sfătuitor. cei din ţii zidiţi şi au agonisit moartea cea pentru neascultare. nu mă trece cu vederea. ca să culegem viaţă din dumne zeiasca Cruce. ci împărăţiei cereşti v .aţi făcut moşteni.

r R i( IN TAREA Alcătuire a Iui Iosif.ai înălţat pe Cruce şi ai prăbuşit pe vrăjmaşul. cu l dreaptă învierii credinţă o lău dăm. Scdelne. să luăm în minte ziua si > ' ‟ ‟ . ceea ce nu ştie de mire.. pe postului frumuseţea lui Iacov. cu milostivirea Ta ridică . i un aces t e făcător T r i c213 induCruce ca rău t ări .. ai ucis pe Amalec cel netrupesc. Hristoase.a înălţat pe Cruce şi lumea a înălţat . a c cea curată. sa bem în simţire băutura u milinţei . tînguindu -se cu amar.Necredincioşii nu vor vedea. \ Nasratoarri dc Dumnezeu : Λ ltd Tricinlarc Ucdtuirc a lui Teodor. Slavă. şi fapte împodobin .mă. e bunăvoie Stăpîne Te . Pe Cruce întinzîndu -Ti palmele.mă. m-ai scos din stricăciune. pierde tăria demonilor postului .. a Născătoarei : Maica Ta. loi de acolo. acestea a zis: Ce minune nouă si străină este a . din Octoih. Cintarea a 5-a.ză . glasul al 4-lea : sc cintă aceste oe S T id u i Minei ş C Te a n ope an l e i npironit. m. Fiul meu ? Cum Te a răstignit poporul cel fără de lege pe Cru ce. Şi sc a c i t e şfăcători t e C i n t ade r e arele. pe Tine.. miluieşte -ne pe noi. a Maica Dumnezeului nostru.mă Iisuse. . şi ai luminat toate plinirile lumii. Cel ce ai întunecat soarele.. glasul al 4-lea : 1: 111 Podobie : Degrab ne întîmpină..du-ne. că ai ve nit. 5 -lea : ceasul în care avem să stăm de faţă. u răstignindu -Te. cu minte curată să o trece vremea cu linişte. Teodor. Sedealna lui I r m o s Pe cei ce se închină Ţie...ai făcut nemuritor. fulgerînd în toată lumea . Şi acum. tot aceasta. luminea . şi cu suliţa îm . Dupa a doua Catismă.. înaintea veşnicului Judecător. Sedelnele Crinii.. Doamne. i η li ίCatismă. u postul înălţîndu -ne din patimile rîvnitoare de cele de jos. glasul al 5-lea : Podobie Străluceşte astăzi. a Crucii.pungînduTe..ceasta. să înălţăm pe Domnul. lumina mea cca prea dulce ? Dupa ri 11 („ia t alisma. cu a Născătoarei. ca pe limanul mă să îndreptează. a cinstim. răstignindu -T e pe Cruce.. harul Cru cii Tale.. şi uşurează prin acum călătoria aces ta întărindu -ne. Cel ce s .. Viaţa tuturor.a văzut înălţat pe Cruce. e mine cel întunecat la suflet cu patimile cele necuvioase. glasul al. dacă Te.V IN FRI DIMIN UA AD [Λ ÎN OI Λ SĂPTĂMÎNĂ A P Ireimicele glasului Dup. Străluceşte. nvredniceşte . să mă mîntuieşti. Laud mila Ta cea nespusă. din în mijlocul doi Psaltire. cu linînd dumnezeieşti valurile gîndului meu. a 5-a. Hristoase.. Pentru aceasta pe mine cel prăbuşit de voia mea în prăpăs tiile desfătărilor.

Hristoase al meu. văzîndu -Te pe Cruce pironit. ai deschis tîlharu lui raiul .. care singură ocrotitoare omenesc. şi Iuînd rană în suflet. Preacurată. Irmosul : C î nînchină t a r e a a 8Ţie .a D cu . > învredniceşte . si . Tc binecuvintcz întru toti vecii.z e uN Sfîntul Du um m. ăscătoarei : . pe Tatăl cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfînt. ·e ..mă peste tot..chizîndu. Doamne. slava j ie.. Pe cei ce se R ăstignindu -Te.rînd bogăţie nedeşartă în ceruri şi să strigăm : Lăudaţi făpturile pe D omnul. săvirşeşte . învredniceşte mă să sfîrşesc cu veselie călătoria postului. ăudînd lemnul cel preasfînt. a Treimii : VINERI 214 mîntuind pe poporul Tău.mă a vedea în vierea Ta. şi . dar viezi şi ne mîntuieşti pe noi în tru toti vecii.mi mie uşile pocăinţei. să sc izbă vească dc toate şi rămîne nedespărţită ca un Dumnezeu. Te . mîntuirii..ne trupul.L preaînălţaţi întru toţi vecii. Preacu rată. Hristoase. pe care Tu.ceasta mă rog Ţie..au omorît. că la tine alerg Fecioa ră. o e o Dumnezeire > 7 stăpînie mai presus cu fiinţa să o lăudăm. eşti ceea ce eşti de a Dumne zeu neamului dăruită .a clătinat făp tura. Altă Tricintare Irmos : Pe Făcătorul a toată făptura. să ne hrănim sufletul cu fapte bu ne . pentru că poruncile «Tale s . să ospătăm pe săraci. Preabunule Mîntuitorule. 9 Binecuvântăm pe Fatal şi pe Fiul Şh i . I r mmiluieşte os: Pe tinei.tece.Slavă. bind o ţet şi zicînd : Săvîr şitu -s-a !. Slavă Ţie. Doamne. în trei Fete.mi deschide uşile 3 7 cele > « e Cel pe Care nu puteau să -L în capă cerurile. i şi pe Fă rugăciune pentru cei ce te lau dă pe n chip de neînţeles se desparte Treimea tine. Hristoase. vindecă . Iubitorule de oa meni». J 7 aceasta lăudăm stăpînirea Ta. Pentru Pentru patima Ta s . O. Te ... slavă Ţie. Cu postul luminîndu . zămislindu -L în pîn. cei fă ră de lege pe Golgota. şi «re robilor Tăi. prin care singurde Domnul trecut. r i işi ce i b i n e c r e d i n cpace ioşi.mi măsura pos tului. încercările şi pri mejdiile.. cu iubirea Ta de oameni. îndreptează .mă spre a voii cărările dumnezeieşti. Dumnezeul nostru. eu acum fiind jefuit prin răutate demonică.tăm intru toti vecii.au făcut pe Cruce pentru lumină ăstignindu si tămădui-Te milostivire. întăreşte cea mintea mea cea Usa lui Dumnezeu încuiată. Cel ce pentru mine ai răbdat răs tignire. Pentru a .n . înfricoşătoa re şi nespusă minune ! Pentru aceas ta toţi te lăudăm pe tine. pe Care îl preaînăl . clătinată pururea bîntuielilea şarpelui. . le dăruieşte . Şi acum.. Dumnezeul nostru. îndurate. Slavă Ţie. tu L-ai născut. cumpă . a Născătoarei : A Născătoarei de Dumnezeu : pc piatra cea neclintită Tale.«te.ai răstignit. des.a : de noap . ntărindu mă pe mine cu puterea Crucii Talc.

ca lăudîndu te pe tine. Ci η larea a 9-a : Irmos Hristos piatra cea netăiată. ce lor vătămaţi de păcate . nedespărţită Unime.. şi lăudîndu .a născut.mă curăţin du. a \â scat oarei : iatră tăiată din muntele Fecioa rei. ca un preaîndurat. pe tine.a arătat pecete Sa lăudăm. Cel ce ai osîndit vrajba cu Crucea Ta. ca pe un Stăpîn Te mărim.L popoare şi -L preaînălţaţi în «tru toţi vecii». de faţă.. cel îngreuiat cu piatra nesimţirii. pe care sa -l pe Dumnezeu cinstim ca pe un ajutor zeu «sărit este numele Lui. cîn . prin înfrînare şi prin rugăciune. Slavă Ţie. Să nu cinstim mai mult neîntrînarea cate 9 . pe care văzîndu -Te înviem cei ce am fost mai înainte morţi. de viaţă începătoare. Cuvin te şi Fiule. cînd vei veni cu slavă să judeci lu mea. slavă ţie. că Dum . Maica Iui Dumnezeu a fost .mă.. bine să cuvintăm si să ne închinam Domnului. pe Care slăvindu L.mă de ispite . pe mi ne cel întinat cu patimile Şl 11111cat cu păcatele. Λ Nascatoaioi dc l)nmno/cu : păzindu .mă pe mine. Dumnezeu prin Moise.ai născut. Cruce cinstită. des chide uşa tuturor felurilor de bunătăti. rg la m osul a : l 8-lea : ă Te înduri de mine. a de o fiinţă Te laud Treime fără de început. pentru rugăciunile celei ce Te . Părinte. Slavă. 1 \ S X ΜI O A \ N \ Tuminindu glasului. Tea văzut mai înainte proorocul. şi a vesteşte născut fiu vindecare pe Em. cea făcătoare de viaţă . S I i i i i r aI . te fericim..«manuel.mă pe mine cel osîndit.ne pe noi cei ce Te lăudăm pe Tine. ai presus de minte e ste naşterea ta.a născut . preacinstită.. pe Tine Care ai sfărîmat pietrele cu răstig nirea la. Cel ce Te. de pe Dumne Care mă dăruit. cîntîndu-I şi prea* malţindu-L pe Dînsul întru toţi vecii binecuvântării. că de întru bărbat tine si zămislirea fără desfătîndu -te întru dumnezeiasca dragoste . şi Duhule Sfinte . şi veselindu. Altă Tricintare Isaie dănţuieşte! Fecioara a avut «în ostii! cc! omorîtor de patimi fiind pîntece.215 Irmosul Ϊ χ :τ A DOI A SÀPTÂMÏNÂ A POSTULI rganul blestemului s . Pentru aceasta liberează .. Stăpîne Mîntuitorul meu. suflete al meu. Risipeşte negura răutăţilor mele..le. şi moştenitor mă fă împărăţiei Tale celei cereşti. Şi acum. Fecioară. lîntuieşte . mîntuieşte -.«taţi . Cel ce eşti nenăscut. Crucea Ta Doamne. Mîntuitorule.primind pe Fecioara o fericim». să slăvesc pe Stăpînul Hristos. încuind intrarea vicleniei.nezeu este Cel ce S . fii mie luminare acum şi întru acest post. Dumnezeul nostru. oşteşte de răutate. tăria şi scăparea mea. dc trei oii. naşterea întru feciorie . Hristoase. a Treimii : e Făcătorul a toată făptura. de «Care se înspăimîntă îngerii. tablele cele scri se de «rindu-L. şi să nu mă arăţi vinovat gheenei..

aţi preaslăvit pe El. ca iudeii... regele Siriei. fiul Iui Ozia. nici nu se va împlini ! Căci căpetenia Aramului este Damascul şi mai mare peste Damasc este Re ţin.. le.. Şi a grăit Domnul către Isaia. ŞASE A inima mea. Slavă. pe drumul ţarinii nălbitorului. îngeri ? Că de trup v aţi lepădat. de vreme ce Aram a hotărît pusti irea ta. Atunci a venit cineva să dea de ştire casei Iui David..' Din Proorocia lui Isaia. nu ca cu să mînia nu ne facem Ί V w a sa ma mustri celor ce pe mine. Mai sînt încă şaizeci si cinci de y t t . că s. 3 mîhnim 7. împreună cu Pecah.. să dai iertare de păcate rînduială ca a Ta. la capătul canalului lacului celui de sus. Serafimi ? Că neîncetat L . fiul tău. sufletelor noastre . tu şi Şear -Ia. ci să ne împodobim după cuvintul Evan gheliei... la a I Iron ici. Aşa zice Domnul Dumnezeu : «Aceast va fi. Mîntuitorul sufletelor noastre (de dou ă ori). să -î speriem. Slavă. regele Iui Israel. să ne facem stapîni pe el şi să punem rege peste el pe feciorul lui Tabeel».. ochilor mei ! r o p a r u l p rlumina ofeţiei. citire : (VII. să nu ne făţărnicim ca fariseii. Şi îi vei zice : «Ia aminte.216 VINERI 1 păr taşi l. dar mai multe-s daru rile ! Rugaţi . a C ruc ii. zicind : «ArT ' Ce lucru minunat şi uimitor este acesta ? Fecioara către Domnul a strigat ca o Maică : Durerile ce n -am avut cînd Te am născut. Si na izbutit ca să -I cu9 Ce vă vom numi pe voi sfinţilor ? Heruvimi ? Că întru voi S -a odihnit Hristos. împreună cu lumea înfricoşatoarea Doamne.. fiul lui lotam. zicind : «Să ne suim în Iuda. A mucenicilor : .a suit Reţin.şub. fii liniştit si nu te teme şi inima ta să nu se slăbească din pri cina acestor doi tăciuni care fume gă : de iutimea mîniei lui Reţin şi C 9 * a lui Aram şi a fiului lui Remalia.1 ). gla sul 1 : Grăbeşte dar de Te scoală. Fiule. lăudîndu -ne cu Crucea lui Hristos. Şi acum. Puteri ? Că lucraţi cu minunile. 2). să Ta ne luminăm bisericeşte . regele lui Iuda.. mă cerji Să nu ( ps ne . împreună cu Efraim şi cu fiul Remaliei. a NascăMa rei. 1 — 14) Şi a fost în zilele lui Ahaz. ca să cuprindă Ie rusalimul.vă să se mîntuiască su fletele noastre. 37.tîmpinarea lui Ahaz. Şi inima regelui şi a poporului tre mura de spaimă în ziua aceea. Multe sînt numirile voastre. zicind : «Ieşi întru în. închinăm Ţie Iubitorule de oameni. ca în pace să ne Si cea l a l tşi a rsa i n dTe u i a slăvim.a Doamne sfărîmat. fiul lui Remalia.au nici căzut cu mădularele în iu ţi ci mea să pustie. iute s -au atins de L A C E ANu S U L sufăr AI. Şi acum. loi acesta P R O C H I M E N. aL E Te vedea pe Cruce T pironit. \ Λ SI iii : Că săgeţile Tale s-au iniipî în mine si mina Ta apasă peste mine (ps. precum tremură copacii pădurii din pricina vîntului.. acelaşi glas : prindă. glasul al 4-lea : mata sirienilor a tăbărît în Efraim». ca să slăvesc n noapte şi 111 zi cădem înaintea Ta.

Deci zilele lor să mai fie o sută d ouăzeci de ani !». i A r 1 Λ ti JMIiNA A POSTULUI j ge să obosiţi pe oameni. r R O ι ii ι M r \.stihira eh* doua ori şi patru marlirice ale* glasului. fiii lui Dumnezeu. Iubitorule de oameni ( d e d o u a o i i ) . am ca sa nu greşesc născut trei eu cu limba mea ( ps. glasul al l-loa.PR(K U 217 D1 eΜ la E Fa gc ld er se u.1). se pun slihi rile pe 10 şi se ciula . vindecă sufletul meu.. VINERI SEARA La Doamne.. lacrimile era dc cinci sule de ani. De la Pilde. a Născătoarei. şi -au ales dintre ele soţii. şi palm din Minei Slavă. j . cm s au mele nu le treci ( p s . tot voi pierde. pentru că sînt numai trup. că am greşit Tie» (P s I <i u C ' ). glasul dl 6 Ira : x cum este vremea bineprimită. KM). I. mai cu seamă de cînd fiii Iui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor si acestea 9 începuseră a le naşte fii : aceştia sînt vestiţii viteji din vechime. ο ι l( i ι Μ E N . înmulţi oamenii pe pămînt şi Ii s -au născut liiee.Λ .au ivit pe pămînt uriaşi. de şi lai et. văzînd că iiicele oamenilor sînt fru moase. 8) ? rugăciunea şi meu cci ei Pentru Domnul meu vă va ca Noe mea aceasta ascult-o . cu mulţimea milei Tale sarcina Unule. 1 c ia t ilr e 6 -:l:r_l ea ί . Şi acum. Si a zis Domnul: «Pierde -voi » de pe faţa pămîntului pe omul pe care lam făcut ! De la om pînă la dobitoc şi de la tîrîtoare pînă la pă sările cerului. căci îmi pare rău că le .. u ) . ! 9 y x Slili Fericit cel care caută la sarac şi la sărman . Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. m e l e . ti glasului. a m o i iilor. Iar după ce au început a se veniţi sa Auzi obosiţi şi pe Dumnezeul ( V . care pe cine a voit..am făcut».. şi acum este ziua mîntuirii .a mărit pe pămînt si că toate cugetele si dorinţele ini 9 O mii lor sînt îndreptate la rău în toa te y 9 zilele. citire : . 2 — VI. Vă zînd însă in a doua săptăniina a Sfintului si Marelui Post LA VLCLRN1L.mă . Dogmatica : Stihira. g l a s u l a l 4 )■ -1 ea : sprijinească I» k Sliii Aşteptînd.. Zis -am : «P ă z i -feciori v o i c ă i l:e Seni. strigat-am. Aooi martiriiele din Octoih şi de P Ta şi adevărul Tău pururea să mă M i n e iila . uşureaz -o.a părut rău şi s . 3 . cercetează fărădelegilor sufletul mele meu. însuşi glasul: Domnul Dumnezeu că rău tatea oamenilor s.a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pâ mînt. am aşteptat pe Domnul şi S-a plecat spre mine ( )· I u am zis : «Doam ne.. miluieşte .. Dar Domnul Dumnezeu a zis : «Nu va rămîne Duhul Meu pururea în oamenii aceş tia.Doamne. 3mea. 38. în vremea aceea s. da unsă semn. în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul ( ps.

.. frumuseţea ei întru inima ta şi să nu te vîneze cu genele ei.. dar cînd a fo st prins. Hristoase. fără ca vesmintele lui să nu ardă ? 9 Sau va merge cineva pe cărbuni fără să i se frigă tălpile ? Aşa este cu cel ce se duce la femeia aproapelui său : nimeni din cei ce se ating de ea nu va rămîne nepedepsit.. t r e i m e t a n i i ş i r u g i u i Preasfîntă T r e i m e . main... p< i .. Ş i chiar a c u m .: »1. . Şi a c u m .. · Apostolilor.... Şi acum. de va a e a nu Sla v ă uită .. Slavă.... las ă..... Cee ce preţ răscumpărare. Nimeni nu dispreţuieşte un hoţ pentru că a furat ca să . Tatăl nostru. slrigat-am. Doamne. Pomeneşte Doamne ca un hun. . C u nici sfin ţii în ziua .cînd . \ inc! . m h i e i Cel Daîn ce se M irilor mai în a i n t ecu s f io n ţ femeie. înălţa-Te-voi Dumnezeul meu. · .... Doamne ( >' care i-ai ).. a Gasul. Pomeneşte.. Sfinte Dumnezeule. Ceasu rile se minte..l e a O. ..... Pizma Da pa Slă beşte . ite.. cînd nu se face I iturghia Darurilor mai Si Psalmul 144: înainte sfiniile.. ui Post... Prochimenul zilei şi Paremiile. tot nu se îmblînzeşte.şi astîmpere foamea ....i ( ! 9 A niciodată nu se şterge.... a morţilor : Şi acum. după De se vor înlimpla Sfinţii 40 de Mu cenici în Simbăta a doua.. SÎMBĂI A DIMINUA j Λ tili . mu cenicilor şi profeţilor.. 's isca Maică sfîntă a luminii... s fîr ş e s dobîndeşte c aşa : el nu decît bătaie. . ales şi i-ai Stih Şi pomenirea lor în neam şi in neam (ps... . vor păzi de femeia vicleană. Şi acum.. el dă înapoi înşeptit.. i ■>Miluieşte-ne pe noi.. (halea Sfinte Dumnezeule. trezeşte Ta- mînia defăimat este t ă l n o s omului tru. mare.. Slavă. Catisma a optsprezecea.. ... -h indată : Cuvine-se să te fericim. Nu dori asemenea. Sufletele lor intru bunătăţi se vor sălăşlui (ps. ! 37..ne pe noi. a treia sau a patra.. ma iii( i...... Apoi stih : Miluieşte. După u '· n s s i şi după Sfinte Dumnezeule. 24. . 27 ■ i p:·.. : i c . pe Domnul. pe cînd femeia. Psalmul 33 : Acum liberează.. ici» f i ori).. . desfrînează însă este lipsit de I a r u se n d epierde n u s e pe face iturghie .. .. pe g l a s e ! I 2 . iarla....soţie doreşte un suflet de mare preţ.. G a m fără u i a imilă » al s fîn t u l u irăzbunării .. glasul .. La Doamne... întoarce tot Si ceea Φ Bine vo m n u . con a a e u i ' i l eşi i .. Aşa s e face ii n cuvînta t o a t e v i npe e r i lD e oS fî n tlu l. iar ocara lui apolisul. Slavă. Miluieştene pe noi. Oare poate pune cineva foc în sînul lui. Fericiţi pe primit.. >t · a i uct'] ne închinăm i Veniţi să Binecuvintează. mucenicilor şi pro feţilor. să se caute tipicul do la sîirşitul cărţii. ‟on-hu Cu sfinţii odihneşte..el i. LA P A V F C F R N l Ţ ‟jp. Maică sfîntă. 1 1)... şi îia vei eşti mai cinstită. . T laite aie Pavecei niţei.. sc pun : stihiri : 3 martirice pe glasul de rînd al Trio dului şi 3 din Minei.. care este pusă iutii <4 cu I i an r e Către Tine am ridicat ochii mei. el Lînsuşi făcînd astfel ... de lim ba cea ademenitoare a celei străine. Ja litera A l i l u i a . Că femeia desfrînată umblă după o bucată de pîine. spori n u i t e .. LA S T I H O A V N A Stihira zilei.. Si • c ece a l a l tare ă rind u i a l casa a a l i l ului.v el se la un o d i h nde eşte . Doamne. Sfinte Dumnezeule.218 S Ϊ'ΜΒΛΤΛ g l a s u l s t i h S l a v ă .. a N ă s c ă t o a r e i . Vpoi Fie numele Domnului binecuvîntat. metaniih 1 . ). Doamne. . şi apolisul inie. Dumnezeule. Apostolilor.. da rurile. 101. Şi aceeaşi stihiră. suflete al meu.

Iar de la Cîntarea a 6 -a. (in două Maică sfîntă a luminii celei negră ite.isul .. Ştiut să fie Ca nu se cintă stihirile din început piuă la Cîntarea a 0-a in toate simbetele Sfinlului Post. Cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă Apoi se 1 iută Sedelnele Octoih. Şi se zice irmosul şi un tropar fără stih şi se încep ' 11 h i r i 11 .. Şi acum.. se începe Patrucîntarea Triodului. ca un bun greşealele mele cele Slavă. citindu-se înlii Canonul sfintului clin Minei.... a morţilor. rugăciunea Dumnezeul Odihneşte Mîntuitorul nostru cu drepţii pc robii Tăi. a Nascătoai' sj se citeşte din Cartea Facerii..ai durerea morţii în somn. şi al Minei ului pe 4.il N a s c dln. Schimbat..il 2-lca · postol neinuor care bine aţi sâvîrsit lupta şi credinţa aţi păzit.. a. Slavă. Şi pomeneşte preolul pe cei morţi după cu r u mîngereşti e s t e o b i c e cîntări i u l ..de Ia: Atunci s-au grăbit voievozii Fd o mu lui.1 rop. şi Patrucîntarea şi se cintă şi sti hurile. i a r pe l a stine i i r N i cinstindu t u l ( d t i s m e-te. Mîntuitorule : si asa au dobîndit multele 7 9 * Tale bunătăţi...uei . gl. şi strigăm către ai dînşii cu un gînd : Următori patimilor Stăpî nului. PA TRU c î NTA RI Λ duAlcătuire a Iui losif. Atunci st* lasă Canonul hramului. Apoi: Fericiţi cei fura prihana.. Iar de este hramul Iui JIristos sau al Născătoarei de Dumnezeu.... al morţilor : omeneşte. Ι Α. cu irmosul pe 6 . ca un bun sufletele robilor Tăi. Iubitorule de oameni. şi cite în viaţă au greşit iartă -le.. glasul al 8-lru : Irmos: Rugăciune vărs către Domnul... se cintă Ca nonul hramului cu irmosul pe 6. Deci pentru rugăciu nile lor. pină la Acatist.. să pos tim de răutate. După coi hurilor. erlenia pentru morţi.. g l a s u l a l 5-lea .. Şi celelalte. Canoanele* din Minei cu irmosul pc* 6 şi al hramului sfintului pe 4.ai arătat. i se c i n tdreaptă ă : B i n e credinţă e ş l i c u v îte nta t.ΧΛ A POSTI ί I I tr-însa fiii luminii luieşte -ne pe noi.. Cîntarea a 6-a. şterge multe.irclc. Şi acum. şi pim- tămăduiţi patimile sufletelor noastre şi ne întăriţi pe noi. ştiuţilor a aflat izvorul vieţii. Ş i î n d a t ă Sedealna. Doamne. 219 mi - Psalmul 50. imice i od n (r dm e de oş ută ri) .ΜΙ.. precum este scris .. vă ru gam ca pc Acela ca pe un bun să L îugaţi pentru noi... Slavă. Cel cc din Fecioară ai rasant lumii să ă lăudăm pe mucenicii lui Hris tos... trecînd ca un bun greşealele lor cele de voie şi cele fără de voie.nire avînd către Mîntuitorul. şi Şi acum... stări). Hristoase Dumnezeule. Domnului meu. % 1 finţii prin prea multe chinuri s-au învrednicit a doborî multe zeci de mii de vrăjmaşi. Şi acum. CaŞ nimeni nu este fără dc păcat fără numai i se citeşte Catisma a şaisprezecea : /is-a Domr .. ş i toate cele cu ştiinţă şi eu neştiinţă. Tu. Ceata cu mărim... Doamne. şi i sălăşluieşte pe dînsii în curţile Tale. . ne . . ca să mîntuiască sunetele noastre. îndrăz ..

ati fost dati fiarelor > » · t > stricăciune. Care este Dumnezeirea. mă Mîntuitorule.«turilor celor protivnice s -au sculat «asupra mea. iar noi pămîntenii din pămînt sîntem zidiţi şi în acelaşi pă mînt vom merge. l i m o ş Tinerii evreieşti in cuptor. Preaîn .220 ceea ce ai născut în chip de SÎMBĂTĂ negrăit Al morţilor : întrupat pe Cuvântul cel puternic şi fără de păcat.i. scoate din mîntuieşte . uînd întii încercare prin bătăi. su fletele adormiţilor robilor Tăi. Slavă.mi dă lacrimi cu .ai zis : pă - ecioară te .ai zidit şi mi .. Suiletele lor intru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pă mintul..ai arătat şi după naş tere mînt eşti şi in pămînt vei merge. glasul al 8-lea : spre mîncare.. ci viaţă fără de sfîrşit.. Stih . dar întîmpinîndu . Irmosul : omenirea dumnezeieşte. să ne incununîndu. nici întristare. Şi acum. Te Cele trei întru o fiinţă împre . Cel ce ai făcut şi ai plăsmuit cu mina pe om .«cum ai mîntuit dintre fiare pe pro . Junghiaţi aţi fost ca nişte mi ei ai lui Hristos. Alta Patrucintare Alcătuire a lui leodor. ceea ce eşti cu totul fără prihană. unde nu este durere.. pre . iar după aceea cu pietre fiind ucişi. Maică Fecioară. dar trăiţi pururea purtătorilor de chinuri. Şi . a Nasratoaici : ICOS u singur eşti fără de moarte.«orocul». mucenici. unde toţi pămîntenii mergem. Cel ce va să judeci toată lumea înaintea a multe zeci de mii de în geri. mucenicilor veniţi să bucurăm şi săvârşind de pe cu cîntări iubitorilor binecuvântăm dîncul patimilor şi viscolul vîn . si fierăstruiti. să stea 9 7 fără de osîndă înaintea Ta. şi ceea ce se gîndeste în V ·* } Cintarea a 7-a : tru tine. petreci curată .U. nici suspin. atunci învredniceşte pe cei ce au adormit întru credinţă. a I tuimii : Cu sfinţii odihneşte Hristoase. că amîndouă ai : şi ai născut şi ai rămas fecioară . . fă cînd tinguire de îngropare cintarea : Aliluia (di· t r e i o r i ) .. precum ai poruncit Cel ce m ... minunată vedere este şi ceea ce se grăieşte..mă «şi «Tu.unînd şi pe Cel unul in trei Feţe îm părţind.mă dătătorul de biruinţă Hristos.durate. fug de prăpăstiile cele de o măsură ale lui Savelie şi ale lui Arie.răţitoare de păcate. i (JM). glasul al 3 -lea : Irmos : Adîncul patimilor..

Cel ce ai roural hui. ci..... cereţi o . vitejilor mucenici.aţi rugăciunile robilor du -le la adus lui Hristos jertfă bine ca mirosi toare.. lăudînd voi pe Dumnezeul părinţilor Preasfîntă Stapîna de noştri. a \ UM OUI ei voştri.Ie. ve nd de faţă Ia cei ce vă vesc. Treime cinstită. Slavă. să ne mucenici ai Domnului..na şi intrare în rai şi împărtăşi rea vieţii pentru ( întare aduc ţie. îndreptare prin toată ti : A L I t i P a l r i K i n t i i r u I r m o s . începere înainte de în 1 ocul si sabia simai fiarele. minunate a făcut Domnul toate voile . Unime neamestecată. slă cer. pururea. primind n bucăţi fiind tăiaţităi. a I i ei mii toată încercarea stih Sfinţilor care sînt pe pămîntul . mîntuiască pe noi de Deci rugaţi . aţi uimit pe at ucigaşii Şi acum. cuprins de răutăţi.Pe ni care rugaţi . 1 Dumnezeu Născătoare. nu mă tiece credincioşii ceimine ce s -au cu vederea pe cel mutat. ■ S a l e t r u d î n ş i i . desfătări socotindu .ui. v . P p 7 1 văpaia. Preacurată. desăvârşită prin postire şi petrecerea cea cu fapte bune. Fecioară..vă să o dobîndim A I JO si I A S A P T A M I M A A I‟OSTULI ! Dumnezeu în Treime I un Pe Mulţimile mucenicilor din noi mî n veci. Dumnezeul tuturor. purtăto rilor de chinuri.. pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Du 221 lauda pe u toată A N i i s lumina c d t o a i u iDuhului c i < D u mfiind n u / u Iu k minaţi.vă Lui pentru noi. ca niste ceput şi de o fiinţă.mi dă. şi arşi.

sit bun.ai păzit. odihneste-i ca un Dumnezeu. Irmosul : el ce ai rourat văpaia cuptoru lui. şi pe tineri nearşi i .i şi . şi pentru cei ce au i eşit din viaţa aceasta cereţi cu adevărat iertare de cele făcute . «bine eşti cuvîntat în veci. ale celor ce s -au mutat cu credinţă Ia Tine. Ci voi.ih ertînd greşealele. ca să săvârşească cu rîvnă vremea pos tului.. : Fericiţi sînt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit. s.vă ca să mi se dea si‟îr . prin pocăinţă în vremea pos tului. cum au trecut toate zilele mele în lenevire ! Şi iată că so seşte sfîrşitul să mă ia. Doamne «Dumnezeul părinţilor noştri». Doamne.i sfinţiţi. ai mie. purtăto rilor de chinuri. ot felul de chinuri cu slăbiciu nea trupului răbdînd.aţi arătat. mucenicilor.. Cintarea a 8-a : I n n o · Biruitori asupra tiranului. rugaţi . nesavîrşit fiind prin fapte bune. binecuvîntaţi . Cel ce ştii laptele oamenilor. cele de voie şi cele fără de voie.voi. Pentru aceasta strig : Tămăduiţi sufletul meu cel bolnav. aţi stins focul necredinţei. cei ce bine aţi săvârşit călătoria. dumnezeieştilor mucenici . vindecă tori bolnavilor v. f Cu picăturile sîngiuirilor voastre.

mucenici ai lui Hristos.a : Cînt am re al 9 S ăI r l ăo us dă in ct u n m f iş i i .tăm întru toti vecii. pe Tine. alţii fierăstruiti.iscăleai<'i : iată toate neamurile te fericim pe tine.s m :m T. Pentru aceasta strigaţi pururea : Lăucîaţi -L. Alia Ihilriicînlaro Irmos: Pe Tine.. din Tatăl cel «fără de demonilor cu sabia tăinclu -le. riuri de tămăduiri 3 tuturor izvorînd. a N. binecuvîntati -L si-L 9 9 ■ 9 y orturi cu multe chinuri în multe feluri răbclînd. vitejilor. 9 y p / I preaînălţaţi întru toti vecii. # f binecuvântăm şi Te preaînălţăm întru toti 9 Si acum. Dumnezeul lui Israel (ps.zînd lumina dreptei credinţe pînă Ia marginile lumii. prea - lăudatilor mucenici. vitejilor început. o. celor ce s-au mutat.dihna cea fără de durere şi desfăta rea raiului. în vremea postirii. pentru a «înălţaţi întruvitejilor toti vecii». du cînd rugăciunile noastre Domnului. Dumnezeu pe pămînt. Slili : Minunat este Dumnezeu intru sfinţii Săi. lumina binecuvîntaţi . S i M B À T À cu curăţie şi să Te slăvească cu cîn . mucenici . Dumnezeu.a îmbrăcat cu mucenici. şi mai pe urmă «S .. lumina cea ne de pe pămînt Te lăudăm.36). 9 9 9 ir oa su :.L şi -L preamutat.«toarea de Dumnezeu. aducând lui Dumnezeu dure rile trupului lor . binecuvîntati -L f ' » şi . binecuvîntati-L si. Te apusă. y y cea înţelegătoare v .a is ă pes ev â le gtiă le ri . 67. aprin . eată a mucenicilor.ă n e închinăm Domnului. Cu sîngiuiriîe voastre sfinţiţi mar C ? 1 > ginile lumii. văzînd măririle tale . ^ -v- 9 ' v.. cîntindu-I şi preaînălţîndu-L p e rătatu Dînsul i naţi t r u ca t o ţnişte i v e c i icărbuni . Celui ce împărăteşte peste veacuri. Pentru 9 rată . ajutătoare vrednicilor robilor tăi. ca inimilor noastre. . cîntînd lui Hristos : Lăudati -L.L preaînălţaţi întru toţi vecii. pe Cel ce este Dumnezeu şi om. Părinte si Fi y 7 y ule şi Duhule cel viu.aţi «lăudaţi L. şi noi aceştia vecii. pe un om «desăvârşit si Dumnezeu întunericul chinurilor l . cereţi să ne 9 9 . aceas ta 9 Te binecuvântăm şi Te a un foc fiind aruncaţi de la 9 preaînăl .tări : Lăudati -L.. Cel ce S-a născut. izvorul cel nemuritor.. cu picături mici.222 Altă Patrucîntare Irmos : Pe Dumnezeu. arzînd materia cea Pe Dumnezeu.aţi veselit. 0 împărăţie. cei ce sînteţi lu minători trup din Născă .. cel întunecat cu păcatele. ati ars toată înşelăciunea idolilor. reb cu te . că tu ai născut mai presus de fire pe Făcătorul tuturor. iar alţii tăiati. Preacurată stăpînă dum nezeiască. şi acum cer cre dincioşilor.. Răbdat -au dureri prealăudaţii mu cenici.te.aţi trecut. o Dumnezeire. Te laudă ostile îngereşti.a născut «mai întunecoasă a necredinţei şi ce tele înainte de veci. A Născătoarei do Dumnezeu : nime în trei Fete. unii fiind arşi. si la adevărat. Cel ce S . Preacurată.L preaînălţaţi întru dumnezeieşti. 9 9 y X 9 9 ceasta luminaţi smeritul meu sui let 9 Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. * J c / » 9 9 7 toti vecii.

u u·..Făcătorule a toate. Hristoase..iile cu pietre.. să vedem şi să ne închinăm Patimilor Lui. ί Fericiţi sînt (ei pe care i-ai ales şi iai primit. ce . nici ru perea mădularelor. mîntuieşti sufletele noas . ui : 0 f cea ce eşti veselia îngerilor. 9 X ^ 11 1)1 \ OI I. junglncrile. jiuincMUi (Mii . sfinţii . ' • el ni n u ce c a dstăpîneşti e ΠΜ I ui ui Slavă. Preacu rată. că mîntuieşti sufle tele noastre. te mărim .o după Feţe : Tatăl rădăcina lui lesei si a lui Da şi Fiid şi Siîntul Duh una sînt. Hristoase. I Pomenirea lor 111 neam şi in neam . si ai dat tuturor viaţa prin scu larea Ta.te lui Hristos.1 N ă s c ă t o a r e i . . alourci. bu curia celor necăjiţi.. roagă . . minunate a făcut Sale intru dinşii. că pămîntul ai luminat.. . .ai ales şi i-ai primit. 1N Λ DOUA • · Iu acest c S h li a p vă s.. nici teascurile. nici alt chin amar nu v. . vid strămoşului. i ui ■ ( ni .au despărţit de dragostea lui Hristos. . .o după e tine. i Si acum. 11 . celor drepţi se cuvine laudă ( ). nici împroşcă . unind . . Fecioară Maica Domnu lui.. .. ()U ( ) . Apostolilor. sufletele.sînt pe pămîntul Domnul toate voile Cinstită mulţime a mucenicilor.. Slavă. Pomeneşte Doamne ca un bun. p-ft [ v s r I •Ί 1 1J (J ) Λ v N A „ sliii : Sfinţilor celor Lui. pe care i-ai mutat din irmosui . Slavă.vă drepţilor întru Dom e Tine. Pe tine zid şi liman te avem. si prin sfinţii lai tot neamului omenesc. de M u cZi e nditorule ici. /· IV I \ I) I) E Marliricele glasului caro va ii eh' riiul . uşi I nprin aintom orgu· t o ăi rul. Stihirile morţilor. a . SĂPTĂMÎNĂ nici văpane...«duiri un Dumnezeu.. sau Ϊ tot pămîntul Bun a v e s t i r e .. mucenicilor şi pro feţilor.. «Care el ce ai împodobit cerul cu siclc ca prin sfinţi dăruieşti ^taina . ocrotitoare creştinilor. er ici ţi sînt cei pe care i. S l a v ă . umnezeirea întreită o laud cu bună credinţă./ laudă pe Tine. ceea ce ai odrăslit toiag din fire.. \ I) Λ nul.. II ς ! ucurati.«vesc. ca săvârşind noi cu pace călătoria postului. Cu sfinţii odihneşte. izvorul cel nemuritor. Preasfîntă. al S f i n ţ i l o r .i . apără . odihneşte şi pe robii Tăi.. şi despart ind . el ce ai omorît moartea celor morţi şi a celor vii.Λ POSTULUI e voi mucenicilor. . Una a v ă I şi Mreί . Ş i a c u m . c i ' . 11 ί i u m o r ţ i Ş i a c u m ....ne pe noi şi ne izbăveşte de chinurile cele veşnice.o . aa c m oo sr ţ i l o r : ^voTMuasMa '223 pe cci morţi şi pe cei vii ca un Dumnezeu. Şi acum.l " luminezi. Doamne.. mîntuieşte pe cei ce Te a toate.... ca 1111 Dumnezeu. Doamne (i )· ( s. pe cei ce Te laudă pe line «tre». îrnntuieşte -i. t Şi de' 11 ni — f u NcUiCri loa. . ale glasului din ()c • nul.cea .η.. le sla. nici roţile. i c.

glasul al 2-lea : şi protivnicul nele giuirii. lira cea plină de bun sunet a Duhului. pe ocrotitorul t AŞEZATĂ DE PRFASFIN TITUL FI FOTEI Podobie : Cu ce cununi de laude. pe marele conducător şi învăţător . 7 » f stîlpul Bisericii cel nemişcat.. sfeşnicul luminii. cinstitul locaş al Duhului. cel călduros al cr edinţei. SIMBÄTA SI1 ARA \I( \ \ DOUA \ SI i care făp tura.J I) M LA VECERNIE. steaua . gura cea insuflată de focul darului. Πcea Sluminoasă. limba cea străluci toare ca aurul. u ce cîntări de laude vom lău da pe ierarhul? Trîmbiţa teo logiei. rîul înţelep ciunii. ARHIEPISCOPUL TFSALONICULUI. izvorul care izvo răşte ape de vindecări credincioşi lor . sfin tului.. slrigat-am.S E c îC nÎ t n dR Î :N t eIiA LsAt iC h iL rU i Ia eT R lE i nS iF eIrN iŢ i . Ι .. vom încunu na pe r i l eI Np C e A1 0 . bucu ria cea mare a lumii.I P Ă R I N T E L E RE NîT Ă Dr U E Îl N ierarhul ? Pe apărătorul ade văratei evlavii Irei ale lui Anatolic şi aceste palru ale NOSTRU GRIGORIE PALA\IA. se pun stihi( u ce flori de laude. FĂCĂTORUL DF MINUNI.. pe marele şi minunatul Grigorie. I MAK E Iluminează A'I PO S T 1 a Doamne.

...A ...... Slavă. pe izvorî torul de mir. uînd noi glasul desfrânatului. şi prin cuvintele tale cele grăitoare de Dumnezeu scară se afla. suind pe cei de pe pămînt la Dumnezeu.. Părintele şi Dumnezeul tu turor. Şi acum. glasul al 8-lea : Irmos : Pe Faraon cel ce se purta. (caută-le înapoi. La mulţimea fap telor mele. r. minunea Te sal iei. cel ce ti ai pus sufletul pen tru oi . propovăduitorule al harului.. podoaba monahilor. făcătorule de minuni Grigorie.. aE sc u ltA a a1 a e:l c e D M Iu N C Il Mg Il N A Ţ d i nS ţl ea .. glasul al 6-lea : Stih : Miluieşte-mă Dumnezeule. iU aa l cs fm iIn u u i ..e z e su e ez sit ce e cunoscătorul tainei celei cereşti a Treimii.. Grigorie. glasul al 8-lea : Uşile pocăinţei deschidemi. care are în ceruri pe cel din aceeaşi re iate... Evanghelia Utreniei ce va ii de rtnd. Psalmul 50.sfinte părinte. Şi acum. strigînd : Am greşit depărtîn .. Slavă. lauda Tesalonicului..Cil ce buze noi pămîntenii vom lauda pe ierarhul vestitorul ? Pe învăţătorul Bisericii.u l Sl îa nv vă ie ..i i a(ld e s f2 i no tr uil)u . Defăimînd starea cea împărăteas că pe care mi. la pag.. . sprijinul Bisericii şi învăţă . Şi acum.râtorule cel nebiruit al teologilor ... . răsuni n d în urechile inimilor. . Ş . al Născătoarei : Cel ce pentru noi Te-ai născut. ridi că sufletele celor nepăsători. ca cel ce iu bind dulceaţa .torule.. Slavă..ai dăruit -o mie Cuvin te.. i.. C A N o N U L I riodului Cuvioase de trei ori fericite.r i lv ae D gh ue m re n.ă ... A:u fierbinţi lacrimi cădem că tre Tine. lumini.. cu rugăciunile tale cere să se dăruiască nouă mare milă. a Născătoarei. în tv rio ep ra i ir. Stihirile învierii.. părintele nostru. LA L 1 T I E Stihira hramului. învierea lui Hristos. Apoi antifoanele glasului.. Şi acum.du-ne de la Tine. Podoaba cea nicii c a monahilor ) pc ccl cc a stră . glasul al 8-lea : Luminătorule al dreptei crev. uminătorule a l dreptei credin ţe. păstorule cel bun şi ucenic al mai.Marelui păstorilor....tuirii.. apă . după Alfa-Vita Slavă... Toată suflarea.l D a N ă s ă o r e8 i -:l eC pentru noi Te-ai născut. al Iriodului pe 4 şi al sfîn tului din Minei pe 6. lau da Tesalonicului.lucit cu fapta şi cu gîndirea la cele de sus. dumne zeiescul şi preaminunatul b‟rfmitrâe. a LA S T I II O A V \ A Cîntarea l-a. Obişnuitele Catisme şi citire din Car tea Facerii. prea .. glasul al 8-lea : limba cea trează spre învăţătură. cea dinţii a glasului.. Apoi stihira. rău m am osîndit. roagă -te pururea să se mîntuiască sufletele noastre. pe pe dumnezeieş tii D U M I N I C A A D O U A A P O S T U LI U Iu D a r pă un cd ee i şa ns ue p es a te lmi P . Pen tru aceasta.t. însuţi şi acum Grigorie de Dumnezeu purtătorule. necurăţiei slujind! Deci primeşte pocăinţa noastră. 7).. Canoanele : din Octoih al învierii cu irmosul pe 4. în cărările min . Hristos.... Născătoarei. glasul al 6-lea : t D ro m pa nru ull..

Pentru aceasta ca pe o Născătoare de Dum nezeu. scăpăm y * * y Din pruncie ai dorit viaţa cea mai bună. y rămîntălura s-a alerg îndumpeI mine cel ce Iui cu Adam căldură la nezeit. mă înfricoşez de cer . P menească prin tine s . . Dum n ezeule si Părintele meu : Greşit -am. marele Grigorie.. învrednicit. Cel ce ai făcut. eu. ca să lăudaţi * 7 mîntuiesle. avînd în inima ta înţelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatnică. purtător I de trup -ia t aarătat Dum prin Care curgerile am fost chemaţi din osînda cea ăzind dumnezeieştilor de demult. mîntuieste . pe care am cheltuit. Să fie lăudat de mine stîlpul cre dinţei. prin care cu sunet ai sfărîmat deşartele lor T 1 nţelepciunile nebuneşti ale celor îngâmfări.w · · m u O * DUMINICA 226 a-ma larasi al Iau.mă de lucrurile mele şi de înstrăinarea cea cu depăr tare. Cu vinte. . Fecioară . cei înşelaţi. Greşind pe pămînt. din care ridică . A l mă t Ca non. fost Fecioa ră.ai făcut. Şi acum. cu rea credinţă ai stricat. minecel om tuitorule. că am rătăcit si alunec spre prăpăstiile răutăţii.mă cu mîinile. al sfîntului Cintarea l-a.. tă uneltirea celor de rea credinţă şl alungăm toate cetele lor.mă. pe dumnezeiescul Grigorie.. înţelepciunea cea desăvârşită. veniţi limbile cele de Dumnezeu grăitoare. Fii mie. . cu de toa tale învăţături. fericite. Iar acum strig: Gre . rmo s : P eS a i cântăr e ţ i .mă. y i ' A Născătoarei de Dumnezeu . păcătosul. In genunchi Celtiu ce cad pentru ca şi desfrînalul de ΜΗΗΜ 9 I cu grăbind îndudemult.ai arătat cu cel de un nume cu tine. că de tu te mi chipul mîntuirii şi în loc una părtinitoare ai oameni. nfricoşîndu . du pa Slavă. Grigorie.o în desfrînări. preaalesul păstor al Tesa .. a Născătoarei : nădejdea îndumnezeirii.. ..mă Deci Tu A Născătoarei do Dumnezeu : rarea Ta.. dumnezeiescul Grigorie. Te. Cintarea a 3-a : Irmos : Doamne. primeşte .vă întru una. Mîntuitorule. cu adevărat podoaba cetei ierarhilor. întunecatele şi spurcatele mele gînduri mă hrăneau.nezeu. după vrednicie te rim.. povăţuindu .mă cu mijlocirea ta. apărătorul Bisericii.a Tale. Stăpîne păzeşte Doamne. că din pîntecele tău îndurarea Ta. pă rinte. toţi. cale vieţii me le. către argat. 9 p y \Teniii dumnezeieşti ritori şi cei mai aleşi dintre teologi. cînd mă de la Ti ne. depărtasem vrednicie pe ritorul Duhului. glasul al 4-lea: Irmos : Deschide-voi gura mea. şi întocmai cu obiceiurile şi cu gîn ..mă..dul te.îonicuiui. şi din tinereţe ai iubit. adunati. şi de risipirea bogăţiei Tale.mă spre dumnezeieş tIle locaşuri. Preacurată. şi îmbrătisîndu . cînd toţi vor sta de faţă.sit-am ! Gresit-am. fiind judecaţi cu dreapta Ta judecată. Iubi toride de Dumnezeu omul.. dăruies De dumnezeiasca arătare firea o9 P 7 Catavasie : Deschide-voi gura mea. cu sfinţi Alt Canon tele tale scrieri. în tru pocăinţă strig către Tine. că am să fiu mustrat la ju decată.

. din Fecioara cea neispitită de bărbat a -r m fară Alt Canon Irm o s . să aducem de S F [) F \ I \ \.mă către Tine. pe care Ie-a gătit Dumnezeu viclenelor du huri. după legea firii. să ne sculăm dar postind. . ..te-ne pe toii cei ce alergăm la mi lostivirea l‟a.ţi toată plăcerea trupu i«i celui stricacios. .credincioşi iartă.. doboară vicleniile şi surpa. * f Cîntarea a 4-a : limos : Iu eşti puterea mea. mişcările a N ă s c ă t osufletu arei : iui. şi le du Fiului şi Dum nezeului tău. bine ai arătat -o si ai lumi> s * ne întînipină. şi credinţa orto docşilor cununile n e s t r i c ă c i u n i i. Că este un Fiu lui Dumnezeu. Părinte ! Dar prinieş .o. mîntuiască pe noi pe toţi ( H * d o u a Slava. milostenie. să ne ori). ' 9 am iubit eu rîvnă viata cea de rusi .. soare cel preadulce . la care ai gîndit în inima în două firi. zeiesc al teologiei. ajutînd cu trupul Tău cel dumnezeiesc. ai si în ceea ce a primit de la înţelepte.ai arătat. înţelepte. pentru aceasta ca cel ce cu mărturisire mă căiesc.ai sub pămînt. nu Te scîrbi de mine. pe mine cel ce demult m -am depărtat. Stăpîne. . morîndu.ai dăruit în dulceţile patimilor am cheltuit -o . înţelepte.ne şi de risipă .. Fecioară. Cuvîntul Cel ce este fără început cu Tatăl şi eu Duhul. strigînd : nat lumea. Cuvinte. sldp Biseri cii si biruinţă 9 arhiereu adevărat. che mării mele.te lui Hristos. Ci Ï nselăioria celor râu .ai arătat. şi a rămas ceea eschizînduţi gura ta părinte ce era. prin dumne zeiască rugăciunea lîngă uşi stă judecata . Λ Născătoarei de Dumnezeu : Dumnezeu..supra robilor tai. şi spre veselie mă rînduieşte.l e crimi a : Podo b i eumilinţă. caută Soa rele spre toţi cel prin Cel rugăciunile tale.mă. mireasă a lui epadînd părinteştile porunci. Ca fiul cel pierdut strigînd: Greşit . propovăduit înţe lepciunea noi iarăşi a rămas. g l a s u l a l 4 la . Deci nu în ceta ru gin du. dar vei r ăsări de dimineaţă neapus.. Pentru aceasta purtător de te ..de legea firii . pus. ca să luăm ai ars.. care se întrarineazâ a . S fSe a t u naşte l cel ne u a t . : Degrab împreunate 9 cu Greşit . Făcătoruîe al tuturor. şi l -ai iacut pe el organ dumne n cunoştinţa mintii si cu voinţă. la. Preacurată. ι o \ a Λ c. cu ce Hristos. iubito rule de oameni.am Ţie. şi pe Varlaam cel deşert ale firii. Stinge supărările hulitori lor. rin lacrimi neîncetate să ne mîn tuim de veşnicele chinuri. sihăs 1res te ţiŞ -iai înviat ac u m . îndrăzneala celor rau credincioşi. dar cu dumnezeias ca dragoste îeagă . . păzind întru amîndouă cele ta pururea . neînţelept şi fără minte I . a N ă s c ă t o a r e i : Primeşte degrab rugăciunile noastre.. Şi acum..I Slavă. yA ~ t stăpînă. Cu dumnezeiască cuviinţă primind sărăcia.a arătat vremea cea de lu crare. dumnezeiasca bogăţie ce mi .am mai mult decît nisipul mării. .. clieamă . glasul al 4-lea : P cum s. Doamnă cu totul fără prihană.

Ierarhe Grigorie. Cintarea a 6-a : să alergăm către milostivul Părinte cu neîndoită credinţă şi cu inimă înfrîntă. spală îm . Slavă. mîncare preaplăcută. Fecioară Ia Preacu rată. întru tine îl ve dem.ţi în desert.228 Arătatu -te-a tine. a privi şi a vedea nemăsu rată înălţimea Cerului..mă ! 7 · Soarele dreptăţii.. j > nvăţător ohştesc te cunoaşte pe tine pămîntul Ortodoxiei şi şi marea. suflete al meu. ca să primim şi noi ierta rea păcatelor. Vu am îndrăzneală..ai născut.o şi am rămas gol de toate. ca Dumnezeul meu. ai tăiat eresurile cele spinoase şi vlăstarele neghi greşit . fericite.am topit de foamea bunătăţilor vieţii . cerîndu-mi iertare. Cel ce se poar tă pe nor luminos.tile cuvint e şi a le împlini. Care goneşte întunericul ne buniei idoleşti şi luminează cu adevărată înţelegere. care si -a cheltuit viata întru desfrînări. Primind gîndul celui pierdut. Maică ortodocşilor şi urechile păstor bun şi al doilea a lui Dumnezeu. Cel ce ai nemăsurată milă.am lipsit. unde m.am pierdut şi de bună tăţile Tale m..mi sufletului. şi . miluieste .. de miere din piatră. locuitor inimii şi părtaş şi întocmai ohicei cu os Rugăciu n e a m e ade v o ipo vă rsa. îndulcire şi izvor de apă vie. purtîn . ducîn. pîine îngerească celor ce aleargă miere. pentru bună îndurarea Ta. si daru9 7 * rile Tale le. lui Dumnezeu Şi acum.... şi induratul Dumnezeu. a Născătoarei : sfinţit înţ elept u rîurile întină cuvântător de umilinţei Dumnezeu.preună ciunea mele. Iubitorule de oameni. dogme.am osîndit.cînd în locuri depărtate. pe Care în chip de bogăţia Ta prin deprinderea relei vieţuiri negrăit L . ce a deschis mai îna inte urechile surdului. Cintarea a 5-a : Irmos : Pentru ce m-ai lepădat.du. nstrăinare fără omenie am aflat. Părintele si Dumnezeul 9 · meu. Cuvintele tale preaînţelepte şi cinstitele scrieri Ia tine sînt . şi a paşte porcii m . Ci în dar mă iartă. viaţa cheltuindu .. ca un bun umple mă de dulceaţa şi de mărirea cea de demult. Nu întîrzia. şi mă învred niceşte a lua în urechi dumnezeieş ..mă departe. şi bogăţia mea pe care pentru milos tivire mi-ai dat-o. laudă şi sprijin prea mare Deschide.le daruri m-am lipsit.miI r m dăruieşte chipuri căinţă.. a Născătoarei : harul DUMINICA pe nelor străine . am cheltuit-o. Preacurată Fecioară... ci degrab aleargă mărturisindu -te lui Dumne zeu şi Tatălui. ţe bogăţiile şi de dumnezeieşti . . Ci Tu. nici a mă numi fiu al Tău eu. Vin deci că tre Tine. Grigorie. Părinte. stâlp sfinţit al a cinstită armătură dumnezeieştilor Şi acum. Alt Canon Irmos Spaiminlatu-s-au toate... ca să iei dezlegare pentru relele ce ai săvîrşit. şi ai semănat semin ţele Ortodoxiei cele de dreaptă cre dinţă.. rouă mursă cerească. Slavă. fiindcă am > 7 u secera cuvintelor laie şi cu sfinţitele scrieri. petre . cu Apostolii.du-se. ceea ce ai născut pe Cel teolog şi turmei păzitor neadormit. păcătosul. dar Tu. A Născătoarei de Dumnezeu : sfinţitele tal e rugăciuni cele către J < ird Tău cel mai tînăr am fost. degrab am risipit.

văditorule al celei zi dite şi nebune cu adevărat ! Bucu ră -te.. cu glasuri ca ale celor fără de aceasta pe tine. cu cîntări să o cinstim.I C O S A N ă s c ă t o a r e i d r D u n i n e z eA u : DOUA A POSTULUI 229 egraită este naşterea ta si nepo vestit nger te. trîm .. uptu -s. Părinte Grigorie.te. Şi acum. ărătoare. fii mie linişte de şi şi Stăpînă dumnezeiesc. in Duminica a doua a Sfintului şi Marelui Post facem pomenirea celui intre sfinţi Părintelui nostru Grigo . S-a silit să-şi împodobească cu virtute şi învăţătură nu numai pe omul cel din afară şi văzut.. Părinte Grigorie. apoi acesta. organul înţelepciunii. Slavă. cel ce stai ca o patimilor minte înaintea alinîndu-mi furtuna mele.ai făcut pe noi de ne -am Născătoare de Dumnezeu. Doamnă. din părinţi de neam şi slăviţi. cu adevărat om al lui Dumnezeu şi minunat serv şi slujitor al lui Dumnezeu.ţi fecioria neîntinată. ves. g l asu l a l 8 . către Dînsul îndreptează mintea noastră. ca pe cea cu adevărat trupuri. ca să stri găm ţie : Bucură .menească şi avîndu.. prin care străluceşte adevărul ! Bucură -te. propovăduitorule al baru lui.te că slăvirea Iui Dumnezeu bine ai vestit -o ! Bu cură te că părerile făcătorilor de rele le -ai mustrat ! Bucură . ne. cel prin care a venit lumina ! Bucură -te. se trăgea din Asia. SIN V \ A VLA D U M I N I C A \ DOI‟A A POSTUL!1! M A R E ciosilor le-ai luminat.zeu-Graitorule. unmezeiasca liră a Duhului. . ai ars pe vrăjma şii credinţei : iar adunările credin y y 9 care a fost go nit întunericul ! Bucură -te.. Mama sa l-a învăţat şi l-a crescut atît pe înţelepţite.te. care nu se poate lesne vedea ! Bucură .te. prin care s -a întunecat minciuna ! Bucură -te. Grigorie. ves tind este chipul naşterii Fecioară..te. Pe cînd era încă în frageda copilărie i-a murit tatăl Iui. ce nu se născut mai presus de minte pe Dumnezeu. cel ce ai spus că firea lui Dumnezeu es te înălţime neajunsă ! Bucură .1 ie Palama.ai arătat pe pămînt. e tine. a striga ţie acestea : Bucură -te. Minţii celei din ţii.Şi nevăzut.. ierarh Dumnezeu cuvîntătoare.. ci cu mult mai mult pe cel lăuntric .te. trecîndula lăudăm. Grigorie de Dumnezeu grăitorule. Că avînd minte o . cu un mă glas te liman de cea mîngîiere. Pentru trup. cel ce ai zis că lucrarea Lui este adîncime.titorule al Dumnezeirii celei nezidi te ! Bucură . ceea ce ai oamenilor cele dumnezeieşti.tei lumini. In aceeaşi zi. Acest fiu al dumnezeiştii şi neînsera . ovăţuind pe popor oarecînd ea un stîlp de foc. propovăduito rule al barului. cu cuvintele şi cu dogmele şi cu ascuţirea mi nţii înţeleptului împărat şi cu a ta.a deşarta întărîtare şi limba lui Varlaam celui fără minte. cel sfinţit Preacurată. după vrednicie minunat. arhiepiscopul Tesalonicului. de Dumne.rule. cel ce ai arătat Soarele ! Bu cură -te. Alt Canon Irmos : înţelepţilor de Dumnezeu. dumnezeiescul ţărm cel fără de valuri şi Ci.biţa care a vestit pe limba luminat marele cea de tainele al lui Te Dumnezeu. paharule care dai băutură nemuritoare ! Bucură . trîmbiţa cu vântării Dumnezeu strălucită.. a Nascatoarei .l e a : Podobie : Ap T 9 Sinaxarul din Minoi. salonicului. luminăto . pot grăi. cel prin te mărim. de Dumnezeu C O N D A f .

Apoi a încercat să afle ce împotriva demonilor . şi uşurat favorurile împărăteşti şi cinstea şi fără încercări nu este nici desăvârşire si zgomotele din palatele împărăteşti. Pe mama şi pe surorile sale le -a — căci împreună-lucrarea faptei hune şi a băgat într-o mănăstire de călugăriţe. De la acesta a învăţat cu fap ta. căuta să alerge ismailiţilor. Dar pentru că Dumnezeu să cadă acest mare bărbat în timpul n-a îngăduit să trăiască la un lo c. care în Marea Lavră cu multă rîvnă şi cu minte se credea grozav în înţelepciunea laică ş i încărunlită. cu voia lui toată fiinţa sa. toată porunca şi luptători împotriva lui Dumnezeu ? Cine toată virtutea. De dragul isihie! însă a plecat socotea în deşertăciunea proprii lor lui din Marea Lavră şi a îmbrăţişat pustia. a primit marele har al preoţiei. a urmat nici arătarea credinţei noastre in Dumne zeu lui Hristos. După mutarea lui felurite necazuri ? Nicodim către Dumnezeu. sale scopul său iubitor de Dum nezeu. întrebuin. în poate să spună cit de inult a luptat pentru descoperire tainică. împărţit după sfatul evanghelic. şi printr-o vieţuire mai După mulţi ani. făcea ca pomii neroditori să dea roade .U 230 î i i c î t a j u n g î n d l a v î r s t a d e d o u ă z e c i Dd eM I N I C A că nu şi-a schimbat felul lui aspru de viaţă.rul credinţă timp de douăzeci şi trei de ani. iar el dorinţei de bine desăvârşeşte pe omul care împreună cu fraţii săi s-a dus în muntele trăieşte după Dumnezeu — a îngăduit sfinţeniei. ca să spun aşa. Dar pentru că şi să fugă de lume. ce -o avea trup şi era. ani. A a. şi socotind pe toate o nimica şi mai cu toate că a plecat din pricina năvălirilor înşelătoare decît visurile. supranumit Atos. a pornit Adăugind totdeauna dor lingă dor şi dorind război cumplit împotriva Bisericii lui necontenit cu tărie să fie cu Dumnezeu. acuzaţiile şi bîrielile aduse lui de noii în umilinţa sufletului. i-a convins să împodobit şi cu celelalte haruri şi roade ale urmeze cu bucurie aceleaşi dorinţe ca şi el dumnezeiescului Duh. izbăvea pe cei părere au ei despre cele bune şi le -a cuprinşi de înşelăciunea şi uneltirea lor. a trăit cîţiva ani Fiara italiană. De aceea după ce şi -a săvârşirea virtuţii stă in puterea noastră. a dreptei noastre credinţe. Cu acest prilej a aflat el însuşi. care trăia în isihie numai pentru dinainte ale cumplitului vrăjmaş şi Dumnezeu. Acesta. incit sufletele celor care se uitau că şi ea nutreşte de mult aceleaşi gînduri şi la ei.ţînd mai multe cuvinte vedea mai dinainte cele viitoare şi era din inimă decît din minte. şi a m w · Τ Τ Τ Γ · • * . Se arăta un astfel de om «Tată eu şi pruncii pe care mi i -a dat şi celor care vedeau faptele iui : avea putere Dumnezeu!». se pocăiau numai vă. A mai dobîndit aici. De aceea a descoperit mamei Dumnezeu. cărei înţelepciuni. iar el s -a dat în cite i s-au întîmplat ? Ce cuvânt poate să ascultarea unui bătrîn minunat numit Ni rostească uneltirile mai mari decît cele codim. gînduri că slie toate lucrurile. dorul Şi săvârşea tainele preoţiei ca unul care n şi dragostea înflăcărată de Dumnezeu. pentru ca sfătuit pe fraţii săi să rămînă în alte prin toate acestea să se arate cu adevărat mînăstiri şi acolo să-şi ducă viaţa după desăvârşit. a felurite şi necontenite încercări. Ce minte poate să-şi închipuie plăcerea lui Dumnezeu. s -a Hristos.zindu-J. toată iar căderea in încercări nu stă în puterea averea la săraci şi a părăsit cu suflet noastră. in Tesalonic. şi a fost silit să sus Ia Dumnezeu. descoperit ţelul fratelui lor mai mare. Varlaam din Calabria. Era cu că-şi găseşte desfătarea în aceleaşi lucruri adevărat mare şi era cunoscut de cei care ca şi el. în afară de avea de multă vreme.dunat deci mama îndată în trăiau după plăcerea lui Dumnezeu ca un jurul ei pe copiii săi şi le-a zis cu veselie : purtător de Duh. şi sprijinul şi ajulo. nebiruit de nimeni al Preacuratei Năs suferind din partea vrăjmaşilor vătămări şi cătoarei de Dumnezeu. după ce şi -a curăţit desăvârşită să-şi afierosească lui Dumne zeu desăvârşit şi trupul şi sufletul. pricina şi dătătorul ori locuiască in unele oraşe.

de unde a niceşte capăt zilelor. lipsurile lui Hristos (Col. lichindin şi prin cuvintâri împotriva lui a Acest lucru s-a intimplat. trebări ce-i erau puse. Spre a mucenic nesingeraf. Iar cu ceilalţi care s-au rupt în adunat un siint sinod. era fără ură şi îngăduitor . şi marele nimicit scrierile lui. iar pe ereziile lui asemănătoare spinilor. Pe cei tari ii Arie. a prefăcut in cenuşă. Cînd a venit la acest chip nenorocit de creştini şi işi bat joc de sinod şi Varlaam — cu învăţăturile lui dogmele noastre : de iconomia întrupării eretice spuse mai sus şi cu acuzaţiile aduse Domnului şi Dumnezeului nostru. după ce a de grijă a Iui Dumnezeu. sau de trei ori. Şi aşa a plecat îndată. t iar pe cei şovăielnici. nea dumnezeiască şi le dădea cca mai Dumnezeiescul împărat Andronic al patrulea bună dezlegare tuturor întrebărilor ce i Ie Paleologul. in acestea era mare luptă partizani ai lui Achindin şi Var laam. pe care le dădea pe unii ii uimea. era timpul unui împărat sau patriarh. a puneau. a mustrat şi pe Po cu nădejdea răscumpărării sale cu bani. Iar ca să arătăm însuşirile lui a Tesalonicului. Grigorie a fost semnele Iui Hristos. dacă. Mai mult încă vorbea şi deschisă împotriva lui Dumnezeu şi in despre Mahomed şi despre multe aile însfîrşit a bir u i t-o . care au luat sceptrul ^ . utut suferi ruşinea. în sinod Grigorie. le fi stavilă. a deosebite Ie vom numi pe acestea : era dat cu bărbăţie şi stăruinţă cu mult mai p e s t e m ă s u r a d e b l i n d ş i s m e r i t . nici numai in de orice plăcere şi slavă deşartă . de cinstitele icoane cărora no plin de dumnezeiescul Duh. şi din oraş in oraş. de cin împotriva credincioşilor — marele Grigorie. nici o dată cu suflet mare in greutăţile ce veneau sau de două ori. n-ar ii fost cruţat mustrat pe Varlaam. i -a combătut cu primea cu uşurinţă cuvintele ce se fel de fel de argumente. Prin răspunsurile prin cuvântări arzătoare şi prin scrieri. ca şi bine pe cei care se purtau rău cu el . ca un luptător trebai i cu privire la cele ce se petreceau al credinţei şi ca un cunoscut apărător. ci de multe asupra lui de fiecare dală. ci în totdeauna simplu in toate trebuinţele timpul a trei împăraţi. la turma sa. prin cuvântări şi spuneau împotriva unora . era răbdător şi scrieri de Dumnezeu insuflate. nu învăţăturile şi scrierile lor. care se tor . apărător al drep tei credinţe. Ca un luptător a mers din loc în loc ei şi închinători la mai mulţi dumnezei. a astupat acea gură îndrăzneala. era mai pre sus ori şi în multe împrejurări. avînd in el. purta război Bisericii lui Dumnezeu. şi înainte de toate prin deosebite ce avea. Pe mulţii. stita cruce. Cu toate acestea Grigorie a fost eliberat de nişte creştini partizanii pierzaniei acelora nu încetau de a iubitori de Hristos. p r i n c u v i n t e ş i p r i n s cA rie ri DOUA A POSTULUI rineni şi ţinut în stăpînirea lor un an în mari n numea închinători Ia doi dumnetreg. Îmbrăcat cu acest har. i n s ă 1111 multe lupte decît înainte pentru cre dinţa cind era vorba de Dumnezeu şi de cele ortodoxă. a fost împodobit şi el cu voia dumnezeiască. invăţînd cu mult curaj dupa cum ne numesc şi iudeii. şi îşi întin n-a mai . după cum înduplecat să se urce pe scaunul spune Pavel. şi îmbrăcat cu închinăm. dar pe acea vreme. cumpliţii şi viclenii dumnezeieşti . întărea însă şi mai mult şi-i sfătuia să Pentru a vădi rătăcii ea lui Varlaam.l o t i i a c e ş t i « · . de multe ori Ie vorbea cu putere nebiruită de sus. căuta. Sabelie si Evanghelia lui Hristos. ii sprijinea cu înţelepciu mai bine-spus şi ca acuzator şi c:a acuzat. prin purtarea şi venit. vrăjmaşul deau mîinile spre el şi i-ar ii pus mucedreptei credinţe a fugit la latini. I. arhiepiscopal şi să fie păstor sfintei Bise rici 24). Biserica a trimis la Constantinopol pe (aie aveau unele îndoieli şi-i puneau îndumnezeiescul Grigorie. să răsplătească cu înverşunate fiare sălbatice. atit arătau ca nişte pui înverşunaţi ai unor cil ii sta în putinţă. Pentru că alţii ii înfuria împotriva lui. silit mai mult de sfîn tul sinod Pe lingă multe şi mari daruri şi merite şi chiar de împărat.

tu de tot le ai sfărîmat. cel ceresc. cuvintele şi cu strigăm : Bine Preacurată. Milos tive. pe Tine te ai smerit. Amin. viaţă şi al celor ce vor veni. si tru Duhul şi l-a dat în mîinile lui Dumnezeu. tare şi nesuferită foame · bi toride de şi. turma lui cunoştinţa lui Dumnezeu. ca o Noi. cei ce credem în Tine. Părinte. dăruiesc izbăvire de tot felul Pecetluitu-saeste cucuvîntat. şi ne mîntuieşte pe noi. că însuti. cum şi ea. apos . pe cei căzuţi îi Ic întîmpini > sărutîndu -i. rodul pîntece .te cu adevărat de tă măduiri. S l a v ă . . Sfintele lui moaşte şi astăzi se ca o ţesătură de risipit -o.. se învaţă şi bine-plăcut lui Dumnezeu. sfintele lui moaşte. care-i siirşit şi pecete a vieţii şi cuvîntului sfinţilor. Pă rinte al nostru şi Dumnezeu. Pentru milost ivire.. păcat care să poată birui iubi rea Ta de oameni. turmei. a pecetluit viaţa şi ei ce cinstesc cuvintele şi scri cuvintul lui. se arată timp de treisprezece ani. De fiecare ştiindu . ca să spunem aşa. (or credinţa celor binecredincioşi şi Cu ale Iul/rugăciuni. Şi. şi i n t a r e a a 8 a : luieşte-ne. că nu este. şi cu o piatră preamare ierarhe. trăind în total 63 de ani.. Pentru aceasta toţi cu căldură împreună cu desfrânatul cădem către Tine. neobişnuit de strălucite şi de slăvite. 9 9 * 9 * 7 » ί 7 ameninţarea Cintarea a 7-a : celor rău credincioşi a încetat.mă ca pe unul din argaţii Tăi. Irmos : De şapte ori cuptorul.lui tau. > > * părin ţilor bine esti ogăţia cea nemăsurată şi multă milostivirea Ta o vedem. despre care povesteşte multe istoria dogmele şi cu scrierile tale. cei uscaţi de bolile patimilor. şi nu Te îngreţoşa de mine cel noştri ce strig : Dumnezeul cuvîntat. · mântuire J dăruieşti.. Iubitorule ele oameni. Aspru stăpîn este cel căruia m -am osîndit a.ne viaţa prin vieţuirea păcătoasă şi pierzîndu -ne bunul neam cel dinţii. după Irmos : N-au slujit făpturii. mi îndrăzneala C eresurilor a contenit.au greşit şi la Tine au alergat . Iu 9 7 purcîndu. Stăpîne. moştenire şi comoară nepreţuită. ci Te rog fă . ca Şi acum . a împo dobit-o cu predici morale şi a condus-o spre staulul plini de înţelepciunea cea duhovni cească. Stă pîne. Sfîntului Grigorie.păianjen . s -a mutat la viaţa cea mai presus de lume în anul 1362 Sabia şi arcurile celor rău credin cioşi de la Hristos. dată fac minuni celor ce se apropie de ele scoatem ape de mîntuire dumnezeieşti si cu credinţă. a păstorit apoi.i robi . Primeşte pe cei ce Ţi .rie.izvor .toleşte erile tale. 9 oameni. de boli. ndrăzneală nu am a mă numi fiu al Tău. .. spre a se şi teologiceşte propovăduiesc darul cel arăta ajutător de obşte şi al ortodocşilor în nezidit şi lucrarea lui Dum nezeu.. Si de va si cădea jos ci . le-a lăsat fia lui Varlaam şi toată puterea ere ticilor.232 iar prin DUMINICA ele a pecetluit oarecum toa tă Alt Canon Scriptura cea insuflată de Dumnezeu. ca să luăm mîntuire. a N ă s c ă tai oar ei : păstrează în Mitropolia din Tesalonic.. dreptei credinţe şi tă ria Λ Irmos : Tinerii cei ce merseseră. Dumnezeule. Grigorie. şi Te -ai a p r o p i a t fiilor Tăi celor căzuţi . prin fierbinte pocă inţă să alergăm către cel unui. Grigo . iar trupul.

.. ci in lenevi re îmi petrec viaţa. f 5 A Născătoarei : La multe năpaste sînt supus.mă pe tru aceasta cei prin tine mine rătăcitul. ca u„ Te fără răutate şi iubitor de oameni. te slăvim întru toti ridică pe mine cel omorît. tine. milostiv fiind. şi toată a înnoit -o nădăjduieşte spre Tine. şi servind s Suflete depărtate de la Dumnezeu si lipsite de dumnezeieştiie daruri. nu alerg către Tine ca să strig cu glasul desfrînatului. PenDumnezeule. Dumnezeire. să stri găm : Părinte bunule greşit am cu lotii ! Cel ce esti din ceruri. preaînţeleplc Grigorie. o Stăpîne ! Că vă . Preacura 1 scaunul tă. $ j numirea fiecăruia.zmdu- nova. a Născătoarei : ucurie şi veselie se face uvîntul Iui Dumnezeu din bună tatea acum pentru mine. > * . fiind asemenea şi caldă folositoare. prealăudate Grigorie.. tai acum împreună cu ceteologii esti limanul mîntuirii. Si precum piere fumul. şi ■ din iîngă toate răpindu . mai întîi şezatoiule pe scaunul Tesalonicului. mă îmbracă pe mine cu dumnezeiasca haină a mîntuirii şi a nestricăciunii. şi de Dum nezeu înNăscătoare. te T i n e r i i c e i să bin e cmăresc r e d i n c i o în ş i tru toti vecii.. deşi 1 Se biruieşte arătat şi se spulberă adunarea lui Polichindin de mîna ta. oameni. umple de a împodobit firea nească aceasta şi su fletulome meu cel cea ce cufundată în pati mi. găciunile tale mîntuieşte . aşa a pierit a .ie canonicească ai lost uns cu mirul <. şi de înţeleptele tale cuvinte. mîntuieş te. iar trei Ipostasuri cin stim cu adevărat. ci o Slavă. podoaba ie rarhilor. veniţi cu căldură. junghiinduSa întru Fecioară. tocmai la obiceiuri. prin întări . Că pe tine după vrednicie.\ DOI A A POSH Lnerai să lîi apărător nebiruit al 233 ea Bi iubitor de sericii.t°ride pe scaunul Tesalonicului. Irmos Spăimîntalu-s-au de aceasta.. se cea videsăvârşită. Pentru aceasta. prin limba ta cea cu glas de Cintarea a Π-a : tunet şi de teolog. mult -îndurate.mă. Pe Tatăl cel nenăs cut şi pe Fiul cel născut din Tatăl şi pe Duliul Sfînt cel purces din Ta tăl.mă. cu credinţă se slăveste. ceea . şi luînd în minte întoarcerea desfrînatului. Ci şi cu cu ru - viforul O întristărilor înecat. măCelui niîn preaîndutuieşte. mai întii şeză . ţelul Tău . cură ţeste ne şi ne mîntuieşte pe noi cei ce alergăm la mila Ta. u trei Dumnezei slăvim. Tu dar fii mie milostiv şi de osînda aceea.ea mai înfricoşătoare judecată arhieriei.. slrălucit împodobit iiind cu mărirea arhieriei. ca pe o A l t C a n o n cu I r m o dînşii s rat. ca un Dumnezeu ce este.. prin pocăinţă. Şi acum. pe Dumnezeu unul în trei . nu Te mînia. ma va întîmpina. Primeşte .mă. si a sfintit-o. şi la viaţă mă mînluiţi. şi vecii.dunarea cea putredă.

că pe cel după chipul Lui neîntinat l.te. îmboga. . P o d otău. te am pe tine. ca să nu ne apuce pe noi în ziua sfîr. pe cea bună. care dai celor ce te cinstesc pe tine.. .234 Ţie ! Mîntuieşte . mîntuire. de Dum nezeu Născătoare .ai păzit. necazuri. celui cu Slav ă . ca una ce eşti bună. stăpînă ! Căci cîte voieşti. Că spre tine mi.Λ L A U I) li nici satana.. în lume. î mpotriva lui Varlaam. Cîntare de mulţumire cu un glas aducem ţie noi credincioşii. Liman de mîntuire. Grigorie . căci cu iubirea filozo fiei celei alese. organul lucrării. adîncul cuvîntului.. cu rugăciunile tale cele cu dragoste toată ni către Dumnezeu. nici iadul.. ca un plin de dumnezeiescul Duh. Ierarhe Grigorie. ericită viaţă ai petrecut 111 lume. Şi acum. împăratul aripi cel binecredincios. de călăuzire şi de părtinire. izvorînd dogmele Ortodoxiei . robul tău . că tu ai dezlegat blestemul nostru cel de demult si toţi luăm prin tine dumnezeiasca binecuvîntare. a tuturor stăpînă. viu fi ind şi după moarte înainte întru primejdii.ai fă cut.. fii de faţă în nevoi . tămăduitorule al omeneşti.mă. eu..şitului Ι. sălăşluirea tăcerii. a N a sbolilor că loarei : Bucură . a sfintului : Podobie Cu Apostolii să ne suim.am pus . ai luat chipul cel după asemănare. ai strălucit lumină care cu dreptate l-ai biruit.. sîrguieşte întru părinte. care a grăit lucruri nedrepte u totul fiind plin de înţelepciu nea asupra înălţimii lui Dum nezeu . Pentru aceasta te. mărite. gura teologilor. bie : C e e aMaica ce eşti b ucur ia..ţi bărbăteşte stăpîn asupra patimilor trupeşti. cuvintele Duhului.ai şi făcut casă preastră lucită Sfintei Treimi. a Nască loarei . lui Dumnezeu. înţelepte. şi mintea punîndu. scapă . ca să te slăvesc pe tine cu credinţa.. lauda părinţilor. UJMINlNDA ÎNVIERII Slavă. Innos : Toi neamul păinîntesc.. şi pc pă mîntul lo cuieşti. ai luat frică şi în ai pîntece năs cut dumnezeiasca .. locaşul Doamnă. luminare. căpetenia învăţători lor..ţ indu te de Ia Dumnezeu cu darul minunilor. înălţimea gîndirii la cele de sus. pe mine cel ce scap Ia mila Ta.. nici pieirea. apucă Duhului. ie şi faci. prin văzduh . milă si bucuria cea veşnică. g ldivan a s u l 1 al : > 7 3 arătat pe tine ca şi cum ai fi fost cu zburînd împreună cu dînsul te -ai luptat.. stăpînă. glindă a lui Dumnezeu te ..mă de toate îm piedicările cele cumplite. şi acum celor te blînzi veseleşti ca un împreună blind cu mulţimile celor fericiţi. Alt Canon A Născătoarei : DUMINICA Şi acum. casa înţelepciunii. . Bucură -te.minte deşartă şi nebun. Fiului o. Ci e p u ntoţi stih îrile pe opt şi se ciulă : 5 săSstăm nevinovaţi s t i hînaintea i r i a l e î n v înfricoşătorului i e r i i ş i a c e s t e 3 . te -a că Bucură -te.

in tarea a 3-a.is: : cel ce strig plîngere neîn Stăpîne Hristoase..nirea dinţilor şi p lîngere fără mîn . pe 4.. pe cinstita Treime să O lăudăm c redincioşii. 1). il i i aa pco li su q ho li ei. postind şi strigînd Ţie : Stăpîne Hristoase. DUMINICA SEARA După Psalmul începător. xo logia c îa n ă . şi dezlegare de răutăţile mele. U Celor ce umblă întru întunericul păcatelor..d oh ni cele lui losif..c . . Auziţi acestea toate neamurile.l . noi. ne numărate chinuri aştept. 9. fericite. ncepînd postul săptămînii a tre ia. Mlă sfih i r ă .. L Γ N I 235 în a treia săptăniina a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. cele de umilinţa . Hris toase. iar din Ir iod. dăruieşte -mi lacrimi prin ca re să aflu iertare. tot aceasta.gîiere . miluieşte -ne pe Pe mine cel rătăcit în munţii re lelor neascultării caută . săvârşind cu bucurie cealaltă vreme a lui . la Doamne.le.. tăind. Apolisul deplin. Şi ale sfintului.. în vremea postului.. şi la Tine mă cheamă alungind de parte năravurile cele rele ale ghidu lui meu.mă ia f răşi. I T U REG .. scrîş . Deci preadrepte Juctecă torule. să culegem din sufletele noastre flori dumnezeieşti.ceruri DOUA A POSTI Ul Lăudaţi pc Domnul din b a l u i V d 9 T i l i u d e t L ogmele dreptei credinţe le . Slavă. Şi acum. pentru mare şi bogată mila Ta. ş Ş u m .C Η lI C U Slih : Gura d rep tu uN iO vN a ld e pL rinde inA .ai să dit.mă. şi sămînţă credinţei bine înmulţind -o.32). o se c ă tA op ao re P a bp in cv u ap tă ă r eşti. : eS clta cv nă i.. ară dc măsură greşind Ţie.. Ca toţi purtînd cununi. \ p o s t o l u lL A: L D in p iH s tI oIl a zanghelia de la Marcu şi a sfintului. Dumnezeul meu ! înalţă-se mina Ta ! Nu uita pe săracii lai pînă în sfîrşit (ps. » y'1 ni a -Vc m rte ...Te. milosti . Si fiind mort înviază . ca un plugar iscusit. pe 0.au mirat mulţimile îngerilor şi ale oameni lor. se pun 10 stihiri : 4 din C)cloih. pentru mare şi bo gată mila Ta. Doamne. ala slujba arhierească. ascultaţi toţi cei ce locuiţi in lume (ps. gheena focului şi întunericul şi tartarul.ne nouă şi ziua cea vestită a patimii Tale.. ai răsărit lumină. Cuvinte. şi patimile tru peşti slăbindu . ca să strigăm Ţie: Scoala. către evrei. şi cu postul mă curăţeşte pe mine. . Stih . po . cu ploaia cuvintelor talc spic însutit ai adus lui Dumnezeu. că de bunăvoie te ai arătat tare ne voilor şi pustnic şi arhiereu şi vred nic slujitor lui Dumnezeu şi prieten adevărat. să lăudăm pe Hristos ca pe un biruitor. Dumnezeule. ca să împletim cununi stăpînei zilelor. Arata . Podobie : Pe cea slăvită. e strălucirea vieţii tale celei fă ră de prihană s . fericite . spinii relei învă . ace l a ş i cetat ql. < i cu lui T eodor.ţături.veşte -Te spre mine.te-Te spre mine .. glasul al 0-lea . Stih : Scoala-Te. strigat-am. Γ -F h ey ricirile glasului.. α Năsi iL : iti cr e in r ie d ov ri n dt u imei D . 43. glasul al 8 -lea : Podobie : Fără de măsură este. Ceasul iutii şi învăţătură Snn lui Teodor Studiul. Şi stihii a Ti iodului. milostiveş .

După a doua Catismă. . brînză. din Octoih..vă pe voi. Ci. toată viata mea rău cheltuin 7 9 d. LUNI 236 ş i dP in i in tn ih r ic .. zburdă pămîntul : Mîntuitorule mi lostive.a să să o stingem acum cu izvoare de a Născătoarei. se /ice această Scdealnă.Ie. in Duminica L ă s a t u l u i s e c de de ta Născătoare ' 9 i ajungem fără osîndă a vedea slă vită ăscătoare de Dumnezeu... ca să trecem cu vrednicie şi celălalt ce urmează. menea : Doamne. care satură pen tru scurtă vreme.mă ca pe fiul cel pierdut.UN roagă . g l a s u l a l 8-lea : Slavă. a Născătoarei : Mucenici ai Domnului.o eu. Sedelnele ceic de umilinţă. Ca aşa urmând... . se zic. să nu -mi închizi mie milostivirile cele iubitoare de oameni . şi de hrana întăreşte inima lipsindu . si acum rugaţi vă să se izbăvească din cursele vrăjmaşului sufletele noas tre. curată pentru binecuvîntată. şi curăţire care de păcate şi îndreptare vieţii. sufletele noastre.. Slavă. . . ticălosul . glasul al 8-lea : dîndu-ne greDumnezeu şeli. patimilor şi Ş i a c u m .... să ne dea nouă iertare mai înainte de sfîrşit. primeşte . După intiia Catismă. ci deschizîndu . LA S T I H O A V N A Stihira zilei. precum s a aratat m a i îcea n a i n t e nepătrunsă. ca să aflăm milă. să ne iz băvim în ceasul judecăţii de c umplita osîndire. . milostivirile roagă neînce tat cu pentru noi pe Cel ce S . păzeş tc. Maică ce nu ştii de mire. cu ar hanghelii şi cu toţi cei fără de trup. cu minte nestatornică am vieţuit în y gândurile cele dobitoceşti ale păca tului . Preabunule Părinte. L I D1M I N Esă A 1 sc A mîntuias că Dumnezeu .a născut din tine îndură rilor.Ţi cîntare şi laudă. (caulă-1 la Duminica Lăsatului sec de > ( brînză.te Treiinicele glasului. S ă n u rile înto rci iaţa T a văpaia d e l a rcea o b u lnestin T ă u . roagă neîncetat pentru noi pe Cel ce S -a născut mai presus de fire din pîntecele tău cel preasfînt. si noi naşterea Ş islavoslovim cealaltă rin duiala. Puterile cele de sus. mîngîierea cea mai mare a celor întristaţi . şi mă mîntuieşte (de două ori). să Şi acum. bucuria celor necăjiţi. tot locul sfinţiţi si toată boala tămăduiţi . am mîn cat dulceaţa poftei. Teodor. eS . asemenea : Sedealna lui reime Sfîntă şi cinstită.. rinele părinteşti lepădîndu -le.P3 o rs u ci a al a cv uă t a. Fecioară. iar aceasta. ocroti toare a înviere... După ieşire : Lumină lină. ca pe nişte uscăciuni.. rugămu . A mucenicilor : După a treia Catismă.. C eea iertare ce eştidede dăruită. a N asne c a lpe o a r enoi i . lot aceasta.c u m . credincioşilor. . a Născătoarei Cele cereşti te laudă pe tine ceea ce eşti plină de bar.. ale glasu lui ce se va întimpla. Şă i . u focul înfrinarii să ardem toii lacrimi . glasul al 8 lea : ...ne întregi şi neosîndiţi.. a lui Iosif.o dM ob eo:i .mă. strigînd Celui ce va să ju dece tot P R O ( H I M E N . împreună cu îngerii şi cu stăpîniile. pe noi cei ce săvârşim postul de a treia săptă mână. cu stihurile lui). şiSsă l a vîndeplinim ă.păzeşte . Şi acum.i n . toate poruncile Tale. aducîndu . a s eneosîndiţi.

şi acolo. 1 ăsînd hrana cea îngerească.mă. Se smereşte înaintea la ceata ce lor fără de trupuri. care turma ta. primeşte . şi cetele noastre.liat . cum în această a treia saptamînă curăţindu . Păzeşte. să ucidem pe de monul pîntece lui.. cel pecetluit al rîului celui fără de Noaptea plăcerilor vine din moarte. ca pe alia luna. acelaşi glas : cu nor luminat l . credinţă. s l«de a v ă foc Ţ i e .a povă . bucuria Evei . Cel ee S . Părinte.. a răsărit Hristos Dumnezeu. D umnezeu l n o s tstîip r u .me şte .ne..o. din care Să cîntăm cîntare lui Dumnezeu. Veniţi popoare ca întărindu -ne cu postul ca Samson.te. prin rugăciuni luminîndu . a heruvimii Te laud pe Ti ne Dumnezeire. «Celui ce a scos pe Israel din robia «cea Slavă a Ţ ilui e. întunericul cel nepătruns al pă catului. viaţa şi vieţi. lîna mine cel ce mă întorc. ea şi Israel de demult în trei zile.. căci eu însumi vădesc ruşinea faptelor mele. de heltuindu. a Născătoarei : Irmos Cântare să înălţăm popoare.mă pe Bucură -te templu preasfînt. trei lumini şi o lu mina. A ca nicim l t ă să T r i c îne n t a rînvred e ospăţul cel luminos. înşelîndu ne pe noi. că în tristarea aceleia prin naşterea ta. Strig către Tine : greşit -am ! Nu esle ne voie de pîrîşi. lui. pentru nemăsu rată îndurarea Ta. Incintare. şi pe Dumnezeu Duhul cel viu. pentru ca să nu rîdă Dalila palnm lor. pe Dumnezeu.a născut. hrănindu A Născătoa rei : netrebnica răutate. mîntuieşte Hris toase. . nor luminat al luminii celei neapuse.. ca pe unul din cea de Dumnezeu rourată. Şi se citeşte Ciul. izvorule arg aţii Tăi. Irmos De Dumnezeu grăitorii tineri. şi cu asemănat animalelor. Şi acuin. m -am mă cu ucură .. A I RH I Λ S A P I A . fraţiloi. ca pe alt Go . a Treimii : si a«??lă THn Ainei după rinduial. am fost lepădat afară din curţile harului . Care din Tatăl purcede. care mi -am chel tuit viaţa în chip desfrînat. curată. Γ R l C I N T A R E A Alcătuire a lui Iosif. Dar pri meşte .. multprecum sufletele îndurate. Cel ce a născut. pe Dumnezeu. apropiem cu osîrdie spre lu mina adevărului . a încetat.ne şi noi ca David prin preamărit». desfătări lăsînd .a : mulţimea patimi lor.P s a l m u l 5 0 ÎN .. dar pi i . glasul al 8 -lea. să surpăm cu smere nia gândul cel trufaş.. să tăiem şi ( i u t a r e a a 8. auzind dumnezeieştile glasuri. stăpînă. Intru să ne prealuminată nevoim ca să strălucirea scăpăm de Irmos : Să cântam cântare ini Dumnezeu. sa a jungem la muntele rugăciunilor. el ce ai milostivire ca un Dum - nezeu. toţi credincioşii să ne neîmpresurată de toţi vrăjmaşii. Heruvimii sliuţilor. şi amară Faraon. să lăudăm pe Hristos.. Bucură Irmosul : -te.mi averea părinteas că în păcate. postului. se roagă. Alcătuire a lui I'eodor..ne.mă pe mine cel ce mă pocăiesc.M I V A POSTULUI Slavă..tea intlia din Psaltire. cerescule Părinte.«ţuit. că S -a ntrarmîndu.

te. ca nişte daruri bine primite să aducem lui Hristos Dum nezeului nostru. : M ă r i m u . şi m .a născut. Dumnezeu. tu l . de înţelepţeşte . b i nIrmosul e s ă c u:v î n t ă m ş i s ă n o închinăm Domnului. cu mii şi cu milioane de Puteri. mochin neroditor m . şi ca pe o fire întru naşterea Ta ceea ce Te .e . suflete al meu. Doamne. p Ta tă ec i F Şîina .. Unime Te laud pe Tine Dum nezeire una. Binecuv tc ău mm . 9 7 Durerile de care a scăpat mai pre sus de Şi ca pe o Treime Te slăvesc.. pe atotstăpînitoare . mai ca tuturor celor ce au slujit Slăpî .l Dumneze e po tine. Tine. Dumnezeul nostru. ost curat. Altă Tricintare Irmos : Cel ce acoperi cu apă cele.am arătat. cîntîndu-I şi preaînăiţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii. ca să judeci tot pămîntul. arma noastră şi zidul . cu postul.a cunoscut întru cinstită patima Ta : Părinte atotţiitorule. Căreia în trei Feţe ne închinăm. precum şi acela cu trei sute a ucis neamul madiamite . pe Tine «Te laudă soarele.mă întunecat cu beţia păcatului. bune.. adică lepădarea de cele rele.« torului tuturor în veci». . că cl este odorul cel părintesc. e mine cel ce m . ci Tu. nostru.a pătruns de durere. ca Făcătorului şi Zidi . fraţilor. S ă l ă u d ă m .am depărtat de la dragostea Ta. Cel ce pui mării «hotar nisipul şi toate le ţii. o fire.mă acum mă primeşte ca pe cel risipitor .duc roade de fapte Născătoare dc Dumnezeu. . Cel ce ai întemeiat pămîntul pe ape. C el ce acoperi cu ape cele mai de «deasupra ale Tale. suflete. căci el întăreşte inima. Ţie îţi aduce toată făp . 9 9 nîndu. putere Cruce piro nit de bunăvoie de iudei.«tura laudă. credinţă. pe Tine Te slă .238 cea ce A Născătoarei : L U N I ai zămislit strugurele pe mine cel cel nelucrat. că însuti esti mult -îndurat. întorcîndu. ί tiind suflete cum a hrănit Elisei de demult pe prooroci. hrăneşte -te cu cele la îndemînă. o împărăţie.n il or. avuţia cea minunată. trupul. nădejde şi dragoste lui Hristos. 9 Hristos. tu eşti aju torul oşteşte. de răuta te şi celor ce aleargă Ia tine . Slavă Ţie.am făcut de voie rob al porniri lor desfătărilor. nici să mă osîndesti în focul cel veşnic. şi acum te de vicleşug.. slavă Ţie.nului Hristos . Ie. mulţumind lui 7 şi să mă izbăveşti de osîndă . atunci Doamne. ca să ne intime side devrăjmaşii la tot păca izbăvim noştri. I ui Ghedeon celui minunat purtînd asemă virtuţi. însuţi Stăpînitorule. văz îndu-Te pe Fiule şi Duhule Sfinte. Născătoare Dumnezeu Fecioară. să nu mă ruşinezi. 9 > 9 r înd vei veni întru slava Ta. Părinte. luminează gîndul şi I r m o s : pe Cel ce S-a arătat în munte.Ţi a .. nădejdea sufletelor noastre. ieşi ca să ucizi patimile ce le de alt neam.. lucrînd eu ticălosul numai răutatea. care îmi pricinuieşte focul . Cîntarea a 9-a : eniţi să ne desfătăm. mă roditor. să Ti fie milă de mine. fă A N ă s c ă t o a r e i : i u esti. a N al s cş ăi top ai :i u l ş i p e Siîntul Duh. că s . opreşte -te de la minie si de la îndemnăm spre rugăciune. ca să . că post ca acesta voieşte lisus. să mă ierţi * > preaiubitorul ul A l t ă T r i c i n t a r e I de r m o s oameni.«veşte luna.

de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. pentru ce m -ai uitat ?» ( P s 41.1). văzînd lupta cea huna cu care v. ca spre fiul cel pier dut.. cea fără priha . şi noi postind să stăpînim patimile noastre. Mi lostiveşte -Te spre mine cu negrăită îndurarea Ta. şi cu Crucea întrarmîndu . scaun al drep ntreită una pe Tine Dumnezeire Te LA CLASUL AL ŞASELEA I roparul - j | aica Dumnezeu laud. a Născătoarei : -u SÀPTÀMlNA A POSTULUI a 11 del ă nestinsă.aţi ai atat gonitori demonilor şi luptători îm pentru pe 9 ucenicii Domnul . I‟IUK III Μ Γ N.. s t i h In c e c h i p d o r e ş t e c e r b u l d e i z voarele apelor.. c u m . glasul al 4-lea : se mîntuiască sufletele noastre. ugăciunea Dumnezeului vieţii mele. Şi acum.ţi -L sfînt.. aşa Te doreşte sufletul mea pe Tine. Cel ce ştii gîndul oamenilor..ceasta.. Din Proorocia lui Isaia. Doctore al sufletelor. glasul al 4-h„a : Daniel în groapă a îmblînzit fiare le cu zăbala postului . Pentru a. vor fi prinşi în cursă şi vor ii Apoi a mucenicilor : duşi Sfinţilor în robie !». citire : (VIII. uinai pe Domnul Savaot socoti . şi din bucuria cămării am tost izgonit. Maica lui Hristos Dumnezeu. . început că şiinai pe a eseuluicel viu. Preacurată Stăpînă. Care locuieşte . împărat Hristos. cursă şi laţ pentru cei ce lo cuiesc în Ierusalim.vă.. această mărturie şi voi sigila aceas tă învăţătură aştepta » Mucenici. ... din partea Domnului Savaot. mei. Slavă. Iubito rii le de oameni. Şi acum.«nă. roagă .Λ ST III O \ V \ Λ Stihira zilei. Slavă Ţie. după vrednicie v .41.. spune-voi lui Dumnezeu : «Sprijinitorul meu eşti Tu.. Voi strînge laolalta Voi îsi Cine nu se minunează. tru că sîntem neputincioşi şi slăbiţi de păcate. Dumnezeul nostru.Λ I 1: aSlava. ). Lumininda glasului. Pe lui Tatăl fără deFecioară. de Irai ori. vor cădea şi se vor sfărîma.. 6) 1. Dumnezeule.te să Proorociri. Dumnezeule (Ps. lata eu şi pruncii pe care mi i -a dat Dumnezeu spre senine şi minuni în Is rael. Slavă.aţi luptat ? Cum în trup liind aţi biruit pe vrăjmaşul cel Iară de trup mărturisind pe Hristos. slavă Ţie. El va fi pentru voi piatră de încercare şi stîncă de po ticnire pentru cele două case ale lui Israel. glasul al 4-h„d : îmbrăcaţii m.« sfînt». «întru care a umbrit Duhul cel Prea . şi mă miluieşte ( două oii). Care deci ascunde fata Sa de la casa lui Iacov şi voi nădăjdui întru El.se o^ΕΙΛ ci MM . Fiul cei şi pe Duhul mîntuieşte cu rugăciunea la pe cei ce te laudă cu dragoste. tăţii.am cu întinăciunea cea rea a greşealelor mele. 'en. 13-IX. Şi mulţi se vor poticni.le pe tine. r \ aNTreimii u — . Irmosul : tărimu ... vindecă zdro birile noastre. tot acesta.

vremea foametei 1 si vor arăta col mvoim uorwOTarzti · Β·η·Β·Μ0νΐΜ··Μ·η···ΗΜ·· m m m > ! M A K 9 ţii şi vor huli pe regele lor şi pe Dumnezeul lor. că prin el vom surpa cu min tea pe şarpele... 1).t ui toride. în chip rusinos toată viata mea eu licălo • 9 sul. 111 vremurile cele de pe urmă el va acoperi de slavă calea mării. . să alerge la Dumnezeul său ? Să Mîntuirea fetei mele este Dumne42. ca în zilele lui Madian. glasul al 3-lea : Podobie : Veniţi toate neamurile.i apasă. Tu vei înmulţi popo rul si vei spori bucuria lui. şi mintea o înalţă spre cer şi soles te iertarea cea dăruită de la Dumnezeu. ca desfrînatul strig cu umilin ţă : Părinte ceresc. g Dlu n ze el e şa i a pundeţi : «Nu se cuvine oare popo rului dreptatea mea de neamul necuvios ( ps. LUNI SEARA nu i lumină 111 ei. glasul 1: Podobie : Prealăudaţilor mucenici.Te si mă mîntuieşte . Tu le vei sfărîma. începătorul rău tăţii. întrebe oare pe morţi pentru soarta zeul meu ( p s . celălalt ţărm al Iordanului. încălţămintea cea zgomotoasă de om războinic şi haina cea stropită de sînge vor fi aruncate în foc şi mi stuite 111 flăcări ! Căci Prunc S . care stinge k cu ajutorul Duhului patimile sufletului cele cumplite.7). de cele ce am greşit. Galileea neamurilor. şi ne în tăreşte a lucra lucruri dumneze 9 ieşti. Pentru aceasta. întuneric şi scîrbă şi nevoie ! Dar noaptea va ii alungată ! Căci nu va mai fi întune ric pentru ţara care era în nevoie. Doamne.. un Fiu s . 9 Cheltuindu-mi. întrebaţi legea şi Sfintului şi Marelui Post descoperirea ! De nu vă vor vorbi asemenea cuvântului acesta. în a treia săptammă a celor vii ?». care de la Ti ne m. în vremurile de demult el a supus pămîntul Zabulonului şi ţinutul Iui Neftali . Apoi îşi vor întoar ce privirea spre pămînt şi iată că acolo va fi strîmtorare. 9 veseli înaintea Ta. 42.240 T MARŢI pS Rt io H ie M N am su lea lu 6l: pără hC : J ud c ăE -m ă.a născut nouă. Poporul care locuia întru întuneric va vedea lu mină mare si voi cei ce locuiţi în T 9 Stihiri podobnice ale lui losif. a Cărui Altă stihiră. Căci jugul ce.1 asupreşte.. Vor rătăci pe pă mînt La Doamne. şi în I rite pe 6 : 3 ale Triodului şi 3 din Minei. a lui Teodor. cum se bucură oamenii în timpul secerişului şi se veselesc la împărţirea prăzilor.. cu îndrăznire să strigăm lui Hristos: Dă -ne Mîn. se pun stihiflămînzi şi cumplit apăsaţi. să vedem fără osîndă preasfîntă Crucea Ta şi să ne în chinăm ei şi în psalmi şi 111 cînt ări să . atunci LA VECERNIE. nu 9 y > 7 latura umbrei morţii lumină va stră 9 luci peste voi. El se va 9 1 mă lepăda pe mine.am depărtat şi de lucruri dumnezeieşti acum am sărăcit. ă iubim postul.. strigat-am. greşit -am ! lostiveste.. şi toiagul ce -1 loveşte. Veniţi toti să glăsuim 9 9 O r 111 chim vacinstitul le de cîntări. şi nuiaua ce . îmbrătisînd 9 * post ..a dat nouă.

glasul al 4-lea. mai bună decît pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au . cu mîncare. Şi a căutat Domnul Dum priceperea nu. Şi a început lucrul şi pre (\ III. care vă hrăniţi . i. 1 0 ) . vom c i t i r e lăuda : < u Dumnezeu ne toată l· R o ι li ι \i ι V tîrîtoare g l a s u l a l Gdupă .. 9 22) din toate să intre la tine cîte două! omeni. cu u rechile noastre tine. învăţaţi cuminţenia şi voi. neamul (ps.şi ridică glasul său ? nezeu spre pămînt şi iată era stri Pe vârfurile cele mai înalte. 43. căci înţelepciunea este. 9 în corabie să faci despărţituri şi smoleşte . în împrejurimile cetăţii. . soiurile de animale după fel şi din De Ia Face r e . toate soiurile de e Tău îl vom lăuda în f n “ n je (VI. ca să rămînă cu acum. Să intre a Născătoarei.l e a : fel. 44. citire : trei fii : Sem. la Domnul Dumnezeu către Noe : «So intrarea porţilor. căci gura mea grăieşte adevărul şi buzele mele se dezgustă de fărădelege. Ia mij loc si sus. Corabia însă sa o faci aşa : lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi. Si iată Eu v °i aduce a4 9 ι w meu şi glasul meu către voi. căci tot trupul se abătuse de la răspîntiile drumurilor stă.lUdlt . fii ai oamenilor. căci s .20). Tu însă fă -ti o corabie de lemn de salcîm. iar uşa corăbiei să o faci într -o paite a ei. aia viaţa Iui Noe : Noe era om ca să rămînă în viaţă împreună cu diept între oamenii S t i şi h : neprihănit Dumnezeule . şi iată Eu îi voi pierde de pe pămînt.au născut Iui Noe îngrijeşte . Dc asemenea sa faci în ea trei rînduri de cămări : jos. Domnului. din toate fiarele şi din iot a 'a. cat. dm toa e t tine în viaţa. iar înălţimea de treizeci de coţi.a umplut pămîntul de nedreptăţile lor. pe lingă Ia calea sa pe pămînt.. oamenilor. se în dreaptă strigătul Ulii f 9 9 I tot omul. din toate animalele. rneile fiilor tăi. toate sînt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au aflat ştiinţa. 1 ) . POSTULUI 241 i 3 Is H t i h n l aA v ă 1c · ne vor int cîte două. Şi i s . Ham şi lafet. Luaţi învăţătura mea mai degrabă decît argintul şi ştiinţa mai mult decît aurul cel mai curat. Pămîn mîncare pentru tine şi pentru ace tul însă se stricase înaintea fetei Iui lea». ' incorabie Şi M şi parte femeiască. parte bărbătească toarele.te ca să fie aceasta de De la Pilde. pe cale. 1).o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. Noe 1 21) cum îi poruncise Domnul Dumnezeu Dumnezeu şi se umpluse pămîntul Oare înţelepciunea nu strigă ea şi aşa a făcut. Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş. cei simpli. 4 3 . înţelepţiţi . ia cu din tot S t i hIar : Ctu. în ele nu este nimic sucit şi fără rost .. n ouă (ps. de silnicii. Din toate soiurile de noştri ne-au spus pasări înaripate după fel. ce i nebuni.. său c ă c i şi păr inţii timpului mergea pe calea ( p s . t îŞ V O U Ii r ci i d * *i* * M i n e i SJ ι f· REIA SÀPTAMÎNÀ Λ trupul. strigă tare : «Către sit-a înaintea fetei Mele sfîrsitul a voi.vă ! Ascultaţi. Voi. parte bărbătească şi parte femeias că. Toate graiurile gurii mele sînt întru dreptate . din toate P R o c i " M E N . lăţi mea ei de cincizeci de coţi.1 4 . Atunci a zis porţi. uvin ! b u n tine răspu ns-a i n fe i mlul a mde ea a m a u z i t . căci voi spune lucruri măreţe şi bu zele mele se deschid pentru a înălţa ceea ce este drept .voi numele Tău în tot veac ( p s .

a mea este puterea. Cuvîntul prin Dumnezeu este urgisirea răului. calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu. şi cu rugăciunile luînd După a asupra treia Catismă. a lui Iosif. slavă Celui ce ne-a slobozit pe noi prin naşterea Cu postul veselindu. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută mă găsesc. dîndu-ne mare mila.chibzuială. Fecioară Preasfîntă. îndurate. se zice această Sedealna. ... să vedem Crucea Ta.ne..a golit nebunia mea . ca să ne izbăvim de plîngerea cea veşnică. Pentru am A alergat Ia : Tine.am făcut rob unui cetătean străin.Slavă. Rodul meu e mai bun decît aurul şi decît aurul cel mai curat. LA S T I H O A V \ A 9 Stiliira zilei. depărtatu -mam de la Tine şi m . Prin mine cîrmuiesc dre gătorii şi mai -marii sînt judecătorii pămîntului. Merg pe calea dreptăţii.a sălăşluit întru tine... . Prin min e împărăţesc împăraţii şi principii rin du iese dreptatea. în mijlocul căi lor judecăţii drepte. glasul al 2-l(*a : ărinte bunule. Sedealna. Ani male necurate lor am mîncarea aceasta nu 9 mîini.. care se întorc eu dreptatea gîndului. să plîngem cu căldură. slavă Celui ce a ieşit din tine.am săturat. bucurîndu. a Născătoarei : ntinzîndu-ti dumnezeiestile tale I zuială şi eu sînt priceperea. ce va fi în văpaia gheenei. dînd slă vire lui Hristos. să lui Teodor. înţelepciunea. si ceea ce vine de la mine este mai 9 de preţ decît argintul lămurit.. tot aceasta. ştiind mucenicilor milostivirea Ta. a Născătoarei : cuiesc valoarea ei. roagă .verea vrednică de cinste şi dreptatea. . pînă avem vreme de întoarcere. strigăm : In vredniceşte . Slavă. . Celui ce a rînduit pocăinţă tuturor oamenilor. .. Acoperă go liciunea mea cu Sfinţii mucenici rugîndu -se pen tru noi iubirea Ta de oa meni şi mă mîntuieşte şi pe Hristos lăudîndu . Deci roagă -L pe Dînsul.L toată (<1<*dou.. de toate cele ce mi -ai dat m. cu care ai purtat pe Făcăto rul întrupat pentru bunătatea Lui. cu cîntări ta. > înşelăciunea a încetat si nea I mul omenesc prin credinţă se mîn tuieste. Mîndria cuvînt. şi obrăznicia. şi nici de m.ne pe noi. Să sus pinăm. i Podobie Să se veselească urmînd Iui Hristos cele să cereşti. acum. După a doua Catismă.. se zic Sedelnele de umilinţă din Octoih. 0 % păscut.i oii). glasul al Vel 3-lea : şi călcăm cursele lui iar. ca să dau celor ce mă iubesc bogăţii şi să le umplu cămările lor. Frica de strălucit lumii lumină.L să ne izbăvească de supărări şi de patimi şi de primejdii. . alcă tuire a putere tuturor patimi l or.. Şi a c u m . a.Şi Eu. u postul şi cu rugăciunea să ne curăţim şi cu grija de să raci lui Dumnezeu să slujim.ne. Al meu este sfatul si buna-chib9 cinstită Preasfîntă Fecioară. După întîia Catismă. MARŢI DIMINEAŢA Treimicile glasului. pe noi care cu dragoste te lăudăm şi strigăm ţie : Slava Celui ce S . ale glasului ce se va în timpi a. glasul 1 : Podobie : P i a t r a f i i n d p e c e t l u i t ă . lo împreună cu prevederea stăpînesc Din coapsele tale cele şi fecioreşti a ştiinţa şi buna . Cu mine este bogăţia şi mărirea. să sca pe sufletele noastre din cursele vrăjmaşului.

postului.mă. Născătoare de Dum nezeu. «izvorul vieţii. De Dumnezeu fericită Maică ce nu ştii de mire. hotărit vouă vremea cea pe sfin ţită şi sfîntă.«nic.«raeî. Slavă Ţie.. cu care toţi oamenii prin reimea o lăudăm. cel îngrădit cu postul. Pentru aceasta şi strig ţie din suspinul inimii mele: Primeş te. A Născătoarei : .«cit lui Moise T Rpovăţuiască I C I N T \ R în E A C în l«tie a r e ape a 2 .. a Născătoarei : al 3-lea : strig robit al iui Is... mîntuieşte ce ) | | . Doam ne ! Judecă judecata mea. tămăduieşte sufletul meu cel bolnav. Dumnezeu. Dumnezeul nostru. vedeţi că Cel Eu sînt ca re am început din Tatăl. . g l a s cel ul să pus poporul eaeurată. edeţi. pe mine cel ce am greşit foar te . . să ne îmbrăcăm în vesmîntul cel luminat al postului.. v e d e ţ i . Care am porun . slavă Ţie.. ca un Dumnezeu...dăjduire. tot aceasta.« torul lumii. Duhului celui împreună scaun . Născătoarei : . şi pentru aceea am sărăcit. Altă Tricîntare Alcătuire a lui Teodor. Irmosul : 1 : Făcîndu . .a . Unimii să ne înfrînare vă să adăpaţi. cilindu -se Cintarea a doua edeţi. ca rău sînt cuprins de păcate. Treimii : mintuirea.vecuitor.. Dar apoi m am făcut rob de bunăv oie gândurilor celor nerodi toare. pe care mulţimea nenumăratelor mele rău tăţi îl lace în fiecare zi din deznă . şi l -am mîntuit ca un puter.. drepte Judecătorule . Vedeţi. Pi Α _ frumuseţea fecioriei tale. Fiul lui Dumnezeu». ceea ce eşti cu totul fără prihană. pentru ma re mila Ta. locaşul lui Dumnezeu.mă Preabunul fiu prin m -am baia botezu lui cu Părinte. v-amaizvor ît vouă Slavă. milostiv fii mie. . vezi. vedeţi. închinăm : Fiului Unul . vedeţi că Eu sînt Cel care.Născut fără edeţi. ea să scape d in toată nevoia. Şi acum. hană. . cu de trupul Dumnezeu şi cu Năs sufletul. după rinduiala lor. glasul Irmos : V e d e ţ i . Hristoase.şezător spre sufleteas că. că Eu sînt Mîntui .. Irmosul : Dezbrăcîndu -ne de întinatul veş mint al neînfrînării. o ( " e : D e ai născut pe Mîntuitorul. oagă neîncetat pe Mîntuitorul. fără Cel de început. adică curgerea şi cu veselia Tatăl împreună . vedeţi că însumi Eu sînt din Psaltire. şi nu mă trece cu vederea.ιχ: J reia săptămînă a postului Slavă.mă. şi făcîndu . necazul meu. pe cei ce te mărturisesc pe tine. cătoare. are eşti Doamne şi minunate sînt lucrurile Tale ! Că ai arătat oa recînd nemîncat de lei în groapa pe Daniel. | Ş i a c u m .ne luminaţi să ajungem la luminata înviere a Mtnlui torului. Milostiv. . ca sa ţie <cu A \ îndrăznire o A N i L i : Bucură -te. lumina cea adevărată. primeşte puţina mea suspinare. ce ea243 Mîntuieşte mă. împodobit bogăţia a tot felul de vir tuţi. cu puterea Mea». ceea ce eşti cu totul fără pri Psalmul 50. Canonul din Minei şi aceste Trie întări.

Moise aflînd postul curăţitor.am făcut. strig : Adîncule al Cel ce S-a a«ratat.ai născut.. ceasul judecăţii. mibinecuvîntaţi L şi -L lei. prin starea sufletului.te şi tu cu postul. .. Unimii în de mare. L. lor căzînd. mîntuieşte -ne pe noi. să cîş . M A R Ţ I Iîng şi mă tînguiesc. curăţeş . Slavă Ş iîntru cei de sus lui Dumnezeu celui în Treime. rimind harul cel prea luminat al postului. să Se milostivească în ru găciunile sfinţilor Tăi. Iubitorul de oameni. ceea ce eşti de Dumne zeu dăruită. Ta dă -mi ploaie de iertare a păcatelor.ai prunc. ca să vedem mîntuitorule Patimi. a Născătoarei . să urîm desfătarea N ă s c ă tpatimi oarei . Sa iubim postul. Născut . bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului. ceea ce singură eşti ocrotitoarea neamului omenesc. Taina aceasta mare este. cine este dar înţelept. . cintîndu-I şi preaînălţn î n dnoianurile u-L pe Dînsul î n t r u t o ţ i v e c i i . cu îngerii strigînd . Domnul. acum. osînditul .întru păcatului. cu putere patimiC î n t a r e a a 9 -pe a : dumne«zeiască. maica virtuţilor.tencii pe fiul ei . prin înfiânare duhul. în fur J e Cel ce S. si fiind cu raţi să întâmpinăm luminat pe Cel curat .. Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe I·i u 1 şi pe oştind. Elisei a dat viu Sfîntul Duh.irii . ajută . ca un har prin de Treime.. ca să te apro pii de Dumnezeu. şi cu milostivirea «preaînălţaţi întru toţi vecii». prin lacrimi sufletul să ne curăţim credincioşii . arătîndu ne feţele blînde şi obiceiurile line. slavă Ţie. pe care lea răbdat pentru noi Mîntui torul. a cunoscut pe Dumnezeu. minune înfricoşătoare ! Că ai născut pe Mîntuitorul lumii. Altă Tricintare Irmos : Pe Cel ce S-a pogorit. gîndind la ceasul întru care voi sta înaintea scaunului celui înfricoşător. o fraţilor ! Că este vremea lucrării. din aceasta fraţilor. ceasul prăznu . Dumnezeu întrupat. Slavă Ţie. cît este şi Duhului Sfînt . preoţi I r m o s : N o r u l c e l p u r t ă t o r .mi..244 Irmos : D e Care se nfric Cîntarea a î8-a : oşează. Tatăluisă şi cunoaştem Fiului ne închinăm cît este de bun postul. Preacurată Fecioară mîntuieşte -ne pentru Marie. Dumnezeul nostru. adîncul deznădăjduirii.. să ne strălucim cu virtuţile. ca să dau răspunsuri de multe răutăţile mele. pe care prin neştiinţă şi prin ştiinţă le .tige într-o zi toate veacurile ! Să lăudăm. rămî . i 1 somani.. roditoare A de şi să strigăm : Părinte.te. Suflete al meu.a pogorît în văpaie tuna gândurilor şi în viforul la «tinerii evreieşti. Care eşti în oagă pe Judecătorul pe Care ceruri. Dumnezeu. pe Cel singur curat. şi să mă mîntuiască pe mine.nînd tu una. fecioară Nimeni dintre noi să nu se dea nepăsării şi leneviei. î rin post trupul.

c . Isaia te -a numit toiag o. 11luminat. în rug te-a după milostivirea vă . năstrapa cea cu totul de aur. slavă Ţie.«drăslit din rădăcina lui David». slujind idolului nedespărţită fiind. . conicii : slavă Doamne. Vedeţi vlăstarele cele una fiind. Dumnezeirii fără «ardere .am. primeşte purureaUnimea rugăciunile şi n fiinţă este cererile robilor Tăi. pe cei din de lege Hristoase. . uşa cea neumblata.înaltă. sfinţite rugăciuni să înălţăm lui Dumnezeu cu cuget curat. Slavă Ţie. bucuiândii-se. care strigau : strigau Doamne. mai presus decît toate zilele. podul şi Maica Zi ditorului. care ai iar nu după faptele mele cele zămislit «în pîntece focul mul te şi rele. Greşit . nedespărţită.desea plecînd Slavă. mîntuieşte . glasul al 7-lea : 9 Şi acum. c . Greşit -am la cer si înaintea Ta si nu sînt vrednic să mă chem fiu al Tău . Care pă postim şi să ne preamărim ca zeşte toate. i m iu rm on lo r. ameninţarea ei ? Irmosul : Dar Tu. se îma mîncat si a băut si s -a sculat parte după Feţe cu osebirile . pe ceea ce este mai înaltă dc . mărturisescu . Lumininda glasului. goliciunea mea stă de faţă şi mă ruşinează . ia N ăs oarei : pă o. Milostive Pă rinte si FiuleS lA Unuleav . de două ori. în sumi eu mă vădesc. dar înţelegerea ei este mai presus de mintea ome nească. tine. Care unindu-se în fire. Treime. Dumnezeul nostru. LA S T I H O A V N A Stihira zilei. eu risipitorul . Alta Tricintare Irmos : La muntele Sinai. s‟avă ţie.i..cit cerurile şi decît toată zidirea. primeşte mă pe --Te-ai priveliştii in chip t a de înNăscuţii mijlocul ră mine cel cc mă pocăiesc şi mă netîlcuit din Fecioara şi 111 ai celor miluieşte. pe Fecioara toţi credincioşii să o fericim. 9 f 9 ~ PVw . se întreieşte. ca de a jucat.a văzut munte «netăiat. unoscînd aceste zile de acum. Desfrîul a izbîndit asupra mea . m -am nenorocit. a T r e i m i i : genunchii şi zicînd : Doamne. vieţuirea cea rea mă înfierează . că de acolo căzînd. Doamne. ş i spre ruşinea mea stau zdrenţele cu care sînt îmbrăcat.mă Ţie. nu este nevoie de pîrîşi nici de martori. se desparte.. frumuseţea lui Iacov. mai a.mă a muntele Sinai. întuneric. Cel ce ai milă nemăsurată. Beelfegor.Născătoarei : untele Acel netăiat.a Ş i Nascut a. nu îndrăznesc să privesc Ia cer . Doamne. tu săvârşeşti minu nea aceasta ! Dar spune-mi în ce chip ? Nu cerca adîncurile dumne zeieştii naşterii mele.«zut Moise pe Ta... Dumnezeirea cea prea. . a Născătoarei Cine a auzit : fecioară să fie născătoare de prunc şi maica făra de bărbat? Marie. că aceasta es te foarte adevărată.. 9 9 ra.şi : c ă tDu bule Sfinte. precum scrie.. dc trei ori. marele Moise. Daniel te.. Aceasta rele ale nesaeste Ta tăl si Fiul şi Duhul cel ţiului pîntecelui ! Iar noi să viu. Ţie. oporul a şezut..

Doamne. Doamne. Efraim pe Manase. 45. să zidim cu piatră cioplită. glasu l a ea as :ăptămînă in al t3 r-el i a Sfîntului Marelui Post P o d o b i e :si Pu s-au treiz eci de arginţi. Jefui . Efraim şi locuitorii Sama· riei.. Stăpîne.vor la dreapta şi vor rămîne flămînzi . iar poporul va ajun ge pradă focului. 4 6 . ahaluire a lui Iosif. miluieşte .. iar fumul se înalţă în I intuirea noastră eşti. Slavă. Si Domnul va tăia d i n 9 LA VECE R N Ice E . Pe lîngă toate acestea. Dumnezeul lui Xa COV ( p s . înviază sufletul meu cel smerit. ca să văd.9 Bătrînii şi căpeteniile sînt capul . A şa zice Domnul : Să ştie tot po porul. si braţul Lui mereu nostru. 46.. mînia Lui nu sc Cîntaţi va potoli Dumnezeului nostru. şi amîndoi sînt împotriva lui P R O C H I M E N . fereşte .ţindu . şi vor mînca aceştia pe Israel cu toată gura.taţi . cinstitele Tale Patimi veselindu. Cel ce ai . cîntaţi împăratului cîntaţi ( p s . capul coada. Şi acum. păcătosul şi amăgitul. ramura de finie si trestia. 8—20) rotocoale. Stăpîne. care întru mîndria lor si întru semeţia inimii lor zic : «Cărămizile 9 W Æ — S'y au căzut. μ i ic it c t n i Stihirile podohnicc.. într.. 4 5 .mi să fac voile Tale .ne pe noi după mare mila Ta. citire : (IX. 6 ) .. ajutor întru necazurile ce ne împresoară (ps. să punem cedrii în locul lor !». cu sabia plăcerii.mă. şi apărător 111 ziua necazului . şi rău cu totul m -am omorî t . proorocul şi învăţătorul mincinos sînt Rănitu -m-am. Israel. pămîntul va fi ca un jeratic. Stih : Dumnezeu este scăparea şi pute rea noastră.246 LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul Proorociei. fiecare va mînca din carnea a proapelui său : Manase pe Efraim.. 9 La Doamne. se pun slilnrile pe 6 : 3 ale Triodului si 3 din Minei. smochinii au fost tăiaţi. Nimeni nu va cru ţa pe vecinul său.. întins va fi. dar poporul nu se mai întoarce la Cel care îl lovise şi va căuta pe Dom nul Savaot. glasul al 7-lea : MIERCURI cinişul pădurii. Ridica-va Domnul împotriva lui pe vrăjmaşii lui Reţin şi pe duşmanii lui îi va înar ma : pe sirienii de la răsărit şi pe filistenii de la asfinţit . Iubitorule de oameni. tot acesta. glasul al 3-lea: Iuda.niă de înşelăciunea Iui pe mine. pă zitorul nostru. slrigat-am. cîn . la stînga vor mînca şi nu se vor sătu ra . Cu toate acestea mînia Lui nu se va potoli si mîna Lui tot întinsă va fi . cu MAR ŢI SEAR A ucis pe oamne. i ).mă. dă .1). şi cu postul cură . 7 şi . 7 ) ...niei Domnului Savaot. glasul al 4-lea: Domnul puterilor este cu noi. P R O C H I M E N .o singură zi. »% Stih : Toate popoarele bateţi din palme. tămăduieşte. Din pricina iuţimii mî . Din Proorocia lui Isaia. Cel Crucea ai vicleanul. strigaţi lui Dumnezeu c:u glas de bucurie (ps.

şi nu o lepădaţi. în muntele cel Sfînt al Lui ( P s 47 . Cel ce ceartă pe batjocoritor îşi atrage dispreţul. şi el se va face şi mai înţelept . Altă stihiră. in cetalca Dumnezeului nostru (ps.. 11) : Să se răstignească strigau. De asemenea şi din păsările cerului să iei din cele curate cîte şapte perechi..lept. iar cel ce din Minei.. Şi ac păcătuieşte împotriva mea îşi păgubeşte viaţa lui. învaţă pe cel drept.. alcătuire a lui Teodor glasul al 2-lea : }.ţuitor ia. citire : (VIII. bărbătească bărbătească femeiască. u postul luminîndu-ne sufletele. Fericit este omul care ascultă de mine si p veghează în fiecare zi la porţile mele şi cel ce străjuieşte lingă pragul ca sei mele ! Cel ce mă află. Doamne. 1—5) sa. a pregătit vinul cu mirodenii si a întins masa y P R o C II ι M EN. iar din animalele ne curate cîte o femeiască. şi a ne închina ei cu frică .mă ! Fericiţi sînt cei ce păzesc căile mele! t ci 1 1 învăţătura. începutul înţelepciu - După aceea a zis Domnul Dumne zeu lui Noe : «Intră în corabie. a aflat via ţa şi dobîndeste bar de la Domnul . ascultaţi .cesta numai pe tine te am văzut drept înaintea Mea.fost ramt cu suliţa şi pe lN A TREIA 247 p C I va It I FN . d l s2 . şi mă fă părtaş al cinstitelor Tale Patimi. 48. fiilor. tu şi toata casa ta. pe care binevo ieşte ca un iubitor de oameni să le ajungem noi.. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetă ţii : «Cine este neînţelept să intre la mine!».. 17. şi cel ce dojeneşte pe cel fără de lege îşi atrage ocara. Dă slat celui înţe .ţ i !l Auz SAPTAMINA A POSTULUI cei răniţi i ţura iRa cO e s tea oM agrăi te ne m le a culle ta a mea înţelepciune şi cu sageata vrăjmaşului ca un Mîn .1).ic t o ţ i c e i ce l o c u i ţ i în l u m e cugetul inimii mele pricepere ( p s . şi el îşi va spo ri ştiinţa lui. pe reche. dojeneşte pe cel înţelept. parte bărbătească şi parte ieme - . căci în neamul a . Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască . 4 8. Şi acum. Slavă. Părăsiţi neînţelepciunea ca să ramîneţi cu viaţă şi umblaţi pc ca lea cea dreaptă a priceperii !»... Ş i 3 s ti h i r i um. De la Facere. vindecat. si el te va iubi.odn!. De la Pilde.7). foţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moar tea. glasul al 3-lea : Ma re este Domnul şi lăudat foar te în cetatea Dumnezeului nostru.a g lu ar siu l. ca să ajungeţi înţelepţi. Şi celor lipsiţi de buna chibzuială le zice ί : «Veniţi si mîn y X cati din pîinea mea si beti din vinul ί 9 > pe care eu l-am amestecat cu miro denii. să ne învrednicim fără de osîndă a vedea cu bucurie Crucea Ta. Să iei cu tine din toate animalele parte parte : curate cîte şi şi şap te par te parte perechi. a înjun ghiat vite pentru ospăţ. (ps. citire : (VII.1 ) . a Născătoarei. că aceasta vesteşte luminat Patimile Tale cele de voie .3). înţelepciunea şi -a zidit casă rezemată pe şapte stâlpi. Still : Τη cetatea Domnului puterilor.. 32—IX..

. pe Tine viaţa tuturor. c f mea t i n d uinimă.. nu vom tăgădui puterea Tre... Cel ce prinir-însa dai lumii milele Tale. a Crucii.. tot aceasta. a zis : Ce taină înfricoşătoare este aceas ta ? Cum mori pe cruce de bunăvoie. a Născ ătoarei: Podobie : Cînd de pe iemn. vai mie ! Cum ai suferit a fi După a doua Catismă. Şi acum.a năs cut y plîngînd ca o maică s -a tînguit. mă car de ne. acelaşi glas : Podobie : Milostivire avînd. toi aceasta.. mucenicilor zicînd : Noi au stat împo triva ostaşi ai Vrînd să săvîrşim ospăţul cel ve sel al postului. curăţindu .. Tale. pentru îndura rea milei După a treia Catismă. în mijlocul făcătorilor de Sedelne.a înălţat pe lemn popo rul cel fără de lege.a rănit la inimă si 7 întru uitarea darurilor Tale cheltu . Doamne. Slavă.. de vreme ce am luat chipul Tău. a Crucii. Sedelnele C r u neascultării. vă paia După intiia Catismă. Cei ce dăruieşti tuturor viată veşnică ? . Podobie : înviind din mormînt. fiind eu vietate fă cută din pămînt.imei.ne pe noi toţi. a Născătoarei : ată şi Făcător îndrăznesc a Te numi. Pentru aceasta rog omoară voile C a n o n Te ul d in M inei şi a c e a s ttrupului ă T r i c i n lmeu. cu pace. Cînd Te. cu moarte de ocară. fiind omorît de bunăvoie. s -a tînguit lumina meu preadulce.Te şi ne mîntuieşte. % văzîndu -Te pe Tine.. îndurate . a Născătoarei. Unule. strigăm : Pazeşte .... pe Cruce jnăiţîndu . Slavă. Treimicele glasului.indumi avuţia. Deci să nu mă lepe zi pe mine. are. Cel ce ai binevoit ca Fiul Tău Unul . E MIERCURI maşul. si 9 7 9 Moarte de ocara prin răstignire de bunăvoie ai răbdat.. Cel alcătuire a lui Teodor.. atunci Maica Ta cea cinstită şi preacurată. se* /ic ace ste pironit pe lemn. măcar că am pierdut înfierea vieţuind desfrînat. ca un milostiv. ceea ce Te . Mîntuitorule. Stăpîne. Iubitorule de oam eni (do două ori)..248 LA S T I Η O Λ V N A Still i r«j zilei. glasul al 2 -lea: ce ai ridicat păcatul lumii..aţi da şi la foc şi la chinuri. şi ai omorît pe vrăj Fecioara şi maica Ta. glasul al rele. Doamne.. patimi. plîngînd : stînd Fiul de faţă. şi Hristoase s. ochilor mei. mult-Milos.iive.Născut să rabde Crucea şi moartea cu trupul pentru mine ... plîngînd cu amar şi strigînd.. Şi acum. alcătuire a lui losii.. ci îndreptîndu . învredniceşte pe noi ca un preabun să sărutăm cu frică cinstită Crucea Ta. c i i d i n O c t o i h . Sedealna aceasta.. văzîndu -Te mort întins pe lemn.mă mă pri meşte Ia Tine. Cu ale cărei rugăciuni. -se C‟in t a postul rea a t r e i aucigător d i n P s a l tde i r e . glasul al 2lea : ( A N o A N E J.... milostiveşte . Hristoase. Cel 3l e a ce : ai spînzurat pămîntul pe ape ? MIERCURI DIMINIA IA Podobie : De frumuseţea fecioriei tale. şi înviază cu d up ă r î n d uticăloasa i a l a e i . TA u lemnul ai stins.Te. a Crucii. Slavă.mă de cel toată întinarea. Şi acum. ferindu-ne de tot şi ne meşteşugul vrăjmaşului sîntem împăratului puterilor . A mucenicilor : Cetele tiranilor.

Cel ce cu Crucea ai biruit căpeteniile şi stapîniile întunericului.. ca să slăvesc milostivirea Ta cea multă.1 R I . răscumpăraţi. Preacurată. îndura te . ca împărăţeşte şi însuşi stăpîneşt e un Dumnezeu. Judecat ai stat. cărora învredniceşte . Cintarea a 3-a. cu rugăciuni şi cu cereri. să Altă Tricintare Alcătuire a lui Fcodor. a Treimii : Trei Feţe ale unui Dumnezeu sla vesc. pe tatăl şi pe Fiul şi pe Du hul. smulge gînduri le spinoase ale minţii mele. ca Dum nezeu este Cel ce Sa făcut om. Judecătoriile. Cu focul postului întărindu -se tinerii S l a v ă .. > Irmosul : răstignirea Ta. Lemnul Crucii a adus lumii roadă de viaţă veşnică .Răbdătorule. durărilor. . rucea Ta cea făcătoare de via ţă. întrarmîndu-ne gîndurile cu pos tul. a îmi ieşit dinmie tine.tînd. . drepte Judecătoriile. Pentru aceas ta izbăveşte de osîndirea cea veşnică pe cei ce strigă cu frică şi preaînalţă iubirea Ta de oameni. îna intea divanelor. . şi fară de bărbat din tine mai pe urmă îarul Crucii mai înainte strălu cind ăstignindu . din care noi gus . o stăpînie a Dumnezeirii .a întrupat cu nespusă scăpăm de Fecioară flacăra ghee nei. îndelung. a celei vrednice de cinstire. să ne omorîm toate mădularele trupu lui cu posturi. . că numai tu ai fost aleasă din toate neamurile . sîntem moarte.. îngrădindu -ne cu puterea Irmos : întăreşte-ne pe noi. au stins de demult cu dumnezeiasca A Născătoarei : rouă flacăra cea ridicată . Sfără început din Tatăl. Dumnezeul nostru.ne împreună cu Cel ce s a răstignit pentru noi. . Doamne. -a aSnăscut născut. 2-lea : Crucii.«dăm pe Tine». ÎntrupînduSe de Cuvintul. ca să Dumnezeu casă. este uimitoare. Cel ce ai smuls spinul păcatului cu lumii. osîndind duşmănia eu Crucea Ta. ceea nuntă. şi frica Ta o sădeşte în «inimile noastre. şi noi postind să stingem in tine zidinduşi înţelepciu nea lui cuptoarele tuturor pati milor. . Doamne.. Doamne.ce nu ştii de smerenie.. milostivirea în laud pe line ca pentru pe un Dumnezeu puternic. să nu -mi vădeşti cele ascunse ' I ale mele.îndreptînd pînd pe protivnicuî le strămoşilor. Caic cei dreptcredincioşi. lavă pic. a N a s c aloan i : Naşterea ta. Cintarea a 8-a : Irmos : Ca nesuferitul ioc. Cel ce prin lemn ai omo . ne cheamă pe toţi spre cuimnczeieştile Tale Patimi.«rît păcatul. Şi a c u m . Hristoa se. cînd vei veni cu putere să judeci toată lumea. glasul al biruim cetele cele decăzute ale demonilor. A Născătoarei : ntăreşte -ne pe noi întru Tine. glasul al 3-lea : Irmos : Întărirea celor ce nădăjduiesc:.ne să ne închinăm cu credinţă. S . C I N T A R E A Λ Ica luire a lui losii. s‟avă Ţie. căderea căci cu dînsa sur . din ătătorule de lumină. a celor ce Te lău . «Doamne. pecete mântui re este .. Cu vinte.

de cele de jos .«daţi -L. ca fiind purtă tori de lumină să vedem Pastile cele Mia Tririnlate 1 1 m o % : Pe tine. iar noi mîntuindu.au răstignit .I .mă cu Crucea Ta pe mine. Cinlaroa a 9-a : lui celui nestricat. S . 9 gîndită. Dumnezeul nostru. Cu focul temerii de Tine curăteş >> Treime. uşă de mîntuire. să mă închin ei ce a mai înainte «în si Pe să Cel o laud 111închipuit veci.a îmbrăcat Să postim. împăraţii se întăresc si tot închinăm Domnului. spre sălăşluirea Cuvântu r.«rei. să mă mîntuieşti din vânătoarea diavolului şi să mă aşezi în staulul Tău cel bun în veci. bine să cuvintăm şi să ne laudă. niceste. Dumnezeire. stă pînire vecuitoare. întunecînd cu plăcerile min tea mea. din care pricină toate cele de sub cer s. Fiu le al lui Dumnezeu. şi S . ceea ce eşti poartă cerească. ca pe mine.L p e se D î nluminează s u l î n t r u t o ţ. în muntele Sinai oarecînd. nălţînd Moise şarpel e pe lemn. să ne curăţim bogat. Dumnezeu. pe Tine toţi Je slăvim.E R C U R I i ca i T ri ii n tu ai rt e m a i î n a i n t eM 250 nestricată. Hristoase. refăcînd cu bunătatea ferim de pornirile răutăţii rîvni . în umbră. Cel prin Care am aflat intrare la Tatăl. rug lui Moise minunea Fecioa . să ne ridicăm ca pe nişte a este lăudat în chip nevăzut de cetele ripi prin dumnezeieştile virtuţi.a amăgit înşelătorul cel vechi.au clătinat . slavă Ţie.. scara cea mari. aprinzînd în sufletul meu dumnezeiasca Ta dragoste... Fecioară. ca un miel. Hristoase. Te-a închipuit. binecuvîntaţi .. şi îngră dindu.toare chipul cel sfărâmat. celor cc te fericesc pe tine întru toţi vecii. Cel ce Te. Hristoase . 9 r te mă.au bătut şi Te . Junghiat ai fost. pe care m. fiind împuns în coasta Ta cu suliţa.. de gânduri urî voind cu sărăcia noastră Cel din lire te şi de fapte rele . le slăvim.Te cu spini cei fără de lege. preoţii se Să lăudăm.ne. Hristoase. Din tine.Irmos : Pe CelA cle în cc h p . Hristoase. Şi acum. el ce porţi toate cu cuvântul. să ne cele de sus.L şi -L prea. i învred vecii. $ 7 Slavă Ţie. oaia cea pierdu tă..a făcut nouă văzut. A Născătoarei : Hristoase. . cîntindu -I şi preacredinciosul i n ă l ţ î n d u . Irmosul : el ce Ţi -ai întins pe Cruce mîinile. laud măririle iubirii Tale de oameni întru toti vecii. scuipari şi răstignire. primeşte rugăciunea tutu ror creştinilor. a Născătoarei : Născătoare de Dumnezeu curată. Părinte şi Fiule si Duhule. încununîndu .ai înălţat pe Cruce de bunăvoie şi ai alungat răutatea vi cleanului cea înveninată. lău . Te . Iubitorule de oameni. şi ai atras pe oameni la Tine. A Treimii : Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. pentru mine le-ai suferit toate: palme. fraţilor. fe . Cu Crucea Ta. Tine.« înălţaţi întru toţi vecii». pe Tine. o fire neîm părţită şi despărţită după Feţe. Cel ce inimile.mă să o văd. 9 I i m o s : In lege.. pc Tine Tc lăudăm întru toti vecii. şi ai adunat cele patru margini ale lumii .

. ani păscut împreună eu animalele. Hristos Soa rele u eşti noastră si semnul cel mare al lumina dreptăţii. slavă Ţie. este întru noi statul lor Slihira zilei. cea gîndită şi * 9 ureri multe răbdînd.. 49. miluieste. Slava. t r «fleţită. Dc acesta fiind trimis Ia ţarina lui cea stricatoaie de su flet.. ci însumi pe mine m-am lipsit de mărire. milostiv esti. ca un iubitor de oa meni. .. cel sfînt. fă . Născătoa re de Dumnezeu cu cîntări te mă rim.Şi acum. pe Tatâî şi îndurat: Greşit . a Nasc a loarei: Podobie : Cînd de pe lemn.am laroa cer şi ulţimile mucenicilor Tăi Te gă. cheltuinci rău bogaţia harului. la răstignirea Fiului şi Dumnezeului tău.STULUI *S 1 cl \ . Irmosul : u m i n iscara mia gla sului .. . tu îndulceşte postul nostru si ne învredniceşte să ne în chinăm tie. ( Η I M ti \\ glasul al 0-lea Iubitorule de oameni. glasul al 8-lea : Slu avă . Â p . Doamne. vieţuind ca un risipitor şi plăcerilor rob făcîndu mă. şi nu mă săturam. prin care am aflat sui «rea la cer. cum pătimeşti pe nedrept. citiie : (X.. cu cîntări neîncetate te 1 iind la Tatăl cel bun în cinste «marini»." ‟)· Stih Dumnezeul dumnezeilor.. ai suspinat lăcrimînd şi ai stri gat cu amar : Vai. Şi acum.mă! ( d e d o u ă • \ o ri). peL A care DumneST I S I I -a Ο Λsprijinit V N A «zeul nostru. Sfîntă Dumnezeire cea in trei t. 1 )· Din Prooiocia lui Isaia.L nouă milostiv. lo t a c e s tfapte a. cea care cu Pi'inzi toate şi Ie păzeşti pururea. Fiul meu preadul ce. din care a strălucit nouă Lu Slavă Ţie. . Domnul a grăit şi a chemat pămîntul ( ps. Preasfîn tă Fecioară. ri jiNΊ A · I *R 121A S Ă P T Ă M Î N Ă A P O A mucenicilor voi striga către Părintele : cel milos tiv •••r à i reunii : c Tine.. a ( rucii. înaintea Ta. Preacurată. vrînd să răscumperi pe pămîntenii cei din Adam ! Pentru aceasta. n . Şi fiind lipsit de dumneze iasca hrană. dc Itci o r i . glasul al 2-lea : noastre. însue L tine. nu trece eu : vederea lucrul mîinilor Tale. Hristoase Dumnezeule.. Dumnezeul nostru.. lauda biruinţei.am hrănii de un spurcai cetăţean. fiiască..1 Nasca toai ei : î e tine..am înţeles eu cel minte. Cruce a Iui Hristos .s trăi ucitoare. miluieş te-ne pe noi. 12—20) Şi cînd Domnul va sfîrşi tot lu crul .. Cel PRO ceJertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele ta le (p.. norul cel luminat al Du hului. mina cea neapropiată. fost . Dar întorcîndu -ma ** 9 1 \ CliASUL AL ŞASIiLLA Tioparul Proorociri. e F i u l ?' P c Duhul cel viu cu cîntai! netacute Te slăvim ŞI aciim. pe tine te rugăm cu cre dinţă.

Mîna mea a apucat pe De un aceea cuib însufleţi braţul care îl ca duce! bogăţiile popoarelor şi. Mucenicii Domnului. Alia stihira. Miluieşte .ceea rămăşiţa lui Iuda si cei scăpaţi » 9 9 I 9 nil or celor vicleni . junghierile cele desavîr site ale lui Dumnezeu. Oare securea este ea am făcut aceasta şi prin înţelepciunea măreaţă faţă de priceput cel ce o! ridică sau mea. alcătuire a lui Iosit.252 Ierusalim. In vremea a. Copacii ră maşi din pădurea lor vor fi aşa de puţini la număr îneît şi un copil va putea să -i numere. primeşte . după mare mila Ta (ps. căci sînt Trecut -am ferăstrăul se înalţă împotriva jefuit celui -am ce peste graniţele popoarelor. rugaţi .vă ca şi noi să fim păstoriţi împreună cu voi. într. al căror staul este necălcat de lupi.o singură zi ! Şi strălucirea pădurii lui şi a livezii lui va fi nimi cită de sus şi pînă jos. Samoglasnica glasului al 4 -lea : a un desfrînat risipind părin teasca mea bogăţie. şi mă miluieşte ( d c d o u a o r i ) . strigat-am. precum ouă Domnul Dumnezeu Savaot va ici trimite părăsite.>0. Pentru aceasta. MIERCURI SEARA La Doamne.. pc Dumnezeu. atunci va pedepsi pe regele Asiriei pentru graiul cel mîn dru din inima lui şi pentru seme . locuind în tara cetăte 7 9 9 Sfîntul său o flacără si va arde 1 3 şi va mistui spinii şi bălăriile usca te. pustiu m . Stih : Inimă curată zideşte întru mine. n-a deschis ciocul si pîrjol.am.rile pe 10 şi se cintă stihira de două ori. Dumnezeule. . se pun stihi. oile cele ce cunosc pe Dumnezeu şi sînt cunos cute lui Dumnezeu. nici n Şi -a vor mistui frigurile ca un scos lumina lui Israel se va face foc si 0 9 · JOI J O I în a treia săptămînă a Sfintului şi Marelui Post LA VECLRN1E. cu credinţă.mă strig către Tine.dului. gla sul al 6-lea : Podobie : Toată nădejdea punindu-şi··. Cei ce v.ţia privirilor lui. apoi martirica şi trei podobnice ale Trio .am asemănat animale lor celor neînţelegătoare.am făcut. şi m -am golit de tot harul cel dumnezeiesc. arderile de tot cele cugetătoare. ci se vor sprijini. 50.1 ). I varga ar am da comînuieşte morile lor ? şi Ca ca şi uncum atotputernic avînt celui o ridică toia gul ar dat jos de care pe tron pe şi conducători. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntrul ale mele (ps. P R O C H I M E N . întorcîndu. la apa odihnei.. că a zis : «Prin pu terea mîinii mele vreun ţipăt !». şi prin necuge tarea mea m. Sfîntul lui Israel.mă. Apoi a mucenicilor : din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce i-a lovit. Dumnezeule.11).mă pe mine cel ce mă pocăiesc.aţi arătat raze ale Soare lui celui înţelegător. Părintele cel milostiv şi îndurat : Greşit . am cuprins lot prăpădul tot în aşa această voinică eu oştire pămîntul. Dumnezeule. Şi nimeni asiriană si sănătatea lor n -a scuturat aripile. văzătorilor de . glasul al 6-lea : Jertfele cele însufleţite.

cei lui şi femeile fiilor lui. şi ma topesc de pămînt au intrat la Noe in corabie foamea faptelor bu ne. P rimeşte . Şi ce lui lipsit de buna ebibzuială îi zice : «Apa furată e mai plăcută şi pîinea mîncată pe furiş are ruriloi mai înainte sfinţite. bucura -seva Iacob şi se va veseli Israel (ps. întru mireasma preacurată.. Şi a intrat Noe în cora bie şi eleanul le. citire : X. din animalele n ţara răutăţii plecînd eu. milostive Părinte. 12 — 18) Podobie : De-a dreapta Mîntuitorului. făcători de bine şi mîntuitori. desfrînatul.sea Liturghie d Da- . cum poruncise Dumnezeu lui Noe. cu împreună cu el au intrat fiii Iui. ca nişte ceruri tîlcuitoa. 5 2 . De la Facere. curate si din animalele necurate. p R o ( li ι M F N. ca să poftească pe cei ce trec pe drum şi pe cei ce merg pe ca lea lo r fără să se abată : «Cine este neînţelept să intre la mine !». Stih : Zis-a cel nebun intru inima sa : «Nu este Dumnezeu!» (ps.am..mă ca pe unul din argaţii Tăi.. golindu parte femă de harul cel dumnezeiesc. o femeie gălăgioasă. celor ce Te -au iubit pe Tine. 52.a rănit. pe rechi. ca sa scape de care cu preaînteleaplă propovăduire aţi apele potopului. a cu stăruinţă rugăciuni Domnu lui Fiule jocoritor. g săruta l a s u l a l Crucea 4-lea. Nebunia ! Dacă singur este tu eşti înţelept. Ea stă Ia uşa casei sale. eşti noastre. glasul al 4-lea. nouă mi Tale. ca un iubi tor S tde i h oameni. cea purtătoare de viaţă şi Iui° Dumnezeu privi toţi cu Nădăjduit -ani în mila în irica. alcătuire a lui Teodor. şi dacă eşti bat vei purta ponosul. lumină tori ai lumii. citire : (VII. şi strig Ţie : iN A Greşit . Din păsările curate şi mîntuit lumea. Şi acuin. ca să primească rugă ciunile Născătoarei. Si omul nu ştie că acolo Şi îndată duuinezeid..re şi împodobiţi cu stelele minuni lor si cu semnele tămăduirilor. Apostoli ai Mîntuitorului. celaşi glas . Si 4 stihiri din Minei Slava. trimite -ne veac şiPentru în veacul veacului ( ps. C înd va întoarce Domnul pe cci robiţi ai poporului Său. TREIA p e care visute de ani. îndurate Hristoase.SÀPTÀMÎNÀ A POSTULUI en curaţmdu -ne inimile. a ne închina ei. era de şase pă - gust mai bun». Altei stihira. 51 . care sînteţi vestitori ai slavei Lui. : Cc le făleşti întru răutate. Iată că m -am perechi.. cînd a venit asupra mîntului potopul de apa.. pentru ru găciunile Apostolilor. pe un scaun înalt şi strigă. dar ştiu bunătatea Ta. parte bărbătească şi îmbrăcat cu ruşinea neascultării. Ca mîiUuindu -ne. şi să R O C i t i \ i şi \ Na .π ic e ? ( ps.1)· proastă şi care nu ştie nimic. adu ceţi pentru noi. din rău am cheltuit bogăţia pe care mi -ai datfiare şi din toate cele ce se mişcă pe o. ne P învrednicim a înţelept pentru tine.1).. De la Pilde. 7lele ). a- meiasca. 6 --Ö) Noe însă. puter. femeia credinţa să vă cinstim pururea pe voi. Mîntuitorule. 8 ) . din păsările ne curate. 51.

I

254

JOI DIMINEAŢA Treimicile glasului.

JOI

După întîia Catismă, se cintă Sedel nele Apostolilor, din Octoih. După a doua Catismă, se cintă acea sta Sedealna, alcătuire a lui Iosif, glasul al 6 lea : Podobie : Nădejdea lumii...

vul Dumnezeu să izbăvească suflete le noastre de toată ameninţarea, ceea ce eşti singură binecuvîntată.
CAN

o \ N r i. F

Canonul din Minei şi aceasta Tricintare. Şi se citeşte Cintarea a patra din Psaltire. TRICINTAREA Alcătuire a lui Iosif. Cintarea a 4-a, glasul al 6-lea : Irmos : Hristos este puterea mea...

uminăiori ai luminii nerătăciţi, Ucenici ai Mîntuitorului, luminaţi -mi sufletul cel orbit cu păcatul, şi mă faceţi părtaş al zilei ce lei dumnezeieşti, ca să păzesc mîn tuitoarele porunci. Şi mă scăpaţi de întunericul cel neluminat de acolo, ca să vă mă resc pe voi.
Slavă..., tot aceasta. Şi acum..., a Născătoarei :

ost, lacrimi, rugăciuni, îndura re, obicei bine- umilit, cunoştinţă dreaptă, curăţire a vieţii, să ară tăm noi credincioşii, ca să dobîndim mărire. 1 uminători v - aţi arătat, Apostoli, ăclie nestinsă, totul strălucind luminat căinară pe tăria cu cinstitei luminoasă, ceea aceasta ce eşti mai presus de Biserici. Pentru luminaţi serafimi şi de heruvimi, car cu to tul inimile noastre cu dumnezeiescul fără prihană, liberează - mă din Duh. patimile cele rele şi din primejdii. ( a nişte cărbuni dumnezeieşti a 9

A Născătoarei :

Sfîntă Stăpînă, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, ca ceea ce ai năs cut în chip de negrăit pe Făcătorul tuturor, roagă - te pururea cu Si iuţii Apostoli bunătăţii Lui, să ne izbă vească de patimi şi să ne dea nouă iertare păcatelor.
După a treia Catismă, Sedelnele, al cătuire a lui Teodor, glasul al 6 -lea : Podobie : Puterile îngereşti...

prinşi de de Altă Tr i c i nfocul t a r e A hcel â l u i rfără e a Ini t e o materie, dor, u< ardeţi materiile cele pline de patimi elaşi glas: Irmos ; Auzit-a proorocul... ale inimilor noastre, înţelepţi Apos toli uminători ai dumnezeieştii a - rătări ai Dumnezeului nostru. arătîndu - vă, Apostoli ai Mîntuitorului, aţi risipit noaptea ne - cunostintei, s i Biserica înseninînd-o,
9 ·
7

»

9

»

luminaţi lumea prin învăţăturile voastre cele cu graiuri de foc. urnea străbătînd, unul într -o parle, altul într- alta, întru o credinţa aţi adunat, Apostoli, pe toţi ; şi, do bîndind cele cereşti, dănţuiţi, ruginii

Cei ce sînteţi luminători străluci tori ai lumii, dumnezeieşti Apostoli, luminaţi pe cîntăreţii voştri, ca să treacă vremea postului ; şi vă ru gaţi ca să vedem toţi după vredni cie, lemnul Crucii celei de viaţă făcătoare,

neîncetat ne π Γ ;ο < Α Ο . t y Mustos sa ne mintuîasca pe noi toţi.
Slavă..., a ] reiinii ·

sarea inimii cea împietrită, pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Indu rate. ci ce sînteţi luminători ai lumii, de Dumnezeu luminaţi, risipiţi no rii patimilor noastre, şi ne arătaţi închinători luminatei învieri, pe noi cei care lăudăm pe Soarele slavei.
Λ Născătoarei :

"e Fiul din Tatăl şi pe Duhul slă vesc, ca pe lumină şi rază clin soare; insa pe Fiul după naştere, că şi naş tere este; iar pe Duhul după purce dere, că şi purcedere este: o Fiinţă împi eu na făra început, Căreia se închină toată făptura.
Şi acum..., a Născătoarei :

Fecioară păzindu - ţi, întru ghidul.

prunc tu

născînd cinstită

şi te - ai

curăţia arătat, ta, şi

Neamurile neamurilor pe tine te fericesc de Dumnezeu fericită, pre cum ai profeţit de demult ; că tu una ai născut oamenilor pe Cuvîn- tul cel fericit, Care în chip de ne- grăit din tine S -a întrupat.
Altă Tricintare Irmos : Cuvioşii Tăi tineri...

născînd Dumnezeu şi om, pe Ace laşi unul amîndouă Maică, chipurile. uimeşte Minunea tot auzul Fecioară e cei ce înotau întru adîncul răutătii vînîndu -i cu undita ereI 9

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

dinţei, Apostoli ai Domnului, adu ceţi -! pe ei, ca să binecuvânteze şi să laude şi să preaînalţe pe Domnul în veci. Mare este tăria Ta întru Apostoli, că umbrele şi ştergarele lor tâniă - duiesc pe cei bolnavi, care binecu vântează şi lauclă şi preaînalţă pe Domnul în veci.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu.

rin cu ochi

rugăciunile si cu

voastre

cele a

sfin te, săruta

Apostoli ai Domnului, să ne în vrednicim buze curate fâcătoarea de viaţă Cruce, care este pusă înaintea celor din me I rlu mo s u lşi : la toată făptura, spre închinare. Ciuta i e avenirea a » V a : Ta, «Doamne, Auzit a profetul de că vrei oamenilor să Te arăţi «şi s - a temut, şi a ţ >c Moise a arătat văzătemut. tor de grăit: Auzit - ampostul «auzullTău şi m -am Dumnezeu, şi Tale, pe Ilie cu ir de foc l a luat. Slavă pu - «terii Doamne». Sîrguieşte - te, şuete de te opreşte de la gînduri vă· imătoare, ca să tc izbăveşti de a- lăgirea cea rîvniloare de cele de
)S. Irmos : Din văpaia cuvioşilor...

Te

naşti

clin

«Fecioara

şi

Naşterii născut, născut,

celei

fără pe

de

început Cel ce Cel

şi S-a ce

purcederii mă închin : Tatălui, Ce lui ce a slăvesc laud pe Fiul, Duhul Sfînt,

străluceşte cu Tatăl şi cu Fiul.
Şi acum..., a Născătoarei :

Alunecînd am căzut întru cele mai de si mi s- a adăugat rană peste rais, vindecă mi, Hristoase, învîrto -

Nu înceta rugînd, Fecioară puru rea, ca pe un iubitor de oameni, pe Cel ce L -ai născut cu taină de ne grăit, ca să mîntuiască din primej dii pe cei ce

256

rmosul : sîndă cinstitei i Cruci, binecuvîntîn - d- JOI o, S lăudînd şi preaînălţînd întru toti ă l ă u d ă mo , b ine s ă c u v î n t ă m -o şi s ă ne în vecii. chinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînăl ţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
O

Altă Tricintare : Irmos ■ Naşterea cea din zămislire...

uvioşii Tăi tineri 111 cuptor, hc «ruvimilor au urmat strigînd cînt «rea cea întreit sfîntă : Binecuvîn «taţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Do m «nul întru toti vecii».
Cintarea a 9-a : Irmos : Pe Dumnezeu a-L vedea...

C k

ei simpli la vorbă, înţelepţi s -au arătat cu cunoştinţa, dez - legînd împletiturile cuvintelor filo sofilor, cele cu două înţelesuri ale ritorilor şi meşteşugirile cititori lor în stele. Pentru aceasta, Apostoli ai lui Hristos, singuri voi v- aţi ară tat învăţători a toată lumea. uvîntare rosteşte Petru, iar Platon tace ; învaţă Pavel, iar Pitagora apune. Grăind despre Dumnezeu a dunarea Apostolilor îngroapă glasul cel mort al elinilor, şi lumea o ri dic ă spre închinarea lui Hristos.
Şi acum , ăa sc ărte oia ri eii :: S. l. a.v ..N . , ăa T m

dumnezeule şi Doamne mult -Milostive, curăteşte rănile inimii
7

f

i

mele, punînd pe ele leacurile pocă inţei. Greşit - am, greşit - am Ţie ! I 11 dură - Te şi mă mîntuieşte, pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, ca un mult Miîostiv. Pornirilor celor fără de cale am urmat, vătămîndu - mi mintea şi mi -am ieşit cu totul din fire, hră I
9

nindu- mă cu acrimea desfătărilor, şi lipsindu- mă de mîntuiloarele mîncări, eu dezmierdatul; Hristo se , îndură -Te şi mă mîntuieşte. Necurătindu - te de răutate si ne *

Minunea naşterii Tale uimeşte, nule, Năseătorule al mă unuia, Pă ceea cu celui totul Unulfără Născut prihană; rinte ce al eşti Fiului ; cum ai zămislit de sămînţă pera Cel Unule, Fiule al fără unuia, lumină şi ză necuprins Spunemi Duhuie cum ai Sfinte, ră mas a luminii, ? şi Unule fecioară după ce Dumnezeu, ai născut ca o maică numai al unui Care eşti ? lucruDomn mai presus de fire, ; cu cuAcest adevărat al Domnului o credinţă primindu -1, mîntuieşte Celui ce - S-a Treime, Unime sfîntă, mă născut te închină, cîte voieşte le pe mine, cel cecăci grăiesc despre şi poate. Dumnezeirea Ta.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă lie.

y

depărtîndu - te de desfătările cele Născătoarei : stricăcioase, A pentru ce te veseleşti, suflete, postind Că Luminează - măîn chip cu nepotrivit lumina ? cea acest post nu1 primeşte Domnul, dumnezeiască, Fecioară, Născătoare de Care însuşi ceea voieşte îndreptarea noas Dumnezeu, ce ai născut Lu mina, tră. şi alungă întunericul sufletu lui meu ; ca să te fericesc pe tine, pe care te fericesc toate neamurile omeneşti, precum ai proorocit.

Cinstita Cruce, pe sfîntul lemn ca re a înflorit min tuirea lumii, să ne învrednicim toti a o vedea si a nc
I ·

închina ei, si cu buze curate si cu
7

>

y

sufletul, prin rugăciunile voastre, ale tuturor Sfinţilor Apostoli ai lui Hristos.

Irm o s u lzămislirea :ÎN A TREIA SÀPTÀMÎNÀ aş ter ea cea din fără «de sămînţă este netîlcuită, rodid «Maicii celei fără de bărbat este ne «stricat ; că naşterea lui Dumnezeu «înnoieşte firile. Pentru aceasta pe «tine toate neamurile, ca pe o Mai- «ca mireasa a Iui Dumnezeu, cu «dreaptă credinţă te mărim».
Lumiiiindu glasului, do troi ori
LA S

A P

S l a v ăOSTULUI ... Şi acum..., tot acesta.
C H I M E N, glasul al 4-lea :

Tău
2 5 7

PRO

Ta

umnezeule, întru numele mîntuieşte - mă şi întru puterea mă judecă (ps, 53,1 ).
Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele (ps 53,2). Din Proorocia lui Isaia, citire : (XI, 10 XII, 2)

Γ

I II Ο A V N A

Stihira zilei, glasul al 6-lea :

in

moştenirea

fiiască

eăzînd

eu,

desfrînatul, ca un rob împreună cu porcii am petrecut, şi nesăturîndu - înă nici dc hrana lor, mă întorc Ia Tine, Părintele cel milostiv ; de un de am ieşit rău, mă întorc bine, cu pocăinţă strigînd : Greşit -am la cer şi înaintea Ta, Părinte, daruieşte -mi întru întoarcere mare milă ( d e d o u ă
oii).

Λ mucenici loi :

Pe cei aleşi şi pe cei sfinţi minu naţi i -a făcut Dumne zeul nostru ; bucurati- vă si vă veseliţi toţi robii
> ' 9

*

şa zice Domnul: în vremea aceea, Mlădiţa cea din rădăcina lui lesei, va li ca un steag pentru popoare; pe Ea o vor căuta neamurile şi să laşul Ei va ii plin de slavă. în ziua aceea, Domnul va ridica din nou mî- na Sa ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său dintre robii din Asi- ria şi din Egipt, din Patros, din Eti opia, din Elam, din Babilon, din Hamal şi din insulele mării. El va ridica steag pentru neamuri şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Israel şi va strînge la un loc pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda din cele patru col ţuri ale pămîntului. Atunci pizma lui Efraim va înceta si duşmanii lui
»

y

Lui, că v - a gătit vouă cunună şi îm părăţia Sa. Deci vă rugăm pe voi să nu ne uitaţi pe noi. >xV.
Slavă L ş i AL acu . .I- I a L NA a sTroparul oăloai ei P :r o o r o c i r i , La CFASl Şm A .S

al 7-1« u · tu eşti vita Născătoare glasul de Dumnezeu, cea adevărată, care ai odrăslit Rodul vieţii jC te vei uita la fărădelegile noastre ; ţie ne r u g ă m : roagă - te, Stăpînă, cu Iubitorule de oameni, ce nădejde de Apostolii şi cu toţi sfinţii să mîntuiască mîntuire va ii noua? Ci trimite ajutorul sufletele noasTău cel dintru înălţime poporului Tău, ca tre. un indurat, Doamne.

I uda vor fi zdrobiţi. Efraim nu va mai pizmui pe Iuda şi Iuda nu va mai li vrăjmaşul Iui Efraim. Ci se vor avînta în latura filistenilor la apus şi vor jefui împreună pe feciorii răsăritului ; asupra Edomului şi Moabului îşi vor întinde mîna lor, şi copiii Iui Amon vor asculta de ei. Domnul va seca limba de mare a Egiptului şi mîna Lui va ameninţa groaznic Eufratul, şi - l va împărţi în şapte rîuri şi se va putea trece cu pi ciorul. Atunci se va croi un drum pentru rămăşiţa din poporul Său, pentru cei scăpaţi din robia Asiriei, precum s -a

258 \ INERI găciune şi prin cerere, şi să văd în chip şi cintarea mea ele laudă este Dom nul

Dumnezeu si izbăvirea mea.
»

Stih : Ia aminte spre mine şi mă as p (R cultă p sO . 5(4 i ,l 2 )i. M E N , g l a s u l a l 4 - l e a :

luminos ziua Învierii Tale, primind mila Ta cea mare.
Altă stihira podohnică, alcătuire a lui Teodor, glasul 1 : Podobie : Pe Tine nor luminos... Şi 3 stihiri din Minei. Slavă... Şi acum..., săptămînă a cin stitului a N recînd ăscătoaa r e itreia .

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea ( p s , 5 4 , 1 ) . în a treia săptămînă a Sfîntului şi Marelui Post
LA VECERNII:, JOI SEARA La Doamne, strigat-ain... se pun stihirile pe 6:3 ale 1 riodului şi 3 de la Minei.

post, Hristoase Cuvinte, în- vredniceşte ne să vedem lemnul Cru cii celei făcătoare mă, Dumnezeule, că m -a şi să de Miluieşte viaţă, şi cu cinste să ne închinăm s necăjit omul ([> · 55,1). cîntăin după vrednicie ; să slăvim stăpîni rea ajungem în chip curat la slăvită şi sfînta înviere, la Pastile cele de ta i nă, prin care cea aAdam iarăşiDa în rai. e intrat la Face re, citire :
(VII, 11—24) Stih Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua (ps. 55,2).
PRO

cil i M r N, glasul al 6-lea :

V 1 N E I

Stihirile Triodului, glasul al 5-lea: Podobie : Bucură-te cămara...

Ta,

lăudăm

Patimile

Tale,

întuitorule, Merrei cele

îndulcirea închipuind

devărată, Cel ce ai îndulcii oarecînd apele amare, atunci
9

lemnul dum nezeieştii Cruci, pe care ai fost în tins precum ai binevoit; şi ai gus tat şi fiere, în coastă fiind împuns, din care ai izvorît slăvim lumii apa Ta iertării cea spre înnoirea aceasta şi ne frămîntăturii ome ne şti. Pentru negrăită

n anul sase sute al vieţii Iui Noe,
9

7

puterea

rugăm : Dă -ne, Doamne, frica de Tine in vremea postului, şi iertarea păcate lor si mila cea mare.
>

Cuvinte, Care ai fost întins pe Cruce, adunînd cele ce erau depăr tate de la Tine, înălţînd gîndul meu din gunoiul patimilor, cu tot felul de virtuţi îmbogăţeşte -1, dînd inimii mele frica de Tine cea prea curată, şi sufletului meu dragostea cea dc- săvîrşită, care mă desparte de dra gostea cea trupească ; ca să plac Ţie în aceste zile prin post, prin r u

în luna a doua, în ziua a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, chiar în acea zi, s- au desfăcut toate izvoarele a - dîncului celui mare şi s -au deschis jgheaburile cerului ; şi a plouat pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. în ziua aceasta a in trat Noe în corabie şi împreună cu dînsul au intrat Seni, Ham şi lai et, fiii Iui Noe, femeia lui Noe şi cele trei femei ale fiilor lui. Din toate so iurile de fiare de pe pămî nt, din toate soiurile de animale, din toate so- iurile de vietăţi ce mişunau pe pă mînt, din toate soiurile de zburătoare, din toate păsările, din toate îna ripatele şi din tot trupul, în care se afla suflare de viaţă, au intrat cu Noe în corabie, perec hi, perechi, parte bărbătească şi parte lemeias -

Î N A i REI A SĂP TĂMÎ NĂ A că Şi cele ce au intrat cu Noe în co labie din tot trupul au intrat parte bărbătească şi parte femeiască, pre cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Şi a închis Domnul Dumnezeu corabia pe din afară. Potopul a ţinut pe pămînt patruzeci de zile si patru zeci de nopţi şi s - a înmulţit apa şi a ridicat corabia şi aceasta s-a înălţat deasupra pămîntului. Şi a crescut apa mereu şi s- a înmulţit foarte tare pe p ămînt şi corabia se purta pe deasupra apei. Şi a sporit apa pe pămînt atît de mult, încît a acope rit toti munţii cei înalţi, care erau
% > y
/

PO S TULUI

sub cer. Şi a acoperit apa toţi mun ţii cei înalţi, ridicîndu -se cu cinci- > sprezece coţi mai sus de ei. Şi a murit tot trupul ce se mişcă pe pămînt: păsările, animalele, fiarele, toate vietăţile ce mişunau pe pămînt şi toţi oamenii. Toate cele de pe uscat, cîte aveau suflare de viaţă in nările lor, au murit. Şi aşa s - a stins toată fiinţa care se afla pe faţa a tot pămîntul, de la 0111 pînă la dobitoc şi pînă la tîrîtoare şi pînă la păsările cerului, toate s -au stins de pe pămînt, şi a rămas numai Noe si ce era cu ei 111 corabie. Iar apa a crescut mereu pe pămînt, o sută cincizeci de zile.
*

P R O C H I M E N , glasul al 7-lea: Miluieşte - mă, Dumnezeule, milu- ieşte - mă, că spre line a n ă d ă j d u i t sufletul meu (P s »6· 1 )·
Stih : Şi in umbra aripilor laie voi nădăjdui (ps. 56,2). De la Pilde, citire :

259 leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mî na celor înţelepţi adună avuţii. Cel ce adună în timpul verii este 1111 om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. Bi necuvîntarea Domnului vine pe ca pul celui drept, iar ocara acoperă faţa celor fără de lege . Pomenirea celui drept este spre binecuvântare, iar numele celor nelegiuiţi va fi bles temat. Cel cu inimă înţeleaptă pri - ce meşte sfaturile, iar cel nebun gră ieşte vorbe spre pieirea lui. Cel ce umblă întru neprihănire umblă pe cale sigură, iar cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi dat de gol. Cel clipeşte din ochi va li pricină d supărare ; iar cel care ceartă cu ini mă bună aşază pacea. Izvor de via ţă este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedrep tate. Ura aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate cusururile. Pe buzele omului priceput se află înţelepciu nea ; toiagul este pentru spatele ce lui lipsit de chibzuinţă. Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apro piată. Avuţia este pent ru cel bogat o cetate întărită ; nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor. Agonisita celui drept este spre viaţă ; roadele celui fără de lege, spre păcat ; cel ce păzeşte învăţătura apucă pe calea vieţii, iar cel ce leapădă certarea ră tăceşte. Cel care ascunde ura are
O

y

buze mincinoase ; cel ce răspîndeş te defăimarea este un nebun. Mul -

260

Samoqlasnica zilei, glasul al 6-lea :
7 I

LA S T f n O A V N A

V I

N E

R I

Hristoase Dumnezeule, viata tuturor cea spînzurată pe meu cel lemnul Crucii, omorît de înviază sufletul

greşeli, şi să nu laşi să pia ră pînă în sfîrşit oaia Ta, Păstorule cel bun ; că m am depărtat de la po runcile Tale, şi bogăţia nepăcătuirii pe care mi - ai dăruit o, am risipit- o cu voinţa cea iubitoare de păcate, si m -am stricat si urît m- am făcut
9 T

cu

lucrurile

înnoieşte, atrăgîndu - mă la pocăinţă, Cel ce Mucenicii singur eşti mult-Milostiv Tăi Doamne, nu s - au lepădat
(de două ori).

A mucenicilor :

dezmierdării.

Dar

d o1 b3 l ·) .P i I an tra fi ns dt ă pes ci ettu lu . . .l a n o i prilie P -o fac eia ai ţt iă e, praznicul Buneivestiri (sărbătoare cu dată f i x Trupul ă ) p o a t ecurăţindu c ă d e a i n t-rse e vcu i n e înfrînarea r e a s ă p t ă - şi m i cu nii rugăciunile -ne î n t î i c l i n P ă rluminîndu esimi (cind P a suştile cad la data cea mai tir/ie, adică la 8 mai) şi joia săptăinînii a şasea din Păresimi (cînd Paştile cad la data cea mai timpurie, a - dică la 4 aprilie). După ce toate Biseri c i l e Ortodoxe vor adopta calendarul în dreptat, Paştile vor putea fi din nou serbate peste tot intre 22 martie şi 25 apri lie şi atunci însemnarea de mai sus, prirvitoare la variaţia Buneivestiri in raport cu data VIN I aD IN Ţa A corespunde schimbătoare aE RP şI tM ilo r ,E Av realităţii. Trei micele glasului. După intiia Catismă, Crucii, din Octoih. se zic Sedelnele

de Tine, nici s- au depărtat de la poruncile Tale. Pentru rugăciunile lor, miluieşte -ne pe noi.
Slavă... Şi acum..., a ( i u i ii, a Născătoarei: Podobie : A treia zi ai înviat...

După a doua Catismă, se cîntă a - ceastă Sedealna, alcătuire a lui losif, gla sul al 5lea : Podobie Pe Cuvintul cel împreună...

rin lemnul mîncării fiind omo - rîţi de demult noi oamenii, prin Crucea Ta iarăşi am înviat, îndurate ; cu a cărei putere, Bunule, în- tăreşte - ne pe noi, să trecem făcînd
T

Vazîndu- Te pe Tine, Hristoase, răstignit, ceea ce Te- a născut a strigat : Ce taină
f

Să se st ie :

Aşa a fost piuă la 192-4, cind in toată străină este aceasta ce văd eu, Fiul meu ? creştinătatea ortodoxă era iolosil un sin gur Cum mori fiind spînzurat pe calenda r, şi anu me calend a r u lemn l i u l i cu an neîndrep tat, r ătorule m a s i nde u rviată m ă c u? 1 3 z i l e ( s t i l u l trupul, Dătă vechi) şi cind Pastile se serbau intre 22 martie şi 25 aprilie, aşa cum se serbează încă in Bisericile Ortodoxe care folos esc şi acum calendarul neîndreptat. Dar după 1924 cele mai multe Biserici Ortodoxe, printre care şi Biserica Orto doxă Română, au adoptat calendarul îndreptat păstrînd doar serbarea Paştilor (şi a celorlalte praznice cu dată schimbătoare) după calendarul neîndreptat, a- dică o dată cu Bisericile Ortodoxe care folosesc incă stilul vechi. Din cauza diferenţei de 13 zile dintre cele două calendare folosite azi în Ortodoxie, Bisericile Ortodoxe care folosesc calendarul îndreptat serbează de fapt Paşti le intre 4 aprilie (22 martie | 13) şi 8 mai (25 a

vremea voia Ta,

postului si să

cu

umilinţă ziua cea

vedem

luminoasă a învierii.

Slavă..., tot aceasta.

Şi acum..., ii ( ‟ i u t i i a Născătoarei:

e Cruce văzîndu -Te, Hristoase, Maica Ta, spînzurat de bunăvo ie în mijlocul tâlharilor, şi durînd -o Ia cele dinlăuntru, ca o Maică a zis: Fiule, Cel ce eşti fără de păcat, cum Te -ai pironit pe Cruce pe nedrept ca un făcător de rele, vrînd să inviezi neamul omenesc, ca un îndurat ?
După a treia Catismă, Sedealna, cătuire* a lui teodor, glasul 1 : al -

ÎN A TREIA fletele, Doamne, învredniceşte -ne saSÄPTÄMlNÄ A POSTULUI a pe vedem cinstita şi Cruce Slav ă .sfînta .., loi a c o a s l aa Ta,

„Ţ c u V~ i c a s a n e închinăm ei, cu cîn tări Şi acum..., a C r u c i i , a \ ă s o â l o u i o i cîntînd şi zicînd : Slavă purtă toarei de viaţă Crucii Tale; slavă ieluşeaua văzîndu -Te pedumnezeieştii line Mielul, suliţei Tale, prin care îndelung- Răbdătorule Cuvinte, răstignit pe iarăşi am înviat, Unule, şi Iubitorule lemn împreună cu tîlharii, cu suliţa de în oameni. coastă împuns, ca o maică s -a tînguit, stri gînd : Ce taină minunată şi înfrico şătoare este aceasta, Iisuse al meu? Cum Te acoperi în mormînt, Dum nezeule cel necuprins ? Negrăit este lucrul care se săvârşeşte ! Nu mă lă sa singură pe mine ceea ce Te am născut, Fiul meu cel preadulce.
C
Λ N O Λ N

261 ai născut, Preacurată, pe Ziditorul meu ; pe Care te rog, roagă - L să mă înnoiască pe mine, cel învechit în multă răutate.
irrrraea

\ N ăscătoa rei : un prunc tînăr

Altă Tricintare Alcătuire' a lui Ieodor, glasul 1 : Irmos : Dis-de-dimineaţă...

n locul Căpăţînei răstignindu -Te Hristoase, iudeii au clătinat cu capetele rîzînd şi batjocorindu -Te ; iar Tu ai suferit, ca să ne mîntuieşti pe noi. n titlul Crucii Tale scriind Pilat în trei feluri, Te - a arătat pe Tine u - nul din Treime, Care de bunăvoie ai pătimit pentru mintuirea tuturor, Hristoase.
Slavă..., a I reimii :

V.

I F i

Canonul M i no i ului şi aicuslu I i i c i n lare, cinlindu-se Cinlarea a cinica din Psaltire.
I R I < ! \ I \ R I \

Ucătuiri* a lui losii.
Cinlarca a ă-a, glasul al ă-lea : Ii mo Cel ce Te îmbraci cu lumina...

e Soarele cel întreit al prealumi natei Treimi, să - L lăudăm credincioşii, lumină pe Tatăl cinstind, lu mină pe Fiul slăvind, lumină şi pe Duhul vestind.
Şi acum..., a Nasc aloaiei

( el ce S- a născut din tine, curată, le -a arătat mai presus decît îngerii; că pe voi Acela, de Care ei se cutremură a privi la Dînsul ca la Dumnezeu, tu L -ai purtat în ( ruce preacinstita, pazitoarea cea de braţe ca pe Fiul tău, Preacurată. mîntuire a lumii, păzeşte - mă pe mine, cel arrată S l ce a v ămă Ţ i epocăiesc, , D u m n e z eşi u l mă nost u, s l a vvrednic ă Ţie. preacuratei închinării tale.
Irmosul :

indecă - mă, Doamne, şi mă vindeca, cu rana Ta curăţind rănile sufletului meu, Hristoase, Cel ce ai primit patimi cu trupul. Te Tine, Hristoase, dacă Te - a

vă zut

soarele spînzurat pe lemn cu trupul, şi -a schimbat lumina în întu neric şi pămîntul s- a clătinat şi pie trele s-au despicat. Sufletul meu cel roditor de spini şi

înţelenit cu tot felul de patimi, curăţeşte I, Doamne, Cel ce ai fost încununat cu spini, pentru bunăta tea cea desăvîrşita.

Dis-de- dimineaţă Te l ă u d ă m «pe Tine, Hristoase Dumnezeule, «Care pentru noi ai sărăcit, şi Cru - «cea şi moartea ai răbdat cu trupul «Tău».

262

I r m o s :CP e fT Fă ă t: orule... in ai rn ee a, a 8c -a

VINERI

Slavă Ţ Ş ii e ,a c Du um m.n . .e , za eu N l ăn so cs ăt tr ou a,r e sil a :v ă Ţ i e .

e Cruce Ţi -ai întins palmele Tale, Hristoase, ridicînd neîn frînarea mîinii strămoşului ; si cu
9
7

e cea trei mai ori fericită Cruce a lui Hristos, Pe înaltă decît cerurile şi mai biruinţa cea scrisă în cer, pe care din pămînt presus clecît heruvimii, Fecioara cea mai întîi cu sfinţenia, neîntinata Maică ai odrăslit nouă, fă - ne şi vrednici închinării a Dumnezeului lăudăm o tale, pe noi pe tuturor, toţi careo cu postulşi ne preaînălţăm întru toti vecii. curăţim.
Irmosul :

9

lemnul ai tămăduit blestemul lem nului ; pentru aceasta Te lăudăm întru toti vecii.
P

Înaintea Ta, a Voitorului mîntui rii, cad Cuvinte ; potoleşte degrab voirile cele preaviclene din inima mea, Tu, Cel ce ai răbdat de bună voie Cruce şi patimi. iaţă desmierdată şi trai spurcat iubind eu, păcătosul, m -am întunecat ; străluceşte -mi raza întoarcerii, Cuvinte, Cel ce ai întunecat lumi Altă Tricinta re Irm s : Pe Cel ce a izbăvit in na soarelui cînd aio pătimit. cuptor... A Născătoarei : rp-

Să lăudăm, bine să cuvântăm, şi să ne închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preainălţîndu-L pe Dînsul intru toţi vecii.

e Cel ce a izbăvit în cuptor pe ti hnelii cei cuvântători în cîntări, si
7

9

«cuptorul cel cu văpaia ca de tunet «întru răcoreală Dumnezeu l -a schimbat, şi - L pe «Hristos lăudaţi - L «preaînălţaţi

întru toţi vecii».
Cîntarea a 9-a : Irmos : Isaie, dănţuieşte...

e- Ţi vom aduce noi păcătoşii Ţie, Stăpînul tuturor, ce ai pătimit ? Că otoleşte toată Cel răutatea inimii me pentru noi, Hristoa se, ai pătimit le cea cu multă durere, Maica lui Crucea. Lăudăm harul milei celei nemăsurate. Hristos Dumnezeu ; Tale sfărîmă iile si arcurile demonilor, celor ce e lemnul cel de blestem, Hris toase, se oştesc Te asupra smeritului suflet. ucigînduiudeii din meu pizmă, n -au împuţinat călcătorii de lege pu terea slavei Tale ; că eşti Stăpîn al tuturor, pătimind de bunăvoie.
9 9
7

rbirea cea împietrită a sufle tului meu, spal- o, îndurate Mîntuitorule, şi - mi dă, Bunule, iz vorul dumnezeieştii umil inţe, Cel ce mi- ai izvorît viată din coastă, şi ai
j

-

atras, Doamne, la Tine firea ome nească. Eu însumi m-am aruncat întru adîncurile păcatelor, lăsînd înălţi mile virtuţilor ; dar mă trage, Doam ne, şi mă mîntuieşte, Cel ce Te - ai suit pe Cruce şi ai tras la Tine lirea omenească. ndulcire fiind, Doamne, şi plă cere ca un Făcător, fiere ai gustat, Hristoase, îndreptând căderea cea din îndulcire a celor din Adam. Pen tru aceasta Te lăudăm noi cei mîn- tuiţi prin patimile laie.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu.

rei Feţe cinstesc ale Dumnezeirii celei mai presus de fiinţă : pe Ta tăl cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfînt. O Fiinţă nedespărţită după fire slăvesc în veci.

LUI m o s u l : ÎN Λ TREIA SÄPTÄMlNÄ A ne EOSTU 263 închinăm ei, I r spre sfinţirea noas tră ; A N ă s c ă t o a r e i : preasfîntă ca printrsă Te slăvim pe e tine,însa pe care tea văzut Moise Stăpînă, nădejdea şi ΠΡ · X «rug nears, pe care te - a văzut Iacov Tine. scaparea mea, vindecă rănile sufle tului «scară însufleţită şi uşă cerească meu, luminează mintea mea, ca şi eu « «prin care a trecut însuşi Hristos,

bucurîndu- mă, să laud măriri le talc, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară. Altă Tricintare I r m o s : P e t i n e , p e c a r e t e - a
văzut...

Dumnezeul nostru, cu cîntări, Mai «că preacurată, te mărim». isipind bogăţia darului părin tesc, în Luminindci glasului, dc trei ori. desfrînări mi - am cheltuit viaţa, dîndu - mă 1 Λ S cele T I I Irele O Λ ale V Npăcatului ,\ după gîndurile ; şi cu dulceaţa poftei îndulcindu - mă, m -am Stihira zilei, glasul al 8-lea : asemă nat animalelor celor neînţelegă toare, prin călcarea mîntuitoarelor porunci. Dar Tu, Cel ce ai binevoit a Te răstigni pentru mine pe Cruce, Hristoase Dumnezeule, nu mă lepă da de la înfierea cea de către Tine, ci mă primeşte pe mine cel ce mă întorc, ca pe fiu l cel pierdut şi mă mîntuieşte ( d e d o u a o r i ) .
Λ mucenicilor :

e

Tine, cei

Hristoase, fără de

pe lege

Care în

Te -au de

îmbrăcat împărat,

chip

batjocură cu porfiră şi cu cunună ca pe un şi S cu tres peste cap Te-au lavă . . . , tie a Tre imii bătut, răstignin du- Te din pizmă şi cu fiere Lumină şiTe, viaţă făcătoare tutucu ror cîn este adă pîn- dunoi şi toţi credincioşii « w » ri1 w ·

Unimea cea întreit -luminătoare, tari Te slăvim. Dumnezeu şi Dommd ; în tru o lumină e Tine, şipe Care soarele raze văzîndu Te strălucind dînd îm preună prin- trei pătimind şi - a ascuns lumina, şi Feţe întrupe o Cruce Dumnezeire ; pe Aceasta toţi pentru ocările Tale, Stă pîne, toată făptura cre dincioşii O slăvim. împreună s-a clătinat şi pietrele s -au despicat, Ş i a c u mcu ....

Doamne, întru pomenirea muceni cilor Tăi toată făptura prăznuieşte. Cerurile se bucură cu îngerii, şi pă mîntul se veseleşte cu oamenii. Pen tru rugăciunile lor, miluieşte -ne pe noi.
Slavă..., Şi acum..., a Nascaloatei, acelaşi glas : Podobie : A treia zi ai înviat...

a

cîntări, Xa s c a l o a i o i Hristoase, .

Mîntuitorule, Te slăvim noi credincioşii. Pe tine, pe care mai înainte te -a numit David din cîntăreţul tău Sion, întru care lumii, S -a cu sălăşluit Cel neîncăput în ceruri şi a zidit pîntecele
c u răţirea

cîntări, Maica preacurată, te mărim.
Slava Ţie, Dumnezeul nostru, slava lie.

rucea

Ta

cea

mînluitoare

şi

lumi -

nătoare a credincioşilor, învredni ceşte -ne, Doamne, prin post aler gînd, să ajungem să o vedem şi sa

Preacurata dacă Te - a văzut pe Cruce spînzurat, plîngînd a strigat ca o maică : Fiul meu şi Dumnezeul meu, preadulcele meu Fiu, cum su feri patimă de ocara ?

264

LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul Proorociei, glasul al 8-lea :

SÎMBĂTAca în răsăritul Iui şi luna nu va mai

străluci. Atunci voi pedepsi lumea pe ntru fărădelegile ei şi pe cei nele giuiţi pentru păcatele lor. Voi smeri mîndria celor îngîmfaţi şi obrăzni cia celor cruzi o voi arunca la pămînt. Voi face ca oamenii să fie mai rari decît aurul cel mai scump, mai căutaţi decît aurul de Ofir. Pentru ace asta voi prăbuşi cerurile ; şi pă mîntul P R o C li ι M E N, glasul al 7-lea : se va clătina din locul lui, din pricina Dumnezeule, sprijinitorul Tu mîniei Domnului Savaot, în meu ziua eşti iutimii mîniei şi mila Lui. Ta mă va întâmpina
(ps. >8,10).

|i ) rin cuvânt toate le- ai săvârşit cu puterea Ta, Dumnezeule, şi din nefiinţă întru fiinţă ne -ai adus
>

9

pe noi ; pentru fărădelegile noastre, Cel ce eşti fără de păcat, pe Tine, Doamne, Te rugăm.

Slavă... Şi acum..., toi
p R :

acesta,

o

c n i M E N, glasul al 6-lea

eseli-se-va dreptul, cînd va ve dea răzbunarea împotriva necredin cioşilor ( p s ·
57,10). Stih : De grăiţi intr-adevăr dreptate, drept judecaţi, iii ai oamenilor ( ps. 57,1). Din Proorocia lui Isaia, citire : (XIII, 2—13)

Stih : Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule (ps. 58,1).

in a treia săplămînă a Sfintului şi Marelui Post înălţaţi steag,
T λ VECERNIE, VINERI SEARA La Doamne, strigal-am... se pun 10 sliliiri si se cintă stihiiα zilei de doua ori, glasul al 7-lea ; ,

Pe

un

munte

pleşuv

strigaţi către ei, faceţi senin cu mîna, ca să intre pe poarta asupri torilor. «Eu am poruncit sfintei Me le oştiri, zice Domnul, chemat-am pe vitejii mîniei Mele, pe cei ce se veselesc de slava Mea». Ascultaţi a - cest zgomot surd în munţi, vuiet al unui neam fără de număr ; auziţi această zarvă de împărăţii, de nea muri adunate ; Domnul Savaot cer cetează oştirea gata de luptă. Ele vin dintr- un ţinut depărtat, de la ca pătul cerului ; vine Domnul şi uneltele mîniei lui, ca să nimicească tot pă mîntul. Strigaţi că aproape este ziua Domnului, ea vine ca o pustiire de Ia Cel Atotputernic. Drept aceea, toate braţele vor fi neputincioase şi inima omului se va topi de frică. Vor fi cuprinşi de spaimă, vor ve -

S!ΜIATA

a un risipitor m- am depărtat de la harul Tău, Doamne. Şi bogăţia bunătăţii risipind o, am a- lergat la Tine, îndurate, strigînd către Tine : Dumnezeule, greşit am, miluieste- mă.
Apoi 1 martiri« e ale glasului şi 4 din Minei. Slavă..., al morţilor : Ş i acum..., a N ă s c ă t o a r e i , i n t i i a c e a a glasului.

RE IA l o ş Ii1 rN c A: T L u mS in l i n ă . . . A PO STUL UI Aă P TÂMINA na cu

P R o c IIIM

|·Ν, g l a s u l a l 4 - l r a :

ă - ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz că deşartă este izbăvirea de la om ( p s . 5 9 , 1 2 ) .
Stih : Dumnezeule, lepădatu-ne-ai ne noi şi ne-ai doborît (ps. 59,1). De Ia Facere, citire : (VIII, 4—20)

ai în luna a şaptea, în ziua a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, s -a opiit corabia pe Munţii Ararat. Apa a scăzut mereu pînă în luna a zecea ; iar în ziua întîi a lunii a zecea s- au arătat vârfurile munţilor. După patruzeci de zile, a deschis Noe fereastra, pe care o făcuse Ia corabie, şi a dat drumul corbului, ca să vadă de a scăzut apa pe pă mînt. Acesta, zburînd, nu s-a mai întors pînă ce a scăzut apa de pe pă mînt. Apoi, după el a trimis porum belul, ca să vadă de s -a scurs apa de po pămînt. Porumbelul însă, negăsind Ioc de odihnă pentru picioa rele sale, sa întors la el, în corabie; căci era încă apă pe toată faţa pământului. Şi a întins Noe mîna şi l a apucat şi l -a băgat la sine, în corabie. Şi aşteptând încă alte şapte zile, a dat iarăşi drumul porumbe lului din corabie, şi porumbelul s a întors la el, spre seară, şi iată avea în ciocul său o ramură verde de mă slin. Atunci a cunoscut Noe că s - a scurs apa de pe faţa pămîntului. Mai zăbovind încă alte şapte zile, iarăşi a dat drumul porumbelul ui şi el nu s -a mai întors. Iar 111 anul şase sute unu al vâeţii lui

tine toate vietăţile, care sînt cu tine, şi tot trupul, de la păsări şi pînă Ia animale, şi toate vietăţile ce se mişcă pe pămînt, ca să se îm prăştie pe pămînt, să se prăsească şi sa se înmulţească pe pămînt». Atunci a ieşit Noe din corabie ; şi împreună cu el au ieşit fiii lui, femeia lui şi femeile fiilor lui ; toate fiarele, toate animalele, toate păsările şi toate cîte se mişcă pe pămînt, după felul lor, au ieşit din corabie. Atunci a făcut Noe un jertfelnic Domnului; şi a luat din animalele cele curate şi din toate păsările cele curate şi Ie -a adus ardere de tot pe jertfelnic.
PROCHIMEN,

glasul el

6-lca :

ia

uzi, Dumnezeule, cererea mea; aminte la rugăciunea mea ( p s ·
către

60,1). Still De la marginile pamintului l i n e am strigat (ps. 60,2). De la Pilde, citire : (X, 31—XI, 12)

(jura celui drept rodeşte înţelep ciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoinţa, iar gura păcăto şilor strîmbătatea. CîntariiI strîmb este urgisit de Domnul şi cîntărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mîndria, va veni şi ocara, iar înţe lepciunea este cu cei smeriţi. Nepri hănirea poartă pe cei drepţi, iar strîmbătatea prăpădeşte pe cei vi cleni. La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mîniei ; numai dreptatea iz băveşte de moarte. Dreptatea nete -

266 S ÎMBĂTA riţi neîncetat, lauda credincioşilor fiind drepţi va fi mîntuit. De propăşirea celor

drepţi cetatea se bucură, iar cînd pier cei

Aliluia, glasul al 2-lea, cu stihurile si fără de tă de : veselie. tropar e l e ,lege g l a ea s u l tresal al 2 -lea A p o s t o lPrin ilor, binecuvîntarea oamenilor drepţi mucenicilor şi p roorocilor... , S l a v ăcetatea ... Po m e n e ş tînainte, e Doam n e .prin .., Şi a c u m . .nelegiuiţi . Maică merge iar gura celor S f î n t ă . . .ruină. Cel nepriceput urgi seşte pe ajunge D u p ă i nlui, t i i a iar Cat i s m ă , cu s ebună p u n- chibzuială Sedelnele aproapele omul m u c e n i c i ls oÎrM d cItM oIiN hE , Aa e glasului ce va ii Bi Ăn T AO D Ţl A tace. de rînd, Slavă..., a morţior, Şi acum... a Născătoarei ; apoi citire din ( ai tea Facerii. Şi îndată : Fericiţi cei fără prihană... Apoi Sedealna morţilor, glasul al 5-lea : Odihneşte Mîntuitorul nostru... şi a Născătoarei : Cel ce ai răsărit... Pentru toate acestea s-a făcut arătare la Sîmbăta din a doua săptămină. C Λ N O A N E L E Canonul din Minei, ol hramului şi Palru cîntarea, după rinduiala lor. Şi se citesc Cintările din Psaltire. Nu se z i c e : Să cîntăm Domnului..., < i îndată se zice irmosul Minciului, precum s -a orala! la Sîmbăta din a doua sapta - mină. P Λ T R II C I N T A R E A Alcătuire a lui losif. Cinlai ca a 6-a, glasul al 4-lea : Irmos : Venit-am intru adîncul mării...

voi, mucenicilor şi mari spriji nitori. n groapă prea adîncă ai fost pus, Cuvinte ; pentru aceasta dăruieşte odihnă şi iertare de greşeale, celor ce au murit cu credinţă ; pentru sfinţitele rugăciuni ale mucenicilor.
A Născătoarei :

neîncetate,

Altă Patrucintare Alcătuire a lui Teodor,

Ca să te lăudăm Fecioară cu gla suri primeşte aceste glasuri ale

noastre, pe tău să g l a s u l aşi l 8 -roagă lea : Irm o s Fiul : Prim eştem ă luăm pe curăţire de greşeale.
mine...

cum este prăznuirea muceni cilor ; să ne adunăm şi fericind luptele lor cele preacinstite, să lău dăm pe Hristos, Cel ce i-a încunu nat pe dînşii. Eu dumnezeiasca dragoste a lui Hristos fiind aprinşi, peste cărbuni de foc aţi trecut ca pe nişte rouă, lăudîndu -L pe Dînsul, fericiţilor mu -

eemci.
Slavă..., a Treimii :

•·

u picaturile sîngiurilor aţi a - dăpat inimile celor binecre - dincioşi, iar taberele necredincioşilor de faţă le - aţi înecat în ele, pur tătorilor de biruinţă, cei ce sînteţi vrednici de laude. Slăvind cu mădularele voastre pe Stăpînul a toate, sîn teţi acum mă

I e Tine, presus cu Ş i a c Treimea u m . . . , a Ncea ă s c ă mai toarei ·
stăpînia şi dumnezeiască Unime, lumină strămoşule, saltă,şică din ;ră dăcina şi lesei lumini Te laud, viaţă vieţi iMintea ta, din curata a răsărit floarea sfinte, vieţii, şi Cuvintul şi fiică Duhul Sfînt, întreit Hristos pe unul Dumnezeu, Dumnezeu. Cel ce a mîntuit lumea.
9
7

Stih : Minunat este Dumnezeu sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

întru

De

foc,

de

sabie

şi

de

moarte

ne-

temîndu- vă, aţi păzit mărturisirea

Styl« : Sufle t e l e l o rîntăriţi intru [ NbA un T ă RtE ăI ţA i s S eÀ v Po Tr AMINÀ mintuirii, fiind dc Hristos s ă l ă^ şlu i ş i sslobod e m i n ţ i a lîntru or va m o ş t emorţi n i p ă m îfiind n t u l .' eşti cei tencitilor. 1

A ROSTULUI
mo·'

Altă Pdtrucînlerc

267

stăpînitor al vieţii şi al morţii, odihneşte pe cei pe care i -ai luat si-i sălăşluieşte în curţile Tale, Iubito rule de oameni.
Irmosul ! Apoi ectenia şi condacul morţilor : Cu -e mă «de s f i n rimeşte ţii odihn ş t e . pc . . , mine, a p o i i c cel o s u lcuprins : Tu îns uţi e ş t i f ă r păcate, ă de moa rte... (caută - l e oa I a - S«meni, îmbăta multe Iubitorule de d i n a dcad oua să p t ăîndurările niina). care Ia Tale, «ca pe

Cel ce ai izbăvit prin înger...

el cc ai arătat pomenirile cin stiţilor mucenici a fi bucurie Bisericii Tale şi veselie sufletului, bine eşti cuvîntat în veci Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.
1

u minţim Ţie, Hristoase, nici Te tagăduim, strigat -au mucenicii în mijlocul chinurilor, uimind pe jude cătorii cei fără de ;t o bine Şi ac um... , a lege Născă a r e i :eşti cu proorocul, C î nDoamne, şi mă vântat în veci Doamne Dumnezeul tarea a 7-a : Cum ai născut ca o maică, şi «mîntuieşte». părinţilor noştri. Irmos : Cei trei tineri din Babilon... fecioară ai rămas ? Pe Dumnezeu am născut, nu cerca în ce chip, căci cîte Slavă..., a Treimii : ui te- ai asemănat, suflete, pof voieşte face, zice dumnezeiasca tind patimile celor cu adevărat fără dc fiinţă în trei Feţe cinstim : a i nea. minte ? Pc cine ai avut să te întreacă Tatălui şi a Fiului şi a Duhului, stri cu păcatele ? Strigă dar lui Hristos :Mîntuieşte - mă, S t i hcu ; S f i n ţ i l o r , c a: r eBine s i n t eşti p e p cuvân ă i n i n l ul gînd proorocul L u i , în m i n veci u n a t e Doamne a f ă c u t D Dumnezeul o m n u l t o a t e vpă oile Bunule. tat Sale, întru dinşii. rinţilor noştri. Sfinţilor, rugaţi îndelung pe Cel cc Ceată a mucenicilor de Dumnezeu Se odihneşte întru sfinţi, ca sa aleasă învredniceşte pe robii Tăi a fi sfinţească întru aceste sfinţite zile închinători dumnezeieştii şi de viaţă gândurile tuturor celor bineciedin făcătoarei Cruci a Mîntuitoru - I ui. O
Γ··w

ciosi.

Preaînalte, Cel ce eşti bogat hitiu milă şi bun, dă iertare robiloi Tăi, celor ce au adormit mai înainte, iîn duindu- i pe ei în cetele stinţiloi, ca un iubitor de oameni.
A Născătoarei :

Stih : Fericiţi sint cei pe care i -ai ales şi i-ai primit Doamne.

împărate fără de moarte, vistie rul vieţii, învredniceşte vieţii Tale celei veşnice pe robii Tăi, pe care i -ai ales, întru credinţă şi întru nă dejde.
Irmosul :

Născut -ai mai presus de legile fi r i i pe Z i d i t o r u l , Cel ce S- a făcut om. Pe Acela d a r roagă -L, P r e a c u r a t a , sa treacă c u vederea nelegiuirile şi P a un 11*1*' tllt
LirOI ·

Cel ce ai izbăvit prin înger pe ti «neri din foc, şi cuptorul cel ce su «na ca tunetul l- ai prefăcut in rouă,

cu adevărat. Binecuvîntăin pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Siintul Duh..«tori în cuptor. Dumnezeu.. Dumnezeul lui Israel. mer . hinurile cele arzătoare ca fo cul. cu bucurie aţi strigat : Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul... mucenici. cele de Maică. Preacurată. ca nişte biruitori au strigat: Bi necuvîntaţi lucrurile Domnului pe Domnul.. mîntuieşte sufletele noastre. Stih : Minunat este Dumnezeu sfinţii Săi. Do amne. toţi credinţă să strigăm : Treime cea în tru o Unime.. uşuraţi toată du rerea inimii.gînd la luptele cele cu durere. pe mine cel stri cat cu patimi trupeşti. suferindu. rugind pe Dumnezeul tuturor.«necuvîntati toate lucrurile Doninu9 «lui pe Domnul». Domnului pe Domnul.mă prin post şi Ca nevoinţa ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel prin rugăciu nilor. ca să Te laude pe Tine. Cel ce ai stricat puterea morţii cu învierea Ta cea din morţi.L să mîntuiască pe robii Săi.. S t i h : Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pă mîntul. dumnezeieşti fără de păcat. şi ne mîntuieşte pe noi. Irmosul : Să lăudăm.ne.vă la desfătarea cea fără de durere. Născătoare de Dumnezeu. şi să ne închinăm Domnului. cei Hristoase. Şi acum.268 «bine eşti cuvîntat Dumnezeul pă . fecioară şi maică te -ai arătat.«rinţilor S I M B Ă T A Fiului sfîntului împreună Duh şi Tatălui şi Prea cu noştri». născînd fără bărbat pe Dumnezeul tuturor.. Cei ce ati schimbat cele de sus cu 9 cele stricăcioase. trimite milele Tale tutu ror . a Născătoarei : u minte fără de temere. bine să cuvîntăm. pe robii Tăi să se închine si să vadă fă β cătoarea de viaţă Cruce a bunătăţii Tale. re Irmos Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători. mîntuiţi . Tabăra mucenicilor cea din oastea Iui Dumnezeu învingînd înşelăciu nea.. Λ Născătoarei : Cu rugăciunile mucenicilor învred - niceşte. Cântarea a 8-a : Irmos : Mîntuitorule al tuturor. ati suferit dureri tru7 I u.reală. împreună cu focul «şi văpaia călcînd -o au cîntat : Bi. mucenicilor.au mutat. şterge păcatele noastre cu rugăciunile tale Cu rugăciunile mucenicilor Tăi. şi mutîndu .le ca pe o răco . întru peşti. dăruieste -le iertare datoriilor A l i a şi P aodihnă l r u c i n l adumnezeiască. Cinlarca a 9-a : Irmos Eva. Dumnezeule cel milostiv. mucenicilor. odihneş te cu aleşii Tăi pe cei ce s . cîntindu-I şi preainălţindu-L pe Dînsul intru toţi vecii. f . Hristoase Mîntuitorule. şi ce strigăm : Binecuvântaţi lucrurile celor ce s-au mutat din viaţă Ia Tine. inerii cei de Dumnezeu cuvîntă . închinîndu . Deci roagă .

în vremea postului iertare de greşeale şi bucurie ves^ mea.Ι ΐΛίΙΙΝΑ pe Stăpînul cel preabun. Ceasul î n t î i şi otpustul. învredniceşte pe robii Tai. întru voi. Şi Apostolul din de Epistola către a m o morţilor. ‟ Λ POSTULUI 269 S h : inţilor. si te lăudăm Născătoare de > Luminează «Dumnezeu Fecioară. a se împărtăşi luminii Tale celei neînserate şi veşnice şi desfătării celei dulci. Evanghelia la Marcu şi Evrei alta. cărarea cea celui cu Hristos. ^. A Născătoarei : nde izvorăşte izvorul vieţii... s . 223). ca să Te slăvim pe Tine cu frică.. şi cercetează lumina fetei Tale. Bine este a ne mărturisi. Stih Fericiţi sînt cei pe care i-ai ales şi iai primit. Mă r i i n u -ce te p e t iinimă ne. Slavă. ăm inC t iei ceS f sînteţi rugători tul Lui.. Si acum Nâsc. lăudînd răsplata luptelor lor. voastre. că ai născut «pe luminile ochilor sufletu lui meu. .. po menirea mucenicilor. muce nicilor. focul s-a stins.îlnai'<“i •le blnecuvinlăm pe Tine. Cel ce eşti singur bun.. Fiule > 7 al lui Dumnezeu.. Il 1 F Feric irile glasului . Dumm . ca sa ne împărtăşim măririi acelora. pazeş c i cei ce Te preaslăvesc pe line. rţilor. cei ce au adoimit întru nadej dea învierii. L cu rată te fericesc. 223). de . De bărbăţia voastră s -au temut foarte fiarele. şi . p. să ■·_■ n e '< dă ruiască tuturor.. credincioşilor. Cel ce Te a. credinţă luminii strig s-a către făcut tine preasfîntul aceasta : tău cu Preacurată. mii din Fecioara Ş > ai ridica tea mîntuirii noastre. Şi acum. în trei Feţe. lumina şi viaţa Stăpînie dumnezeiască.. . minunat este Dumnezeu. . Irmosul : ocaş pîntece... acolo aşază pe cei ce s au mutat la Tine. (vezi p..ne pe toţi să vedem şi să ne închinăm Cru cii Lui.. arcurile s-au sfărîmat . Cel ce stăpîneşti pe cei morţi.c.. Părinte şi Fiule şi Duhuie Sfinte. învredniciţi .ă săvîrşim. J toată Tieimi i : Lire mai presus stapinia. S l a v ă . caut -o la Simbala din a doua săptămînă. Ceea ce eşti bucuria îngeri lor. lsr»el. Unime F Μ I N I N D A Cel ce ai împodobit. c e l o r c e s pentru î n t p e p lume. Pentru 9 Mărimu -te pe tine Maica lui Dum«nezeu. altul al Cliinonicul zilei şi al morţilor. ubit orule de oameni. Mîntuitorul sufletelor «noastre». Prochimenul zilei şi al morţilor...mi arată Altă Palr u c i ndreaptă l a r e i n n omie.. minunate a făcut Domnul toate voile mucenici ai lui Hristos. LA 1. I I U R c. (învăţătura pentru Laude şi pentru Stihoavuă. cu ru găciunile Sale intru dînşii. Doamne.

strigînd: SIMBATA SEARA EA VECERNIA MICA IJ U M I N I ( ' A A T R E I A Λ S F I N T U L U I Ş l M A R E L U I ROST 9 *> .. cinstită Cruce... şi ce liţa. ai luat fără de întinare trupul nos tru şi La Doamne. veniţi credincioşii să cădem la el cu trică. să cădem la el cu bucurie şi cu deschis tuturor celor ce vo . cel cinstit. cu credinţă Crucea Ta şi suV cum ostile îngereşti însoţesc lemnul VIATĂ FĂCĂTOAREI CRUCI trestia şi cuiele .ai răstignit şi ai murit... Iisuse preabunule. iar lemnul cru cii l-a postul.a să ridici blestemul Iui Adam.iese să se frică. glasul al 6-iea: Te.1. şi cheamă pe toţi credincioşii la închinare. buretele. se pun patru stihiri podobnice. Pentru SI aceasta cinstim SE TE ÎNCHINAREA CINSTITEI DE Podobie I :N Î nCARE gereştil e p SĂRBĂTOREŞ uteri.a şarpele prin lemn Ede nul Deci veniţi cei ce vă luminaţi cu cel de demult . înconjurîndu. cu bună cu cernicie rem să vedem învierea Ta. strigat-am. ncuiat. strigînd cu credinţă : Bucu ră -te curăţească prin post şi prin lacrimi. întărirea lumii ţde două oriŢ Deci văzîndu 1 p e acesta pus înainte.

glasul al 2-lea : Podobie : Casa Piratului. şi vă în chinaţi aşternutului picioarelor Lui. O aşază pe sfîntul ant iinis. să slăvim pe Hristos. că sfînt este ( p s . s i d u p ă l ă l ă i te ou al re e. Cel ce s-a pironit pe dînsa.... părinte ! Iar preotul : Binecuvântat este Dumnezeul nostru.a sP er m en eîa nostru trăluceşte. din cursele morţii ne . ( ondacul. .. mergind înainte paraclisierul cu două făclii aprinse. şi cădind cinstita cruce... .a văzut porţile pe Tine pironit rpe A I R E I A A P O S T U L U I celoi ce te iubesc pe tine. troparul Crucii : Mîntuieşte. r ds m aD i up su î n ap in to ea t ie tc eu i vâ Cn rt ue ca i z ăa ee * c it eş te ua plă o b ct ee i a . lemnul cel văzînd ce este nălţat pe Cruce pentru oameni. . La Doamne. tînguindutecu : Slavă milostivii ii Tale ! A p o i : A c u m l i b e r e a z ă . prin lemnul Crucii. Slavă.. Bucură-te cămara. mişcă .. lu m in a. Doamne. strigat-am. Apoi : Stinte Dumnezeule. 73. prin care a trecut mâhnirea lacrimilor. ceea ce Te.... şi credin ţă să . . se pun 10 stihiri: 3 stihiri ale învierii din Octoih.l sărutăm.. 271 şi binecuvântează moştenirea Ta .. şi cu dragoste dumnezeiască te primesc. Fecioară. credincioşilor. sţidă i gat mîntuire.. a z ea sf n t:ă T r e i m e . .. împăratul nostru. prin careaine nouă Hristos pe Fiul tău..C . poporul Tău. Apoi. LA V E C Γ R N 1 A M A R F Stihirile Crucii. Cuvinte al lui Dumnezeu. ruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte... Şi acum.dirii celei de demult. ridică preotul cinsti la Cruce cu discul pe cap şi o duce la sfîntă masă.a născut fără de sămînţă s -a tînguit strigînd.P s a l m u l î n c e p ă t o r .am izbăvit. dăruind răsplătirile postirii robilor tăi. Davide.ne de legăturile o sîn. Să înălţăm popoare. Ciuce. şi 1 (tenia mică si olpuslul. şi vă închinaţi la aşternutul pi cioarelor Lui. Vai mie. noi credincio şii. ..i. a s e cerurilo menea : Deschide. Fiul meu preadulce ! Ce smerenie este aceasta. . Stih : Iar Dumnezeu. mai înainte de veac a făcut mîntuire în mijlocul pămîntului (ps.13).. zice diaconul : Binecuvântează... celor ce cer cu credinţă ocrotirea ta cea bogata si mila ta cea mare. Cruce a Domnului.am mutat.. . ru Sc f iin te Da usm ne i . . Şi acum . şi Ia veselia cea neîncetată ne . înălţaţi pe Hristos. . Doamne.. 3 ale lui Anatolie şi 4 ale cinstitei Cruci. Stih : înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru. pe care o pune ă s. Dumnezeul meu ? Cum rabzi pa timă de judecată nedreaptă.S l a v ă . ino acum împreună cu noi. Arată bunacuviinţa frumuseţii tale. Cel ce eşti fără de patimă? Laud cu cîntări înfricoşătoarea şi nespusa pogorîre a Ta. ceea ce eşti de Iunie dori tă .. . 98. pus înainte.ţi alăuta cîntînd. cu Ciucea Ta păzeşte pe poporul ΠΠ w LA ST I HO Λ V N A Stihiri prosomice. Troparul. şi după Tatal nostru. a N c ă Slavă. Şi acum. bi iau..r e d lo ă n o aip apoi se citeşte* Catisma iutii. lai după otpust. < înd Te-. glasul 1 : intuieşte.. poporul Tău.5). luminatele fulgere ale harului tău în inimile celor ce te cinstesc pe tine.Cruce. Preasfîntă Treime.. in locul Evangheliei. intră preotul cu dia conul şi cu ecleziarhul in veşmîntărie şi se îmbracă preotul şi diaconul . glasul al 5 -lea: Podobie : Dezlegîndu. ce re tulcin bs in ...

. zicînd în : O... Şi acum. semnul cel nebiruit al creşti nălătii. . > ca să supună O pe reşti . şi sa cunoască adevărat. spre gustarea cea amară a mîncării din învierea cea de obşte a neamu lui pomul cel de demult. o dala : Mîntuieşte. şi şi pă cu timeşte voind.ne şi nouă acum să ajungem la Patimile Iui Hristos si la înviere ! __ ^ 9 cei în nevoi.. ne cu fruct vederea pe noi ce din trece al cărei gustînd. (de doua ori) si al Crucii. Cel ce pizma ucigaşului de oameni. cel ce este Văzîndu . a : Veniţi amîndoi cei care 3 9 9 aţi căzut din ceata cea de sus.a rupt . după obicei. să se dăruiască nouă mare milă. Cel ce ai ajutat în război minte s-au sculat si Puterile îngepreablîndului David. Ş despicat i a c u m . s-a schimbat de frică şi s . glasul al â-lea : Bucură . zidul cel dimprejurul Bise ricii . prin care se alungă taberele demo nilor şi împreună se veselesc cetele îngerilor. prin care s.a pierdut şi a în cetat blestemul. Cruce purtătoare de viată. iertare . al învierii.272 Bucură . . ca strigaţi către el cu credinţă : Tu eşti un împărat. Ieşire : Lumină lină. cele de demult . Iar de nu este Priveghere. am cei dobîn sîntem ameninţaţi iarăşi cu depărtarea dit nestricăciunea. Eden clintii mare milă. . Iată vine prea omenesc.. tă ria cea neclintită. se zic tro parul învierii : Slavă.Răbdato ..se după obicei Preacurată Maica Ta. şi adunările credincioşilor prăznuiesc.l şi Teai milostivit a iscăli pentru noi. limanul mîntuirii. lumina şi pămîntul s . 9 Slav ă. Arma cea nebiruită. Arată. pie trele u catapeteasma S l as-a vă.. ceea ce dă ruieşti lumii mare milă. LA L 1 T I E Stihirile hramului.·. raiule cel frumos al Bisericii. Milostive.a clătinat .. lauda preoţilor. spre poporul Tău. Şi acum.. a Născătoarei : Dogmatica glasului. Făcătorul şi A S T I II O A V N A Ziditorul I tuturor. mărirea mucenicilor. glasu l a lîntîi 3 . f cioşilor.a tînguit . D U M I N I C A Cruce purtătoare de viaţă.. ce se luptă împotriva noastră ca Şi acum. luînd adevă ratul de la cel Tine. cele ceCruce sînt depreacinstită. îndelung. SI avă... pe Tine. al Născătoarei de Dumnezeu. Doamne. pentru ai primit răstignire de bunăvoie.. şi prin trestia crucii cinstitul lemn cu adevărat.l e-ziditi. alergînd cu bucurie îmbrăţişaţi . Troparul. Cisi Te mi1 os tiveşte... întărirea credin 9 7 > i' . ecleniile şi celelalte. şi cealaltă urmare a Privegherii. Armă nebiruită îm potriva demonilor. soarele şi -a strîns Stihirile Octoihului după Alfu -ViU.te..rule. Ia care sîngerîndu. Unule. pentru mintuirea şi arma Crucii surpă pe vrăjma şii noştri. Prochimenul : Domnul a împărăţii...Ţi degetele cu vopsele roşii.Te toată făptura răstignit pe cruce gol. nu sprijinul nostru. . morţii din mor Doamne. usa raiului. pomul nestricăciimii.. Dă . spăimîntat..au neam. mi cel des alt iii împreună război nune ! Judecătorul se judecă cu credinciosul nostru popor.. poporul Tău. rugîndu. spre noi milele Tale înnoirea lumii. care ne -ai înflorit desfătarea slavei celei veşnice. biruinţa împăraţilor. . podoaba cuvioşilor cu adevă rat. că Tu eşti Dumnezeii şi că spre Tine nădăjduind bi ruim .te. glasul 1 : Născătoare de Dumnezeu. gşi lasu l al 4-lea : templului s. prin Hristoase Dumnezeul nostru. şi Te scoală şi biruieşte pe un cei atotputernic.. al Crucii.a înghiţit puterea morţii şi ne am înălţat de pe pămînt Ia cele cereşti. s.

z e u să Du up cie ec h pi sn aă lm n e s ts ee c a u t e prin învierea lui Hristos moartea s -a t io pm i cn uu l ld e. Slavă.o să pusă spre lui închi nare. a învierii .. Şi acum. D Cu rm uc ie i .. sufleteşte bucurîndu -ne. glasul al 8-lea. a Treimii : u lemnul a golit întîi vrăjma şul raiul... Slavă. Se cîn troparul învierii de două ori.L.. Să laude cu un glas cerul şi pă mîntul. (caută înapoi.cînd moarte ... Antifoanele glasului.. Deci pe Acela roagă ...273 A TREIA se :i nN CC ăa n do ean se le v aî nîSă nite îm a nla te p na ur ie -A ea v r ip i l ştie ş i Ia e ă sr câ ăz to i rPOSTULUI d e T R I C Î N T A R E A Cîntarea l-a. Şi acum.. învrednicin . Adam sculîndu. după Polieleu. Şi acum. Pe aceasta să o sărutăm..figîndu. al Născătoarei . glasul 6 : Stih : Miluieşte-mă Dumnezeule. Podobie : Porunca cea cu taină.. Sedealna Crucii. la li tera D. Că revărsînd razele cele luminoase ale învierii Iui Hristos. Părinte şi Fiule şi Duhule. că strig către tine ca şi către o însufleţită şi te sărut.. Şi obişnuitele Sedelnele învierii.. iua aceasta este a închinării cin stitei Cruci. ne es zte ui i n pe şiic a d n sT e rc aîu te ip l cd li ar e s fa irş că rţ .. Catisme. Pe care văzînd . împreună strigăm popoare. rată -te Crucea Domnului cea mare . La mulţimea faptelor mele. D . aceasta. De este hramul cinstitei Cruci. că pusă este înaintea tutu ror preafericita Cruce. Slavă. Şi acum. iar lemnul Crucii în. pă zeşte lumea Ta. şi prin acea preacurată naştere aduci pe Făcătorul tutui or.a umplut de toată bucuria. Să o sărutăm deci toţi. Toată suflarea. pentru mîncare adu .. Irmos : Ziua învierii. Fecioară. pe Hristos Dumnezeu.. Unime întocmai puternică în sfat. al Crucii. lumina bieţii a răsărit.. pentru aceas ta strigăm cîntînd cîntare de biru inţă.. In cărările mîntuirii. lpa sfirşitul cărţii. să .. pe care fiind pironit trupeşte. Dum nezeu. a Născătoarei r \ eştiind nicidecum ispita de băr bat.... ai născut prunc fără de sămînţă . la pagi na 7). arată -mi acum dumnezeiescul chip al frumuseţii tale.. le pune înainte. e glasul Octoihului. Psalmul 50.. veniţi toţi la dînsa.. Gavriil zicînd ţie. sufleteşte bucurîndu -ne. stihira. nostru Teodor Studitul.se în pămînt.a jertfit.. a adus oame nilor îmbrăcăminte de viaţă şi toată lumea s . învierea lui Hristos văzînd. Apoi.r i so ăd . DUMINICA DIMINEAŢA De se va întîmpla praznicul Buneives tiri în iua aceasta de prăznuire este că D mă in cia ş aîs n r ii i.c u al ăe tu siftiu nlt u lu iii P u : H. Evanghelia Utreniei. Unime după chip...du mă a fi închinător laudei tale . p e 8 .. glasul 1 BD uu nm eiv ir D u6 min Cir u c iT i .. Fecioară.. glasul al 8-lea : Uşile pocăinţei deschide-mi. Hristos s. C A N O A N E L E C Treime după Feţe. şi se cîntă arătat deşartă .se dănţuieşte cu bucurie . cu credinţă: Plină este de slavă casa Lui. în voinţă şi în stăpînirea puterii.... ălr ai n l itte elr ai ic ntte ar ai.. pace dăruindu -i. Slavă... ce va fi de rind.

Doamne.a ars. . prin ea cădem înaintea Ta. Unule. Şî gustînd din lemnul mîntuirii. am aflat mîntuire din pati mile păcatului. a Nascâiot» -J : de Dumnezeu Fecioară. Bucuria cea pentru închinarea Crucii Tale celei purtătoare de via ţă. viat . întîmpinare facem preasiintelor Tale Patimi. să ne închinăm credincioşilor cu bucurie Crucii Domnului. Doamne ... iieuuu: Şi acum. curată . Stăpîne Hristoase. de «că Crucea Ta pe piatra credinţei. întru care ne şi lăudăm. in trei Moise a văzut cu închipuire.. astăzi întimpinînd-o. de demult ipostasuri cinstesc. miluieşte -ne pe noi. căci cu dînsa se fac tămăduiri celor bolnavi întru păcate .a sfinţit. roagă tău. că cel pe care l -a înghiţit iadul cu poftă. întru Care neam botezai. Stih Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi va închinaţi aşternutului pi cioarelor Lui. tăind Cintarea a 3-a : D U M I N I C A marea cu toiagul. lumea. tirania vrăjmaşului a pierit « cu cu moartea. Astăzi s -a împlinit cuvintul pro - orocului . «ca să nu se «năvălirile numai Tu vrăjmaşului însuţi eşti sfînt». Arătat .. biruim. Fiul lui Dumne zeu miluieşte -ne pe noi. că precum pe după chipul Fiinţei : Pe Tatăl şi pe Fiul şi acela văpaia nu l .. clatine gîndul celui Stăpîne meu rău .zeirii. cîn - S E D E A L N A . pe care a închipuit-o oarecînd Moise cu palmele..pînd cîntare de bucurie. . Sfinte .. ci din izvorul lumină rii.. I s-au clătinat. mironosiţelor femei . pentru care Te slăvim pe Tine. pe Amalec cel netrupesc şi ne şi mîn tuim prin ea.. omorînd moartea si mîntuind toată > Crucea Ta.dînd-o. glasul al 6-lea : «tînduŢi cintarea Irmo s : Ve n i ţ i s ă b e m ieşirii.ai nouă mintuirea Ta. ărutînd acum Crucea Ta. C a la v asie : > 7 plîngeţi.. eniţi să cîntăm cîntare nouă.Hristos ! zis -a îngerul tele noastre. tău focul Dumne . întru cîntări lău .vă ! Astăzi este mîn 9 luirea lumii . pe cel ne despărţit în rug taina ta. să ată a înviat mîntuiască suile . . s. a Născătoarei : ăscătoare Slavă. Pentru rugăciunile Născătoarei de Crucii Dumnezeu. prăznuind pierzarea iadului . pironit pe Cruce s şi aj ă în din morţi. că siînt este. nu I 7 V e un Dumnezeu iară început. Hristoase. «Dumnezeule». l -a liberat cu cutremur. Şi acum. iubitorule demorţii oameni. înce .. Hristoase. Cu ochi şi cu buze curate. b ă u t u r ă nHristoase ouă. Numai cît s-a înfipt lemnul Tale. închinîndu-ne Crucii iui Hristos. pe care le-ai suter it ntăreşte . pe Dum C i n t ape r e a Fiul a -t-a : um o s Hristos . aşa nici pîntecele pe Duhul cel viu. Care de bunăvoie a primit a fi tra . ca Hristos S-a sculat din mormînt.274 «Israel. eniţi credincioşilor să scoatem apă nu din fîntina care izvorăşte apă stricăcioasă.mă. La dum n e z e nezeul iasca nostru. că iată ne închinăm la lo cul unde au stat picioarele Tale . temeliile 9 Slavă. ei mergînd spuneţi Aposto lilor : Bucurati. Doamne. Hristoase....

mai înnoit neamul omenesc. a mîntuit lumea ca un milostiv. a Născătoarei : Numai tu. Slavă. o Domnie pe un scaun.se înainte. în pămîntul nemu ririi. Dis. a Treimii : Laud trei ipostasuri ale unei Dum nezeiri. a N ăscătoarei a : . o totul fără prihană.de dimineaţă Te lăudăm pe «Tine.. stăzi se face bucurie în cer şi pe mîhnirea cea de moarte de la marginile pămînt.ai arătat între femei odor prea minunat. luminătorul cei mare de Cîntarea a 5-a : «cutremur fiind cuprins şi -a sirîns «şi ascuns razele zidirea j j i şi u oa. Pe Cruce văzîndu -Te pe Tine. prin C a ere ai Născut . 9 · . Hi ist os. Si acum. pe care a cum sărutînd .. ca şi cel mai dinainte. că tu ai înnoit firea.Ţî vom aduce Ţie. Doamne. pe care Hristos răstignindu -se.a ţintuit trupul Tău cu piroane . o împărăţie întocmai. lucru în fricoşător . Lumina neapusă. a Treimii : Slavă... rămînînd ia răşi fecioară ca şi mai înainte.pentru mîntuirea lumii. u toată mîneca re aclîncâ O A fărîmînd moartea. stra u . >> Să ne apropiem curăţiţi cu postul.. izvorăş te celor ce se închina ei har puru rea curgător. du. Ie. s : Să mîn e c â m c. spre desfătarea împărăţiei cerurilor. % ÎiţlJIrX es c cu veselie astăzi cetele îngerilor. căci cu ea ai sfărîmat taberile demonilor. că numai naş terea ta ne pe noi la lumină neînse a fost fără de sămînţă. pe care s . ca uncea Atotputernic.. mîntuind neamul omenesc. ale Firii adică celei singure prin Sine fără despărţire .ai după legea firii. cacî Cel ce S. pe un Dumnezeu întru o fiin ţă .«flînd pace prin Crucea Ta. întreit iericita Cruce . Şi acum.. cu căldură să sărutăm lemnul cel preasfînt cu laude .a vărsat sînge le Tău cel preasfînt şi s . că aceasta punînclu. Hristoase Dumnezeul nostru. ceea ce eşti cu pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul. pentru închinarea Crucii Fale .. Catavasie : Trei împreună fără de început slă vesc. ca un indurat. de gîndit şi de spus. Doamne. avînd lemn purtă tor de viaţă Crucea Ta. o Stă pînie veşnică.ai dat cinstita Cruce să ne în chinăm ei. Hristoase ? Că ne . chemîndu. tale este înfricoşător şi p ' Cîntarea a 6-a : Irmos : Pogorîtu-Te-ai în cele de dedesubt. Puternice. curată te . Hristoase.. näselnd fără de sămînţă. ai înviat ca un mare împărat. 01 Alt rai s.. Mîntuitoru I $ ăsârit -ai din mormînt lumii. lumină întreit strălucitoare.cind nestricăciune şi micşoriiu . din care pr in atingere luăm nemu rire. Ce. ca se arată lumii semnul l ui lumii.. în u Catavasie : nime neamestecată.ne pe noi din cămările iadului. mărturi sind pe Tatăl fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfînt.a născut din tine este Dum nezeu adevărat. o îm părăţie întocmai stăpînitoare. Mîntuitorule îndurate.a cunoscut Biserica.o Iti mulţumim.. Felul naşterii «rată».dar «cîndupresus de lege ...

. lăudăm legăturile Tale. să o porţi pe umeri şi să Te înalţi şi cu trupul să Te răstig neşti pe ea. Daca Dumnezeu a fost răstignit pentru noi. morţi fiind faţă de patimi.ne întru cîntări lui DUMINICA dumne stat. oare nu trebuie ca şi noi să lucrăm mai mult pentru EI ? Nevoinţele noastre ni se uşurează cînd ni se aduce aminte şi de nădejdea slavei ce ni s-a dat prin Cruce.. să strigăm Dumnezeu iad : Intraţi iarăşi în rai. Slavă. tot aşa . că izvorăşte izvor de sfinţe nie tuturor celor din lume. simţirile -mi tulbură duhul şi mă silesc a lepăda din mine pe Adam şi pe cei din Adam.. apoi acesta. sărutînd Crucea Dom nului . cine este Cel ce a înfipt piron în inima mea ? Cu su liţă de lemn m. Căci după cum Mîntuitorul nostru urcindu se pe Cruce. Unime Duh. La cele dinăuntru ale mele m ă doare. «şi a ieşit din tru lisus Hristos şi să ne mingîie. cu s imţurile adormite şi potolite din pricina amărăciunii postului. să ne sprijine. lemnului celui preadorit.o. şi Trei mii întru o fiinţă mă închin . Se împlineşte glasul scriitorului de tîlharilor şi una Dătătorului de viaţă.a văzut pus în pîinea Ta proorocul cel plîngător. Şi acum. Iona «mai înainte l-a însemnat în pînte . In această zi. ceea ce eşti mieluşea neîntinată. i c o s Trei cruci a înfipt Pilat în Golgota: două credincioşii. Mîntuitorul meu.. emnul pe care l.. Catavasie : să ne îmbărbăteze. Că ai năs cut pe Mielul.. a lost slăvit prin felul necinstit prin care s-au purtat oamenii cu El şi prin amărăciunile ce l-au pricinuit. ni se pune înainte cinstita şi de viaţă făcătoare Cruce ca è J cîntări : Că iată ne închinăm aş ternutului preacuratelor Tale picioa re Atotputernice. S I N Λ X A R LA DUMINICA A TREIA A POSTULUI MARE Sinaxarul din Minei. unui Dumnezeu. a . că lem nul pe ei iarăşi îi duce în rai. să ne aducă aminte de patima Domnului nos^ Chipul dumnezeieştii Cruci.a arătat. u Treimii : nimea în trei Feţe o laud. care îmi sînt daţi prin lemn . a zis celor de jos : O ! Slugile mele şi puterile mele. prăznuim închinarea cin stitei şi de viaţă făcătoarei Cruci. strigînd ce lor din zeieşti. Pe care văzînd -o iadul. in Duminica a treia a Postului Mare. Cel ce a şters păcatul lumii. Pe Care roagă -L îndelung. cu palmele întinse. cinstitei Cruci. a Născătoarei : întreită. luăm putere asupra vrăjmaşilor celor nevăzuţi. Sfînta Cruce pe care ai primit.«cele chitului. Pentru că in timpul postului celui de patruzeci de zile ne răstignim şi noi oare cum. Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Minune mai mare decît toate mi nunile întru tine s.dică Crucea Ta îndurate sărutînd .o. suliţa şi piroanele.a împuns fără de veste şi mă rup. sărutînd .276 ucurîndu. Hristoase. unei lu mini întreit strălucitoare. îngroparea. pîntecele meu se chinuieşte. pentru cei ce te laudă pe tine.

( el ce ai arătat organul morţii vistierie de viaţă. pe care lumea o sărută. dar în acelaşi timp să ne arate. semnul Lui cel împărătesc. în chip potrivit şi dumnezeieştii Părinţi l-au sădit pe acesta în mijlocul postului celui de patruzeci de zile ca să ne amintească şi de lăcomia lui Adam.. crucea Ierusalimul cel spiritual. adică Crucea Ta. Cel ce însuţi eşti binecu vântat şi preaslăvit. iar împreună cu el se bucură şi supuşii. năstrapă de aur. Cel ce s -a răstignit pe ea. Dumnezeirea cea în trei 9 Slavă. ci trăim. viind să arate biruinţa asupra morţii şi că are să vină cu slavă în ziua învierii.ne S od ihn ăx sp u f l a şiie . pe Dum nezeul părinţilor. învierea Lui. ne dă foarte mare uşurare şi ne pregăteşte să fim gata să primim pe împărat şi să scoatem strigăte de bucurie întru întâmpinarea Biruitorului. Cel rămînînd lumină Dumnezeul părinţilor. cădumnezeieştilor Fiul. ca cel ce doarme. ce însuţi eşti nedespărţită unitatea cea firească binecuvântat după şi preaslăvit. slăvit. sfinţeşte pe cei ce se în chină ei. păzeşte-ne de ispitele celui viclean. slăvind pe Hristos. l-a îndulcit. împărate al tuturor.cigînd pe portarii iadului cu dumne zeiasca putere şi ai sculat pe stră moşii cei de demult. Deoarece numeşte şi este pomul vieţii. pămînt sfînt te. prin lemnul cel de viaţă făcător celui va altă al de cinstitei îndulceşte patruzeci prin şi de de zile viaţă şi ne la se făcătoarei postului ce ne Sau Cruci. şi cu trei raze ale Feţelor strălucind.inîna de la mijloc a postului celui de pa truzeci de zile pentru următoarea pricină : Sfîntul Post de patruzeci de zile se aseamănă cu izvorul cel din Mera. că usă a lui Dumnezeu.. plin de veselie şi de bucurie pentru biruinţa avută. Iisuse. u . Dumnezeul părinţilor. lumină Tale si . : mîngîie pe noi care trăim ca în pustie pînă duce. După cum dumnezeiescul Moise cînd a băgat lemnul în mijlocul izvorului. Născătoarei : u eşti propovăduirea cea cu mul te numiri a tuturor proorocilor . Cel singur binecu vântat şi preaslăvit. ne fa ce pm e n oi venu ea a D au ail ta ă rS e l i c a ţ u p ă c u l a tuî osÎenelii P r " l i e n i S i « unui împărat sînt purtate înainte steaguri e lin şi sceptrul.. lumină Duhul. amărăciunea /V CC eî l nc le a ra eia i z ab7 ăva i t : p e t i n e r i . iar acel pom a fost sădit în mijlocul raiului. crucea cea de viaţă făcătoare. Doamne. a trimis înainte sceptrul Lui. născînd cu trup pc lisus Hristos.ai arătat. . el ce în suţi eşti milostiv şi îndu rat.. să ne bucurăm astăzi popoare întru în chinarea Crucii. Dumnezeul părinţilor. A fost aşezată Sfîntă Cruce în săptă . amărăciunii şi lipsei de trai bun ce ne face postul. Cel ce însuţi eşti binecuvântat şi preaslăvit. Şi acum. Dumnezeul pă rinţilor. prin pomul acesta şi înlăturarea osîndei lui. în Eden. sfinţeşte pe cei ce se închină credinţă Crucii aud cu Unimea.. tot aşa şi Domnul nostru lisus Hristos.. ănţuind cu lira de cîntări. din pricina asprimii. Hristoase Dumne zeule. in adevăr dacă mîncăm din el nu mai murim. Cel prea - . . 277 nviat-ai din mormînt a treia zi. explicaţie. tot aşa şi Dumnezeu. a Treimii : ipostasuri lumină este Tatăl. Patimi. iar in urmă vine şi el. luminează. Care ne trece prin Marea Roşie cea spirituală şi ne scoate de la nevăzutul Faraon. care ne umple de mult ă bucurie. prin puterea Crucii. Fecioară dumnezeiască mireasă.

precum profeţeşte dumnezeiescul David. mireasmă de viaţă. nevătămat s . si In degroapa leilor aruncat fiind oa ai sfărîmat si -ză«niei.ai arătat între maici fecioară.. fără amestecare. întuneric. Catavasie : Cîntarea a 9-a : irmos : Luininează-te.Catavasie : 278 el ce ai izbăvit pe tineri din vă . lemnul cel cu traşi dîn adîncul stricăciunii. Dătă .n . cîte treiîe osebite după .. «şi pe Cruce pironindu-Te. mirosim mirosul ceî de Dumnezeu insuflat. păzitoarea mea cea nebiruită. a strigat : S-a sculat Hristos. purtătoare de Hristos. Marie.te dumnezeiesc..d u . prin care am fost dumnezeiescului vas de mir. în lumea cea cu patru părţi . arăţi lumina care strălucirea ta razele învierii lui Hristos. născînd fără bărbat pe Mîntuitorul Hristos şi păzind pecetea curăţiei . ţie închinîndu-ne ei cu cre dinţă în de veci. că un Dumnezeu este peste toate în veci. Hristoase. Dumnezeul nostru.vă.cînd firea noastră cea omenească din adîncul iadului. Mîntuitorule atotputernice. Bucură . Eu. pe care Hristos şi -a înălţat capul. Crucea lui Hristos. de mai înainte cunoscînd a ii aceasta sceptrul cel înfricoşător al împărăţiei Tale. Şi acum.ne ei cu credinţă în veci.a păzit de a « îHris l mîncare lor.ai băgat în apă în această zi mirosim miresmele ? Crucea lui Hristos. 9 7 n mormînt Te. spune de faţă ce lemn a fost acela pe care l . toase. Cel «singur binecuvîntat. lemn de trei mai ori fericit celor înain te şi din cu Tu una dumnezeiască mireasă. Să salte cu laude toate lemnele pădurii. ipostasuri . Binecuvîntăin pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Siintul Duh. cel de un nume cu ele. te -am aflat pe tine pom de viaţa. Mai înainte închipuind Iacov demult Crucea Ta.a zc tî lu nie ă î-n te . mi -a izvorât viată : că venind de fată Tu Cel ce tii viata.I ş i p r e a înălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii. Crucea mea. pute rea cea tare asupra demonilor . ceî ce am murit prin pom. s-a închinat vârfului dumnezeiescului toiag a! lai ïosif. te. . 9 viată Dumnezeule.«zînduşi. văzînd lemnul Crucii. bine să cuvîntăm. sărutat astăzi . pe tine te fericim cre dincioşii în veci. Hristoase. că Eu am venit în lume răscumpărare. a Născătoarei : entru ce ţineţi acum miresme în mîini şi pe cine căutaţi? Tâ nărul care s -a arătat acum femeilor la mormînt. binecuvîntînd pe «Hristos în veci». Dumnezeu.ai pogorit. ridi. «recînd marele toate întreîncuietorile prooroci Da voarele înviat crucii pe morţii care strigau : mîinile şi în ai chipul întin . Să lăudăm. Cintarea a 8-a : Irmos : Această numită şi siîntă zi. învredniceşte pe Vino toţi credincioşii să ajungă Pastile. ai strigat celor ce ? 9 7 > 7 I O locuiau în morminte : Cei din legă turi dezlegaţi . Dumnezeul «părinţilor şi preaslăvit».. O fiinţă în trei Feţe slăvesc.«paie ai venit pe pămînt luînd trup. mîntui«re ne. Mormîntul Tău. Hristoase . că după chipul firii nu despart pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Du hul . Eliseî proorocule. căreia acum ne închinam cu credinţă în veci.ai dăruit nouă. > Slavă învierii Tale. şi să ne închinăm Dom nm u liu .. Să închinîndu.toruie ί Cruce.

ne sufletele Pen tru cu aceasta astăzi închinmdu. ea de sărutînd .FREI A ma închin astăzi strigînd : Sfintes -Λte nia A cu mărirea ta. rea tu eşti preacinstită şi Cruce. celei numite Doamnă ş i pur tătoare de lumină· u glasuri să strigăm şi cu cîn tări să slăvim cinstita Cruce. şi rugînd pe Domnul. luminăm dumnezeiescul har al Celui ce s -a pironit pe tine şi a surpat puterea vicleanului şi blestemul l-a ridicat. «Dumnezeul nostru. 9 lauda monahilor şi mîntui 7 «acum după vrednicie»... Cel ce s bunăvoie.. vedem înainte lemnul cel sfînt.. închinăm zilei Paş tilor celei luminoase şi lumii de bu curie. şi ne ie mă închin. repetând pe cea dinţii.. ş i 4 şi pod o b iprea i d i ncinstitele pace. şi cu frică îi stau înainte. Care s-a înălţat pe ea de bunăvoie. glasul al Patimi. toţi «credincioşii îl s lăvim si te mărim y P ntărirea Bisericii.te. vătăma rea protivnicilor. f sfinţeşte sufletele si Tatălui şi trupurile păzeşte noastre nerăniţi cu de puterea toată ta. încliinîndu te astăzi de trei ori fericitului lemn. căreia slujesc cetele îngereşti. credinţă S e p u nne 8 închinăm s t i h i r i c î n. şi să ne 4lea : Podobie: Ca pe un viteaz între mucenici. muntele cel mare. izvorul darurilor cel adăpat cu sîngele şi cu apa Stăpînului tuturor. puterea împă raţilor. Născătoarei .ne inimile ţie... Văzînd ne a astăzi cu pe pusă înainte cu cinsti tă dragoste să ne Crucea lui Hristos. Treimii după Feţe. Λ Maică Fecioară si adevărată 9 P «Născătoare de Dumnezeu. pe cei ce ne închi năm ţie cu dreaptă credinţă. împăratul nostru.o şi către ea să strigăm 9 a Treimii : : Preacinstită 9 9 Cruce. intru care S. săO c ajungem la Triod. şi a înălţat pe oameni . Catavasie : puţinate.. .a «înălţat cu trupul pe Cruce. Iar Dumnezeu.. pre cum strigă dumnezeiescul David : prin care noi ne-am înălţat de pe pă mînt la cer. Slavă.sfintei Cruci a Iui Hristos.. Apropiaţi . cele de mîntuire a lumii. POSTULUI LAUDE răstignindu -seL Apentru noi ■■■■«■■■MM·· acum 279 cu eseleşte . că sfînt este. întru tot fericită.o .. Luminmda învierii Slavă. pe Cel ce s.t îdăruieşte n d : 4 st ne i h i r nouă i ale î n v i e r i ica . făcîndu -ne fii prin Du hul. din t o i h . al prea . născut fără sămînţă pe Hristos. să ne închi năm ei şi să veselim răstignit credinţă. Şi acum. Dumnezeire sfîntă. săru tînd. ceea ce «ai · înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi la aşternutul pi cioarelor Lui..a Crucii: Podobie : Cu ucenicii să ne suim. Unimii după fire! Fiului şi Duhului Sfînt! unei Stăpînii şi unei împărăţii.vă prin harul să scoateţi Iată că ape neîm pus ii eşti Fecioară.a sălăşluit Hristos.. care se toarnă înaintea voastră Crucii. bucură -te Biserica lui Dumnezeu. in ai înainte de veac a făcut mîntuire in mijlocul pămîntului. care stăpîneşte toate.

Cel ce Te . slavei. Doxologia mare. este da tor cel mai mare să o iacă) şi lulnd cădelniţa.. iz băveşte .. Doamne... in patru părţi. Preabinecuvîntată eşti. şi pe Dumnezeu. (de 3 ori)..ne pe noi. scăparea cea desăvârşită a lui Adam celui căzut . Stăpîne. Şi acum. Alta stihiră. Cel ce s.. pe uşa dinspre miazănoapte. preotul zice : Cu înţelepciune drepţi. închi năm celor Veniţi. acelaşi Crucii Tale.ne..ne pe noi de patimi şi mîn tuieşte sufletele noastre. Scuipari şi răni a luat şi ocări şi pumni. fiere şi oţet a dulceaţa Bisericii ! Cu cunu nă de spini a fost încununat.. de bunăvoie mîinile întinzîn du. Bucu .te. pe care mai înainte vrăjmaşul prin plăcere amăgindu .. miluieşte . Pe spate a fost bătut. Deci mulţumind u. îl slăvim grăind : Doamne.. Cel ce îmbracă cerul cu nori... Cel ce ai pătimit pen tru noi şi fără patimă ai rămas.a pironit pe tine. şi sfîntă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim ( d e trei ori).a învăţat cu pildă. p u l stăzi c î t s e Cel î n c hneapropiat i n ă f r a ţ i i . s după e cîntă la str ăni fiinţa mie însuşi glasul : . Iar cînd strana Începe să cînte : Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. apoi luînd -o pe disc. g asul al 8 -le a. ca să ne ferim de gîndul cel măreţ al fariseilor celor prea răi. buzele fără de lemnului de de viaţă făcăcelor tor. Cel ce m-a slobozit pe mine din Cel ce eniţi credincioşilor să patimi. mergînd înaintea lui cu două sfeşnice şi cu cădelniţa şi merge drept spre uşile împărăteşti .. tot aceasta. vine înaintea sfintelor uşi şi fiind acolo gătii analog.te Cruce. glasul al 8-lea : stăzi a fost Stăpînul făpturii şi Domnul gustat. cădeşte în chipul crucii. Slavă. sfărîma nevăzuţi. ca Slavă.a făcut.a înălţat la fericirea cea dintîi. Cel ce acoperă cerul cu nori.a răbdat pentru mine.ră . şi pînă la Că El însuşi S -a şi Ia făcîndu -Se micşorat asemănare. Crucea Domnu lui cu cîntări să o cinstim. şi sfîrşindu -se Doxologia şi Sfinte Dumnezeule. şi tuturor le -a arătat să nu gîndească cu trufie mai mult decît se cuvine pil dă Sine pe a gîndi. credincioşilor. Şi preotul. Cruce apropiat s. căci cu puterea ta pe popoarele pă gîne le.. pe care lege a Hristos. cădeşte sfînta masă şi cinstita Cruce. iese pe partea stingă. se îmbracă în toate veşmintele cele preo ţeşti (sau unde va ii mai mare. ca să mîntuiască lumea de înşelăciune.. Mîntuito rul meu şi D umnezeu.şi. glasul al 6-lea : lemnului prin care ne am învrednicit a vrăjma şilor toate ru deniile neamurilor. întru tine binecredincioşii creştini se laudă. a fă cut să fim izgoniţi de să Ia ne Dumnezeu. capetele Veniţi moarte. Şi se cîntă troparul : Mîntuieşte.. preotul cîntă troparul. ne . şi a pătimit Patimi.au biruit. ne închi năm dă luminăcelui orbilor. . Şi îndată. şi toate le . Cu haină de ocară a fost îmbrăcat şi peste obraz a fost bătut cu mină de ţarină Cel ce a zidit pe om eu mîna..l cu vameşul. poporul Tău. cel osîndit.. pe Cruce a fost pironit şi în coastă împuns. aceste stihiri.ai răstignit pe ea. ca un bun şi de oameni iubitor.. apoi luîndu-i acoperământul.280 DUMINICA Şi se cîntă stihira zilei. împăratul slavei. pune deasupra lui cinstita Cru ce. purtînd cinstita Cruce.. Pe tine acum cu frică creştinii sărutîndu . ne închinăm. să zicem : Dumnezeule. pe glasul al 2-lea : omnul tuturor ne..

slavă Tie. robiţi. de ai şi stat. neavînd chip. lemnule preacurate . în pridvor. te fericesc pe tine. Preaîndurate. oamne. a Evangheliei. se pun 10 stihiri : 4 stihiri de umilinţă.J nsemnatu-s-a peste noi lumina A TREIA A POSTULUI fost scuipat şi şi -a dat spatele îam. alcătuire a lui Astăzi s -a împlinit cuvintul proo rocesc . c spre n feţei Tale. Pe Aliluia Care Cu lui pe Cruce văzindu -L cu durere a zis : Vai mie. . că iată ne închinăm la locul unde au stat picioarele mîntuirii Tale.. şi Cea sul întîi. îndelung Răbdătorule Doamne. Pentru rugăciunile Născă toarei de Dumnezeu. ( rata şi Maica ■ ')■ pentru cei Doamne. fără suflare şi fără podoabă Te arăţi. LA L I T E E Fericirile glasului R pe G 6 H şi I clin Canonul Mare minune ! Se vede lemnul pe care s a răstignit Hristos cu trupul.. închinu. Laud patimile Tale..mă mi lostivirii Tale. Evanghelia de la M a n u . la cele dinlăuntru mă rănesc şi cum plită sabie prin inima mea trece. şi podobnicele din Triod.. Şi din din lemnul patimile gustând. Cîntarea a 3-a. alcătuire a lui losif. putere a Crucii ! Că numai văzută fiind arde pe demoni ! Şi închipuită fiind se arată arzîn .. întru pe umilinţa % Şi acum. nici frumuseţe.du se strigă : O. glasul al 3-lea : Podobie : Mare minune. Cel ce Ţi -ai întins mîinile pe Cruce noi să de ne bunăvoie. strigat-am. 7 L U N I „281 I N o N ι ( u L în a p a t r a săptămînă a S f i n t u l u i ş i Marelui P o s t LA VECERNIE. !.nîndu. Fiul meu ! De ce ai făcut aceasta ? Cel împo dobit cu frumuseţea mai mult decît toţi oamenii. pe 4. cu înfrînarea şi cu face rea de bine.du-i . curăţeşte mulţ imea pă catelor mele. oamne. Unule. la care se citeşte învăţătură Sîîntului ou i .i ! d( Sfinte Dumnezeule. Doam ne. l. Crucii.. se cîntă ( rucii Tale ne închinăm. ca un iubitor de oameni. ca un bun şi de oameni iubitor. lumi. şi mă învredni ceşte a vedea cu suflet curat Crucea Ta.. Iubito rule S t ide h i r oameni. din Octoih.. glasul al 8-lea : Podobie: Doamne. te cinstesc şi mă închin ţie cu frică şi slăvesc pe Dumnezeu.l e et n iu i ls et u şi sn tu T e o d o r S t uA dp it şc i to p l o dt ep pu li . închinăm în vredniceşte -ne ei. DUMINICĂ SEARA La Doamne.. Vai mie. Lumea se închină Lui şi luminîn . Teodor.. Stăpîne şi sfîntă învierea Ta o lăudăm şi o mărim. glasui al 6-lea : inimii. lumina mea ! Nu pot să Te văd adormit . Altă stihira podobnlcâ. şi a o săruta în această săptămână a postului. slobozire păcatului am dobîndit.. după mulţimea milei Tale.ne bine cu postirile şi cu ru găciunile.

să se să c a use t e mîntuiască T i p i c u l d e l asufletele s î i r ş i t u l noastre.nînd. cinstitului lemn. Doamne. şi mari sînt lucrurile Tale .cum. ca un milostiv ( ie Loud ori). a Născătoare : Stih 1 : De la marginile pămîntului către Tine am strigat. N ui : ul al S e d e a l n a Şi . Stih 3 : Aş oT i c n tO a n um le Λ Tău în veci. pe care s -a înălţat Făcătorul tuturor .f a Născătoarei. Hristoase al meu.gînd.. fariseiască mă izbăveşte. ticălosul. care dc umilinţă din Octoih. şi toată boala tămăduiţi . Dat-ai moştenire celor ce se tem.vă. Maică. să privesc cu ochii Ţie mine : la cer. că stă înainte sfinţind pe cei ce se apropie de dînsul cu sufletul şi cu trupul. rugămu ..282 Şi 3 stihiri din Minei. t o t a c e a s t a . căreia cu frica închinîndu ne strigăm : Slavă marii Tale milostiviri.. Slavă. că ai arătat cinstită Crucea Ta.. şi laudă pururea pe Hristos. lubitorule de oa meni. ca sa mîn tuiască din rătăcire neamul omenesc ca Dumnezeu. 8-lea : * K4 * !* n I Q T n » H ' (I π 'J 1 cil f l i t * Dat.. P P () ( HTM V Π 1 L U N I Slavă... binecuvîntată. Şi acum. insuşi glasul : Nu cutez eu. Născătoare de Dumnezeu. strugurele cel p r eaf ruinös. ge li as acum... Slavă. a Treimîcele glasului... .. La Av S 1î H A Ve N Stihlra zilei. A Gi ■ *nr i Cele cereşti te laudă pe tine.As Ţe A lcătuire a l uă i sIc oă sfio f. roagă -te săptămînă a 4-a sau a 5-a sau a 6-a. pentru faptele mele cele spre cea viclene. Şi acum.. -a in il .. Şi a.. 0-+ După a treia tuire a lui Tei 4 f e ΛΎ I O f i i 1 t * \ f O CU Ά ί oh ie : De frumuseţea fecioriei. 9 dto i eC:aîîn vm i aă t. căzînd înaintea Ta strigăm către Tine : Mare eşti.. la închina rea purtătoarei de viaţă Crucii Tale. zămislind întru tine pe Dumnezeu şi Domnul cel mai înainte de veci. glasul al 8-lea. să se izbăvească din cursele vrăjmaşului sufletele noas tre. pe Unul făcăto rul de bine..e l e r e l e D u p ăP o în îb ia is sie dz ic m So er dţe Fecioară... nouă vinul cel d c mîn- a o viţă nelucrată ai od r ă slit . A mucenicilor : Mucenicii Domnului tot locul sfin ţiţi.. .vă. care nu ştii de mire. Slavă.. ceea ce ai păzit tu singură cămara. ale glasului ce se va Că ne închinăm credincioşii prea izvorăşte i n i i m p l a .. strig Dumnezeule. ceea ce eşti plină de har. . cărţii la litera E. Ş iam ră : i întru acoperăStih 2 : Acop eir i ăş -iv o mîntul aripilor Tale. curăţind întinăci unea păcatului celor ce postesc cu credinţă..n ... păcătosul şi milos tiveşte -Te de făţărnicia uvîntuî Tatălui pe pămînt S -a pogorît şi îngerul luminii a strigat către Născătoarea de Dumnezeu : Bucură -te. oU uN a ICD aI tM i sIm zice această D u p ă a dL Nă E. noi preamărim naş terea ta cea fără njumătăţind acum postul şi ajun .ai moştenire celor ce se tem de numele Tău.. şi acum rugaţi . şi De se va intîmpla Bunavestire in lu nea din urmă. Ieşire : Lumină lină.. Ci ca vameşul suspi . lot aceasta·..

at căderea celor întîizidiţi. răstignin cu Ca Hristos împreună să ne la cu dumnezeiasca du. Şi se citeşte Cîntarea întîia din Psaltire.te oamenii. Ţie.. Deci să alergăm împreună. iz .ne sufletele şi slăvind cu cîntări pe Hristos. eu care am sca.ma îiş mă spre plinii şlie de nuntă. Părinte şi Fiule.a arătat tuturor. glasul al 8-lea : Irmos : Pe gonaciul Faraon. Cel ce ai îndrep .imâ şi prin Cruce.ai făcut izvor de nestricăciune. Psalmul 50 C A N O A N E L E Irmosul : 283 Altă Tricintare Alcătuire a lui Teodor. izvorule al luminii. Slavă. Stăpîne. /V nchinarea cea de lumină purtă toare a Crucii s.«rit pe săp cei tămînă Cruce protivnici şi a punînd mîntuit cinstita pe f iii să o sărutăm cu frică şi cu dragoste. zac pururea în cădere neleri .u re. Doamne. să o sărutăm pe ea cu curăţie. Canonul Mineiului şi această Tricintare. Mîntuitorule.. a Născătoarei : Slavă Ţie.. fericindu -te pe tine. njumătăţind curgerea celor pa truzeci de zile ale postului. din care S -a născut Dum nezeu . Stînd lingă Crucea Ta. curăţin du-ne cu acestea buzele şi ochii sufletului şi ai trupului. pururea cu îngerul strigăm ţie : Bucură .. r R I C I N I Λ R E A Cîntarea l-a. din care sco. slavă Ţie. Cuvinte. Dumnezeire fără înce put. i vă povăţuieşte z m d nile Tale. veselind sufletele şi trupurile tuturor Pentru aceasta. . veniţi să mergem cu dragoste Dînsul împreună Patimă. a Treimii : al 3-lea : irmos Să cîntăm Domnului. toţi ne în chinăm.te. 9 Şi acum. de năvălirile pelui. Curăţindu .tînd luăm tămăduiri. qlasul i 7 1 A M E N A A P O S T U L U I Să cîntăm Domnului Celui ce a «făcut minuni înfricoşătoare în Ma «rea Roşie. Lăudăm piroanele Tale.. cinstim şi suliţa Ta. împrăştiind ca un soare raze de mîn tuire şi luminînd pe toţi cei cuprinşi de întunecarea patimilor. îm preună cu Duhul cel mai presus de totul Sfînt. veniţi cu gînd preacurat să strigăm glas de mulţumire Celui singur curat : Tu. Crucii Tale.t întru naşterea Ta dc durere. ceasta sfîntă şi luminată Căci cu marea a acope . prin pa .. luminîndu .. A Născătoarei : reime ce esti lăudată întru Uni % ine de o fiinţă. făcînd întâmpinare mai îna inte învierii Tale. Hristoase. şi viaţă. facem părtaşi învierii lui. că numai tu te . -se a s : Vai mie. ne Lăudămu . pururea vecuitoare.:ită. Cel ce s -a pironit pe ea. ea ce nu îndrept ează .ne. ne sfinteste. ceea ce eşti car de heruvimi. nezidită.. închi năm toti Născătoare de Dumnezeu. Ceea ce ai înfiinţat toate.vorînd viaţă tuturor. Ţi -ai dat sîngele pentru noi Tu şi cuşar Crucea mpiedicîndumă toţi. ea rănindu voilor Tale. ca pe o pri cina a bunătăţilor. Fecioară cu rată. um cu dureri mă ch inuiesc. Dumnezeul nostru. ceea ce eşti plină de har. Fiule !. pe tine....ne cu harul postului.

strigînd către Cel ce S .L întru toţi vecii.ne astăzi. şi cu Crucea Ta. şi pe Duhul Sfînt laud.zeu. pe fiecare din a .. şi cu credinţă cîntăm : Preoţi binecuvîntaţi -L. Cel ce a înviat. Dumnezeu. «că S . Aceluia Unuia să .j .te uşă neumblată . şi de obice iul meu cel rău atras. cel împilat de patimi. cu Dumne . cel ce mi. miluieşte .te munte netăiat . bucură .am rănit şi sufletul şi mintea cu patimi înveninate .I cîntăm. njumătăţind postul.. Irmosul : Cu durere suspinînd. preoţi lău daţi. Slavă Ţie..L.te.. lumină şi lumini.a preaslăvit». şi barba- teşte călătorind. preacinstită Cruce. ca şi cu o platoşă mă întrarmez. slavă Ţie. înălţîndu . pe tine. A Născătoarei : Pe Tatăl cel sfînt slăvesc.şi mîinile şi bi ruind pe Amalec. înfrîngem taberele de monilor cele străine. ca să cînt cu inimă întrea gă : Tineri binecuvântaţi. Cintarea a 8-a : Irmos : De şapte ori cuptorul. bine luăm în. Milostive.te năstrapă de aur . fraţilor.mă şi Te mi lostiveşte spre mine. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. a Născătoarei : I Bucură . ca o maică spre cealaltă vreme a Lui . bucu ră -te rug nears . şi de vrăjmaşi împiedicat. pe Fiul cel sfînt cinstesc. popoare preaînălţaţi .284 «Israel. oamne. Ca să cîntăm cu osîrdie : Preoţi > binecuvîntaţi .a născut din pîntecele tău : Fiule ! Ce vedere este aceasta ? Cum I . ceea ce eşti armă nebiruită creştinilor.cestea Dumnezeu. Şi acuin. LUNI rit viaţă oamenilor. ceea ce eşti pur tătoare de lumină. ca să vedem cu bucurie şi Paştile lui Hristos.L întru toţi vecii. şi cu picăturile cele vărsate din coasta Ta. mi luieşte . şi greutatea cea dinlă untru nerăbdînd -o. întărire Bisericilor şi mîntuire credinci oşilor.mă şi cu Crucea Ta mă întrar mează. să drăznire cu duhul·. tînguindu. popoare preaînălţa ţi . te -a închipuit mai înainte Moise oa recînd în munte.. car e ies ca dintr-un soare. surpare vrăjmaşilor. la Cruce te-ai uitat. Purtătoare de biruinţă în războa ie te-a arătat pe line cerul. pe Treimea cea de o fiinţă şi singură prin Sine. nădejdea cea tare şi zidul celor ce nădăjduiesc spre tine. bucură . făcă toare de viaţă Crucea noastră. popoare preaînălţaţi -L întru toţi vecii. bucură -te Născătoare de Dumnezeu. Pe mine. Căreia închinîn du. Dumnezeul nostru.

înfricoşător întru slava Duin . dăruindu . s . cinstitei Cruci. îndurate. i h i r a care z i l e i . ai apus murind . Dumnezeul nostru. de trei ori. şi vă bucuraţi împreună. Iacov de demult. Iisuse. luînd sfinţire sufletelor. jude cător cerceta înaintea iertare tuturor.a : ' A ^ A T R A S A P T AMIN A A P O S T U L U I închinaţi . precum strigă David cel de Dumnezeu mult . Isaia te Hristoase.tal şi Fiul şi Duhul cel viu. Şi acum. adică prea Tine.a înă ţat pe ea. celor ce Te iubesc pe pînului şi Dumnezeu.ne harul cel dătător de sfinţenie. Cei ce locuiţi pe şi pămînt văznu apropia ţi as tăzi vă ă aducem laudă o de mulţumire săru tăm.Cîntarea a 9 . Unime nedespărţită es te 285 Inaos : îniricoşatu-s-a tot auzul.. una fiind Se întreieşte. dar înţelegerea ei este mai presus de mintea omenească. Dumnezeirea cea peste toate. Bunule : Greşit . Aceasta este: Ta. că iată stă de fată 9 ine a auzit: fecioară să fie născă toare izvorînd dumneze iască via ţă şi de prunc şi maică fără de băr bat ? Marie. slavă Ţie. pusă înainte preacinstita Cruce.a vă . ca ne despărţită fiind Se desparte. şi cumpărătorul tuturor.mă ! Să nu ltă Tricin t a r e demult Miel uşeaua A văzînd de pe vădeşti păcatele mele ce le multe şi rele. Lumininda glasului. Ştiu că va să adîncurile naşterii lui Dumnezeu. Se îm parte după Feţe îndeosebi.. Ce a care păzeşte toate. Care unită fiind în fire. a închipuit prea lă murit mai înainte cinstită Crucea Ta. nouă celor ce ne închinăm ei. u apa postului cură ţindu -ne. focul Dumnezeirii fă . şi cu credinţă vă veseliţi. iar Calea cea mai bună înălţării ai arătat. biru iţi cele de lui Deci ea. n liinţă.am. căci Cel ce ţine toate în palmă.lumina soarelui întunecîndu -se. în rug Te.. . Ţie. să să rutăm Lemnul cel dătător de viaţă şi dumnezeiesc. inecuvîntînd pe nepoţi. . I r m otras s : La u n t e l e S i n aşi i . ai gla s u l a l. că prin ea cu noi este Dumnezeu. a Născătoarei : Tine Răs - dincioşilor. crepe Ί reimea.vă cu frică. binecuvin tează -ne pe noi.a «ră de ardere . ti smerenia. adevărată bucurie. Mieluşelul fiind lamjunghiere. şi lumină cerească. tu săvârşeşti în minunea ce chip ? aceasta. iartă .nezeirii si va să vădeşti atunci cele T · A N ă s c ă tPentru o a r e i : aceasta strig ascunse ale tuturor. Daniel te. plîngînd a zis : ^ ă ne închinăm toţi astăzi.6 -lea Moise pe zămis «lit în: pîntece curăţiţi prin post. Nu Dar spune-mi vii. . Doamne. Slavă Ţie.. la lo Soare al slavei. Cruce şi iar sînteţi neamurile păgîne cunoaşteţi şi vă plecaţi.grăitor . Aceasta este foarte ade vărată. să cui unde au stat picioarele Stă răsară lumina în vierii. Dumnezeu tot poporul .«zut S ttine.. Te slăvim. prin care. sufletul şi mintea. că vă zînd acum preasfînta cunoaşteţi demon ilor . Irmosul : LA S T I II Ο A V N A La muntele Sinai.aa văzut «munte netăiat.

ai JL· arătat. 24—32) milostiveşte -Te ^ Mîntuitorul ' meu si mă mîntuieşte (de două ori). s · 61/ ). nu lui Dumnezeu se va « supune sufletul meu ? (ps. glasul al 6-lea: n Dumnezeu este mintuirea mea şi mărirea mea (i : . Tu. 61... p r e c u m la l a 7s -t li eta se va arăta acolo.ză .. arma • uratu -S..a Domnul Savaot şi a zis: Cum am hotărit. tot acesta...1 ca pe o jertfă fără prihană întru cele de sus.. pen tru rugăciunile lorCuvintul miluieşte -ne pe noi. condacul Crucii.. Şi acum. cine 11 va putea împiedica ? Şi dacă mîna Lui stă întinsă. Şi cupă I a t â l nostru. aşa se va întîmpla ! Sfărîma . La tel miercuri.. se face îmbinare la cinstita Cruce. urlă ! Şi tu. Cel ce eşti bun . La ceasul iutii.te tu. poar tă.noapte vine un fum şi şirurile vrăjmaşilor sînt strînse».teazăi..mindu. cetate... \a M ătoai ei . Ia tă hotărî rea pentru tot pămîntul. aşa va fi.am sfătuit. si se şi în Tăi toată lumea prăznuieşte. Dumnezeule. fii nouă îndurat. ia tă mîna întinsă peste toate neamu rile ! Dacă Domnul Savaot a hotă rît. " w τπτ. fiind că a fost zdrobit toiagul care te lo vea. in aceste pa tru z i l e . Voi face să moară de foame neamul tău. Şi robii vor fi liberaţi de ju gul lor şi umerii de povara lor». Arhanghelului scaun f Slava. Ahaz.voi Asiria în pămîntul Meu şi o voi călca în picioare pe munţii Mei. iar pe cei ce vor rămîne din tine îi voi ucide. văpaie. veseleşte cu oamenii . că pe c 7 7 Tine Te laudă tot pămîntul. citire : (XIV.. bucură cu întru pomenirea şi pă ai muceni cilor mîntul primit.‘286 micşorîndu . I LUNI Slavă.. Şi Te rugăm..» ux să ne cerţi pe noi. ţipă ! Cutremură .. precum M. LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul Proorociei.. Căci din rădăcina şarpelui va ieşi o viperă şi din urmaşii lui un şarpe zburător. să nu mustri cu mînia Ta v v w * 'cel T a >greşit " v ţ * — i V. I a r v i n e r igs es u ia cli n a :C r u c e . pe nădejdea su fletelor noastre. Din Proorocia lui Isaia. Şi ce se va . toată ţara filistenilor. cerurile se îngerii.a această proorocie: «Nu te veseli. şi vineri. cea de Stăpîne.. P R O C H I M E N .Te însuţi pe Tine şi chip de rob luînd. fost. cine o va întoarce la loc ? în anul morţii lui I joamne. Λ mucenicilor : Doamne. toată ! Că din partea de mia. "4 ΓV T ţ iuţimea Ta pe poporul nici cu l atJac ±hL·~izL Je·· ic. Pentru aceasta şi eu strig către Tine : Milostiveşte -Te. a filis tenilor. neprimind rugăciunea fariseului cea mult falnică. iar sus pinul cel umilit al vameşului pri ..lul ard uit. Şi acum.. ţară. după fe . se cîntă Nu : va Crucii mai Tale păzi ne închinăm. de 9 heruvimi te . ' braţele tale ai purtat. ).. Cei sărmani vor paşte pe păşunile Mele. Sfinte.. Născă toare de Dumnezeu. ca si duminica. iar cei săraci vor fi fără de grijă. şi în loc de: Paşii mei indrep. Stih : Care.

Voi însă naşteţi şi vă înmulţiţi şi vă răspîndiţi pe pămînt şi . Dumnezeule.te strălucirea cea lumina tă şi mîntuirea lumii . să preaslăvim pe Cel ce s. Domnului să strigăm : Mulţumim Ţie. că se vede in arătare închinat şi pe toţi sfinţeşte cu dumnezeiescul har. S l a v ă . strigat-am. şi voi cere viaţa omului fratelui şi din mîna va omului. ■ cum Crucii închinîndu . Numai carne cu sîngele ei. se pun stihi. să nu mînc aţi. .. în mijlocul pămînt ului. căci Dum nezeu a făcut omul după chipul Său. glasul ai 8-lea : Lodobi'4 : Ce vă vom numi pe voi.. Căci Eu şi sîngele vostru. căci vă toa te acestea vi le-am dat la îndemână.. bucură -te sceptrul cel sfînt al lui Hristos.. cum am făcut. . a N ă s c ă t o a r e i : tuitorul nostru ( „·>4.1). ziua şi noaptea înceta!». Auzi-ne pe noi. îndurate. Stăpîne. cînd ? i( p 3s . toate păsările ceru lui. lu i) s c o a t e s u f l e t u l V Ir . 63. nu semănatul vor mai şi seceratul. Să smerim patimile cele trupeşti. bucură -te luminarea îngerilor .ne pe noi. bucură -te arma cea nebirui tă..ne. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să y » ί fie de mîncare . Şi a frigul şi căldura. sîngele aceluia de mână de om se va vărsa. . cit va trăi pămîntul. văzători ai Patimilor t Tale si ai cinstitei învieri. aicăiuire a iui Teodor. Cel ce mîntuieşti prin ea suiletele noastre. pentru că cugetul inimii ve nind omu lui se pleacă la rău din tinereţile lui şi nu voi mai pierde toate vietăţile. De cineva celaşi glas : r odo‟oie : Pe Născătoarea de Dumnezeu. las l sa ll 6 le k O Dumnezeule Hι 1 M Μ gu la u a-l 6a -:h mă a :287 uzi meu.l stăpîniţi!». LUNI SEARA Doamne. . Ş i rog Ţie 6 S A P Τ Α Μ î X A A P O S T U L U I Y u în a patra săptămînă a Sfîntului şi Marelui Fost LA VECERNIE.te pomul vieţii. îl voi cere de la orice fiară . dăruindu ne îndurare si mare milă. citire: n mijlocul zilelor înfrînării astăzi cu puterea Crucii. omenesc. tot ce se mişcă pe pămînt şi toţi peştii mării . în care e viaţa ei. bucu ră -te întărirea drepţilor. De acum. bucură .l stăpîniţi ! Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele De Ia Facere. bucură -te lauda cea mare a mucenicilor. ca şi iarba verde..J. u- pământului. bucură -te izgonirea vrăjmaşilor . ca pe Mîntuitorul şi Dumnezeul cel puter nic. Mîn Şi a zis Domnul Dumnezeu în ini ma Sa : «Am socotit să nu mai bles tem pămîntul pentru faptele omu lui.d i n M i n e i . să strigăm toţi : Bucură . . 5 X D e l a f r i {c aI Iv j1 m aş u. Alta stihiră. vărsa din mî na sînge său.ă 2 — IX 7 meu ( ps.Jvi \ [{ T — -îlJ__l i 1 «c ii Μ I M l :lglasul iN g. binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe îiii lui şi Ie .a înălţat pe ea.l sărutăm . bucură -te lauda îm păraţilor . toate vi le . strigînd : Arată . st i3 h. cu ferirea de mîncări şi cu urîrea plăcerilor şi lemnul Crucii cu cre dinţă să .rile podobnice. a c u m .ι ). bucură -te prea cinstită. în care e viaţa voastră.am dat. bucură . .te tăria credinţei . i rii) . vara şi iarna.a zis : «Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pămîntul şi . bucură -te mărirea cerească a oamenilor .

(XI. vă ru găm.a pironit.. plăcerea Lui este spre cei fără prihană. sufletelor noastre mulţime ele îndurări şi iertare de multe greşeli. Rodul dreptăţii este un pom al vieţii. să ne închinăm Crucii ce lei mîntuitoare.. Pentru aceasta cunoscînd osebirea amîndorura. Cel ce. şi cereţi. iar cel ce umblă după rău va da peste el. monilor . 6) ariseul multe grăind lăudîndu -se. iar cel ce fuge după rău.1).I g H la O su Al V a lN8A -lea : el ce umblă după dreptate ajun ge la viaţă. Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte. altul se zgîrceşte afară din cale şi sărăceşte. să . la moarte. nădejdea celor fără de le ge este mînia lui Dumnezeu. iar pe omul viclean îl osîndeşte Domnul. iar vameşul cel sme rit în tăcere rugîndu-se s-a îndreptat. din Octoih.te desfătarea celor ce postesc şi ajutorul pierzătoarea cel tare. pe care Hristos s. suflete al meu. primeşte smerenia şi o îmbrăţişea ză . Soco telile celor drepţi Mucenici ai Domnului rugaţi pe Dumnezeul nostru. După a doua Catismă. Încetul cu încetul păcătosul nu va rămîne nepedepsit. curată. 64. 19—XII.. Dacă cel drept este răsplătit pe pămînt.a făcut . iar neamul celor drepţi va fi mîntuit. Pe cei cu inima vicleană îi urgiseşte Domnul . iar silnicia nimiceşte viaţa. şi să strigăm către ea : Bucură . iar femeia fără cin ste este un cariu în oasele lui. Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui .288 Stih : Ţie e la Pilde. bucură -te lemn fericit. MARŢI in Sion (ps.. MARŢI DIMINEAŢA I reimicele glasului. Inel de aur în ritul porcului. Femeia virtuoasă este o cunună pen tru bărbatul ei. Cel ce caută binele dobîndeş . că ştiu că voi dobîndi mîntuire . iar cel ce bleste amă va fi blestemat. citire : J J sD e cuvine cîntare. se cintă a . Fec ioară sfîntă. că poţi. cu cît mai mult cel nelegiuit şi păcătos ! Cel ce iu beşte învăţătura iubeşte ştiinţa. Cine îşi tulbură casa lui culege sluga înţelept. aşa este fe meia frumoasă şi fără minte. glasul al 8-lea : kodobie : întărirea cea neclintită. Bucură -te protivnica de patimilor. a Născătoarei Sub acoperămîntul tău alerg. vînt. iar iar cel cei nebun drepţi va fi ca frun zişul celui odrăslesc. Cel ce ţine griul este bles temat de popor. se cintă Sedelnele cele de umilinţă.. u postirea luminîndu -ne sufletele. Şi acum.. iar binecuvîntarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde. ca un iubitor de oameni ( d e d o u ă o r i ) . Dumnezeule..te bunăvoinţa Domnului. Născătoare de Dum nezeu . După întîia Catismă. urît s. ..şi pune nădejdea în bogăţ ia lui se veştejeşte. că Hristos a făgăduit smeriţilor să le dea har. Slavă. Dorinţa celor drepţi este bine . rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată. Cel bun dobîndeşte har de la Dom nul. A mucenicilor : Stihir L a A zS ile Ti .ceastă Sedealna. iar cel ce urăşte certarea este nebun.mi ajuţi mie. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat.

Doamne. Care îndelung a răbdat pentru tine. .N L E Şi ac um . C A . gă a U r i i . glasul al 8-lea : Irmosul : Canonul din Minei şi aceste rricîntări. . mult-Milostive.Oa AN N ă sE că to arei : Bucură -te ceea ce prin înger ai pri mit citeşte Cintarea a doua din Psaltire.tiv ! Că ai dat făcătoarea de viaţă Cruce a Ta să ne închinăm ei acum. ine nu te va tîngui. . suflete. lumea o să rută şi nu stil cîe mire. care ai iubit cele rele şi n .te ceea ce ai încă -mt P o d în obie : C a o p î rtău.se. Altă Tricintare. Cel ce S . acelaşi glas : ioşu .. izvorîn .nezeu îm ăa r it i ss âm 0ă m r ie m D u p ă a cu t r e ic a C .am nnnîuit şy din «robia cea amară a lui Faraon l-am -liberat pe el».. bucuria lumii .te mireasă cai e Crucea Ta... Ceea ce eşti in trei Feţe. 1 liniilor. născut peT Făcătorul tău bucură -te ceea ce te-ai învrednicit a fi Alcătuire a lui Iosii. ai născut prunc şi nu ştii nicicum Părinte cel nenăscut şi Fiule Unul ispita de bărbat ? Precum ştie Cu Născut şi Duhuie cel ce pur cezi din vintul Iui Dumnezeu. Fecioară.ra-te îatra vieţii pintecele biÎcu naciejdea marginilor lumii si sprijinul Ca o viaţă a făpturii stînd înain te celor necăjiţi. naşterii tale. şi mult -Milos.ai născut. pe care ai răbdat -o in mijlocul făpturii Cuvinte al lui Dam nezeu. Bucuiă . Mare eşti. vedeţi că Eu sînt Dum nezeu. pe care s. vedeţi. Cintarea a 2-a. pentru ca să se închine ei acum şi pentru ca cei ce o vor săruta să strice uneltirile vrăjmaşului. Cu toiagul puterii. şi să ne săturam din des tul de mana cea înţelegătoare. vedeţi că Eu sînt Dam nezeu.. edeţi. .a vărsat sînge . Fe Acela roagă . tot areasta. fără schimbare L . cine nu te va plînge pe tine.«mult pe Israel prin . pe care s au pironit mîinile Tale şi picioa rele .Marea Roşie^ şi «l .le din preacurata coasta Ta. A Născătoarei : Slava. acelaşi glas : Irmos : Vedeţi. astăzi întru înjumataţirea postului cu credinţă ne închinam . bucură . Crucii Tale.c.ai căutat cu dragoste cele bune şi ai defăimat pururea pe Judecătorul cel drept.du-ne nouă viaţă. Maică Fecioară ! Căci in ce chip nime prea desăvârşită. . bucură -te ceea ce ai R I C I N T A R Eşi A Domnul .a năs Negrăită este Tatăl şi prin Fiul Te arăţi: o fiinţă şi o S l a v ă . Care am trecut de de.am hrănit şi l . Care am dat lumii Cru cea Mea armă de mî ntuire. Dumneze ire ai şi născut şi petreci curată ? Cum preaînaltă. . cel mai » i a l l l t e închipuit de Moise.a făcut trup. a- gaduinţei. .L îndelung să scape de patimile trupeşti pe cei ce se închină Crucii. cerînd ca să ajungem a vedea şi in vierea Ta. minunea a Treimii : . Cel ce S. ăS dealna ceasta. să ajungem la paminti < 1 edeţi. Doamne. Şi se e Hristos. . Maică lui Dumnezeu. închinîndu. strigă către Tine : Cu lucrarea ei păzeşte în pace adîncă pe cei ce Te laudă şi Te binecuvintează pe T ine prin înfrînare. tăind ina. pe care cu trupul a răbdat -o.

fără de băr . schimbîndu-se purcedere osebite şi numai tu ai pe aplecat prunc fără ca dureri tu împreună. ca un «iubitor de oameni». şi Stăpînul tău. ăzînd lemnul Crucii strălucind mai η Dumnezeu este Treimea. arma cea de mîn tuire a Crucii Tale. ca să văd lumina poruncilor Tale. luminaţi fiind prin post. în ve ci. Cuvinte. neclinti tă întărire ai dăruit tuturor credin cioşilor.am născut mai «înainte de veci din Tatăl. în chip de MARŢI cut Cei ce Se odihneşte întru sfinţi. Deşi eşti şi Maică şi sluj itoare. care micşorează întunericul celor ce preaînalţă pe Hristos in veci. un una ai născut pe Făcătorul Dumnezeu le slăvesc în veci.. întinzîn du. slavă Jie· e l ce ai deschis cu cuvintul ochii celui orb din naştere. mai pe urmă. Dumnezeul nostru . pe . pe tine şi noi în umbre şi în aer în chipuindu-te.şi mîinile şi biruind pe Amalec. Dumnezeul nostru.. Pentru aceasta mă rog Ţie. nici Tatăl mutîndu-se în ipostasul Fiu lui. Irmosul : eniţi popoare să vedem pus îna inte acum lemnul cel purtător de viaţă pe care s -a pironit Hristos. luînd har purtător de lumină..290 din Tine mai presus de fire. întoarcem înapoi şi bi ruim pe vrăjmaşul. > edeţi. pă vie curgătoare în viaţa veşni că fiind Tu. Care cuvioasă înnoire. pe care cu tru pul s -a pironit.«bat M-am născut. Slavă Ţie. începătorul răutăţii. să o lăudăm ca pe un semn al Treimii. şi din «Fecioară. Care M. Cîntarea a 8-a : Irmos : Cel ce ai acoperit cu ape.. pe Şi acum. sfinţeşte astăzi toate marginile lu mii. Dumnezeu. vedeţi că Eu sînt Dumne . Hristoase. lău A J daţi r e i m şi i i : preaînălţaţi pe Hristos în Binecu v âveci. te lăudăm întru toţi mult decît razele soarelui. Născătoarei : tine.du-ne. Crucea cea alcătuită din trei lem ne. Maică Fecioară. pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii. te-a închipuit nouă mai înainte marele Moise.. deschide încă şi ochiul inimii mele cel orbit. ai izvorît din coastă sînge şi apă. oprind torentele păcatului. ci strică ciune. Dumnezeul nostru. Slavă Ţie.L să ne închinăm Lui întru toti vecii. aceste trei. înălţîndu -Te pe lemn. Doamne.. e tine.. pe Cruce. ntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. şi am dezlegat «păcatul strămoşului Adam. şi cu frică lău dîndu. şi închinîîidu-ne ei cu fri că să strigăm : Binecuvîntaţi. vecii. lăudînd pe Hristos. nici Fiul Numai tu aiînnăscut fără. . Altă Tricintare : Irmos : îngerii şi cerurile. veniţj acum să -l sărutăm.«zeul vostru. Căreia închinîn . slavă Ţie. el ce ai cutremurat temeliile a tot pămîntul ca un Dumne zeu. Stăpîne. cu dumnezeiasca închinare a preasfînt ului lemn. Cruce.

şi ne -a îndreptat pe calea pă «cii». mîn tuieşte pe cei ce slujesc Ţie. cinstită Cruce. mîntuieş te. Dar miîostivindu Te. Doamne Dum nezeul lui israel. Dumnezeire fără început.mă. slugii sale.. Părinte şi Fi ule. cintîndu -I şi inalţindu-L pe Dînsul întru toţi vecii.guit şi umilindu. ai cel mîntuit Dumnezeule amar pe cu Precum mine.. intoarcemă cu Crucea Ta dez legând împietrirea mea.Te pe Tine Păstorul şi Stă . a Treimii : ngerii şi cerurile pe Ce! ce se «poarta pe scaunul slavei şi ca un «Dumnezeu este lăudat neîncetat. fire tie. Hristoase : Ce vedere minuna tă este aceasta ? Cum mori Cel ce esti viata ? am căzut cu cădere cumplită şi rea. a curată .a născut pîntecele Acela. ca şi cu nişte arme îi învingem. pentru mila cea negrăită a milostivirii Tale. Pe Care roagă . Cel ce pentru indurare Te.. pe Slavă Ţie. bucuria dreptmăritorilor. Treime sfîntă. de Dum - nezeu lucrată .ai smerit pe Tine însuţi. si nu vreau să cunosc din voia mea că rările Tale cele mint uit oare. A Născătoarei : Poate din neamurile tău. lăudaţi -L şi -L prea.. întocmai păzitoarea lumii.. răutăţilor mele cele nemăsurate. Făcătorule a toate. slavă păze şte şi Unime sfinţeşte pe cei cinstită. Ţie. că mi -am depăr tat de la Tine sufletul. că însuşi lisus. ! < inecuvîntat eşti.L.. în «nouă toate întărire de mîntuire. pe aceasta şi mărind -o.. b i nIrmosul e să cu mchinam Domnului.a pocăit. «binecuvîn ΐaţi . Hristoase. Care cu Cru cea Ta ai dezlegai blestemul cel din ţii şi ai dăruit .se a strigat către Tine. şi zac spre călcarea vrăjmaşilor.mă şi ceI r m mă pocăiesc osul : lacrimi. ştie. Dumnezeul nostru. neîncetat lăudăm mare mila Ta.«înăîţaţi întru toţi vecii». arma împărăţiei şi dătătoa re de pace a toată lumea. o împărăţie ce se închină uimitoare. în casa <dui David zilele mele vieţuind întru dezmierdare. Siavă.o. lauda Bi sericii. Cruce. dumnezeiască.pînu! său pe Cruce. «nezeuî Iui demult Israel. Manase care s. iisuse. Cel ce a ridicat precum de Israel acela. şi nu mă lepăda pe mine robul Bine este cuvîntat Domnul DumTău. să ne prea- iînd. u eşti.. cu amar s -a tîn. Cel ce S . te fericesc pre cum pe tine. Hristoase. slavă Ţie. a Născătoarei : că sînt sîrîns eu legăturile 7 ? Cînd a stat mieluşeaua Ta. . împă rate preamaîte al slavei.L să mîntuiască turma şi poporul Sau.o nouă tărie şi scăpare şi temelie neclintită . Cîntarea a 9-a : Irmos : Bine este cuvîntat Domnul. Pentru I Şi acum. împreună cu Duhul. prin a ceasta acum pe vrăjmaşii noştri. lumină neapropiată de nimeni. Semetiei fariseului urmînd. făcut măriri cu tine Fec ioară Maică. mîntu ieşte . rău 9 ' văzîndu .: vîntăm şi S ă l ă u d a m . întru care ne-a «cercetat pe noi Răsăritul cel de «sus.

aşa se va domoli cîntecu! de biruinţă al stă 9 pîiiitorilor silnici. tot acesta.te a lepăda semeţia aceluia cea pentru virtute. ştiind îndreptarea (XXV. cetatea puter nicelor neamuri scăpare de Tine se cel va teme. Şi în rucii Tale ne închinăm. El Bine este cuvîntat Dumnezeu.ţi cîştiga prin lege.voi numele Tău. răbdînd vitejeşte chinuri de la cei fără de A mucenicilor : a.. sufleteşti. Dumnezeul meu. Pentru aceasta un popor tare Te va preaslăvi. şi a primi măr turisirea acestuia pentru cele ce ai greşit. un ospăţ cu vinuri bune. iarăşi lucraţi în lume puteri. citire : ugetînd. cărnuri grase cu măduvă. limpezite.. Slavă. Stăpî ne.. Şi acum. Şi Domnul Sa vaot va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ de cărnuri gr ase. vinuri bune.. Slavă. Precum se potoleşte Fecioară. lor. înlătura moartea pe vecie ! Şi Domnul Dumnezeu va şterge lacrimi le de pe toate . mărturisirea păcatelor a vameşului celui cu gînd smerit.torare. izbăvim duhovnicească dînsul căldura la umbra unui nor.vă din să înaintea din viaţă. Ai potolit zarva sufletele noastre. suflete al meu. LA S T I II O A V N A MARŢI Stih : Binecuvântaţi neamuri nezeul nostru (ps. Ca re n-a depărtat rugăciunea mea şi mila Sa de la mine ( )S va * (î. ). 1—9) Doamne. P îndeamnă -te P umilinţă înălţarea cea smerită de la oarte tare vaţi nevoit... liman In vremi vijelioase. şi sfîntă învierea Ta o lău dăm şi o slăvim. două ori). Fost -ai adăpost pentru sărman. 65. şi pe cei tămăduiţi rugaţi .un pă mînt uscat.. a Născătoarei : Acoperămîntul Dumnezeu. pe Hristos şi mu - măr turisind tîndu. ne . >. muceni Hristos. umbră în vreme de căldură. Şi acum. la osîn .tr. Născătoare este .. planurile Tale de mult întocmite de pietre sînt şi adevărate din cetatea şi cea statornice. glasul al 2-lea : Din Proorocia lui Isaia. Cetatea celor fără de lege nu mai este cetate. Căci suflarea celor apăsători este ca furtu na de iarnă şi ca arşiţa soarelui în. LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul P R O C H I M E N . ne tău. pe Dum- Stihira zilei. împăraţilor.. Cel ce are mare milă ( d e cilor. glasul al 4-lea: Proorociei. de că cămară la bo lile de de cele celor nelegiuiţi. glasul al 6-lea : muntele acesta El va da la o parte vălul care învăluie toate popoarele şi perdea ua care acoperă toate neamurile.voieşte ..292 Luminînda glasului.direa cea din trufie şi a fariseului ce lui cea multprin semeţ. zidită nu va mai fi în veci..vă patimile se mîntuiască pentru cel ce era în strîm . bolnavi sfinţilor.rîmăturâ. doctorie scăpînd. de trei ori. Că Tu ai făcut din cetate o grămadă întărită o dă . lăuda . că Tu ai făcut lucruri minunate . pe Tine Te voi înălţa .7).

cu frică să ne atingem de ea. toţis to hiri şi se cîntă stihirile podobnice punem înainte spre închinare şi cu bucurie ale Triodului. în coastă a fost să ne închinăm lemnului Cruîmpuns . şi de un har ca acesta toţi învrednicindu ne. binecu . Mîntuitorule.ne şi pe noi de partea sfinţilor Tăi. prin care cu înfrînarea se opresc Bisericii ! Cu cu nună de spini a fosi zburdările trupului cele cerul stricătoare de încununat.. Şi acum.a înălţat Hristos.ne. D ΜIERCUR1 A Podobie : Toată nădejdea punîndu-şi. rugăm să ajungem şi la însăşi în vierea Lui cea mîntuitoare. se pun 6 i astăzi la în . omorînd moartea . 9 suflet. Hristoase.o astăzi... în săptămînă clin mijlocul * Sfîntului si Marelui n mijlocul pămîntului ai Post răbdat LA VECERNIE.. glasul al 8-lea : Pe care mai înainte închipuind o Moise de demult cu mîinile. înaintea Dumnezeul nostru. utere care celor se nebiruită biruieşte şi s-a dat nouă creş - dă ruind. slavă Ţie. glasul al 6-lea : eniţi să ne închinăm lemnului ce s -a arătat care astăzi s...dincioasă. Slavă. a biruit Cu lacrimi curăţindu . tinilor. Pentru aceasta o sărutăm.ne simţirile Astăzi Stăpînul făpturii şi Dom nul slavei sufletului şi cu postul sfinţindu . Cel ce acoperă cu nori .. fiere şi oţet a gustat. prin mîna lui Moise. Dumne zeul nostru. veniţi pe Cruce a fost pironit..a rănit mijloci tor moartea vieţii şi noastre. ia lo elşA t e Ta e: s p r e noi cu dînsa pe şi ne bincuvintează (ps. popoare. m gl ss utli v a 6 -le i. ochilor noştri. sinnige patimile cele prea amare din gîndul meu şi îndulcind mintea mea cu mierea pocăinţei. glasul 1 : Podobie : Cel ce de demult lui Moise. ca să ne învrednicim toţi a vedea Patimile virtuţi... Pe aceasta să rutînd-o acum. strigînd Celui ce ne -a mîntuit pe noi : Cel ce ai pătimit de bunăvoie pentru noi. prin curăţia minţii şi a buzelor.vintează -ne pe noi. tutu ror nepătimire şi răscumpărare La Doamne. prin s -a scularea. Biserica Ta dreptere.1). Alta.P: RD Ou C H . cu suliţa împuns şi cu fiere adăpat. îndurate. Că pe ea s. Crucea Ta Mîntuitorul nos tru. nouă celor căzuţi cu adevărat .. Crucea pusă cea mare inecuvintează -ne pe noi. MARŢI SEARA Cruce şi patimă. Mort ai fost pe Cruce întins. Amalec. 66. glasul al 4 -lea : Podobie : Dat-ai semn celor ce se tem.jumătăţirea postului. strigînd Celui s . Prin mulţimea pacea bi neamurilor neumbrează păgîne. Dumne zeul nostru. luminaţi fiind cu dumnezeieşti Dumn ezeu. cu c ăldură strigăm către Tine : învredniceşte . Pentru aceasta mă cuceresc şi mă rog Ţie. ca să mîntuieşti toate. strigat-am. 66.mă închină tor cinstitei Tale Patimi.a răs cu haină de ocară a fost ce îmbrăcat şitignit peste : învredniceşte -ne. Dumnezeule (ps. văzînd . îndulcirea cii.. arată . Tale Cuvinte şi al învierea lui cea de viaţă Unule purtătoare. PATRA SÄPTÀMüNÀ A POSTULUI » ih m nI eM z eE u lN e. în delung Răbdătorule Stăpîne. Dumnezeule. înnoit Crucii lui Hristos.. mult-Milostive.6).. slăvind de pe Mîntui torul tuturor să cu ne cîntări Dumnezeu Insuflate. Cel ce ai prefăcut în dulceaţă apele Merrei. să ne închinăm strălucirii scu lării . Alte stihiri podobnice.

68. ca semn al legământului. 6 3 . Dumnezeule.36). Cel ce iar adevărul drep tatea. iar cel înţelept ascultă de sfat. 67. cîntaţi nu melui (Ps67. P R O C H I M E N . De la Facere. (XII. care erau cu ei. şi închei acest legămînt cu voi. şi cu tot sufletul viu. 8—17) Omul este preţuit după priceperea Iui. Nebu 9 JL Domnul Dumnez eu către Noe : «Iată. Cel drept are milă de vite. iar omul prevăzător spune îşi ascunde vesteşte ocara. ca să mîntuiască lumea de în- pe pămînt». Cei nechibzuiţi la ? 9 verhă sînt ca împunsăturile de sa A va ară ta curcubeul meu în nori. iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strîmtorare. dar rădăcina celor drepţi dă rodul său.4). decît unul mîndru dar lipsit de pîine. ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pămînt. Mai mult preţuieşte un om smerit. Apoi catul buzelor se prinde în laţ păcă tosul. De la Pilde. ocări şi încheiat între Mine şi tot trup ul care este $ pălmuiri şi toate le . pun curcubeul Meu în nori. cu toate vietăţile pămintului cîte au ieşit din corabie. Nelegiuitul pof teşte prada celor răi. Calea celui ne bun este dreaptă în ochii Iui. citire : întaţi lui Dumnezeu. Pe spate Dumnezeu către Noe : «Acesta este a fost bătut. sprijinească ( p s . 8—22) Stih : Gătiţi calea Celui ce străbate pustia (ps. cu animalele şi cu toate fiarel e pământului. Cel ce îmbra că cerul cu nori . pe care -! închei cu voi şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de -a pururi. ca să pustiiască pămîntul». Răscumpărătorul meu şi Dum nezeu. semnul legământului. Prin pă J L J Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui. glasul al 6-lea: Mîntuirea Ta. Din ro dul gurii sale se satură de cele bu ne omul. şi se cîn tă seara la Pavecerniţă. şi -Mi voi bîe.4). care este cu voi : cu păsările. citire : (IX. pe cînd limba celor înţelepţi a .a răbdat. 3 3 ) . şi a zis : «Iată Eu închei legămîntul Meu cu voi. se nul dă pe faţă îndată mînia lui. şi fiecăruia i se răsplăteşte după faptele lui. pe care Eu l -am scuipări şi biciuiri a primit. iar inima celui rău este fără îndurare. ? Lui R O c H I M E N. Cînd voi aduce nori deasupra pă mântului. dar harnic. Iar cele de la Minei se lasă. martorul mincinos umbla cu înşelăciunea. Cel ce munceşte ogorul sau se satură de pîine. Cel ce a zidit pe om cu mîna. că nu voi mai pierde tot trupul a cu zis apele iarăşi potopului şi nu va mai fi potop. cu urmaşii voştri. Şi iarăşi a zis nă. iar cel nepriceput este urgisit. iar cel ce umblă după deşertăci uni este un cm lipsit de minte. pentru mine cel osîn dit. care sînt cu voi.duce .ţ 294 obraz a fost lovit cu mină de ţări - MIERCURI pul ce este pe pămînt!». să mă şelăciune ca un mult -Milostiv. glasul al 6-lea : Stih : Să vadă săracii şi să se veselească (ps.

... Hristoase.Ic de oameni. Slavă. a Născătoarei: După a treia Catismă. Maica Ta cea cu totul fără prihană.. se cîntă Sedel nele Crucii.cut .. Iubitoru.A 295 MI IE R R Dg IM AiŢ După intiia Catismă. soarele şi -a în tunecat lumina şi pămîntul s a clăti nat.. Văzîndu -Te pe Tine. slavă milostivirii Tale (de două ori).'Moi ni î n t u 1 tau. lîngă PCrucea a u inăs dintro d o b i e : Celui P e c e a ce n ă dS ăjd t ă . dă ruindu.ceastă Sedealna.. şi părtaşi cu îngerii au făcut pe fiii Cruce gol. Făcătorul şi Ziditorul oamenilor. Slavă. Sedealna a . a Crucii. pe Tine. . alcătuire a lui Iosif. din Octoih. se cîntă a .ceasta. de şi Care se închinăm strigînd şi : cu tremură cinstitei toate. s. în străinează . \ mucenicilor : S l a v ă . a strigat : Fiul meu cel fără început împreună cu Tatăl şi cu Duhul. îndelung . Ta Pa timă.au sculat şi Puterile îngereşti s spăimîntat. . ca Cruci... şi cu frică (d să strigăm : Mîntuitorul nostru. cîşti nesuferind curăţia înfrînării. să ne piem să ne a Te vedea spînzurat pe apro lemn . slavă învredniceşte . şi Şi ac um.. a Crucii. O.. să luăm sfinţenie şi luminare. întins pe Cruce mort. pentru mîntuiica şi înnoirea lumii. a Născătoarei: acelaşi glas : I > 11 ) i ..înaintea iar A cei ce sînt plăcerea tuiesc după adevăr ntrecmd pe vameş cu greşea Lui. remea postului sfinţind -o. însa fără de sămînţă. pietrele s. şi de îndrăzneala c ea de pe urmă a celuilalt .mă şi de răutatea cea din tîi a unuia. de Făcătorul Sfinţeşte . întărind în su fletul meu starea cea mai bună a a mîndurora.. Hris toase Dumnezeule. să ne apro piem cu cuget curat. o Fiule. glasu l al 5 -lea. Dumnezeul tuturor. Dar Tu. minune Judecătorul se judecă şi pătimeşte voind. dum- nezeiasca şi preacinstita Cruce se pune spre închinare ...ne şi milele Ta le ( d e d o u ă ori).. urmez trufiei lui.. După a doua Catismă.au despicat şi catape teasma au templului s. lele nu rîvnesc pocăinţa Iui . Şi acum. şi în dreptăţirile fariseului nccîştigîndu le. alc ă t u i r e cea a l u icare T e o d nu or.T g la u lA a . Unule. a strigat : Sabie a Luminîndu-ne virtuţile. ce este aceasta . si mă mîntuieşte 7 I > Domnului. Proorocii Apostolii lui Hristos şi mucenicii au învăţat fie lăuda tă Treimea î n s u ş i să glas ul : cea de o fiinţă.a zicînd rupt : . şi au lu minat neamurile cele ăzîndu . după obicei.a schimbat de frică şi s -a tînguit . Dumnezeul. tuturor.l eSA a :P TA MIN PATRA A A lap POSTULU T re iC mU ic eIl e l aI sN uE lu . ceea ce eşti.gînd trecut prin inima cu mea. Şi celelalte.. .Te toată făptura răstig nit pe rătăcite. Cel ce cu priso sinţa smereniei Tale prin Cruce ai surpat mîndria cea demonică. morţii din ! morminte s. Li r A IÎN H sΛ O Vl 3N Slih a z iS l e i .ne nouă sufletele şi trupurile.ne pe noi şi de preacurata Tie. glasul al 6lea : Podobie : Nădejdea lumii. g l a s u de l i :nuntă. Şi acum. stînd Maica ştie două ori).Răbdatorule.

a şi cu nişte aripi cea sub de umbrirea mîn tuire.. I ie ai tăi cîntăreţi. spre uciderea neamurilor pe tine Cruce .i. fiincl Dumnezeu şi Făcător a toate . Om Te. înălţarea Slavă. ceea ce eşti iz . Ta pe Cruce. înălţînd spre Tine firea omenească. Să ne închinăm lemnului celui sfînt. îngrădindu . prin care îndreptează -ne pe noi la limanul patimii Tale. a zis ceea ce Te. Iisuse Dumnezeu le . cea căzută prin sfatul cel rău al vrăjmaşului . şi la inimă mă rănesc. întă - . g l a s u l a l Fiul 6 .aiT Rfăcut din voia I C I N T A R E Λ văd A Crucii. să ne apro piem către ea.nilor Tale. Crucii mergînd. şi acum Te rnîntuitoarea C î n Cruce t a r e a a 3răstignit.a născut pe Tme.a născut. Născătoare de Dumnezeu. întărindu -ne cu patima Ta. să ηαΗΗΚ/ΜΤ·ΙΗΜΠΙ sărutăm cu credinţă lemnul Crucii. te închi puim în inimă.tivnice.a .«preunat ceată duhovnicească. dăruind sfinţenie . luminîndu-ne cu postul spre slava şi lauda Atottiitorului. s-a 9 tînguit strigînd în ce Curăţeşte .mă». glasul al 4-lea : Irmosul : MIERCURI «reşte . şi cuvînt arăta luminat prăznuind.ne simţirile cu l umina postului. şi se va umplea de Duhul. prin care ai mîntuit. Irmosul : fiind şi Făcă tor. cu chip vede spînzurat ca dă unacum osîn dit focul se poruncilor Tale. Spălîndu -ne inimile cu apa postu lui.mă şi Cî ntarea a 3-a : păzindu -ma cu Crucea Ta. şi văzînd . care s-au îm. cu buze cu rate.l e a :meu.mă. şi în dumnezeiască slava «ta. omn al tuturor rrpι o ăzînd. curăţindu . celor preacurate ? Psalmul 50 C A N O N U L Crucii Alcătuire a lui Teofan. văd mîntuitoarele Tale patimi şi pe să mă închin lor cu dra goste. a Născătoarei : eschide.. cu razele Crucii celei înţelegătoare.ne ţie biruim pe vrăjmaşii cei fără de trup..«te-i». pentru aceasta cu cre dinţă Te slăvim. cununilor slavei învrednices . . şi mă «voi «cînta minunile ei bucurîndu .o că stă astăzi pusă înaintea noastră. ca Ş i a de cum . şi .: Iubitorule de oame ni. Hristoase. Cîntarea l-a. ceea ce Te. zidirea mîi . pe care ş i-a întins palmele Hristos. iată că am înjumă tăţit înotarea voi postului Hristoase. i 9 Ta. Iubitorule de oa meni. I nchipuitu-te-a iMoise în munte. iar noi văzîndu -te..296 rînduială de negrăit a Ta. a Născătoarei : să luăm dar mîntuire. cu îndurare.«vor viu şi îndestulat. Curăţindu . Cel ce va să ju dece toţi. să ne luminăm din destul credincioşii.. şi voi «răspunde împărătesei Maice. e vede pusă înainte Cruce. în mijlocul pămîntuîui Te -ai înălţat pe Cruce. cu gura şi cu inima. pe care răstignind u-se Hristos. ne-a izvorît nouă apa nemuri rii cu Crucea Sa. Dumnezeule. să ne în chinăm ei cu cucernicie. şi închinîndu..ne trupul şi inima. cu puterea ta.. pe Irmos : Domn fiind al tuturor.mi să Domnul slavei. biruind stăpîniile cele pro .voi gura mea.

a N ă spăcatului. Sfinte. picioarele I sR A vSAP MINA A PO STUL UI s. şi din lemnul mîntuirii gustînd. pur tătoare Cru«. luînd clintr . fire şi mărire fără de început. pe şi însufleţit . pe nor uşor a ve . A. Doamne . Irmosul : vrăjmaşul. timile .! S J 1 S ‟ Domnului meu. . Lumină întreit . rugîndu... pentru care Te Crucea Ta. Doamne. pe care s.. Slavă.ge297 unde pe tine al închinăm dumnezeieştii Venind să mă ating de tine.. ea se fac tămăduiri celor lui ce bolesc întru miluieşte -ne pe noi. şi aisăie şit. Închipuind lăudat. scapă din primejdii pe cei ce Te laudă pe Tine.vîntată Născătoare de Dumnezeu. văzînd închi narea lemnului.a înghiţit cu poftă iadul.«nit lisus.însa trup înţelegător în calea păcii. Cel mai presus de Dum . purtătoare închinăm cu frică Crucii Dom nului nostru. . ştiind că poruncilor Iui făra Dumnezeu. Unule. însăşi podobia : stazi Altă Tricintare. că iată ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale.a sfinţit. Biserica Ta... veniţi bucuria toţi să cea ne rugăciunile Născătoarei de Cru Dumnezeu. puterii Tale». şi . Astăzi este de pusă viaţă înainte . Doamne s. Numai cît s-a înfipt lemnul cii Tale.. ştii de mii c. «pe care ai cîştigat -o cu puterea «Crucii Tale. întru tot lăudată Fecioară.A t! Slavă a Ţ ilocul e. Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte. binecu . cu limba A N ăsc ă t o a r eşi i : cu gînd ui mă aieasca picioarele noastre pe pia tra înfricoşez. a Născătoarei : / el ce şade în slavă pe scaunul Dumnezeirii.. păcate. arătat -ai nouă mîn tuirea Ta. Doamne. Dum n e z e u au l n ostal s ru la ă 1TA ie . Doamne. iarăşi ai înnoit firea omenească cea stri cată . ca pe ceea ce nu mîinile cruciş peste nepoţii săi de demult. «1 cu dumnezeiescul har. a Treimii : Dumnezeule. că pe care L . glasul 1 : Irmos : întăreşte. Cel ce eşti Soare cu trei raze.i şi însemnînd binecuvîn- . binecu . Cu care împreună neamul omenesc te mai im acum. L-a îna poiat cu frică . Cîntarea a 4-a : Irmosul : Slavă. temeliile morţii s .. pentru aceasta slăveşte milos tivirea Ta. Hristoase.. căci cu slăvim pe Tine Fiul Dumnezeu. cătoarei : dezlegareŞ i din pa pentru ateţi din mîini cu cîntări toate marginile lumii. căci cu ea ai biruit pe «vrajmaşi şi ai luminat lumea». «Hristoase. ca să luăm Duhul Sfînt. Deci prin miluieşte -ne pe noi. prin palmă curată. glasul al 6-lea.lăudată. Iubitorule de oameni. SEDEALNA. se in Fecioară de bărbat tndrepteze umbletele sufletului nostru Hristoase. am aflat acum . şi Cru cea Ta pierzînd ne s .a vărsat dumnezeiescul sîn .ne să se în de viaţă Cruce.vîntîndu.e a că dem înaintea Ta.au clătinat.a semnul întins crucii Iacov cel Cetele îngereşti te laudă. s-a împlinit cuvintul cel proorocesc .. şi a «mîntuit pe cei ce strigă : Slavă.«nezeire. Şi acum.a răstig nit Hristos şi diavolul s -a rănit. ntăreşte. Biserica Ta.

. omorînd patimile trupului cele pierzătoare.. cum Te. nezeiască mărirea ta .mă Cuvinte cu sîngele Tău. bucurindu -ne. urit. cum ai fost spînzurat pe lemn ? Soarele slavei. le . cu patima Ta. Lemnu.. oprind s îngele cel spurcat. lăudîndu -ne cu slava Celui ce s-a pironit pe tine. Lăudăm. mă tînguiesc. Duhului sărutînd . vindecă .. şi acum văzîndu .o.ai pironit fiind pe Cruce. Mîn tuitorule.. a Născătoarei : Rîu de ape curgătoare de viaţă Te -a născut Fecioara.ai înălţat care de întunecînd năs cut ca a o lumina strigat maică soarelui.o să o sărutăm cu suflet curat. şi cu suliţa mele. preacinstită Cruce a Domnului... peretele cel din mij loc al vrajbei.a demult. a i «avut în pîntece pe Dumnezeu cel «peste toate. steagul nebiruit.le. fiind ea pusă înainte. şi ai născut Fiu pe ceî «fără de ani dăruind pace tuturor. strig Ţie. Acela de inta rea a 5apropia. trestiei .. meu. Mîntuitoru le. care se aducea demonilor spre pierzarea zidirii. «celor ce te laudă pe tine». ror. Deci pe aceasta dă -ne. că tu «Fecioară neispitită de nuntă. mîntuire. care Crucii.ai văzut de mine Tu. cel arma cea de Cel ce eşti strugurele cel copt. suliţei.. Arătat Te . ăcîndu . prin care s -a omorît moartea . şi să vedem mîntuitoarele Tale Patimi..ne dumnezeiescul întinzîndu-se roditoare. trupuri cutremurîndu -se.ai făcut întărire neclintită şi aco . Cel ce ai I luat din rmos u l : mine trup . scriindu . Cel ce eşti viata si mântuirea tutu 9 y nfingîndu-te. -a : Care îngeriiCnu se pot Iisuse.. ai cutremurat lo caşul iadului.a să culegem roade de viaţă aducătoare din care odrăslit.. multă. vita cea lisus. Slavă. închinîndu .a vărsat Hristos cinstitul Său sînge. Stau înaintea ta cetele celor fără de Slavă.ne Crucii Tale. să nc sîrguim spre mântuitoarele Patimi. Iisuse. şi credincioşilor te .. Şi acum.mă în cartea celor mântuiţi. ca un izvor al înnoirii noastre pe Tine.. păimîntatu -s-au toate de duma zis Maica Iui Hristos.MIERCURI 298 tarea ceafiind dc mîntuire. sfărî îndurate. că pe tine şi . a Născătoarei : tînguindu-se. Fiul Şi acum. ca un milostiv..Te pe lemn pironit.. y roditori lemn pe el de virtuţi. Mîn tuitorule ? Mieluşeaua către Tine Te .perămînt tare. a venit I Păziţi cu pecetea şipeste întru Pe mine cel rănit cu sabia vrăj maşului. Cruce prea cinstită. a Născătoarei : Pe tine te sărutăm. că prin bunătatea ele ai Ta cea mat.. cel ce eşti de viaţă dătător . Şi acum. rupe degrab înscrisul păcatelor Slavă. Cintarea a 6-a : Irmos : Strigat-am mai înainte. noibucuria toti. sem nul bucuriei. Care Te -ai întins pe .

a : rei cruci a înfipt Filat pe Golgo .«teşte călcînd -o. că într -însa a venit preamărită legătură. Ca de faţă ai stat. că pr in .«lor şi Doamne. a cl ătinat făptura.. iar pe Cruce spînzurat fiind.t O X Λ D Λ C . <j Născătoarei : eclintind cele cereşti.dăpat Tu. Hristoase. punînd înainte cinste preaînaltă celor rău necinstiţi prin călcarea poruncii. lemnul Crucii . prin care a răbdat Hris tos moarte de necinste. ridicînd răutatea cea din dulceaţă .L. Cel ce pe ea a fost pironit. care sînt daţi mie prin lemn. Că lemnul iarăşi îi duce în r ai. Crucea Ta a închipuit . Cintarea a 8 .nate . Mîntuitorul meu.. pîntecele meu se chinuieşte. lăudînd pe Mîntuito rul. bine eşti cuvîntat». şi fiere ai gustat. I c o s Şi ac uni. iar acum lucrată . simţirile mele îmi tul bură duhul .L preaînălţaţi întru toţi vecii»..Ţi -ai mîinile pe lemn. > Irmosul : e cuptor. şi mă silesc a lepăda din mine pe Adam şi pe cei din Adam. mă doare la cele dinlăuntru ale mele . Dumnezeul părinţi . uşa Edenului . g l a s u l a lN 7 -A l e aPATRA : SÄPTÄMliNA A POSTULUI 299 i os . fără numai Facă «torului . prin care ai scos din adîncul deşertăciunii neamurile care cîntă : Domnul şi Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvîntat. închinăm să ne apropiem şi ca să ne cinstitului prea curatului . ntinsu. Cel ce eşti veselia tuturor. Doamne. acul morţii şi biruinţa iadu lui s-au alungat. ce tate aleasă a lui Dumnezeu . «şi . ră nind cu ea pe înţelepţii lui vrăjmaşul. Cu minte şi cu cunoştinţă curată fiind luminaţi. strigînd celor din iad : Intraţi iară şi în rai.rît şi cu gustarea dulceţii am fost îngropat . Cu lemnul păcatului am lost omo. S-a sălăş luit Dumnezeu în pîntecele tău. dez - Cintarea a 7-a : Irmosul : legînd păcatul mîinii celei neînfrî . slugile mele şi puterile mele ! Cine este Cel ce a înfipt piron în inima mea ? Cu su liţă de lemn m-a împuns fără veste şi mă sfîşie . în loc de pin. cu oţet ai fost a . Securea pe care a scos-o Elisei din Iordan. Dumnezeu tinerii i-a cei binecredincioşi Născătoarei . se bucurau cîntînd : «Prealăudate. pe care văzînd -o iadul. adevărată dra goste a u mai păzeşte încă sabia cea de vapaie du cînd. să ne închinăm Cru cii Domnului. Pe Acesta roagă -L să mă păzească pe piatra cea neclintită. atunci în «de «fiind naşterea mîntuit închipuită. «pe toată lumea ridică să . Cru ce . mpreună se bucură cele cereşti cu Lemn ce stă pus înainte .ta : două tîlharilor şi una Dătătoru lui de viaţă.ţi cînte «ţie : pe Domnul lucrurile lăudaţi . ci groaza focului bărbă . pămîntul de închinarea ta.au slujit făpturii Dumnezeu. cu suliţa ai fost împuns. a zis celor de jos : O.

mată.mă să mă închin Ţie. că ai rămas ca şi acela.a înălţat pe Cruce. slavă Ţie. prin care lăudăm pe Hristos în veci. cînd îmi eu aduc vrednic aminte de de judecata Pentru cea nemitamică.L preaînălţaţi întru toţi vecii.. gîtlejului închinîndu. ai smuls 9 Tricîntarea Irmos : Pentru legile părinteşti. fiind osîndire. pentru puterea sa. lucrurile învredniceşte . cele pe trei fiind cîte o per soană. Prin care binecu vântăm pe Hristos în veci. armă nesfărî .L preaînălţaţi întru toţi vecii.. veniţi să sărutăm cu dragoste Cru cea Domnului cea pusă înainte . Slavă Ţie. şi să ne i . născînd fără ar . aceasta îndură . strigînd : Pe Domnul lăudaţi -L şi .înălţăm întru toti vecii. dumnezeiască mireasă Marie.L şi A Născ ătoa rei : L preaînălţaţi întru toţi vecii.Te şi . Fecioară cu totul fără prihană . şi să strigînd Domnul lăudaţi -L.mă să strig : Pe Domnul lucrurile lăudaţi . din mijlocul aceasta cinstită balaurului. Cel ]* ntru amiază răstignindu în ce esti mînmijlocul pămintului de bunăvo ie. Pentru slăvim săptămânii Crucea Ta. sufletul : Pe lauda pute rea meu mu cenicilor. cea cu trei părţi şi mare. Unule . Căci peste unul Dumne. perete podoaba întărind cînt.. pentru care a strigat profe tul de demult. pe mine cel care strig : Pe Domnul lucrurile lăudaţi .. mijlocul post.. dar este ca cerul de înaltă. Cel ce s . Dumnezeul nostru. O fiinţă în trei Feţe slăvind nu le amestec.ai arătat între maici fecioară. Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. că ne este bogăţie de sfinţenie şi de putere . cel slăbit. şi ridică pururea pe oameni către Dumnezeu.au răstignit. Preacurata Fecioară a strigat : Arată -mi slava -Te Ta.L şi -L preaînălţaţi întru toţi vecii.ne dumnezeies cului în îndu rate. te.Născut Fi ule.clere focul. bine să cuvîntăm. 9 9 Irmosul : Să lăudăm.L să mă izbăvească de fo cul cel veşnic. urăţindu ne cu postul. şi .Răbdăto . arhiereilor. care se vede mică. mai frumos decît fiii M I E R C U R I oamenilor.dincioşii în veci.300 cul întrupîndu-Te. Altă Tricintare Irmos : Această numită şi sfînt ă zi. Şi acum.rule. îndelung . ling şi mă tînguiesc şi mă jelesc. marginile lumii. de israelitenii cei ce L . că era să fie pus în pîinea lui Hristos. Aceasta este Crucea.mi uşurează lanţul cel pus asupra sufletului meu. născînd fără bărbat pe Mîntuitorul Hristos păzind pecetea curăţiei . P tuirea tuturor. apostolilor. Pe aces ta roagă . Semn de bucurie. pe Care îl prea.j zeu cel în Treime. Să fie cinstit preasfîntul Lemn acesta.. a Născătoare! : I şi j u una.. toate că după este chipul firii nu des part pe Tatăl şi pe Fiul şi Duhul. Dumnezeu. al Bisericii. pe Hristos Mîntuitorul. ca bucurîndu. Rugul închipuia taina naşterii Tale celei mai presus de minte. pe tine te fericim ere.

spre poporul şi spre al eşii Tăi. de care împăr . luminează-te. Fecioara cea inimoasă Te -a nemăsurata Ta milostivire. pentru care ai răbdat moarte de bunăvoie . cedrii veselie . Pentru aceasta strig ί Cuvinte. firea omenească.«rurea Fecioară». scoate-mi cele cu plăcere şi cu patimă.a : Irmosul INA I să ‟ A1R A S À PT ÀA11N A Adătător.te prea fericită Năs «cătoare de Dumnezeu. Mîntuitorule. Pen tru aceasta firea minţilor celor fă «ră de trup. i 9 Caută. şi Libanului dănţu întru sufletului meu . curată. proorocii. slăvind prin care mîntuieşti Domnul slavei. că pe tine înălţîndu se Stăpînul. Tricintarea . lăudînd bu nătatea Ta. şi să «prăznuiască pironit fiind pe tine. 9 X X un iubitor de oameni. să scoţi cuiele gândurilor celor de pa timi ale celui întîi. cu voinţa Ta ai clătinat fiind şi văzută. dealurile. s -a schimbat în întuneric pentru răstig nirea Ta. cu împungerea coastei potoleşte cu durere împunsături le . dîndu -mi ca să mă închin fără de patimă. şi strălucirea lunii s . săîtati ! 9 7 Hristoase. u ai suliţa în coastă în ai fos t împuns. Doamne. lumineaza. duhul. şi vă -a zînd Mîntuitorule. pe care noi îl sărutăm acum la în t jumătăţirea postului. ca 9 născut . să rută! şi minunez de smerenia Ta. Iubitorule de oameni.gînd a zis : Vrînd. cu piroanele piroanele închinarea Crucii ce lei purtătoare de viaţă . A Născătoarei : Născătoarea de Dumnezeu plîn . mă bucur lăudîndu L. 9 A Născătoarei : Pe Tine împodobit A lcel tă T r i c i n t a r e . şi împuns fiind a izvorît sîn ge şi apă din coastă. răstignit popoml lui Dumnezeu. să nu biruiască mulţimea răutăţilor noastre. umina soarelui. mucenicii şi duhurile drep tilor. ci ne mîntuieşte pe toii Preabunule cu Crucea Ta. care Te laudă cu fri că. potolind osîndirea cea ( prin lemn. Fiul meu. cele rana Ta tămăduieşte patimile demonilor Tale.a mîn (uit .C î n t a r e a :a 9 . cea cu mai frică presus primeşte pururea pe de minte. rămînînd spînzurat.mă. u eşti arma cea dumnezeiască a vieţii mele. luminează tot frumuseţe nici chip cînd ai -te pătimit. şi stihiile toate s-au schimbat cu cutremur. u Tale. pu . schimbînd gîncîurile mele cu dreapta Ta şi mă mîntuieşte.mi izvoarele iertării . Hristoase.se zis lemnul : Mă Crucii pus înainte.zidit şi să vindeci zdrobirea lui cu bunătatea lumea cea Ta. apostolii. m . pe Care văzînd u-Te neavînd ergi înainte. Cel ce s .a stins. Picaţi munţilor dulceaţă cu dragoste . fiind luminat. poftelor destupîndu.mă pe mine cel schimbat de întunericul patimi lor. şi pe lemn fost pironit mijlocul pămîntului.tăşindu . sfinţita praz « nuire a Maicii lui Dumnezeu ot neamul şi sa «strige : Bucură . cinstitelor Tale Patimi si învierii. POSTULUI viaţă prin care a scos Hristos pe pămîntesc salle cu păgîni uin adîncul nebuniei idoleşti.. care se smereşte. bucurie. tînguindu . cinstită Cruce. cinstind închinîndu-ne tie. slăvim puterea Lui.. cu frumu seţea Irinos : Luminează-te. lemnele iţi ţarinelor astăzi.a înălţat pe ea.

întru tot Preafericită. mărim tine ta înfrîngem pe -vrăjmaşi dă .. s t i h i r a . vitejia oştilor. celei de bunăvoie. la înjumă tăţi rea postului cheamă la închinare pe toţi cîţi îşi răstignesc patimile lor după vrednicie. .aţi veselit. Lemnul cel preacinstit. acest fel de vestiri de bucurie mi-a adus Ga Apoi se face închinare Ia cinstita cru ce. Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfînt. s ă n e î n c h i n ă m . Pentru aceasta.. învredniceşte ..A L La cS ar sA e T cî rl op re cie de duminică. Dumnezeu. Unime după fire. s l ai a v ă«născut Ţie. glasul al 2-lea. D.Ι » < ί . P întru care S. «cătoare de ceea lui vieţii Hristos celei cei nebiruiţi. De fără de sămînţă pe cel Hristos.. pe care a văzut -o Avraam şi s -a bucurat. îngrozirile tiranilor nu v . ·ι Crucii. Cel ce s . sceptrul dumnezeiesc al nostru. unei stăpînii şi unei împărăţii. 9 ...302 ie mă Slava.«ţat cu trupul pe împăratului. întru nădejdea biruind rătăcirea cu puterea Crucii. aş - teptăm limanul mîntuirii. glasul al njumătăţind calea postului care duce la cinstită Crucea Ta.. veniţi toţi credincioşii să ne închi năm Lemnului Tainei celei înfrico şătoare.au făcut tămăduire sufletelor noastre. t o t a c e a s t a . şi pe Dîn . Stăpî ne si lelaltc şi otpustul sfîntă învierea Ta o lău dăm si o slăvim.. biruinţă pururea împotriva vrăjmaşului. L u m i n i n d a Podobie : Cu duhul stind bătrinul. şi chinuiţi fiind cu torturi. 8-lea: LA S T I H O A V N A Stihira zilei. Năs M luat ucenicii harul A mucenicilor : Slavă Ţ i e . su în tL î i .. pre cum dumnezeiescul David strigă.se şi cu plîngere jelindu se : Oare.ne pe nouă. însuşi glasul : Ve('niţi c r e d i n c i o ş i i . Ci ca un milostiv şi în durat.. toţi credin «cioşii te . Slavă. gl ca es us al u 6 -s ca ris l -a le : mai înainte.vîntul. binevo ieşte ca şi noi cei izbăviţi de vrăjmaşi prin credinţă. şi prin care noi ne. Şi acum... Maică Fecioară şi adevărat irmosul : munte ca din mormînt : şi să ne îm părtăşim şi Cinei celei de taină. a Născătoarei: njumătăţind noianul postului. celor ce ne închinăm ţie. şi cea Preacurată a Iui Dumnezeu Cu . luînd pe Isaac viu din 9 cel mare esti Fecioară.ne să vedem cu pace şi ziua măritei învierii Tale. cu pace strigînd : Luminarea şi Mîntu itorul nostru slavă Ţie două ori).mîntat. la Ic e Λa C LlA S U ŞA Ee LE rn ot pă a rtu Pa ro olre oc elie .vă să se mîn tuiască sufletele noastre. T ( rucii Tale ne închinăm.. .aţi spăi . Cruce. a N ă s c ă t o a r e i : un tele cel nespus şi dumnezeiasca rîndui ală. Dumnezeire sfîntă .. înfiaţi fiind prin Duhul. Slavă.am înălţat la cer. împreună cu pa timile lui Hristos. aţi veşnice. v .. Ş i acum.a înăl .. Şi acum sîngiurile voastre s .a sălăşluit Hristos. Iubitorule de oameni. q i a s u l d l 8 . a strigat tînguindu . să vedem ziua Ta. Rugaţi .. «Dumnezeul Cruce..«sul după vrednicie».. Şi acum. a 1 reimii : MIERCURI vriil ? Fiul meu ! Mergi de plineşte sfatul IM închin. Care stăpîneşte toate. Dumnezeul n o s t r uce . aica cea care nu ştie de mire. adică vre mea pătimirii Tale Doamne. Treime după Feţe.

. 7) în a patra săptămînă a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE..a omorît El cum au făcut ucigaşii fiu ruşinat în veac ( )· Lui ? Stih : Intru dreptatea Ta. glasul al 5-lea : cu vin bun. a şarpelui încolăcit. şi cu Mine să facă pace. glasul al 6-lea : oare Domnul cum l-au lovit cei ce l-au lovit.. Doamne..ne la feţe. sînt străjeruî ei . 69. voi porni război împotrivii lor şi -i voi arde pe toţi. căci îndemnarea spre lucruri bune face mai mult bine. nu le împreună cu Tatăl şi cu Duhul. Pentru aceasta făcînd spre plăcere pentru lui noi osîndă. Stihira. şi Cei cu cevrednicie -Te pe Tine.a supt lui. şi In nu va mai ostul. f bunătăţilor. Sau mai bine să caute ocrotirea Mea. însuşi glasul : a iată Domnul va iesi din locaşul 9 i Său ca să pedepsească fărădelegile locuitorilor pământului. Şi Cel ce vede toate.. 5 ) .vă de Hristos . Pămîntul va arăta sîngele ascunde pe pe care l. MIERCURI SEARA La Doamne. aratîndu -se bine plăcut prin zilele ce au trecut. toţi D i n P r o o r o c i a l u i I s a cei ia.Slavă. ci în cămă rile sufletelor noastre rugîndu . şi cu Mine să fie în pace!. ca frunzele ei să nu cadă. aşteptând răsplătirile duhov niceşti. Si se va zice în ziua aceea : «Vie 9 Dă tătorul răbdat tuturor Crucea. Care eşti în ceruri.liţelor. 21 — ce Tine. Stih : Să se întoarcă înapoi şi s-a s e P R O ( H 1 M E N. să nu sau 1.. Liristos. Zi şi noapte Eu o păzesc . L-a lovit P R O C H I M E N . şi va omori balaurul cel din Nil. Dumnezeule ( P s · 6 9 . XXVII. strigat-am. vieţuind în pace săvârşesc slăvindu faptele bune în taină.ne neîncetat. J OI ă se bucure şi să se veselească de tine. şi -a adus acum înjumătăţirea sa. va rodi şi cu roadele sale lumea o va u mple..lăuntrul inimilor lor. am nădăjduit. c i t i Te r e :caută ( X X V I pe . cîntă ! Eu. să strigăm : Tatăl nostru. şi să ai 7 ucigaşii ziua aceea Domnul se va năpusti cu sabia Sa grea. Domnul. mare şi puternică.------------ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele (ps.. şi spre cele ce ur mează punînd înainte folosinţa. Şi acum.». cîte se fac în taină.. în fiecare clipă Eu o ud. pricinuitorul bunătăţilor.. Te rugăm nu ne duce pe noi în ispită. izbăveşte-ma „i mă scoate (ps· 70. Cu dragoste sufletească fără de saţiu. Spre Tine. asupra leviatanului. A mucenicilor Altă stihira. glasul al 4-lea. tot acesta. Să săvârşim dar postul. ci ne izbăveşte de cel rău. Dar dacă voi găsi mă răcini şi spini.glasul--al. ne dă pla ta înfrinării. se pun 10 stihiri : şi se cîntă aceste 6 stihiri si 4 din Minei. ci ma i vârtos îe poartă în . vestesc în mijlocul u . israel va înflori. nu sînt mimat de fel pe ea.2). nemîhnindu.3). nelepădîndu . Dar într-o zi lacov va prinde ne împărtăşim cu rădăcini. să stri găm : Cel ce ai postit învredniceşte -ne fără dumnezeie ştile Ta‟e Paşti.

singurul Care face minuni ( p s .. glasul 1 : prin patimi răbdînd. cu durere a zis: Vai mie. la ceruri v . punînd -o pe amîndoi umerii lor. care au ieşit din corabie. Fiul meu ! Cum ai făcut aceasta ? Cel împodo bit cu frumuseţea mai mult decît toţi oamenii. î) Altă s t i h i r ă .dind. cereţi să dea lumii pace şi su Cruce a Domnului. glasul al 4-lea: ajungem ziua cea mântuitoar e. nici frumuseţe? Vai mie. pierzătoarea stri căciunii ! Bucură -te ceea ce risipeşti pe demoni cu puterea ta ! întărirea credincioşilor. mă închin milostivi rii Tale. mîntuieşte ne pe noi. te rugăm. Aceş tia sînt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s . pace şi mare milă. să strigăm : Bucură . şi şi . Lumina mea! Nu pot să Te văd adormit . Să ne spălăm sufletele cu apa pos tului Pentru aceas ta şi îndrăznire către Dînsul şi apropiindu . care multe feluri de Alte stihiri.au văzut goliciunea tatălui lor. arma cea nesfărîma . 18—X. să tre cem a cu bine şi să măsură postului . stricătoarea iadului ! Bucură . neavînd chip. Astăzi închinîndu -ne Crucii Domnului. citire : (IX.. Doamne. Atunci a început Noe să fie lucrător de pămînt şi a sădit vie. să ne închinăm ei cu fletelor noastre mare milă.a făcut şi a pătimit Patimi.: 304 sfinţilor J O I 1 mmr-wjMi mucenici. tatăl lui Canaan.au înmulţit oamenii pe pă mînt. Stih : Dumnezeule. Ham şi Iafet. şi dobîn dind veşnică mîntuire.te bucuria lumii. Cel ce dă lumină orbilor.. slavă Tie. 71. 7 1 . cei ce ne închinăm ţie. sfinţeşte pe cei ce te sărută pe tine. şi ne învredniceşte dumnezeiasca ne şi mîn tuim. judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împă ratului (ps. au intrat cu spatele înaint e şi au acoperit goliciunea tatălui lor. Iar Ham era tatăl lui Canaan. glasul al 8-lea : Astăzi Cel neapropiat după fiinţă.te Pomul vieţii.dobă Te arăţi. Dar Sem şi Iafet au luat o haină şi. Maica Lui.ne de cinstita şi preacurata dobîn. Cruce. .Răbdătorule..1). Dumnezeul Iui Israel.. Iar Ham. îndelung. 1 9 ) . ieşind afară.. Pe Care cea curată şi ar fiii Iui Noe.aţi mutat. de buzele celor fără de lege a fost scui pat . credinţă . s-a dezvelit în cortul său. mie apropia! S. Şi acum.tă. nevătămată păzind. păzeşte. g l a s u l a l 7 . dc toată vătă marea .l e a : Podobie : Astăzi priveghează luda. Cel ce m-a slobozit din pa timi . Ia cele dinlăuntru mă rănesc şi cumplită sabie trece prin inima mea ! Laud Patimile Tale. Ieşire : Lumină lină. De la Facere.. şi feţele lor fiind întoarse îna poi. Puterile Arhanghelii. pe care te şi Căpeteniile. luînd acum dumnezeiasca luminare. înconjură lauda apostolilor. prin care Binecuvîntat este Domnul Dumne zeu. pe Cruce văzîn du-L.a dat spatele spre răni pen tru cei robiţi. erau : Sem. a spus celor doi fraţi ai săi. Şi 4 s t i h i r i din M i n e i : Slavă. a văzut goliciunea tatălui său şi. P R O C H I M E N chinuri semeţia tiranilor aţi credin ţa neclintită şi Podob i e surpat : P r e a l ă şi uda ţilor m uc enici.. n. fără suflare şi fără po . A băut vin şi îmbătîndu -se....

văzînd Canaan sa-i fie slugă». ne pe apropiem fără desărutînd lege se -o stinge.ne pe noi cei căzuţi în prăpastia deznădăjduirii ce lei cumplite. toată înşelăciunea vrăjmaşu lui aţi stricat -o cu adevărat.vă. Lumina Cru celor pusă înainte Doamne. dar numai un cuvânt bun îl bucură. Şi acum. P ROCHIMEN . Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său.. cea mai scumpă comoară pentru om este munca. înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi. De la Pilde. astazi. Ham şi lafet. a- astăzi. că tu eşti mîntuirea păcătoşilor şi ajutătoare şi ocrotitoa re tare. iar cel batjocoritor nici de mustra re. e ale glasului de rînd Din această zi rosteşte preotul (sau un pu ăl .. şi rugăciunea. î n sim c ăe . şi ce os rt o glă to iţ sip u in se D z iu c pp ă îd noM i e rC cu es a m ei. zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani şi apoi a murit. iar calea ne buniei duce la moarte. şi a greş calelor şi a ne cazurilor . .. a Născătoarei : darie.. Stih : Cît de bun este Dumnezeu cu Israel ( ps. pe cînd inima celor nebuni propo r*\ ceasta. măriţilor Apostoli cei ce sînteţi rugători pentru sufletele noastre. Slavă.. şi mîntuieşti pe robii tăi. c îea celor nelegiuiţi duce Ia rătăcire. Supărarea se abate asu pra omului. Şi a mai tra- it Noe după potop trei sute cinci zeci de ani. 10) u puterea Crucii întărindu . rugind pentru Unui. cîntări Mîndria şi nu cu dă prilej dinţa. glasul al 4-lea: Iar mie a mă lipi de Dumnezeu. decît la cear tă. bine este ( p s . citire : (XII. are. lui losif. tot aceasta.. văduieşte nebunia. ridică . Iată spiţa nea mului fiilor lui Noe : Sem. drepţi cînd sfeş nicul celor cu c reçu cea Ta luminează. ceea ce eşti locaş cinstit al Stăpînuîui.. Leneş ul nu. JOI DIMINEAŢA Şi cealaltă rînduială a Liturghiei Da cr în tă na ti ăn rt il rn eţ ii m ic r uS re ilo m a iCîîn ee sT fi te . 2 1 ) .. Cine îşi păzeşte gura îşi pă - Iubitorul de oameni. Dreptul cercetează cu deamănuntul pe prietenul său . se cîntă Sedaaî na.au născut fii după potop..a s e a rz ce a sd tă s m ăl tn ă ăş uă m in ic . 23—XIII.c e a. Mîna celor sili tori va stăpîni.. Pentru a & Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa. Din rodul gurii sale omul mă nîncă binele . 7 2 . iar de toate.1). După a doua Catismă. i ad lc tu ir eăa Podobie : Ceata îngerească.T A PA I RA SÀPTÂMÎNÀ A POSTU LI ί ÎN 305 nici chiar de ameninţare.a fa ră e ăî na ua ar ti mc ăe . cărora li s .72.şi frige nici vânatul lui . noi sintein. iar cea lăsătoare va fi birnică.l n a el d i aD co dt eî i a e s tC ea ) t iş la e c tS ee nd it le e A plo il ri d nr e O clt om ih . pofta celor vicleni este silnicia. glasul al 7-lea : Podobie î Doamne. întru închinarea noi pe ei vă bucuraţi. l es el t e zic e. glasul 1 : Sîe db ea . Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează nemurirea. alcătuire a Iui Teodor.

înşelîn mă Altă Tr icinta re. «Doamne». cuprinde marginile lumii. astăzi eşti pusă înaintea a toată mea spre închinare. Iubitorule pentru de oameni. ar dătător de sfinţenie.Te.. postoîi. să ne apropiem şi să o sărutăm pe ea pentru că este tă ria mîntuirii noastre. T R I C I N T A R E A Alcătuire a lui Iosif. i Născătoarei: Xăscut . Cru ce a lui Hristos. a biruit pe Amalec. pe care l-a umplut de răutate cel viclean.I roditor şi odrăs . arul tău vine prin însemnarea ta.. eşti fără de păcat.ta pe tine cea mult lăudată. Părinte si Fiu le şi Duhuie Preasfinte. care ţi nem ca armă Crucea lui Hristos. să întindem mîinile cu posturi şi cu rugăciuni.vă să ne mîntuim si noi.. nsăş i po dobia. stăzi se pune înai nte preasfîn. Canonul din Minei şi aceste Tricintări. fă -mi bun sufletul meu. Moise Şi acum. ruga ti. fâcîndu. slavă i ie. > y > Irmos : La Dumnezeiasca strajă. Dumnezeul nostru. glasul 1 : alungind negura demonilor. » * Irmosul : enirea Ta cea cu trup Hristoa . întoarce -ne pe noi cei cufundaţi în stricăciune .. nsemnînd umbrit Crucea. slăvim pururea pe Hristos..dună -ne ca un păstor pe noi cei ră tăciţi şi miluieşte turma Ta.. ceea ce eşti cu totul Cel ce fără prihană. Slavă Ţie. a . Psalmul 50. dăruin .. Născătoarei de Dumnezeu. Pentru aceas ta lăudîndu . Cu plugul cel dumnezeiesc al Cru cii aţi arat pămîntul. care se oştesc împotriva noastră totdeauna cu pizmă.. Cintarea a 8-a : . Milostiveşte . dumnezeieşti Apostoli. .lostive.vă pe voi cu glasuri în toţi anii. ceea ce eşti întărirea şi lauda Apostolilor. Unule. sfin ţeşte pe A Născătoarei : robii Tăi şi lumea cu arătarea Şi ac um. Slavă. uşurîndu .«se încredinţînd -o proorocul Ava«cum a strigat: Slavă puterii laie. cu frică bucurie . cu pe mîna Dumnezeu. rugăciunile \Iaica bunului Dumnezeu.cu . arma cea nebiruită. decît toate. ei. Fecioară.I r m o s : 306 JOI S l a vşi ă .. ca să te laud Venirea Ta cea cu trup. pe Cel mai de demult întinzîndu. rugători ai lumii.dune nouă sfîntă Cruce. . pururea.lind dreapta credinţă.l e a. pe care închipuind . laude. Cruce .ne nouă vremea postului.ai fără de păcat. glasul a l 7 . Doamne. to t aceasta. ca pe o pricină a mîntuirii mele. Cintarea a 4-a. Cel ce singur citindu-se Cintarea a patra din Psaltire. împacă a Născăt o a r e i . a l reimii : C A N O A N E L E nime după fire Te laud şi Treimea Fetelor cinstesc. . .: I rdumos : mişeleşte cu răul obicei .o şi noi.. ca să biruim tabăra demonilor. mult-Mi. îTa.şi mîinile. noi sîntem poporul Tău şi oile păşunii Tale ..

Această numită şi siintă zi •·· ucură . pe care a lost pironit Unul din Treime.te Cruce cea din trei părţi şi dumnezeiască. Cel ce a luat trup. luminîndu ne pe noi cei .

clntindu -I şi preaînălţindu-L pe Dînsul intru toţi vecii. iar tu. faptele pe care şezînd..vîntului. şi S . îştigînd Crucea ca putere tare au liberat pe cei robiţi din cumplita pu t c1 e a vrăjmaşului. fugi. şi să ne închinăm Domnului. O ce minune. împăratul slavei.«ţi -L în veci».vă pentru noi cei ce vă lăudăm. preoţi lăudaţi . bucurîndu-ne. frică Te lăudăm Pentru aceasta O Dumnezeire de o fiinţă . ajutătoare celor ce priveghea . pc care -L.înălţăm întru toţi vecii.chinîndu-ne Lemnului celui neînti nat. lum i n e a z ă . Slavă Ţie. ei ce sînteţi temelii dumnezeieşti ale Bisericii Iui Hristos. bine să cuvîntăm.mîntătura Iui. în Cuvinte. aduci pusă înaintea tuturor credincioşilor spre închina re . D u m n e z e cu u . ascuns. A Treimii : . ai ! Cît va fi de înfricoşător scau nul acela. măriţilor Apostoli. popoare preaînălţaţi -L în veci.ai sălăşluit în sînul Fecioarei. Apostolilor. Dumnezeul nostru.ză. Ucenicii Cu .părtîndu Te.a întrupat din fră .«ră Irmos : L umin e a z ă . şi să o nesimţirea mea . sînurile celede părinteşti nede . că întru tine în. întru a cărui asemăna re Te.L. Tăria postului este dumnezeiasca Cruce. po poare preaînălţaţi pe Hristos în veci. şi a dezlegat bleste mul cel de demult. de Care -te «se Biserica cutremură eseieşte .. ci Cel ce eşti milostiv din fire. i pe Sfîntu l Duh. nedespărţită şi laud o împă răţie întru toţi vecii.ai îmbrăcat. tează . a vedea şi a ne închina Lemnului B i n e c u v pe â n tcare ă m p e T a t ă l ş i p e TeI i uai l şrăstignit. început. o popoare preaînălţa . luminează Iui cetele îngerilor. Iisuse. a Celui care v-a ales pe voi. umplîndu -te de întuneric. Te. slavă Ţie. Cintarea a 9-a : e împăratul slavei cel singur fă .. pentru mi lostivirea Ta. întărire celor ce postesc.înfipţi m adîncul necredinţei. ca să vedem Pătimirea Domnului Irmosu l : în veci.esă Te înduri mine atunci. Ι a Născătoarei : e Cel ce a ΤΓ zidit pe Adam după chipul 3 0 7 Său. A . cîntînd : Pe Tine Te prea. strigăm: Preoţi lăudaţi.t eîl . preamălţăm întru toţi vecii. o Treime preasfîntă : Părinte şi Fiule şi Duhuie Preasfinte. rugaţi . ca cei ce dulce aţi cîntat cuvîntul înţelep ciunii. ca vred nică de închinare.t e . păziţi -ne pe noi întru întărirea dreptei credinţe şi ne întăriţi pe piatra cea tare. adunîndu-ne noi credincio şii să ne închinăm ei cu dragoste. pe Care binecuvân Altă Tricintare Irmos : Pe Unul.. toată mulţimea demoni că. Puterile cerurilor. Pentru aceasta Te lău dăm noi oamenii în veci..cesteia. împărate al veacu rilor! Că ne-ai învrednicit pe noi .. e tine te cinstim săptămînă purtătoare de Cruce. A Născătoarei : lăudăm Să lăudăm. vei vădi rînd mele cele must ei ce sînteţi ca o vioară a Bise ricii cu douăsprezece strune. apără toare celor ce li se face război. slăvesc stăpî nia Ta in veci.te. pre lăudaţi Dumnezeu cu razele Cru«oţi cii. pentru chemarea neamu lui omenesc. robii Tăi. care Π 1 Α ν Λ U ' J AMINA A ŞiPOSTI acum.

care ai în căput în pîntece pe Cuvîntul cel ne . adîncul şi să nu ne mîndrim de noi ca fariseul . cu laude te mări m. .. bucurie. Pe tine. . a Treimii : Un lucru respirând. glas ca de foc. Slavă Ţie. meii Tale ne închinăm. că El însuşi ne -a poruncit zicînd : Tot cel ce se înalţă pe sine se va smeri. Pentru rugăciunile Născătoarei de Pe voi. Pentru rugăciunile lor. dumneai îndulcit demult apele Merrei . slavă Ţie. ce ai zămislit bucuria prin glasul zeiasca Arhanghelului alungă acum întristarea · inimii mele stricătoa re de -mi Altă T r i c i n tcea are I rmos : Pe tin e .A Născătoarei : JOI I L A Sglasului.ncăput şi L . Irmosul : Dumnezeu împacă viaţa noastră. P r e a c u rşi at ă dă. mucenicii spre un lucru de pe Tine Tatăl cel fără început şi Stăpînul şi pe Cuvintul cel împreu nă fără început şi pe Duhul Siînt.. minune ! Întrecîndu. îndulceş te. iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. . tu. milosti. Cruce a lui Hristos. Stă - eea mmgnere. a . Ş i a c u m .. T I H O A V N trei A Luminînda de ori. . care eşti arma nebiruită a împărăţiei. Apostoli.se moartea cei purtători chinuri. uitîndu. glasul a l 7o -lea : lăudăm si o slăvim. Pentru aceasta cu un gînd să strigăm Lui : Dumnezeule. Dumnezeule. o. a Născătoarei : sluji naşterii după datorie . şi aţi sădit în cel neîncăput «L . cu cîntări te mărim noi credincioşii.mi şi mie postul. slavă Ţie. dar tot vom muri şi vom Şl acum. Mplîngere făcătoare de aică.. Dumnezeul nostru.. socotind lucrul cel de obşte. ca p rin aceasta să aflu si eu u fiind închipuit preacinstite Lemn. . ca şi cum ar fi al nostru .se a răpi chinurile ca pe nişte avuţii. puterea sfetnicilor. mărim. A mucenicilor : Slavă. zicea unul către altul : De nu vom şi muri acum. fiecare rîvnind la sfirşitul altuia. care aţişi ars toată care ai încăput în pîn . cu după cîntări vă cu cîntări «te mărim». miluieşte -ne Pe tine cea mărită şi singură Năs cătoare de Dumnezeu.ai născut după trup. Cruce a lui Hristos. S l a v ă . Preacurată Maică «Fecioară. Făcătorului bine. LA CLASUL AL ŞASELEA Troparul Proorociei. . cu moartea pe noi. lume dreapta şicredinţă. cu dreaptă credinţă toţi credincioşii Te slăvim.veşte . ca pe cei ce aţi fost cu Pe tine. că reia ne închinăm astăzi..ai născut trup. ci să aducem suspinare dintru inimii..Te spre noi păcătoşii şi ne mîntuieşte ( d e d o u ă o r i ) . Preacurată. a celor ce strigăm către Tine : Mi lostive Doamne. glasul al 6-lea : . suflet. să primim dar nevoia ca mare cinste. a N ă s c ă t o a r e i : să cumpărăm viaţa.«tece pe Cuvîntul uscăciunea înşelăciunii. pîne sfîntă Ta S tşi ihi r a z i l e învierea i. Să rîvnim pocăinţa vameşului credincioşii. tă ria oştilor. o cale a vieţii aflînd. Dumnezeului tuturor .dică cea pentru Hristos..

S l a v ă . v în a patra săptămînă a Sfântului şi Marelui Post LA VECERNIE. sufle tul meu cel omorît de păcat. Cînd urgia va trece. mai înainte de veac a făcut mîn tuire în mijlocul pământului ( p s . săruta Doamne. nu se va clătina ! Şi voi face judecata dreptar şi dreptatea cumpănă. noi cea pururea fericită. lăudăm milostivirea Ta şi ne rugăm îndelung: Dăruieşte. voi. Stihirile Triodului. P R O C H I M E N ar P Rd Oac. citire : (XXVIII. Omorîre ai răbdat răstignindu -Te pe Tale prin pocăinţă. glasul al 4-lea: 7 74 4.. Cel ce ai omorît moartea. ne . căci ne . 14 — 22) entru aceasta. Altă stihiră. 73. o piatră de încercare.. Dumnezeule pînă în sfîrşit? (ps..ne Crucea Domnului. cei care se va bizui pe ea. învredniceşte ne cu bucurie a ve dea si a săruta Crucea Ta cea slin . în fiecare dimineaţă.am făcut din minciună un adăpost şi din viclenie un liman ! Pentru aceasta aşa zice Dumnezeu : «Pus-am în Sion o pia tră. glasul al 4-lea : mnezeule. tuturor bucuria mîn. îndru mători ai poporului celui din Ieru salim ! Voi ziceţi : Noi am făcut le . vă va zdrobi.. Doamne. . strigat-am. bine pusă în temelie . urgia va trece fără să ne atingă. alcătuire a lui Teodor. ih eu : I mă ău vo pe T iveac. înviază.13)... ziua şi noap tea. şi nu va fi decît groază pen tru a pricepe descoperirea ! Patul a . glasul al 4-lea : Podobie : Pe diamantul cel înţelegător. se pun 6 stihiri : şi se cîntă 3 podobnice ale Trio. dîn .1)..du.1 9)). Stih : Pentru ce m-ai lepădat. de mare preţ. VINERI Dumnezeu.cesta va fi scurt şi nu te vei putea întinde.tuirii Patimi. tot acesta. ascultaţi cuvântul credincioşii nvrednicindu. Împăratul nos tru. JOI SEARA La Doamne. dîndu. oameni de rîs.T H i -M Em N.. Pentru aceasta mă rog Ţie.ne să vedem învierea Ta şi cinstitele Cruce. 73.mi umilinţă Şi izbăvire de rele în sfintele zile ale postului.gămînt cu moartea şi cu iadul (şeolul) învoială . Că Domnul se va ridica precum altădată în a Ta. ori de cîte ori va trece. iar aşternutul lui prea scurt.. Din Proorocia lui Isaia. ca să te înveleşti». glasul al 4 -lea : Podobie : Dat-ai semn. piatra din capul unghiului. vă va apuca ! Căci ea va trece.. Ş i acum.dului şi 3 stihiri din Minei. prin care ne -ai mîntuit pe noi. şi ai înviat pe morţi cu cuvîntul cel de viaţă aducător. Du ar voi e bucura în cîn* ta -voi Iăuda-Te-vom şi vom chema numele Tău (ps.. Dumnezeului lui Iacov ( ps. Şi grindina va lua la vale adăpostul minciunii şi potop de ape va da peste locul ei de scăpare ! Şi legămîntul vostru cu moartea va fi stricat şi înţelegerea voastră cu ia dul (şeolul) va fi desfăcută. Mîntuitorule. Iubito rule de oameni.

Pentru aP R O C H I M E N . viaţa cea dinţii a desfătării. pentru că acolo a ca închinîndu-ne.1). cu mulţumire pe Dorinţa împlinită mulţumeşte Tine Te s lăvim. a Născătoarei : înţelepţi ajunge înţelept.înşii s -au ceartă la vreme. ca un (XIII.. cu pos tul întărindu -ne . iar Domnului. glasul a l 8-lea: nebuni se face rău. buretele şi n ezeu am căuta t (ps . Te rugăm pe Tine. iar depărtarea de rău este urîciune pentru cei nebuni. citire : ţelină. am în tot strigat. pămîntul şi de acolo i -a îmtrestia. înţe lepte zidesc casa. dă (X.11). Cel ce se însoţeşte cu cei Slavă. iar cel ce unul către altul : «Haidem să umblă pe căi strîmbe îl dis facem cărămizi şi să le ardem cu preţuieşte. iarăşi ne-ai ridicat la De la Pilde. să Dumne a mai zidi zeu. su fletul. 32—XI... Şi 3 stihiri din Minei. numit cetatea aceea Patimi. averea celui păcătos este sortită pentru cei drepţi. prin care făcîn .tot Răstignirea Ta. care se Cine cruţă toiagul său îşi urăşt e trag din fiii lui Noe. după familii copilul. Acestea sînt neamurile. pe Dum amestecat limbile a. s-a 76.dit popoarele pe pămînt mănîncă şi îşi îndestulează după po top. drepţi. 75. Mîntuitorul nostru. iar cele Purcezînd de la răsă rit. 9) hrană din belşug. glasul al 8-lea: ceasta acum. Şi au folosit cărămida în este varga mîndriei lui. iar pîntecele celor în tot pămîntul o singură limbă fără de lege duce lipsă. 19—XIV... şi dintr . Arătura în De la Facere. Babilon. făcută dc cei săraci. să lăudăm S t i h : Î n z i u a Domnul necazului m eu. Apoi au zis teme de Domnul. Femeile şi un singur grai la toţi.2 ). Şi acum. c i t i r e toată : pă . spre De ajungem şi la preacuratele Tale mine aceea (ps. iar smoala în ioc mœapm .. suliţa. Nenoro cirea Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi urmăreşte pe cei păcătoşi.3 10 tă VINERI i. iar cel care îl iubeşte îl şi după naţii. oamenii nebune o dărîmă cu mîna lor. iar Stih : Cunoscut este în Iudeea Dumne zeu .du-ne prăştiat Domnul pe faţa nemuritori. pămîntul cu glasul şi au meu încetat către de Dumnezeule. în Israel mare este numele Lui (ps. Dreptul răspîn . au găsit în ţara Senaar un şes şi Cel ce umblă în tru dreptate se au descălecat acolo. cetatea şi a şi căutat turnul. buzele loc de piatră. 76. Dumnezeului nostru fericirea răsplăteşte pe cei ( P s · 75.mîntului. în gura celui nebun foc!». 6) iubitor de oameni.a Cuîmprăştiat glasul meu Domnul către de Domnul acolo .1). în vremea aceea era sufletul său. însă averea se pierde din pricina nedreptăţii. Omul bun lasă moştenirea sa nepoţilor săi. iar cel ce se întovărăşeşte cu cei P R O C H I M E N .

. se vede căreia răstignit pe lemn cu . După întîia Catismă. a strigat : Vai mie. a l c ă t u i r e dacă a lui Ios if.. Ι Preacurata.. După a doua Catismă. Hristoase.. iar pentru pri ceput ştiinţa este uşoară. S e c î n t ă T r e i m i c e l e g l a s u l u i . în. După a treia Catismă. A mucenicilor : Slavă.a născut mai pe urmă. Cuvinte al lui .ţi amin te numai de păcatele tale. trupul. Te Sed e a l n a . nu s-au le pădat de Tine... YUNERI DIMINEAŢA Cruce..P A T Rcel A SAP TAM ÎNA A Şl nu o găseşte. a strigat : Ce Podobie : Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce. taină străină este aceasta ce văd. a Născătoarei: Octoih. Jx PO STULUI I Ι I LA S T I I 1 O Λ V N Λ Stihira zilei.. cea care Te .. a Crucii. suflete al meu. iar aceasta. miluieşte -ne pe noi. nu te înălţa pentru virtuţile tale.Răbdătorule. n Crucii. Hristoase. Cu rugăciunile lor. ga l a s văzut u l a l 4 . ca fariseul cel lăudăros . slavă Ţie. adică. a Născătoarei : Dacă Te. prin ca re neîncetat cu cîntări Te slăvim. nici nu te socoti pe tine drept să osîndeşti pe aproapele tău. ■ ■ > ■■■■■ e la Domnul... Şi acum. ca vameşul strigă: Dumnezeule. dacă Te . strigăm luminat : Slavă Ţie. Sedelnele Crucii din Slavă. Celui ce ai lumi nat prin ea toată făptura . gla sul al 4-lea : I ucenicii Tăi. Fiule. prea curată Crucea Ta. şi să vedem şi dătătoarele de viaţă Patimi.. a Crucii.ne nouă prin ajutorul ei să trecem şi cealaltă vreme a postului cu umilinţă. învăţîndu -te. şi închinîndu-ne ei cu bucurie. milostiveş teTe spre mine păcătosul şi mă mîntuieşte ( d e d o u a o r i ) . preaiubite Iisuse ! Cum eşti răstignit de bunăvoie acum..delung. care sfinţeş te Fiul Preacinstita meu ? Cum mori fiind vremea postului.a văzut pe Cruce răstignit. nici s -au depărtat de la poruncile Tale. Şi acum. pînă la moarte prin Cruce pentru tine. Celui ce ai voit a Te înălţa pe ea . glasul al 6-lea : 311 meni.ai născut din Ta tăl cel fără de început..l epe a : Cruce răstignit. Cel ce S-a smerit pe Sine. să strigăm: viaţă ? Stăpîne.. prin care ne am mîntuit. I Slavă. Podobie : A treia zi ai înviat.. Şi acum.... închinînduDătătorule de ne astăzi. a Născătoarei : e Tine. Iubitorule de oa umina sufletelor noastre vă zînd-o acum... dă ..ceastă Podobie : Degrab ne întimpină. Cel ce Te.. tot aceasta. Sedealna. de oamenii cei fără de lege ? Ceî ce eşti slăvit de îngeri ca un Dumnezeu. care nu ştie de mire. Te laud pe Tine.a văzut pe Tine înălţat pe Cruce Maica Ta. Doamn e. din înălţare umilinţa şi din umilinţă înălţarea. se cîntă a . ci cu gînd plecat aducîndu.

gîndu-ne..a înghiţit iadul. a Născătoarei : înd Te am născut în chip de negrăit. Hristoase. mîntuire şi iertare. şi pămîn . Iu minare. temeliile morţii 4 Si acum. Doamne . nesuferind durerea inimii. că nu este sfînt afară de «Tine. scăpare din patimile pacak 7 Slavă.a răsplătit Ţieînceput poporul ce cel «ruriie întru! pricepere.. îndurate Doamne. că stă de fată. cu puterea ta . Să mergem şi să luăm lumină de vese lie. şi ne îndreptează pe noi pe toţi. Fiu! Iui Dum unde au stat picioarele Tale. care te cinstim. s-a tînguit Irmosu l : preacinstita Fecioară. Slavă. ce! Ce ai Ţi întărit dintru Fiul el meu . Iubitorule de oameni». pe piatra «poruncilor Tale.. trecem apa cea nestatornică a vie ţii. Unule. qlasul al 6-lea : iOF... că pe cel pe Ş i a c u cu m . Adunîndu.. stînd înainte si de fată văzîndu -se. şi nezeu. prin care noi fără înecare înotînd prin credinţă. a T ă t o a r e ii -a : care l. am scăpat de dureri. tot aceasta... 7 9 Dătătoarea de viaţă Cruce. Strălucind de lumina razelor Cru cii. să fugim de întunericul păcatului şi să strigăm : Luminarea tu turor.«tul pe fără de lege a?ie l-ai întemeiat.«tăreşte. Sfinte. dezleagă bo lile şi întăreşte gîndurile celor ce se apropie de ea cu curăţie. slobozit cu frică. la limanul mîntuirii.. slavă Ţie. Doamne .. #' S E D E Λ L N A. Şi acum. întru înjumătăţirea sfintului post. Arătat -ai noua stăzi s -a împlinit cuvîntul cel mîntuirea Ta. şi cu credinţă te sărutăm ru .poftă . şi cum mă umplu acum cu totul dc s-au clătinat. arunT I 7 că razele harului cele luminoase. aducînd lau dă Domnului. Cruce. scăpăm din toate şuvoaiele pă catului şi ne umplem de dumnezeiască linişte. scoaie-ne pe noi din curse le vrăjmaşului. ca o vedere minunată şi ca un izvor izvorăşte daruri surie 9 Lăudămu . dăruind celor ce se in chină ei sfinţenie mîntuitoare. slavă şi mare milă. Cel ce s. 3 f umai cît s-a înfipt lemnul Crucii Hristoase. mă în . opreşte păcatele. pe cel ce cîntă cîntare lui «Dumnezeu».ne astăzi cu gînd curat şi cu minte credincioasă. că iată ne închinăm la locul Te slăvim pe Tine. a Născătoarei : Văzînd viata omorită pe Cruce si * *> teşti. în chipul Crucii lovind şi C VINERIrul Dumnezeului nostru.. strigînd : Vai mie..te cu cîntări pe tine. Stă cinstita Cruce înaintea celor ce privesc. pentru care proorocesc . din lemnul mîntuirii custînd. Slavă.312 «recînd. miluieşte -ne pe noi. . Finie. . 9 7 oiagul cel ce a tăiat marea în chipuia semnul Crucii. veniţi să ne închinăm Crucii Domnului ..a înălţat «despărţind marea şi pe Israel fu «găritul şi mergătorul pedestru I -a «izbăvit.. 9 7 de bunăvoie pe ea.

Cerul şi tot pămîntul împreună se veselesc. arma credinţei cea nebiruită. \ 1 1 \ . Cel ce eşti lumină neapu.„ le. iată că se vede pusă înainte şi sfinţeşte inimile tuturor credincio şilor. strigat-a Preacurata. ï .dune sufletul şi ghidul. şi mă învredniceşte a fi închinător sfintelor Tale Patimi. ca în mijlocul pămîntului. ca pe Maica Iui Dumnezeu o fericim. care ne desfată acum în vremea postului. cele de mulţi ani. şi noi oamenii astăzi atingîndu-ne de tine cu buze de lut. pe care cu gla suri fără tăcere. Pentru aceasta. care se apropie de dînsa şi le luminează cu harul. n. Iu «bitorule de oameni». -----mnezeu. . oate ostile cele fără de trup te înconjură pe tine Cruce preasfîntă. irigaţi neamuri. Tu 313 •’PÎnzurat. La înjumătăţirea postului stînd pusă înainte în mijlocul tuturor. Tu Dumnezeul «meu. Iubitorii le de oameni.mă mai bun în vremea postu lui. cu profetul Avacum.mă de la rele. ară . 9 7 Cintarea a 5-a : Irmosul : j! entru ce m. preacinstita Cruce. Preabunule. Acoperămîntul cel puternic şi îndreptarea oamenilor. Ν ' 1 1 ' 1 ι ν ' Ν ^ Μ ’ J Λ Cintarea a 4-a : Irmosul : « u eşti tăria mea. şi la lumina po .şi m -a acoperit întunericul cel «străin. sfinţeşte lumea cu în chinarea ei şi alunga taberile demonilor. îndepărtîndu . Tu bucuria mea..1 în du. Iubitorule de oameni. nu mă pricep şi nu pot cuprinde înălţimea tainei.ι am dobîndh. apostolii şi sufletele drepţi lor. Celui ce ne-a dat Crucea în tă rire neclintită . \ Λ P O S T U L U I şi puterea mea. Cel ce n-ai «lăsat sînurile părinteşti şi a noas«tră sărăcie ai cercetat -o. cu dragoste .ai înăltat de bunăvoie.ai lepădat de la fa ţa Ta. ămăduieşte patimile sufletului meu. Preabunule. îndurate Doamne.«runcilor Tale îndreptează căile «mele». pe mine ticălosul ? Ci Te «rog întoarce mă. Doamne. glăsuiţi.«s ă. strig «către Tine : Slavă puterii Tale. cîntaţi seminţii şi săltaţi înaintea lui Dumnezeu. luăm cu dragoste sfinţire şi binecuvîntare. şi adîn cul judecaţilor Tale celor multe. . Crucea cea mântuitoa re. lului Pentru rugăciu nile UmiNaseatoarei de D u mne ™ . mucenicii cei purtători de chinuri. ospătîn . slă vind pe Cel ce a fost pironit pe tine. pe care Te.L.

. . (. ceea Maică şi Fecioară te ce eşti ocrotitoarea tu turor mărturisim noi credincioşii cu . păzitoarea tuturor credincioşi lor.314 Slavă Ţie.ne nouă Ta. întunecatele stăpîniri ale pe «multe cedru şi pe fărădelegile chiparos. Dum In rm ez oe su ull n : ostru... vă ă ne spălăm cu apa pos Iui Hristos. rîndu-ne. pe o Dumnezeire Care este Unime în ntăreşte -ne pe noi.. A Născătoarei : noi pe toţi şi«tătilor ne învredniceşte a adîncul rău : căci către către tine. Mîntuitorule.o să ne fie ca un zid nesurpat. ca pe un împărat şi pentru venirea Duhului. sărutînd . Fiule al că sînt mele. a \ă . cel ce vicleanului. ... ca să postim de toată răutatea. unul eşti drept şi îndelungVINERI Răbdă . Slavă. slavă Ţie. răsărin . A l t ă T r i c i nslava tare. se vede Crucea Domnului cea pusa înainte.a odrăslit. Deci S l a v ă . Domn. de mîntuire». I r m o s u l : I strigat : Fiu le. căderile păcatului. acelaşi gl as : acum pusă înainte cu slavă şi îngrădirea cuvioşi lor. îndelungîn toate.. Doam ne. făcătoare decea viaţă Cruce a Tine am strigat.. dumnezeiescului post.\ ! r e i m i i : să ne apropiem.. zînd lemn tului şi spînzurat să sărutăm pe Lemnul pe frică.a făcut cădere Aposto lilor. pe Duhul Sfînt.. .«du-mi pururea zi strugurele pe Careînsuşi L. ne.prească ca să care omoasă re o pe cel ce beţia ne-a Irmos : Curăţeşte-mă. bucuslujitorii cei cereşti pe Tine. ne ridicăm din Irmos : Luminează-mă pe mine. păzeşte. arma purtătorilor de demonilor. vedea Pati ma Ta purtătoare Fecioara. Preacurată. . oamenilor. a Născătoarei : Fiul. sfinţeşte pe şi «rog ridică . «şi mă închin ţie cu de viaţă. preoţilor. lemnul vieţii cel vrednic de nălţîndu -Te pe Tine.mă. lauda pămînt. să luăm lumina inimii şi a Să slăvim Treimea cu dreaptă sufletului. lui Ic Dumnezeu... împreună cu Tatăl şi cu Şi acum. pe care văzînd -o noi chinuri. Cîntarea a 6-a : must. Te laudă. a care s. Mîntuitorule.cătoarci . cre dinţă. şi ne dă putere Şi acum. şi demonii se cutremu ră neîndur înd puterea Mari daruri dîndu. /V Te. închinare. vrăjmaşilor. s .ai dăruit . varsă din Tine îmbrăcîn .du-Se cu trup muritor. Ta.o. trei ipostasuri. Ia înjumă . şi lumea se bucură Hristoase. sărutăm Crucea pe care sărutînd -o.au răstignit pe Tine. . cu puterea Ta.mă -ne dintru dis«de dimineaţă alerg Mîntuitorule. celor ce în deşert omorît pe noi..tor . viţa feţele cea adevărată.a înălţat Hristos. pururea să ne oprim de Ia faptele cele rele şi viclene. Cel nfigîndu-se Crucea în Cruce Răbdător preacinstita. uminează mă pe mine.tăţirea ăzînd Crucea Ta pusă înainte. tuturor. Care ai îngrozit Cel urăţeşte ce Te.ai răstignit pe pin. sfinţeşte pe cei Crucea ce se A stăzi este pusă înainte închină tie cu credinţă.

purilor I pogorîrea u e mai păzeşte lui încăDumnezeu. Doamne.mi tulbură duhul . pîntecele meu se chinuneîmpuţinată şi păzitoare ieşte. Do amne.. acul morţii şi «grădină verde săltînd. dum cele dinlăuntru ale mele mă nezeiasca Cruce. în vremea Dătătorului de viaţă. că într «recînd pentru aceasta tinerii în însă a . ci să Te înduri şi să mă mîntuieşti cu cinstită Crucea Ta. că lemnul iarăşi îi duce în rai. cine este cel ce a înfipt piron în Lăudăm.o iadul şi a zis celor de jos : această dumnezeiască Cruce. cu umilinţa sufle tului... desfătare doare.«cumpărătorului a strigat . ndulcind Moise apele cele amare cu lemnul. care te sărutăm. Cruce . a închipuit harul tău. care îmi sînt daţi prin lemn . pe înainte care a postului în care este pusă văzut . Slavă. O. ceea ce ai strimtorat toate meşteşugirile protivnicului. Mîntuitorul «Bine Dumnezeul meu. pă strigînd celor din iad : Intraţi «rinţilor noştri». Maica lui Dumnezeu. a Născătoarei : ărgeşte strîmtorarea minţii mele cu rugăciunea ta. sfinţindu -ne pe noi. iar vă . ca a împuns fără veste şi mă rup. picior. sufletelor şi tru şi mă silesc a lepăda din mine pe Adam şi pe cei din Adam. defăimat în ziua hotărîrii pentru răutăţi. nici să mă lepezi ruşinat de la faţa Ta. La ne. şi mă povăţuieşte să merg pe calea cea strimtă. puterea Ia. stăpînă. ? Cu suli ţă închinăm de lemn m mărim. şi tămăduieşte patimile Trei cruci a înfipt pe noastre cele din toată Pilat vremea..i pe aceştia cu putere mai «bună mîntuiţi. ca un prea bun. robilor Tăi.a ruşinat în Babilon oa de văpaie uşa Edenului . iarăşi în rai ! Cel mai presus decît vremurile se arată sub timp îmbrăcat în I C O S trup. au cîntat : biruinţa iadu lui s. spre lărgirea vieţii. venit preaslavită legătură. ne şi inima mea slăvim. slugile mele şi puterile mele. Cîntarea a 8-a : Irmosul : e şapte ori cuptorul l -a ars ne buneşte prigonitorul pentru «cinstitorii de Dumnezeu .IŞ l « rlm o slua ll 7 : -le ( Dumnezeul Onoastre N D a (’. Făcătorului şi Răs . simţirile .. Cîntarea a 7-a : S Să nu mă arăţi. Pentru aceasta înduîceşte -ne acum pe noi. Şi acum. că de faţă eşti ai cuvîntat stat.«zîndu. Ig a su a : mă auzi mîntuirii «mele». că am scăpat cu puterea ta de amărăciunea patimilor. sabia cea focul s.ai dat nouă. Golgodouă tâlharilor şi una pentru ta: bunătatea Sa.au gonit. «cuptor cu Crucii bucuros ca într-o lemnul .

tot pămîntul s -a clătinat cu frică strigînd : Pe Dom nul lucrurile lăudaţi . ceaîn împreună -veCrucea .o. pe Treimea cea de o fiin . răutăţilor biruiască mulţimea Dumnezeirea toţi lăudînd . f y Indurate Dumnezeul meu. i > Născătoarea de Dumnezeu. tremur şi mă spăimin . taberile demonilor..L preaînăl tati întru toti vecii. Fiul meu. după datorie întru toti vecii. o stăpînie şi un Dumnezeu lău . Pe care. prin călcarea poruncii celei de demult. Cel ce ai răbdat ocara de necinste. Λ Tricintarea Irmos : Pe tinerii cei binecredincioşi. Să lăudăm pe Tatăl cel fără de început şi pe Fiul împreună cu Du hul Slînt. pe care o lăudăm cu glasuri fără înceta re. Ceî ce eşti fără de început. veselindune.dînd si cîntînd întru toti vecii. >>* Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. aceasta. 7 eea ce Te. călătoria cu bună dragoste şi să ajungem pe Tatăl cel nenăscut şi pe Fiul şi pe luminaţi la dumnezeia sca Patimă.Răb dătorule . 'în ci îmi aduc aminte de înfrico - cuitoare..ne cu puterea ei. irea cea de şi o fiinţă. ca pe Irmos : Toate lucrurile lui Dumnezeu. Mîntuitorule.a stins şi pie trele s. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine. dăruind oamenilor ape de tămăduiri. strigat -a Preacurata . cea de un scaun şi singu dreptîndu. A lN tă T ic in A ăs cră to at ra er i e: Văzîndu -Te acum ca pe un Miel nevinovat răstignit şi pironit pe Cru ce de cei fără de lege.L şi .. să săvârşim ră prin Sine.ţă.Răbdătorule. bătut fiind cu trestia. îndelung . să de sărutăm cu credinţă nă fără Domnului de început.31 cu Albindu-ne credinţă neîncloită.Şi acum. a Născătoarei : fiarele cele cumplite ale trestiei. mă cutremur pentru şi mă tînguiesc. cu un să arul Crucii este uimitor că a -glas lungă o lăudăm. strigat Prea curata Fecioară. a Ce lui ce eşti fără patimă. A Născătoarei : milostivirea Ta cea multă. mă sfîşii la inimă şi sînt cuprinsă de dureri ca o maică. popoare prea înălţaţi -O pe Dînsa în veci. vrînd să cinsteşti pe toţi cei ce au ne ne fost necinstiţi. soarele s. Crucii.au despicat. despărţită după Feţe. luminare. care mă zdrobesc înlăuntru.. ceartă pe . aprind toate dinlăun se veselească. cugetînd să la nu mele lucrurile mele cele vrednice de osîndă . fiinţa cea nezidită şi P r şătoarea Ta judecată. prea drepte Judecă torule. A Treimii ăzînd făptura Patima Ta.tez . chip şi cele dealurile să tru. luăm binecuvîntare din destul. ca fi r INERI \ toase. a păti mit împreună cu Tine.. atingîndu cu fapte să A Tre i m i i :şi bune. Mîntui torule. Duhul Sfînt. cea împreu mîntuire şi dezlegare păcate. Hris i o a t ă limba pămîntenilor te lau dă pe tine. Hristoase în veci. apropiem prin înjumătăţirea postului. Hristoase. că ai răsărit Iu - . a preaînălţăm. Dumnezeu.am născut pe Tine fără ă rabd izvorască munţii dreptate în dureri dureri întru răstignirea Ta . Fecioară.. căci cu mi seînţelegător. în veci. suliţa coaste binăm pe care îl ai fost lemnului împuns. O slă vim zicînd: preoţi binecuvîntaţi -O.. îndelung . căcu astăzi ne în în piroane ai fost văzînd pironit.

Lcu p e noi Dîns u l i n l r u t-Te. cîntaţi «s au minunat.o toţi pusă în mij loc. şi luminoasă ca soaie le. că deşi stai cuprinsă în Ioc. «rătat oamenilor trupeşte. c bucură închinarea Sa lăudăm. din mîna protivnicului pe cel ce şi -a rea rodului.veşti şi să miîuieşti pe mine.ne fii adevăraţi ai învierii. Hristoase mu 11 -Mi 1 o s t i ve. zdrobi rea mea. Fiule. Crucii marginile I r m o s u l : pămîntu Tale. oţi ve cii. puterea apostolilor şi a . în i n ă l ţ î n d u . Făcătorule de bine. moartea stri cînd . şi în coas tă fiind împuns. ai poruncit să se ferească. şi Strigat a Preacurata. călăuză şi întărire celor rătăciţi.. Hristoase. Pentru aceea pe ti I rDumnezeu. i A I RA SAPTAMLNA A POSTULUI rucea este liman celor 317 înviforaţi.Ţi pătrund coastaCrucii cu ai suliţa. Dumnezeu S -a -L a. şi cu n oameni «pătoriile cetelor îngereşti şi onie «nesti te mărim».conjurată cu frică de puterile cele netrupeşti . bine să cuvântăm. şi să ne oameni. Crucea strălucind îna inte mai mult decît razel e soarelui. dar pururea eşti în . şi . şi făcîndu . Pentru peai izbăvit care după Irmos : Toi neamul pământesc.Ţi pentru noi sîngele. Dumnezeul nostru. Slava I ie. care a izvorît nepătimirea ronindu-Ti-se tuturor oamenilor. Toate lucrurile Iui Dumnezeu sî «toată zidirea binecuvîntaţi pe > I «Domnul. îngerii în ceruri astăzi dănţuiesc închinăm Domnului. mîinile. cintîndu-I şi preaîmpreună lăudîndu Hristoase. trecînd cu vederea păcatele noastre.a făcut mai Cî ntarea a 9 desfătat -a : «decît cerurile. p e Hristos Dumnezeu. cu înfrînare o sărutăm. pe care Tatăl Te a născut stricăcioşi Te sfîşie pe 7 ! ne. vrednicie o mărim.. proorocilor. de a cărui mîncare nu mai. nvredniceşte . Tricîntarea clin pîntece pe Tine. înd vei avea să vii pe pămînt să judeci lumea.popoare şi -L prea «înălţaţi pe Eî în şi veci».mina cea neapropiată care luminea ză lumea. lui de de Iubitorule veci. împărate al tuturor . cu oţ et şi cu Here fiind adăpat. atunci cu puterea ei să Te A N ă s cmă ătoa rei : milosti. S P întins neînfrînat mîinile spre mînca - . că oamenilor pe pămînt «a răsărit păimîntatu -s-a de aceasta cc % lumina şi toată pămîntului lumea a «luminat şi viaţă rul. ai frumoasă eşti decît safirul şi decît aurul. ale celor ce ne închinăm fără patimă cinstitei Crucii Tale. slavă Ţie. veselia tuturor. Doamne. pîn «teeele tău s . şi cu dumnezeieştile ra ze ale puterii tale luminezi plinirile lumii. Cu învierea Ta ne. Vindecat-ai. mergînd înaintea Ta ostile îngereşti. vărsîndu . pe re 11 preaînălţăm întru toţi vecii. sla va lui Hristos. şi marginile veşnică lumii a Că dă «ruit . mosul : «ne. pe care ai zidit -o. şi oamenii.ne să vedem curat Patima Ta. întărirea mucenici lor sc ăparea tuturor oamenilor . dulcea ţa. Născătoare de înce - cel care am greşit maiTe mult decît toti Fără stricăciune am născut mai înainte de veci . mîinile şi u lemnul stins văpaia picioarele îţi pironesc ia răpi -omenie ? păcatului Hristoase. pe Cruce oarecînd pironin du .Ţi mîinile şi picioarele cu piroa ne. pe aceasta văzînd .ai înălţat pe noi cei căzuţi în moarte. dumnezeiască Cruce. Preabunule. şi ne ai împăcat pe noi cu Pă rintele Tău. slava şi răscumpărarea cea veş nică.

Şi acum. ca un iubitor de ine nu se minunează. ii Treimii : noi.> cu cîntări fără încetare II slă nini». Slavă.. ca să mîntuiască lumea de înşelăciune. ca un milostiv. văzînd lupta cea bună cu care v.aţi şi şi cu aceasta.i rul. cu haină de ocară a fost îmbrăcat şi peste o.. Pocăinţei şi ne acestuia şi pe noi arată -ne rîvnitori. că fără de te săruta.«tru. şi cunos - eea ce singură ai născut Înţelep ciunea Iui Dumnezeu cea iposta înţelepţeşte .3 1 8 V I N E R I aceasta Te slăvim ca pe un Dumne zeu izbăvitor. Dumnezeul nostru. ocări şi palme. scăparea celor Doamne. ca să scap de uneltirile. luptători .vă neîncetat mîntuiască sufletele noastre. te lăudăm. glasul al 8-lea : Astăzi Slavă Ţie. glasul al 4-lea : ercătorule cătorule al tică. să ajungă la sămînţă ai născut pe Zidito preasfînta Pătimire.ai l. a lui Hristos. slavă Tie. § nori . pe Sfînta Treime o slăvim. Răscumpărătorul meu şi Dumnezeu. trei ori. scuipări şi biciuiri a luat.. Născătoare de Dumnezeu r m o s nu : P eştii C e l de n ă snu cut al tă u. institei Crucii Tale.braz a fost bătut cu mină de ţărînă.mă. pe Hristos Dumnezeul nos . şi cu virtuţile cele din fapte se îndreptă ţea l -ai osîndit ... . prin care am luat viaţă.aţi luptat ? în ce chip cu trup fiind aţi biruit pe vrăjmaşul cel fă ră de trup ? Pe Hristos vrednicie demonilor.. mărturisind Pentru ară tat păgî v. şi a toţi. Născătoare de Dumnezeu Prea ... cel 7 Pe Cel născut al tău fără dc sămîn «tă. pe Maică ce s-au nu ştii de mirea şi tine. a Născătoarei : Stăpînul făpturii şi şi a Domnul gustat. Cel ce acoperă cerul cu nori . noi cei mai înainte morţi. cursele şi nelegiuirile A l t ă T r i meşteşugiuitorului cintare răutăţii. pe spate a fost bătut. pe fariseul cel biruit de trufie. pe care o înconjură ostile îngereşti. îndreptează .. Lemnul cel neîntinat. Mucenici. izgonitori să împotrivă Pe Tatăl cel fără de început şi pe Fiul cel împreună fără de început ş i pe Duhul cel de un scaun.a răb dat pentru mine. Icare ntă. «curata. atotputernic. iar pe vameşul ce se ruga cu umilinţă şi se ce osîndea Te. o mărim. învredni ceşte de iertare. slavei. Cel A mucenicilor : răstignit pentru cea tare a credincioşilor. Crucea Mîntuitorului să o mărim...i s du el.ai îndreptat. Cel ce a zidit pe om cu mîna . Cruce Preacinstită. în chinîndu..vă.ne şi noi. rugaţi . Fecioară. LA S T I H O A V N A Stihira zilei. A Născătoarei : ad su şs iu alp L u m iC ne în a l gll a uo il .. Sfinţilor oameni ( d e d o u ă o r i ) . pe Cruce a fost pironit şi în coastă a fost împuns. nilor Crucea după ai se întrarmîndu. şi toate le . Şi acum. Cel ce îmbracă cerul cu Irmosul : pe cei ce învrednicit te Fecioa vedea ră. te rog al adevărului ascunse. fiere oţet dulceaţa Bisericii ! Cu cunu nă de spini a fost încununat. osîndit. Slavă.

. Şi acum. Duminică dimineaţa. pag. ihirile. meu roabă patimilor.ne nouă. se cintă stihira zilei. Preaînalte . 13—23) jută .. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor. Apoi se ia cinstita cruce şi se duce in I sf îi nt ar . vor chema sfînt pe Sfîntul lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel». întocmai ca şi Ş su el la al cte în duminică.SÀPTÀMÎNÀ A A PO Ia r t i r i i e d i n O c t o i h ş i 4 pS oT iU 1L U m Avraam aşa zice către LA CEASUL AL ŞASELEA Troparul ÎN A PATRA Proorociei.dam şi o mărim. ş i sfîntă învierea Ta o Iau ..ne. chinarea crucii. 78. poporul meu.. m . glasul al 6-lea : 319 casa di lui M i n e i . P R O c îl ι M E N. g l a s u l a l 6 . ca vameşul mă rog strigînd către Tine : Dumnezeule. dar cu inima este departe. glasul al 2-lea : Veniţi credincioşii să ne închinăm. ca fapte le lor să se facă la întuneric ! Vai de cei care zic : «Cine ne vede ? Cine ne ştie?». Ce stricăciune ! Oare olarul poate fi socotit drept lut ? Lucrul poate oare zice despre lucrător : «Nu m a făcut el! »..Te spre mine şi mă iJ . de două ori . căci închinarea înaintea Mea nu este decît o rînduială omenească învăţată de la oameni.. înţelepciunea celor înţelepţi se va pierde şi isteţimea celor isteţi va pieri..am făcut ca un animal şi nu mă pot u ita spre Tine. p r o c h i m e n .. Şi atunci cînd vor vedea lucrul mîinilor Mele în mijlocul lor. Luaţi aminte.. 77. S l a v«De ă . a Născătoarei. citire : (XXIX.. Hristoase.42). Şi acum. se pun u) siihiri . Mîntuitorul nostru ( Î )S · 78. va mai în gălbeni. . Şi a zis Domnul : «De aceea po porul acesta se apropie de Mine cu gura şi cu buzele Mă cinsteşte. Din Proorocia lui Isaia. apoi ăcînd vrednicia sufletului 4 marîirice ale glasului şi 4 din Minei. strigat-am.6).l e a : ( rucii Ta lc ne închinăm Stăpî . sfinţi -vor numele Meu. dogmatica. 1). (caută-le înapoi. 280).mă în jos. ). mai ruşina Iacov şi faţa lui nu se r e a iutii a glasului. va curăţi păcatele şi nu -i va nimici ( p s .. intrat-au neamurile in moştenirea Ta (Ps. Vasul zice oare SîMBΛ Ί în a patra săptămînă a Sf mtului si Marelui Post \ CERNIE. milostiveşte . ci plecîndu.. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn.. Dumnezeule. glasul al 5-lea : ■ I ai El este îndurat. la Legea mea (Ps. glasul al 6-lea.. VINERI SEARA Stihira. După apolisul ceasurilor. Da maschin. Slavă. . Dumnezeule.. aaici morţil o r . Lot a c e s t a . a l u i l onu a n se nva Iacov: încolo. 77. însuşi glasul : 1 a Doamne.

Orice ostenea . iar co roana celor nebuni este nebunia. Deci a plecat Avram. ad glasului. Doamne. giasui al 4-lea: SlMBÀTÂ De la Pilde.a lungul pînă la locul numit Sichern. Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi . citire : stăpîneşte. te voi binecuvânta.i voi arăta Eu. Iar cînd nu este Catisma şaisprezecea.1). cînd a ieşit din LIaran. pe cînd prietenii celui bogat sînt fără de nu măr.. Săracul este dispre ţuit chiar şi de prietenul lui. Stih :Cel ce şezi pe heruvimi. 1 — 7) După aceea a zis Domnul către A .. şi au ieşit.. Slavă. Cel iute la mînie săvârşeşte nebunii.. omul înţelept veghează paşii săi. pe cînd cei înţelepţi sînt încununaţi cu ştiinţă.2). 219 şi rurilor mai înainte sfinţite . iar cei ce cu getă Ia lucruri bune au parte de mi lostivire si de adevăr.320 Ieşire : Lumină lină. arată-Te înaintea lui Efraim şi Veniamin şi Manase (ps.veau în Haran.. înţeleptul se teme şi se fereşte de rău. mucenicilor şi p r o o r o c i l o r . iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema . Maică sfîntă. şi Troparele glasului al 2-lea : tare .. cum îi zisese Domnul. ^ — Cel ce paşti pe Israel.. iar cel ce se îndură de sărmani e fe r icit. Pomeneşte. Apostolilor. (de două ori). Cel care nu bagă în seamă pe prietenul său săvârşeşte un păcat . fiul frate lui său.. iar cel fără de minte îşi iese din fire şi se simte la adăpost. pe care-i a. iar cuvintele fără rost la lipsă. Ceata sfinţilor a aflat izvorul.. femeia sa. . Apoi a străbătut Avram ţara aceasta de .. Cei nepricepuţi au parte de nebunie.. si se vor binecuvânta întru tine toa> te neamurile pămîntului».vram : «Ieşi clin pămîntul tău. se urinează rinduiala a . Cu adevărat rătăcesc cei ce plănuiesc fărădelegea. P R O C H I M E N . clin neamul tău şi clin casa tatălui tău şi vino în pămîntul pe care ţi . Pe atunci trăiau în tara aceasta Canaaneii.lă duce la îndestulare. Cei răi se pleacă înaintea celor buni şi cei nelegiuiţi stau la por ţile celor drepţi. iar cel viclean spune numai minciuni. pînă la ste jarul Mamvri. Şi Şi cealaltă rînduială a Liturghiei Da acum..rătată in Vin ro eia S de in d u am sa ăr p m in . citire : (XIV. pe Lot. fiii lui afla -vor (acolo) un liman. 79.. in Octoih. voi mări numele tău si vei fi izvor » de binecuvântare. Si Eu voi ridica din tine t un popor mare. iar cel cumpănit se De la Facere. 15—26) Omul simplu crede toate vorbele . ia aminte ! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe losif ( ps. Avram însă 4 4 era de şaptezeci şi cinci de ani.. şi toate averile ce agonisise ră ei şi toţi oamenii. . Doamne. si s -a dus si Lot cu el.. Binecuvînta -voi pe cei ce te vor binecuvânta. Şi a luat Avram pe Sarai. Acolo 9 S-a . SÎMBĂTA DIMINEAŢA (XII. 79. se cîntă : Bine eşti cuvîntat.. După : Fericiţi cei fără prihană. Intru frica lui Dumnezeu este nădejdea ce lui Aliluia. ca să meargă în O tara Canaanului si au a 9 9 juns în Canaan. ( vezi p. ale Ae p d ea ln eo le tt iă ri ce . Martorul drept scapă suflete. liturghie.

mă mîntuieşte». a ar l î8 eu a b :un Că ut ă s d ih nş elş re is ti o aţs I cv a : T u st ie nn gi up ră em ş tîin f să lă utie . şi să strigăm cu cîntări de Dum nezeu insuflate : Voi sînteţi cu adevărat luceferi pe pămînt. Dumnezeu.aţi.. vă chitului veseliţifiind de şi -«cazînduîn pîntecele sîngiurile voastre.şi al hramului şi Patrucîntarea după rînduială. Mucenicilor. Slavă. ai înviat morţi. ca cei ce au plăcut lui Hristos. Deci roagă . pe Tine Te slăvesc. pe Tine cea singură şi pururea veşnică. Cuvintul lui Dumne- Γ Ι M Treime sfîntă. hotarele trupului.. netăgăduind pe Hris tos.«căciune şi cinstiţi.. un Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel. ca să ne scape pe noi de mare mul ţime de păcat e.. u l lq elt es lu e l lo n-tlr ţ if i n sţ ei i v o r C o n d aS c. întru credinţă. glasul al 4-lea: Irmos : în luciu] valurilor vieţii. minime înfricoşă toare. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi. Ie dai bogăţie de e cruţînd trupul şi sîngele. pururea viaţa mea dinMucenici stri . Şi acum. acelaşi mormânt. a Treimii : recut. scoate pentru noi. trei Feţe.caută la Simbăta din a doua săptămînă). şi se roagă Preasfîntulul Dumnezeu. c: A N o A N E L E Canonul din Minei . (caută la Simbăta dm . strălucind cu faptele bu ne. a Născătoarei : fericită mireasă a Iui Dumnezeu. or m oş tă ur lă .. Cintarea a 6-a. celor g l a s : I r m şi os : C u f u n d a t ce i n v i f au o r u l padormit ăcatelor. de moarte.. Fecioară. fără temere.. .se citesc Cîntările din Psaltire. pentru a..vă : îndelung Domnului proorocul «Doamne. Firea cea fără de început. . vă le. nenăs cut. ş iHs m n ie a. odihna cea slinţilor. născut şi purcezător. Şi . l... «strig către Tine cu . un Domn.ceasta uşuraţi toată durerea şi necazul celor ce vă laudă pe voi. glasul cliN cp d l h n e ş t e ' Mîntuitorul nostru... cum ai născut fără de bărbat şi ai rămas ca şi mai înainte ? Că ai năs cut pe Dumnezeu. P A T R U C Î N T A R E A Alcătuire a lui Iosif.I N A P A T R A S À P T À M Î N À A P O S T U L U I Apoi se zice Sedealna morţilor. a Tatălui şi a fiului şi a Duhului . Mucenici ai lui Hristos. Irmosul : ăierile mădularelor voastre Cufundat în viforul păcatelor. 321 Să întîmpinăm prăznuirea Mu cenicilor. la toată tortura aţi stal cu toţi sfinţii. rugaţi . astea Sfinţilor Mucenici s -a îm preunat cu mare mulţime de îngeri. bucurînduvă ţinut. Pentru aceasta Hristos v-a tii A Născătoarei : mis vouă cununi din cci. Hristoa se. bunătate.. suferind cu multă răbdare chinuri şi dureri ..L să mîntuiască pe cei ce te laudă pe tine. Hristoase.' aCUm- °θ' C e a i r â săr it d in (Pentru aceasta . morît fiind şi adormind în Altă Patrucîntare Alcătuire a Iui Teodor.

. Prin rugăciunile Sfinţilor Tăi Mu cenici.«tat. pentru Dînsul. îmbunătăţeşte -ne pe noi cei plini de răutate. Stih : Sfinţilor celor ce sini pe pămîntul Lui. Cel ce şi este înde lung din fire roagă bun.S . bine uptători ai lui Hristos cei cu nume eşti cuvîntat Dumnezeul «părinţilor mare şi cinstiţi întru Dumnezeu. fă locuitori ai raiului pe cei ce ca au să adormit strige Ţie întru credinţă.u 322 Irmos :C jn i nv tă ap re aa i aaf o 7c -u alu : i f i i n d t i n e r i i . Dumnezeul părinţilor noştri. inima noastră întru aceste slinte . minunaţi făcîndu -i pe ei chipul Fecioarei în rug l . neîncetat Pe tine Dumne te rugăm. : bine şi -i eşti învredniceşte de lumina cea înţelegătoare. A Născătoarei : împăratului celui fără de moarte fiind ostaşi şi arătînd către Dînsul credinţă desăvârşită.aţi vărsat sin gele. noştri. propovăduit vitejeşte. Oaste sfîntă. izbăviţi noştri». Irmosul Cîntarea a 8:.a : Irmos n vgrăit ă p a i acu f o cMoise ului fiin d tmunte i n e r i i . Stih : Fericiţi sînt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit. mintea cea asi în lume prin semne . «şi Col ce: îai 111 săvârşim vremea postului făcînd cele bune el ce. pentru aceasta îmbrăcaţi . sliuţiţi Dumnezeu. ÎMBĂTĂ mbrăcaţi fiind. Doamne. de păcate mari şi de chinurile cele de acolo. dumnezeieşte cu nestricăciunea. Doamne. cu cele mai mari rugăciuni ale voastre către Dînsul. pe să Hristos.. dunările a lui Hristos şi tare Dumnezeu cu adevărat. purtătorilor de lupte. neîmpiedicaţi vreme stînd ce Hristos în adunarea curgerea aceş tia au pri velişte ju decăţii Slavă. pe care i -ai mutat din cele vre melnice.mă 111 haină sfinţită. a Treimii : Treime căreia ne închinăm întru Şi acum . pe mine cel rău desgolit. înaintea purtînd cununi.. Fecioară.ai mărit pe toţi sfinţii şi lăudîn duL întru cîntări. aleasă cununile slă virii Mucenicilor.ai ară . . nu înceta stă pînă a te ruga. Dumnezeule. Doamne. să ne mîntuiască pe noi.căcios. minunate a făcut Domnui toate voite Sale intru dînşii. . y Tăi. .. ne întăreşte pe noi postului. Mucenici ai lui Hristos. Prin tot aţi Moise.. pe toţi cei ce laudă pomenirile voastre. v . se veselesc duhovniceş te Unde izvorăşte lumina Ta a vie ţii. Unimea fiinţei. . acum stati luminaţi înain7 I > tea Celui ce a luat pentru noi trup din Fecioara cea nestricată . Mucenici.. minată. prin dezbrăcare de trupul cel stri. Dumnezeul pă rinţilor noştri. cu îngerii. Fecioară Maică curată cu totul lu Dumnezeul părinţilor noş tri. de şi la neîngăduind să vă plecaţi genun chii lui C Baal. Mucenicilor. bine eşti cuvîn tat in veci. acolo pune pe credincioşii robii Tăi. Altă Patrucîntare Irmos : Cel ce ai grăit cu felul luat de chinuri trecînd. a n ă şi scă t o a r e isi : Duhuie. Cu să înfrînare alergăm de pe şi vieţuind. ceea ce singură eşti mijloci toare către Dumnezeu.. Părinte Fiule păzeşte pe cei ce Te laudă pe Tine. ceea ce eşti cuvântat zeul părinţilor singură bună.

de viermele cel vecii.L şi -L preaînălţaţi intru toţi vecii. Odihneşte. cu ocrotirile voastre. şi să Te preaînalţe întru toti bărbăţiei voastre: Binecuvîntînd pe Domnul. viteji Mucenici ai lui Hristos.L întru toţi vecii. pune -i în corturile drepţilor să Te . Cîntarea a 9-a : Siintul Duh. şiîn -Lluminaţi gîndurile şi ne «înălţaţi pe facem El în veci».. ţa. A Născătoarei : a . iar jos noi cei de pe pămînt patimile lăudăm. şi -i orînduieşte unde străluceşte lumina feţei Tale. Săbii vă vedeţi a fi. binecuvîn..fri . Doamne.ne deci de săgeţile celui viclean. preacura tă porumbiţ ă ? izbăveşte. lumina şi întunericul. Că tu ai născut nom chinuitor. ca laude să pe Te Ti ne. vecii.. noi cei care am I r m o pe s : P ămîn tul Ş i toat e . «binecuvîntaţi pe noastre. II lăudăm ca ine dintre păinînteni nu te v< lăuda pe pe un Domn şi -L prea înălţăm întru toţi tine. îndurate. şi o pe Fiul şi trei pe Duhul pc cel un purcezător fire. a N ă s c ăsfintele toarei . luptele înfrico şătoare u.tăm pe Făcătorul de bine şi Dumne zeu. neîntinata. care s-au mu- C . Tatăl . viaţă şi vieţi. Dumnezeul Iui Israel.a întă rit pe voi în Dumne zeu.L şi preaînălţîndu . *· uptele voastre cele minunate. Dumnezeu. în veci. cu voastre P A I R A SLumina cea mare. pe lisus rugăciuni. sfinţiţi Mucenici ai lui Hristos ! Nici cum nu v. . . Izbăviţi . Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Pămîntul şi toate cele ce sînt pe el. pe Care. Irmos : Că mi-a făcut mie mărire.. de scrîşnirea dinţilor şi de 3 2 3 neluminatul întuneric cel mai din afară pe toţi pe care i -ai primit în. s e m i n ţ i aşi l o r v a m o ş t e n i p ă pe care mân t u l . Dumnezeu cîntînd : Te binecu vântez. Domnul. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi. binecuvânteze. Te laud. «mările şi toate izvoarele. cîntînd. Preacurată Născătoare de ltă P a t r u c i n t a r e tale învredniceşte . fiii oamenilor şi preoţi tăciţi. ridicînd pe cei ce s -au mutat întru dreaptă credinţă. în sînurile Iui Avraam pe robii Tăi. Te cinstesc pe Tine.acum. ei ce sînteţi luminători neră .«gul şi arşiţa. văzut cinstită Crucea lui Hristos. cele Mucenici ai lui şi Hrist os.. de ger şi de fiară.aţi spăimîntat de foc şi de sabie. Hristoase. care junghiaţi pe vrăjmaşi. APTAMINA A POSTULUI zile ale Ş ipostului. îl preaînălţăm întru toţi vecii. cîntindu -I şi preainălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.tiu credinţă. tăriţi ca să luminatele şi cu ratele voiri ale lui Dumnezeu. luptători ai lui Hristos. eu am închi nat ei. Sus ceata îngerească. fiind curăţiţi de patimi. ce neguţătorie preabună. Mucenicilor. Cel ce eşti Domn şi Dumnezeu morţii şi vieţii. bogăţia vieţii. şi ne închinăm Celui ce v . lăudîn . slăvindu -Ie. Feţe. să vedem şi cinstitele care prin moarte aţi aflat via Pa timi. şi din inimă ne . Mîntuitorul. Doamne. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului.ne A cu rugăciunile către Stăpînul. cele Stih : Sufletele lor întru bunătăţi se vor priveliştea s ă l ă ş l u i ş i luptelor.du. cerurile «cerurilor. ci aţi strigat: Pe Domnul lăudaţi . şi Ie prea . prea- umină. Irmosul : Să lăudăm.înalţ întru toţi vecii. Doamne.

şi . mai presus de minte. Marie... pe c ei ce Te laudă pe Slavă .a născut pe «Tine».324 tat moară de la noi zburdările întru credinţă. rmosu ι asă. A p o s io vi . Părinte. fire. . slăvim pe Hristos. şi dă lu minare gîndului meu. Luptîndu-se Mucenicii.o < 1 d i n din Epistola căt re Evre Epistola întîia către C orin- Obed ni ie teni.. . ·X ? glasului mor li r.i iubirea odihneşte în oameni. minunate a făcut Domnul toa te voile Sale întru dînşii. din Octoih. Slăvim toţi iubirea Ta. ceea ce eşti lauda fecioriei. întărirea mai cilor. reime. cu trup. minunîndu -ne. Ti ne. E v a n g h e l i a z i l e i . la SimÎMlc» LA J Aid vi‟DE iriceie glasului. . A ΙU ( | 4 · JL A V . trupului la Năs căt oare i : meu. d e l a M a r c u . Doamne.«menirea celeia vierea. Iubitorule de lăvim toţi Ta de oameni. Cel ce Te naşti şi Duhuie. Sfinţilor celor ce sînt pe pămîn tul Lui. i. . înCare ai mărit po . Ti ne întru o Cel 1111 nenăscut şi Fiule. Şi acum. păzeşte . văzînd primejdiile sfinţitelor voastre lupte şi. Preacurată. Cel purcezător. ce Te. caute . Luminîndcle ce sînt scrise. ştire in Aliluia.vă drepţilor întru Dom nul celor drepţi se cuvine laudă. locaşurile«Hristoase Mîntuitorul nostru. r. i .ι : I ^ w eată a sfinţilor. j îndurate. ca să fim vii în tot veacul.A s r i n o Λ v N Λ i lui i e oc ucură . şi precum m -am învred nicit a săruta Crucea. dănţuind fără de sfîrşit. i. veniţi să murim pentru Hristos. ziceau li nul către altul : Să nu ne fie milă de trupurile noastre. Cel «ce eşti lauda robilor celor aleşi .i cu mila Ta nevătămaţi. oamenilor ajutătoare şi lumii bucurie. ş i a morţilor. Făcătorul ceea ce tuturor ai născut cel prea pe Dumnezeu bun. ericiţi sînt cei pe care i-ai ales şi i -ai primit Doamne.. celor ce s-au mutat la Tine. p r o c ii ine • i. rugaţi pe Hristos să mă itpra L. A SÎMBÀTÀ ÎN A PATRA SĂPTĂMÎNĂ A POSTULUI Feric ci iţi sînt cei pe care i-ai ales USDMC sau 4 şi i-ai primit. primeşte rugăciunea mea. prealăudaţilor Mucenici. de la loan.. oţi lăudăm pomenirile voastre. că Tu eşti viaţa şi Tăi şi cununa «credincioşilor . n t i îpla al moi . ». Maica şi slujitoarea Dumnezeului nostru.te preacinstită curată. ceea ce esti atrucinta re norul luminii. iartă. c n ι N o N ι c ι ucuraţi . n a doua spät amină.

cuvioase. de Dumnezeu te slujba Siîntului Ioan Scă rarul. trei din Minei.ă t r e i După obişnu it C a sv m ă . te-ai L Cs EfR NtIu El. fericite . surpînd sfaturile tuturor ne credincioşilor.ţi sufletul cu izvoarele lacrimilor.DUMINICA fericit. .l.ap r e a stliă it ă in . ms e un ce în frumuseţea Lui.Ï M g l3 aA su l a lE oA -R ' eA a : înălţat spre dragostea şi O .du. cu tine. ărinte Ioane mărite. preaînţe . acum.ţi gîndul prin . întru stihiri ale învierii. patru ale lui Anatolic şi care dup ă vrednicie te desfătezi ărinte Ioane cuvioase. \ P A T R A A S F I N Ţ I R I Icurăţindu SI MA R E L U I POST . cugetătorule. harul cel ce izvorăşte de acolo te întraripîn.leptule. şi cu ărinte Ioane cuvioase. din cugetând cu multă străduinţă la muntele Sinai. şi cu stările UMITÄ SI A SFINTULUI IOANde SCÄRARUI cele toată noaptea îndu plecînd pe Dumnezeu. neîncetat bucu. cuvintele cele de Dumnezeu insuflate.u S TÂ S St iA hiV r iE le in i .rîndu-te pururea ai purtat cu adevărat în cu cei ce s-au nevoit împre ună Alţii mai în urmă a u a ş e z a t s a s e c î n gura ta înălţările lui Dumnezeu.

trupul cel neînfrînat. Fecioară.. Slavă. rob făcînd minţii.Te şi mă mîntuieşte.. strălucind lumii prin mi nuni. . glasul al 2 -lea : e cel pe pămînt înger şi în Ceruri om al lui Dumnezeu. cel ce a cheltuit bogăţia Ta cu tâlharii. ascultând glasul Evangheliei Domnului. cu postul. cu privegherea şi cu rugăciunea. V N A glasul din S T I H O A Stihirile Octoihului. fă cut însutit roditoare ostenelile mm tale . podoaba cea frumoasă a lumii. slavă Celui ce te-a încunu nat pe tine . desfătarea virtu ţilor şi a faptelor bune.326 d-o. părintele nos tru.. al cuviosului. al sfintului. Şi acum. de Dumnezeu purtătorule... cînd va veni întru mări rea Sa.... ş i a lΛ e N ăscătoarei d e D u m n e mîntuiască z eu pe 6 . Hristos D uIrmos p ă o bRoagă iş u i t a -te u r i n a r e . şi ca un ce dru în pustie.. pe loan să -I cinstim. după Alfa Vita. c A N u ai L Triodului l -a. Slavă. sufletele noastre. vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. ca să aflaţi odihnă împreună cu toţi sfinţii. a înmulţit turmele lui Hristos. glasul al 5-lea : D U M I N I C A Troparul învierii .. Părintele nostru Ioane . prin puterea dumnezeiescului Duh. cel foarte neputincios.a dat ţie putere. şi am rămas mai mult mort din loviturile lor . al Născătoarei. glasul 1 : şi întru zicînd suspinuri din adînc ai Gavriil ţie. milostiveşte . Alt tropar.. păzeşte şi mîntuieşte sufletele noastre. Că acesta. cereştile da ruri luînd. Octoih. lui C anoane le în vierii :n Mîntuitorului Dumnezeu. u mă trece cu vederea pe mine.. a înflorit după dreptate. slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. T riodului pe 4 şi ale sfintului pe 4. glasul al 8 -lea: a Născătoare i. glasul 1 : uvioase părinte. L A I ocuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te -ai arătat..O N tefăcut Cîntarea luminator. bogăţia şi mărirea întru nimic socotindu-le. Slavă. ale Dumnezeu să semănatu -m-am.. aşa şi eu. D U M I N I C A D I M glasul INEAŢA al 5-lea : Cuvioase Ioane.. Mîntuitorule. fiind sădit în casa lui Dumnezeu. lauda sihastrilor. a cuviosului. nimic să nu cinstiţi mai mult decît dragostea Lui. Cu ale căror rugăciuni. Slavă Celui c e ţi . Şi acum. strigat-a tînguindu-se. sînt rănit de păcatele mele. Pentru aceasta ai strigat tuturor : Iubiţi pe Dumnezeu şi veţi afla har veşnic . ai urmat Celui ce vede toate.. aşa şi eu mă rog. ai părăsit lumea. ale oilor celor u curgerile lacrimilor tale ai lu crat pustiul cel neroditor. Hristoase. Mîntui torule. Hristoase. cu deprinderile sihăs triei.. ce lui ce a căzut în mîinile tîlIla rilor..

roa .. A Născătoare»! : reacurată. năs cut Cuvintul Tatălui tămăduieşte rana cea rea a su fletului meu.ga neîncetat pe Cei Canonul C u v iDumnezeu. să izbăvească de cu vioase. A Născătoarei : am el ce te.ai arătat dulceaţă de mîntuire turmei tale. Doamne. Preacurată. I 7 Slavă. Suindu. Cintarea a 3-a : .rănitDumnezeu. olitu-m-au patimile de poruncile Tale. Mi reasa lui Domnul. te. Hristoase. pentru aceasta. S-a g l a sîntrupat ul al 8din tine. dar Te rog. cuvioase tîlhari prin patimi. nenorocirea cei ce i-a zidit.. să mîntuiască din toată I r m o s : pe Apa tre eîn d-o ca pe uscat. şi din sînurile Născătorului nu S -a lea : depărtat.. mîntuieşte rănile păcatelor . mte laudă pe tine. mă... cumplit de pădat amărăciunea desfătărilor ....ι \ PATR A A POSTULUI efuitu-mi.te la înălţimea virtuţilor şi scuipînd dulceţile rîvnitoare de cele de jos. neîncetat.n e pe n o i . Hristoase Mîntuitorule.au mintea tîlharii şi tîlharii cei nedrepţi şi de gîndurile cele m.mă.ai înălţat de la grija ce lor trupeşti Ia lumina cea fără oagă. Deschide-voi gura mea.mă cu înşelăciunea diavolu lui pe cei ce rugăciunile tale cele către ălătorind pe calea vieţ ii.. luminează . părinte. Maica lui Hristos. a Născătoarei : eea ce în chip de negrăit ai Irmo s : î nînţelepciunea t ă r e ş t e . şi m . Ioane pe Cel ce a ieşit din coapsele tale. ai le . Hristoase Mîntuitorule. şi Dum nez eule. osului Cintar e a lce .au lăsat mai mult mort în viclene. mai mult decît mierea şi fagurele. Şi acum.a . materie şi înţelegătoare.. Sugînd dulceaţa postului.. îndulceşti simţirile noastre.am rănit cu desfătările . dar vindecă mă ca un mult -îndurat. dar var să spre mine mila Ta. şi durerea inimii mele o alină. ii C a t a v a s i e : părinte. dică .

ai înecat acum patimile. ca pe alţi faraoni oarecînd în izvorul lacrimilor tale. Slavă. Te.... Ţinînd ca o armă de mîntuire preacurată Crucea Ta.. i ars cu cărbunele sihăstriei spinul patimilor. cuvioase.mi mişcarea cea către Fiul tău. glasul ai 5-lea : Podobie : De străina feciorie. a Născătoarei : Opreşte tulburarea cea necontenită a gîndurilor mele.ai făcut cu totul mir de sfinţe nie prin miresmele pustniciei. spre miros cu bună mireasmă lui Dumnezeu. Şi acum. cuvioase. S E D E A L N A ... . Cugetînd la legile sihăstriei. îndreptîndu.Alt Canon Irmos : Tu eşti întărirea. Preacurată Maica lui Dumnezeu. şi încălzeşti adunările călugărilor....

scara virtu ţilor . .. dacă m .ai arătat. biruind toate pindirile demonilor. . a Născătoarei : Cel ce şade pe scaun de heruvimi şi petrece în sînurile Tatălui. o Ioane... cu vederea. pe Care roagă . pentru aceasta sînt bi ciuit de greşeale.. Cîntarea a 4-a : Irmos : Auzit-am. şi păzeşti pe oameni de vătămarea lor.. mîntuieşte .ai izbăvit. cel rănit Ia minte de . isuse. reotul şi levitul cimi m -au văzut n . pe Care roagă . ca pc scaunul Său cel sfînt şade trupeşte în sînurile tale. dar Te rog. şi acum te rogi. N ăscut .lîngă fiind apele înfrînării te . Şi acum. acum mi-ai dat mîntuire şi m . fericite părinte. Doamne.. pe mine ticălosul. I A Născătoarei : A Născătoarei : Cu adevărat te mărim pe tine. Stăpîne.328 nînd.au putut suferi rănile mele şi au trecut de mine . prin dreapta credinţă. care u mă trece. evitul. durerea mea.L să mîntuiască pe cei ce te laudă pe tine.. şi de aceea zac gol de dumnezeieştile virtuţi. şi Te rog vindecă. cercetează rănile sufletului meu. a Născaloar oi : CA Sădit a DUMINI - S l a v ă . Mîntuitorule. Ia dîncul cei nemăsurat al privirii la cele de sus. Hristoase... j îlharii au furat lucrarea mea cea dumnezeiască şi m au lăsat pedepsit. împărăţind aşa Dumnezeu peste toate neamurile. Şi acum. gîndurile mele cele nestatornice . clar Tu. )e biciuirea păcatelor cu durere a slăbit sufletul meu. Maica lui Dumnezeu . Născătoare de Dumnezeu. stăpînă. Hristoa se. să se mîntuiască robii tăi. şi înţelepţeşte li cîntăm acum. auzul Tău.mă. ca un milostiv. dar Tu mă mîntuieşte. precum ai cercetat de demult pe cel ce a căzut în mîinile tîlharilor. viţă bine înflorită. rodind strugurii dreptei credinţe.a văzut rănit de bătăi. Cîntarea a 5-a : i Irmos : Dis-de-dimineaţă strig Ţie. Mîntuitorule. Dezbrăcatu -m-au de poruncile Tale.ai nouă sub vreme pe Cel ce a strălucit fără de vremi din Ta tăl.. fiind în răni. Te rog. a trecut de mine.L să mîntuiască ne robii tăi.

şi. te. luminînd margi nile. rănindu -mi mintea cu patimile . ca părinte.au bogăţia şi m -au lăsat ca pe un mort tîlharii.na rea ca un fără de trup .le. dpuă vrednicie te lăudăm. iar Tu. că făcînd rănile de teIa vrăjmaşii cei ini..c .. acă a văzut levitul durerea bătăi lor mele. Te rog.Se şi. adevărată . cîştigîndu . unire. mîntuieşte .ai făcut ntru înfrînării te cu -a e tine rugul cel nears. s.apa înfrînării...ai şi luminat cu ru găciunile tale neîncetate. u sudorile ai stins trălucit -a pustniceşti din Sion cu adevărat cărbunii săgeţilor bunăcuviinţa Celui Preaînalt. şi fiind rău biciuit peste tot de greşea . Doamne. învăţătorule Ioane. Iubitorule de oameni. ai vărsat peste mine mila Ta cea bogată. -cu păşunile şi cu născîndu Se din pîntecele tău.ai arătat moştenitor odihnei celei de sus. fericim . nerătăcită. ta cu toiag dumnezeiesc hră nind-o. ca şi cu nişte aur stră lucitor. . focul îmbrăcîndu cuaprinzînd îmbrăcămintea credinţei. arsprin freamătele trupului dinai tine. veseleşti Preacurată.ţi şi smerenia prin care te -ai înălţat. imicnicia materiei celei de jos ai trecut. prin care teai cunoscut casă a lui Dumnezeu. c: O N D A c. îndurîndu-Te. învăţătorule credinţa.ai arătat al tea mărit întărind pe tine şitur tema . Alt Canon ίrii. . gîndire. glasul al 4-lea : 1 odoi i ·: Arătatu-Te-ai astăzi lumii. munte ş i scara cea însufleţită.a făcut răbdării. i c o s nevoindu-te cu înfrî. şi ai ajuns la locaşurile cereşti. efuitu-mi. nesuferindu-mi rănile. am scăpat la Tine şi. pentru desăvârşirea vieţii. âtoarei : nevoinţei umplînd privegherea neîncetată.. Stăpîne. A Născătoarei : Slavă. mi lostiveşte -Te spre mine. Cintarea a G-a : Ş i a c u m . adevărat pus pe pe tine însuţi. adevărat Maică luişi Dumnezeu.o : Curăţeşte-mă. ostenelile postului. protivnici... a t recut de mine. Mîntuitorule. v răjmaşului.o. în adevăr Domnul cu tinestîlp măriri.. dar Tu. nădejdea şi dra gostea cea Ioane.. bărbăţie şi înţelepciune asă a înălţimea lui Dumnezeu te . negrăită necredinţei eresu rilor. aşezînd dum . ceea ce eşti lauda drept slăvitorilor. Şi acum. Preacurată Marie. lămurit. cu tine Domnul. părintele nostru. înţelepte.l.nezeieştile legi.. uşa cea cereas că. şi a luminat lumea.mile turmei tale.. ceea ce nu ştii de nuntă.a 'v ă ă . fericite. pe o stea dumnezeieşti împodo bind adevărată le tale şi virtuţi. ntru patimi mi-am cheltuit via ţa cea dumnezeiască.S . a Născătoarei : A P A T R A A P O ■MHm S T U L U I — —Il 329 /V Irmos Inconjuratu-m-a adîncul.Iile paharul cel rmînd graiurile Răbdînd vitejeşte buzelor loviriletale. părintele nostru. şi cu rugăciune fără materie ţi -ai înălţat gîndul şi te .mă. şi duhovnicesc al postirii. Pentru aceasta te .

Pomenirea lui se săvârşeşte la 30 mar tie. intr-un loc numit Tolas.aivrednic arătat.mă Sinaxarul din Minei.ceasta pe Tine Te ) slăvesc. turma şi. nesuferind bubele. suindu-se în muntele Sinai. a luat calea isihiei. al împ ăratului Hristos.de părin » Slavă. . Dar se prăznuieşte şi azi. ai cîntat : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvîntat. pen tru u m-ai mîntuit. a verdeaţa împărăţiei celei de sus ţi ai hrănit. s -a odihnit cu vrednicie în Domnul în anul 603.. din Fecioară.. Alt Canon Irmos : Din Iudeea. pururea fiind aprins de focul dragostei dumnezeieşti. m. deoarece e acelaşi sinaxar.a văzut levitul . cu patimile rănin . Acesta. mă tămăduieşte.neplăcut lui Dumnezeu. Dumnezeule. . se citeşte numai sinaxarul din Minei şi se lasă acesta. a Născătoarei : in pîntecele tău a ieşit Domnul tuturor. în vîrstă de optzeci de ani. întrupîndu -Se . care ai şi şezut dela păcate. Hristoase. apoi acesta.tiri Scara cuvintelor lui. Trăind prin toate aceste fapte mari în chip bi. fiind isteţ Ia minte. / In aceeaşi zi. cu dr eaptă cre dinţă strigăm Fiului tău : Dumne zeu ί părinţilor noştri bine eşti cuvîn tat. înecînd strigînd: părinţilor noş tri bine gîndurileDumnezeul şi curăţind spurcăciunea esti cuvîntat. dar Tu însuti mila cea bogată a îndu rărilor Tale.au mort . îu al înfrînării te . ntrat. pentru aceasta.te Născă toare de Dumnezeu.. celor ce strigă cu credinţă: Dumne zeul chemat fiind părinţilor noştri bine eşti cuvîn tat. Pentru a . în Duminica a patra a Postului Mare. scriind SCARA. vărsînd peste rănile mele Mîntuitorul meu . lăsînd încă şi alte multe scrieri. alcătuind cuvinte de învăţătură pline de folos sufletesc. ce te. nu pînă la saţiu . Tot drumul vieţii sale era o rugăciune neîntreruptă şi o nease mănată dragoste către Dumnezeu. cînd se prăznuieşte pomenirea cuviosului. Dar ce minte ar putea să spună izvorul lacrimilor lui ? Se împărtăşea de somn atit numai cît firea mintii să nu-i vateψ în răni.mă. poate din pricină că de Ia începutul sfintului post de patruzeci de zile începe în chip o. întru dar mulţi mea vindecă . Apoi. . Fecioară.bişnuit să se citească în sfintele mînăs. . s-a adus pe sineşi jertfă cu totul sfîntă. Ş i a c u m . dar cred că şi în asta înfrîngea cu mare înţelepciune boldul mîndriei. A Născ ă t o a r e i chinuindu : acă m . . şi s-a aşezat la o depărtare de cinci mile de Biserica Mare a Muntelui Sinai. fiind îmbrăcat cu vesmînt Cel te.S I N Λ X Λ R DUMINI CA efuitu-mi lăsat au mintea gîndurile ce le LA DUMINICA A PATRA A POSTULUI MARE # nestatornice şi. Pentru rugăciunile lui. se face pomenirea Cuvio sului Părintelui nostru loan Scărarul. mergînd tinerii..ai ia ospăţul de nuntă cel de sus. Cel ce Te -ai întrupat nevindecarea lor. a plecat de aici. cunoscîndu. a trecut de mine. după nouăsprezece ani.a neudat me privegherea. Aici a petrecut patruzeci de ani într-o înflăcărată dragoste de Dumnezeu. părinte. Mînca tot ceea ce-1 făcea neprihănit faţă de sfatul evanghelic : puţin de tot.du mă. pe cînd era de şaisprezece ani. cu toiagul dogmelor alungind fiarele eresurilor. greşealelor Mîntuitorule. Trebuie să se ştie că dacă va cădea Duminica aceasta în ziua de 30 martie.

.. Domnul din cu vînt dumnezeiesc. cel cu totul vecii.. şi fecioreşte s -a făcut naşterea. rupul şi sufletul Tău. că ai luat cunună după vrednicie împreună cu dînşii. nespuse. de roiul păcatelor.mă. care mai presus gînd rănit tot de biciuirile păca telor şi aide turnat peste mine mila Hristoase îndurate. ca doi dinari. Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe dat sufletul şi trupul Tău. şi ai rămas fecioară. Fiind împodobit cu virtuţile ai intrat 111 cămara cea de nuntă a mă ririi celei Alt Canon Irinos : Pe cea curată. Mîntuitorule. milostivindu -Te spre mine cel Pe tine. ci mă rog Ţie. toţi cinstim pomenirea ta. Părinte Ioane. m. Cintarea a 9-a : Irmos : Isaie dănţuieşte. Ţi . Mîntuitorule.. Mîntui. c a un milostiv. te fericim. cîntînd laudă lui Hristos în veci. îndurîndu . a Născătoarei : \ PATR A A POSTULUI e cei ce au nevoie de ajutorul cel de la Irmos : pe Tine. Bunule. rănit cu răni netă măduite. pe Care slăvindu -L. ulţimea călugărilor se bucură. Hristoase.mă. şi saltă adunarea cuvioşilor şi a drepţilor .a născut este Dumnezeu. m-am golit de dumne zeiescul chip al Tău. Stăpîne toate lucrurile şi toa tă suflarea te Mîntuitorule. Mîntuito rule. Fecioa ră. \ epăzind poruncile Tale. tine nu.ceasta . Maică a lui Dumnezeu. Tale.ne. doctor prea ales tăm ă . pe tine. Mîntui la mi ne ca cu un milostivire şi ai turnat peste mine mila îndurărilor torule. celor ce zac întru păcate. e Ia tilhari. Pentru a .Te.omenesc. N. ai născut pe Ta. ămăduitor te . am fost golit de har şi pentru răni zac gol ..ai arătat de la Dumnezeu. pen tru aceasta. a Cel ce eşti milostiv. fericite.. miam stricat viaţa. al lui Dumne zeu celui iubitor de oameni .. şi pierzător şi izgonitor al duhurilor celor viclene. si Ti -ai 1 > T enit... pentru că te laudă şi te preaînalţă întru toţi vecii.• · Cintarea a 8-a : Şi acum. cu mintea mea intrînd în patimile desfătărilor.ai tîlp însufleţit cu adevărat.ai mîntuit pe mine cel rănit de tîlharî cu bătăi. A Născătoarei : M ai presus de gînd este naşterea ta. cu biciurile păcatelor. dar Tu milostiveşte -Te spre mine. că zămis lirea întru tine a fost fără de bărbat. Fecioară. Fecioară. că Cel ce S . Alt Canon Irmos : Pe împăratul ceresc. ci ai venit Tu. de la gîndu rile mele. pentru a mea răscumpărare.toiulc.a putut levitul să şteargă rănile mele .. Făcătorule a toate.i trece cu vederea. Stăpî . Sfîntul Duh.duindu.. mîntuieşte .ai dat răscumpărare pentru binecuvântăm şi te preaînălţăm întru toţi mine şi m -ai mîntuit pe mine. şi chip al înfrînării cîştigîndu -te pe tine. pe A pămînt din Născătoar e i : cele de sus. Dumnezeu.

easul întii şi învăţătură pentru osteŞi acum. Pentru aceasta nu înceta rugîndu-te pentru noi. s e că ai 1 · ltaiu i A n ană. veştejindu . neli mari în vremea postului. strigat-am.. noi cei ce ne-am i i de eniti să lucrăm în via cea cint ă . ca să dobîndim mare laudă. . ect eU niile şi u po datoria Unule.. Apostolul zilei. 'ivi el i Podobie : Femei auziţi glasul. din Epistola către Efeseni. e. în ea roade s l i h i de cu mijlocire nespusă pe ÎDum pocăinţă .. vred. t o l i e dfăcînd i n O c t o i h ..Sine s e m î na aci T a . stricat mîncări şi cu băuturi. născîndu -Se din tine.3 3 2 stăzi este sărbătoare. DUMINICA SEARA După Psalmul cel începător. săvîrşind rugăciuni posturi mulţimile cuvioşilor. L U lm av D oă x o l o g iarătăm. surpînd pe ucigaşul de oameni. as( e r i ntru pomenire veşnică va fi drep tul. CU I N O N I C U 1 M ! N î N D Λ A învierii : Slavă. şi altul al cuviosului. Du mnezeu l m e u . l al împreună te 2-lea : Stăpînului lucrului. la Doamne.. LUNI în a cincea săptarruna a Sfintului şi Marelui Post LA VECERNIE. şi a cuviosului. care cheamă toate adunările sihaştrilor la dănţuire duhovnicească. credinţă. atras u i t a p e s ă r a c i i şi T ă icu pînă î n s f î r ş i t . Preabinecuvîntată eşti.. se pun 10 st cîntă patru stihiri de umilinţă. ceea ce eşti cu totul fără prihană......P > i S tCel * .. Şl acum. de la Matei. cu nu prin Crucea Sa. stăpînă.ţi trupul cu ne. Cel lmulti s u l . de la Marcu. Ioane..ai de desfătarea lu mească. de auzul rău nu se va teme. pe Domnul din ceruri Şi epărtatu -te.a sălăşluit în tine. Că aceasta plă ... Do am nezeu. glasul al 3-lea : Mare este puterea Crucii • u adevărat te mărturisim. născut mîntuit prin tine i. ca de ceva vătămător şi.cînd Şi se cîntă I d i o lăudăm. a Născătn:ire S lzi a v ă . . dăruieşte · . g l a s u Fecioară. LA L I T U R G I I I E izbăvindu ne F e r văpaia i c i r i l e g l gheenei.de . din Oc toih. asului. aă r. cu mila Marelui Dumnezeu. ai înnoit tăria sufletului şi ai cîştigat mărire cerească. care a amăgit dinţii pe începătorii neamului cu sfatul rău.moartea Te . a Spăcatului. din din Epistola către Evrei. ăudaţi Aliluia. şi ale Triodului podobnicele.. Cîndurat... Evanghelia zi lei. după obicei. A p o icredincioşilor. n e. Născătoare de J D E Dumnezeu. nu a ostenindu -ne cu . cu care virtuţile. i n e l a . Şi acum. şi în a la l ţ ă . cuvioase. la masă şi la mîncare de viaţă nestricăcioasă..mlncarea. şi cealaltă rînduială. alcătuire a lui losif. ne-a mîntuit pe noi pe toţi.nicule de laudă.. LUNI Cel ce S..M ă ce S c o a l ă .

cea pecetluită cu adevărat . nici levitul din lege s -a uitat la el.se lucrători . să ne grăbim. fără numai Tu.. Maica lui Dumnezeu.. . şi a nevoitorii postului să ne bu curăm plată. cu mîna ta.. nici nu s.. vomcel cîstica milă nu sufletului. remea cea preafrumoasă a sosit. Doamne. să a r e i 333 lor a arhanghelii să rugăciunile lăudăm. după obicei. : Bucură pli nă de har ! pe tine ? Nu mă A mucenicilor : V ucenicii Tăi. cu stihurile lui). Sub acoperămintul tău. se ict oi h si a umilinţă din 1 Dumnezeu..Î N A C I N C E A S À P T À M Î N Â A P O S T U L U I Alia slihiră..cu VI O cealaltă rînduială. . . Hristos. Nici preotulde cel mai că dătătorul este bogat îndurat.rîndu-se. pentru rugăciunile celei ce L . ca să ne învrednicim de Hristos Dumnezeul nostru şi să ne închinăm şi dumne zeieştilor Patimi şi să ajungem şi la înfricoşătoarea şi Sfînta înviere..a născut e frumuseţea fecioriei tale şi de prea pe El. alcătuire a lui arătăm lămurit începerea sul al 7-le a : Trecmd acum înjumătăţirea pos tului. alcătuire a lui Iosif. .. să ne în dreptăm cu bucurie călătoria către viitor. călătorii a postului.au tăgăduit.. glasul al 3 -lea : A . ca să ne arătăm curaţi Făcătorului. După a doua Catismă. . precum mi s -a poruncit. zăcut lipsit de ajutor. m u i ra. Preacurată.. 1 a S c del qla ! ni M a Catismă. nădej dea cre ştinilor. Dumnezeule.. celei sin gura curată între femei. INI Să ini T Λ nu întorci faţa Ta de la sluga Ta. proapeAdam este Mîntuitorul. . Născătoare de Dumnezeu : Ce laudă vrednică voi aduce ţie ? Ce te voi numi pricep şi mă <î Slavă. fraţilor. şi să dobîndim frumuseţea Lui. ca să recînd înjumătăţirea acestei sfin ţite luăm desfatarea care nu îmbătrîneşte.. 1 !t e * i J u n i i n i c a u i s a . a strigat ţie. te ceea J ă s ca toa r e i ce eşti Ş i strig a c u m ţie . . pe vrăjmaşii cei fără de lege.»cernită se ciniă slujba sfîntului ce a înlimpla în Joia Canonului mare. Şi acum.. Puţin înainte de lege n-a luat şi seama la dînsul. Ş i acum poruncile Tale . it De frumuseţea fecioriei tale. să slăvirii cu >r. a ne curăţi. rănindu la suflet. bu cură -te cea din care a odrăslit nouă Mântuitorul tuturor. şi uşa dincioşilor. slavă Ţie. La . ci din Născă toarea de Dumnezeu. veniţi furatşi mintea. Cel ce ai ve nit nu din Samaria. . ungîndu-ne sufletul cu untdelemnul facerii de bine. Cel a sădit ăzînd în tîlhăreştile gînce duri i s-a via a chemat pe . Slavă. Surpă stăpînă. ziua cea vrednică de laudă a postului a strălucit . minunez ! Pen tru aceasta. cea cerească... lucrind.. cjla- celei dumnezeieşti şi să ne s ajungem la srîrşitul vieţii virtuoase.au depărtat de la . luminată curăţia ta Gavriil mi. nu Te . cre miluieşte -ne cămara pe noi. Slavă.ne. aceste Sedel. Dătătorul de viaţă şi Dumnezeu. Doamne. £guim căldură.. I Λ S T I H ' a- îmi ce ale m!ui de rînd.

fă -L îndurat. pe bucură . nesuferind P saltire. ca «cufundat puterea Iui Faraon «în mare. acum spre robii tăi.cînd stricăciune.te. să mergem de aici pe calea postului. cura tă.. să ne lepădăm de lume Patimi.l e a : Pe Care tăi. cu înge rii. rugul A lcel t ă T nears r i c i n t a rşi e pămîntul cel nelucrat. Cuvinte al Tatălui cel fără de început. Alcătuire a lui Teodor. a lMai u i l ocinstită sif. noi sintern.du-ne. tot aceasta. > 5 Slavă.lui post. îndulcindu . Cel ce ne..ai dat să ajun gem ziua de astăzi. y •« Doamne.a . ca să nu flămînzim în veci. Cînta r e a Cuvântul l . cad dar cu inimă umilită la pu terea Ta cea mai presus de vremi şi nebiruită. Şi acum.. necunos . scătoarei : ·· linţei pe cei A ceN ă aduc laudă cu cre dinţă Atottiitorului. a Născătoarei : Ffe lisus Mîntuitorul. spre Patima lui Hristos. Sedealna. gorîncl gîndurile noastre cu T R I C Î N T A R E A dumnezeiescul plug al sfîntu . glasul al 7 -lea : Irmos : Să cîntăm Domnului. postul îngrăşînd cel preabun hrăneşte cele ini mile.. răspuns Hristoase. şi să luăm Crucea pe ume ri.. . izbăvirea minunata sculare a lui Lazăr din morţi. patimi de mulţi ani port înlăun . în trei Feţe.Te si mă mîntuieşte. bucurîn. neîn cetat roagă -L... să rodim spic de virtuţi. învredniceşte .. şi se cite ş t e Cmăriţii î n t a r e a he înt îia din Preasfîntă Fecioară . înain te robii Tăi.. . iar tu. g l a s u l întrupat. ceea ce eşti cu multe nu miri. sfîntă săptămînă mai noi. rmînd lui Hristos... noas Irm os : C el C c eΛ aN îm pΛ r eN un t sufletele a tre. a l 3 .ne cu desfătarea cea fără cheltuială si veselindu -ne. Curată.ne să dăm «cu slavăbun. cu Dumnezeu. văzînd cu ochii Psalmul 50. upă ce ne -am închinat Lemnului celui purtător de viaţă. Ta.ne umblăm în curgerea postului.. Dumnezeul nostru.334 După a treia Catismă.ne dumnezeieştilor dumnezeiasca putere. Şi acum. şi mă rog. că ace ia. Născătoare Preasfîntă de Fecioară din Marie. Celui ce a Ond vei toată veni întru slavă. lui gîndurile plăcu te Dumnezeu şi uscînd adîncul patimilor . a Treimii : Să lăudăm toţi o Dumnezeire mai presus de fiinţă. cîntare de biruinţă. porţi pe Opentru Ea L Ep e l e . învredniceşte . slujesc acoperindu şi feţele cu aripile . ne cuprinsă •#· frica să vârşind toată mintea. Irmosul : Slavă Ţie.. scară cerească. pe Ta tăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfînt. îndură .. a Născătoarei : Canonul din Minei şi Tricîntarea. căci să judeci toate. Lui asemănîndu . alcă tuire eşti decît ruvimi. gla sul al L U N I 7-lea : Podobie : Doamne.. . curăţeşte cu ploile umi Să cîntăm Domnului. pe Care L -ai n ăscut necuprins de minte. Slavă. lauda blestem..tru. care întunecă ticălosul meu su flet . S . care de să străluceşte luminat. minune credincioşilor. slavă Jie.a preaslăvit».

Iubitorule oa meni. de i -ai mîntuit.L cheamă şi -L Jînd acum harul postului lăudaţi lămurit. cîntîndu -I fi preape mine înăl ţ i n d uticălosul. -L pe Dînsul intru toţi vecii.mă şi e . j reime singură stăpînitoare şi Unime în trei ipostasuri.au pocăit de demult cu plîngere şi cu post. să înviem. care nu ne pricepem a ne mărturisi Ţie prin fapte. Stăpînii. a daug rănii mele rană. chinul Binecuvântăm pe A Treimii. Domnii. . bucură -te cerul cei nou. Hristoase. «vimilor si Iminunat si «Făcător al lumii.ÎN Λ CINCEA SAPTAMI N A A Fiule şi Duhule. spre rămăşiţa curge \ Născătoarei : pe Domnul 9 Cîntarea a 9-a : cel înfricoşător heru 9 r m o s : M i serafimilor nune nouă. Serafimi. Văzînd nerodirea sufletului meu celui tare bolnav. Să lăudăm. Tatăl şl pe f iul şi pe Siintul Duh. Mîntuitorule. Puteri.ne cu