You are on page 1of 23

Pedagoki fakultet Odsjek za razrednu nastavu Godina studija: IV ( etvrta) Akademska godina: 2011.\ 2012.

PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Student: Aida Bajri

Mentor: Vildana Gogalija Sarajevo, 14.11.2011.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BHS JEZIKA I KNJIEVNOSTI OPI PODACI:
kola: Razred i odjeljenje: Dan i datum odravanja sata: Sat po redu: Realizator: Mentor: Alija Nametak

3b
Ponedjeljak, 14.11.2011. Prvi Aida Bajri Uiteljica Vildana Gogalija Poetno itanje i pisanje Usvajanje velikih i malih tampanih slova irilice, grupe slova koja su jednaka i u latinici, Aa, Ee, Oo i Jj. Uenici su prethodno usvojili velika i mala tampana i pisana slova latinice. Obrada novog gradiva Metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda ilustracije i metoda usmenog izlaganja. Glasovna analitiko- sintetika metoda; Grupna obrada slova. Frontalni oblik rada i individualni oblik rada. Osnovna nastavna sredstva; slike;razne aplikacije; nastavni plakat; nastavni listi.

SPECIFINI PODACI:
Nastavno podruje: Nastavna jedinica:

Funkcionalni poloaj nastavne jedinice: Tip nastavnog sata: Nastavne metode:

Specifine metode i postupci:

Oblici rada: Nastavna sredstva:

CILJEVI I ZADACI:
Cilj nastavnog sata: Usvajanje pisanja i prepoznavanja velikih i malih tampanih slova irilice Aa, Ee, Oo i Jj, te pronalazak slova u rijei. - Usvajanje grafike strukture velikih i malih tampanih slova irilice Aa, Ee, Oo i Jj; - Uoavanje pozicije glasa u strukturi rijei na poetku, u sredini i na kraju rijei; - Mogunost identifikacije, jasne artikulacije i diskriminacije glasa Aa, Ee, Oo i Jj; - Perceptivno prepoznavanje slova u strukturi rijei. - Razvijanje fonematskog sluha i fonematskog kapaciteta; - Razvijanje pamenja i miljenja; - Razvijanje koordinacije pokreta ake, prstiju, estetike pisanja; - Razvijanje brzine i tanosti u prepoznavanju grafike strukture slova. - Razvijanje interesa prema radu; - Razvijanje urednosti rukopisa;

Obrazovni zadaci:

Funkcionalni zadaci:

Odgojni zadaci:

- Razvijanje korektnog odnosa prema drugima; - Razvijanje samostalnosti pri radu, itanju, pisanju i prepoznavanju slova.

GLOBALNO ODREDENJE STRUKTURE NASTAVNOG ASA


Uvodni dio sata: 5 minuta Pozdravljam uenike; Rjeavaju kviz asocijacije, tako to otkrivaju polja na nastavnom plakatu. Otkrivajui polja moraju rjeavati zagonetke. Kada otkriju sva rjeenja otkrivam im ta se nalazi ispod koverata. Najava cilja sata; Otkrivanje rijei sa glasom A a na poetku, u sredini i na kraju rijei; Uoavanje mjesta slova A a u rijeima i reenicama; Grafiki prikaz velikog i malog irilnog slova A a; Otkrivanje rijei sa glasom E e na poetku, u sredini i na kraju rijei; Uoavanje mjesta slova E e u rijeima i reenicama; Grafiki prikaz velikog i malog irilnog slova E e;

Glavni dio sata: 30 minuta

Otkrivanje rijei sa glasom O o na poetku, u sredini i na kraju rijei; Uoavanje mjesta slova O o u rijeima i reenicama; Grafiki prikaz velikog i malog irilnog slova O o; Otkrivanje rijei sa glasom J j na poetku, u sredini i na kraju rijei; Uoavanje mjesta slova J j u rijeima i reenicama; Grafiki prikaz velikog i malog irilnog slova J j; Zavrni dio sata: 10 minuta Prepis sa table; Nastavni list.

DETALJNA RAZRADA STRUKTURE NASTAVNOG SATA UVODNI DIO SATA:


Dobar dan. Zovem se Aida i danas u biti vaa uiteljica na asu bosanskog jezika i knjievnosti. Nadam se da emo se lijepo druiti i neto novo nauiti. Kao to vidite ja sam pripremila za vas na ovom plakatu igru asocijacija. Plakat se sastoji od etiri kolone koje su razliite boje. Svaka kolona sadri reenice asocijacije od 1 do 3. U prvoj koloni to je asocijacija A1 (Krila su mi bijela i blistam na

svjetlosti), A2 ( Iza svakog dobrog djela, ja se krijem.), A3 (Najvei mi neprijatelj avo ili vrag), i na kraju je dato rjeenje ( Aneo). Tako isto je i u drugoj koloni, u kojoj je asocijacija E1 (Otar sam i mrk.), E2 (Daski dobar drug.), E3 ( Kad me eki stigne, pomoi mi nema.)i rjeenje (Ekser). Zatim trea kolona sastoji se od asocijacija O1 (Svaka soba mene ima.), O2 (Imam vrata i police), O3 (Odjea su moji gosti.) i ponuenog rjeenja (Ormar). U posljednjoj koloni nalaze se asocijacije J1 (Ja sam vrsta drveta.), J2 (Radost sam za praznike.), J3 ( Okiena sijam i poklone darivam.) i ponueno rjeenje (Jelka). Va zadatak je da kaete koje pitanje elite i zajedno emo proitati asocijaciju, zatim emo otkriti i preostale asocijacije, kako bi otkrili rjeenje. Tanost rjeenja provjeravamo u kovertama rjeenja. Kada otkrijemo prvu asocijaciju, skidamo dvije posljednje koverte iz svake kolone. Ispod se kriju slike, koje odgovaraju naem rjeenju. To su slike: anela, eksera, ormara i jelke.

GLAVNI DIO SATA:

Draga djeco do sada ste itali i pisali samo jednim pismom, a to je bila latinica. Obzirom da ste vi sada veliki aci, dolo je vrijeme da nauite jo jedno pismo. Neki su moda ve i uli da u naem jeziku postoje dva pisma. Da li neko ve zna kako se zove to pismo? ( To pismo naziva se irlica.). Veliki aci 3 b razreda vrijeme je da vas upoznam i sa drugim pismom, pismom irilice. Bez poznavanja i ovog pisma ne moete postati pismeni. Zato to je mnogo udbenika napisano ovim pismom, i to udbenika iz kojih ete vi uiti. Zbog toga treba da usvojite i nauite irilicu, jednako dobro kao i latinicu. To vama nee biti teko, jer ko je s lakoom usvojio latinina slova, s lakoom usvaja i irilina. Recite vi meni kako mi zovemo jednim imenom sva latinina slova? ( Sva latinina slova, jednim imenom zovemo Abeceda). A da li neko zna kako se naziva irilino pismo? (irilino pismo naziva se Azbuka).Mi poinjemo sa uenjem tampanih slova irilice, isto kao to smo poeli sa tampanim slovima latinice. Danas emo nauiti neka slova, i vjerujte vi to

ve znate. To e sada ostati tajna, a poslije ete mi vi otkriti tu tajnu. Otkrivam ta se to krije ispod papira na plakatu. Prvo otkrivamo naslov. Naslov na plakatu glasi: UIMO IRILICU. Na tablu postavljam sliku automobila i pitam djecu ta vide. Dobro, to je automobil, gdje ujete glas A u ovoj rijei. (A je na poetku rijei). Zatim postavim i sliku aviona. Pitam ih: ta vidite na drugoj slici. (To je avion). Glas A je na poetku rijei. Sad mi vi recite nekoliko rijei koje poinju slovom A ( antena, aerodrom, adaja, abeceda, Amela ). Ne smijemo zaboraviti ni naeg anela sa plakata. I tu ujemo glas A na poetku rijei. Na sljedeoj slici je slika ananasa. Glas A ujemo na poetku i u sredini rijei. Sad mi kaite vi nekoliko rijei gdje ujemo glas A u sredini rijei (trava, irafa, glas, tabla).Kad ja kaem rije lastavica gdje se uje glas A ( u sredini i na kraju rijei). Kaite mi vi neke rijei gdje se glas A uje na kraju rijei ( voda, zemlja, sveska, kreda, plastika). ta mislite vi koje to mi danas uimo slovo? ( To je slovo Aa).

Tako je, jedno od slova koje emo danas nauiti, zaista je veliko i malo tampano irilino slovo A a. Pogledajte na ovom plakatu kako se pie veliko i malo tampano irilino slovo A a. Da li primjeujete neto.( Isto kao latinino slovo). Postavim na tablu slovo uzor. Tako je latinino i irilino tampano slovo A, a pie se potpuno isto.Sada emo nae slovo smjestiti u linije. Iako znam da vi to ve znate, samo emo se malo podsjetiti. Veliko tampano irilino slovo A sastoji se od dvije krive linije i jedne prave koja spaja ove dvije. Sada emo svi jednom u zraku napisati ovo slovo. Vi znate da veliko slovo A ima svoga brata, a to je? (Malo slovo a). Malo slovo a sastoji se od zakrivljene linije i trbuia. Ja piem slovo i objanjavam. Treba mi sada jedan dobrovoljac da nam na tabli napie veliko i malo slovo Aa. Piem naslov na tabli. ( Uimo irilino slovo A a,). Poslije emo zavriti na naslov.Sada smo nauili veliko i malo tampano irilino slovo A a. Na tablu stavljam list na kome se nalazi nekoliko rijei. (Amela, avion, beba, pla, mama, adaja,

voda zemlja, planina, trava, kola, daljina, kia, vjetar, maka, hladnoa). ta vidite na ovom listu? ( Na tom listu vidimo rijei). Kakve su ove rijei, da li moete neto zakljuiti (Te rijei sastoje se od slova A na poetku, u sredini i na kraju rijei). Ko eli da nam glasno i jasno proita ove rijei. Osmislite reenicu u kojima e biti ove rijei. Ne moraju biti sve rijei zastupljene, moete ak i da ubacite jo neku rije. ( Beba se prepala adaje. Mama je ljulja da ne plae. Kis i vjetar vladaju svuda, a kola nam je daleko. Zemlja je prepuna vode, i stvara nam hladnou. Planine su hladne.) Na tablu postavljam sliku na kojoj su ljudi pored stuba sa strujom. Pitam ih: Kako se zovu ovi ljudi, ljudi koji popravljaju struju? (Ti ljudi zovu se elektriari). Dobro, to su elektriari, gdje ujete glas E u ovoj rijei? (Glas E je na poetku rijei). Pogledajte na naem plakatu kolonu 2. Koja slika se nalazi ovdje? (To je slika eksera). Glas E je na poetku rijei. Sada mi vi recite nekoliko rijei koje poinju slovom E ? (evropa, elektrana, elementara, Esma, ekran ). Kada ja kaem rije vjetar, gdje

ujete glas E u ovoj rijei. ( Glas e ujemo u sredini rijei.) Osmislite vi nekoliko rijei gdje se glas E nalazi u sredini rijei (beba, vrea, srebro). Kada ja kaem rije voe, gdje ujemo glas E? ( ujemo ga na krajurijei). Kaite mi vi nekoliko takvih rijei ( ovce, maline, slike, igrake, ruke). ta mislite vi koje jo mi danas uimo slovo? (To je slovo Ee). Tako je, jedno od slova koje emo danas nauiti, zaista je veliko i malo tampano irilino slovo Ee. Pogledajte na ovom plakatu kako se pie veliko i malo tampano irilino slovo E e. Da li primjeujete neto? ( Pie se isto kao i latinino slovo E e). Postavim na tablu slovo uzor. Tako je latinino i irilino tampano slovo E pie se potpuno isto.Sada emo nae slovo smjestiti u linije. Veliko tampano irilino slovo E sastoji se od uspravne linije i jo tri linije sa strane. Sada emo svi jednom u zraku napisati ovo slovo. Vi znate da veliko slovo E ima svoga brata, a to je malo slovo e. Malo slovo e sastoji se od zakrivljene linije, koja je kao luk i trbuia. Ja piem slovo i objanjavam.

Neka nam neko na tabli napie ovo slovo. Piem na tabli u naslovu do slova Aa i ovo slovo. Naem naslovu dodajemo i slovo Ee. Sada smo nauili veliko i malo tampano irilino slovo E e. Na tablu stavljam list na kome se nalazi nekoliko rijei. Kao to vidite tu su ponovo rijei i imate isti zadatak, a to je da osmislite reenice. Neka nam prvo neko proita sve rijei. (veselje, roendan, proljee, ekran, Ermin, srebro, fotografije, igrake, djeca, pjesma,smijeh, prsten). Kaite mi vae reenice: (Erminov je roendan. Napravio je mnoge fotografije sa djecom. Svi se vesele i vlada smijeh. Pjesma je u njima. Na ekranu TV su fotografije proljea. Ermin ima razne igrake. Ima i prsten od srebra.) Na tablu postavljam sljedeu sliku na kojoj su ovce. Pitam ih: ta vidite na ovoj slici? (To su ovce). Dobro, to su zaista dvije ovce, ali gdje ujete glas O u ovoj rijei. (O je na poetku rijei). Postavljam jo jednu sliku na tablu, na kojoj je orao. ta vidite na ovoj slici? (Vidimo Orla.) ta je to orao? ( To je ivotinja koja pripada pticama iz porodice

grabeljivica). Gdje ujemo glas O u ovoj rijei? ( Glas o ujemo na poetku rijei). Dobro, vratimo se na na plakat, u 3 koloni imamo na ormar i ovdje glas O ujemo na poetku rijei. Sad mi vi recite nekoliko rijei koje poinju slovom O? ( Orah, oko, oblak, oklop ). Kada ja kaem rije lov, gdje ujete glas O u ovoj rijei. ( U sredini rijei). Osmislite vi nekoliko rijei gdje se glas O nalazi u sredini rijei? ( Soba, lopov, borba, dobrota). Kad ja kaem rije olovo, gdje ujemo glas O? ( Glas o ujemo i na poetku, i sredini i na kraju rijei.) Kaite mi vi nekoliko rijei gdje glas O ujemo na kraju rijei? ( Bravo, slatko, gorko, sretno). ta mislite vi koje to jo slovo mi danas uimo? ( To je slovo Oo). Tako je, jedno od slova koje emo danas nauiti je veliko i malo tampano irilino slovo Oo. Pogledajte na ovom plakatu kako se pie veliko i malo tampano irilino slovo O o. Da li primjeujete neto.( Isto kao latinino slovo). Postavim na tablu slovo uzor. Tako je latinino i irilino tampano slovo O, a pie se potpuno isto.Sada emo nae slovo smjestiti u linije. Iako znam

da vi to ve znate, samo emo se malo podsjeti. Veliko tampano irilino slovo O sastoji se od jednog kruga. Sada emo svi jednom u zraku napisati ovo slovo. Vi znate da pored velikog slova O, imamo i mao slovo o. Malo slovo o pie se isto kao veliko O samo manji krug. Ja piem slovo i objanjavam. Neka nam neko na tabli napie ovo slovo. Piem na tabli u naslovu do slova Aa i Ee i ovo slovo. Naem naslovu dodajemo i slovo Oo. Sada smo nauili veliko i malo tampano irilino slovo O o. Na tablu stavljam list na kome se nalaze rijei. ( Oblak, soba, oko, zora, bolest, borba, helikopter, orah, pijetao, razgovor, svjetlost, novost, telefon, prozor). Ko eli da nam glasno i jasno proita ove rijei. Osmislite reenice u kojima e biti ove rijei. ( Oblak se nadvio nad mojom sobom. Moje oko ostalo je budno do zore. U kokoinjcu se borio pijetao. Helikopter je proletio iznad mog prozora. Telefon je zazvonio. Razgovor smo vodili o bolesti. Nije bilo novosti o svjetlosti.) Na tablu postavljam sljedeu sliku na kojoj je jabuka. Pitam ih: ta vidite na ovoj slici? (To je

jabuka). Dobro, ali gdje ujete glas J u ovoj rijei? (To je na poetku rijei). Postavljam jo jednu sliku na tablu, na kojoj je je. ta vidite na ovoj slici? (Vidimo Jea). Gdje ujemo glas J u ovoj rijei? (Na poetku). Dobro, vratimo se na na plakat, u 4 koloni imamo jelku, glas J ujemo na poetku rijei. Sad mi vi recite nekoliko rijei koje poinju slovom J ( jastuk, jagoda, jagorevina). Kada ja kaem rije perje gdje ujete glas J u ovoj rijei. ( Glas J se uje u sredini rijei). Osmislite vi nekoliko rijei gdje se glas J nalazi u sredini rijei (sjajno, uspjeh, pijetao,vijest). Kad ja kaem rije slavuj, gdje ujemo glas J? ( Na kraju rijei). Kaite mi vi nekoliko rijei gdje se glas J nalazi na kraju rijei (guraj, pjevaj, spavaj, tvoj). Posljednje slovo koje emo mi danas nauiti jeste veliko i malo tampano irilino slovo Jj. Pogledajte na ovom plakatu kako se pie veliko i malo tampano irilino slovo J j. Da li primjeujete neto.( Isto kao latinino slovo). Postavim na tablu slovo uzor.

Tako je latinino i irilino tampano slovo J, pie se potpuno isto.Sada emo nae slovo smjestiti u linije. Veliko tampano irilino slovo J sastoji se od jedne uspravne linije i malog luka. Sada emo svi jednom u zraku napisati ovo slovo. Malo slovo j sastoji se od uspravne linije koja se produava prema donjoj liniji i na kraju taka na j. Neka nam neko na tabli napie ovo slovo. Naem naslovu pridruujemo i posljednje slovo za danas, slovo Jj.Sada smo nauili veliko i malo tampano irilino slovo J j. Na tablu stavljam list na kome se nalaze rijei. (Slavuj, jastuk, pjesma, jagoda, jabuka, djevojica, odbojka, Jelena, vjeba, pobjeda, djeaci, cvijee). Glasno proitajmo ove rijei i osmislimo reenice. (Jelena na jastuku od cvjea slua slavujevu pjesmu. Jedna djevojica igra odbojku sa djeacima. Pobjedili su i dobili mnogo jagoda i jabuka.)

Hoe li mi neko rei ta smo mi danas nauili? ( Danas smo nauili veliko i malo tampano irilino slovo Aa, Ee, Oo i Jj.) Da li moemo na kraju zakljuiti kako se ova slova piu. Da li imaju neku povezanost sa latininim tampanim slovima. ( Ta slova piu se potpuno isto.) Tako je djeco, danas smo nauili etiri slova koja su i u latinici i u irilici potpuno jednaka. Nije nam bilo teko. Ostala slova su razliita, a to ete nauiti na sljedeim asovima.

ZAVRNI DIO SATA:

Sada ete otvoriti svoje sveske i prepisati zapis sa table u njih. Uenici prepisuju,a ja ih obilazim. Nakon toga dijelim nastavni list koji e uenici uraditi ako ne stignu u koli za domau zadau.

LITERATURA:
Salko Gazibara, itanka za 3. razred osnovne kole, IP Svjetlost, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 2001.

Zehra Hubijar, ubor radosti, itanka za 3. razred devetogodinje osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, Drugo izdanje, 2008.

IZGLED TABLE
KOLSKI RAD 14. 11. 2011.

Uimo irilina slova Aa, Ee, Oo i Jj

NASTAVNI LIST

14. 11. 2011.

Uimo irilina slova Aa, Ee, Oo i Jj Za svako slovo napii po tri rijei u kojima se to slovo nalazi na poetku, u sredini ili na kraju rijei:

Aa Ee Oo Jj
Vidi sliku, napii rije i oboji sliku:

..................................
Eto, nije bilo teko. Napiimo jo ime i prezime. Huuura!

..................................

............................

IME I PREZIME............................................................

Aa

Ee

Oo

Jj