1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3.

Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

1. Introdución 1) A clase establécese nas palabras léxicas e categorias atendendo á función dentro da unidade de nivel superior e á función desa unidade. Así, temos as clases verbo, substantivo, adxectivo e adverbio, amais das categoriais pero non léxicas pronome e artigo.
CONSTITUCIÓN FUNCIONAL E CLASES DE PALABRAS UNIDADE
CONSTITUÍNTES
NUCLEARES E CLASES DE PALABRAS

CONSTITUÍNTES NON NUCLEARES (REQUIRIDOS OU NON) E
UNIDADES PRIMARIAS

ORACIÓN

P → verbo

FN FRASE FAdx. FAdv.

→ substantivo / artigo, pronome N → adxectivo
N N

 Sux. → FN → N → substantivo / artigo, pronome  OD ~ CAx. → FN → N → substantivo / artigo, pronome  CPrep. → FN → N → substantivo / artigo, pronome  OI → FN → N → substantivo / artigo, pronome  Atr. (directo ou apreposicional): caracterizador: → FAdx. → N → adxectivo clasificador / identificador: → FN → N → substantivo / artigo, pronome  CPvo. (directo ou apreposicional): FAdx. → N → adxectivo → FN → N → substantivo / artigo, pronome  CC (directo ou apreposicional) → FAdv. → N → adverbio  Mod. directo → FAdx.  Det. → artigo, → N → adxectivo pronome  

Mod. directo → FAdv. → N → adverbio Mod. directo → FADV. → N → adverbio

→ adverbio

a) O artigo e o pronome teñen como función propia a de Det. do N da FN, pero tamén poden ser N da FN coma o substantivo. b) As palabras con significado léxico teñen función nuclear:  verbo → oración;  substantivo → FN;  adxectivo → FAdx.;  adverbio → FAdv. c) Cada F ten as súas función características primarias pero non exclusivas:
Sux. OD CAx. OI CPrep. FAdx. Mod. adxunto directo da FN CC directo de O Mod. directo de adxectivo Mod. directo de adverbio

En xeral, exclusivas da FN Non exclusiva da FN, é un complemento directo esixido polo verbo que adoita ser excluínte respecto do OD (Acordouse de algo / Acordou algo; Pensar que / Pensar en) Tamén o poden expresar a FN e a FAdv., pero adoitan precisar dunha preposición (Un lugar soleado / de sol / de lonxe).

FN

FAdv.

Tamén pode ser expresada mediante FN, pero adoita precisar preposición (chegou tarde / chegou pola tarde)

FAdx. e FN poden ser as dúas Atr. CPvo. ou Mod. directos, pero son funcións de 1
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

diferente tipo: caracterizadoras na FAdx. e clasificadoras / identificadoras na FN. É dicir, a FN pode aparecer nos mesmos lugares cá FAdx., pero non ao revés. 2) As clases de palabras poden ser obxecto de subclasificación, atendendo a criterios morfolóxicos, sintácticos e semánticos, pero sempre motivadas por unha finalidade específica que pode ser de diferente tipo.
1.1. Verbo

1.1.1. Definición e caracterización

1) Sintáctica : → O verbo é o P ou N da O, e a partir del establécese a predicación. → Pode ser o único constituínte ou: - requirir constituíntes obrigados (Sux., CD...) - ir acompañado de constituíntes opcionais. → Estes constituíntes son: Sux., CD, CAx., CPrep., Atr., CPvo., OI, CC, pero algúns deles exclúense entre si: - CAx., CD e Atr. (e xeralmente CPrep.) - Atr. e CPvo. 2) Morfolóxica : a) Morfemas obrigados propios, pero diferentes segundo as unidades: → Unidades modotemporais, sen restricións distribucionais: - MMT (caracterizan a O). As unidades modotemporais existentes son: Indicativo: Pte, Pto, Fut, Cpto, Apto, Ppto; subxuntivo: Pte, Pto, Fut; imperativo. - MPN (caracterizan o Sux.). As unidades persoais morfoloxicamente diferenciadas son P1, P2, P3, P4, P5, P6. → Unidades amodotemporais, con distribución restrinxida (só en oracións dependentes): - MA (morfema aspectual). - Posibilidade de morfemas de PN (infinitivo flexionado) e XN (participio). b) Morfemas flexivos opcionais, descontinuos nas perífrases verbais: → Diátese ou voz. → Aspecto1. → Modo e tempo.
Vai chegar mañá
Temporal Unha palabra de discurso e unha palabra base (chegar). Unha palabra de discurso e unha palabra base (vir). Tema |vi| MMT | Ø | MNP |Ø| Necesidade |ter + que + infinitivo|

Ten que vir

Modal de obriga

1

O aspecto está relacionado co proceso interno da acción, xa que fai referencia ao punto no que se atopa esta: inicio (comezou a comer), centro (está comendo) ou fin (deixou de comer).

2

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio Aspectual (centro da acción) Unha palabra de discurso e unha palabra base (facer). Unha palabra de discurso e unha palabra base (facer), pero dúas palabras constituíntes:

Vaino facendo

Foi feito onte

Diátese (pasiva) Tema |feito| MMT |foi| MNP |Ø| XN |Ø| PAS |ser + -t(o)|

A diferenza entre os tempos compostos e as perífrases é que os primeiros son unidades do sistema de oposicións (de modo e de tempo) entre as que temos que facer unha escolla de xeito obrigado, aínda que do punto de vista formal sexan unidades perifrásticas. Porén, as perífrases non están dentro dese sistema de oposicións. 3) Semántica : podemos dicir que designa acontecementos e sucesos, pero non tódolos verbos teñen significado léxico. Teñen que facer posible a predicación oracional, cos contidos de modo e tempo básicos.
1.1.2. Clases de verbos

Establécense mediante criterios morfolóxicos, semánticos ou sintácticos e cada unha delas adoita responder a diferentes características sintáctico – semánticas do verbo en combinacións sintagmáticas (sintácticas e distribucionais) con outras palabras. 1) Morfolóxicas: a) Características formais dos morfemas e a súa combinatoria (alomorfos constituíntes, do T ou dos MF), sen repercusión sintáctica: → Variación dos morfemas flexionais e da VT: conxugacións. → Características da VR (vogal radical) do tema nos verbos da CII e CIII: presenza ou ausencia de alternancia vocálica (perder, deber, repetir). → Regularidade do tema: regulares e irregulares. b) Extensión da conxugación, é dicir, posibilidade de combinárense con tódolos morfemas ou combinatoria restrinxida: → Verbos impersoais (Vimp): só P3 no MPN: chover. → Verbos unipersoais ou terciopersoais: só P3 e P6 no MPN: cumprir. → Verbos defectivos, é dicir, poden admitir tódolos morfemas pero o seu uso habitual é restrinxido: abolir. c) Presenza obrigada ou non do formante morfolóxico pronominal, que dá lugar á clasificación en verbos pronominais e non pronominais. Porén, isto é máis habitual incluílo nas clases sintácticas. d) Clases de unidades morfolóxicas dun verbo con repercusión sintagmática na O: unidades modotemporais e amodotemporais. 2) Semánticas, establecidas atendendo ás características semánticas e sintácticas dos verbos: 3
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

-

-

a) Verbos de acción (esixen un suxeito axente), proceso (suxeito axente ou suxeito forza: enfermamos polo frío / o frío enférmanos), estado ou posición. Teñen repercusión nas funcións semánticas (suxeito axente, suxeito forza...) b) Verbos de sentido (vino saltar: o = suxeito de saltar e CD de vir), causativos (facer) ou volitivos (querer). c) Verbos durativos ou puntuais e desinentes ou permanentes, con repercusións no significado aspectual (modo de transcorrer a acción do verbo): → Durativos (vivir) / puntais (lanzar): Durativos: a extensión da acción é máis ampla e tamén é continua. Exemplo: Vivía en Londres. Puntuais: a extensión da acción é máis curta e, de expresarse en copretérito, é descontinua e repetida. Exemplo: lanzaba balóns ao porteiro. → Desinentes (saír) / permanentes (ver): Desidentes: a acción remata unha vez que se expresa. Exemplo: saíu. Permanentes: a acción pódese prolongar, non ten porque rematar unha vez expresada. Exemplo: vimos o porto. 3) Sintácticas2, establecidas atendendo ao número e tipo de constituíntes requeridos polo verbo, que dependen da súa acepción e mesmo dentro dunha mesma acepción poden aparecer construcións diferentes. Son importantes por determinaren as clases de oracións.
Exemplo de diferentes construcións nunha mesma acepción: Acordoume isto: transitivo (CI + CD) Acordeime disto: intransitivo (CI + CPrep.) Acordei: transitivo.

a) Clasificación tradicional, establecida atendendo á existencia ou non dun determinado constituínte (tamén opera con ela o dicionario):
verbos impresoais (Vimp.) verbos copulativos3 (Vcop.) verbos transitivos (Vtr.) verbos intransitivos (Vitr.) verbos pronominais (Vpron.) sen Sux. sen contido léxico e con Atr. con OD sen OD morfoloxicamente cos pronomes persoais clíticos me, te, nos, vos, se.

2

Ver: → Mario Vilela (1992): Gramática de valências. Teoria e aplicação, pp. 3 –28 → Moreno Cabrera: Curso universitario de lingüística general, pp. 335 – 353 3 Os verbos copulativos clasifícanse atendendo a dous criterios: a) Sintáctico: función de Atr. como complemento do suxeito. b) Semántico: ausencia de significado léxico. Así, ser, estar e parecer poden ser ou non verbos copulativos, e outros coma ir tamén poden funcional como tales, mesmo hai casos de ambigüidade (vai canso = está canso ou marcha canso).

4

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

Pero esta clasificación ten varias eivas: 1. Non é homoxénea, xa que ten en conta diferentes trazos. Por exemplo, a existencia ou ausencia de certos complementos e o feito de ser un verbo pronominal ou non, pero o se dos verbos pronominais pode ter ou non función sintáctica, polo que pode ser ou non constituínte. En relación a isto cómpre lembrar que existen diferentes tipos de se:
Explicación Aparece nas construcións reflexivas funcionando como CD, sinalando que Se reflexivo: este coincide co suxeito, xa que a acción recae sobre o suxeito. Exemplos: Lávome, lávase. CD ou CI (menos Na variante reflexiva recíproca pode ter a función de CI, xa que recae de frecuente) maneira cruzada nun suxeito necesariamente en plural. Exemplos: Escríbense cartas. Vén esixido polo verbo coma un constituínte formal do propio verbo, pero non da oración. É, polo tanto, un constituínte morfolóxico, non funcional. Neste senso pode achegar información: - Redundante en relación coa persoa e o número: suicídome, suicídaste. - Pertinente en relación coa persoa e o número: suicidábase vs. Se non sucidábame. funcional Os verbos con este constituínte non funcional serían os pronominais en senso estrito, aínda que a etiqueta adoita empregarse para referírmonos ao se funcional e ao non funcional. Aparece en construcións nas que se descoñece o suxeito: Véndense patacas: se pode ser a) suxeito, se consideramos véndense unha variante de véndese, de xeito que se produciría unha anomalía formal ao concertar véndense con patacas. b) axente (neste caso o suxeito sería patacas). Véndese patacas: se = función de suxeito Non ten función sintáctica e aparece nalgúns casos para caracterizar algunhas construcións, coma as que teñen un Sux. forza. Exemplos O vento derrubou o muro > o muro derrubouse co vento (*o muro foi derrubado polo vento) Voz media
(non pode ser reflexivo xa que o muro non se derruba a si mesmo, senón que hai un Sux. forza (o vento) que na voz activa é un CC forza)

Tipo de se

Se impersoal

O barco abalábase
(non pode ser reflexivo xa que o barco non se abala a si mesmo, tampouco pronominal porque existe a posibilidade de construír o verbo sen –se)

O coche lavouse
(non pode ser reflexivo xa que o coche non se lava a si mesmo, tampouco pronominal porque existe a posibilidade de construír o verbo sen –se)

Análise de exemplos Percibiuse claramente que se sobrepasara toda medida. Se1: construción impersoal na que se funciona como Sux. Axente de percibir. Non podería ser pronominal nin reflexivo porque non é posible conxugar o verbo co pronome (*percíbome, *percíbeste). Así, que se sobrepasara toda medida sería o CD. Se2: construción impersoal na que se funciona como Sux. Axente de sobrepasar.

-

5

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

Apartouse para o cornecho e sentouse no chan. Se1: reflexivo coa función de CD, xa que a acción recae sobre o suxeito (existe a posibilidade dunha construción na que a acción recaia sobre alguén: apartouno, polo que non pode ser pronominar). Se2: reflexivo coa función de CD, xa que a acción recae sobre o suxeito.

-

Cómpre ter en conta que en galego existe unha forte tendencia a prescindir do se reflexivo cando se trata de verbos transitivos (sentei / senteime). A tensión afrouxouse debido á súa intervención. Se: voz media: Aparece un CC que desencadea unha acción, pero non pode ser axente porque non é persoal, polo que se trata dun CC forza (a súa intervención). Así, o CC Forza pode pasar a Sux. forza: A súa intervención afrouxou a tensión. - O se non ten función sintáctica, só morfolóxica xa que marca que a construción é voz media e nalgúns casos mesmo se pode prescindir del: Asfíxiase coa calor, pero Abafa coa calor. -

Sobrepuxéronse ao desconcerto. Se: pronominal, é un constituínte do verbo (sobrepóñome, sobreposte, sobreponse, etc.). Secouse ao sol. Caben dúas interpretacións: - Impersoal: o se tería a función de suxeito, un suxeito indeterminado (alguén ou algo). - Reflexivo: se con función de suxeito axente, sobre o que recae a acción (secouse a si mesmo). Non podería ser neste caso un suxeito inanimado.

2. Non é sistemática, xa que un verbo pode ser varias cousas ao mesmo tempo. Exemplos:
Chove Había moita xente na festa É alto Son as cinco impersoal intransitivo impersoal transitivo persoal copulativo copulativo impersoal

3. Non é completa, porque as funcións que contempla non son as únicas e hai verbos que requiren outro tipo de complementos. Así, non ten en conta os verbos ditransitivos (que requiren CD e CI). Exemplos:
Deille a razón Séntese ben Esquecerse de A película dura moito Considéraa competente CI e CI sentirse + CPvo Esquecerse + CPrep. Durar + CC Considerar + CPvo.

b) Gramática de valencias: achega unha clasificación menos problemática cá anterior, atendendo a dous criterios: 6
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

1. Número de constituíntes (valencias). 2. Funcións dos constituíntes.
Número de funcións 0 funcións 1 función Tipos P Sux. – P P – OD P – CPrep. P – Atr. Sux. – P – OD 2 funcións Sux. – P – CPrep. Sux. – P – Atr. Sux. – P – OI Sux. – P – CC Sux. – P – OD – CPrep. Sux. – P – OD – CC Sux. – P – OD – OI Sux. – P – OD – CPvo. Sux. – P – CPrep. – CC Sux. – P – Atr. – OI Sux. – P – OI – CPrep. Sux. – P – OI – CPvo. Sux. – P – CC – CC Sux. – P – OD – OI – CPrep. 4 funcións Sux. – P – OD – OI – CPvo. Sux. – P – OD – CC – CC
73)

Exemplos
Está amencendo. A noiva choraba. O vello non se suicidou. Houbo un lío do demo. Abonda con mo dicirdes un día antes. Eran as cinco da tarde. Afonso pintou toda a parede. Afonso pintouse. Alicia pensaba no negocio. Tino esqueceuse das súas teimas. Xelo é moi amigo meu. Esas leiras pertencen a aquela casa. Einés portouse moi ben. Ramón comparte piso cunha albanesa. Eu mesma metín o pernil na neveira. Salomé deulle unha aperta a Fina. Os asistentes elixiron a Ana presidenta. Breixo falou do teu problema co seu xege. A Augusto pareceulle fácil enganarte. Antón suplicoulle á xuíza polo seu fillo. O testo valeume de sombreiro. Cristovo foi de Esgos a Maceda. Ricardo cambioulle a Felipe as entradas por uns libros. Túa nai xa che ten a cama feita. Un coche oficial trasladou os feridos de Vigo a Pontevedra.

3 funcións

Valencias da voz activa en galego (Rosario Álvarez & Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega, p.

1.2.

Substantivo

1.2.1. Definición e caracterización xeral

1) Sintáctica : a) É N da FN, función que ademais do substantivo só poden desempeñar os pronomes aínda que sen deixaren de ser Det. b) Contorno: pode ser complementado por Det. e Mod. c) Función da unidade na que se insire: a FN ten función referencial directa e é a unidade primaria das funcións de Sux., OD e OI. 2) Morfolóxica : a) Pertence necesariamente a unha clase de xénero e de número, impoñendo concordancias en artigos, pronomes, adxectivos e verbos. b) Os substantivos comúns posúen, en xeral, CATEGORÍA de número e algúns (animados) de xénero, cuxos membros opositivos son sg / pl e masc / fem respectivamente. 7
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

3) Semántica : en xeral designan entidades e seres de todo tipo, tamén accións e calidades, pero en canto a base da referencia (nominais).
1.2.2. O nome propio

A) Substantivos comúns e nomes propios

Substantivos “comúns” e “propios” (nomes propios) son subcategorías do substantivo. Para definir estas dúas subcategorías cómpre ter en conta as diferenzas entre: 1) SIGNIFICADO LÉXICO: asociado a un concepto que podemos definir mediante semas ou trazos semánticos. É un significado virtual realizado no discurso baixo unha das acepcións descritas no dicionario. 2) SIGNIFICADO REFERENCIAL (nominal): aplicación do significado da FN ás entidades extralingüísticas en cada acto de fala. a) Substantivos comúns: aplicación do significado léxico nunha das súas acepcións e nun certo sentido, necesariamente contextual e variable. → Sentido xeral de clase, con ou sen restrición a tipos (aves acuáticas, aves de rapina). → Sentido particular respecto de: - Membros: substantivos contables (moitas mesas). - Porcións: substantivos incontables concretos (moito pan). - Grao: substantivos incontables abstractos (moita vontade). b) Nomes propios: o significado referencial é sempre o mesmo e aplícase a entidades únicas, simples (Pedro) ou compostas (As illas Cíes). Pero cómpre ter en conta que: → Unha palabra que é nome propio nun contexto pode pasar a común noutro: na miña clase hai dúas Patricias. → Os nomes propios poden ser homónimos: Vigo. Comúns Referente: - Variable contextualmente. - Non definido de seu, senón por medio de complementacións. Con oposición cuantitativas: morfemas de número, determinantes e complementos cuantitativos (gramaticais e léxicos). Admiten tódolos Det. e Mod. con calquera función. Cómpre
MODIFICACIÓN:

Propios Referente: - Constante. - Definido de seu.

Sen oposicións cuantitativas.

Non admiten Det. ou Mod. restritivos. fundamentalmente varios
TIPOS DE

dicir

que

existen

1) Adxunta: a) Explicativa: non achegan trazos diferenciais respecto dos que xa definen o concepto. Exemplo: neve branca. b) Restritiva: achegan trazos diferenciais respecto dos que definen o concepto. Exemplo: neve branda. 8
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

c) Identificación: sitúan a un substantivo determinado, polo que son posibles con nomes propios. Exemplo: Este Pedro. d) Especialización: non restrinxe, senón que indica un certo aspecto desde un determinado punto de vista, o que a fai tamén posible con nomes propios. Exemplo: O Cunqueiro narrador. 2) Aposta: predicacións secundarias non restritivas, polo que son posibles con nomes propios. Agás a restritiva, todas son posibles con nomes propios.

En xeral, os nomes propios escríbense en galego con maiúscula, pero non hai unha correspondencia exacta entre o uso de maiúscula e os nomes propios (sol é nome propio e Xaneiro non).
B) Morfemas e determinantes no nome propio

1) MORFEMAS: a) O nome propio carece de morfemas de xénero e número, xa que non se poden establecer pares opositivos (masc vs. fem; sing vs. pl), porque non hai un contido léxico común. Así, entre neno e nena existe oposición de xénero
(pertencen a unha mesma clase léxica), pero entre Luís e Luísa non (carecen de contido léxico común).

b) Malia carecer de morfemas, pertence necesariamente a unha clase de xénero e número xa que provoca concordancias. → Xénero: - Referente humano (antropónimos) ou animado: a clase coincide co sexo real. - Referente non animado (topónimos, etc.): a clase na que se insiren depende do caso, xa que ás veces está detrás o nome común (Vigo é bonita [a cidade de Vigo]) e outras non (Vigo é bonito). → Número: - Antropónimos e topónimos provocan, en xeral, concordancias en singular, independentemente da súa forma: Marcos é bo rapaz. - Algúns topónimos con artigo en plural poden provocar concordancias en plural: Os Ancares. 2) DETERMINANTES: a) O artigo formar parte do nome, sendo así un constituínte, un morfema afuncional. Exemplo: A Coruña. b) Con antropónimos poden ter carácter funcional: → De familiaridade. → Despectivo.
C) Recategorizacións dos nomes propios a comúns

Hai casos nos que os nomes propios se poden converter en comúns. Os procedementos polos que se realiza isto son: 1) Usos metalingüísticos, coma os que se poden dar con calquera outra palabra de clases non substantivas. Exemplo: O 19 de marzo é o santo dos Pepes 9
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

(Pepes é un substantivo común); O dous é un número que me gusta (dous non funciona como numeral, senón como substantivo); Hai varios Vigos (Vigos non é nome propio). 2) Transferencia metafórica cunha característica destacada, é dicir, fundada nunha analoxía. Exemplo: É un Picasso (Picasso = ‘bo pintor’). Este é un procedemento frecuente na creación de alcumes. 3) Usos metonímicos (parte polo todo, obra polo autor, etc.).; Mercou un Laxeiro. 4) Outros procedementos: a) Modificadores de especialización: o máis acertado parece tomalos como nomes propios, xa que se están modificando desde un punto de vista concreto. Exemplo: Hai varios Cunqueiros: o narrador, o poeta...; O Risco anterior á guerra; A Galicia costeira, etc. b) No caso de nomes de pobos e familias cando se refiren ao conxunto de persoas que as compoñen podemos estar perante substantivos comúns. Exemplo: viñeron cear á miña casa os López (López = ‘conxunto de persoas que son membros da familia López’); os galegos (‘conxunto de persoas de Galicia’).
1.2.3. Clases de substantivos comúns

Cómpre lembrar que o establecemento de clases se fai coa finalidade de clasificar palabras con características sintácticas diferenciadas e con respecto a trazos morfolóxicos, sintácticos ou semánticos. Ademais, estes trazos son independentes, é dicir, non están xerarquizados aínda que algúns autores os presentan deste xeito (ver exercicio 10). 1) Morfolóxicas: admiten morfemas de: a) Xénero, clases masculina e feminina con repercusión nas concordancias: → Significado léxico determinado polos morfemas de xénero. Exemplos: lobo / loba, gato / gata. → Adxudicación do substantivo a unha clase de xénero, masculina ou feminina, xa que aínda que non teñan morfemas de xénero a pertenza a unha ou outra clase repercute nas concordancias. Exemplo: libro. b) Número. 2) Semánticas: a) Animados (humano / non humano) e inanimados: → Repercusións nas combinacións co morfema de xénero, que aparece só nos animados e, sobre todo, nos humanos. → Repercusións dentro da oración. Por exemplo, para que existan construcións reflexivas o suxeito ten que ser animado (Sux. Ax.). Exemplo: Antón limpou a casa / Antón limpouse; O vento limpou a terraza / *O vento limpouse. b) Repercusión na combinación co número e coa complementación do substantivo (Det. e Mod.), que os inclúen nunha ou noutra clase: → Descontinuos e continuos: - Descontinuos: entidades enumerables (tipos e membros). - Continuos: entidades non enumerables (tipos e porcións).

10

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

-

-

A realidade extralingüística non ten porqué corresponderse coas divisións que fai a lingua. Exemplo: lentella e trigo fan referencia ás sementes dunhas determinadas plantas, pero a primeira é tomada coma descontinua e a segunda como continua. Un mesmo substantivo pode pertencer a clases diferentes, segundo a súa acepción. Exemplos: moitos queixos (descontinuo) / moito queixo (continuo); moito toxo (descontinuo) / moitos toxos (continuo); varios carballos (descontinuo) / madeira de carballo (continuo).

Repercusións sintácticas da clasificación descontinuos / continuos Descontinuos (enumerables) Continuos (non enumerables) Morfema de número e cuantificadores: Morfema de número e cuantificadores: plural é raro e, de existir, ten significado poden aparecer en singular ou plural. de tipos (os arroces da cociña portuguesa) Artigo indeterminado: é raro e, de Artigo indeterminado frecuente (vin un aparecer, implica a separación de tipos neno / *vin neno). (un arroz excelente). → Concretos e abstractos: - Concretos: entidades perceptibles e localizables (mesa, arroz). - Abstractos: entidades non perceptibles nin localizables (paciencia, actitude). Graos diferentes de concreción e abstracción. Así, substantivos coma carreira ou chegada estaría nun grao intermedio.

Repercusións sintácticas da clasificación abstractos / concretos Abstractos Concretos Cuantificacións intensivas, de grao (nos abstractos estritos, igual ca no adxectivo e adverbio en xeral). Exemplo: moita Cuantificacións de tipo e porcións paciencia. (pouco leite). Admiten raramente cuantificacións de tipo e porcións. Todos son de clase continua. → Colectivos e non colectivos: - Colectivos: designan un conxunto de entidades iguais e enumerables, é dicir, separables (de “membro”, de descontinuos), pero como colectivos poden ser continuos (público, xente) ou descontinuos (exército, exame). - Non colectivos: non se refiren a un conxunto de entidades iguais.
Individuais: substantivos non colectivos, concretos e descontinuos.

3) Sintácticas: as posibilidades de modificación do substantivo como N da FN dependen do tipo de substantivo do que se trate. Así, no caso de substantivos 11
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

deadxectivais e deverbativos consérvanse as funcións da oración da que procede. a) Substantivos deadxectivais: bo > bondade. Exemplo: A bondade do rapaz, esixe que apareza a quen se aplica esa bondade. b) Substantivos deverbativos: saír > saída. Exemplo: O animal saíu rapidamente por aquí onte > A saída rápida do animal por aquí onte (o N da FN pode admitir Adv. como complementos). Do mesmo xeito os infinitivos introducidos pola preposición de son un Mod. do N da FN, mentres que sen a preposición son O.
1.3. Adxectivo 1.3.1. Definición e caracterización

1) Sintáctica: a) Función dentro da unidade na que se integra: N da FAdx. b) Funcións da unidade na que se integra: → Mod. de FN, función non exclusiva, pero é característico da FAdx. o poder desempeñala de xeito directo (sen relacionantes). → Atr. ou CPvo.: funcións que comparte coa FN, pero mentres a FN dá lugar a oracións copulativas clasificadoras (A balea é un animal) ou identificadoras (Xan é aquela persoa), coa FAdx. constrúense oracións copulativas atributivas (Ela é alta). c) Contorno: os adxectivos poden ser complementados por Mod., en especial por adverbios cuantificadores. 2) Morfolóxica: a) Morfemas obrigados: xénero e número, rexidos polo substantivo, polo que son características formais do adxectivo (atribución a unha ou outra clase), mentres que no substantivo o xénero é característico dos animados e, dentro deses, a súa aparición depende da segmentación que faga a lingua (troita / *troito). Con todo, hai moitos adxectivos que carecen de morfema de xénero (-e, -l), e algúns que carecen de morfema de número. b) Morfemas facultativos: admiten, coma o substantivo, morfemas diminutivos e aumentativos, e son característicos do adxectivo os superlativos (-ísimo). 3) Semántica: en xeral expresan calidades e propiedades atribuídas ao substantivo (valor, cor, idade, propiedades físicas, etc), o que reflicte en parte unha característica sintáctica.
1.3.2. Os cambios de clase: “substantivación”

1) ADXECTIVOS QUE PASAN A SUBSTANTIVO: a) Mediante afixos ou sufixos. b) Mantendo unha aparente igualdade formal: → Mediante diferenzas semánticas (doce, capital). → Mediante trazos substantivos, xeralmente de ‘persoa’ (branco). Nestes casos a igualdade formal pode reducirse só á forma de cita, xa que as posibilidades poden ser diferentes. Exemplos: 12
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

Substantivo
(posibilidades de aplicación máis restrinxidas)

Adxectivo
(posibilidades de aplicación máis amplas (viño, produto, costa... galega))

Branco Galego Capital

‘persoa’: branco, branca, brancos, brancas ‘cor’: branco ‘persoa’: galego, galega, galegos, galegas ‘lingua’: galego ‘cidade’: a capital ‘diñeiro’: o capital

‘de cor branca’: branco, branca, brancos, brancas ‘de Galiza’: galego, galega, galegos, galegas ‘importante’: capital, capitais

2) ADXECTIVOS que seguen sendo adxectivo MALIA NON HABER UN N SUBST. NA FN: a) Presenza dun substituto do N da FN. b) N autónomo. branco = subs. branco = adx.
FN = a) N (algúns) + Mod. (brancos) b) Det. (algúns) + N (elidido) + Mod. (brancos) Neste caso podemos considerar o determinante (ou pronome) como núcleo, ou ben atribuírlle a el a posibilidade da elisión do substantivo por incorporar o contido nominal. En calquera caso brancos sigue sendo adxectivo.

Viu algúns brancos

FN = Det. (algúns) + N (brancos ‘persoas de raza branca’)

→ Existe unha corrente na lingüística española que defende que cando antes do adx. aparece o art. determinado analiza este como Det. e o adx. como N, atribuíndolle ao artigo a función de “substantivador”, pero esta postura presenta os seguintes problemas: - Non se pode aplicar aos demais determinantes en situacións idénticas (estes, varios, outros...). - O art. det. ten o mesmo valor ca cos substantivos, non ten unha función particular de “substantivador” xa que o adxectivo non adquire funcións de substantivo. É dicir, podemos considerar que o determinante asume a función de N ou que o subs. N está elidido, pero non que o adx. que funciona como Mod. pase a N. → O artigo determinado, ao contrario có resto de determinantes, non pode aparecer só, pero isto afecta ás características do propio artigo, non da construción, e débese a que presenta distribución complementaria co pronome persoal 3P (os dous teñen o mesmo sentido: reproducen algo que volve aparecer, pero non engaden significado).
1.3.3. Clases de adx. e posicións na FN

13

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

1) CLASES SINTÁCTICAS DE ADX.: a) Tipos de función de Mod.: cómpre non confundir os tipos de función de Mod. coas clases de adxectivo, como son especificativo e explicativo (“epítetos”). Así, estas non son os únicos tipos de función de Mod. nin a FAdx. a única unidade que as expresa: → Aposto: Mod. que expresa unha predicación secundaria, que xeralmente vai entre pausas. - Explicativo: adoita ser desempeñado por un Adx. Exemplo: As casas, brancas, destacan no fondo do val. - Identificador: adoita ser un subst. precedido de Det. definido. Exemplo: As casas, aqueles edificios brancos que ves alí, [...]. → Adxunto: - Especificativo: engaden trazos non implícitos no substantivo e, polo tanto, que o especifican. Exemplo: As casas brancas destacan no fondo do val. - Especializador: indican que o que se di se toma desde un certo punto de vista, polo que son frecuentes cos nomes propios. Exemplo: A Galiza costeira; A casa vivenda. - Identificadores: indican en que sentido se debe tomar unha certa expresión, un Mod. que pode ser ou non desempeñado por unha FAdx. Exemplo: casa pode ser tomado como ‘vivenda’ ou como ‘empresa’, en casa de discos indícasenos que debe ser tomada na segunda acepción. - Explicativo (“epíteto”), con sentido diferente dos Mod. apostos. Engaden un trazo que xa forma parte da definición do substantivo, polo que non o restrinxe. Ademais, ás veces son explicativos Mod. con trazos que retoman algo xa dito. Exemplo: As casas brancas [...] Aquelas brancas casas que vin...
Aposto Tipos de funcións de Mod. Explicativo Carlos, médico de Samos... Identificador Carlos, o médico de Samos... Especificativo saia azul; saia de cor azul... Especializador Castelao humorista; casa (como) vivenda Identificador folla de papel, Pepe fillo Explicativo duro aceiro (“epíteto”)

Adxunto

b) Tipos de adxectivos:
Atributivos - Equivalen a de + FN - Xeralmente equivalen a de + FN. esporadicamente. Exemplo: grave < Exemplo: arbitral < do árbitro. *do grave. - Non admiten cuantificacións (nin a - Admiten cuantificacións: moi grave, comparativa), nin –ísimo. gravísimo. - Contexto sintáctico: - Contexto sintáctico: - Non funcionan como Mod. apostos - Poden desempeñar as funcións de nin como CPvo. e moi Mod. aposto (a casa, vella e restrinxidamente como Atr. descoidada), CPvo. (atopeino moi - Xeralmente funcionan só como mozo) ou Atr. (a casa está vella e Mod. adxuntos en posposición, descoidada). Relacionais

14

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

-

polo que non poden ser Mod. adxuntos explicativos. Exemplo: vivendas rurais. Só combinan cos atributivos se estes van xustapostos a eles ou antepostos ao subst.

-

Poden antepoñerse e funcionar como Mod. adxuntos explicativos (altas torres, duro aceiro).
Adxectivos relacionais poden ter acepcións nas que sexan atributivos e aparecer antepostos: escaleiras mecánicas / xestos mecánicos ou mecánicos xestos.

-

Xeralmente non se coordinan cos relacionais nin con de+FN (enxeñeiros químicos competentes, desagradables asuntos financieiros)

2) Anteposición e posposición ao subst. dos adx. atributivos (FAdx. coa función de Mod): a) Posición e función están tendencialmente ligadas: → O adxectivo anteposto adoita ser adxunto, normalmente non restritivo (explicativo), pero isto non é sistemático. Exemplo: o sangue vermello = adxectivo explicativo posposto. → O adxectivo posposto pode ter calquera das funcións do Mod: aposto ou adxunto, e dentro do adxunto tamén pode ser explicativo. b) Anteposición e cambio de significado: → Adxectivos que poden cambiar de acepción ao antepoñerse: home pobre / pobre home; amizades novas / novas amizades. → Adxectivos que non cambian de acepción ao antepoñerse, pero que tenden a preferir a anteposición, sobre todo ante determinados substantivos: severo castigo, serias consideracións.
1.4. Adverbio

1.4.1. Definición e caracterización xeral

1) SINTÁCTICA: a) O Adv. é N da FAdv. b) A FAdv. desempeña as funcións: → Oracionais ou frásticas: - CC, é dicir, aquilo que non é central na predicación, aínda que esta función pode ser de moi diferentes tipos. - Mod. de N de FAdx. - Mod. de N de FAdv., pero só algúns tipos de adverbios coma os cuantificadores. → Complemento externo de frases e oracións. Exemplos: Mesmo sen a túa axuda...; Evidentemente estou segura... c) Contorno: → Como N de FAdv. o Adv. admite como Mod. cuantificadores ou sintagmas introducidos por de + F(N, Adv.) que actúan como termos de referencia. → Hai Adv. que non constitúen propiamente FAdv. porque non admiten nin Mod. nin prep., adoitan ter significado gramatical. Exemplos: Ata Lola repetiu o xeado; Non me digas!, Os rapaces recolleron os pupitres 15
Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

moi amodo; Quizais a próxima vez teñas máis sorte; Xa o tiñan moi avisado. Exemplos:
Exemplo Comentario Caben dúas interpretacións: 1) FN: N (algo) + Mod. (doce), onde algo é un pronome co significado de ‘cousa’ e contén o valor substantivo. 2) Fadx.: Mod. (algo) + N (doce), onde algo é un adverbio. Algo = pronome N de FN que contén o valor substantivo e mantén tamén o seu valor determinativo (en oposición a moito, nada, etc.) Algo = Adv. N de FAdv. FN: Det. (máis) + N (cartos). Neste caso máis non pode ser un adverbio, xa que está determinando de xeito directo un substantivo. FAdx.: Mod. (Adv. máis) + N (fácil): máis é neste caso un Adv. que funciona como Mod. directo dun adxectivo.

É algo doce.

Xa vendeu algo do que tiña. Comeu algo. Máis cartos. Máis difícil.

2) MORFOLÓXICA: a) Morfemas que admiten: → Non teñen morfemas obrigados. Con todo, algúns adverbios admiten morfemas de xénero e número: todo (toda contenta), medio (media consumida). → Poden admitir como morfemas facultativos os mesmos cós adxectivos: o superlativo –ísimo (cedísimo) e o diminutivo –iño (cediño). b) Constitución morfolóxica: → Simples. → Derivados: adv. en –mente formados sobre todo a partir de adxectivos na súa forma feminina (comodamente), son adv. con significado léxico e que, polo tanto, forman parte de inventarios abertos. → Compostos: destacan as locucións, que poden ser ocasionais ou formadas atendendo a un certo patrón (a + artigo + adv.). Cómpre non confundir as locucións adverbiais con outro tipo de unidades, xa que aínda que se grafen separadamente son unitarias, polo que: - O seu significado non é o resultado da suma do significado dos seus constituíntes. - Non admite complementacións internas nin ningún cambio nos seus constituíntes. Exemplos:
Exemplo Comentario FAdv.: N (despois) + Mod. (prep. de + FAdx. as nove) Despois de non é unha locución, xa que podemos facer cambios nos constituíntes. Chegou despois (despois pode aparecer só) Chegou moito despois das nove (moito complementa só a despois) Chegou para despois das nove (para complementa só a despois) FAdv.: N (despois) + Mod. (prep. de + O que ti viñeras) Despois de que non é unha locución, xa que non ten un significado unitario Morfoloxía galega 16 2008/2009 USC

Chegou despois das nove

Chegou despois de que ti volveras

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio unitario, senón que este é a suma dos seus constituíntes. Chegou despois (despois pode aparecer só) Chegou moito despois de que ti volveras (moito complementa só a despois) Chegou para despois de que ti volveras (para complementa só a despois) Anterior e despois son adv. que precisan complementos de relación, pero anterior a ou despois de non son locucións, xa que a e de complementan a anterior e despois respectivamente.

Anterior a Despois de

3) SEMÁNTICA: ao contrario do que acontece noutras clases de palabras, dentro dos adverbios podemos atopar moitas unidades diferentes, de aí que di punto de vista semántico haxa adverbios con significado léxico e adverbios con significado gramatical. a) Palabras gramaticais: → Adoitan ser primarios: adverbios non derivados e simples. → Teñen unha alta frecuencia de uso. → Forman parte de paradigmas pechados: tempo, lugar, afirmación, negación, aspecto (xa, aínda), cuantificación (moito, abondo). → Teñen un significado particular: - Deíctico, é dicir, de referencia (establecida segundo as circunstancias de cada acto de fala: lugar, falantes, momento). Exemplo: onte ‘día anterior ao día no que se fala’; aquí ‘lugar onde está o emisor’. - Pronominal (aquí, alí, daquela, etc.). Exemplo: Viviu en Francia, e alí [en Francia]... - De polaridade: expresión afirmativa ou negativa do enunciado. b) Palabras léxicas: → Son palabras secundarias, é dicir, derivadas (-mente). → En xeral, están agrupados en inventarios relativamente abertos, como é o caso dos adv. en –mente (de modo). → O feito de seren palabras léxicas amplía moito os significados que poden expresar (son unha clase aberta).
1.4.2. Clases de adverbios

1) A clasificación dos adverbios adoita atender a criterios semánticos, non funcionais nin á existencia de clases abertas e pechadas. 2) As gramáticas: a) Coinciden nas clases máis características (en xeral, as gramaticais): lugar, tempo, afirmación, negación, cantidade, modo (aínda que a maioría dos adverbios de modo son léxicos). b) Non coinciden noutras clases coma orde, identificadores, realce, límite... Gr1986 Gr2002 Gr2000
lugar (alí, hoxe...) tempo (onte, cedo, xa...) localizadores orde (primero, finalmente...) modo (así, amodo...) cuantificadores lugar (alí, hoxe...) lugar (alí, hoxe...) tempo (onte, cedo, xa...) tempo (onte, cedo...) orde (primero, finalmente...) modo (así, amodo...) modo (así, amodo...)

17

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio cantidade e precisión (algo, todo, case...) outros: inclusivos (mesmo, ata...) cantidade (algo, todo, case...) outros: inclusivos e exclusivos (mesmo, ata / só...) cantidade (algo, todo....) de inclusión (mesmo, ata...) realce (sobre todo...) límite (case, só...) identificación (mesmo, xusto...) afirmación (si...) negación (non...)

outros: identificadores (xusto, sobre todo...) (afirmación, negación outros: afirmación e [dúbida]: si, non...) negación (si, non...) ([afirmación, negación] modalizadores dúbida (quizais) dúbida: quizais...) (quizais...) outros: rectificación (máis ben...) aspectuais (aínda, xa...) outros: presentadores (velaí...) outros: conectores (entón, xa que logo...)

especificadores

declarativos

3) Un mesmo adv. pode pertencer a varias clases tendo un mesmo significado unitario que se particulariza de xeito diferente. Así, antes pode ser de tempo ou de lugar.

1. ¿Que determinacións e complementacións existen obrigadamente en toda oración independente aínda que só conste de P?

As de modo e tempo, que son características morfolóxicas necesarias no verbo pero complementan a toda a oración, non só ao verbo.
2. Comenta as seguintes definicións do DRAG desde o punto de vista da clasificación sintáctica dos verbos. Presta atención particular á caracterización de “v.p.” e establece a diferenza reflexivo (recíproco) / pronominal:

abafar v.t. 1. Dificultar ou impedi-la respiración. A calor do local abáfanos. SIN. acorar, afogar, asfixiar, atafegar, sufocar. 2. fig. Molestar [a alguén] insistindo nunha pretensión ou petición. Xa cho farei cando poida, deixa de abafarme dese xeito. SIN. acosar (...). 3. Cubrir de bafo. Abafaba o vidro da ventá ó respirar (...) // v.i. 4. Respirar con dificultade, perde-lo alento. Correu ata abafar. Imos abafar todos con esta calor. SIN. acorar, afogar, asfixiarse, atafegarse, sufocarse. (...) 5. Desprender mal cheiro. Iso abafa, debe estar podre. SIN. alcatrear, apestar, feder.
1. Incoherencia na primacía da acepción ou a construción: a) Primacía da construción: preséntanse catro acepcións, as tres primeiras como verbo transitivo e a cuarta como verbo intransitivo, pero a acepción 4 coincide coa 1. É dicir, repítese unha acepción porque pode presentar construcións diferentes (non en tódolos dicionarios é así). A calor do local abáfanos Imos abafar todos coa calor

18

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

A calor: Sux. Forza. -nos: CD experimentador

coa calor: CC forza. P4: Sux. experimentador.

As construcións sintácticas son diferentes, pero mantéñense as funcións semánticas, de aí que 1 e 4 sexan acepcións equivalentes.

Cómpre ter en conta que esta relación non é a mesma cá de activa – pasiva, xa que neste caso as funcións semánticas son diferentes: Activa Sux. (axente) P CD (paciente) CD (axente)

Pasiva

Sux. (paciente)

P

b) Primacía da acepción: a acepción 3 ten dúas construcións posibles, pero non se repite coma a 1 e 4. Así. Pode ter unha construción transitiva (Abafaba o vidro) e outra intransitiva (o vidro da ventá abafouse: voz media) 2. Referencias ao contorno do verbo entre corchetes: Molestar [a alguén]. Isto non pertence estritamente ao significado.

abalar v.t. 1. Mover, axitar ou facer oscilar [unha persoa ou cousa] sen cambiala de lugar. O vento abala as árbores. SIN. abanar, abanear, acanear, balancear, bambear. 2. Move-lo berce para que [o neno] durma ou se calme. Abala o neno, que está chorando. (...) // v.p. 3. Moverse, axitarse ou oscilar [algo ou alguén] sen cambiar de lugar. Adormeceu abalándose na cadeira. SIN. abanarse, abanearse, acanearse, arrolarse, balancearse. O barco abalábase mentres largaban o aparello. SIN. cabecear. | SIN. abalear.
1. Distribución por construcións: verbo transitivo e verbo pronominal, de aí que as acepcións 1 e 3 sexan a mesma con diferentes construcións (1: [a unha persoa ou cousa]; 3: [algo ou alguén]) . Os exemplos incluídos dentro da construción v.p. non son en ningún caso verbos pronominais en sentido estrito, só verbos que poden construírse con clítico, xa que os clíticos poden aparecer ou non, de xeito que non son constituíntes morfolóxicos.

2.

a) Adormeceu abalándose na cadeira: é unha construción reflexiva, pero non pronominal (existe tamén a posibilidade abalar para ese verbo). b) O barco abalábase mentres largaban o aparello: voz media. Non pode ser unha construción reflexiva porque o barco non se abala a si mesmo, senón que hai un Sux. forza que realiza a acción.

3. As oracións pasivas contémplanse nas clases sintácticas de verbos como unha posibilidade dos verbos transitivos ¿A construción pasiva é posible sempre a partir da construción activa dos Vtr? Examínao en relación cos verbos anteriores.

19

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

Non toda construción activa ten outra pasiva posible, só as activas con Sux. axente (necesariamente animado), polo que hai verbos transitivos que non admiten pasiva, como é o caso dos verbos con complemento interno (a casa mide...; pesa...).
4. ¿Por que non aparecen individualizados os Vpron no inventario de esquemas (valencias) verbais da p. 73 da GLG2002 ?

Porque non existe unha clase sintáctica de Vpron, xa que os clíticos non son nestes casos constituíntes oracionais, senón morfolóxicos do verbo e que teñen só consecuencias morfolóxicas: achegan información de número e persoa mesmo a unidades en principio amodais coma o xerundio (suicidándose).
5. 6. 7. 8. ... ... ... Explica se son nomes propios ou comúns os subliñados nos seguintes exemplos: Anotou no seu caderno: “Mércores, 24 de marzo: Hoxe foi un día con sol, así que non subín á parte vella no meu vello Ford, e iso que estou aínda algo resentido da perna. Estiven falando na Facultade co brasileiro que coñecín onte, un home de moi agradable conversa. Xa se sabe que o brasileiro, por temperamento, é orador. Gústanlle tamén as matemáticas e a astronomía e contoume cousas interesantes da lúa e do sol; logo falamos tamén do Goberno e do Parlamento. Á fin non cheguei a ir a clase de Química orgánica.”

→ Mércores: substantivo común, xa que ten significado de clase ‘terceiro día da semana’, aínda que vaia determinado. → Marzo: substantivo común, xa que ten significado de clase ‘terceiro mes do ano’. → Sol1: substantivo común, porque non fai referencia ao astro, senón á ‘calor e luz emitida polo sol’. → Ford: substantivo común, xa que ten significado de clase ‘coche da marca Ford’. Como denominación da marca sería un nome propio. Ademais, en galego tamén se tende a diferenciar isto mediante o xénero: a Ford (nome propio) e o Ford (nome común). → Sol2: nome propio, porque fai referencia a unha estrela concreta. → Lúa: nome propio, porque fai referencia a un satélite concreto. → Facultade: pode ser común ou propio, xa que pode ser un nome propio abreviado (Facultade de...) ou simplemente un nome común. → Brasileiro1: nome común por ter significado de clase ‘persoa que é do Brasil’, aínda que vaia determinado. → Brasileiro2: nome común co significado de clase ‘persoa que é do brasil’, pero sen determinar. → Matemáticas: nome común co significado de ‘ciencia’. → Astronomía: nome común co significado de clase de ‘ciencia’. → Química: nome propio por se referir á unha materia determinada, non á ciencia. → Goberno: nome común co significado de ‘goberno’. → Parlamento: nome común co significado de ‘parlamento’.
9. ...

20

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

10. ... 11. ... 12. Pon de manifesto as diferentes formas en que pode entenderse a expresión o doce.

1) Doce = substantivo: Det. (art. o) + N (subs. doce). Neste caso doce podería ter a acepción de ‘número’ (uso metalingüístico) ou de ‘pastel’. 2) Doce = adxectivo: a) Elisión dun substantivo (dependente do contexto). Nestes casos pódense dar variacións de xénero e número dependendo do substantivo elidido. Exemplos: Que sabor prefires? O [sabor] doce; Que galletas comiches? As [galletas] doces. b) Uso nominal do determinante (‘o que é doce’, ‘as cousas doces’). Exemplo: Gústame todo o doce. En expresións coma Chegou con todo só caberían as interpretacións de 2): a) Elisión dun substantivo: Chegou co pan? Si, chegou con todo [o pan]. b) Uso nominal do determinante: Chegou con todo (‘tódalas cousas’). Outros exemplos:
Exemplo Comentario FN, na que capital é un Adx. coa función de Mod. e o contido nominal pode interpretarse de dous xeitos: 1) O artigo determinado a posibilita a elisión de posibilidade. 2) O artigo determinado a funciona como N (é a posibilidade máis manexada) asumindo o contido do substantivo substituído. capital é Adx.: é N da FAdx. que funciona como Mod. e admite adverbios como complementos directos (a máis capital). Estamos perante o mesmo caso ca no exemplo anterior, pero agora en masculino e plural porque se refire a temas (os [temas] capitais) Capital = Adx. Algo = N da FN co contido substantivo e o significado de isto (dependente do contexto). Capital = Adx. o = N da FN co contido substantivo, co significado de isto (dependente do contexto), pero non hai elisión. Capital = Adx. o = N da FN co contido substantivo, que se pode interpretar de dous xeitos: 1) O artigo determinado o posibilita a elisión de tema. 2) O artigo determinado a funciona como N (é a posibilidade máis manexada) asumindo o contido do substantivo substituído. Dúas interpretacións: Capital = Subs.: Det. + Subs. Capital = Adx.: N + Subs.

Estivo valorando varias posibilidades, pero á fin eludiu a capital.

Estivo reflexionando sobre os temas que debía tocar, pero os capitais non os abordou. Estivo valorando varias posibilidades, pero á fin eludiu algo capital, como era [...] Estivo valorando varias posibilidades, pero á fin eludiu o capital, como era [...]

Estivo reflexionando sobre os temas que debía tocar, pero o capital non o abordou.

Xa non se conta co capital e a empresa elude as reponsabilidades.

A todos estes casos podería aplicárselles a denominación de *adxectivos substantivados4: 1) 1 – 5: función do artigo como substantivador. 2) 6: substantivo derivado dun adxectivo, aínda que nestes casos é menos frecuente referirse a este tipo de substantivos como *adxectivo substantivado.
4

Non recomendada.

21

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

13. Repara nas definicións típicas de adx. dos dicionarios e explica a forma que adoptan. Compara estas definicións con outras de adverbios (todas do DRAG). absorto –a adx. Completamente concentrado nos seus pensamentos ou nunha actividade, con descoido de calquera outra cousa. abafado –a adx. 1. Que sente abafo, que ten dificultade para respirar. abrancazado –a adx. De cor tirando a branca. abaixo adv. 1. Nun lugar inferior (...) adoito adv. Con frecuencia, habitualmente, a miúdo. acolá adv. Indica lugar afastado do falante.

A definición dos dicionarios é sinonímica, é dicir, podería situarse nos mesmos contextos có definido porque mantén as características de clase. Imos ver se isto acontece nas definicións anteriores.
Definido absorto –a = adx. abafado –a = adx. abrancazado –a = adx.
Definición

concentrado = adx. que sente abafo = O de relativo que pode funcionar como Mod. igual ca unha FAdx., pero non como Atr. de cor... = de + FN, unha estrutura que pode funcionar como Mod. ao igual cá FAdx. nun lugar inferior = en + FN, unha estrutura que pode funcionar como CC, ao igual cá FAdv. Con todo, é unha equivalencia restrinxida: lugar = situación: Está abaixo > Está nun lugar inferior. - lugar = movemento a: Vai para abaixo > * Vai para nun lugar inferior. Definicións sinonímicas: con frecuencia = en + FN, unha estrutura que pode funcionar como CC, ao igual cá FAdv. habitualmente, a miúdo = FAdv. A definición non é sinonímica, como é habitual nas palabras gramaticais coma esta, xa que dentro da clase adverbio podemos atopar clases gramaticais e léxicas (a diferenza do substantivo, adxectivo ou verbo – agás no caso dos copulativos –)

abaixo = adv.

abaixo = adv.

acolá = adv.

14. Actualiza primeiro normativamente os textos e logo localiza os adverbios e explica a súa función de complementación: Texto Conecíaos dabondo e trataba a algús. Ás vegadas, na Alameda, cando tocaba a música de tropa , chamábame aparte (iles non entraban no paseio do meio, que era o do señorío) e dábanme de todo; enchíanme os petos; metíanme entre o corpo i a brusa recimos inteiros que se me apegaban ó coiro. Tanto que, ás veces, tiña que deixar o paseio (e logo dar disculpas e mintir) pra me valeirar de tanto que me daban e que non daba comido. (Eduardo Blanco amor: Os biosbardos)

22

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

Actualización Coñecíaos dabondo e trataba a algúns. Ás veces, na Alameda, cando tocaba a música de tropa , chamábame á parte (eles non entraban no paseo do medio, que era o do señorío) e dábanme de todo; enchíanme os petos; metíanme entre o corpo e a blusa acios enteiros que se me apegaban ó coiro. Tanto que, ás veces, tiña que deixar o paseo (e logo dar desculpas e mentir) para me baleirar de tanto que me daban e que non daba comido. (Eduardo Blanco amor: Os biosbardos) Adverbios e función de complementación - Dabondo: CC directo do verbo coñecíaos (cuantificador). - Ás veces: CC directo de O (cuantificador de tempo). Trátase dunha locución adverbial xa que funciona coma un todo, ao igual ca outras coma por veces, pero non coma algunhas veces (pode variar: algunha vez, algunha daquela vez, moitas veces, varias veces, etc.). É unha unidade formada por tres palabras constituíntes (preposición + artigo + substantivo) pero unha soa palabra sintáctica ou de discurso. - Á parte: CC, locución adverbial. - Cando: neste caso, como é frecuente con cando, trátase dunha conxunción, non dun adverbio (de ser adverbio necesariamente sería relativo). De ser un adverbio tería que ter unha función dentro da unidade, pero é só un relacionante que introduce a O tocaba a música de tropa (podería aparecer mentres, ao, etc.).
Forma Exemplo como Det. Exemplo como pronome Exemplo como relacionante Exemplo como relativo

Cando

(xeralmente funciona como conxunción) Dime cando volves. Chegou cando xa acabamos: No tempo cando falaban os - cando xa acabamos : animais. CCT - xa acabamos: O (sen cando) Preguntou me cantas cousas quería.

Canto

Dixo cantas quería.

Correu canto puido. (xeralmente analízase como relativo, teña ou non antecedente) Púxoo onde lle mandaran. Chegou a onde estaba ela. - a onde estaba ela : CCL - onde estaba ela: O (a é un relacionante, pero onde non) A decisión de que o deixabamos para despois O día que pasamos alí - de que o deixabamos - que pasamos alí: CD. para despois: Mod. - que pasamos alí: O de - o deixabamos para relativo (que ten despois: O (de e que función, xa que se son relacionantes que refire a día) carecen de función).

Onde

Que

23

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio

-

-

De todo: non é un adv., senón unha FN precedida de preposición coa función de CD. Neste caso ten matiz partitivo (dáme esa carne vs. dáme desa carne). Todo, a diferenza de algúns, non recolle información sobre algo xa dito pero si ten significado nominal de totalidade. Tanto: CC directo do verbo apegaban (matiz consecutivo). De tanto: prep. + FN coa función de suplemento (non de CD). Ás veces: CC directo de O (cuantificador de tempo). Logo: CC directo de O (tempo: posterioridade). Tanto: CC directo de O (cuantificador). Non: CC directo de O (negación).

Texto Veña de chover arreo cáseque unha semá. O padriño pasábase días enteiriños, de lusque a fusque, sin aparecer pola casa. Eu adicábame a estudiar i a ler. Funme á biblioteca e fixen unha escolma de libros. Novelas, memorias, libros de viaxes... Erguíame moi cediño, case ó lumbrigar do día, i estudiaba deica un ratiño inantes de xantar. E logo, o día todo, tarde e noite, pra min, pra ler e ler. Recordo que me gostaran moito dúas novelas ingresas, Contrapunto e A Ciudadela. (Ánxel Fole: Terra Brava) Actualización Veña de chover arreo case unha semana. O padriño pasábase días enteiriños, de lusco a fusco, sen aparecer pola casa. Eu dedicábame a estudar e a ler. Funme á biblioteca e fixen unha escolma de libros. Novelas, memorias, libros de viaxes... Erguíame moi cediño, case ó lumbrigar do día, e estudaba deica un ratiño iñantes de xantar. E logo, o día todo, tarde e noite, para min, para ler e ler. Recordo que me gustaran moito dúas novelas ingresas, Contrapunto e A Cidadela. (Ánxel Fole: Terra Brava) Adverbios e función de complementación - Arreo: CC directo de V (cuantificador). - Case: complemento externo (restrición de cantidade) da FN unha semana, en especial a un dos seus constituíntes: unha. Así, se introducimos unha preposición sigue quedando fóra da FN: case durante unha semana, xa que un adv. non pode funcionar como Mod. directo de FN pero si complementala de xeito externo (mesmo eu fun quen de facelo). - De lusco a fusco: locución adverbial (tempo). - Moi cediño: Mod. directo de adv. (cuantificador). - Cediño: CC directo de V (tempo). - Iñantes: N de FAdv. que ten como modificador unha FN precedida de preposición: de xantar (tempo). Non antes de como locución, xa que de complementa a antes. - Logo: CC directo de O (tempo: posterioridade). - Moito: CC directo de O (cuantificador).

* ¿Por que onte (‘día anterior a hoxe’) é un adverbio fronte a día ? Criterio sintáctico
É núcleo da FN. Contorno: admite determinantes (característica exclusiva do substantivo) e FAdx. como Mod. directos. Función da unidade na Criterio morfolóxico É unha palabra variable que rexe concordancias de xénero e número da clase á que pertence. Os substantivos tamén poden rexer categorías (oposición) de xénero

Criterio semántico
Só ten significado léxico, que pode ser intensivo (horas de luz) ou extensivo (24h).

día
-

24

Morfoloxía galega 2008/2009 USC

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.3. Palabras léxicas: verbo, substantivo, adxectivo e adverbio que se insire: a FN desempeña fundamentalmente as funcións de Sux. e CD. É núcleo da FAdv. Contorno: malia ser un adverbio non admite FAdv. como Mod. directos, xa que pertence á subclase dos adverbios de tempo (paradigma), que non teñen esta característica. Función da unidade na que se insire: a FAdv. pode ser CC ou Mod. directo de adverbios ou adxectivos. e/ou número.

-

-

onte
-

É unha palabra invariable.

-

Ten o significado léxico de ‘día anterior a hoxe’, polo que está relacionado de certa maneira con día. Tamén ten significado gramatical xa que é un deíctico5, xa que marca unha relación de tempo (‘día anterior ao día en que se fala’)

5

O seu significado establécese en relación coas circunstancias que se dan na comunicación: interlocutores, momento e lugar. Así, tamén son deícticos os pronomes persoais de 1ª e 2ª persoa, pero non o de 3ª (non é unha referencia constante no mesmo acto de fala). Os pronomes persoais non teñen significado ocasional no sentido gramatical, como referencias nun mesmo acto de fala, aínda que estas referencias si son diferentes nos diferentes actos de fala. Morfoloxía galega 25 2008/2009 USC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful