1

2chi

(Lc 6:32)

- 2013

Bả Dịc: ảo Nuyên

Loi Sông thang nay duoc trich tu Tin Mung thanh Luca. Loi nay la môt phân
trong chuôi loi giang dây cua Chua Giêsu, tuong dông voi Bai Giang trên nui
trong Tin Mung thanh Mathêu. Nhu cac ban biêt, trong doan nay Chua Giêsu
diên ta cac doi buôc phai co dê vao Nuoc Troi, cung nhu cac dác tinh cua nhung
nguoi thuôc vê Nuoc Troi. Nguôn mach va muc tiêu cua cac doi buôc nay la
hoc hoi va bát chuoc Cha Trên Troi cua chung ta.
Trong câu Tin Mung nay, Chua Giêsu kêu goi cac môn dê hãy noi guong Thiên
Chua la Cha dây Long Thuong Mên. Nêu nhu chung ta muôn tro nên con cai
cua Ngai, chung ta phai thuong yêu tha nhân theo cach ma Ngai thuong yêu ho.Dác diêm quan trong truoc hêt cua tinh yêu Thiên Chua la Cha chung ta, do la
tinh yêu vô vi loi, hoan toan trai nguoc voi tinh yêu thê gian. Nguoi thê gian khi
thuong yêu la mong cho duoc dap tra cai gi do, hay yêu thuong dua vao cac
cam xuc hâp dân (tuc la chung ta yêu mên nguoi mên yêu chung ta, va thuong
yêu nguoi ma chung ta thich). Con tinh yêu cua Chua la Cha chung ta thi tuyêt
dôi vô vi loi. Ngai hiên mang sông minh cho tao vât ma Ngai dung nên du cho
tao vât ây phan bac lai Ngai. Dây chinh la tinh yêu ma tu ban chât la luôn hiên
thân truoc, va cho di cach tron ven. Do do dây chinh la tinh yêu co suc sang tao
va chuyên hoa. Cha Trên Troi cua chung ta thuong yêu chung ta không phai vi
chung ta la tao vât tôt lanh hay thanh thiên dao duc dang dê duoc Ngai chu y
dên, hay xung dang voi long nhân hâu cua Ngai. Trai lai, qua viêc Ngai thuong
yêu chung ta, Ngai dã biên dôi chung ta tro thanh cac tâm hôn thanh thiên va tôt
dep vê mát tinh thân, nhu vây chung ta moi thuc su xung dang tro thanh ban
huu va con cai cua Ngai.
3
Môt dác diêm khac trong tinh yêu cua Thiên Chua la Cha chung ta, do la tinh
yêu mang tich cach phô quat. Ngai thuong yêu tât ca moi nguoi ma không phân
biêt bât cu ai. Tinh Yêu cua Ngai thi vô han, không thê lây gi ma do luong nôi.
Nêu nhu tinh yêu cua Ngai không tron ven trao ra môi khi co ai cân toi, hay
không tran toi noi trông nao do cân phu dây, thi không co thê noi do la tinh yêu
vô vi loi hay co tac dung chuyên hoa duoc.
Chinh dây la ly do tai sao Cha Trên Troi cua chung ta dã thuong yêu ca nhung
nguoi con dã tung vong ân bac nghia, nhung nguoi con dang sông xa cach Ngai,
va ca nhung nguoi con nôi loan chông dôi Ngai. Không nhung thuong yêu,
Ngai lai cang cam thây dác biêt doai thuong huong vê nhung nguoi con nay.Chung ta së dem ap dung Loi Sông thang nay vao doi sông thuc hanh nhu thê
nao? Chung ta hãy biêu hiên minh la con cai dich thuc cua Cha chung ta dang
ngu Trên Troi, hãy noi theo tinh thuong yêu cua Ngai, nhât la trong cac dác
diêm ma chung ta muôn nhân manh o dây: do la dác tinh vô vi loi va phô quat.
Cung nhu vây, chung ta hãy cô gáng tro nên nhung nguoi to long thuong yêu
truoc voi tha nhân, va yêu thuong voi long quang dai, voi tinh liên doi, mo rông
cua long cho tât ca moi nguoi, cung nhân ra nhung noi con trông chung quanh
cân phai phu dây yêu thuong. Chung ta hãy cô gáng thuong yêu ma không
mong cho su bôi dap nao. Chung ta hãy cô gáng biên ban thân minh tro nên khi
cu cua Thiên Chua luôn luôn mo rông ban tay, cung chia se voi nguoi khac moi
hông ân tu nhiên va ân sung ma chung ta dã don nhân tu Ngai doai ban.
Nêu nhu chung ta dê chinh ban thân minh duoc Loi Chua Giêsu noi trên huong
dân, chung ta së co dôi mát moi, môt trai tim moi, huong dên moi nguoi xuât
hiên trên moi neo duong doi chung ta di, xuât hiên o bât cu giây phut nao trong
ngay sông. Dông thoi du chung ta o dâu (tai nha, noi truong hoc, trong so lam,
o bênh viên, v.v.), chung ta cung së luôn luôn cam thây minh sán sang tro nên
nhung nguoi phân phôi tinh yêu thuong nay cua Thiên Chua, ma Chua Giêsu dã
mang xuông thê gian, môt thu tinh yêu duy nhât co thê chuyên hoa thê gioi.
Chiara Lubich
y y c ả u o u 1983)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful