Na osnovu člana 5 Pravilnika o radu, člana 5 Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo i Odluke

o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donijela Uprava Dioničkog društva, raspisuje se: JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u TC(Orašje,Lukavac,Banovići i Živinice) Direkcije Tuzla U Direkciji Tuzla u Službi za prodaju ,Sektora za prodaju i podršku ,za potrebe TC u Orašju,Lukavcu,Banovićima i Živinicama, zasnovat će se radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad ,na radnim mjestima kako slijedi: Red.broj 1 Red.broj 2 Red.broj 3 156. Voditelj TC, VŠS – 3(tri) izvršioca 158. Šalterski radnik, SSS – 8(osam) izvršioca 159. Šalterski radnik-blagajnik, SSS- 4(četiri) izvršioca

POSEBNI USLOVI: - Za radno mjesto pod red.brojem 1 završena viša škola VI stepen( tehničkog ili društvenog smjera,visa ekonomsak škola) ,za radno mjesto red.broj 2 završena srednja škola IV stepen(elektrotehnička,gimnazija,ekonomska ili druga srednja škola),za radno mjesto red.broj 3 završena srednja škola IV stepena (gimnazija,ekonomska ili druga srednja škola) - Za radno mjesto pod red.brojem 1,najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja VI stepena stručne spreme,za radna mjesta pod red.brojem 2 i 3,najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja IV stepena stručne spreme Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i opće uslove i to: 1.- Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2.- Da je stariji od 18 godina Uz prijavu na Oglas kandidati moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija) : - Kraća biografija,adresa I kontakt telefon - Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci - Svjedočanstvo o zavšenom IV razredu srednje škole(za radna mjesta red.broj 2 i 3) - Diplomu o završenoj višoj školi (za rad.mjesto red.broj1),diplomu o završenoj srednjoj školi (za rad.mjesta red.broj 2i 3) - Dokaz o radnom iskustvu(radno iskustvo se dokazuje potvrdom o radnom iskustvu u kojoj su navedeni poslovi koje je obavljao) Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Na prijavama je potrebno naglasiti za koje radno mjesto se prijavljujete i za koji TC.Uz svaku prijavu je potrebna prateća dokumentacija. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporučeno putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29 75000 TUZLA Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni,a priložena dokumentacija će se vratiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful