__

./«--

\

•••

,

tr^

Vi

^^;%.

Digitized by the Internet Archive
in

2010 with funding from
lllinois

University of

Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/athanasiikircherOOkirc

\

,

UIUC

R.CcHin Chalcyr. Rej.Jecii: 3ruxelLr

iS3

ATHANASII KIRCHERI

OBE LISCVS
PAMPHILiyS. ,
C
S

SOC' lESV

INTERPRE
Quem non
ita
,

AT

Noua & hucufque intentata

OBELISCI HIEROGLYPHICI
pridem ex Veteri Hippodromo Antonini CaracalJaf
Ceeiaris

AgonaleForum traniluJir^integritati rellituit^ Sc in VrbisAternie ornamentum erexit
in

INNOCENTIVS . T.
Theologia,hieroglyphicisinuolutarymbolis,dctc(^a

X.

quopoil varia^gyptiacacjChaldaicajjHebraica?, Grafcanic* Antiquitatis , do^rinsque qua Sacr£,qua Profaaie monumenta) Vcterum tandcm
ecenebrisinlucein aiTentur.

R

y£ , TypisLudouiciGrignani;

Annolubilei

MDCL

-1

,

.

'jioiairi,•

:->--rlT

J^v'^

>b

r^.
-

CT

^^^

INNOCENTIO
Liiia

,
Fionda

.oieam^ Columioa reuinat m unumP Vich-icis fecuia^aas amat-. R.otna olnnJ uuhdcei.

^• -

.

vtivnum ex Antiqui- tatum mundo fuperftitum maximis. perturI vis .HercuIeiiqueibrmidandumhunieris mihi impofitum agnofcam ea tamen fuit Imperij . Sphyngibus quem ro magnificentia Agonali Foerexit Veterum 3emula:>.quoeipr^eiret Etquamuisonusia- ne Aetna grauius. quu INNOCENTIVS ad nocentium ex- . ita ignotis .'M^^lcmS ^iif^^i^^^^^^^S^^^S^S^Sf INNOCENTIOX PONTIFICI Tv X. quibiis inuoluebatur arSacratiiTimis pedi- canis cuolutum bus TVIS fifto Oedipus nouus. non ita pridem V BEA- TITVDO. PETRI pra^eiTesi eo. 2. inquam. in FITAM ET FELICITaTEM. myfticisilluftrem-. . BELISCVM . Prodijthic eo ipfo tempore quo in tanta Chriftianae R eip. vt poiteris conftet. ignota hucuiquepriicse iapientiae iacramenta poft tot ieculo- rum curricula .vt Mun^ do naufrago iubueniresjin fupremum Nauarchum^ non fine admirabili diuinie prouidentis confilio eleftus. Naui D. V & bationeTV BEATISSIME PATER . folo nutu extorferis. efficacia vt quac humani ingenij limites excedere vidcbantur. tempore. eo potiiTimum tempore deteda Orbi ilIuxiffe.

non fclicibus plenum praeiagijs. i6jo. Obeliicos pari aqfu explicandos.impletacugaudiovideamus» VALE BASIS ET FVLCIMENTVM ORBIS. quibus omnia . quo 6l Columba viridi oViuoe omine a D ramo confpicua ad irati Numinis placationem. ad Mundi nium. ne quid fiue infignibus & . vt Vitam quoque cosTlBl in annos proroget. Mundi felicitatem praefignauit.admutui Amoris concordiam. Humillimus<S<: Obfequentifsimus Seruus AthanafiiU Kircherim Soc: lESFk EXPLI- . exoro. aia. mcquc vna fub PAMPHILIAE COLVMBAE rum Vmbra paterne ibuere non graueris Romae 4. rnei tenuitate D EO dante. Odob. quce gentili- tijsTVISnotisindicantur. oc Religiofum Ordinem meum.dionibus adcffet . . BEATITVDINIS V^ Sacratifsimispedibusaduolucus. : .cjuoL]LIAin MundiiucunVrbis Balilicse ad ditatem vernanti Principes Orbis Religionis incrementum inftaurantur.totTE iignis ia DEV MAX. tot Ti BI titulis addidum.pacifqud tranquillitatemexoritur. non boni ominis plenum argumenris. MPHI Ll VS.ttrpationem-ihuiusnominis integritatem •. calcar addes alaique ad reliquos Vrbis fuperftites OPT.quiq-. id eit. Sub hoc itaque VI Auipicio Opus hoc HieSacratiirimoNominis roglyphicum in lucem prodit quod iuffiiii pro ingenij gloriofis a. ftufio non fm^Lj datus eft•. Interim cuiusvices interrisgeris. prapftiti Quod BB aTITVPINIS 1 VAE oculisminimeindignumccmpere.ad perfeftam denique iuftitig adminiftrationem Arx Capitolina priftino V IS fiue iplendori reftituitur. ii ro. Amor orn< DECIMVS.

I S I <iPI4ed:Doa.rre non licet figna Tralucet olim . Not. Croni luffu Oblitcratas triftis ob notas Copti. quid Libratus alte Pharia voliicrem .• '-' Tutiraenipfe. iramo proftcrnat cum ioco. ColoiTufuc (EftoillamarraorjhuncCorinthtJs excudat) Neccffitatem vitet OhxQms Fama\ Vnde aptapennisj attamencatenata. I ACOB VS ALB AN VS G S ' ATHANASil KIRCHERI. EIVS LIBRI AVTHORIS. ncc vnquim feculi > N> expoliti. Sempdrcftfpeirima. ^^^ ^^ __ En.is fagaces . Quod facra circiitn fi.EXPLICATIO VESTIBVLI CBELISCI PAMPHILII Per quod ingreditur ad mcriias laudes ADM. Nequit vagari .voraxilIe fator damno j Obliuionis rebusinftitor maonisj AEternitatis macra pofthumiE blatta &t\X2itSaturnus. iemulum decus ca:lo Clarumque mundo nomen vtperennarent. Sic nec fuperba Pyramis .frontelachrymabanda Comparct. . C Gurges . V S.aIas. qu je Seroftris. .vttubam.gerenspronas. Fama» .Le(flor. C^iscrcdidiiTet) Starct draconi vindadum trucipricda non fuurn «xpiatura Ccphei puellafacinus . nofce.quidveIit. Scd ftulta rcgum vota rcx piemit maior ^quale fuperis nil finit Dcus nafci Purare certe Rebus is dabit finem . autexpedireclangorem Virgo per vrbcs buccina . R. Titan Etfluduantifiepe fubdiditvortex . ' Diu4m magiam. Saiurnus. nubibus nigris. P. : . inuolucra natura. & Lagus Fixere non fic. cfdro digni IlI^>i'Ieineirorturriutn.fronte quam vidcs primi Rirchefiani codicis . alouis nato Manicis folutam vindici fore vxoreaii• Poft & corufcum paritcr astheri fidus * .fiEuo I Tropxa vertit.

Teutonum grauem terra Enafciturum pugilem . profani icfteprocul en monetpreffis Digito labellisiyor«/. .• . perditifque fragracntis Vis innuatur confilj. Foemina. Sigalion. Proferre in xuum ATHANASIVS Itiftatnitorireddere. quofacrata viduris : Arcana prodat Mempbios cztx libris Centum recumbit artibus Ctihus^ n^. notatvulcus Cupidinemdifcendi ( Achiuus orator Phihmathiam vocarit) infatigaram. monftra ? hiceftjnomcn aggeransfailisi KIRCHEKVS. vins inftar Facit loqui illc Cei ci is orgijs digna . Vjde quantura Nur. Qu\suvi\uferam Nili Quamuis dolofam . Pluma?perhumerosarduamindicantSp?rtani Huiccxcolendam detinet fty'usdextram> Lituarn tabel. vt demonftrct vt nihil celet . adefa qui fcirct ^ue>. proximosfibiquondatn Quos metuit ajtis.Hinc i4m. vos Agonales. s > '^ulhor Acgypt]oriim. Mensif fefuperum ? Cernis e palimprcfto Vt doccat . Sublimioriimritui. jSfr«/««j. Pedemqueluftra.f . Lciilor.Ith quis putiffet .c IpecJmen cdat : PAMPHILVS PaterittiCit i Committi Acum .atfauetote Vospuraiinguiscapita.nofcej quid vclit. cedrp digni.m.vixquciarr leuifamae Obelumrelict^.&cscaclauftrapeTpeflam . fupremi fidiis orbis interpres. anguis annulum nai^i P^dorefoedam . Minores. A-nice. Procul. gloria^ laboranti . ne fcientiascaptenti jHercurfits Sihpfusaftris influitpotens veri //frwf/.archit(=flatur.. G€ntem velucreHi. ac vetuftorum ? HacJiice. & corda nube foiertera Of plcreciafsi. dic. teigacummodototo Hominis. vofijue ibrte gaudete Veftra. AdSphingapro'SUsOedipus. nofterintimos finusmundi Scrutatur Author: morc fert Sibyllino Refponiai f>ciii Goidium manuextricat. nonforasdanda .grata turba doitorumj Aflurgite viro. . EPI- . pyrgus vt ruat. Facit loqui Ilk Quale . & Pbilomatbia. labor duri CroeQdilus Tenaxque cippti. Quaeiunt Anubisadyta.agiftrorum Subilratusimo dat CuL•s pedi fundura Obfcura vt in re . acviycsli Famam parentis tamdiii rerardatiB Oris figuram percipc. KJrcieriatii coaidi . manus ambas .

iignificare^ poiieiilngularilpeciminc demonftrarum exhibcatuf §.<id pr^feruida Aduer/ariomm iu» ipfts (jutbufcum maiori forfan^ quam cttm hieroglyphicis monfiris dicia obtundenda. decertandum imo eores deuenerantt njtindefenponem mei. res euenit . qui nonnihil tum ad huius prasfencis Cperis.7{o7/3amy^t in Ohelifcis 7{omanis specimen VIII. auoddam me rmPereifjio j exhiberem hieroghphic^ tnterpretiitioms. ipecimine publico opusfiferit .i maximomm huitfs temporis torum . SS. altcjuihus ettam. veterum mentem peradam eiTeconcludicur vc did:a3 interpretacionis concexcumj nihilaliud. Bibliothecarum. quam quodin ea expofuicAuchor. Hic enm Litera- quam luer<.'nu ohtYtidentihus: alijs denicjuealta ohlatran-> tihus erat. Occafio huius Operis QVatuorliiflra .PARANETICA AP RECONDIT^ LITERATVRyE R l EPISTOI. Prodromum itaque roptuw^ in quo inflitHti mei rationem methodumcjae . I.» Ocdipi expeditionem promouendam iubfidij contulerunc. approbafjttbuSf nonnullis eam ridentibus . S L C R S. C parturtunt montes) occinetitiUs.ilylusimechoclus:pra:terea.qu^ Auchorinhieroglyphic? liceratuf? inftauracione proceiTeric. arqne illud mihi . diuiiio. dici ''uix potefiyijuantafueritficcejjus tam mfolen. catalogo. cxponitur. . eo- rumque omnium . ad totius Europ^ Literatos prdmtttendum duxi . Mufxorum . In qua quadnpartito paragraphorum contcxtu. \\? Aiecxnate^NicoUo . rot in huiufmodi ardu£ negctia'• tionis moltminihus 'vfu rifenit y aJ^v»fi. cuim njt conuicli paulo tnitius defufcepto negotio njbihbet locorum cttm eo * iudicannt . ac tandem prajfentis Obeiiici interprecationem eo rigore ad . vna cum Authorum qua Imprei^ fof um. Ergafteriorum. tis moliminis omnium pene L•iteratorumexfpeUatioy ejuanta in explorando modo ratione curiofttas Et ejuemadmodum reshumano eorum dflimatione wgenio impermas moUrfvidehar. iampropeagunturtLcBor^BeneuoUyijuo VRBANO . Pontfficatum gerente. e Qallia 'ZOCor cuius literatur^ hucufqtie incognit^ex ptruetufioManufcriptoArahico Codice inflaurauone}n liri famaferebatur : negotium Magno illo LUeratorum TarUmenti A<juenfis m Gallia Senatore ardenter perargente in hoc hieroglyphico puluere dum dedo.cotius inftituti opcris ratio modus. ita non defuerunt dmcrfa Adomorum iudicia amhufdam (*fcepci negotij curam. cum. (juam in hieroglyphicorum interpretattpne teneron . EtjQtne ad 'votum . qua MM.

t itacjy Ammx imperia. aiterum Oedipt fpecimen: (jua porr9 dextertiate interpretis funcitu fim tur. PONTIF. \oic . "^eip. Uminefuo Paliademyraro Principthta propofto exemployfieutiqHarn exclu.Ltt . . inhiitic njfa^ue dieni fuPpenfumh^ierit Jccidit tandetn ^ngulari tta.i hic adtungo .'vt INNOCENTIVS X I X. fttm. Sed ctim ad <TjUtmtim Opens cGmplementum. prtmo linga^ horum follicttatione ammatus .n>t ijuosffrinio OltreBatores.^ Pharaonic<e 7 hefaurum Arabico-Latino^ fic ^egyptiacum ^T^na ctim^pplemento Aeg^ptwrum lingUieJiOHCufque poflm feculaincogmtieiniiaurationem. qtiireretur wterpres. MAX. cjuicquid boni in pubiicum emerferit inde Auffiicijs prodtt. calamum antteju.fed (^ ltbelltsimpre0s.publiii iurtsfeci. hincfaUHM -^' Opushellorum incommodis fveluti attomiu .^«i iam muUii annU mfgnem feexhibmtytum huim. njirtejue authorttate ' potentia inftgnestoh - }nanns fitmptuoftiftmo Operiadmo. repentwo hellorum turhine con^ Operisdeefjet. officic. me inuenijfe palam teiiati pmt. atejue eam ch rem huiufmodi mvfleriorum Hieromantes . placuit teratur£ id e/?. (juantnm abunde ad conficiendos. Heroicum quo. OheUfcirmhi commiffi interpretationem magmanimo aggrefpts <juam (^ hocprjtftnti Opere 1{eiptibUc£ Littrartj: exhiheo. £erte Suae BezthnainiiCiiiusJfltcibiii Huic jubiungo Auguftifiimum Iraperacorem. uere minime pojpnt. rut LeBor mtdltgat compara\>tles huius C^firet (^ Trere inuiEii animi hofliumcfue 'vndt(jue inuentium fiuirie immenfa bellorum ejuodammodo obrutuSy ita tamen Aiarti virtutesy qui -- deaty^t dat . V.»- Sacrxyqtta Proptn£ m'tgntficentt£ . Epislola proprio niotu n>olttti'y ad rtie tranfmifsa teiiatHm quam htc adpofltritatii menjoriam. /?f ludicmm . Oedipttm itaque Aegyptiacutn in (juo ab ipfis fun- tripartica triumtomorit}?i opere Sapientia.qua$ fuo tempore oportuntus 'vero dahtmus.^ largiter fane necejpirios Orientalium linguarum typos incepia cperaperficienda fufficeretynjnacut» adminifirauit. prdter fpemmeamt4ntupotuit. aue Animuhi fuum ad Oheltpum tn Vrhts ornamenttim erigendum adijceret. rundem J) mholica necejfarium otKifjfe i^tdtremur ^. vtorampdc. ^uant^ autem indigna mea Perfona / (gr iiudiorum c^ptorum pro/ecuth C<<fare£benionitatic$4r£ fuerit. hosiayn SolUcitatores .jorfan pcrnittofarn. Ego audactus torauens.pro fuaingenti ' ffiunifice Literatornm j aui hoc Opiis iegere dignabutt' . totum td primo Letlor acceptum referat njelim foUcharaEierumperegrinorttm penuridydiSia Opera re- mnata munificentia mox annuo *bdiol in- tantum expenfarttm. tum relicjuorum de Aegvptiaca literaturw^oluminum promo^ torem. doBrinalis eom exciperet-. ntea tenui operanptitin li- Magn.tmo fufcepti ne^tij Promotores inuenerim: Dum exiguo Prodromif^ecimine alUEliy clauem me ad huiufmodi luct reconditam literaturam non liieris tantum. 'Verum cum /taltd.(^ Docirwa condidt rta^ diuturnafa^ue Orhis calamttateSfohfletricantes €$ S I damentis hierogl) phicx literatur^ originem^progrejfumy intentum. omntum K^notijfimiC ' taudem S\ix Beancudini :£ €{.» Prodromum. ^. . '^t antiju<e ne e^uicquam ad ardua noflra moltminA . DEI prouidenJ^mdo ortui tits monumenta ^ felicts recordatiogloriofa <X'efligiafecuttts . . (^ infiauratione demonfirarem^ ex omnigena ZJererum Orientalium .alwd uthiitC^uam f.toru-fi ad medatateflatury exceptus.mholorum tneocontentorum notitta defiderarefur . adiuncendam duxi EPI- .

Racisbona: 3. III• non ^oa. editionemfollicicat. Achanafium Kircherum Soc.&: habebit noiL» boni opens fautorcm)&:. maiores raclerum arahicorumpenurtam tatit<e moras traherent » felamciue cham tarduatts cmfim S.V» Matrices charaderum Arabicoru melions.Ann.V admemoriampofterirarishonorificum. b 12. lElare Dile^.hortatorem). .ii inftituto iuo infticerit operamquc dederic> vc eiu$ laboris fradlus in publicumprodcac.ejuarM tenorem pariter hoc locooportune fuhmngendam duxi t^vtqutd m Uterarum negodo EPISTOLA F EI V S D . & faepius probatie notCE) Quae iibi ad adornandii opus fuu haud exiguoeiiepoHlnc adiunaenro. §. cuianiancir{ifui Cuurobnniaife(5tumofterens.to . progrcflu Rcuercnna Tua aliquot iamannorunu labores in erucndisjcum alijs vetuilacismpnumen[i5.ied & proted:orem .ad folito Jidagnum Hetrmidi. ('^tpote fjMew coonouerat probau not£ Ara^ Serenitatem exTypographio Mediceo fuperfittes poffidere. <]i|aoi f?4 f^.tum prascipue in Orientalium. difianf.omniaex animilententiacuenire opto.Athanafiodio^arumMatricum copiam Eric id non iolum mihi pergratumjied & Dil..£ if ) 501 Parerj laudabjili lAAli FERDINtASiDI Euercnde in Chriftp voliiptate ielici .F^rdiiiandus.linguarvmexplicandis nocis ac^ charaderibusimpendat. .II.fedad laudem &.. volui. V. Ducem hicos charaEleres alias dedit. Qulin rehabet me.c6meadationcai Germanicae Nationis pertinere incclligo. {lA^ r P^^^ piiea-» caep. n^ero Opera Aegyptiaca . facere velir amanterDil^requiree fuatum haudgrauatim vtdido P. lESV Sacerdorem 5 natione Germanum.iam pridem horcatu meo illuftrandis Orientalium linguarum ac anriquicacum arcanis iniudare. R D AD MAGNVM HETRVRI^ DVCEM.0<3. ad opoayn promouendo Primates deceatt Cccfare prxeunte. D . def. .JQLiandoigitur noa adpublicam xnodo vtilicatem. Rede kciet Reucrcntia_» Tua. incellexijpt . M. Quandoigitur ismihi iignificauitj habercDil. nolo .. Febr.) ijuthni fuam de concedendts hutufwodi charatlerihm. 5-2? . c^teroquin etiam graciam meam Citrareaiini• <]uamprimum modo bi quam benigniifime (^um offerens.i640. De quo cidem hifce conftare volui.i(S4i.» ^^. qux prxcIareiCOBpiftijperficij .

m ^mholorum excogitandoru architeciu. plcraqite compdata. Prirnum libru aprim4:ua litcrarum (^ quoniom primi illi iiterarum inuentores lonoteua 'Vit^ chartis aut flexthtlts materidttodtcilhsifed piennas tradttione accebt^s. (7}{)-?€ Videl^arur e^e^ tuf Literatura in coyifiaret . prope aholitam in njarijs Vetcrum wonumentis rninim^s ^jeluti particulas poteratyUarie di^ertitam penctralihu'S incredibili lahore. auam ohtinere tnont*•' . eo-» gloriofa POnd Methodus Optts hoc y quam in totius Operis ^'.qt{amTeInus libcr prafintis mterprctatio. ad Supremttmhumanarum " hope^ niincUpaUimus iprirhum I Pamphiliorunij VS in ejtiinque libros j ftnoidos in decades oUitjquagifita cizpitaiuhdicl ftcuturi facrum liti /- lum j feiix aufficium partttipimtis ta vrofundi(Jt?na fuo 'Vehtti Origine ordirt 'vipim ipomines faxi.tum ^oniam i. ro Oheltfcorum ereH:orum infcidptte ratio . qiiidem at non /V2__» quafdam . . ample proe(in^mus. eji . . Curiofum LeElorem minime lateret . feruandam duximus . . rils omnium libcr exhibet. ritus itcm ceremon:As in ^crificijs varijs alltgorijsrelatas. 'vr quid y cre€ttonemque circa mnnoratii dignum aliht fuperslitum ere£iioniffL^ ftnddorum Obeltfcoritm. Aiethodusnjeluttm ideaquadam ijt L•eclor hoc e^ m aCiuali mterpretatione )€ conjtone procf' . 5 piaififiitutione.(^ nominihus doEtrinam fiagcciam Grttco-Aerjpnacam exhihere 'vijum rnmne ohpruatas exhihet Hoc fufione ob oculos niatiGnos ra inoeniumyfolcrtta nim 3 » €3 L•eEl•ors . turis (€€\ Ady- inquaparailela quadam compa- Grdcorum ad Aegjptias . quam con- expcneremusy ^>gulos nmioris mamenti Hierogra^ exponendos duxirKuSy^t rAtto.mn y contra omnes iemporum iniurias prohe munitas committehant .tutn htc2{omd.ati^ -' ' . de^crarum Itterarumjahrtca. pro cnitijque Auworis notitia.h (X ommhtis iniiaaratOimque fn/e integritati reflimimus'. e (juarl C EN ap:efjdit id^cfl• ^ . quam ananto animi corponfqtie €1. adincudemreuocamu. (^ propagatwuej de_» areHmentum (^mplijfmum^quod Secundus in quo doclrinam iniunis tcmporunLs . atii Optis hoc mentcvolueritypariq. ^ Aeojptiorum $. ^^ (^ Progreffliy (g?' Aiechodus hinc de ^mholorum hicrorljphicorum pri^ fcculorum Scriptorihis f/?.^' . renimfaHfglum . i ^uO^^OheVif-iim 'Farnphiltum farnilm.• hinc Ohelifco- rtim pyijc^e Ormnem d jrrimordijs rrrum ijfqtte ad Camhyfis literatura defirticiorts tempora ^ fccundhm fecidm-um fuccfjfum contexuimtis . & diflributioOpcris. latere non arbitror. aperire at- tentauerit Cumprtitered^OeterH Aegjptiortim Simiie Gr^ci . htil^nodi 'Vetuftaiis caiiomem ingrcifuS) nemme hucujque penen-atos literatur^ abrt(lme rec€l^s .fcoHfigerit. f/? . Et quohidmfahrica altt^ma^fundamen' j Iwe J-e^tif-ehat . VariJJqi Tnodts-.f.Pi I0SVT3 L Mcthodtis.

ica admentem veterum peradtam efle.•! . qnod vti Acproin'> ofienderemifiiitim in ve hmus libri ad c. Aegyptijs . qtiodijt qtMmoptime fierety ob ouo rem ordirt Triplcx demonflrationis gentiSyVnanimi phtlofiphorttm acquione nullo non tempore adhibitnm^tjje coniiat: mathemattcum. Sjris.d mentem Veterttm eii. In ijtta. hieroglyphic^ dtfciplina apparanbu.^ ^ omnes aqui rerum qKantum toresbi perfuadeant velim . phycu)}LJ. Verpihimur meris puripjue conte&:unsj Vt mtilti perperam aryitranturiinfifien•' icsifednodosfoliitosex omni prohattljimorum Authoriim monumentis Latmis.viroruq. deneminem aahiic de ^Bhmu. candore . ajfeEiiones .(g7" capite tram detorqtieri . atque cx ommhus vcterum Authoram monu-^ mentis comprohaeatn iiahilitamque reperiret. YYMedeHsl qudcumijue circa rari poteraftti congefiam / R . ./.quoru coiilio auxilioqifulcicus fuit authorjfubiidia allegancuri atqj adeo hanc noftram in vltimo libro propoiitam Obelilci inccrprecacio2iem. aliud nihii iignificare . CV m ncgotmm ardui^m. €€ . I I I. ve de omnibu< in queltbct . per varia ipecimina demonilracar. ' &^^ '^ demonBrandttm . loco oporticne duximus. quam Qujncus Libcr exhihet. C . ex hoc maxime (^ d .Deo Patre luminum afsififnte . Aethiopicis liorumatie Ortentalmm doEhnna itaffabiltemusj njt de rei veritate nemini rum amplius dubitandi locus tates adduciie probauerint reliqmis ejp pojfit. Mathematica demonll:racio. tantum nos in hoc Operepr^ituroSi authori^ ' irtpofie' ^-- §. vtnihil aliiidypftetercjttam (jHod di^um volitijfej ' ' ( propoptam . aua fidelem tnterpretem dectt. uhtreciantium . fjuouis faale aIiJs ^imbolfs ita de hieroglybhicis quoc^ne per diEia (ymboL• eos gmficare (. Phyiica deinonftratio.moGluiqjquiinincerprctatione huius Obelifci I. tandem ad aBttalem Oheliinterpretationem procedwms. (3 . defide'^ . non defiieuros pr<enideo.itu. Prxmijjis ttaque itim nofirumfolide comprohandum apprtme nccejfarijs . Arabicis.' propnetates i}trii<fqHe i^ tetemenjerttattSiOmni!! omni dubitaquantitatis inuefiigati iea certam qttoque (^ proprie di^am tionis ripuotbmotoar{t. hanc nofiram ponendisyka qttadrare. .^ expenia.'Z.<r«//> per expenmenta rem in abdteam cau/ammnotiaamdmemat.i//'fr^n«i•/^/^ /»2« naturot nota. quam quod ibidem crpofuimus.Methodus. vr. Chald^is.<^adh<£(ropfuetempora intcntatum nonftne temermtis Aggyejft '\)iaeri pojjimus ideb siimcilatiyhanc tnterpretationem ^uinto lihro U^m effcy obieEluripnt tumft.HieYogrammaujmt alicumsintimammutiixm.i morale .fiientiam qmdem pant . Grdcisy f/ebrais . fid ob expcrimemum b .veluti ad infiitu•' hibet.iji{t canino dentcin•' nobispropno ingenio confiauodfiguris ^mholicts itacompara. exponicurj BibliochecxErgalleria antiquic.-^uam ideam nohis Quarrus Liber ex^. Perficis . ea inoenmtate .mod inmfiam eorundem expofitdattonem dicas co?npeendas. Quoratio.pr» popoilta feruatur. dootoru. 1.

Ver<e tamen fciencic.primos pofi Caqn^ (futdem philofiphandiratioytantefame celchntacis fmt ^ tacl)finu}n ?nortaltum. . '^€6€\)(€ rert4.^ nec falli nec fallere mxamiEB hmus tmttatrix quedam Authontas humana-.dequaapientia hahetnr (fuoqucLi. Et pra^cedebat fapiencia Salomonis . fenfuum phantafnatis expoftitmifta deception^^ pertinait. omni Dcii 1)1 pore aui fcienria certiorem cum wfinite 30}. nif ismuiHni' pretentanim Hahet ati(e)7rfuam hec certimdtnemjomfiium njnanimi DoElorum calculo tefiimonioque comrerum hifkrias initare. ^ ftiiffe quandam phdofiphandi rdtionem . .<.ylyi>lotele if/?e.m in hocprefenti ijs. tantKm. Aepptijs % '^ . omniadubij•. ' de non diffiieor'.. fi/njlem ob . lapientiaiu^ omnium Acgy ptiorum Supponitur Vel ex jpfis Sacm Ittms .n^de Deo 3 de Angclis .t{imdiuinitatis myiitrijs Aeayptios. ' ijt dixt Anchoritan reuelan- . rcrum gncatone') rermn in mi- eos habere potuiJL•^ 'VoUntacem adimam . triumphat. abluderet.•.aStiOfies ld~ . Ckm itoqift^ niierttur prt- caufarum notitia . quam fapuntiam dixerum. rerum excellenttum ? nihdalmdjmt. fiante dicla Authoritatej qmuis^pf^itus hanc fatencogatur €ii y exhibere n:'Aionbus minime emmrebus j aham ea tamen iico € ^ .S ^entttm > auod ficuti fion caret titttlo .(. Authorita. canfam . ab humanarum acfionum .mm naeure. hisioney . probatam. ratiotgi- adducere njoltti ^ njtnemo prc^ . (^ annihilare i)elimHs .In omnes. nihil certi aiitpribiyaur dici pofft. ^--. quid Certe omnmm Atithorujn »^ . fcientiam ejuidcm parit j . perplexa faualcrent loqtior htc de At^thoribus hi^orijsquefifpecle fidei. 'Vti Authornm 'veeerttm multis feculis ah omnihiis receptorum monumentaypofkris relicia contmet qu^ CU' fidem merentur hafcercnt . fed de fi mtdtis ^culis ctim Authoritati . Aegjptioritmfipmitiaaltquo modoftii^t imbums textus docet ter reliqiHts fiicntias Aciorum j . .^. dmer- . (^ tis "vt pliirtwHrn Authontatidicentis innitittir. Moralis denicjue aevnonikx^iio. qui authoritatem Wo bi Ataue huic vctcrum prohatO' quam demonfiriUionem fnoralemyfiue Auwontati. cjua ad h^c "vfaue tempora receptajinti necejpiriam efaocjut^ jnerito omnium humanaruTn rerum^ njt dixi.mb quidpiam w fcentmmm acqmfitione naBus vidc•. tionemf ^ .(^ hu'aipiue receptam.Tiegx. omnepjue prophane €€€€'. dpmmhtifucp de diumis m Mundoadmimfins ^de AlimdorunL^ illa mo . tanquam certum e^primo lihro probaeis^ppono. experimcnto dependeat Ced talem (df (jttalem moralium-» renim conditio permicti^ <^nf (^fides humana dtrtur foli y fic hoc loco eam accipio. qu^ 'Ventarem eB apiid lam demoniirationem nofiram cum bono Deo aagredtamur. nam dicimus.de altipimis. '. njetemm Sapmitum retur . nos demoniirauimHSiVt. fid^auo LeEion conmncere . L ad prioris certitudinem non .hts Ijerbis: Et eruditus cft Moiesomniiapientia Aegyptiorum .^ cjiiOqiie. Deifidcm D^rit.m (juwus tamen omnibus ?iolim Lcciorem ad ?neamintcrvretationc/n itas coniirifjgerey «ui ei liberam iudtcadi lies (ur .f reue-. His maam^. . aliam muitme ab ^^ Obeio contentarum interpretaaliud pr^terauam cfuod diBu . cum . cui inRfiendum cB .

g)x ('^^' didimas Patei itaque Amhonim cojtfenfu .tua pie fafla narrancibus & inhabitabunc Ac- gyptutn Phicnix aut Indus . Tit fi quis huic con<• contradicere aufts fuerit . excolumnisMercurij in Aegypco Sedncjtdeaux de htjcejuse Ithro j columfiae Mercurij plen* dowlrinis. qudm (^ fymhoUcam diSlarum reritm jcientiaihfOhelifcis *vtitotohocOpeyepafsim demanilratufnefi^quod adeo<zfemmeii.itiorumque ope deflttuia. " €eremonijs .&hominibus viduata deieretur. de attraBu Deorum . Letior conluiu totu lihrum fecundumt^ lihnt:rt^cr. Aegypcij icriptores putantes omniainuenta eflTeaMercurio . alij ad Saccrdotes AegypciosacceLferancjdogtnaca huius librifunc Aisyriorum > Aegypcioram Pychagoras .z. .7.9}'>. &: Plato di Jiceranc philolbphiariL. De^iiocricusj Eudoxus. Suppono fecundo ex paulo ante liud fuiffe . Pychagoras.dimna ferentem a/ide facram de fra ca:eris cmnihus adrnodum graphke defcnhit lamhlichus j ininitio flatim Aegyptiorum myilerijs philofophie. aut aliquis talis. deiertihominestotimorienturjatqueica Aegypcus Deo. mali autemfugandi fint ^uomodo denique per dini' nArmnhttmfmodi operaticnum notittatninjltra omnem forthn^ honorumrjue o>?imur?j participes : tota ehti di:tf>rmes^ pofsint . diuinicas enim repctcc ccelum.npro• bamtis.' plera^ue in reliCjutslihns fpar-i l'tmtradnay-'vhiA-^g''ptiorttmdogmataomniKmfeculorHm Aitthoribas ua co. is eadem temeritaie omnium feculorttm Auihorwus trauenttirum effe noueriti quihanc memoratamfapienttamnon alia de caufci hiero- glyphicam . Aaguflmum lib. Sapieniiam ilUm nihil Am inctsa.&eloquio . qui ^nisttotiuffAe fapienta zAe^ypttacji complementum eii De quibas omnihus cnm fTjhique pafsim m hoc Opere di JeruerL mus fnpefuacancamelpratHs fum-^hic eademciltedio repetere. hanc [apienmm hisroghphicamt ceu ftcram qi iuavdcim .(}tto in eos influutJt . i. hoc efiificram fculpturam dixerunt . Oheltfcis fuhtropUis <z/eluu inuolucris ahpondtta . Mttndorum indiuiduaydejcenfuj de afirologuis eleEiionihm de rttibus . quihus ^erbisfupus doElrinam j. ceu perpetuo durattiram 5 ^ canitt' plthceii intuittt n^ene» oheUfcifqm infculptam quam^Tjnicum patria munimentumy mor..i. Scixts itaque . nefcto quo Aegypte. Qenierumijue in . fupereranc fabula: . cap. rn/iquod eam 'veUti facram diuinamfcientiam.pita 6.^. in qjltimam lahe difflueriuhus ft^egypms.joia laptz dihus .umentumque propo^tum rehnquerent Trifnegifiusfuturam horam Ohelifcorumyreligionifque auU£ flinBitprdeuidensyita exclamabat folsE . hoc efli doBrina ah anttqms Tatrtbus de Dea acapia . i. itemlibro z. randam. . rmnam .<im!. conuenientium appltcatto•• nenjyhoni quidem attrahendi. id efi . de ciuitate Dei.PAR^iiNHTICA. religionum tuardm incredibiles pofteris fuis. ^t nemo amplms de rei rc^eritate duhitare iure pofstt •) .^ S.usfngitU per congrua^n rerum .^. iblaque fupere. fuos libros Mercurio infcribebanc . & . Hominihus >i. .Placo. ipfo Mercuriotefiacumhabemus Z/erum hanc ^/ & mulci fuam fapienciae. Aegyptc . incifa fuperenC .erofuperfimonum <z. tandem ruinamfatifcens conuec . citatis Authorthtts . & zq\ic runc verba lapidibus ineiia. tefiimarent. MuerpCMei di^lorum ordmt.cap. Mercurius pr^eit .<vtifrlisSacerdotihuscognita'/ny ita .(^ 3.

id efij Ohelifci. ammus »[m Obc- rerujTLJf liportim aSixlo V.i limiics pipere. Sphynlihui . hic fit^ qud decet. ocuUs ohuia/vti interpretatione ^ftoHer hic Ohelipus Pamphdms. intenfijfimo ftudw VtgdtjfqflJii in hterogljphtce literattire.S auandam ftermtate L .Deo duceyAuthoritm jcnpts fguris adaptantes .mauaw . id • Oh<- AhacU innufncrorumfimulacrorumfraomentayexAegypto ah I mperatvrtbus J^tnam loco iitcratorum 'viroritm traduHayfn hoc Adundi theatroy nuflo non z. contigit.<:€€.m ex leciionc intelligo.?fL^ i)i—f Latinorum Crecortimque . modi faxis dita deriuajpjapieniiam . unde umusq. hofce Obeltfios e(fe loterogljphicos 1)eterum Jt/immonjeritatisindugand^ defida-io ince?}fus cieres pgnificantyhaud dubie altcubi Ortejitalium tibditis ^ . fat fHperq•^ tcfientur .q(itbupue medijs intentum Opus in executionem^rprim. €6 .qnam hoc Opere. imguarum Orientalium notmay quarum lam aliquam mthi notitiam compararam. quomodo prtmo inhuJMS rei coffitattontm deuentnm 0/ . m eam lucem. reconditam njeritatefn . Donec nos eandem. nemtne hucujque peneiratos. ^tiomodo eandefn. . a\> Authoribus traab omm temtot forum inmria hunc vfquediem immuniay hteroglyphicortimqi fplendoreypoii jecula eonfpicua. hec ownia.qiiod moltehar. tentauerity nemo quoque mi- doBrtnam hieroglyphicam ommum opimone aholitam hucujque JuiJJe exi^imatam. Cum. candtdo Le^fori aperietidum duxi ineutite (tate incrcdibile mihipieritiiyi reconditamm notttiam dedertum^ atque in linotiarum pcregrinarum fiudium. hanc eandem pientiam ah AegyptijSi Obelipis cceterij^ue monumentis infculptam fuijfe: preterfd hahemus pletotitipiiie adeo fapientic Grecamce Antepgnanosyex hmuf. His mnntimentts ems adhuc »- qne occuldSy^ •Vehementihus fumults agitatitSyprius wpituto.ere£iorumvolumen. admiranda. cjuod cum ante nos induRna peraclayrecondtte veriiatis enuclearetnr nemo .Deo per preces(^ orationes iijjiduasyex uarte comendatOyCUius ope haHd dtthie ultqmd me ' eff€cl•:^rumynefco qua abdttapr^npone cognQebam^.ita idiomaiu iiudiiim .i?i uanunL^ mc laboraturum aperte videbam. qnodayn tempore tHfigniros. diBdftum Obelifco nofirojtum cftens mfculpta apte i}t do^rina comhmaretury^tande ex ?nuti^a Ijtriupjue cornparAtioneifingulari pKramLnturK rart dehet . . tncorrupu'. y jftmulacrisai mcifamfutjpicjuodquidem demonflratmie non indiget . ingenmtatc - Cumah mns. dit.faltem nonnuiia Veiiigia. autplus traduxerimus 'Ne atttem •vltra mode^ic quam oporteCymi" .<.' Sinon in doBnria quoq.cuius .figttrisexoticisconfpicuum inciderem j qucl•rum intuita siupcpaciHs. dignam faxis. qtitdem €. qur.' tx iihro curn.patuitjinter qu^i . ve abfilutts Philopphie Theologie sltidijs. natur^ myflertjs hahutjfe fctentiam ropjue Cr^cie philofophosj hahemiis etiam . explicacosque^j ita mecum ratiocinahar : Chara. tribtifre ijidcar. Ciem itaque doBnnu m hunc 'Vpjiie diem Juperpt in fnperpnt tpfa Obelifcorum . ex aiteraparte. Hahemus itaque ex Aecvptios reconditam de alujfunis diuinttatis . quod ^iam. qu^^h ahdit'is'Oariorum fymbobmm inuoiucrist aoEtrtnam tradstam arcane contineant. armatus ubdiOitos'nlus .eqmL•ecl•orismdcioyexofuimu.fiperjint fjihil quoque aliftd dcpderart potuif. ^ iatebit. i'r toto hoc O. hoc Oprre exhihuimus njnus eH . pere tradttum fuit .'.

^ero dwin^ njoluntatis me incitatitis jymholo . dubitabamy perfeBe cognoui.Iefu^aliorumattepri- uatts Mufcts latentes . hifce ftb^dijsyfTjti Obelt/ci huius prtefcntisyita amniu *n c^ete- rorum intcrpreiationem aggreJptSy tandem pcrfeci. de '-verujtii fgnificxtorU vpifus dttbitare non liceret C9 nbinatione (ju.periaptatCamieaTeitfnaia Gnofltcorum. aeinde ex tis om niluSf cjua Kanctjit licult jifgyptiacis charaEleres hurogljphicos. /. (^perfeSie in dilits ^el cAmccorumque monumentis reptri. dumfgnrascum fi^uris . riacof. apices cum apicibus .de qu9 . hellorum tttmttltiht4s Qermafjta extor. Oet locisy g^ texubus lumtnum patris gratia^ adepm .*d>(}se conferoy Dei gratia td.^ua eiuide?n fit. nec defuit ••votis meis diutna^ honttas . itKxpeciato caf» . obfcit' imperfecle incifa fuerant 'vel abacorttm.quxnot<enobiiefppoterant in facrts - . pauUtim tn abditam rerum notitiam perueniremy fiperte ratmtgm . Sx tjuo tAtitit . fed *€ luculeuter cjuocjue miht in Authorum Uey t€rummot^uriiefittshncmdefprmatu^JpyfoltmdefuiJfe hucufque fvnHm qui fparjam . fecundun} cUpes parittr dtptirrpjt}tm:^o paBo «»«- lyttcaartis fuhftdio^per artifctofam thorum f fguris correfpondentthus ttonepaucts nota tentatatjue con:hwamnen: fi^uras fihj^ulas cum texttlusc^umultorumannorumUhore y ipcefahiliy opera^ contuli . AtjyptiAcam Uteratura'» nuucjuam tnterijfje .nec hominem. minutam acapere^n informattonem . cjui aliquam rerum Aeo^ptiacarum mentionemfaciehatitjptr» intinfe iiudio. </AJuU . cu>n tn^rumentfs /i.^>i concextufijue hierogl phtci . Aethiopicos. hoc 'zinicum intenderKn . nec ani-naly nec repe- gx ijs. ita hierogl phicis animalibus. cogmfcerem . Collegiorum Soc. amttlcta. </ eorundem nec certa^ figuram fuopelleBtUa referrent tilem notitiam innuerenty fiinc idola " mc Itbri ejfent. incredibdts laboris combinatione . in Obelifcishtnc tnds confuse .<:^rahicoSiChaldieoSi Aepptiacos ^ Sy- Armenos.f(te tmpreffhs LatinoSt Gracos. ^tt.tcunque enirn re^ r<*rn . feiincognita nobis . rutluSt laptothuSiCotuntSi iiellti f ccetfrtftjuefgurts JacrAy doBrtt^ feruientiius rtpertre^/2.aucccunaue de pUntis. fimiilacra . in {Hrumenta. atxi.nes eos Authores fiue mahufcrip• tos. His itaqae laboribus. torumitaqueannorum labore. clSf tum '^ifs IttflrAtiJcjue prdcipuis Germanu GaUu 'BtUtotheciSi titm hic i ^ow pctifsimum on. risydum 'varias nationes peragro. < .fiH' motiumen* gulafeorfwffpofuerirf}. . •^ariaque '^/wbra^ Upid'Am fragmenta y gemm£ . Angehcay 'Barhertnay Sfortiana. ea ita cUre exprefse. Hehr^os .PAR^NETICA incuhui • Comigit interimy^vt to ipjo tempore. AtcjHe htfce fi*ndamentis feitciter iaElts eo tandem profeci <vc iam nuUamprorfus in communiorum hieroglyphicorum figmficads difficuhatem rirem. alijfjuefub linguis Europ£ 'vfitatts edms\ in Sthiiothe^ Vaticana. .'vt ^bicttntjue Uceret rebus Ae^yptiaciStAuthonbufjue de meum inHuuttimnfptcientibus. wptunentisf facrtfijs. .e nou x tandetn citm A'4thorttm tus - conferendottandem 'Zfericaiem rerum. -. loAberent. incidi^ . imperuiatifuom-nfigura.guUri hJuihia faBum eh. leHos trutinando loca fmgulorum peuifiaci fpechiatlone in cet• tas (juafdam feries rerum. .ex tatti ommbus (jaz3ph}lacijsAntiqa'u ex quo- tu-<n'^m£ i tum alibt fupnfltitbits coiHlendaque excerpenda fuerut rum continaa. 'Uerumcu nmHUnhinc inde occurrerent fymboldi ahflrufx fane.in clfffs ^. dum in Ithros .non pne fuwptihus excerpenda curaui. " fuhfidia rw.

Cyrdit. cotifului.Pollacenjy Ctceronem.opm cuins tituli4sSchHtegibborim. aliorum^uey qmsin Secundo Ltbro atauimus 'VoluMtnaytfu^ de Aegyptijs rebm tn ijs traderent. tha^orxy eorum^ue fe&atorum monumentts arcana habentur (^/ahditaj taex huittfmodt tjuod cis doEirma hiero^lyphtca profluxife . Jparfam doBrinam ex ahHrufis monumentis erutam. cfud. ^alofyri ali'J(fue.efuom obteBiont. Oratores. ejuorum opera hccteatpO' exijfdem . Arnobij.Hi/tifjcreduii4sforfan. Lucrcttumy luuenalem. '/(aft. alfoj^ue innumeros circa Aegypttacas res adij. ieruitus aliena fireiiefuts Ue ritt idololatria . differentta nulla alta wtercedeme eam doarinam^eiuamAegypiij abfirufiorur» fymbolorum corttce inuoUtaniypau• 'T^trts Japientia confj>icuist (^ non m/iJacerdotalts erdtms .PlatomcifeEiatores. tllam roeluti . (^ rationem j tjud in hfiauraiione procefjlmui. fybiliwifcjtie oraculis.Plutar•- alfof^ue P) thagonc-e Plaioniccecjue fcientU alitmnos ^ [ummo fiu•• cuM fguriiconferendoitrutmaui. Pho• tiumy /ul. Orpheo . 7{adak^.Tft efttod . Platoms sT)* . cum Cabaiijhcts Auti r. loca (juocj•. Ubros Zohar. dtxifaijfe exi- fttmatam .Cui' diumy Plinium^ Lucianum. Athanafij. Secundo patutt ijmqHe.cutf3 ipfs hteroglyphicis fguris cum hucujtjue ante me nemtne fafittm /Tf mirum non efi. Zohar^ opm Pardes nuncupatu. Paufamam.efium. dubiam facere pofifif. mtepretattonem cfHocj•. tntentione <ju. oiiendere 'ZJifom futt. nemo de faB<e ob- terpretatioms ^eriCdte. JMitulatitkr gnabadah zardy td 6.rum monumentis n^bicomplures 7(abbtnos haud contemnendos allegatos repe• L•cor j c^(4os cum pltraaHe argHWfmo miJto mtnime abfona traderecowperif. P)thagor^:orum <^Olumina ^ua fumma diligentiat xntenjo ^udioxdefiuaem ptruolHi^toium Plotinum cjuoijuey Philonem.Patrummonitmcntay Otonrfij.(S^pertmacioris cerebri ambtget . Tslumemun^y Sjr.Hefiodum.D€?nemu> Phalercum. Lexicocraphos.i "Bahyloniii. ^albag^Taal hatturitn.f hieroglyphiu liiera» t»r<( pnfutonfteti^ah ijiient cum ex omnium Authorum prohatiffmorum coti" Aegypmrum ne inmimmo declwet. lochaidts .JidanAfff. Authore^. Pofiea SS. jem t .Lactauipj fm?itanf. cjiixiuncjue in Hermetis .Auguflwi. aui cum jufle' H^fJein/ideantw. Athen^um.S L . DtodoruwySinaam. lofephuw. Ex ChaldatsThargurn eju. (^ Grammaticos adortm futn. Apulemw. ex Sanchuniathane Zoroaflre t£0. /ufltnt Adartyris. Vir^timm.its. Pherecidet 'Berofo^ re deftderantHr. Micra haggedolah eiufjue commematores Tiabiwos . Porphyriurrjj fambltchum chunji Apuleium dio^tos . Tertulltani. Simeone /ochai. F. mtando Ex HeIdrum le^ .Staitum . zjra. Primo itacjue prMer Hermeticorum.prafirtim.Herodoium St{^chorum. Platovicorum . Artephto .Homerum. expanfam tha^ortct.hanc (tpie tsnferret. Eufeb^. Origevis. Arto.fjuantHm profecerimy Itber opendet hxc Hifloncos. excerpfi: a^uibui incentonem confarctnatis. aperirent .t (tbudantm reipondeaf».n. Sed mihi hec loco certorum efHorundavi Attthorum allegationem . Lucatiunj. ^uem Authorttm jeieBum habuertn?.7{amha demj^ doctorem perplexoru.AJawanum Capellam.feorpm . Barpocrattonem . de (juthus pafftm toto hoc Uiro N«yemus igitur moduwj indufiriam. Heca'•- Adanethone. inuolucnf<jue et*olutamft4£ jeEld homtmhus traderent fjermettci ?>•- (. Abent^ra. (^ HierofolymitanUyThai" tnadica opera. fingula loca iludiose \$^( Chald. hiero^lyphtcam * doiinnam omntumjere opimone prorjus aboltt<itrt.i{. Clemerjtis Alexandrini. Perfum. " . Poeta^. 'Btii .

nibus cratiniignis codex MS. (jud dicttar Scala .Aben CafidathtfAlgazfl. 'Barberini . ardenrer iilu animaucriC) vc Fuit Vir deinceps Roma cum reciifec^dici non poceitjqua Copcu opUs perHcerec.dum accernrum quoq.(^ ?\(tc€ni. Ex Copticis fuhfidio fuerunt njarta ?(itualtunt jragmenta.in diuerforum tKMnus .cumcodice ipium.A'gyptiacicj\ idt&matis <^uod ceteris taur extuitfCuim fane fundamentanfeteruliscerna Coptu dtdmusthaudimperitus. cuiusphtlofophia ex *Bi- Maronitaru extra^ia penes cum alijs in facram Scripturam iarijsSyriacis. Epifcopus rr. inter quifcjuiUas fubinde pretiofde margaritie eum(^ contmgat inuentio . veeiflimulos adderenc ) & iacisoci. jem»wgeHttii coiinuo gaudio perfufui.IESV. ^£ htc aiiungere -voUt^^t omnta legitt/naamheti- Torro ex Syris '^alie profmt S.Adcnionc Athanailum yoluic Isperhibebacureximie callere hicroglyphicorunL• (um commorancem varios remipfiadiutando^tum libros cranfinifcrat. ( lege Abeneph'. Kirchcrum Germanum. Francifct Card.edjcionemq. confrmat Gaffendus in $Ms a'fr^/i:Aderam intcrea. magna Ex (\uxbmfingu\is aptas Pereifc^ inflitutono•! firo maierias deprowpfmus Anti(juariorum Gazpphylacia (^ Ergailenajuerunt. Quim codtcem cum olim Pereifcio mon^raf^ <jU(t ita ejfe. id defctiptu-m ad nte ^omam in hierogljphtc^ inflauratioms fuhfdia tranfmift . Secundum fmt perutnit cuius pr^fes Leonardus Senenfts: de^ inde CUitdij A/enedrtjt<fuod tamen pnfi mortem eius difsipam.Ephrem. Alter efl Abenephi. .exiBimaui.ab eo tempore nullum non lapidem momti^d hie~ r9glyphic£ infiaaratioms Begotium premouendu.ptiorum.(^eographiA '7^ubiana. quos imer pnnctpem fane locum obtinet Abenuaphia de eulreptries aptid tu^reiigione Ofeterum Aeg.hoceft AuthorArabicus Rabbi Barachias Nephi. £x Arabtbi*s auos alijs pa[ftm atamiii.'TJtiexalltgattonenommumpatefJoicpra lam- pada mthi ad Aegjftiaca adyta tradtdtt. ^uem citatum Y\^ebuchtm. Mor lfaac. malilacc mcnfx *vita diSlt Pereifcijfoi 1 6 . H<cc Gaircndas.(^ ea quam Abuljetda prodtdst j cum mnumeriit auospaftm allegampn . vocatus. taccrent. intttttlatum Itngua Aegjptiaca in iianrata. ui prodirec. trum de Valle Eejuitem recondttay tum.t efi. Gelaldinuit Salav>as.(fui mnus Comen- fuitexTatribiii Conctlij hltotheca Mefopotamic .qu6 idopus bre. Ex Aethiopicis^nvarUepi^oUexcyiethiopiade injormatione rerunL•-» tranfmtjpe . "Vti tum in 'Btbltotheca "Uaticana ftum apudTe^ tum excyiegypto ad me translata .cuir rpecimen quodda interpretacionisnotaruqjfuarum adterrec. tattone cofiarent.us aquodicebatur tradiratiohieroglyphicoru. ty^tthiopicarum 7{omam tn J^aticano condtt^ . faregicautem Pcirefcius no modo apud MutiutD Vitelleicum Soc• lESV Generalemi iedetiamapudCardinalenu Barberinum. tum ob myfteriajquam £t deicriptac exemplum iuperius quoniam eidem pra.qtiiinprobatorum Authorum alhum recipertntur . deni^jue opus nobis Superiortbus annis htc 1{om<t edi* .Abenregel. in Prouificia trimtttn Viri memorta dtgni ^icolat Aquis Sextijs ^arhonenft Sfnatoris amplifstmiy htcpro zelo^quo in hutupnudi fittdia promouenda ftrebatit^i^ul• (jMtd fuit in antiejuitatum gazflphylacijs rerMmAegyptiacarum rarum.Virum c Soc. ^epus.idcir) coiiluexorauiCyVcadfe accedens. Q 'Virifcrtptts no mmus . (^ui 7{ambam tn more prteceterucurtofus anti<futtatts Aeg]ptiac^ [cru^ olent. Tjrtium [stit francifa <:^ingelomt adportam Pincianant.^lbu•• ch^fem.maturarec.PARiuNETICA lemt dignos.

>nille. 'Bnx^ortiij Danos 'vero'Baf2gij.. ^kefiti^.ff^.einda Seremfsi:f/ui^.UUoris AlonAil^ij^^ Marci Aiedics .E.refertA/yoUminaiyapi^d Anglos Seldenit tauos optra clanftimorum apttd luminum ScaltgerifSalmafij'.darffsiwo i ^^a.hom. u< fuSiam aU' Stephanonift 'z>trt tngemo (^worihiijperpolttiypr^ertljquis Tiero lllufi.Iacobum Vtuam pctit Scc. IdemprdHitert^t pli.eU.m.Stephani.'^ofir. in mittendis inflitiito . Ac^ypttacis tehus . W4./iliuij..ir^l9figiori<T^ta dignus. .\Fer4tnandiii.D^eis.0/( Leonis. ^^•\ » '•-> . Hfwfy. .^ <vulgo Galltriam^^yjocAntt tx quo ingtMe)^ D»^£U VicecancelUrws hterofllvphicerum fifpelleSliU^m extr^[{am. 1^0rdtus .muo f\ngiilari ^ tum adiir 1ferfaSocki^ij.fi'Xillui•) certe tnHrttcb^fstnmm.auone.iy »? coadiutor. Vlatsnnom Pythagort^Qrjt^j rvoUniinum rnanu[criptorumymt^:um pufsideti quorumqtiide?» copiamuon fed. apud .<z. •. njirum lahorihus indefc^- iu-n. Porro Panfijs prA('iCtens. Mmmorum in Aionte Pincio cefstt Chrtii tantjfimo dor. d. Petrus 'Bdlon ^uartumfmt Franctfa ^aldt £<fuitis S.'Zfarijs fnppeduatts non parum profuit ^ infignis ^aMd4f*l^iif^ori*.locqoccurritQazppk)if ^ inHiti{St tllf AJ^ l^ctttm Cefareum.Cafsiam 4 Puteo EqumSitfut 'VU comunttnijuam etiamceffat. 'BarthQlini. ^^» commun^ 2{ap At.••.Demde (uprimts monte Qttirtnah^l oannis ^apt. Fuerunt -prtttata ^ cefsit . meo oporttinij fuhfidijs Uteralnas diarttrrj ffteorttm qth^{dem^m fihuingo P.U!CC Holfleni^. ap(*4•• ^HOSjinmo.^( •..^^ Peiri de AJuf Falle £ejuttum.3yerinoi. cuiuspr^ps.iiudioruprxfitBuSt^vir genAerudiii<)i4siiA^ri*3.^ J /^ ^ _\j<i ^ .^:>KpdauSiquftdeT miiruili^stmum .Profuerunt doBtfstmt Ptt<t- ^ii-^ariAdoBnna..m." . .hi(Lepotefieritaticotjteflataf» ejje 'Zfoluimus.JmperatuA. (jua toifce rtu omj-hfwltteratoirum Patronus fdio qaA^tuxiUo htJfit» ^" Alectinas^ quwftthitsngerem /tderari pefjunt .iJHod hoc anno (Ura PP.^Saptilii Ca- Montis Auentintttum Acgyptiaca fupeileSIiUjtuw omntgenere rerum M.em fdelifsimum amaniifsimuij..*'*.iXrnm poijeffores njenio ad epctefos . n.'^^ '^'*f9ifki^^^^ 0. omttere ntqutUji Betrviri<e totius ltali^xejous. dutn Lauretum qi>i:^fyefu/puatusefi.rilstwus Caroltts rifsim.• .in CampoCarleo.. jumwa P^^fiifa Uberalttate y zeloj quopromottopem Uterarutffvrget..Wiki^^^^)Hf^..Tiomani €x Augupimana f^in (tt PiitTthusTheatims ad radtcis ptilui ^ auod eo faris funSlo . ihidem fatis junBus meltorem agmen tande claudit P.•. quthHs f»w<» 4'^darco i^ J.lefu^^upertoru. ^» Grauij .^ocefiit Eccellentijsimuj dtCHs iO. rius nepos quam afttiijuart^m rerum notitia comprimts clari.gporttftiilijue ingemojuhlimis^^ omni^ . 7{hodij .. falif 'Rjcgi .'BAHari^^^..His tt^cjue . T^fihHS.S tfjintts. fnh Succedn hutc Joap.iiLitcrawmque Hdlmindefe^us .4d Qperis inceptiprojecmionem jubuenire defiuit me iniiimMtqwius quidam ommhusy (* omnia.Qneis Liifif^fi^prjg^euere.•.1. .-t (. £*i^ ':iis gra^tudtnem dehJt. fnnruHt(ftmum.^_.'NeapoUyPa^ dyintimtllia.V w .• V.i4^lfr!^i*i lAri. . fuhhasiaiatnt alteno iuri ejfe quis i*.LeoSantius follegij "Hjiynani SAc. L . cow^ c^/iii. h.m^'*A^m¥{m^^^ ^^'Jj:ceff€rf»nt hifc^e doUifsi^MfUrqrutn roirorfmjytunurKentA tL. .efufpeElafide tn hoc opere 'Xierfatum dtcere thenttcationem Operi prdpojuimus ByppglitiVttellefchi.. . quibjs tandem jraUus . cjuorttm ipfifmet omnium .Patauy.P.. • '.Adelit£ normi Illj*p. J^tlelij iuris-Confultt T^mantyCjuodpofl mortem ceffpeBahde.<.'tn^'A4nk.

qut eos Gnoiiicis afcnhant. His itaqj foluuntur dubia^que in JibrisAegypcijs. que (^ Medici Fauenrmi. ' ' mtentti' allegat vliimts ^ Aietaphypicam . nonpotmt i tjum librosveterum fmnmo sludio feminand^ pci<e fuhdt^m hahere poterant Aegypti eri^os dejcnpfirmt edidtrtntq. ubi tamen mtandum. mentem . Hermetica Videltret opera.PontificiSyLatini iurisfecit. doElrinam quam dtamffs de his lamUichum . apte interfe (a»^tno. cum maiorem.^.altiorcmque. abdidiifc nisdecerptam . incredihilem fine in fecretiorihui Sphynailus enodandts Verum duo mihi . non deejfe quofdam. fed nonfcnpficillum.quos lcgiili. eos Hermefis genumam docirtnam non continuijfe . ne C i . qu-os ettam ejfe potuermit quos dixi^ Hermetict . mquit philofophorum GriEcoruin Itylo loquantur. i. cjuorum nos auriti celtes fumus.^ Arabice haud imperitum tunc temporis tn in Cypro de7(oli(is ^ /taltcam Imguam transfrri caramt 'Nicolaus 2^ in Italiam detatam overa ^fiis Petri ^icolai Caflellani . :^ C .y qctam "BMiotheca Damajcena 'Vulgo SchamjinKentami per Aiedicum /Mhcce. qmdcm phdofiphia pojfu . qui (^hunc inter coete. tdis efiiUt nonimmcrito htcroglyphic^ litcraturic exemplar eije_s Sacco. dent . hofce ab tjdem corifcios .conce^ Qui enim Mercurij ticiilo circumfcrunrur opiinones Mer.»} Scd au- ora conclufuri^m confido. edit. emm de myfteriji. Vnde liquet . abtinde dtjpruimus .^ ne^rtjs huiupnodi hormmbus piijp putemusicontincant .alioquineniin Leclor mcncem eiiis dcpr-ciiendilltc tna. fol. mter libri . myfitcam Jniioteifs demde Arahes Authores ^uospafm allego Atque de Hcrmeticis lib. aut njequendam partum Adundo obtrtifos . tempore Leonis X. . . <£ pro- atquc cx htblwthects . de phiam inpneclHte .da[o non concejjoieos Gnoilicis editosinon tamen tnde^ pqmtttr . luti ptomde minime tnfirendnm . ^ . 2\) in prdpuioneiprmum .R pngula lucem haufi . ra Plaionica opera haiid ^eluti areajium . . trno hoc Vntcti intcnderint/Vt Aegjptia dcomata fuperjhtionefcjtte ah tnfens refufcitarent ifien certe zelo .i autcrn non alterius .'a. p. . oliirL^ curiales continenc. . lib. ex ore Plaro- his "Verbis adflruit iibros de a>iir Anfiottlcm hanc phila- temponbus poH mortem Platoms . detrciam ex Gr^co in Arabicam linguam trayistulerat y qtcam detnde diumi 'Niimi7\o- ms promdentia m gentem ijerhotenus ueumif. opponere potemnt huius temporis Cntici. ita difcretis facile piile dicis . 'J\Qmane Placo icacjue olim animas deditplura accribuca .nam. qui eam ^umemoadpcribant 3 nonnulU etiam Ammonio cmus opeprmmm Platonica SchoU rcflorere cceperunt. €} i eii Arifioteli. Hanc Abenama Arabs teiie. ex (juihus altquod .i. funcenimcxlinguaAegyptiam Griecam cranslacia viris pliilofophi^ no Acccdo ad tllam mjflicam Aroells tuxtaAejyptioium imperitis de non qmbns mmor mter moderms Criitcos contrOnerRa^^i.qiiihus qmdem no omnm^ (:onCradixerim.edl. quemfola qi4'a peilet authoritate ^-. Cum enim Gmjiici ex fu- Aegyptijpre relitjms infgnem habuenntrerum Aegyptiacamm notitiam perjhtthus eorum talifmatts m uarijs laptdihus pretiofs inctfs patet. 553 . ecii fepe . / non reuelandum rheQuram peum hancue .^6. de ' in multis altjs locis ortvl• mundo.

hruim AriBotelisnon mtiltis hodiema die fnonttmentis "Vtdere pofteris mterprccibtiSjqtiemadmoditm . non Authori. cttmfigHris hiroglhicis { prms verha animacitat Anfiotelts ijbi in demde & ^)' ' . cum Ohel^orum . ] tcxtiis .diuo in toto dmcl•tis dtcendarii>m ^ qttandam >dc^ coutentarum app£UaHtmns ) Vt vitta eorl•^ndm mt£rpretatio dici hec mmime . aut 'Numeproprio nomine con€rret in nmStatitAmmonitisSacciiSjhancgloriam &uod vero nonnullt ohijciant j nefcieqms difcurfus cji^ojdam inuemant. i• cap. conctjp .qt^€nths patehit qmdem adeo prjeetse hte. ^em thefaumm pattcis :. Mechaphyfica iam perfecimus fermocjcplicanccm cauias huiufmodi j «i^ probauimus cas in fermonibus de Ita >^) loqmtur 5 . parqiiid dc diEio Opere )pt Vt dijfi/nam (g^ . qui tquentihus poH Ccnpttim arguant . conmnceretHr edidijp .narHmquererurf^notuam fpecles . inmiij ^''^tilitute confcriptaft . 0?1 .ne dicam (?€ ammiforet alteri . Operis hmus exhibmmus) Le^ori curiofi proponam-yDtijel ex hoc adfil. liafldt codiccs»qui primoabauthonhtts erantyin lihros (?/ capitula qitando m perti'Ctiiflis monnmentis occiirrunt.Hmc quoq. Veritas per partes mspnme 'Ispmane. imo njt hoc anatomiam.- comperiat. traditam mortem . .^od Vt Lecior "^/^« . . Sed pojfijit primis nofin . adcrhendos eje. Schmatlmts applicdhtmus . Ec nos quidem nem edttio1 . nofin pgrahmr£mitt qi^dt adeo congruit primis (^f Schmatns {quas g^•aphas'vltqtai^?n nos rcrn/n in toto . peraBa profluxit dmSl•to: Vndc patet [?^ < ijs cotinuato cdtcxttt Authons Scho- ' ffanc itaque myfiicam hloohiam veranL^ >. 3 .m interpretatioiem dfiL^ pis. cliud prtefatione Uh.< temporis cjuendam in dcl•o lihro occurrere . doBrin^m attingitjVt ea exciBe comhinando huius dtSl•^ philopipht^ contextnm €'5€}3.. 5$^ j '^ '5 m ^uid . autahus to pofi { S PUtone tempore njittente pl^gij L .Arifloteles primum . Simplicis itaijue. cedere^ 'Videaw . atu tam altum . lyelpropria fiimtilationc adjjad njel > ^^ interpreti j eodem occurrentes yidedy Phloophiculis lihru con" peruaon'S dato enim non Ctt Criticorttmhmn. tollendam contextus .qU'am ab hatiil^m Plato oretenas deinde tradiderit. minime tamen mde hum liohitt^ -y e^feiConclitdi po[fd fjfero. Ctimhmt^'nodi m ciamr.jiotnmf^iemde jimmonins Saccus.^ fOet£ri<'m piilis A'g^ptiorum doc}rinam co7itinere. lihros njtfic . quodtanta .1)1 mdli operum Arifiotelicorum )fiue materi^ pihlimitatfm . Platonis.m rnos. inde conumcitur .pd Hunc aacem mtnime '^umenio aut Sacca fecit Platomcum partum effe .'^ in Ohc- . (^ " hlime opus.'! comprehen^m vtdgarii roalyphicd ex . huitisdicie Schemaxms{qt{>^rti.i htroffl•}phcam doctrinam rauorihm tht>norih^squ tngnjs permam. fiue diuinartim y ihltmj. .^ecimenhiii(cs exemplo comprohahimus lan . -> ^am ^mu.' non tnterpretMto dtci pojfit . inqu^attior primis '^ $-{.quo immortalitatem nominis comparare poterat .: hms ArtBotelis ex Platonicomm mt*l~ ad^rihipoffe . 555.

formaique diuinas inexiiftentes . operacionibuique vcriuft]ue. per . quamuis iItingenijfubtilis&:redT:i.. Si quidcm quatenus . i5tam & natura:. cellabit eius in-. qu^ habet morcs incelleCliuos necfubmcrgitiir defiderijs mundanis & ibrdibus corporis. quod ci\ compendiunL•. quomodo vircus immicticur illi maniteftacur in rebus ieniibilibus materialibus alcerabjlibus<S:corruptibilibus. enarrabimus etiam fiderum dignita. deinde finguia-^ tradtabimusj phmaria igiturintentio noftra inhoc Opcre cll contempla. philoibphiajjintencio conititui debecj qus eft contemplari vmuerfum le- docueruncpernotas figurarum adeo occultasicjuod nonaliuspoteftad fecretahuiufmodiicienti^ peruenire citradiiKcuJtatem. cempus exiftunc fub eoiamplius quod Deus eft aurhor caularu . . vbi per rationem perfe& neceilariam declaramus quod impoliibile elt fubibncias eflo . tem & lucem Item coniiderabimus naturam fublunarcm . quiiitio . .acque h^c lacencia iicuci pr^fati fumus. nec vtatur negligentia Proponemus aucem cunda theoremata Operis. per eas autemj ratione iingulorum . nonqualicacemanimieccrrajj&ignis &:aqua?aliomq-. . Similker narrabimusann-nam curpemcoinquinatamquOji &: deinde fpeculabimur diipoiicioncm anims fenfualis & vegctaciuiE. cunauiii Igicur nobis quoque cjui in hoc Opere . in eoja b e o. funt bona. iingula. &ad eum duminceJiedtiiiumreferentem bonitacem eius.\Qt\xa\. declarabimuspcr iiguras propofito ilif^ . Siqaide ocnnivi mouecur mocu eilenPoftea veroconiiderabimusmutiali &nacuraIiabeo. perintelletSuin vero medium animam vniuerlalemcceleitemquei&pcr animam mediamilluilrat naturam gencrabilium corrupcibiliumque Ec qubd opus Et ab eo iine inotU) & quod mocusrerLim omniueil: ab eo. adiuuat mukum confiderantem. deanima.& ad eu.elcmentorum. qihtndo dixit. pro racione-» (fuo pr(exisiunt fn\Qu. Prsccrea enarrabimusnaturam vniuerialem ccElijqualicer ineft pocencia .fed propter cortices expreiHonem veram eoris nonatcingimus . aiiimiiantur ei. tnoueat omnu^jnifi mumtaus fU^ folitaru centro confidcramm etemtim /w?- mefifim . ' fine mottf . " omma animantem ? an non mntim dixit . & reddemus cauDeinde defcribemus fam vnionis carumad corpora. '. qu<eddmi (gf exprejjli pnmorum Ohelifci mfin S chenMtifmorum ? interpretatio .ineo. & quod ab eo proflaic bonitas in. diccmuseciam de anima honorabili. ijitta^ ^liud porro almd h^c defriptio ficicnces hacimns Arifioteles .mfi arehetypum rerttm omnmm creandarum (g^ (juod ts differat alijs. mencemeorum> riDeum> quomodbdiflbrc abalijs. quodqi creauic ilngula pro Ec quod is illuminac intcUigencias. abi^ue fine jijc etiamfi finis a iapience nonpr^figacur . /iquidem huius pr^fuppoiitio in fcientia . nec •. medias incellectiim. Cui camen follicitudoj&: induitna func neceiTaris ad progre- diendum.qtiidaliudmnmt.quodcjue Mundus&. & reddemusdiipoiicionem anunarum rationalium in deicenfu & afcenfu.PAR>ENETICA. ^f epkome auadam quanda rertim in Ohelifco mjiro contentarum atcfue m prtmo qutdciiL^ Deum Caufariim autlioremdicic creantem lingula Aiundumjtn ah excmplaria . illi ab incelleolu.

alijsque ems proprietatihm indicata T. Itemm ckm Enarrabimus etiam naturam fubliinarem . ut Aegyptij loqmijjtar In Ab Eo.exemplar honitatis ems proximum•. vtexprimts Schematifmis patcty quidper fymholorumi aiiihus inflruuntur . qualiter ineil ipfi vis ab incelleoru. cefcrifq. ^^id alxud mdigicat quartum hierogrammatipnurn Schemat^ni pnmiihoc efiA4undum hyUum fcu Elemetarem per angulopi. runt'^. trifjrmi Dei nature. formaique dminas inexiilences. ( non . < acjudy ignt. i)arieMiem aliud mdicant formarum diuinaram ijs mextfientium 'vartctatem cjua in injenora continuo tn•^ confentmnt verhis Ariffotelts. iicuti prariatiiamus. fecunda diaimratis forma->. mores habeiices mundanis materijs non iminerias . docucrunt per nocas figurarum adco occulcas. (^ uegecabili JtMi^ree 'Oti pr^fiint. triangula quadraMj pyramides loco mdicatumy '.n^ Adundum Sidermm. -. iuxta eorundem : cxprcpe dicithisverbis incencio noftra eftcontemplari Alunduin. moderatrix omnium efi Ofiris fuhformaaccipitris-y efi. nifi apte Aegyptij per figuras htimanas prolocaue^ xime poil• Aiundum Archetjpttm pofitas.alcerabilibus & corrupcibilibus. quo- modo vircus Cosli immiccitur illi. dcclarabimusper figuras. referentem bonicatem eius . caufa caii(art^m .^guras.ita omnia addifponuntm bonumuel mahmfinem. & naturui. acri ( / .f gloho qui lucis Siderio Aiundo contmuo quam wfluit. cut )\'} diP"aicatcm & liicem ' .fpiritiis pantamorphuSitertia feipfum njeroScu ad ipfiimiOt alifjnot executnx.Jn non fib particw primum rerum pnncipiumi prima di~ forma . qui elementis . ^ bacur .'dexmente 'Vetemm hicroglyphicam doBrmam reconditam. cams Delut anima. inquinacafcjue Aegyptiji Gentorum tum honorum tum maloru.<: . hoc efi . incellicenttie. macerialibus. tn bonumylit Agdthode- PMnes.mixtis. fgna^ ferventiftroj aua vita (^fecunditas.z ingeujj lUbcilis & redli . . ad lecrcta huiufmodi lcicncKr peruenirc cicra difficulcaccm /.orabi[cs.ceu dextr<£ Dei dtgitus conceptariim difpoftcarucj•. oLii fecundum mencem eorurrL.pnfMlij fmniflrant)Ordinant.mj nam hi . (^ . diutnitatis appofte denotamr ? aue per dohnm fcrpentiffrtim alamm apce mdtcabant. fcilicet Mundo intelled:iuo bonicas in fingula &c. ncc vratur ncgligentia ^ € . . Tertto cHm dicit : prxcerea enarrabimus nacu ram vniuerialem cccli. "<€}}? dtctt : ^. quod non alius potefl: ..qua} manifeilatur in rebus feniibilibus. per uinitcitis exeplaria hahent . & quod abeo .id efi AdHndo arcioetypot ? Secundo. iidcrum quoqi §hid aliud indcdt. '- in eoNi/3»v.Poiiei mencem vccerum iecuti i fluunt ? qud confiderabimus mundutn inceliedtiuum. renim forma.perfecie congruunt autd almdper Mtmdmn gura^. qiiamuis ilc ^itque hxc omnia Jatentin.S per feum omnia moueri defidcrio fa L eiTentiali . cum amma confunduntnr) operationes innuit. (^ per animas curpes co. h^c tria . mens fecnnda rerttm in primo intelleciii conceptamm dijpofttrix (^ adaptamx .m maliimfut eorum qnci Obeiifa Schematay -- cjuo (^ Didiuidua.•^ j qmdcm Ari^oceles ad parncularia reltms refpexifje 'vidctiir autcrn—» .<6 oHendimus jntelletilriuos Dcntmie quid peranimashon. terrie. Mundum Angelicum > (jui cum fit .' ^. "vti AniioteUm non ex fe dixife.

nino definito imperiose comprehenfa pr<£cipue 'vero ah cxcelfa omnmm cum Vides igttur quam admtrahili connexione noBra h^c wterprttatio Arifiotelis pattlo ante cttatts concordet hi cirma Platoms. Arifioteles indiiiailla^aTheologi. DeOj vhique indefinita natura fnb amdfm caufcu» ter.-paucia' viris concingic Ex quibm aperte coiligttury Ariiiotelem^Platane tradticefjM^h^ imbtHnm doBriita hieroglj phiCii ) etimque fumme approbaffc. i allas nip hieroglyphicas ) propoiico noftro iufficierices .'m cx c&Uimms Mcrcurij doBrmam fuamhoMfijp lamhlichus ajperatitiQn c:^dn&ii*fP^ (jum aliquam.c. quod fecerunt vt indicarenteciam.am'yfiical. taleique aderanc Iibri eorum vtenfiles.» Patet qmque-j quodferapcr ^ m ^•^.fm. hisV^rbis €)• quod (^ ipftim : Sapientes Babylonij.m. pulcherrimum.. quaratione acMugcrenc FortTias . Je^ . iiceMim ilJorutn Sacramencum cflcr laud^ digniils.ante Alexandn tempora perditam T^eCpondco.cto.i4.quodinceil.Uicudinemquc Qoals opcicnumfuic.i4. &: Aegyptij telled:ua]is acuminc mencis incroipexerunc in- inueiitaj j^ti^ri Mundi ipecies complexi fcicncia aliunde tradica. ^«t? lamklichiis quoque demyslcrijsfol. ta. memora^ iiW^ nulio vnqua/n temporefuijp abolicamj .adhuc noii difcere exientencijs locucione reddicisj concepcus atvJmorum acccpcos mlapide§ pcr iiguras> idem lu oamibusiciencijs arcibufquefaciences.fiHt Vix vlf-h ad taniHm dontinu^ fecundum iudicarenr. ginas perlegendas.PAR^NETICA.-C 4tijiie ita Aeftyptior- rum ru.ciatai.alor^mqucAuthorummo^^t^mentls. dupiiciccr doloco ^ Brmam hieroglyphicam hoc fiextonc adjculptiiras je}!>.< mnnme djapuuiiius ifisiitHmyVt ex albhah. . optajfe Vtdftufy. quali$ conc^icio. ffrtingne dafHt taudemfateatiii. fpeEicitHr.PldioN.} Vt paucis.^.pnm6 ') . m HtrmeticorurniPytha•' goreor^^mJPlatomcorum. viii func iacis hrrniter vt nonnuili alij.ab vno aejcendit in Wii/iitudmem. (^MuonVniuerfalemhorum chaKOci^ritm n<xi(i^iYt^kaitprtfty. ^lla re- Seamdoyproutipfs hteroalyphicis ui Cohmriis . iiquidem eiiarnon aucem hnmanariaj aliquidvcebancurdotfcnnainteJle€lLiaria.. . j•»^ mp-^^^ pr^ccdentibm mc(ilcam}?itts. verbif Sed dicet altquts hac hieroghphUa do-i cQfipderan poJp:.ftiJJe perditam. mn famen ch03'^tie-' res cagnouijp. his 'Vcrbis attesiuiHr.^ eampnmo modo confdercmu:>) fed certutn efi-.(. eommfjnefin» fiim rccofidjtci•. unde aliqucmiqmcds mcerpretarectir . eif fpcirfim tradttam coH^ruatamqaeffiiJfeyVt fepe probatum efi Aleeramijero hieragLyphicam} qua^e-i ltitico}rticei (' qaodam arcane condebatitr.fiiblimemi'jp.que documencum.(it3i. vel ex ieipiis quam etiam profeffionem ipiiiibi venclicarmic. quos locabanc in cemplis canquam pan icribebancivci oculaca fide legimus.. (^ AriBotelis temporihus lam (ognofcchatur: ergo :7/} eftiic alidiximm. perqiwd vciriam ccjam_.-».<! • .e6i:usagens immacerialis creauit omiilT^ propria eilenci^tuiusiibet racionem.qfiQ}^^fi.qui coniulences eos.Ohelijcis incifa . verhn cotftponexcut.c{e principijs de^per ad poiiren^a progredie}i. illas miFandas &c aLicQudiLas.al/ vno 'videlicet guhernatdm . ctcm ntdlhs oe Cambyps temponbus quicqtiam in enodatipne emsprefiurc aufuspt.^^ z.itculesjiiijfe Pjthagoram.

y panctsfigurts integrorum veternmVoU•^ minum docirmam conttneri.^mus . quacenus pro vinbusimitcntur. & Dij veritalem idearum per manifeftas imagines cxprimunc Cumcrgo peripicianr. '.7' fid turam prosredi adipfum DetimiOpificcnkjue .lyni•• bolis inferunt maniteilis.inferiorum fimilicudinc delectari. nequ>e aliud quicquam preter opportum tdque facroriim opera nos confeqtii doient quoqtte vtaw m reffi inuentam roglyphicis ^m tur mhtl aliud cfiyi^uarn charaiicr > lebratus . mcrico & ipii conuenientem Superis moduiTL» agcndi pro viribus ofFeriint. eam Propheta 'BittsAmm^>j in adytts temvlt inljrbe Sain Ae£ypti literi/qiie^cris.(^ ijera hec 3 non aratione raaoneejuc nudajpecnlari excelstora ^. non fituri .aluperioriL)us bonicate repieri .demonfirMnu>s fttb^c<£lcist*erty adire poterity vbi (^ f9re re^erihtlium comhinattonem per tabttlas artificiose digefkis reperiety ita i. .^ fifiere pojje intelUBitali coniemplationey ea adfattores prfiiandos fe ar- liitrahantur. fecondttiorihus €^33 Deo dante. ea tamen omnia Oedipo refimauimtts. tibus. . nos ^' reconditos Authomm .obiinrre. nobis ipfe atque > «y? tempons .^ naturalt^aut thturgtca baheanty quam in medicma .ruperiora omnia. Et quamuis mnttmera Theolopcc myBcria prdens hic no* der ObelifcHS conttneat .f qucfunqtte hoc Opere prodtdimus.id efiyhie. LeBor eum. veluti Angelicis ptenvhus vicinatn vrobaiterii .in quibus incerprecandis dimitre voces.qucmadinodum «Sc natura raciones occulnas in apparencibus iormis. quaii iymbolis exprimic .. ^uod lamhltchus in aureo tllo de Aegjptioru myiiertjs Lthro oiiendit his Verbis ipfi : Imitantes Aegyptij ipiann vniuerfi nacuram iabncamque Dcoru> quoaue myfticarum recondirarumiue nononum imagines quafdam iniymboiis coaficiendis ollendunt .S L fjn hjRe charaEleres intelleEluales fiue ideales. Deo dante. quam in diumatortjs ar^ tibus yqtMm tn politia reSie heateque admifuihanday quam in chymia ciPierfJquc^ . fi quandcujue^ hieroolyphicorum hoctC' radtus lUnts doElrm<e .. €3 763 de ^^ .arttsui?do. tan^ Artadridi femtoSianalytic e feu eomh^nato^.quandooccuitamyfteriarerutn abdicaru. multerum laboriji^^eciilattoneytandem Deo duce. cxplicatu digtttpma. quatenus neque mor- tcnamferat fccu>m.£f foi.(^ doSiore^in arcana^ hieraglyphtta^cramenta penetra^e. xilundt. atqueinfaper opcenc . pr quoque nohis nomen ille DE I difcurrens vofkum TauticuSitottes hoc Opere der^tt^s qua adea ioitur it (otttm infHtutum ^ ''^) . docemus Demde quAnxm hi charaElercs in magia. efficiennam prteterea eos ^ueis vna .4^» efficiHnt rradidit hanc Aiercunus^d mierpretatus .accipe^ ienfus. ex rehui au-indam ad 'Nurnina hahennhus. ^/\. admonent infuper acqne docent ad communioraque faperiara . tn quoydifim Authorum men^oratorumenux arcanos ^'myfiicos cum w>^/(is Obel^corurafigmis apte conaimuJ. vti cum anaiogis cerimonijs €. (^ CC' 'Videan•' Ex his juar» ad omnihus lucutenter paiet. fuh authus multa paucis comprehen^eh^nt yVt p^romdc Ansloteles plttrimumhanc fcrtbendi ranonem. quam in O(dip0 exhi- .

Sed hdsc de aqui' 'u-i .Cabalica Adagmsy^BarbayoiharbartcisAdathematica Chimti)ci- cis . i. §. Sed verboricm reriiwq ite cofipncfintia maior. ^Hod deni(juc ad pribendi fljlum illum ex £quo placituretm ommbus . uocatwne 4> wde tandem de rei. dpceam idque qHafiL•^ natiiralia Aletapiryf- Theologicu.t mtlibtcs inter p cojtindimuSiHolim eos me . .cogmtionnn habcamusy ncque Authores vllos.q^a/^do. aut Dijsf idem ^ttmen diuerjam dc aut Genijs applicare . IV. S^ipe (^ maions prudcntiorijqueingenij puteniyhco potipmtem m materia abfiri^iy " mtentdta qm /^^' cultitm ncgligere .^ foita adtre.' Jsi ephtayau.t^'d tertio huiusOperis lihro expontmus. du>lg€mus .^ m te/npefime manum irn:norari.Chaldaica. mipens tnterdiim propanaPdcns. nimirum 'Vnuin ex rebtts circa quas occupatHr kaque pibmde Ofrin cum . attinet. eaqne ^aria ai^thontatef GrxcaiLatmiiyfIebraica.Sa»iartana. nec cum m eo^bwde mihi conor attmgere . minime fc penetra£e demonflraturus eH.d atnbus lUudadfe deriuarunt Grdci. vbtatte toto hoc Opere eccurrit . Aeeicorum nonij/qitequaqueLj. Sjrdy Arabf- ea. LeEloris prud ntta eritiCitata.qodv('(^ratonecoUcee}my''0^ Uiires ieretes explicare raiioneptbtiliy i^prejfit. quos non t}i^ jonte d . cmus non mcdmrem - temy qu<eefiDeigrma.nius Dei nomen uarijs . mdtctjym rebus dipernendis mfiabilis condemnare^ . nec Tullicinam ^) qndm perfciendis tantopcre elimdndipiue nec tmy/teros ftmper amplecl•mm^'ynec . . m quantuni./jQ^ maximaiC^uam haud duhie ^lus ^auo CnticHS cautllarinon uerecundabitur: impentmm fHam continuo deteaet^dum 'Vetcrum in '^uminH DeorumSed hoc aue dcnominatione defintmHj.JeffJ}pta fiabilire contendoy vix remm chaos effligere Ucmc y prcertrf'f.Armenca.po- lychromatico generi. De Acquiuocatione hominum & Stylo tdm ab Authore tuniiab alijs Scriptonbus vfurpato ^lmuocatio Jtr^ nominum ^uminum fajfim.\ JE C . in huitis decurpi Operis nam dum in ea vbertate materitey brcnipime. njt euam mcerdumy quod campos diucrtamur bus y in poeticos Vnum id femeU ' c^^re tcfiatum omnibus VoUmtiSy nullam nos linguam exoticamy htc addu^iitros. " Aiomphta/vcl Hephtayaut flatim prapoileriy ^.. de traditarum mterpretatio- nifientm rertcm do^irind i^dicitim^rmatnrospnouerint tommOpus ahonte ad calcem peruolitermty ntiqtiamre^ium .Aethiopic^. nominationemfortimr j • duertatema.Copta.Veluu m €. veritate^ au^t ja^tate > mdicare. ^/ tempore^ m~ d.<^ apenfuSydtpei^uptqe varietace ampltus inaiunty Apollme pleni ah imis Ulis ndtur<e reccp.Perca. Fuit enim Aeojptijs hoc propriiim.rKedica politias cisy hifiorica ) ^ .Ergo alcermsy i)cdicijo~ magifin verba mramus. cum enim in ne non omma mpnonbm tradita libns repctere Itceat.dgercy quainnimisreligiose in omnibns oopruare imo vcilii^s tahuU lety fiihmoaere.ad •Vacai^erit .

Jine nommeftihmdey aucexordio iihrorum conofi.! amhlicht»PltitarchiyEufehij . diuerfts locis erodottftmilmm innumerorumyqHorum pUrique temponhus editit dmerjum emen dtuifionemfvrtttifunt. ASTALLVS QhP ip. fiylo matenjs conttnuato {ioria .ferepmper -vieyamur tjuo dittis efjet Aiithor . lumentaemanaturanihil dubito.a tanti cum tta . uend(& voliiyitatem ttam volmffe ^^ ratam habere non grauaberis. continuatQ papm fiylo exarant .R.atqj in lireratos potirsimum viros propeniione iingulari . Romano C ftudiorum meorum vti particeps.i^5o. duntaxat Literariam > fed & m totum Chriftianum Orbem emo- O.a cuius benignitatejdo£lrina.a^ tandem beataeimmortalitatisfrui' tionem vnicc expofco DEO HISTO . diitinclione njlla . fepius repetita leclione expenderimui ^od vero inhuitt^todilihrii Orientaltum allcoationem prdnfamjim fecer:- mus . cimttonem cifam textns ttone ^ofMum ^vnd cu loco^ tn ijuo edmerfiUf»(^ cx hac maLfidet fufptcio oriri tn allegare coaSiifi//ius . maximanon in Remp. Jftde hi mhtl aliud j re/Iaf ut Opus felicijftmts qiii ''^'' Adec^naus AufptcijSyCHm bono DEO ordiamttr inqtio qmcaua^nli^i^de digntim occurrerity id bo7iorum omnmm LA7^IT07{I mmns Ut. confcnptistcmujmodt efl Phtarchi de Ofinde. cui proinde a vitam longam. dltusj.E.S fonte ipfo L .^.Card. diftus fuit. caufim fmjp pleriqite confnfim :iUm Onentaiiumfcribedi rat:mem. pdulo . ita eorun^em Fautor oi:Promotor vnicusjin Sacrum Purpuratorura patrum Senatuadfcitus. inmcato moliminey conatumpromptamq. efl.(jn. M.PAMPHILiVS ab INNOCENTIOX. memor ejpy vale. interdumfine fcias . In rebus EColIegio die . ^udtose . dc Reuerendifsimus D.promoardtiis c7(ei DBO3 in re tnfantium Itnguas difertasfacityVntce adpnbas VeUm-y tam ard:^aydtfcdl.prudentia. ijuod . dijfque qmhufcunq'. nobts prefiitum efi.Septembris anno Iubil2ei. Accejftt hifce alia difficuUas VI allcatione <tuc Authorum Hermetis.S.regiinen felix. eoipib I L L V S llluftrirsimus .vtfrfdatione Tranflatorum ordinemy ex cdiaijpari lihrorum ne licuerit hinc ponere non femper .i-» ltbrosfios.

ionem_» ded ucir..^.nulluninon moui lapidem \ Chronologos non Latinos tantum)ied & Graccos.nr'^'^ . Hcbrafos.ignificemiie Acgypcum d X reilituit Hic . vc nil dignius homine pucem . parentumcogicationesmorteiuipenias adincudem reuocaras. Hic Sothis animi gcncrofitate pacri minime diipar.quidum diftinetur . Ccrcc vcadquandamfaltemciusnociciam peruenirem. ra- befquepercinaciiiimoUudioperuoiui. . hoceftj MemphisDominum vocant.cladc omnibusreculis memoranda) oppi- doimminucam debilicacamquc viderec.S R OBELISCI PAMPHILII prima eiufdemin Aegyptoeredioncvfquead vltimam eius eredioncm fadariLj C §. Filioiuo SochisHicrediRcgnJjquacanimoprsclareftacueratjcxccurioni mandanda_» reliquic.Conciliji- que vltrocicroquehabitisjprimoquidem adreligionem auicam patrium- qucDeorum cultum . mortcprzuentus . tum tandc compleuit. facinus coinmiilflc cenfcbor.• paucisaperio. bius Amenophin. .£/.animum adiecic.quid circa przsens hoc argumencum obieruauerimjLedon . Anno ab Orbe Condico. ^y^^^ Meouihtam patrsmcxc. 7.Manechon jMi.deindeadpublica quoquemonimencain Deorunu noiiorcma prsdecciroribuserigirolicainftauranda. Sedenim cumita mihi narura comparatum /ic .Aoth '. Miyren. . furrexic in AegyptoRexquidamexcelfipcotoris Manuphtanomine. me fefelleric^nihjlfupereft nifi vc in aleam in hifce iacicndam ducere conacu laudem reponarrL».. «/?/. prascclias busegrcgijs moliminibus . .. cum priftino dccori& m. quam itigenium in abdiris recondicifque pocerti. {\ quidpiam huius Obelifci AuthoremErtitoremoue in tanca tamque tcnebricoia vetuftarjs caUgine adftrucre & dcterminare actentaucro .^'' ludice Ifraeliticepopulura DEImoderante anteChriftuin 1566.iuxta Hebra:orum computum bifmille/Imo iexccntciimo odiiagcilino quarto a diluuio milleiimo vigciimo o(5lauo. apud quos.conuocatis Sacerdotibus. De prirKaEreHionefaiiad SmhiReie Aegyfti. ira 5c . ^r^uiusinai^ ab exitu filiorum ifrae^Mofe Ducejex Acgypto ducencefimocircicer.quidumpoccnciam Acgyptiorum parcim DEO vindice pcr Moierijparfim per Primatum Rcgni inmari rubrorammerfionem.circa D haud dubie primum ciilimum rebus <juod vti experiri .^. qucm Euic.W. fricanUwS& Philo Am- mcnephcen.

de ernm primus DiorHm contemplator multa japienter contemplahiiiiir. Sothts hic « ty^HTe. fua.•?^'^ tR con- meditatus efljacrumhhrum .ad Zclu inauitarcligione inftauradac6monftranduJii. mam pyra^fdem erexU. nihilominus pra^tcr ea-» quQ. " facrum lihrnm fnanda~ . le- gumque a pr?dece0bribus conftitucarum accjue noticia vigcbac magno animo aggreiTuseft .AjAa iiephius his vcrbis ^j^ o-^y^ii A»\j t^i^ j^^ j. ^/^ 7>> TQi ug/uiyt ^ ^ Dijs.Ai5 ci U> 3 \f u-^'^y>^^9 Oj^^\y\j-f^\ ^^3 J^^i^ {^^i ^ijo (J^j (j<A*ui? w*>^.J i^sj-i *•>-«*•^ > ^ . Terttus 7{exfutt Suphis^meltus Sothis) cjui ma\i- Cheape dicn ereSIam. ' faSlus o^ A. Atq.vt & ipie facros libros vndique conquifitos ftudiose peruol• perec. in ad) tis confei uatarunu Primo quidem. . m didus dlis erexit multas acus Pharaonis ..quemlib. Manethon apud Africanuminfragmento quo<^ ^-^ «'« c*• •}'•£ ytvou^yoi fjfniraawr. nam &: lcmper ^umSacerdotibusconueriabatur^&arcanadiuinicatispriE costeriscantoiludio rimabatur.annts regnans *><-> xitmuUaspyramides (^imelUge OMifcos ^ jiue (juodi4eM.erexir. .ubelircos.in exemplari purc . habentur in Sozomenis Eufebij folio 1 5 .vclutiiclid quodam aulpicioinchoanda duxicj multosicaq. erexit apicisiublimitate curoprirnis ipeotabilis-.i.3.prtecepit Sacerlihris facriSf dotihus 'vt n^tarentqttidcjud nuenirent de diEius efl amicus Deoru.65. (^>^^ ^ '^ JtJ 3.^. Sauthis 'Viro T{ex Aegypti jcos. Ecquamuishajcaddudlarenimoniaad inftitufumnoitrum ftabiliendunL.tum hicroglyphicai ^gypn cladibus fere abolirae dpdlrinaf/um potilTimu Obelifcoru in/laura- tionejConiiUo.rerte Plinio. cortfcrihere . amicusDeorumnuncupatus. fapientia? verum anciquic quam fymbolum jcuius&argunnentuml. J{ex religwfts incidn /'« myileria diuinitatisy^.qt4em'TJeluti ingentispretij Qu? paulo aliter rem in Aeg^pto exifierts . itTa!\gi-ro •}$^4 . 6 ^. quosoiTinesjpartiniSupremo Numini. uitconfcrthi. partim patrijsGenijsdedicatos. cjUAm Fierodotus tcrr:plator pr-ttj ^ »^>(\ ^($ )^-oJC. &: haud exiguusj tunu charaClerumiacrorum ) vfus.myrteriorum .> (j\ 3$i \iy)-nfm -22^ ia-aa•/. c. : Ex quibus nominus. . in tanta vciuftaiis aby flTo abundc lufficcrc poiient. oboculos ponimus curioiiLeSothis itacjue hiice agiiatus coniilijs. tum patriorum rituumj confuetudmum) . a iupremo Numine molimina f^ioris praeienshic nofterObelifcus Pamphilius vnusefl:. aliofqtiecomponicuraret. allegamus. po/fideyam. id cftj - ^fmt .gx^Mc^AAjh a^lsj tV* 1•>•^ •* . vna cunu filioRamefle 8 Obeliicosin vrbeprincipejquasacultu Solis Heliopolis di- lilafuitjquorumj&hiiioriamcitacolocodeicribiinus. fol.a Manethonc recefica.^ monitis iacerdocuij encs quosj& iacra Hermetisdelumis arduifque myftcrijs voluminaadhuc fupcrcranc.*.S fiicinter alia R toc memoranda.inde hocita eireexprefse docec » damBibliothecaePereifcians jin quoitahabetur. cjui jra^nt dicitur auud zyieppt^os Verum ha^cexpreiTiusadhuc defcribic Abe^j.

• Sothis aucem ex citatis uthoribus Obelifcos iiios fupremo quoque Numiniagnuni nidicauerit. /iue canis iedencis veluci fyngraphamquadam.jo.te ilturn caPiU efl.6 6.ternoftrum./]uequodidemeft job ragacitacem in inuenicndisrcbus admirabileirj.hancmeniuraobcjneacpra. 7{amees autem. vt&nomen fuumj&facrie diiciplin» Authorem. 1 Aliaargume. qui '^''^°^• in lacerell. caniculare iidusi cum enim .inter vltimoscharadlerescirca baun Obeliici hgura cxhibeccanisfedenciscufncruceanfara) quodhieroglyphicumcanisliidisj iiueMercunj incoElumtraslati fymbolumefti celte Horo.vbiprius aliquaad maiorcm diluci• dacionera pra^miiero Sciendum itaque eft.0belircos. fi quiipiam obijciat ) ab alijs Regibus hunc Obelifcum rei erigi po- huic obiedioni facisfaciani. . Sothis Sothi incer translacojfacundonacura? Gcnio tucelariercxic j coeliccs. fua dedicaiTe moUmina in reliquorum Obelit- corum inrerpretatione oftendecLir. infolica)&: regia magniHcentia digna monumenta > cuiulmodi pyramidcs . Sochis vna cu RamaiTe filio coadiutoreregni8.can3 dicebanc)airumprerit) in tnemQriam iadimfine Obcljfci iignum Sochis.inde demasjpalmos cotinec. hi So. certe inde nobisarguinencumiuppediiatur. aiTeruiiie Vides igitur Leclor non iine rationc^ nosadatSos hscc Quod tuifle . iiue iublcripiioncm pofyir. Quod veroad menfuraicongruentiam 3ttinec. Genium fuum occuke proprioiuonomineiniinuarfc jquaii diccret. gnar.quomilliin palmos refoiuci 96. Sothis Rex ex Mercuri. hunc Obeliicuiru aSothi eredumeiTe. akerum men-iuracorreipondelii menfui«a Plinio traditaj.Meridion. inquk yt. varijs in lo- cisprobatum fuic. $crummaeiurdem in ijsmyfleriainrculpierir. Obelir.(juadraoenitm. alij 'K^gun in fupradicia nfrhe falicet Htiiopoltana Sothts quatuor cjtio na• 7\s- ero (^uadragenHm oElonum cuhitorum longitudineerexit .antequamiilamoftendamusjpriinoverbaPiinijadducedaiuntl. kaq.airerere cogemurhuc Obclifcu eundem eiie^quem olim Heliop li erexerac Sothisjvide Ledor iol.PoiTfii. libris Ijceras rij iacrafque diiciplinas in'iauraueric imo Nomen iibi ex Mercu- nomine(quem in caelum ttanslacum iub figura caniscolcncesSothin. qiioqueitnapotiiEmuninoshuncObeliicumaSotni crectum ad credeH* .adcredendum. Tertium ipfa eft Obelifci Syngrapha iiueinicripiioi Priusitaoftendoj cumenim hic Obelifcus iolus inrer cceieros Roitiie fuperliitcs fupreni? diuinitati tahuncobe tStumr**' Hemphta iic inicripr tusjVtfuo loco videbicur.ferepalmoru I6gitudincmad«quantj&:tocide noli:cr Obeliicusjii 4. Sochisdicicur) .c.&iumina triformis Diuinitaiis myfteriaexhibeat. nonoina_» RegesAegyptiosexfummadiuinitatisarabitioneailumpfiire. ijidemq.S. Deorum enim .L ^ S C .1 > • L . . Reges Aegypti potentia inclytos nonnifi ad maxima .partim48.dum mducuntiquorum priuscft ArgumcntumObeiifci. vbihiecomnia iufius prolecutiiumus Sed procedamusadhypographe O'<othu ance CercehuncObelilcu aSothieredu innuitrubicriptio Obeliici . behrci: GriEcis ^'^ id ert.cubicorU)partim40 cubicorG.Cum icaqinulli alij ex Rom.

quos Romana poren- Vrbi inuexir.Romano iam fubiugatam imperio amandaus. tentia: viribuiqueeorumproportionatisjeredioniintendiiTc. velutiadmiran- dum quid.crexit. Scfoiiris.tum apud Aegyptios.& Meiramu minores erexiiTe. tum priuaris hominibus reli(5lSj quos veriiimile eft tantis diuitijs & & potentia inftrudos minime fuiiTe Regom vc tam vaftas > fumptuoias moles e montibus eruerent. d:oribus.eorumq. quilibecprudensfaciliusconiedurarepoterit.neque Pliniuin quadraginta annis poft Augufti tempora Mundo illuccfcentem ea lameruc.erea:ionecelebres. ciim enimindefeilusilmiliumrerumindagatoreiTet} ijs.Vnde & fabhcashuiufmodi iniolenres.qui tam ab Aegyptum luilraranr^&translato Obelircopracfencesfuerantjtum exlibrisipfisjquifortenobisignoticuncteniporis exfl:abancj fingularunu rerum exailam notitiam haurire potuic lieramobeftoribus. > > na- tiones in fumma admirationc fuiiTe Imo Imperatores Romanosjdum maximorum omnium quos in Aegypco reperire poreranc Obeliicorum. Vt proinde iam non mirer.facrarumq. quem Senneiertsum Plinius vocat j Flaminiumj. Dubium itaquenullum eftjhuiuimodiram memorabilium operuiTL> fabricas nuUo non tempore. cuitl.licerarum rsrioneinformationejquem admodum rent . Campoinarcium)^•: Saluftianu. Nuncorius quem & Momphencur appellamus .quo'umingens vbique locorum paiTim copia repericur . quam ego vel multis verbis demonftrauero . queminCampo mus- Vaticano a Sixto V. antiquitatumque pcj Aegyptura.idolorumque hieroglyphicorum. deCornelioGalloScraboreiert^accepcamj pofteritati configna- neque enim haec abludunc acuriofi Augufti ingenio. minorum folummodo Obeliicomni) vci & iimuIachrorum. quantum ex omnium iiculorumHiftoriciscomperirclicuir. in Lateranenli Campocon• ftirucum. & . erediumnoftnstemporibus iufpici• Pfammircaus.animum probenouerit. quantum fieri poilec exadam de Regibus rancarum molium primis Ere.minorum ver^ crigeniiorum cura tum Sacerdocibus. iecundam Romaeredionem moliunmr hocprajcceteris fummo quoque .iiucLudouiiium Simarres vero Epiues.geftis.operibus vidclicetjpo^iuiobdi icoserifunt. primo iibroprobacumfuiti RameiTes vcro om- nium maximum.S R > lamidcs & maiores Obelifci iunt.Hiiloricilibrisinfertas. erucas iacris Iiterii infculpcrenr infculptaserigerenti led hiec propriapoccnti^jambitionis) gloria• taliiatiiiqueapud poileros coniequendic. quorum Mifraj Hermete. quemetiamnummiramur. immor- fuperbiflimorum argumenta fuiiTc ci ioli conftare potcrifj qui excelfum horum Regum Aegyptiinportentofisbarbararum molium fabncis.eorum Obeliicorum. ^( tia Faerunt aucem noaem Aegypci Reges . tum reliquas Mundi . &: omnibus ieculis memorandum po/leritati coniignare voluc- runc.animum ac]ieciire. PriuarosautemainpliorisforrunaEhomincs.eum tam in horum Regum deicriptione cuhofumfuiiTe. . ftudio curaiTe rcterunt ritiaclarisin Audores > vc viris hiftoriamm.

anno ante ialutis aduentum vjgefimoodauojproCaeiare^ mentis amplitud!ne. II. De iecunda Ereciione faoia Rom^ ab Antonino Caracalla Cafiaro. iam patuit ipatuicetiam. Macheraiiuegladiusab Aegyptijsdi£tusilt.iulque deque vertens omnia. Acgyptusmonumentis iacris viduaraluxicadtcmporalmperatorum Romanorum jquorum primus Auguftus Aegypto. qui.& curaCslaresper viros dodos inquincu rabantjdirceptamus. nifallor parcc.cuius cxemploinilimulatiruccedenresordinelmperatores.Qua:cumicaiinc jnihilaliudreftat. i & §. fuo loco dicetur Hocenim locotanium deObelilcis Komanis.& epigragh^ hieroglyphica. quorum Eredloresprinios. PofthuncClaudiusduos cx AegyptodelatosanteMauloIa:um Auguftiauifui. alcero a SixcoQuinto filio m Exquilino Colleereolo.inagnaiTL. a Sothi & RanieireHeIiopolierid:orum.acque abhocrempore Sacer• dotibus?parcimexulibus.fummofl:udio. vnumquefuiileex 8. conftcc ramen > Sochin vna cum fmiTe ObeJircorum erectorem .Abenephio & Plinio. finguli iimile quid- piamadnominisimmorcalitacem confequendam attentauerunt poft AuguftumCaiusCaligula Nepos.parnmoccifis. . iiL» Vrbem infoiicoCsiareaj magnificenti«ipecimineduosdeferricurauir.ad nouanu ObelifcorumEredionem animumintendicjiniilis viris rerum anciquarutn vndequaqueperitis) qui informationemdciingulis accipcrenc . vt proinde non immerito ? teftc Plurarcho.OBELI5CI PAMPHILII. fecitObelifcorumftragcm . <]uam bafis lateris meridionalisaperce docet in Cacis ledentisiiue Sochis fymbolo. Exhocitaque diicurfu jclare. niii vt hiftoriam rcquen" tem pari paiTu profequamur lifcos reliquos Pairphilium. Cum icaque interre- ceniicoseredoreSjSothis RameiTe fuo 8 non compareat. in Romani populi poceftatem redacl^. hunc Obelilcum vere iiSo hiercdumeiTe.annopoilCiirjiiu 57. DV R vci prima Obelifcorum in Aegypto fada ercdio V I & facrarum difciplinarum vfusj vfque ad Cambyiem.Obeliicuni Nuncorjj .mcdo fubterraneo ad Sandlum Kocchum . Quinam vero in Aegypto iiiperilitum Obeliicorum cre<ilores tuerint. crcxic. cerce patec Obe- Barberinum jforfan etiam SaJuilianuiiL•) & Campomarnum anulioalioj quamSuthicredos j cum alionimj pra:terquam memoratorum Regumnominaab Authoribus non ponantur .quod&ex Africano. Ephies vel Aphrius duos raibs 5 quos Claudius Caeiar anre Maufol^um Aui fui Auguftiolim erexirj vno. dclatum 5 in Cir- "" " obc-iirapam coVaticano nouiccraieerc>5lo. NarxL/ ^^^^^^^^ maxiinum cx alios Aegyptoinufitata nauis formajquam infra defcripiimus .conii:ituic .velexipfiusargumento. vci in > pfimo libro narratum fuit .

Romano NNO f\ fecucus vt itaque i649. Vtrum vcro did:us Obeliicus a dido Imperatore ex Aegypto tranbiacus iitjVirufn iam abalijstranslatuseoulque finehoc apotheofcoshonore inglo rius pcrmanierit. hunc noftrum Obeliicum Pamphihum in Circi decus erexir. paiTuum intercapedine difficus .is tandem.m Romae faperilici- bus . incegerrimiiS)adCalkaPr?corianain locaiObeii. CB N.atis. veriilmilecameneftjeumadpraedeceflorumexemplumjvnacu alijs inonum5Fuic aurem Circus Caracallae omniuiru tis eo ipfotempore delatum eiTe aliorum Circorum quorum nonnulla Roma? adhuc ruperfunt veftjgia_» > . fcaereligionis vrpore qui pri- cukufquc diuini myiLeriajorthodoxa. monumenca^ Obeliici quoquedtllinauitcreilionem. quibus Vrbem cxornauit . glorioia vrbcmiam diueribrum Poncificuir) pubiicis opcribus fabriciiq. religioni haudquaquam abfimiliacontineret.quivti eitiudicio.nus Archie- pilcopusRauennas.priecaitensiand».SapientiirimusPonnrexINNOCENTlVS X.!ntraduasmecas.&: prudentia iingulari. ab I Pontifico . llragis fuicepiffet. .a.phi' Imm imitulandum duximus.iiucSculptori£E.fere ^'' vjii Ardeatina. opera fatisdemonllrantjpiEne rupparem cenleo. quemoIinL» inCircoiuoCaracallaerexeraC)quemquea dida Ponrificis iamilia Fa?r.mcEnibusvrbis millci In hoc icaque credus prasfcns Obeliquidamconftitucus iniignima• .S" R crexic. multiplici fua fradura lat §. familia 5 ad fuprema veitigia-» afcendiiiec. perlpicacitate ingenij iingularis> quem MichaeliAngelo Bonarot?.quantum oilendic.noniinediuinaprouidcntia.partim fQEdederorm.s.parnmterraobruti5. & ipic_> iplendorem erigendisoccupabacur. De Ttntia Ercctione facia Pvomse . fplendidiflimis eximienobiIitaram. calla in Secutushunc ducentis&duobusferepoft annis Antoninus Cara- nouo quem ad Pr^toriana Caitra ftruxerac. In totius itaque machinationis diredore deputatur Reuerendillimus & lilullriiTimus Z). cui fidelem manum adhjbuit Ludo . Lucas Torrcgu. Ta/r/fjhtlio'ur?i Cum non ita pridem ex glorioia MundiGubernacula .veluc MundoSol ia liicus a Barbaris> fiuc cerrae mocu temporisjiiue verumfucceiru ieftateiulgebac.iecernitur-. inreralia>qua facra quaprofana) quibus in lubilei Inicisjraque vltrocitroqueconiiii. in noiira vfque tempora piOitratus.uarebus huiuf- inodimexccutioneindeducendisvjrianeperidoneusiln Archicedum veroieligitur LauretJtius 'BtmtTius Eques. Circo . obSi? excellentiam fpcdits 5 vti nobilillima eius .anno poft Chriiium Z49.iiue Architeotonica: artis.nouocumularet ornamenco . prajcelfas dignafque Pontificc co- gicationespedore voIuenSjprsdeceiTohs SIXTI Anni V. ramecii ex geftis Caracallic deprehcndi non poiTit . III.

icotam deformato integritati iuae rcftituendo Difficultas non exigua or lebacur in . qui quadripartitamMundifaciemiymbolisiuisgraphice cxhibcrent. diligentia & finceritace pcr Al. vnicofaxoeminusintucntibuscor. Locus frarernar glorir ftfeniius ariHuUtor j deniquccrigendo Obeliicooporcunus deligitur oiim Agonalis^Cir<:i nomineiniignicus. dumj parces parcibus /ine vilis fcrrcis retinaculis tam fubtiiitcr cpnoexuic > vt ex . Pamphiliorum Pontificix familiai Palacio illulire.b«ecJi. crarcribus vero ilucphialis yquasbrachioilringiint.pra:cerea irequeI tia populi nundinifque celeberrimum Rebus itaque hoc modo prudenter difpoilns .ne dicam temerarium > ica pofterius Obeliico.itaalta quoque. impoHicur i^^nf"''^'"' litatem . InteYeifuridauienci f molc ex imo ad extimam vfquc ierras tricenum pedum altitudiQem fub ouali formacmergcnce.Antonium Caninium pricflitum iic authencica teftimonia operi fuiiixa docebuat . & deinde infculpcdatraderej quod qua fide. \\£c Obeli- nonfinefingulariDeidifpoiiciuneinuentarunci carinoD poflent . Obelifcum riipj-aiantem in rupis formam cxcauatum In rupisvcro quadripartitislatehbus totideminleri voluitCoIoisoSjVarioiymbolorumapparacu infignitos.Meumporroerac ngullsuahieroglyphtcageul- na exantiquis fragmeiiris excerpta afsignare. . fideliter reponendis velfupplendi eranc proprio ingenioexcogifatijvelrelinquendain ObeiiicoipaiiacharaiStenbusdeltituta. quorum prius vci difficile. cura. Eluxit prstereain coagmeptaqdis partibus iingulare Archiiedi ingenium.aliaparergaadreuercntiam & ornamencuin moIicoqGiliandumpr^parancur Nam vc celet^cjrrimus ia* vrbe locusiniign^qa habcreccumrplendoris^ornaniencoconiunclam vtiiuperficicni in . in conftitucum locum transfercur . Ec vci moles oppido ponderora.fandamenra veluciiure gnifico .qui in varie deforma- to deeranc.fedus viderccur . dumimprobo ialie labore teritatur jtandem 'onnnia quod ad vnumfragmenca. hodie forum Romanuip in Vrbis medicuilioilcumjmaLudouicas "Berninus fracer . mox Obeliicus iru quinque difiraiSlus partes e Circo Caracall» iummo labore erucusjchatnulcis cylindrifque impoficus j ergatarumaliarumquemachinaram varia_i induftria rra<ilus. neicio Nam hi quam turpitudinem adferebar.Itaqueab Antiquitatum illa pericis viris jexquaObelifcus erufusiuerat.eiFq(ituEn verumcum vc in icicorrcipondentibusiaciebusiinclumma defoririatione apte coagmenert. placuic 'Beaiuudiui fu<e cxalrare. quibusimponerecur.o o- alicubi terra obrucas latitarcjnefcio qiiibus indicjjs inducli credebat. impigre deiudatur charaderibus. Transiatio iiio poftulabat } quibus iaciendis fcede dum itrenue iniifticur ijs > interim in Obeli. prudentia Ari. corum locafrag- menca cxcodem lapide Pyrite fingulari induftriajniertajObeliicum lur incegritacireftituererit.OBELISCI PAMPHILII. nouo icrurinio explorareturjiiquidem partestain nocabijcshauddubieeoderaiocoadhuc iuafum fuiCjVCcauea liwgrat. quadnpartitus aquarumfluxus vcluti perialcbrolasrupiscacadupasinlubie(Sam rupi vaftilsimam conchamiue cundo .

-" "^ Jv.':--:. Supra hanc icaque rupeni rnpiici bafium iul citnecoPyraniidii(vti figura prxcedesolKdiciiubilrato pcrpartes qufttu*-•:' Ergacarum ope Obeliicusextolhcur. cundo murmurc ftrepitu<jue prgcipitarerur Guius quidem iniignetr? jymmecriam dum bxc ediaiuS)Vti necduni omnibus numeris ablolucain iicnei^ucapponerelicuit. partchstc lcgitur inicripcio. . INNOCENTIVS lACENTEM FRAGTVMQVE X.^GYPTIO QVATERNIS FONTIBVS AQVA VIRGINE DEDVCTIS IMPOSITO NATALI DOMO PAMPHILIA MAIOREM IN AMPLITVDINEM EXTRVGTA AGONALE FORVM AMPLIFIGATVM EXORNAVIT VRBl ROMy£ MAIESTATEM ANTIQV/E PVI-CHRITVDINIS . . C 1 V S - .& celericare engendam aptiiuraum Numos vero quos INNOGENTIVS X. OBELISCO . ' HER METiCVM OBBLISCVM SOTHI REGE HEtlOPOLI EREGTVM AB IMPERATORE GARACALLA ROMAM DELATVM iNTERCIRCI GASTRENSIS KVDtM"^''^.^ -^•s • -.S R .RESTITVIT. «nsrn Abacr Meridionali in .'.Ex!patte t)nentaIiObelifci poiita I .meidi voiuit ) hic ad poilerorum memoriam appoaendas duxi . in intermcdio Abaco . P.in£3 Ex parte Meridiortali Obelifci . """ ' M: 1 .'• u: . EREXIT. INSTAVRAVIT. Srruduia iiue pegma huic operi deftmata tuic Archicetli jnduftriaiingulare. ad pofteromm metnoriam cxcudi luilit iri citarafiguracontemplarejinlcnpciones quoque? quasObcliiciabaco.M. P.'' AD ORNANDVM ERVDITIS ^GYPTlORVM MYSTERIIS AQV^ VIRGINIS FONTEM TRANSTVLIT.& admaximipondcris molem fumma iacibtate . ba?c iuit infcriptio.£MVLAM '' .--.

& Quarta demum Inicripcio Lacus Fori reipick. Tandem in Septentrionali Abaci Obeliici infcriptio in parte vltima . I C I V S . infcriptioni. AMitNAM SALVBRITATEM CVM MAGNIFICA ERVDITIONE CONIVNGENS LITERATVM HERMETICIS ^NIGMATIS LAPIDEM AQV^ VIRGINIS FONTI IMPOSVIT AD SEDANDAM CORPORVM ET ACVENOAM INGENIORVM SITIM . iDger.Mundi plagasjfed medio tcre quadrante a genuinis plagis dificrunt>ica vt anguli Obeliici 4. L II ! Abaci verd Obeliici Occidentalis partc.Iacobi HirpanicsNacioniscelebre. Tertia Infcriptio reipicic Plateani Alccmpfianis Collegij Germanici icdibus illuftr era. tedlusaccommodare dcbebat.idrum Lufus^quorum hic nonnullos apponere placuic. . . prima quidera In^ripcio hterisl. in Obelifconon perfede reipiciunt 4. refpondetquc infcriptio . haec proponitur infcriptio.Eccleij4S. Fuerunc prajcerca & aliorum quorundamin tam nobiie j & conipicuutn ofus .L S C . videtur hunc ienfum SVPER MONSTRA ^GYPTIA AVREA INSIDET COLVMBA SVPERSTITIOSAS SECTAS VERA PACIS HOC EST QV^ CALCAT RfcLIGIO OLEAM GESTANS VIRTVTVM LILIIS REDIMITA OBELISCVM PRO TROPH/iO SIBI STATVENS ROMy£ TRIVMPHAT. Atq. Atque hx iunt inicriptionesj qua: quidem ob fitum Fori.Turrianorum. Fori Latus Pamphiliano Palatio confpicuum rcipicic . quam olim Sothis in hoc eodem AuftraliObeliiciLacere hicro. . c 2 INNO- . quaj in Laterc z.Vriinoruirique refpicic Palatia. Oricntalis. diolis plagis ferc refpondeanc. Inicriptio vcro iccunda. . Auftrali Obeliici continctur. glyphicaperegerat.ad qucm ic Afcui.

Dum ineunteexpiationis admouet J{omay 'vel tpjos Aegyptium Ohtlifcum• Jais Fontihus Solts dtgit&s Ittnrare Aquit Virgmi potuit. ^uatetnis Aqna Vtrgims jontihus ad ornatum. . i>oc f i? .1 . Vhi certahaturolimmpHluereinuncin aquis ^tio luditurj gratas temporu• T/ices p fuhlimius erigit htc Mewphisiio fuhmifsius 7{omam adorat yirgo j^omana dorfo candide TSltgellum Aegypmm gefiat ad nundinas Acque hiccftOBELISCVS PAMPHILIVStoti rabilis. .| . omne vero bonum.:. feriebar. . i:: ^^*•^ .qua omniu oculos> animofq.^ commouA Vrhis apertis.qua: fururuspoftericati memo Rom^ funtmonumentorum. peritorum iudicium efto . .3c ornanilimu) nihil deeiTe vi^ & rplendidiifimirjcui quidem ad abfoluram perfe»aioncm debatur.^ .ma~ gmfcentiam PontificianjifuperindttElts '/{egumAegyptiorum arcants.•.:.& laude dignum placuitcenuitati commitcere } <n:us iim.dixi.^. omnium eoru.:.fi quid maticum ? mucilum & imperfcdlum repercrit Le6lor>id folum mca? infufficientia:.-> .> C Qumanno effuditflumos S inSiaurand^^ iuHitu f^cro ex antiqni Paradifi .Soli bonorum omniuLargitoriDEOadfcribat . . vclim... CHRO- . 1 ^^ufcyper • -. /» ^..s A<ju<efoiite (judtuor re- «/?/>/^ jpecimen exhtber.-. S . -feculm» I e I V S .liijjii.patefeat I C \ I V S t^armoreo AtjUceVirginismonumento Aegyptiorum Obeltfcum tmpontnsymeta m fofuit2{omaru Magmjiccntite» : . vera certa) fidelis interpretatioiSVy£BEATiTVDINiid muneris & quo quidem munere > quomodofunluiTa magnie anima? vc pocui j & vc incencatamhucurqucargumentumfercbatiexequipromodulo meo conarus ium iin quo. ii ^ <^ ZJirgw-. . vt fupra <]Uoq.nifi hieroglyphic? Liceratura:.

andiiocusreJiquusciretporsic.^vCenfucceisioneni continuatum forinus vocatj vti Qt Mundi immuratione impcruium. porum tam^xaita dcfcriprio. curnculo dcfiniinus. Tertium verd oprima tem- rationca Cenforiiio vocaturigoeiiwV Ad huiusenim initium. Seculorum interualJa cumorimis die^na funt confideranone.Oj>t. verancamen ^am<hoc negorium chronOgraphicum practcrea. . ^." aternam filtoCham^^Ofquead INNOCENTIFM X.Max. . 8c non niii anaiogica qucedam Juxfcriptoribus vertarisCUmiIlue. Tametfi verdex Arabum raonumentis aiiquo modo oitendero pofsimus. ante diluuiuni QbeJifcorum iiue Pyramiilum creclione in fuiile. AJtcrum diluuio vfqi ad Oiympiadum inirium Tertium ab iiJeaeorura Rege IphitoOlympiadum Authore ad fequentiuiii fecaloruiTL•. quod iibi perfefte Sc exa6le refpondeat .annorumrpatio Alrcrum i6zz. quse prsefenti hoc oprre. Tertium ad annunl hunc noftrum currentem annorum 24Z i. vt de rerum ab Hiftoricis tradirarum veritate nullus ampliusdubit. in hoc quicquam fit. aulpi- .lViusme- lioreshuiusremporisChronographos Saiiaiium 6c Tornielluin-a fecut. Primum eft ab Orb^ condito vfcjue ad diJuuiarn.iji05^. tam diftinfta reriimin orbe geitarum notitia exbibetur. vc neq. Primum non immerico «cA. iam tradrta iunc^in Oedipo ex profeilo dilcutiamus. nifi quamiacri nos codices docentj reJiquit Alterum Deoram Dearamque fabulisita confufum. eumad citaros traitarus coiilalnus rcr mittere vifum iuit Quare Ghronologiam noitram bonisauibus j . J^omtmfque immortalitatem pepererunt ijraim . ne Lciiborem mukipiici Authoncacuni alicgatioiieconfuadercmus. '^^^^RIA ^ ligandaum deiiderio acceniis aiFuJgeat . quibus tanquam in diuerforum^ Theatrorum apparatu humani gcueris hiftodse t^ res geftee fuerunt exhibitse.€xtenfa.CHRONO LO GI REOVM) CJESAKYMy PONTIFICVM ^ui Obelifccfrum ereBione fthi apud fofleroi famanL^. ita nullam quoque poileris rerum a primieuis illis IVlundi hominibus geftarum natitiam. Pom.

ACondito Miindo. .

Idololatria cultus.<S:Chaldaeorum eruditusfuic Q^lojes 80. tefte Philone inomnifcicntiaAegyptioru. Obeliicos hiero- ^lyphicorunrdoftrind illuftres Betfaines. ftudium facrorumque anirnaliurn_» quoque Theologia' vti Sc JVla. thematicarum.quo tempore IfaaCj iacob:.teile facra Scriptura j in vxore accepit. annorum.alijque fimilesinfimae clafsis Jiicijcontigitqueferelub fine vitae i*absejanno Ortvis lofcfhi Pacriarchae QbeAb- a^lors lofephi morte itaque Abraha? vfque ad jortumMoyfis 251^ anni a morte verolofeph vfque adortum Moiis 175.lorepKus. annipr^terierunt.lVlerramuthifidefunftis/ucceflerunt alij Reges. Mori- . '"^' /cyif ortusinciditia aiiauiB Mofes 20.iiuein VrbeSoliserexerunr. ]VlirraimOjHermete. Mediceas. Authore tierniete.ii vJloalio. bi probabitur. hocmaxijTie temporuni interuallo.cuius filiam Afcenez. vnus fuit. educit filios ex AcgyptOjCummaxiiTia Regiii clado. 6c Phiiofophiaeiecretions. Ifrael annorum . quo.quirra- ditam a prsedeceiToribus doftrinanLj L•icogIyhicam totis viribus promoueruntj VndeSacerdotum ordo.Cuiufrnodi iuxta noftram ieilimationem funt.Monticelius. Mahutseus.jE jL S C ' L im¥il6rtalitat^mqueconiequendam_». rurn Putipbar Heliopolis Sacerdos. lebres cum reliquis duodecim filijsceMundo fuerunt In ^gyptOj .viguit3 vtali.

quem Amenopbtin appclJant.ex Graecia in^^gyptum fe contulerunt Orpheus. praeter illos. Erexit autem oQ:o obelifcos Heliopolivna cum filioRameise. tbrj &hieroglypbica?'doe:tin2e commcntator BitisFrophetaiPhcinix quo- que 8c Cadmus ^gypti parrias literas phoenkibus (ScGrsecis primi tradiderQi:.qui anijno conceptam a Manuphta Obelifcorum erciTtionem magno animo exccutus eft.anno • '-7Si ipp7 1297 Hoc codcm tempore fama doilrin^ ^gyptiorum reflorercentis. alij ad Manuphta Regem. quo- rum hic Obelifcus noiler Pampbilius vnus efti Cieteri verd quinam fint . Troiae .ira_. vti Regnj.maximum Obelifcum. Obelifcorumque primorte mus inilaurator fuit.fuccelibr patris. G . Q^anuphta Rex» hoc alij Dominus. Moritur Poft Mofen Rcgnum hauftum. qui incidit in annuni 1166 quem fecutus eft ^ Sothis fiiius. iigypti vti ex- . vfque cit Memphis Amenophin. Thebis erexitjvidelicet Latcrancnfem. Ampbion Vixit hoc eodem tcmpore Sanchuniatlion Phoeniciarum hiftQriarum pcruetus Scrip. Linus.584 908 1469 facro- rum ftudiorum iafturamfecir.Mufous. itamaximam quoque Antc :^.poil: mortem patris Regnifucceilbr. facrGe doftrina? . quos vna cum patre conregnanserexit. cir 1336 jRiiw^^fjfiliusSothiSjNeposManuphta?.'• |'ACondito ADiIuuio/ Mofes Chriftum Mundo. fuo loco 8c tempore tradeturj contigit autem haecObelifcorumcreftio annp citer.anno Moiis loo. omnium quivnqqam faftifunt .C R ' L .

ObeIifcos ere- confundunt hunc quidamcum-i Sefach. . id eit . quod hircum facrum bic magni animi virj&acerriaius hieroglyphica? doftrina? promotor. 5am uel j iloret.HeJi. Lycurgus Salomonis incidit ia-* 3020 Floret. Marres (ef Afhres Reges ^gypti. corrupte Nuncorium vocar.iedrafumi vixit tepore Dauidis. quorum hunc alij Vaphres appeJlant cuius literas ad Salamonem extant lc^ f cun- .Homerusiloretp dc Hero- cum dotu5 2986 R^egni Imnum annum. vel vt aJij Simaiidioi fignifi- cat autem. duos. perperam .iimu]acra. ^roi<ieexcidiumiacioitm annum_i. filius i>efoftris quem PJinius .pra:?ter innumera fabricarum mirabilium monumenta-*. P47 IZp2 II02 Stmarres Rex Aegypri.Obelif- quoqueerexit. SeJoflrU fiue Seibiiris . ingentem ObeJifcum. iiue Smende . templailabyrinthos. Rege i^gypti Proreo cum Alcandra™. A ConditojA Diluuioi Mundo.» 71 1215 II79 jSgypto praefuerunt. germen Ofiridis. '^ i8p3 1237 157 Momfhmcur^ id eft. Ante ' vxore .PJinio tefte. Simendcs vt ex diitionario noftropatet in Jingua^gyptiaca idein. . atrafum erexitj forfan_» mortepraeuentus eundem liccrisinfignire non potuiti queniCaius Caligula C^efar Romam deJatum inCirco fuo iVaticanoerexit Vixitautem anno. Regum potentifiimus. vt in ferie operis videbitur Vixit hoc tempore Saul . Memphis Doininator. omnium quivnquam. quem ego cundeni eileputocum Simande.OBELISCI PAMPHILIi.

^ropus. Tbales MilenuSiStefichoruSiSappho^Phereci^es. initau- rator Rex itlseorum Iphitusj incidit in Ifrael fuit I. quem Au- conduftumjin Circo Maximo ercxitiviguic hoc iec ulo maximedoftrina hieroglyphica guftus . Anacreon Piadarus.AL•rem vel VaphriumObelifcOrum raforu crc^lores vltima videlicet . ordi- m & ne iequentcs. Scptem Graecise fapicntcs. nos veriuscxIVlanerhonedo£lijCumin Dynailia XXVI. cundumnonnulloserexerutObelifcos rafos. VideliDynaiHa uithiopum vlrima. tum qnem Claudius ex ^gypto deiaerexitante Maufolaeum.Phocilides. 3022 cet in pauld poil iequitur. annumMundi. . Pfanjmtrtaoj quem PliniusSennefer- ta?um appc]lar. Simo- iiideSjSoIon. Erexit hic He- Jiopoli vnum e maioribus Obcliicis recodita?erudirionisp]enum . Epimenides.OBELISCI PAMPHILH. QulScIoathan Regis Roma condtta Olympiade Vll. quern inde ablatum Rcx Ptolom^us Philadelphus Alexandriae vixit remplo Arfinoes erexit: hoc tempore Pythagoras.ponimus . Cam- . Dynaftia Athiopum alij J^eiianabujy quein cant.Xe- nophancs. quidam Nechao vo- cum Amafi confundut. Rex vltimus^gyptijObelifcum pra?grandem erexit Meniphi. Epicharmus. Romam OLympadum inttium quaru . Anaxiniander. vt Condtc Mundo.c|uem aJij inter vltimos Reges ^lgypri pcrperam coJiocat. Et hoc loco nos ponimusj Reges Mar- em.

Tarquinio Superbo Roma? dominantc anno Florent a Cambyie vfque ad >fVlexan- 3518 1782 5'22 drum Magnum Hecarseushiftoricus^ Pythagoras. Carnhysts ReiX Periarum ^gyptum ai:ino4. qua combuftis. Menander.Euciides. Condito Mcrndo. Ennius .Cteiias. Obelifcis quadeieftis. Heraclides. quianimunij adiecitad fecudam Obeliicoram ereRoma: perfecit j duos £lionem.QliiTi a & f 2 Pfam- . Aratus. qua jEgypto dclatos ereex iniignes autem xit . Euripides. Epicurus . Archicas Tarentinus. PolybiusjCenforinus. Demetrius phalerceus.Olympiad. deinde-? Theophrafcus . annoab Vrbe codita 227.Zeno > Bcro- . Regni fuiiii poteftatem fuam reda(?i:aiTi. Diluuioi Antc Chvirtum.Xenocrates. Plato. Xenophon . Alexajider /k/4C"i'i/c. Meton^Protagoras. Meliisus. Arirtophanes. Heraclitus. fpatio treeentorum Sc amplius annorum Auguflus Cafar pulfis Graecis. Sophocles . ab Alexandro vfque ad Augaitum. nius Rhodius. Crates . Ptoioma?us. fuSjCallimachus jChryfippus. vnum in Circo maximo. deftruxit Olympiadc 65. Demollhcnes. Ariftides .itgyptum Romano connexuit Imperio Atque hic primus fuit. Ariftotcles^Arifl:archuS. Cynicus.Strabo La- pfacenus.Philolaus alijque inna- numeri. Megafthenes .. Socrsctes. Hipparchus.Lucretiuspcreca. Panthus Carneades^ Teretius. Theocrirus.CXl Florent hoc tempore. -^fchylus tragicus.OBELISCr PAMPHILIl. Diogenes .Cicero. Archilaus phyficus . Thucydides. Empedocles Democritus j Hippocrates.

PtoIpmcus.Ouidius . annprum. Floruir hoctempore Philo Hebraeus.erexlt INNOGENTiVS X. quem modo Flaminium dicimus alterum in Cam- Mundo.Catullus. Diogeiies ILaertius.GeJJiu$. Florentfabhoc Virgilius HoraM.Clemens A" lexandniius. porej MiiiutiusFelix5luliusAfricanusi Apollonius Thyanceusj Phi- .^ CHRISTVS Saiuatdr Mundi 40491 2397 I I Caius Caltgula ObeJifcum a Momphencure olim »n ^.Scha!-nai. Chriftiim po Martio tui-n .$^ huncnoftruObelifcum in Hippodromo fui nominisjquo temporum iniuria proilratum in Agonalem Citcum traftulit. Athenceus. R L 0•€ Condiro Diluu^O Poft Pfammirtao ere£lum .gypto ere<9:uin-» Romamtranslatum Varicano a fe reerexit in Circo conftrufto . IVIa- riceMaioriserexitjalteroin ruinisMau folei adhuc perfeuerate Floruerut hoc teporis rpatio fere 200. iuflinus. Phlegon. ibiq.iVlartyr. patribus.438 41 CUudiUS CaerarjduosobeJifcos rafos erigit ante Maufolcum Augufti.cSc ex SS. Propertius . FauQnius.LuciailusjAppianuSj yElianus. Plii)ius. FJ. Manilius Aftronomus Ex Hej br^is Hillel .TertullianusiOripenes. Apuleius^.luuenaIis. Dionyiius Areopagita_j 4 4io6 .lQnathan Vzielides Simon Ben lochai .Solinus. TibulJus. Floruerunt hoc tcm'i-moii: PAMPHILIVS. deinde in Colle Ex- antecedemLiberianamS. quoru -454 S7 primum ciuilino Sixtus V. Pauranias. : yintomntu Caracaila Gaeiar crexit 4299 2-^47 I 7.PlutarchusA. ioiephus. Ammonius. horis monftrandis depura- tius .C . . Gnoftici.

SIXTVS V. Glorioia? memorie. .OBELiSCI PAMPHILII. ..anno 5?^• (.i4. 4432' ^7^^. Ploti- 'nus. Romam tranilulit. ARI i^ h/Iaioris. omni. S6i6 ^99^: Secundum ObeJiicum ab Smarreo' ]im in ^gypto ereal:um. lamblicbus.^w°"f^^ ADiluuio Chriftum ider Aphrodiiseus. ammenfa animi magnirudine inckatus proftratorum ObeJifcorum ereilione ex omnibus Pontificibus primiis ag- quidem Obelia Nuncorto ingentem oliin in if fcum gypto. 4SS> filiusConilantiniObePatrc Gonftanrino AThebis d Jifcum lexandriam dcueftum.\. fed iiiorte prseuentus eft FJoruerut hoc tempore Arnobius . deinde a Cato Cait^ula Komd£ erc<9:um. tatum monumenta .a C laudiozntQ Maufolseun? reereatumjrcerexitin colleExquilino ante iedem S.«. Theodofiua Ca2far. atque Alexandriam .• S^17 3P9I 1587 QTUiiOhdiicu i Rameffe o\im Thebisere£lum. 1 hebis Obeomniuni maximum tranfuexit 43<^3 2715 3IS Alexandriam.quem inde abiatum SiXTV5 V Coniiatiiiiio 2745 S4I in CampoLateranenii denuo erexit. Herodianus. 381 Capra.j&.AthanafiuSj Porphyrius.. dela- . atqueinCircomaximo coniHtuit. Confl^nttnii^ lifcum Magnua.'. vt Ji eum Conllanrinopo- erigerer. Alexa. reerexit in Campo Vaticano.aGofi:antinoverdlmperatore inde auulfum. Eumenius.i antiqui. La£iantius. vti 8c Obelifcos ^Tottla Roma 4600 '9S^ 55° euerrit. Cenforinus loannes Stobaeus.. Poft P-hilQftratuseiusvicseScriptor.alium crexic Co{lantinopoli.v^pt-jmum . greiTus eft.

mimam.<5c abAntoninoCaracaila m Circo reere£l:um.CHRONOLOGIA ^elatum . il:um.reerexic in CampoLa- anno Obelirca a Piammirtao Quarram &ab Augufto V. CircomaximoreereftumjSixrus in indeerutum reerexit ad portam Fiaolim HeliopoliereftuTi.de Romam deueftunLj Magni filio Condito ^ in Circomaximo a Conftantio imperatore Conftantini teranenfij ere- Mundo. dein. Obelifcu a Sothi olim Heliopoli erefuo £tum. OPT. . anno Hofce omncs fecucus INNOCEN- TIVS X. nihil dubito .Sixtas V.ad fimiiiagloriofa magniiicentiae opera animmn adie£luro5. PONTIF. .tandem exCirci ruiniserutum ia Circo Agonalijfiue foro Romano . MAX. ( vulgo Pta^Ki^ Nai4ona) gloriose erexiti anno CuiusExempIofecuturos Pontifices incitandos.

M. V . & quod huculque nemo vcl aulus . vel animo aiTecutus hieroglyphicoruriL•. P. lcnpcis enarrabirpofteritas. D. hude eiusinhiicequoq.ique muneris beneficiuni ia ieculum decanrabunc)&: quod canci Viri piecati ac religioni dcbctur./ Locus t Sigiili. iple palam fecic difciplinam dodrin? iux .rani. ingenij limitei pene fupergreiTus. cuius rei gratia has Uterasma- nu no/^ralubrcripcas. aljquoteiufdem Sociecatis Theologireqogno&in lucem edipoiTe probauerinc.ua videbitur. quem iuxta Reuerendiis. fpiricum adderec moli virquoque prsilofuic. in nocis iUius lapidis explanandis . narranonefque Virorum no duntaxac nominatorum. iudicium ac ccilimonium fero 2(inalducciHS J. D. >-• •. Animus in iplo Agonis Circo. Pamphilium hieroglyphicislifcrisconipicuum inrer Hip• podromi ruderalacicantemjindeexemptuoi cxceliusINNOCENTII X. operii haius Author. omnium ftupore & admiratione i$ laudabuntigicuromneifapienciam candem e tenebris ia lucem eduxit. 'Baptifia diligenccrexaminaui. Hoc dc libroad typosrelazando. necxlitus haufta. lESV CVm LJbrum uerint) P. .•'•j^iTi^•.{igiIloque noilro municas damus FlorenttHS de Adontmorency.P.Colciiis . ancea iaxo j vtfabuloiusille Promecheus. Athatiafij Kircheri Noftrae Sociecacis Sacerdotis de-> .ex qua . confuiasambagesj&pro cuiufqueingenio velgcniodi/lradasiignificationcs ia vnumcolled:aS)& ad iincerie incerpretationis amuilim reuocatas. Baptifta Rinalduccius I. M. quinaturalis noa^ . Fuitis AchanafiusKircheriuseSoc lESV.. facukatem iacimus. fed & noftris regionibus innominarorum conferuansjin verfucias pronerbiorunij&parabolarum flng ubriingeniojlongo labore & ftudio) variorum praeterea idiomacum adiumentofe mierens.vf typis manii ijs> deiuf) quorum intercft. lo.ObcJifcoPamphilio. mandatum lo. S. qui iapienciam omnium Antiquorum exquirens.V.igne nousfraudisaudaciafupernisregionibus creptojiedtanquamversprudenciiCcultorjnoua planefapientiaeinuendomentium humanarum erroribas medela parari poiTet.Florentiusde Montmorency Societatis Vicarius Generalis.vcluti pacis quoddam pubiic«quemagn!ficenciicfyiobolumcxcitauic.& ne quicquam Pamphiliani OBeliicum principatusgloriar&felicifacisdeeiTec.

P. * Leo Santius Soc: lESVt Studiorum Sup. ^uecautela ^ arcuml^eEltone. S I I hteratura de fViefemi Qfere. in Coll. A4ag.ijm(^ ipftineadem arena contra chiiuiofam temporum '^etuQattm dectrtarent. huius ^fincera Operx apud pofltruattm teflcs ejfe ^olu(rHt. hincpr<eutfis maledtcorttm (^ VrhtsThcA» tta/uwma qu<e' . RaymundusCapizuccus.cofitra Sphjngem miht procedendum ejje extiiimaui ^uoctrca in humfinemZ^tros fidedigms. Apoft.ita quoq'. Apoft. fecjuttur. Soc. tro»w tanta Ltteratoru freejuetitia.longa rerum expertcntia inflruBos»qui de hocopereperjeEiumtudiciumformarepoJJent . Iniprimatur.ne me tam turpt maUfdci crimtne ohnoxtum Operii argurKentum fpondet^ tn tanta (juoijue iacttliSt^vti inliocOrhii temere tudicarent.Ord. IESV. T^iualdus Vicefg. Prsd. R oiTi. eumque ludico publica lucc digniiTimu pJopieradniirabilemabftrufiHinjaram reruDn cruditionemjlinguarumq•.^t Fran- . QVamuis prohe mihiconfctui. Pal.\. fcrinam) & crutam e lepukiiii iecrerioitm iapienmm Aegypuorum i^ii^ifc. Sac P. NotaadLedorem. atcjue interjefngula contulemnt.Pr<efeSl. intentati/^ue cmupnoai prxpv.Leo SantiusSoc.nouutn Oedtpum expomrepUcuif. iiaiio quiinicribiror Obclifcus Pamphilius Kirchcrio Soc: lESV. qut (jaidt 'Z/ti emnia meaprms exaEle tnciC fidelis dijcujjerunt. ita ammu wcognitarum ^vuU hnguarum 'Z>artetate. Ff. certe ingeniorum ^fiuf tn Itterarionegouo adeoin relmnouis arduis.StudiorumSup.Mag. J. Praefedus AuthorcP. Sac. . maximefeexerit: at<ft*e (juihm 'xtKjnam. . in Coll.tii ftifpicio tn gOi^vti Antiquitatum.refies adfafcere 'z>ijumfuit. tanta rerum Autloenticatione non mdiguerinif cjuia ^^ tamen m ea iemporaincidtmui.factle fBtanu altcutw (^ maUncIei Crittcorutn oriripojjif. Itfiprimatury Si vidcbiiur Rcucrcndiis. Atha- LEgi Librum. NcuumreculinoilriRcpcrcum-.

conftaret. g loan- . Pttrus "Bellorius. vtrum fruliaoninia. ex Vcteribus fragmentis .' .Egoinfralcripcusfumma fide & fincericate.Scephani Franciici Angelonii. Hleroglyphica belifcus) . iuxta archetypadelineataincifaque eiTejhiice fidem facio.etiamminora . quiinanciquis illisfruilisextabanC) in hiice re- Qu« prxcerea Audior cx meo Mufsodepromonumenta) ea fideliter & fyncere me praelenrc-» pta allegat ^gyptiaca vc de huius rei veritate apud porteritatem-» deicripta eile aiTeroj quod eciam. Cui afiiffulor h. Augufti 1650. prscerea qug Auchorin hoc opere allegac. Franctfctts GuaUus Jrimmenfs Eques S.necnon diligencia extraordinaria Auchoris deprompta iniculptaque genuinis locis ita reddita efle . Franciici Gualdi Ariminenfis Equitis S. hac mea manu ac iigillo teftari non dubitaui Ita leiior. center fubftitucis fuiiTeincilbs . Romas 14. probemihi nora iinc. decerpcainnoua fragmenta. qua. adhucrupereiTenc exfingulari Numinisbeneficiojeciamnum fupereiTej dcprehendique_j itudio- Quodadhuc iiusexaoliufqueexaminaui) Obelifco infertis) dumnuper inreftauratione eiuldem fruftis lapideis Obelilci charaderes hieroglyphici inciderentur) in vbi deprehendi de nouo eidemj omnino fidelicer ac ryncere eafdem pcni- tusfigurasleuchara(ileres.dumadhuc Hippodromiruinisiacerec. quibus integricari reftitutuseft Oin cum naukorum annorumindagatione&examinc. ca paricer fyneere & iideliterj vti germanum virum decet. exmeoMuiajodeprompcahieroglyphicamonumenta. vt vix vllum inter nouas & vece- resfiguras difcrimen quis dignofcere poilicjhike teiiari volui. m€_j Cbeliicum ( qui nuperrime ia* in plures parces dumadhucin Hippodromo i confradusiaceret) indagafle.quaEcha- ra^ereshieroglyphicos continebant. Stephani extiti rerum antiquarum VTi pridem Foro Agonalieredusiuic ) inter alia iingulari cura in femper ftudioiiflimus \ ita memini . Francifcus Angelomus .ne alicui dubiie im- poilerum reftor . Obelifci huius pricientis fiia. fidei intanci momcntiargumento iuipiciolubreperec jitainqua.

vidi &examinaui amiquuatesAegyptiacas inhoc Operecontentas. mecharadercs ieu figuras in Obclilco Pamphilio de nouoinciias djligenterac iludiose examinaiTe. cju^adhuc de nouoadditum. MarcusLucenfisOrdinisMinorum Obf.qua. P. • . ac figurisjfub direiSlione huiusOpcris Authons. ac contuliilecum figuris . S. confidumquejautmutilarumifed rerpondereomniafidelitcrprJDdJsillis veterumfragmentorumcharaderibus.quiadCaitra Praecoriamultorunu haud mihi incognitus maxime is in reftau vt nemo de verkate dubitare pollic ? qus & propria manu fubfcriberCL^ volui- Leonardus Auguflinus Senens.&: enncrum rationefua hocpraitentoannofadamihi innotuicjcuius quidem hierogljrphica. fufpicio narcidcbeac. vt nemini poflerorum de fucoaliquo fereailiterim. »^uod idem teiiorde fragmcntis Aegyptiacis ex meo Mufso ab Auchore depromptis.linguar Arabic^ reformatae profeiTor. antiquisfragmentis vifebantur. vcpotequi incifori quocidie fubortO) Barberini. . •'-:•. ^ rei I V. gypci aSacra Congregationc dc PropagandaFide Pr^fedusdepucatus.vti fuitjica vel Hippodromo. eafquefidelicef . Kalend.. Fr.eo quoque candoreexcerpcaefle.ceftor. cui prccfum» AuCardinalis Ea vero quai ex Ergailerio Franciici thoriconceiraiunciragmenca i£gypnaca. Fr. R. nil Ita teftor. comperifleque ioannes Cafalius 7{pmattus . Leonardi Auguftini Senenfis Antiquarij OBelifcus na. innouajquibusintegracus fuic Obelifcus. Augufti. AnnoaChriftoiuco 1649. Ord. .Marci Lucenfis. loannes Baptiila Cafalius Romanus EGoinfrarciiptus hocmeoChirographoapudPoftericatem teftaEumvo* lo. Metelli fituseftj iacerec. ea fide cranslata efle .in iragmentis continebantur. Francifci. - prxfensjdum adhuc in F. V. Prouinci^ vero RoEGo Miilicnisy£manac Theologus.

cieIitercitatas&alIcgatasinueni. frufta.aP.praicnim quxde Obcliicis monumentis hieroglyphicisjtum in veteriAdemphi .Fran.Kal. qucmhodieHefne vocantjalijfq hincindc lo• liopoli) ci5 luperiunr. 6 jo. vt in Obcliici reftauratione alicui vfui NOn ampliusciTe nequierintivndc oporruirin eorumlocum fubftituereex firai» Jilapide(quem vulgo Qranrtofop\ocam)aUa.iacoboViuaeSocietate lESV AuthorisSocio. quae deiidtrabantur. inciii fuerurc in hilcenoUicer adiundisfragmentis& quidem eopenitus modo.priomm lacunas fuppierent. te Amice Lecaor.S. V I. conftitiiTc cx vno integro iaxo.quorum nonnulla.ordine. peculiaria cnarranmr Atquc Cttteriiquc ) . quod ea Artificum induftria fa<ilum. Septcmb.qua. tum qua: de Jjbris ad linguam Copcirarum quibuicum con( uixi (\u£ antiqua Aegyptiorum lingua dl. Fr. poilea vero Barbarorum furore Humiaffll• flum proftratumque in plura truilra fuifiediiFradum.acloco. haccita ie habere tanquamoculacustciiisaffirroo 1 . Adarcus Lucenfs Ord.ntu. quem in inregro oljm Obelifco obtincbanr. ita vr.cuiusin Opere ficmeniio)red omniaexanriquis tragnnentis ingenti cura ac lludio decerpta iuis quaeque locis fidelicer fuiiTe inlculpra ac translata &:c. facile pra?fatas Hieroglyphicorum figuras exccrpere licuir arque bsc fragmenta ad maiorem fidem faciendam & ne vilusiorte iDaleuolorumcauillationibus pateret . X locus> . Priferea (quodpotiifimumad rcm noftram facic) omncsac fjnguJa: Hieroglyphicorum imagincsac figur^. quod haud adto difficuher ficnpotiient: ilquidem iingulari Numinis prouidencia fadum5Vt omnia prorlusprafdidaantiquafragmenta adhiicreperra fuerintcoiproin loco. Teftimonium Aiithenticum circa iragmentainftaurati ObcIiiciPamphilijdatum. tum HcThebarumque ioce.vbihumiproflrataiaccbnrmoles.. Candidus Ledtori noueritnilomnino de noaoadditum.dum adhucin Hippodromo iaceret. vt vix apparennbus commiifuris in vnum denuo ac intcgrum iaxum coalui^e videatur. vniuerfumquc Regum vna-» cum fuperiiitibus monuinciiris perlultrarim .mucatum3aucex proprioienfuconfidutnj (exceptoin vnicoexiguo ij)arioobcertararionem. Datum Roma: 1 in Con• ucntu Sandi Francifci Tranftybcrini 3 .vtpotequJincodem Acgypii Rc^no ad annos i z. in hoc cafu tanrum vitij acceperunt .YC dixi.in Propaganda:Fidei cura viicrjm.ex quibus. laterearbitrorObelifcum nuperrime in Foro Agonali creAumjo'im quideni.

AlitJor. quorum egononnullos Authori amico conculi) ex- funama fide & finceritate aliegatos ciTci hifce teilari volui '' .' . cerptos. Obelilcum-» hunc nuperere6ium per omnia omnino ilmilciTi illi) quem olim Amonin. prout hadenuscommemoraui.ac JnitantiiTimis votis ab vniuersa Eruditorum fchola iam pridem deiideratiflimo ac proinde Ipero omninoCandidum Ledoremprsdidaamplius m dubiumdeinceps minime xo. II. Vldi Hebraicorum Chaldaicorumq. qua MM. lo. ^utkenticatio Linguarumin hoc OfereadduBarum I. inhocOperemirabiJi allegacos rextusj & vti in ioncibus ipios cognoui vere & fideliter citafosjita quoquehuius reiteilimoniumpropriamanu fadum dare volui • loan. Baptifla lona? Galila?i Hebraica? & Chaldaicie linguae in bapientia Romana Profeiruris. P. ita fe penitus habere. Itateftor. Hippodroiro collocaucrac. Romz 14. .P. reuocacurum. Philippi Guadagnoli Theologi 6c Arabic^ linguce in Athenaeo Romano Profeiloris Pontificij TExtus Arabicos in hoc Opere ex Arabum monumentis.die Aug i6jo. vtpoce oculacobus Viua e Socierate lESV Caracallalmper. 1650.depromptis &:lcrupulose ab AuthoreexhibitisiudicandumelK Qua: oirnia. lacohus Vtua Soc: lESV.ac Socius Aurhoris Quodquidam eopromptiuslLibentiufqueprxllu quod operam inearrL. lanuarij 1050. F^o hilipp(*s Guadagnolus Cler. . Authorum Roma:z4. R. collocari videoin Operepr£Eclariiiiino. Quodidcmdereliquisantiquicaruminonumentisex varijs Ergaftcrijs Rom. j . 5S. /ona . . quaimpreiiis. in latus horum omnium tertis ac indiuiduus comes.locusjfingulariciira propofteritaceadhuc aiTeruanturjVtcuilibeC) qui id expeiiencexhibendeinceps valcanc ceniufque Orbi confter. R. . ego nccra fide tcftor ac affirmo . ieptemb.

MarohU<e e MiUtVtmpfi Cfollel^Alaf^vi.R .":" . Ord.^. i AnnqJu.• • j•^" -'•. -..?0'i^>..Elheiredi. ^ Petrus Dowtitius ChefiuHienj}s'. Ohfer.. .. pricterea Antiquitatispra. Ji'::'.s\4-svj">i\j''.obis noHs>^x. P. Rom^ in Conuencu S. &:in eo prater Ara. P. l. ' i.» rcpercrimusi huiusjj^} rc/liir"onium prqpria jpa^v^i^bicrjpiuifn eflevo- luimiis.n'\i\*Hi '"'^*^^^?*^ '*^.nerimw ^^' riacorum locorumex^ipiis Auihoribiis b. uWtXtWtno^ T"-'i'?.eIara.Salarras• Al•enephi5cterique Autfioribus'Arabicisfquorum nonrulil jexlioi^ia^BiblidihecaexWadliuht verbQtenuscon- Vm Voslrrfnirfrpri* Arabita*& Syriaca ^j ) SyriacisveroSytulerimus. u .. ak J(juila StriB.-^^i. Te ftiTno niu iiHMaron itaru m c ffle i'n Kdc OperralcJiiuda reftimoniacumipiis Aucopraphis Arabicisj Abulheilan.F.x]i»ibus deprompta_t iunt.reconduaJcitucjued!gniflima<iocumcnra_» . .Ty. Roma: j.v^0 ^CX .^ntj^ms . Jk.Petriin Monte Aureo. cui titulus eik Ohlifus rarnphihui^y AuthoreK. Min: Pr^d. Antonius ab Aquila Ord.J<."'J"-. «y\din .pothctae exiter^mu's ^ ojrnia iqn. . potiflimdm Arabuiii abditis penetrahbus detta fea- prompcareperJ.^ ^Jify.die .heoU Arahica iwgu£ Prcfefor . Mahurried» 'AbnabdalIa. Obfer. lESV vidiacpcrlegi.v • ^ INDfiX .qua: tio & fummum PscipXir.'..bikii6xu.nec]uevllam dircrepantiaminue.emoIaaiencum conferre. . loyq.Ar Gregium Opus thanailoKsrcherioe Soc..S^pcemb.innaii<ie-&.integrira(e addijua.. : „ :„.-. fetrus Tulenfts . bicorum lexcuum iinceram alleganoncm interprtutionemque ex Orientalium Authoriim muka_. . ItaceilaHiurnosinii'ficripti.& alijs ad ali<^uid in ilmili-Srguipcntoaudendum^iftirnulqi^addere &ceftor. ' ^"'.Septemb.

5. I . De differentia Ohehfcorum. & Explicationumj D OBELISCI PAMPHILII L PRoefatio.2.F/rum Poemander ^Afclefius HermetisTrifinegiflt. Ibid.^. ^"^"^^ jz ss Probl e- . Dc Literarum Oeprimaua litcrarum Origine . Caputl. num ftiffofit^ fartusfmt? jf IV.^ quifnam frofrie iifiterit^ de libris ab eo Un£ua ^iyftiacacorifcripis.PRAEFATIONVM. & Obeliicorum Origine ^^^.4. Dc frofortione Obeltfcorum. ^^ ^p J^edtfferemijSy^dimenfioneOheltfcorum» JE^yfto tn Frbem translatione . problematum. ji Zoroaflro De De ' ^ ^ iibris Mercur^^ri/fKe^ifi j2 Oi^reis. ^ ae eorum ex j•/ f. Capitum. H. §.^. Diftindionum. I . De dimenpomObeltfcorum. De OhsUfcorum origine . R .Hierogramrriatifmorum. Oe materia Ohelifiorum . em^umdemque H De I. quisPrimus eorumfuerit Author? ^ V.Paragraphorum. Digreffionum . quifnam isfiitrit ? ir DeMercurio Trifme^iftff. yi. ItbriSyf^Scrifwrihusfrmisyufidilumum^ f . §. §.

.R0. adin^ ilarPyramidiS €xcurnj[fet. ^. §.ii De Ohelifcis d Sothi et Rameffeflio eius ereHis» ^f hj. ^-6. De Obelifiis AugufliyRom<e ereBis Tabula quantitatis Ibtd. . ^ Ss Conftaniij ImferatO' Ibid. j4 j^ s/ Ibid. de eorum eredonbus . De Obelisco Magni ./.€iufque Obelifio^ 72 NcBabi ereBiS. .: 5. C ' .reperire. tbidem eredi sunt. De ObeUfcis d Sefoflri ^" omfhencurflioereRis 68 .^.W. X De fotentijs mechanicU iquibus Obelisd frimo in deinde Romam translati. De Obelifcorum ereBonbpis in partkulan Obdifcis d tiRegtbus.^^ aliU 44. ^ltitudinem Ohdifii. rum . De Obeltfio RameJJao omniHm. S • §. §. Jbgyfto. . Vroh.qm in JEgyfto faBifunt ^ma -^y xtmo. / ^omfhercurPharaone ereHis. y^ ^e Obtlijcis d Sitnarre . Ihtd.Grauitatem fiue fondpu Obelifcorum muenire VH.D VtQihlX.Ul. Fmbrarum .^aniitatem Ji^perficialem Obelifcomm inuefligare. V . . quas Obelifius Campo'f MarttmSokin §. Demultitudtne. Vvoh. 76 . ^ ^ >i (^^ conflitutofroijctebat. truncalus Honfuifiet feddaterihtis continuo fiux^i tn vltimum-tunHum conjiuenubus . Afhrie . De fectinda Obelijcorum. ^(^ OBE' .et MeframmhfiereBtsfnrnu M^yf6/ . fiue melms PfammeQ^AmmirteOj aut Pjam' mirtao . • . 67 §. ^ varietate Obdifcorm)^ ^ .^.Soliditaiem Obelifcorum inuefltgare Vroh.4. fofl ruinam aCambyfe Aegyfto DeObelifcis ^ tllatamyeredtofie §. 70 De Sennijerteo.\\. ^ 62 . ^ quinanLj Obeli/cia fmgulis JP^gyfuBjegibus fmt ere^ii De . mam adduHts Ij•.J•. tfra. De Obelijcis Caij CaliguU Cafaris // De Obelifco C laudij 1 mperatons S2 Oe Obdifco Antomni CaracalU Imferatoris. §. / • tum altbi fuferiiitum ^ tum .

fit^e Pharaonica Charaoiertbus fcripta ? .' huerint ? IV. ^S ^4 VII. §. . Cap.1. VI De kteris ^ Al^habeto JEgyftwrum. Apparatus ad hieroglyphicam Explicationcm Trafauo. ^e ImguaCopta. ^inafn Authores ante ^foft ruinam JEgyf ti Camhyfe . libris conferuoiam ad 'vltiwa temPora feri{cm£e hieroglyphicis ingenert^. ^ . ^Defecundt tatis terttj j quarti geJicru Itterii fapientibiij v/i- VIII. De fymbolvs . »^. Di fti Py ramtdis seu Obelisci myfleria hieroglyphica Diilinft. Denumeris niyiiuiofubObeliscorumfguris . 114 i ^ . traBatUatam yfuerint . P'^'-hagor£U. pp III.I. R II.Pla•• alijque Scrtpores etufmodi to nouttam. ^ loS conte?2ii6 . ytrumfuccedenttbusfecuhs doUrma hieroglyphica frorsus fuerit deleta. . iSS 139 Digrefs. De Obelisci seu Pjramtdu quadrilatera hieroglyfhica my S^ ft. De Alfhabeti myftt /irufiura ^ fabrica t . ^anOr^heieuSi Lmus . ^uid in mterpretatione Obelisci Pfemmosertao froefitterit . ilia ^ durauit . De Pyramtdis Obeltsci myfiertU Epilogiimus. Sacerdotum JEgypioru?n sensnm fleriU tngenere i^7 / . I. hteroglyfhtcam aoBnnamfer rtnt libros cominua Juccesfione traditam mimme wtcrijPe \ ^ . Hermapwn ^ 'Otrum ? . qui de JEgypiorum ex quihusfatehit. '104 fed V.OBELISCI PAMPHILII L D C V .II. 9^ eorumque fabri93 dc tem^ore quo J)efrofagauone doBrina hieroglyfhica . y trum hteroglyphtcii fymbolis JEgyftii fubinde inferuertnt CharaBeres 3^ nommalmgua uulgaris JEgyptiacU 14^ atttgent verunj IX X. II D^ friwio c(L^. hieroglyfhicornm inBitutore . OBE- . ha.

2. 'Sacchi Hercnlis. y\\.vi' ..MyfticasignifcatwProferpina Exflicatiofymholorum fig. IsidiSi Horiy ^yfhonis interpreta- tione anagogica^fiu de fiibliim JEgyfttorum Japentia ferhancindtcata. Schemat.30 Mercurij. 230 230 •/- symholorumfglF* Schematifiiii III quam 226. defiU Alia explicatio symbolorum Explicatio *t. difolio 23S h Ex^i- . ^-^ Luna fsr Ofiridem . XlJ BemyHica signifcatione JfoUms. ^el^ropologica significatioTie^ feu morali interfretatione OsirtdUi IX. . II L filiovide. Myftagogia Aegyptiaca. Osiridii . . yi. lunouiSfNe^iunt iPlutonis. II ScL•maifmfracedent. ig^ De Sole . ipi De (juadrtpartita JEg^ipttorum heologiafuf er hiiioria ^. Saturni. 21J 224 quam fiquenti 22S . <? myflicafahularum H. I • De Deorum Afud JEg fnos Saeerdotesnihtlnon m)^icumfiiije. 202 Vlil. Ifidis . Hifloria Ofiridis . l^yfhoms 104. myflica signiftattone Deoru^i Coeii. qua xat dodrina? in iacris fculpturis ratio fed . Exflicattofimholorum fig. 20 X. . Oe <€ Isisj Hon . ^ Isidemsigmfcaiis . inftitutie Methcdus traditur demonifraturqu^. De hifloria Oftridu .vy.D L S C V . . ^. gnificationes traduiia ip ^ Hori l^yfhonis iy Hori ^jfhonis ad Phyficas si3 ^ . . L II C L R III. Jouis . I. IfidU .-» Trafatio II. inier-pretatione 8 1 8s ^ Ofiridu (0 Ifidisfnndata V. Aegyptiacae duntaGra^canic^ iapientiae ad normam Aegyptiacae & **. Caput I.

L I- Ideae Hierogrammatica?.2 Hirco. Idea siue Hierogram. De eiufcfue 74 Hierogram. De Ariete. txfofitio Schematifmt 2pj Ibid. De Caneyetusque hieroglyphicasigmfcattone. Deos omncs advnum Solem adLunam omnes Deas re. ^uihus Vetcres Scrtftores eum descripserunt 2 Hierogram.lV.C. Hiero^ram. ^ 5^7 hieroglyphiccL•^ significattone S02 2 0/f. De Leone. Oe AmphihijSi siue de Hifpopotami hieroglyfhica stgnifcauon . ExtUcatio fgura siue Schematismi sequ emis 2ji OBELISGI PAMPHILII L I R IV. Ibid. Romani 27S Ihd» ExpUcatio Schewatis hierogl phtci signifcatiofie.H. De 'Boue eiusque hieroglfhica nt^ .D II. siucFeliswyfiica . ieorfim expofitae & ex omnigena 2SS signifcatio^ dodrinse demonflrat^. I. sigmfi" Hierogram. .IX.Milefj I.V. 22 Exposttto Jconismt Physica. 39^ . Hierogram-Vi. Oe jiiluro. C V . eiusque hierogl fhica signifcationc^ * 269 Schetna hierogly^hicum ex Mus^eo ^iM. eiufqpie hiero- glyphica significa twne Hierogram. quotquot in SCO Trafatio. 2 f6 Tigura JPtdistuxta signa. Extosittofigura Physica.ewsque hterogl^fhica significanone. . Explicatiof^ur<€fequentis 2 /9 ^follinis myfticA lignificatione De Miifarum Xlll. De Cynoce-^halo siue Cercofitheco .VIll. CrocodtluS) siue de Crocodili hiero^hfphica catione . . ^ uocari 2j^4 *. zp2 Anuhis .l II. hieroglyfhica Hicrogram. PAMPHILlOcontinentur. 2S^jf Hierogram.Vli.• .

3^^ 3^T Hierograrr. yfiue de Colujnba hieroglyfhica figntfi- Hierogram. siue de Ffufa sigmficatione hteroglyfhica.XVIIlZ)^ humanafigura^Oana transformatione expr^e diiiis animalibpia fuHa. §.fiuede AccipitrU-hieroglyphica figntfica' . De vegetabilium hieroglyphicis 3S3 §.-f .XX De hteroglyphtcis Geometricis §. Hierogram. . Explicatio figura 3 r txpUcatiofgurarum Schematifmo IV. S.3§. ^ folitus .\. Serpentis. .I V.^ .XV.siue glyphicorum Principe .INDEX CAPITVM.^ catione.C. i7 ^ 37g ... §. Afpidts (f^ Draconis. 3 IX i/o fignifi' -. Di hieroglyphicis mflrumentaltbus . JJe Sph<€ra(^Ctrculo.vWviVvT• \?.2. Scarab<ieus . ^ . ftue de J^oBu<e hieroglyfhica figmfca- Exflicatiofgur<e* Y^<^vo2^2SiiyA\. omnium hiero- Ibid. Oe thyrfo pafyraceo. De Perfea hieroglyphtcay emfqm thyrsis. 3^4 cruce anfata Oe charaiiereTautico .CoturmcUypue de Coturnicis hieroglyfhica <^q\ catione.XVI... Hierogram. OBE- . vV. J^o^ua tione. fcanone ^orum quoi diHa funt in Anacefbal^osi .^.X.XUL . . . /^^//». .j . ^ h 3SS 3^9 2. / mnco Ntioneo. ^c. ^ <f 4 Kyriologicis .XVlI. . Oe Trianguloy ^adrato.2 ./. 322 323 Hi^rogram. Accifiterj.Xl X. 3^7 Hierogram.(vf> Kyriolo^icis.1. ilKrograin. §. . IhtSy siue de IhidU hkrogiyfhica significatione. thyrfts » feu baculii ex ijsfieri Defirula . exhtbita . tione 10 S i HicrograniXi. emfquejceftrist coronis. S27* . §. ^iue d& Scaroebiei hieroglyphica signi. ^. ^e Circulo ^ an^ uUribus figuris .•. §. ^ tutulis . inflrumentalibua . ^^^ . Ibtd. 3J2 Hie rogra m . 3s6 3S7 30^ 3^i Kamt hieroglyfhiei Hicrogram. iunceo De Loto .

§lui effiuxum mformis Niiminis mGemalenL) Ji4undum exhihet.Numinis injiuxum exhihes. 48^ SchemattfJV.Vl. Lateris IV.lF.I V. ' 19 1 ' ^ ^4 Ohelifci Pawfhilij argumentum -. 6 SchematifAU.. Hierogram. §lui n^rifirmis Numtnis. AnacefhaUofis erothernatica cu nonullisreflexiontbus circa dtiia^s^ Interpretario Lat.4^t 1 nterpretatio Schematirmi I. 489 Schemattf.ll. j^o Hicrogram.ll. Sihematifl SchemaHjJI.I. Infinxum T^riformis .Fl• Interprctatio ScheiTiatirmorum Interprctatio ScI^ematifmorum Lat.Ili. Cbeli/ciPamphil^ mterfretationis fartitio. Lat. Numinis in Mundum Sidermm exhihens 4-^7 Hierogram. SchematifJ. 39.F^ S2i Ibid. Schematifmorum . ^ ' -i Schematifmi I. Schematif-llL Schematif.Meridionalis .• LatusOrienraleSchematifmii. Scbemattf.s^ 4^s SchematifmusL LaterislILOcctdentalU Occtdemalem fUgam infiuxum exhtbensjk ^riformis Numinisin Schematifmus I.Ii. SchtmatifV. m Auflriflaiamidtffufionemexhtbet:4.Hl. BoreaJis 4-^ ^ ^rifirmU uminu Boi 'ealem flagam mfluxum exhibens . jzS 5^^ Si3 S37 4519 Schematif.INDEX CAPITVM. Hierogrammatifmus I. 4•.I. Meridionalis '' . 46 46^ Schemattf. Lateris 1 1.^ :. L I S G L I I L I I R II. Interpretacio Schematirmorum Onentalis 4^^./« Mundu Elemen.Occident. Oiarthrosis siue Anatomia Obelifci Famfhilij il. Adualem Obeliici interpretationem continens Tr^fatto. Cap.

Cyril- . cod. Callixenus Phicnix. Caloiiris apud Heliodorum Anaxagoras. S. M. Antonius AuguftinuSjde medalijs. . RomcE in BibJiutfa. Clcmens Alexandrinus J. Columcl/a. Cod. CorncIiusGemma. Eulcngerus de diuinat. Bocacius Poctaltalus Boifardusde Diuinationibus. Ammed Ben lofeph Altiphafi. Abenezra Hebrxus. : Bernardinus Gomefius Apud Aldrouandii Berofus. apud Eureb. R. M. Ciccus Afculanus Claudianius Claudius Saturninusde coronis. Artephi Arabs. R.us Marlianus dc Topocraphia Vrbis. .eod. ex Pluf. cod. Aiab. . Bafilides R. iinpreir. qui in hoc Opere citantur Ordine Alfhahetico .Pctri de Vallc. M. Arab. Cherajmon. Chronicon Alexandrinum.Clenienr. apud Plur.M. in Micrah hag- Abencphi Arabs. Abenuaichia ArabsjM. ABamo. Athenagoras. exPlut. Alkandi apud Gelaldinum. Hebrsus.S. Alphonfusde Spiria)apQd Aldrouand• Atnraianus Marcellinus CabalaHebr^orum variorum Anrhorum Cadmus ex Plutarcho.apu J Cleiii. Alcmaeon Crotoniates. Callimachus. imp Albricus Philofophus. Apollonius Rhodius. Bitis Propheta Aegyptius. Ven.apud Euleb. Antiphon Antiochus. R. M. S. Akiba Hebra?us. Abn-Abdalla ArabSjM.S.S. M. in Micrah haggcd.Scolaft. Aratus. Becchai Cod. Aelianus. ftromat. Abarbanel Hebr.Chype Hebraeus M. Abulheflan Arabs. Abraham Hebrseus Afta Apoftolorum. Ar. imp. CodexSyriacus M.^^?i Nom ina Authorum. R. S. C?!ius Rhodiginus. S. AnniusViterbknfisPfeudo-Berofus. Corndiui Tacitus S. AudorCopticasScaia• magn« Aegyptiac^ . Arrianus Ariftagoras Arifiaus.Arab. gfdojab Barrholoma. Apulcius. Alexander ab Alexandro.Ven.M. Commentarius vctus Hebraiciis M. Auguftinus. S. Baal Harturim.apudPlut.S. Apion Alexandrinus Apollodorus. Athcn5us.S. Au<aorHift. Bafilca? BcniaminusHebra:us. Cailiodorus Anebo. CaftanedaapudEuf.impreiii Leyds Africanus Agazacl Arabs. S. S. Arab. CaftorThalef.S. Arab. Caufinus. Arilioteles Arnobius. Bibl.S.Vat. Caelius Calcagninus C^far Riuiera de Mundo magico Chouius Anciquarius Cicero Chrifippus dedeuinar.Philoa. impr.Athanafius. Neophyr.

Galaiinus. luuenalis. fiue lofcph Ben Gorion. de Reg.Exodi. Kiranidcs.D3nie!is Prophetaf R. S. loannes Calsianus Collar. ludas Apoitolus.cod. S. Euximenes. .S. Kaiadi Arabs M. Gorionides. Zoroaftrea. lonathan Ben vzieJjTharguin S. Galenus Galaldinus Arabsj Grezlerus. Empedocles Agrigentinus. HcrmodorusHcr nippus Beirutenfis de Somnijs. S. Epies Sacerdos Acgyptius. Ephrem Syrus. Grcgorius .usapud PJut. B. Hcrvvarrius. S. S.M. Miythoiog. Dominicus Fontana Hcrmatelcs dcLudis Hermolaus Herodotus. Aiab. Laaantius Firmianus GrCi^orius TuiOnenfis.CIenu Hellanicus ibid. Arab. . Hetaclitus. ImpreiT Goropius Becanushieroglyph.AVThORVM. Lacitiusdc VitisPhi]. S. Aegypt. S. Hebr. apud Eufeb. Euripides. R. S. Hippocrates. ludaBenLeuijCod. Gcnnadius MalTilienfis Gennebrardus. Geogrjphus Nubianus rab. . HeJiodorus rcrum Aethiop. Thaumaturgm. Ericiusputeanus. Eiidoxus. Hcraclitus Hefiodius.Impr. Arab.HiuGeonM. EliasLeuita. Eliezer in Micrah haggcdoJah . Comit. Homerus M. Arab. Vrb. lob. lulianus Apoitata luliusFirmicus S. Demodotus Pidymus Alexandrinus . Dauid Rex Demetrius Phalericus. Georgius Cedrenus Hiftor. lezirah Gabalifticus Cod.Im.HannaiTcCod. Arab. Kaab Arabs M. de Somnis Dionyfins Areopagira Dionyflus HalicarnaiiEus . loannes Baprifta Porta Magii Nat. Ponatus. Damafciusj apud Plotinum Damigeron. Ipficrares. Democritus.IuftinusMartyr.Imprefs. Cod.Hcb.Vet. DiodorusSiculus Diogcnianus. S. de Somnijs Epiphanius. R. lofeph Hebrarus S. loannes Opfop^us Oracula Sibyllina. D. Ifaias. Impr. S. Dardanus. Horus Niliacus Gra. Fulgentius. inuenc. M. Hieronymus Aleander in Tab.PP. lib. Iren?us. . & Eufebius. Ellucharcm Medicus Baby). Epicharmiis.SiyiTcnus. Hyginius.S.-n. Cyrillus R. ex Nat. Diofcorides. Gr( oQriijs Kamus Dii^i<inariuin Arab.HakadofchM.• HorapolloHieroglyphica . Hecata. S. Heb. FrancifcusPatritius. loannesEulcbius Nierenbergius de Lit. Dionyfius Rhodius. loannes Chryfoftomus. Deenus. Elhefladi Arabs.Mant M. lalkuth Commenr. lamblichus de larricus• My ft. Epimenidcs. Heb. Enfeb. M.Iofeph Ben Carmtol M. R. Askenakicod. LJb. Hieronymus.Fabius Caluus.Heiiac.

M. RodericusToJetanus. Paraphr. Pheftus. PetrusComeftor. Philo Hebraeu$. Salamon larrhi. Theologia Platon. cfe Naf. R. ucanus.in Dan. Saadias Hebrxus.Hcb Paruta Paulus. Raze Gaieia M. S. D. Commcnr.& Im. Philologia. Pigafetra Pineda. apiid Euf. varia in Pi- madr. Ludouicus C3rrer'us.dcVita Moyiis.S. . Prudentius. Commcnt. Mahumed Aral>s. M. OracuJ. Maniliiis. apud Eufeb. Aftronomicon. MartianusCappella. LeoAcgyptiuSjdecoronis. Ph lammon Muficus. Palarphatus. vide Trifmegift. R.& Ifid. Commenr. S. Petrus Gylius GalluSj in Typ. Olaus Msgnus Gothus. SchoIiaftcsNicandri. 1 Lipfius. MantuanusPoeta. M. RadakHebraeuSj& idem quod l. Palladius Rafis. Phomufus. Impref. Ammtanus PJutarchus. Picus MiranduIanu$. Hiftor. de Abflin. Rabborh. Arnob. PubliusVidior. Excmplaria. Prellus.Mant.M. Pythagorasj Aurcum Carmen Nonnius.HeptapI. Af . Pierius Valerianos. S. RaiFi HcbrOEUS. . Scneca. Impr. Origenes Orpbeu$. Cod. MorlfaacSyrus.us Mendefius.Laft.Byza. Porphyrius. Salamas Ben Kadaathi ArabSiM.S.Vr. Syriaci.apud Clein.Moyfcs HliusMa:mon. apudCaufin. Prodromus Coptus nofler.S.Clena. Zoroaft» PtoIoma. de Ofir. HiiKInd. MetafthenesPerfajapud Amuumapoc- ryphum Minutius Fclix.Manahem Hfbr^us.M. idem quod R. Deor. Mnafeas. Marcellinus. Metamorph. PifanderPhyficus. Cabalic* Lylius GiraLiusjSynr. SchlcmOjCod. MaximusTyrius. Mofes Gerandenfis. Alphabet. apud Eufeb. in Penrar.&Prouid. Rambam HcbratuSjidem quodR. Lucijnus Lucretius. Manethon. K-ManaiiesSchilteGabborimlmpr. Plinius. Mercurius. Profper Alpinus. Fhiloftrares. Pachomius Abb. Plato Plethon. R. Sarurnal.Genef.&A^cIep. Imprefs.Iofeph. Paraphraftes Chaldaeus. MercatusjPlatonicus Pola^monjapud PJut. Ruellius . Fragmentum. Arab. Mofchus Phosnix.Impj'er. Ponranus. Placiadesjapud Rhodigin. Petronius Arbitcr. Hicroglyph.AVTHORVM. Pardes HtbraEus. Zoroaft. . Ofthanes S. rf rum . M. ProcopiuSjHiftor. PhiIochorue. Raphael AquiJanus. Impr. •PctrusCrinitus. Sept. Matftius. Paufanias RuiHnus. Mc!rHcbr?us.Dau d Kimchi. apud Plat.Heb.S.aIijrq. SalmasHebrxus Salianus. Sanchuniathon. Macrpbius.myft. MalchuSjVita Pyrhag. Commenr. Hift. Orac.S.Eur. tn Odauio.ExpolIt. Onkclus Chaldaicus.Cod. Menra^Ifiaca. IonathasBea_» Vziel. B. Marfilius Ficinus. PherecidesSyrus. Ouidius. Pharfel.PhoenixcxEureb. Propertius Proclus.vide Plotinus. Laurentius Pignorius.deCab.

de Orig. Tartalion Tertullianiis 1 XanthusLydius. StraboGeograph. SpeufippusPret. R V . Thargum Samaritanum Theatrum ViraiHumana?. Theogencs. deProuidenr^ R. SozomenusHiftor.S. Scrcnus Author Antiquus . Thomas Torqucmade Hiftor. . vide Mercurius Tyberianus Poeta Vakrianusj vide Pierius M. . Vincentius Cartarius Volaterranus Synefius. Tatianus.Samariranum. .. Saccrdos Agypt. TanakusBar-HaiaM.&Strab. . Stratus. Thargum Chaldaicum SeruiusHonoratus Thargum Hieroiolymitanum. SimeonBcn lochai Zohar. SolinusPoIyhyftor. Sixtus Scnenfis Biblioth. de Plant.S. . Villalpandus. Socrates. Thefcus Ambrofius. ^ Sonchus Memphites.VarroTerentius. lochaide. Theocritusldyll. Sophodes Pocta. V Sophonias Monachus Gazenfis M. Timothcus Tharayris.' Zoroaftres. . de Seruitutealiena. apudPlut. Thalmud. Valtrius Suetonius Suidas. .. Trirmcgiftus. VilJanouanus. Xenocratcs Chalcedonius • Xenophon Zohar Auth. :Vj«'t QBE-^^ . . . . . TetzesChiliad. Theopbraftus..Ling. . Sylburgius Syluaticus Sybilla.

.

^. .OutdtnlnU Lavi. g 9 4 D ^ J ^ * * tr ^. .

Notatur @r hdc Itterana caUmttiis tn Aegypttacorum .quod F O.dHoeaderdere^^*^*^^^^^^• *vix con<'ve»iant. rnintme tamen dtfsimuUndumeH. ut Nomlaue. ni~ htlnohis prdter defiderturf. omnes denique cttm Arabibus Aegyptiaca nomina itafoede cenupertnt . uc in'Z^eni. cfuihus accefftt Itnguarum maxtmam temporum ^ imperitiat <jua fa&um nomi' efl . repeririy(ju*cafli• cfui ento ft omnium eorum. L I Obelifcorum Origine. difficiliuSy Egotium aggredimur tantofane dolenduw. ut ftti .(juo <^t*t/<J^e Aegypto cttm potefiate cui nifi ua (^de . geflts. Hancitaejue Hifioricorum ionJitfofiem. de Chronolomis rebus cowmentatt funtJummadfuerfttasMtinter tot. ^am (jua: hodte apud Oriemales extant fgfep^" ijs prirmemrumhomwum . uti de T^egutn nomtnthiM pra-fuit . tuti. multatn gatioribm iudicys non ttj^ueadeo Jatiifaciant Ar^t* >.yad fugiti-vam antiqmtatem inflau- randam. mecum haud infrecjuenter perpen^ oppido perpUxus hxftf fjntdem ex una parte dtjftcdlimftm ' plemtm ale^ . geflis eo- rum operihujque memorandis dtfcrepantta .' Hehratca Qr^cii Perfi Chaldaica.OBELISCI PAMPHlLn LIBER D Littcrarutn . de prtfcis fti quanto paucioramhiirt^ant in fntnma rarttate Authorum jubfdta t ulorum renjolutionihas. Scrt. quid de prima eorum Origine fenttendttm vix dignofcatur.reliBum de fit. Cuius (juidemreirationem altamfio» numque (iequi'-voc(itionem. LattmGraca.cum dijfem . ^ ordmzj JeriCi de tempore. cogntttt digna comineant. ptorum monamentis apud <juos tanta eii. R AE ita ut. fihfcnhas <Tjtx dt/ptctas.

- fcirt.^«'«-f>inquic. ahullo (juas in Oedtp&fttse. hic njero proOperts conduipnehre<-viHS curiajo L^cciort commtmtcandoi duximus. .oOendic primo unanimis omnium fere Artedihivia «ffcriptiocis ^iv^[V%|y| Latinorum.Graiconim. rationalesjotnus prophett^ fucroruj^operationes huttts leces ffrtptg Gencfis. adducemus.Arabum. DeLirerarum Onginc. ad abdita earutidemejue muentorthus primo prAuden.i. citU (ul/olfacit{/4^ iftdiaa. - (^niie. (" lit' y \aent\ium.in^ensih^ omni 4^ y tn Authorquid hoc opere ratiombtts tJiethoaccjuf^ Iwguteadloet ^'"'«'^^«' -». . notitid fretus.^ i^i^jtta fixda)ft Uttntif• OyflaKttbti6 0ini. inventorcm. a4^-aiidenila^nM'^t*id calcarja adii^nt . dogtr^atumcjue uh ^^ .i non fcnpt£ iiher imius inucntiones ^c.^/- z^eoypctorum Cjento. cuiHebr^iailipalantur quunhunclocu Genef. C De primaua Litterarum V origine^ .ita &libroru Scriptorem apcrcjffime Suidas tradithisvebls: thoromnu uoi K^ ^/ ^•£•() jga ?o< •<' TOi-Ta it/g«j£{fl(7<t.&:candore proccdamusjiinguloruin verbaealingua&charadere. Cumenimno<Tjumi(^ njtx foltdocj^ cjuod fdam .porum fcruttntim ttattiralt . non ./io. dum cenfuimti^. lahore.CAP. ^^^i> hutui fnenti^ rauenaUf '. tavra AuElot-um Sy. Atque uta Procuplaltoincipiam tuiile eum uri li£teiarum (^^^^^ . attamtfi adfcopum intentum miniwe fundamento nos pertwgere pojje iperefwa Hmc. i aU<eopttff tjuocl LIBER ^ud iu . Rabboth. Juheunda pr<iiheret\ fed jam hts tta pr^mjjfts rem jpjan^ cumbono DE ordtamur.mag>ioa*iimo pofi exatlum prtmo ter/. ut -<: interpr4tauoms-nofir§ filnm ordtne natur^ protetifu anttcjuitatis penetraUa penittus m anfam curiops Lenoribiti.f artes .ut fabrica ' wagis jundata•.y. tentatum interpretaticms firmo effet Jpecimen exhbere nohis fttanimus.'erljsai'Zi€YJ»Tt*rn^la.jngcnuicare. quo conilripta iunr. -^gypnorumconletilusi &UC ^s^^^^s^ in hocopercmajori iinceritace.yEthiopum. Samariranorum. Hebra£orum. earundemque frimis tn^Mentorihui On poftdiJuviumduncaxatjied &ante illud Scriptur? & Litterarum ufum fuiiie.Chaldaiorum. ^'^ 7/-^•1 py ^^3 Adam Pater memori^ com- .pleriqi libru AdamoaDeodidatum dicunt 1{ahhininoilriiC^uod interpretantur.enimus". fpr^ta . ijs injittutorutn tne non ita prtdem in Thefauro Itngti^ (^optitinnauraUytdsotiJmisuntce incamhendum duxi.'ticttiofi-. generationum -di^aw: comentances. DEORIGINE a^gredteharad loitrkdd emdafidai mihiy nan djcafn formi^inefn §*^ f*nc dejpemtwnmt i»iunebatr^k:0ltera rveriratii. finguUi(jue rite inrer /' cojnhinatts «jue j ^ttarum tandemrerum cjuarundam hucuj^ in njeritaium defideratarum nottitdt DEO duceidcr. dtm Jnrmtdtnemt<X)}cit dt^tcuUates omnes ^pertmax cultAte rr/rr*th tor.fiantii' eruendts ijujufhfodt Ae^ypttorum mOrmmerttts deftdtTittm. .^va.

- £<^f».urrf.„• fummationcm cius explicarentur & in virturc eiiis filios Adam. <vft planBi* magno.uci Zoharquoqueinnuic.. illumaliqua juilu patris rcriptareipfa tradidiiie vcriiimileeft. iju<t m terragererentur ufaue ad cthos. fuii exaratas.<fuf Detn ipfe dedit in horto 5 cAP: i. cius ' px lJ hen nnchi.&quid erant.lalkiuh inhunclocum.4. ut fcnheret ca caUmo .in quoomnia . a principiomundi ufcjiadcoa. defecundoMeir]a:adventuinrcliigatur. Rambani. ^ Adam *l2D ammf in Qtrod jj ^i^rUnel.ac i» AbdallaElheiTadi inHiftoriaSaraccnica. Abarbanel. (t[^[. '"' " Q^fj .* ^'^• ^--^ J^r ^"^3"^ i .Rabbi TanakusBar HajOi T^n»kus.ajas Uteris futi hic confcrtptus contmehat auttrn precpia.W. Verba Scch & HenochprsdixiiTe diluvium. twnes.in_» liitor i l J V" ^5 {^'-^ij • t . ita Abulheiran.""' i. l . id eft. affivSiumque facile '" clucefcir. donec omnia quas in mencc-» ptis. . tolerari poreft i ultimum ta..Sam^id' batur. ut paulopofl: videbiArabum.i^dam ex o- ^"' pel. ' J•^ ^?^£::( . Et hiceH Ither generationum -^*•'"» '» ^*' '. in generatiories fecuturas mtffioneSi " prtma Iwgua / . atque a »'"'^"'• r Gno- . pofuU lilruprdcepiorii. Huic ait-ipulatur Philofophia fua Syriaca rraditio idem afErmat.'^'^ jTJcn a Rabbinis ingratiam plebisludaicsappoiitum.x Jt^i ik\ ^J\_^Pj ^S ^\J\ i^. pacfUi f/atuta Vro- hifiona^ rnundt totius exhibtbaty reprffentarvtt Detisexcelfustn htf?(e- ce gencrationes gibus eorunit toowtnum ftngulaSi fguras eorum^^• direSltones eorum cum cum omnihus. crearentur animae Crcacoris conccpts ' / 1 : lunc. e . VideR.3 o^l f ( • ^3^'-s>• U^iuj. / prtepara^Tjittpfaf ufijue dum fierent alc<e."". Tunc pracepit tUi Deun.•? (J^ jJ^^ »J•*•^ —. teris. (jl . li•^]^ /•J^^'^? ^ ^4^*••^•^.Mahumed .eju^ afcenderunt tn lil/ris ( i^xnrnNnnnV D^K hejunt creatp fuerint cogiiatione Dei. l^AJ (j\iii*sx-^ iv-?. fi '-. ScripiiiTe-^ libr-T.: d/^jts (Jj•^'^^ axkiiX^ ij^M. pagmas . Adam infwuat^htfce njerhis. ET OBELISCORVM.LITTERARVM. PorroabAdamo Jiterarum.&inillo. tr. deinde tradidtt ipfDeus t pnmni Uher.ingcns tamenhorum Iibrorumiama peromnia Auchorum monumenca volans. contine. scch autem illam Jibrosfepcenijinprimo Panarij recitac I:piphanius. aceepit ^ po- ^^\'^ <^°""- fle. ^^^^ memon^ geftorum filfjs homiiium. T)e'inde tum Adam 'vidtjfetin hifce ea.J^^j S-^\ S-aIc iJJ^Jji^ %j^js\\ t>i^Jij^i^_^^5^^ 0^5^>iM tj.iit D1K Wn£iDD nnDxn mDii^jn ^onrventurui eflj^ex J^egias.)^ I "• • • -" begertariirr. in Rabbothjdicit fuiflc libru.{.^ anirn^.donec om».cujus librictilinterapocryphos nuincrentur. tradnionti y intcrpyftaiionem Inerarum.."^ Us cxpecoribm. Abn- ^^ !. icriptionifquc invencum ad Se- thum devolucum cll:. 0/ fnipfit in eu 19. ut erfareteasi (q. fmgulti.Ak!ba. (ju<efilijs Jntsdcbebant accidere.quod non vencurus iitRexMeirias. DHX Ow Morliaacin rur. . habec. riar^um '"i- Chaldaxum Thargum Vziejidishoc hic eRliher loco<5UO(]|•.

i : i introducic ufque ab Serenum Abbacem Authorem antiquiifimuin. ac fupefvenientibus feculis libri ante di- poftercs^poft ''* d'''^^fi"t ^uantum naque. j. 4 LIBER . ffuc}ones generauonnmi /ntnSttO. ^ - docens pofleros h. •> adhuc temporibus i i Aurhor operis eiH< tn . facnlega propagiHeChaofi Cham impi- perdura'^it ita etiam '^ielad utiUtatem. infculpfit. foporcin m j oc uc Adx quandoDeus contra Fauilum meminic Augullinus liaiw .eadem. facrtleQwrumy i^. DEORiGINH Occaiionem lib.ex p<uerna jdamo tradi^ione .ai(jue pricftigias.buit xpiphtnp»n.CAP.mag!cafij: tuit. [€$ " deriuan^ic 7 curijafai^ audacler . aux fcUicet aauarum non corrumperefitur imurta . . perierit .Dei.filljSech fidcralemicientiam ad calefliumrerum cognitioncm cxcogitaiunt i & cum fcirenr pTffdixiiTe Adamum duos imivcHalcs terum '^*^'^^'"^ » Fiiijseth alterum inccndio. propha- noxtas. tui res dftasTdViT CQmrnumsexercuitt profaniBi Cum 'xjero fuijjet fmpiie |. cjui fupcrsiitionihiu lilL• > (" fliCfiugijiartiht^ fuit fciens nuUur/1 fe pojje fnper his librumin Arca*n prorsus inferre. GnofticisSethianis Archonticis falso fuppofitos eiTeprobat.^ynones '^jencrarentiir.Antiq.quodsUC rcteic lofcphiis mntt^sit.l.&tocidem latcricijs. p'ctirihta .alterum diluvio ut i veriti.Auiufi. njelignem. penrcnt. autem hujus figmenti acccpiiie videntur cx co. & PecrusComeftorreciratde quacuordecinL* Columnis.cxcitansduabusColumnis : urriqiicruibJ vcJita inlcriplcrunc li laccntiam diia vic delcn ccncingcrer. quodam doemonttm illd que ex ea tnalepcnram artes.icienriarumqucCanorananoluo nious ligniris. Epiphanius m busdc'iin-'* meniiuncm quoquefacicccrtilibriinticulatiji^ illu ramexi. Hxcionttir curtofarumrtrumnotittaquomododtlu-^io non tnnottierit.perpetud nemitix feminariumttanfmiftinpolleros' D. wpide^ rat extruCla.» ipfo principio Orientis jtixta Stelia Oceanum.a Chamo Noemi hlio ered:is. ftinuslib. scriptura fuperfteshomxnibus difcendicopiain facerec.ii!r'f<rtiVi honjinu^:.arcium. quam pernofcerentur.ide . qua credunt hxc ille. qux piedidtcerat. ujtfh. apud appantara cjuos ferehatur Scriptura e^Uiedxvn^inlcrtpta notvlne Scth de in ortu M<jfiie. *"'• ' chamo e. referfntibmfil^s fuut hahehatur deauEha ' ''"'"' Cailianus vero Collatione 8 . aPapaGelafio funt dcciarati tanquam apocryphi. Angelos maleficia homimbus tradtdtjfet »« qjentate completa Huic cangruunr. tju« cx^Japide iueper igncm pereuiite.i^uf ddwuto peraBu. ^^.. lib.tn cjua eraiuna cum per^rtngtndum bre''vtterputo. roelaereos D. i8.eiu<. fttosy ut Javra cultura dt^vini nominis dereltcla cohrent. pnas ioiumns Cdcraiem fcjcDtum. lareritia reftareri" Has rcferrloiephusjfuis in Aiia exciti/ie.acfinULifYatrihuaingreffurHs. qud iUe ceU'Z'erai. quicameiL•. rmpcrf-ecli in Aiat- sethdcscciJaappantiira inortu Mei- thieum exponensillud ii ^fdmnnStellam meminit cuiufdain Scripcurx Scth dc Stella apparitura^iftottU Mcifis hiiVcrbis : Audt^taii' (JUDS refereHCis dec^uadam ytrtpfnra-aentid cniufdam //fi. '*"''"'" .tper gtnirauonesH'.fcei(!la. Augu- '%«r«?ce. qus S. Hac ttac^ue ratione tlla opmto efi.jufapienSfdonec dfZftfu m cjuemadmodum fanEle prcceperat . curtof» tate percjmrens.^^ ^ gencratiom permifium.cc. lams. (^f ditri^mis Upidtht». ccrtilibriGenealogia? filiorum AdiE. &:iya-.de Civit.er Scf cntiam omtnum nacurarurn ipfo . I. antitju^ traditicfiesje• ruHty Chum fiiiis "^. Thomas Torqucip.sari€Si acprofana cotrimeTna di- fverforum metallortim lammis. patreiufto. dicenfem p.uti£cpa'nitenti«Adam.ne inveniaiua . cap.it. 'Z>d eiem menta . fepfenri^rcis.

akeriusdodrinalis lingurE vix ilngula•. ne artes. loco auttm eorum poltea a curioiisScriptoribus^rebus fuisextam vetuftafcripcioneauthoritateconciIiarecupiencibus. eorumque pailim memincre. cjuosiradiJft Adam pater etuSy fitper A^ronomiamf efiiam dtdicit exlieum poix.qualicunque m matena exaraca. qui multa ex dere efl: libris Seth. /TT J ptiquein linguaHebraica de omnibus &: lingulis mandanarum rerunu/^i^^• virtutibusi iiquidemProtoplailuspr«lagusmnndi perdiluviuip perituri. Thoniam Aquinaccm I I tia citar.i2Jj>jl*31 I^J-^-t Celttldinus S. &: icientix una cum humano gcnere perirenc. qua?ricuc qua iingua ? auc quo charaviierum genere icriptos legenc ? Conlhc aurcni : diAumSanvtum pra?ter latinam..quos ordi- ^'^^ neruislocisallegabimus.Thom? NeapoIi.quo imbuerenrur Mcrcurium candem Trii^ megiftumillumCodicemfuis temporibus inveniiTe. cerce apud Arabesconftans quos citavimus Apocryphos. indeque icienciairu illamrerum omnium mirabilem . Saimas AbuIhaiTan. s^^^nUs s.im4nisiaxeis Hexamero I • S. quam in operibus ejus enamnum vclutifcintillisrelucentem vidcmuSjhauiiiTc jimo S.&: vana AftroIogorJim/uperfticiaiorumqi ho- minuni commenra eiTe judicavi Si enim S. Gelaldiniis ita in princ/pio hiftonx iuas . in qao habencur Vs-^aa.fi6lehoice. i ^.^ cum hzc omnia liimo ftudio tur elTe in Bibliotheca S. . Q/ futs prophetiay ' deduxu Deus excrcuit *-. ejU£ erant juturx in mundoy hris.Libi diceba- cxemplar de Ence &Eflentia. l.. .inania.}tj^\ (^j-^\\AxS. quac xamen iucceiTu cemporum perdira.priEter famanij rraditioncmque pofteris mhil reliquerint. fiiioru Gelaldininhiiloriafuauniverlali. hiflo- ' " er Se:'J iT rtai. ^fuccefit Mahaliel fHus docuitenm omnes fcientias . Thomas illos J^g^.js\^ (j fuper tpfum njtgtntt no^-zftm Kainan. pagincts.. in prin- W5 « VA^^ ^5^ TA^^ (gjr i^lffj XaM JlAA^M /^^>^ uj?.Xff . QuicquKl iic. & Enoch fe accepiiTe gloriantur : uci vi- in tragmento quodam pervecufto Samaricano Vaticano Sephonia: haec Monachi Gazenils. Sa- msr catio Vat. ET OBELISCORVM.^1 iro•. made in fuo I 5^ (^isip::h3 libro de Ente & EflenTh^mMs cujufdacodici&meminicab ipfo Adamo compoiiti . etii citaii iibri paflim apocryphi habennturj verifimile tamen eft. apef-•.'^"''i''''"-"^' inJuoUcxfl. accepit mflruiltonem aheo. taquefilijpofterihaberent. Verum . Jt-A^V cyudim fuitin tfifli uxit >93 JHum Sethy etflius eius '^^j\ illo. . Hos iequuncur Sai maritani.ejul(]ue libriufumulcaadmirandapr^ftJcilTercfert.merico mulcis rationibus convi6tus. alijque.fcri.l\ ^j j. rem nociciam habuide. ^^^ ^^» AdAm in . (^ Katnan Mahaliel.i^uod de hifce &: iimilibus tradareCjinquifivcrim jnec camen quicquaminde invenirepotuenm.. . pofteris reliquiiTe.rubfticuroseire fama eft Iibrorum Seth filij Adamj&Iared.Thomam hoice iibros vidiire. eius lared.LITTERARVM. alteriuiq 1 incifas latericiac contra aquarum vim inclufiile^uc ea iiivenra . hofce primo? Patres iuarum iaventionum iiionumenta.legiire.

qui dicunclibrumhunc. t*t apud /ud^os. Vifis igitur& recenfitis libris qui ante Cataclyfmum fcripti a primis Painbus memoranturi jam videndum quoc^. i glonatur libris Seth . DE ORIGINE .a noi?is cjuidem cum Enoch eadern Scrtptt*ra etiam de Domhdomnino rettcendum efl. ^ut uttijue domefitco nomine . fedcfund inlibro de habitu Tcrtullianus mulierum. De libris Enoch .. di'^initus infpirariya lud£isp9m ccEtera fere (ju<e Chrifiumfinant. /ud^ prxdicatur•. Opi'. >£ihiopum quoquc gcns maxime dc quibus vidc Recentiores dcrcbus Abyi- &Enoch iianmr. ipforurM.I.mmiine prfEl u rnpcuoium ac tcmeranu clle putcm Cum & hu- m ^vi . dedtt.Augull. in Jpintu rurfus deletis. nejiare non pofutvus. f&Elam eam Ofiolentia Cataclyfmi . propter (jtiaw a-'Uehantur ^ . ne proferrcniur jalfa pro>Xftris : prpferufjtur ijuddam. h^redttarid rradttione audierat. cum 6noch fuo MatufaU nthtl aliud manda» 'Tjerit. de Civ.i5.CAP. verba c. quta. r rr duDitarc. iam n^tderi reteUamy fuuti ipfiim coram mirum hocyfi Scripturas ali(juasnonreceperttntdeeo locuras. fi con* occurrens ijs. tjui pro fuo Jtnju pajfim ijuod '/elunt. eft. Scto. 6 LIBER & Enoch . ludasin Epiftola fua Canonica. quid hi libri continuerint. Ideo accidtt. nec w mr. (^uodpertinetad nos.non put'Vrunt tllam ante Catacl^fmnmediramypofi eum cafum orhts omntum armarium /udaicum admitutur. tllad Cjuoaue ajferrionem tam de D f domus fu^olona. Et Ifgimus omnem Scripturam adificatiom hahdem. . ApofioU Canomca cuHenoch fepttmus ahcyidam m authoruaiemn mmia je. RabbillakadofchSacroraniaamTriadcm apcrtms confitenccm reijciunt.cn anapud nos tn eflfcnt tus fcHpta. refirmare.us lunc Scnpfife ejutdem nonEt alibi:. Si t/ia ratio efly recordemur pronepotem Enoch futjp: fuperRitemCataclyfmi'}<oe. memwerat. Hoc finon tam expeScrtptiir<c tllius tuerecur : prowde potuit aiole- (^ alids non ^. tion ijuod eorum ho- d/TbrisT' ochjudicifi rfje non credantur minum. uc dc co * ^ . JulpeHa.Auguftinus. Seth mandata patris hendity tjuos (e^fiUjs liiteisilh inflittttaque Uhns comprf-- fms pofiens (radidft. dfproaTt futpenes T>iuw gratia.rcpro\}etur authoritas. tuft/nus de fcnt!»^'^'^^^ oncncioncm faciac S. id paiam iateacur. & dc qua matcria trac^arinc. crtdunt j fed laiiitas Canonist non recepit. Tccipere idco. jus Bus hb. fervari Its non poruiiTe . <fUod Eno h - £„^"j'Se°' brarinon rc- sltmomurn jjofce DEO &c Ex quo quidem teftimonio luculencer apparec. imoS. Sed mtno pr<edicartt. diluvium ance fuic fcriptus.i ^ : n^wiia^. nulia dt^vtna Enoch $iium Jepltmum ab Adamo. nan rcctpt quthufdam. (fu* nunc ord^ntm o^nge'. HaecS. c^udm de ipfa dtte haheret. auar» utnotittam eorum pofieris futs traderet. £fud tpjorutn efe dicuntur ab w . le bJbereglo. " (^ de ommhtts pradicatts etus .\n(\u\itScnpiurum £nochi. Iuda:os quoJ nimis aperte de Meilia Chrillo vidcliccr. '^cque uttaiie fled. 5|ns Scnptorcs. auiDto placuertttit. Adaminflitmtfilium fuum Seth. homine in carne venturo vaticjnarentuniicuri eandem ob cauram pnfftder. rerum aholttortm» fal'Z>am ipfius tffe .cfuemaamodum " Hterofolymis Tiahylomcd expugnatione omne inflrumentttm ludaicd Itteratn•' rxper Efdram consjat reiiauratum. qttem ludam apud Apofiolttm te^ loijuentim mn erant recepturi. Origines &Procopius cos con- . EnocH vcro fcripiiilc iibros adto probabilc eit . Igitur fine dulto potuit f^oe in prddtcatwnis deles^atione fucce(f^ey n^elejttta conferi^atons dtjfoftione.

i. Oriennsanguilijs ranminime concincnnbus . Num. fandamenta_i. mentionemfccitEpiftolas ciijuidamab Alexandro magno adAriltocelem prarceptorem fuum icripcs dercpulchro Cainan (ilij Enos in civitace Periiacainvenco. incifumve.LITTERARVM. Verum harcomnia-. &rotuspenenon fecus ac tam. AcqueexhiiccadduLl:is teftimonijs iat 'cimv\lU^ perquepatet. de extremo judicioDeierga_» impiosj de quoprsiensceftimonium prolatum eft. aitera per i fuiiusinfecundocomoOedipi.jb^ ^^2^ ft f synsM. inz8 hom. dc^ Gigantibusex Angelorumcoitu progenicis. QuaiiEnos primusdiviniculcus cliaradieres. 1 1.ft "^ o>^£'v2uSi» e^Ai^ . nomenilludineiiabile Dei. c.& ipfarum fecrejcis virtunbus. . ut bene ''i^vmmm docet cicacus Codex i accedir hiice .Enccbcon" ""''''"^^^• nis. alcera perinuii-. tamqucicccundamhumani generispropaginem modo. producimus. h^ ijs merico rs.ca ca fragmenta. Syriacus in hunc locum oi*'t.. propaga* tumquc. 7 CAP. Anciqu. una cum Termllir^no tradunc argumentmn libri Enoch fuiiTepriEtcrpropheriaSjde numeroAinominibus Stellarum.*^ ^. capd- - pcr Berorum vitare. texcus enim Hebrsusitahabet : X^lpv in^vccare ttomen Dei Tetragrammaton ft-ve quatttor lue- rarum. aliifquelocisrandior.benc(iciorumdivinorum Nomen Dci velucimnemofynon quoddam aSan^ftis Patriarchis porrarum fuperlimi.bnsfuiile inlcripcum. & Arabi- Porronon defunc. Cumenim ab Adamo ufque ad diluvium muncius in immcn- - fum ajrpltficacus. quoJioicphus lib. dadoneJii.& (diiperiloneintergentes perpctua. continuiircajunt muica varicinia. 2. apriiriEvis patribus invcnrum. a fcrihere nomen Dei. videlicet dehisjCju^ evencura erant lijsacnepodbusPatriarcharumjdefuLuris Hebrxeorum icelenbqs & pce. ^j^'"''-^"»- luiile celebre vaticiniumdegeministotius terra:cladibLis.ubialiquotex librisEnoch Gr.ApocrypKus probatis adalia progrediamur.''^°' tiscataclyfmum in ufu fuiiTe. quiexilloQenefeosIoco. Aut uc in paraphrafi Chaldaica habetur: ^J3 Tunc inceperunt fUj homwum Deimysleriofo: vel ut nomwe 7 K^JK luculentius adhuc paraphraiis Chaldaica lonathan orare in ' '"^ D^3 '?^ : 1^^33 '^| 0^3 Thar»m! / JL.* ^ V>. Origenes apud Sixrum Seneniem. pri- "^'"^' '^*'"'' '" cui cbnrendt alius Codex . ubi Enosfilius Seth tunc viguiiTe velinc Tttnc caeptr i musnomenDeiinvocareccepiiledicicurjaperte Scripturam nommisDei. dc defceniu filiorum Dei ad filias hominum. demundiSalvacoreabeisoccidendo.„. quac mira continenr. deeorundem everiione . fcribit.m"of ame raribus.m '^°°•• Tunc ccefferunt hofKtnes le£ere )o>3s<.^^. lib. ntrlcione. Annius in Commencarijs iuApocryphum ex loiepho.in eodem Encch volumine ^„„. cujus Epiraphium literisHebraicis fcripcum fuiile de diluvio futuroAlexanderteflaturi iedhscuriprorfus Apocrypha. pcr jeccric ritufque incapericcocrimonijscolendi Deumper iignaexcerna. litrerarum rcriptionirquc inventum ante communem or. iivc per imagines quaidam auc quos oracionum devorio excicaretufiac veriiimileeft. cendium fururis. OBELiSCORVM.

& Celriberos Tubalenu Nonnullos quoqiiePlalmosDavidis. &: legibus germanos ibrmaiTe Tuifconcm Gigantem.ad alfenusmundipofterostransfudiire.credere. Scripcionilque j invencum antediluvium in ufu fuiiTe. cap.<»•//. cum curioiiffimus. credibile eftiied per Noemum.eiurque hlios utriufque mundifpeda- tores ciemenr ad pofteros propagatum. S. libriscommendaire. R. In bbro lob '/(ahhihi nfliin. & fupra quam dici poceft nominis gloriam apud pofteros coniequcndi cupidiiiimus eiTec.quam primievi iftihomines.. vi^ehoc vero fine liccrarum invento inftitui haudquaqu^m poiTet. Berofus Apocryphus lib. 5 docet Anno quinto Nini literis. Sallam Sammres. tunij profanxerudicionis monumentararistelhntur. qucque cil. Arca:- queillataiii. oftendimus. • I 5.•. nominis famam diviniratemque apud pofteros in ventaque faxis & lapidibus. . cum inpolicica vivendiradone. <^ Scriporihus frimis pofi dilwoium. in fequentibus often- Patec igicur propoficum.CAP. iatis faJ perque. cum Sacrx . quo. ufu tcnerent. trhuUs . eafcfue (cripfit tn „. adipifcendam. Scripturs primum inven^°^^"^ perperam faciunt ) nullo non tempore viguiiTe.quinuti genus artes vita? & propagarent maximum praecerea commcrcium. raciorec •. tum in artium rccoiiditarum detur.'^ Knn. Iteras. nuiiiquStis adfcnpn. diverfis anre Mofen Parriarchis aJicribunCjicaccnteiimum nonum compoiitum a Melchiiedecn volunt Hebraei. un paulo ancc ex lo. ita tibushabitaretur} fiericertcnon potuit. Imo Camum filium Noemi centum circirer annos ance diiuvium nacum. DE ORIGINE humanum.Clemenji in libro Recognicionum aperceaic.. fepho.ius dtdicn artes. 8 LIBERI. Itcrum cum pocenciumdferulo virGrum. . gefta fua.anfe diluviiim nuliibi tam' neceiTariuminvenmm defuilTe. S. C *De LibriSi V II.&' y^j^^ ^y^^^ Dicunt ' : i • • Afca confervatos poikris tradidiiTe. abAbrahamo vero Pialmum odluagcfimum oclavum.quasante diluvium a Kai• Librichani poftdiluv. (^ Jctentias ^ .eci3m port diiuvium ufque ad Mofen (quem mu'tinercio qufbusfnvolisrationibusadducli. -y humans ncccilarias maxime niprorrusconrentaneumeft. lois.BaldadSuites remitticlobum ad generacionem priftmam & dili• aic gcntem memoriiE Patrum inveftigadonem i ubi Rabbi Mcir exprefse eum .Cham poftens reliquiiTc I bros.Gigantumque ambicio magna ubic[ue locorum incrcmcnta fumcrcf verifiinile . iine quohumanaiociccasconicrvari mmimcpoiTec. diligentiilime fignaram. idV •7\[oe ^ Bnofusapud XHftbiuinl. .w parda in nJtis didiceFac. ad laudcm . L s. Lhamum r iciennas. nifallor. in praecedennbusoftcniurn eilincque idaquis per- JjiTe.^ ChAmf. Meir. normam &racionem. cui aftipulantur > t^ u U qui volunt r-L r MebriBi.arteique. . incidiiTe.u. tradidttcjue poeeris dilwvium.

legeruntc^uetiUd. Hieroglyphicalitcraturai^gyptiorum.quod in 5. Scnpturffintcrmifta reperiuncur. annis fuit in u(u .ii T/erborum inuenti ln'V€Kiuni<^uc todem tempore inmuro domus SanEli SanElorum fcripium dicens .& cius SupplemencOj uti prxienti opere.(jfi£ (OlPN^lSD^ Ideodicuur in Aiftoabetum A'e^p"!Jru f"^f"jj' ""= becum ipium Iiterarum^gyptiarum. Pacnbus. . reTtmplum erc/afiC <juadratum. haturj^vicaptadefirueretur 2(omanisy dirtterett*r(^ue angulusTempU. " r*}tmormm ^^ j quafi diceretBaldad Suitesadlobum» ^:^ antt(fuorum . aliqui vcrc revclantc alij alijs SS. /uda to reparantes rupiuram huius angultTempli murum rexdificarunt. ET OBELISCORVM. eumad AnnalesPatrum remiflum ConfMihrospn- 9 morum Pairum.rabimus. Nequeofficiunc.e monumema Moyics (juoquc Num^ 1 i. auo mplebitur templum. Sufficiat hoc unicum argumentiim demonftrativum ad omnia ejus argumenca.(]uosalijprimaEvisPacriarchis. dedimus. vbi paiaphraflac ita ^sX ]iy\J^T\7i^ Itbro hellorant . &: Prophetisadfcribunc./ m- D''''C'nn rventum fitit fcriftum juxta formam Uterarum amicfuis feculis uftatarutn exara^ ' ^• ^ : ^ ' dat y/iT/cjh scn ^'"'""•• D"np nuTpn mnj ks:oj Vuioi iVin -" VKity>ii Vy *]Vo ^i^d•• hano'' nVo ' tum . cjuae contra haec obijck loannes Eufebius ^icrenbergiusnofteri quicum omnibus ranonibus nitatur convincerc-» ichptionisinvencumanceMoyien non fuiifei ceneiibiipfiinmultiscontrariaricogitur. £o temporc. & allegata innumcra loca evertenda. Vcfinc Deo a viris Sandis rcnpti.*l30 I1*1DK^ P^V Vnde dicitur tn Ithro heliorum habenc: p^*\\V fuuDominus.1ibro incgiftoconftrud:um.facis. completo(jue opefcripti.iibri bellora Dominiineminithis verbis.LITTERARVM."" ^ ^?^^ ^^ -: ^^ >* /» i^jnn ftNn^ -icyio -^•? ayi o^^ d!/ft«i ///.&: aliquoc ejus ipecimina jam in Prodromo.& in ccrram defoilijfuo tem- Templi. Minorem fufiilimc in fequentibus demonil. produccmusa riC• Ergo Scripcura antc» i Mofen fuicin ufu. Vrbis. Icainvenimus libros ante devaftacionem ^ 3 Vkic.quienunciabanr excidium nnn ^'^.ipiomet terteance Moien^jam a^oo.ne(jue memintrant lud. & Vrbis Hicroiolymitan?inSandoSan«ilorumrepercos. fta.^' ccce fenfHS eius. CuM<fueeapars tjue cyintiocijia ^•ocaftthi- (^ eritfigura (juadratumttunc d(firitet^r. fed hyerogliphicis ^gyptiorum mulra vocabula linguar ^g>ptiacs vulgansCoptaCjideft. de quibus ita Gorionides in fua dc excidio Vrbis hiftoria kl:o3 n>ioi<V 13 n^PD O^ydann Vy ^' KVn"• '':333 mD'7J nya DiPt'' v^iio ^''^ porereperci. &luculenteroftcndit. icijpiorum.imo Alpha- ^ Domint. Quod clarillimum teitimonium cftlibrorum antcMofciL. QuosnosomnesadtresClairesrevocamus. & in hoc Porronon ignorovarioslibros circumferrijqui defuturisrcrucventibus variacnuncienE.

'^uicin '^ilia Alij ucplurimumfuncex. inquir. Orientisopesintenti.CAP. n^ett^Jia "BcU urnum reperityHhijacebat in oleo <^ cit effoffo ta- . (tAd' jacehat urnx extgua colufftna.& perjmpofturam cxarati j vclad Priacipum vitiacarpenda. lib. vccuftatis indicium exhiberenc. re-zxffitfqUe' morte turpiffinja .XLIll. infic habebat fcripta ia quadrata vecufti operis coiumna marmorea. • UBER . Orient. aperutjpttneffue replemjjit " w nua fnipriim cominebatur . rvacuttfrfejue afunimis' lahris fcr^palm.rnen flthaftnt ttrna. donec jraflratus omni infundendi Uhore cejjajpt. DE ORIGINE in tota tetYX cum TirHplHm fuerit qttadratun:. defoiIique'"inf ¥ef*fa'ni3 nomine alicuius Sandliviridecepcorie.fuoqtiedomwiofitbmiftiras. loco. Tertij generisiiaiit. rurlumque per mercenarias operasrefoderatjUthoc tam nobili monumenro Regis graciam avide _. Caftaneda ih hiftoria Ind. Z^ol'ventur faxa . perfuareruntieifqj quaficj: Cum tamenpoftea eompercum Luiltano . ilaujoque 'tnonumento rufjt.qui vel ilib abhominibus argutis rcripci . oleum tdtrrirKe fed neque fic lujjit itifundi . quod viilgo appellatur l^occa de Stntra. HdlosjScimpoiicosfuilTe a quodam Hermo Charado qui illos marmoriinicripferar.>^.cpiurmovctcribus iepulchris lubinde reperiuncur.' quxinea jnnt ^j.<x/itream varia. ttincJndxus qttidam cowminuend» unam . pejjune hahiturum.itiHm huhuk.humorequeterr£ aliquantulum deformati. 2 8. Xerxes. narracio ab yEltanb tradita monumento. libris Annij Vicerbieniis inuenris. fridericoll. hiiloria?. 1 3 . 5 .-iderij titoc fato oenies eiufmodi Hifpanias atquearcam apemi. fumma cutn ni<£^iiiaMfcederet. erit Canges y Indus 3 Tagus mirabile 'vifu tthi. Aierces commutahit fuas utercjue Quos verfusSybillinos eiTepr^didiAuthoresiibi SybillaEantroprofuiiSjiidcmpr^ftiterunt. huius farina: lib. kElo Xerxes expa'-vi[. Sed de hifceiuiiilime Oedipunicravilancem conrule. tmplere psluit. i c.de[oderatqiuc iicu.D. : & Rodericus irrupcio- cum pannis Tolcn : Arabum Cumccniinget leras fra}^. AlitayHej ait acaditin 7{egno Caflelle CtiJttaieToletiarcdAnuum Domun Ad^CC. ^eane '-vero falfum habue' V^am qumquagintii Myriadum fxercu. liinr. . nem - jn'Xjafuras.c\ff. V. eruta_» fucruntin promoncorioLun?. Non abiimile huic recicat 3 AlphonHonorio fusdeSpirialib. non tamsn impletum ^ui iterum infundiiu^ fit .paUtium inftancemhisvcrbis enuncianct. pecuniamqucaucuparctur: Huiusforme iunc.iuvcntique.reg*mnte in pr^diBo 7{eguO firdifmndo. tunc regnahit 1{ex Jufir Jpael potens Populus aunm tmerpretahatur de 2(eae Ifrael Tfero : Sacerdates ruero de 2{e. qu^ AntoniusAugullinus narrac dc Toleranusnarrardcarca.(j»orum pr^enuucia^^^tjifcatrix extiterat columna. auc ad mundo bona venriira malaiie-ertunciw anda. noBu infirato dproprio interetnptus. 3.dcfortaliciofidei. referc cjuiedam carmina.qua2 iubEmanueleLuiicaniacRege. magnamcladem accepit. Itteris ex ordtne leBis Chm ijideas Occidens Oriinus opes.iiIuiioriedccrnonumiub]]:ituti. Anno DominiM. eum qut Sepulchirum urnam. &: cempore opporcuiio adin venti cujuimodi fant duo fequentia. geT{omanorum. ^o efi.t* adi-verfuy Griccorconjcrrpto. " Papa. Jfracl .

: pro falttte loquehatur de triplici mundo ab Adam .qu» coniule.qui&:Erusdidiusjquarcum ArmeniumHoi^ rmc tanisfilium.Auguftinuin concraFauftum. §1. cum id confianci. Velum ut hanc rem folidius aftruamus. . cotam hanc Conrroueriiam ex fundamentis cxaminandam duximus. Authorum vccuftiflimorum tradicioni rcpugncc.. Nonignoro quoqucmultos paflim Apocryphos libroscircumfcrri cujufmodifuntTeilalnencum duodecim Prophetarum .inquain.fid€m haberi nolim.vc quiinam tamcelebrisAuthoriuerirjCcrtoconftarcpoilir.in Medto lapidii inuenit nuUampemtusdirnenfionemhahentem.neque fctt^ramy in concaojitate tllare^ vertfvntim lihrum.& GriEca author lingua nondura hicintrarant libri nata^Paut quocharadcrisgenereicriptusJibcr? rum monumcnta. vidcamus vt iic hicogIyphic littcratur^ primordia ab ipfisfundamencis. libfos ante aut poft diluuium immediate fcriptos non fuiiTe .. Q"Of'. Hinc tiamen inferri quoque noliin^. •-. Latina.&fpuriumrub iji iaterefacile deprchendere pbflif.Epiphaniodamnati> quos ad Aurhoritacem perfidia luajconcp• liandam-ScchJani h?retici falio fupporucrunc. & fecuni dum ordmem feculorum facilius demonftrencur.trat emmfcriptum^quld temporf Fevainandi 7(egis CafielU hat imeniri Itber dibr- Plenahujufmodipaflim fucorumreperies pleraquc refutantur.quod diim facimus. " coneauitatem " Lattne ufque dd Antichrifium.aprofanis quoque Authoribuslibrosante iplum Mofen exaratos.apudS. quibus. ET OBELISGORVM.4. quid. is De ZoroaftrOy ^' qmfnam finrit.""' . vci&PcEnitenria Adam. pnmum Chaldgum . alijfque opcribus. ut didtum eft.n. Quare nos antequara ultcrius progrediamur. amplianaa. .cum quiuisjudiciopollens.LITTERARVM. hiftoria- cnim Scth hujus <juomodo fuit. qtti Uhertnyus linguis fcriptm erat. ut &Clemccs Iib.rccogninonum. fexcum Proconnciium dc quo vide . jam alteram partem huius materi? aggrediamurjin quanobisincumbicdemonftrare. Si . CAP.inTheati*o vitac humanae. £.nerciaquidadulrerinum. hominum cuiufejue mnndi exprimendo Chriflo ftc : /n tertio mundo Ftlim Dei nafcetur hominum patietur .- haptizatm efl. qux tatnen fcipils ftatim Ccrrehujufmodi paifim Cornelij quoque reperia5inl+brointiculaco. librique^ Sech aS.&o zorotr- medum. & quomodo fcripfcrint.poJuit in (xVirgine Maria .^uaffolia Ugnea habentem.Lignum vit«.in Coimocritica Gemraie. rvnam rupem pro 'Zfinea h nunam. nMaelicet ffehraicej Gr^ce. alcerum tcrtium Pamphylium. Ladlantium X cap.Suidasquincum Perfo..i4. proprietates cipiftm n)ero tertij tHHndt. vc vix fitjquicumakeroconcordec. & McrcuriusTrifmegiftus. cjuod legens lud^tn flatim . Arnobius quatuorZoroaftrcs ponic.primo quinam proprie fuerinc celcbrcs illi tot Authorum monumentis agirati Zoroafter. num lib. Plinium. Reuelacio Adie. ^ "^ TAnta eft omnium pcnc Authorum de Zoroaftro opinionum varictas.

. Histertium adjungu Ckmcns Alexandrinus Zoroaftruin Erum. ongiijero ^i^s Chaldaica e0e nulliex vtrai^ue lingua N^f > cpnfui^n deriuant. quamapte quadrentZoroallrijin fequenribus jiomeii pacefier. quaedampraBmiierimus. fignum.yk s^Q"'™* «' dM Videaqiiquomodohsc vp?: . d^c^es.^enere l^amphltno. Alij e»r^usBt- *mm. ix.figuran3 hoc verbun. : 1 5 dc f eg. rationcin tciiiporibus primis viuendi politicam Vnde confQquencer dicetur. figura. . ^ut tn hdlo morttkus. aliarumque fecrccio- .idefl.i^djOxyanx?mappcll. fimulacrum rerum recrctaruiTi-.). .CAML c. nomen %lij deiji van(. inzquiuocisfuis appri- . IX LIBER I. inferos defcendi» c.imagincmincerpretaq:iur.4?««» ^ «^^*j quafi Chaldaic^ ^gjjj q^f]juntt. commune fuic. Goropium. a Nino in bcllo vidurii vef^Magirimumcorrpcorem.ai : m itiniCodicibujqaoque fe vxdiflc c^ftatur Ligerius epiid Francifcumr Patricium in Zoroartro. commune omnibus ijs.lcal^ftinus.r.. de quilaus vide^ quorumiUud non)en. acmaomnibus ijs ... ybi pnus de iiihymologia Jiinninis .. DE ORIGINE Zoroaftres refert. Manaflcmin pohticis.s il}e. quaij Zairailery tormans idola ignis abicondwii vel ecianv &inD <^uodignem -inDK-n!:7yWrt/?. Sixcus Scncnfisduos AkerumexDiogcneLaertioPcrfamMagorum Principem. Fuit igicur iioc abftrufarumrerumfcientiam. . nunum Zoroaftram vn<5uam tuille vi^luint ita Goropius Becanusj fed hicc opinio cum omnibu^ bonis Authoribus contraria iic. . uc LaerLius .. rumfcientiaruminventoreSiCukorcfque primisijs fprusEufcbianus. 14. vc poltea cxcolueruntque.ominibus.ex c?K dicetecur ":- abicondirqmiigniiicat. Diodpriji^s in manufcripti^J^SiculusnpnZoroaftrem..egem aNinod:cviclum. . j .. fupra pyram poiltum reuixifle.Saturni.<juomortuus fuerat. tummanifcftitbimus. abrcoQdkarumquejCuicongruicetymon Perficum o^jji Qjf^ omnia_..vuUfacrificaEGrcmartroiumi. ideftomnes ij. QuidaiB. (quas cognoroina iuerant corum. Hunc Erum Plato refertlib.0 . & a Grasca vocclj as*^> quod alij fidus iignificac alijs i quaiidiceres. Nosdicimus Chaldaicum vocabulum ei]'ej&: dermaria verbp i*'•''^ '^o^chaidaicaiingua.a Chaldajo quidem ^. qui praiclare &:in{ignkerdehurr. - cuti pluresOfindes. qui magicarum arnum . Nosrelicl^hac Autborum altercaiione qu. Magi^ vcrum inventoremi Alccrum Baftrianorum Rcgem. gurare {igaificai.j. qui dc icipio hoc lcripcum xclir quic : Confcupfi Zoroafier ArimAtiiM. fecus ac Ofyris giam in>€gypioimroduxcrimr.. Zproaftef itaque itymon zo- . Beli. qui religionem & non ^ exerccbant. SiquidemillumBa(ilria|iorumR.!'!^! Porro luftini ilU Zoro^ft^r magnam Auoteribas induxir pcrplexitf^•» tem. tfurai ^""!: 'JMar. Dijs hdc dUtct. figiirajimagOA iignumaftro^-unu ab n.. & linguis falfo deductis deriuarunc. i&a merico rpprobandain judicaujv poiiit.co<iie..' .t}^r^ qupdfiguram. fignum.qui . ineritQ jcppndi^Pr daeil. .anogcnere jncruerunt ) ica plures fucrc roaftres.fi7 i verazoroa.Zor roaftresfucrjt. &: feculis fuerunci vcB°- Xenophon quiiquis illc fucric..

in facrti lieeru-^z>acatur Adifrim .. 0/ w mtttrdum primus ipcroduxit Magkas artes.nefcio quid diuinum pra?icferret. ' ->>i' Chamum igitur primum Zoroaftrem faiiife iia >»•. (^ primus odendit cultum tdolorttm . ucfusealibidocuimus. dcL> i CAi. chami \^. rereioimirtcdiatehic poftdilaUium vixit.& iigurareiyi?i. afferueruntcjue 'vehiculo efl . Ofinde.dequono§ ply pibus de pyioJib. ^3 . Cumcjue hac 'oiolcnta morte "Oijenione fuhiiitns fuhilowwHS eius difcipuU illius dtfctpiinie patwdciter adhxffrunt. zoroaaer c\md Stei. dcinde primuspoft diluuiiim Magjariii#§dudor-. abrconditi. f/?. eos eitif Chawi nepotcm. fuir. Atqi hxc ita e/Te Abenephi his verbis oftqndic -^^^? ^. auteraChamflius Noe. Huie fau^c p.. wterfeclus . tum .gix. l^mdnt . (^jiomen eius Zurailir wji Adris fecuncltts ^ jpM/i . - Chamautemfutttottm artu oSlifagit.lT. j4flrQrtiWftJim penUAm 7ioatrat pe^feBtlfimf. i.e ir/jijuentel^iithuley•^ repertor^primufcjue fiatuam artthiis. ^ttidam flrem fecundum njolunt [ eum . 'tnferma corpora regi. poHeaexercftitj " A^iteC^taclyfmttiTi magicamartsrn alios docfuCx {Iaitm(ji4fa dtiuutQ p.abrcondicaFum idolum ignis dlmim /. ei adorandaw ^atuity fielliir^ ^ i^mmde ' adfcrthuntynjocatufcjue eil^ cumad Perfao trat)ififfit lamrviuentemint€rpretantuy. ^^^^ bocejt. '/{egem. iimile profeflionis inftitutum ildiantes tanquamagnificu.• primoChaldaius tuitnatione. Ex aHris fcmtiUai carmine magico elice re fiudsns d Dxmone fi4ccenps ejfei. pri.Scido. fafcmo illum incantautti ^cp&JJet tmpofterum gignen.abqnc id diuinps hQHQtfis jnerici func.condkHm pudixerat A^yr^.qux virnagicaoperapaturi nomen irnpoficuiiv quod nomen alij poltmodiim cham «us. ET OBELiSCORVM i^ me demonftrant. "^"'°'• chmensnh. J^^^f*^^'^"" BrimUildBlolAmx Uhi magicis . niiiChamfiliunrs t^o^ifui/leautcqiei hoc obadmiranda. 4.& lilde. fcripfi/[ey tju^ apud "B^^iyloniai fnit fer- fvahdntur.hift. .LITTERAP.tiri^ ebrij rviriUa contreUans . cjui artem magtcam mirahili efficacta exercuit.«Roiflardns Audmerat f^thi temfore Zor. dtdiceratf Is autem " Cham "Noc. l^msperpeiUHS.fiuc v? nos deriuamus.qui vaiijs iriucntioqibus rerum> rchgipnifque^ cultu homines ad iiieliorenTi vitainreduxerunc.aife(itamnci iicucun ^gyptoocculra&abftrufa rcuelantcs 4»''^*i'«''«x appellatps in Prodrom9 cHendiijius.Agarhiasaudioreil.&ijuod. ApoHonioTyan^o. / ..}. Zoroailrem prir xnum docuiflchomines. recognic : Ipnis enim cultum Chamum latriai^gyptiorum. Tntmgemtui An^mi^ Chmjfiii^f^ Chtis fuit. ex omnix humAna.formans ^ cxlo . ci.VM. quoomnesAuthores Zoroaftrem vixilTe vGlunt huic aftipuLatur Gregorius Turoncnfis lib. BoiiTardus in c varijs aiithQribus docet his verbis ilrtanortim.• fulmwio etfftn in c(elt»m fuiffe fubUOr- (orpus iRius in Afyria. Vafic Oilridcs <]ut)que didirunc. Hisigiturita fuppoiitis illuiTi DicimuspriaioZoroallrefD famofum Magisinucntorem almm zoroadcr nonfuifle.iiuciignum. : exprcile hoc idem 2>.aafirerft multade ntagiA dqcMtJJe. & nos fuse agemus dc js in primo tomo Oedipi cap.im. jouert cenfehat. Franc. tUu^ejue Deo- rum amicum crediderunt. Clem.

D^Ddh ans f-edimidtum mdliareexRruilis. '• > "^ 0r c.CAP. f dfn-ra. '^jk noVi oViya mr may Nunc^" jiunt cfui in primusfuit. itrofus. 2oroaflrem nuUum alinm au(]\n Chawfilium1\[o(r fuife.. lyan cnniK o>i idid cum eo. Quod & Beniaminusin colebanc.qucm&: Camercs. &. Tion fcmcliatetui. DE ORIGINE . exhibiix a exhibiia: Chimi fiiijs lacra fuHt facruta (imilituditjem Orhis Solaris illi magias arttvus cxfiruElA.miJo- Itincrario confirmat. nant. cultumignisinucniiTchisverbis.xMndrit>u>. Raffi 9.y nNNtnoco .. ee cjuod on:2y nn ^^^::^ ^Cufif fMiem In libro intifulaco Mag* ghcn haggiborim>ideft.t Ex- Piahent 'T>iri. r - fp fr.fuere Jdokiuip.a\c\t fignificare mi mny feruitutem alienamyxa cft . peccato inhasfiiFe putat jvbihxc verba. Rabbinorum f\zc\tlT»f.cap.exprefse quoque Gham d^icitur ^>3yn ryjj Qhamo maledixit.Scutumfortium.. vbi RadakcxpreiseaoonC/iiJwaMiwa proprioriomine ficdida idcla Sola* ^^^''^ fuo defcribit riajinuentionem filiorum Solaris Cham r fuiiTe docer. autem Sole orhes tncendi 'z/tdentur^ magno Urepuu fgminte..r)a D''iuy3Ci''Jort Vk d^k^t imp''-ipn3 on d^»"Jk V^j/nVnjn jirnsi c:?n2 ^'^^ -ij -»3' ^ : Cetis exflijs Chu<afirorum contewpUtnx Solem pro DEO coltt.4 tegras.ll.. Chamum magica arte caftraiTe patrem. >€gyptiorum Sacurnum. hic teftimonium omnia noftra hucuique allcgara authentidefcnpcionem ejus.nx. Didymus Alcxandrinus pari racionc-» quoqiiefacit 15» ^t^<tifa H TtV i^ov i^eo* tlyeu. rattum ab iJJnr iimulachrum ad fimilirudinem Orbis ijs.n:^. <jt4tinuenjt idoia arte fahreftB<t.? na om rnun- mnyn ihnsc. ' (" prlmM•!: „ Hareanim flmuiachra Solis aCha• wcroduxit feruiiutem alienani. ^to^uartum fiitum miht generare non potuertm igitur maledic^. qui Solem rontem ignisproDEO Verum cum hoc vnicum carepoffif..t culttim iffnis. /. BfZfidit Champater Chanaan 'verenda niiy nx ni^i ' patrts **' fe ^ icntir.. rimonix Soii ninaro anVicyy uDD^nayin-^n^i:) -)^T'3 nWn iic.'. ideft impudicum voVocat.-bnayinyyerMMj feruorum.ar'a. Idololacrije locum cx hoc ratto totam poitericatem Chami DEO vindice v. *'Vya nrt cip^ ::?cc... <junm autem finguli fingulas acerrasinwanihus..verbotenus adducam cjo ^:3o ayi i^yn mn :" ny vVy Dnmy auentihus. D^Jonni D"'"lOi<n Lr?") Etn&n rvidebtt faltuSy feu lucos. LIBER I.inuentorem. (d/ docuit howines fawilie fu. cumChani. . qu£e Plmius.his verbis: •* dum . omticf^ue pariter . ' *^ 7 .ra nef.•-. quorum mendoncmfacicliaias i7. mafmis extra ir^rbew. Et paulo poft confirmat cx verbis Noe euigilantis maledicentifqi impudics avftioni Cham his verbis Aht. cui omncs fere Rabbini confo. Qux omnia congruunc ijs. terrarum cu m fnmmo impnio imperaturos. Caput Getl. tam " . i. luo \ formam Cha nan. on nx nj) hhp<u phen haggib . Per cntnia lccaad . deindc concubiiifEt ' ^ '-ue- renda parrii fuiyduuntj-^HodcaflrAuerutpfumt (^ (oncuhutnt cunt eo. idoloiacriam . Suidas. dcm ^ i Berofus hunc Zoroaltrem cun- » . hunc eundem. * mo. DNiT Cfcrtw «t^fro xim D'':3. cut in cunttts arts jimu.6 J Idola quoq Solis. ejuamdiit fuos cinerts ^ (^ reltcjuia^ ifu inuioUtasconferuarcnt. alijqucdc Zoroaftrcfcripierunc.° Abenczravcro . vel idololatria: ntuSfcMa?. vbi aic fuiiTe -. : ^yun "7:3 ^ydn^h : ^yn-i ja ^ in •?::? ^V mm nns . ht . Sutnmo oriente itaijue mane ad n/uioo excurruur aditurque Sol. Tucattfaiit mthi ficrilitatem.us cjuartus tiitus tuus /tt mlocnniCe.

LITTERARVM,
nferiSiilithura adoleot.
b:t;

OBELiSCORVM.
enimChitmidem

15•

CAP.II.

De quibiis plura in Ocdipo

Vndeegoarbitror

hiec /imuIaeraD^Jnnc/iii;». »;^•,

de Statua Memnonis. ab ipfo Chamo
Chalda»is

,51>;)
penecrandocaieiaciens;
laiiit

floiinen,&:ecymonruumcleriuairc. Eft
Q:>amrna,

quod
Hairmoa
>,':
.

hoc ]-, calor mundum

vniLieriurnu

Vndeexhoc reorquoquenomenTi/ii^wwioV, quo
Gui
iftipu-

^gypijjfcccundicatcrn Solis iymbolice innucbaiu prolluxiiTc.

Maif ob. lib. t,Q.zi. Hixmmonem^ juem Dtum Otciaer>tem

ntantt arteums cormthis fngunt,

^^ maxtme

Lyhies extRi^
Sol radijs.

uacnbiu*.

idanimal fVuUtf

ficut

.!Z\caA^

VcfunjrcliquaKucpertinehtia vide in primo comoSynitagiTi. 5 cap. Arnmone loue ^gyptio,&deOraculoHammonio,foiitequeSolis inieqtieaubus.

do

Veram tum de Zoioaftr)btis maxima

ifif

iohcertatio

,

laec faciLaciiikii

^^j^-^y.
•*'"•

leidc Authorcse:x tancaperplexitate cuoluerepoiiinci

Noscum

Hebf5isiArabibuS;Gr^clique,Orientalium,comparancesAuthoriim monU•^ m?Gcaiqujd tandemde Zoroallre iennendumiic,auc quilnam fueric^primiisillc

Magjas inuenror,

intiniius^icrucari conabimui•.'

E't

ex probacis qui-

ZoroallremChamum fLiiilei reliquos veiipfiSynchroQoSjVelialrem non reinotosab hujus• ^tatc
deirLprobabileeil:,phmiim
ciEteros

autem celetris admodum habecur ZoroaftreiPcrfomedes fapiens apudcoii,qLiiin AftronomiatcfteSuidaexcelluit. Qui etiam primus nomen dedicijs Magis, qui ciuilia tra<ftarunti de quo Aufhdresraira referunc, teilePlinio; Eumeodemdieyquonatuseft,riiiirci eidemque cerebruiTL.
itapalpicairejUtimpofitam pelleret

.

ai>r-ern

Infer

zarm^et
Periomedes
ju^iis &'

inanumj

futurae praefagio ScientiiEj' \'jtgj,u"

ce

iiatiui-"

cundemquein
nonfentirec.

dcrerrocareo vixiffeannosiSOjita temperace, vcvecijftaterh
cocleftiignc

Obi jiTe autem
opo^iiifTss

concrematum,

iicuti opcauerac.

--*'»

i^yrjuy^iyiviTe 'ZD^

^'» fvvi-nn

'

Etil

Suidas

hoclocoZoroaftrum fubNino Recre igneconcremacumjdiuerfuma Perfomedo videaCLirfacere,examinaciscainen Chronologorum monumenns gefta leperi vcriufq; prorfus eadejecii non in idem prorfustempus videarjturcoinciderc.

Nam&Epiphanius, eum Aftrologix, dodlriniE praux ,•& magiaBinucntorein Nembrodi Gigantis aetace iiiiile alT&rit. Fuicenim Ninus Nembrodi NeposexfiiiocjusBeiogenicus. Nembrod autem fuic filius Chus, hicautem filiusChami iiiic, qui ctiamauus Nembrod, Acauus
Beli.

EuiebiusaffirmaceumijidemcemporibuscumSemirami, & AbravixiiTci Semiramin vero nemo ignoran Nini iuiile vxoremj qui Niniuen vrbcm condideric Annoii diluuio z9 i. & rcquenri 2.92:, dicitur tefteloicpho Abraham nacus conlbnancitaque cempora. Vndc iucuknterpatetEudoxij&AriftoccIiserrormaximus. Qaorurn vcerquc reftc Pli- Rrrorc nio Zoroaftrem 6000. annorum Plaronis mortem prxcciiiflc opinarur i.iChronicii. Hoc autem prorfuserroneum &Chronicis Audiorum tam Sacrorunijy: quam profanorura monumentisred:a concranuni,ica oilcndo. Placo juxti Euiebmmobijc Olyinpiade 108. ad quam a diluuio compiKaniur aniii

hamo

i

,

j 8

CAP.II,

i6

/LIBER

I.

DE ORIGINE

i05 8.quibus fidemamus 5 0o.cirdcerannos,(|uibusadiluvioNinuSjSc• mifamis,Zoroaftcr,&Abrahamconvixeranr,rclinquencura Zoroaftrc ad Placonisobicum,annicirciter 1758. nonautem 6ooo.anni,ncqueobftat, quibus racio Chronologica (juodhicrionnulli annos Lunares finganc
j

HuUa rationecongFuir.
Hermtitm,,

Haud abiimiUs
nicu|iij&:

huic error deprehendirur apud

Hermodorum

Plato-

coenjrus
Chronicus
zoroaftris,

Plucarchum, quiZoroaltremicripleruncTroianumexciaiunL. pf^ceiliffe 500Q, annisjcumtamenex Chronica noticia rroia annoadir Juuio 112-4. eueriitdcnionurecur,a quipus ii dcmpleris joo. rcliqui anni Si4-.temporisaZQroaftre adTroiiceucrfioneni moni^rabunt. Inhunc

rin
.

^

«»«/.""" ^'

crroremomnesilli,qui Plucarchi auchontacem fccutilunt.incidiiTevidenHinc erroris quoque arguitur Xanthus Lydius, taVi vtThemiftius. ZoTOAUrt tfn ^ytthitf. TO Gui CradiC « •» 5'» e^e anncrum fnteruallum. Si enim ab annis Xerxts expedttwnem 6 diluuij ad Xcrxem 1 715. dempreris 300. remanebunt 1425. annorum a

4». '

^^ ^.

SttiJas.

Xer;iis cxpeditione ad

tempora Zoroaftris fpacium. Hinc denique Suidas Guoquefaliitatisiniimulatur,quihocinteruaIIumtanrum quingencorum
aiTericjCum

iit 824. annprumjVcexfubdudlione patct. Soianu controueriiie ex teniporum non rede aifignatohnjus igitur difHcultacem rumignorantiaQnam,quisnun videt? His igiturpraemiiEs.

annorum

champrimus Zoioa•
fterift.

Dicimus SccuQdo. Verum illumj& primum Zoroartrem fuifle (ilium •ii•• Magia;, &Jaololacri^ inuentorem, qui lUicicas arces, &:fcientias, quas ab improba Kainirarum propagineante cataclyC'

NoemiChamum,tocius

,

•»«-«fjii•-

mum didicerat, poft eum pofterisruisloUicicetraditasdocuit, vc in praeccdcntibus varijs in locis oftenium
audiiTec, arces
fuic, Cum enim mira a Mathufala curtu quoantediluuiumpluribusconuixerac annis,dcPatre fuo Enoch translato

quoqucimprobas Kainirarumfollicite quxCiiiett poftdiluuium diuinicatem, raptumque ex hoc mundo affeclans, cor-um opera calia prasfticiiTe cradicur, vc omnes eum canquam Numen quoddam vcnerarentur.

*<-.3«<Lw

.'

i£gypcoigiturnumerorafobolerepleta,isreli<no Regnofiliofuo MiP•
alias
fe

raim,
di

populos

colpnias quaEiicurus in Chalda?am,Perfiain,Med?am,ad Affynx magicasarces profeiTus, iftiufmocontulic, vbi Aftrologiam,

&

nomen apud indigenas meruic,vc vbique Numinis loco habitus pallim Zoroaftcr, hocertjignisarcanifimalacrum audirec. Apud Pcrfas qiioquc
,

& Medos, Chald?iE contiguas gentes, igniscultum docuit
chiriiu
.

qui

& in hunc

fuSntr
Cham
^"'^•'^J «"1
fu
t.

viquediem pcrmanfit. Hinclfaclumefl:,vtAuchoresduos Zoroaftrcs, Vnum ChaldiEum, aherumPeriomedem fuiircpairim arbitrencur, pcrpe-

ramramen. Fuicenim vnusCham,qui primonominis

, i
. •

fui
\

famam magU
j /T J

&AftroIogiciEdiuinationis pericia,longe lateque diitunaens fubilitutoque in locumfuum ftlio iuoChus,ipfcin vicinam Perfidcm nocisarci. us,

••

i

^

i

vam

glonam

propaginisiuaeColoniaminiroduLlurus migrauic, vbi eam nominis varijs fuis prajftigijs apud populura adepcus cft, vt mortuus inter

LITTERARVM,
Niimmd Perfidis relatus

OBELISCORVM.
efl,

^

dAP.

.

/^, hoc

candefadtus lapis, Zura fter, viuutn

iidusj Sol, ignis viuens,OT<poe, Magus,i<i eft,Sapiens vocareturs

Qui demum

,^^(
quia apud.^^ ^^''^^*

proucPerfisprsdixeratjCGEleftiigneGonfumptus in conferuationem Regni, cineresfuosconieruariprscepit. In Badriamcjuoque Perfidi conti«•

Coloniam introduxiiie euam, _
.

coio^ia vnde poftea tama dimanaric chainiinBai\ II quamuis racilius crediderimji-arum. Bauirianorum Regis magiae inuentons huncRcgem Ba(5trianorum non Zoroaftrem , fed Oxyartcm, vci iupra quoquc ex luftini Codice ollenfum eft, appellacum vnumquc e portcris

veriiimile

eft,
i

_

.

l•

,

cjusMagiaclarumfuiire,quiprimi Zoroallrisnomine,&:arcibusalTumpds,

Thaumaturgi famam apud pofteros mcreri affedaric Secundus Zoroafter fuit Chus filius Cham Chaldaeus diiciplinarunu patcrnarum iedulus inuertigacor,imo H^res,qui & nomen Patris fui Cham zoroaiter affeilansjartes dcemonis ope partas docuic filium iuum Nembrod Gygan- ^haa[T* tem,<]uiprimusopeearum Regnum Babyloniasinuaiiilefertur, a quo,&. Nenibrod
,

per

quem traduce manu propagatac noxiae difcipIin2,cotam AiTyriam
i

-

fi!'"^

^hus

iim repleu6re Chusaucem Zoroaftrem fuiile diiilum, iupra^ ex Gregono Turonenii probacum eft i Nembrodum autem Magum,&:Idoiolacranx fuiflcjpaulopoftprobabitur, Hinc portmodumomnes ij,.quimagicaar.
teadmirandapatrarenc, Zoroaftreslunt vocati. Quod, vt fupri diximus, idemfonac in linguaChaldaica, ( qustoti paiiim AiTyria^jejprque parcibus
Ghaldasa?, Mcdiae,

idoioracri*.

Perfc vicinifqueregionibusvernacuJaei-ai
j

}

&c• figux^

ignisarcanijiiueiignumabfcondicum quodnomen, vterat grandei,,&: magnificum, itanon nifircrumfeerctiflimarum, iiue licitarum, fiuc illicitarum inuentohbus indebatur, nomenque folisin Chalda^i compecer batMagis, noniecusac in itgypto }."!7&« nomen dehiiiunanogeiiere optime, vti fupra diximus, mericiscompetebat viris arcanorum reuefatoqribus. Porroinhac magica arce pra^ftancesNinum filiLim Nembrod,SarugjNachor,imoTharepatremAbrahamifui/lc, omneskre Rabbimdocenc, qui ignis cultum, quem Cham pacer corum initicueraEj vna.eurn mair

'-\''i.
-^

«

pfontomJJaTe^aptiJ
^cjypf'"*•

,

gia,&: Aftrologiatradita,iniieniterpromouerunc.

VndejSsvrbem

igais

^^^ ^^

culruideputatam, FrJd cll.abigne did:am omnes ferc inccrprecies^iencU unf, Abrahamum quoque julTu DEI de t^r Chcdddeorumcaa'Utvim, ne im.
pijsfccleratiifimorum

hominum

lacrificijs polluerecui•,

pra^terS. Hferoi
.;_*, fi

nymum,pleriquealijin hunc locum commentatorcs ailerunr. Vcruhi* cum hujurmodi cultus nullibi fcitiLJs, quam a Rabbinis dcfcribacur, ad co^

f

Ledorem

rcmiito.
fj"ufn.
i^AiH.utu.
\^"* •'>'"'

R- Becchai quoque eum hoc impium , & idofis deditum^ dicics ideoquein vocepiiNuninuerfum eiTejdequb varia Rabbinorum^contentio eft. Vide quardchoc fufius fcribunc BaalhatcUrimin inickra hi£tCedolahinlocumloluec. vlc- R.Manahcmnoclocoia nne Perafthatli.
iraotatusSopherim. lochaiinlibrumZoharjalijque,

/

'"

v,„n.

lc/ue.
11!

Ex quo tertio patet,

ignis cukum

iri

Babyloncj Mciopocomia,'

i?erfidc zlZr.
in-

.

CAP.n.
jgniseuitns

jS
inftifutum,a

LIBER

I.

DEORIGINE
illo

ncminc nifi aChamo, Zoroaftrc

famoilillmo,

&c

toiijiiis

Squo

iniii-

idololatricat fupcrlliuonisinuentore,

&propagacore origincm habuiiicj,
pracccdcntibus oftenditnus, qiiem-

quem fuperftitc fuiiTe hoc tcmpore, in
lcftiignctadum
pcrijflrevolunc.

quc a Nino demum interfcdumprofanaecradunt hiftori^. NoanuUi

-

Quicc[uidfit,cumhoccodem reaip<M€-* Chus alter ZoroaiteT,arquc in arte magica fingularis viueret, facile vnuis gcftacum alteriusaScripconbusconfundipotuerunr, Sufficitigitur, nos hic oftendiilcZoroaftres omncsChaldaeos,&ext'amiliaChamidc(cendenT tcs fuifle. Quod vero quidam Zoroaftrem cx familia Semi dcducanCx i)»

nonfacilcaiTenfcrim.

Cum Zoroartres omncscaftsiftius,

acdiuinai R.cli-

gionis,quam Semi filij omni ftudio propagarc folcbant , corruptores fuerint,& exftirpatorcs.
^uij
fuerit

Qua£ vcrd dc rifu in natiukate,dedcntium continuo ordine, de
thoresvarijcradunt:

pal-

Pampi/iius,

pitatione cercbrijiimilibufquc portencis,quaein Zoroaftrc eluxerunt,Avi-

non quidem de

noftro hoc Zoroaftre, fed 4e alip
is

quopiam

celebri

mago Zoroaftris iibi nomen aiTumente, fiue
Et veritatem
illo

PampKy-

liustuerit, iiuc Proconnefius,

quos multoporttemporcin AiTyria floruUF?
aiTertionis noftrieiacile vidcbit,

conftat,did3crediderim.
noueric.

qui molta Grscorum commenta
J\

inferie hiftoriarumtradenda,corrupta^

ifignato igitur vcro
is

Zoroaftre, ac tempore eius ,

quo

vixic

jam vtrum

libros

quoidam icriprerirA ad po^entatem cranimiiehCjexa•

minandum cft.

^^c° igitur fieri non potuilTe, vtCham peritillinms Aftrologiie, ac !!.•"' Aris. vniucriapnatur?confultus,adinftantiamiuorumfiliorumChus,&Miiraiin chartiiimorum pignorumnon aliqua icripicrici cum vt per regulas, &: przcepca in magica arreopcrandi,labilifiliorum meinoriie, coc in primievi mundi rcbus addiiccndis occupatcc confulerct ; tum vc ad nocninis iui famam,&immoKalitatcm,cuiusauidiiIimuserat,coniequendani, rosinadmirationemrapereteorum ,qux in primo antc diluuiutn «utQ> l»aud dubic a primis Patribus miranda fieri viderac, didiceratquc?, SKidMt Suidas hilce conicntit , imo dc quibus icnpieric, his verbis referc

?:

ftivK eve/<^Tt j
..
.

» «^',^^'
Ithrt

Tf oMii

t^ ^umti
^

^'

J^.t;^

»'
i-

Vfituv

'iy,i(SH

'^ifoxeym•^

'iw9r«$t77viS'i3fle. 2oroaQres*T*erfomedescicteros Aflrmomos Sapientia
r . t ranSf ^ut ettamprimw jmt Author
.

Libnroroa»
ftris

,.

€x sui-

magorum nomtnuapud tplos recepn.
Nequeintercftj quodSuidas

r

''

rutitur

autem eim

tjuatuor de natura, de lapidihw pretiops,
Itbri ijumijue.

', prxdtBionunt
eum
vocec
';

C/rwwyV-

^

fupe-^
r-

ex infpeHione nellarum

Pcribmcdum,quem nospaifim Chaldasum
/erfiariifti

diximus., Siquidern t^erfomcr

3b ec,norutr
praEitantia,

archaitiini

& Chald«us VHus & ideiii cft, vc in prxccdentibus cfiximus, ncqucLj lineua Pcriica a Chaldsa diftincla vfurpabacur etiam tuBC tcmporis ied ^i r Rcgioncs tantum erantnominediftind^, Perfia quidem dicla ob cquodus,
-

thus.^iauf,

rumincaprouenientiumpra;ftantiain

j

Chald?aaucemjiiueRegipChai^
quie

Sim."^^"'^

dimaprimoDuccChus,quaii dicercsChuidim,

vna cumMefopotarn:a

LITTERARVM,
tamia,

OBELISCORVM.
,

19

CAP.ir.

Media iub vnonomine Aflyriarcomprehendebantur, vti exChorographia noftraprimotomo Oedipipropoiitapaccbit Lingua igiturcum
Chalda?amatema,<5.u2toripailim Airyriasvulgaris erac,
^ua?£un<]ueicripiit,exaralie:^trtttnieit.

&

vernacula_,

,

Picus MiranduUnoSiiu epiftols
ChaUaict, inquir,
ht

Conkntitque meisrationibiis (juadam ad Mariiiium Ficinum daca itL•,
,

quafe-Chdld-aiciis tjuordam hbros 2f<feptuTn gloriatur.;

^££,^,(^
luia.

libn funt,Ji libn

/um mn Attdi infcnptiones Meichiar Alagmum Oracula. /» ijmhHiy^ tlla cjuoj^
,

/

^,
.

Verba' lubjun^^
.j

d'uZ'nus"^dT

jibnszoroa-

^u^ap^dQr£C0swendofa,(^mutflacirci*r»ferufitHr•, kgantufwtegra-,

abfo'

Tum eSi tn illa, ChalJteorutn Sapientum brmu ^juidem,
tnterpreta.tio.

falebrofa , fed ple»

pam^^fierys

Etitndtmj^

Ithtllus

de doomatis Chaldiiic<eTheologU,
locvfitix^imA enarm

Tfif^ Virjarunti Cjriccoru»!, (^ C^ld<eorum
r^tjo.
ille,

m dlam diuwa

Scr4piIirequoque>Plinioteite, de agricultura fertuT.
fa?pe Athenasuscitac,eiiiD interalia

Hermippus
;

„^^^,v.^,

qvem

viciescentena millia veriui^

a?ui

Mh:-

iranifeituscrroreft,xmcmalibirefucamus) Q^rif ilf[e tradic, ^thiopici Auchores, hujusquoquedummcntionemfaciuncjibrosejusdc inagia,&dceinonibuscitanc, quosalibiailegamus. Gelaldin Arabs inhiftcriafua.de virisillyftnbus, iipe incminic li_i,.
(qtii r^iricn

','^.^
l^J'^.lf^'„^
pontii.

bric>«.^J hoceft,2oroailri dcromnijs,eeruiii^ucjncerprciatione.
tii

Arme.
;

quoque hujus

faaiQijilimi

Msgi

in fuis

hiftorij;^

meniiontm
ziznaaq

br;s

faciunc

Arabsdrii-" zoroa-

ftris.

Tcmpus itic deilccret,fi
.
:

fingula, qua? de

hoc fcri|>lei:junt,aut
.

cius Jibros cita•
cih,. .xv.

verunr Authorcs, hic adducendaforent.'
..Pprro

.ra":,t.rnif:;;cj

D

cum,vt in praccedentibus didiim eft, libri Zoroaftris Chaflai* calin&uaicripci fint, non iminerito hoclocoqu^ri pocefti. aquonariL»

Zoroa.
j^^f/ch! Idai-

poitmodumGrxci tacti ruerint Berofum horum vd indefeiTum
interprctcm egifle reperio, cui
fuerithicBerolus,

11

>>

C n- c

?

Certe interalios antiquiores Scriprores uncamiin.

^

V

•11
di*vi'y{J\i

.

J^

.

cefcnpti.a quonani in

icrucacorem,ica

&accuratum eorundenu
Quis porro

"
f^*'^
^^^^,^^^ ^^^.^

& lolephus aftipulan videtur.
Ae|w
-m

& quiin Chaldxorum
Apioncm

arcana penetraucrir, idem lofe«^i^ -^hJ^tuoA

pfop"e

fus-

phus

tradic his verbisconrra

eVvaioraiiKi

^^ ^^' (,
cum
nofirts

»

aW^-

icfepLus.

dta^a^aji <s^ ?«»«>'}

"^^ ^^.^,
iyt| "sfei

"

9%

i((iii

-n,ic«

L•1p^o^',

Ct «

^-^
(ju^c

^»at

\* ~

7»5»*^;^^<<<^5«.
ddos nofcuntur
conjcripta,

'2^uncitaijt4eduendajunteay
htjioria

apttdChal-

(^ demhn m

funt relatayijttd
Teflis

concordtam

ijolumimhuoetiam dealijsrebns.

multam habent autem horum efi
,

*BerofHi, 'fir genere ejuidem ChaldiCtu, nott44autem

eis^ (jui

doSirina

erudiuom(jtte

co^gaudent, quoniam de
fcrtptiones edidit.

AHronomm, " Chald<eorum Thdofophta

ten^pore*'"*
*^[^''
rit.

tpfe

Grdcss con.
deey^rea ,-tf^

^.

^

Igitur TierofuSi ancitjuijftnai fecutus hiflorias

de fafro dtluui»,

^ hominum tnea
qt4a generts mfiri

corruptionty fuutt Aioyfis, tta conjcripfif^ftmul
eil,

Pnmeps feruatus

deuecia fcilicet ca

w lummtiatem monmm
Ar-

C

4

CAP.ii.

20

LIBER
;

L

DEORIGINfi

.

Armemomm
Qit.

deinde fmhens tosyt^uitxt^^e progenitt funti tempus eorum adijJpfar» ojero Chald£orcnn (Onfenpnonew fdt

Ecpaulopoft:
ejitcjuanao

dtgnam
»

mandum
Goronides.

cum Archtuh

^
'fierof«

Phcenicurnconcordare Videntur

cjux

ex

Meminic Qorionide?, alijijuc Rabbiniin libris Milcharaoth Adonai huius Bcrofl. Inter csceros autem Uber Halickoch olanijin.quibus
confcupta funt

paffimallcganrurD>nD3m^n3t ^SDJD ^^^1
inlibris hiftoriarum
Etymen
"^**

Bc

Abcnephi, qucm alibi citauimus. FuilTeautemBeroiuniCha]da?um, ipfum nomen oftendit ^a> cnim Chaldaicc idem iignificat, ac filiuni. f^ofe. autem nomcn Patris eiuseft,quaii diceres Barhofeajfilius Holes, iicuri Abenfina Arabcs vocanr dhum Stfia ; FuitautcSacerdos,quia(ccfte Diodorolib. 5. eundem gradum in fuaRepub.cenentChalda-i, quemSaccrdotes io /Egypto fuit
\.^\j>
ira
j

Chaldajorum. Afabcs quoquc eum vocant

,>

BarHofea^

eriam Scriba publicus, /iueNocarius,quia penes fclos Sacerdotcs erac publica fidesannalium,ieinporum,geftorumj Regum, vtMetafthenes in libro de judicijstemporum hunc ioIum,MetakhcEe cefte, Perfa? in JV.oj

fer/'J!^'""

narchi^AiTyrioruin temporibus fequiitirunc. FloruitaUcemmuItoantC-» Alexandrum magnum, quodindc conftat, quod iMetanhenes Pcria Sacerdos, qui frequentemfacir Beroil in fuis libris mentioncm, fub ipfuiiL»
initium Regni GriEcorum floruerit,quiquePlinio
fcs

Quotenipo.
Berofus.

tefte,

apud Athenien-

Qlymp. 4^ .profeiTus, llatuam aurea lingu^ iiL» Gymnafio publico conftitutam, ob iniignem rerum, hiftoriarumque an•
difciplinasChaldaicas

chiidius
ihiloiophus.

riquiifimarum periciam meruitjGraecolqueproinde a^ternutn liceraruiru vfum credere coegit Abhoc, ni fallor, Tua habuic iulianus Chaldarus Philofophus, didus Teurgusj de quoiraSuidas
li

«

tt^^iiyp.gOi/

^»,

-^

^
:

:

8/»';^/^9'«>
«si

^-^ <:^<*.¥ //3
;

'

U-

J''

,d *^^-mB''' <'

-a^

TiXiam^Kmff ^hJhtifJ: Scrtpftide Dcemohthvs
cuiufcjue
,

U

ros (^uatupr^

Sacra, fjueTelefiur^iea <Tjocantur

'

homtnut membrt qualta fttnt Chaldatca illa cujus& filiusqu^dam theurgica vcrfibus fertur, vidclicer, initiatoria &oracuJa, &^ alia quxcunque hujus fcripfiiTe Scientii arcana,qus Suidas vocat ^*^», ex quibus Proclum iiia qusquefumpiIiTeipfemetfatetur,dumeiusApj<aaddudaexplicar, vt fuo tempore videbitur. Librum quoque de Zonis, qua? quid fuerinr, fuo loco inj TheologiaChaldaicadeclarabitur, Adducuncur eriam a Porphyrio Symbolus,& Pallasquidam,qui res Magorum Griccc conicripfcrunt. Porro Chaldicorum Ubrosin Arabicam linguam conuerfosiAurhoreft Auerroes.
iant

autew ad cuiifodiam

^.

^\]ii'J.M<j\
(j\-^J>•?

5^

^

0./>

jJI^Il^
cjux

^.•?>•*-1

U^-^j^

S-A^iij

Philofophiam apud (^haldsos perfeHtorem /*6, ea
Potelts.

apud Gracos

ten.pore ^rr-

Sed ha?c omnia Omcula, magicaque rcripfa,aliunde originem non habucrunr, nifi a Zoroaftro e Chaldso in Gr£ecuin,ve] a Berofo , vcl luliaNon nefcio Beroium ab Annio Vircrbienfi no, aut quouis alio tradu^a prolatum fuppoiiticium partum a &nulliuiiapud erudicos auCtoritatis eiTe
i

vnde

LITTERARVM, ET OBELISCORVM.
vncIequandocunquedeBcroibloqujmurjdc vero
illo

21

CAP.IL

Berofo, non de->

Ahniano nosloquihoc |ocaprotelhmur. Cerce hi libri Zoroaftrsi (tefte Clcinente)intantafuereyencnnone,vteosChriftianos, qui Prodici h«ejreiiniequercmurjgloriaHiolifos, eius ie arcanoslibros pollidere,rercrat.

ciemensin
''^"^ "^<^°-

Et Porpiiyrius
bici,

m Plotini vita narrat> Chriftianos mulroj) ex antiqua
,

gncioauin.

Philo-.
Porphyrms
in vita

fophia profedos, AdeJphij&Acyliiiifuiire re(Stacores,eofque Alexandri Ly-

0-

Philocomi, Demoftrati LydijplurimosIibroscircumcuiiiTe

&reuela-

'"'*

quafdam Zoroaftris, 2oftfiani,Nieothei, Allogenis, Meii,aliorum<gue huiufmodi palam oftendentcs, mulrosdecipientes, & ipii ance deccpti. Qui aiTererent Platonem intelligibiliseirentias profundum minimc penetioncs

Eaqiie de cauia Plotinum multas in ca argumentationes inculiflo acqueconrra eoelibrum fcripiiiTe, quicontraGnofticoseft. AmeliunL. quoque Auditoreih cius libros quadraginta contra librum-i ZoftrianijipfumquePorphyrium mulcis argumentis oftcndifle , librunu» Zoroaftri ab illis inrcriptum adulterinum, nouumque tiie, & ab illis confi€lum, quilhuebanthierefin, vteoruminfticutioneseiTe Zoroallris veteris crederentur. Ex quo locoapparec iiianifefl:e,intam magna Zoroaftrum
traiTe.

Librj

c

fticorumzo(cMpcifaiii
^""^*

Mignaau.

fuifleieftimatione,vtinulri,vcl rationibus,vcl authoritate,quiieiuseire crc- tolam zoderentur,Platonis dogmata Thcologica poiTc conuelli,& nouam inTheo- ""^^'^'^"'^

iogia Chriftiana haerefin, vel conftituere, vel conftitutam confirmarc,ie
poiTe, confidcrent. Dubium igitur nuUum eft,de ZcroaltrsGrummonumcntorum ventate,cum multis ante Ghriftum annis a diucriis Authoribus in praecedcntibus citacis non infrequens fiat mencio. Ex quorum offi-

cinapoftmoduminnumeraaliamonumenta prodierunti huiusgeiyis videncur eiTe Syriani oracula, quem Suidas decem libros in ;«»5 hoc Zoroaftrisoracula icripfiflereferti luliani quoque Chaldiei Philofophi ,

,^
Ple-

^'"»»*
.

oracuio.

in

quem z8. libriscommentacumlamblichumeiusaudicorem Damafcius
TOfj

D^ma/ciu,.

bis recitat, fub titulo
£iqh

^\JhtiKMi

9>^-

feneanVimx Theologiae Chaldaic^ his \(4,^•, ilcutt tn ChaUatcs Jatetur

verbis;
lamhltchus.
fic

J^Zim!"**

Huius

Zoroaftris Oracula fufiscommentarijs profecuci fiint PfellQS

choniquipenesnosiunr,& quos haud infrequenter ciramus, ab Opfopso Pariiljsprimumeditosanno 1608. Verum ha?c de Zoroaftre , eiuique-» Origine, geftis, libris fcriptis fufficiant. Nunc ad Tiifmegiftum declarandum nos con^ramus.

CAPVTIII.
Mercurio Trifmegiflo»
quifnamfroprie it fuerit , ^> de IthrU ab eo in lingua Mgyftiaca confcripis.

^

Q

Vemadmodum variam fucceflu temporum exaquiuocatione vocum
circa

Zoroaftrem perplexitatem incurrerunc Authorcs,

ita

&circi_»

Mer-

GAP.lii.

22

LIBERI. DE ORIGiNE

Teit^t«V'^»'appclJarunc.

Mercurium, quem arcbus geftis,&4ignitatc,fapicniiac]up 'non ;mmer.ito• Quoniam vero exaola hmus Auchons diicuifio^ plurimum in hifcc noftns moliminibus rpowcmi habcc, ica quoq^^ .feiW-j
nia,qu^fieripoceft,diligenna, <Si.foUicicud»ne>llU bpjC locCfirAP^aniU
-fft,*

vccandem ex
vt
^varij Merefl;,

mulciplici

Authorpm combinaiippc,

-quis.fap) ojjiiii,«uo

memorabilis Author fucric,quos

hoc

vcluti

libros quauc iujguAicrifieric, iiw)Qteicac fundamento afl^KioflumnolUarvimpoiico, inhoc taoi^iiVil

tricatoAntiquicads Labyrincho euuus,^ iine^rrorc procedaEnuS;,,p gn.noij

Mcrcurios antiqMJtas
dici filius habitiis eft.

crps

numer^yit. Pnijaus Cceli
JLiberi parris

& H^mcrsc

,;

hos
-2

Secundus,

&

Proicrpina:*

Tertiusj
di-

Iouis&Maiic,quibusalijfidduncquartufn, loue

&c

Cyllcnc gcniiurru^»
j
.

Quintus citatura C. Cotta Poaiifice,vt
Mercurlus

eft

apudCiceronem

& hunc

^[^

Argum

ocjEidiflei

Vndc

&?.

^^y>$6*wc dicitur,propter cuius

csdcm loui«

*i»TO~
quis?j

i"*^"

fadam, ve ab Argi Adceonis filij cuftodiajlo Inachj filiaq[i in vaccaov mutatamlibcrarec,relidlaGra2ciacumlofugere coacluseft Hanc tabiilpr lam narrationem Macrobius incerpretatur. Jrgum, iiiquit, €€ Stellarumfir
x<*^'*"*

Mercurius iegisiator.&

infenfa

InucMer!"

coni])icuusin

^
,

:

Othem, MercurmrnSolem,
reU(jua

*.

ctttus orttt tnterimatt*r

Argos

,

td efi

,

luce fi*H

Mercurius

igitur Afttonomiae fama.ybique

^gyptum veniens ab omnibus honorificc,prGptcrcrudiciftT
cogjjitiQnpin,

nem, litccrafupiquc
ges enim dediffe
Socigtatis, yiciEquc

& poliiicacpcrixiain»€xceptu$ f ft

i

Lf.f

^gy

piodwm vicae tranquilki&: gd cpjiferuicipjiiein

humanaf. acfojnmpdac? praEfcripiiire:» iitus lum Sar crarum litcrisitgypci^eis mandaiTe, Sacerdotum Coiiegiai£)ftit«iire,;qiiOT jruni finguli peculiaribus cajremonij? Dep? patrips cpkrPPP» ijftjtw^ ^ro aikni

SMnchHnia. «AonBcrythius veiultimmus scriptor

tcpiponbui Sacrificiafa<:erent, Ackjj ifa. Grxcoruro iipbisreitruiij mp^Ur mcnta,apiid Ciceron Clemenccni, Arnobium, aliofque S9ncbpjn.ia.cpn^ icripfit^ Moyfen paulo poft vixit, Phoenicumquc hiftoriam qqi Bcrythius,
:

:

yt eft apud
f

Thautus
^"'*

Diodorum, eum quiapud Phccnices Thauthus dicereturiapii4 ^ r rr iii ^gy ptios Thoth vocatum luiilc tradit, prarterea cundem Saturni lcnbam fuiiTcatqueintcr Deos reUtum, litteras inueniflei multa cireaDeorunv honoies, Sacraj Aikolpgiam, Muiicam, & naturam primum obieruaflc^ i
,
i

<~

cuit,a

palcftram,ehoraEam, &lyrainreperiirc, acqueobclQquentiam, quam doGrscis »»-, id eftjnterprecem di(51:uin. An veroHermesillc, quivv.t

Diodorusaic, Ofiridi
rit, etfi

& Ifidi a coniilijsfuic,is idem fic,qui Argum ocfideindicio, vcl ceftimon io affirmare, auc

nuUo antiquitatis, vcl

negarc^

poifimusi iicamenDiodorOjalijfquefideshabcndacftjdicerem Orpheum primojdeindealiosGrareosjqus-^gypciorumcrant, ( quod & Strabolib.
I7.facetur)ad fuostranftulifle, ac promdelicccrarum inuentioncm noiu Mercurio Argi occifoh/ed Theutho>£gyptio cqra Platonc fenfio rnbucndam, vt infequentibusiusedcmonftrabimus. Anautem Theuthus hic , i^U; Hcrmes inucntor litcerarum idem lueritcum McrcurioTriimcgiito,de

Thl^".^"^
.

^

&

Tnimf?'

qupdifputamuSjindubiuiBvofanppceiL CerwMwcunuinhuncOiiridis

&:-

LITTERARVM, ET OBELISCORVM.
&Ifidis tcmporibus
cjire4ncifa:
iuiiTc,

23

CAP.iii.

Diodorus oftendic hac infcriptione, Ifidis Scpul-

Ec in libro Sacro Her-^ j colloquium Horum filium, cftimerlCdem,& mulca fic de Her. .mcds, vbi inete mcntio i vbi cum iaepe appelUc mcntem,fingit(jue aliquando Deuin Vniuerfi Principemcum Hermet;e loqucntcm, eumque anim£ fux ^-; xnam vocantcm, acque ipfi hominum formacionem allignantcm: £^0 MagiRer Trifmegi i?wi Hermes. Ex q uo ucc cla rius videripoiret,cumHermetem,quiaConiiIijsIiidi fuerac, eundem fuifle^ Trifmcgiftum j Ciim vcro ipic Triiinegiftusfuis in diaIogisfaceacur,alium
Conflij pater on: niunt,
1

Ifs furn Tiegina totms regionn, tdoBa ab Hertnett

fuiireanceiehujusiiominis.

Cert?

vnum & eundem

dicere

nequimus

ied vt veritas perpartesinnorefcati quid Hebra?i, ChaIdici,Syri,Arabes, iCgyptij, de primo 6c fecundo Hermcte fenierint,jam candem apcriamus.
Eft

vecusquidam Commcntarius hic Roma^inCollegio Neophytorum,
pn!:''^Vo

cuinomen

nu domusAielchifedech,

quijvbirraviiatde vica,moribus,

& origine Melchiicdech Regis Salcm, mentionem quoqj frcquenrem Hcrinctis noftri facif, quem & /i/iim vel^i/^r« vocatum, mulcipliccm fuiiTe-»
itavtprimum HermctemiiueAdrisdicac Henochum,fiIiumIared, litterarum,rerumqucomnmmaahumana!nvitam conieruandam neeeifariarum fuiiTe inucntorem.-IuftitiiEj&pictatis culcorem eximium j Vera: inDEVMfidcijCulcufquediuiniphmum AiTercorem, qui obvirtutes,&
vult;

Adar^voci
'"sabnerabibusjdns

DEO Opt.Max.beneplacicaopera

ante

communemmonaliumcondido-

DEO, perpctua admiran' dorutn operum abipio in terrisgeftorum rcliclamemoria j ita vc qui ex podieris Noe mira vidercnrur iacere, Adns dicerencur. Verum vcrba ipfa a_i
ni praefinirum tempus raptusambulaueritcum
,

ExBiSl.NcoVrb.

^

*

"'nVN

npV

'^VTiin

id t^iFuit autem

fienochnowen^drist^' pofieum
fifs,

^
^J^•'i3V

'^^ '^'^
ipfe

nimVhin

nT^nV miioi
nr\d aV^i iiy 7^2

^^' ^"^

'^

-^^

-

'

M.S.

D''c»Ji<V

^Vnnn
ata:i n''ta';>^

anw'

^^&^>-\

alius c^dris, cui nonte,n

m Itngua

haxhara Her-

cfuoniam isprimus confiituit SciooUs^ in quihus Scientias
inuentor L•tteraruWy

Protoplaflo, eiufque

Sethfbi traditas doiuit]
is

mathematicarum arrium,

tradtdtt leges,
(g^

hene 'viueiidi difeiplinamt cuU^mj^

diuinum ,
faElum
efi

ideo ahHultt
,

eum
,

Dominus,
hoc

ambuUuit cum

DEO m horto Eden, hinc

r^nes
,

qui

fctentijs.i^ fecretiorumartium mtitid ex pofleriorthus in mundtclarerent
efl,

Adrts

Pucat autem talcm Herme• tem fuifle Melchifedechum cxChanaiiicoruni gencre oriundum, quiob fumrnaxnSapientiam,&rerumdiuinarurnnontiam publicus fir factus divinjf legis ini^rador, Sacrorumquc Verba iubjungo: jo n\m '':' cnn Vv"! VkV VinA ino \n^i oVo -jVo jv^^ nuc priz^Dha
rerum occultarum inuefiigatores dtcerentur.

'

.

CAP.IIL

24

LiBER

I.

DE ORIGINB^ lU

'^'^ Etrunus ex humfmodi-jidrtfm fuit Meiaijedech nkV^j *?« j/\ex Salem ex domo Chanaan, erat enimSacerdos DeiexcelR, (gr juxta Thar^um^' 'Bahylotncum^ MtmficY coram Domino Deo excelfo. Vel Vt hoc loco pulchre habetSyriacumexcmpIar; ^ba^;^a )oC^» |eoi );jtocd 0^0 tt j^it reUgtofns Sacerdos Dei excelfi. Atquc hucufque mcmoratus Commentarius quai om-^
;

^
}^i\

hiaconueniuntArabum
Achmed
fi'a
'"

traditionibusi

nam
i

Henoch fuiiTe volunt, qucm

& idfis vocanc
^^J
*^^

primum Hermetenvl IcaAhmed Ben lofeph Alci-'
hi

&

^^^^^^
'^'^^^ ^'^

Gelaldinuin in hiftoria reru^gj^pciacaru his verbis
Vt-^li
f^^^«5^ <^•*"^]

^^^'
U*'.l>*^Wti
«J-r»

hift'"""i

^-7>
(^-«^•**•*•?

^ioj ^^,

^\.%,

i^,Affj »j.:i\ iJJ\

^ijj r^-^^

t)"?

Jhi?*^•^

0^1 j-i'cJ

(Ji^r^^j,^

ijs-i-*^^

^_^j

^jl^sj l^ir

^^\

v_>^£i U*•^- ^^•=^>

^JJ ^^^^t^'^^

p^J

id eft, SuiCejJit iSlJehalielfiiius eiuS}

bad,

dedit

e'i

prjccepta

bona

,

'

docuit

eum

omnesScientiaSi

eetehratiit

ipfum, famofimque

reddidit

m periiiaScUntix
genun Irad!
7{ex in duhus
Scientias
e^re^lis
ipfe

injjieBiohis afirorum,

in libris, qitos deduxit fuper
ipfe Idris

Hanuch,
illis

ipfe

Hermes^

Propheia,

eum liAdam , fuper eum pax, fuit

Mohhuel filius I/anuchiCui pater bonam itiflruElionem dedtt y ^uas apud /eiipf tradidit, genuit eum in Aegyfto ( ante dduuiam ) totamterrarf! , fuii autem ei Sahaorum "^gio , efiindei

OEO,docuit(jue eum, purifcationesi brationeSy jeittniai alia huiufmodi cuUttt diuim fgna, diuinil in (^eowetria , fuit peritus in infpeBione aflroruw ,
Sciefitijs,

6(

adh^ft.

fnltque primus, quide hijce dijjeruh, eafcjue de potentiJ. in

aElum eduxit

^

firipptcjue de ijsltbrum, ifjcjuo fignauit

doBrinam
refert
,

eoriim

,

deinde profeSltts efl in

Aethiopiam0f7\lubi>:7m^c.
Abdaiia hb,
ii.s.

Eadem
Sedarum

Kaabapud Mahumedebnab^q
a*.i^*^^

^alla,

& Kafadi

in libro

narratione deldris:

w^O

\:>f.*^*j^*e T"'' autem ;^i>jo\ tjl'^ c>*:«»»c5'^'^^^ •J'*^ fn'^'•? ^•=^ 0••^ ^j^ j^j f (yidris pax juper eum, ftmtlts,$e.th, primtt^ qui exaramt caUmo poft Prophetain

niiu apud

dedittis cultut diutno, vaab chro- ^^'^'f'*''V^ fi'^p^>' apud Allezar ita de eo tradic : Ua-«

bum

.
'"l

Vaab quoquc Chronifta AraoU^^ -5UJ^ jj>.\ c^/o \ ^^ ^J\
.

Ella2arJW.S.

>

,

\

i^
,

u

&

f

-

Tmi autem

Idris

primus

qui fecit, ho- i$-f^s:^^^

A^j (3^?^•*•^1? i^^jn^-^S

j.»i\

^a

numcjue apprehefidit,
que, qui i-ueflmmTifum,

certauitmrzjijs Domini, occtdendo fiLtos

Kain,primusquo'
:

cum prius non pellibustei^i incederent , docuit pri' pondcray atcjue wus quoque qui menfttra< ducuit, Clariflimc aucempraj omnibusalijs, Alkandi apud Gelaldinum Author Arabscapite 3 ud^c"? dinum M. S. deSapientibus^gypti: ^P• ^!^'^^^\,J^^\ jij ^j>^y>ji> jAc^i (J.i ^a^j^\ ^[jaj^

^»}>

LITTERARVM, ET OBELISCORVM.
0.3f\^)'i C»^"*-«*^lii5)^

25

CAP.ill.

UJ^^-^J^^ f^^ J^^^^]^ f^s\X.)\j [^.)\ iii.x*c p\.s]\ (j,A %\jamj i^^S<)\i^\.S'-M}] ^J^y^u^J] ^*9j.^i^ ^j.xk*i ij-a.^x*'^j» kxa^ n.xf,j<L•]] j\j.^Sj
(j)j.*J\ (Jff jet^Ji?

^_^^^>9 *«•>•3> t^ls,^

(jjlziA)\^

jc.«.is\.^\

^JlC

>XxM

t^JfcV^o

lempore Ahrah^fntt m Aegypio Hermes tpfi
jdris pcundufj

^kx^l]

ij.s>.^ ,j...Jj2^u<^^

,^i^)\j

"

tpfe

TrifmegiiiKS, cjuia Prophe((h(^
,

'., Sapietn,
,

jeu j-hUo-

fophus,

uqutdocuit Scientiam metallorum

Alchimtam praEtkam

ftam, Aiagiam, Scientiam fpirituumj
PlatoPhtlofophus,

zyipotelefmaticam, ftue

3'(?,
,

'
de-

Secretanaturte, ex cfuo deinde Pythagorao,
Orator,
Poluicus,

EmpedodeSyArcMaus
Arifloteies

SacerdoSySocraie^
rd.-aut

-lettphyficus

ntque

fua defumpferunt. Similia hilce profert Salamas Arabs libro
vocac,

t

Henoch itaqueprimusAdrisfuitdiotusj primus vero poftdiluuiumHermcs iiuefecundus abHenoch,quideDcomuJta lapientcrjpnunciauit.MorllaaC

quem hortum mirabilium mundi

quem

3< fuse cirabim

us-

inPhiloiophia iuaSyriacaM.S.,qu? pcnes mecfl,{acitHermetem,que loua" nithun vocat,tociusAfl:ronomiaeAuthore)origineq;eiushis verbisdeicribic:

jLdofl^^o JLi^^ji^» X^»i.o;^ ^«oii^i^fo ^.^iSb^.^»

^^o)\k^»

^^^^«^»

St hocpaSio inuenerttnt

flij

hominumy

comprehenderunt, cognotterunt^ue

,

(gr di-

dicerunt exaSle leges fiellarum,

ordinem ftgmrttm Zodtact

auecumrelt(jtiis notitijs ipfs conuenientihus in firmamento
tta longat

(^,
,

naturam,'-vft(W*'

hocexperien-

in inferiorum

rtrum profunditate.

certuudtne laudahtles,exceptts tjSy ad rationalem Scientia, funtj^ cognuiones qu£adcultum aflrorum pertinert' Et paulo poftjoriginem, & invcntionenl•»
.

€,€

Hjcc

emm

omnia, funt peitinenti*

Aftronomiaeverbisfancelegantiffimis profequitur:

jLi^;„'!9

^"^0 Mi^

^'*^

^^ ^N S'> v>»

JLN^;of a^i«~3tj»r

^.«^•£

Inuenerunt autetn

eam

Aramai'Bahylonijy'Z'elCl)ald cii

(jui

mOnente
rzjfifta

'z>erftts
,

Au.

^lagam

hahitatites,

cum rerray

omnia

[oc(i

eorum

ejpnt

ne<iue co.

CAP.ia

2
w ciaitatem,
coacerHante
4te,
;

LIBER
pratered

.

DE ORIGINE
(^ fabule ohrutas tx Ucotn
locum^

gnofcerent <vUs, (^femitas arenis,

ex ciulrate

ex regione tn regtonem^ ^rttfetttm flante 'ventOt

atinas tn aceruof

cum

locus ille^terraconjtifomscljeti htnc ex loco tn iocum tranfmtgrantes
ejfent jerendo

non

njthementt£

dtdicerunti ponentes

ex ptrpctuo flellarum fcruitnio
feruntque cognofiere

tewporum , ex legwus a[cenponis Hellarumt motus earum• Et ftc
deuetjtrunt tn r/.utationes

,
Tandem
Uoil

locus rjjet caltdus <vtioementeri propter

SoUs ardorem de
,

cum

Solts, neijue

'viam

cognofcerent, noElu

eam

perflellas
;

[ecundutnulud^auon.oleyant, progredtehantur

tandem

ince*

pau->

latim per conttnuam inutfli^ationem
ficrnorum Zf>diaci.
niife
pofl:

fludtum didtcerunt omnes

Ifges

Siellarum,

rudcm hancAftrorum notitiam

vc-

Hermetem,c]uem&Iouahittiondicir, qui in deiertum le conierenss vtAllrorum leges exade obleruatas pofteris lcriptis tomiricndarct. Sed audiamusverbaAuthoris );jQ^^^ w-ftjj JLJl-^» ^r_^ ^»^ uj/ JL*-»*J^^ dej^lUt lobi|'6ii^
k.

^'^^.^

r"^

ytt^o

^J^o^^
)eo)

^

<:^ JLLa.»

i^o^A. );:^,(^_^ fiv^f»o««^

leoi

w^J^d

\^'*e'9

jUbot^^o

JuJLi•/

^*^:^«^ca^o )^o»J^o

fuitautemw
ftithotJ) ftue
tio,

'/{egtotie tfia Orteritalt

homo ex ijsorat

'Nee,

<jut

'focahatur /u»

HcrmeSi

hicScietjtia tndytus, elegit fthi
abijt tn

,

jamdtarttate rtmotum,
(Kults

locumab omnt homtnum conforimmane d 'ZOctbus, def;rtum ruafium
mjirmaincnti*m c&lortim
,

hominum immHne,
lummariay

ajftduo mtentHs

explgratiit

fdias,

conjuetudinem tewport*m,
et fic

m^i^Wfinlutpinana waper qujetewyet JoliiMdinetpjjt
Jiher
»

jora, laudans

horumCreaiortm fapientiftmunjy
data

Xontmenuamfuam^dtumuli-ihtiSjet Qrepitihui
intentione, iieilarumcjue conifwplatione,
<•/?

hommum

in cordts perpciua
,

oratiacQ^rJitionis.fifllarum

et

Quieomnia confirmanturab Authonbus iupra citatisi fl'cquq!> cnim tancac dcctrmas ordinatio iine magna curii , & rollicitudinc , pcrfici nifi ab homine ab omni hominum conluecudine lubdudo -poterat >^xsi.^ii» -HunciterumSermonei.c z. 11^».^*-^1 hermes fapiins w ownthuf.Trtfmegiflns merao, quoapQt uh verba aptp
Zodtaci.
,

,

,^^--

;

'^
:

Ito^j \^tsJ^iThaluhi rabuotho,hocci]:^ ntp.ic ter magnus, Acq; h^crunt,qu?apud ArabesjSyrofqi dcHermccecomperii vbi exigua nnihi pcrpJexicatiscauratuif, inuenitamen apud Abencphi , hanc more Chaldaeis, Voce eandeiii elle cum Ofiri mutaco lcllicec S,in D,Vcl
iniinuat

3(/<^\
,

•,

& PeriisfolKOi bocenim pado,queni^€gyptij5 0c Hcbrari Miiraim Chalaxi&L?ciik Mithram dicunt, Ei\ igitur Idris idem, acil dicereslilris cui
j

LITTERARVH ET OBELISCORVM.
paulo ante cicatus.CominentarJusproxime quadrac, qui

2,7

CAP.iH.

Henochum Hermctemjilue Adnsquoque vocat,quaiidi,peresAixns. Apud Perfasquocj•, inuenio Oiirim diciu ^];\ A(li<^s. Vc proinde ex omnium Oriencaiium Certe,qua?cunquehoclocoex Arajnonumentis, O/irisconfteCnoritia. Diodoritraditionibus maxime cjuadrant, bumllieflun^incisdaduxtmus, pfimo tomo Oedipi dcclarabitur,& dodle om nia in commencario in vt

m

Tarich RegumPerfealoanneSvvicardoconfirmantur.
Hisigiturita ricepraemiiIis,dicoprimo,

v,

abEnocho

ante diluuiiKTtiL

oinnemSapicntiam-/igypnorum pnncipiumhabuiflc,crat cnim is, qui praEOirnibusalijsancc diluuium aProtopIafto iplo inftruolus, veram rc-

rumdiuinarum notinam haulerat , Pofteriique luis tradidcrat, tantique-> fuiiTe non folumob admirabilemSapienciam,rerumquc humano generi neceflariarum mucntionemj ied edam ob impenctrabilem cx hoc mundo rapcum nominis, vtmulci expofteris eum tanquam Numen quoddanl»' colendum proponerenc. Vnde veniimileeft, qiiod Arabestradunt, Cha- ^^^ m,. mumrerumexoticarum,curiofii]imarumqucante diluuiumjnon tanrum thuii!:cfii•) improbas artes a Kanairis ( vc fupra quoquc probacum efl ) didici/Te fed icipu'ius, hc &:Scientias de DEO & Angeljs,dearcanisdenique nacura: abiplo Machu- crampo<Vdi
j

fala

filioHenoch paternarum craditionum hsredeaccepiile,

amumqueli-

'""'""

^"*'•

citarum

cum illicKis coramixtione a pacerna craditione prorius degencrem
Quamdeinde TriimegiftusquidamexChanansaftirpe
Trifmegiftus

lcgemcondidiiie.

Chamidefcendens,ieparatisab
fulto, in tanca

illicitislicitis, in meliorem , & Religioni Adiarfecun. diuinsconformioreiiijquantumEthnicoPhiloropho iblo natura: liimine momiiu'

rcrum dcprauaiionejlicuit, redegeriti quem quidem verumillumj&tantopere ab Audionbuscelebramml^ciindum Hcrmetcraj
Triimegiilum
tuifle, intra

'""'^•

probabituri
6c

Hermecem autemTrilmegiftunij
"'"^^^i^^"'
iudic(u$,

didum

Analogiam qunndam operum primi , HermetisTnrmegifti veriiimileeO, quem idr:s Arabes, Hcbrsi Hanoch dicuntj quem &Trirmegiftum dicuntcifati Arabes ob tresinfignes pra:rogatiuas. Primo, quod SacerdosDeiefiet & priir.us vias Domini juftas perueriismonrtraretmortal;bus,deindc ob iuminam rcrum nacuraliurrL»
iuiiieobfimilitudinem
,

pcritiam,qu^rerum humatiarumneceilitati omnibusmodisiuisinuenciombusiuccurrercrtudebac cum nulla Rcmpublicaiinelegibus, &ordina.

tionibus confiftere diu poiTe noiTei. Tertio,

Maximuin quoquc didum ob

civilisvit£Bcultum,legumqueconditionem,quac lunrveiun Sal quidam-. humanaEfocietaficonleriiandasneceiiarius. Pra:tcreaHenochum,iiue pri-

inumillumHermecem,primiim pollfiiiosSeth Aftronomiam excoIuiiTe, temporis,annorumque rationcnidocDiiie, ex cujus monumenris poftcro
inurido relidis, iecundus Adrisfiue Hcrmesnoilerfua dc dmiiionc
poruiT! pnncipiadeduxerjt,
terrj'

atquead polteiosrraniluicrit, Agyptijcuni„ Arabibus volunt. Habentcnim itgyptiorum arcaniorts Altiologi, pro ccrto, Annum ciuilem yiigyptjorum fuiiTe diuilum in toc dics,quot primus

D

Adris

(^/c.vtroqucnoiTiine|adabundum> ambinofumillum Adris titulum secundus mes Trifme li us uir.iil.annosduiSlos adjeceris.Chamuin verojquem&cum Zoroailreconrudimus.ceuti ftxzgn. mos. Quem & nonnulli ex recentionbus fecuri funt in firinamenti reuolutionei led vide> qus de hiiccj Aitronomia noltra rncro^ yp Mca rradidirrjus... fiue Adris exiiiimatumj Chamo aiDbitiofo tantumhuius nominis titulo tnumphanfeinioleiceceq. „ q.dabunc 36000. ^^ ^^ h^ ^^ . Cuin igicuriofa oucuis tur r r rantuic|ueruenrHenocnj veniiinilee-^t polteros cjus excmp. anncrum nuirerumj re-. rum omnium complemencum5lubila*i magni numcrum & monadis iiu mulcicudinem abeuntis.annorumoiMma fubolfeciiTe in prijlinuin ftatum reilicui. ne quicquam proprij ingenij conjed:ura alTeruifle videar . vrin AftronomiaiigypciGrum fuseoftendimus. ailercionis me^ PrimO) Diorationesjex jpiisprcbatis Authcnbiiscomprobandasduxi.- Nomeii oiTrisgo bieriint. ^ i i 1 lalis.o excitatosopcrum magniiudinefamam aucupanres Ofires lcu id iscer maxi' . id ei^jiummorum Sapicncum nomen tilijs : ambijirc' ac interc^teros Cha- jnum praeomnibusNoemi noministitulotriumphaire ambicionis Jabe intcclum. I. hinc arcanum illudytgyptiorumhieroman- ticum de mundireuolutione prodijiTeprobabilee/ljvideUcet cceleiles Deos ftationesiuas in Arce magnaiinguliscencenisannis mutarc) & poit per- adum circuicum joyoo.priniu omniu) ancnjuir• ilmumqucTnfmcgtilumfuiireHenochumj vti Arabeslenriunr. veriiimilc eft cum hajchabuiireexpriorisHermetismonumentis perChamum poftero partitionis anni racionem docueric pofterc^ care mundocommunicansj Cum itacjuehoice Adris vic^ annosroyfterioyaminime cognoicerenc. Quod & Placonem appellamus annutn. in monadtmredjtusi id cft in priilinum rerum loo. Vr proinde intrepi Je inferre audea. DEORIGINE Gen Habet Adfis inter homines vixcrit.ie iis Herni'. habel j . vixiile : iic 2 3.ta (fu. Notarium Biblioth. quibusfi j. verfuscap. ducla.dies ^7o•)|u-e^8^ ii^ 36500.'!. Nam Sacra Scriptura eum cxpreiTic trccentoslcxagintaquinque annos.exprellcnarratfuifle MercuriumScnbam) doruslib.-ftefueami. Sa- .quotvidelicct annusciuilisy£gypciorum dies vixTSeTh habet.CAP. hicxmyftico annorum vira? numero IdriSj iptcuJati lunc.. 28 LIBER enim . diiilorum fere Platonicum &inhuncurque diem annorum numero dtfiriit cum enim : firir annis vnum in circuloinagnoj hoceil) is amentum iingulis ferc centenis ZodiacO) minu um conficerc ob- feruarent) loo. At Tautum e Chami progenie prodeunremjVcrumiciliccc Mercurium illum Tnlincgiitumj dequo rracramuS) communi omj^j^jjjjfuffj-agiofecundum Herinerem. certum eifcjdum circuluai ra\iy^uiAai. verum fibi DoJoruj. perlupeibiamj vtlinlolentiamlumjj^^^ vendicaflc.quem.Gum Vcro Et fa&i funt omne^dies Snoch trr.in 360. Adris fecundum hanceandein ^Egyptios." omniumftatum) vc Flacoicaab/Egyptijsedowlusjopinacus e. ram Ipecioii cerc- non defunc luculcntiilima huiusallcr- tioms veftigia.

tjuam Gxxc\ip. i idipium pen^ iTmx. Oiiriais maxtme con(ibn utebattir. Ajclepius ijic) Immhes. ollfiitBti. Imo ipfunj '«' ij.» dicitSaturni ScribamfuiiTei Saturnus autemiuu paterldris. Notum eftex pr^cedentibuSjHoram efle Ofindisiilium Oiinn iiueMilraim corChamijideftCamephesfiliumcire. reftituta? fuppleir!ento. quemadmodum ruir alibi.rarus oTtirff^iTnrmcPiniis i.accepit. auc Chatnus ( confundunc ) mum vocarunt. currL» quo S. nomen Camephes. Vbi nota hanc voctm C "W fUptam. cradidiiTejprobabileeft. . fuirqj vtin prscedentibusex vanaChronologia ofteniun.)-. ideoque in liidis Epitaphio fcripium eft /^ TmPTttf Ej^ «')i< istfiitr^vraTn. itP>^entetn ociultam emm auats contewplattonem. EgQ fum lumorts Saturnt Det Sacro filia natti . qui eum. quo in Sermone : vtitur Herires demonlirare videcuryicaautemaic '^^^^^^. Cof^jlUl r- ''vcre Ajile- rchoris rurfus Ofms. adhihe //ore ^^ . C^»?f/7^m ponendam. auam Auus Camrphesaudijt ah H'rn}ne.07l\^v^^^c\\\!Lil^'^JL•t^1s^ id t^yChatrs Detts nofler ( de quo vide noflrum SuppieiDentuni ad Prodro- Chamus igicur Hoh proauus fuir.hy doClrinam veram afpuriaieparando.ac Aiagtffir Termaxtmus Herwes. ^cfl (juos tu m: j . Et non miilto alij. \ ' ». Abhocautem alium quempiamex Chami ftirpe jPgnatG magniingenij viru easparticJpafle. w^ <haoV/o^ i ^ »'*50| . quafi djcerec.annosferevixic. )erit SaturnusSeiTor . qw. qui diduscll Sacurnus ct*ius cumqtiojs orKKiacommuntcabatyj^ ^ : 'Isl^oiarins erai Sacrorunty Tnimegiftus funi.iiue Sarurnus un or. artci^ que apnmoillo termaximoldris Enocho perMarhulalcm traditas. a c]uoChairepht. ' (£ -^ . j cnim Authoreshocnomen Mifraim. C/jiiw Deui Copnce ^i-«^^'^ Hanc enim eandem cb rationcriL» Coptitx Veterescam vrbem.fiue Oiiridis. £rat autfw (uccefjo^ Taty [cthcct : Thctlo. emmciatot ''vocatur . OBELTSCORVM.&:proea. vt poftea oftendcmus. auidem pateroff.ji:ius finiul dtfcipultis horum dogr-afuw. omnia ex tmanoi citato Sacro Sermone innocelcunc. lam Gxaminemus iingiilas huiusconrextus parres.^^"' lunipr.iii.rnuw. i?9^tivaA 29 cap. Quae omnia confirmanturexSacro Sermcne Hermetis. fius yulcam flius.fuiias oftcndimus.'»< &»« ®6« maxtma. ChaiTiephcs autem. ieuConfiliarium O/Iridis: im Wi JiJ^itu rStvni<t^nv^- idefl» interpTCs.. ilue Mifraim progenitor Hori Noemus igitur. Sacforum. &: exSanchoniafone. Sed & hacc Chami filius.LITTERARVM. / .Pinnandro ''^''^•'P"^- HhfoluluSi^J' " Etdeindc: - /*/' ttott^ Wvto* ' ' '^^^ J Cl id elt • •.m conifnentariafirip^t ab ov3r?ium progenitore Camephe. orn^iu^n rrr<. tum in ^gyptiacs linguas z?. \ - ajwni Ap»iiSs:i"<«vfS. id crt. Scientias .filiocjiiuo7«ai fiue/ hy.utii - >9'^** ^^^. cft Chamaienus feu Chami filius Mifraim. S( rmones . vc tandemalTertionis noftia: vcriraselucekat. ^ munfxiero.

Non enim aliaseiiet fe Mercurius. i. Poeticei Hos fubijfdem feretcrminisrecicat Mor liaac in Philofophia iua Syruca . gnum /nrirucin"* tenuiflencccirarium apparet.g^n Moyiis teporapr^cederec. penijt inquitj Veteres ex domo \'er»brod dtfcipult eius loanithott fultilis tniii muU.iii. vti fupra probatum SarurniHliui&Scribaj qualem cap. ? eadem familia.»^. Tatum fuiiTe nominatum_.teJ) i. PharaoncmautemillumfuiiTe^gyneq. 10.tSctemix.&: Grxcos.c. forcAbich* Diccndum igitur eCt tempore Abraham ipium floriiiiTei nam ancc Pharaonem iplum vixifleSuidascradic. litceris Necinfuper^gypdorii imperiu coniequi:cum hic vixerupropricfubdynaftiaDcorumjquajdynalliamPharaonum &:Panoru longe prsceiricjvc paulo ytgyptijsimperantes in pofl: dicetur. JL-Jooi ^. acproindein ^gyptitJsirrperiLin cbrinuiiTe.de veritace^hisverDis: N»oio.^ua ^iX—•. &: poft Moyfen alij Tnrmegirtum anteaRe..noitlini| \. paifim confuia vides. Ex quibus quidcm omnibusritc collatis luculenter apparec Hermecem.omribus peneScriptorum monumcn• tis ccntradiccntibusjnequepc/tecsj nifi eum Moyie Juniorem aiTererc.CAP. (g^ Phdofcpht anttqut ex Agathod«mone. Thoth propricin lingua i£gypciaca iignificer> alibi in hoc opere declara» quandoquidem in Iriitnegiaus oiniUS.. DE ORIGINB autem rurfus Afdepius lmuth'S. noftro quoquc tempore ijfdem nominibusj & iilij pacrum. aiuclegem Moyiidacam indercrro. Ifin_».^j ^*-^*P Jl^'JL^m ^io* J^A^fiv-.ilapud Quid vcro pnrcos^gyptiosineademproiapia: linea.^ i>^adeo^^o )^Ob^^ ^^>^ . Mcrcuriumhunc idco tcfmaxiiiium dici. . Lirteramvero AuthoreiIenonpoterar.Pra^tercacum ante hiilorijs enumcraciiint. Porro quotemporepoftdiluuium vixerit norter ille Mercurius> dubictradunc Authores Recenciores quidateltantureum floruiileannis 21. 30 LIBER . &HermerisIuniorum Quod fi hi nornina Auorum tulerunt.. quid mi- rumHermecisprioris filium.&: apud Kom3nos. quod etiamconimuni traditionrrepugnar. & ncpotts auorum. Philofophu Tfero eyirneUfcenif. fcrm.v>-J>i. iuiflc perpcram putanc: nam apud antiquos rcccptii ert.&: Aiclepium S) nchronos fuifle.. Jfrlepiades ( efi Aldepijflitts) ^/ Nerryjes [vipiens tHomnthtts juitTnfmegiHus. .quiHermctemSynchroHUMuyiis. /i(\.. idem contigeric. profitecur. vita fundtos temporc Aiclepij.nomine tui/reTatumP&: filiumetiam iecundiHermetisjquipriorisneposex Tato fuit .aliaique_> jiationcs. 9o. & apud eos litterarum feuScripturae primordiacomperiiieconilac. Manet ergoj eum is .i. Moyrennamqiabincunabulis omni^igyptioru dodrinajicriptura cefte irabucu. fuiiTc difficilc creditur.» vcliraus. pti Rcgtni) qui icqucntibus nomen indiditjideir» memorar Suidas : vnus ex Pharaonibusefle pctuit-.. cnipJovi.^^» Sapietites.ita.quodabiq.a maximo deinde Sacerdote in Regem acciiuseflet. eil. quod juxta vccuflos ^gypciorum mores a maximo Philoibpho in Sacerdonum vocatus. Vbi.&: proauorum nominentur? Non igicur mirum cft.\. x.

LITTERARVM. feriia haec vnip. rijlque omnibus magis concordem arapleclimur.i|rr?^/^ o.induci vixpoilum : Cumhanc icien- tiam multo ante Moyiis tcmporain yEgypto viguiiTe NoltcTigicurille le jrc non pocuicj alibi tuse pftt ndamus. Eundemque eile lav€gypto Thoth.. quo prima^ PharaeHiciimperijfiindamentajaotaiuncjVcfuiiusin no/lra Chronologia kiOedipooilencicrous. &: eodtrn Duce -. qui miinuTbortu Abraiisc anno quinquageiimomorcuum voluiUirajBftii hqs melioresC ruiiu.quooftendimus)tempore.in Cbaldiea ZoroaiUes.Saturni.m. vccredan3.Abrai?2e v^£- - tum antcuertamuii Viraqwe lententia cum ijs. quas de T. Zoroaflrem diclumoflendimus.>j.BabyIotneraDatur) viguilie. Theucum. Saturnusi ip Babylonia &: Chaidaea .iunt Ical quuLumcum Noe velincconueriatum.:i ita Chronicu-m AlexandiinM.quprumomnium nepqs. Adns.ccrumqu. Adris.(^J apM ^lapl er..Mercurijappeilaci (int.chanaan. proncpos.quern in Chald^a. Hocenimepilfmtempo- veriiimileell. Hiiicnoilrx opjnioni faueuc Orientalium tradi-. ^i CAP. Icthro gencr Moyfis . quem camen verumiftumTriiimegiftum primum ScientiiE-^gyv facile non equidem pocuicenimfieri.films ^oe. Sicynus&idem Chamus & Milraim inytgypto&PhacniciaThoth. Stni. prone- pr^omnibus aiijslentetitijscanquam venorem. tpfe Adris /(?<ri#«^»i. abnepos Hcr-^^^^^j ^^^ ines nofter crat( videlicecEcmpore resni DcOjrum> quorum ipie vnus nu.iQ-. Adris.a ijquiuocoruni nominum varietas. magnaeauchoritatis viro contradixcro quidam hujus nominis Hermesj vcl vtHebra^i in Zoharinnuunt.^ ^pio o. am venifle autup:icnt.^ ^ 0.ugp^ilcuci jm(. iiv itgypcp & Phanicia Thoth.Zoroalires didi lunt.non minorem apud Aurhores coritroucrfiain reperio.nilto.Chanaanuiii.&reliqua quae i'equuncur. Hermes pnmus yEgypriacasSapientis fundatQralio vixiiniii eo.^a^jp o^^^ii^ ^^"-^ A^iifratm fiiiui %either./iZ. Milraiaijcsteraniquc 2oroaftrisprogenjem. Si qui vero eum paalo ante Moyien hujulmodi ambinofos tivixiile cum Eu- iebio ponunc. quod in le- quentibus adduccnjijsi buic lcntentj^ ipbicribunt orrinci^ii.Chuiium. tulos iibi aiiumcrenr.quod finguli Chami pofteri .p:ogc^JvO>r(-V^S^^i^ ^Viia: faille.^^ 0. Ec fupra idem uthor clanus rem exponit Tempore <L^hraharnfiitt &xjIaM ^j*^ju\jPj (j^-yo^* j-as^j iJ^ c f*^^j^^ iJ-^j^ in Ae^ypto Hermes.ncin Noemi criginra ann|^. Paui^-^chas Nceiiiioiis. t^neS) qui ip/um cum Milraim filio Cham paiiim confunduntjica tradunt lum Attbes.pos. Atqj lla. quosfupracicauimus.& mulcitudo vnica iuic caot^r rum apud HiltQricos& Chronoiogos concroueriiarum caula. tum Alkandi & Alciphaii apud Gelaldi- num his verbis : -.iJ^oi. quibusHcrmesnofter vixu. Suppoiioitaqueprir.fiUus Cham. u^u^ mus^luam tiJieri potel/ a^iCi oriiarem. vthoccemporefuericalius ptiacaetundacoremiuifle. ET OBELISCORVM. Hermecem. De anpis.Cbamum. adcpj vc nQnnuUps ex iacnshttenspad4pii viqat: Iqiii^^^S^fff* lO . a quo om nes puftmpd um rerum calcftium notinaclari^inuencionumquegloriacelebres.virSapienci5 illullris. amcPharaonesfuiirciat<Jucconrcqiientertcmpore Abrahar .quaj coniufio nataeftexeo.

cjuincjue annt.j^y)\ ijj\^'^i>. fc rr r ^M»»ah» ailcrentium. fiuepoil: Abrahamorcumdicamus. Quidquid iit > quamcumcjue fententiam renebimusj iemper JEtacem 190. annorura Mercuri j noilri vlquead Ifaacidiscempora filiorumque propaginem deduccmusjquac omnia.HAnc icnrenriam vtpote myfticis racionibusturgentemjideolibcntiusrecepcrunt Aegypri}. : libriccncum : de DijsccElcftibus librimillc) quorum pierique exlingua_» .liH ••^ videamur. ^.3nnis poft natiuiratem Abrahajj iiuequodidcm cftj Abraham vixi0etcum Noemo iijpenlite yS* vn ex Chronologia noitra-* pacetjNoemimors Abrahsorcum anteuernflet 3 3.)\ eH Adru fecundus. jam tempus poilular. annos vixifle putant. Quem nonnuL li I 80. Quidam Trilmegidum cum Zoroailrcconiundentes.icnpiifleeum de vniucrla Aegyptiorum Sapientia in lingua_i Acgyptiacaj librostriginra lex millia & quingentos viginci nouem quora bfichum?* in particularirccenienturde Dijs Empyreis libriccntuni de dijs aschereis P^^ntia?.in luo MercunoTnimegifto opinatur Boiffardus. « a!i- De Libris Mercurijn^rifmegipA. cjuoc prior jlJeante diluuiuiriHermes. ita Roirdius in Tnfmcgiftu comentacorj Ac ra pcrucniiTe) demonftrari poflir cum i^c. poii diluiiium lccundutn nos j lecunclum alios zyr. c^uem Enochdiximus> vidclicct 365. fiuccumancc. femper carrjenj co- rum qus deipfo retulimus? geftorum iniignem cum cempor^b^s aifignatisconibnantiam cxhibebimus. rij fti rrifmegieT Seltuto ) Philofophiiej fed & rotius Aegypciaca? Sa- i• i ^ r- •• . huic eriim innixi. adftipu- lamurj qui Hermetem i^o.XM^]j ij. annis vixifle.& exiitimanr.Dircuiroigifi:rccmpore)& quali• tatc Mercurij Trifmegi/li.cxgcltiseiusluculcnceroftenclitur. rcferc Amblichusinlibrodemyftenjs Aegypcioruni Mercurium hunc I Tnfmegiilum^non tantum LibriMercu- quam &lingua Aegypriacatradiderir) fuiiTe Aurhorem & Principroducuque cellimonium Sclcuci &Manerhi vcterum Authorum_.annosatcigiiiemcmo anr.^. annis.CAP.ipfe /idris - ? cranfuolutumrupcrftitiofiijs opinarentur: Noscorum fentenria.eoLectoremremittimus. ira Abenualchia de agricukura y^gypiiorum: ^i^c. DEORiGiJSJE Quod icculum & Hermetem noi^ > ftrum propc acceliiile.Noe mortuuseil 5 yo annispoildiluuurti AbrahamortuseftjSj. (^mhus teauaitit anttos p! imdi.itaXanthusLydius.cumexChronologia noOrahuic opcri pr^fixaj lu.lii.annisj acqueiic Noemorcuus ruiiTet 5 8.annis iru dclerto contcmplationirerum vacantem coldcmhumanogencri crudiendoluperruiiie. vt de libns eius etiam pari paflu quid tcrijiTe dicamusjne tam diumi Authoris monumencaconiulto >. 32 LIBER . trecentt fexagmta.quod animatn Hermetisjideil Hanuchjinhunc no/rrum Hermerem y^-m /ut-Tnu-lrxvTity (^ iempHi Henoch.annos.eum loo. dicbus. Ahjeumcor annos vixiiTe^ . Seciindum noitramverolencentiam^ culenrcrpateanc.\cP -_^^ Etjueruut annidtes HertvtSy ipfe ^^\ i.

dc vniuerlaytgypticrum Philolophia Iibros inginca Itx. DeMcdicinaJibrosfcx. partim ex lequentibus luculcfitius pate- Imoex vtroqueijbrorum genere Gra^cos Philofophos cade caufa-. .actateluaapudv£gypfiosexnfiiIeiniralcnptos libros.atqucicaiumendafunt ifti criginta iex mille Jibri.4.'''' ds Concluiionibus fciencificii i feu fcientijs. tpfcomtnehitvt.vnanimis omnium Cricntalium opinio .nullas alias litteras habuifie i Nam wn ve"wmMerI oftcndimus. librus "'-. jacrt rerttm Wiorrupiil^ilium. r>' GriEcam translati funt a viris Phiioibphias non imperitis * Srromac :lcrjDir. (^ aliqua. Imo ipiln.inicripfiiTe. Hmc Trilmegiilumeoslibros. *'«'"»«"-• Lu. dequibus tradlanc. pri- mamj ficlit : quxparrim cxprioribus..Litcerarum teMoyfenpraicerhicroglyphicas.-^^ ^ Nolim tamen quenk^uamhoc loco cxiftimare .. imwarcefcihdes e{r(fue tewpore. fuiiTeque pofl: Hebraicam dodrinalcm.^^. veletiamm^DjMfubmde fumiaicur procer- fciipt.linguam Aegypriacam poflconfuiioncm ftatim fecundas partes in linguarum primatu tenuific.'^""* volumina triginra iex orjillia icripiifle fed per hujufmpai libros.gan Iingus.. meo- rum Scnptofum omnium agnejcent. incomperti ah omni . Ifii arcana.0- !". lcuthei• ilbus aliqua fufiorem dederint feparatim tra(5landi materiam mentariorum loco fuerint.&recretioraCoiumnisqu()C). irDo rraditio fuic.acgnomis dequalibet maceria propoiitis. .^ [6{€. incor- rtora dona. hoc eft. iii 35 CAP. ccrca quxdam Sy.&icicntias indigitabat. .u7r!'uij)i\<nv E^ft». qui hanc difciplinam libri Quibus vcrbismatericm. vt nemo cam ingenio alicqui pollic. cjui fortid toto ciiiiame dne. rupttbtles cjuam tncorruptionis pharmaatm. quatuor. imburuiTL» confter j certe ipfum & icripiiflejiaxifque inlcnpiiiTe adco certum ert. De SacerdotalibuSjdecemi De Aikologia. hoc CunL. qui com- falfum quoquceiTc patct.'. Qu£ admortalium benffiai4m (enduht.4. ait Hermes .>tgypciacarcripfiire.ec cro.i adeuitanda »»iila. ^ dtfcerneht.. oi-ntviK.T&r tfcfj ^e?^u<f}p.au. . quos Aathoresreferunt. dccurfu Operisollendetur. adeo niii ^^'^^dti^us lublimemcilcinnuit.t ) Columnify^ Obehfcuinfculpent d^d^Etin eodem citato libro ita de iuis libris loqHiicur ii '«**/ : ^» / <« ftiMonTj 5.quoscitauimus. .iir. quibusvarias artes. imo Moylen vniuerra-<€gyptiorumfapienriaabeodemTrilmegillo tradita .LITTERARVH ET OBEUSCORVM.«. vc ' q)erO de co amplius4ubitari netrodebeac. integra ^-fintclligi proprie in lingua -^gyptiaca xwy^M . hoc elt.vbi id teftatur in Iibro ia- AuusHcrmes ^OaVffj ' itainduciturjloqueiis :. viuendi uiUi prscepcainfacrofermonetraditaadamuflim feruaucrit.-^' : ftemata hieroglyphica. Ex quibusabundcpatet.^gyf tiosan. Quorum deinde cxfeledlioribuspropofinonibus. "ro-^^^ante 'eft. permanete wcotjfficut.Q^ acij-uren- dahona Qeniorumope fapienier inffituta fnr. in papyro vu.imo temerariutn dicere. vtin:.qu5 omhi^m arrium acque fcientiarum monumcnca confignarencur. vcro Triimegifturaance Moyicn vixiiTc demonilraucnmus. Clemens 6. Trifmegiituav. JBgyvuaca. (hoc efl.rosHer.

^^nn\-Ti^^iprv)(^v\x«v\• Id efi. Cene vri nuila res me tam dubium.. Dc maniiombus Luns. proferre poiTc confidam.i-•:. ifi . -->v "^"^ ^7. ' * Jdeil. N*am cum Aegyptijsliiteraiis vJtrocKroqucmrtt fticuto commercio j intellexjtandcm. .diligentia<]ue mquifino kl conlecurus vidcor. liiefi. s I s s y Librorum veterum Aegyptiorum Atgyptiaca lingua conrcnptorum. /iif/?. & officio iiu.&deInflucntijs eorum. adhuc fu perfu nt .vc jam ctrti aliquid me in medmaii mc m^mini. • ^^ .4 LiBFRl DE ORIGINE Acffyptum profeclos icicntiam hauiiire. merito quisdubitare poiTer. DeDcemombus. ^"*' menrieeosiupcrfuiilcpauloantc vidimus: de modernis itaque Kmporibus quajftio clt.& uj. DeD'EO.hicrcpccenidumduxi.&:in Suppleraentoad Prodromum Cq: ptum impreirum. & Sapicmtim ciusi XI. . ordine.CAP. ii. hujuimodi Codices vcferi hngu^ fcriptosaliquosadhuc fupereiTe iverumeorundem CatalogumaMichaelc^ SchaiaCoputaad mctranimiirum.qu^ in diuerfis Aegypti Bibliothecis praeriercim in illa Cayri Madraie dida. ^^ De Poderibus. Rcgum ems. Religionc vetcrum Acgyptiorum.f.idcm lamblichusdocet. De eorLimquenacura . ideji. ^. *' -' /de:i.lii. Porre•hodicrn<i dieprifcorum adhuc Codices veten linguA AegyptbcSrSme-ii vtrum Certe tempore CleadhuciVf hoc fetnporefirperiiiir. /d efi.perplexumque cenuitj^ quam hocjprumyjta nibil majoriquocjiic cura. /i^ //. eorumque mundo De natura Fluminis Dc Nomis Aegypci.& Aagclis. ejuique ordinc.ram nouis^nam antiquis» Aegypti. Nili. PcMundo ruperiore. ' 7iif /.iIgnisZodiaci.&Menfuris.

35 cap.eorum(]ue vfibusinSacris. (iue facra. quam graue ReipubliciE Literans detrimentum infc- mando venditent ranr.Yiguorpeciir!irie clarc patet. £. ji^/S' -^iC'TDlpiA • \^^«^'« Hiltoria rrt.•-'..m «rtimarione parcam produsaboleancjahoiquehoc pafto omnium pra-rcntorum illud Jie> tcmporum Scriptores coecos fujflejfe vero iolos AriftarchoS ^. qua? iuiius tradaui- «lus Pfodronio Copco.niiivtdo«ilrinam totinfignium. iiueprofanamottumentij 6: pcrplexicace inextri- cum maximaanimorumconfiifionc E cabj..quod nihil propc fit. tituli. Gcr"ce<Juinqueprioresnercio Quicquid ixt. |)eniturqut' aoolendis operatn impendantj quo quidem nihil almd pro lcopohal-ere v]dentur. ffl - - D G iR.Gapncconciudere. ET OBELiSCORVM.cum hoc pado .eorumqueviibusin ^ ''-'''^ facris. s SIO.ih: V //? DeMcnfibufAegypdorum.quiin Aegyptoadhuc fupereiTe dicuftr turi 'vtrumverohiMercurij iint. Fru6libus. qua: longo leculorum ordine a quibufuis dootiHlmis Aufhoribus in pretjo &:£eflimatione tuerunc. /i/f/7. nnrt^HpSOn Animalium Aegypti. grauiumque vi- ^^^*"• ^//t'/'"''""' rorL. expungcndis.: ir'» Atque hifunt librorum beo (^uoddicam . noniia'? cum oranes fme Audiorisnomine ad me tranrmiiriiinci quidHermeticum olenc. : . cjufque Supplemento thefauro lingnx Vcrum ancequam hot. .erau tranfcriptosadhucconicruari.vt: veritate cognica. eity De omni geriere feminum granorumi ' lapid'amj^ . cxhoce. Verumdehifce vide.omicptiacaerelliciuiE annexQ. injuftam cenfuram hoc loco examini iubdc!'-'^ iem. lollicitms ambientes. velakeriuscujurdam Auchoris. • . vt \\i> pociffimum fe- bus. infolenciiane & incolcrabili oftcntacio^ 5 delhiE excedant) Qua? ianc molimina pr^terquam quod limices moingemumque arrogans & temerarium arguanc mirunu quoquedidue/}... iuamque Authoritatem iolidillima doilrinahutuique iine violenna iuitinuemnr . •- Ftrum Pcemander (^ AfiUfiti^ 'veri Hermetis ^rifme^ifli? num fuffojitltij Yarttu ftnt ? JTa quibufdam ingeni js a narura comparatum eft. & ]ibros"Ve"tcri iingua~identjd. paterer. XIILjVk^^^^jw^^^i nnr^nsajtyHn n^AiY\ivca. quorundam de ventate librorum Hermeticorami tere nonporui5(]uin tanquam iuppoiitidorum. '^ .fpeoles..LITTERARVM. infringendis. /^ #*V. aromatuiiij.pi\DC n^jiJem^ijWOi*^ <'-'•. quid verc candem fenciendum fic. . DGplamis>Flohbus..

hic in cakepaiienericifuihqcbabccde Triimcgifti voluirjinibusipoilquaenim easadSybillina) Prophetaruqrnionumencaftudiosc pcruclucnda cxhortatus eiTcc his verbis tande iuam concludit parjEneiln: anno vero.) eJuceicir j partus quam iniulU & cfle ratus imperice parnum ium 3 hoc loco oilendere. Chriltum 150. Suppono Primoex pra^cedennbus tuse allatisj Mercurium Trifmegiftum Abraha? remponbusiloruiire.onuir. lapiaiit j quod jn ijs quod nirob apt^ntde Sacra rriade. genuinos Hernietis Triimegiili cuius teftis eil S.. ied ^gyptiaca linguaiuapofteris aprmnaeuis xnultadenaruiaDHIjdebencficiisinhumanumgenus collacis j &: conferendjsaccepillei vtproindcir.& cipedio toUerc Vndcego cam iciiiper JtiDuam lucJlliinani clle ratus _.iplo teilantc•.CAP. (^srAi ^'^. qua^mulco nonliceatj labore. quorumcum libros proprios &: . quibus iimiles re ieFe audacius prj^fLirnprenc j hominum Piutarcbus mdialogis.. Apologiam contra-» Gcntes icripiic.enca coniignafle. Secundo eum non Gr^ca Philofopho pricftari polfitjratiocineiur.hisverbis Qijcniadiriodum igiturpricpofterumbocjudicium. lu/linusMarcyr. f^ '^ ^^ « TJJg .III.cum Patriarchis. . & omnium Ordiodoxorum miindo vctuftiirimus. ' ^/ f aifg^cAsjri tbj . (cdula lapiencillimomm Patruni jnuefti^anone trica_i fuir. qui paulo poil nioricm S. obie<aicnes rum. dicendipruricus^in varijspaiiim ita veJ maxime in cclebeinmis libris Pceiiiandro& AfciepiOjgenuinisMercurijTrirmcgiftidoaitiimorum omnium fere fe- coieculoaduertituri culoram hominum calculo apprubatis Quam vero dictos libros j iimiles Philoiogailn arguanci «iearum ] & vehcmens contra^ & magnimorrvenri argumencis. quo Mercuriushscfcribebat.dc Verbo ditiino^ de fiuti noiW tnyilcrijs clanus . Qioy nepoubusconueriacusfuerat. (juos fi quis citcos fuiilcj aut ijs rerum vetuitarum Scientia anrcponeeum ego ijs api^oluero. pepcvnaci ^iot^iirimorumj tcmpore. cjuod mulca-» pailim in m. mentionem faciant. i Hermeticos moTelc' Au. DEORIGINE dubium vocawnon poiEt> quixicjue diucllca:e. & inueitigarioni deditum fuiile. ' Cojitradjdlionis caido in hifce potiflimiVm verfacur.Ignatii natu«) M^rtyr g.irum non fic tam eufli prope Ordiodox$ Theologis Sacramenra attigiile quibus . hoc critiin dubium reuocandis ialso. necdum efiepocerant. Tertio. mundi i ir.Pbiloiophorum tendkur.eundemque maxime diuiniratis arcanorum ftudio. diururno Vcierum Itadio. partuscfle 55°''. 36 cabili in LIBER . VtitaquelisopciEna mechodo decidatur.cmoraris vojuminibusoccurranfjtju^poftenorumraeculorum dQdrinain difpucer.quam ab Echnico Quod denique Griccorun) 3 qui tunccemporis.

Htc fcripfit libros qutdemrKultos . ET OBELISCORVM. colunt eum rihgiosf. * c^p. m hoc mnJol(4m legi. rpnum effe Deutn.&: in Aiclepip va- inlocis. dtxeruntj atcjue tn hoc confentiunt legi f alicjUAnti.« wt JiJkancytut . .cln.autemhoc adijciunt. 'Vnum profe-^ (juem nomt- ntmtam . f^v^ay^t' ^i<i^ 37 Q^cn Tt « ^' ) -^! ^eVev efta hoce/l. laflanrius Firniianus jc veraRd.tn accepit. revile <fli ' chnihL Libii Her- risrubliraitatis&do(flr nielibrosconcinnate pocuerinci HiEriEcici dixiCjienfitquejdeftruCloresporius. auod efi fiinde . Cerinihum) Ebionem. Marcionem) Baiilideiri) Carpocracem . ram. voffe perctpi Certoi^itur perfuafum haud ahisnde reElum Dei cultum docentihui. ^uod ficjuti mauklt ab ( ( . :Non dicamhicdeTertuIiiano. eos poil: Chriftum) quemadmodum Aduerfarijcontenduntjnequaijuam fcriptoseiTe pocuiiTe) multominus ab HiEreticis eo tempore vvgemibus. Nouimus autem luilini temporibus primo poft Chriftum ieculo jprxter Simonem Magum 5 Hermogenem.no N. euamafolis Prophetis. auod Deus cundaperZJeryttm juum fecerit(^ regat. cunEta moderentur . fic con- (ra Gentes concludic : ommhi4o conjona entm necjt^t in omnthm Phtlofephorum T-ete iJtt conirurta efi fitcjue emm um id Adercurins ' > origiacsHm. cjui^^ tametfihomo fuerit anticjut^lmtts. Scripca . <juo Crearir. memorata Mercurij iegt . t^uicunFia Vexhum Dei /.^4erCuusapicnccrincriptis fuis. qui & ipieadducens Vhilofopiota tnulti . ®(( ^. oh cam~ caufam m Ac^yftum profugiffe atijue Ac^xptys leges ac eos Ittteras tradtdijfe Uunc Aegyptij Thoihappeilant. inueniuntur Capite 8. Pcemandri. Cum itaque lujftinus Mercuriuln vocet anticjuiilimum. naturiB permifit. . qiiam allertores fucrjnti luftino fuc^ celiit Origenes. &quantumlumen.C. j-ijs QuaEomnia_» luftjmjs citat. r riorjtam apcrce de iMercunjmemoratis operibusloquitur . @/ Altrcunum audtat viJertnMthusfuis Deum nommat occUc elocjut ejfe oporiet.iic Isiuncaddiutna cejtimonia tranfeamus diuino enim lo- GUItur 1. aliosHsrcticos non iuiile. LITTERARVM.fed Euangcltjs auoque confonafcrthuni. 6. tdemopptdum condidit. 'tetuilatem ^ tiamus ex hommthus inter Dcos rtlatuse^t tanscontra Scotcos de ^^eltgiombus nit more Apud Cicerone C. Clemente. quitanto ingenio ^oilcrcnt) vt -paaccedic quod dipofiuseorum. & -Gnofticos. Academicorum owma factret incerta. Argos occijus fit.de Vcrbo. men ar^ tNprM&tlftmus omnigenere doclrin^ y adeo''vt ei muliarunj rerum tmmfctenita Tnfmegtfio cognorKcn imponerent./i/. Deumwtdligere ejfe difficile njero imroff. tjue !>7€>^ dquo . thorirasad notam ijsiUatam abftergendamrufficienselTe poHir. ijs. lege Ammonem . Cotia 'Touttfex dtfpuquiC folent eBe de <z/arietate de . cjuini^ue ft*te AiercMrios ait enumeratii per ordincrr} quatuor.alijTq5quos fuolocooportuniuscitabirrus jcerre LaoldntiusFirmianushiice vnocircircr feculopoftcVI. *J Um. CAP. exauthortraie dtuttn Spnitt4anos |3roiit S.&Spiricu Opi^ce.. taSaiu ftruant. (juo apud primus anni fui AienfiSyfcUicctSe•- fttmher . fea prtus cjuod is . I. Arnmonem ^^mj ^jercunum <x>ero d.qu2de Pacre. jfimum. & Pccnrandrumj Afclepiumque addiuinx natura vnitatem conrra Gentes concludendam adducat j Ccrtum eft . cjuod etiam nf4nc L^juomihn 'X)ocatur. opmiouum . anttcjuiffiMts Phtlofophts ae\(uo j dijccre c^icmonen}. vclola eius au- II .fer(e dtcentem <•/.htU itiatn ^utfoiefi tntelltgere.

Theuth hunc pnmum. metriaMy fJehr<et Chald^i Ofmn enim Jhamuz^ Aegyptt (fme Ofirts 7{ex . Erat ltttera< . eumq. qua^cum fuiiori.eaviv Aiy^iffiui» 54- o^' ': -mi -n-^cu ^^ . deprompracx Afclepioj vt proinde neminiieniacioriPhilofopho.lii. DE ORIGINE ^ fne nomifieejje dtxit.i. tr . inauthus maieflatem fttmrni ac fmgularis Det ajjertt ijfdemo^ue nomimhus appellar. qus priuaca & orerenus cradita in/buclione mebus animis hominum inferunturjpercepcionem imelledioncmqiinduceret. " . vt pro rempons brcuiraie exkribi pocuermc. ipfam falicet ^vnttatem. Itnerarwn Mer- dro meminic. cut ditatafit auis Geo^ numerum. cap. mims ) proprtetate efiHi / afatv/nfiv. Sedaudiamus verba Platonis . t(pu > e/S» J^Miii^u^ ^ Ai-^v^m. tos 38 LIBER .autdebeat. : oJlQsoi paiilo auia ijuod Adercti" riufille Ttr maximus cmus fupra mentionem fect Dettm non rnodo )>^ fedl^ citac S^ aTOTBgjt appcUauu.utctH. HUnceundem librum Afclepium iuse y Aueurtinus.nunc riz^ - rentem vocat) aitque eum Iibros fuos. ') . Ad hunc 7{fgem Jheuth Vrhts Dettmj. /ifTimonew. & veros&genuinos Hernnecispartaserie.^. . oh ^-''. cytiudiuf ecjuidem nrca^aucraun Ae^ptt prtjcorum extmffe. quod fuis inuenris Charadleribus oblivionem potius. de faco iuborcoiiiipii cioeiTe poiIic. ad gentes fuas mhu^ion conuincehdas. ftabilire contenderunc>hocautem ranto ftudionon lciuiiTentj eos&anticjuiirimos. . . quameariim rerum. red&fanolos Patres. (jtitbus nos Deum Patrem .fuamdc Deotfinb &: vno ientennam omnibus modis contra eas non . arte-c (ttasdemonfirapiit. litterisnouis aieinuentis exaratos Thamuzo fubtiliorum rcrumj qu9 m eo cocinebancur ignaro oftendiirc^ ab eodem reprehenlum. ex perfona tvicaTarov» Thetith artipcem Thamuz .iy.deCiuitate Dei. lunc ale<e ludos Aflronowiamttalorum lufus .^^ . hb. lib. ftudiorumque Platoin Pha?- ^ . qui horum authbrirate tulti canquam annquiiiimorum. . ac ne cjutsnomen eiusrecjuireret.» imZy quam remitco.CAP. Regis -<€gypti . Pi- . eo auod no- ad cognuionem aiuinarum rerum pertinentes . 15. cportere utens di- enbui. nameri co^jputatiomm inuentffe. Aaonim m illas detnceps Aegypttjs pYofeElus. Verba quaecitac hic exTrifmegifto. attam Grdci Aegypttoo Thehof njo^ ijocant ) ilitus cuflodem. waxtmum -^ . S. habitaf^e. fctitcei non i egeat.»$< '. Atque hic dl Theutui illc^' celcbrisinuentoriitcerarum. edixitj. -. i^erha eius funt ..-'? luP• & apud omncs iftius cemporis Philoiophos iummo in prctio ficientes i/4« '*'"' !>. amplijfinja Ctmtate . cant. toiius fic - efuam quendam mdtgetum Deortirn auiem tpfi fwmene^k^ Demoni rvocmt. .cuius librorum. «*«<"» nitw <n^ bia.?««. & 6. adcos Lecto- rem Pacec itaque in fumma femper asftimatione fuifTe hofce duos curijlibros PoEmandriim& Afclepiuinon apud prophanos caiuum Auchores.

deprehendac. lamHichus.. ? hocEthnico Philoiopho lumine iupernaturaJi fidei defticuto condonendumeft. Plotinus 'vero. Pacetiffituir. larinuuFis fecic. vtquidiligenterhorumfcriptainterie contulericj eaderti fere. Dcemonum operatione contaminatis lepotius dtis^raHcum abeil vtccniona iinrj vt pluhmumdiiTona ijsccnieh dcbeant cametfi non . •|'•. 0j r.(^ examtne admrftrttnt.idco dimcilc vide- . quosfuoloco allegabimus.it. eoruwijue dtfcipult omnes iH'<T/niueriff»i approlarunr. ^c^. mcminit. Saadias.quin pocius cum de Dco>.• j dcMentcorinceideciusinmundu-mcorporeum influxu jde Dco Gueatfrahendis per caltara &lanaisopcracionibus icecundam vitam flimis primi iiECuJi.nuem "Barhan dicunt '. abAthenienie quodamtranllatosin Grseuaileric.tcs. ciurcjue hbns ceiij' Ma-^roiis iucnnt. negem mulca in ijs Orchodoxa: Rcligionicontr3ria>.LITTERARVM. imo Euangelicas qualdam veritatesprope veru attingant.baudi vero abfimileeit. qui in ZQhar.. j ' &lntelligcntijs. bi Siriieon fputat.atque occulta II Geniji-'^-""°H«iuppo tra^ifitifunt. quindecim libroruin Hermetisde Dei natura trad:antium quos fed j''' .in prscedentibusruil allegaruin inuenies. dum de diuinis actributis alriiiimc.ts.:.inter eordein fuiiTe Pcemandru quoqi & Aiclepium cjuorumhunc randem Apuleiusj quiluftinofereSynchronus fuic. aent.certe S.c.- . Quarii veraiunt. ratiocimaque iccundum lumen natursinfticuta contineancjturpi-.Cyrillus i. id efl Mercuriiu Huic aflipulatur Akiba. ot. naiTfoces ahfcjue n^Uo dilcrimine. vllumquo-. Hos fecncus eft RabBen lochai. alijque ex Mecubalim Iiaud iniims nocx..iiue phraiinjjnodumquedicendijiiue myfticasrationes fpeiiies..nn (ecus. Quod vtio AducrfaHj '^\"[^^i"^]'^ bic obijcianr.^' ac ctiuu Proclus. Quid Arabesde Herffiete.&: Verfco diumoroduan-i iur.*^^^"' conuerii funt quiiquis tandem tranflator corum fueriD. chKllU Pia.maiT<irum&: Arclepiuxn Hermeticoslibrosminimie-i fupvofmtios iiafeendcWjneqiaquopiam Hsreticorum primo poll Clici-e ikjm feculo florcina-um iupponi pocuilTe Cuai iam tuncijob iiimniaiM• vccu/larem in-iummaapudomncscxiitimatipne iuerintjnei^•. tandem tocum difcurrum his verbis claudunt »)' < Jky/^o-mv ra ^) Artfioteles plures ex enumeratii opinioncs reccpeftitit.quc. quodapeniiis deSacraTriade. Imo Plellus & Pkchon in ZoroaRraca oracula commentantesj poftquam myka de DEO. Plato adeo fibiin Zoroa/irxis & Hermeticisoperibus iui jurisfaciendiscomplacuit. cunntum' quidem iedula inueftigacione coihgere iicuicj iftom ccm. (jusomnia fufiiBmein Oedipodeducimus..dcldcisin mente dluinaexiftentibusjde Geniorum&: : ^^oc\orl^!]i^Z inonumchoriSj&: varijsclaiTibus indiclisoraculis contcntiSidiiccpcarunrj''^^'^'^^^• ityj. r. porumhsrefeos ve/iigm iub ijsdcprehendacDr. di? menrionem facic h^ud infrequcnrcm Irbrorum Hcrmeticorumhis modt4m lei^tfKHi m lil^is htrtr. ET OBELISCORVM. Multisiraque annis anteChnftuin ex ^gyptiaca lingua in GrarcankQjj-f-tnsi..

ratn Subftantt eius. Futlcr igicurargiimentume/l: eorumjqui Mercurij citaros libros idco iLppoficif<pcutidus filius. n. fx tpfo pOtraaansy iacumJ' »»«? .Auguftinus&: Eurebiustoco Euangelics demonilrationis fuiclibroaliud cotendunt.Lad:tantius.primo^en'!ufliu Patns. i Pcemandro confonant Oftu tnufijue fexm facunduaie pleHi^imus altcram. delnlcm.)«V7a?^.". naturaiJB operaronibtis horninisic roiicet- quadam ratione co^ '"ridcm fc intclledlibus opcratJonibufque comir. .*. DEORIGINE his refpondc- vidcnabvlloantcChriftumPhilofophoiuinetompoiitosi mus: Hanc eandcm obcaulam Platonem> & Philoncm reprobandus. &:hoc PcctnandcryA/•»».x mentcm Op^cem crenuir.' cum Chriftianorum doginarum confonancia iulc in Operis.niii vc hdei noiirsmyxieria cx Pytagorsoruni) Plaronicorn. Origines. ficEcclefa: SoL/uiittt<e C hriilus Densno/ier. Sacr^licc- in alio loco ^hilcde In. & dc Pla- tonicis cjuidcm bro huius Fhilo. !al"'ta.deSacramencisab co . qua: ad diuinam naruram & bencficJa in ecnushumanum collara pernnenci quorumque C ? r j rc caula iplc actco mundus & quacin mundoiunrj conditaeikntj iraalcUlur^a quoqiomniummyilenaj inniedio infideliraris &: genciliriorum errorura inefltabili • i -. - imperat his. Figuram . & ne quis tropice illos locucos dehoC dicere poifi'•.' vocat & ijrdem nominibus S.cum vccrquccanilubindepropeveritates qualdam tuangclicas atongant) vc".PaulusChniium. . Philo H^ioy ^.lli. cit V^ericas :£^o/i«w/<*r.Max. qua omnia Hermecis verbis 10*'^. vocac. ^ui in Hexaniero jjtmuw i fecundiim Z'erhum Z)«. Spiendottm^Tatrts.' Verbum ©se «V»a i^ ayfi^ov iyWj \>«^ j /ingelum TJerbi if>fiuSf(^ prifnogenitu flium t iv. tcncbns veluiircincillasquafdani nullonon lemporead dmitias gIori?bonitatifquefuxdemonftrandasjelucercere voluerit. 40 LIBER . Arnobius. audiac qu PhL loinllb. Noufrinr Dcum Opt. DeBs fuper. li-- duxi». quod fidei nolhie myfteria riimis aperccatcin^anc..» 1* 0tji.iicuillei vc quemadmo*^""^ ^^^^^ huiTiano intelieau digniuseft. Prsterea vocac Philo ex Platone y^yit v.a^tn Confilif An^flu.iruka de VerboDei incarnaco.eft dutem perfe&t f^mi prtnn^^thuret Quiomnia tiosputant ipii .^n^'^'nesEuangelicosexipijs Platonicislibrisconcinnareauniuntj icnpieruuc. vti olim per Aiinam Baal. \ Otum facundi•-. De Ihilcnt ludao aliqua hcc loco adducenda -nvGtht •^vtKUm-nv >(^ tfiCTQfnS ©t» Acji» » V.CAP.• Chriltiani Doiiiores vidcri poilint. Itt autem et ferfeclus adco Euangelio D.^ity)to>i'mv. )[a quoc|ue iubindepei'' fublimioris ingenjj Philoibphos locurum. csterorumque Grarcice Philoiu[ horum mo- numencis contragcnrilcsconcludanr? Sicutienim Deus perSybillinosii^ bros &oraculalocutus.tn.&in Euangelioipia Adundt. iino nonnuUi cx pQftcrionbus Cemoj!j. loinnis conip^^ nafuntj vtaChriiliano pofterions f^culi conftda viden poliint.^«5«fap. Quid qusioClemens. . - *'. q!)aot^ Solem l/erhum dtutnum dlClC duj. fJahet enim fubie^lus infertor mundus p inupeOpife\ t^erhnrf omnitf'' DominUtqutpofl ipfum eflprima Virtus increatajnjihi!. (jux ah ipfo faBa p^fjt.y«AM'av ^^^». VcrbodlCat:e. quam ea nollc.

'Z>t apparet. fotiilinium Mercurij giftijicriptorumcjueciufdem authoritas in animociusgencrareporerant Cumenimmultorum annorum lus. eoi&Aitutis. Tti ante fecttla obfeejuifs ac tempore demEli pere^ririis etiam contfnunica- multa Orpheofunt comunicaea ah Ethtmur/e Sacerdote. eo pror. ET OBELISCORVM.caiterorcjjeiusieclacorcS) diuina qua: eru^arunc fteriaj my- rcuclatione quadamautiupernaturali fideiaeiuaDeohauiifleifed dico. vbi apcrte iic diciti Se 'VeiU cintemplari tnundum fecundum metitemeoru.itaverum cft.iii. Secnuphidis ^gypnjSacerdocisdircipu- QuinainAc. Py- & veterum thagoram. Reipondeo. omnia exStrabone. Ohtinuit ergo Platoaprisceptorihits htfcc. Clementej Euicbioj Plucarcho .iii fuiiTe. alijfque his verbis oilendit Francilcus Patricius in libro >quiPlato& Ariftoteles myilicus inticulalur: diuworum jcientum tametf Hierophanu illt . Qtt£ partim Qlemensypartim Pla>z>t tarchus tradidere. _ amb"uiofum. didictt.aliudnoncitatumeire. Sachoniato (^ Secnuphide. vc cametii apud Gra?cos. Quasdum dico)nemoexiftimec. Gr?ci cut rtrJiieg.ne gloriam fuani) quatn maximeannbibanr. rophant£ lUa in arcanis afJerHahantt idqHt in m^repof?e/7 <^tea -vel non fcrtheret s TJel frMherettn dtvijmate. reconditiora quajuis cx ptij Mercuhj libris profernaduerceret. qaihus foits commendahatur " ~ "- uahatur in arcanis.'{lilrUm paginam tenent monocamquam aptitlimamingenij iuimateriamamplexus.Platoncm. Soloni Platoni tandem d Pfenophe. 4- in arcafjts hahere.(habebant facraru ^* °^' cnim omnes i£gy fus I0CO5 quoiam SacerdocesOrthodoxi inenca)ea Sacerdotes Hcrmetis libros.poiteri- 2^^• tati.&gloriaC)fupraquamdicipoteftauiduni)ita cercum eft) eos F com- . quorum feinuen- J°f1nt"''™* toresapudponeroshaberimaluiiienti vtienimGrjtcorumingcniumcrac . morcc&paifione Chrifti^de vlcimoiudicio pr^nunciauicj PhiJoibphorumcontemplationibus naruralibus.iiquidem ficri potuic. [. Ee/le Clcmente. vc vel ipfcid fateacur in pr^fatione jnyftics Theologiae fecundum mentem ^gypriorum ab Ariftotele edita. ea dogmata defump^t . Pythagorjt 'vero Peremte.LITTERARVM. Efleautcm ea de quibus PlatoscripiiCj dogmata^gyptiorum. meaut lencire aut aiTerere. tamen hant. Qua.ibpernat:uralia qu?dam diuinorum myfteriorum femioa (qus eft ipiius inHnica bonicasjinfpcrgensjin vbcrrimi fruAus fegetem educere tandem fibi complacuit. quamfumTnfmcj jra vetuftiirimorum iigyptifcriptorum. confignauit. & coniequenter a poftericribus confidum nomen videri.P]atonemplcrac].fed etiam Hermetis Uhrt ofienderentur.caeterafque gentes illud in vlu eHer) Gfacci camcn Sapientiaflorentes hoc cum nomine non allegarint.dcDco & Vcrboopificecafidedixiflc. docuer unt pernotasfiffurar (iy^^inteWigit hieroglyphica) adeoocculcas.aliudeireinvfu. rurfjullus alius polfitad fecreta huiuimodi fctentt gifti Sed diccnt Nomen TriimctemporibusPlatonisjnon dicam in vfu/ed ne ab vllo qui Jem citacum : peruenire. muhis infupcrcx proprio ingenioadditis. fhemo ab OchUpho. tjuihus. ftcuti Hieh<xh'tit. exrero Philorophotam ipcciofo titulo obfcurare videfencurjcaqueabexterodidiciirebociproconficerentur. ce tKjfitca iliorum nonfolumvi'*^ 'vo- dogmata fihi reuelar€ntur. de ita 41 cap. Aglaa-' Sonche.

CAP.dunideiciipiefundamhu. vocat *«# Te/iAM><?Dv.ua indigJium quoque. vti ex prscedentibus ChaldiEis.T"1 llnj •. laris „. qui &: Argoscondidk) floruiife ex Euicbio vnanimi chronologorum conipiratione conuinciturjprietereaCecropcmpnmunL» dixille mentum fane vti men nihildehoc pucrilc cft. 1 i i i bicis. Theuch vocauir. Piaroquoque in Phsdroeum a.:?^u^hoceft. DE ORIGINE complura. Quc adeoclaraiuar.oidam vci &:poitcriores Gracos eo vtplurimum vfos eiTc . HebrsosjArabes.argumcnti concurfu mulca. quod ne ta- . . cui primus Rex Cecrops.^ ant•"^ Svriquoqi&Chaldaseumidco vocancrl/cJi» -fi^-Xl Thliihi 7(obuothi 3 jer macrnum. a quibus hauleianr. vt nemo. Achc- .ni^ PlatonicsTheologisimperitus. j alijsquoqi nominibusinticularint. 4z LIBERI. . Tametfi itaque Grsci nonnullinon iibi vfurpanduputarintid nomen.Vf AegyptijThothAHemanabISiPhcEnices Tautum.ruDC) djcatn hpnonfice appellandos . nacionem Certum a tempore Abrah? iam tuiffc potentcnij & Grrcorum ^""'^ illuftnbus poilenrem.fii .Deo cempore pandcmus. corum fa6i:a in Oedipoiuse. perexiftimaruntjVndeHermopoli ftacuameiustricipitem adorandampo• . Arjftpiekm tamparceeorum.cercunicamen eft) Chaldieos. vel brahiE & Semiramidis Sycioniorum vt ali)AegiaiuS)a quo&Peloponeius Aegialiadida fuic^iam tum floruir. vc eft apud Patncium . jromen patum. Pichagoram. Graecoium cft. Suidas cum quoqjdiduir referfj quodtresin Deovnovircutes aiTeruerit primusi vtalibicicabiinus: Arabes eumobtriaofficia Regis. imo pleraqucab^gyptiis. niii ne glonamex pulchroargu• mentopartanijalteri honorifica nominisappellarione concedere videantur. Nam temporibus Ajuo Tnome visuic.in.? Mjrum icacji non eli:. fuciluateargumenti hiicc deiiruimus. . nomine. Qui pr?pofterusagendimodusetiam hoc tempore liuidos rumidofqjguorundam animosira obfedit. & Sapientis vocant Trifmegiftu e*ia^(j»^.cuiiis Rex primuslnaclius. eanegare_i poiiit.ac]uibusomnia sua hauierunt.fmeg. vr^gread eos cSn^qu^ Authoresja qiubus m lirre raFi|. AraPJatoneni magiilrorurniiQfliJnaallegarc.imoaperceid inluo de Ethnica? Philoiophia: examine demonllrac oculatiilimus Picus Mjraiidulaniis.Satrinumt eerdotis Tt.Regnum Argiuoruin.. mundo fuo .Argurefucetur. . citandos inducancuri noiialiaclecaula. vd ex chiOnoJogijs patcr.gypno nomine carrera vc fupra o- ftendimus. ied ne nomine quidem tenus )us tcmporis ^ /• r Authorum. inucncionifque fecifle.&jlos dante. Quam ramcn rummam imuilitiam efle &plagiarium crimcn finceris cv ingcnuis mencibus prorius exofum > nemo non videt. rumin di^islibrisjnomen tempore Hermerisin vfu necdum videamur. Deniqueobiiciunt AduciTarijjinrer etiam hocj quod Gra?cofuerit. &Chalda:is accepra j fuppreflb eorum. & prioresqu. vcaliDi oltendimus Aegyptij vero ob rria munia mnu lem. ^• •-' Nomen igituTTnfweoi^us aprincipio vfque ad vltimahsc temieculorum ordinem fuir viurpatum quamuis cundem ominum pora pcr luerunt.iuiiuris.GraEcis allcgationibus a^quusLci^or iudicare poterici Seuleucus anti- quiliimus Author eum primus . liiaelis veiO terrporejquoHermes viucbac. Syris.

. Grscorum nomenfiuc pauiopoft ^'°''"*'""* & exGraEciaaduocarosjquieum quem locum cum in iequentibus Scientiarumgenereimbuercnt ©mni interim remitto Leclorem Vt Orpheuin .nedicamindignumhominibusPhilologiSjdum Graccorum nomen poftensieculis conhiflum inex ytgypto tantuni Virosdoailhmosjied > : coniultius afcribere non vercntur.. fed & bieroglyphics doriacl:i itrinxabeodcin inllitutar perfedte. Hellencm vero Deucalionisfilium vniueriiGraecia. Achenrenilum Rcgcm Moyfi fupparem fuiiTe.iileft. loni Biblico translacori Sanchuniatonis. Seddicent: TemporeMoyiisGrxciam nondum Virisillu/lribus. joiuttoefi nodoruff}. uigyptiacoin Grjccum tradu*ilos. Contra hocargumenrum ponimus illud Philonisin vita Moyiisjqui aperteaiTericMoyiisinfticuendi rrarianon p^. Linum adducamus. Ac SycioniorunijArgiuoruniqj Regna GrsEccrum tuiilejnemincm tam temerarium cileputo.LITTERARVM.^.ri)fficifaliquosex 1 morcpairim cirulosfuos SS.e^untur jacitts .SapienciiIimos Graccia?Phi]oibpbostaceam. QuisHerme- funt rame qui Bici Propher^eorunde translarione adlcnbantinonnulli Phi. re)onoexijfden \3/» yifclepio ^^ lamhlicho. men .fucileigicurargumentuin. opus nontuiiTc Pamandri !&:/.lclcpij mcntioncm abomntfierii cuir hi hbri vt plunmum in modum dialogi contexti Orienralm iinetirulo prodicrintantiquitus^ofleris tandenn temporibuS) finc. ET OBELISCORVM.rcdaudiamusdc hifce judicium Patricij. Quisvcro Hermetislibrorumtranslatorfuerirjcrii non ccrto conftat./.^^ ^- bus Rerpcnder.[. Trojanumquc excidium 32 9. Sed initabuntboc locoitcruir5nonniiiapaucis mcntione fieri Pocmandri pij) atc|ueadeo ea loca alijs libris coiripetere pcile a Mercurio conicnptis.>Jk primum dedifle poft .quodnonHernnetistantumingeni6. fJnergoitadifcuffisy dtlucida inadifjt le ex Mercurii les fententicii lihris : . eo tfuodfeVirts retravfcnpn ah Ae^ypriaco idtomare. in defnutonum libel•' . primus cultus Dcorum iiL.PP. alij volunr aPhilippo &:Arioex 'ator. ad eum Amphionem vno circiter pofl: Moyfen ieculo florcntes.pUnA i^Hirf^„. qui VrbiabA6«y(i.iIue nomina >£gypnaca .III. Griccia promotor. & idodrinaconfpicuisimbutamiuiiTe.'^^/'^. vt in decuriu hujusoperis videbicur) confoncnt) iiquidem mulia ijs contineniur.. Pra?ferea iignunntft.a Sacra.eos fub Alclepij&: Paman• oslibrosHermefisciiejlucuIcntiifimum dri nomineintitulaiie. pon ifrpirttts. etiam ohfcurijfir/iay leBttm inpropriam interpretari cum poflea Grccci TOluerint noffrum "Otalamblichus aucem de hiice Mcrcurij Iibris ica loqutiur. iiue conF . in <juos ais qui enim circi**r}fer untur Aiercurij lituloi Aiercuriam compleEluntury tametft Plilofophorum Ungua ftpe 'XJtantur. i» hdc ///. ^^ tjt .no- ^ & paulo i 43 cap. quide translacionc eorum in Iibro de Mercurio Tnlmeeifto ica loquicur ^uo trgo modo Ubelit Trijmegijtt @r Alde^ius etmauditorio Grdece .annispriBcciliire. protanaque hiftoria oftenditur. Mincrua nomen dcderit . ex Phocilide aperte docecur j quem Moyfen floruiflc conftat. quiiitnegaturusj Cum Cecropsprimusfuenr.

:.-:. Wo^ SoUs cuius ecyvti omnia - alia ad : Obelifci di- cuntur ib Di^gitiVoiis. &hcccias Aegypciasante Moyv Aegypco exticifie.quaeanulloniiiabHermctc. ab animo & Deo.IV. quam parerac.•.diminuciuo vero vocabulo.laceribus incer- formam acuciliimarum pyramidum prope fupto curiu aliquantuluin inclinacis. Gr^cismucuatu 3>. clotcs cos. iUiSDihilaliudopponerepoilumjnjiJijtjuod eade piorius [eir. Veruin cum de hjlce fuhus inOedjpo? &:inz. . C|Uod erac propoiicum.qus referunc. mi ratione pailim in noc opere aihgnata videbis - i : r luiu auccm i i Obelilci vi paiicis eos deicribarnj nihil aliud '^•erfus quam Column^ hicrogiyphic£ cjttdanUter^ truncatjt.nnulli pcruicaciorisin^ciU) opugnael•na.cosLectortur. co quod proprie inuenu '^Jnnir^Aclls ^^^ iuerit Pharaonu primorum Regura -^gypti aprillimo lane. Qu^rituricaqi quilAara iueruprjmusho.^>'cnv. braicam *>»>! nifi : confek^uenceriecunclam poft Hcs linguam Aegypnacam. . obiDxe fen in Conciudotandemex huculc]uedi«ftis.& abditisarcanisin coto opcr? difceprar Dehisigicur turi. illa -i€gyptiorum hieroglyphica.( Ubelilcididiiunr. quorumlatcra quadrangula bail apicem.- c fP^ Obeltfcorum V origine^ IV. vbiprimaiuerunc huiusinibtuciomsincunabula. Niiiilporro reftar> vcqualesiucrincObel)ici. poftmodum Itali "««TaTT?)• iii7i--. ibi dirceptationis nollra: primordia aufpicabimur.CAP. hominibuic^ue precor.quaex iatoin acu- tum late ribus feniim pro rata proporcione gracilefcencibus in vnum pun^umcoeunc. &c Triimegiftum ijldem libros vartos poftencaci coniignalle. unfim {^ eorumquemyilcrijs.librohujusUperisaciuiic. . (^uiijueeoruDdemmuentores. per fas. diema rcrincnt Lanni.qua iQi Hermeticoslibros reprobantjeadcm &: ego Pv(hagur)cos& Platonicos> SLripcuram > & omnium vctcrum Aurhoru Scripca.::.ulus aaire poicrit.QmniuiaJcculorura Authoritate coprobatosi quos fi no. quodnome inhunc vfq-. apicem gractleJLentes detndein pAruam pyramidem rum obeliilorum Author ? Cer. jmo iplam Satiam nium bonorum Authoru cia. DEORIGINE conceptushierogIyphicosconfidsres. vt : om- Jibros.rie. . inuiia audai• mco Deus auercar. in pundum confluunt. eredioreii^ue m Orbe iuiile primijdiicutiamus.igttg^ Haudabiimili ecymoillos Arabesvocanc obeiirci ab ^^^j^ iX^^A mefpilet pharatin .rcuobeli. de ijuibus hucultjuefufius. verohoseofdem ob acus figuram. SAxa in obeiifco. L• -/Egypcij denique Sacer- pharaonis. Manec igiturHcrmeticoshbros. 44 LIBERI. ^ quis fnmtis eorum •fiierit Author..tniate. diife- ruimus5veros&:genuinosHcrmetisparrust. my ftcria iub ijs laceiitia conciane indicanda. a Gra^cis ob iimilicudinem veruum. vocant .&: neiasinuauerejoc rcpri-bare poi- femi cjux licentiaianeincolerabilj6.o/3»iA9-primum.veI Hefmeds dircipuloconhci pocucrunt.t.. iiucperabuium inrrodud:o.nomine appcllancn\^^AY\HQ« hoc eil•. id eft acus Pharaonis i .

Arabum lchola docec. pauloaltius ordiri 5 - - fus . Verum vthsc omnia «xacftius cxplicencur.lupra fundamentis ve• tcrum>aiijlQue in ttis chamaiias ^/.iti5^ /'^J-^ ^'^ fiUus Tj/ramides (^u^Juntin (iy-ie^yptOymagnx juni. vifum cft. : [ quepofteros.nim "^" nuarecidonec venic fecundus Hcrmes. au£ pr£ reltqua maiortitrj occtdentali fpeSiantur.bitorum altitudine Arabes oculoru tancum2ftimanone.^£= ^J\ ^\j4i\ ii ^«0 U|^o ^^S i^XAA^j AiLiiS i^j^ff /^^^^^ \X^J\ teysv»*j. Voluntcnim pyramidcs iliascelebernmas Memphi fuperitites ance diluuium iEdihcacas. Itudioiifiimuseflcc. (j>jL• y a^Aic g5^^-i^? GeiaUinu^ '. omnis pyramis efuadratacjuoadyafim yCeterum fguraperpoltta . <juem tjl tdns jfuper eum . quarumqueipleantediluuium nonciamhabuerat ."'^ p'*'* hunc ulquediem lic in yEpypioluperfticibus..tradunt. & Mercurij fiue Hermetis TnfmegilH ncmcn aftca.46o. j*cA «^:^it^\jM oU^4^\ U^Ar^ .afle cum vciodo*SlriDamaprionMercuriotradium in maximos abu.IV.nifallor^oik*nium iukjfluomodopet continuam Patnarcharum fucceUionem. in cuius acurriine rvniunttir ft*per^cies dtquaUs Ituerum.'* . Dtatur (juod itdifcauu eas SchurLus Schaluckj Scharu'\ante dtluuturn•^ dicttur (^uoque (jHod Hern..LITTERARVM. Chamumquc primuni iuiile rerum. qui ^rimus pyramidesin obelilcos mutaiTedicitur. 45 CAP. tanquamapcioresad. - Hermcs autem priynm fuity nof tllofj <^uaf ActM (jui erexit QUt^m. ET OBELiSCORVM.in lu^inoftuicncncacon' iignanda: ica Abcnephi. .Propoficione7. glonoia ncminapriorum Patnarcharum iibiairbitioiius arrcgailcj &: ad iimiiitudjncm Idris pnmi.poftdiluuium pyramidesaquarum inundarione delirudas.cx:oljtur etus altt~ . Exprscedeniibus facisfuperque. vt memoriamproauorum luorum apud poiteros conti.Chainum eiul- .artcsa: lcicntiaicx priori ad pofteriorem mundum iinrpropagaia•.^j. £ftaittem ttas. .^ Itbros. Certe antediluuium pyramidesfuiiTe . pienttam juam ita dtSJus . verocubifoscuni baii fimul Alijex Arabibus.&in ijsgefta primorum hominuminciia. V"i*'^'jiiod(jue latus lon^itudinem hahet cjtta' drmientorum fexacintx cubttotuw^ vbi nota j 1 7 cia. quos pauloance cicauiiTius.5.(^ mult^."^'°. curioiarutr prcpagarorcm cum cnim tanniEapud pofterospropaganda.nj3• mitauralle. quas ancediluvium oblervarar. fupraextru- p. . in eafcjuecontecit omnesfuas ditti(jutdcfuid hahebat pretiofuniy dignum conftruacione.Idris (ecundi.:^ ^ijjU^iaiii ^ ^t^ij^^ji Pharaonis duunt^ mfculpftry^uas tvrvetperat fctennas*. " cum priecognouifet dtluuiumy eas xdtficamt Pyramides iorePsnr"^" ^^'""'unii ^ tudo perpendtculanter conderata trtc^ntis fcpiemdeam cubuis.af\.ita Salamasivaa- daathimfaiftoriaAegyptiaca.esTrtjmegiRus propier faHebr(ti Henoch dtcunt .

46 LIBER I. Propheris. Qua? camen.dcirium fuccedentibus temporibusaSaccrdonbus deprauata in manifertum omniumfupcrftitionumSeminahumdeclinauiciVtinicquentibusdicetur. ad rerum alTertarum confirmationciD adduco ChroniconAlcxandrinum jquoddc Altf^aimo tn tmperto juccejjit Mercurio noitro Trifmegifto fic loquitur . vique adlacobiaetatem vciin praDcedentibus oilcnlum fuit.rus doitrinam ^at!iaif/quJ infcuipfic. vciusinquam polt diluvium Herniesj(|ui ZeleReligionisinltiniulatuSjpcrverramChamidootrinain longeUtcquc fei-rjenrc m & animos mortalium miierrima luperltidonum labcdeprauaiiteiTijf ohibuir. Atq>hiccft HermesilIevcreTnrmcgiftus. cx fcnr)bus cnrjanarat haullam traduxcntifediuisadhucobnoxiam 5 Eam nem HincCharaderes nouos. totius^gyptiacapicntl^cfons &origo. cantoshonorcs apud feculi iui homines conlccutuscft . Philorophis. vtex iacris Litceris patet.aliocbara<Slcrum genere iummo ingenio infl:icutorum. veluti perennantem lolis Sacer- dotibus. fecutus eft. ordines &: officia inuSos"hont" «"obinutn.columnis obelifciiqi micuIptam.' inilituiCjVtdodrina comunis libris coniignata.Idiotarumqiintclligentiaremoram.vteumnon in Sacerdocem tantum . animum adiecerunr.&nouamfcribendirationcm omnibus commu. si^ioMiT'^ antcMcyien Praeterea cum di^a fapientia -/igypticrum.CAP. ExtinElo(^ inquitChronico )T/c(?/f« profapia.IV.cla toci pofteri•• tatimeniorandajdiuinoshonoresdecreuerinCjVtiex pra:cedennbuspatuit. obmirabilcmciusiapientiair) & onnnigenair doOxinamy opcraque ab ipio perr. ob qua.^ Plurima quoq. & iamtemporclolephi diuinorS facroruq.<ju?diuinJcrcsrecoditiorclc5iknius cotineret.e fiirpe Chamtpro^natuSy cutui tnau^uratio contigiiea. -tvi Verum ne quis me iolisconiedluris vfum fufpicari polfit . omnibus modis relticuere reftitucaiu aJ pQ{^ercs propagare conarus eOj quamuis Sc hic eam non ca iinccntacc qua . hieroglyphicslireracur? primusinftitucor.aquoomnesreIiquiReges&iacerdotesinititunaddo(flrinamab HeriDcic lapientiffimo traditam propagandam. chroniitn Jl4ercurtus feu FatJnus Pici iouts fiiius.contra omnes iniurias temporis. Chananaia Ihrpc progenitus . muUo antc Moy len pr^ceiTerir.cbeliicoruir»inuentor &ere£tor.&:ad morestormanvero. ^ui louel^e^tri* num ItaliiC filius eius Fannus lanigenum ginta quwque admtniflrauitt^Virfa^axy calUdufque " Mathematicus MercuriuSt annos j tjut pnmus auri . Hiiirano generi vsiliifima inuenit.vti fitri aflolet.eobelilcisincidendam. culrus inyfgypto vigueririin propatulocOjanullo alioniii abhoc didlo temporeinfticutam pronnanare potuiflc.fedinKegem aiTumpfermtj&poftiTioduir. Philoibphiaac dosinftitutainanimishominu capaciumfrud:us intentosproferrec. Theo- lo^iamabomniprophanorii. arque in faxeis cclamnis iir. Siiiceram doarinamapnmis Patnbustraaicam promagnitudine ingenij ijLi a Deo dati. DE ORIGINE » fus& impias ruperftidones craduxiflet huncfccutus vir fapientinTiniusex Mere. qiiorum iple gradus. fticuitjConferuandanijfolilque fuiordinishoiTiinibuspropagandamcradij-j. (judfecfmturjatiofje. Cortigitaurem haccprima inftiturio pauloantemortem Abrahami.

prognatos inuidiafiagrar^ (eius enim otcidendt confdmm Cteperant j cum ingentt auripondere/iattaexceffic.patru0 fiicf ^^. naturaentm erat pertngentojus. <jua perhonortfice exceptus efl. aureumcjue iii curioitaqUi Aegyptuin /yisir^ff» 3% i» T&''^Wi ti ^ tv venJenteauChronicon. T/r (jui oracuia ^ fuiura pranunciarei. Aftrcrum quoquemotus& anni parciendi rationem iiiueniilei luientaMerj'/^"^"*^" ^ apudOiiridem ieu honore MiiraimumhabuumjJiidiiqjieu Rhea: vxoris Mifraim ita ilabili- Quam obcanfani lummo in coniiliarium in abientia maririiaiiTejfijiecraditDiodorusSiculusl. Quibus noftra pauloante addutla fentenna tur.de iuslibri P'""* ouorum myfterioia figura vide in fine hufuir.& quil us iacris. teile^j lamblichoi videlicttColumnasillasObeJiiccrnm. quiqueDijcolerencur. qni a scnbaso Scnba&Coniiliariofuo Mcrcurio. Acquchccita cfiedocct Piinius primum Obelifcoruin inuentorem facitMjrrcm aiit Mc^lirem corruptc: . iov Deum 'vocahant Mel• Bctji^iet. Trifmegiftus '''^'^ auriMetallumw (Kciaeftte reperit. aurumcf•. 47 CAP. z. nam in manuicripcis Plinij hodierna die in Bibiiothcca Vaticana iuptrftitibus.led &:adin ijs nouamillam Philolbphis&Theologiacab Hermete inucntam rationeni incidendam quam tamcn^rriortc in exccDCionenbvti qui ccncepcratjdediicere non pc:uirit.iicul'* midisgenusipyiiica.vtde ea vixampliu'? dubitare quispoiiiciied vcexlongiore forsa quam par erac. Afgyptii ergo eum aue adoranies ^ Mercurium Deum pronumtarunt. pre fe contemp^t omrjes. &nunc rerum inuentorem extirjiie. ejuemopum iay^Horem aPpeliahtvt.' .LITTERAPsVM. Diximus paulo i^jperiiis. Scripcurae accotrimcdatius architedtatus e/T: .Trifn g. vcioftenruin Mi- ^'''^"^ Iraim cunoiiliimus lerum exoricarum icruraror Saturnus lunior. quem confule.itus ' ^ KexAcgypti ' /: J J '' h runt.i/3aa'Att/criTayAi. ET OBELISCORVM. authus niulta pradtcehat euentura . cjmi dum tbt petageret. . 5 .^ multaindidilTe rebusnominajfuiiieiitferarum qiioquerepertoreinjinftitu. primus omnium animum adiecic. i. curHermes fciV".de nonaCoIumnarumfabricaedoiilus."^''! tempus cum *"'2^"'*• Jeg^ftuM fe coiulttadfttrpem e £hamo Noemi oriundam.priorjs SEMi Patriarchas fecutos. aJ illos non fantum ad nomin s iui famam apud polleros coniequendamjumma magniiicentiaerigendos. J^ercurto in ^epftum T^enientesijuidam ex f/? Chami genere apud c^eojipitos Adefrem Komine • cui fatts funElo Ac^yptii Adercurium "Rejiem fuffece. verbain ordinemredegifle. c^nx Coluvoux Mcrcurijab Auchoredicuncur. eittfque conflandf rationem fid cum intellexijfety fe ma^na apud fratresfuos e /ouepatre de n^arijspeilicthuSi quas hahuit Picus Juppt• ter. Pliniut.:77i£D»m- nAeuWaanci \iS(pa¥»a. non adeocommode pyramides propier nimiam laterum tbliquitatcm Scripcuram reciperci aliudpyrainrcripiiiTe .at4reitmefue awiculum indutus phtlojophahatur apud Ae^^ypttos. '. in pyramidibus iuorum inuentorum monumenta cum veroHermes videret. fuh' ^ ( itu Piinififaret. in<]uic .difcurru candem ad propoiicum icopum reuerramur. ) kiyj-miouv itn 2(eonabat .fieque quo hojiore.c. . Me-cunus <="rn Pra^erntyEsypciaco Reirno tunc temporif.at<juein flio. pnmospofl diluuiumgencris humani Patriarchas. aui aripos tri?fntanot4em ma^ntpre aamoduTn reS[nautt variarum quod idem • Mifraim ) '. tlits- refponfa defuturis 'ijelutt internunnus referret.j<.iv.

. Incidic dominiumhujusin tempora. & Mefra. ab ortu Abrahs 240. curiicdi^us pciacaelinguieinftauracioneeum veriusx«^cipi.At'«BxciG. &fdenciarum auidiifimus icAacor. vc di^um eftj Hoc vero vita funcum curioiilii- muspaternarum fcientiarum eiTec•. modum a^tatis & Regni incapacis fuiiTe ejus vero loco Mercurium Regnum trigmta nouemannisadmimftraiTe. '} eH S.CAP. Quoquidemcemporemaxime : hieroglyphica dodrina per rocam >€gyptum inclaruit.Heliopoli. talia confinxiflfe. vbi fuamrefidcntiair. ilo Meframuthiiisjam adukus fucceliic. qui.. ineg. ad Autolycen Methrarauthofin i Eufebius denique Mifpharmucofin 5 iuxta crium priccedenduin nominum Mcr Mefraniuthi^ r fis quis o^ phres. Hermeticarum^paternarumqueartium. Refpondeoj DefurKiloMerraimo. a morte ejui^ dem 6$. . DEORIGINE Mefiiei"' vbumpreiTa hucufque Plinij exemplaria habcnc.habebat.•» . . 48 tibus) LiBERI. ponit..quie & Bcthfemes diccbatur . Meiramuthiiin exigus ad- Quo trmpo Henn Tnf.videChronographiam Operiprasfixam. roftra Chronologia Regum y£gypti. Ji/e/rii• Mciram vero Ofirin vocatuniy y cx Mcfra & Matre Ifidc j alibifur^oftendimus. Mifraitndi. . jwkb lingua^gyptiacamacrcm. quem & Meires.dedic > olim tat. aucMeiphees5manufcriptum habecluculcnto fanc vocabulo'Meftres. vc\c Ifidem noquaii diccrcs. Nos vero nomen ex >€gy.fis'^'* ••»''"5• iubditos. Quae quidem Eufebij traditioni apprime congruunt. AcquchicopuseredionisObelifcipatrismorte impeditum proiecufus.nefcioaquoNuminejmonicuscredercturiadNumini obfecundandum filium votapatrisioluere voluiiTe. quicumin On. & vcneratione apud JL••L .iiue Beclemes.. fecundum probabilioremChronoIogorumcompurum iincidicquc in annum anre Chriilum fere 1774. Mitres. muthtiisy fcilicec idcll:. partim diucrfi.aucHeIiopoIi viramagerecin perpecua Sacerdotum conuerfacione. Verumhoc morce fublato.& Mithras diclum fuiifcin praEccdcntibusoftendimus. Deorum fibi conueriadonem ambitiofius arrocraile _ „ j & vt opus. Quauis veriiimiliiis fic eum hoc fomno fido. Mcphres.quomodo Meframuchifis immediacc Mefraimum fequaturjCumejusSucceirorem pauloancc Mercunum confticuerimus. i contra Appionem corrupce Mephramucoiin SanOus Theophilus vero lib. &promouici qua: omnia irL. fucceilit iru locum pacris filius^. iulinnon. \. parcim eiufdem cum pacrc nominis. Atqihsc de prima Obeli' jcorum Origine fufficiantjnunc ad particularcm horum omnium deicriptionem accedamus. nouam hieroglyphicam do^hnatiu ab Hermcte inucncam miris modis auxit.IV.vocanc. quo iacobi Patriarcha: qui fiiic annus ab fili Ifaac progenies in toto Oricnte illuftris habcbacur Orbecondiro 1179. Plinio tefte) cum inibmno de-> ( Meframiithi fis in fomno Obelifciserigendis. primo Oedipi tomo inierca fuse oftendimiis. ex Mefra iiue Ofiride obehTcipri.quod idem efle cum Mifraim. quod machinabatur) majoriadmiratione. adiluuio ^23. cujus pacer. ^opoiu!"' & liidc macre progenicum. CAj i . <]uem lofephus lib.Mitrcs & Mephres corrupaonem. primum rpecimen eredionis Obelifcorujtefte Plinio. qui circa hoc idem cempus Mciramiuhifis RegnunL. & pofteros reciperetur.ftus. 3. Sedobijciethocloco quirpiam.

. . Nullus enim hucufque in mundo Obeli. cujuimodiiuncColumna?. Soli Obelifci ex pvrite hoc noilro variceato conficicbantur .. ."^ ^_^^^'^""• ^gyptusmarmorgrifeiiiuecineritiicolorisduritie prsdidto haud impar. Mirum quoquejhocmarmoralio nifi confecti ^"'•^'"'^iEgyptio folominiiriCgaudere} quod verononnulIiexcoIunnnisEcclefias S. Nonnefcio quoquein Lacu Benaco&Comanoj Uuaquoque aliji^ ^ue Iialia monribus. quibus Panthci hic Roma: veftibuiunri innitituri cuiusvtriufquetaniahic Roma^copia pallim rcperitur. cum montis Sinaici plicscumcliuis-/i!gypcijs per fubcerraneas venarum catenas continuari JiotiusiitjquamdicidcbcaCj&fusenosin Chorographia >£gypti oftendi<inus. .''^^i «x recmyfterio)a quoquam vifuseft. vbi non occurrac. & chryfiten . Latini. ncicio. congruam. ^gyptios hoc.^^.nulIo non marmoris gcncre >€gypius abundet. Aegyptios hoc inarmorisgcnere vioseiTcjCOquod alliscauerlnt. & ration. habetopalinumfubflauicoloris.^^^^]'/. Gramto rofjoy vocant. HicromyftselegiiTe vifi funt. Fuic hajc margl^^i^j^^^"" snonsquoddam ecniis> varijs coloribus euttatim veluti aiberium . quam vjra:ci Porphyrenco minimc cedcns wei^BiwAflv. Cieprope indoxnabile.non quod nullumaliudeimarmorduritie. ob. } . Tetram Thebatcam Itali. prsterquam hoc marmore confevilus ( quod non ca.vti & in Suecia hujuimodi Saxi genus reperin quod tamen cum hoc iiue duririeni) iiuc varietacem macularum fpecilcs nequai . Habetprsrerea-£gyptus Alabaftricem & marmorphariuin. -r^thiopiam &: Nili catadupas refpiciunt in Auftrum vergens. Vnde luculentum fignum temporein fummoprenuUo non manis Pnncipibusrcccniicamarmora tiofuiflci ac proinde max'misexpeniiseaexy£gypto Romam aduexiiTe. jranapangulus . tenacicatc. Eccleija. MateriaOhelifcorum.& . ticum. quam comparandum eft. Quod alij ^. hoctamen praecsceris.e.^ •Venteres clegerunt.alume/l•. qua.omnesobe. De materiam 49 CAP.ad montcs. porro fupponanc. fcus ab ^gyptijs alio. nullus denique Ciuitatis Roa Roilt. my ftenjs quac continebant.cum vt pauHabet 16ancediximus. V C V.ERECTIONE OBEUSCORVM. &: porphyre. duri-taciebant.bus '""2""«• Ettamctunullummarmorisgenus ytgyptodeiit. SaxifodiJiahujuseftvicina Thebiscclebcrrimaiquondamitgyptiorum Regia: . quam myftcrioiam naturap fub co latcntem machinationerrL•.lationiS) quas paulo poit indicabimus. ob rayfticas quafdarrL* nuiio marmorcj rrerquam |]"mXTy o^=j ^^jl^^i" G du- . - non cquidem facile negauerim . CachannajinmontcSinaiconcendantjdiwlum montemhujufiTiodi Saxifodinisgauderc. Obelifcorum inachinationi ^TEquicquam myfteriorumtamarcanic dcefleti lapidisj primi illi hieroglyphica: liceraturac inI ^^^. vc nulla fcre nuJlum anriquiracismonuinentum.quiE omnia divcrfis Dcorum ftatuis & Sacrificiorum vaiis fabncandisieruicbant. proObelifcis alio Opponent hoc loco.

. c|u$roego. i runc. 3(». iic loqukar: T^/jf/^iiKMi. caruLeam lympham-. . ^umim confecratos (fi^^rObeh-" radiorum tii4.modo nigrij feu pharii marmons parricii- «- obeifciiB iinguadicunsoiis. & lolidius&durabilius elegtrunc ? Kelpondebuncjvenashuiusporphyriris noneiusmagnitudinis.ar'sy '" Dicoigicur. ^colorcabijs Obelilcis. quosSolidcdicabancAegyptij.ita vt per quadruplicem mirturamhaud dubie quaruorelementaj & pcr pyrei quidemcoloris particulas. 5o durationeiir LIBER comparandum./^'ifw» per cryftallinas. denoca. qaam ipfi deiidcrabanclapideslubminirtraire. quo ^gyptusabundatjpyrire.ilis tuic Obeiiicus rSus^^iiu.quohierogIyphica obeiifcusa liceratura jam exoleucrat. eosn\T^^¥\v\pv\jhoc eil:. autpof{. tnitinnurifi Afiua: parie . diueriif- .8. Vides igitur <juanto ingeiiid ^£yptijin aptismacchebus profabricis fuis eligendis laborarinr. Qiiod fi hoc. Splieos dedicare ftacuerinc dominium poiiilimum exerac. inhonorem Solis a Phcenirum inciiis fi^jQrrs. . tenaquc. pulchre. DE ORIGINE Rcpono ego .expnmerec.Pnrf.CAP.'"'" laehincindepertotam fubftanriam lapidiscommiilsfpeilanrur.i.pio adfcriptx j Ae^ Sdh itffaSyenen '-uero Thehatdis Syenv. 7{egts (juodam certamtne Ohelifcos 'Z/ocantes in efiaueil.iiue conica fuperficie. appellalle diximus. Etentm Sc^lptur : e^ivefcjue. exterisAegypriorum xmulis. . Trahesex eojtcere .momniumtdtniiituu Aittresy ^^^^f^ ji^uiy (^ hoc ipfum tTijcriptum tn (0 1 qut wSolssZ^rhe regnaiat.i-i)i Solis. Romx phniushh-6 t... cur non porphyriten. per ca^rulea?jpernigras denique paf- ticulas ttram. c^uos paiiim hic .cur non lalcemmi- habeniubobdiam ex porphyrice auc alreromarmoris gencreconicccrintr' al a vcro monumihcaij Obclc:liminorbusmultmalora.maiimus. : quoniodo nihil non myilicumadlua ingeniofe reprificntandaaffuinpieniN: ? Patetigicurcx didis. ''^• cibuseredus.es . vcl ca£ruleicoloris.&: ingeniofe indigitannr.\"%:e! quadruplicem anaturailbi iniit^miilursEcoriipoiicioneni pTincipahsUpidisfubftantiarubrocolorefulgetjcui nunecryilalHn^. quos& fupra.c. tll . curpro Obeliicis non nifi bocpyiinc cerre alicubi Obehlci alcerius coloris comparuerire variegaco rint. -Jeoyptu funt lit^r»/. cum turb]nata. cuiulmodi erant Obdifei ex vcaim vtqua? hucufcjuedidaiant) pyricc) vt poftca dicetur aiTumpiiire ( > luculcntius pacehanc j Plinu verbaadduco. quai 'Tjidemuf.remisrciTiporibus. fcorumMuhBos Mifraiic.<i'^. Quani» rerum mifturam cum JEgy^uj intuerencur.exrcl!qJismamorlbusconlirux6Hff^*? noresiUosObeliicos. tibi cerciilimum id fignum ilc.cumyEgyptiiObelilcosin honuremNuminis Soiaris eri^r?!.deTy. Mifturapy. .& Amerhjftinas pellucidas aerem . de quibus )us libri vlcimum hiiCaput confule. nonquamuismacenemjlcd quichuiuiNuminfS proprieraces pcr cercaiTL• quandamanalogiam maxime. Habet porro pyritcs nofter i Aegyptius pfcx. inijuitj lapn interfunclm attreti guitis.y0rgnmenium " ita ^antficatur ncmme AegyptM.dominium hoc SolisperObclilcos . Cum eninu Solvero iti quaruor mundi elementa fuumL. qui lib. T. lcii Amechiilin^. vbi fuiiusomnia cxplicata repenes.mamque iuis myfterijs repraefencandis mareriam elegerunr. eos in yEgypto minimc faiilos fcd ab . ^3"^ cinereie. ^wew ante Tje^ni-i^^v njocabat. eam dignam lane apnlfi.

vel iculptura.vel Primo ii magnitudinem fpeitesj funt inter Obelilcos minimi. adduoreliquaoppoiitacomparata. vc poterancaccommodare cogebantur. ^/'^' ^* j raaEV!gintiauttrig)nrapedumifuncalijfeptuaginta& o(auaginta.fJaniObe- puranc. morc^gyptiisfolitoinucncrunr. i^fi^t.^ Varij variasadducunt racionesifunc qui vcJjnfj myfterijsrem alij non iH. f'ac : Quo vero fine jd Aegyptij Hieroglyphifccerinr 5 vixcon- ^^^ .defedluoramc6ftitutionem. ideftjduoqu?libeclatcra oppoijra. OVadrupIicem intcr Obeliicos hic Romas fupcrftices difFerentiam obenim magmtudine vel proportionc. abomni aeris iniuria immunitatem.!• We ieruaui i differentia Obelifcorum. Hinc ftudio. carerei Dico icaque huius diiierencia? aliam ranonem non fuiiTe. Vide quas de hifce fufius in vlcimo huius libri capitc dc myftcriofa figura Obelifcorum traolauimus.quaad molis vel excife velexcidcnda» conditionem ieie.hanc eos diiierentiara conitituiiTe. vt debita iaxesmolisalitudoferuarecur jingeniofo faneerrore laten aliquantulu riofa ademptum fuit.funrde- Iliquecentquadragintaped \ altitudinisjvtin Operisextextu videbicur.& dimenfione Obelifcorum.aucin]am cxcifis quandam ex rupcuriSjiciiTuris.notabilenilaticudinishabenc diiTcrenciam.ineraliumex quibuscxfcindebantur. varioe obe. Dedifferentijs.fiuca?qualiuni latcrum ialij inaequalium vii prioris generis Obelifcorum baies quadratum. quia_. & c ex Aegypto in V VI. lunt mediocrcs.? ""^"''^ lcripfidignolcerenturiquoaramcn rallum elIe. Tertio dificrunt Obtlifci > quod alii charaoterifmis iniignes. Audio in Aegypto mulcosadhue cerni) decem aut duodecim pedes non excedenrcs funr nonnuUi & hic Rovcl rafura differunr.vtiinCapitede myfteObclifcoruin figuraexplicabitur.& deeorum_. iniigneianemyOerium. V rbem translatione. pcrhuncipfum defccium. Patet igicur AegypEios pyricen ciegiiie principalirerpropcerJanalogiamquandamqualitacunicius. vtsqualium laterum l'erToppo'it Numiniiiniequaliuni vcro laterum Regibus ad diuinitatem ailumptisin.icahorum Parallclogrammuin expriinunt. ^ alii fine iis • G . ^ i• Secundodifferuntproponioncjiuntquidam Iiaedri.Dixiingeniorolabore. Etquoniam ii cocam molem iuxta baiim quadratam aequare voluiiTtnr. iunrmaximi.alibirusedemonftrabicur.vi. §.ERECTIONE OBELISCORVM. niii venaru rr. 51 CAP. Cmus. mulrum dGincenta ingentis laxi niole deceiTiirec.qualcm exSyria Romam AntoninumHcliogabalum Imperatorem adduxiilc Hcrodianus refcrt. alnique lapidis vicijs natam deprauatianem. adqaalitates Solisj deindectiani propter lapidis huiiis admirabilcm duritiem.

quasquidemtruncano inflituca iuir abAcgypciisSapientibus. led & ingeniola.2.ObeIircum nihilaliudefle.oculos animum- que fugiebanr. nunc ad proportionem & dimeniioncm Obeliicoruprogrediamur. m. Obelifci cuiufpiam baiis larus fuerit 4. diiicreiitia coiiijltiC in veluti raii conipiciantur ide ^* toraia.in^ decuplaproponioneconftitueruncadlacujquadracsbaiiSinfenonsi vtfi Obeliicus herec. &ordine.quia fub bac enormi mulis alcitudine hicroglyphica iy mbola iu- periori Pyramidisregionunicripta proriuseuaneicentia. altitudoeius 100 palmorumrepurabicur: &:fic de-> cacieris. cuius baiislatus fin inferioremj il ica_» vniuspalmi fuerif) altitudo inier ba- fupenoremjiit dcccm palrr oruir• fur ura. &: m. DEORIGINE^' quibusin fequentibjs fufuis tratflabitur. vc fuo loco prfcportio diccturjCarcret. Quarfodenique. Porro latusluperiorisquadratijvbi truncacioincipir.quampyrami- dem truncacam. Nam proportionem. palmorum . bi aiiuaVii.quaocumfumma diligentiaadhibi- ^uoiSi mdinem.vi.quia moles Pyramidjsfacilc vencis obcxceiriuam altitudinem ?uerti poterat.quam in Obelilcis maiorem. quam dicidebcac. alticudo memorata__> iit & truncatam &: futura palmcrum4o.igna iecurn myilena voluens. ob rationum iryfticarunu copiam.ai«J prousdiverainigniJquosancargumentldlueicarc arguere. palmorum jnfimie ba/is Jacus habueric quifpiam Obtlilcus. LIBE'R .inomnibusfere ObcJiiciihanc adhibueruntj alticudi.cedennbus. Iximus in pra. prolaccre bafis fuperior saccipicbanc-|. ereotioniqueob rupturs penculum inidonea reddererur. notius eit.ad latus quadrati inferioris proportioncmconltituebanrfubrerquialtcram i ideftexlatereinferiori in^ diuifa. tradationi. Qu^ quideni proporcio non tantum commodaeft.aliirLidmcluaaiquabatIatitudinem infeiiuelarusbaiis inhmiObeliici. quac potiilimumintendebant.& iny/leriis.-i ?rcatr.vt poiiea dicecur.palmusille qui vt plurimumftricljori laceri decedebar. nem Obelifci j quK ab infima baie ad cruncat^ molis bafin deiumi£ur. His rationibusadductijPyramidesinObeliicos truncabancj ca tamcn fcruata proportione. dion veroccrminansObeli{cum. quam m Pyrainide inutnicbant. ii 10. Atque haic deailTereijriis Obeliicorum breuiter dicia iiiffitiant. t^ol^^eruareIiGuir.Obelilcorum rum jlunc aluproriusiiinilicharaderum diucTijtatecharade• f . ) quamuisnon in omnibus hancadco Machemacicc ixxmr pfe e-i .ita_. quac & dccorem fummum fabricie cxcita- rer. Sccundo. adrungebaturaltitudini. iis ^ 5. hifcepotiirimum de caufls Primojnelaceribusin vlcimum Py- ramidispundum coeuntibusfabnca monftruoii alcitudiais mole informis. Pyramitrcspartessquales baniobcT i?itT. 1 1. &:facills. haudquaquam. vc poilca pacebic.MtlEe X-J ^ De frofortione Obelifcorum.CAP. Tercio. Quana dcniq. In Obeiilcis vero inarqualiuiTL• larerum.

palmos habere_i palmos ii. Altitudmem Obelifci. iam dimeniioncm eorundem aggrediamur. in fequcmi Sic Verum proporciGnes declaracas Schemate concemplare. vt non plus. fiue latus CD . &^ G fimilia intcr fe. Veriim vtcaptui Ledioris omnia magis fiantobuiaj..inquantam alticudjnem cxcurnilet di^usObelifcus. C punaolinea mangula^ duo nafcencuri^ue cxhac feaione nem tocius Obcliici AC conflii.VI. ria Architc(!iorum intcntione.id eft-' baiis inferiorisconfti- tuetIatusDE. fubinde a ve- ra proportionc deflexennc.eofciIicerinloco. itaque fcire velis. Sic vero baiis BC truncat^lasusDE.vel EApyramidija:quatIacus BC. CH . vique duniinpundum G ra GE alutudiad fiue ducatur paiallela ad FE. HC . Dc dimenftone Ohelifcorum» Problema I. Si itaque vnicuique ex i o. adiunge- renc. I o.ERECTIONE OBELISGORVM. minufue .aliosp^Imosactributos in Jongitudinem duxeris. & conic<^uenccr propomonata cncoi \ iuxta .inc. ABC. bai7sinfeAtque hsc eft proportio. auc tnolis cundidone. cuiLisbaiisinfima Q ^ F inter vcramque bafin abintima vlque.. cums baiis infimac lacus /itBCi A. hoc pciado ex 6cBD. ordinc) & mechodo Mathemacicis viitaca . vnunu verolacusD A.^ altitudococius adpyramidionintericdaioS. pferirit 53 CAP. C D compertumeft. habebis 1 00.vbi cruncatiohebati rioris Obelifci. . hifce palmis ladludinisio. laruudo vero media 10.iilatera inpunclqm confluxiircnchacidindulhia exploSi Sit Obeliici mpeziuiD. cjuam vt plurimuiTU ^gyptii in Obelifcorum fabrica adh ibebant cui non camen^ eocumrigoreinfiftebant. rabis. Pyramidion D Obeliicus 10 palmofiMn. pfeportione-m. prorrahancur lam late. adwflarfyramidis excurnfitty rePenre It i paradigmacis loco Obelifcus Vaticanus C DG fuprema «. : pedum altitudinis ObtiJcu truncacum lacus D C iiL• auxfitum cuiuslacus D iupermsad C inteniis proporcionc iubfefquialtera elt. vtnonfubindcaliquid plusprova. tnmciittis non fuifiet. .fedlaten- hvu continuo fiuxHtnvltimuni pu?jBun2 eonfluentt' biis.

CAP. i. alcicudinerrL. in EG aicini io Obelifci j Pyramidem leniim abijiTetj alcjrudo fc. Obelifci iint tetraedri. parallclaad EF ex femiba/i palmorumjpalmos Noris igiri.&: ? ic8. F Bi Verbigraria. 6ccupias : fcire. palmorutn quajficai Obcliicus igitur ficontinuofluxu in Pyramidenu 514. truncata: Pyramidis quacficam.itus EG) cumicacjuc latus latus HC. quotea_» infe- CD palmosquadratosconcinear iicaoperarc fupremain punda EF vrrinqiie: males. enu medietas eius C F 4• &iecabic conlev]uentcr 6. 3 14. cumenimC D badenique 1. Ohelifcarumitftefli^are. palmorum quadratorum areanL•^ EFBA. Pyramidis verocruncata: altitudinem FG habebis. quaecftbaiis infimcemediecase. Problema ^antitatem fuferfcakm I. excedit. &EF.fiuequodideme(lj vnamruperficiem inlfaeribusconftent.EucUvthtus ad l. 6. videlicer dabic 16./fx«/ Ele^n. qua? in iedudadanc 1196. ita_» nicnocahabean- CHj quac cft F altitudoObelifci loS. palmoii. palmos habere comperirum(baiin enimtocara palmorum. id e.ad HC fi io8 ita ad EG> prodibic enimtaola opera- tione juxcaregulamproporcionum. ab ca fubtrahenda func trian^ula AEC &BDF. palmorum) vc diiStum•. F cujus larus AB kl4 £ 12. paimos. iifiacvc notuserit EG : axis totius Pyramidij». DE ORIGTNE AH ad tria juxca6. CVm omnes Dimfpfio are* totiut Qbelilci. mus)& iis iuperior fit 8. palinorunru} non iecusin cajcerorum omnium Obelifcorum dimeniione I procedes. videlicec I. 1 08.^) quatuor late- vnam rupcrficiem in acqualium iaterum Obe]iicis.VI. . A£. riiTet) fuilTe Reliquum cnim pofitisponendis Pyramidcm 135. Hocpado inuenimus Obelifcum noitrum Pamphyliumjninapicem vlcimum excura J14. drisObelircisinueftigaiTcfuffic caniiuperficics extima ac. morumi & CH 1. palmorum . 54 LIBER tur. Quia veiohffcruma rupcificiemObeliiciCDAB in latus vd dudum eftii. ^l producet aream rorius palmorum. protrahacur linea & ex &B ad riorisbafispuni^isducanturlineaj &BF EF .r H. ii alricudiexcurriiTet) futuruscrat nem Obeliici F a tota alritudine fubduxeris.pal- E. nornavel &ad OL lincam mediam Pyramidisparallelcc fceturquequadrangulum F . EFAB. Sit iraque (!)beliici Vati- ABCDI.

ncur. quadracumj&linea .cuialterumtriangulum squaleaddicumdabunc iio. inpalmisquadrans qu^iitam. longiore- riclincaOLjhoc eft. linea iexceilLsicaqiiHiusadhanc jng.Iib.j6s: furr.alt>f!(yc eft. fiet. q•"'"^^^'"• I latus iz ex fuppoiinone iuperius dcmonftrata. & D F B. Hanc denique iilubduxeris afuJTimatotiusquadraci EFAB. qux ertarea vtriurquecrianguli.vtfi z.Comungantur quadraca hncaru EC &E ab aggregaco extrahaturradix quadrata: hsccnim pcr47.diibs pto duos pro p F^baii (i-^airgudidoium tn^tiguloium palmorurrL. quadrangulum CDHG. arca_» fuperfieiei ObcliiciC qusficajqui numerusin4. palmorum quadraco5 rum. Irtrumcum Jatera &: FB iint aEqualialateri OL.reliijuos EC baii triartguli ECA. palmotum in led udla dabic ducta.hoceft.VI.palmosquadratcs. fijvcin Pyrannidijpaulaanic dimeniione. Cum prsterea i CD ex iuf hi /iibtraiiti a i.cujusdimidium48»dacaream vnjuslatemPyramidijquarficam. duoquacuor emerger quadratum lincie buspraedidis iiniuHi-imptis squale.i Hl.quibusii jungacur quadrarum linca:E C 116^^4.i.iLieni Verum paradigma exciir. Vf Vera fuperiiciei Obeliici area habeatufj quod quopadopra:iic ftandum fir. Cum idemeftA EC iubtendar. cujusdimidium 108 dabirarearri crianguli ECA.in io8. Cum in prajccdentiproblematealticudinem Pyramidis G iiin cam .0. quadratum JineacE C 1 1 6 6 « palmoru per 47 i . Cum F iatus ^ AB. Ex hoc denique quadraco radix ex\ - tradladabit Jllci Ic8^Jk4qu eftquanticasA vel BDlinec uIficierlmObcDimenCo Ohflirci fi tcrminatricisquifita. Eucl.oii. alfignanc 45 11. qiiie eft ic8.i 1. & prodibunt 96. paliDorufirt.CiD. li per i6. r<epetam. ericid morum•.ma'i9t dabic in quadratis palmis aream fuperficia- DFB DA CD lem locius Pyramidij : jhi adjundi prarcedenci lumms 432. ReftatdimeniTopyramidij. yrair. C.End larefi iEqt. . iuper! in ficieiObeliicijfiin Pyrai]Qidemexcurriilcc. produccc tandem aream fuperficialem Obeliici truficati C D 4320. totiusObeJilciarcam iuperiicialem in palmis quadiacisqua^iiram. pal- ducantur? proueniantzi^.. vidcamus. > : 55 CAP. palmorum iit.quem jn vnumi &: hac praxihabcbis. cujusfuperficialem dmSmo"'" quancJtaremfacilehabebis hoc ingenioi cum baiis g. oppbiiiitrm lateri 8. remancbunc i oSo. & i)uch«cduolacerainie.latus EC inlatus facium 4 pa4ir:os.ERECTiONE OBELlSCORVM.0belici lateramultiplicatus.prmt tl. Si veroitcrum qinfpiam fcire defiderer. hanc multiplica per4. eanecefianoper i7. iit veluti enim hxclinea vel quod L hypocenufa quaDdam qujeangulum redum .dabic4.illcc.isica procedet. i dabit quantitatem lincae G AS*^?^^^"^• ^"^' graiclinea EC duorLim palniorum n\ i^ i. :. vero Si quilpam lcirecupiar quantitatem linea: C vcl D fuper- iicierum Obelijci r»?rminatnccm.quanriratem jfaciicidjiabcbir.procclicris.

Cognito quoquc exceiTu. j & cubicatione i AC 466^6. mulnplica ramidis&produdum 3888 quadracos. Obeliici. palmorum rcpcrimus habebitur prifma quam in 1. HkElem. multiplica quadratum bafis i44. fiue Solidorumcis.qui infcdu(!lijdabunt fuperficiem quadracanL» baiis 64. omriQm fubtriplam efle iui prifmacis i cognitaquoque alncudme Obelilcijii . Pyramidem Solidttatem Ohdifcorum inueftigare. Eud. SVpponimushoc locoPrimoex Dimen{lo Soliditacis ii. Problema III.VI. 1 prifma eius in. Circumlcribatur quoque priima C circa bafin Pyramidis ABDj &aliudprirma G>circabafin E. palmorum qui in dudi confti- tuenc baiin tocius 144. quoad fupcriicicm extcriorem quacuor laceru^quod eracfaciendum. Hoc peradto. Imagine- & mur ris icaqucduas Pyramidesin alccra praeienci figura.paImorum rum iuperiorisvcrobaiis larus peraltitudincmPyramidis. cognicum eiTenequit.ira lupcrficicm crianguUrcm Pyramidis inquires.il in totam Soliditatcm Pyramidis ABD y j . ejus exceirus)& coniequenterejus terria pars PyVerunrL» ramidis Obehfcum excedentis quancitas. NEDi . 3x4. Hl VerumcumObeIircusPyramistruncacaijt. tertia_j excurrifct. Problcmate^ peracla_. dimidiumqueprodec i<i4. DEORIGINE eamtcrminaflccObelifcus 5i4palmoruminuenerimus:bafisautem ObcG ex luppoficione fic ii palmorum. qu^fit^ fuperficiei bafim lcilicetper 324 alcitudinem Fydimidia. S6 liici LIBERI.4palmos G quancitate qu^fita . maHsciterum ex coca Pyramidc fubduiiiajObelifci . Hujus enim pnlmatis pars dabit Soliditatcm Pyramidis noftrx G pri- mo Problemace propoiiciE. dabic in palmis cubi- eam Obeliicus cxcurriiTec. Quadracu Ebafisduc in alcitudinem fuiEPyramidis. in Pyraniide in Pyramidem excurriflec per Probl.CAP. palmorum quadracorum. latusbaiispriofe V i fitiz. palmorum. palmoruin Cu|iis terria pars ciibico5 < rum. palmorum quadrato^ m I fit S. hanc quadruplica) quadiatorum dabic quancitatcm torius Pyra& fiimma 7776 palmorum midiS. produceturprifina. qua• rumpnma ABD. quo Pyramis Obelifcum iuperat> habcbitur prifma. «4-4• & cujus tcrtia pars quantitacem Pyramidis truncara nifcrtjt.hoc padoSoliditatecjusreperics. rem Gcomctrico ratiocinio oilendamus.

Si vero ppndus torius Pyramidis D lcire dciidtras.. Problema IV. Habito itaque vnius cubi f(alp)aris pondere.fi truncata hon fuiiTec pondu5in Iibris qua. palmo* rum cubicorum dabunc Pyiamidjj Solidicacem. QbeUrci conftituunc 10688. lilc minoresVvt iWahut?us. ciijus tertia pars 256. liici ^7 CAP.iumniadiligentiaadhibitacompenreIicuic.in vrbc Sunc Romzfi>..Obelifcuiiij(juoadioliditatem .reperimusi&pradudum 1 353024 dis.iiuc maceria Obelifci cubus palmaris..s'.cubi.palmorumcubicorufn fubduda.odabit CutiusPyrami- rum iiiMcorum. ^.VIT.faquAief' iuam i6ob..palmorum. & no Cfillegio adii/lit. Grauitaiem .. dabitEyramidistruncatsN EDibliditatem quceiiram.i6o88.. Cum. m quaeiitam. Sic Djbaiisejus quadracum ilc 64 palmorum (^uaPyramis truBcata dratorum.Exquilinus. quibusgrauaturtotus Obeli. ca quS .obi i'"'• PamjphniusiBarbe"rinus.ERECTiONE OBELISCORVM. Sunc deniquc alij maxi• mi .du3ccris:rummacnini jiygjii. in tociusponderis notitiamfacillijno negotio perucnies hoQ^padlo. ^duodecim q"uii3"aim rcpcriuntur.. quamrupra 15552 palm.UtfnuliMdin^ifs^kiarietateOhelirco^^ k BcIiici)quamiim. Hocpaclonos Archimc- d?2xaethodoiniiilcntesjOmm^Iigenti3adhibitahuiufmodipaJmariscubipondus inueniinus pendfre S/. &provenient propriimatcejus 768. Obeliicitruncaci Solidicacemin pal. Pyramidij veroSoliditatemKareperics.""^'cc. vc nofter hic qui Ron^a' ' {!"cV».cuius_priimatis tertia pars4oo8 palmorumcubicorunL. qujciicam foliditatcm rclmqucc: fed rem cxemplo demonftremus.iicutn.in iz.reIinqucciQ944.8.ficripoteft diligentiaaccuraiequadratusideinde huiusdi(Slarationo parati cubipondusexadtiflimalibrapondcrabis. ^palmoru cubicQrumrepereriiiius^habebispondustotiusObelirci) fi 87 in . quae conjunda cum Solidicate. ^ * SolldltJsO. cum lacus beljlci Vattiniscubicis Pyxamidijiic8. quiduiiiiinaltitudinemdicls Pyramidis (quam Probleraace_> primo %iG paJmorum inucnimus) produccnc prifma G 15824 palmorum cubicorum:. Scauro-C?lius..ferehlpr^s.raukiplica8. palmoru cubicoi u iohdicacem tocius ABNE \1 ... Porrohujus PyramidisSoliditas aSoliditacc totius Pyramidis 15 j ji. Hac JDdu/lna ojn- tiium aliorum Obehicorum pondus infallibiU ratiocinio inuclligabis.dabicljbras. quos omnes in tresclailesdiuidimus.Mediceus. Sunc nonnulli magnitudine mediocres.&altitudQ ejus 12. Flac primo ex eadcm petra.paul6ance. . -•• r W ^r-ll qusentam... puepondus Ohelifiorum inuenire. ducito 87 librasin jToliciuaceiii totiusdjcl?Pyramidis. Salunianus.

inienorrafa manet. Flamwmf a via vel porta Flaminia. ftr. MauroJioAuguilij&in fucrint credi.• eo in loco. reliquis duabus parcibus) vicinarum domuum angulis iulcimenci loco infercis. quibusercPin.viL ini 58 LIBER . SalfSm obeiifcus fiianui. ercdtus Mediceus. aid Campo Varicano. nec Publius in hortis Saiuibj^rcul:os/de cstensja quO)6: vbi Vidor. Ignadj Soc. Scauro-deltus iic di^us. fic obeiifcus didus abhorris Saluftijjin quibusoiim ere^us fpedabatuijeohodie Villa magnihccncillima LudDuiiiom eil) in qua eciamftum iniuria temporum proftraiusiacet in duas parres confradVus. qui &modoiuxta Palatium eiuldcm in monieQuirinaliin trcs panes confracius. Pra?terhos quidem multosaliosadhuciubcerra jj^ ruinishinc inde latere nihil dubitoj &ex Publij Viciirorisopere dc Resio nibus V rbis maniie/te patet. Bartholomxi (hoc cnim nomine abArabibusmuiuatovocacur S. vbi olim horti Salulli) pcniiles fpjedabancur. Fiammiuj. Flaminiusj Campomaftius) fubtcrfaneusadhuc. obeiifciii amp . Verum rccrduos in '^'' Rom?m transiati.Mari?.proilraturQueiacec ^^tjutltnusXic dicKur ib Examimo momeyiiL• : quo ad Baiilicain Libei^iananijS.opr^(^jj. In vniuerfum.aCampo Martiojin quo tcrra fubrmus fundamentis ieruic Palatiorum Vicino- runl) iicdidus. alius vicinus Romano CoHegio Soc. qliid fatione myftici Circo- . Acqoc *uUiu)Vu gionibusvr- hi funt ducdecim Obelifci . qui inVrbb firper/iites adhuc iti propatuloconfpiciumur. c^tenlque circis ereCtis. quodaCardinaleBarbenno in VeranoagroextramurosfudeteLius.quem&inProdromo Barberinumdiximus. lESVjantecuiuspoitas curfum Rouianum rpedantes.iiue Magni Ducis duscil) cio. veiigia. quam iuxca?des Mattius. Romsni Coliegij. in quoeredluse/l:.(j cuiushirtoriam j^yjcjjBj.ciuodecim.denique. . is iti tiuf4ue & duobus ali Itant/cum Agonaiij deindc m Flaminio.de<juibusordineagcnduni• Mahut^u! iic didts . Latcranenfis. tJuntjnonnujiiconiedurasvefJusjquamhiftoricasrelationeshabendasiputaujj quid fatilum quam. Qua?ver(^ Pofriponius LaituSjSrarijdcObeliicoin InfulaTiberis.MariaiMaioris dicram.vulg6depopulojctdUatusvide'tuf/^i?»i/>owir7. DE ORIGINE * obeiifcus "'^" ' . qui polt Caium Caligulam ImperatorciTL» Romam cxyigypro 44. VrbisScnpconbus obeiifcus ris.CAP.»<. vc Vaticanus . recenfet. lESV. quodante EccIeiiamS.us.a Sixto V. Maiiuti. Hortushicdeliciofillimuseftj&in monce . trafit. Barihoioni?us)nacio- nis "* Bergomacum fic e regione noua: Ecclefiac S. vifiturjbaiiseius principalisadhuc ereda eft.& magnicudine . 1 VcSnuif"^ obeiifcus cxcernorum frequcntia viiiiatur. id cft. - ficeereciusconipiciruriraiuscitj&nullis hieroglyphicis iniignitus. xrL. ruusimagnu ic?mtcl^li"s. porroex mediocribus funt primonoiler hic 7'^w^/?i/m. quod inrerCiivum Scaun &:CiElium mantem in Mathaeiorum horciseredus coafpi^ ciaturicuiusfuperiorpars hieroglyphicis Ipedrabilis.vcdixi.afn yijjg 1/ erann . Mediceus abhortisMediceorum. nuncupatus. imcger. Vnum latusciushieroglyphica licccraturainfigne cxcclla ieorierc.0beliicosadQedusen"e tradic. campo* S. ^^ maximis ObelilciSj primo occurric Vatuanus. Porrd derti in loco Vaticmus.eft quadam priuarajdomus confpicuum fuaarquat quafi Flaminium. necal^s ex Romana.

cuiushonoridcdicabancur. cuiuimodi in hunc dietru duohic Romsfpevilantur. Minorescnim ObelivnSimpofuos.minoresmoIespro Saburra &librainenco ratis icruire poterant. anripliusiupereiTe nuUum eorum veftigiurrL» viciifi- minime mirum videridebec. digniufque quiddam pr*e cxteris circirefere^'^""yj"'^"• '"«^» soic.praEfeferrenc. Quid vcro dc 44.alceram in PaIatioCardinalisSacchetci.aut ctiam in flumen proiedlis.quaspairim inomjiibus angulis deprehcndimusjfacile. vlcimum inrroeuniibus Templu repaguli loco leruic. vel partibus eciaiTL. coniicere : ri. imperaiores 3:: icoscrati ^^^'^^'[^"^ ccnferetur) qui maiorem ObelircumerexiiTet.prouc eorum magnificentiam dcccbatj cajteris fpretis non nifi fccundac & ccrtis Claflis Obclifcos in Vrbem ex JEgypto tranftuliiTe .quorum vccrque tempore Paulilll.*j^[J||. quodinterciequinque. cac. FuiiTe aucem ex 44. &: admiratione dignum. vci &:pluriinashicRomiEColumn3s ex Pyritefuvnjetanra i.rcfteCaliiodoro. Marlianus inTopographia Vrbis refert de altero Obclifco in agro '/^'^' Vcranoprope Eccleiiam S. iaciJe eft rum mvrbc Ara^c"ii.ERECTiONE OBELISCORVM.iis. Cum itaque hanc ^behicos acmulationem linperatorum viderent. Simulachra. velter- ra aliiusdefoifij vcl fundamentis aedificiorum varie diilipacis.quod &in Oedipoexhibemus. cofum fabricz fieri clebueric.aucetiam confracli.I1l\^^^'* dina. Idoia.& dmaiiTi!r* «^'le"!. Obelifcos minores occaiionc cratis nauti. & pra^celiis cogicacionibuslmpcratorumcongruumpraeiefcrebanc . procurabanc.alii ex primoribus Romans Vrbis cosfecutijquifquepro horcisj & ornamentis sdificiorum priuatorum cx ^gypto faxa.'g^Jg perftitesjcuminnumerabilipene fragmcntorumcopia.&pi^^t>usiniigne. cxp"?i-" ""'''*'* dioCircorumpoiIcumSoIein.atqueiniquamImperacorum forrem probenoueric. Francifcus Car. in fingulis Obelifcos fuiiTe eredos j verum de hiice itL» fequentibusfufius. EtPrimo quidemfuppono. accipitribus. vt is plus. . Obeliicis Romam addudis pleroique minimos. fusa/Terojin Infuia Tyberina cgo tamcn magnis indici js impulObelifcum iuiiTe creclum. vna ad Eccleiiam Arx Cceli notnine indigitatam. Obelifcum in mc- la Tybcrina in formamnauis nau. diffipariporerant.retulcrinc : 59 CAP.vcluciquandatn jnundi animam allegoriceiignincarentiinmyitcriisexnibendis^gyptios fecuti) probabilc eft. cum hums vnum « adhucfruftuinruperficanteEccleiiamSandi Bartholomaei. cum enim minores eiTenr) facile alio transferVnde incommuniillaObeliicoinferti. nec non fine aliquo nauis emolumentoeraiconducercjiiquidem omnesha. Cur vcrorcliquinoncompareanr. Imperatorcs. Cum {u\s erc^um mali pra:tereaCircimundum. muracionem Scatuum. ipfe Publius Vidor dicif. Romai detcdusjnonexcedit i5.paucisoii:cndo. hi enim mole pra: cacteris confpicui) ncfcio quid auguftum.vii. qucm anno 1650. Laurentii. rum itrage & Vrbis vaftationca Gothisproftratijfucceirutemporu. Obeliicis a Publio Viclore rclatis fcntiam. quamaioresRomam vehebantur. cuiufmodi moles tanta ambitioncqusrebant. Cumenimlnlutcra ?dificara tradaturj Obehicum in medio Informam in medio nauis expreiliiTe verifimile el\.palmos. qui temporum tudinem.

atno Palatij Quirinalis vbiadhucin cuius myftcrioiilliinam dootrinam vidc explicacam in Ocdipo y£gyptiaco.'^^ cha.VU. ijHbtanHi. qui ho- dic inhortis Mcdiceiseredusfpedatur. Interalios vero pra?nobilis.Fran.ii Deus vitam lareirus tuerit. c]uorumdelineationcm ab ipfomeccirato Domino fadam in Oedipo proteremusiCon. roftrajquidum iiL» ^thiopiamircriuicipcrer.c]ui dum h*EC fcribo cx Aegypco in qua 1 1 annos vixerac. Mathias Balbiski ingenij viuacirate. bus. Haud abfimilem C»inui. rio nocauic. dc Obreruantia.nnaximai^i y£gypti partcmlurtraret) aitin Aina repcriri i huc palfim vrbe. VerumhaecdeRomanisObeiiiciS) quorum In Aegyptoir" pent. tumex Arabum monuincntisconiiat. S.CAP. Fa- biusCaluusin delc iprione Koma: VeteJSlnClrcoFior die adhucfpeviiancur cuiusrudera ho- m ) Valle. & de con- . redux aflcrit. Plcrique ex^gypto reduces aiTerunt. plena hieroelypbicis^quaiomnia ruotcmpore.&: antiquirarum noticia inijgnisjin lacu quodaro iiixta Wataream certi Obeliici vti. DEORIGINE cres parccs conira(5l-us jacct luperilcsi dinalisBarberinus ex VincaCurcij Saccociaccrutum.' Pigatettaii <]uodam iuoidnera- dlueribrum Ordinum Religioii . varij ^. fortem eum ObeliicumfubijiTe pato. fed .tes.pf ?lercim in Cairo. Marcus deLucaexOrd. aliqua nontia habcnpocuir^dida lufficiant.cl«ui\ il-P\^iS. (^^ ^*-.incercollum horcorumSaluftij. hc Alcxandris vicinis locis .& Alexandriie veftigia notauit. tradic.IoiephusA/!arce)laia e Soc. Thebisplurium Obelilcorum fragmenta fpedarialTePluraquoque rerulicdernona/Ienj Ruln Dcire'athmur vocancAra- bcsjinfcriptionibus hieroglyphicisjvti& de PaIatiufaicinacionibiJS)&: inca- tacionibus celcbri ad npam Nili fito. quam iupraThebas Hoc idcm anciquasciTeoltendi. firmarhajcomniaP. de quibus jn Oedipo copioilor dabirur dicendimateria. in vicinisCairiruderibus complura Obclilcotum fragmentaad- imoP. 60 Baiberinorum LIBERJ. aditusiiti practcrea rir. ciufque hierog'yphicis. prscer duosAJexandriajruperibtesjCairiquoqueeorundem variafragmenrareperirijomnium autemMaximunriMatare? inquodam lacueredumhierogly• phicis ipcdtabilem viden. CjeograpnusNubianusj in uogeographcoopere5duosadhuclpedaaE molis Alexandna^ iuperciTe reierc his verbis.*u\\i^ .^^J (JaC v5 y'. ( quem M.deiiccatis videliceccxinundacione Nili aquisin di«5la lacunarcceptis.rma in oualj figura adaptata ^» : (^*ij-A WniAij (_^£\jWs4A \. ad quem rairennon niii cercis anni tempori. complures adhuc Ipedari parcim eredlos. annoris Cairiiuperftids f(. qui ibide in propagand? Rcligionis negocio deguntjad me fcribunt.producen:ur.&:clariHimus D. partim prcilratcs. ^gypto plurimos adhuc lupereiTtjtuni rclacione tc/lium oculacorum. & montcnu Viminalem interieCla proilrarum qucm cgo eum eiTe puto. inuexir.

circurnferentiAvniufcuiufque <jt*odf!. Conftantinus olim magnifice ad Romanorum Cireorum formam conftruxerar. pedurn. quod maiorem tantum partem.'id't tjutnijtfe pedes.a Theodofio in eius Vrbisornamentuex -^gyptotranllacos. latas auoouo''vcrjus . quem Fl.<. Thchaict <f(*adrati.iiylohaits paulo pofi^cjudfus tn a^ua- dtum funt dtljofitis totus uhelijius fufitnetur. nem 7{tgionum 5 j . nullus dubitauerir. domum njiEluanarH offtcmartim 2(egtaTuw. qu^ extra terram eminebatj menii fuerint. cuiw cum non memtncrit anticjna "K^egionum defcrtptio wf. feu eorHmMnSltor inferionhKS partthns duahuse^ cjuinane perticarttrn ha.» penitiusfuericcontemplatus.or. duo Obelifciadhuccernuntur.ERECTIONE OBELISCORVM.VedeStah w oad iunmum Aecypaacv» 5 /cque hunc ia-j Obeliicuin a Thcodoiio Imperatore ereclum epigrainina fcquens .num in Ctrco tn latere primt collts njergente duos adhtic extantes njtdi. fJahere igitur plures Oleltfcos Covfiantinopolis potuit . ta. hunc terremo» defcripcio. de quibus Pctrus Gylius Gallus in Topographia fua Byzantina his verDefcrfptio /« meaioCircOiquem (jr. cum prtmurn Mdr irttra Claufirum 1{egmn.. . fuper cts fcrip:um. 7\caione ponn antiaua'l{eg'.cuius fngula latera. auarumpofieamemintttn generait defcriptione Vrhu."''"'' i^T"^• ftro vtgyptiaco. ft bene memini y pnos ejficiehant pedeslata pennjetrumillius 24.reliqua intra tcrram abdita ita retu: lit) qucm fupracitauimusjMaihiasBalbiski. qui yigypciorum in Sole colendo ardorem. ximoyalteruni trtone .tej^erai icneai. cuius rcliquisancequairu VrbsaTurcis caperctur > adhuc fupereranc. Quod vero mcnfura Arabum non viquequaque reipondeatj indc fadlum cll.et iecur^dus inaliaCiuitatts partc. \ torum - ' alittudo lonottudo 'vntufcumfrjueex iUis latere. Edn Alexandria dum fis tn * 61 cap. Aiter<T>ero tn medio fjippodro' fef/jtii- mo pro meta ptdim. in Htppffdromum editam h(Cc7 hcodofianorum n:tdforuni operum pr^- teriretnonnulla tncommeniomtione "K^eptonum.ii<iisj:^pides fecunr longitudinem eorum (juadrati. Ec paulo poft fitutn earum defcribit his verbis £t 'vnus ex hts duobus Oheitfcts eji in tah.vIL• du(e acus Pharaonijy funt autemh«.n ^ quadraginta palmomm. Certe Obelifcos : mmerit Ohelifci tu euerfum. fuPetitatas hafiy^. mirahiltum. <-L. '^eniffem 'BtzantiUM. Sed &horumlocorumoinniumChorographiam videin Oedipono- innumeros cerrahauftos in^gypto adhuc laterr. Conltaniinopoliaudioduosadhuc Obclifcos iupereire. ficauit hanc refert liher exctfiexmonteTarim in occidentali 'Regione Aegypti. ex amhits nuncfnperefi lile Ththaicus . aitit:: tn hunc dtem fupra ^. omni facie detem palmorumen.um defcnptio.^] i>^** Quaeconibna funtrelacionibuseorrijqui illas partes curiose pcrluftrarunt.ijuem pomt in fttijje V '/{^^ Theodofio . ad Septen- (juadratum ex lapide 7 hehaicoja^utjt) ereBum iuxtd euerfum. (^uem tn V.fed paulo iacentem longum triginta £t extra ^lauiiruw elatum.:tut)d(m. cjuod /aamar flius Sadad ^di' Cmttatem.nain inCircomaximoByzatitino.'T. cuius cjutdem auadratifnguiA Uuera lata rotis ctrcttfr . angulo Ciuitatis ex rte Onen- ^.ci htppodromum appelUnt bis Obelifcns ex Thehaico connaTci" laptde faBmextat.

IVDICE. vtia vcterum /tgyptiorumingcnioabfona) ita inccr vlnmorum yEgypti IVSSVS. C V VIII. bLATVS. . quod in cirataOedipi parte fufe defcnbimus) na- '^' gnum''4uod. Ohdifcorum Erellonhus infarttculari^ fmgulis JEgypi ^ qidinamOhelijci R egtbus fmt erefit NtcquamprimamObclircorumeredionemdeterminemus^nonnullapnushoc loco iupponenda duximusj vtfic difcurlus redderetur folidiorj& firnriioribusargumencisinftituti noflri ntiofulcircrur. OMNIA. Hinc Oiirin. 5i LIBE"R In latcre ftylobatat Occidcntali Obelifci.in priEcedencibus dixenmusi in.nonexigu?c6fu/ionis Hiftoricis prgbiicrunt occaiionem. VICTVS. QXOND^M. DJEbVS. Ciimque omnes dominandi ambitioneL-» r \1 . cum in arcibus&: icientiisprorsLis fimilesenenr. * r- iruin tratreiDCnanii quingenris annjs polt d luuiuni vixJile. DVOBVSQ}E.Vexorem.o iplum Sevti & filios Scmi. MiiraimjPnuth.&: a relii^uijs Obeliico- runi) nihil reftatj nifi vt a (juibus quibus Komam adduAi. vtnonnullos ad ipla lacobij&: lolcphi teiTipora pcrduraflt . ij Examinatis itaque ereCli iint. Huius interpretationem. PORTARE. AVRAS.quemquc ex filiis iibi Prouinciamj toram proindc in vana_j doir.quosalii diucriis fuccefliue temporibusj ego eodem fcre teinpore vfquc ad Abrahami ortum. Regum opcra merito recenicndus. rc r r tenerenrur. SVB.Ap)m.nonnullos ctiam . tumficj hi enim ncs traditiones patfis Chatni iccuri. fcd uc legere potuij fic iele DlFtiClLlS.O. bVBOLlQXE. PARRRE.iniadiftriburamjcIcgiiTc. ad . TERDFNIS.' : PALMAM. Nam vt fupra quoque ex AraburrL» dodrina oiierifumePjCuiT) tam iacundam progeniem yigypius non capercr. Solcm VulcanumjMcrcurium . Supponoicaque PnmcjfiliosChamijChus. Ai). CEDVNT. EXTINCTIS.viiT. SIC. 1 ). ilngulos Regis Dcorum ilbi tituluir» vendicaiTe) noiriinaqucj nefcio quiddiuinifatisrcdolentiaadrciuiire^vndedeindefamolumillud in Aegypto DcorurTi Regnum. lengivita priirorum diiuuumpatriarchaium. habct DOMiNli». hT.Gen. I.cAP. icuienfum vidcasinOnencalilaterc Obclifcijpro utiequitur: In larere Orientali infcriptumiequens cpigrammaLatinis litcris.- cxploremus. Verumtamen cum vnus ex Porphyricc elaboracus hieroglyphxis carear. vnurr. PROCl. fed paululum exefis. h^enam. SVBLIMFS. DEORIGINE KtlMENON 101 ! sJuo. MithraiiL•. i i. ta iTi longicuaE vita fuilTe.Saturnunri. miiTum clarc demonilrac: THiPAnAtTPON . SERENIS. ipls lacrx lifericapertetcftanturlib. TYHANNIS. IHEODOSIO.Cainan. PEKENNI.

ui. '"s-^•*""^• iucccdentibus vero ceniporibus crc. queis artesnecdum adtancam pcrfedionem pcruencranc. cx maioribus haudquaquam fuii. alij Mi( thremjquidamMerpheem^aurMefphrem vocanc^nonnullieciani Ofiri. cumCharadlerumjtumdodriniErub ijslacentis idcntirasj Chara^erumquefimilitudoluculenterdemonllrac. Hosenim omnes eodem tempore fatlos. Quinam vero ilii Obeliicin. Cuitl» cnim lapidis fubftantia duriffima eiTeu. quam ex infolenciuin molium magnicudinejgloria:apud pofterosilbi comparad ambicione^ credos fuiiTe.{ a quo Aegyptus /^'^» dida fuic-}cum Autho- & riratc. quam a magnis foniancur fe. finidmifquc Rcgioni•. lcenteRegum iuperbia.quafidiccres.^ Mifhamuthifi JEgyfti Kegtbus.ex fra so \ ^^^' cum vti fieriaiTolet. j Qu^ nomina dum ambitioiius iibi arrogames pofteri Reges vlurpant hiftoricosfereomnesin fummamconfuiionemdcduxitmaximailla nominum-• aEquiuocacio. j. ob quorum admirationein paifimapofterisdiuinitacishjnoresiicconrecucus . Veriiimileitaqi videtur. nibus. Qui .'^"*.Sochi. Api. vt fupra patuit. primos Obelifcos fuille exijs. Sole. jam Mithras auc Micres.ierinc.corrupte Micrem . quam in Oediponoftro.lempermaiores)&maiores noa^ engtobcii- tam hieroglyphicie difcipliniE oftentandae gratia.priInum Aegypco informatn Re- gnireduda/e RegemconfticuiiTcmulcaque prxftuUie. quomodo Duce-» Aegypti nos MercuriO) animum adieceric adObeliicos erigendosj quomodo etiaiiu xnorte eius negotium impedicumjjfilioeius Horo ( qucm corrupie Mephra- thiis Aeg/. frimis Mliraim itaquc cum quem alij . De Obelifcis ^^.diueriIsnanGnibusviitatiS}iniignitusiprimus AegyptiPharao. 4. Apis.ex Aegyptiacoidiomace>reihcuimus)inftitutore eodem >^ Mercuno exccutioni mandatum fic. &Mena cofundunt) prirrmm Regem & Pharaonem confticuimus. Mifraim. quos nosinferioris claifis ponimuS) cujuimodsfunc Mahuracusj ti-caelius) MediceusjMon- alijque Romaciuperfticeshiice fimiles.ERECTIONE OBELISCORVM. ereflis.adlaborandum difficilis . nunc Sol. ^^^ conietilura tamen haud exigua ducimur. quantum ingcnjj vires dederunc euolucrcconatifumus* ^£fji"*' §. alijfque nomi- imu$ Ae.iiue Oiiri) &: ""^'^' matrelfigenitum. nunc Saturnus. fufein pr^cedentibusCap."" mus. Miiraim vero.clarecx OrientaUumcraiiitioneScnpcarumdemonrtra.':^:2•"'. busimperaflc. temporadiueriisAegypci parcibus. noLia^que doolrinaj multiplicataquaidam exernplaria. prima rerum fuam. Cceloj Sacurno.&:magniticentia. !i'aa»'.potentia. ad ipfa lofephi 65 cap. jnodo Oiiris.ecii certedecerminari non polfic.viii.&ingenlolummuscfl'cc. oilcndi.i. & primis illis tern ponbus.' muthifiti) nosveriusMeiramLithiiin. : prmcipia vcnus a paruis originem-.exMeira. videnrurquefuiile veluti priniae.

cjuam ^ ea collocans . • \-. Qusnam vcro ha.nowen eim ?\(fk^aus . hinc a paruis Obelifcis cos incepiiTe vcrifimilc cft donec ars iculptoria freijuenti cxcrcitio prouedior. trahes ex co fecere 1{eges (juoiam certamtne.& literasa Mefra . &(]uonamtempore hxfunda. Miires auc ^orumere• cradit Merrcsprimum fuiiie (^ma Syenen rL>cro Thehatdto SyeniteSy ad maf Miiraim itahuius ncgocij au(jttem ante /i .dc primaObelifcoruminftitutionci dicunc cnim vc cx^cicacisfiipra pacuic. v^uemMahuca.. jcrtptum eiiin hoc jpfeim Vacicanum habet ) (juiinSolii Vrberegnahat. Vrtmwommum tdmnitutt Meiires » ira .viir. inilruvilore Mercurio fuiiTe priinum Obelifcorum eredlorem & Obelifcos. fuiiTe ex mi} noribus. . r r\ r «texeruct. SoLiflNhminifacratos» 2{aa}otuw eiHiargumetttum tn epoie (. SiiflBcit nobis hoc loco oftendiflo Miiraim. ne iciremus teinporum inuidit antiquirasi donec randem poftexi* 'tum filiorum lirael cxy€gypto . vidcrctur. Huic confonant) qu^apud Arabum Hiil:oricosrcperio. quxnam VrbsMeira.vt luoloco lulius oitenditur quinam verohiRegcsruel rint.randem Reges niagnificos^ jorcsrempcr. ipiis Sacerdocibus. qtuxin whahitauit . .v$ §. &:Mercuno traditas rellicuercnt: opemadhoc qui tradicam arcanamfcribendirationem confcruaranr. ^c magnificentiam reftkuendo ibllicitiiomnibus rr>odislaborarunr._. notitiamj fed . cjui Obelifcoserexerit. ^ . ilue (iiQrejn. Horuir exemplum fecuti Jeinde non cantumRcges/cd & Sacerdotes sacerdotes paiTim aniinumad iimiltsObelifccsijmilicharaderum iryilicorumfor^^ adornacos adijcicbant: vtpcte qux non cantum ad arcanarum rerunii m"inorib" obeiiicis. . hahttahat ts terra cu A^^^ ^^)^ J^^i? u-*^^-^)i\ m tndtgents 7\egni /ui 'Vpf.. erexit ijuoijue Columnas . &litcracur3 chara- dleruma:qualesi cujufmodiiunr. fufiusruislocisdeclarabitur. Py^opcecilon 'VQcahat. liDus muniendain. impigrefercnnbus. Salamas Ben Kamdaachi. &: filium eius Meframuthifin. ( {^" ita catur nominc Aegyptio.II. quem Nacraus vocant) miris opcnbuspromoueric.&: niajorcs lapidcsexcindendos. lis 54 LIBER .quosfiliusciusMeframucbK Sic enim loi^uitur iis. DEORIGINE .. Moncicajliurri) indigitauimus. Mediceum. plar - enim cxcra* .c Vrbs Solis fuerit.vtauitam Religionemjiacrificia.CAP. quemhonummirabilm mundi vocat: Dictturatitemprin2t'iiGygasAegypijuijJ^cjiliH• jj^l^ Jlde^a7{ex.u:v|£4 . in ijuibus incidit omnetn Scientiam pulchram. tx fuerint. in libro. qui hodic Romx fped:ancurj& magnitudine. Gheltfcos.cum totum Regnum cam calamitorocafu interitus uigyptiorum in mari rubro concuirum. ad nomine patrts fui 'vocares in ^gahakjocum Mefraf <-uht Ciuitatem xdificauit. amuletorum loco feruirenc ad patriam a malorum jncurnonnullot . i!uIo'beh'' que.um. &: quaii d-eftrudurrij ' ' \ - i ciTetjRegcs poltcri de " Regno in priftinum iplendorem. quod idcm Plmius eil:.inftimuIarccur.%. jMciram primum fui/Te. quos erexerunr. 'varias ariificiofas rvit Mefra. wffns eo. tes ^ocaKT ftgntfii- €*}.

.audiamus verba 'P(?/?fii.appcllamuj. co"^!- Hic vnacumpairefupradiolosObelircoserexiireitcfte Pliniol.quem Theophilus SethoiTos. ptm AitrfK^"^ Menuphca velMonupta..coc Plinij: ^''^tjes''^'^ inquic.lofephuSjSechofis vocar.manu.< fiduscaElcfte quod J^|-g^^j5^f'* Mcmphjs.Obelircis.„r- §_ I I_^.. coAdjutor ^meffes autem t^uo reg»at:te lltum cairaque hichaftum fftfqua^ragintacuhitoruw fcilicetjaliosquatuor.. inoraturi Veriimdc vrriufquc Rcgismolimine .quafidiceresDeum PRimus iraque Rex poilmortem . &permenruram. Vniueriar iumma cum poceftace picEtuitj tuit Menuphta Mcnuptha.:-. vclZethoS) quie vox parum differt a Sothis Hic iraqiie fcienua. confulcnda duxi.. vti in hiftona Obelifci huiusdemonftrauimus.auchoritate.hicroglyphicam dodrinaitii a praideceirorc fuoSothis ilue Mercurio Meirietraditamjodojvna cum fiiio Rameire. & patemarum traditionum aiTercor ** Sothis Rex -1 •'^rn.Aegypti o. tcft.quos in On. .exitumj Hcbr^orucx>£g^pto. Huius itaque nomincSothis appellatus filiusMenupht3)Patrianimi magnicudinein nullo impar: Regnum adijcduccntiscirciteriuxtaEuicbiiJiriannispoft. eius ereflis. • . quodcontinent. quod poftea meiTcs.. Caniculamappellamus.niii filium Sorhis ilgnificat.nuliarationedeterminari po. - 6y cap. nos verius iuxta idioma Aegy. K.Obclifci. bcrnacula hJio fuo Sothis. niiiper materiamj&thcma.ibidcm cnim loco J^cehi^j Mercacum quoqi obierualle mcmini. vir.. loiephus MenophiS) AtVicanus oieSu:^ ^menophtea Arabes Omcr appcllanc. .qu2ein Vaticana Bibliochecaconferuantur. Sochis (juaimr f. (juem Euiebius Amenophis.& totidcm a RemeiTe Sothifos.temporc videiicet Aoth &:Othoniel ludicum popur lilfraeli quetri& corrupte Euiebios vocac Zcthus. . qui Aegypto in priftinant» magnificennam redu(5ta. Dii Obeltfiis d Sothh (^ Ramejfeflio .nos vcnus RamciTesco^^iGOC Sochiios.ercxit)inciiam reiufcitauit.n annorum rcgimen vica lunotus. ccrrimuS) qui polt 40. .cgni rclicjuit gu.ERECTIONE OBELISCORVM. a nomine Mcrcurij. fuichic maeni animi . Sothis filiocrevilosi qualcsautem hifuerinc. Atquehiruni.. ^e. .j L\o^vy:nithi ^^^^"' vdSothis appcllabant . hoc eftj genurn oElonum c»Utorum longttudtne . ^mu Moyfis. quem yEgyp t.iiue Vrbe Solis. gmficet. bcmusObeliicosa Sothi quacuor.erecior pn. . ita di^o. Eft autem Soth}. ^ Regem horum Obclu fcripta ExemplariaPlinij.MercuriumaucemincoElumailumptuni huiuscaris nominc inticulatum ? ob lagacitatcmjinucntionumque vanetatcm hu^ inano generi necciTariarum . quod iuxta idioma v£gypttacum nihil ahud.umero. vitiocranicriptorumj fcorum creilorem Plinius appellac Soihn. & potentia inilrudiuS)Saccrdotum ope.quam 1 adfe- . alibi^ fuiius oftcndimus.. cfuadrO' .quorum duo Romam allari>reliquiduo Alexandriae in -^tgypromanicruntj Rcgni Goadiutor fuit filius cius Raaperte sOthis nomen reperi . pro qui facilccincmucarcpotucruntidcquo tamcncum dabicarera. d/ alij7{egum tnJupriAdicial^rhe. in quibuscrroremiiianjfcftumdefexi.viii.rat.ci. .

ho5(intcr reliquos o6to. 66 LIBERL DE ORIGINE ita adferunt Authorcsfinguliscongruam. fummSredemit.autOrnamcntisapici impoiitis.Paaiphilium Ubeliicum. cuiBarbcn• pecunia. campomar «e^us!*"*' non in oinnibuscam ac- curata cft i nam CaBipo-ntianius lub terra adhitc tl^tcns loco-tunda- mcnti viciDorumaedificiorum reruic. adcUJys camenarpe*ilum pcrueokur pcrccllam rubcerraneam fabri cujiildamlign^rijyqti^na.fiioiiiimUiObejii<.conijcimus.lon• ) giquadragintaodocubicorum. qucere<5tos. hi patmoru fcre. que Franciicus Cardmalis Barberinusex Circo Aurcliafii tubeimus!^ in Vcrano agro crutum a Curt!o Saccoccjaj in cuius vinea abdcbat ur.cAP. FueruJi. quam 1 concinent. Scd nicnfuraab Authoribus rclata.ilJc. notitiam:po? ilerorum fugiflc. vt quilquamconiidat. Obclifcorii alntudincm mecicntibus. quod verum e^e moQUrani menfura! Obclilcorum RomanorumaPliniorelac? . fi paucosdeinasjloagitudinem. Confecit itaquc Sothis vna curru Kamcfle S. £i«Jiquis vcr60beljic. nunc id cxccdentie.n<>stamen inuenimusOmncscommuni. tunc videbicur.is. cetu .iinon ?qualonhicudincfalcem.Rameliiacfr4buat.dabuntfingulis8o.ni(i ex reiatione aliorum. venient pro finguIisObeliicisSothis9<>. Cum.reJiquos AicKandnsremanijflejitaoftcndo.negaucrit.duos Romam aduccbQ&.viii.cubitorurri) quiin palmosrefoluci. nonnulli verocum quadraginta cubitorum alrifudine obtinuiiTea PlJnio dicamur.in alio& alioa. Vidcamusitaqucj num ex menfura congruitate muenirej omic^ prius m paimis mcnfuram & inueni quidein. Neque enim Authores. QuamuJsveroPlinius4.qui.&: magnixudinej&dotiintiji. Sothi^&4.inquam. vtiagacicer rcm aufpicarcrj nium ObcUrccirum Romanorum exaftam obeiircBs cepi : Bs aso hse.Yti inccrca eft. (juorum nonnulli alcuudinemhabebant48. Sed neqi proportione decupiagi inomnibus exa»Slamrepcri. quosSothis olim in Heliopoli ere• xcrat. Ccrce.palmoruiijalcitu£io.FCidr<iittRiWi>iapf?d^srcroluct. ita quoquc tion tancopere cidem.cum explic&tionem fin'gLiIorum auipicabimur.v^rointercaeteros diio iupeffinc hu• jusfercmagnitudinisjcoseordemcire.duos eH^ ^uosSothiscmnRamefle olim erexcratjiaud improbabili conjeduiraconf vidusaiTero. & pronnfcuS adminiftracione. proportione.:ijteftePiinio. afevn^* rcfolutiin paimos. minimc reipondciK» plenfque. Cumitaqi nullumalium huiusmen^ iurae inter Romanos Obeliicos repcrerim. vc poftcadioetur. exadlanEi jnenfuram vtinuenirem.vfla cum. qu^ menfuritctoni a niciumroS ddigentiacompcrta:. vcl vna cuinfukris. Scdadipropofitu: Reliquos veroduosjaucin.cum nuUi alij huius magnituJinis Romarlpedenturjnjii inc proportiobaiiiadainiudjncmfei^sllctiri qua. Obelilcos. vero nunc deficiente. vc vnuscub»tusduospalniosex«qiiet j pro. iEgyptoremaniiire. conhGiunc nonagintaicx palmos. pollimusereiiiores/jngulorum. velad oculum.cujus grariS cotum hoc 74.eani cradidcre. Hos autem iimilcs rcrecfle. tcre palmorumalcicudineDQ excurrere. velrrn.inrcnr ptione . Opus iius.pr9reliquis proxima rcfpondetjquamuis baiis cemporum edacitace coniumpra.aucdiuturnitatc tcmporiscexraobfutos .

quorum partes : ra A'iabi:)us' altiores slriflieres (^ cinuirui auadra^ivta palrr-jopalmorum efl.in zo.viii. qus reperiuncuradhuc Alexaridris fiiperfti. alticudo duorum Obehrcorum.quarumiingulxio. lofephus Ram- phes. vna cum ba/ibiis pansfere cum Campo-marrio magnitudinisjquantum ex propornone. tum.Sorhis cum Ramefle ex odo quatuor Obelifcorum iingulos quadraginta octo cubirorum.fed de hiice fufius in hiftoria Obelifci Pamphilij.4»t oheUfcum Sttlu>linm 613. inhortis Ludouifijs hodie adhuc fuper/les.ijaddiriad 9 6. palmorum. hi probabilicoiedluricenfendifuncij Obeliicij quosjtefle Plinio. nos vero in Saluilio. iiuacam.conijceintegros enim meniurare non valuimus. quaj prscsceris conionanc proportioni bafis ad alcitudinem fupra inil'wferioribt<6 . II I.EKECTiONE OBELiSCORVM. §. t•'^'"•*'» t'i• '"orumejfi. icalcitudinis dum diximus. Cum itaqiie Pliniusdicac. palmisjdudliicaquej. neceiTario altitudo eorum cric cencumpalmorumi quam monftranc quinque pertics iiue arundines. laptdes 'Videiicet quadrati. POrro RamciTcsfiliusSothiSjquem Eufebius Ramifcs. lacus bafis in omnibus Obeliicis ferc dccuplam eiquod& in hifce duobusObelircismemoraciscIarepacet.-i^t^£e I '•*?>•* ^-^^-^^ L^^ » »j1j?'-=*' '•^^ CJ^^J•^ (jli:i-ul\ &i ji>AJC^^Ut '-^ •• t I \ C^ • r I •• ^««f autem in Alexandria duo funt Ohclifct. feu facie decem ' ejuinijiie perticarum hafis ^. Sicenimhancmenfuram Arabes /w arundocrtconftansio. palmorumalticudincm. 6 cap.cencum palmorum longam ftatuine. tes. [ongiiudo eorum 'veroin o/tini latere.paImostancum a bafi vfquead pyramidioncompucaile quod pyramidion cum in didis ObcJilcis qqa: tuor palmorum iic. D&Obeltfco Rame[[<fOy omritumiquiin /EgyYtofaBiJimtjtnaximo. Alcer eftSaluiliius. vrpoce iuperiori parrelicuit i tecerraobrucl Reliqui duo veroAlcxandri? adhuc fuperiticesGeographia Arabica iequentibus verbismedocuic: \ Ah.omnibusObeJiicis3Cummuni.!.pr£Eciie confticuent loo. faciunt pr^cife centum palmos. &:Campo-rr!arno Obeliicis 96. habebunt 100. piioneinOedipodelineatumvide.-.". hoceftnonagincaicx palmorumfujirejcrunc duo Romani a duobus Alexandrinis non paucis palmis breuiores. t \ I 0. quibuscLim nulli alijquaIioresreperiantur.A <Ji*iM)\ \. &necdumindi(iloruObcIifcoriim eredioncijbi X 2 f^tis- . determinanc.oi.Guni cnim lacera fingulorumiint decem cubitorum.HerodotusRampiinitus vocar^cum poftobiiu Sodiis patrisRegni gubernacula adijiTet.^^'. Quas diicrepantia cum me diu perplexumreddererjnotaui tandem^^gyptiostot usObelifci molem a baii vfque ad apicempyramidij. Sothis in Vrbe Solis erexic. palmorum al- titudinenijatqueadeo quatuorilli Obelifci Sothiiij omneseandcin ? quafj.

circumlpectiul- nlium. ?" "'nm"h] ere<itione fe ^ 9. 'Z^ht Alneuidu tudine altum longi" siiiteili. Jubiugandidi:/idcrioacccnlbs.'I{amejJcs. niaii-gancM ' •• frange- quc wnQiriomemi : opiis peragercnt.necdumreSeioftris gloriam cEquaiTe} virexcelii ani-? mi)& torum ilbimundum Sefachj perperam culisprajceflerit. opc joocp. DEORIGINE dignas lanto Regecogifacionesalto fouefis pc(florc. i 5 i o. rcere<aus autcm hic Regni gubernacula quintoanno poft mortcm Aod.milliahoi-nmum iaboralFc feruntur.viii.v.ilue Sufachimj multis ante . qui vnc[uam ad illud tempusviii crant> inaximum> incuiuseredione20.c]utm plenque cum bimsndio. Saccrdotum inilructioiiecrcxic duos ab eo : . furcitaiuireiponderit. quifuit quarcuspoft Mofen Ilraelitici populi. Incepit (juiVrhtsnullam Tb Auguilo ro.CAP.cujus gsita ad- jniranda videapiid Diodorum. I V.(juatuor OleUjlos erexic :-. <-veptum(jue n. ix- Hic cnim -^gyptoprsfuiteo ipiotempcre.Regno qug hiceft celcberriiTius illc Obelifcus. pojetit S. draunuw cuhitorttm taem diorcjft^s mdJs. per latera cuhitis (juatuor. fliurn juum adalltga' admirattone cperts uit cacuwinif )! falus eius. & quoniam verebatur ne ineredione ranramolcsiuniino pondcre j^^^^.iVxl'o Xim V. eiulque coieruandiamorc inltimulachcautius.'-vt obeufciis td expugnaret Carrjhyies T^ex.erutumantcBa• iIIicam)Laterancniem. inquit.-omnium Qyjyj^qy3j^praEfueruncy£gyptoRegumporenciHimus. I. annisiuxta Eufebium. extingui igtjem iuhfret hahuerat. Hac cum Opptdum effcBum en. vcArchuedii reuer-x. annisabcxcidio Trois.anno. mum adiecic ad erigendum ahum. ipfeT^excum fuhreElurus effet^vereretnrcjuey ne machin<e pondtti auo waiusperict*'u curx Artifcum denuniiaret. Sefoftri. vbi a Conltantmo Imperatore olim iuitcrcotus. iiuoSmcndiauthoricare Eulcbijcontundunc. varia monufnenta^prardeccilorura* fuoru elohcfa molimina iedatus. Confunduntquidam hunc Regem currt cum Scfoilhs Sefachum.anl• ^' RameiTes iiicum «exir.cuiusgloria tanta Darius Rex Perildisjcum Memphi ftatuam fuam ScioftrianreponcRegiquecauJam prohjbicionis re conaretur^ a Sacerdote prohibitusfuerir. apud woUentts prodc^tt lapidi.C. opus id fictffe dicuntur OJiginti \ mdhahominurn ftifftcerem. ance 66.ingenciauruerexitanno I j88.Dux.hom. Selach aurcrrL» Vfinosfusein Chronologia noftra^gyptia o/icndinius in rcmpora Salomonis. ChrifliSaluatorisnoftrionum.olis reuerentiay 6 inten- dioadcrepidinesOhelifa. proprium filiumfuumacuminialliean curauic.. 36. ndecenis pedihus. Quem Sixtus Quintus excirculo •^^ C » jriaximo.rentiafilij.^«o ugnante jUumcaptum eJi. cjuo ludices populum lilaeliticum gubernabanc videlicct zi. f inCampo Lateranenfi. R ' : §. Momfhencitrere^U.poii: _annisfaraoiiiiimus^gypciRcxSeioll:ris5ilue Seioiirisquod nomcn idem cft fuit) vt oirsKeg's• lingua^gyptiaca ac c^cocx^pscjidcftjgermen Ofiris. bedaudiamus verbaPlinijl. 7{eota. <5S fafisfadri putarat LIBCR . /1. & Roboam incidit. ' \ De potcntia se. 1 1 AmeiTcm fecucusefl: fecundum noilram Chronologiam S. Selbftnsigitur. vcvitimLm gloriac iua? complementum adderct. .

Cum credi ferancur 120. Plinium veroauc eius exrcriptoremj affinicatejquam Soihis& SoroH:nshabent. palmorum. tum mnltituat. Quositaque Diodorus Obehicosj Columnas Arabes dicunt. Don ijs quibus fimilia iam alij ante cum Rcges praEihterant. egocencumtantuai palmorum deprehendi : : varijs conie(iiuris agicatus. gjr memenerunt ^eometrd•.- »» Tften loco in huncnjfcjite derrt in - diem dtmota non futt. Obclifcum nequaquamillum eireexiflimajsciLi eft. qu^ niagnirudinem animi eius prorsiis iEquarenc5& apud poftcros admirationem lui excitarcnr.ptrVj ma^ntt^dtyem.^\ j_>-*.ccntum videlicec&duodecimpalmis longioresijs.u*>i^u. alcum 116. Ecpaulb poil (cjuorodoadhuncloc^tmtranj^ortnpotuertt. venfimileeiljiilas a $i e nt dc fuiireeredasjVtpotequiijsrantLimoperibus.»J\ y)^ ^\ ^->^ ^|_^ iic aic :j-^'^j ij^\ ti^ hafin longitudo eius efi oo rvfuaUum (^ ctr~ ^ . (^fupra dnttur cjuod/ic excifa cx tnontihus Jfuatiy td efl Thebai-cmtus 40.)^\' (jtiodfi. r.^. cis. akera adeo vailae magnitudinis ficj vtloco dimouerinercia. cubitorum . marmo.fterea Oh< lifcos ex la^ide duro. omnemhominumlaborem huculqi Verum ne quidquam aiTerere videar nonAuchencicis cefttimonijs approbatum^vcrba AuthorisArabis adduco. tatri. .inccntum animumhabtbac. cujus fpiciuntur vell:igia ex cella Obelifcum illum in Campo quadam vinaria adh ac con- . in Thebisaui Morgun. in Campomarno ftaturum ^. nem rveciif^aliumde/crhfityaddtJit^qiHtf [uhegHnanonfs. TDuos pr.: dijipedari ibidem duas ingencismagnicudinis coliimnas) quarum prior^ credla centum cubicorum a bafi viqi ad apicem . Sapientttusfabncata. vnum ptoalterorcripiiire. palmorum. pedum. obeiifci a eo credtos narrar Diodorus his verbis. Arabes dicunr.£li> iJ.nequ3quam SofoftrisjfedSochis eiTeexiftimo.jj^«Jl : rea hafi julata.tn cjuthus lum w. Pliriiusfuos Heliopoliercitos aflePrajterea quem Pliniusin Campo Martio ab Augullo creflum aiTerit rac vnde cfle 116. quem Sofoftriserexiti accedic quod Diodorus fuos in Thebis.ERECTiONE OBELISCOPvVM.^ £j. cofiaregarintur ad tam omnts wcoUtnundt- me Si itaque vera funcj qua.£ Ux. palmorumaiTcnr.quosre-: vcl Plinii fert Pliniusi vnde vel iniignem errorem concigiiTe neceiTc ci\ kaque Diodori Obelilci a Soibftride ."!^'^".S:l•? ii:ijSj (j^A^ i(j. futrumcjtte 69 cap viii. ^^ ^^ m wofittbus Afttan Columna alia (enam.decepcum. Plinius vero vnumil"»'"• exijs Romamab Aiigaftotranllacum. altum cnUtts iio.^){^J-^J-^^^d^^^i^o^^^^^ <^o/m wwa-jinquic. -. tandem conclufij Marcio fubterraneum.?\/> ^^)\ \^j. vc paulb anc^ fuse cx eiufdeni quantitateoftendi. non efi lUa ^/ mator cuhitorism . (jU£ ta- ^. eluferic.^. mirumfane Jj ^sjj^i j. Soibilris verbObelifcosjn ruinis ThebaicisremanfiiTe.ca» .S:<Jl^\jiJ^ ^^A^J-?..hiin palmos refolutidarenc alrinidinerrL• zii. . exnominum indefiue magnicudinemolis) iiue alijsdecauiis^minime dimocosfuilTe> cx Arabum defcriptione colligo: aicenim Authorhorrimirabiliummun-.

70 cunr. fpeclantia. aucdebet.erexic. DeObelifiu aa^ylompherciir Pharaoneeredis.iimiliaque. Patetfane luculcncer.palmoru. iatnin prajcedentibusoitenfum fuic.Sefoftris. Obelifcos illos. quorum alcitudini ad latus baiis decuplam fupra oilendinuis. ve-i DiodorusaiTerac^iniis defcnpram .pat. quod de Obeliicis nulla ratione. «oii icidem Obclifcorum proporcioni. vcro palmomm periodum habere mcmoratur qui numerus ibli Columnarum ^gy ptiarum. <ynitudme arami eius non difcrepat. niii forre dica-. Accedithuicjquod magnicudmeltnperii Sefoftris. POil Sefoftrin fecutus eft Momphercur Pharao. vtiinChronographia^gypti docuimusi hercnr vero> Hinc vciex Diiflionarionoftroy^gyptiaco patet) ah-. dici auc po- non niiiarcana maxima. Nomen ereclorisprimi fufcMonphercur. palmorum) quales Obelifcos Scr foftris fuifle fcribic Diodorus. &geftaRegum. fcd Columnas fuiife.o?.cubitoruni alticiidinem 340. DEORIG/NE quarum vna i oo. infcriteil:. quem Herodotiis : Fero- nemi Eufebms Amenophisjalii filium Sefortris volunc eiTe crexit hic Pacris exemplum fecutus Obelifcum poil Ramelixum omnium maximum)etfirafum) & hieroglyphicis dcftitutum. Hunc Pliniiis i vocat Nonro^ non tamcn ica rer/MWjCorrupcum quoque. quem Sixcus V. neque enim vllusvnquaxnmaior vifuseft Ran3eir?o i48. quodidem fane ell:5quod Amenophis. Pecri.res abeogeilas. cninij auteciam MefyveiAionph. J7. vti f use in iequencibusoiitendemus. ita non iacile negauero.a Diodororelatos .Sefofl:rmpraEcerColumnasObiliicos .aufuomnibusiecuIis memoraiido. d.vm. neque Obelircum abAuguiloinCam- poMartioere<^u. cubitorunu iiue 1 8 . in lingua JEgypnaca'4'/fw/'/7fw. vti omniaiimilianomina vtadilludreuocarinon nominis AdoKphercury pofmotum anoftroetymo . opcime q^uadrar.cumin Obeliicis tibus. cxCirco Vaticano.fedSothisautalceriuscuiuipiamjquicquiddicac Mercacus. §. dominator ?<^- • ^^n- Memphis. V. qubd nullus Obelifcus 1 lo.in Campo Vaiicanoante Eccleiiam S. vbicum Caius Caligula. LIBER : . fiueMonuphtajhoceftj Numen Memphis. pari pa^^o Obelifcosillos) qucs Diodorus Sefoftrin erexiile meminir. ab Auchoribiis memorecur.CAP. pedLi m. &:folisSacerdofolis vero Columnis respublics. tranilarum . pritnoribufque Regninorajincidi iblercnciin bebantur.non Obehicos. minimeObelircoSjfedColumnasfuiile. yc\ Monphercur auafi diceretur Alrphercheirs. quoqueerexiiTejquod vciamaisOl inus.& Nero.imnnrem iignificac corrupte hoc nomen Eufebius Nei^hncheres rcaaia\tf quod paucis litcris ^yliefhsrcury immucatisadgenuinam Originemfuam traduGitiir) hoc •.igaliumquemultitudinem. coUocauerant. hoce/i:. inde vc credam? inducor primo. vcl quod idem cft 1 1 1. opusfuifie.lingua & characTieribusomnibus nocis.

? vcrfiscirca vcrba lia?c Plinij ob diueriicarcm fenfuum qua: in Vacic?oi?i cxciTiplaribus leguntur) qus ..: . cjuem fece•' varix ledio.. -C^intumA Sextum aperce^illerunt 1>.: ^uiiv nul- . 0.'[.iacfic-: pcaihiis. mc ... quem exomnibm ipfe corrupce Nonco^ ' rium vocat. _ Quintum : .>...ngicudpad banslaiufiminime decuplai 6cuii iq Qfivnic* bus alii& Obeliicis> repcriatur. 11. 71 cap..^\c\ enim vixpotcft> qyantainciuiifnQ^i noininu a varijsrelatorumctymologjam jrrcpicrit corruptio.em^<^• '• feceratSefofirtdtifiltut^un.itarcfert PUniusl.plaris. iquodeoatcadieif.(ymAiJms. poii M£rcauiinL.>.Ho Catj '.iiciehabenc: . ilc : : ExovmikititliimBrmmimitiitienei/^utmfeceratSefifidts^^^^^^^ Ex..vhi. '^. . m/.f<)iElus imuatione.^x ^mnthus ratSefo(iridisfi!ius7^o»€ormiuz/: . Ys(eroft[i'Tri>'/cipum Ctrco. b"rcrNoiiI Sccundum» Hc Tcrtium. Dchgc Monpherpurc.. . ^nw TertM /(^om^tnKacica.. iwinlcns^iXi (H u m indb ciuro e/talicaiusiniuperiariObehfci parcerupiiurarfa(i^ar. . Quod vcio in pnma iui crtdione m- 'ptusiitjcx veibii Plinij conftac i: vn(*'^'ti<xjmml>t*sjratti*smmolttioue. Quartum: £x omnikus:fra8lHS inmollftttdme .» -iweeirano fuicir. .mnni fiaBus: imitaiiohei Hit&l ^uem fmi'tit Se" fiau fih^s 'Nanckortms.ar-irr-•:'^ rccogniti.:.belilt. .^. luxca pruportionem omnibus Obelirciscommunemi pars abrupta.. Fradum enimiuifle hurtc Oboliiiiium in luperion lui partcj... Piinioi QuarmrooflendirjObelilcumfuiilcnriaceriaEfriabihs^&pTQinde ruptujquQ^ dici nulla ratione poteft. -. ipto erctlioniiopcrc confraoiiDmi-quam Jententiam nos vcriiiaiiiiorem. VariiE funt CQptrOr. tjmm Sefi/idis fiiius . tvnm.ur vcl Monphenur..quem fecerat Se• fal^m fofidisfilius ^oncorius. iit) . ^mconus-. ?')•''•( . <jio. c.quam infima Obelircorum iatitudo ad altitudine eorundcrn habet. ^cluti fuorcprobandus...cenm ittufdiniritnanet ^^ aUtts ^entttm cuhitorum ^ auem caecmttm <'v'tfp red^ffa ex oraculo Soli fa<rauit.. palmorum compcriaturi alricudoemSijuxcadecuplaiEft propornonem..»X3cliefiiuni. oilenditv-cum lu.ERECTIONE OBELISCOkVM. : . Prtmuin. Cum jam vcroalcicudoeiusnon rcperiatur xc8. vcrus icniuscftpriniiexe^^. : Ex ommhuiftaiiusimmDlJtiomims * qmm fecAtAt Sefo^tdi^i^i Ims ^uncortus. videlicctjObelilcumhuncnonaNuncorio. pcdum iorec. liiim enim 4|>i ^iObeiifcibaiis it.tnk. em$ . 36.Figareccam a r.^. .^^-^ omnwo f atim (fl in molittone. Quod il Viluni. . Sextum Si Ex omnibtis <-unus omninofraUus eii in molmone. cWfSc Moncttr quaii diccrcsj contrade Aionphi. iequitur ^ relatfonem^ ita jjrc-> Plinij. icdabalio quoJam Rceilc• ge ereduir» Secundiexetnplari fenfuij vndifficiliseil: capcu . fu.proporn».pfac* ter inditia Ufiaaiicftai rapiur«>ipla' «juoque.ica iiabec. Tewium ex^BQpJar monilrat plutes a Npncorio creii^osObelircos in crsdionisnegotiofradoseise. palmotumaltB.i lujuler\tef obeiifcus ^'^""'lus ijcr. vtivnumcumaltcracoa^paranti pacebiri runcenimaffinia Adon'jher.

Ptamjnus itaque Rcx. nullus aliuse reliquisKegibusObelilcis inereclionc rupcuram pa/Tus hicNoncorias.a Ramcihs Regni principvo 99. rnonumentahieroglyphica. & Diodorus alicrant Obelifcos a Noncoreo ercdos ccn* id vel mendum cltj vcl ica incelligendum. POrro poft Monphercorem.crutumamc xacm : B. quem nos juxtaiuura genuinum tuta namen oijji^tv:fc. Verutn. opufque in~ corruptuni aiTurgcreCjpropnum filium cacumini tur. ahaque fimilia conrti• praffcrrim rcgnantc Simendio.qui Chro- . vt ab iniuiflc) cubicorum tum vero Herodotus. iam Piammenirum. maxima_> ffcuO ruit. meUmPfammo Ammirteo.vn Sracuar. qucra vari js quoquc dcin cemporunu calamuatibusteiTS obrucum Sixtus V. qutm />. quemalij . i rum de Obchicis tafiSjeorumqueniyilenisfureinre^ucnabus. qui raiiObelifcicreclor. cumpr^ccdentes Rcges omnes Obcliquod inirum aiicui viden poilct. Verum vnmuicaaliajita_« Momphfr.CAP. frexerit"obe ^*"** ^ &:hunclocumindiclisAuchoribus corruptum cenieo. fuifle > Pucat igicur PliniushuncObclifcum aScmeierrco mum crcdum cumquc fuifle vltiRegem poil deuafiationem ^gypti fa^am a Cambyic. nos Pfammirtao vocamasj Obciilcum hieroglyphi. annorumrpatio.autPrammirtaox etUjque '. quo a Saccrdocibusmulta &. V 1. cisnocislpcdabdemcrexit Hel. p''dunit • excifus efi aSemn^ferteOyCjuo regnantc Pythaooras 1» dodrantti pr^eta.wc . 72. tDeSenmferteOffiue • . a Scloitris patris 53.jfer» Reg ac Sobolis pcnculum imminens.cefte Pliruo.viii.modo Sennercrteum vocam. Dc quo ica Plinius /s autefn OheitjiUi. maxime hieroglyphicaniliceraturam viguiflfe.) quactempora in annum fcre 1x37.adi]:udiorupromotioncm maximispromiUis cxcicarent.haftn eiufdtm laptdu. Sunt autem a principio Regni Sothis jvlcjue ad inirium Rcgni huius RegisMonphercur 1 54. quod & videcurcanquam rem mcaioracu dignamreferre Quanca enim diiigcntia Reges in erectioiie Obcliicorumvii iintjiuprapa: . vul- go dnilfiM^l' del popol'. fimabaii Obclilcijquam plerumque propornonaram alcuudini faciebancj viqueadapicem. hoceltjHircumlacrumnominamus.'iimeuaes.opolivk][uem indc poftca cranslaium Auguftus Roma: inCirco maximocrexit. Colutr. fuolocodemonftrabimus•.anni.inregncas eilct Obcliici.Virginis.coinpucencurcencum cubin. ^i^^**Ctrco Adaxtmo fiatuit. tuittx Obclilco Rameilisj tjui vtcauuus agcrent Archiccoti . Atcjue hic Nonconus priitjUS fuit. vt alligaire. Vc•? . (^uod . poft diluuium ? in 45 fere ann>im poft Troianae Vrbisexcidium incidunr. nunc Prammirem. oc Regcs poccnniiimi anijDos 5acerdoium. cum co tempofcos literatoserexctint ithifroglyphicadoilrinamaxirr e florutrjt. Augu. §. LiBER L DE ORTGINE . crexit./iuc Nuncorium Sr^iSSiri Yioc vfquc ad Regem Piam- roum40o. 1 Jp^ypto futty 1 f .nx.

vcplurimum fuiisecompoiiia) vc nominibus MeiramuchifisjSothofis) Manuphta.quodaltitudinem eius izo. cumprsterea noiTem gcnium -<€. vulgoi^f//'op/(7. Simcndes. velScmmiferteGdidlu. Acque hic Plairimirtao. pedumaiTerat pofitum.ObeT lifcum iUum erexic in Heliopol. ternum Regem Ctefias aperce vocac Amirceum* Vixit autem iecundunL•. cx profeiso decidecur in iequencibus fuo loco. idque ex injuria extraneorum Regum>€thiopumjquiyEgyprodominabancurj quorum&durance_> Dynaftia. vel Semmiierteus eo ipib tempore. tionidiclacon{cntireminimepoirei mequeinexcricabilesdifficuicates vi^ care non acftu agicatus. eutnquecamperrurbatoremporeregnairej vtdeObelifcis non dicam eriplerique .iednecogitandis quidem animumadijcerepocuerit.. Sed qui Pliniura atcence legerJt > eun- dein in mulcisiltnilibusdeliquiise) reperiec. Quomodo igitur Sentielcrceus vitimus Regumtam exiguo tcmpore.ERECTiONE OBELISCORVM. & deinde vc Regum nominai^fw^f/errfo. mina.quafi diceres. Senneierceum. quem Auguftus inde cranslatum in Circo maximoerexit. circicer annis impe' vium. Piammirteoi corrupta .Cum gendis. certe Dynaftiz i 55 i fuperarec Obcliicum Rameisajum. Qux omnia fufe a nobis ex Onencalium Scnpcorum fragmenfisdemonftrabuntur) quareharc tantum indicalsc iufficiar. . §• VII. ica enim lo* exetnplariPlinijVacicanoIegitur. ientiendijm fit.(]uod tunc ccmporishieroglyphicadodtrina. candem omni anciquicate confuka inue• nijhunc Obeliicum non ab vltitno Rege Senncierteo.imopauciifirnienam ex Sacerdotibus eiTenf qui cam exadte calierenc.palmo• rumfpedabilemercxitSixtus V. annis. Vnde cutn viderem huic Plini| narra. Accedic. Quid verodeinterprctacionc hujus Obeliici abHcrmapione tada) Scab Ammiano Marcelhno cicaca..Monarchia ^gypciormn ad Pcrfas translaca vnacum Sapiencia-» a Vecrribustradita>quaiiinterijt. antc porcara^ Haminiam. Monphercur.iain nerit.fed aRege Piammirtaoere(5lum fuiiTe. plurimura dcpnftinadignitaccperdidenc. Virginis.noir>eniairse exPlammosjoc v:i ^ovfccpm^ - omnia alia_. Vndemiror.& in Chronographia nollra ^gyptiaca fufe ex ytgyptiacac lingua? origine docebirurj tandem deprehendi. quo fummein ^gypto florebaHcdiiciplinx hieroglyphicae.vm Chronologias veterumexawlms fuericrimacus videbit. veluciincericuiproxima.iiue a^dem B. dilunoftram Chronologiam yEgyptiam hic Rcx i 5 i 7. quid Plinioin rrjcntcm vequodfi verum eisec. non video.gypdorum iuiile no- . alijfquepacuic. altitudinis i lo.neqiamplius rioreret. quem poiliecundam ruinam indeerutum. hxcfihi confiitere Amafim vlcimum Regem conftiruant. XXIII.circa principium Olympiadum A' condita: Vrbis a rioquaii 340. quaRegibusimponebantur.&intanta perrurbatione rerujn >h^lcObclicum erigcrc potueric. null^ ratione ^^ cAP.

qucm Herodotus NecuiH) nosNedacEulebiumfecuri. ie^e Z^aphnu]^ 1)((^'-. & Apriesi vcl melius Vaphrius.nccomenn. flatmndoefue mulio. ifutncjuagtnM. Lccc ctt. vocamus. alcer Simarrcs. uelintVaphrium Regenrij pauloantecitatunijremponbusSalomonisvixii^ Litcriquea Pineda^^ Saiianocircumferuntur. Eraphius fcre Synchronum. cubitorum Ptoiom^us Ploi" gP> ^^ /fiii//>^«J> ^Utmexciderit •7\[e8ahts ?{expurum /'« .quem. Quinam vcro relinquentes RegcsMarresjEraphius.•' TU». Aetlo^eT^ resRcgcsoriginefuiise^thiopes. &: alius raius eredus a NedaboReq^o ita^Plinius Alexandn£ jiatuit fVnum 6 o. riemusjduxennt i vel glcxerintjlolo mutoilioObelilci myllericiofchcmace quod Regesillam.36. Hice* callerec nihilominus ne^ quoque erigere voluit? fcd vero.c.eaderf Sorore cyirpnoe. cjurdpofitao*npt.ad coUem ExquiliB. eumque fare >£thiope j dmusManafli Regi JiraeJ. &Numa?Pompilij nim cumalienigenaeflct jncc hicroglyphica prajdeceflonbusfuis infcriorciTerjObelilcum iinc notis. c^ Satyr^ QArchixtB.vm. matufcfue opm fuit in deuehendo. Sunc qui fe. HicautemOheltfcusfuitinArfinoepoftus d ejue munus amoris tn Contugem.concroueriia Nos vnicuiquciuaro opimonemrdidmus Smarreni fuiireeundcmcum Simarquem nos primum Dy nai^is XXVI.eiufdem Dynaftirrytthiopic^iecundus Rex. alij ^ Neiiabi enBis. efj^adia^enii oFlonu iuhttoru^ j quosad Mauiolsum a ClaudiO rcftcSn-aboncjVnum eorum deindeSixcus V. dumObelilcos iinenotiserigunt: &apparet) quodSaccrdotcsarcanamiuam Iitcraturam obrationes.'Tfrtm ab Eraphto.O aitatti dettcBurn . & Nedabisraiorum Obclifcorum cre^Or eil:. tra.9. alium nenonsObelircum ercxicj incidit hic iuxra noftram Chronologiam ia^ tempora Daniclis Propherx. cjuam exadfudo. dunt rate. Et paulo poft : Exctjos aut^wfex talts in monte eodem (^ artifktm Ji^gc donatuw takntis fupradtElo.'• pofircs.Rochi iepuico. ponimus. ^^ LIBE'R .excepco NuncoriOjErcdobeiiicoserc' - ^. De ObelifcU Vne Nuncorium Hm.(^ aitj ui*o. Reges multopoft tempore aStwa)re pifiiui. Nedanabus vero. . velnon manifeftandTm •. 5 Sa- . ralos /imiliter Obcliicos ercxerunf. Simarrej /ifhrie. Fuic.Salomonisad Vaphriuj & huius ad Salomonem quas hic apponendas duxi. rcsfucrini. vrpoce cuiusincapaceserani:. tnde eum naiM-r recifi Ithustncommodfim Alitxfmus cjmdaw pr£feBus Aegypti tranfiuln in forum cacumin ydum ^ult *?«R"ge"m. quod&tc/lati videncur . Patct itaquc omncs raiorum Obeliicorum. quasalibi apearicnigenis Rcgibus. tertius fuic ^€thiopic« Dyna/^ix Rexj ^quoloachaz Rex Jirael occifus eft anno polt Romam conditaiTL.inagnainrerChronologos.CAP. §. DEORIGINE VII..'hitrcs fafttgittm adJere auratum.iic Plmius: Sttm. fecuti. Virginis ercxir fine notisconfpicuumjaltero num cranslacum anreiedcm fub Eccltfia BisdiaiMLliente'**'"'^ : D.l.».& nos Euietjum iccuri ApriesjalijmeJms Vaphrium vocant.

agamus.!"[^'" lifcorum Ereolohbus pramirtenda putauimus . njt tidtjicatione peraEla falut ad fuos .'^^. 75 Salomon Rex Vaphrio Aegypti Regi amico paterno Salutenij.. vt vix vllus ^gypt" locus ellec tanu exiguusj qui non Obelifcis ornaremr.ne qutd inter eos turbarutnexcitftur . mt ad me ex1{egnitui homimbus..qu^ de primisObedifciplina Aurhore Mercurio promcca mos nullo non tcmpore promoius fueric . ""Vt ijsy ^'Bathritide loooo. >z/tipar efii cnn[ia. yex^ufnide..• quo adeoinvaluiiTe hanc coniuetudinem conftar. Atqueh«ciunt. . iam ordinis rario poftulare videturj vt & de iecundis Eret^oribus.proutiUj[fus ego Junii accurate perfe- ReiponrumRegisVaphrijadSalomonisliteras. tciapiorjg. eorum oBoginta Millia adte mtfi.ja- brofquepofiulas. ^T abs cerot me fummi ^umims heneficio l^egnum Dauide patre accepijfe. quifuam Oueris *$ mihi operam nauem. donec. quojnodQa Miiraim Hieroglypbica . 1 quibus patebit.iti. qui fuerunt ImperacoresRomanoriim. quo fuerimypmulque \ Templum DEO cceltt terrartimque Molitori xdificare teperltteroipetere.viii.'! nos Vaphrium Obeliici eredlorem pofterioribus busfloruifsejhiftorijsmagis confencaneum ampiedimur. ^uod autem . homtnes .ERECTIONE OBELiSCORVM. Llterai tantoque tuas fimulatejue perlegiiCumingentem animo iTjniuerfo ex€rciw.a\\opum.•-. imolitmefqm Sed ha?c ^^. au£cunque opus abunde fuppeditari . raiorum Obeliicorum Ercdores fuiilc ex vlcinia Dynaftia XXVI. nmmraHtur. ex /VJendefia(^ Sebennitide fuperefl. vVidiftiicaque hiicui(^ue I edor. partim .ViiisitaquepnmisCbeliicorum ribus. vcieries cemporum Hiero- glyphic^ difciplinar propagationi vndcquaque refpondcrec. cap.populoejHe ccepi . c]ui uia:iuribustantumerigendisanitnumadijciebanrjcuraminorumerigendorum Sacerdotibus alijlque dignitate confpicuis hominibus rcli»5i:a. f Demum ~ '=!. tx Sebrithide prdtfeSlura Lcontipolfttdej fuerintj j looeo. cjuorum etiam nacalem tibtJoluM itjdkare iuuar. non tantum a Regibus. fabri/que mtttoi.vtficin opcrc noftro CA" ^^- €9»5 progrediamur. JEgyptiorum vltima. J£.udo |^'].vergeriribus paularim ad interitum diiciplinis SacerdotaljbuSjReguinque magnificentia) litterarumque lacrarunu promouendarurnardorcexrirnflo. x^QOO. ^ Utitiam » tum ge^ nialem cum meo diem egi qmd nobis Vxro optimo» ^umint prohatijjimo 7{egnum acceperis. cures . j erigendorumque Obelircorunik.partim reuertantur.

I. qui loco gnomonis per nmmt. oftendcbati Verum audiamus ipia verba Plinij 1. tbt tafititm gtjomonc intorto.alia atcjue alta ^vt ferunt Occnrcus 30 abercdiione • imrementa lactiiamem ohferuatio trtowta apice fere .C.cxcclfi liumdifciplinarum intentusi durauicqimiferandahsc deuaftationisfaeiesj vfqucad tempofa Odauiani Augultij quidecimoquarcolmpenj fuianno.tdeprehendt. m liurhoraf " defignat. ( quem ali j Zcthum. Manthus capite ^ c V Aiathewatictts apiciatiratampdam addtdtc. r intelleEia. ereolii. primo in Religionis (xuiensmonumencajtemplafuccendit igni.& monument. cm par fe» ffi iTjynhra "Romcc conjtBo die fexta hora.corruptc Scnnciertco.hras .paulatim(jue perregtitas decrefceret. quaiicocalisSacerdota. titus ANnoabV. i o. obelifcuj vmbram horas in vartiHima_> arca aencis lineis incilas. ^ @r Hxc lam annis non ^ cxltalicjMa ratiofiemfitatOj JiMe <T^niueria r r ^^-" aemcnftrat.Jii*e r doUs tpftus atjjono curjM. Acquehic eit celeberrijp^^gyjj. quorum pnorcm a Rego Piamminao. ac rursus augefceret . & nouicatemj &: ornamentumadferret .duosex aliquam vt inaioribus.veceres£Emulacus.olim crectum Heliopoli. conltituic. Augufiusaddtdtt rmrakiem '-vptm^ addeprehendendiis perSoUs'xirf. duTum Ac mBtum magnitudtnesyfirato laptde ad Cbdt/ct magmiudinem. & fericaiis vcftigia circumferant.ofeelifcos ingcntem Aegypticladem mox fecucuseft.gnificis ^atos Roniar vctcrum Agyptiorum openDus. atq^ a ManiJio Mathematico delineatas. J rr . erethone.s inaudiliec. Quam Aegillmn"' occupat.aci]uc animi ciTet.IX. populi Romani pote/latcm redadajcum varia a varijsdemaAeevptoin =/ f j /7 musilleObelircus. fme qjr^ treworibns.CambyresPcrrarum Rex.CAP. ratione.(re ihj clujd '^ftngults duhus dtgna cognitu res (^~ wgenio foecundo. 3 6 c.T).poft ruinam a Cambyf^' Aegypto illatam. cmus <Zferttce <-um- hra colligeretur in femcupfam. fiue wundatiomhus Ttberts fedimento retin moiis faBo. fuique deque vertic omnia.eumqiSoli. vel Seloftri vc alij volunt) appellant) primo Heliopoli ereolumjcuius veftigiaadhucperccUam quandamj iiuecryptam fubtcrraneam apparenc.in Circo maximodcnuoerexic.<juiintegrircpcriebantur) Heliopoli pcr Nilum AlexandnarrL» primo. homints coi7gruit. £1 Obdifcoy qut eft (Jampo Martio. y€gypto. ex Aegyptode.(dy ^y^ waUjs locisacapio. deinde huc Romam afportaricurauic. Obeliicosigne&: flammaica aduilitjVcetiamnum vltncium flammaruiiL» cicatrices veluti commiiTie truculenticE . quawc^uam ad almudincm impofita terram quojuedtcantur ftttidamenta» Ec . TelUtre alicfuid acentro fuo dimota. f. V De iecunda Obelircorum.vioIentiaarmorumpo.araseuerciC)Sacerdotes occidit. 7(5 LIBER J. De Ohelifcis ^u£uiii Rowa »""" iSp. (^fjud funt ex . & vecerum gefta ardentcr imicari dciiJerarcC) aEternae Vrbi. a.dicauit:AlceruminCampo Manioa Sothis Regc. C DEORIGINE IX.

is Solis operationibus \ A!. Obelifcus itaquein Campo Marcio idco ab Augufto erevilus.horarumqiracioneinconfidcrata:.cuiusfty.id eii.remperoilendebachorammeridianarrji quomomenco vmbraiiHusdieierat mininia. iiue gnomonis. qua^facile inpcdcs. vcrius occafum decrefcebar. Er ance omnia tria noDiSinhocnoroJogiodemonitrandaluncgenerahorarum.Ariecej vclLibra. palmosrcfulucidantduodecimfere palmos) quibus fi Sphsra tripalmaris accedarjdabic cotusObelifcusaplanohorizonraln Iquead vlcimum Spha:• racauratae terminum 1 1 j palmos.& ^ conltitutC5Ccnipetentium ifequcntem tabulam calculauimus j ex qua diclo cicms .vc quem exhibendis deputarecur hic cx Superiorumdemonftrationc.oiog.•. atque hffc cft cotalis longicudo ubcldci. quiiq. io. Hora . '^" .ERECTIONE OBELISCORVM. a pkno honzontali vfque ad fupremum terminum Sphaerae. quam auracam vertici Jmpofuic IVlanilius Ailronomus. qus vt inalijshorolo- gijsabortucontinu vfquead meridiemcreicebatjdeindeeademjquacreveratproportione.tunc Soli dicauerar. iupra querru fundabatur. j quanritatem viribrarurD iingulishoriscongruarum reperjes \ in partibus qualiumtorusgncmon.j. - .olim diuidebacur in duodccim horas ffquales j&arcus diurnus maximus quindecimhorarum pariier induodecim JEquales diuidebaturhoras. orrnes minorcs cranc horis duodecim iingulis.liue raaiuscontinebar.ipra forina horologij.itu ^'^'"'"'• temcons Machematum nocicia celebris.Obelifcus.in quas arcus Boreales diuidebancurj donec tandem jn icquinodiali squarenturjatque in hoc coniil^ebac horarum antiquarum iniequalitas quie de nodibus quoque incelligenda lunr. >. fedquodhors huiusSciaierici ad diueribs anni dies comparaCcE iinc inajquales.. Hinc fingulae hor^ arcuum diurnorum Auftralium .auc palmosperregulamproportionumreroliiencur. Quancam vero vmbranu proijceretfingulishoris.quo cxacleexvcigitur ploratototiusquoquehorologii torrnam habebimus neceiiario iciasquantitatem vinbrarum iingulishoris Solein . ferepalmorumlongitudinemj cui fi accedat altitudoabaci. vt luprapacuir.Jiabct 1 1. !?''''"^"^ verorcxta)dequaP]iRijtexcuslcquitur.ac Capncorno coniticuto. Tertio. vmbrajreperiesSolein Cancro. Nam hic Roma^ miniirus arcus diurnus nouem horarum. inventus cfthaberefeptem pcdumalcitudinemjMcrcato tefteoculato. Et quandoquidem multi iam dudum a meracionem huiusopens pecie- Defcriptio '°'"§'' '" deducam. quiteinporelulij II PontificisinCampo Marnoderedus.Secundojloagicudovmbrxiuxca diueriorum tcmporuni. centuriL. hincfiebatj vcduodecim hor^ arcusdiurni minimi tiTcnr) quafi dupli minoresjhoris duodccim arcus diurni maximi. runtj ilJud in ^raciamcurioibrum paulo iufius jj CAp.ex fequenritabula addifccs.. snomonis iiue Indicis dcdic loneitudinemi ipie Obelilcus. in qua quantitaceriL.^.quohora: in fingulosdies dcmonftrabancur. Gcnushorologij fuic haud dubie illud antiquuni) quoomnesveteresvii funtiquod iingulostotius annidies ac iiodesdiuiditin duodecim ^quales horasjiiueeietuennc longs^fiue breues i hoc a modernis dicitur horologium horarum insqualium) non quod hor^ad vnum djem coirparata^ilnt insquales.. "' IX.

qucu Obeltfctu CamfomarUtu Sole in Sj Yj :^^j&'^iconiiicuto proijciebat: partes nicro dtciamm <-vmbrarum tahs rcjeruni.CAP. DEORIGINE ^abulaquantitam f^mbrarum.ObeJ. . 7S LIBERI.ix. ^uales tpfe Ohelifcusyfiue fljylus habere cenfe- batur duodecim. . 25 Mcr. Par. Ho/a. .xMci.

vt proinde/.D5Comprehenra riiv paJmorunivG Verolongicudo horolegijiij loyz. Dicitaiitem PJinius illud rrigmta pofl ercdionem iui annjs.at '" "'"' & .g. in linea . minutorumjtales. Lacirudo vero meridianaeritiii.. Horologium iraqueinCaiTipoMarriojnbt^i^aTiakutijJ&forffidff ^^ FB> fe<juirur.IX.talcs partes.& iic de cateris.palmos. cuius hnea meridwiia F Eyintratfopicos &CE. palmorum. liquas horas fingulas tcrminabis iuxra partes vmbrarum in tabclla iingulis horisadfcriptarum. Quas omnJa Machematico ratiocinioex pra^cognitagnomonismagnitiidinededuximuF. demonftrabanc. . .bra7ro. circicer palmos.de rei veritatenemoamplmsdubirari pcific. Liin latenbus oftendcbat diemj^Utincwilefntot .v.quaJcs Obelifcus conftiruebat duodccim. quiilludaccuratcobicruarar.palmorum. quibusvcrcres. reile Plinio. In Bruma vero vmbra hora I. exsncis larrinisconfe- <5taehorizontaIi plano infcrtarjpulchrum ex altiori loco conrrirutis prsbe- bancipedaculuirj. quales Obclifcus habcbac 1 1. iriLcnjmus aurem locum HwOlogij inCampoMartio deputatum paulo longiorem fuiiTe ioro Agonali. & a^quino^ialis in linea meridiana.&: nodium^quas arciis iliicurui exhibc- bantjindicabant' Vmbraenim Obiliici in vnufti exillisfcpiefh incid^fi^. partium.&cantaerat vmbra. vclLibra conitituto feriebac vmbra 53(3. eidem a-iicrsprus cefcrcbar.vri rupraoitenfum iimedeijs in Arte magnaJucis &ymbra?. vltiina vero quaSoleinCancroconlliturohabebac vmbram Obeliici 61. meridiana a loco fty li occupabit vfque* ad >3 * ixa -/iivii> tropicum Capricarni *49. - nes vero. bus duodccimis j 79 CAP. &II. confpiciebarur. Habitis pundjs Tropicorum. Si vero inciderec in jEquinoolialerri G H.& habebis io72. palmorum fpatium cxfertdcbntuf Numeri inrra ipaciaACy&BD coinprchcnfijquanriraces dicrum.j occaiame. Linca? vcro arcusinrcrltcanfeS) iitum &.horologij lOngicudinem qua-iiram..habebac 8 j. vrebaniur.. Ec quoniamhoiaduodecimainhochorologioincidit vmbrainhoinortum veloccaium Solis. vmbra prscise inarcum diem quindecini) nod:em noqcm ferQ horarum i\omaccile notabac. a lacobo MaioSyracufanoSoc. ordincm ncs horaruinartiquanim. palmorum. qusSolc inCancro conilitutoferiebathoram I. quod vulgo Piaz^t^Kauohay vocanc.no/lriEMarhematicOjrummadiiigenn^ delineatam .indicabatdiemduodecim horarum nodi squari. vmbra Obeliicineccirariocrit infinicai vti in roiogioad oirnibusgnomonibusin horizoncali planoercciis vidtrc cft.ERECTiONE OBELISCORVM. -quot nunierus F Btncidens. Jl . reideft. primaigiturhora huiushorologijerat horal. macenK paulo poft formam cocius horologij iecundum omneift deefle videatur Symmetriam. cratque vrr.amp!ius r. Verum ne quicquam huic. 44.paImos. adortum vel occarumSoliSjConicqucnterhoraduocccimainhochorologio dcterminarinon poterac. obuciilosponam Curiofi Le^iibris»' -:-'•-• dieieracll. &II. qu£E in palmosreioluta!dabanc5i7. Dupiiccrursquinodialis vmbra hora I. HaseardemhorasSolcinAriete.on congruiire5errorifque varias raciones allignati tamecfl ' tun- .. horarum eiie.

falmorumiiuffu Augufii ao/^Janiiio con/irudumj adlat:Rom :^2. F.CAP. ignovilium aedificiorum fundamcncis lcruirc cogKur.PontiEcis.ciunc. lulij II. In bafi huiusObcliici. . iclnnocentij icmulus magnificentiliimam molem e cencbris cdudam. quam par erat. iuas bilis luci. CAESAR COSS.donec quilpiaiuSixci. DE ORIGINB fundamenru Obclifci cantum defcenderic infra terram. 11. diircruimusoccaiioneObelifci. grad: ' Atque ha. vlum Solisopcrum demonftrandorum dedicauerac Auguftusj quiquerandem Gochorum immanirace ex cmincmiliimo loco deicdius) remporum diuturnuatccerra iubrutus. §. &glori£Ercftiruac. POT. qu:»nti3m is afcendcric excra terram. I. XII. infcriptio concinebatur qus dcteota tuit tciDporc^ hsc AVGVSTVS PONTIFE^C MAXIMVS IMP.i:c 80 LIBER .quac de hochorologio. Horologium Camft-Martij horarum inaijualiumicnius Indexerat ObdtfcUs iis.quem in fufius forfan . AEGYPTO IN POTESTATEM POPVLI ROMANI PEDACTA SOLI XI- TRIB. DIVI.XIV. DONVM DEDIT. quae omnia nos in Arte magnecica fuk dilcucimus.

'/*^" cai. animum. Obehrcum quoque maiorem ommbusijs. tunc tcmpQ- lis RomiE vifi fuerant.porcas. palmis altus. turri fupcrexftruda. Expediti igicur Archiceoii in >£gyprum. F. Si CAP. iecutusj CAiusCaKgoIaCsfarmagnificus. fuit. qui. L §. qu« DIVO CAESARI. inhuncdwmnon fine Cruci dedicauic i admirationcomnium)CCU veteris magniiiPetri Apoftoli ccnus 7i»/*«e<9r con^iciendum ie praebct. pra? citcris oinnibus parcituitu eredurH) S. tcrtio lui Hunc Ilo. circundacocimario quatuor paldcnique excipiebat vlfimutn vndecim palmoru abacum. vci infcriptio fcftacur. IVLII. dcdicauitquc.^^..quemnon itapridcmiedificarecceperac. Primus Abacus fundamento impoiitus eratex marmore candido 4i-palmorumalEuS)fequebatur hunc ex Pyrite Thebaicoj liue vc vulgo vocant (j»-<t»iio rej^ij 4ipalmoruin alfum fuftentaculum. §. Hunc Alcxandriarnaui in cum * fincmmirificSarchicedur^conftruitaj de qua in fequenti fufius dicctur.7'''.'^^^^^ cradlione Circo fuo Vatica• ''g"aere^. CAES. obeiifcusin fo Obcliicumlaboriofamultommhominum ve. maximiimj qucm inucnirepoterant. D.m D€ OhelifcU Ca^ Cah^uU ad ilmiii defaris. honorcm Augufti Aui ex graci animiceftificatione ercxic. TIB. F. port quem fupcr quatuor aftragalos ex arrc inauraro i \ palniorum . qucm olim Momphercur) alias Noncorius Rex ^gypti Sefoilridcs ercxerat de j quo & fuse in praecedentibus traftatum eft. Pontifex in Vaticano CamBafilic^ po ante propyleum vbi)&: D.ERECTIONE OBBLISCORVM. palracrum cum \. AVGVSTI. III. tandem erigcbacur Obcliicus 113. Obelifcum in Romanz Vrbis ornamentumfelegerunt. Fuicitaque totus Obelifcus a plano Horizoncali vique ad verticcm) qucm pila in- palmorum Pyrice. qui auraca ornabat) 1 yz. exemplum AuiihiAugufti magnificcntis technafmatc immortalitatem comparan- dam) adiecic Circos. veluti munere fuo probe fundla. I I. quod ibb/licueba- cur altcriabaco tredecim morumexeodem alco. fiue repugnan*^^ j ftruduraj iiue alijs dc caufis. Poft varia iraque magnificentis monumcnta-. Oftiam deduxic i nauiqucibidem. AVGVSTO AVGVSTO /. SACRVM. vcro annoImperijCaijintulit. erigerc decrcuic. &in communi monumcntorunru Romanorum tia loliditatis clade a Barbarisillatajiiue rcuerentia molis. portus fundamenta jecic.cui. kaferehabcc: eumque in anno ialudsnoftrie 4z. Fuitautem illcpra: ccteris dignus habitus. . qucm deinde ftacione iua auulium Sixtus V. fubmcrfa. impoficum. D.

lacethic clusin hornsLudouiiijSjCuiustotamlongifudinem 66. Fuit autem Waurolarumhoc Auguftieredutnm Campo^martiopropcripani Tyberis. iiue quod idemeft. L Oheltfco Claudtj Imferatoris. duo in Aufes alios tranflultruHrt cjHoru<n'-L>HUS tn monunjeuto ereiit funt. Obelifcorumta- j4itrc. . vir magtiificus . pmquus ^ L Hic cum mlolcns illud vidercc Mauiol^uniiab pcrpctuands intcntus. Rochi cemplum. \ quilinum cranilacum. Vnde periuailcLcsi^oricurioiojargumencum quoObelilcosiupra memoracosPamphilm Veranum Campo-manium &: Saluirianum Sochiscflediximusjnon lam a. fiuc quod vna cum abacis & aftragalis) aiijs coniiderandum relinquo. Porro Obelifcus vterqj iinefulcris.in96. menfura) qusincerta cft apud Authores. aplano horizontali vfq. Maria: Maioris c Regionc horcorum MonraJcorum crexir: Alter inruinis hodieadhucpcrMenfuM o. iftiusloci omnium amccniin" mi. fiue S. & poiieroruin luorum Sepulcurs feruiret. 8i LIBER Pe I.v.parcntum- ftTKio ui. paimorum altirudinem tota moles cmergebat. Menfurao.eo in loco.toram vcro molcm cum abacis. menfurie Obelifcorum abaniiquisrelaca?noilr9miniinercrpondenc.duobusenamObeliicis.CAP.ramerfi raiiscxornanduin ccniuit) vt fic ^rga Auumfuumj&gradanimidemonftrarec iignificationem. c ruderibus eiufdcm extrudutn ipedacur ilquorunu luftrci Obelifci eranc rafi5& ilnc vlla fculptura hieroglyphica fubterrancis ruinis crutum Sixtus Quincus in CoUem Expriorem ex » '^. Ab hoc eodemlmperatore iJ^^xS"' Claudioalius Obelifcushieroglyphicisfpedabilis. inaudita ma^ gnificcntiainCampomarcioconrtruiiluiri eire)illud pr^termulta aliaoEnamenta. obeiifci ciaudiiante T^ Mawfoleum Auggaiere^'* Oft obitumCaijCaligulictenuirgubernacuIa Claudius Augufti Promemorias . anteBaiilicam Liberiariam.quod erat 60.&: aftragalis 8 i palmoru fuiiTe alibi conijcimus.IX. |-' ^ ^tjvj 1 IIJmTI Auguilo.atqiin hortisSaluftij. Quidquid fic. modernotcmporein duasparcesconirapaJmorum j cxce- pto Pyramidio. quehismonumentisperpetuaretmemoriam. Vbi modo S. palmoruiciim iu]crisveroj&: imlf'^'^^^"' fexpalmorumbabcbaclongitudinem abacis. & rnea: menlurs mini.quod teirafubrucum)mcnruram exacflam nobis inuidicjlatimdinem vcro baiis 6 \ palmorum inucnimus. vriibi. mennuuammentioncfecerit AnimianusveroMarceilinusexprefscdicat) ugum tcmpora luifle crcctos c Verba ciusaudiamus: StcutdtcfueKtapoft aliir tu hortts J"d/«/?/y. iiifij. quod Scrabo Synchronus Auguftoj ciim exaotiilime delcnpleric } MauibUum Augufti . & Dfiedeceilorum coenatorum . EcquamuisnihilapudHiftoricos reperiarur dchoc Claudij moliminci nullum tamen prxtcrhuncaliujYi illos erexiiTc) inde luculentcr parec. abacisj & iinePyramidio. &fabricis oppido magnificis vci &:arboribus omnis generis vifugra- fiiBmis dccorati) ereolus. DEORIGINE I I §.iiueidfadum iit quodmulti adoculum tantumalritudinemcorundumrumerenr. inornamencutn .exyEgyptotranflatusputatur. ad PyraniiJion. feuerat.titnus. iuxta viam Flaminiam .

adObelifcosquoqj in Circo Byzantijconftrucloerigendos. a-J inueniendum Obclij fcum. Cumenim toc ColuranasjAbacos) CipposexThebaidc aducttoscfle videamus j venfimilc cft praECaetensObelilcosillosparoos. Caracalla.cum Innocemk> X. inc congruic . Imperium) iibi lubiugatunL» acqui• L r . Vcinmcum iUcis iupra fufius dchirce. OnftantinusMagnus Byzantium) quaeab ciusnominedeindeCon- R.prxdece/obusmagnitud- ne animaBceiTIire viderecur. V. magnitudine animi ftranc dignum dum oainia iucandemThebisomniuinmaximuiii. . ExpeditisicaqueArchite«iiisiny€2yptuni. bis ^. HippodromO) znodoab DE . iiucdcfperationc-» IN11 iiin Ti molis alocodimoucndas. Verum vci hominum incerta iunc molimina) ita&hancarduam machinacioncm morsConftancinifecuca. ^^^ §. iubcacer \ Nos arbicramur.deprehenderunci mr quem &mgcaa- • Alexaad. ^e Obeli/co Antonij CaracaUa Imferatoris ^ alijs qHadra^md quatuor Oheltfcu Romam adduftis. ficbctcratQS fuiiTc "^^^' quxiito^ leoloique iiv RomanaVrbisornamentum. ab Imperatoribos vel priuatis perionis vnacum occafionc 5 quamaiores ex Aegypcocuchebancur vna tranllatos. quiin^gypto vnquam faoli tanci Imperatoris I Ramefleus a S"'iO"The.adiecicanimuin. diuriusnonimmorabimuriSedad quadraginta quacuorObcliicos digrediwur: <}Uos Publius Viclor Romam adueSos ciTc rciert j a quibus tamen. ^ .iim busfumpcibusaloco iuo diuulfum . prorfusinterrupiti Interea ImpcDointresfilios ConftantemiConiiancinum ? & ConrtanciumdiuiibjConlhntius tandcm paceiniracum Rcge Pcrfidisj hoc vnicumintcndir. trabibuiquc impoiicum per Nilurru mox deduxerunt Alcxandriam. 83 CAp.ERECTIONE OBELISCORVM.» §.iiri3-jr.dereIidtum.oman Magniiicentj^ arquaturus > dum cempIa)Circos.3ibrj[t33i3b3i: Oc Ohelifco ConRantini C"^ ^ ftancinopohs dida eft . IV.iuc fuefunt a praideceironbus.&iiniiiM>us alijsObc- egcruuus^ti&Lcdoii xst^wi fepccicK^e Bauie«i^aA crccr inausjadaliadigrcdiamufi. dctun^ifque jam tratnbus. particularem titulamus. . Obeliico Caracallac Imperacoris olim in in 1 • 1 CircoAeonali credojqucmnosPamphiliumin44.c.iiuereuerentiaiaci pi^noris. vt rubieolisinimicis.0belifc! -1 /1 L• J rclationcminniltoriarecerimus) hiceidcnu Romamad.Amphiteacraengit.ne Augurto. nauis libracionifcruiiTc. to- tumRomanum) quodinpluresdiuidebacur. IX. Jiiib mferatorum.Caio. hos fuifle omnes infim^ claiiis. quam podliiinLun a dodlrinai idencicate defumendum.

quam nunquamalias viderat> ingreiTus currL. Sola re/iahatpo^ hiec ereBio. magmtudinii alterin tenityuS. ^«i tg/iO' <^t*od rant 'vetereYnprincipemtranslatiiaUquibm Soli (J!eciali intaEltimideo prxtenjje.n'ihtl(jUecommmere in reltgionein reBe exir •flimans. nouie aduexerac ciim i iamantedc prodigioia huius Obelifci molc complura referri inaudiflcCj ^"™ iineprolongatione Romam tranruehendutn decrcuir. gatus mons fcriptilibuseiementis. pofe compleri .pra:terca trcccnto• rumremorum tra ^. Nauis itaque tD^mi beliicum ife. tjuibus colU. ereElifcftte <^fi^ machtnarum cerneresnemHS. &: licin- .occiio<jdeMagnentid armis ^vxdi^ onemk) ad^' bbciiicjin adiKit antnm ^^^' Rcbus itaquc ad vorum luccedentibus.ii.^^ chamulcu impoftus . ideiiyin templomundi ^uo conueElo per ^dtficoi- diu perpeffus efi.* uehendi.n dimidium annitelicibus Euris portuiRomano iiltuur.s acquirerelTj^ei un<3eiii vido. itb.in conftrucia. (juod cum OElauUnui Augufitis Ohelifcos duos ab Heltopohtana V^rhe tratjfiulijet Aepvpttu.cui molesytgypria concreaitur. nec mouere loitHc difcant . vciicex comparatione Obeliici adObcliicos ab Ammtnim. J c r munitapr2Eiidio. MueuntlSldii proieBoaue AlexandriiCj nauis amplitudwu antehac inufttau ia e/?. Campo locaim Martio . ipfeparum fuh emeatusfui dtjcrmine meenihus alumnis inferret . Romam.. ne quodpene igmtus miferat ^tlus. effeilits intepuit ^uihus itaproHtfsi : dtgrejfoque <zfita Prin' ctpe memorato ijrgens tandemque fero impofitus naui per maria flttentatjue Tyhrtdis rveluti pauentu. defertur in 'Zficum Alexandri tertiolapideabyrhe fciunSium: ^. traSiufejue lenms per Oflienfem portawiptfcinamque puUtcam Circo tllatus eii maxiwo.paracur admirandaEftru<itura?validiscompadarrabibus. Nominii<juetra<iuccndi dciidcrio rapiebatur .tnneCiuntur fttnesi{^ lon- gi adf^ectem tnultipltctum liciorum coelum denftate mmta fuhtexentes . paulatimque td per arduttm inane protentus diu- .quem Thebis pacer ciusConftanrinus Alexandriam in or- namcntum Vrbis ^ofe^nfa'^-! ConftantinopolitaniBjiiue Roma. IX ' 84 ' L R i -§ E^WKTi G m fclicibus confianti. Maximo intrapaucos Menfesfumma omniumadmiracione maximi huius m medio Circi erigirur. hunc recens adueElum difficul: tate nec contrtSlars atffaeii.tnuu}^iiqueclariHimus. judicarent poftcn. cfuorum "vntM Circomaximo. te^. qua Augufto minime csdcret.&deindc chamulcis tradus. totixts iacere ahiatufn ojnotemplo miraculum 7(£ facraret. Vcryim audiamus Et ejuomam (ufflantes vcfba Ammiani Marcellini cxade eum deicnbentis . fub trecentis remigihus agitanda. acque hinc tan- <lem per Tyberim primo. Circoque illatus. haudabilmiJi quopiam monuraenttofuaiapudpoiliTos perpecuandai mcinoria?. AduUtores cxmoTeConflantiunti in td fine modo ftrepehant.pli Deo dtt- munere dedicatuijjixufciueintrdafnhitiof delubra y cjuce contingi fjon-pQterantytanquatnapex ommum eminehat. pericMlumalctstrahihuSy rnt qux miXi aut ne ^vix quidemfperahatur. ' Auguftoibidcm ere*3:osfada> dcConilannjporentia) &animi magnitur dine. Conlhntius vi6lorijs.i. "UerumConflantinuiid parut 'censi autilfamhanc wolem fedihus jtiu. dk*n translationt pararentur <-vttlia.CAP. incomparabilcm illam prasdeceiiorum in fabricarum cxquiiitiflima llruiturajinraJiifica Amphkhearrorumarchited:ufa. sfo. in Circorum iriyfteriola i conftrudionc elucefcentem magnificentiampenuiuscontemplatus fuifler. Memihil itaquej ifuus Obcliici.

(]uibusolim fulcicbatur. munujc^ue • Augitftus toto £3 juumt ttht l^oma dtcauit Orhe receptOf 'iiui::i.u^muiif ^' ~''| Caucafeam tnoiem dtfcnYrens famat moneJfftit. cautd etaueSpk^ra fupfrponitur aheneaanreis lamtnis mtens^ (^c. Guthoruminianiaprollracum.umfulminetangeretur.. fe fpeciaj:!» dum priebet.iiia7 : ximoere(n:usiit. Verrusplagam Borealem.. ^ua? bafis ciim in varias partes confrada. At Dominus mundt ConHanttus omnia fretus Qedere 'virtuti terris incedere iuffit.cjLiip^ memonamque facli addicalA cum .nea mecompertumeft..BRECuiONE OBELiSCQiCVM. ommiini.-. Sed grauior Omum tangebat curd -vehendt ' ^ . s. Hot Deus ornatwn genitot citgnomtnit..deininloc. memonamq fuit flammigera figura modo Sacr^ Crucis figno venerandus. & quantis fumptibustraiilla£tts^omam>acque ip Circ.cerraqueobrutumjingcntibusexpeniiseruitjerutum in Campo Laceranenfi ante Palatium. iine fulcris. ^ fiaud partem exiguam montis...[* ^i4od HulU ingenio. Et nulU tulft tellusy nec/vtderat xtas Gondtdttt njt claris ex^efuet dona trittmphis. Auguiii incmt donum. dein in loc.Q.palmo'palmorumjquod intellj2en|• ranenlis. Credtdn @r plactdo ruexevunt xquord fluElu • Lititts ad Hejjitrtinn Tyberi mirante carinam».30> ea menrura daeftde adminicuIis. Atquehiceftceleberrifliy^ilIeObelircus. Hudtumq.um eius. QuemqueSixcus V. mfuiy mantta^ moueri: . vtiexaabacis^eil: Menfurao: ^^''^^' ^^^^* ium i cuiii cjuantitas abacorumaccedat. aufea pila fpedabiU. locatur in medta. vti vnioni fuif inucilis ifa ieruice quoquenon potuit eiufdem fijnouam coniiicuic Sixcus^ Obeliicifubftruolionii vnde otniiTa bafi vece. §5.oftendita|itiq^ua aConftaiitio iaba/i ciiis faAa inicnptio.erexit i vbi etiamnumfummamomuiiiaclmiracione. GAP*j diuijae penflis hominuimmjlltuvi. Vcrum vt poftcritati cpnftaree. yrhis EJfcx^olefJSjCit^Thebts de rupe reuellit. tamen Publius Viclor dicac 6}. locandi. qyonam primo -&g)(pt9 ercdusfui/rec. . .^\c^& Verfqs plagam Orientalcm Patris opus.&:ftuporc cxterorum confpicicuri Verum progrediamuradmeniuramObelirci. >'-. (iHdimenfio.mtiicis fAafimoiendarias rotantihus mctas. . quiacamen veriusnpuiabaci anguftiacapere vCi — non poceraC) hic cos prouc a Mercato ex Archetj po deichpca fucrunC) appoHendosduxi.»u•.quem a KameiTe fiho Soihis Thebiseredum fupra iufe dcmonilrauimus. Jnterea . :: "^omamTapyro yaflante Tyranno» ' -. . Mtij>iq'jK.um lulmine tangeretur.quod iciam qui fad:usiicmaximus. &propyliBumBaiilics.. pmto^ tamentu Verius plagamOccidcntalem.& Obeliicushic. fuiile cum i48.eft 175.

ita vt vix quicquam infundionibusnaturalibus^&locoinctiuisime hac ppaftare valeamusi Et vedem quidciT.ulJonontemporein viufuiircjaiienmusi^Liisenim nelcic.Cruci.rransIatum. 86 JS/o» LIBER fafiu fpreti . Locat julaltmg trofhdum (^ fnttrius Fmdignis ''vfffttttrmmphts. cunijira r. puljatque polos h^c glona dudum feruata fuo cum cade 7yrAnni ^eddftur. Ri-ii Jlliir. . . »^ crueUi«dueinCimpQj-aceraneiriicrc<5lu:mS. Eft cnim mcchanica quafi nobis congenita. DE ORIGINE mn crederet nfllttSt fed (juod TartU molts opus fuferas confur^ere m auras.. Duo itacjuehocloco confideranda rum. vci & iiu fef-tam relationemrepcrcrim Plinio5Marcellino. at^tte adtttt 1{omtt 'vtrniie reptrto Victor ouapt^i rvrht^ue ^riftcipts. dein. <]uibus eofdcm ad confticutum locum rransferrefolebant. Afexandriam co animo.:« de . ^' veluci clarusdeniquecundcm Romanu magnificenns. Racio nauium. vc in riou? RomiBConrtantinopolitansornamentumc^clerec. Ex quibus clare patec.mor-° te veroConftantiniAlexandrisviqueadvigcfimum fccundumConftantij Imperijannumfubftitiirej qui victorijs tradudtum inCircomaximoj fyttibolumcrexic.HcrodotononnulIahaudinobicuratancaE ne- _ . Dobis Etprimo quidcm rupponojfetnperab origincmundi fuiiTc (jualemqualem Mechanica? noticiam . Acque hifiint verfus. quod fufiilime j & ex proteiTo in Oedipo docemus. vti iimpliciffijmum omnium inllrumentum mechani. &potenti2 C«/ari2 quem dcindc "-'• Sixtus Vo injuri js remporum iepultum.quibuscum Veteres Obelircosfuoscrigebanc. vtidiotum eft. ^G^z -. veialierircijftcntitanquamhypomochlio...duni "•"" ^or. De totenttjs mechanicis. .:' ' . Verfus plagam Mcndionalem. Ametfinullamferehuius mcchanicae apud prifcos Hiftoricos maniquia tamen apud Arabes. gotiationis vcftigia luperrunc> corum iubolfadtam inflrumenta ^nibus*^obe-' bantuil'''" confecuturos confidimus. De vtraqi ratione hoc vltimohuiushbriCapite dficurrendum eft. dediiauit. qui in abaco did:i Obeliici fuerunt rcperti. -. ^unc Auemi ^ettttt ruijus rujis autUfa mctaUis Brnicuit. '--:••• u •?' "V T-. Obelifcum a RameiTe piimo in y£gypco credumjtandenv a Conitanrino Magno Thebis aaullum.CAP.eenita aiiquidfrangerevolumusinaiurahnos cuodara inftind:ufrangendam rem applicarc vel genibus. veritacem tandem nos Ratio inftrumento- Mechanica ar.• Secando.' • \ . ' '- ••''-'. quihus Ohelifci frimb in AegyftOy deind^ R omam rranslaii ihtdem ere&i fitnt.Diodoro.

ex montibus ArmeJtiiiEexcifam. qui huiusfacultatisaliquanram notitiam habuerit.? Quis nefcic ciEceraarduamoliminahuiusfGeminiEin Babyloneperaiila ? InAegypto vero certum eft.quantam in mechanicis horum operum exercitio) & diuturna cnda habuerinr. Legac quoque rnira de FanoIuuiSj& Babylonias monumcncisomnem humaniingeni/ induilriam longeexce•.vt vel idipfefaceaturiimo mulabyEgyptiorum Architedlorum confuetudine.quoserigebant)iniignis mulHtudo.d^miaiwi.ex hiftonjs/latim ducencis po/t diluuium circicer annisj homincs animum ad magnificentiilima opera adicciile.ingenio nihil denegacum vidcretur. dc vrroquecxtremum appfehenfumcuruamus.quoci•. Machinas vero . Sem1r3m. • Inr Coliitnna a ^ .pediimakamjlacam z^.celle Diodoro. (JUQ? dammodoarijuaretiintrodudameire.ta ie ab Acgyptjs '^''^"^"' cum . Ciim veroccrta ponderaiohus vedisopeobve- hemencem reiiftcntiam perfici ncquirenc.&aIia operapr?fticerunc. ncquaquamfinemagnamcchanicarum notitiam ex frequenciflimo pericia confici potcranc. non modoid inanuumaggrcdiinurminifteriojied Iigno. quibusin Pyramidibu? conftruendis vfi lunt ^gy ptijj citatus Herodotus in Eutcrpe fusc deicribit quas breuirari ftudens. 'i. Cerce quicquid Archimcdes mirabilium in nauibus a lictore iul mouendis p: sftititjid Arciiimeie? . Ex quibus luculenter patetj veteres non tantum exadiillmam ha.buiflc tur? notitiam machinarum. vtipie videnstam inuiicaca. Veldum pondus eleuare volumus. quofadofradioncm cofir fequinaturalitericimus. Scribic Herodocusab i£gyptijsinregrum templumex rupe excifum .ERECTIONE OBELISCORVM. Seddicet forranaliquisjVetcrcs fimilia opcrainfinitahominummul* tjtudinefeapphcante perfeciiTe. 2 CAP. tempiumex ^"^^^' dentibus/use rradicain Clio. die maximoexperimer)cofretos.ad quas iimilia prsilandajVeliilunDinatiilimumjperitiiiimumquehocfiEculumArQuis non mi•' retur ColumnamillamaSciniramide.j.uaadmiratione.nJi Suppono Secundo.de p. abyEgypnjseumhaufillcadco clarum eft. Verba_» AuthorisfunCjfurpeniushsferir. quod dicinuilarationepoteit? aut dcbccj . veu:\s multiplicacionem) vel pcr iJla cochlcas.aucrotulai. quibusin cam inaudicisopcribus crigcndis vtebanfed & ambidonc operum mirabiJjum eosincicante. quorum cultura in ea dtinde apud poUerosa^ilimatione fueric.tus• ^„^^„^^„. vc eius . Labirinthum ^gypcium) aitjtanta architeolura eonftru^ura fuiiTe.nos ad tantamingenijinduftriam hiice feculisnecdum pertigiiTe. Pyramidum non mulco ajdificacarum eredionemjin admiradonem totampoftericatem merico traxiiTe.Iibcns omitro. & per Nilum dedudlumj eretflum fuiiTe Heliopoli.&in Babylone ere^am .ioIiilliinnotefcere poteii:. vc mulciplicatio iTiMJntudinem hominum. . velferro fubaclooperationem mechanicam pcrficimus.. Quxcamen-» lirrr chitedtolque nobilillimos in dclperationem conijcianc. Obeliexperi- fcorum quoq. H„i. & humanoingenio maiora)?«/i.nouas excogiraire5ira vcaufimdicere. Nam 5 & turrim Babylonicaminachin3niunr. &:conuerlanone didi-ciiTe. 1 5 i.

Obelilcu Rameiieum viginti mille hominum ope eredumj id non ira intelligendum eile exiflN ied quod nfieiTi) quod omnes vna huic Obelifco crigendo fe applicuennc tothomincspartimineoex venisrupium excindendo. quem RegcNedanabocx rupc Thcbaicacxcirum Alexandrii Aacuit. genioie excogitatarum fubfidio. Quod vcro Plinius dicat. In Pyramidum ingentibus faxis crigendis Herodotus cft) fiiSnicst?"^^' hocingeniocosproceifiiiefcribit: Machinam ligneam biTurcatam adhii excra_> bebant.c fuic j Primo profundiflimam.diuerfis temporibus. Tcfteaw princtpio talem effecifent. Arabes inftrumentisrotaium multiplicationeinftrudisjchordilqueexaltatasfuiiTo. anjolfehavtur. loitdfm machinxcratityfecundummachina. Hoc perado .CAP. fttn autim cxttuEla i<ec } Pyyafnis. quibus mulcitudo veluti in parces varias perfuncschordalqucjoperi proporcionatas dillribufa. partim in eodertL•» j cffigiandojatqueadconftitutumlocum promouendo. bSos*?x. alteri tfiachw£ t^riponehatur. funcs complicabat incerprctor. vt pondus lapidum Obelifci pondcrc duplo maius cflec. In hac folia verius fiumiiie. cui trochlea in fuperiori parte anncxa. ex humo in primutn oratncm graduum leuantes . modo exaltatas dimiccebar. DE ORIGINB cumapplicatio vcl maximi Obeliicierigendiimmediata. qua cumnaui impochitcdtus fuit Satyrus. ita vc cot ciienc machinafjquocgradus Pyramidum. quae fub ipfo Obelifco initium diiccretjad ipfum vlque NiJum cfTccerunt. &locis occupati fuerint. niii perirrochiumin axc^ inuerium j quorum multiplicacione potenda machinatrix in infinitunu quaii augcbatur. machinarum in. ah hoc or- oiim dewde m alierum ordinem trah(haiur juper altera ntaihmam 7\lam faxum dinesgraduum. Quae deinde aquis Nili lepletaj non ram foflaffi) quam flumcn ingcns refc' rebat. aitollchant yelt^uos Upidts briuibus macmtuse njhi fuper hunc grAfaEliS. dum lapis erat. timiicim" iransfcr. .immenii ponderfs molcs nunc artra*5las exaltabac. cuitborum lon- iicum Alcxandriam deporrarent.in fpeciftn ligno ^raduum tjuas qutaem Scaias .acQemumineo eriProbabile iraque^ gendo. (^uidam arulas notant. navcs . vbi iicde Pyramide Chcopisdilcurrit. vixcentum homincsadmitcacjimomultitudotanta potiusaIteriimpedimencoforer. vti refcrt Pliiiius Porro Obclifci ^ : Pcoloma:us Philadelphus So.quam fubfidio. quod & Herodotus aflerit.di. tefle Callixcno Phcrnice apud Pliniura> duasnauesampliinmas ordinabanr. 8S LIBER . Pcradaitaquefuitcentarum molium eredlio. Verunijaudiamus ipfaHerodoti verbalibro2. ha. tjud in ipfo pnmo gradu i iiahat . ego applicabaturjergaton Pyramidis alia machina vcrobafin eui alterum chorda^extremum circumplicabaturj'qua: machina hominum aucanimaliumope circomdu<^a. EftautcmErgaton nihilaliud. ArS""^ Ratio vcro. faxum paulatim in ilatucum locum po- nebat priorem verobifurcacammachinam Iigneam fingulisPyramidum gradibusadmoucbanr5& iicgradaum opus perficiebanc.quas&:lapidibusin tantumonerabant. pyramidum eosErgatis&Trochleismaxime vfosfuiiTej quodArabum hiftoriaannuere vidctur. (juiecum Tfna (juoties ^faci' lisadffrendufn effer^fyefisferebant ad finrulosordines.

vcsfirmiterconnexasiubipfumObelircumexcremiracibus trinque pendcntem retnis fubigebant. Quodiitamcn necellitasica rcquirerct. x. Arbor principalis pra:teralia?.& AiriiriianoMarccllino. remis inilruda. <iAlexandri£.quibus velaobccndebantur. quiE in huncdiem du. fiue rupes naciua erac deinde tandem Obelircum.Schemarirmi i.obdifcus"'** ncc Obeliicum pendencemexciperent. hlxc Plinius.PxfSlauf' famin NilLim. ftramine iartisjcontraomnem violentiammunitQm. ergacorum.^nroTmls vedus tuiCjCrates eracextrabibus.quamhicIconirmo i. Verum ad dioiorum confirmacionem adducamus verba PJinij lib. cuhttorum Pic. Obelifcurri Chamulcis. mirabiiior ad Oftiam lubfiilir> vbi a Claudio Caij iuccefTore lubmerfa deiuiem^^ in porcus fundamencum cefliic rurri fuperexilrucla.iiue Cy. c. fuis in ripis v- Subav5lis vcro hoc ingenio inha Obelifcum nauibQS. mc^mtifiatult <vnum i o."»^ '^^'- cendiG tandcin. flatuendoijue multo. tre- "''^"'"^''•^'• cencis.nauespaulatim lapidum exoneracionealleuiabanc. eius pcracoris. Au^uftiCasfarisnauisjqucimajor eiusObelifcusadue<rcusfueraCjCuni rci mcmoriam aiTeruarerur in- '^='''>. Excepcum vero hoc pado per ioC. Tiium .do. 9 .hic interiertopatec. qua Caius Caliguia_) incendioper! fuum illum Nuncorij aduexerat. fceno . SimiliinduftriShauddubic a majoribus pertraditionemaccepta^reliquiexpoirehs in magnis molibus cransferendis vfi funt.^^''"' opiis fuit '' ^^' lom£V'j'Thdadelphwii (juem exciderat ^eElahis 7(cx puruw.neicio quocaibjperijt:. Navis vero.quamitt excindendo.ET ERECTIONE OBELISCORVM. in ^A Satyro cy^rchiieclo altqtti deueUum tradunt Ohelifcui73 e rate j j ^allixenus Phxnice perducia <T[fjue ad iacentem ^ilo ^auej^ue dsdo^ in latitiidmem painlaa. quo maxima eiTec Nili in ^gypto .quaRameli?usObeIircus aConftantino Imperacore ad. njaii^fnue deuehendo. tantscratcraifititijVtduoeum homines ample(X\ nonpoiTenc. trochlearumque-? 5 natumioai '^'^"=''"'• i opterigebantjdequibusomnibuscxaolius traclancem confule Oedipum.l(ntis eodem.^^^ ^^'"' rati ica Succonius m vita Clauaij) & PJinius citaco loco.fig.^^^^ orc "•iionis inundacioj aquisenim tcrras altiusfupcreininenre. cjus vnquam in mnri viiLj '* func.^^--^<^-^:• gurai. poUeaegeiiis latales in terctilisalleuiatai naues excepijje onus flatutum. cxtraalueum Nili in qucmcumque^gypnpianiorislocum onusdeporcare. trabibus.ex qua iacilecocius machinationis rarionem percipies.cxtitir. Obeliicis AlexandriS Romam aduehendis vfi ilntlmperacoresRomanorum. 8 CAP.pUcemwenfurampondertsofierataSi ita rent fuhi•' QotUfcum pendentem exirer}iita.acdeinde Alexandriara deducerentj quemadmodum cx fi. Nonnulli volunt Obelikos ad conta. Quibus vero nauibus.&arboribus ingencibus conipacla. tefte Marcellino. lindris impoiicum) in locum eredtionis deuokiebanc in quo poiito primo iolido fundamenco) quod vc plurimum iaxum. 3 6 .'f pide adrattonem geminatisper dv.tthus fuis inrtpis''virinque '.nihiliacilmserar5quam ""f^' addtiti. alijfque iorms. pedaUhus ex eodem lat. Pliniusj ceumiraculiinitarPuceoIisin perpeciiam & Amniianus MarceliinLis 5 refe5^'?"'^'«!'^ - runc. Tyberma » Navis vero.exhibemus. tabulifque ligneiSjlana. omnibus. quantumex adis Conftanrij imhi/iorijs pcrcipere licuit. ^ Exctfcs autem fex monte arttfcem donatitw (juwcjuaginta. fticucoslocostranslatos eiTe eotempore. i. Verumnauisrormam.

.

'~vtad noctttrnos ignescurfum nauigia dirigerent. qud tnagnus Ohcltpus ex Aegypto fuerat aduectus congejliffue pilis jtipra pofuit altiffimam turrim in exem~ . mirahiltorem turrtbus PuteoUno expuluere adifcatis perduBam Hofliam.EREGTIONE OBELISCORVM. Ammianus vnius. ohiter Tuteolano puluere. Qui<icniq)rationcmin ObclifcisaSixto V.itahabcc: Dmus Claudius aliquot per annos €> 5 6. portus i gratia merftt. inquit) circumdHEto dextra.cju^Obelircumillumiuum Auguftusin Vrbem muexic.-'^•^ . omiuhus . conftruxiiTei verififuiiTc aucem ex co genere nauium. deinde igneconfumpcapauloantc didum deca vcro. Atquc hiEC funt.aue tujjit '^* ^^'•"^ ''*• ruifum in martcertum efi. & eas otniies maxim? cumCdam^ acprodigiofe magnicudinis fuiiTe ccftancuri & dcnaue quidem. ijuam ejuo flahiUusfundarety nauem antedemerfc. qua £aius C^far . C.'i[£funt. hicexhibemus.-rftliJDr•: il " & LI* . PuceolismiracuIigratiaNaualibusperpccuis dicata. cjti^e^vnquAyn inmari i. qaa r. lonoitudo fpatium latere Uuo. importanerai. X. i : ^" fU£ tn naut. Centum 'viginti mdiia modtorum len^ thprd Saburraeifuere. ^ ". & a Mercatoj Bargxo. vt fic icries&: ofdo interpretationis noftr«roIidiorifunda- . plum yllexandrini phari. quam ab Am- inianoMarccllinofupra defcriptam. qua: de Obcliicorum hiftoria pr^mitrenda duxi . Libro vero . ti 91 CAP. Qu^conexiiruxit icntiuHtrelationiSuetonijin yicaClaudij. ali jfquc fuie defcriptas conrulat. qua Caius CaligulafuumObehrcunnu! Romam cranfLiexit) hxc intcr alia refert Plinius cytlhies admiratioms funt.isDominiciFoncan«Archiccdlimachinas adhibitas. quas Ratcs. cjux ex Aegypto Caij Princtpis tum»quatuorqHetrtincosUpidiseiHfdem nihil adwfrabilius Ohdifcum in Z^aticano Ctrco fiatUf fujimendum eum additxit .j.adueElt^ue. Ad qua- rumnormamConftantiumCaiiarem fuam mileefti illam nauem . ercdisobfcruacam dcfidcrat. ihi namque demerfa efl magna ex parre Hofiienfis portus Claudto IPrincipe. acrielegantiifime inciias. {lue Crates vocantjdicliAuthores expreflisverbis indicant. mento nicacur. Portum. TriumiraquenauiumjquibusObehrciex^gypto inVrbcm porcameminerunt Authorcs. cum trihus molthustturrium ohtinuit allitudiiifjW ea ex/dijicatis. fimfiracjtfe hrachio HoHu ad introitum projundo iam folo mole ohieEla.ciuarum Plinius.-^«^' " .

nohU fro tngenij Apparatus ad Hieroglyphicam Incerpre- R AE Obeltfiis. DE INSTITVTIONE OBELISCI PAMPHILII LIBER tacionem. CA- . I L O. eju<e wtt ad hoc audendum meah tneunte <ttate infiimulaun. quid fcrrc recuiani: human* defuerinty aderic diuina bonitas. F difficultaie in eil.pi LIBER II. fed prohD EVAlimmortaUm. nucleum. aElum modo. profeqt4enteSi 'vene" Mur. ^ . medullam(jue l^ttniem pari Difficultss iiuius opcris. IJhi rvires Quid noftri valeant humeri. hono "B^m itajue 'vUerioribus fverborum ambagihus cum D EO au^ictmur. ad id perficiendum refeSlist . ordints ratione fic poHulantc. refiat I corumque Ereliorihiu (^ materid pr^cedenti Ithro f^tus forfin qua par erat. periclitavdum.^ paucist attdendum non adeo rohufUs munimur. tentanda l <juania nohts htc adita (^nam immenfus rerum recondttarum Oceanus nolis piper^ndus \ cum ijuot monfiriSi ^ portentis confiigendum ! prctfertm dum in im" menfo illo defirtopfritinera incognitaper inacce^os antit^uitatis calles.per aJperoStdiffi^ cileSy^ praruptis fcopulisformidandos ijf^ €5 h^rentesyducihus j itinerum. eoncefuram confdo. 'virihtts. pc (" gratiam i/r quod eius opefieri tojfe cogitAui . inuolucra n/tdo^rind fub diBorum Oheliporum vduti cortice . Sed maBe animo in tanta caligine alijuid.

in\i£gy- ptum comeauitjvbiMefraim Chami iecundo genitus fiUusJQnge lateqj dominabatur qui & ipie cum rerum curioilirimusicrucacor. cefte Eufebio Tautum. quod diiputacorem iniignem dcnotac PhcEiiices. excumque curioiiilimus rcrum omniurru. vt traditas a prim<Euis cultasad pofterosconiignareti mundi Patriarchis difciplinai cxcoleret. vtejus ope fulciretur . qu« deindc lcalia diCkaiuk. ^'^• iiliarius eiufdem fupremus. & Narura: myfteria illi propalare populo.i veio^ &c luminc iiirellcd:ustanto cum. JHadoresy DEVSvero adhumanumgcnus eiusope Nominanchunc Arabes i crudiendii m. ""' ipfe nouasfamilixfu? Coloniasfundaturus.. Erat enim vir acetrimi ingenijjlubtilitacis admiranda:. inil:icucis.un.variamundiJocaperagrAWJf. > qu^humanoingeniocomprchendipoterantfcrucator eiTet vc ac. ipfc ingcntiauricopia conlpar3ta. DEVM latcgit.cumNoemi.diiciplinisinftru61:us.numanogeneremimmcnlumj NOsir itaiiam con.eiTet ammunQq. quanto Sol ilejlas iuperarec : adeoquc merito felix cenfendus fit Princeps ille. i.&experienciacoiifirmaretiCL^ riofitarereruminueftigandaruminftimulacus. primo Hieroglyfhtcorum inflitutore^ eorumquefabrica.ui/frtam difciplinarumfuppelledlilcm vario viu.quigrandia. 93 '•^ C Nno circitcr V .boc vnicum lib. Ortis icaquein Hefperio regno. Grxci HermeremTriimePifiumvocant. 7. qui magna > & grandia dum vulr. quem fciebac &fuperftitionibusaddnil:iilimum capajEeiroquemquein variosabufus ea j&didlorum iacramencorum inhaud dubie tradudlurum cognoice- . Canaan prodijt doinoperitodediire videbatur. Deorum. musjiiue lanus interindigenasiurgijsjbeilifq. >£gyptij vero ThcthcoTruptej vcrius htath. omnibus Nacura: dotibus ornatiilimusi quemque Naturaadarcium. tot tamque alra diuinitatis.q. trecentcfimo fere poft diluuium. & ardua intcntum perpetuo haberer. &cientiaruma• canarimanda5nouarumque inuentionem rerum finxiile.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. Et quoniam ncquaquam confultum cfle videbat. tali^ MerCLir'US Tr cideadiungaiur. & naturac lcrutator indeieims.Scriba5& Con. Quiperpctua.&vulc. qui & animi magnitudine ipil par . opporcuiie /ane acddcbar. omnibusadmixacioni eflec. : i ad magna.&pocc/liinagnacnim. ^"usYhis. s'r(hicsiiftruflor. icienci. idrts ob Hebraeo i^ tha. quomodotantoidololatriar malo occurrere poiTct. hoceft. cx Srirpe virquidam.& ad manifeOam idoiolatriam dcgencrantcm comperiretj ferio iecum cogicauit..icardiW:ind€ &°sSaSie naiciquisno videt pHuicigiturMcira: RcgirociebacurIdris.inOccidentalc5 HJ'^' ooias '""^*'• mundi plagas conceifitilanigenis hiice^&hic focium feiungens adcantam breuirerum notitiam deuenici vc Numinisinftarhabirus.c.tumfiliorum)nepocumque conuerfadonej dc primaeui mundi ftacuj moribus. quicum iMefra: rcienciam a Patribus traditam varia iupcrftitione coinquinacam . Crelcenteinterimin Orienie.

im fi^iiram adapcauit. ied Sc do(5trinaIiunu. vti in Operis decurfu videbitur priorum anre^diluuium iniiaurator. QuibusrebusrampriEclaregcilisjCanrs apud omnes admirauoni ftilt. .red Numcn quoddain terras laplum rcueriEi iidorauerint illumjam Tautum.Thotli.cGrricibus. qui praetcr citata alio loco inter multa hiec habec. vtipapyro. DE INSTITVTIOXE fcibricarn. in varia omni icientia &pertcdarcrum nomundi loca pcragralle. facile alio rraEsierri in Regni prjEiudicium j autperdi nedo£trina afecradit^Tnemoriaelabereruri Saxa duriliima ? & pofle contraomncs temporum iniuriasegrcgie municain myftcriol. cuius in prxccdenuibus mencionem icci- mus.ingenio&periciarerum excellentiuni. iam ex prarccdcnnid ailcriinti ita bus oftenfum fuit) & Hebrari primo in libro intitulaco pti:''3Vo rr^a Domu. telledu conipicuis manifcfta)plebi ingeniofaque Charactefum architc(5lura inpolkros rraduceretur Saccriotumj hominumleled:iiIimorum. Ne tamcn ranuemolis arcanum loliiibi rdcruaiTe viJcrctur.Sacrificiorumque.Philoibphus.Magus. tida conipicu) floruifle.cun(5tisScripcorum jmonumentisceiebratiffimus. quibus arrium. hoceiltcmporibusAbrahami.Mediciis. & Nacurae iracxhibcbac.a aU iiftente nos fadurospollicemur. Atquehiceftprimusille Mercuriustermaximus. LIBER II. fclijique paimarum <:ompadosremporum edaciratcmcifugereminimepoiTe. &(]uicun(]ue ad culturru DEIpertincrenr)normampr£ercripfic>vthoc padotraditadodrina vniiormi inftituto in toto Regno peragcrecur.vteumnonhomiaem. vc iolislapicnctbub Hinc animum intcnditjad reconditiorumSymbolorum qua myftcriadiuinitacis. iiue jnuencor iiue meconfidenciusenarrata jaucprofaliis impiicaca diccre poilitj hoc 5 vnicumiupercft . hbros ex fiagili5&: corruptibili materia. vcomniaex omnigena Scriprorum doxflrina ? qu*e aileruimus. ingeniofummoa profanorunilcctione munira.velThoych5rnoclo Hvimanubin. . fymbolicarumquc. : cx metaili vero laminaconiedos.Mathematicus confumaciilimus. carenc i Sacrorum quoque. nuivc Marcorptha. : ui- vero& Idiodspra:tcradmirarioncm nihilaliud captuperuium rclinquerer. ' . lcientiarumque recondicarum normam a le prsfcripcam tradidic quos «Sc juramcnco adegit. noa vulgarium tantum DEVM vfqalibus literisylibrifqueexarandis inferuientium. i recondira^inquiiicionis indiguanccs. vc in ijs mirS quadam racioneaie inuencainiculptaqi a?[ernitaa iiftcrec.hoceft. a Verumjhequifpiam hiicuique prio ingenio confiiSa aut conieduris Hunc itaque Mcrcurium pofl: diluuium trecentis triginra circir r 5 annis. ne pri^ier fui Ordinis hominesjeandem vlli alreri corrimumfolis . Ec quoniam videbac. Theologus.94 fcebat. Primus Litcrarum. Quodhocloco Dei grat. confirmarentur ftabilirencurque.• Aielchtfedecl-. : ijuibus ad Regnum Spes eileC) inftituic ordincm.

& coecanci » Tnimegiilustamennofter aliusa Melchiredechoextidc.:p^«ajJ^ ji«s\Aj^ ^." >.)]^ (j^i^-^ji^ ^j»»>'*^J•'^ (jwWii^i vj^A-slaiXye i5-<. pax fttper eum . Meichifc.. docuit aiioaue ' homimhus ai 'viuendum neceljarmm doctrina di(p^^tae^. i^rchimiam . cjU£ de amuUtis. cuius vcrba in pr*e•• cedentibus alle^ata hic repetenda duxi /^.\ &a^ (_s**j t^ i^l^a. Hermes. Scientia. legemque (^ cultum diuinum^l^" cjutc» rationem politicam hene. (jui ^^^ ^^^ ^ " ipfe ex Adrtfnyfiue nomine Adris fuere infignitt. Magiatn . Aflrologtnm ^ tuum. 'Bentocles . . '" sm Sn cur. Adrts nomine <^ei . (3 )^>**'] CiV:*:?''•*^' 0'"<-" . hunc Melchiicdechum fuiiTe Trifmegiftum Scd nos alibi fuie huncerrorem refucauimus erii enim fuerint Synchroni . dum eum in >€gypto temporibus Abraham vixifle oftcnduntjd: iludia. Soctates Orator. c^saIa^ (ji^^^i? Jn diebus Ahraham fmt in Aegypto fiermes Trtfmegifius. nomwe. Scientiam ipiri- phylacterijs tractat.U*u5^ i^ejc.eciam A^a-^io e\' Latinis. ] ki^vj <§.)-^Jj_j t^y*'. (corrupte Empedocles Archdaus Phtlofophfis Plato Author Polinc^j Anflotdes deniq. eo quod ipfe primtts de omni erat. henteaue ''vittendi. inuencionefque eiuspra^alijs graphicc depingunt. ^^^ ItLis fenciunc.ET FABRIGA HiEP. icaAlkandi apud Gelaldinum libro de Sapiencibus^gypti .^^^ jtilX.JC». Saceidos ThargumBabylonicum eum vocatMinilirumcorani DEOexcclfo. . aejuo dein~ ) d e hau ferum fua Pythagorasy^ Sacerdos.hisverbis: ^7330171 fV^jf 7N^ 13 ijs. primus . Aia- . apotctcjmatum. quoniam Propheta.*'•^ J^) t^^J j. (yjp X^7'^y iH D£i \^ \^ *30 t DTP Et exclji. Cerce muiti putanc.M — ^i-o! j"*^^ C5^* ^^^k}\j —^. coniun• fuit AleUhiledech 7(ex Salem dedomo Canaan. difciplina tlluflres a/iri factum efi .OGLYPrliCORV. eii Idris fecundus > . lov^» «» £t ipfe ftttt reltotofus Sac(rdos iJtl excelfi. Vel vchoc loco pulchre docec Syriacum excmplar. L^ nmo^^n mo3nn nxi nrn^ j^iKm n^jriin inr no V^r mnpKn. ch izlib Tfiimc. ' Et rvntts Quamuis Aurhor prsdi<5lus hunc confundac cum Mclchiredecho Re- geSalem. Arabescerc^ mc. tpfe docutt Philojophus artem metaUorum. nio D'^:iK7 nijny DmK idVi m^:: ^nn nin^ pri3 nvni D'^jkV ^ 95• C^P. ijt omnes fcienttA eum cvocarentur Adns..>. ^ ijuid EtegreOus efi de domo Canaan Z^tr Ipfe magttde faptemi£ . ouierextt fchoUs inuenit litteras " fj^fathimaticoi ^ientiitStipp trddtdu homimhus temporum Qrdmem.M.

- autvf AfjOKTi? &> ThtA'^>it:cny . quam Melra filius Chami Sarurnus^gyptiIunior. Regemque ibidcnL* Chronicon Alexandrinum aiTenchis vcrbis. aj. iiue Hcfmcte ance •' i 1 VT JrL II Noemodit-tumintelligidebec. /«» Aeoyptiim DE07hauto. vt eum acu tetigiiTc videatur. QuodveroOiiris nuUus aliusincelligi poific. >. Quas omnia confirmanturalamblichojibro de myfterijs yEgyptioruiTL vciniradocebitur. <-oolunt. ^uihus 'vit^hommum confuleretur. l. BlbliuiH) vbl ilC dicitur: samhcn^atort '>() it. Dsedors' ». (^ OiVya S^KCVHna.primus Rex^gypci. 'uerha w ordinem redegipe.& Pharao'.I. ^ tX^ocv ch >]» h« y^t^' ptoe$tya.dum de Oiirilo(]uitur. Porro S>c jno migraiTe.r:t^p^j-f^.ccos docutt T/frhorum interpretationem. ^-^ i^xiihTihTniu^tyOi «'$ "^^.id vel dc Hcnoch.> ) E^uni wi iTWA/oi «to Teji^KCVS' nv. '^ multu indidiffe rehM non)tna.qucm fupra cx Orientalium traditioneldrin^iiueHermerem primum fuiils? ortendimus. . DE ERECTIONE scribTMeirc juiiiorisj Fuifleautem tempore ifidis & Oiiridis. MeTOWi oi :?. LIBER cuius 11. 'vocum harmontas adinuenit . Kffj SacrorumCharaderum inuenrorem.\ime ""! folitum Mxc Diodorus. . interpretcin appellaruntj jiflrorum curfm fuit. ^" perMcframuthiiinHorus filiusOiiridis&Iiidis^Mercurium quoqueSaturno. i. &( ? ingcnij fummi hunc Mcrcurium in Icaliam priMachemaricumj . p5 Alagiflcrlo^Jcir.) omnia eutn eo comfriUnicare)CiufciueConfdioma.cces acutam ah icflatei grauem ah hyemcy mediam 'z^cre fumens. neruutnum cl ordarum fiar trium aftrti temperum repertorem tradunt: Tresenim ififlituu 'Z. dem(jue Ofindem hoc 'vtentem Sacro Scriptore ( in Graeco eft he^^etm m^ tfj?.vx.m<mv tyi» l^'lyi7^ot'iaii)m ^-- nicum. Hunc enim primttm . Ibienim. Veniens autemSaturnus in Aujhi ?{egir . hoc efi.-\'^^^>^&» / G-tb : /^- . verba eiusadducimus: Mercurij invcDta. adcorporacurdKda aSl/edica artu Ljra infnpcr ex - . 7^. vel dt-> fuis dialogis Quod vero ipie Mercurius in Mercuno.ira liquidis verbis defcribir.fuilje (juoaueltterarum tnuentorew " iniiituijfeijue (juohonore ^ auihufaue Sacrii colerehtur TJij . . iiueMefraim in ^gypto fucceililTe pulchre docet Sanchoniacon apud Phiionem .& chronicen inde in -^gyptum fuiiTe) cxpreffe •jK 75s 11/«*.. }(^!?'. ^jt^ ibidem tpfum 7{eue>v conilttuendc. Diodorus cxpreiTe inon- ilrac) vtiupraoftendimus. njt repertorem rerum plurimarum .».> aViA^aj ai>w .• Le- . numerorumque .fiue Thoth( quem & Mercurium diciinus ). inrcripcionelfidis Scpulchro incilahis verbis E(^o ] jis fnra Tsjo^iua ronn^ 'lieiionu (aaCta ub Hermetr. Hic Cr. gii]atorcir!. quxcunque deHermete i Thfmegifto priefaii iumus. . <-unde tpfum hcrme}i. . In primii Oljfruator paUfird: .iIue MefriE Satumi & Scrjbaiii) & Coniiliarmm egir. on c^uiSiv-vTia \ ^ .CAP.l loquatur de alio quodarrL» ic. c.vna Mer- curium eius Confiliarium dcfcribichis verbislib. ' ^>^^ /'. PorroDiodorus. Alercuuum ^«o^j maxtme emnium honorihus ah eo affecittm. i.Ta )<^.iVSiaVb^ Tac^-mi e-r.

dicehamaue eum fYdinunciaret.ati^uein Aegy'. '^ uy '. rius autem. regnabat apud Aegyptios Mefrem tx Chatni. ^^^ > '/{(^nauit tres ejje. vel hinc pacet. Mircnrjuji' seiounsdi- in Vaticano exemplari reperij fed Seibiirin eiTe voca. ' £9 :) . m/eluti internuncius re- ferreti attrum<^ue fubminiiiraret. ^^ ^ ^^ l^m^ •-. Cum enimCham OiirisiicdiilusjMercuriusaucem exStirpcChami oriundusfitj non inconin lingua grue Sefoiiris. •^ Ec^uS 1>^/. loflrin fuiiTe. • «f£M}Aio TB ^ ««'9« "^Ta Alyj^niiuuv . tentias .{p. ''. '^-. quem &:Nachor vocac.(n»'n^y'Ai(piKyi<. %\t iiiiii EpfiSi «ii-n}V ^ >«77) duf» ihi degeret. a quo caeteri nome« defumprcrinr. auaperhonortficeefl excepCMy qui pumfe contulii ad Jeextoilens fuper omnesy aureaa iioia indutns philofophahatur Aiathematictti.^ (<6•£^ 7 tcdu "i^^Ti^mniii c* |S/^A9£<vsTora Ayt^sJoJHfftoini ojj~ ~ c* -^ aJh^i iv fi n'5A{firt.quod hic Seforis fuericcempore MiiriE. *9^».'«. fed ciim apud jratres fuos ma'^ VirOptfex mirabibsy apud : Aegyptios.to) ^. aureum Deum »*»- citantes. quem trccenciscirciterannis poft Certeminimc huncSeMoien potentiii>glorici.^ a^ferebati wijfabtlisf Opijich D I njniim T>eit<xiem duebat ohtdab AegyptijsTer maximus diEius vocet Chronicum \ Quomodo autem eum Sefoftrio* ftiit. dici potuir.m^ tQ^ isfi» . Chamoorittndarn. genere natus. cui fattsfunBo Aegyptij Mercftrium fujfccerunt.)<egiC'5 ^^^^- fcv ^ if^^^f «'•// ^» . •nt ijui jtttura Deo oracula. Mercuvti fupra o/lcnium fuit. inodoproScriba.^ '. /^» iiK^iViJ(itj (/.FABRICA HTEROGLYPHICORVM.donectandeni eum non Scfolinn .mereddidit.^ maximas pp- ponbits aptid Ae-ypdos piUKus ex jamtlta megifhis. Mercurto in Aegyptum '^eniente. &Coniiliariociusacceptusfuic. diuanxium. illtfijue Deum Mercurium .regnaun £^44.<^uiannos 39. nomcn . conuafato wgenti auri pondtre Italiam reii(juit.cjui tnuenit *^^^^'^]"lZ^ft^iil^ aurt in Occidenteteiujijue confltindirattonem . refponfa de futuris. Polltnortemlouh.<6 ? Aty/nilcuV nn 6x ^ CAP.n. fumma rnagnificeutia imperanit. ac filium Ofiridis iignificac. opunt largitorem appellabanr. aperte his verbis ex Manethone docctEuicbiusinSozomenis: E* tmv Mai-eGa w 2i/3c#vMiv .i'Jnu.5!' /25( Ju.re-r rumque geftarum glona maximu viguifll*. adnnrdnde ' Cham Sejoflris.(*7 *«5. quod idem ^gyptia. Trifmcgiftum appelJat his verbis: » ^- quem apertis verbis Mercuriuin. Vidccur hunc poftei confunderc Chronicu ^ll^" ^" filio didum cum Scioftrijhoc cft Ofiridis.l"^J^l'. /usm . Hunc vero Sacrarum literarunijiiuehierogl)'phicaruin Authorem .cbcoci^^ tum. •^ui*. nunc pro ipfo Oiiri. & primum ytgypciPharaonem.perplexumq. 3« ^ M*ne:h.£ Htrmes m Jtalia Mercoriui triginta jutnque anrttSy lum gna tnuidtAflagrAret. TSlatura enim erat pertngenicjus adorarunt ergo eum Aegyptij. idefi:)germeii Ofiris. nominct. L•w \9/3<7)^ Ai. /juibus mttlta pr£dicehat euentura. jam pro filio cius. @r hicfuit HermesTrifr tcmhilis doiinns -'.

kt„u.PhiIoiophus. giilatorem) . Sic AraedBeiLj ' rofeph A'ttCelaidinuin. de cfuikis nos examinare . Inquirenti igitur de Maxime2{ext de on^nthus rehus .Rex. cft : Et gtnjttts laredo J^eioch. lofeph Alriphailapud Gelaldi- num hoc . cnim Amed bcn . i Clareicaquc ex cuni) Hermctem Trifmegiftum alium noiu quemdiximus ipolldiluuium priinum in ^gypco LcCharadcrum^gypriorum. Tautum praecerea. genere Sehennua Heliopo- Domino meo Salutem.„.i/ pS LIBER yiftSxu II. ijJS^^j ^jMA^i• ^Pj ^j^A tpje efi » oj^ : t t J-lfj. ^ ^- iu'er^ui ^$ •^9^< 4:>^^a»n7frcu ' "' eg^^B^ipeptTeif^^is-K Eg^i. (gr Scriha Sacrorum c^foypti adjtorum. ^ rumJegyptioruM. VmU Dowine mi (%» Exhircepatecprimumantediluuium Hcrmetem teras& tionii artcs in faxis iniculpfeht. .7.?7. Chald^orum ) pnma-um gentium do- ^trmam e. i Jonc tradit 65 I • Oux tocidcm ^n^^ pcne vcrbis cxPhi- I 1 liD. C. his vcrbis '* pnrn'!ioiam CK » r ^J^cuvf ctmieJat « ?^. Sapittitia Phcenicum wfignts primus rehgioKem Deorutn ah igrKiranf. DE INSTITVTIONB rSt J^cmiTrift-S 'mfi.&in manifeftamidololatriam vergenremj emcndaram s. ijs quA mundo euentura funt . fuicenim Propheta. . hunc vidclicet noftrum. . qui a primo Hcrmcte tradica. '*** /Z""' juxtarcientiiEnormam ordinaiTejexprcflis verbjsexSanchoniachonisSciptoris Phcenicij vetuftiiTimi fraemcntis Philo Biblius doccc.iiuc Thoih. 'Xjis ^os oporict dtjjerere. fKantjeflahuntur qu£ didtci exUhns Sacris Scriptis proauo Hermete Trijmegifio. &ca?tera_») quajruseex Arabumdo«Srina £tiit dtehui lo. X?i jj« — fol.•: .CAP. qui Chaldieam5 & Phocniciamincolcbantjin vera Religioncinftruclumj yigypciorumfabulofam dodrinam. Et paulo poft Ahraham futt in Aegypto Hermes ipfe Adris fecundtis : &z ipie Trif- incginus. Euang.»§e?=w «^'^ f*« /. in di?uitat€m ^ . qui ttmpore Pcolomai PhtUdelpht Archtfaccrdos Idolorum ^ ^ ^ Jii 9^'^•^4'' fd AegyptOi oraculodoclus fcriptorum.a Chyd. qua? fuiiTc pulchre conibnant cum) quiliArabum tradi- dicuntcnim Henoch pnmum fuiireMercuriumTrifmegiiKim literarum &artiuminucncorem Secundumautem fuiiTe poft diluuiujn. in Itkro Sothiositci fcnhtt 7(jgi ynagno Ptolomico Philadelpho rL>enerando Alanethon \ Archifacerdos . ^ TautUS autem .de prjeparat. I . deinde } pofteritati tradideric. ^ dfaleElo interpnia^ ttutiipo^ Catadyfmum ex facra Unguam Cjracam Uteris hieroglyphicts. .< fcientificam rtduxit. . faxiique inlculpta_» jnyfteria artium noua hieroglyphicx literaruri inuentione vclata./t{f v<x^>)V iuweie^a* «'.')im'ii$6ivnviyV7iup^t <«»»?>»{ ¥. Itta pojuit easin Uhris Agathodaemon Jecundus Hermes pater Tat in adytis templo' (jut (juas pronunciamt j PhiUdelpho7{egi fecundo Ptolow^o. citauimus. ijuem Thoth Aegyptij appellant.torum (forfanChafdjcorumj fiue doElrin. imagtnum lacentium in infculptorum Dialeilo in terra Sjradica Sacrt/ijt*e Itteris Thoythprimo Hermete. Hermes ipfe Jdri. hieroglyphicorumquc primura ciratis parcti . t/t<$[9or ilgpc ^x Scnptti A4anethon/s funt in^ in--^ Sthcnnit^.aut Mercurium apiimis Mundi Patriarchis.

de Oiiri. cuius filia in marrimonium celiit iofcpho Hic tefte cS'Se-^' Rab. tcsfummo /ludio traduie duclnnsincumbenceseam nontantum propagarunc.hincpian6lus ^:lamenta.hincfabula. DrucorumcuItuSjiacriiiciorumndiculcEcerimoniX) qu£E ab Hermetcprius ad diuinicatis myileriainftitutx cmnrjcx q\^ tanquam ex equo quodaiTL. pr«cer Sacerdocalis Ordinis ho. CAP. Faclumque eft.D"lp^ DHSD "7^1 Philofophus majinus. /y .^^.FABRICA HiEROGLYPHiCORVM. vir Sapientia: magnae. ' ctdtusSo par hvs':^ D2n Kim ". POftquatn itaque Hermes de humano generebcne meritus. & NacuriE arcanis prodigiola ^^"(^[^"fmc t tradica. ciii omnc ahud ? quanij Sacerdocum crum ? . ^ detemfore durauit. HmcCenmoniarumcukus prorfus ridiculus. ^^""^'"' Saccrdotes earum peritos> in maiori Sicenim & difciplinas. Vnde mox Dcorum mytnologia.^!!^' fuam fixerant PhilofophiaC) <5c Sacris difciplinis \x\\cz deditus acquc hic iicraru.Mefram & vci filium ciusMeframuthi/ininSacromdiiciplinisirabuiiicC} eos quo- qucadillas inObelifcis infculpendas raiionem myfticam docuiiTec. i \ : mDyn. ts: litcrarum Pra?ies : &5 . tr^fesltieraruw.-''^'. acftimarione & precio. quodprxfiguracumerarjperiuadebant.T. iildc. Poftericam admirabilidodrinainftimulatij eam nullo non temporevclud vnicumpatrimoniuni) opimamque hieredicatem acceptam proinoucrunr. fuprafufe probatume/lj ab hisinuenrumprimoad poilerospropagatum eft.. Fuic autem Heliopolis proprie SedesSacerdocuir)) &: vnica hieroglyphicx SapienriiEpaliclira > qua: afucceiTorjbus propagafafuic. De propagaticne doHrinae hiero^lyfhica. Ty- . pp inuentoremj Sacerdorcni) Rcgerri) Prophetam. fed &ipii fundamenfo jacto iuperftruentes.. vlque ad Puripharem Sacerdotem Heliopolis. Sacerdocallercnc &: ne Diuinum inuentes &Prophcca:vocicarcncur.diuiniraci proximi tum apra^deceiroribus traditum pluribus) ijfque vilibus hominibus inno : sscerOtes ^^^'. quam eiTet . nemini comunicari debcrc . artium & Scientiarum primuminftitutorcmi quod probareincendimus. forent j Symbola ab lu• Hermete de diuinis myfterjjs. 2. Eliezerfuit vnus e Sacerdotibus >€gypti qui in Hehopoli redeiTL) '. Horo. vc quicunque infignem harii rerum notidam omnibus admirationi eiTent) abHcrmete Hermctes . c quo V ilia II. Vcrum^vt fieri poft eum vfquead iolet)dum inanisgloriie cupidiores. Verba Hliezer funt. & futurosconfidebanc.ra"ramdo- inines>ingenio iingularijadcoqi Regnoaptos. . viigu. in jlla maniicltam fadita in perihtione deduxerunt.'^^^^^^^ i fiienciobp- tefcereC) jurcjurando fefe obftrinxerunr. H.^'". cotum paulatim mundum infecerunc AcceUit curpe luTroiano quod a populo obcinebanr . Hinc Sacerdoapud omnes. alia & alia Syn bola_» myftica adHermeticamamufiim excogitarunr.

46.in Viculo Apin. magnos progreflbs Hinc ignis .ce tKur f ahomiijafiones ^efjptiorum leicrtfxemustn oculis eorum . dicit: Dya nnVV^nnx nny> . Bouisenini5aliorumque cultiim animalium anceMoicn cxtitiiTe.SrcJlarumque vanicaces» cjuorum omnium promotor actrrimus fuit Nachor. quamconcrarijslegibus.aliaquc quam plurima) qux iuiiliimc in f.CAP. vc vel iplae iacra? hcers huiurmodi iuperflitiones dcplorenr. vltimo. vtdeitruerec Moyles. non cancum fas noa cracillaoccidere. Ninus. pcijs.Hircum. Hebrsi morci per facrificia dciiinabant.rcd &occ!rorts eorum morce. venusSabaeoium feda.capjce Geneiis. ^ayptUcnimcum rummobonore Arierem5Bouem. prodicruncj faiiiumcjueeit. Hinc arietcs. & nc Hchrxi iis contaminarcntur. II. Oraculorum impiecaS) iimulacrorum)ido- Iqrumque fabrica.vitulos. maFtauertmus ea. Exodi paiet.aiitimmolare. maximo com- plorabant. &.di.- frarraTcgi. pleriqi mclioris notx Hebrsorum Magirtrij non alia de caufa pr^cepta illa in LeuiticoA DeuteronomioaMole deanimalibus 6i:cerimoniis. apenis ^^^^^^^^"f ^^x^^^^^occti vti cx 8. inilnuanfibusfeeorumopcrationiOusoccuIcecIcemo• nibus. qu^ ongincm luam habu]t. &cnosiu(c: hancZab^^orum/euSabaiorumfcdamin prima Oedipiparce profecuci famus. loo LiBER . coram eisylaptdiUs pnD^ £-cce 7 tios ohruent.ex quodaeStirpeChus fratrisMeirac. tium Stellarum culfus.hi-• VcJ vr latina ledio habct . in HircoPriapum. dcicnbit Cuius ideo verba adlongumadferam.bus Di)s ouiumabominantur.bi oitendimus. Qucmcultum nonid aliter. cap. •*Te?Tp'o' "e"nimTiiu anteMoicn in Aegypto viguit.terte Euiebio Pamphylojpuniebanc j Mortuaautem lu6tu planoluq-. vbi dum Pharaoniimmolationes. longe. lareque dominabantur. ad quem Leiloreiiu ^'emiccimus. Et ec. niiiad y^gyptiorum coniuetudines.*^ n^ nnn:) Pa/lores ^^'1^^ ^ fionne lapidabu>7t Hanc eandem ob caufam y£gyptij omnes Ae^"tio!u' qu. ^^1"*^^ ^"perftitjonis. quiin Chaldsam.in Arierequidem Hammone. DE INSTrTVTIONE TyphonejSerap'de. &c iecir.nmo Otdipi Tomoprorecuriiumus. hinc Aih"ologix.nullaidrationeficripoire ^^ J I relpondit his verbis I • . afi iion Up. qud colint Ai^ypt^ Onkelos:. Qua^ adeo vera funt. vc^igypcuspublicum fu aiiuionis seminarium. 5. Ac pnmo quidem prodijc iiidc fnmofa iUaZabiorum. facrihciain^gypcoiieri fuadencJ. i^nquam Numinum viua habiracula venerarentur. sedasabxc. Vel vcpulchie ' Thargum pn pn^ pj 'N1 fjos ^ p^m wnrDi pimmoUtterimus animal.^»^. &'^nKta vbi tum NembrocjChuii cranslata fiims. damnatarumque ariium Theatrum. 6cceremonijs prjitnndumceniuiti Rambam m ^^ore nehitchim /lue TDoBor PerpLrxoru>r. Sicenimp."*''"' dicicui". (juodip^rolunt f ipfis --vidfntihttii ^ .quos ^gyptij colebanc.Lun^. qua.&: leptem crran- iacrTficu ir. iiuelouem Ammonium. vtdiciturverr. & impieratcs virandas po/ica e/Te velint) vt al. ihim. ceremoniafcjue impias. 46.5obs. &:hircos. omnia iuse prolei^uitur RambaminDo^loreperpIexoiuin. vnde&Magiadiabolica. Qua? omnia pulchrc Sc erudke Rambam libro qui .

^lygreSiiAluijijtie fcras bffiiaSi quasdlt {[(•^ Htnc fiaremur.his verbis aiTcranc: Etaf auiem Alofcs ertidui*!.t. DEO offerrt dfheat tlloane peccata aocjtita ilra expiitnda ftnt. & ^ili- inltitucum SacrjE luerarAd y.. qtiod ipfi pro m Sacrincijs-noflris ofrer. 'vt contrano rittiy twptftatim eorum deleagnum prifcepit pafchalem fitje LeoneSiZJrfos. ^ cft htnc apudillud hominum genus prchthitus auoanefutt /umeTnort4m aurem maSfatiofiew mdxima pars fdclolatrarii ahorrAilla pata femper. qui Deimones colsh^nt . nn^ Va il nmnn "^ i2d ^d "^^' ^sV niKo i'y nynn DCu'ann V^x D'jyn nh-^Djs j:3 Dnn jion n.Hircos..^'el fignum Attetis frohihitum fuiffe maElare ouss pafiores ouium. qut locis.(ccpit riohis Dcns njt has trtumh^inrum (j)ecies(^A>ieteS:. ita ' fammo pacato floc hiibebant.1-'.<. tn omni Sapientia Ae':\p<torii.f lmman. ojrtnefaue hanc irrattofialium afitmauum jDcctem in Hinc hodternum Tfjcjue dtem in india rcperies hcmwes. hieroglyphicas quocjuc-tantoin precio. .r. lccundnm expo'naiy ^ii iniiS ^ 3 Ad 3 ^>2 Ji n^v'^" onuV '^ ^ rnc.• mante^ . ojferetis oUationem .iulli . /«7. Hoc {^ <xjlcera coir/edere. tjIi maximi fcceYHnr. " ahominatione ..' praii. V7em«ria hamm opimonum ex aniwis hominum Vr. pro njinhdiJlye. nunouam maclaVt erpo . mcdum fuerunt 6ccefactificahtmi'.mul- Ex quibus luciilenrer paiet) iam Sacras yigyptionim matione fuiiie. . (liiciplinas. fcut Et non facriiicabunt vltra iacnficia fua hoc Doemontlus itaappeliatis. o^VniD vn nV^i kV nvn ny nin ^uJn i<iicn nrVi 'ipnn '^'^ "'Vyn ij^o -^' "^^ ^h^ un niynn iVk *i5r nnQ''c. a. : hunc ex Sahxifnom. dicoffMei^uod f:os doctttt Lex clmina.^^. ^^ui<xMa^Jiv cT ^-/ \^^.^ ^}-. non (nium Hmc Aioyfes dicei. suxtd ilhid: Debohus. D^^iicncy o^hp}in''td na''iJ3 CAP. ^^^^ : ^iJ)iicrti^Aci tf' '( ruv ] <yj A'iyj'. Qaa: iis velipfum Moylen ^. efus hircorum.n Vn Et nunc (enfum (gr rationem niiiyrt 1'^£J13^ njniufcuiuftjue. Aegyptios Sydus .c . ^ ^ fmoiiem Onch^li. ^u£ opinio A^oyfis tiwpore iam lonce. (^ ejutdem in illis eiiam pecudes maEiari confueuerunt.FABRiCA HIEROGLYPHICORVM. vc toanteMoyrenfloruifle. Philo in vica Moyfis aliquanto fuiiusexplicat Tiui^iianti.'^oues. ] coluife. HehrtciintaBasreltno^uere<-voltinty n>t in Libro ^.(^pecitdtbus iKud. Utecfae in Orhe difjn( ) fa futr." dvd2 ^ i\n niVi D^yn miL^n imcy^ ji mym . delcretUY johirf) .9^ . ntmpe curandd funt optntoves lilce. n^^pnV ijiir ni^^ncK dd''k icn npanjni ncr\2n jninV •^3©'7 innpn"' •'lon n^Vjn ini::ci?"n icc'>< ncy^ijn rt-rt^e? ny ^"'ja-ip nx jniLrt nc^yQJSI ac:.sahomi}iationefnAp:ypiincxiiii> tum efl. re folent.£^ perextremum ipforHm co':trartui77. ^?{ ^ 6i '^i-j "^hnrwy fhi /ui-yahcui ^. remus. Daoo Tamtam habetur. Huc vfque Rambam.ffov ut /^^-^ $ /.aHod jormctm Hircorum hiojrent Hircos fxjnde ttiam Dxmenes Seirim LaiTeirim hcc (^.^ . *veluH moihi. acpropterea fed in (ummo rontemptu.-^.

ex <^i Jegyptiac^ Sapienti£ miracula ope- cumeniiib Sfremae.hil dixit. & AbrahaE. aut i omnes communi conlenfu teiiantur. quiipium Moyien Mercunum Triimegiftum. thi J^ /^/ /*. approharet. neque aatttlsiy accipitre.ctrkam . paulo ante lambJichus autem apertis verbis oftendic. ^utneros auidem .folis dmtnx amacoribM peritia .inc^uitjfiatim alijsaltunde pr^Bofuerunt parttm ex n^icints populis. quibusdoclrinailla iublimior infculpi entlolica. .harmonicamt rr. jiue per 'ijoces. euocati : uoHores. fuiiTe. <ju£ tum apud eosfiU in loonore. luculcnreF conilac. ^'^ff^^f fi^^ ^^ '^^^^ ^^^ '^^^^'^^^ ^'''^'^^"^ op-*"^ p^''^^'JP' ac myfitcis antmalium SymboUs legis 'z^itie in 5. iuxta hanc hiereglyphic^ dcElrin^ confuetudtnem multa fttbtropicis. moialis pr^cepta occulte : tradidiJfe. Moyferjf aic. fue contemplatiua}f7. videlicec afcmporibus Miira^. notis antmalium. vc . 'Zjenerantur pro Ts^umifvtctnis <-vero locii aliatf» mjeroencycltam doElrinam Gr^ci docebant de coeleflihm ChaU<eoram Scientiam ex riorttm literoi'. : Saccrdotalis Ordoj & liceraram tam vulgarium. neque credendum <V€ri Cleniens cameiu " Moyfen potentem opere (^" Jermone. inflrumentatjue promefitem fe modis <i/arijs accepit ah Aegyptijs cant. Ab hocenim &nomcnPnaraonum. aut fecit. locis fccreto tra. Has cum didicijpt ^3 probatijfmis <uirts. luftinus Philofophus Mathematiantc' &Martyr aliquantuluma Philonediirenncnsin : libro quieftionum a gentibus poiicarum aiTeric (jUie MofeT Moitheynaucarnmi iii vulgares ad foloi ' hferoglvphicos onniiurn Alofm tum in c^egypto ^ulgares erant ^iles.-e tp/i . partim ex Grxcia . totius Sapientiaiyigypciacaij potiflimum hicroglyphicsj i Authorem alium non MercuriumTriimeo-i/lum dum omnes pofteros Sapienciam fuam ex Coluiunis >£gyptiis didiciiTe Juculcnccr aircriC) 15 pnmo Capitc de mylleriis. . maxime hoc njtro occultam 'Thnofophi'int. 'voAfyre- efl. iiierocrjyphicas diiciplinasatite Moyien iam multorempore.CAp.c]uibu5inl^itucor earum A4ercurius fuit Synchronusjfloruilie.quam dodlrinalium originemnadafunt vc proinde vehementer hallucinentur. Icrhro .?» KS^ ''&!n<ff)(iiii Qtaiv «/^' c« rav . nifi ^«^ auowodo inieliigenda fni . fed pr^cipuis derentur.Tt 's^aiv '« '^/' i7ncPoAtv»Ttu TretiJiixt (^/ ' eMxvi? «. HsEC Philo.7{hythmicam.adiectPi animum pretio erant. Adathewaticam fvero cipiebatab Aegyptijs. \ DE INSTITVTIONE i(fj Tmpitibauf. alibi probarum fuir.^'^»' y ^» ^^ c* «^««.- ?i. defcriptam . difciplinas. (^ Geomemamy'Tjnuicyfamciue^itifcam. magms emoluwentis ingenij feltcttate dc^ efje ^uorum faculiatemhreui temporefuperauit cum (^ Brinam anteueneretj 'ut pUne non dtfciplmamfjed recordationem defuo muita perjpeiiu ohfcura itigeniose excogitarer. cjuod efiy contrarium ejfet 'TJniiis tamen <Tjnquam fecundum eas aut cultui . qualia funtilL• ncque porco. Aegypttorumcjue ^omis >T>oluntarij. Vbi6cperCoIumnas nihilaliud indigitac^cjuam Obelifcos. Scromat. ijuod &c Arabes Hiero^iynhante Moien.(^ in abiitis '. non quibuslibet. Atquc cx hjlcc. t ) ^^ .il ^ . <jt4. '. ftibui literif hieroglyploicL•. ^//{^ T>iy ^ 102 < LIBER PiiyinJliu» o/ >^9yot . aut coruo <-usftendum exTiamba*» oHenfkmfmr.

pyramidibuiqi crigendis concilium inijc.iudicaucrim. pofterirati teftati lunc. eum videlicerj quem in Campo '"*^^"'"^'• Vaticanoin huncdiem iuperilitem cum admirafionc intucmur. aliique Reges. fupra peeuliaribuscapiti- bus didVumcfijVt proindeiuperfluum. cxecutiojipfemorte fublatusfilio Sorhis Rcgnireliquirgubernacula. qui ^gypto tandcm pcr vim occupata.^^ gyphci" :o. qui traditas artes non csntum Rimeffes fi- infigniftudiopropagauirjied&cmnium ..iiueMenuphta.. hic ea repetere. propagationc vlque ad Cambyiem Regcm Perrarum..erc^ionsai.Hic primusmagnaanimofuo voluens. & cum nihil reftarct quam concluiorutn . quam hoc feculo. Quidnam aucem pricftitcritcircaharc.FABRICA HiEPvOGLYPHICORVM. finguliprofaculcatefua conatus Regios iniignicer pro- mouerunc: adcoque nullo vnquam tempore. qui & ipilObelifcis erc- quantidodrinamauiram facerenc. Hic patcrnorum moliminum memorjprimuspoilMoienex RegibuSjanimutn ad traditasdiiciplinasObcljlcisinfcuJpendas adiccir.x"mumobi! corius. . raowr/'°* aliquantum intermiiTis inllaurandisjde Templis. tempusj&ratiohieroglyphicxpropagarionismelius innorcfcercf. Poft exi- tumitaquefiliorumlfraelcx-^gyptojfummerfuinquein mari rubro Pha-. veluti incongrua reijcienda funt. €lis) Piamminao.ingcn. Quem deindc Sacerdoteslccuri. Habemu5iEaquehicrogIypliica:diiciplinaepropagationcm vlquc ad Mo^'^fo^yph- icn. Durauitautcm hociludiumcaj quadidum cft. fui. qui vnquam viiifunt.r^^'tM"i"n ^'''P^s"»• raoncmjcuinomnibusfuisprimoribusj&Dynailis. quo.non tantum Regnum in priftinum iplendorem reftituic fed & diici. ita ardorbuius diiciplins aliquantum interpellatus cilvfqueadAjricnophim. cum inpracedentibusfuiii^ •iimeoftcndcrimuS) hictantumanaccphal9otic&s ea rcpctenda duxi. Rex. . ^ ^ J L• J r r J r ? inprxcedentiDus aclcripiimusjomnium qulnmundo vnquam vila:lanti jnaximis patet. Qua? vcro hi Regcspracltiteruntiocde Obeliiciseorum. maxi- mum hicroglyphica literarura infigne maiori in florc . iiuc vt Plinius corrupte Sennarcricus. Sccutus hunc filiuseiusMomphercur. vtiic ordo.^°o^"g'J5. &: Ncchao. ftudium hieroglyphicum &: prerio fuir. Hoc morcefublatoiucceifitfiliuseius Rameiies. Succeiiit dcinde.conuocatisSaccrdotibusjpcnes quofoioshieroglyphicorurajMathematumque nocitia remanrerat..^ipfe ad hieroglyphicorum culturam adiecicanimum. S''• ercxitObelifcum. l'^. Menuph-a tloje"^.iiuccorrupreNon.sehGnssi is dincjiicuti magnam Orbis terrspartcmiuofubiugauitimpenojira &:hoc ^!''° ftudium mirifite quoque propaeauici quemadmodum cxCoiumnis.qui proimmenia animi fui magnitu. plinasfacrasfunimozclo &ardorepromouereconatuseft.^''^rrplle.Obelifcis. qui poft MofenabaliishuiusnominisTririnegiiiisillasadjnuenrasaiTerunc} Cuni^ enim & tcmpori. fsothisfii^ui «iiflitiium^ qulcur/'*^"' &quoinam Obelifcos crexerit. reiUtvtpofteum carundem promotioncmcontinuemus.quas ^ioun. Hunc Sefoilris fecuti poftea fiinc Aphries. 105 cap.quiprimus5 vtfupra cftenfum fait. vc cx Chronographiapatet. vciingcntemcladcm incurrit.& hiftorijs repugnent.Regnum. de ritibus &: ceremoniis •. Piammus. qui temprscatcns Obcliicummoiituseft . lethrociusSoccrumc/Tc voluncj pcrpcram quoque fentiuncij .

rKficdic feras. ad(oJa>7?it . fe in ^ffs'"D?Jd\'. prthaeoras fcientjaimemoratsmaximeflorebant) exfrequencicumSacerdotibusconUeriationc . deilrw^ deditas. 104 LIBER H. alijgiue S crtpores eiufmodidoBrinanotitiam habuerint?. Malchusin cius viraluculcntcr ollendunc : Jraoprajcctcris *" ' lamblichushisvcrbisironti iibn prxpoficis tcftacur.pafttrtt incaptiuifai. "* • Aegypro Mcmphis fuiiTe Pythagoram vero Ac- A^^^f^" . tum in in Theohaja. hieruglyYhicaprorfiHSfHcrtt deA -•-1••'^. De feipib vero in Argo- nauticis teftacur. rem abdiiclis. vcvix einide veftigia remancrcnt. vt non eius nonnulU us veiligiaremanrcrint.iteris clartis. Hofcefccutuseftmukopofti j cifca &CTro'imiiimi!"^* pnmieOIympiadJs annuiTi ante Cambyiisin-/igyptum aduencuiTii & vniucrfam ^gyptiorum fymbolicam dodrinam defloraiam iui iuhsfecir: Quem fecun Placo.i. fiuc Sacerdocales. inquit 7 hrax g€nereyji. (jr. hbros facros. gyptocum Sacerdotibusmulcoremporcconuerratum. C> Li Ercum eftex cladeaCambyfc ytgypto ilfata. vt Barbarorum inorbus imrodudisi Saccrdotalisdoiftrinairalabctadata fir. c leta. Sacerdotibuspanem occifis. aras. melodiaijue ac Poeftexccfftt omnes. DE ERECTIONE qucjdcque vertic omnia.Linus. eam perfedc addidicerint5& ad Grxcos tranffulerinr-. Plato. (juorum extat memorta f [uauu^u cantus pr£ e. Thales Milefius.feculiijiny£gyptoconuerlati lunt.1 ultbiusjClcmens Alexandnnusj DiodoruS) Laertius. Phanicuiri) Grscorumqj gen* tibus communicaile omnino probabile eft. - Arquc hicfuic propagationishicroglyphic^ doclrinac. AriftoteleSjfinguii. Eiidoxus. excreuit. eum heoiogtx operatn impendifiet^in Ae^yptum tranf.nonka omncm hiero^ ^glyphicam dodrinam de repencc concidiile.lyinbolicameorundem dodrinam plcnc hauiliTe . (qiii Nam prscercjuam cjuod Orpheu3. Vtrum fuccedentihiisfecuiU dcHrina an Orf)h€i4Sj LynuSi Pytha^o^O^. lius rhdsrusde Dc Orpheo Denagri.tuw w j Deorum cererr.Amphioo> j primi Grjccorum Philolophi duobus vidclicec poil Moyfis cranil- tum. Etenim Poctrianiiraudumeaidn. Sacer^' dotes quoque exules cam vicinis Arabum.Democri^ quatuorcirciter annos.Pychagoras>qui rogiyphicam tus. coshabuere MagilkosjVt pollca debitUT. Quod vel inde patetj quod OrpHci hyinni nefcio quid ^gypciacum olcanr imohieroglyphicam do* <^rinam iriyfteriofisfuisallcgorijs ita exade exhibeanc j vc non a Graecjoi fed ^gypcioSacerdocecompoilti videantur.iir.onijs.CAP.t plunmdrutKque t\>t r(ram^ae}7iia ferccptu. Templaj Obclifcos.co videliccctempcre quoarceSr& orpheus di- gypMor^unfr ^^'^^ imbutubtut. thm Pccmatihus canntejue efi hjbitt4<. Sacerdores.et V I I I. . 'Z>t ^ in iic refert DioJorus : Crpheus . Aegyptij Scnprores pM- . igne con/umptosjcuerticfadumquecll.uorum doiltfTtmus .aquibusin ^gyptiacis myflerijs iDitituercntur. vti 6c Obelifcorttai '^^'^ ctcclionis tcrminus.(^ arhores ad je audiendumalluere dnerctur .

aiTerendum eftj hieroglyphicam dodrinam Obeliicis iniculptam. nihilaliud. 105 CAP. contincntia. tames omnia inuenta effe pr^efifapienti^. .SolGnemveiOSonchifen Soxfsol Saitem adeptum eiTe. gi'!"'" Ae^ ^^ ^ »i-n r r rr ^ goramMagiltrumiuum lorcitumeileSacerdotem Oenuphsum Hcliopoh. Democutus.Q"'n3mMa.iemper in vicinarurrL» ica iinc. ciEcens libri ejus latis j fed racerdotesoccukequibusvolebancj&iexpe- feaadh"cvil ?^^'^1^"^ '^** dire iudicabanr. Ccrce vc alibi Placonemijsimbucum dcmonitrabitur .tempore vltimi Regis Aegypci AmafisjCumSacerdocibus mulcisannis conuerfatus iic . QuidenimaJiud funcPychagoriciiiiiervphiA para- Hierogiyphi^^ Hcirarura ^'^ 'paru bol^rcconditillimiEjniiiiiieroglyphiciegnomaejadnormanijScamulfimj Aegyptiacam concinnatae? quid perviram iftam Pythagorieabrtinentia. tum politicas Aegyptiorum cx- Grarcorum perulanfi"" O preliic ? .eam oretcnus comunicaiTe. Malchusin vita Pythagorx tcftatiir ira vc quidquid arcanum . Mercun). tum hieroglyphicorum euolutioncm innuerevideantur. vti&EufebiuSjCleiriens. &:libriejus xnyftcrijs pleni facis id indicentj de pofteris tantum poft Cambyfem philofophis djfficulcas eft.. Cumenim Pythagoras) &Platocx pbelifcis recondicam iuam philofophiaiH) tefte lamblicho. vc difcurfus ejus fublimes per numerosjiincasjfonosjallegorias occulti) vti & vniueiialiumrerum conceptusj iiue ides. alijque fuse oftendunr. gogia hieroglyphicaiequencilibroexomniOriencalium doiririnademoniftramus) cenieri debeanc. quicquid in myrterioiis eorundcmrinbus. EtdePychagora quidemnullum dubium eil cum hic ante Cambyfis aduentum. Dogmoia huius rutnfunt.red fymboucis difcurfibus fabularumque involucnsadornatam. Tradit Eufebiusl. indicanr. ne tuncquidem deiijiTc fymbolicam i Aegyptiorumdod:nnam. ^r' ninlti alij Ithn AJJyrioram. Qu« cum neceirario genciummonumenc sfuperfticemfuilTeinon quidcm iignisipiis figuriP• que fculpcilibusexhibitam.quam fchemaautem-. - Mercurioj . r-. j. (^ AegyftU^ ex colttmnis Mereurij.quamidcas tum thcologicas. Pythoigoras Plato dtdiceruht Philofophiam do!iinnts.(vcnos fuiillime inMyfta• r^ i t ^ t- '*^''•"• . lo.quadringent]s annisvel paulum plus ante Ca^iarem Auguilum floruiiTe.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.Euaoxus. Mercttrius Vythagoras.(3c filentio conipicuam.c. ciufque cognitionem plenam curiofiifimos philofophos memoratos eoruminftrudiionehaufiirejveriiimileeft.Placonemcirca fincm RegniPeriarutn in AegyptopauloanteAIexandruniMacedonem. quam Sacerdocum Acgyptiorunij vitaexprimicur ? QuidPlato ipieinomnibuspalfimdialogisluisper ideas iuasaliud.gypcofuetiiit tam iEudoxum veroConuphiEumMemphitam. i/foihl hau' ^"'^'"^"'• ad Sacerdotes Aegyptios accejjerunt. Ica quidem.&rcconditum circaDeorum nodonem occurrit. &ceremonijSjDeorumque cultUj allegoricumeftjcxhieroglyphicadocl:rinaprofluxiire. Sed dicimus.pricterEuang. Porro in Aenvpto Pycha. (^ elojuio fms lihros Mercurio infcrthehMt.lii. hieroglyphicamtunc tcmporisapud fuperftites facerdoces adhuc viguiiTe.r ->. excolumnis Mercitrijin Agypto Column£ Mercur^ plen^ Ex quibusapertepatetjomnem Grscorum docQ:rinamj&praEfertim fymbolicam ab AegyptijsadGr^costranllacum. haufennci dodlrinam. Plato.

To^ preilic? LIBER II. 6. VT fum igitur laboriofa haichieroglyphicaa interpreracionis niolimina - lidis rarionibus fundaremus.hicro.ab Aegyptijsdidicir.agere hoc loco viefl vtfic hicroglyphics dodrins propagatiOfu«f95i/b? demonftrareturjoraque contradidlorum aducrfariorumque authontatibus tam eui} dencibusclaufa obcurarenciir. de Legumlacione cxijiiiaSolonhabct. &figunsexanimem quail fepulcam latcre. dc Scriptoribus anciquis omnium iecu- lorum vique ad Auguftum Caefarem. Verumcumhaicomniaparallelaquadam iingulorum ad iniiicemcomparationeoftendamusinOedipo.vniucriam ^gyptiorum Sapicntiamin quinque T^^• uV^ partes diuidijcefte Clemente5inPhyiica. Laborecancum6cinduil:riaopuseft. vt videlicccpervarium Lccloris fcrutinium) linguarumque orientaliuni) quarum opc ibla Orien:. ScronK omnia vti&: PherecidesSyrus.'""' laiium Scriptorum monumentorumqiie adyca nobisaperta iunc penetremus) atque tandem inilar argumentolas apis.& ingenio pojlenci exhilce pauculis conflare poiIic. DE INSTiTVTIONE Thtrecidt* """ Eudoxusquoqucj quasdererumprincipijshabet. partim Quomo£?o raturamqua- in dccuriu Operis folidis rationibuSjauthoricatibufque dc- monftrabicur.CAP. Diuif?ob-e Nocandum &: icaque. ex qu ibu3 patebit. hieroglyfhicam doiirmam per libros continuafitccejjjone tradt- tam minime mterjjfei fed libris conferuatami ad njlti" ma teintora peruemjfe. in integrum reftauremus.quam hierogjyphicarum Idearum interpretationesredolec. illatam foB ruinam JEgypi dCambyfe fHcnnt^ qin de JEgypioruin myflertjs tratiarmt . AraburajGrxcorumquemonuinentisjCtiidirperram.Theologicara.iv.& qua. gratia( ilnecuiusafflatu eit oninisingenijhumani conacus mericofruftraneus inosprsftiturosconfidimus. tamapud Magica.hiclongior cile nolui cunL•. j cuiuis iudicio. &philologartri putant. fuccelTu temporumintcnjflei quin eandemin fuperlticibus Hebrajorum.parcim lcriptisjparcim hieroglyphicis comprehcnfami cuius tanfe famamin mundoconcicaucrancjvtrapiensdiciiion poflcCjqui cx . Quod nos gratia DEI alliftentC) & Pacris luminum . cuius Philofophia ad menrem Aegyptiorum condita quam alij Niimcnio adicribuncjiiihilaliud . Non dicam hoc Joco de Ariftotelc. glyphicam doiiinnam minime vcfcioli quidam. exomnibus qua^adrcm faciunc excerpns. c §lmnam Auihores ante^et V I V. &: a Gra^cis Latinos rcripCDres haufillc parcim often- fum eii: . &:per combinatoriam artem riteinceriecoIJacishocpacto jny fticum Ofiridis corpus a Typhone temporLim iniuria difperfum. & vltra florentibuS) quique de >£gypciorum Philolophia ac myfticis difciplinisrradiarunc .Politicam. tefleClcmcnte jib.Moralcm.

feptemlatericijs. Afaphim. vcpuJchreoltenditlochaides in 11broreconditarum rerum referto.Phoenices. ocults. Excat & huius . &Chald^os . quam megifti) Zoroa/lris fecundi-. qiiieuinexCJemcnre>&:lOiepho artetn Magicam.iecundus Zoroafter. Hiccc- (^' ^"^* ^||^''* loram motusdiligenciirimeipcdarunc.iv. omnia ajhorum t/. & quomodo ad noiba vCque tempora. ^ ^i ij V Chaldsi vero. Cerce Arabes. igncmque inlculpfilTe rcfert. aliorumque filiorum cmendans > vciia : .iesui ^oiur. qusluo temporetum 1 hic. vbi ab y£gypcijs inftruvitus. qux con^at ex nti• : l . hoceil:) Cherdaiin-». pnmiis Magica monumenti 4d-^£yptios>ChaJdaios. ex ditlis parcibus 107 i GAp. non alterius cenfenda iunc. Lns iTibuehanr. qui pertinen: ad medi:inanj. &:Sapientia in Bibliotheca Varicana.cuius verba :k\ltgz^^nusJtch».' Origenes Sacrorum Prajfidcs medicamentis de . «deliique apeis contra aquam. in deicuria Opcrisvidebitur. primuspoftdiluuium Zoroafter..nempe de con<» HruBione corporis. Qumam iguur cx pofteris de ijsfcripfennz . Altempiianaj varia oracuh^ adhuc fraementa. ii. 7. edifcunt <jui j id efi. Exhis pleraqueannquosfcripfiire teilisciHamblichus. ^ ex authns triginta fex continfnt ante diSli funt Thtlofbphiam fex -».in qus copiolbs commenrarios Plilethon & Piellus fcripfere. Per fhefdatm deiignac Gcnethliacos. inus itaquc-filiuis Noe.- !>tt4> •^ . €0^ ij cun). Smtirgo (juaaraginta duo libri Jl/Iercurij <ualde . Cui conicncit Petrus Comeiior in hiitaria Beclpfiaftica. qui ordines ^ in Iibro i^ I I V • 1 lochii.Collat. &circa Ailronomisraciones^pra. indicancur. Hunc recutuseft HermesTriirnegiftus . guinque sa. Harcamim.Mecaichephim)Cazarim . omnem Jegyptioruw relicjuos autent " mu" tempore de ' plerofqueexcerptaexHermete fuis monumeticis inieruifle . . i merii . Stromatiim iol.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. & Perfas traduxiiTc tcrcan ""' / X)e.^^'. quinque Sapiencum ordines conftjtuic. 6. AlVo logiam cicterarque artes in quatuordecim Columnis.de morihaSjde lierihits Quorum fragmenca .• " eraicedentibusprobatum fuitjauiticdotilrinicconformem edidit i Author literarum) qui &:ipieob iingularem rerum nacuralium fcientiam aChaldasisZoroafterdiiStusjyt: iupra probauimus." ^?"'^^''"^'"stromat. quem Zoarinrcnbit. Cha. roailrisOracula.confule. imo fragraentaillaOracuIorum. lumloannis Oplopasi Pariljjsimpreilumanno i6iz. qui falfam do(3:rinain Chami. .diiSioneiqueoccupabanturi quorum& Philo in libro de Abraham mcainit in hunc modum Chald lctentmfli ilarumperui. |]. .oti. . . i 50.'''"°'^' Danielis cap.quos Pli' niusaic inicium habuiiTeaBcloIouc Nini Aiiyriorum Regis Pacre. Mifraim. & hxcluijuris reccrunc. pailium gtfiant.c. qmhtts cred€i>ant difpenfari mundi potcnficis . ^^"^^"g^am. cofuat iupra folio 4 qua:. abvEgyptijsinftrudlus aliquam in fe icientiae non deriuairet Hinc illc rccondicaruin rerum pruritusapudpofteros.vti alibi probauimus : didi Mercurij Trifde quibus k§i<: Opufcu- .auopulchr. cum in Oedipoadducencur. air Jib.propa-4 gatafueritjcx omnium recuforum Aucborum fuperftiabus tragmencis jhocloco demonftrarc vifum cft a primo Scriptore initiumfa<ftuh. Sed dcIlbrisHermctisaudiamus Clcmencem lib.eioann€sCalliariusm 8. concra fuiilein Bibliothecis j^gypciadhuciuperilites.

rum placicaalibi fufius a Hieronymo & D. 4. quibus &DanielemimburunilegimusDan. de quorum ritibuSj & ceremonijsrule in lequentibus. pantur. ^iecaJLhaphm. iniirudum Baalam eiTe quidam purant. cmx deinde ab alio quodam huius nominis Mago corrupta.^i)^:^ Ordiiiij Sapiemci Aiaphim. vrdixi. Sed nos veriusaZoroaitro.originem duxerunc. non percipieKf mSxgxhata.ramurque.=o Mecafcha- cantatjonum deliramencadeduda fuir.poiieri£ijucpr«buereiotius i. 6c irL. quara Magiam vocabanr. ac praxin Necromancics artis conrinens. eS&• le^ Lun. Lunam. 3 .s o. 108 Us mHtfthdia. ordinis sapi-ntes ab Hermete fynchrono.ae quinta paite. Harioli nuncuincantatores .iiiuii>'Jiiu:'jb1.7. lili tamen ad-vifibilia refpicientts .ord. abHermete Zoroailro^. quam humanarum rerum cauiis philofophan funt. Hoc cft) pinta fTOO / 5 Hatwmim. &vidimis.su. PUnetaruru . liue vc Sepcuaginta eos ' sapientcs vertunrGazarenoSjHieronyiTius HarufpiceSjfiue cos qui inteitinis ho/liaru infpedis diuinant. quorum Auihorfem . Compofuic iraque Hcrmcs varioe librosjcx quibus Chaldxi primum. cyifaphtm.. propagacus. De quibus fuOpere Thalmudico. . vere Magis inuenad incore. At- que hinc liber Cham.aicuntut ^offJi^Kii. dcindc Sahxi Cux iuperlbtjonis fundamenta jecerunt. quia Sepcuaginca Inf.'""• tusabinci- /?<* extiitffiabant. qui a SeptuaPorro examinabunmr. c.CAP. Solcm. & ex hisderiuant. fcrurantes ilUrumtantum ordtnem att^ue tta. putatqueeosefle. LiBER U . runtChriilum profcdi in ludsam hocprofluxiireprobamus. de cmnium tamdiuinarum . & ca^i^l aSei . lupcrftiaiii. & Au^urtinorcftibus. quooftendimus.tim^ vetuftbLatinajcditionisinterprete j ptuaginta InterpretibusMagiappeliantur. fioniiquc fcminarium. erai ex Aegyptiacae Sapienc. veneficos vocatHieronymus. & /^^ contineunt corpora moriuorum. Scd vcadinftitutumreuerramur. fiiis traftanicmconfuleRambam in iriagno Morc nebuchim hb. zJplanetammcjuc arcuuih(is^(^annt tmeQrmm^ut difiin^t^^Vicibus confenfuijue rtrum caeleRmm m ijuatuor ttmpotx D EV DEVs^cridi. liberabimpijsMagisruppoiititioquodamparcu iub nomine Cham edu ius.quilanguinevcuntur. 9.IV. elementa. DolJ Atque hx eranc Chaldaicie Sapicntis partes.gyptio. didumalibi quem&: Baalam fJartum m. hoc iplum rcripiifle Origenem lib.c . quae 1 temporibusCham vfque ad Nabuchodonoloristexnpora durauic. qui Zoroailris fuper- . muttdum tpfum profana optnione creaturam ftmilem fadentes Creal a Zoroaftre ii gyprio ^^^' Hermetc ocniisl•' huiufmodimundiiubftantiai».cuius&Ciccu8 Afculanusin librodeSphsramcminir. Dccmonum execrationibus dediti. idololacfiiE.luftino. ErancaucemSabsei ex ieraineCuilj.Stct tviS) quicum viiibilcs laSjinuifibiiesDEl vnius vircutcs fymboliceindigitaret. concra Celfum repcrioi cuius etiailu mulca iecula admoniti Magi ex Oriente-> vaticinationis icriptura adoraturi.n. omnia reniibilibus Naminibas plena exiftimanccsi Acque hiceft primus ramus randcm primo mundo. DE INSTITVTIONB Venerabantur ifli» : meris eorumaue proporttomhus res ^ifibiles .

ance Moyiisccmpora aSabipisconicriptos exprefledicit Rambam) erac c- nim ijs reculistantahorum Iibrorum celcbritas & fama.qui de Saba? is parce 5 More ncbuchim c.iv.^! D^a^ijrt anVc» D^o^nnmi myrt nc?"Dnn a^DiJtsrt cuOcync:* D^Vinj cn r\i:i n"'-n>icn •':)so• Va^ ^^ ji''n3"' iio"Vn h^r\^ ji^iVyn nViyn p^jy nr -nuun nnhd ^' . huiusreitcftcm : RaoTbam ia pci?VV npnyj D-iDK*]V •yiK^aa DKifcni •nDrc? oNiicni nni^yn ^oruM efi Ahrahamum ^ ^iDK isds clare dicere ijt:i ciT-j^^jy"! nny Q^*<!fC3'j anc cnv") iV *ini*« ^ '-' DiT^^^fD mn pn£3 lymKc.in manifeftam deduccrent idololatnam.ccrre hieroglyphica doiilrina.dcScatuarumconfe(ilionc. Salamas librointitulato.tanc]uamj oux Chald^am rerpiciunc. • : fid ctim wdicaueroin hoc ta- ' AnnaUs quoque tllos fite Uhros ipforum. ipforam antiijuos.Tradabanthide Aiiiologia.verba n-^^cyni iiinc Ram- bani. vr pcne vniuerilim muiidiii vidum "ifD (juifcjiprofuo arbicrio inrerprctari conatus cPLlibros hos ir. Solemre^erelmundurn fupertorem ^verbis in lihrOy (fui 'z/ocatur ' hies etiam h^eccmnia manifenis Ahadat haguhti) id 3ccuIturay€gyptiorumjaliique libri.n covlrinam Hermcris eruduiurcm jactabanc. Verum ne quicquam . tametii inBumerisiuperftitionibuscorrupta. inferiorem e/SV Deos. vtiin icquentibuspatebir.ylerijs plenos. Pair<m mfirum educatunj mfide Sab^orum tthi tr. reliquos ejuifjijue Planetai j " Solem ejfe maguum TDeum . ipcrfiitionibusiiTii)uti.:?:*. au: nunc funt in manibtis noflns transiati Iwguam Arahicam» . . (^. Hos autem libros longe 1 ^i ^^^^^I^„\^' '^. quospenes me habeo. ex quibus haud cxiguum adhieroglyphicamin/licudonem iubiidiumallacura eft.•'»^?"' quibus Aben vaichii »-.NVo o^jnnn m-nni rpcc'Vun n"'''i:?y ^reyn jno ipnc:^'' niDi:y mDyiiiiKini "i£D3 \^ Di '7iVAi nn^iD? 1 . tcnue. Horum eorundem librorum mentionem faciunt Arabum Scripcores. HirmccrAefitanuua. maximejuxtagcnuinas raiioncs cxpo* nicur. • I 1 Abenephi • ^"^^"^^'j^j mmtferunt.cumicrebanc.Hortus mirabilium mundij Gelaldinus in [rada. proprio ingenio adduco celeberrimum apud Hcbrzos Auchorcm Rambam.exinde fententioo eorufn adduxero '"Utdehts eos exprefe dicere Stellai efe Dees.animalium) qu^omnia viua Dcorum habitacula cfiecredebant. dequibuspoftca.deScellarum occuitis influxibus. .literis vetcrumj ^gyptiorum.FABKICA HJEROGLYPHICORVM.'ni n^tuDm ncni p-ia 'rv>-i3'ymJtvJc.Jed dm iuminaria "Deos effe Inuemes . a''*ici. ^ut Jlattierurjt nullnm efe T> El^M prdter flellas ' /»«fclr. tu de hiiloria veterum^gyptiorumi Abenephi 5 «?c Abenvacnaiia d<L^ ^ >i -L culcuray^gyptioru) & libro de annquitare. cir.fic ait «onfinxiife videar.iiuc de iabrica imaginum loqueni:ium. Hi hbrcs.abHcrmerererum in lop CAP. 'Vi 13 nn ni^^c-poi ' pN npnyn n"'a3un m:3vnn£D ni3 Vnan nic:?^:^" niuiJ jTDnn DODicc'm ""jcjn D'p-icni ^. moriDus.de vinbusherbaru) irudluum. ^gypto potiente. Jta dicunt tjuoijue maiores. (^uibus ""="""• feminum) arborum. Jn quibusfi vilis. sjbii ^b WircriciexDuliiv Arabia?iclicis partes. 9 .&coniecracione.deOraculorum inlHcutione. vita. J"unr.

iiue ipiius Mercurij tranicriptos. Sanchoniathon cx Beiruth.udcomi.i5._. dtcii .ercuiij libros iun. de deficnfH fpiritjtMmfamiliariuw. (g. V^trum vtomnia iuis lubEufcbius de omnium iiftant teilimonijs. Tacum vcro Tauti filium Myilam & Sacerdotem vcluti inyileriaqusdamprimummundo. (^f indwant > S. eju--rf. &: popu^ JumDEIcled:uni. cep'rat. ^ti {um Sdtyn vt vel hinc Moyics occaiionemlibroslegales ordinandi funiprcrit. Hic Tauci. q. 1 cro .f<s^iTi)y (^^' va>^ai^V^nu^yo nayt^ n<tc Sanchuntathoti 'vir <-L'€iupi[ftm'.e jairica^ . Vides igitur . DE ERECTiONE .o'<fk ifccD^t ^^' diltgcntM |»'^/3(>' ( y^c/r•• (^^' r.^^'. . verbis adftruentcm aurav l 11$«? ^/' ')»! . bari VeriuS Sabij ) Sefiem filij Cahij ( vel vc alius.rub analogijs naturam mundumcjue ^ i rcrpicientibus publicaiTe. Ubex pleuus wfahjoruxih gr altarum rtrttm. :<tcftatur his Verbis: lalTOt. y^^. ^ (fnmiutc t(^f Kcer/M^ii TmBioJy dva^^^ofj wagf isfi ~ - Hdc omnia 7 halicnis(^'^eriui Tatioriu. prtmt Oi/. iho. Quis vero fuericSanchuniathonomnium poilMoyien. f. i^l-Troiani^temporihus. peliiicra FragmentahorumlibrorumcxArabum &Chalda. ^'^vyfct}1y i^iJhjKt . Ae ^^ Dcemofitbtis.' ""' Tcxcushabec ^i32Dn corruptc.Iibriique facris ^gypciorum dc Phixnicum . antiautor^ aiiam Phcentcum hiflonam maxund 'Z>en-:ate fcrtpfij^e teflantur . $». buSjle^ibuii^uecontrarios gencium ritus..tii - ^cnvalchi3. libtiTausi aurem hofcej» : libros Mcrcurij) a SabxispriecepcoTauci. ^ dtcitur.Scnpcorum veruiliifimus. Gubti'.tniim priwus dfeculo natorum Phoemcum hurofianthes^natura - el l ».texcus habcCj Ca(^"(5? f<Jr«»i pater Afdepuu. tbene tefti.lVi .iidmQdum tais Tautm pr. aialTlUS .'x flim) or/. fiu^ JV.ca?ccroc|uininhuiurmodiptoniifimum abhac lue Jiberarec.CAP.u ^"3 p"iorinf/q«e tranftuiit C( Uhrriwui wtcr dios Itber efl de c^grtcultnra /itppiio^ ^^ ^J^ hj 7V iDt^. iitt . ?^ cyii J^ i^ ^ 5^« Euiebium dnnaexquificiilimis 7ai./iue Beryco Phccnixjmultis antcTroianumbellum tcmporibusjHiiloriam Pi crnicum in nouem librcs Quid.^ ceremonias euerreret.-^t'^t li^pjuavmg ji)§«V(i{ . . anpiuk! tiquiiiimarum mundi gentium. Idempauloancecicatus Philo apud EufebiuiTL» a^ cuu}og '^i^picTZi. ^.^^^..clcbct cnim cflc ^o^un id eit . ^ %'tX6)t Eufebius cx Philoncy hic ex Sanchoniathone cellatur hilce verbis au-ntici>iTii/\if7oQiCiTaa.&de diuifamj^gyptijs parallelamrcripfiti in quatra^atde ludsorumge/lis ^"'" ^^ difciplinis £cinftitutis. /ut/utiiicu t>f\. quam pulchrQ filoeaomniaex antiquitaruni maximisdeducantur. K^ ti ^^^^ ^ & » -^ ^.tjnq. itacnim Arabicus habet ) (juemtianpultt /ihennachfia. . reilat dc..m^ curiiinquiiitos tranfcnptos adpofterosdetulit. / ^ LIBER II.orum FuiiTe mob» numentis dcpromptamjVidepauIo polladdac^nda. iione fctltcet iMaginuM loejueJitwm. vt videlicct eiufmodi ritit.«>.cuifupparcredicurtuiire.- dt rehus diutna mifcens njeltttiTnyfleria^ orp^a (juadum tradtdtt prJedihM myfie- riorum Prophftis. hahmntihns tn dcfenu.Ta Sat^^t/KaoMr ay«§ ^'. ad quas n^ulgo komines prcpcnautit.niupi tranfiripta pofieru tradiderunt.i <iuis? monftrandum.

cua.v «/i^iS tafoLy/Li^TsiatY ^ . \ ffebrdus. ' 'ts^TUiv\Ktcf'tav.uv '^ '}iy>vo'7av . Scripiitaucem hic Sanchuniathon . cuius ic copiamj mihi Romam anno i6 37.y jtfjtt» -^^ £^ ^ ^'^^/^^ ^^6 : wtA/v /79/^^7».FABRICA HrEROGLYPHICORVM. csfte Philone Bibliojlibrosfequences: Hiitoriam Phanicum. . ' iu-citi'oi\iu'ji<jt -TD^^. vlcimo videlicec annovic^fuiejtraiirmicterevoluit interprerandum cx .i(ff^ KSff «»8 ^ Taf jdOiTi Jii?^U]i. quem contra nosicripiicIiDrum. velpociiis ex Philone i Biblio ia- Aram. <^eritatii Phoenicum hiiioriam anticjui^mam Diale^o partim exfngulis 'Urhium annalthus. Sanchuniathone pr^fatur. Bibliocheca Magni Ducis HeirurisfuperciTe nonicapridem incellexi.^3«) i»f 7ra^. Sed audiamus Porphyrium de_> *. iiueMercuriji deinuencisabeoin mundi bonum prolatis. magnus vir Nicolaus' Pereiius.de Theologia PhGenicum.proiuocrgabonarumliterarumpromocionem zelo.iytt Jjji/ ^^^«(. Thtuv 8. PhcEnicialingua. ufque Porphyrius. quod jam alij Authores non cradiderinc.yi^a-n{aj.j. (^ 'Tt '^^ " ^' ^^^(. I-. prd rcTJidetur Scripta inuenta TaU' saipta Tau^^''^^^"^^ ZJidens €nim. de pnncipijs reriim nacuralium. .I• ijuarto. toto Orienteceleberrima. -mt i^ftttv 'S. vulgo. deiacraruminilitutione iculpturarunr.}^9>"<^ •yniSt/) a.ay^iiua^uiy ' «'? 1UV7U. Ex Guibusadnosnonnifipauca quiEdam tragmenra) quorum nonnulla _. phno Biblius mlinnuam Utwam Phuenimm Cuiuf &:meminit honorifice Porphyrius ia^ 1-11• r ..in qua deOrieine mundi . thonisiaus. ^ (jttce .&: ytgyptiorura. (g/ fcitndt cupidi[fimuSi rum teris ti. De mirabilibusTaauti. Sanchontathon amans nicia. Acceperat vero hoc fragmentumamicorLiminduilriaex BibliochecaDamaicena. HucLibrisannis. deDeorum cultu. «$ . .'' ^ Taiz^Tss. 5^t/c&^5ty^w^' TaaurS . ./»{.. partim exfcriptis infacris adytis con.^^'^ ^^^^.lv.aEam linguam traduClum traf!. & Mercuiij poriHimummyfteria attingici in quo tamen nihil adeo fingulare^ occurric. rcy cjuem AtgyptijThoythy ayilexandriniThoth.iir/:'^^.cum Chaldaica & Syriaca fere eadcm conicripcum. tefttisyfolerti cdlegic tngenio circa Semiramtdis AJJ^nerum 7{egina tempora .at de inilirutis^gypciorum. Eil&apud mefragmentum nonniii paucorum toliorum huius Autlicrislingua Aramxa^hoc eft. Hts itafe Sanchomathon '-uiry eo••^ dexteritate it7fgf2is. ante Iliacum bellur». niathone. omniunty ait£ tamtn curtojl^me ' rerum traEiandarum ahinniofiiBa futitmemoratH examina^ei^ (^(€ . adhucperuenerunt. <-uel circa ipfnm fatjfe defcribuur cjUicquidem Sanchoniatho' msfcriptainlinguamCjrxcamruertitThilo^BthUttStqttt ' in noutmUhros<'Z>ni' rvtrfam Sanchuniathonis htfloriam dtuidens hts fverhis de . huius totam de^riptionem. \Philo rDao'Bihlius. /3. c.GuodTautns res mortalmm omnium prtmus juh Hermetem Grxci Sole licerarum Vi^ fzicnttonem excogitauit mcmorahiUs primus aufus e(i xtcrnitati comr/iendarcOcant. flatim in exordij prima defcriptione hahentilpMS. ^ wv ^afif/JtTav '""^"''tS^Q chuniathonis librosexim. ' i^^atfa y\cuosa. ex lingua .„ /^'g"!- ""'• Porphyrius 4-contra ''^• aeSanchu.3/3! "^^. Sanchuniathonc iic pronuiiciantcm ^ -mV tranflulit .^&) c* Xayyn/iz^cuVQf Trojiav wiAoj-iye/iiyiijSatinXiiftji. tJOit m 1 CAP. cum nihil dtgnaignoraffe '-videainr.va.

oiifl j huius Philonis BiblijSanchuniathunem non ica pridem Jcpreheniuiii wu quadamRoms viciniMonalterijBibliothecai (^uein cum doclorur-. reftitutiiq.defumpfcriinc. dorus integro capice 6. j^ ^ vtcrquc PhilojIochaidcSiBerolus. Orpheus5Mufa:us. Arabefquc fui iuris fada poileritan concrcdiderunr. cjmbus ui hiopidem cum Sacerdo' ^aliorumcurfm ap. ac mulia alia aheio percepta ad Cjf<ecos digfia laudeatw-liffe.xvi. ac animarHm p^uincjue w altacorpcra.» Grsciam migrarunt) quos fecuti lunt Griecorum Poer^. lUit.Hs.sonc. '^ chlldl"' ^gypto vero ijidem temporibus Saccrdoccs floruerunc ncbo Mancthon Sonchus MemphiteS) Caloiiris.alij(]ue. Poft Troiana vcro tempora hosiecuciiunc.. quiLusdoctrjnalacrarumlcuiprurarum mitaurari. 2. Placo. &: ex his deincepsCleraens. Amphion. ^ Artthmettcam autetn percepit . Ariiloteles Iln artus artubus conneduncur in integru adapcatu. pr^terea Porphyrium 1. AuchorSanchuniotho RoUjoua:iaa>. qu^ fuis locis pror Sacerdos ducencur. alijque > ceftc^ ^^^^^^^^ ^ quoium mGnuinenca partim Grxcij partim Hebra:i.rorum Vide-> fufius ^odiacumcjue.De. Dfmocritum Simditer m Afhobgia annu.acius. libri i Bibliotheca.Dio. qui&ipildiiSladifciplina imbuti. fu^ deicribit.Deao. In . iineuli quorum iuxta inltirufiim luum vana profemetrius PhalarsLisj . Iperari poilit i Quid auccm.pli:rima tihmy Aflrommtft^ue diuuiis '-uerfatum. Aegypio fuit. i..^' Selii circulum .dc abilin : & Scrabonem lib. qu^ poftcricati concredidic Timotheus Thamyris. teftePorphyriol. Demodotus Pria:nix>SybillayEgyptia. Eudoxus> C eniocritus.. Eufcbius5 0ngenes. Inopidc inter alia ha^c icribit: Pythagoms wjuper mnuu tx Jacr^ . Homerus. i. ex 112 LTEER . . ardcntiifimumque defidenum prcrioiiorcm fenC) v^uam imperiti eius pofleiTores prius fibi perluaieranc. e.dum in difcipuli. iuu•^ tempeiiiue fubrepcumjitaexdidaBibliotheca euanuiiTe. varia poftcritati reliquerunt fraamenca. traclantem. ArijLteiei.HeiioJiis j HcrodoSocraies. sccrates. de ijs jineie. rorum commendatio. Phcrcides (|uoque Syrusj & ipie Saccru^-num diici- pulus variapofteriraiireliquk adhieroglyphics licera:urit: i»"'-nna Ipcctantia monumenta. vifccif.-•. Uhris Geomeiriamauoc^ue tranjmigraiiouew. qui . quaEfuisiocisin dicendorum confirmatjcnem adducenHomerus.Epimenides Cretenlis. J '"""' syuu c. vt in hunc dicm omne fumma cura & auiditare eum inquircntium ftudmm eluieric. ftinentia ^Ls!'Oimo'cri tus. tusj Griecia^gyptiorum Pythagoras. Tim>th. circa finetn.IV. Fuit & alius in ^gypto Propheta SXySi/ •Epks iaccr. Vocaturaucem ^ quononnuUa in fequentibus Syis hic ncar.Hf tur.uan'/ on. ac tandem Ollridis corpusTyphonia temporu iniuria diiccrpia. Rctulic mihi cclebernmui virLeo Al. & £pies nominexLiius de yEeypciorum recondicionbuslicenioperaex Copta linguam Grffcamcranltulic Arius huius mentionciii hulebius racicl. dTius!%7ha. Apion Alcxandriniis i Horus Niliacus.ic %'imlnid'cs'. De Pycha£ora_» Dcmocrito.phi fcus. Ex Hebrsis & Chaldsis.Philammon Muiicus. indicia.6''°fi7iotum (. Porro hoc ca^muT^ eodem tempore Phcenix &:Cadmus^gypciaccC difciphns cradudorcs in. vn .de ab.(]uodicleindicl:a Dia^Cwtoi acfulciunt me porretua.CAP. runtargumencaiv.. Dr INSTlTrnONE depromamus.Hs rhamyns. & qualia ab y£gypci jsdidi Grscirc Philolophi didicennt.

hiefcd rug'yphicasdirciplinasnontantumnon & eas ia* hunc . icopoerrauit.qu? inlliituco nortro plurimum iane conduxennt.nos primum verum prima:ua: dodrinacfenfum fubolfacicntes. luculenter patet. y£lianus.»nH. Ircnsusjqui veterum fcripta exadiustnuinanccsjyEgyptiacam doclirinanL. phicis rc- paulo poll: apparebit. ex Gentilibus.HelJanicus. Caftor ThaIcS)Pol«nion. PP. ^. iingulari DciprouidcntiaArabicumrcperimus.Alfaig. eam iEgypciorum vcccrum intenrione conltare minime poiTe. primus /£gyptios libros in linguam Arabicam tranftulic . quorutn tamen ncurcrinterprecarionisalicuius vcrchieroglyphjca? ipecimeOj dcditjitavt non tam hieroglyphicam dodrinam veterum. quam emblcmaticamex oitinibusomnium temporii hiftorijs confarcinatam diatnben cdidcrint. Epiphaniusj Laolancius Firmianus. Philochorus. PoftSalurispractcrea aducntum in Graecia floruere Plotinus.^^/^""'' M«rtianus „TsJei. redadco eampaucis pcrrtrinxi. non parum nos profcciiTe confitemur. fuiiTc deletas. Nam Abenuachfia. Achanafius. Poft hosloga feculoru intcrcapedine. monumcntis iymbolic2iapicnciiEi£Ex ArabiBus poft Chrillum vero Aribespoft ^'^"'^'^'"• priccarterisAbcnephius. Ep^^n.pr£ercns opus tcilabkur./.quiinterprecationcm corticem aicigerit. Caufinus nofler^qui in Horum vaflos quidecdiderunccomcnrarios. PcolomacusMenclciius. Hos ego tantum iccutusi quid prai/i:iccrim. ^^^.muld quoquc cxSS. Hicronymus.ordineiecutirunt. quiomniumfcriptafuoruiuriufacien£csjcxa6i.tuni philologi.^^^^.'^"' ^.Pieiius Valcrianus.c. & Ex quorum fundamcntiscradiris.Tercullianus5 ClemenSjEulebius. cx qua deindc eum in linguam Grarcamti^anftulic Philippus fuerunc eodem temporc Antiochus. AugulbnuS.buerut. Bimbmx quo fc Nauticam yEgyptioru fab lara enodaife putac fcd quanrum j \\ rabu!« Bembinj. Cambyfis temponbus. f/lfrt-m^l. qui inilgnem librum de hicroglyphicis fcripnc lingua Copta . ctii fparsimjeatamenclaritareexhibuerunt) vt fymbolaipfahieroglyphi. Mochus Phocnix) qui omnesiuisin gyptiorum variafpcciminadcdcrunr.tumhiil:onci.^. i n^ CAiMV. f<rmj"x.Cher?mon)HecaKus. vti &Tacianus. ea tamen indicia pra. vcluriad Ariadjia? filum dudi.Solmus. qucm nos Melicae. CO X S tCTA Rl ^M. poft . ^'^'. lamblichusciusdifcipulus) Dionyiius Arcopagitajlu/tinus. Ariftaeus) Africanusi TheogencsvcrOjtcfteEufebio. hierogly a icopo abcrraueric. tabuliE aggreiTus . Ipiicrates. fibi currL/ vbi cius intcrprctacionem refutanres clare oftendcmus. alijquc innumeri. quibus fufius forian. & Abenuachfia j Salamasj Gclaldinus.''""'' *'* /?»« hosrandem fecutus efl Laurenrius Pjgnoria vir peringe- vyKrttn! niofus. Plinius.!pib verboiu cotextuexpofuiiTe videantur. quem fspi cicat Rambam.e&leliciternonnullas/£gy• ptiacat Fhiloiophi? partesattigcrunr.inter ipoluTurcarum repcrtum.us. varij(juoq..C3. Ammianus Marcellinusj MartianusCapeila.huius^gyptiaccEfapiencii fuis in nionumenris ecfi fparfim .Porphyrius. Macrobius. non omnino a vcvixnudum iymboloriim Hervvartus quoque librum in eandem tabulam edidif.FABRICA HiEPvOGLYPHICORVM. quam pareratj deduCtis. Origencs.

/ < . quam occultam ciTe Jacnficijs rz. corcxcm ranium iineiniimo ieruau?"" Qu^omnia in iequencibus luculentcr.tamctii fcd fparfim fuiiTc propagaMs.(3uoamici abinimicis.pcrdi(florum Authorum monumcnta.dicunt. fcu iignunu .tropu.ad indicanduiiijrcm alienam non aperiendam vnde & figiUa originemduxiiTe vi^entur. &: Latini iignum. c De Qudfitsytn V ^ hiero^lyfhicis V. fymhoUi Ideo Grzci definiendo Symbolum.Pythag. «"?' ^""c vfquc dicm nonfunom. in genere. ac conferrc . tcfte Athcn^o.idemeft. quod homin':s ohm. ccfteGiraldo lib. rcrum iciilu poilcns tradidcrinc.alludens. I.y<icsi » Vnd2 Plutarchus iru aOswfTt. iungcre. appcllato iymbolo Knau &PlautusCurr. . vndc Terenciusin And.tebaNiur. ac rurius contraolumexplicarec.iumusignis. diim fifignum.z. -^ - Artificiofam Jymbolorum firticiuram petentes DifFerenria interSymbo- jBm&ccn- . eoquodcx : fignis &coniecluris colligercntur. Pericl « '7i. meminitcollatorum iymSymtioiityr ^utydedii. deSymbol. Gr^ci porro Symbolum vocabanc annulum.o?y apud Valtririum de re militari. & vacicinio. bolorumapudforumpifcariumj Afymbolieciam dicebanturjjjqui iine_j quociBconcnbutioneadconuiuium aliquod gratisadmittebancur. variarum rerum furcipitfignificacioncs^te^c Stcphano)in Wwcn/^5j.vc vccummcthudo. Hutnrctus. 9.cuin aflurgcns purpuram in /inus concraherec. cpulascribucbat.cuiusmedionosremaIicjuam. DE INSTITVTIONE. ijnprimcre folebant. aH:hui. TiMMrehasde fynbtioKtmu. Ap.cflcid. ^ Ymbolum quantumenim ' i ( |6 sigiiiavnde a r»itrir. commiicere. cciTcra . con^^ fcu quod idemeft.iicconie(5tufa jLatinivcro ilcSym.CAP.qus naturahter occurruncj vc lacfocminaj qai pcperit. Symholis diifniuf. Ec mur^a ly mbolis & hierogly phitis^dillcrtationis noikac lumemus cxorclium. rymbolorummcdulla ncglctU. pellaturctiain u. ' 114 ilJij LTBER II. volumus.\A=i»dcnuacur. Ttrtmius.^filum profequadixi.Hs. certorum verborum>militibusdacani. iignificaccollationemquandam.quod vaiiSjliteniq. bolum definiunc: Symhclum (f: nota aiicuim arcanmis myfierij figmfcAttua. leu contfibutionem> concnbuebanc. ex c]uota>quam quifque ad parandas mulconuiuarenrur.antiquorumad noib"a vfque ccmporadcdu^. Xm4phon. vcri ac genuini ab Exploraconbus dignofcerenrurjita Arabes illud rumunc hoc loco ^q modo PlutarcHus in vita Roniulijfignum5quod Romanis contulic Koj mulusjdixit fymbolum j erat autcm iignumjrei aggredienda• opportunitacem adcire. Apparct aufcm inter lymbolum ^ J f hancclledmerentiam) quodcarumrerum.quam incepimus.coenorcamus. Abaliisctiam accipiturpro Ecymologiaj &: fubinde proaugurio.lconfuetudine. Accipicbaturpractcreaolim Symbolum pro omni co inditiojconiei^urajatqueargumenco) cuius fubiidio in alicums rei nobis incognicas peruenicurnocitiai iic annulus olim erat nuptiarum inditium.^»• > ycuim^^^ajiiJ&ii^^^^oy^rif^^ucncui. EC Xcnophon : "^/utifjLt. id .oftcndcntur.°' & conicduram.

Quosintcr Gr^cos prarcipue acmulari conatus cftPythagoras verusyEgyptiacaeiapicnciiealumnLis i ^0»^"«- Pychagoras ^.t!4. ant. ^velnO' aut ijrhfSy legefcfue condiderunt hoc ohlcuro ' j d^njg^^r caceam Zoroaftrunn Zamolxemj Selcucum. Vnde facerdotes eorum diuina_. de Oiiride & lilde lic loquens. <-uei IjteraU prr diElioncs>''vel fi'iiiras.d?jpreKfj'!.energia. prscipuead Relifus Scripcuras rccondiros. 10. acrantorum myflerioruminconueniens maieilaci•.^^^^^^^'»-. mediante cerid frmi. 1.&: vnibroia allegoricae figur^ apparentia indicabanC) quadiiciplinactiam non niii Toli iacerdoces. fah njelo oyfcnn diUt . Gcrun- Jl| '^^l dcpfij.alia noiii quibus vtrifq[ue>£gypcij. defetiu.Dardanum>Carondam. fuperahundantia.„. " omnes tj. Et paulopoft cas Uterarum ^nkquid contefitum d:uina legt Hthrsorum T-el fevfn allegortco.^!^^^^/-'* &myileria exponit cuiulmodi quoque func & apud Cielium Rhodigin. qH£ feiifiltii ojjenintur exuahfLuiidtcuy. aic. Sic (vc inccrim hoc efl: funt .FABRiCA HIEROGLYPHICOlWM.tty9(!£«. animum nujhum.•!. CuiaftipuJatur Gerundcniis.&alios antiquos Echnicos philorophos)fccicciimprimismagnasille Moics. quae docet ien. quiienccntiarum.^/3o^*nt/9. tico . . mina . fius apudPlat. aptrif^ ra . (gf pc/ amha• . quodfubiismaximafubftantia) vis. e[p ceiacinn.j. id eft. imnatus eitrationcfrieoriim. rapientes>ac philoibphierudiebantur. c. Ec iuxta Demetrium Phalersum in fymbolis aduerti debcc. liraelicici populiDuv &gubernatori Nam vc rede Rambam inGencfcos exordio diceudi genere -Tjft funt. myftcriafub coopertaaliquanoia. <• GcomFtn^ flue tranjcriptas. conducere 115 alirjua. inteliigentix crfatiC /««f in mundo.o.cr.aireclione. ges propotjendij fuafqtie fententias tnuolucns texit '"uas inHituere reltgtones. ArithmttKas fi^pputationes. alicums rei.cotiiuKEltomhus.ac fapientibusjquod vclmyil:eri|s documentorum. dicic : Vythi^gorcii iititer. TO3i.».ac mulcusienrus)cuminfigni aliijuagrauicarejbreuicaccquecomprehenduntur. Vndc Plutarchus lib. . ac "'^^^^'"" ica mecaphorici iermonis circuitu coopericbaC) vt lolis pleb9isauccm Philoibphis deconcepris neqaidem fuipicionem relinqucre vidcretur. Vndc ^/*/39«»9><'.iji£<<5i.. &: atcendi .Icci.Symp. de Symbol. 2 y^T Rab. cnius proprietoo (. urdine IttereYam rejultarfr. ^upkx xluo gionis.. miiiorltarc. CAP. itiudwe ad rmjl}K'<. TrsAssj^. ac Theologicie diciplinae myfteria explicanda vtebantur \ indisaccrdotfs fy^*bjjaa^b^ gnum clTe judicantcs. port£ excepta'-vna. ^nde . Antiquiporro dupliciter vtebanturfymbolisjteftcGiraldulib.qux lctjinfinuarc \ dare volcbaCj fuboblcuris verborum meandris. claufura . ninlium reh/-ii. S. pattlo omnes traduj: IJnde diciuir : eum efi in minus ab Angeiis . natura fymholt efi.'. Alia verbis quibuidainexplicabantur. maxtmej 'Z'C apparet iii ad-r trMtone hcihitnsy admiratuf^ue facerdotes tsios. capite) qaofymbolica iimulacroramaddicamentaenarrantur. feu. . ^mnquaginta.Numam Popilium.(tpaYat'tomhuSitortuofit(itg. iicaaquolibet pleb?ioinceIligerentur. mi^ioritatet coronaiinnr. feu trat)fmuiatasy<vti harmoJiicasconfurjaH- tiastqu^ex formtscharaBeru.

duobus intcgris Iibris cur Pyiha. Vndc & cum Hcbra^is Pythagorici inaconueniuntj dum myfteria legis maximc cclarc jubent.j. •" rto atquc ideo iolis hominibus prudcntibus. - ^*7 pJDJI '^^^ intelligetitt Maio. cognitionem lub variarum rcrum abicondcndoiiniilirudinibus&paraboiisi gratum econtra.£ itA^.ad verifecreti pcnetrare poflent cognitioncm.CAP. )>2^> )»/ »<^^ D JJo I . Oricntalcsinconfuecudinehabuiire videncur.is (aptentu. lolis uoctonbus. chriftuipie. exiltiiaiances. (jua. Qua? . mateflaus ft£ origine panderttur. Ncrdtenim abiconditaDEI iubftantia nudo icrmonc in profanam 6c coinquinatam intrarc aurcm. Vnde non iucongrue dicit. DE ERECTiONE n^npm mpiipiD mnn^:) n:} Vum u^ cft LIBER II. !^iA^ ^-o^iki»» ijlL-f )oO^ fiC^^» ^ ^•^ cii Corjtine te in (imere Oioojfnis pruhipto omr. acceptumquc-* ci ciTeoab hominibus vcrae Sapicn tia. neue '"* fiarecelaiMi^ Ahjcondtta.pra:di6li Rabbini. (^ facra T> I myfieria nt temere diut*lges. Hicrarch. /ludiofis arcana fua my ftcria pcr viam ' fccrcti inucftigare iacproindc vcluti fub via quadam j fubcerranea fanda.ic cogntuit ptrlegemy(^ omniainHemt ^ pSrTtou' Diiahud. fuiius profcquitur Clcmens ^uda & apcrtacxpofitio DEO &natur?ciretinimica5 vt bcne notac Mar. lulius Firmicusad Mauortium Lollianum in vltimaruivolumimsparcc. ac proindc pcHuadcbant iibi & firinitcf credebant)(juodDEVSicieabhominum vulgarium)& profaiiorum ieniibus fubduceretj incelligentiam.v.\ ij. j .sa„.na. nedftegds tUud <i>llt.quod • • . Penus tMum ddata fecreto tuo.quod Pythagorici dodrinamj quam illorum Maeiftcr didiccrac in yEeypto. quam continuatum qiioddamfymbolum rcruin &myilcriorum iublimiilimoruni. z.» 'ii ^xxa hoc cft. cjuancumuis impiue Iulianus Apoftaraj tyimat natura diuina per Itteras eius. di• . Omnes lcaqi 0x fapterttt t^agiiire /uuenum. • & 6. Cccleft. Celari (^ ahfcondi plunhm tehuicadftipularusait. paraboiii iradidit.^ Sadrak^i aufw leftreka tuni la takjchipho alai achadin. quibusintcrprcrisloco ciIetSapiencia.& diu multumquc in Jcgc cxcrcitatjs vtlcianr. Nam iiL• „aa. iilius in fua Thcologia Platonica. dioabiroperita plcbe abicondercnr ^EphremSy.-' Thaimud : iiciegkur : oj^ni vyv^nVKDnin nnDfnDi^DpK nift hoc eft '^on traduntur abfcondita legts Confdta- Arabcs quoqijc in^ tantumcelarcmyfteria. hoc . apud Euangcliftas Haud infrcqucntcr lcguntuf. Iino ipfam artcrnam Sapicntiam Chri/lum Scruatorcm noftrum ^^^ parabolico diccndi gciicrc vfum tcftantur ca > qua.ac poft cos PJato^ • rt „ ^ j Rici in monumentis luii vfi lunc znigmacis & iymbolis. carerum doiftr. Dionyiiusctiam Arcopagita c. " per Qramr/taticas fuhttlitates. conuciiit. vr fua myilcriafummo ftuVndcEphrem Syrusirequcnciirime jn hymnis dc amore Sapicntiae id quoque heri pricipic ? dum dicit . porici&Platomci cegunt iuafymboiij Atqj inde cft. luh^nus Oftcn^""^ itaq.» do^rinx iu« Sacramenta coopericntes proccderent Thaimur".totam iacram Scripturam nil aliudciTc. " m ea per expofttiones (uas ^ cMlamiilrationes eius. Jkln'^" gumtnus natnra diutnttatis ah initionjoluittne omnibus facilis ef^et acceffus . hoc eft. cunBis patefaSi 5 . vtapud cosprouerbijlocoiic: ^:^j^\ ?(^j\ ^. Strom. Omnia h.

Solebantenim i£gyptij.&corum cjuiexccduntingrati.inucrecundiara cantuS) volupratem crca. recipere. v. Coronailgnum cil legis. ? dcnnam.iteyptiorum- quc pcrmuln lcriplerc. pa:acuticO) & polJticocomplcxuSjCjua:moriens j hljas teltamcntOue por}>i. non putara?. ambirionem faba dcmonitrac.cu '" 1'"* Jus tuipam.omnja hgurata> J'J^«'»<'« . quod veriacurergaalterum. &attcnti^scaerentur. aut myfleria.ccu fuis mcmo- racula dodrinam fuam impcrticus eit. Pants iymbulum . Vnde illi coluiIi5ftatu2jar2jarcus. ignis iracundia. Onusmoleftiain in/inuar. pro procorporcisfigura?.&:ba. ctfi fcmpcr idcm Sapiensper quaEdam fymboIa.vt mox ^^'"' diccmus.hagor. quo&rdiutiusadmirationiforent.fortunam. Abeo namque.c quoaddiuina.Orus.vtante diximusjabHebracis&vEgyptijsipie cicatusPythagoras & Plato ad Grzcosprimi tranrtuliiTe crcdunrur. farina. 'Z^tpoie tjs pertculojas abfcondt dehere. 'vnguentafcarah^us. rapinam dccidentes. quoad leiplum. pro co quod eft in vita punilimum. res vnu vcriitacis. Hinc videmusjomnem ferme Pythagoricam. ilragula ]coli. ac protnde rudtoribus.*^^""^" eflcntplebi fccreta. lita func hominis. ita vc ad prifcorum imiiationem aliuddidumjaliudrcferrecintcllec^um. Ucxcra notac amicitinm. omnia lymbolica.ymandaiTcfertur.pro miilisharmonia pro fordibus & svmbou peccacis vitcs Pyhagor*.fv regiminis•. symboia Sol ponuurlocomanirciti. via publica errorcs vulei. Ergoalitcrloqucns. no lyram exponere. hirundincs garruIorum. I continebancur.inromnia.cordiscruciatum j i j 3) harmoniam Annulus ftriarus doloremi olchocnixjahfriencumi res lacbullitioncmirai vngucsrecurui.vcdcrlmisexorrebus incorporeis numeri. omnia <^ui illic ' ^ non putabat cilej (gr ^ji' py. Hadtenusfere priuara dcRcpublica. acutus gladius lignihcac pericula_ji lylotium. fdes graiulus . tcririnifacum. pro Deo poniturinfinicum& vnum. aliter ienticns. j j symboiai*"' " * cft verae amicitix j Oleum adulacionis . ftatcra lilud adrciripriuatam & virrutes ipe*5i:ac. nc iliacxtra familiam cdercr. & tegumentis rerum pJcnam. dum viucrcc . diar. nullo vtensinuolucroplancdcmonftrauitjcCECeraccecerisinparabolis. Ipic vero tanrum dignis numcroq. Vndc iribus voluminibus omncs philofophix panes Malchusfr ^ ^ »•• L/ri pnylico. pylhagori.imo nullatcnus publicarec. . ""''" J• . clti^ttod nulitis negare poffitjohfcuras rerum ftmilitudineSf ptusalijs rebus 117 ammHnn cAp.& aer a publice incifa litcris y£gy ptiorum facrisjpromincbantquideipcdanda vniucrfisjfed non niil a iTiyiiis. naflrum eleuare . gladius : nunc cxacerbationis. lignavix. . fidisquibufdaminrcrSaccrdotes literis. Galius candidus notacftDEO dcdicati iedere dciignac humilitatcm circumadio pru.maxime autem marhcmaticaj viuavoce. Illud jamicquitur. iacra communicarc) vt ". .huncque tradendi morcm.& Sic Pythagoras viri lapicntis to initiatishicrocIyphicisintcIle\5lajVcdciisCh«rcmon. af- fymbolum juftinae^ialnotat irioderamen. paucis . Quarc {ilcntium indixicdifcipulis. &aperti.& Platonicam philofof hiam ciTc noiis vcrborum. . ne vulgodiuinorumarcanapatefacercntj qua? medicandofacilius) (juam loqucndo apprchcndcrcntur. nigracauda faJlostratres j vngues&crincsrynibola iunt propinquorum.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.

alij Abencphium om- celebriores Rabmi) Rabbi Abenezrai qui m Commentarijsin^ Genefindicir. Sed alacam dixic.!!^ vero oretenus tradendam-i origo non abiiniilia proferunc Rabbi Eliczer . amma .V. eumiapiencia rymbolicaabyEgypcijs. ^uo autem eo alas hxhehit efficaciores (^fc.^.acquehiaMcrcurioj£vZoroailroprimoBactrianorumRege(quem Chamum efle in prigcedentibus oilendimus hunc a Noemo 5 NoemunL. cf!.!:'' moVn 'pnn f/?t• . €t ettamexcitatto cum atitcm amma €:}. vnde Cabalx lochai. jgf ciim . IjjtritHS. de^ animi namra *incco"J iii no\r .5chieruglyphica -^igyptio- Non er^o fine fundamenco. cnni expergifcirur tit .& rarione runr. Ailipulantur huic. hoc atiima fuent punor . vt incxemplo hiEC declaremus. La^ (^antiuSiPorphyiius. Scrom. S. ^r^y nh^ £: aVyinonnn nn nrsd^n n^yiit ^inV K!:V "'-12 Vyn XNT ^^< ncu"jn :'' aiHdD oiNns ynai injcuo in"'v"i^ man^ nnimniim '~uti '^^ psn din 3V Vja p^mn •]" •: hoc edy DtxerMnt Doiiores r^ofin.cercumeit) &alupra cicatis gfauiliirnis Auchoribus lumcienier comprobatum. Cyrillus. poteutu injaf[^ifjatui. abEnochjEnochum immediace abipio humani genens parence Adamo perccpiiTejqua. efomnoftio. eo maiorem corruptioneiTL» ) eamincurriiie veriiimileeft. 1. qiio magis a fonrc recelTic .ih homwetres fvelutt [oiaUs cjuof dam w Ailegoria <i>num coniunBos a7iima. (umma fe- fimatiOric m fj^mtu oheatTjniuerfum n^undum.'^£ jd ' ^y 0 : ' . ad expergifcendtitn dijfonitur » antequam ipCt conmxTiuim enm excitat. Ecce hascfunc fere fymbola .'^ receptum elTe.': irrr libro letzirahjieu Creationis iic icribunt 'i ""« lyacoj Sk ]:d'Dikud iidVi hj ^'^ *]dVt iluV nD^CD KM njm vTiIJ ^"li? nVin . &: y£gypt:ijs haufiilo. ClcmcnsAlcxandr. ^: ^ ^ . i. &v£aliosomitcammulros.tc ^ copta» ic- tiH£. de^e^^reflT^ animar ex . qus rio- quuntur. Et id^c cor <^ tnotsdundo e (amno.eamque poileris iiiis fliijs muki- Adamuma farijsfymbolis. 8 LIBER II.CAP.>omriiaalIegorica. manifeile oftendunc. &: iign. /uhitum (^ aleren? w eo mcmento pulfum ien~ ' Somnia T>cro continnunt ei. & Razieleinilrudum omnium rerum naturaliu > iupernaturalium cognitionem hauiille. illa excitat eum. Dii INSTITVTIONE ta.quibus Pythagoras fa- pientiamiuamocculcabac. Et cum homo eui^tlat. reuerja fftr nares fitlcity^ fafiintat corpas '^jult euigilare •. remotiffirnas 'Zfias reutrfd^ qu* 'Tjidit mira..i:y^• h.. feu mi- : nscoo'•) ntiler animiCy (jnoruy» neuier alierumreliKijcitr. Hebrari aucem ab antiquis pacribus edodl:i .auando howo fuent.indicat fcdaiihus fuu.prieter nes ashnfkazU!. led jam ad iymboU. t^f faccdtas animalti. Rabbi luda Ben Leui in fuis commentadonibus Berefithicis. . Pychagoram omnia «ffiiirrm' boiiCido- grauiflimi Authores cxiftima- lua iymbola ab Hebraeis. quod Pythagoras Apimamaia. Hiincdeanimaienfumab anciquismyilice imcilcdum poile- . tam lecundQ tJoema tiim ^crvptiorum a Zoroaliro^tum Hebraeorum a primis patnbus /thagori• ! animam cosquo>io. f /wi accjuirtns aUs egrtdtiur joras. hominis. '"'^' dum.s tedam . tradidiire.idco cum homo dormn . lociia?^^" przccpilTe. ro aucd antma e corpore aUat.

(juidiicurrumMagiftriartcntisanimijaufcuIcabaac.'itmr trrtguis n(. a(5liones In auahusalis dicic ilkj hahtht omr. vcanima eorum bene plumata) & fortiflimis alis inflru(5li-» co volandoperuenieris.lutntn j& qui denique verfusplagam mcridionalem curricjpieratem demonftiaci qiio allegorico dicendi gencre iniinuabac.pcrieuerctiempertamoptato aljrum remigio ve- ftita. Exp'icatio . apraniiic capacemredderc poiTe ad . Rcrpondec. animamaquavitieirrigandam i inftantibiis autem di/ I• i\ II 1 r c lcipuliSjVndeeam habere pollenc.ia pr^cepta legum in duo 'vdutt rfflringuntur^ charitate Itlerts alis. CAP. ^''* '-^"J- ^XPOiltlO in cjuihus toia l pendet. <:yil"tma. ImoSanclusGregorius NiiTenusin cxpoiicione fupcrCantica)vbi Vulgaialeoliohabet : [ >£ reciaj rarioni omnes pennxs• D I .-^ alts autem rfflauratu mox ad caaenttbni alis ettis tda pr<ectpitanter rmt m corptM adT> V Petcntibus autem ab lccum. Lonaopera> juftacdcniquej ac .i pcEnirentiam &rpurgacionemi qui verrusOrienccm..^^^" aiis^aaimJE. ^ui pmis im^ent fif dicitj quod per ventos inhoc lccofignificanturpenniE•.cuiuscircutriferetia nufqua. .bisharica<ju*'»pr<elyebic.(^' amore direElc ai Aust te cculos tuosa me. centrocounita. Nome ctiino fluminis.cius.FABRICA HIEKCGLYPHICORVM. proxtmt. i ^'"! ^"^ 11136 alludens ait : ^uas pinnas ^ttlr a^umef•^ ^ ' (htas alas. Tocum iraquehoc chriftiane docet Zoroaiierj quod 6c propriumciusfymbolumfuilieaffirmantChaldaii acquead hociymbolum S. quem Pythagorasfccucuseii:. duo pr^cepta ' (haritatis. fccutiolim >£gy• ptJJiniraspallimdeaiisanimariparrerunctabulasiid. reuolat in ccelttm.lubmnxit: Paraatl>u Ot! <ji*. veroalis reairumptisvcrtiu fcleuando cendic. volandumin coElam> vndc diicefleratjidproiundiilima quadaminnuitaUegona. codifcipulis. V. Lunsque viasjatquefuiper omnemcorruptibiliumre- rum orbicam. .qui verfusAqui- ^ • \ .3 fupraie. aiis ammjt. ex <juo cecidit.nor. quid a- gendum eiTer. riores Rabbinijin gcntes rraxcruncfupcrftinones.demonftrarc volens acdocerc) animam ie>^ .. quibusanimacleuaturin alcurri) qua?ni- enjitm tuMmfCjut ambulas fMper pinna^ njcnto>'ttfn hll aliudfuntj quam virtutesj .:tity alata eji.''* lonem iuftum . St fnmpiero pennas meas.mox in omnium vitiorum abyiTum caderejac prscipicari j iniedam vero in voluptatumcarnalium.animam defticucam alis virtucis. qma tpf auoiare fcctrunt iplc . fignificat &: redum ^. Quos hice Zoroaiterenim.quod Zoroailer myinrcllexir. litcrali accipicntcs fenfu interprecati funt. qui vero vcrlus OccaiurrL.vltra Solis.aueis fulta i^ntwAy auafi cum (^ cum TEVAi ri /. . (0/ Prop'-eiiC f Sed adhuc mulco clarius alio in loco pricdidum lymbolumexpcntnsjairjanimam babcre alas> & monllrans) quaiiint vcrs ala:eius5 cum in expofitione 103. contormes sfuas '.iiisde4 pl^^aiu.& ponderola. • .i^c. cotam reddi corporeajrerieft.umquererum barachron. e.Auguftinus in cxplicationc Pialmi 138.diuinitatcqi( poiHiminio conrccuta>cot:am reddicleuem^celcremjCCEleftemjacdiuinam* Fluvij vero) quorumirrigationcala? aninice nolirscrefcuntjfunifidesjper lunienichantasDEIj&proximi perpictatem j juftitia per rcdum > poe- nitentia)denique6cemendaiiorccIerum prjEtcritorumj pcrexpiationeau iniinuata. .rcnribil. ^ .

CAP. vt animae. incifarrL•. Reftat igi- quidHieroglyphicum proprie iitjdcclaremus. vt tradjt Abenephj . ad jdem i) nibolum alludentes anciqui iacerdotesac phjioiophi.Grej«rmj. Eft cnim hieroglyphicum tantum fignum rt-i facra. [unt Hthramsjimuia Aegyptio^uod ^jj vcrbis j ^^ ^ . occulra fignificacionc . 3. DE INSTITVTIONE * dcmnc bolum hac racjoncjaucrtc oculos tuos a mejnam ipfi alas mihi addim. AheHephi» Grcgorius . non contra.tiKZi alas afiingaciconucnicnscrat.ilro. nihil cftaliud.hierogl. Sccundo quod proprie hieroglyphicum non formaturfermonc. ilmjlitudoalii' milaco cxcmplariquefuo pcr omniamcliuircrpondtTcc. 1 20 LIBER cjuaii illud II.prjmi >£gyptiacar theologia^initjtuioicsjinlyinbo licis&myfterjoiisfiguris vifu vtplunmumhujufmodiponcbacimaginesj qua: homines. (/ fuh tegmthe i4lArutM tuatum fp.v.omnia enim hicroglyphicaiuncSymbola. te symbo. rum . vc Quidproprie hieregiyph difini:io. . fiSriuni Mebrsis. potiiiimum in pialmis 1 6. . Nam vciamncue djclum ejl. fymbola &aEnigmata^£gyptJorum nonabiimiliaerantCaAftipulacurhujcluculenter ClemeniAlcx. reliquo corporc alara rcierrent anjmaliajCuiuimodi plurima occurrut iaBembjna tabula)qu5fuotepore. balicisHebraEomm. iupradiclum iy infinuarc voluent.lib. cum jmaginibus folebant -^gyptj) componere &:formare iynibola fua figaris. ied folum notJS)chara(3.aJ2 quoqucaddcrcniur. .dicic ipie explicac. cxprimendo fuos concepcus fub . Haj imagincs & figuracj etii ab antiquis non alia de cauia iint ^dxt quarru ad iuma myfteria indicanda . qiamrei Sacr£ Syy*)boLur?i tnattnx cUidatK incifi: vndc apparct djn-erenna b^ mDoii & Hieroglyphici. Hinc. tanquam diuinum quiddam cur. quod cll ad propofirum noftrum . acttfict ad occnltutionem . &: 3 j.eribusj figuriiqucexprjmirur. facfa lcriptura a Spiritu San<ilo djdlata OhO uATo^. rnhur/t CuiTl i?itur. ftulce & infipjenter adorabat.z.Dcoadiuuance. alicui niarcna. j. S. imo in pluribus Jocis Sacric ScripturiE inentjonem alarum DEI ficn videmus. tefteGoropio Bccanolib. ad imaginem 6^ riniihrudincm Dtl condjt«. eas nihilominus rudis &: impericuspopalus. & propricra- illorum In quantum porro obicuraerant oca ieniibusineru.a_. Vtiic innago inriaginaio. Suh njmhraaiarum tuantm .dicorurtL» longc rcmota.cxplicabiintur. Hieroglyphicum itaquepropriederiuacunia^TcT^/eepf y : ^^/' qua/i fa- cfa Scalpcndo.

tnfnuare *volenteSi Solemper aeremditicem ' humidttm. prudtnttamy rattetifm. CAx\ alij per namgium fignificare foiem per illum Crocodtlum.identis audienufque fortitudtnem . Seciidopoceilperhanc Comaiiarum rcprxfcntationem non incongrue intelligi.FABRTCA HinROGLYPHiCORVM. Oiihs a Typhone perdicus & dilj?erfus. AnnubisCanem.ob pennas bicolorem Lundfactemex albo ni• grocjue commixtam. lib.intelligtbant . quomam Aegy- n/ero pingttur ab Q^ .jorti[udmemypotentiam. rufn tnigmata .qu? expiicatio & hiftori^ &Authoribus conforinior vidccurjita quidem. frapleniusexplicabicurjOiiridemj perlbim ifidem .quamperegrmationem ridis. Alij <z/ero per Canes. Anubide & Macedone fiiijs.Mercurius qui&Hermespromiicue Diodorciumq. j per canem .. vtperaccipitremSolisfymbolumi vc in. DEI omnia <x. fuhtungit ille . Ou- dorusSiculus jOfiris j.on £. cuti funtj nhdtrus j j. Nam Mercurium Ifidi aconiilijsfuiiTe teftacurpraedidus : rus his verbis Tradum autem Ofindem Ac^yptt tt ommum cttra /fidfvxoripermiffa. hic fylueftrem. duos Tropkos inpnuare ""VO' luntjaui funt 'ijeluti cams (juidam obferuantes cuflodtentefejue u natura deputati. intelligamus guramadeo fimilcs funt.folehant enim .inauiirtam. rvalidHmrohuflumqueindicahat ingenitim Homo denisHe inter alios charaBeres foiemnitas& pguras ingemum.defcripiimusjfuiireinclicacam Nam vc beneDiorcgno l/idicommiiro.ainGemi f^l.perduosCanes verd noEiialem deniijtfeper i. Soiebant etiam Aegyptij in certU folenmtanbui quatuor inaur<ttas circumferre flatuas ^^"^-^'' Deorum.j^^qJI^ iadicetur. lupumin arraisgercLupusautern&canis. HerculeeciamjApolIincjTripcolemo.ficenimaic Macedonprof cap. quamcaneiiL. Sicfabricantes de pretiofa materia ocuUs aurefque Dus. bemjin cuiusrci memoriam Comafiarum teftiuitas inftituca viderur. Leo ipfis ftgntficahat ajires Itbertate CahaUm ammumgene- rojum.llipatus5torumperagrauico-.ad mdicandam appendehant .& Ifidis. Dicimusicaque y£gyptiorum proceilionc & Comanarum ^am oftennonc.uptim wfgne arworuf^ tulu. immenftate.per Acci- huim ^olucris (utnmam caUditatem ad oecidendttm rapiendu- ^ue iz/iresjper ibtrHy Lttnam indkabant.tiuas /(£4 appellabanf^ quarum du<e ranumy fecunda Accipitri^ . i. . Adaced. Sphynx facie homo cdtera Leo. . izi . vcmulti lupumnLhilaliuddicant. . aIjfq. Solem. ob Per duos Canes duo Hemiiphxria.i.artem. tertia chracircQ- Jhidfsfgura fplendebant pitrem. .prohibentes Solisad Auflrum/Boreamciue '^lteriorem elongationem: per Acctpitrem iequi.ob formam&fii>aC) teilc Diodoro. ibim Zodiacum monflrantes quiComailaru folennicate nihil aliudindigitatufuiiTe voIunt> Pr^tercafunc quam ge/ta & adaOiiriciiS. 'Jyegem regno conilttf*to.repr£fentantei.t Oftridtm <-uero dnofiuj 'Zftrthte difbares 4nt)^bii 'vterque armis i-vfiis eii tnfigmhw > iilimo anmalt haud ab eorum natura . prHdentta rvid^retur excelUre inter amicosy ruteretur cum Mercurm '.homnemcjue virtute magnum.^uaex rehdcaHi-.quam fuprafecl:. &: Anubidem Maccdonem. harum animanttumformts apud Aegy• waliaAegyptij fummo in mnore habent.iuxtahiltoricumienrum nilal]ud.U- tumgenerare tempi44 fignsficatnm per Crocodilum . quorum illecanemj . ptioi coluHtur.SedaudiamusDiodorumdehisloquenccm. per accipitrcmi Ifis eum quacres ac rccojligenspcrlbim dicitur. tradtdijfe Mercurium.

Clcmente^ j ^md iigutet? alijfquecirantur. qui melli aculeumhabereccojunduiii. Diodoroinprincipiolib.v rra rccognitionem iuilcntet.caus jo5 ciconij clemenciaqueconlpicuum . ^od auteff.ni fahriicin:^. hoc mttlltgt mundi corpusai^ue mmrtam gemtalt»^(iHe tuti .(^(pai (juando occulta . Multa dcniqueiyniboi iolquc cJjgiros hominem hberalem & iinccrum " }a blichus I ad natura? exenniplartxcogirata>\cgvpti./o Aeiypttjtpjum iini' .inuidiorum. ».pfris modum . natMr^ fymhoUexprtmtt ^ Dij "Zicrfratetidea^ Cumergopejr. Eufebius.librode Oiiride & iridt.inuitet i perboucm muicilaborisanimal regeni) luftitia tciTam. Per apes itpus. 4. indicabant iuili• tiam 6c piccateini pcr anguillam.adcondcnda iacra vlurpabanf.ii LiBER . DE INSTJTVTIONE ijt*a Afgyptijs C^noccphalHi.Ho. tux^utlus hiterpretanats dimittervoces acctpe fenfus ^uandoigttur lutum m Saai^ ncmi'• /• nant. peracjuila&: falconem remmaxima: Vclocitacisj !• Serpepscsf. pcr accipitris im:iginem naturam vniueriijfeufpintunu Aquiiii^ mundi intclligebac.rntUtudimd le^fart . pcr draconem Teu colubrum caudam iuam rDordcnteniiannuirj percapurlupi. percaput denique canis.iuftitiam incorrup(an3 iignificabanc. duo canrs circumUttferantur^ icuflto auxtltoq. . attt fnducHtit. obiunnmamharumauium pernicitaremfigurabanc.interccErera aucem. cempusprasrcns^obeiusfortirudinem &poccnriam.quod nobis femper.2odiitK rationesoccultas tnapparttmlus formts rum per mantjefias tmaoines explicafit [ . de quo tum iupra.rpnoHeM lpdti.ipfconutnnnttm fupfrmihHS kevjtaie tipifu^ fc. ft^ni^cat ad ingihijfagacitatew. my^Utm iymhoiti wjerunt mamjefiis. co quod nullum cum alijspiicibuscomtKcrcium habcre videaturansuilia permanum dextramcxtei le.eAP.per audituni memoriami perleporem arrc(3isaunbushon incm niaxifna wemoriapraditiim. tefte Plucarch.Per Crocodiluin animai Jiociuumjhoiiiincm malignumiper oculum apertum hominembonurrL• ^iuftitiasltruatorein .>\nimianus Marcellinusj alijque. .. .irdi4i offeruKt: imucntur . pnncipaliu hominum quoscoIcbant.m cjuorum fliua fAennitate foleha:u . Habcbjnt yigypcij plurima alia fymbola > quibus in fuis myitcrijsab/condendisvrebantur. > tu*n in coufdijs tum in reJftu iHue* ^'^"^'^ 'X'ulehat plunmu indicandam.f utorui?.. duphcem (ju.tum de eo multis quoq. Plinio.eo in bcneficijnutricionisaccepti quod parentes«tarc prouediores. tcmpusfufurum. . ^^^^^'^'^^^^^^bchus iti niVOerijs his vefbjs /w//^/.feu agriculruranij per cicOnia.n„c ^. 1 4 . Anguiiu ». rus.Straboiie 17.rutn Je^yptij Cotnaftas fcm Quicquid ilt. /ignificatComaiiarum Jcmnitas 4.' ' num imagines (juafdam in (yn. . . uerjf 7/a(urt. tcmpus prstcruum. Per ftatuas judicum manibuscarentjum. atijue infuper optcnt ijuatenus pro rrjttthus <T. ""^^ 3".(jnam htfiorja rremtmt.• Secundo cum Mcr^ Horum frfh.o.lolts con€ctevdtsoflcndi*nt.ipfi auo(^ue n.fptcercnt jupetu)ta ownijnm jn^ f. ocuiofquein terramdcjedos.culrum panicularcinjde quibus exprofe/ibin j.cjutmadr.jilicarum tecorulttarnrKejuenottO" * p. pi^ftur"cy' oocephaJuj.• CHrijKvyom^Psi^uprimo ccntigifjt cuni dfperdKum Offt-em Typ^one fuhmcrfum inejutreret.pu5 .qu2aCornelioTaAecJriter - Cito lib.huiusoperis libro S(d vt vndcdigrelfumusJtan<^em rcdcaa)us. . mcrtto . canumj moreabblandiensad lecum ipe. quialupus animal elt lumme obJiujofum^percapuc Iconis.

caufa . )'?}otionumqtie fucjrtmj mnttifermes accipiunt aSole potentias . Sicutenimgubernacoranaut. ri/ipoig (^tii h^c fuperemincat omma im^ fcilicet ntaterialis ipje.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. iit:r:f. canta eft AI.fluentenii aut etiam caufain princi. ''vires Sole defcenientes accipiunfy ideohas etiam fymholicu^ fgnificandimodfts adducit cundutii animalia .&a nobiscomprehendi poiTuntjCcna quadam induikiaadresfignificandastranituliiTe.^gubernacU' lo Jegregatus njnoquodamifaaUejuemomento mouet 'vndique " regtt » dirigitejue ttauem. Hadtcnus lamblichus. veteres noa folum didlionibus. quod /juidem ex aElu -^ dendi figntj^cat. locofundamenti pricpofitam elementorum» elementaliumque hocigitur tale fty'DEyS ipfe generationu y 'z>inu~. ex quo ftgmficattir drcttlaris aBio menw per eadem ^videlicet.tnundiguhernatorem. phabecorum diuerfitas. ideo Jymbolica traditio <^uli per Deorum muttitudmem evnumingrediDEVM. fcripiiire^aut locutosj verum cciam qua.atcjue per potentiasmuUifoYmes<-unam DEl adejje poten- tiam. 123 CAP. iie Gadmum fcdeiimili occafione rcpertarum . principa- tumftgnificant. hgurar.. fecundHm quod leslia. -. <Z'(delicetaprif»is natur^ principijs pr^ci- pHOS notionum caupis exhtbens. VenerabilisBedalibrodenacara rcrum docct. . T/erbis quidem defgnans oras..ia Litcrisy et Alphahetp JEgy^ioruni.tuoraddidic vfumprimum inGrxciam rw» qvia' duxiiTe fcruric.ks 4 vcnto. qujbus Palamedes Arufpex j tempore bclliTroiani alus Piutarchus t. DEVS igitur ipjt fuper ^^°" hanc infuper aBionem in 'VeneranduSi Proindet ptttclus (^ " feip[o confflit t fuperans eiufmodi principatum infeipfo penitus conquiejcens. ipfumqtie tempHS. palem. Paianie.a<^uaticam horem. cadnui ''"**• i*. ^uoniam 'vero partes caeli emnes.^". cim hcerarum . . mundtts mo*vetttriCunEla deniijue qu^ conttnentur in totis. mundum . & poll eum Volaterranus^ cum mulci^ alijs Q . mdimfiistimmohtlisi ingenitusy totufcjue exfeipfoj in fetpfi to» Vnde Aegyptij DEVM inducunt fedentem fuper Loton. canca literarum. charadlerumque diffcrentia) quo- rum ductus. §• I• . tus. De .. mhi DEV^M introducunt nauis guhernatorem.bcftiaruiT) dam inccflujautauium. vtnos. fubjungic. (^ eodem modo fe hahens. hufc injertatn.amcn. atcjue ipfa pro diuerftixte naturarum. Omnia enim in Loto rgtunda funtitum poma titm folta.at(^ue. nec attingere gubemandotfed principatum gerere inttlUEludempemtus empy'^^^^"' reum. auE. njhi fgmfcaturyDEy 4 ar- infidens «juid prwcipatu fm mundanum fttperexcedere lutum. animaltaaue ca* totus 'fniuermotus.cunque munduscontinet. vnde . volucrumque volatujaut aliafimui quaoccafione origincm litens dediife veriiimile eft . qttd infitx fttnt elementii. (juapl>arite)-agitAtam. tum.chialmata) vel exiimilitudine rerum materialiun-L•. Cum totiufque natur<e 'virium omnium. p- coeleflta ^gurari^ formafciucTjicilfim commutare per Jnterea traditio- fvero demonftrans immutabtlem eiusy pmul(jue totam ptr totum tiem . ita O8VS ipfe mundum deftper.

gnafgntficans. autem . Angclisjfcu ipiritibus. iumunr aUegortce per auadam l. vnde & poileahieroglyphicorum nomen meruerunc i verba cjus minc. faciunt circulum jormam pr^jejercntemconuinicnter ti formte. Abenephi) qucm nos in hoc ncgotio icqucndum ftaiuimus.^gyptios primos liteMcrcurio mucntarum. m&nifif/lendifquc prr kripturam conceptibus vtcbantur. veluri in quibuldamcomprchcndeniesjobelifcis. <£nigniata turu<£ : (jui Sohm pingunt . pyramidibus.auama>ocaui "ciememe^ tu^n Aifiandrino flolas : Secundam autcm Sacerdotalem. 5. ^^. Tertium erat niixrum cxchara«f^cribus &ryinbolis. daironibus.CAP. Sc tcmporepanciora fuerunc harum litcrarumelenicnta. ^uartum 'T/p*rpAhatur Sa:erdotihus. Secundum erat fidumj&crcogitatum a Sapientibus ad naturx niyfteria condcnda. quorHndAm. alijlquc nar ura: iccretis r^o £ran( autem ' — • jp':i\ Aegyptijs (juatuorUterarum £enera .optimc quadrant ijs.tabulis. alia 'X>cro Jcnbitur 'veluti tropice alta <Tjero aperte .figuram Lun* qua propric diittur./Egylit^ruTg" ptios quadruphci vfos efic hterarum. hic de i£gyptiacislitcris pulchre diiierit. ijna quidem preprte loauensper tmttationem.vi.(ju^ fnfii4(pitHr. Primunu ""7 Acgypti alijs rarum vlum puj/vSu. V ell:. lum - idtotai Sgcundumdpttdfhilofophos - .per f. ^\^>^\ ^^i^jj^iis u>-->jM^i^ftMi apud popuprnnum erat m * fapientes: Tertium erat mixtuftj tx Uhrts Itterd \>*. ad ca ^cernitati commendanda iniculpebanr. Primi icaqiie gcneris haud SEd quibus in confcribencpiftolographicac.& vulgusvtebatur.poft Hebriros. licerac jamharcfingula profequatnur. ''vfuniur facris fcrihehant. quo DI O.Strcmar. fic cmm aity eos primumdocereri/tam.aris. de -<£gyptiurum charade- auium Tripifi l'te• nbusineminit. ait. cratvulgare.unam Aufrm.fcrfid efl. magna diuerforii Auihoruc^ in hocnododiflbluendodilcrepantia.erantj^ fic Arabcs hicroglyphica vocant) <fuilfus facramcnta indua^ant ( Quai diuimtatii. id efl. fucrinc. id dubic erant discpiilolis.proprte loejuens ] altera ruero fymholtca. feu charadcrumgencre. quo idioia.[}%}$. fublimia quauis de Quanum vocabatur facrum. mundojho- myilena.e aptam ad confcrihcndas aui de rel!t4s facram. 1Z4 pcr Ccclium LIBER IL Rhodiginum tradidifle a DE INSTITVTIONB cJtati$. . C V • De Alphabeti rriyftici illar.ruc• ccdencibusveroceinponbusintantum mutuatis hinc indeaviciBisgenci^ quidcitt bus . quajClcmtnsAlcxandnnuslib. )$^*\ qua " rationem ij chara5le' epl•• hoc efi. pturam. Quales auicm hx liccric inutntor. flruEiura et fahrica. cuius v»a Z^lttmam autem itefiy^v(piM)Vy id qmdem efi perpnnta tUmenta &. templo» fymbolis rum valuisjexedris. ac recondica facramenta . % Symboltc. Tccicatum.

verbacius iunt x.arenarurnqueex yEthiopiaadacdarum coacerfurire cernercr. . Terciam ponic falcemlocor.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.ob fuauitatem njocis.perircnti Oiirim magnam vim Ibiduiiu" hifcc locisimmiiiflc) qui deuoratis ierpcntibus locam brcui tempore cx-' faola. Mulciplicatis icaque ibibus cum jTofteri notajent) didlasaues in varias fcfe porisfiiamcransiormare. Ferunc pnfci yEgyptiarum rerum ScriptoreSj infcriorem -^gypripartemmariolim tedam fuifre.vn' ~ ? phif. Phalersus celcbemms thorumfentenciJB Alexandrina:. patinrermediamab aquis iwum infer. mcmbroque figu- ratosjquarum quatuorcantumaifignac. Deoj fcptcm rvocalibm facerdetes ceidrant> d cytharA lnerarum inceps tpfas fonantfSy ^ pro tihia . Ofirim aucem primum /Egypti RegemjCiim exingenci limi.terrarh rnansfinum) ncicio quid tcrrcflre. vi.ponit Ibin. randum. Quarcam &cum omnes fcre hucurque citati Authorcs ex animalibus deiumptosreferant quinam vero fuerinCjiilcanc.prltnam licerarum >^gyex quaruordecim litcrisfuiireconcinnaram)Vtrecle quoptiarum \ ^'^"""*• -/^. multisalij.» formas juxca diuerium corab Ibide recepcis be- J' [^'^j. bus Iiteris.^5 eum Gcniiim.* dejumpfu an inftitacio m ^^ Im». a figura. quam pcdiiniacrum animaliumalbum reculcrunCj lc^mqueipiLirinf a-nomine Agafhodccmonaappellarunt. ollcndi Quotiram veropriores illi . 125 CAP. Primam A. forfanafpiracionisduasnocas fimul junxerinchis vocalibus.E. vbi Bibliothecac poftmodumjmagno ^^ ®^*^ "^ Tft» ~ ' pofteritatisdetrimento. LaleDius5caccrique tradunt. vt ad ad triginraduas pertingerent. inrcr quos &:uuridis NauarchusCanopus. isaniniaiiu p.habitacoribusnon apcamTanciim.Jf «i'-'^""^• BllS'exprin:iebat5appellanteSj Agathodccmona yEgypcij.ruccreucrunr. Ef Atyj7^ii> <^Kfi Alphaberum confidecharaderes fuerinr diucrfce Au. SecundamB. cuminulti quotidie ferpentum moriibus. '+• . :^€ juos '^^^-^^ (tAeoyptns primos iha^^xcieres ex mur. Demetrius funt.Otiem. Piehuspucac quindcctmomninofuiiic^exariimalisalicuius cffigie. ^"^'* nia. : dicit habuiiTe jUos fepte litcras vocalescotide Dijs dedicatas. Nili aquisinalueOsdediiclis. Hinc nos nihiinon agetltesjquoad aliquamnotitiam hujus rci peruenirc poiiemuSjtandem inucnimus. fed quomodoillefcptem vocalcsdicaceos habuiiTe. cx lacrorum animalium roraharumque corponspartfum ricibus deiumpcaiii> icaquoquc Author Copcicae Seais magns/Egyptiacs ilue Didionarij Coptici iru Primordio dicit 'tvc\ Twcyyjuz. V.^. accedentibus . qaod Ptoljma:us feu .exuftie cuftos. quemadmo- dum clarc iu Supplcmcnco Prodromi rarepotcris. ^-* harum fonm audttur. Wxc re^e q uidcmj I. iepararam.) ranon nifi cjuinque rebus ritc pronunciandis ordinaueric A.cum nacuO.?"[al 7• ip-jitUvTeit S/ «7- »< «»v-^/i ir-ni »v»v « w ayn cUiaZ^ ^ vocalibus Aegypciori. noncapio..^J.inceilu) queClemens. hatic vatione Nili defluxu pur^atum a periculis immunem reddiderunc.'"" ingenti vero lerpentum e putretado limo nacorum copia locum continuo inttilumreddente. QjJ5>reftat declri- modo aucernprimahxc clcmentorum peradafit. ied 6c jucundam reddidiilej S5.

perio.nomenhuicliterx:i. (gir Plutarchus Sympof. hifce Verbis docec : ptierum iitc. lirjeas deduEio . inquic.!^•' L-ra.ea^ ci:m Jbtbus pmilitudincm hah{t. ninilaljua. ^. (. defumpta cft CoptJco <^uam normam iiuc rcgulatiu vti litera•: mcnfuracionibus pcrficiendisaptam ciim icaque Mercunus rumj ica & Geometriai Auizhor tuerir apte iecundam literam . " «'§. accharad:eres deiumptos Theo- . (jui .J^fiXebat 3 ex roftris enimvolucrium figuras. 6c roilro cranlucrilrrL» Ar*. Srromacum. gjVtiorum* io''&roft" Sccundaliterafuitderumpta cx Ibidis coUo cum roftro tranfuerfo) quodcum j^oftiO normareferarr'AX<i'^dixcre.euod aliteshxliieram eoincejfu pfdutn iKterflitioaddCjttales i^tavauli 'T.vctellusillaaquisjpaludjbui"que fubmeriaj fruitifera reddcretur &hominum habirarioniapta.'>t ei?f 4 diEiutnen. inlertione : &: pofteri hanc appellacionem vfque ad nollra reinpora_» j pucabant enim -^gyptij Mercurium fub Ibidisforma.iOL Sympoi. idfmcjnc roflruw patifa^lam ^. 'x-ideiur tnenfur^ maxime ex ammannhus ^- Aegyptijs. j. 7u. vz-juiT^ nihil aliud i . Vndeforiana •fz-^T^ iniigijiverint . 9. .>«» nu^i^&tu nn Ji)X-(iymf «.X"Ti.am literam <-Lfolutjje.cur Aegypium hutoglyphice ftgnifcai ent Ihes.3. //? € pij-iw? ^^^^» ^^. t mnif^hi ^e njocatur td. (g/- Grxces ItterA roftri Ibidis. tuxta qttod diuerutur fiauiui df^ ijs Agaihodamon .ter fe.i. 3>.'' quodCopnce . Tercialicera fuic /igypnca"* firi fum^uf'^ defumpta ex diuaricatione pedum Ibidis.fignificatenim. 6c noftrum X. dcrunipta cx apcrcione qux pYima apudnos aaomodafur.-.docu!ile. cum rofiro comparaitone trtAngulum rtfert c* KiyoiHa '^duug.vti cxDiciionario pacct. prs^ rr.nempc cum ea regto tona guare teris : ' alia» TDel- GjiCC<e itterx jigura nnncuparetur.^^«yoi Aej^wir. quam Deka_.iinitnr.«DC inrertocxprimitpnmamAlphabcti-<£gyptiaciliccram. prtm us literoi Aegyptijs commumc&mtj ihim effigitm . normarru Gcometricam conilituicj ex Ibidis collo) & roltro delumpcam innuit hoc apcrcis verbisClemens Alexandrinuslibra^.26 LIBER IL T'mz Acy. ad /fifcelis triano{dt Quarta licera erat V. fueric impoiitum. £>i/M clni DE ?» ^>5iy &» mA^num INSTiTVTIONB»^' 674 i/uiya.omiira ro- fic cnim cum plano terrar exacie Mhra expnmebat . rctinuerinc . de feptem Mercurtum. ?»<« cjuod TnJhiv ita '^'! '^ ««{ K9H «^5 ecrurji tr.VL .cejpi triangularem . vcproindc locum huiic ^gyptij inari vicinum non alio nominc .(5i/ ^lercunnsprimiu Dcorum gyptij in Aegyptotraiunr tnutnijjeltteraii atcjutidto ihm Ae- primamliteram^aciunr.CAP. Ibis igicur diuaricatis cruribus. :kCjMDn ^^^'^ ronat ac aytOci ncaiione aoj/hsv : hocpadoA. i7. Ec Ilb. varias literarum formashumanogenen tradidiiTcjacincer ca^ccra per torraam quomodo Nilus diuidendusfif.- husita dljfott<. « tuv (jC'§«v ihlS. ^^ri Ki-^ATdt £ ^ j > fcdum diUuL- ^cjutiaterum. quam bonum agrum : lignihcarc re. Cerce Delta ab ibi furaptumjPauianiasapudPieriumlib.* ^^.docethis vcrbis inquitj ratio. Mercuriot^vtdelicet AgAthodoemom conuefnentem. inquic. refert (juidem ea Ir. « .*. ufu^fjM-yt^f^voK^ i(cf] fMi^» ^. fruti ex circults ohli(juus. cat. • \\- Et libro 47.y ^umerum enim inuentionis.

vtin /equentibusfuie doccbiiur. tnangulosrediilinospcrduocrura) quibus diuaricatis dum roftrum cranlueriim inferunt. Primo cnim rotam id Geomctriam.qu2 i^gyptiace pro- greflum figmiicat. Bouem obinngnia beneficiaab>£gyptijsdiuinishonoribuscultum. apud illosnonpro figura iimplici alicuius liceraejfedprointegro iyilemate hieroglyphico. varia tamen & maxima fui forma exhibebaclbis.FABRJCA HIERCGLYPHICORVM. ^ SextaliteraeratAjquacA Grscorum refpondec. purgansjaucplumasdiiiipa- ^^"^''''' Obfefuabantenim hoc animal.proceirumquc quantitacis^gypcijsindicaiTt: veniimileeil. Clemens. vnde &inuenciocubitiy£gyptiaci..fcd & hicroglyphico- rumarcanam rationemipfosdidiciiie alibidicetur.VI.exprimere jquauisalij velinthanclitera exSoLs figura fuifle defumpta. De caceris vero myfterijs huius volucris. ex quarum coniunaioncnafciturXalteralitera. vti fuis locisdicecur.pedumquelongiorumporredione angulos roftri. 127 v>) :.rrequensinobel]fconoftro. quod cum vnum eflct. c^ui apud dem aperci roftrihiacu primo docuic >€gyptios vfum ipfosrymbolumcratmenrurareruni. alijque Ibin primaiTL• literas literam dixerinc. cx inrerionbus of*i9:ur. apud y£gypcios retulerunc. coeterae vero Iitcrachoc ^ inucntx tfidbnrur. Sed dc Ibi vide qui iti proprio hierogrammanimo Iib:'V^'. Theogencs in hymno Solis «« teftacur his verbis . vtproinde nemomiretur. fiuelbiaci. Ibis adluperiora.menfuram fumpferunc cubiti.cur Plutarchiis.^«i*/<#S cap. Quintalitera erat apud ipfos O.aut cliitereie o^T •* tasordinansjcolloincirculumcontorco figiiramillam.• 5ex.exhac enim non tanmm. Ibisenim ambulanshuncreferebaccharaoterem. & iterum ad fuperiora indigicabanc j fcd haeC) Vtdixi.literasin vna Ibi diuerfas figuras exhibencejreprasfentatasj quasipiiin numerum licerarum. vt Author Didionarij noftri memink. Habemus igitur j . &contraponjtur priccedenci literae V . w pi>K« TMv exroiho Wititm. ih.rerumquc maximarum invetirori eam dicabanc.a titfra ^^^^^ diuaricatispedibuslbidis. ' ExomnibusAutiiofammonumentisconftat. quam ipfi in nuinerum lucrarum referentcso^^^-J^ dixerunt. Sumitur enimlkcra_. lineas quidcm varia colli.hoinines ducuiflc . exprimebaturque a .quaanimxmundi proceilum verfus inferiora. Hinc foli Mercurio. fufe iuis locis agemus.& proceiTus narura.adeovcOfirimiubbouistor- ma varias res ad humana vita fuftcntandamneceflarias. animal tanto .hoc in honore fuifle.que quoque poftea allegabimus.oae„ej.di^:afuit. tra^abumur. liuiusOpcris diiTeruimus '-"''^ . & Graecorum omicronrefpondebat. cj '<? '^<^^ fiv^ui^«t dccmfit iiKeaSy dr it^f^^s circini. ex veftigijsenim huius animalisinIiniolittorisfluminisrelidis. fujslocisex profeifo ' 'Atquehinc pacec. vtiDeo.vnde &Xi-Ai^«.tumpra6i:icaefundamenca. pedumque diiiaricafione^.triangulu aequilatem efficiunt j racioneqi quantitatis rrianquae func primaGeoguiarisperiedionem fadam perfede expnmunt mecristumipecula£iuae.

tflxiJfc -V Vndecurioiliis figuram. DE INSTITVTIONB cxcornuum curuicate Litera7&s.vu in cxplicatione eius pacebic. qmd ^'sc itA lingua.>- Anetiscoriil bi« deium. eaque in Comafiarum folennitatibus circumferro coinprobac his verbis. capitccornutoj deducebantlitcrani.l. /^^^. Habemusitaque decem literasex quatuordidisanimalibus dedudas. atque hsc eranc quaciior ^ >«*. Certe etymologicorum mtcrprctem huc relpcxjiTe vcriilmile eft. aut tertium.aliumchara- arerem ijs fuppeditabat.rymbolumLunae. -^& ^. 6c varios conccptus impljcans. j. Qu^omnia Clemens lib.qui cx eor raciombusrc- «'.literas. .>»ii vocabanc. diciflent. fed primum locumintrrres necfffariasex^imahant.myrteria. wj <juod Siinavoca- K^ \\ banr. diiosquidem canest'vr.compenre nonlicuic. id eftiVifionemjeoquodpcraccipitriscaputjquodhunccbara^erciii exprimebat.^' tuor tUa fimulacrayt^uatuor literas. Rcliquas vero litcras ex Cirtens animantibus. 123 LIBER . appellabanr. cuius literx ionum prenunciatio. L ir caDisqu. Qux ita ie halingua j^^j. HocverocuincornibusconiunL. qu£ abalijs 'ZOcantur Deorum Comafx. Deumomnia videntem.vi. fuic eniiiu' ^**^ /^'<scnonJireratantumiimplcx)fedlitcra idealishieroglyphica mulcos. vtin requennbusfiireoiienderur. his verbis .s vcininccrpretationeoDcIilci videbitur. nemquedirccbantexvoceeiufdem animalis.qua. Animaiia ^^'^ animalia celebcrrima. Litera.uni.Stromatum lam ijero m ijs. crcdidcriiit.&qualem literam vui• "'*^'*^^' garem indededuxerint.eo quod prxcipuas literasex ijsaddi- facra. «» literam po- Cadmum ferunt tdeo Aipha primam dicitur. vc fuis lo. refpondebatquc noftro . dum ica canit: Stolidum tanquam pecus "Be Tie dictns amhidat. vel eciam inllrumencorum iimilitudincdeducebanc. tcr Tercium apud 7£gyptios animal facrum fuit accipicerj ex quo fimilicharaderes tum vulgaresjtum fyinbolicosmucuatoslegimus.^ Pboenicutji. Exarietisjquem Amun? fiue louis Hammonij habitaculum dicebanc. varia authoritate in iequeribus comprobabimiis. aurea^i Dcorumiff^agnics. Phoemcum quem tion fecundum. Sympoi ^ <iuafcsTe" rasdederit. j. trcscharacleresdeduccbant. calem enim vocalem mugitus bouis exhibebat.occulca tMa!°'''''' (^ju^ -v allcgoria indicarent. quem ^ir a figura bouis vocabancj & Grscorum « . fuiiTc aileric. ^ 10.'T>t Hefiodw. Pctro Hinc Pierius quoque oucm rccundam<<£gyptiorumliceram . q.CAP.(juam Ornagnumappellabanti nam vana hiiius figuriiymbola. Tjnum jhim circuwfnunty^ <x.quam Amuru diccbant. fuifie. qua.umaicipiirem. vtiip/is iolicum cratj obferuanres.deindefrontem(juadratam c. folebant.reicrebant. . Plutarchus 's^-Tov aiTerit lib. fub quo ecii masna mylteriaexhiberenr.ocant (jua- ium forma phma literamm elementa ingeniofe & myfiicis ferta extraxerar. 3.hoceil. cac refpondebar.quamin Alphabero 9r. Etcapuc quidemcumroftrodediciiteram. • t i i 4. an camen. r» maiibus cx- In honorem videlicet Mercurij. Quartumanimalcaniserar. cisdicctur.

li era I». relponde. wundf. ipieuwijue in f^^peycie circumfufum jcrpente/. allci^o .quas rekrebantj deliimpcosrepcno.ex iimiliciidine pyramidisgemin? hanc ex harpagonisiiTnihtudine dilcebanr. u cia Tfao'^'^'^•^ bacque© ThiciE Gra^corum erarhic vnusex maxime myfticischaraoleri* bus5quopercirculumigneum.naedelumpcas. quaitL.ET FABRICA HIEPvOGLYPKICORVM. l *" & &C.vbi huiuscharadcrisarcanafuicdelbripiimLis. x^ -n i^ni^ y^a^atn . pguramcorni^eram ifiXM prvprtam JotmAm ^. PrcEterca circulo igneo tranfuerfum ierpcntem includences litcratiu 9^^«^^ cftormabant) quamThauta vocabanc. culu*nfinifcantes coi-ife^uAtofem per ferpentem 'veroi in circvb pofius efi honum duetnond omnium . ^(*i Sole^/} icrw:re fv-o•• luntiCtrcttlttvipinaunr. t^ornsationes acciptens tdocius dwinitus de D EO. vtlicera M. 5 Srromat. SequiturcandejxiliicraTautica omnium R myftcrioilifima) quae T. -rev nMov. vocanc. Verutn cumhuiusliteraE ^ ^. Gra. t^'«XD5 hoc ^[) amorew vocabanCjreipondebacque Grscorum . i. -MetKjK hanc cnim fbraia & ^ ^g' ' -Ltera iimilitudinclaaretert . hactpfa tndhiii ftfitentia.cufus ^virtute t?oundus contineatur fcantes. ita autcm Copcjts eam formanc ^ qua.^ ^^^ maxima myfteria l'equcncibusrcleruaucrimus.& facris y£gyptiorum infcripiic. Lter'^^' De quibusin iequennbi/srtifius. fed ex iimilicudinc-» i' i-itera rerum. * PriEcerea mulcoscharaiilcresnon ex anirnalibus. arifiUjyevTi(.^^.* reruatoremocculteindi^icabant. praEftabimus.pcrferpentem veromundicon. confimdtSi magnitudinfyn (jui tn circulum asHra^ lem.^' ^-ai). Miyxi rti^ii^w.niundum.rctcri enim hiccwaractcr riaxum aqua?«v&<3?. eoquodrerpcnsvicefymbolum apud eos eilec. ^«/ LutJoiw. omniaruis lccis ^«"i demonftrabuntur. j.- . in libro quem dc Ophionibus.c.(juoqHe de Phfffucibus .ri-sn vocancidcl]:. hocelHiceram Thoch. ac fortnam per .& Bouc.circa fincm. ^ -nt -^^ * verba tjj» avu(iiio:rii ^^t^ KtQ^Ta «/. Porroaierpente dcducebantaliamlireram.iiuelirera)aliam eiFormabanc. CAP.i><«d<i. audiamusEulebium 1.ad verbumomniadeicribente : ^'(re> ^/»' ffiiix-TJitiV ' ^» w JOufiiya. ferma accipitris extendunt tiC cif' rn®Thit£ (jjrc(€£ Itter^e figura .'. qaod & iuCiiis in rcquentibas ~ tum indicaiTe lufficjac. reftrufit.hJceacaiiLe^or incerim Prodromum conluierc poteiit. quam Zeuta hoccft viram. Ph:recjdes. « : Oi 3-5>< ^^ & Lj. Porro ex huiufmoii fymboIo.cjuie omnja fuie [-roicquiturPherecydes Syrus. Sed . i^p vocabanc. quaiD jMcui ideft.ij.O vero "„'7. @r de OphioKidibus tf7irum ptij njodum dijjauit ^ Verlim Aegy" <'vniuerfum dtpincentes rKundum.noa ex ibidetanruni.i calis eil &chariclerf qucm jx. .vti &pra?ccdens inter hieroglyohica ichc- mataoccurrUjleJ hasciuoloco Noii lecuilitefafn N&PilLim. quem Ophtohea dicihcmt de auoalio locodicemHS. refpondebatque Graecorum.vti pauloanredidumcitjlcdCicmence-i tefte) literas <u-iO?ii-j<*2 cfleex iimilicadinc Solis ciu6 ex lib.aciiEpe.vi.

^ inflttmio faBa.lib.id eft. ! I L ^«.rcd &iub ijsinagna myfterjafolisla• ccrdocibusnotajjnnuebancmyfticisfymbolisrcrcruaca. DE INSTITVTIONE Gr«corumcorrefpondet. Fjgura litcrarum Vulgaris. Mundi Dominus. eft V t^roccfluj inferiorum IV. Cuius ftrucluram & myftcria. intucariS) hic tabulam apponendauu duxjmuSjiinguJacxacle cxhibentem. VI. giiiEhuculqucdida iunt. Charadlcr Zoegra. Symbolumcll:. Di^'^dicitur.huius Opcris fufe defcripierimus. . fnmmialiterarwn JEgyptiarum fahrica. i^o LIBER 11. cas h dicicur) id cfl:. BonusDccmon. ijuibus noiiJ folum vulgoconfcribebanrc| iiio]as.CAP.id Bonus ager.. in i v. V. Gra:corum ad affinitas. Verum vt vnica Synopii. eoLcdorem remictimus. phus. d ^auto fiue A4ercurion"rtfmegiflo.ideil. ^*4<jLir dicitur. Atqllc harluntprimi^gYptiorumljterziccIemcnta.^:! dicitur. Norma-. ad fupcnora. l I. ncin tanta rcrum diccndarum molc rempons jadluram taciamus. cum in Prodromo Copto vti &proprio hicrogrammatiimo.

idcil. magnum. R XV. 2?^*^^ dicitur .. ( iJTetk^icitur . 131 CAP.» LitcraThoch. -Amor. ideft. id eft.Vica-j. Lunaei}mboium. Thita. . ® ei. XI.:: ad infcriora. .VI ^^^ dicitur ProcciTus iiipcf iorum . «. y 1 :^toccfiai4ma\x mundi X s viir IX. XIII. VI. G Vifio^ u .fdcii.jmisw dicirur. X I I.'»'^ dicitur . F(£cundicas.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. X. id eft . X IV <|'« dicitur .

^ Afqucexhiicemanifcftcpatct .CA?. idcft. C Signa Luna. adcoquc Copticum bctuin ad thginta duas litcrascxcreuiiT^ fiue Acgyptiacuin Alpha- CA- .VL . Sol. quamuisnon negcnDpofterioribusteporibus ytgyptios nonnullas aGr^cis Ticillim mutuaflejac fuoAlphabeco intuliiTcjqucmadinodu in iuppleinero Prodromi fuse oftcndimus.. Aqua. . DE INSTITVTIONB JUtlXi X V. ^^«•«•Tidicitur.quoOfiridis corpus ex vndis extraaura. XVII Figuradelumpta cx harpa gonc.idem tit>ac proccflus rerum elementarium j(5/7w. «tweiOAffjiiesl Tt t Litcra Thoih fiuc Tauti Dei. » Litefac/l. XXI.Catena. 3 i' '» XVII Lirera.fiue ^^ vegctabijium procciTus. Grxcorum lifcrasex AcgyptopcrCad- mum ad Grarcostranslataseirc. XV I. $» XIX. Tau Hcbrsorum.cum Aegyptijsinomnibusnntiimillinaar.3i LIBER 11.

aliaqueniultaindigna faceretjob quxfummain mentiscoEcita- icm incurrerici perloduvero mulierisaboraculo prarlcriptuindicabatur) cum 3 luxurioia vita frcquenti quidemSacerdom admonicione ibllicicatu. in locum ? qua? glcba rubra dicebacur congrcgaca?) ibidemad vnamomnesconcremafTe. quarapudcitatum Authorcm vide-?.omnes illasmulicres.pcrh«cfymbola pu.cum in propria primum vxore 5 & ufris^Hol^u['^"^j[^||7f'^ deindein multis alijsfoEminisexperimentumfumpfiiTcc.fcaruin pingebancj & iic de coeteris. tandem lotium vxoris Hortulani.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. in credis coluinnismu!iebriaincidicurauit. aliud ^efecufidi» tert^j^uartigencris literis Safientthtii 'Optatis. Taliaiunc qu^Hcrodotus de PheroneScfoftris filiorccitatjcuni obiacrilegiurainNilu) cencra cuius vndas fagittam emiicrat.qui nullam ^^ «. .RegiappIicatum^ei vifum tabant reftituiiTe : per vxorem Hortulani denotabant Tellurenijqujc fruiilusnon nifi iludiosc culta proicrr.dum vicam fr iigalera&tenipra rcnu . qus iunt vcluti quiedam cxcremcntacerracjcopioiaaqnarum irrigationenaicentia Abftinendoitaque abimmodicaiuxuria. ita Horapollo pcr Oftreum & Cancriim hominem. praeterHortulani vxorem ? quam &: fibi in vxorem defpondit Hanc hiftoriam .* fui curam rationemquehabcat. Hoc patSlo Scibftris Rex Regiones. indicat \ homincm vero ingluuie laboran. : defpiccrec. ) > Clluni effirminatumq•.iJ.queis Pythagoram vfum legimuS)de quibus & in prxcedencibusadum eft Quas & fusc profequitur Clcmens Alexandrinus lib. bebant» Quorum tamcnmulcinon occurruntinterobcliicorum c«* Hoc nos non incongruc Gnotcrorumque monutnencorum reliquias inicuin fiue parabolicumappellamus.ebria fa'"*^"'?*^^cupabac. vindida diuina mulcorum annorum cscicatem incurrilTe . inili- .mui.p^^Sm obfummam huius piicis voracitatenL* pifcemquid tcmfignificames.vtiomnia alia Sacerdoces non-. iedfubhac vcJutiallcgoria quadam dcnotabanc peHifnam huius Rcgis vitam Erat enim adeo luperbus j vc ncc D S ncc Tacra > nec eorum miniftros Sacerdotes quicquam curaret rirus patrios . incolarumanimumtacicc iignificando. at cum nihil profeciiTent. ftromatum. : qucm laborcm perhortuJanum nopcrvrinam verodi^am denotabant herbasj pJantas jiimiliaque_i. profeciiTct) tandem fe in horculani cuiufdam vxorc rci periculum feciiTej &: ftatitn fanitati rcftitutum. . 133 CAPVII VII. a qua oraculo Buti accepco liberari non potuerit. 6. Conflftebatque in ccnis fcntcnciis &: cnomici li- PR«tcr vulgaris Sapientiq nGtaSiigypcij charaderum genus adhi•' documencis politicis^qux argutolymbolorum apparamexprimcbantiCu.iicsequi iufmodifunt ea. adliceram intelligebanc.«^^ . ncc quicquam-. legusinNiia cutitur .niii oculos lotio lauiflet mulieris cuius rei ^^^^^^^^^. quas nulla fibifa^a reiiftcntia oc. quibuscb fummam cemperantiam Sacerdotes vtcbantur.qua: Horapollo poftcritati reliquit Ad hanc clailcm quoque reuocantur ca. CAPVT .quaradfanitatemnihil illi contulerac adiumenti.

fluuios.jtcra. ni corporisj.\at.(jUit huroglyphic^ ^ocantur . Iffih^los .^l: primum mentis fuje (tni\is areanacjue effinxiiTe commemorat C|aammanii<^ Diodorus Siculus lib. herbarufncjueifluuiorum . ejuod u in fuheundu njita officijs quamdulcem melUsclcmentiam hahere deheat Irfvulture 1{egis ftgnahatur .| rjio•.apes.longo<-if(it .z.Am Quartumgcnusliceraiumapud Aegypdo? vfitatarumGonftabacmirii vfi paulo poft^idebitur niam qmi ? Jy mDolis. Inter alias T^ero efigies. . tjuaru eft.••'^^^\•: vi. iyinbolicis yeife^ jfiPLWlcuiire.>.ii.s A4emf)hiscomexere T\[ouerat. Petrus Crinitus quoquelib.t atcjue mflrumenta altcjuid . qui Aegyptios&Phcenicc^per miiltifariasdiueribrum animalium figurasliterarum locolapidibusiIlc. de quil?us Luc.. (^ arm (^ hie• horum fculpt£. aic Veteres lilos libros habuife ignorabdibai partim fiourii hmujccnspdt animaltum.Aegypciosnigp tantum miicmfk.paulatim lumen mencis reccpit.u$ repetendjs tempus tcrendum / Porro terfij generi§literacura. /ta enim Aegyptiorum [ymho.. i"«. non emm fyllaharttm: (efi ima^tnum forma. partim 72odofs denfis aptcthus ' m modum rou t»rtuofis capreoiattmque cn- curiofa profanorum leElicnemunita^ ^mrZ*u * r^^o"» ^ Horopollo > qui harum licerarum in Coniendunc huicChiC• monumentis fuis nonnulla adhuc .. concepti lermonis compendto» fverba fuggerentes . -. auesj jnitrumenta) hcrbas.CAP. Gertum cnim eft. co* fumqueracrainiquiorfuurct.li. gur. poftmcntislumenreceprumineoidcmeirec animo impoiterum deuotior.-t rymtioliciscpwppiitum . 'T/uliures . corum fignijicattoney 'vfu. »atur<e geniumacmaie- jlatem tndicahant . per aninjaiia.34 LIBER 11. zeloqueardencior.em gemii philofophiam deftgnam " '^am in Ohelifcu "Ejtgum Sefoflris Pfamtfertao^ fjmtn njrhem ex Aegypto deueBifunt»per eiufmodt fymbola roglyphicas notas. ^ faxis tantum '^olitcrefai*efer<eaue . iimplicibus.ura^.Qih .eracparcim ex VulfulS* . Innumera huius argunienri iy mbola adducere poilem cx vitis Regum Aegypci deduda . . DE INSTITVTIONB inilituit.7. 4. Porro ipfa effigie apts lum .figura^ omnis generis myrtice expreflis. Subicribic huic : Apuleiusin fua mccamorphofij qui Itteru pr<enotatQS.mtcgra • .'l^endumfli*mmea. rius .^^^ vulgarcs ptifermonis.. Aftipulacurhuic Alexanderab Alexandro.in\^uic.rerum naturx interpretatio adnotatae/i. '"* • roeflipo ijutd ea expriwerent internofcehant . altaque id genw notare con^euerunt . . tum in obelifcisetiaMnum confderan hocpotefij in qmhusfi^urd e^gies antmalittm diuerfirum. ac meditatione ohferuata PctruiCnni. e certum notahant^ (ju<e tnemoria homtnum. /ed^. Sculptacjue f(rHahant. non minni iusiiti£ act4leum. cjuod inter has fcemin<e duntaxat reperiantur. |• .. memeria hominum tradtta dc paulo poil: Eodem modo (^ cceterarum corporis partwm fipxaS) . philofophia credttur primo iiluslrata. cap.viI . ica iic quanto priiis in D S. apud <veteres Authores mentio tfi^ (gjr De Utens Aegyptioru.. lib. nomines. houes. (xtremitatibufijue hominum atcjue tnjirutnentts 3 fed prdcipue artificum perftmi•' les.uiiii. hic exiftima.maoicas ammaliaiinguas .fcaYah<eos.. vcrum cum ea in Ocdipo exporucrimus.teris) pr^itim iii3)aiii. Aeiyptiorum UterA vui.huiufmodi rationcm fcnbcndi apud ptios Aegy• hanc fuiiTe fcribic . partes hup.

^uod ttciOmdi Iturarum .hominum animaliumque qui eftperdiuerfaanimalia. inferne vero hippopotamum quo .hunc vfum literarum omnibus antiquioribus iapicncibus veluticommunemfuiiTe .antiquarum 13^ CAP.'^"* xnum fuittantus autehuiusperfymbolica animalia fcribcndi pruricus. Ammianus quoqucMarcclIinus. animal iic iniuftiifi. cogicantcs. cjuetn fipugnafuperarii. Thefeus '^^°''^"* Am qui etiamnum in Vaticana conleruantur. I non abfurde ijdem Aegypcij adinferiorem parrem duas item pingunteJufdem Hippopotami vneulasj quoidhomincsintucntes ^ quod . Illi 5 .„u.eumqiicadhibuifle ponliimumad iapicnti^iua: Mariilius Fici.iein manibuscuiuldamCanoniciPaIeo:iciuisBononicniislibrumex India aduc<ftum 7'ygridis pclJe cooperrum vidiiTejinj quo 'Tjari^-c hornintim aliarurn (jtioaue rcrum ac ammal unt jigHr iAhinm tnptUt ttani. in nuit. Indicarum reru ScnptoreS) Maftcius &Iarricus. .quihuiuimodi characleresin multisadhuc Indiarum locis vidcri anferunc. Ex quibusapparec. quilndos olim vium neiciilcj niii illurru .z^. 11 j • • ' • taiei vnguls:.pcrCccliutTLi led:ionutncap. -"-"•'"•»'• adhuc vcftigiareliquerunt. vti dicic. & Diodorus ijb. tn- . &:teltanrur rccentiores figuris varie transformati . Vlaione'7} - Plintnni futnt fin>pilernus . '-vi^elicet Chami flto pnmo JeihioPtie colon. ac jibt locnm cedere anfwaduercrittma- treminit y ' 1• patrt concrffa j ^uodf njictus pmter mitiHs ti Permittat cum watre concubitMmitumpatrem f ius rohore T/iribufj^ffretusyinierfmityac matrem cnmprimit. " ^ "^'^"^^ * aijcunt \ .i6. ? fceptrisfupcrne ciconiam figurabant. f:- *t//Mi.cicatus. manus tradnas . quod iMudh^ha"^ercscx transiaios.us parentihus per .aic: HuiujtfiodtUteras animahurr: pgurts ac reltqms htnufmodi perdices.cap. per ait Cceltus^qitoniam femo conffElajContumtita [eajfii^iatn ifcutt <ijt an^uiiU inuidiam €€ 1)*} auts ^idetur ijU£ ita bonis infefia orKniltis ef. HiFpotami gratHmciue jtgntncaut At te^uusplutttal!<. luftiticE parcic.ihirum quca Sacras literas appeliant foli Sacerdoies atitngunt Cl.aliuni Ijterarum Arnanus. Zoroafler eiHs Saurdotes ^nani partuuUrem jinhendi me- ."'^^. aic.z9. tnniiium Itcuerit . 'Tjfum horum characierttrn fymhoikorHm primuni quod .rn '- : czi "^ us R. anc^uilUptjcihuSy cjuoruyn iTjerp: cmmum focutittem .de Aegypro qnod ectam auplex Jcrwindt genus . iz. proprtos nihdomttius par^ in- ticuUres charaEieres forwa/i^uefcnkKdt fuijfe tredncias••. contumelffos wonfirare njtdentur ( / corporihtts ac p^ntf conjhtijje . Itaque j /1• V de iltiuimodi bellua dicitur. Cuiurmodi funclibriilliex MexicoalIati. cum hippotamus . Hiiwopotami njnpuL• deorfuw . cumprttnumvtr cctatcm patrem txperttur a/inbuf.„i.Mirniius cxcellentiajquc admirationemapud pofterosexcitandam """• nus in Platonis Philcbum C0mmcnt. Rhodiginum lib.cap. linc in rererenda gracia promptiores Ex hac doclrina vidctur & illud efle deprompcum quod in Regum-. . fic dicit: Diodomj. Theleus Amhroiiusiii appendice diuerfarum licerarum airerit. vim . Volateranus iib.vil ^„. pnMnfce"* innuebanc. &: . Dur Hippo. j7c a:t : dwerfis hominibu^ inuentas . communitatem fuott . i . Atthiopihus. priYKun: accfpere Alii ab Indorum fapiencibas eos illud icribendi genus didiciiTc aiierunc. auas ah .FABRICA HIEROGLYPHICORVM. vc omnes getes eum quafi fui iuris fecerint Ccislius Rhodiginus fecucus AmmianumMarccllinum & Heliodorum ait: Aeiypcios ad Aethiopes (juorum Coloni faeruni. nnpium.ho. - . '~onu.

quofq. ti- gridcs) Mcrcunolospetaiacos.uerrum gn«s Gothus orbem transfudiile . qusdamhierogIyphica. clephantos. deuid.acceditcum.1) niyflerijs. iynctS) . piieos cum pugjonibus . in quibus tcmpla. M<^rcuriii4 Trijrnegiilno cxemplo Zoroafln edoEltis de non utntrl• cuiliUt Iiterari. leones.as vrbes. ceruos. rogiVfhica-. vtrum primum ab Hebrxis.parteiquehu!US mundi ieniibilisjduminquiritin diuinis eloquijsmotum) oidinem&ornatuiTL» iphac- . crocodilos agnos pcgafos & aiia propemoj .cjueisab bantur. Trithemias -^^ dicic iimiles fujire -^igyptijsjdici non poile necdcberi. LIBER . iicanusj Hulzius. certe id vel maxime oiledunc antiquorum nummij diuerljccjue moncts. deiphinos > hyppopoxa? i i mos . EcpriiTio quidem.cjuodlabor legcndi quippiam huiufrriodi notis lcripratione fic . ierpences . incerim ca > quic OlausMa- gnus Gothus in Septentrionalj hiiloria refcrtj de vanjs litens & characScribus(quiinlaxisjacrupibusmontium Angcrmannia: iub diucriis animaliu figuris exrculpci in hunc diem vidcntur. Mo nis ^"^*•* fes ora. canes Digss^macrcm Cybclem-. iingulis verbis fapientes & fpondebanrjquod apud -^gVpriorum ta ia hieroglyphicis nominibus remu]- conceptus habeanr jquod non fierec. Nam.yftcL ^*•'• - irjyiticos lcripturae ienlus cransferre C c r r aa naturie vniueriuatcm.Vii 3^ cxlefiium .dexcrasinter le Medalia ve- iundas. num hi ab illisacceperincalibi difceptacuui^ . thodum. dum infinica imprimerc iblebafjde quibus copiose Guilielmus ChouljBraC• . . videbimuS) huc '' fub fytrbous n.lupas geminosalcntcSjfolem lunam Romam rcpticollem.not4!i . aiz/uloari multum dtfcrepamem habnerunt fiellarum aliorunKjue fiderum . libras. fua fere ^^"'^ eftMoicn plcraque in iacris literis in\ftice cxhibiniTc.hoceil3ad marcriain/orinam. oltendoiCiceroniariiEnots fingulas.ob infiiiitam fropc charadcrummukiriidinemj vixlemef extricare valucnnt. . cum in ijs fingula iLiosproprios. talaYifiLAcgj-ptio^. cupidines.CAP. efiper diuerfigenens anwjalia pUntafcj. quieosexcogitaranr .vc iilcam. DE INSTlTVTiONE . & m^ihcos tumjCantuserac. i quadritronteique V> 5 i naues.ii iingulahicroglyphica iingulisreiponderent vocabulis . c'yaraclerthu>i fapientidfu^ eccultahant .^gyptiosauce non jnultitudinemcharavilerumjfcdmultitudinem rerum perpaucoscharalc' e$ iignatarum quxiiinlle conitat Quam quidein fcrjbendi coniuetudine.n phaheium .aljjque Anciqiiari. Sarsrdoiihus fAts recondendis mentis arca-ois ijs.a Graccisdeniquc per vniouus Mi. lanos » bifi"ontes.:ii_^ {iMimiorihus fapicrnix manijeiiandis •excoguauit ^Oioa Acgyptuij ¥. wucmum Zoroasiri ampiias. fi pliviicam cxpoijcjonem rerum coniidercmus. cjuibusCicero vrebamr in epiftoljs fecretioribus ^ercni^s hie.clauamHerculis.. . vtveJ ip/i. damasj tauros. quiproieclo nihil aliud funcjquani-. _ terumfym- rnanipulos apros . caduce3.ccrberum) cythararH) Mariyam excoriatuiTij tripodes. ^ua formdtis de fguris ^ror^s> . -/£gypcijs edoiSti Romaniquondam vtc- PorrocharacTieres. curru probauimuSj/Egypciosfapicnciafuaprimo abHebraciSjid eftaZoroallro icu Chamo traditamad Phcenices &hinc ad Graecos. confElum Al'.liue ad cocius i ^ \ nacurac vires&:opcra. 'f:ti pr£ctpit : quc icncentia profeuto non male cum quar fupcrias diximus congruic. cornuacopi£5 capras Amalcheas .

& intcr alia fex errantia iidera medins fplcndens . ex quihus mundus DEO conditus efi. . veiiibjuml! & mortisviciilitudo.FABRTCA HIEROGLYPHiCORVM. quiomniuro pcne rcrum naturasin intcrpreEationc horum voluminumcxplicaruntjdiiTerenteSjquomodoMofesfccundumcriplicismudiconuenientiam.ad cuius iimiliciidinem-f liib . muiicum illud ac ycxc diuinum coele/lium ipherarum organum tempcrac S Tcrcia . omnifanjgencrisanimalia eratque in eaobfacrificia iugtique irDmolationes .foJarisaftri iimilitudincm tefcrebac.Solcnim qiiarrumarummopariteratqiinfimocaloorbcm poi- fidens.prodignitatedecatjtatUf9i Primaigiturtabernaculipars quodatrium ac veftibulum appellarur..iacrift myfteriaadDcumj & virtutcs coEleftes placandas)&: ad expiandutn homincm horum imaginem ordinSric . veriabanturquein ea promifcue non modo hominesmundi&immundi. 1 Sanda dicebarur. coeleftein incer fupertoeleftem in 5 & iubcoEleftem medium figu- eiusauilraliplagacandelabrum aureum jfeptem ar. huic cceleflem mundutn hunc juhlunarem.&reliqua fJii^fvai?.arcam.^.contempletur.fmgula non ttiose fed modo totius *x/nttterjt tiatmam. " adyta .ift. qua:mediamcandelabri iummitateni^ ab vcroqjlacereluccrnas habens. Oportebatenim. qua? 11 111 scomda a»» 'aSaniti-. virturesplantarum ingrefliiuncpraccipueapuclHebrsosiniigncsquidamExodi&Lcuiciciex- &anjmannummoresiquam quidemexponcndi viam poiltorcs. rium motus longe a Septenrrionalibus regionibusdeflectences.^„^. Iioc eit : Si ijms tabernacuit Mojaict fahucam.vafa. : Eracenim . w hts rhyfici expofitOHiS in / ijut taber' taberrikMlo omntbus cj.pto^xo/i cap. tres \ .&. .cerr3ntiumlumina-H'isfuigens. fpha:rarum ccEleftium. ^^^^^\^^^-^ .^' <jh4 in ee funt.quaIitatcselementorum .candciabm dcncibusluccrnisdirtinctum quaclepccm iignificaba.& vniucrfamrcrum naturam. nohis ''vniucrfiatem dtuiniop^cij repr^fentarent in tres partes fiuetn tres rKundos MiiinBam. facnficia.rabernaculum. pcrpecua virx . j^y CAp. Solis frigori calon. condere infiuuereif^fimtlHudtnem fiACHlum manHfa&utM DEOtotius Orbis iArum rtrumfumeret. '^ diopofitacrar^nullodcfcnra cedo vel vmbraculo) lcd imbribus. ntmpe m njefiihulun}. Primum t^itur omnm repriejentajje t^uodan oif /' prudenter conitdret 11•/• : comperiet Moiem diuinum 'T/iri*m I . illum rabac .vil proprietatesmctallorum. cuem Theologi angeltcumy Phtlojophi » intelUBHalgm 'vocatitia nemmefatis^n^t PlOm to inijuif.ritus.& lempcr obuia. ilmulacrum praetcrebachuiuslublunarismundi .Lunaque cum ccEferis planetis ea. totaqucauri ipiendore rulgensjmundu Secunda parsj iiue aula. medium inter veftibuJ-• lum &penecralelocunri occupans.8c 17 hanc caufam partitus efl admirahilem tahernacHlt fni firucimam in partej fiue tnatrtum. aular/ . vefles.magisobrcruancurauftralibusmundi partibus. facn&prophanijred&. cres Nam Sol. ^uemmsinc&hmtts in proxtnm in fupremum omnium iHum 'vUramitndarntm mHndum .penttralt hocefif in aulam. '.Iofcpho.HieronyiroiufcrMoiis tabernaculopotiiiimamex Clemence Alcxandrino colle(5^um.^1 tabci oacuii per cwo''. Hu- inftituu^uid iusexplanationiscxcmplumex Philone. 'vt . vtftcs.interhasautcmlucernas ©btinebat.

nihil aliud fuiiTc . iocm rneditMyC^uteiiintra <-velum tmjuem folt ptr» ^ut in- erat pontifici ingredi flatutM ejft diehuSy^ Terr^ . muntmr mifium exhaladones. hyffiu hyacinthm a^tmilatm efl acri^cuMftater rMfficuti coccHf tgni . : Jibuseratiiiuifibilc & inacccilum. largicacii) cjua viuificaEur qui/denout "ulbemes.j. cocco 1? erat --uariatum.nifi suillud incffabile mus pontifex>qui nomen tegcftarecj itainillumfiipcrcceleilcniac tctragrammacon Ichoua in frondiuinum mundum neminifaseft ingredi. . DE INSTITVTIONE omnium facratiflima ac iecretifllma-i ^ Tercia verp tabcrnaculi pars i^uspcnctraJe.& mannaii ita in diuinie prouidencia? promptuarjjs concineturomnesfapiencislegcs>quibustocacreaturarumvniuernrasgubernatufi virga&fceptrumrediricispoteilacis. quam breuia (juicda .& yirgae AaiOnis.CAF. ilffime probac.c]uocl exponitur. &c eiTe facic . «oraiLi^^"" adytum &iancla ianc%rum vocabarur . loci miniitcrio cceleftes illas mences ac beatos . Hic aucem efl: iupremus rerum omnium moderator DE VS folus ipfe geilans inefiabilc nomen Ic- Arcai^fa^ud^'^'t'^' houa> hoccft. qui diuinam maicrtacempromptiflimieceleritatisobiequijs vcluti alato ac ye• ambiunt ac ftipant Sedjisc hadenus Rcftac itaque vc di^ camus Hicroglyphicos charaviteres. crarumrerLiinantiil:es. folufque in•' compreheniibiliarupercoEleilismundie^demjquafeipfumcomprehenditj iapiencia^pleniffime compleolens Arca etiam. cjUiC afferendoj (ja^ditiafuntper <enigmata brxos 7(elatfo eaj qt*t dpparent. fymboIa)C|ueispaucismulra indicabant) vt in fuperioncapitefuiiliimeex diueriis Auchoribus comprobatum cft .Aiex•. & incomprchenfibilia funt.& ciTendi yim coEteris tribucns . erat autem eperimenti ''veU.quo Itcehat mgredi Sacerdo'' ^cum ihunhulum. figmjicans Et operimeHtum " .VIi Tertiapar? 13? LIBER . lib. qui eft. ohfcum. purpura enim ex terra. gnificabat. &animoexa(3:cconiprehendere) ^^^' ni/iilli fulijquemadumbratfummusfa. denotant .au<£ eii ftta in hoc mundt medto. <fu£ ad alnjuid JpeBabat ^ apad He-i . Sicutenimarcadeitinatafucratfcruandisdiuina:legisrabulis.(]ui AngeOrum. tjui erat in talari per njaria fymhola cempoftto .hyacintho purpura.pra»fercnsin tronceindicibi)cnomenIehoaa.ftromatum fu» ca manifcfle monitrabitur . diuinam erga mundumprouidcnciam)&gubernationemfi"• ."' &manna liberaljiiimaB flexi- & pafcicur . quique futurus eft. m. In mediQ tihus. quarinadytis tabcrnaculi occulcabatur. fymhoium tlle cjuocjue terr£. (Siemen. qua regitur. PElque Optimic/l habitaculum vc enim iccrecum illud Molaici tabernaculi adytum morta. € tionem. Cherubim yero arcam alarum illos fpiricus Bus ambieiites.iemper exiilcns. autem ^md ttatura elementorum okinet D El reuelattonem. fiom «pia. neque vllusin id ingredipotejaf. exterius atrHmy^tiod patebat omnibusp Hebrdi dicunt medmm CoiU alij dicunt ejje J^mbolHm mundi . ex au^ . vcrbaeius funt: Longi^matttemfuern omnia pro/e^ut prophetica (^ UgaUa. figuram exprimcbai fupercceleftis i&:angeliciinuncli. & infra in ipfa explicacionc pracli- Acque in hifce imitatorcs fuiilc HebriEoruirL» Clemens Alexandrinus omnis antiquitatisconfulcus. in 'veteri templo pptem iam emm confitetur occultaamhtmum . compoftionem qttd Ccelo . qitx rejeruntur ad ad terram /z^fijue peningtt j Tfeium. &: quas in eo inuifibilia.figmfictbat ^lcAzmeao '^ ^. introipicerc.

usmagnam ijs cum Hebrsorum monbus. Coftafue Pharaonica HAbcntCoptitsin fce vniuerfum lirerasxxxij. teUtgentia perctficur 139 capviii (^ fenfihiiu .Mex. fymbolis Et poft fuiiTc longum tandem dilcurfum ) infcrt ^gyptios in SimiasHebr^orum . naturnm fi Angelorum) totiusdeniquemundi&vniucrnatura^ff'! tlibufcjue ejp ohfcura . per generationis efiprimHs feptenarius .adtn. iicait: Tenicfue dextro ad fmi' iirwn frth'4fit Aeo yptiji dicuntauf fe hocfrme n:odore^e [cribere. VolaterranusCleinentiiubrchbeDslib.(. Sicexplicata arcafaederis cum alatts Seraphim.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.crisponu»f. Lucidoi njero fmaragdt gemniaiifuperhumerali infixaSfSolem naturx . Grcecos T>e>o contra . Ex quo deprehendirr. & lcribediinftitutisfuiiTeaffinitateipotius tamenexiilimandum elt.ilumefl:. nomina. Zodiacmn ^vna cum ejuatuor anni conuerftontbus iuis der^af. quarn-» excelleniiam DEI.cum piclus ftc habnaculum rejoioanttm rationali ' >ff'BriX antmd » 7iectnta pprro fexagintafex ttntindihuU •'vefie tulari pendentta [tgntficalant (gj- annurniannHm Dormm acceptum pradtcantem Pe&orale T/ero ri.in a vcra rumpropaginejproauorum tamen .tnto d(fcrilpttfui£e pcfiros. att . Hofce vetercs ir.ha- hitum fdardotts magnt terquens.„_.'^ inpeElore humern ^r. Stptem e^utdem f rLunam reprd' autnaue gewma^ii^ dms carhunculos oh SaturnHm TKyBtcoonaiturdmttrpretationesdoEliffimeae' eum nihtl Sos autem aut conferHnt ad eorHm cjUie mc furit generationem .a?isin omnibusclTcc arcanoS t rum prorius anaioga.c^araderuIqi figursdiuerig quidemeiienr > fignificatioautcm tum Hcb.nta licerarum j rerum on niu oHedcrenteleirenca. Spryn:^asinJa.alphabctum fuum difponerelolcba:. n".Profuifle. yiilud (yn:UlHm operts ratione faSli . e^m fttnt admtores tU h:ago ccelij 'Z/erho Peaoraie. . Queiradmodum vero pnrciHebrae. poteilacesinfroce OnomailiciCofti pi^fixasconcem!arc>acquehi- Alphabctum iuum conflant5quod quidcm cum vecerum -.eilein Prodromo olie.yriagogcs iecutifunc poiieriorcs Co^ .vnde dLfccnderant . vt mylbca confiarenLiignificatione)&clcm(. cfu<c aduentHm Uoratnt .hocautemftgntjicaeramnem» fcare.€gyptioruni alphabetoidem.m. ^nigy?^aticam voiamri^r. Duodecim autem 3 Luna:rym!ffign't- . fentafjg . dtutna prout' quos cordts dentid. dic'indu-h orationem de DtO. vti in HebraEorum Cabala fuse cxplaitayEgypcij vetercs degencresea(ercqL.cum omniaeorum fymbola nihil aliud. fnnle< (^ alwd nift fgnum mundtfen^bilis futjje .ii paucasliterasdempieris.c^u<eft4nt in ija^itrtor ordsfii- hus locAta fuperpcElus .iz.uia .i naturam referre videanturiatc^ue ideoaic. nabic Oedipus ^ti- ^-^^.quariim figuras.hiEc-/€gyptiosabcismutuatos ijuandoquc viuercnt dum ilmul CAPVT De lingua VIII.^^^^ p-orum mjr- fuasliterasordinc dirpofucrunti vt llfcrarum. ^^"' ""'^.t coKflahatex fupfthurKcral'. vduti (\vc\\x ^eo . phctarura nominibusjpr^putij.chmt. rAntes ilellai .Jj fm^e.

viir. 1^3 LIBER II. /^^^ n .c. hift.cyrii!i.<vt) '-^'.' Uatrav Ji tov * efje. ^' deprehenderent. cotus.jam cxnumeris fubeolatentibus. rationisS. Qua? omnia cx mcnte yEgyptiorum hicrophantarum diO:a in hicrogrammacirmo de hieroglyphicisparcium humani corporisCymhohs fuic oilendemus. quorum meniinic Gennadius noilris fidei myfterijs affiniracem habcre Theojrri Symboiici.irnhi ille Lucas Holiienius. Atquchoc ita cilelaris. quam abAngcio aCCepifle icrtur. quoque facris luis lludijsj quibus vniceincumbebancj congruumconvertcrunt. ^-^ <'?«/ ^- MoMfteriun» in Toium Ccntitntum 14. qui rcccnto librisdeDiuin :nomin ^rofr•'"^/"' . icribendi S. iubinde ex ipfa literarum fignificacione defumpds > ica appofite dcrcribiCy.[j ^! quadam 3. i\iyn^. vc hoc ipfo priicam illam hierophancicam iapicmiam in omnibus' fe aficdaifcinnuerinci quod&: Magnusille Dionyfius Areopagita in myftjcis iuis CoptitaD. vita_* tur. Clafes ^ults Itttrts Cjracis iuffu angdidtflwP^nm ftngHUs Clajfes TOcarrntur In Aerrypto TOcatOi : iujftfe (iucaue. fua erudtantcm fymbola teJegcre dicercs.) dinem ralutisnormam. coniiderantcS) magnam currL» Epiftobs. oc- cukum aniraorum cum .Aiitoni. & antiquitatis conlulcus In quibus veterum fcribendi radonctrL» pridem dcreilas : prorfusobferuare videtur. & myfticis figmficationibus ica abdidcrunr. Proutjorma liier(€ rMioncm '-uit^ claffis CHiufuis . Ecclcl.CAP. Sandli Pachonnij) &: Theodori cius difcipuli.peBort cupiduate??} -T/entri. «5 ituemiojagyi myf^ffi^ ^^^ ^ ^ fj^'^^zTB ^>^\9: (f. quaclacrorandljjfidei noftr^ mylleria Alphabeto vcterum.^. s. hilccj &: ^ racu'usT3i!ticiisS. Maililieniisicriprorpeructus. inngnirerum diuinarum noc inflrudi. Tcu Py chagoram quendam Samium. SiquidcrrL» Veterum. &So2ometabula Pachomij. eos in vlurrL. nifianiatam illam SerapidiscruccrrL. DE INSTITVTIONB fane. Uep^afnCay. fupcrque deinonilrant epiltol^ quxdaiTL. 'vt alij aliarumliiirarum notis appellarenapte 'ijderetftr txprimtre.cum|primi cia illi /Egyptiorum Pacrcs.fttnpliciores . vbi : Meminic huius arcana. numcris. nunc . Quid aliud baculusille Tauricus Sandli Antonij manibus in iimilituTlitcrieefFormatus denotat.s. ^ . iiita tIu^ loquifaseft ^"^^l^^liS Verfcis paifim indjCaCi ? -^.opimone cennci. icriptutn 'Ztt^pcmyi^iu . : futura? veluti vita^ mylticaiTL» teiTeram?de quibusProdromum fuiius tradanrcm conluie.::eni.Cyiillus in j^y5]. c. DEO nexum nunc vicae lande vt ^gyptiorum Hierophancam. ^. ^ > . dum nunc laccndsarcanadiuinitatis. philologus clariiiimus.pafallcla quSdam raticne mulca conccrnunt. ri/el icrasdiuiium h *^ <='/'' ^utem [eu rverftpelhs 'xel^. & figura lirerarum. fub huiufmodi literarum figuris.re(£ticudinis cliaradleres hoicc myilicos fymbolum . epiftolaad ait .:. beateque inftituendsrationcm abilruiiilimis iane metaphoris.Leoncm Pnpam'. 9.i& scio. crura 'veroi^ pedes natura-n denotare. aSlierae fcdtcet refbundere capiti.addiuerra^gyptiMonaftc:iaexaratarj quas j^Qn jfa comraunicauiciniignis totius profuocrga Rempublicam Iiterariamarrcdu.paraboliique incricatiiiimisjnunccxforina.

'z. <> iuxtanumettAm eleGf*car»miiterarum. qui ad eminentcm vits Rc- ciia"aenu ligiofxftatum vocacus omnia in iimplicitare&: iincentatcciimintcn- tioncrcdajiinevlloadproprium commodum. .> . : iioiJs^pa-'" ^^°^'^"'°' VMX . 'vel <r. figurarum omriium priinafu. quod cx prima San- itiPachomijcpiftoIadeccrpumus. Pafcha . quod reliquasomnes figuras. quod ei.'€gyptiaca_. nomims Ittera 'vmufctiiuf:^ue ri. Cumenimj Platonetefte. cinnium entium pcrtedioncs. caEtera omnia componens. an non appoiite ad illud cocleftis . viium fuic hic vnicum tantum paradigma proponcre . ah a. ''Num•' tfuid Kalend."„. &:figuriE. CHm diceret . ita finccra & reda intentio.vjii.ia efi. juxtaillud.'<s .&iH quam omncs ieioU . (jualis e^et a.^* cat. Magiftri epiphonema /ffrMi». aeinceps <-[^64'. cum praeterea lota lingua. nifi eil. «ihilaliud. Cutn porro in eadem animd » cpiilola dicic Vcnt ante oculos tuoi . velutiomnium minima) cceceraeomnes literac componuncur coram DEO convcrratio cacrerarumailionumjoperacionuirquc altillimarumin Ipiritiiali sdificio adhibcndarum. fiire fvalentthus. &ilc dc alijsj quas nos fubfidio lingua.f quodficper vnionem iIlam. nihii aliud dcnotare vidcrur. interpretatio Saniilus nihil aliud intelJigir.<ry?f r c a'/i'/?.ei rurfus .conformitacetnqueintclled:us. enodan. henc ft dum relinquo. primum veluci fundamentum eft. ac prjEpofterx inrinr. Pachomijicalcgitur: Pr^ceptum quoijue erat . Vndc non immerito pueris id iandus vir applicahat> qui cum impolluti ab hoc feculo5nihil adhuc ex falfis mundanariiin rerum illccebrisguftaucfinc vUo dolo. omnia puro naturcB cas. '^^ ^^^ interrogaret quis Archtmanarita.' tionis pTieceptitfiiigults tttrmis» literarum elementa concinnarent Itbus h^cipfa.g.0/7"^^ /aad<e. Verum vc Ledlor aliquod ialccmhuius rcconditxfcripcionisj eiufque folutionis fpecimcn videac. humililquc .<^iginti quatuor A^onachorum turma ctnfiimentorunty - Tt^nguhs tHrmis tmponerentur ftngkiarHm nomtna itterarum. 141 cap. voluntatifquc noftraccum diuina. : (^c. Dij" tueremur.ftcuti pata- diuinarum vircucum prrfeilus cfi imitationem.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. i^U£/igmficaren(ur. vtilicatemqucreed:u.i WT*.f knept animx tu. tencionis verfutia peragcre folenr . ideft. Cane facopHs '. proprio quodam turrn£ mcres exprireret^mpliciorihus et innocentiorthus et < nomen imponens.. id lota intcr liccras ^gypcia. fuco. Diimigiturin Vir epiftolisfuisdicic Abbas Pachomius .peragenda iint. queiuntvcluci numenqmdam. Ntliejfi.'V. 'vel . «^ forte feculitn tihicant(t\{w\ tle oUmfcaris Kalendarum "Tx. Coptae ica inccrprctamur.nifi pcrtcdiam EfiotepnfeEli.faclreponecoguo|ceret.c. tammt 'z/tparuHli non intrahtus in rtgnum fufius alijs coe<• alludic ? atquehocprimum eft) quod tamen •.m dealicjuo inmulntudtnetnt. e qua. dcnotet. iic enim in quadam cpiilola adCornclium Archimandricam Monaftcrij Mochanzae icnbic Pachomius Pone :t^i!X'^Kante oculos tuosj a.. Quod enim fAovai inter numcros. vita S. quam paruulum . conipooac. ita <-utpro modo conuerjafolts Ifitrttua. tta ' •• " ^ ficiltorthus aHlem (^ tortuofs^ competeuter accommodAns.

dicare volui.-. quoddam)&iignacuIa. Pachomij in• . &:fecundijm modum propno. heta autempaicbailluJinteiligitiquoin RegncCalorum amiciDEIedent &bw audioi Vocacque T. tacultatis Opuic.us. pcrfeita^que vnionis cumL» PEOconnexionemalccnderelicear.& emanationum archetypo aiTumpcumfuir.>eHra conuerietur in gaudiun yidelicec.iuperqLie in Prodromo cradatum " iic. iiue prim^die vniuicuiufque meniis.hinccanenaum«^. vox incenlegaudencis. vbi poft»Erumnoiam huius vitxvfuranijVeriE&^tcrnjebcatitudiniscencrum fuericis coniecuci. jnunc ad iprimlinguam Copticarum tran» cuius eic.replebu.CAPviii . quam vc homoCondironsrui iic imitator. ficutir^. AquidRptft ideil:) diujnarutn perfe^ionum^ A3cculum. 6j.ur. dum pcr concinuosgcmicus &lachrymas ad diledi prielentiam ? & intuitiuam fruiciofiem adfpirant.eo q. vtrumlingua Graecaabipiis .uodhuiulrnodj vocacio. memoria huius cam iniignis bene: ficij celebraretur.'''° Ethymo cum iatis.DEI gratia.juxtaillud i cccleilis ^lagillri: Sed ^uia hoc u• cutus ^*m'TJoh!Sy tnjluia aplruit cor njcflni .^^ um?>. pignus Hquidnot?? lalutis.&)uxtaidreliqu^omnesopcraciancsordinandiE.curqueab vbcrate domus DEI rentc voluptaiis potabunturi videlicecinbeoriilimisillis scernitatis & toratrijs. vcifuiiusin noitraGeomecria hicroglyphica ofiendetur. fei triQttta n.^ ab^Af fcair.. igituranteoculos poncndumcH-. Atque haec funt . dunii• modo Chnflum . lucnfaciant. qugp breuiter Ledori circa myfticas literas S. Siquidem nihildignus eiTe poteft. quam confuetudinemadhuc in yEgyptiacis Monafterijs Tquidnotet? vjcrerc notac. exccutor: vcpulchre demonltrat Angclicus Cum porroijnceris DEI It-ruis corrupribilis carnis pondcrc preifisj iiecdumad ilabilemillam ajcernarbeatitudinis.eircnti« fymbolo)diuinarumqucperfcd:iorium. Ccrte fumma rationcaprircis Pacribusidprodiuina.pro temporis anguilia tra^an queanci ne rcs ex ie cum plura ea & fuanacura obfcurai. prieiupponanc ad myibcum Alphabetum 5 charaderumque-» arcanorumraiionesipe6lantia)quamjVthoclocojvbiquantLimfieripoceli. ia lingua ^gyptiaca nihilaliud. PerKalendas incelligic vocanonem adilatum Rcugiofum ex ieculari cqnuerlatjonc dicebatur autem Kalendaj eo cjuod Kalendis menfiumj . DEI? &: commcnfales Chriftidiftinguerentur-afilijstenebrarum mundihuius. Eftautemf». FerH. laader neleculurn impudcntilliiTium <. vbiabrconditosharumEpiilolarum thelauros.vt beneiitanima?. ipiiscanar.nifi voxlugenris.Ti iitjCjuoiilij bencrupermeniam Chrifti.certcipragenuina verbalibenterhoclocoapponcrem Veru. coa^aquadam bieuitacej majon caligine inuoluerc- musjcaconiultiusOcdipo illinoftro fidoxnigniatum incerpreti releruare Vifumeft. vt nimiium per coiitinuameiusconcemplacionem inereantiir fieri conformesima^misfilijfui. quam T.de c£!^tm.id tantumbreuitcrhocloco dilcuticndum rciht. dumomniahuiusmundiarbitrancur vc ftercora . . DE INSTITVTIONE refoluantur.no§ intcarc eruturosconfidimus Vrtfiiir-ita ^^ Litensigitur hadenuf. fuccinCti ciTe conarri.

quomodo ance Cadmum liceras havocabaaturj buere GriEci j cam vecuftjores nufquam > qua 9^\^^^ lib. vt verifimile iic. (jui m^v Trimw otnmunt Attk^ Cecrops 2(ex. vnde oriundi erant.temporeOthoniclise Phccniciain Griccia Thebamm ^gyptiarum . auc ialcem primus doclor &c index eamm in Gr^cia .ex Grascia ad cius inftrudionem.Cadmumigiturfuiire primumillum. ecia Herodo- ms rcribir literas fuiflc vocatas Ph?nicias.>lVi^/oepc. i. futiie-? & a Poctis vtrumque fi^um Q^are Cadmeae lirera? Authori aocepta: non referuntur ? Et ii Cadmus author eft .teporibus lofue floraiire. quod oraculum reddicum fuerit Cadmo.eofcjue. cadaius& l^^^^'^^^^^^ " pdjautejm virilicerasalias. Vnde & conienfus ille vetuqus &ideo >£gyptijs proceiTerir. Cadmo vno fere fecuio antiquior. fiqiiidcCecrops .Cadmu vna cum fracrc Ph?nice Thcbis /Egyptiorum.quam quasapueroin i£gypcodidiceranr.auc Zcczie negantiaf- ^ cft. fuifle autem Cadmum & Ph?nicc >Egypiios. Cecrope primo Acncnienfium Rege. quod Bellerephon Cadmo rcriptascabellasde fua cttde acculic.^ tfuod Gr<ec<£ ^ Jegj^ftiau lwgu£peLitc- .exHerodoLO in Terpiichore&Cliopaceci ^•**''^ »(^^1^^ dicuntur.tradere Uonpotuere. (^^ antiquiof dymes^ Uyivt Hff^Ms'^. in longum haheret. ientiamur. . iis 145 cap.viii vtrum non ? Cerce liceras ab ^gyptijsprimum pcr Cadnjumacl GrarcostransJacas . : ^^ fiiffimus totlUsG2ciaEatisconuinciC)iitcasaCadmoG''^cosacceple)ne-.exyEgyr Rexcur liirelicerasGrKCOshabuiireanceCadmum} verifimileeft. Fuifle autem in Gr^ciaance Cadmumfeme quoddamieu rudimencum icqueiam cunc aliquodharumlicerarumjtuil- in Griecia dodiirimos ViroS)ex Philonein pra^cedeiKibus patuit^quirefercin vidMoyiis.quiGrqcoslicerisi£gyptijsperfedeimbuitjnulli dubium eiiedebec. reli(il:afracriPh?niciPh9aicia.&: ideo Tecza tefte<Aipi>Kt didtus l:uir. ex y£gypco in Grxciaiij Linguam ex acquo callercc. dwem rvirorttm duorum rttmejjei .(^ rvocatur Jitvni•.Hieronymus teftatur.quod Gra:cam &y£gyptiacaiTLj. eo quoa magmtu.S. Alteru argumentri . ptoillatasrftuc ame^titn ab Inacho incrodudtas. rcfte Eulebio ipfc ^gyptius . vnde fabulam poltea emer• ti^n"Xm* . ftromatunu. quibus omnibus rubfcribic Clcmens Alexandrinus g^'i/*«f{ ' Vnde 5 Ci Cadmo . hunc etiam <- & '. velicaque propriastunctem- ponshabuereliteras.FABRICA HIERCGLYPHICORVM. '?""* ^"^^*• ^^ vnacum alijsccrimonijscranftuliireauchorcftPauianiasi dequo &Tcczes icacanit: jj /t<*5*9fl« ttvjpav <^ primu4. quecaua eftjCurrem cam manifeftam aucnegemus . vcrumqueargumentum vocaca. qui duplidargumentoprobarenicicur. doolilii- naos quofuismagnispromiliis vocatosfuiiTe. Thebas B?ocias condidifle. GriECosanreCadmutTLi cadmuigrs• J^nt rimmuentor" Ijteras habuiiTepnures.^* -^^-» *'"*"" /oV'$^'?'^7^if^5^j»/l/JI'vfM«'^»^tv^>t.^. in Syria vemnejatqueibiin memoriam profe£lumiuiire.a quo & nomenobcinuic ^gy.

vocciquc graecanicae paHim in Lexico ocVocabala currcntes. multo minusGraeca linguam Aegyptiam corrupcam dicendam arbitrer. Qujn & lingua Copca non Grascis tancum vocabuli^ gSafun^ic fed & Lacinis. Siquidcmhuiufmodivocum cumCopricis vocabulis commiftionem. nem vtriufqueadinuiccmex vocutn commiftioncj vt dixijContigilTeis Boueric. Samariraniiquej ex vicinarum. Sed totam iimiliiudi.CAP. neliio niildioUrum linguarum imperirus inficiabirur. -'. . nonenimiencio Gra:camab Aegyptiaoriginemiuam immediare craxiiTe. tiam toro. g. ex di^is paietjdc quibus in Oedipo fuiillime Vtrum autcm lingua Graeca quoquc ab ^€hc^yptui* gXptiaca procefleric.aquibus mucuaturjquajfufiui alibi tradlaca reperies. coniugationei & inclinarione nominum coUigere licuitj habcre necjue nos mouerc debenc Tedolcnua. opinad iunti quarumhancLacinae) illamHebraicaelingua^filiam ciTe . ijuocidianacxpcncciainftrui^ior cuiiu tandem comperi.primum Alcxandri Magnij& rcliquorum ex Ptolemajca iiirpc^ prodeuntium Regum. Arabicis . . Literas iiritur Grscas ab Acgypti. &: amplius an- commcrcio concigiiTc.ccclo difcrepent^ca licasj Gallicasinterieric. Jinguam Aegyptiacam ex matnbus vnam nulla alia affinicancm. vt aiunr.merito quifpiam dubitarc poiTetiafiirmatiuamin Pro«ffent^^num comra^. quaomniaLcxiconhocnoftrumperfequca. dfomo capitc quarco aflefuimus Vcrum . quantum quidem ex idionimo. "taToTc? lemiiim-.dc Coptits circa id a me confulti id ipfum affirmanc Non itaque vcrba mea in Prodromo Copto hoc ie nfu intelligi velinu. alibi tuse docemus. DE INSTITVTIONE . ilcuti quidanu nor4iimfpaciointcrcedebat. qui vnam cum altera contulerit PoiTunt enim aliqus linguaeijfdem vocibusalrehlinguaevfitatisvcijenamiiipii quoadfubftan. ex frequecijquod : ^/ ^ ipiis cum Gr^cis vkro citroque comeancibus trecencorum . quafi afleuerem j Grxczm linguam ad Aegy pciam ea ie racione habcre vc Chaldiea v. .viii 1^4 LTBER . tia paradigmata declarat. Hebraicis. Ab Hebrgeis mutuatse . 'i^tionum conforrio vtitur. vtreor.Aegypto pGtiuncium ccmporibus. lingua ad Hebra^ara aut Italica ad Lacinam .ItaLatinaquo<jueGr^ca vocabulalibens rufcipirjcufli tamen vtraquediueriiflimaiit abi)slinguis.s primum profcdas. Germanica mulcas voces Lacinas.

n:Dc ^2^t3 Nablum Bathus V^ Coptita? a Latinis (equentes .. ^^^ ni^Xi i\i^i.FABKICA HIEROGLYPHICORVM.vj.'^ Creauit 1145 cap. ASamaritanis hsec mutuo accepit^ *fn^2..

.Y111.in iacrorum vIuitl» afTc- ." lalutiferum Chrireli- aduencum Gentifes Acgyptij luce Sacri"Euangclij illuilrati. jnquaniilinguaB & _ . Ec. Cur ve- guivjciiTi.. ( Kariuni ) facere notius eft quam dici i:nf.^eCTyptiaca a ccctcrisEc- Orientalium. t^cribus vibs vc non iubinde vulgaris alphabeci & nomina_> hieroglyphicisnotis inleruerinci ita vt hieroglyphica liceratura non ex myfticis cantuni) ijfquc abftruiis Charaderibus .quchucut• quc-? . quodita oftendo ex pra-cedcntibus iuculeriter pacuit j AJpha: bctum y^gypdacum aMercurio non cafujfed iTiyftica quadaiD ratione. refcruauerinc caufa.CAV. iiL• hunc dicm charadere fuo debeat. dedudisj conftrudum ciTei imo pJeraquehieroglyphicain caidem litGFastranstor• matas efle. cui inueftigationc idcorieric multorumannoruml1udio. quo nodumhunc gorquoqiie mirMm didum eftjquantum dmm mc diiTccare poiTe confidam.paularjipC : <ifi:ie<:if .p ^. MAgnum iane dubium diiroluendojvci curiofu hoc loco proponimius. i^t^ LIBER IL . / auc QFaq§<)htn.& cubuimusjica ex continua ingemum meu^ tamen hicroglyphicorum charaderum ad inuicem conabir nationejidtandem meconiecutumeiTeexjilinio. . partim . iituj incellu.. cjuioque. :'. - ricuum fedarores) quajdam gio relida airiimenta)cx. cleiiafticjfque codicibus confcribendis impofterum iunc. in album dodnnalium idiomatuxn rcferervtcs 5 ea in iacnsj ec- . Dicoiraque primo^gyptios non eiTc. ita facris5& zoomorphis charaliceras. neue Chri- ftians fidei myfteria ab infidelibus contaminarfencur^ea lub lingua_. tcftaniur obelifci .non Arabicam.deiia. . 0 lolam Copcam.'i?c tot cancifque lapientia? notis infignita prorfus peflum iret) reftituere conati lunt. veluti noJ quTidam dplinguereiur.abacj.ftMuralis. vc vix eiuldcm vcliigium ampliUs iupcrefle videretur fti 1€(:^^).adionibuiq. tb<^oD D G R S S 1 Q„ F trum Hi€rl•)fhicis Sjimholis JEgyptij fuhindc injeruerint chara" Behbua fcripta.tXgf^^parrium idioma ^iojpartim cleiijs vt Jxap.tam celebri naiifraritibuiquc-i Deficientibus vero pauTatim iacercfotibus ica Aegyptijs . propria confulco abdere viium fuic. lingua naciua.&omnia penefragmenta.ii«c lingua . literis ex facrorum animalium membris. lcd ex vulgaribiis coaluerit. Ctas 'f^gmenta coUigcntes j vc potucrunt in inrcgrmnjJie lingua p-nmiua .quam vcluci tabLilas/ paitris. Quod' & ^yros Maronitas . DE INSTITVTIONE veluti .

Akeriim producimusin v. viuiTi) vcindiecurru Operis videbitur. Ayi6o:^a^aw in omnibas paiiinu obelifciSj vti &innortro hinc-incie inicrcij ^^^*""^• Ex Uteris vero . ^)2. iignara)iicu exprimir &Geniumj . E:SrempIum primum dedimus Jibro iv. ^^'^ Alterum phica videre. Prodromo afolioiiz./r.^'ii'Trv\• quod vEgyptiace idem notarjac/^-ri/pfrfi. & iirnul myfticis expreile fpedlacur in for•« /\ / ' -^ J' mamAmui€ti.vthiceIarere. C. librooccurrantjeo Le^orem relegamus.fcricarijVcipie fuilie. Etin varijsalijslocisobeliicinollri hujurmodimonogrammata ipedancur. *f• ""^r 147 CAP.Caroius de-> Vintiiuillin Pacricius &. hoceft. ^&^^ Js^rSL /1 j^ rlrf™ ^S^Mf l^^^pj que fuperfunt.&: ilmuliinguliEliteriEruam myfticarn iigni- ficationem obtinent- Verum iiguram eiulqi interprecatione vide lib. quie ^uiillimeiiu fol. hierogrammanimo Arierrs. nomina Deorumjquof exhibenc. vfque ad Z6i.. quibus &: nomen Dfilexpri-.^»)^) ^. tradidimus. liu hoc tancumdifficultacis cardo veriatur 5 vtru nomina quoque rerum phicisinreruerinc. y/ V\ ^ lin ^ Jditatis hierogrammatifmo Ariecis rerum praEfidis nomen } vbi /iw>^. 31. vcexaii^leiii^ ilatuas Deorumeoiicura- iItuS)nomen Geni).. Ecprimaidem liceraAjvc hice lacere paccc. Eques Panorautanus 2. Dc. fimula- vbi& mulcaaliahuiusgemmis reperies.libroSchematifmoiecundoIateris Oriencalis.: nomen Genij . j v. quaecumpai^ iimin V.qi:od ex Muiieo iuo inilru(iiillimodcprom|tum olim mihi communicauic D.eiijin mumia quadam Illuilriilimi qua interc^tera hierogly- Petri della Valie Equkis. Quartum habetur in fragmenta quodam chri^gyptiaci. Tertium inuenitur in cabiila Bembina in vitimiE felidis penultima figurajinquafcarabxus Andropoinorphus cabuIamChcli^iuistencnshoc nomine ^gyptiaco notatuni^'«XD\• Verum dchiice vide. exprimenna.FABRICA HIEROGLYPHICOPvVVI. micur.VIII. in in Prodromo fol. iimiJibufque nihil magisob-*-.»N>0. pcil quodordine fecjiiunturquatuor litericA . ijs expreila Hicroglyj Qus vc dilucidentur Notan- dum>igyptijsinmorepoficum vlnmolibro docebitur) .vbiprimolocoponicur caput Ariefis.quem notarecexIprimeret. \ in T quofuprij .«« fcecun&: charadleribus vul- 'garibus. in ^ inuenicurquoquchocnomen iniertun[i.vbi iigurahumana numero 14.» hifceigiturnuliumproriusdubium eft.

. — ideil.vtoninespartcsmundijabhiicebenignejnfluentjbusparrjciparenr.CAP. rxw Quod vas niloticum leparate ap- pofirum 5 pulchre declarac. vt poce in quibusaltidima qu«uismyileria_» polterisadmirationifutura.^'ita .iiue asui Audioreiri) quibusquidemarguceindjgka? verunr. .aprofanorum intell-CiU . ftatuifque hicroglyphicishsc tantum nomjna iLibindc inierca re- pcriantur. fyJtrum maligniE poceitans auerruncationem > cjuafi dicerec veniat anima .^j^-^ n^^jM^^^ mina 4. mundi plagarum cardinalium . cum obelifci folorii faccrdotu opus fucrint. SpiricujhocertjprgijdesSoJts&Luna in mediocofticutos eiIe. juxta Scripturam. j.ponunturh«cverba. rotumfchemacumapparatum tanderrsferpens caudam ore mordens comprehendir. ^\\xt{xx\-. 529. partibus 4. riQC. mumijs ..nunquam tamen vllum nomen huiurmodi. ilatuar hieroglylifcisobuiafunciiiparjcjuibusiingulis phicseiusgeneriSjqu?paiiiminomnibusobeapponuturnominayigyptiacajVtiequituri^jM^^•^^ ^pic qux funr noiv.» XTi^^i^s. marum. & Gynocephalus (juidem Lunam denocac oriencem.annorumj &remporum. dirpellatque omncm vim nocivam j iic cnim acj^ux vicam debitam acquifcnt. Verumhoc ichciKa in fuppIemcntoProdromi Coptj 0. vndc &: \ inferius adiignificanduminfluxum &cmanationcm ex fuperioribus <^^ vero vna cum ilatuis hieroglyphicis vnicuique plaga.rcfcrreti vciad eareligiolo. per Solcm & per C Lunam. quam i\ Coptum rcfe-rt.Stro. Rclpondeo. & Lunain.non contra. Quincum habeturin quodam Phyladcrio. appropriatam re-* bus iiue Pcr ierpentem caudam mordentem & in circulunu conformatUjtcfteHoro/pinm denotancmundanum omnia ambiecern.idemquefjgnificat quod 'vocabuIuiTL. . quodolim immorcalisinemoria: tranimiiir . dominos mundans huius domusi femporifque a lupremo mundi ^. tabuljs eft. hoc ell:. Infenus vero hxc verba.viir 148 LIBER IL DE INSTlTVTiONE . ^^. pra Cynocephalum ftantem iyftroqueinftrudum . adfcriptisjindicat Genios iftarum plaganim prsfides. Dominni per iymbolicusn vero innutint domus mundanacporram . iiue Genius humoris iacri . nifi perabftruiiirimamtransformationem inobcljicis fpecletiir. fuiius explicacum confidera Sed merito hocloco quifpiam dubicare poiTec 5 cur in phyladerijs . portsj . '. . Per fjci quidem nihil aliud iignificantj quam Solem . . teiieClementelib. vir laus FabriciusPcjrefciusinterprctandum in cuius rriedio Sol & D.qui Characfter eii:. hoc eit. Nicomihi Luna. videlicet Aegypcijs viiratam. apercum ininferioraiicri.^. inclufi fpedantur quam portam a 4. 'z/chtAt amma. vdnomina^gyptiacaijsadicrjptaluculencerdocenc.

Aegypcios vuigarem linguam hieroglyphicis non tniCcuiife. vulgaribus eJetnentis priciudicarc viderentur. nonhabuerinci lednefublimibus fuisconceptibus per myfterioiam literacuram hieroglyphjcam indicaros. non quod> vt quidam pcrpcram volunc.rctarione ludiciuiTL» formare poflinluf j primo inrcrpretationem eius hpc loco adducemus. oiKajiiinnt /Uija . alier Griai:i .(^ ^e^tKefffy ahKtMi ^. a/cri amatorj Heroni^fltus ex DEOgenitus. diJtii^'F«i. ^ui autem fiotarum textns OhiUfco » Hermapionuiihrum jecuti Inem fuhiectmM * NO ' » interprctatum 2. fuic Hermapion .3 V IX.ied&plebchincubuerjntjmirumnon eftjinhircefubindenomina Aegypciacapurahieroglyphicismixtim jnfertaelle. Con" . Patccigicur exhocdiicurfu. Obeliicus igitur. gratiam Augufti)cuius cempore viuebac. Verum cum de hiice ex profellb in Ocdipo.w .ix. 149 CAP.or i(stj «5( »/| 6ap(r«f. ^$ »{ »» .n!hjlpiebeis jdiotifqueperuium poneremr. eteEli (juorum tvnm tn V aitcano. vecabanc.':' HAec funt. Stacuis vero. DEO C ^md in fior. i/«o i« Au^ufii monumento Hermapion bJnfaienne'iertei. queai iiu fuit.interprecandum luiceperaC) PliniusSenncrerteum vocat.aRegePiammirtao eredusjilqueefti quiolim in Circo maximoab Auguftoconftitutus modoantc iedcb Diuas Popolo in via Flaminia hieroglyphici? ornatillimus Virginis vulgo fpe(iacur. iedLiabicondenda. 1(egt 7{amefli donatiimtu quem totunt terrarum Orhem guher- nans Sol Apdlo amatfottii.• tti hortu Salufitj . >^-'^. hic ea tancum paucis indicailc fufiiciat. vt lolidjus de ciulmodi iiiterp.FABRICA HiEROGLYPHIGORVM.^ fi<ta>Kivi Pe.jurejuranciotenebaricur. ^'$ ^6) P*^0i K'fiui <A^)§«V*9*j ?\(^^^» ^^ Pa^tttpit. verum. itacjue prsdidi Ammianihaic iunti Secut^jue ^tates altos trahilulerunr.tabulisjamuletifque fabncandjs. '. quem ^«««^ rum niltoriarii .iw5D>j«A<a srcuf \^erfus Primus / ..jtafumma quoque cura.ij alios. Pfemmofertao frapiierit verum Sacerdotum interpretatione Ohelifci ' 'vtrum & is Herma' POft cot fecula vnum inuentum icgimus) qui Obelifcorum interpretationcm molicus iit. '^^? ^'^^' whou 7'% • yii . cum non iaccrdoces tancum. **• \\ ». Huius interpretationemcitacAmmianus Marcellinus jibro fua. Vcrba junt . praeterhieroglyphicoscharaderes. ne_» qwicquam in ijs vulgare. dantcja^luri fimus.

tV >) jfjtj" «4ikV fiAioy /»! i^^aru. r^utra is Dowinus dtadematix. ijuem Soljtlcgit fortii AlartU "K^x 2{amefles efl cui cum jor. dtminus Aegjpti (^ exornamt minum Cali * Solis njrherhy - tpfitm . liam gentem fuperamfjet . Sv « /. . Qonditor Orhii tenarum " audaaa ftsbprdtnaiui 002. Verfus Secundus. ^ Mars flrinuus don^^uem Am?non dtltgit ycum donari Aegyptum poijl<juam a^ ^ » fertif' <iuiferuauit •up SJl £C a.^^ ^/ » «05 (iacnAti)?. laroici fu «.7(hameffes imrfiortatis AAA^OS '*7 ''. dythHy . fortti U. ^ominus Orhis terrarum. . ' Ae^vptum ^bria cu^ mulatampojjcdif.(^ reliauum orbcmter" m Solts <x^rhe DEOS coliocatos ac po2. Heronis filius. ' cjuiSolis <vrhem fplendidamfecit. ^' ^ ^^£^ «. wveriAiyTWoty < . SOlDEVS rHa^uiyl^ominusCaUUrgittisfumtm '^itam fatiuatis expfrtem. 5 ucudtnt mortalk! LIBER . /Ipollo Jortis .IX.?{ex Orhis tenarum efes .\Jp'iaA-nn v^</^«<r.? <«.totus lucidust uit: cuius bonao::'. Orhu ferrarum jf(^ex 7{amefies fittis Sotts tm' VerfusSecundus. quem SoldiUgit . .^. J^c^THi 0-'Si c3Lt3q2?'L'l inujjn£3? ' Verfus Tcrtius ^MemSoldilimt(^ . .^oioy 7>'7 oiautvH & ol&ioi <^>. Wt 8 '^ . «-^' hl-^i-nittyiis^ »^ igjfl)' dyt^hv vmuS jSe- ffiAiOsajwrojSiii. ^uem Solamai\ cut longum tempuf yjtif Dii largjti fiint . -.CAP. Solem Do^ conjectt opus hon(tnj. DE INSTITVTIONE . SoliifliuiflS^x immortalts . dvminus dtadematts inconiparahilts ^uorum fgna dtdicam iudem irt hac T^fgia'. APollo is fortis Solii filius. « ifv?\st^tVAJy/7iritv ? l^ifi -^^ . ^w«s fe/JijpwHyTB . ftoSi tngenit honoreproJecHttts rarum condtdit.ni tewpore permanent j expletient Phcenicis^ diluhrum Cui T) El 'Z>it^ iempu s T^Joarr.

«gje w?.quam diificulter cohxr^anciquam deniquecun- ^^ jnale fi^biillanc VzroJffjfTi^^e yerKatisainancibuspacefiacVcproinde ve- hementer rulpiccr. » SO/ ^uem Apollo MAHemi7{ex 'Dominus € longe gratifsimuSiSolis fltus /^* »« '^ /^ 102 02.> quam incpte congruant.hancinterprecacionc nulla proriLisrationefubiiftere poiTe.ordo&:iitusfigurarum. de impoftura iniimulare In Obelifcoitaque quatuor coniiJeranda iuncj primum eft Arg\xmi* qui eum . cauit.lacera quaterna_» j Quartum .""""pioms quare_j nimustantumid) de quo lamdudum iuipicabamur. qui iucetjongxuitm Atque ha»c eil Hermapionis interprecatio. £$) «(pcuc&oi to? ^ xewi Tmvtat irawj ar£?f «£< ^ e/>a . quam cum exa^tiori trutina interpretatio cum hieroglyphicis Obelifco Flaminio infculpcis examinaflenius. triumphos^ cximiaque facinora Rcgumj minime cocinc- reinpraice. S^Reg^Q facra .quajn Ibli illi . ^^/ . (^uem DEI honore ^rofecuti funt ^egem ejje iusfit (jui Vniuerfoterrarum Orbtdomi» quem Soljelegity indjtus propter Martem "K^ex. ^/. vidorias. nullum exhis Hermapionem attigiiTe hiicerationibus oilendimus. inue.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.dtinnbusdiuerijslocistusedidumeft} nam cum hieroglyphica ^odrinaeirecobrcuraj. Secundum figur^j Tcnium. quem Ammon awatf^' is.Hermapioncm locointerprecationisObcIiici.quibus adRegnum ipcselTec.<}ifem Sol edu. tumfeu themaObeliici. acque ne Authoritoc Authorum mo- nqmencis celebratoiniuriam faciamus. TH2 \'= 3 wjiujifstV) *» Si Vcrfus Primus -<4^»« natur. 151 CAP. quamcuque aliam inicriptionem tanto audacius ) quanto pauciores erancj imo vix vllus. vc verba cum figuriscolIata_.did:i ObelirciquatuorJacem principium ob oculos ponemus curioilLedoris. fuppofuiiTo.anigmatica^myftchofaaprofanorum incelleduio. toius j > / T^y^f DEVS C^lefiis yipello.• /^ "^ 01 «Ae-OTWS fc^eva <*»« -» ^»5»)3«\ 2TIX02TPIT02. . Ac primoquidem Argumentum Obcliicoru) laude?. ' Vulcanfis efl Verfus Tertius ^hamefii ^egi largitus fum potefitiamfi^ in omncsdowinam.f^dortrma" g^ret](\ota. Deorum pater jeieElum hahuit propter Sole amatus .ix. quibuique reruiiL.firtis Heronis flius.

velcolumnisauttabulis . Herodorus arguiturarea argumeutum obeJifcorum do itaquc Herodorus. tioobelifci figurasponi humanaS) iicu geftibuiue facrificancium acliones fignificatesi quscum qua- tuor mundi parcibuscorrefpondeant.Plinius. fi laudesj geftacjuc Regum continerent . dicunc.alijq. ii ininoilibilcciljinterpretationera rebusconlcntirepoiTe^verum quisdi• cat) . de obehfcisnequaquamintelligunt) ied velde pyramidibus. DE INSTITVTIONB Quamquefub filentio facrarum cura eraccommiiTajcalierent: lare maximotei nere. vnius .exhibebanc.&:difficilescapru. Certe obclifci Regum gcOa cominerc non potcranc Tc- merarius iraque.ccEpafque faolos concinere. quod cum in ObcIiicO quatuorlatcraiint. qaosfequuncurtotidcni boues.&: totidem Bouesin circuiru infculpti. qui velexiguaiudicij micapoUec. debebaris duodccies nominareeandemrem. adeo vtin iingulislaceribuscresordines&: cokimnas contineantur.qui gefta tia pollericati. inciderefolebant. . quideiiL» .pofl:ea 4 brachiaextenla. is vero icx ponat.lapidibuiquetemplorum pariecibus infercis. Sequunturpoftca in iingulislateribus terniaccipitres cuii vc hicin figura apparet. nuas haud dubic vnam & eandem rcm varijs folummodo effcclibus differentem figniFicenc. cafque fub obrcurillimis figurarum inuolucris .Cuiuim vdi complurcs vide apud Herodotum &Diodo- rum. vci ie fequencibus apparebit. 152 LIBER .ftolidusoinnium opinione forcr. InObelifcis vero f©lasresideales. Diodorus Siculus.intclletiualerque. Vbi vides in ini.formare poiTumus Quamirationcm. vel ad cxcicandara virtutu in Pofteris ad- memoriamque confcruandam propofita crad:turus. intelligebant Nam in columnis iimilibuiquejres praeclare geftasj hiftoriaiqj cafque vulgari charadere i£gyp£ijs viiraco>quem nos Coptum appellamusi .ne clicam. merico falfa cius cenfebitur intcrpretatio Accedit.CAP.iinguIi diuercutulis conlpilateris fi- fisrebusinftruoticonfpiciuncur.IX. qua: cum duodecim geniorum mundi arcana contineancj pcr quatuorObelifci lacera indicacorum myfteria videatiam. enim guras hic potuifle ieries ieu fufficiac.Cum itaque Herniapion in dicto obelifco nihilaliudqua RegisRemeftislaudes&gloriam dclcnbar. vel & ina- gnifica Pnncipis auc Regis alicuiusgellaexle.impenc• trabili quodam icripturx genere vreretur. quomodo interpretacioHer- & Aliuserrorin interpretacin mapionis illis accommodari pollit .&fuanacura lucis appcten- ad ea imitanda. in y£gypciorum monumenrisRegumgeftafuiiTe. fumptus qiioque in aIlia. vel ex hoc capite intcrprerarionem jDcnci v£gypriorunu facerdotum minimecoricfporidcre pofle 5 cofertim apparet Sed veniamus ad figuras. Haud abiimile de >£gypcijs iu• dicium. cum enim iinc duodecim accipicres. expeniaique in variasfabricas&expcdiciones pcr Orbemlufceptas. &:iubpccna vitaEvllialterijprstercjuamfui ordin»shuminibuspropa- vctabancur .quoddumnonfecit) neque veftigium harum rerum eliicefcat.

cumfacrificancium ricibus. indignos ? exUlimo.qu£ noa ka prid mprodijc. i<.&ariem) quanauigaciones Magnetisopeper vniuerriim .rupcrqae comprobabuncur.* hoc difcurfujnifallor. a vetenbus lacerdotibus y^gyptijs lub inuolucris DeorumDearumquej&aLarumperinde fabularumconice/umnioftudio V occul- .inrerpretationem Hermapionis ab Ammiano Marcellino proditani) conii tei-e nuUi racione pofle. qua-quofuffi- modo cohaerere poiTunt non confu/a xa. quid de ea ftacuendum fir. Qaod initioprobandum airumpferamus.FA3RiCA HIEROGLYPHTCCRVM. Audm enim iarcte aiiirrrarejtantam in iingulis duodenis obelifci ordinibus materiam connneri rerum reconditarum . quibusHcrmapion explicat fingulosordincs hieroglyphi- ad tantarum rerum. Huius farinac eilVOlaterrani inuencarum lircrarum Hctrufcarum interprecatio. Ex toro^ itaque. quid VuIcano. quod cosj verbailla. video . vtea ron dicam ollo^ed ne integro quidem voluminc prodignica-^e ffitiscxplicari poilit : quie otr.nonfresiedquinqueordincs5inlatere vero OrientemrcfpicientejVnum tanrum ordinem.f)gnificarionein oppido pauca iint. atquc in primo quidem larerc quod rneridionalem plagam dcfcribiri cir. cat) illum trcsordincs in fcripiliie.» Oedipo referuauimuS) fatis. vcrum cumillaab ipfo Auihore confidaiiinc. vc vel prima fronteappareat> verum eflenon poiTej quod adeo ab HitTcmyftarum difciplinisdiiTonumjremotumqueclt.nia in obeliici Sannelertei interpreratiore) quarn. quod tam abibnam ab v€gyptiorum intennone interpretationem mohrusiic palara . cognofcererur. Vt fi obcrccftacores noblshancincerprecacionem obijciant. AdmirandaEchnicieTheoIogia^nnyiteruproVbi AucilorLapidem Magnetem anriquiilimis paliim nationibus ptoDEOcuItum. Eil itaque inrcrprecationis fenes rota_j Prstcrea vcrba incerprecationis iingulis ordinibus adcoabhicroglyphicorumabhorrenc/lylo. A!cer Oedipus Aegypfiusporterisremporibusfuic Hervvartiubi qui tabu!» ait!'')"Jr" Bembin^ interprerarioncm aggreiTusj ram infelicitcr ^^^. luculenierpacer. cum accipitribusjbobus.&Heronis filio. vtin interprecationisconrextuparec.&. & -. auc adapcari paucis hilce demon/irarc.cis regebant. Quidenim Raireilij quid ApoUini. adduv5lam Hermapionisjncerprerationem^obchfcihieroglyphicisminime quadrare.u vnorantum velduobus larenbus contentos ccjciim nec fic nequc fic iatisHccdifiicuIcati vcrba cum figuris corelpi- h^reanr.> CAr. Similes incerprecaciones inueniuntur in Annij Vitcrbienfis BefofoapocrypUo. Oibem inftituerencur . ingenioquc. quibLisaiducendis. Vcrum vero HeriTiapion hanc delcriprionencx alioquopiam Aegyptiaco monumentodcfcriprtritjquaipoltea hanc fali(3 buicobelifcofucrif impucata. cceterifqueeommunepoilidearj non video ? Accedir hilce^. Qiia^enim figura^ RamelTem Regem? quieram glorioia cpirheta ? tam fpeciofam verborum conilru^ioneaL* oftendac? comperire minime licer. quas iub hieroglyph.^ rcopo j:» regotiumexpediuif) vc veloppido mirerj quid iniigni viro in mencerrL• venerit. cempus & charta terafur. ticuluslibricit. credat qui voler > no^rum erar .

comparcreccrtiuscft.ix. bina Don cotisniyi}eria ueqiie nauigatio:iis arti dio perad:am. aliofque proinde ^gyptiorum in ifiiulir.ex Orientalium librisinftauranda. mi ipecubus .indigicaile. Egoccrte cum primum hanc tabulie Bembinx nouam interpretationem examinairdni. Rhombos.r. Secundo. anrrifquc Nympharum . vcntofouc iicnificare voluerint.ateria quodam vcluj Rfr. per Orimafium &: Anmanium principales magneticas 2oroa/lra:a Numi- ra iymbolic^sj vti per anfacam Scrapidis crucem i imo & per falutiferum ilJud Tau indicara. niii nauigationem pcr vniucr luro terrarumj orbem.Europx oliibus Ellon® incluijs.vti Oedipum meum exa• rircntur ininanti pacebicj nullaprorlijs nauis. prxrer ioJam Barin ( quod lacrunu j quoddam nauigij genus. Acgyptiosnequidcm nauigationimagnopereiniem i* . hoc autenL.adma' ^ • :• 1• i teriam iuarn applicare laborec. fapientem.atqueanriquicatisperitiilimum) variiEqueomninoledionis^vel putac eife animo quidem h^c conciperepomiiTe Hinc Zoroaftris i'o>^ai ? ventorum-.bosreferrc poiier . W gomsdedudosj quaruor nauigationis myfteria mandi plagas. detorquenda 1 J lc iacigec. mirum cit.CAP. v. ha?c iferum Orphei ricibus. qucd nauiica? pyxidis. C ~ quamin fotaantiquitatishiftoriaadluum iiiftitutum ^n->\ quam tone & coacte quacuis. ii naurica pyxis ^gyprijs ruiilet co- •? ni gnitajhaud dubieeiusincer hieroglyphica lymboJa quidam veibgiarepefed in coto hieroglyphicorum ambitu. encalibuSjMagnetis in naucico neeotio nunquam co^njtnm fuiiloy v/C n• quatuorrationibus oitendo.odi lymboliscondendis rera.oin. Vcteribusigicufvigypnjs.bus. nis jurefuopoilulare videbarur. omnibus vinbusdemonftrare conacur. vr vehementcr mirer. DE INSTiTVTIONE occultatam efle. draconibus Medeae & Triptolc. mythrsquc racrificijsj lapidc Mnizuri Zorcaltrieo. non parura obftupui) & cuhl» me3£ profeilionis proprium /it.tat. quamMagneticam arcem "^/HKT^iii^ cognofcc- hancadeo a veroaberrantem rabuiiE intcrprerationcm non potui non improbare & quamuiseam ru/slocis refurandam ilatucrimjvt tamen &hcclocoeapaucis refutaretur) occaiioipiajacque ir. curru louis & Neptuni Tauris Erynnios. Primo. nihil aliud.quatn dicidebeac: quaeraiDen. vcprobet. labyrinthjs . 154 LIBER . fiue vcntorum rbcrr. Ac primo quidem perhicroglyphicam illam toto Orbecclcbernmam Bembinam tabulanu nihil aliud ^gypcios vereres.toui.. aquiia louis . velinr. quo liidem Nilum trajeciiTe n)eraoranc atque^ quodea de caufa lolum inteiiacra iymbola locum inuenit ) neque aliud fymbolum. tJ ferpfcratio. hanc magncticam nauigationciru pniignatam ciTeopinacur. pyraniidibulque-» ^gyptiorumj verbo nulla non fabula. fenr> ii cognira ipijs iuii^ proculdubiointeriacra iuaiymbola. vri & uiivat iftos celebres ra he_^'^vos a Pytha.vijum c^teroquiriL. vtimulra aliaminoris momenti tos poiiiiiTenr.pro ingenij mcimodulo veriari. fines.opcmagnctit2pixidis&naucicieieu hydrograpbicac labulac lubiiTabnioBem. & myittrijs ifidis & Oiiridis. caeterilquc Ori- Hervvar- lian*.adeo vtcharadcriimis jlliustabul^hieroglyphics plngas mundi.in ab/lrufa iiJa veterum ^gvptiorum hieroglyphica dirciplina. nolint. ac v€ca^. ceru^ Herculis.

vcpociuseiusconcrariumtencndumfiti vel enim nautica ars cunc temporis publica crac. acque idcolacerdotes marc auerlantur. Sacis igicur. quii ^V^^satnr- Sol oritur parte. imo ibli laudeflorerenr. facrifici/Sjali jfque iimi- libus) fub abftruiis huiuimodihieroglyphicischaraiiterjrmisnon alijs niii regniPrimoribusrapienaa &: 2tateconipicuis)Cognica abderenc.ix.nauigationcrnniiipubliciS)ijiqucirigentibusiumptibusfiennoii pocuiiTe.indexcraperire. tosiuiiie. Quisjamnon videc. tot iymbolis ingenioexcogitans) obutlare.religioncquadamdudijabhorrerenc.quidinq'ia. Quajdexrra quem &: candemobcauiam menfenonfolentapponere.Dcemonibus>Gen!js.qua Ipirat Boreas dexcram.veluci ex mari &. de lilde&Oiiridcdocct. feros. vel religione ptijprimi eflenc.quodrerraabundantiiIimacontenti. patriorumcultuailuetijcsrerasexcra Aegyptumregionesfere jceu rudes.abiorbetur. imo & fatisj : modern^ nauigationes qux ncceiiitas Aegyptios cogcbat) jpfis. & mundo. ilipcrque doceanc Si srgo publica. de Medicina. j.Aegyptiosnauigarioni. eorumquc nacura rerum. Magneticas naucicas artismyfteria iub huiufmodi fymbolis abfcondita) Aegyptiorum-.e^yc-tis hinciuadetur.& maricimos.ccEpis( quas vt Lu. vtpauJoantedi(5lume/l.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.cefteXenophontc. totiulque adeo hieroglyphicac liceracura.quod&TyphonisipumamappeIlanr. ergo falium /!. vci&falem cius fobolcnij.&: iabilruiiS)& canto publicislcTuicncem. Hinc Pychagoras ab Aegyptijs dodusj marelachrymamSaturnivocati put3ncenjm. iacramenta) dc-> arcraotu. quiin quadam prohibitos) noa can- topcrejvciupracicatus AuthorputaCjaddiitosfuiiTe.^ "' julmodi. Tcrtio. conde- banti cuiusJegislataecauias. &racionesalibicxplicarrjus Accedjc. arrcm ica publicam. ea. Imo eadem do dip\« '" caufahominesnauticos. quod Aegypti)amari. Aha igirurfub huiuimcdi V i ivmbo• . 155 CAP. aliafque gcnteseaadfeinuitarent. quaojunjsexira Acgypcum peregrinario inrerdicebatur : .horuiiiq. recondica: fapientia. vc pulchre Plutacchus hb.cuiurmodiNauca. arcanorum. quJ Notusiiniftram)Vndenon maledicunt: Aegypcij deNilo) eumorcuin ala»ua. hieroglyphicum iic aiTumptus. {cd&hirtoricis tumabciijVthocailerendum. cum Aegyomnes de mundo fapientia.&Typhonisfiliosaueriantur: pifcem quoquc ideotantumoderunc. Deorumq. Niluscnimab Auftroprofluens Isua mundipartcjin Boreali)ie mari inircens. i. ftrologia.runr. velex diclis patct.'"''^^"''':^ " e>tiV«?> lapientiar fuac indigas deipiccrenc. Aegypti). DEOjde Angelis. miindi taciem efle. iny£gypcopene vulgaresjinfima-» eratj&peneshomincsviles &infimaerortis. Stromat. eius ope vniuerii Orbis pcregnnacionem pcraolam eiFe ? cum hu: non tancum ingeiiio ecrum monumencis repugnarc) imo can•^':'^.tcfte Clemente Alexandrino lib.abom]nabiliseiiec.necerseerat) folis vtilicaribus artem itacoinmunem. qusQ) incer Mathematicastuiic temporisjClementeteite. Bembma cabala_» quoddam veluti fyntagma fiz.^^^^*""'*' naP) fcu Ifidi fus contranasabominabanrur) vicam iuiiinences > tamquam inhumanosjcrudeles. ab ipiis in ipflus odi. Heroibus. vel priuara fi hoc . vndc & legenij tellePlu- & * ' tarcho.vt.

quam iftaconderent. iVx multo. quid L• meum noneftdccerminarejollendctfuotempore Oedipus. quod naucicatancoin honorehabcbacur^cur curioiiHimum MarhcmaticumPythagoramjquiomnia^gypnorumarcana tanto ftudio inquircbac.in fcriptis iuis mentionem facit ? Cur Plato. interprecatione verfacus iim. Quarto. egrcgia fane ac copiofam philoiophandi materiam .tamctii plusa. ^ laiTipada veterumelet. duncaxatjied & iii ea? quam pracfens eorum iubdocrutinas iunon vndequaque eorum fatisfadat sftimacioni j Gbelifcus exhibet. alijs vero ob inaccciTum Jumiad inilar ccrcuticntibusj variaspailimfuperftitioni nisfulgorem occaiionespraEbuiiTe. j. decepiin" congriic ianc <juitas idoio. Ariitoteles. qui expeditioncin m >€gy ptum difcendi gracia ruiccperant. • & nonniii . ^ ^ .• prjcjti- . atque innumeri alij philolbphi. confragofam complanaileiudicaborj memorillius. h«c iola adeo mira pyxisiugitPcur nullam eius. V! hoc eft . ^bt multa fulchntudo.lx. velutiinlpcculoquodam diumicatiselucelcentisimagineni . .quai fi mcntcquomodo interpretisofficium execiicus fim. OUlifci feu fjramidu ^^^/» hieroglyfhicdi pXi^D ^SV \\'2'^\'2 "\'^'\ \\2 . dcceptio. eori terim. in quo pIenamhuiustabulaeincerprecacioncmcxhibemus. Etus Hebrseorum adagiumeil Enconiium-. cuius cnodatio melius -^gypciorum intcndo- TabuliBcra.eius in fuis apiid pofteros relidis monumentis mendonem non fecerunc ? Nequaquam igitur pyxidis ai0.omniuiTique coruin_.gje Tfhi mulium lumen . in paucis nguns mentem luam aperuerit r - \ r 3 Polt nos ego lecucus. 5ei de ijs confule Oedipu ierebacuringeniunijdum ticam fiicaiblemniserac^gypciorum nauigano.in arduis vel centaiTe^ fuam laudem mereri tamen me feciire. tum dctcftanda illa nults anti• quicatisjexhoc vnico velutiex Equoquodam Troianoprofeda OTAt/fi/taad in eo ^ omnem .aliquam C (? myflerijs V mgenere .> quihuiurmodidifciplinisquouis modoimbutifuntappellotribunal. X. 156 fymbolis LIBER . quomodo non in Ocdipi dicioj rcrutinioque. biniE .iipyxis noftrum.quo ieiune. DE INSTITVTIONE : Naucica latebant ad alciora >£gyptiorum j quam ad nau. fubdocrutin^i vc asqaa cxaminenc.CAP.z vfus antiquis fuic cognitus Felicioribusaufpicijs eiuidem cabulae Bembinaeinterpretationcai agpinoria""aiter inccrpr s g'"eirus Laurciitius fli Pignorius. quadrat. tnitUa cxcaecatio PoiTeni ego non inidem dc Sole pulcherrimo illoac luddiflimo mudi oculo diquem incredibili pulchricudinis fuaj ac claritatis afpedu aliis quidem tit. in caliginolillima hac antiquitafacem melioribusingenijs prscuIiiTc) viamqueaiperamhucurq. tcftanturcum celcbriapnicorumTheologorum de_^ ejus infigni exccllentiarcli(Sa teftimonia . opera: precium tisfcnjica.

exjitcntiumverorerumanimascfleintell]gendivi prsdicasj Mondus ammilquodJa. . rlaco Solembonorumomnium veluti ongmem conuaeaduerfus ^- .g. corpeiccrcnC) quibus vniuerfa Aegypciorum tellus decoramccEUfacicmjcum reliquo ftelbrum ordinatiflimoexerciEuconfiderances5CumSoIcm in medio veluti viuificutiL* mundioculuni) acharmonici ordinis choragutn. Anaxagoras /u.cum coelofruerentar fereno bicc &:dclicijs.• ^^f AnaK*gorai. otioad fcacebat.ac fairorum Numinum culcum feneftram 157 aperiens. Hincmundum lamblicho ccftejanimal quoddam eflccredebant 1 r anitnapnlcis Ccclos eciam. rcipondiikieratur. quod j mota dill:inguatjdiftin(3:a ornecj calore omnia movcluti amore quodam fy mpavircute iua thico difl:in{5la vniac. lib. His & ilmili. vc dici iblecjin Solis colendi ftudio vis fontem. iahoctemploabipfoDE pofitam intuentibus vbique prae cceteris admiranda. SoUfcjue njtdendicattfa. &ftcllas i 1•• 1• /r rr II cilcanimalia. ptiorumido- busobnoxio. eum lotium dimittcre. eum aliquid nimirum 9:•. terca omneshuiufmodi animasad vnam miindi animam reduccbanci to' '^'^'• - taiiij .^ naiii) vc recie de his La*ilaatius Firmianus inftitut:c. hoc tikjcandefaUumfenum. ^j. illiusiontem luminisactonicus exclamabat. fin/tbtlts. ^^' ^^' quoquc DEI ftatuam eiTe arbitratuseft. qus Iph^ram Solis cocam implendo.r^fcnt[?^ Pra:preccs iccm facnficia dedicabanr. verfnssoicm fasprifcis. CcsU .FABRICA HIER. Orpheus vero i^i«//£:M/w./^"^' nentiamacteftaci.GregonoTheologo loquar.. cu&uTiiiay 7u» -^ra» Bch. P^as admnahile PrifcarquoqucTheologiaeMagiftri cancaeum vcneratione profccuti funr. ^^^•^' QuodfancinieftimabiJemhuiuS) vc cumD. aliquam ei diuinicacemaffingereomnibus modis labor^unt.&diuerrocuIcu vcncrabantur.. z. quamplurimi. ex quoomnia gigni > conferuarique (ferrutiu enim ita difpoficum) in quod volueris opus cransformabis ) alTeuerabac MagnificentiusEuripedes Anaxagors dircipuluscumeodem renciensiitMream glehamzYptWzun. ^^^^ soiaureagie tc cor cAi Heraclitus j natiir<e lucirnam Plotinus.^.tiJ))o> i^ejr. Quos omnes mulris parafangis. arbicrati funt quern ideo noii inconuenienter vo^o''"''•'^' cabulomundianimamappellabant.eiusemi. perfpicuaiiL» p/^wHesoie. eo nomino ^^^^ '«"''^. Pychagoras quoque nefas ? efle dicebac. mirum nequaquam vidcridebeCjCum vel jpfum mortalium iapientiilimum cius pulchritudinis incuitu obftupefaolum . . Sufpiciendo enimcce• opuiexceifi. lavnosoic i*t'!'.^orpheus. pcr globum illum igneamjvcluti per cor quoddam radiorum diffufis r }_ r r r IpiritibuS) vicainjienium) mocumtoci trjbuatmegacolmo. ransjipfiusboniinaipedabilisconipicuumappellauicfilium. nullifque malis impreilioni- ^^^-^^^. qucisdiuinoshonorcs. immortalem illum lo- vem vjrcucis raaerigillovniueriacemperantem lupra nacuramexcellentius) veatj conipicercnc .inc^\i^my huim muncii Numtnts excellenciam confideranti. fuperarunt Aegypcij. \i^\tciL•' fi^us. infupercuilibecrciDEVM autanimam quandam priEeflcjOmniaplenaDijseife. ac aterni cAi oculttm . ^^^ quo creaturam lciiis vix dccecdigniuSjappellaiTe conftet. quosbreuicatiscaufa pra£cereo.it*wi. busnominibusali. i4. vcAnaxagorasinterrogamSjCur nam fe natum arbicrarecur . omnem impictacein.priEcepto proinde daco ©)»« -nv H'iAi9r fuvon^nounxHv. mencem diuinam quadantenusparticipantes..OGLYPHIGORVM.

cunclifquc *"^ ^ j . Mo. j du.CAP. hancDeorum architcdluram in OfiriJc fuo.fluminibus. cum vero eundem Solem rnicum in diueriisinundi parcibus diuerfos eife6lus prxftantem contemplar^ncurj innumeros Dcos. ^ • exi^imarunt dominium " paulattm .^. mailareue- *verunt <TJtElimas Sathan fuhinde loejuebatur delus.e/^^.^ looj "^^^^^ yoo^^ )tS^ep " » )'>t).^5 i'5{5y fjullam parum Homcyo aijs ^acnHm ejfe . iyluis. iieruvi fuffumigia. ex tfno^uo^uc fimula' chrorum tllor^w. /juojue arcana cot' ^mili^ijue. propemodum mundi angulis fuos tribucquod O/*»^^ olim maximus Tyrius dc Homero j Geniosjadeo vc.red & montibus. (}t*od ejje pents eosfit creatores. ^OitaJi^ hicc 'Zfenit temptis. j nomimhm eorum . ytaic Petropius fumrnas cxlt aduocarem auncubs ac viJetiir Rcgius Dauid nonfemelin PfalmisconqueftuSjexprobratum /ibieiTc) vbi : .iS'c!' !sa-Jiw-. qur. (^ ' obcultum Dcewonutn. . : direxerum figuras runt wcenfaueruntanteeas.-^ eoo)» |. mentetn reuelaham . DBU ipfts tpfafcfue colueruntt adorauerunt.-. in vno qjaiicapite rcpr^fcncaram. vtL o o ) ^»/ JL.iinufquameflec.6. mcliori jure ego de^ vrbibus. Solem ipfum fupremiNuminislocoadorarunt.defcnbic his verbis .^eo^-^ jLi. dixic . nionesfuoi ex tgnorantta. regionibus.\oo^^ o^^o )>U:» )tai. holocaufia. JU^ f .Iocirqueinreriicre.vti Lucanusnominat) incertum colcrent. ( Belloi ) feduxit illos Sathan. illis ..*-. lauit arcanat htnc deceptio e locis remotis fnantfeflauit iUisfutura. vt propcerea Hcbr^os deridcrcnt^gyptij. feu Placonicoilio Deorum patrc Sole._«r^o . tta T/f creiidermt eos optrattres rerum .J^^o 4-xooVO<S— l <^ ' ^ooi^ ^.. 158 LIBER II. quibuslibec rebus.*.pratis. terr. Qusomniagraphjce morefuo Mor Ifaac C. ^^. ftmulachra.. quafi DEVM. -^. oo»._k ^^ .usa:ico )^-. aromata. impofito 'vnicuicfue eorum erexerunt adtficauerunt altaria nomu flaohtule» mine tuas. —^O) ^).mari.. DE INSTITVTIONE tam nimirum portencoiam. ItVe . Hinc non afthcri tantum.^ieo ^-^O) JlJiJl^ Jliaik* •--.io ^i^I—JJ JUl*^ ^. i.non etiam vifu vfurpare. <vnum pr^ditoft " pro altero . icrm. qui iub aipe^um non caderet.ja.. DEVS iuusforcc. yndc ? Maximtti TyiNs.E. furrtxerunt homines corrupti corrttmpentes opi- errauerunt in .-3e o. DEVM Plalccs aut. (^ putalibertate eos rationales.A^-iee |^^^ JJ ^.acn. Permoleftiim enim compluribus videbacur intellediu tantummodo perueftigare. ^.^^ ^\^ ^ Et 'verunt. pr«fide*'S] Quaproptcr ciim nihil pulchriuSjVtiliurqueinconipedujfcledarecj.

^Zm nomi'''^*"^* Gnofticorum) Valentini aiavtc.a quibas rclponia accipiebantj vtfupraexMorllaacprobatumiuir5inhorum tciam -) ttiie PiOclo. diuinationes. iimiliaque-? BiCilidis Ae&iia(i Uu. ^. . & Macrobius teftancur. Myihriacarcclera. hincliiaca.j.fiue hunc cum Lacio Solem vocicemas. Quia ramen a rudiore plebe.qLiam vniiis ibiiue lis diuerias vircutes.ntisA'lagiilros nihiIaljud.Saryr. diiTono facra MytFram.Adoniaj Ithyphallia. Aethiopum Amraon. x de Aegyptijs. Adonis Ai.uer'-os so. Pamelia. ^"0"'^°*«^ aniniaramqueeiusciiigiemjteileEulebjojColebant. Arabum Atcullan^. acia facris obcundjs ccremonia:.k'^Ts/tae^6e«''>'ientientibuS}clicere poilim. Umophagia.BabyIonicorum Belus. ccetcris fingulari profeDa?moncs ' -Oiarcs.«^ d"e?ii" bolein fyriorum.^J^"'.animaJia Solaria. icuipincusSolares varijscannbas^adiuradonibus) ac necromancicis quibufdam figuris proaocabant iri idoJa. Hos Da-mones.non facrificia fcaturiginem inuenerunr.diuerl"arij paiftmfabularij. i^p CAP. ''^^^^'^"» lulianus. £n.Deorumq: acNuminum labricandorumoriginem prabuerej hinc omnis gentilira- ^''•""nt. iuccedenti- bustemporibusmaleinteIled:afunt. ^: rerrifururarum euentus collio-cbanr ^ horumque imaginibus magica methodo adumbratisjaniulctorum ph\ la-i O:eriorumqueloco vcebanturj omnia ijs moj boru gcnera ac infeiiciratcm 5 omnempclHarbitrantur: figurasmagiceadumbraiasfaxis&ilapidibusin-^ fculj^-ebantitternicatjjCrcdebantjjuxtailludLucanilib.H mhuuiUf4si. Acquehirceprodigioiisnominibus vnum&eundem Solem indicabanc.iaporej figura^aciiionumadharcjarque virruteiquereicrebar. currL.^^ operum iimilitudineSolisopera.indjgnaca iequi corquencemcornua Mythram. &: NunPhcenicuni Beellemon.ticctraftichoNunniusiaDio* ^ 11 y 110 /•1/1 complcxus elt f ^'""••'" fX iJ'-»W/«f#.omniaha?capud reconditiorisfapii.PaiTinuncia. tiserrorjfigmcnca PoerarunijdiaboJicaiacrificia. 6^iande venerabantur. ZiiCf.^^'"'" pna Tellus animalia. Gentis Achimcnja: ritu. Hmc quicquid colore. ciuebamur. inonftriiicaNuininumportenca. Hinc Aegy-. / ti^ciof. Arque hinc veluticxfbntcpromanaruncfuper/liciofiiliidiueriarum gentiumritus.inoCapcIIa . ditemque ferumque Tiphonem.quemadmoduin Periarum Myihras Fcrras . Seu cum Mani. Hinc Solarcs Angeios. A"eii4 "^''».&: monftrofa omnis genensportenra lararijsiuiscoluic &adorauir. veluriSoIisfilium) j^^„ . Solares herbaSjpiantafquo j iapideiquej&metalliaSoIariaculcu quodampra. & jmmolationesracrile- gx. NiloScraphJnjMemphique coIonoOiirim. vti dode lamblichus. redeminuenerunt.efie6lurque fignificare videncur.icuPerlcEijiub rupibusantri. n. hincinSoleinnumerafailorum Numinunu adiuerfis gcntibuscultorumportenta iacisjluperq. Aajcie^ci. Grajcorum ApoUo.lfr(.ET FABRICA HTEROGLYPHICORVM.qua?fequen. enim cum StatiO)illum roieum Ticana vocemus. iilc monftrant monftrofus raMedorum.ieupr£Eftat Oiirim frugiferum.

Exptij• apud polJeros admirationem relinqueHinc .hoc cnim planum nihil impedit. Obeliicum Definitorc Ammiano Marcellinolib.rruncacam appellant. nihilaliud elTe in primohbrodiximus. O» Lapidem ej!4indam aJperritnuHJ . vclunrobeliicorum (cu py- ramidu moles e iaxo 7$7'>^ Vcium cum ^gyf vlum magna fic . fuiiragijs DeipaiafSandiliimar.C9litunnaccitisjexpIicationemaurpicamur. tn 'verticem produ& um . D I S I G I .cbeliiciiiguram in ichola iVlatheman- corum . bono- ruirqueomnium largitoreDEO placato. 17.wfi:'nituw Quam quidem defcriptioriem.re.ad quod onrinia tendunt. Alt: ologicarum dcin pra^dKfiionum comiDenta. .i[ lumcontinensiryltenola (uahgura dicarer. quc minustriangulum iir vcl quadranguliim aiu pent3gonun"L•) quibustota pyramisfuam fumic dcnominationem : tot enim tnanguios GUielibctpyramiscoir)preh{ndit. forwarur/! ruerotnnumtris iam tumexoritntis .e t Sculptacjue (trttahn* curfnobfii fci$ tnapcas arjimalta hn^uc s .j^. qu^planiscontinecur.X i5o Li3:2H II. m jiJ^uiam u. artium diuinarofi ifapicntcs ^^ypcioruiTii vt idi . FyramidUfeu Obelifii wyfleria hierogly^kica.jaxts <-vo'Mcref(jue ftr Jji.qiiotargiilosicu larera didum planunL» coniinucrit.Quiquidemiuxra modernorum dcfinitioncm nihilaliud r ri j elt) quam ngura lolida. Pyramiduin lacio.gractl(f:entem paulifpe'. prius fuic explicare vt myftcna per has pr^luiiones luculencius patefiant Principio iraque Principiorum inuocato atqiie artium) fcienti^. cjua^ea j&qus pcr ea myileria repraEicncarinc . tcntodelirtlcerentmylteria. rum dcliramenra & vanitatcsj&: rcliqua magicar fapientis lacramenta luA infculpcbant: qua^quidem faxaeS racioneconcinnabanr. is cont: x^e [ihLs ^ouerar.'Z'tcjue radium imttetur.fifJm ad proctriiaicr» beliici confur^entem. notisyuid manu leuigatumart ficts.punclo illa.CAP. tilc tnangula.cjua D fin*tio . ab vnoplano ad vnum pu6lum conftituta: Perfpicuum autem eft) omnia plana quibus pyrairisccntinctur. .-jribus illisac magnKudirDs prodiiiiolie faxjs afcana natura? ti^yjg^c Ikria. quamGrsci ^^». fapientt^initia commoflrand ii e 'vetcru " awhontatead intie:?tis. ter vcnerandiEMatris. nihil aliud obeliicum elle deprehendemus quampyramidem illam.etx tttt/fii^mJ. philolophi- capreconditioris partcminobcliici figuraporuennc. Exquibusciarcpatet. ineas ewp'.aliorum(]. DE TNSTITVTI3:cn ^ondum fi*n. cum oitiniaad vnum pundlum tcndat 5 excepto pla- ^'/ > i i no. ad mathcmaticain ia. cudem reuocemus. LannipyramidemacuranL> camq» quadrilareram.exceirum.. ea maximeaflumebanrur ti) > qus figura luS colorecjue radiosfolarcscongrue mcntiebatur. luae^h.ne nimiarua proteniione plus squo eleuaretiir. lYramidem noftram hieroglyphicam ieu.vc quanra lubco- ^. moxin- Inter c?tera vero laxa. ifeae • drata.

^jjp. nsf?^^i(r>s.& adamantinaquada viacroboreprsdi[umj&riullaaeris)igniiqueiniuriacorruptibilem.bu\o corum more. vifuique redbus itiii- nuantia reiarciebanc Tercia deniqueecat figuramjficutiprimaiii.yramidcm jcjuadrilareratn'0^i>iw«».regulos.vti iniequencibuscopiofe ^^ ' oftendemusj comperirent. Vnde in Authoribus.maioreinin mathcmaticis optaremperitiam. vocanc . leaadSolisperpctuitatem /igriHcandam.FABRIGA HIEROGLYPHICORVM. quiilelluIas.vique^ j)rolongentyr) prQduceresp.gencisjCxaotiQS concinniurque Solis (in modum obeliienfim afllir- .quaiab alia^ -quauispyramiisapqualisbafisnequaquamdiflinciajVtpoteiupcreandem fundata baiinj niii quod haec obculangula iir. illetruncarierorciamr pyraxnidisfiguram. duriifimu.cntifigura . Inter abcli^ ."^". Viautemfigurasmyfticaecplornonellecdiirentiensjlapidem no quemuis.corum a pyi^miclis figora nil diuerfum admiccere j vti luculenter qucwjuo monllratur Sienim obeliici laterainvkimum. q^uem- admodumcxinnumens propehuiufmodi paretjaiTumcbatiti fragmentis Roma? vifendis ap- Jj"J/"".ij^yi coru'^^'''^ di iecundomm Deorum radios acceptomm magnitudinem infinuatnes. quoinbellis vcebaturj veruappellauerunt Et terstt pu^nanc rijucmne 'verucjue Sabellt . qin interdidas figurasipecificam difcurAcsyptij '!.^• eumque. oheUisr'. Non inconue' niencerideoabltaiis vocatur2^^ii«ij//i».vtOiiridem &Iiidemj'.^umpaulatim coeuntia.a perpendiculan vifusincidencia nimium . quaiihochonorc tacitebeneiiciorum.£}uasiHiparuuIos ayeeiV».nii$x7}^. .iuxta opticas lcgesjnon nifi difficulcer diicerni potuiiTenrj Quem deiedlum incommodumque.. ^ Finis . abutanguia illa . .quadrilateram> hociblunadircriminis jncereli> quod haec intcgrae & compler^ .u.remotajinaipedlum nonretilc incidentjbiisjquoproindefa^ojea quaeinibi infcripta fuiifenc.id acum veruinftarj quo pingutaque tn ^'eruhns torrtbimus exta . paulatim minuiturj donec in acutam cufpidem definac. iic myftcrioiiilimam.lcqu. X corru- . quodin prima fui parte crairunicii iic. hoc eftSolein& Lunaminhis figuns velutimyfticaquadamradiorum repraeicntacionecolerec. carncsad ignem lorreri confueuerunti colurnii adcuiusilmilicudinem Sabini quoquc celum.[^*•^ lint.c\cm7^es^U^9Y cftjigneoquodam colore cieg-ri.vifualis perpendiculareiiu ie linex incjdentiam magisaccidcnda latera .mentiretur. Dicitur porro hsctruncacapyramis obelifcus ntymonobe '''^^ inilrumcnto fcilicet icrreo . qu4 ^Egyptij in obeIifcorumere\5tionehabebanCjerat. i6a CAfix-J . OTioy-ue/sjicAi Gvdc^ Deos Panes denique principaiis .acutangulorumad .rotulas.qiiodh«cacuminatofafl:igioiin .fcmnautcra& pyraniidcm acutangulam. Cur auiein y£gyptioruni iapientes:obeliicis fcii pyramidibusacutangulistrdncatis vfi iintj iriplex podifimum racio adiern folec quarum pnor& prin* j cipaliseftilla. quod hanc omnium folidurum ^^ . cuiushonorein erigebacur ) radioS) quod obtufa pyramis ad hieroglyphicoruir fcnpcuram diftintle reprxiencandameminus intaenctbuscflecinidoneajVtpocelatenbusjquxdecliuiori fuaditninutionein paneflenc . Diciturautediminuto \oca.perhuiuimomtu<r>nsi.u'.^ Alteraabopticisdefumpcaracieeft. . fcrenfiamcpnfticuunt.quaii diceres.

fciendum eJt . nomt- DO^XU : Cui Thargum Hicrorolymicanum > ijfdcnl•» vcrbisadftipulatur.dicabanr. hinc dixi pleroiquc obclifcosj iiqu'dej plures c]uoquc->i fupremojtriformiq. (fuamprimi adinuenerant . dtlahereiur ab homi- mhw.: fedde Sole quo(juc iUo fupramuiidano. inprinaolibrofufiu?oilcnfumell>rcf.4. qua: vcntufa crat. . Solcm illum diuinuqa tanto Itudio colendum congruencius . de eorum primo inuentore maiorinter Authores diiTenfi» teriali/enfibilii Genebr.i. cariL.filij * fcre Adam vt extoikrentfeifjos .alijSeroilrim?Pfammeticumjaliorque Reggj ^gyptiorum Diodorus Siculus. i. & infcripfic in monumentumj re gcftam cui confeniit loieph Ben Gorion lib. "^» rerum Caclefltum. anciqujtatis hjcc lunt.ait. Qramto .m5 faxis rcs geltasinrculpendifuiflcj teftacur lofcphus lib.deperiret. Ec lib. Exiiccatahumo & ccrrator• rcfa<5i:a Noe eum familiafua demonteGordiajo deiccndicin iubiacentenxi planiticmplcnamcadaucrumj quam vfqueadhuncdiemappellantMyriadam> hoc cftjeuilceratorum hominum . VnArH j ^Vftutey alteramacjuarum Tfi ac dijciplina muUHudwe jore '-venturam i \ . CHtus tvt . hilce verbis ) Girion . ndhuc T/enigia in Syria conferuantur tufy lateritia rentaneret . infettiibilijimmaccriali. archety po. DE INSTITVTIONE ob parciculas quafdam ignei co• igncam Solts vimexpnmcndamaflumcbanc>vtillo. vt hic de co ahquid dicere fUperuacancu ducam Quod tame non tantii incelligi velim de Sole jllo maPlinio.1atum vextra<iJumjaSemiramidc in.. .dua^feccre coiumrntSyaliam (juidemex lateribM. imoin alio ThargumSamaritano iicltgitur wfculpferunt in lapidthuf.pedesiongum>i4. antiquir. aUant ex lapidthi4i. lib. principali Babylonis plateajveluti primi poft Cacacly fmum refloreicentis le- cuU poccntiai ac forutudinis tcftimonium ? poiitum . Tunc. ad corruicantcm Plinius j Itali . multi pra.CAP.orbjsperditionem. conjcnpferuf^ coniiruElaex latenhns contaminarettir ab tmhnhw laptdeapermaneret . Soli - . primis autcm mundi feculis coniuetudine.. Numini dicacos. **^ ludaicajj quam & tribuit nepotibus Sem} Veiba eiiis CHm pr^dixt^et Adamfilijs futs exterminationem rerumomnium. Si Tjero lapidea columna ah i^ne confumere- QusomniaconfirmanturaBeroib Babylonicoli.rrcnc. cjuod obehrcorum primum inuentorem alijfacjant Mefcurium cognomcnto J^i«rttt5<?pv.0' in ambabwjfju^: adinuenerant.-uiiui . 'H tiU pertitnejcen-^ • "ulpcblm. vt lorisfpariim hirKindvreliquoUpidiintermixtas vocant. amiq. aut anteijuam ad notitiam 'Viniret. .(jui incerlapides velati Sol aliquis cfFulgcrec.j. idz LIBER 11..alijique . vctefes iric iinis diluuium in . 7.&:lapidibusincidebant.vri &inprimo librodi^um fuit. Quam vcconcordemus.d^^ crtj&controuerfia.x.cap. . aurem plcroique obchicos dedicacos) adeo ex Herodoto Diodoro paHim Authonbua tricum eft. vti hic noilcr Pamphilius ex lequcatibus parcbic. ^ Semiramidi primam columnarumpyramidaliuin erettionem attnbuiC5a)C(]ue e moncibus Arnienia? laxum ingcns i5o. Infrmcipto mundi.

diciiW tlle e(ie AJtJratm fbtts Cham fiq X . in MedioeiuSyadora- niamhus gladius Quo in loco Paraphra- ftes RabbiSchlotnocommcntansaitjinhacturriprimamfuiirefatftam gcilorum velutiin vaftaquadampyramide primorum hominum coniignalioncm. &olim eodem vocatum nomine ceilatur Plinij manufcripta hiil:oria_»> cuiusexcmplarin BibliochecaVaticana reftac. nullumalium hunc ^4ythram eiTe tandem deprchendiiTiUS) quam Mifraim mcmoratunu Chami Noemi filij filium.<tdtficemm €xiendentenj. in hiAtic ' Ciuitattm : Aegyptij . cui in prima terrarum diuiiioney£gyptum conrigiile) facra pagina memorac. &Arabicoinhuncdiem nomine AegyptusMeiTra vocica.c. Plinius Meiphces & Mcftires. m ^faciamtis . cumquailex concepto voto euhunc obcliicumconficienduni curaire)Vt Soli donum darct. imoChaldaico. 5 ^j. vti in Quaediucrfiiaanonntnummagnam fanc rebusomnibus pcperit narrationum vluicriicaccm. inter eipofutrwit dtciam.fimulactum. Mifnira priJHIli^ereairt Nosomnibusbene confideracis)Collatiiquediuerrorum Authoruminferie.:(^' firthamus tionis ctmtatem (^ tmrim ad Coelorun) -^fjuefnesje nominanofiram cuius iocuw .icntcntijs)&opinionibus. in coquc rerum afe QjiiiMythrae gcftarum memoriam varijs noris perfcriptam ad poftcros propagaret. ali. idcditlohocRcge hijftorijs. Miiraiip. Euicbius cum vocat Mcftrcs.proMicres lcgitur Meftrcs. vd Diodorus) alij cundem efle volunt cum Perfarum^ Mythra .^e. idnon facimusnin erauiliimoruicriptorumad id credendum impuliiauthoricace.Dtxerunt. eum interho-nwes huiui dogmatis funt Dios adolefcentioremjecerunt. fit hoc eQL.vbi lib. &rc. tur. Eratautem "Noe Cha n. Cur porro Miiraim cum-» ^-. ac inpnmis Abenephi Arabis. J-IicMythra$ a diucrfis diueriimodc nuncupatur.iLi ijji\ ^j\j^ r^j^ C>? ^^ (:>? j^yt^P 'ii\ ^IaJ^ jjJij» t^i» (^i^A^ L•)^^^ h.. enim cum confun- duntcumMena. 4.. Sed vt rcuertamur poftliminioad ^gypcum noftrum.Chaldaei Mychram. Mifraim vocac Mcfram filium Chami.j^^^ '^^'^^ eis. Vnde&rcadcm ^gypcuseiuidcm nomine ienjperappeJIatafuic. Magna_» iSm^Au"Auchorum pars y£gyptiorum illius Obclirci inuencionem Mychraj primo thor. vd in praccedentibus jam probauimus. '-uene^Ccc fludtns Zoroafirii nomen confecutus eji. <jut folt ipfat» Saturnum . qui idpalam verbisfequentibusaiTcrerc videtur. ArabesMefra ali js jn rchiftorica. mterMvthra 'dc Mychraconrundamus. itgyptioruRegiaccribuicjaitq. Anriq.yn auct *tiXten 9mnes ciuesdkuntur Che^^KMtnites. iSj CAPX \ '^mfsjn ^^*« nohts tysKiutir '^m..oc ci\. Philo quoque lud^us lib.Che>ve r. 8.- Mj ihras 7{ex primui fuit Aegypn . a quo anciqua /£gy ptiaca iingua^ux<\ vocatur ^gypcus j ex trtbui pnnL• adolefceniter'-^^^^ de quofic Berofus lib. ijui je ^per magix.FABRICA HIERCGLYPHICORVM.

tr3datu dccabala Hebra:orum. faxfii colawnlf ineidif. DE INSTITVTJONB flij^fif. nuMerMW Jiett m SoUs ^« Ctrcuf^ Btknict fuheodemnuverodltarum Itterarum iZOcant Alythras.^nt. A/3p^f* t mrn fi reioluiione k^ . cundem quem Mirhras nui««^rum contincbit) (juot Sol rcuolutionc anHua conftituic dits i quibus ioquicur S.cumhaudinfrcquencer inaudjiJcrrd iTerentcsifacilevnumpro alcero potiifimum ob nominum huiufmodi afiiiiitalcm confundere potucrunci (^uodadhuc melius patefietj vbi Hebr^forum Mitatron quis. Necidhjiloriievllomododiircncirc videtur. p~i:3:oo Mitacron itaquc ^tD" cla 6 & D"ito Midras cabalica leroliicione in numcrosreduiic 5Q nomina.^Ay^jf)e/-<p.»^ fa-. 40 ^ '^ » quod •'' 314.hoceit. Solaremjncelligentiavocac.obcGelcftium rcrum fciennam adSolcni) Vnde ab Ac• Lunamquc regendanu aiiumptusjpro DEO paflim habirus eft) cjuem Acgyptiaco vocabulo nunc MyrhramnuncOiinm. 300 ^365 vcnio.CAP. Hebr^osadhsc de Mitraton .yjnijelu*» illw/i^tjje cjui confptcit DEI excdfl. in omni* bus aftrologicis.Hieroa. Vndcinhancopinioncm ^ . Hieron. Abrahami tuille. gyptiJ5. qucmadmodumin pfo- legonaenisdiximusjaccepcrantjmutuataicum enim jam ante mulca de^ Mcira:ftupcndis operibus inaudiiTenr . hoccft. primu^ftfut facranat»r.de f ^ 5> toc ^.i ^^ Mitraton traditioncm intellcxerimus. fum MifraiinSynchronunu . ^^^^^^^ . Acde ipib dicic illud Exod. fiue in numerandi perlireras arce. w«//-/flci</«^r. *' OW qiiid cabai. Quem & Baftlidcs dx Abraxasquis iJeus? impiaGnofticarum^milia nou3tor. quando^e. magicis. qui videlicetcuiusvcriurt^ueiiter^KjjTi^tyWl^ci^*.hoc efi.6cdjuinatorijsfcientijs inftru^i.&AngeIis.iuimodiiJDiriribus. 4^«'^ '" ^''''^"' '"^ ^fl' Quippccujus nomen eft inftar nominis Domini tatran 6111111 «flwif« fui.x i6^ LIBER II. emotpottntem dum aicj Z^nufijHtfcjue fifjgit. MitratonjMithramcundcmquoquecire apud AcgypcioS) vtpore ex Cabala Hebr:Eorum.dc cujusiraicftate5&poccncia.dtrta ^^^ . Sicuc enim . qoi.in Amos .de^ <5uoS. quibuspcrmixti eranr^iSc aquibusmuJtadc <.prodigioio ncmine '<^|» . •j**crn Dti^ \M . e Chronicisluculentcrparcat) conimirum temporej quo abHerodoto RexMyrhrasin Aegypro regnaiTc fertuf (jtiooc prima_> pbilofophi^iuaiiund^menraponebantyigypcijjaMercuriojMdramuthifis aitacisadaioduirexigu^ in Regno adminjilrando coadjurcre . s.(un^em jtcunaunf '^'-«^ Iq cofttinert.(-^'." gnirit. "^ portentofo not»me appeilat literas. partim in icquenribus apparcbic.3. . i^oriim efiiciunc 9 9 numerus apud Hebricrura Mccubalim mylbce reprskmat proceiTumrerum aDEOcmanantem) vr partiin in Ced^onoftO.euiri(jiconl:udiccum Mifarron& Mychra.tbjinHJUijierosreducarur. ' > " hocelXi Aditratonen Pnnceps facteruw jeMptr fadern dicurit.ca. ficuii PeHaeMyibram appelbbant. t 5. cjut fi t IPO ^^ . id-em eft.jiiertn. id eil. meu Mi- in Gametria. tcileZohar) prapriusdicicur fuiiie Moyijspra?ceptoraD£0 deputatus. iicenim EliasLeuitadceokribit in v^v^ n^vn^ iVdpi ic^-• -jKVon £ "! » ^^ . autpluriumfacierum. annmiMrfi>.c.^uod '-ioluentii^ I 'BaJiLtaes.iIcuc idem iignificancj numcro quoquc 514 .

quam plenam vbcnbuscffingcbant. Mythram filiumdicicBelijqui qiiidcmaliusiuxraBcrosii .NiniAuus.omniaqu«inmundoiunt.i1:atuamIo- ui Beio SocerO)& Macri Rhex in hoc oly mpo Semiramis dicauic C. lameneft. Quodenim Mithras. — 314 00 . eft) vitamconfeiuare hoc iymbolo tacire inilnuarenr. 9©^. cemporibus SeTnuaini'iis&: Abrabamifuperftes adbucfuerirjMychr^quoqueRegnum iniicin tempusjab Auchonbus) vtpote qucm primumitgyptiorum P.Mirraim AbauusjSaturnusyEgyptius. capitc commentans) cum incerrogaretur. Patec ^uoquc..iIueMi<iras.& de numeroj intcliigendadehocprodigioib ^afilidis Cabaliftis Hebraiorum Mirairoo. fapracitatum non tuit. MythramDullumalium fuifle) quam Mifraimobpraiclariirima diuerlbrum Auchorumid ncn obfcure in/inuantiuni tellimonia Seruius cnim i. & Mitacron eiTe idein apud Aegyptiorum rcconditionsliteratura^MagiftroS) vcpote quorumnomma inmyftcriorum incelligentia facile conFundercntuf Verifimilius .& iallencantis. vel Midram. a parrc ad me iexagics bis) columnam. yirtusOEI ooiniainhoc muaiioconieruan£is. Sic ^gyptij Mythram. ob Ogyga ad meum auum Sol orbcm luum cjrcumluftrauic icmel tricics &cencies > ab auo ad patre quin<|uagics iexies.htn^us I rmapisfi' ./2* jiunctantum indicairelufficiar. prinqucro in fe CQncinent.cge. Gnoiticis ccps facierum.' 10 DEI. Perfis & ^gyptijs MidraS) iimiliaqucj de quorum iignificatione myftica. quo mundus conicruarctur ? Rcipondifle icnur a^Js "" ^n»'^ id eft. ProauusCham.SaturnusBabyloniusNen-ibrod.cempIuni. cur Bafilidcs.MihipaterIiippitcrBeIus. vt ciusbeneiicio> quicquid in natura rerum.FABRICA HiEPvOGLYPHICORVM. 'i. quomodo verba S. Itu OfiridenL» principem nimiriimiacicrum aro>tio$9aAA(iivSolem Deum habebant omnipotens NumenxCuius vircus erat Ifis. magna illa rerum mater.&:quancaiimilicudo. Mydias.i!tr»tiurcmMirraim. cnimMitatrGn. &deteilandisiuperftitionibusjquia in Oedipodabiturcopiofior loquedi occailo.cftpnncepsracieram.vcipauloancefxBcrorumonPTammen:. Ogyges . cum Atq. Phccnix. medw i6s CAP. Mychram .eundem eiTe dixerif fgum Mitatron. ^(. x. Porro quamuis non improbabile vidcatur .yEneid. hinc patet. quanra fuerit Aegyptioruin cum Hebraeis innaturajmyfterijs repr«rentandisaffinicas.^ 5 ^ 4 eitrum. & confcruantis notar. /^^ Abraxas.n . Hinc Rabbi Cajnozi in 1 3 Exod.Saturnus>£thiops. Atauus Noe Ccelus. hoceft. Hicronymi iinc &Mythraj. velutivbenbus quiburdam.». ac proinde dicicur in^ effc notainis DEl'"'^^ SM'^'*'» (luod ^ 300 4 ' omnipoteniiam &bonitateiiL. quamCbam ieuSaturnus/£gyptiorum)Vii &apud a Xenophontem in columna Semiramide Ninocrecla fic lcgitur exprcilis verbis. lacUnris.&Midras. Oiirisj lCis .

t a?-e»6(. " tdololatri^ reperror. Mifraim filius Cham didus^primus fuic fuperftitionis >^gyptiaca: Author &origOj quemque -^gypti) ob SoIem. . Zoroaftres quidcm fuit diilus. Author quoque hiftor.i. q uem poft obitum Zoroartrem .Scholaft. Zoroaftrem vixiiTe aic teinpore Nini & Abrahamij quo maxime ignis cultum viguifle iacrae pagina. appel- . vti &: 1.z. I. Chris. Bc]o.Miiraim.& feptem libcra* lesartes in quaiuordccimcolumnisicnpiicjreptem a. cjui Mifraim dicebar ur. quem Zoroailrcm Laercius lib. Milraimj toitns artis . id eft.& fingula cum iingulisconfundentejjbiftoricos textus reddiderc pene inextrjcabiles. Hercules diuerils noniinibus Grscis . is ad Perjas cum tranftjiet ah ijs ni/acatus eii ! fiellam<^jmenter»iiiterpretantur.. .Iouin. Ofiris . iielias quod artihus menuebatur. > .vipotequiviiumcumaltero. i. id eit viuum Sidus appcllarunt. lum .ideft multi oculum appellabanr Vnum igitur &idem apud Acgyptios iignificac Zoroaftres. Vulcanus. &<^^ Hieron.lib. Quemadmodum idem Oilris obdiuerfosetfe^usluppiter jBacchuSjMercurius. alter pailim ab >Egyp"js Zoroaftcr. dequo Diodoriislib.euDdemque&:Belum &Saturnum didum Milraimfiliuseiusin omnibus. nifcftis vcrbis ftabilire dum aiclib.Diui Clemcntis.pri- • .Chus .39. Dicimus breuicer .cap. Ninum vocatCham .fuiireChamum.cont. . Gen.cirifofiim: foftomus quoquc Orac Borift.i. : ) viiicanus c- tiamdiaus.i. &^gyptiacalinguaOiinm5 hoc eCim^vop^^XMS)^.CAP.roloiibidinissrtuin Solem mutacum.artibus <51:uS) > a quo & magicis luperftitionibus inltru• a. SedaudiamusGregoriumTuronenrem><juinoilramlententiammavidetur . (5 . Mifraim > Mychra . Prtrnogemitts (^hamt juit ChuSfhic juit magicx ii^huente diaholo (. 1 c. quam alccnicepcro commiirorcregnoabdicalie) teftaturjnifi forcedicamus. Miiraim diueriicas cft. vocabatur Zoroaftresj inuentor magica? artis j qui & hanc.cap. ^"^""^ ^""> Zoroaftrem qui Perfas primum docuic magiam & igns culI zoroafifes . iNSTrrvrrONE ^^yEgypti primum lacra poiiciToieni qucm Sci ip• uta thram. & 1chd'Jf"' adcap. facrificanrcm aftris iignificare admonet.ftellafque magicis fuperftitionibus in terram dedudias. a Chamoparentisnomine^quodChaldaicalinguaidem ionatjacrefigura jgnis abicondicijvr fuse in condita flcUaj imago "ino cck nn^s: id . M^ihrrsfr ofiri confun ob miras.ncis.demonftracurjquemdiximusZoroaitremfuiflePeifomedum: Mythra vcl Mcfra fuit diduscx nomJneMiiraim corrupto^Ofiris ob Solcm j^ qug^ tranlmutatum credebantj Vulcanum obignisinuencum vfum_. cham.I. Quam opinionem Gre^orius haufic e libro quartoRecognit.ixv.primus tgnem de cfU labi magicis mufque patuuHcuUm adorandam fiatuu . eum ^uod in homine gloria: & dominandi cupiditacc impocentcjveriilmile non gcmifaruuncjincidiiic dicatur/ycilea'pparet)nuIJum aliiimfiTi-poiT-• cit. & Satumus ^gyptiiis.&: feptem latericijs contraduplex orbjs j quod aqua & ignefururum timebacexcidium.genusliiuducere ab vno ex filijs Chajn. teftantur Magnaitaque Authorunide ZoroaflrejNino. Pcrfas fcii. Quare vt in maxima hac nominum confufione aliquid cerci ftatuatur .X. viuum fidus appcllabanc. hift. 6( ofins i. 5^ . quas ijs pr^ftabat fafcinationes . qui adhuc viucbac & regnabat.

• thagoraf. . fculpcoriain. . ideonulli alteri natjoni .Fujfle. non eil: mirumj in tanta hominum multicudine. Pythagoras. vc ipii rebancur.auc inijs fefc exercuiiTe Ariihmetica.tu inuiniu rio. qui Aegypti js prima fcienciarum . pi<n:oriam) plafticen.emeriiti Aitrologiaobperpctuo ferenamcceli^gyptiacifaciem. "•''^'^'0"«^.n €<» . theorecica fciuiiTe & pradica colebat exteris . vt Trr.x. dimeniionem.nca_. deijsilcloquitur. tnfcnpferunt .dif5C<^erc &coniiIiario Mcrcufio eo nimirum tempore^ adhuc ruperilite^qup '^ouerat.aliarum<3ue ariium profanarum iundaraenta faxjs in• appcllatur . Flufo : Detno- doptnaia hu- iuslibrifunt Affjrsorum(^ Ae?jpftorum^ excolumnis Aiercurij . rfrum jn. crituSi iudoxus ad Sacerdoces Atgyptwu. vt Aftrologia. Mythras.priEtermechaniarchicciiionica . §'>?"«• cxercerent. candenirf ) ^^^ j \it.» iolum cumindignisjred&cumexterishabebanccommercium . calamorumcjue muficismodulationibusaptorum maximum copiofumc]ue prouenmm \ Medicina excontinuo vircutumrcrum naturalium-» fcrucmio. gulare cum commcrcium . Quem poftcri5accrdoces&Philoiophi.. vti hi/loriographorum monumenca_» ^„„.medicinani. quas ibi crar.fcicntia& do<ilhnacoipicuus. tdftanrurjiimilisfuit variarumartium atcributamuentio. Aejypiij Scrfptores putantes omt. philoibphandi rationem facile attraxerint Cum enim piOfundicas lcientiarumin^gyptoflorcfcentium non minorfucnc potentia eorum. ejje Mercu. qui jn arcium jaliarumque vic£human«Enecenariaru rerum inuencianc ki^j .. Mercttnus prxe fapientu muliialij ^ elocjuio . Icgimus Et Arichmetica quidem ob finnara Geometria ob limicum agrorum cx inundantjs Nili limoeos fepcljcntis confuibrum annuamjnouamq.Magiaf. obicruandis monbusaptillimum Muiica ob harmonicum ccelorum cur. que quas liberalcs vocamusj arithmeticam ? aftrologiam > muficam j gcomctriam >prxtercamagiam. <juas poft >£gyptios nulla aliam nacione auc . (^ inja^cfSiantutn ''volucrefijue fer^f^uc Sculptaeft4e fnuahatJt i^a^icas animalia Iwguas . Geometru. " Piuta diduerunt philofophiam ex lolumnts Aiercurii in Aegyfto columnx Aiercurij^ pUn£ doH'inis : qua: ita clara funt jvcde eodubiiariamplius nemopoHit Vnd^ & Abenephi Arabs.^3. Atcjue hicfuit illc /cuipca iradidK.FABRICA HIEROGLYPHICORVM. totam denique philoiophianu .Degnus fa^aishierol totumorbem in lui admirationcm rapientes) ad veram.&in vnum rcdeutererumomnium principioj&caularumcauiamoucnce immoia.illas quoar^tium^^ cas enim artes . ^'^*^ '^'"'-' Theoio^i/^ Quaeomnes lcientia inbonam ir. vel ob foli naturalem faecunditatcm) bonitatemjamosnitatemijuej iiue ob maximum > cjuod non. \ apertis verois teltacur.recuti»fundamentisartiumabijsia- Aisieniimrapcrftruendisin eam paulatim perfe<5lionem pcrduxcrunc.Thcologiaexrerumordinc abvnoproflucntc.ethodum rcdaAac per celebcrnmum illum Mcrcurium Trjimegi/ium ad polleros peruenere Huncfymbola quoquehieroglyphicaadfublimiorem philoiophiam aprofanorumlcclioneabicondendam cxcoCTitaflciiclelamblichus orta maximosprogreiTusiccic . CAp.

muiics. certc nequaquam temere auc iine ratione. nec mirum appoilte inftituta^ac tanto piaBa_. Ornnts doSirina Mef. Stromat.auc in faxei cuiufdam epigraphes Qualcm pyramidem quadrilaceram eiTe iii tur.' IcmMercuriufuiire.Nam rudimento am. myflenjTpic 6. iu _ :• _ . DE INSTITVTIONE . vr SbSo*"* nullarationc fierijnecexcogitaripotuerim.CAP. cum iunc enim hieroglyphica latru ingcnio ex nacura: arcanis deprompca . quibus velurifub iileno quodam afi:rologiaz. quod hic non priefigurarum videatur. vc. aut ornacus cancumgracia. bitusjde quo faseinOedipo•. chcologia? ac phiIoibphia?rccondiciorismaxima qusuis myileriarecodita latent.in_. nihil apud ^gyptios adum- fip myilenonohreferturhjadea C[Uidem.ahrhmcdcx.vt ftrumentaihabitns. imo ipfi. . jjjgfjfisinueftigacione eaiTi fibi comparare voluiiTe figuram^qu^ ipiamec rnyfterijsrefertajmyfticofymboiorumcontexcui vndequaquerciponderer. templa...geometn>. fequentibus copiose monftrabiquicquid hieroph-ancs particulariiim rerum fub fymbolisexprciTarum defcriptione connotabant) hpc totuminexccriori Obeliici aut Pyramidis iacie vcluti in fynopii qiiadam. vc iblenni cbciifci fifii rainy eno a mukiperperamfentiunrjinhieroglyphica iualapiencia poileris repraeicntand» obeliicisvfoseiTeputabimus•.qua?abiniuna cempb* rumjVelutirabulz qusdam ex naufragio recollcotasjin huncdiem iupersuCi Vnde &e^'«eab illius ^gypcijsdi(3:usjdiuinos honorespromericusefl:. dequibus Iamblichiis. nifiab homine OmnircientiarQ generepra^ftantiilimoj&jvc vnoverbodicara)CotiusnaturiEconrulco'i<5ua».Hcrmcs fub figura canislatensjob fagacicarem fic hieroglyphice cxb<.facismonftranteiusfragmenta. . pauloante .hoc Hermaoubis cft . pompa poftabant.Qua3omnia. ^latafuritjturniriOedipotradrauturaitipliifimei Quare haec pauculade^ Etymo.quid ^gypcijphilofophi perObelilci feu pyratrii- figuram cetirigotiani '--- intenderint^exponamus :• _ . quosfaciebanc nucus & geftus.-'^ .i6y-$aAic<)r<xwi vniucrijm reprsientabancj adcovtin natiirac penctrabihbus nihil adco abiconditum iic.jij:c-3 Dl S i"N^C I ^i --^'^^^ GViWjtefteGlcmence lib. ledfummoftudio) &:infigni quadairL.i tpfa ex pyramidibus Herffititf (" tpfe inuenit '. Atque hacruntillae maximaE columna?. Et de quibus Pythagoramj Platonem.cum inpriecedentibus tra^ infticuto naftro rufficiarit?^ .pr4^ma honori rnenie Thoc dedicato.in-: ^^ • inDeorum cultUj vel in facnficijs peragendiS. Originej&inuentione Obeliicurum dis reitatfolumnibdO.. doctiit easfilios he7rwum : Vndc & ab ipfisyfigypcijsHernianubis di£lus.alioique incer Grxcos philofophosdodlrinam & veram philofophandi rationem didiciiTe. .quos vcl vel ipfaedomus. 1 68 LIBER II. .myfticu' quoddam eiTent rerum altiflimarum pcr huiufmodi fignificatarum Wi/^rjiv.

Hunc igiturcirculumjcui omnirque mutaiionis vel foli inter ca:lefl. nequicj nempeaDEOiummoOpificeproiedaj varias deinceps forraas fulcipic^ac in variagenera acquc ipecies diftundicur) omniac]ueapiciilli. Aliam pyramidis racionem dac AgazaelArabs lib. nimirum Aftronomica«Traduntenim5inquic. rccxlamblichooftenilinius. indica verbaeiusfunc. & conientit Artephi Arabs. qu^ omnes mundi partes conforraai?.aricudinem tribuic in ' duodecim parces. cegritatemfua^formas adcpcus. nondum difcretis rerum nocis innam neque cellus cen- trumfuum profundamencorerum omnium/labilierar. rerumque raturalium orcusatque incericus iic poiiciisi ta . Aliudextabacnihil.in illa machina circulueiTejiub quaSoI & reliqua errantiafidera curfus ruoS)Circuicurq.illam. vJtadependear5AilronomiappelIarunt. '^'^teria pri- ii. generationis &: cor- incrementi caufam elle acceiTum . f^uram pyramtdum fi^^nabant r?7atfrta-.x.i pnmoraialem . quoiane rae repriefentari videtur primogeniaiUa opti- mundi origo. (^f^i . Qu^o tempDreprimarerum elementa quatuorj ex quibus ceu radicc? acgeneris principio nihilnongignicnrjper pyramidis quadracam baiiii reprsiema- 4.conficiar.ea habereopere ipioraonftremus Dicimusprinio. fcLi '/^- . & corvelut a pusabiens. judiciaria.quiEverbis tantopereiadtamus. Eiefnena ll^jj. ie 169 fic CAP. coniungic. pofteum apudPjeriumanonymus quidam ^£ ciratus.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.de Aib"oIog. ex requentibus verbis Sicucenim pyramisaiummofailigio incipien? punolo per lineas in fuperficies.ja5*. cui Ex pmiclo omKfa. per pyramidem feu obelifcum ^eyptios rerLimNaturaiii &inroriiieiilam mareria5Cju5innatum quendam ad tormas rccipi<2das appeticum habec. & pslagus a continente diiijinguerec. ordinem iuum ac iormam propriam acceperunr. falubrem vitcE motum depromens. UJ^^?.s'. i . & l-ecpirum Solis in circuloilloobliquo.c]uam nunc videmuSjfpeciem eiiecerunc. adco^vt eciam Ariftoteles lib ^d^pt^ipnis. trifbque depreila Hlencio languebant. Erac enimoljm mu. : de ortu . fcd omniafineSolis viuimmota. in capice quo probac hoc eft. iasmateriaEiegnities. Sed vc. 'neque cceJi perpecuusmotuscertaiedc voluebacur.quod abeoanimaiiiiun-L.:> Ri-^tam Sic enim Abenephius iennc. rcprasfentare voluiiTe . .ra "• ^^^ AraL.quem ideo. & intehtu dicac. Tfr tpfa-''>7 . Munius ni- quam intormis difla- ftitucalunt ancequam principium illud^a quoproducla? & coaomnia.ancmm vica.fi«-'c/)5tHo>.«s circulos l.nd'as informis & cocnofus. a quo omniamananc&profluunu.&: pundlo.^UJ\ U?-^i.&in quo omniu JaQjiH. mundum inundo ^^^* reddereCjCcelumquc a tcrra.paulatim inomnes partesdilatatur^fic rerum omnium naturaab vnico principioj & fonce qui diuidi pulchre deducit.

encinmconimixtio- %IS^ ph»s qus? neprodu(5loriim. pyramidem quandam.fuh cjuodam termtno definito fu i?7. quas maniiones vocant. execjui pergunt turhimhus.nium inferioriimeiredores. «x-ei o^uatuor. DE INSTITVTIONE fingulis ^^^. 7(u rfum ducem ^num atque tta . roproduxit DtVS matenaiitate.Iiiarchospra:feciire. P'W^^{*^^ »» o^wwwi^rti 'z^no defiendit in mttlcttudwem. . quamduodecim qus ilH diiodecim minores Deos. Eccajcera.:opoii. .x. Tbim ditpUs. pos Damoncs ' ^ .VndeArcephi. .dccanos. * m p. ajuncquccum illis diuidi ctiam inreriora omnia) adeo vc quicquid iub vno cx iliis ad cencrum vfi^ue terra.cuiusbaiisin 2odlaco.apexinccnL /I trotetr2. Erat autcm hoc vnuminrerciteradogmaraAegyprjorum.'^^*^'"^'''^^''"'^^^^i3'"uiTiJndiuer/isdodecamorisexin.quos figna_. intngmtafeXi a^d hapAU• ht . vc credcrcnc. (juosminorcs Deos appellant. Aegypmru multttudine zodiaci.inT£ mou\}HS. principattts his e^uequepr^ficiunt aut his anteponunt. Itnbutio. &:hociignum feu dodecamorium voiaic ciTe.busd. de quibus multa citato ^°^'']:^.Deo r"sfilie'nt'iL "^^'^'*^»•^ depnnciptjs e^ ^veluti per pjr^wtderKy (jud abafi djrtnbucio. qui pantumor. i^ateriam rvc 'viddkct juhdmuatAyC^uAm opi" fex ceuijntmtem a(fu. ab imn. procellts preRerilus. omnium reruniin hoc mundo exiiiencium erfeulionts. demvlkr. ac facorum arbifros5diipoiIcorer. 170 LIBEPs.pei lofe comprehenfa. bonorum item ac f ma- .^ educator. qux fe• i}uuntur. Vfiar- Artephi.Authoreft Mercurius cap.de cjuibus liclamblichuslib. CiTLum 1. o-ti .CAP. 1 11 . continetur. Horolcoac rerurrL.t<ims mutation\\)u$.imo iinguhs iftisduodecim dodecarroriorum pyramidibus. Oijs iuhentHr. Dtmdenus . id e/l. hoc eft) Ct>ca tp(t*m ^^P'S"' "^• '"cipic: quampiutes [unt C.in:pati\)tlefeiue [phxras ftremum acceptt aagenerahtlta.ifirs dujis.reumaiorcsdicebatDeos. infuper funa ehellts impietatem vlctfcentes Et paulo . acceiTiifque Solis oriHis earundem inrericum caufer.Deo guiis^^cms^'"" - gulosangelos.&:ieprcm Planetaf. r. iz. ad Aefcu- •) JOUMivot^^a &iic deinceps.partiuntury£gypnj.mens.on procul ^' qu£ autem [ortientes htv::ams Sphoros agunt. eique pr^^di Angclolubicaumdicacur.ijfquc zodiaci. id omnc ei dodecamorio. Pr^apue rvero ah excelfa omnitsm caufa ^mtate. Arquehiiunt duodecimilli Horofcopi Dij. copijs conprend•.^ ^^j. rLel duodectm. 8.]ue. ab ^no vtdelicet guhtrnatamy aDEO ^TJndi^ue tndefimta natura.^ ^^^ J^CaaJ^ ju*^ c>ft*a J^ij tesduo^ledm Hc. - ^ td e tffecity ipfam rvero pc corritpt^dia corpora cof^fictenda.verbaeiusrunr: ^j^^\ ^^£ ^:-i i^^}y^^ ^^^^\\ ^^^ ^. veluri duodecim quordam Confiliarios oiT.i^gypt. morum c^rus. elementnmm arcana Solis . chos. quibuspr?capireTrifmegi/lus. Cumitaquein hifcepyramidibus omnia fianr. rveialtter (juomodocuttt^ue ctores.' viiarchiqui? quidem nihdajiud funt. cerce minime incongrue rerumomnium naiurampcrpyramidem reprsrcntarunt.. firKplices.lcuDoemones. autplures.&:Dccmones. ortaiyusexipentesy hanc autern regtonem poft: SdautevTefiowmsgenerisconfcruator. acfamHiaies.^"'^°'^"^P3nromorphumcumfepcem V/iarchis. toddem Horofco- tum rerum. qujc.quibiis verbisnihilaliud iniinuacquam diueriitacemeffecluuai 2odiaciM. veluti j part. pra:iiciunt.receilLfque ab pos.

luDpyramidisrormaadumbrare. 5 Nam y£gyptioIpacio rc- runifuitillaopiniojde rebus ineundem ftamm 650o.corpustcnebrofe.Nam Animamcorporcisvoiuptatibus.& vinjsacquieueric>eas rccuperare. animam dicebaEalatam eiTejalasperdere jcum corporeiscupidica- cum ijs recrefcencibus coeleftia-» petierit.& ab illisfe accepiiieceftarurPlatojCum in TimaEoaicjiicfaAam tuiliea DEOammami vnam accepifleillum ex Vniuerlo portioncm.annoru ftituendis. iallor edodi.& ccEnoiis delicijs immerfam > grauemj corpidamj &tcnebroramieam vero quie red^ rationis ducium iecutajad incorruptibiliuin. vifum eirecjhoccl^circuloillo ' ' qus cum fumnio Hermetico * c 00. remdcluciditatefuaia(Sturamfacere)quanto plus inferioribus terrenifque rebus immixta . ~ nonfierfyniii pyramidali^uodam progreflujadeoquidem.x. donec in immenfitacc luminisjvclucinmarigutca quaedamabforbeaturjVtin-» .adh«reatj voluiiTe videncur. diiTenius. Sed& Animam hominis. dum magnifica RegutrL» atqui opifici Heroum fepulchra fub ingentibuspyramidibusconftruxerunc.vt te- ftarencurjcorporefoluto&corruptojaniiriam fupereile.OGLYPHICO'RVM: 171 cAp.A'MiEP. approximaueric Akera RMiMofes ^"'•^^' vero. tUi aliud corpus lubintrans eleclura ubieiTeCjearere rationcjqu^ Pyramrs vt Geomecris notum eftj vertice im moco manente. arbirrabanturque? pyramidemcantoplus terrenisrebus immixcamj&tanto maio. veluti ienes naluriE.vndc fphyngesieej^^iipaialatas effbrmabanti verumde hifcefuiius tradauimusin praEcedecibus. & vt ea entia^ <jua* ftia funt. quanco pius a rebus corruptibilibus remoca afcenderitjdeque cerrena &corruptiuaqualitate expeditior fuent> tanco plus lucis & fulgoris acquirere .circulum deicribiC) &: toto corporeconum.'^" ignisfomento. ^"^J^'^^^'^^ mis quomo. IterS fpiritus snaloriim corru|>tioncs. qui ab Ar. annorum cireui56 J ..circumdui51:a baii.iaiencesrerum ^onfenfus i&maccrwf in VHum cornpofiruin coeuntiiifn rnixturara-^ ^. Annusm. ^5 cehtrofundatabiiiabec no nifiin 53* . vtpore qu^corponnonlecusac baiijvel pmpcrPyri "''^'" c''^. pudo minimo tagunt Hinc illa ABCludsj^hac DEF tenebrarum pyraraidem appellabanc.imaarata cadem. lucilubiuiiclafigurapatec dam)C?leii:em)& angelicatn appellabantj a Zoroaftre ni tibus. Gontra vcro iil« res > qux tcjTcnae miftionisinuolucro veftica^. quic ' pofrtioexpia 2 prccul '°"'-'• .a' gnus H-rme ucus quis.FABRK:. in mundoclcmentari cernuntUf jpyramidis^iaae baiin contrario Yitu in apice iurfum vcrib. conus vero corpuS) quod curricalo illo conficicur. ab pmni corruptionis coniorcio renlotiljli- pyramidisfuiB baiin iupra Solis Liihieque vias iru Zodiacofapraniundano fuDdantesjapicc fuo deorfum verib corporearum rerum orbiiam nori cangancnifi in pudlo.immorfaliufn rerutn orbitam . Hinc animam lucidie comparabat pyramidi.&ccElefi:ium rerum concemplacionemfefeeleuaueric. vccirculusannorumilludcurriculum fi^ gnificet.

5^.'.j| akera diuiiiua. ad hb. iimilibuiquc impcrfcdionibus obnoxium .quQdinpyrAmJdi5ycnice?i}. 7 .auius 1 y- €. Dei^de Orimazjen fje tripltcajp . cf^i^^i^Tn contrarietates longe dtfcrrpantes yjt^ >« - Junt . iuxta illud Lucretij .corruptionisinenus de ric. cx concrarijs pugnantibulque principijs coniponentis. Ttrtittm <ccjuftatis. teile Sineiio lib. i j froHid. quatum altcra vmtiua.tefte Axv* ftutelc ponit. ' [ole tanto jefe U alias^tat:(juam cufiodtm " terra Solahefi. f»i>-tJ^. 'Z>erl)is : Ortmazen j . mulcorum iane torficingcnia . iicun multaalia inferucrunc.fignificaf'ori Secundamautem pnmiepanisdupUmi TemamiccundslefquiaUcratn primae criplam . o'm°??&^ ccptam Arimamo.conrenium diiTensu f niida pu^nan cum calidis. ^uarSextum ^oLnpratis Arimanium toitdem it$m fapientu ^toium dtuitiarum Orirnazsn . conftans ajqualitatejac naturi.^• corrumpendts rc^us aptatTyphoms ofiris ic Ati. Bellumauceminteriegercrc-» Typhonem Arimanium &Orima2enOfindem. •Emfidocies. fpeculatorem connttut^e Syrtum altosporro fvtgwti quatuor DEOS condidiffe hincmalahoms effeptr/fiixta.obnaturai phoi.QuarcainiccundiBduplani. cft .'Qtiincaintcrcix triplam.'?"'»«*. quicaiii a Zoroalireacfiiis fabuiis&mylticis narcatjonibus. natum (^iunt /inmanttim ecaltgtne . niiiexpaniioncmillamiincarum . quod bonum. D^ INSTITVTIONE & proculdubiovnifapundoilIi. <Tjnam<\\ .7. nutur» contruria-j principia no tat. & vt redle Plurarchus «» (iccilAi umt i^ut 'xeniHSyTr^arejenehrd fed iju<fcunejue naturiepars daw- nofaefl. : eos heltutn tnterfe gcrert Scx DEOS Jeajfe Pnmnm befienoUnt^te Secuhdum 'vernatts'. E^^dfb)4nt"^o7J ^uod natura riwil ftt eorum »1! nMt .CAP. D£OS htc contrarios ejfecte intt ruallo rtmotttfe. pambus v)ginn lcx primarn cxccderet VoflhxcdwpIaA' Eriplaintcrualla.X. cjuod rejert hts e Iticcpurtjstv A. LIBER. cjua etiam duasjecit ^^^^^ . ac Coelumjielits ((€.quam Ofiris & Ty phon quorum lilo totum id.rr .iOT»evTi</ieOaip<$C. e^ua 404.pQiirenn6 feptimani qua. txquo apparct. Sm(K<7jtro Uit muita ^uocjMe de iavttioU naTrAnftCmf^igenerts eit. Sexta prim«e o<5tuplam. «uumulud QuidporroZoroaftreshocallegoricodicendfgencreiniinuare volueziw^ouTlt explicamus Arimanius lUe : €^ w euopojuiffe^ ac totidem nuwerofa&os ab Arimanto.&pcrinteruaIlaipfasiuperficieS)qua: 1 neis clauduntut.quieapuniload bafin cracliEanguW§cflriciunt. Nos ad trienccm Aegypciorum ea iic Orimazes & contraria denoranres principia-» ArSmof apud Aegypcios nihil aliud fuerunc. Qu«ornnia cgrcgic nobisob oculos pofuereAcgyptij perallegoricam illa duorum Deorum Arimanij& Orimazis c/WTj^kia*. bus ait) . humeHtta/iccts aue> QUa AiHLtacumduriSijinepondereh^bentiapo aus Quam projndc maximam conrrarietatem Empedoclcs in verbahacc func. de P^ouid. Kctii fequentibus vcrbis narrat Piutarchus. . ntfi foUrn fciUcet prin^ finc^un Plutarchui amkitiam &dircordiam .dicunt. conlentaneum eil Hic tocuiD jdj quod mutationibus . . : •. ir.rcplcuiilcquibusnumensccrtenihil almdiigoificac. mifioruniijue immutatto. iJium Kaicquoqueab Acgypcijsaccepifc .cuiub oyTav. <juanio .

Porro Onm9itfi. Efi " altusprwapcdus cpadtllos fi^per (lerrenta tcta. $c4aiidiamus veiba lamblichi. Ithros cenium tottdem^ue de aereU mtiU de hus tanejuam Secundum T>ero altum ord'inem.a{(jueid. j { Sumquo: Enicph I<^hon Phta ^ jnes rea I I do. ao^ v: rn^*? -i Jd <iuud Aintxagoras fihifitmh 'z^i omnihus omnes illi*-n . hoc efligneU. t^uattnus iirr/^c fo^ cum 'Zferitateagit. : 173 CAP. appdlatur Ofris.. intelltgihiltitm prtnciptum cipia hxc funt prifi» (^cele' .n ^igmtmanfns liuria. Jtem alius prinfi^at^s . dijfcrer. reii .. genn at ouf po• :% njirtuu^aue r. ejjentu pttnpipmm . cuius funtplurima :mxt^ . 4n g^enerdiione 'uerfatMr Luntr trilwfur Acque hidkenus Ijmoli- chus .<^ud diciiur fui flius. "{^. no^ mtnatur. ratiofiumpoHntiam traducit l^ceWy Aeppttaca tiKgua '^otatur A. Oijs Jeihereii . id eft.FABRICA HIEROGLYPHICORVM.^• } Amun Vulcanus Oilris QfCc^.^ pumuii^'jons . feu Jios vduaalucisfQmepiognatog. Phtaftue quodiden: VukAnus dicitur ^uaniumacro^jftclur eH : > lonartt-fi. . tlle etntn mator. i^•"'^'^ iuppitcrBencuolcnti? l ^„052110 ?9 '' • acll^^jMarsVeriracis \ l~ '" ^mxxw | l^^iJLf 'iiDCipic \ venus Voluptatis M^rcuriusSapientiai \^-^. ciuui maiignD aipectu 4ii ageiaquic» oeerun» remorarcturj oppofuif .oicuique Benefi• ^ ru. ^ radix eorum. omntum anticjuiffiinat qu£ Aiercurmpropomt corponens de empyreu. v.proponit DSyAl Emeph T)ijs C^lcfliDucem . autcm. fiibui.$C^%^^OS Oiiridisjaut Solis fi• dicorujuomo pra ViiarchosHcriOciicosdiximttSjveros Orimazis.rerum ap' tarcnxium opifcw alij Duces pr^funt f^am optfex intelUSlnSi ijui (^Oeritatii efi dominus atcjHe fapientia .ntdhga.x. ejuem SoU tubuutit.alium jpii confranum iio & malehcum.Emp.e^ fpr^nt€llt^l•yefi^ueeempUrip/tM. "^"^ / ^^^^c I | j^ip-M*.geis gT' iKtelUgthtle primum. .ieu fccilTe diciturj hoc eftlex planetas. 'vnttate (uajcr Deuf atue Sns (' ^«iMpoier efl priwi DEl » c^ut.ipfe enim eflfupcreminentcr Ens. (jttateaas in generaiio/2em progredicns in occultam .h«comnia-£gyptiosiuxca an-logjain inrribjs .on-pms «. Exquibusappar£C.aBione'<i.i^es p»tet immtfias rtbuf Utttareifed JfipiX^rf^T/tfUfr. c^uem atc tfje intelleElum ftipfum intdligentem yatcjue infe i«Huic <'vnum impartihilt anteponit yCjuod appellat primum telligentias coauertentem exemplar.fcdicet idearum [ njttQue *z>»o DEFS per fe Jufficiens feipfum expHcauit htc pripcipium pnftrsper fepntic£ps fuper efenttam. •^* ^rura diucr- ornncm . onniu.1l.7? 'fj^"n^..^VS Deoru^t ^ruMtas eo mim effiutju : propUreapater Cjfenttd . . ^uaunus autem mendacinperagit ortniaf hhta uuncupatur ^ .i xerum..(t : coritm. ijuadjolofilcntio coUtt4r. LHcretius . pritnum intelUguntur.>'7un . ah ^ Ah hoc ex-zftia ideo<]ue dicitur per Je fujjictes ^Q. latemium . ^' intelltgunt. quos fa. - OuibustotiderncontrariosTyphon Arimanius. (fuod iBhon appdlat.'?i fiti.'Z'nfpatert " DEVS 'venbonui.n'»iSic JLunaDiuuiarum j J «*^ PnwKi .pr^ter hos . «jua . aut exprejjionemaut effguw. al:af(jue dcno^Kivatinnes h^etpt opt{rporehtias. . in e^uo efi primu/n cfleilthits . . . - ttlli. ^ Satnrnus^quitatis .

x.cumicx reliquis planetis. & vim maleficam per Arimanium Typhonem per My thram autc aiQ medics HorumiiueApollinem. ncc hic finc fupr-amundano mundoyipeciali influxuagcie poiBc.s. Sanguinca rerum I i ' ^ Ofiri. fnedia_» excitat hxc fuprcmis temperandojgratiifimam in mundo J^entis Apollined n/is has mouet <^ndieiue Muft': . leii)quod idem . J L Mythras . QuodporroPlucarchusdicit : OrimazisDijs Arinianium9'f7)'0«ovfcxa^ liosoppofuiire. cit^fuis aiTeclisDijs Gfiri/idem iitin itiperc^leiii:i in ccclefti Sol. I j I I rpofitio. DE INSTirvTIONB lcx Dijs fuis. formam i natu } I | |' Perficit. humida i«?<iepeDdencia . (juacftot clementa cum cribusrerum corruptibilium gradibus>)EnfuariuoruinjVegeiabilium)Scniitiuorum)in qu? agunt. 174 LIBER H. Sed vtillaomnia mcliuspatefiant) annrheleos Dcorum paradigma quoddam hic apponcre volujmus Antithefis Deorum Oromazji indurantur I I I ^ ("tcpcries 1 Frigefacit fiuererumclanconicacomplexio. .adco quidem. horum triumiiiundorumj vnius ab altcro dependcntiamjadco quidem.&. & va- lidiora reddancur. I I ^ . corraptiones.cT Calefacit concoquuntur maturantur .queis ingeniose iniinuarc volebar. I I Siccat I Cholcrica reruni difpoiitio.&ih Elemencari mundo. dis feu l Oriraa zis vir-9 Salu- Vnd ttsJ ne marc efcant ynelcme-^ conferuantur 1 britcK Humeiitat I ''inmajori tanmudo I | tusin tnundo &foecudantur temperics faBguinedphlcgmatica. "^ -J diuerfismiindis. ' I Rerum miftiodiuerra. 1 J I & diiparata coplexio. vc nec EicmenVafis fine calefti . vt aiTe $. L Lquirunt. ra intenta ac- I Pcrfeda temperiei. Onmazescum diximus.clementarielucelcentemconfideraflc. Mundoru canoj Aniun quosiupraeumcreEmcph.CAP. niam Mala iuxcaillud: igicur pcrmiicentur boniS) vt bona in bonirace fua roborentur. Plaaecarum bcneficamper GriinaEem Oiiinrer Onmazen & Afiina ridem.acutamedi. ([ 5 I I Coglutinat VniQturcxdiuerfiiinvnum. quihicj vtin ittiilds<i]ijs locrscbrifunditur cumj Gfiridejiioc eft hafnionia^omnis Authore^ quicalida frigidis .hos intcrduos rnedium fuiiTe Mychrama PeriisMcfycenu QiiidMitbras vocacum^/ignificauemnt vim.ortu£ & occafuS) harmo- reruni) veluti in Heptachordo infilnis) quodam grauiaacutis.rapramuhdano.cceicili&.Ii^honj PhtajVulmundo Teu Archetypo <]aod i cis) bona malispermiicens.pergeneraciones.

Afollo^ideH Harmonidt Author quasdam EScautcm Horus filius Ofiridis. ecce Mythras in medioeorum . noux.v. media pra?- gemmas > lapides producedo) queisabomni frigoriS) caloris. chushifce vcrbis. glaciei. omnem Vnde rmajori • VndeCoracte.ac medicinac parens itat•. nis.«.-eluti amuleium tjuoddam j '^am de fiir.aue.x. 175 CAP.imbres mundo virtusin inundationes. tendraa. malignc comaiifcct. . uatudtcatJtjCjuafdani homr^enij tfe njti canes.totiusfanitans.jjMuiJ '*.rerum illeHorusApollo. ^ rMelancholica coplc.omniaieruans&alens Fngore nimio extinguit. Periculafulmi '4 Calore ni• miocoburit Siccitatem mia humore Sanguineacomplexio diffoluta. tupant j c^w^m Perf^ tdio ^^ Arimamum Mythram td f/? . 0/ antmalium fitrpe prognata) Typhotiua tnnio adiudtcuht . iiialorumpcriculiS)Cutireddamur&fecuri QuaiomniaconfirmacPlutarheibas.radicesj animalia. in fiones.tttni adnixtolupi iuguUti fangutne in Arirt anij Typ^onem illum yphonts receptaculu'^auo radij Solts nopertingunt [credentes hoccontra omomihjr. 'Niuiiinijgran-'? dinis. j i.arbores.yCihinos tcrrefires .' ..FABRICA HIEROGLYPHICORVM.raachinatnx malorum.ieu Solis faculcasjac temperies aeris ambientis. Hona. . 3) Vtriufque terrainos caloris Diluuiorum [ I & intemperies [ & -* terr^ motus humoinfir- humorisex cedens. hac^ue peueatum illum prddtcant. mediatorum feu intermedium nun- eum placandtyohlatarumijue 'VtEltmarutn illi immolandarur» mo» Htnc autruncandi malt caufa tnflituttts efjis prouhyUBtCits Jium fierham entw ejuandam omomi appellatam. . omniscorru- rum & omniutn ^ptionisorigo.„. Vndeia >minori <^ ' Humore_j nimio fuf- temperiesVenereain monftrorura generationciTi prona. Omniafrau dulenter & Prodigia&por tcnta inacrc. .iiccitaris. Ariwantum ejp T. > qui varia contra malignos illos radiorum incurfus . focat. xio. frutice. aauattca (^'vtpote " ahijciuntin lecum ( fctltcet ' .^. Afjithra^feu Utm-ws. Zoroailns autem wter Ortmazfn medtum ilarutt. Typho^ nis Ari- tollit. ignex imprefStellje temperies ChoIerica_# cauia cxdiumjbellu- rumj &litRim.fulgurisj& toiiitrui. mundo Pluuiie.ij . humoris vehementiaj quin_» &' a talminisquoque grandinisjinundationisjrterilicacisjfamis.mitatunicaufa.in mortariotundentes Dttem tnuocant dociiitQue ^ rattonem . NevcroviolentaiftaTyphonisvisOfiridem penitusopprimat. temperies difparatiifiraa. c^mpiurainterfecerit Acque ex . quajdam e ^er.fimiliumq. nociuavis.

quibusNilus . LIBER II. quod ex Auftrali plaga Oiiris>auc Oiimazis regnoongmem iuam ducerjet. mundo. alta fvtgt<. spumaMaris ftus. . HiEc Plucarchus viginci Ex quibus pacec.canto intcruallo fupra Solem leie extuliiTej quanto Sol a cerra abeft) hoc eft. gnumjvencficumjtgmininum. bonorum & malorum commixtionis ei^c cauia_» .qu£>d/€gyptoerat Boreale.& Ofiridisdefluxum. DE INSTITVTIONE exhocvelutifontcquodam omnis ^gyptiacaefupcrititionisde Gcniorum inalorum& bonorumattradioneprofluxic inrania. totidem c].jspofit? quiE ex corum inrtituto recicac Aratus & Hygiiiius.quaminh'a3rerram)llellas ctiam ornaiTe) id cltjcommunicatoluminc.ceiicEulebiOjPorpnyrio)Iamblichojalijfque. virtuteiua miindo lapramundano jcoeleftii elementari communicaiTe . Noca y£gy ptios quadraginca qOlo conftellationes in . quorum radij maligniBeneficorLimradijs permiftij bonorum malorumquccommiilioniscaufafuerunc Qus vc clanusintelligantur. .x. quosin ouojid elt.dexcrum mundi lacusjfaiubrebeneficiumappellabanC5&: cotidem cx parte Borealij quam ilniftrum mundi lacus. prohibentqueimbresdecidere. Arimanij ieu Typhonisregnumdicebantjacque obeandem cauratnNilum diuinum quid exiffin:)aban£. Borealesjde quibus : Chaldsorum Dijsphiloiophusloquitur apud Bulengerura arcHium . ac plane obtincns Nilum in di- ucriam partem ob imbccilhcatcm fluencem cauo alueoA humili in mare^ cxpeilic . tum pr^eualens Typhon ^ftu vrit . vtpote in quo bipnorum omnium largicor Nilusj Ofiris dcfluxio feu lachryma f^cunda abiorberetur. ronerab'igypt. quod ipii. vtin iequencibus copiose probabitur j>£gypcijouo comparaly^ ^i oppofaic in eodenu banC) condidic. eo. inter ceceras naturic res) maxime ob luminis) quod copioiius paicicipabanc> triplici 14 Orimazes r-i Dcos in euo claritaccm.hoccfi:.CAP. Hisita ta6lis. tenebrarumoriginem. ad orbicam/lellarum fixarum (quam a Sole anciqui pucabantj tancum diftarcfupra. Cuitotidem hx'\m3.ceilc Plutai:chojijgnificant vim exficcariuam humoruin. obleruaiTc^ . quem.hoice quatuor^7Ji« nihil aliud eflejnifi vi- ginti q uacuor conilellarioncs uftrales. veJuci pcflimum quid abominabantur. ^m^ajn Typhoiiis appellantes. AtquehincquoqueperTyphonisin/iiias&: tyrannidem. aic. vt paiiim in coto hoc tra(i!lacu videbicur Pra^tcrea dici[ Plucarchusj OrimazenfcietripIicairc. fic de Zodiacum Qj*orum alteram partcn ad Po>i . mali- uisdefiuxus'. '.OfiridisRegnum.teile PIutarcho.ti ly^atuor fidera definiutit. quas Typhonemadiuuailediciturinfabulis) flarus Auilrinos ex y^gypco denocar. qui ii vincant Eccflas a quibus verfiis yEthiopiamnubespelluntur. mare. augecur.vrnam lucis. quarum viginci quatuor ipii ponebancin plagaHemifpherij Auitralis.quibusaugecur &naicitur Njlus. Regina veroyEthiopis.viginti quatuor Deosconditos inouopoluiiTej jj^jj vU tidtmArima quatuor fiderajquac ellenc veluti arbitn & rerum mundanarum difpelatorcs.n\\xs JO^ tmsv ouoconditosjideftjtotidem oppoiita iiderajinregione ieprentrionali po- { fuic.

FABRICA HIEROGLYPHICORVM.
'Burea*k,4lteramadJuHr(tmeoUoeaHii

177

CAP.X.

"

eo

numero fiderum,

(Jtt^fuhaliorumfetti.

fum iaduntttnlucida re^ione Tjiufntibus affgnant: t^ua affiilumfu^iunt, w tenthra^ r^m refHO ymertudrttm ejfe nfdunt Atque hos Vniuerfi ordtnes confittuuat fJxx remlutione perluflranfetpjramidibui aBtonmnlua^ it^aue Tna^um S^le,eas

.

.

.

tumTmffiTiitiXonehuerfistVtdgnarmn pafsim

w hoc mundo

mutationum funt ^aufe;
^'

Cuiuscypumaipicc.^•

Om Zoroafirdei mundam "vera Effigies,
IN<^uo
vidcs 14. ftellasinBorca)&a4.in

Auftrojcumtotidemobueriu

pyramidibus, 24. candidiS)& cocidem nigris poilcas; qui GenioruiTL• lucis& tcnebrarum fupradictorum radices func

Atque ex

his apparet manifcilc

,

quam benc liascallegoria dc
ijsj

jduobus

^

poiius prmcipijs a Zoroar^roconhd:a,quadretcum

qux

iupra de duor

decim Horoieopis, ieptera Viiarchis,trigincaDccaniS)aiijl(|ue Hermctitis
Genijsex lamblicho
cie

Opifice

illo

intellcdtujde kT^pnii

Amun ,£mcph,

PKwjVulcanojOiindej 6c eorum principaobus & iubrtitucis retulimus,qu« bene imer ic comparaca, tametii diueriisnominibusA dealiji^ tabularum^)
aniii-

-^A^•^•

178

ilBER

.

DE INSTITVTiONE

atiigmatumque jnuolucris inflituta,diuerra quaedam iignificare videatur, cadem tamen nacufac myfteriaj&idem in varias formas cransformacuiiL»
rcprxfentare videbimusjin (juantum, vtdiximus,pereanihilaliud,niii

-

cundamillam radiorum,cx
busjin vniueril

SqiiS)

Luna;,rcliijuarumqueftellamm corpori-

mundi

partes,pyramidali

quodam

proceflu deriuatorurru

nacuram cmniapenctrantem,omniaquevirtuteruaimpr9gnancem>iapicterdenocanc. Scd dehisiacis.
1

.

2^: ! .

t.::

;:rbl•'

v.My

^eNumerumyiiicU.fuhObelilcorumfiuriscontentk,

'-

VHcporro,quarationeprasdi(aa natura; myfteria per myfticos numeros in Obelifcorum figura contentos expreflcrint vidca mus
,

/T<

Placonem omnem fuam philofophiam recondiciorem(cuius maiorem parcem geomecricis figuris ac nunierorumjproportionumque harmonicarum velamencis ccd:am,fuis difci-

Cumenim

Iambliehus,Pythagoram

&

dicifle

pulisfubmagnoiiIen£iotradidic)e Mercurijcolumnisieupyramidibusdi• luculenterdicati Mofcn quoquehiiicjcumin Aula Pharaonis.edu\

MoiesAegy. caretur,incubuiire5quin &: tiennTimiu
w?.•.

^^picntja

imbutum, Fhilo

in vita eius teftecur;

Arithmetic3,Muiica,ac tota reIiqua^gypnoru\ manifertum eil:,eos iummo \
,

ac iingulanfiudioin myfticasillasnumerorum
buifle

ac

innatiiriE maieftare eluceicentes, rite percipiendas
5

Muiicspropornone^ ilimmo ftudio incuijs,

maxima myflenarub ijslacencia adumbraire, vti ex

quas iamdi-

ccmusjpacebic.

VnitiU mObeltfco

EStitaque in pyramideipexjpun^um
^
iiicet.'

,

vnitas,

numerorum omniunu

fons&origo, qua^gypcijinnuebanr diuinscreacurarumoriginis acterniqueprincipijgenuinum archetyponjVnum illud ac iupremumrem iaftigiumia'quo,& perquqdj&adquod omniafunr,&-ordinantur,& pcr-

mahenCjContinentur&implencur.-CircuIusnimirumilieHermeticuSjCUnuiquam Sicuc enimapexeft principium pyramidisja quo velutiab vnitateomnesreliqui pyramidis nurneri perlineas&fuperficiesradiofas profiuunt, fic vnitas fupremi illiusierunu
itiscentrum vbiquej circumferentia
.

opificisjomnis icilicetjcrcaturaE origo genuicpeperitqi mulcitudine enciura,

abindiuifa vnitare^quaiiruumquendam

denctm

i

moruma numeroruchoroproceAtque hiceitPyrhagoricusille Apollo, leiiprimus illeopitex in-

telIedus;hic)Iamblichofefte,Pnntomorphus illcHcriTiencus,ac^€gyptius Protcus in omnesicfe formas rransformasjde quibus in pr9cedencibusi & ab
Enfuphapud

Hebrcom Macubalimbene

giidV

"

*" arbore 2ephirothfacramcacu,quscfi; vcna &c ions vits,primis &aluiiill-

€3

i"KEnruph,magnUjlIud

FABRICA HIEROGLYPHICORVM
plicacus
.

.

179

CAp.xr.

misprincipijsjatqueindeperanalogiamquandam phyiicis elememis apVnicas igicur,Proceusproprie dicitur) eo quod in omnibus rebus
.

7(«, id eil, primas teneac
fcrunCjied

Quia autem

res in ipfo

vno

nihil inter ie

dif-r

omnesvnumlunt, vti

Placonici demon<l:rant

Parmenide,iacl:u
ira

eftjVtde vnodicerecurjomnesresfierji&iicucomnia in vnoilinc,

vnu
^'

fieriomnia^non aliter atqueex vno omnis numerorum diuerficas enafcitur.In variasigituripecies vnum permuratur, in omnibuscamen vnicasilEx vnoergo primum procedic "oV.ideil, Ens la Protei primas tenet. quo vnum adadLieiTejContrahicur; quod ita Pychagonci aby£gypti)sedoi^idemonftranc; Vnum ergo principioparic duo, in hocinfinitam iiiani-.
potcntiam perdens,codem modo materia vni reipondensjinfinir^ eft poceuxydcin omniarcrum genera, qusper punda, lineasjfuperficies, corpora
inpyramiderepr£Efencantur5permucarur;aEq;idcircoillaxa«Ti, aPeripatheticis

icripno!

vocacur ob eade raEione,ob qua vecufti philoibphiProcea,ea nominaruc.
vci

Queiwadmodumigicurab vnoomniaprocedunc

primo &generaIiiU-

auidP"^•"**-

nioprincipiojomnibusrebusintrinfecoj&jnapicerubilanti^ intextoiitaa maceria quoque omnia corpora tanquam a primo principio dependcnc

Atqueperhanc Analogiam ab HomeroProtheus parer di(iluseftidotheas, non fecusac vnumpacer eft reipcdu duorum vel entis; prscerea qui primLi domus qusrit pnncipium, ad fundamenra defcenditjfic qui corporum omjiium

primum qu^ncprincipium,

ad maceriam

primam

defcendic

.

Sed

iam adBinariumprocedaraus

Dyas

m

Pyramide
.

EStinpyramide«/^iMper duarum quorumuislarerumJinearumfluxum
indicata,qu2cumdiueriicaris,inaiqualitacisjdillimilirudinisiitprin-

^

niismficatio

cipium &vnkatis diftind;io,calurqueiitprimusab vnojnon immericodifiedionjs inomni difciplina cenierur numerus 5 quo ab yEgypdjs oppoilcaruiriinceriediftributioj&pugnantiumin natura qualicacum
viciflicu-

dincsnon incongrue
.

Perfarum Magis,lub Arimani; &: Orimazis allegoriajieu ab v€gyptijsrubOiiridis& TyphonishiiWiarepr?ienratsindicantur Hinc Pychagorici^ceflePlutarchojVcrumqueprincipium diucriisafficiuiitnominibus,vcbonum) vnitatisjfiniti,quiefcentis, ec3:i,impiS)quaa

Malum vero)binarii,infiniti,in mocu verianns, curui, pariS,alceradimeniioneIongioris) in«qualis,iinirtri, tenebridratx,a^quaIis, dexcrijfplendidi:

coii^nomincindigitantiatquch^c eiTeprincipia orcus rerum ftacuunt Hinc Ofiris djcitur omne id, quod, vc iupra didum eft beneficum eii: ,ceile Synefio lib.i. de prouidenr. Typhon autem omnium,vccum Synciio loquar, malorum officina quena & Seth Bebon & Smy appellanc yEgy ptij ; quibus verbis violentam quandam inhibirioncm , contrarietatem &c euer,

,

,

Nomi^a TyP'^°"'•^•

iionetn indicant , iine quibus Horus>iiue

mundus

ille

ienilbilis conferuari
2,

ncqua-

CAP.xi.

180

LIBER
poreft
j

.

DE INSTITVTiONE
,
j

nequaquam
oiTa H»,, jnagnes ly.

Plutarcho kgitur,

Acproinderede ^gypti;,vcapud Manethonem iiiJ Hon magnetem diccbant Typhonis fcrrum ficuc

ferruin in maenetediuerios cradionis

&

repuliionis motusexpentur,

neruos excia^n.mauir'"

itamundi motus lalubris,bonuS)&ratione conltansaliquomodo veriac,ad fc ducitj acque molliorem reddicobrequentem iibi duram illam &Typhoniam vim Hinc Mercurjumi:abalantur,refte Plucarcho,Typhonis neruos excidiile,ijique pro fidibiis vlum concinnando vniuerfum^id de diiTonante
.

Mercunus

conloiium rcddidiiTe, & vim interea mundi non oboleuiiTejied jmpleuillc^ ^^ j^ ^^ ^ ea imbeciUis acq; languida,]n hoc mundo mutacionum^affeit^i^-

numquc variarum corporibus adhsrelcatj 6c in cerra quidein cocuiliones) tremorefque, inaercaeftus, vcnrolque inrempeftiuos, tumfurbines igneos ^cque fulminamoliacur jaquaseciam &ipiritus peftilentiaj lue inficiac,&
viqueadLunamexxurracjieiequeefFeratliEpeiplendidum obfufcansaere acquehaecduoremmprincipia,benein pyramide perduarum linearumex

vnopunv5lofluxumdenocanc;quamuisaIij hunc binarium ad formarunu produclionemtorqueant. QuemaJmodum enitn ab vtlobinariusorirur
iraleruataratione iimilirudinise potencia materiajprimoeducirurforma-»,

atqiieidcircoabHomeronon

«Vsi, [ea(^So'iU,

id

eftjtormarum Deanomi-

nata. Haecergo tuitantiquorum coniiderario,quiomniaabvno, perpecua

quadam)&
pailibus ad

concinenti per

omnes rerum gradus,carena deducebant, &i)lde

vnum

referebant.

ncceiTario ericprima in

Quia igitur in refolunone vlcirtia elt mareria, corporumcompoiltione 5quodbeneperapicepylineaSjfLiperficies,

ramidispatet,qui

dumin

corpusj

&ex

hisin ieipsareditj

pulchre hunc procefsu docet,atq;ca de caufa merito mareria Proteus crit iti phyiicis, quemadmodii vnum,Proteus in prima iapiencia dicebacur;& quia

forma penulcimaeil inrefolurione ,vtiecundaiicin corapoiTnone,acque-i
ita

co optime

rationcm iubeatbinarij, cuiusnaturaPythagoricis fcemincacrti idcirilliprifci, iiue Sophi^iiue Magi ,auc etiam Sacerdotes,natura:

ordincm in rebuscomponendis 6: rcioluendisrecuti,materiam Proceartu nominabantA* DEVMjformam lecundam ftatuebantjilliusproinde filia) ficuti dualitas efl: vniusi quam &: ^gyptijper Oceanum Patrem &: Tethyn matreminnuebanc;red de huiiifmodibic iaris
TeJctf

in Obelifio hieroglyphtca

^Orroexbinario&: vnitace n:!icnur^e^^,cx in pyramide iignificatur pcr ^^ quod initium ducit a punfto leu monade pyramidis , & per duoqua£libetlaccrainbaiim cxtcnditur,qua. conftituitur. Sacrailla& tot antiquorum icriptis celebrata trias ; iilud Hori Archetypon verum Pla.
•>

.

,

tonieum
ricsad
menhus°
'

criplicis

mundi exemplar5(Sc lde)Vea illa frutina

iuilitiae

Pythago-

mediumduorum vidorum

vtrinque reduvSlajnumerorum

omniu

pnncipium,

diuinae triangotiumnatura;, cotius imperfedionis magiftra ac

nacurs

FABRICA HiERCGLYPHICORVM.
naturas

j8i

CAP.Xi.

nvanccEcompIemencuni, formarum appetitus in Proteo vigentis vnicumcencrumjpyramidisinyfticaefundamencumjfons &: origocorporum, quaad myfticas iignifieationes &: reconditas rerum explicationes nihilvberius. Sicuc enim parpnmusjnempe dualicas eftdiuiiio, primaque diuerfiras,ac cafus, vcdiximu5,pniriusab vno^iicternanus primus numeperfedior eil rus impar eft, quaii rcditus ad vnum atque pnncipium, pari, cum lilumcomprehendatjnonabeocoinprehendacur, vndeaptilTimusnumeruseft juitJtiaij iiquidem inparibusjiillinaquail diiloluta eftiinc medio, vtrede admonet Plato Ijb. i de legibus, nec vllum, cjuo innitatur,cardinem habec, fed in ipfoimpari, fuper iplum vnuiTj eil mediunoj qaaiicentrum ac<^ue Numen, quoaequadillributio, &: ad quod quaii finemregitur: imparctiam propter medium fuiipfiusvinculum, vc re^e
.

Plotinusdicir, fuiipiiusvinculum intrafe poflidet)

&propcercentrum

cir-

culare
ii

exiftit,

& propter comparationem exrtemorum ad medium,vniuer;

ordinis principium eft

in cernario

enim pfincipium j medium) finis
facrificijs offerebant.

elh

Vnde & mreJa TrcVra.

&:priici

cjuoqueTheologii vcprincipium,
cxleflihus hoflta,

medium?

&finem in DEViM referenda deiignarenCjtria in
Terna quidetn dtuu

tpfa
chI.

^andidamaEl(!indaefliierna(^terrep.rtiMsatrat

ItemStratus,

Forma

^crijicij perfeEii prifca
'

,
"

i^Tres paties ojferre iuhet,

Ec apud Theocrit.

Idi. z.

Ter Ishof ter (^ h<£C pronunao niyiiica fzterha. HincyEgypcij terquoquc, tefte Plutarcho fuas iuifumieationes mane, meridie,
fterijsin

& velpereinmtuebanc,&certehuncnumerum pienummyveneratione
fuiiTe
,

rionumeri
''"'^'''

fummafemper

teilantur toc trigon^ reruaL*

fpecies) &: formie,

tocnimirum p\ramidcs, rripodes^triangulajirem variafc; quarpaiiimxumin Obelifcis, tum potiilimum in Bernbina^ tabula? fchd-i•:
.

matiimis occLirrunc, qua^ iuolocofulc inccrpretabimur
runc,
teite

Potiilimuin

ta-

irien percriangulainpyrairiide repraeientata, nihil aliud iniinuare volue-

Plutarcho, nifi vniuerii naturam, &ideam-qiiandainOiiridis;

Iiidisi&:

Hori) per tresoperationes&eftcdusrepriEiencaiam;nam

Typhon

illecrudelis,

quem

per binarium ance repraeienEauimus^diuellendQ cor-

pu5 Oiirid)s,& in mulraspartes dillipando, ab vnoadraulta, aperiedo in
imperteciaia cotoadparces,

abono , quod ex incegra caufa^ad malLiin e quouis defedii, conftac, proccdendo, mulcas in nacura rerum diiienilo. ncs, dc inimicitias periculofas diileminauir oer binarium il^nificacas, quas
impedire cupiensprouida naiursparsliisj Ofiridis dilliparasparccs lcdulo inveiHgans, inuentas partes parnbusj membra membris adaptando in inla

tegrum reil:ituicOiiridem,ex quorum deindccongrciTu r.atusieniibilisilpars mundi Horus,qu^ per rrigonum hcc n-ilrum apprimc exprimuntur
i

CAP.KI.

182
ciir ;

LIBER

II.

DE INSTITVTIONB
:

lam,m<\Mit-)pr£Jianttor

audiamus Piutarchum, de hifce veiud ea tripode loquentenu (• diuwtornatura ex ^.conjiary quod mente ccrnuur (^/ mcitertay (- quod ex his compofitum efl> Gracis ,-^ id efl , mundiii dicitur. At Tlaio cjufdem frimun: illiid ideam,exemplar, patrem(}ue nominat. Adateriam ma~
fed
,

tns,nutricis, jedis,

regionts

ortuum capacis rvocahulo notat

;

quod ex wtroque.

conjiatyprolem, ortUTiij^

nominare folet ; Aegyptios autemprohahile eil TriangulorHm

pulchemmo

inprimis cowparafe '-vmuafi naturamy

qud

compiiraiiorte etiam Plato

,.

in 7{cp. fvidetnr 'vfKi iijhi

Trianculufn trthm laierihuiyqHorHmbafs

trmnum,^' hunc jtthduElum anpilolatm ^.fcrupulorum,!^" aUeru 3 tantttmpoteff, quantum latera eum confiaentia. Intelltgendum autem efl, Imea ad reiium atigu•:•.
.

lutn alteriinftfienie
fentari',

' Ofinn

^
e/ie

^guram nupttalern,
efl

«^^»«55 jflViuoV,

cowponU.

:

Confiat

id-

^.reEiumanguluf:i ad

eam

conficiens

foemtnam

:

fubteJidente prolem fTjtriufque reprne»

princtptum, ifidern receptaeulur»,

Orum

effefium

;

Terna-

amppe primuseflimpar^ acperfcBiii nuwerus HiEcPlutarchus. Ex <juibusfaneparct, nihil hoc loco aliud nobis defcribi , quam celeberrimani ilrius

lam Hecacomben Pythagoricam ; toc myfterijs celebremj cam infiniti in», Mathematico negotio vlusi vc proinde vehementer dubitem , ne forte Pyihagorastantum arcanumgeomecricum ab-^gyptijspriinoacceptura, deinde fui jurisjinucntioniique fecerir. Si enim quinque icrupulorunij
fubcendentemtriangulilincam infeduxerisjprodibuntzj. quadracumi& tocidem ambicnciunalaterum lineae 4.& 5. icrupulorum quadrata 16. & 9.conficiunc. Quibusiane maximamnaturamyfteriainnuebant;ied de hisahbi. Ex hisitaqueparetj quanto ingenio pertrigonum huiulinodi> & quantamytteriaexhibuerint. Sed iignumhicannexumconfidam,

Tctras, fiue ^uaternariua in Ohslifco.

TEcradem,iiue quaternariiim numerum in Obelirds exhibebantjpcr 4.
lareni) deinde in reliquo trunco Obeliici

pyramidio quaternarium trianguquacernarmm quadnlaterum;per illumocculteinnuebanc mundum ringelicum ,in quai^tum ex centro diviniratis, qua; per apicem obeliici appo/ice judicacur, 111 namram genialem diuinae natur^ immediatumiignaculum trigonodiuinicatis chara61:ereiniignic^diifiinditur;pcr 4. latera>mundi quadnpamti prgiidm in i i.mandi arces diitnbutum,quodapte finguli 5 .numeri,4.triangulariu iupcrficierum denotant; 3, enimin 4.du«fl;a,conficiunt 12. Iterum j.ad 4.iunda, vti 7 confticuunc, itacocius nacuralis peited:ionis Genialis mundi lacramentum judicanr. Quacuor vcro latera crianguiariaad 4. larera quadranguia_»
laterai fed diuerfo

modo: Primo

in

juTidajS conilituunt^influxus angelicie narura: in mundum corporeuiTL, aptiflimum fymbolum, quibusfi baiisaccedarpyramidis) jamenneadem

myfticam

angelici
folidi,

& corporei mundiiymbolu,pulchreindicabanc,quem
quiinobelifco quolibetcon/idernnrur, nocabanc.
i

&9.

anguli
li

Hjs

dcniq;

acccdcret apcx py rnmidis,iam

o. coni]:itucbaniur,totius nacura^)

&trium

FABRICA HIEROGLYPHICORVM.

185
complemeiia

cap.

.

&

trium

mundomm archccypi, angelici, accorporei mundi
1

tum innuebanc; qucm numerum
implicicecoHcinebac; iienim

tetras illa fiue quaternarius
5

numerui
jurt-

4• ordine poiita /ibi

inuicem

xeris,prodibicdecasilla myilica,iiuecretradyscanto a PythaCToricisfilentio

celebrata,tandsmyilerijsinuoluc3. Qua^perduos quinarios pulchre indicabant, quorum prior influxu diuina» naturs in mundum Angeium,ex'i=
; alrer vero creacurarum fiue corporeimundiiinumjexquadrangulaba/ifurrum^verfuscencru continUa diminucione laterum fada, apte iniinuabant. Prarrerea vnicatem forma-

pice in guadriparcitum

mundum angelicum

12,3456789
v^
.:

^'"jrrZZrZIirl"r~ZZl!Z3"~^
".

10 lem in ijnu Djuinicatis latentem per apicem indicatam , cuicunq;rerumordjniad;unxeris,femper 10 conftitues,rerumomniunu

-o

,0

^,0
tripartita angelici

"

10

cypum,&exemplar. Sienim

complemenm ; Diuina? perfeotipnis ad?
r

mundi triade

adjunxerisj

i

confticues,numeru
;

omnia

fi ad in quibus vniduplicaca refidec,8 junxeris,habebis Angelica?,per vnitacem formalem in mundum inferiorem infiuxum) videlicet in mundum feniibileoi, per 8

exhauriente,typum Dminitatisomnia compledente
tas

cubicumnumerumapceiniinuatum. Siicerum jjideft, Triadem iliatrL, totiusperfedionisexemplar, 7 perfedionis mundanac fymbolo adjeceris habebisiterum 10. Sideniqj quacernarium,iiuetetra6lynillamcancopere
aPythagoracelebratam 6 fiuefenarionumero operationum mundanaru fymbolo adjeceris, dcnuoreiultabunt 10 ; iideniqij duplaueris id eft duosquinariosiimul)unxeris,idcm denarius numerus emanabic; vides igicurquomodocrdines mundanarum conftirutionum iibi inuicem adjun(ai,remperproducant 10, ideft, vnitas formalis in iingulis claiiibus implicata, rcliquisnumeriscreatarum rerum iymbolis adiuncia, femper

lO.confticuatj tocius vniueiiitatiscumauthore iuo aptumhiero2lyphicui

jundadantitcrum triademjhiecadtriadem jundla gcnerat i ad tccradem,& hsc rurfus tetradi jun6la,pentadcm i & fic/ingulis numePrxterea
risordine naturahconcinuatis
illa

adjund:a,generachexadem,hi;ptadeiTu

ocladem)enneadem,dccadem,omniumcomplenientmn, vlcra quam nul»
Jusaliusjniii replicatus numerusdatur. Hanc jtaque philoibphiam myfti* camfubnumcrisopportuneinobcljfcorunifigura exhibiierunc vcceres.
,

Verumcumexinftimcohanc philoibphiam
dipo^hic fuiiores

^^

arithmetica cracSemusinlDe^ noluimus. Quibus quide riteexplicatis,jamcercm ita4

jusoperis Iibrum aggrediamurjex quolucuIenterappairebKGri;corumv.Vc&.>

teres,hujuimodimyihcas^gyptiorum rationesffmulatos,

m archjtc€hirA>
v>ii-Yju;^^

Deorum,ccrterirq;fabuloiis nariationibu5,ad diuinitatisarcana, rerunia;^ nacuram indicandamjfingulari il:udi05& fub y fticis iymbolorum.mr

m

uolvcris aprofanoruminEtllcauremociSjexhibmflc.

OEE.

LiBER

.

DE MYSTAGOGIA

OBELISCI PAMPHILII

LIBER
Qlv
pturis ratio, fcd

IIL•
ItJl DJr.

MYSTAGOGIA AEGYPTIACA
NonAcgypciacarduntaxatdodrinxinfacrisScul•

Gr^canic^

iapientia:

ad

normam Aegy ptiac^ «£«««5 inftitutXy

methodus traditur demonftraturque

R AE
D TT l
efi,

F
,

I

O.
libro iaSiL•
,

Aegyptiacijttndamentii in prdcedenti

hec

ongine,fahricay ordine
:

ac hieroglyphic^ doSirin^ fymbola

KP^'Q\mdemonnra$(i

nthil porro reffare njtdebaturf

niffvt

Sacramemorumlatentiumpenetralfa altimfuheuntes qutd tanprie

dem per tantum fymholorum apparatum tntenderiut: (juidprcm woluerint aperiremui ^uod nos tn hoc tertio
,
.

tibro

DEO dante pr^flnuroi confdtmui

duntaxat infaerii difcipUms ohferuatam romonem, fed

'

;

tn ejuo

non Aegyptiack

Qr^ecorum

doBnna

myfit•

c*,qu£ Aegyptiaed

parallela

loic

methodumdK&i0citdcmonflrahimtis,n;triufefue fi^
:

fientidijahuUrmn inuolucris n>arte oocultau, interprdtatwms fpecir.itua daturt
^mbm,ntfaUor,yeKignoLeElorifatis (uperque patebit

^x

ioier')gLyphtcani Japtenuamytum

Aepptiorum,tum Cjracorum Aegyptiar^ parallelam doSirinam,ad

ijuainor potffsmu

facultatftm primipaUii, ThedogUinquaf Aiagid, Phyfc<e, ac Politicx myfieria rejpe•

i^
xijfe; tftta

G

C
quandam in quatuor

.

" tdem
Its ,

^uUemperapproprtata (ymhoU

eo ingenio conficta

(ymholutnper analogiam

mundoru'/i> Archetypi^ Aflra-

^
.

iS^
qjt

CAP.I.

'vnum

Elementarisy PeUiciftii Juherdinatorum dtfpofitione clarefcentem, dictts quatuor
Patebtt auoQue ex hoc

facultatihus fubdtcta analogia confderatis,pulchre applicuerint

IthrOfGrtecos nulLono temporein facrorL• Ae^yptidcoru affectatione,veluti fimtas

auap

dam egifjis

; 'T?t

proinde

,

huiufnodi '•ueiiigtjs flricie

inftfientes

,

alueumaue jecuttt ad
rem ipjam cum hom

primam,ex (jua omnia ad
peruenturos fperemus ,

deriuarunt,fontis fcaturiginem, fagacitate duceJactle nos
ohmifsti '^jeriofum amhafil>u(y

ZJerum

DEO aufpicemur

,

C

V

L
casterifquc ^gyptiorii

De Myfiicafahularuminterfretatione,

ACERDOTIBVS

Philoiophis

,

HierogrammaciftisjCum acrieiTentac fubtiliingenio, ac profunda quadam mentisconcemplatione , indilquirende vcritatis/ludio continuo occuparencur,ea quas a vero remotiilima pailim de Oiiridc> liidejaliorumque NuminunLi varia meramorphofi narrarencurjtanquam vera perluadere,difficile omnino crac Nana ciim redsfationis dioiamine) ac naturs lumine fultijprae.

Q.uid Aegyp.

tcrvnumaliquodfummumjscernumjinfinitum ac incommutabileNu- rcamiiiam •inen,a quo quicquid eil, vcluti ab idealifonteprofluxiireC5aliud no cogno- SVtcnde
icerent

nec cognofci poiTefcirenc} cumpraecerea admirabilem illam in rebusomnibuscluceicentemnatura: maieftacem,ordinatiflimum illum ca;,

""^•

lorum concencumjvimque eorum
pra^terea eIeincncorurn,acin

in inferiorem

mundum difFufani) nexu

optimam,con- Quomodoex lenium etiamlacencium in rebusproprietacum diiTenfumqueintuercntur) ordmererum canec aie ipiisjnccaliafatali quadam neceilicaceexiftere ,fed ab vno illo incogaitio. Numine Numinum inefFabiliiic intenta&ordinata,& eiie,&conferuari) ^'u^inispet

omnibus

inixtiset/>cpayia>,illam

leriofibiperfuadebanc. Quarealtioribusintenrjcontemplacionibus, fabu-"-°-''
lasillas,atquehiftorias

'•

Deorum jvelcGnfiiftasj vel

occafione narracionunu

falfarum perperam inrelledas, quas rudis,& ad quiduiscredendum procliuispopulusfimpliciter intelligebar,illivelutiresrebusdiiFormesj ac incon-

gruaS)allegoric^quadam,aciymbolicainterpretandi mechodojexcogicaad idcenisquiburdamiymbolisIiferifqaejarcanaquadamiimilicudine-> rebus iignificandis conformibus tiim ad mores j tum ad naCLiriE myiiicas iignificaciones^ac deniqueadipfumrerum omnium archetypon transfeti5
-,

rentes, vc
plis,

imperitam plcbem ea cclarenc pyramidibus) obcliicis, cippis, cemarnionbu£,ad excirandam de ie poilcrorum admiradonemjincide\
.

runt

Innuic

diiiia

Pala^phatus libro
\

,^

ruv

/uW l7Teic7y,feif deuon credcndis
/i

Paiarphatus

jahulofis narratmuht^s

fcriptor antiquiifi mus

lutranonib.

a

Hoiiiim

CAPJ.

1

6

LIBER

1 1

1

DE MYSTAGOGI

funt,

maxtme, qt*i ah omni fapientia ehtditione alieni altj (ommhus tllis , (jU£ rL/nijue dtcuntur , perjuafi fdem adhihere confuetterunt ^utdam ruero natura duce prudenttores curtofi(^ue magis,(^itt rebus negotijfijue plu^

Hominum inquit

^

rtmis <verfati, omnia
roet» res i• dco ampiiafteros in ad-

illa, ejux

traduntur fertf T>tpenttus credant, adduct nequeum ,

^'^* autcm omnta quttcunc^ue dtBaiamfuermtjferi quocjue
:

'/identur

.

T\ie(]ueenim

niiratioiiem

riperent.

no^g^ duntaxat futfje cxifltmandum efi nullus alto^utn fernto fuper his exifieret . demum fermo ijs fuperinductus primi4M,ref(jue fuerunt,ac VeruwtarKen ex •; ^ r L r autem facta r€uerajuerant,PoeCie,nugAtorejcfueplert«iuetn tnctedtbtlid magiSyau que admirabdiHS (juodpiam conHerterunt» ^tiiia legentes hontinesin maximamrOr

^

,

;

perent admirationem

.

Ego''vero talia miniweepepoffe, tjualia dicuntur, agnefco

HaclcnusPalasphatusjCui certe aftipulantur, quotquoc de natura
Ki ocStau. rorum hiftonotc^t"'
^

Deorum

vnquam fcripferunt

.

Ita

quidem

Lapitharum)reil:e ck: Pal^phato, qui pri-

miomnium equos'arcenderunc,inequis comparentium fpedlaculuinjHippocentaurorumfabuls dedicoccaiionem Pariratione Minois fcriba, cuexiliumamadati, ius amore Pafiphae capca,&Tauri ob ftuprum illatum
.

m

furor^ infania, &: in obuios quofuis crudelirasoriginem paffim pra:buicfaMinotsiiri hi

buliE dc

propf^js canibus ^MilomtL•
buiaquidf

Minocauro labyrinihoinclufo. Porro quid aliud per Actaconelii a deuoratumantiqui infinuare.voluereyniii Ad:a?oniscanu

venationifqueftudio
elisentis.facultacum

nimium iiKenci,curam<5uereidomefticae'pcnicus neomnium, ac vuaedenique defcclus? Ica nil aliudHererax, a
niii

horfus.

tpendum hortus pomorum aureorum
cantur,

dracone curtoditus, qua^
oues (qua^f*»2JGr^ce<Ji-

Hercules draeone interfedo abftuliiTefercur,
com's'i"cN* feaor.

quonomine &poma
Milcii),

Grascc dicuntur)

Heiperidum filiarum He-

cuiuidam

quieque ob bonicacem aurce dicebantur)& a paftore

quodam,Draconenomine

jcuftodiebancur;nihil, inquam , aliud Mt/flr^as qua oues aurcas ab Hercule? vna cum Dracone Paftore abduclo,iignificat.
«cA»*-rrV«»a «>iu

Vndeiermohominum poftmodum exorcus //|*«{

fabu-

fabuie-..

lam peperic de malis aureis ab Hercule fublatis,dracone incerietflo. Qaid aliud Prometheusplafmatorhominu primus nobis indicac j niiiquodhic pnmiusfuit,qui hominesper legesfarKiie pieque condiras ,adpolincain viuendi rationem barbaros & brutales homines formauic Non iecus dereliquis fabulofisnarrationibusjvride SphyngeDimorphaj de Ganimedjsequishominesdeuorantibusjde Diedalo^c Icaroj de Aeolo,de Da?dali ftatuis , de Gerione tricorporej de Orpheo, Pandora, CerberojMediEa,a)ijfquc innumerisfigmcntisaPoedstraditJsientiendumeft. Omnesiiquidem huiufmodi fabulasoriginefuam 5velaprouerbi;s hominum male intelleclis, vel a nominibus rebus conformibus, vel a nominum geftorumque arquiuocatione, vcla diuerilsdeniquerebus fpccie differentibus in vnam con.

flaii£traxifle)tradutcitatusPal$pbacus,a Fiilgcntiusinmyrrhologicisquos

conluio.

CA-

iE

G

C

.

187

CAP.li.

C
Vlnutcs reruin

V

11.

DeOeorum myfiicafignificattone
apparcntium Deos icuGcniosappellatoSjteiiatur S.AuEufcbius, alijque, quos in lequendbus adduccmus. Vcccrcs enim vim ca?li,Elemcncorum eilentias) aftroruin potcntcsopcrationes, latencem denique conlenfuin rerum intuetcs,totiHn mundum animal quoddam ingens innumerisgenijs,quos iingulis rebus vniuerfi aflignabanc, ftipatum credcbant > de quibns M. Cicero multa ex Stoicorum fentcntia in z. dc natura Deorum intercateras aucem jwAt/(itia< rationes ea repoiita eft ratioj quac phyfica eft appellata ex qua plurima Deorum multitudoprofluxic,qui ipeciehumanS indudi fabulas Poetis)fi nonHiftoricisjfuppeditauerunc, & hominum vitam omnifuperftitiouis genere referierunt ; qua? vetus quidcm opinio non Graeciam modo fcd &noilrosj& tocumdenique orbem oppJcuit. ScribicDionyiiusHalicarnaC
guft: de Giuicare Deij Ladantius Firmianus
,
;

vinutes rcro

''."f"
'""t•

jJJ,'t•

c.v.i^

lac.

,

vnde

muitil

^^'^° ^*^"'"'

,

nitnyf.HnHc

lib.r.

Antiq.

Romanos

Vecercs fabuloia

illa

Poerarum figmenraj tanquam
,

oinnis fuperftidonisieminaria prohibui/Te , vtpoie

quibus Dij inter

ie

pu-

gnantes, diflidentefque,

& adulteria homicidi

js

miicentes ea facerc fingun-

tur,quicnequidcm deViris probis,taceodeDijs ipiisjdicipoilinc.DiiSlaconfirmat Eufebius his verbis: Z^tdetu ne igitur 'vt
iKtteTJttSirattoJit tracta

rejaue turhulentos
Atatts,

antictuos

aitfwulachra Deorum
ijut adijUer>t

,
,
:

ad co?9;Mentitiosueos

r (juares genuitjalfa4 optntones
.

fuperflitionespene aniles

"

phyftcts rebns hene

^tiltter
,

erro,

forrm:
:

Deorum
eiucc

nohis

(0/
,

ornatm mttfunt

,

&:c. qua? fubiungit

^um

ttiam Varro

inftgnia, orKatuJ<^ue pnxifej

cum

ocuUs
eitts
,

td
„„"
Hebrori 70
'-nios indu-

nimadtieru(Jeht
eB,genios<-:.'eros

doElruutm^fleria,
.

^niwam mundi,

a~ partes

animorvtdere pofjent

Hebrasi fanehoicc Genios poft >igy-

ptios pro coEteris gentibus,rebus creacisattribuifle videnrur;
jjeriori

Nam vti in fu-

Syntagmateoftenfum eft,exiftimabanc ijtotum mundumplenum Geni/sieutormisquibuidam.Intercceccros aucem 70.numerabant,quorii lofephBencarnitolin Cabalica arce celebris magiflerjin i4.Exod.hiice

cunt

R

verbis

meminit
:

hoc eft St reitcli• (««i omnes ^^cnies, t raattti iu wanus jc, Pr(efidur?i feu Ccntoru j iii//w,Daimones,vtroquemodo Legunc quidamhic pro "'" uhartm bcnciqualesautemhi fint, quae eorum officia,& viidcnominacocraxerinr, diccmus DEO voIcnteinrertiaparteOedipi, vbihanc cabulam iuiiuspertradlauimus Alij pracdidis conientientes ,ailerunt nullam herbam in ccrra

^

D'y3^

73 ^^

^ j^f/ ^-n "
^""'''^•

'^

.

eire,quaEnonftcllamaliquam5aiitDa?monem

Rambam in

Moreh Nebuchim l^ y^t^
:

\1 ^W
fibi

praiiidencem habcac,ita

^D ^^ pK
dicat

^;;^'" hUreh Nel/u-

'"-

hirba, aut^lantci injtrnis, lui

}: jit iitllt^

in frn.an7er}tc,cfui ff.lnatearn

a

cnjce.

CAP.il
r/.-r Leuii»

88
crefcc. Elias
y-j
ijjj^^

LIBER I1L.de MYSTAGO.GIA
Leuita in Thisbi fimiliareferens,

inT^>/b>.

whiinh V;n '^^^
'

ci?nnV

-'

ait

;

nc:?y

aOuV
Vjcy"

f-i^ip

^'^
'~^"
qurd
r

. bonoru

vVi:i

Minidri

&o

pl^fjgf^j <-vocanr fjpter.tes rioftrfiduodectmmwifiroSfqni^nt tnfirmamento.eo

BiaIortiin_.

cau^.

•.' auifquf pr.tpt
.

'

1,'ni

menfi, (df T>ncantur projpertta^, leu ^enius bonus (0•

/"

'

r

''

caufas a^^ quodhi duodecjm miniftri bonorum poinium Arabcs quoqueeoJcgo deucniiieruper/litioqis) vcintcr cceterA-• ftriian; fua priecepcaj illyd quoque de ailrisnontemere alpicendis pofuerjnc:
,

^^
t

w

malus

:

»
Qiiid

Caue intueri/pk^idorem afirorum: p:p^i>)\ ^^*^ij >M^ 0^ j>l^ Exiftimabant enim Arabesa/tra DEOS, qu3f obiumfnfmr/eueren.tiam

?

xiusintuerinefas pucabant, vel vtalijeicplicant,quianiaJagnofum

Gcnio
tir

rum, quos in
jjiebant.

aftris certjs rcildcre

cfedebant, np^iias influ^nus^ incurrer?

R.Aben Ezra Exod.ii. cum

rejiqua Cabaliilarum tijrba eiuidc

Teku•

noxioequpfdagpnios iingulisanni quadracibusjqi^xw aicenira,quod per fingulasquartas/cii a^^aVsit-i^YZ^^ti ThektipM) niaipn
fuperftitionis putati

b!L^T"&rJe Tfkl*ph.->s Solilpej5;iali6deputetu.rgenius&:dife(aQrj& inilJo

mornento,qug

SrScn*
tibus.

Soljpie priorenii:iQjtnpleuicTekupham5&feqiientem inchoac^priuiquanu sfnusdiretfloralferi locumceirerrtjD''!^^ Teu genij maligni.ornncm poffinc
in

aqua,aere,ier|-a»ignee^erceretyranniden[jinonlecus,quamcumimpe-

racorquirpiam }iaprJ(ur,minoresDominiinterim in hoftcs fuosgralTancur, donec alius infticuitgr Rex , qui cos a iaa prslamptione poUic coercero . Vnde aiunrj quod fi quis in illo momcnro, vel tantillum biberec aquaf, hy"

"
iS,'f'
"'

Di; ii;xta Eie

grauem infirmitate euadcre non poiTer. Hinc eft,quod ruperftitiosecuil:odiunc,&: nmn-iVa id Thekupharuminitiatam iliarum 4 diligenter inicribunr: verba Abcnezrae alibi cicabulis idj Calcndariorum videntuF, qui DEOS iuxta elementorum numerumjj fecuti tabinius Hos
dropifin, vel aliam
.

TerreilreSjAqueos, Aerios, Igneosconftituerunr.
Ciuitate

DEI refcrc

tria

Deorura gencra

,

vnum
.

Auguilnius in 4. dc-» a Poeds, a Pniloiophis alS.

terum,tenium a principibusCiuicacis. Primumgenus nugatorium fuiile fcribit quod mulfa de Dijs fingerentur indigna His commode afFerre poi:

f^y^r,^

lumuseam
i

Theologiaediuifioneni)
,

^f9iK6»,iv(n)wv,i($t) -TmM-nic?

fcilicet

:

quam M.Varro in lib.anciquit.fecic Primum erat mendaciffiniuir, & turpiifi.
totius vnluerjfi
;

jnum Secundum a popuUs remotum5in quatum nimirum
naturam fubobfcurofabularum velamentoindjgirabanc

Ternum

ciuilc

&

populare ab anriquis infticucum.Porro Echnici

cum

coniiderarent admi-

randumillud microcofmiopusj&partium iingulammconrenfum muruu, vnumquodque a DEOfuogubernaricredebac jquemadmodumbene obpuci^jesFui
DiTpr^iiic: partibushiris.

ierpat Placiades)FuIgentius:

^^^ brachia;pcdu5Neptunumilumbos
njtalia
j

Hinclouemcapuc; Mineruam oculos; luno. reneiquc Martem; Venerem gciibi

Mcrcurium dcnique pcdcs
:

vendicareexiftimabant
.

.

Ita iiu

(pyaio;i>KAi*'c'4iJeniocr]fusnotat

VndeHomerus

Nam

^
Nam &
mini
tribuiiTe;

G

C

.
:

CAP.

II.

fabula ait Deos fingula fua hoquin &SeruiusinBucoJicis Virgil, eriam iI!adobieruac,ideo aPoefadidum; Cynthiusauremvellit, quia auris memoriaeconiecratafit,

Tybenanus Poeta inPromerci

quod&Pliniusicnbic: quamaufjspartcm atreftanccs, dum inius vocabar, reoattingererolebanc Conrecraca dc fronsGenio Hinc veneran.

DEVM

Frons confccraca

tesfrontemtangerej&ad frootemmanuindita Numina adireiolebanc. DexcraFideijdjgiti Mineruxy genua mirericordiar, vnde ha^crogancestangebant) hinc ctiam fupplicantes ad ea procumbere, & ampJeAi mons fuic,
coniecrata fuerunc j

.
.

qux omnia cum jjs aliris

,

quic Aftrologi

humani ccr-

porismerabrisaffinguntjconrentiunt, dequibusM.Manilius 'JSl^amqHe Anes (^apiti, Taurus cerutcihus hxret

&

Firmicus.
bi.MnniliH! iirmicui

juhGemims
Lihi
colit

anfentur,^cBoraCcincrOt

Tf fcapuU ^em^e i-vocant, teque ilta Vtracy
clurjesy(^ Scorpius mgttine gaudit

£t femur ArttCenens,g€nt4a(^' Qapricornus amauity
Cruraque defendtt /uuenis,
Tfefltgia Pifces

Porro
tia,

addam

& hoc animi gra-

Higjnius,

quod ab Higynio de hominis
Eabuli-.

formarionc fchbirur in libro fabu-

larum cap.i zo. Cura,inquir,cunij cjuendam fluuium traniirec, vidit
crecofum lutuni) fuilulic cogitabuda, &cgpic fingere hominemidum deliberaclecum , ^^uidnam feciiTec,
interuenit Iuppicer,ro2ac

Cura

finxit

homineirL... luppiter Ipiri tjm Jedit.

••

eumCura
facile a

vteidaretfpiricum

,

quod

loueimperrauic, cuicu velletCura fuu nomen iraponerejuppicer prohibuit)
eiTc

iuumquc

norrjcn

ci

dandii

IuppKerdirceptarent,rurrcxit&:telIus5
dixit,

nomine Cura 3c fuumq; nomeneiimponi debercj
dixic;duin de
,

quandoquidem corpus

iuumpra:buiiTet
iudicaiTe.

SumpieruntSaturnum lu-

dicemjquibusSacurnuskcusvidetur
diu vixeriteum poiTidebirjfed

Tu

Iuppiter>quonia vitam
eft,

& rpiritum dedifli,corpus recipito: Cura quoniam eum prima finxic,quam
quoniam de nomineeius concroueriia
.

homo

vocetur, quoniara ex

humo viderurfadus Hsc Hiey nius, quz om-

niaelcganriifimeformanonihominisin z.Genefeoscap.expreira/ubiymbolico quodam verborum contcxtu rccirata,congruunc.Quid enimaliud perciiramjnifi Diuinum illudaba;ternode hominein temporefornKTndo confilium.hisverbis prodicum: 1J'mr:i3 iJ^r^V^:: DlN* nL^7J
hoc
eft

Faaa-rMS

(^oifiinem

ad ifr.JCt?:em

noflra»

,

Genef.i»

[imilvudinot: rjofiram;

quid

hliiufmodi fj

aliudluppiter.n.iicalefbsillc Pfometeus,Pacer, inquam,aecernus,

Verbo

bu!r orininc
C .iacrislitcris

virru-

pttunt.

& inimicitia acque ignem principia pofuiiTe vniuerfi.vc non imme Panegyriibcanatjquaii deabfconditaDeinaturaquerulus.quibusoiriniaconftare cenluit> DiuinasciTe voluitj arque ex codem diueriliiims illic philofophoram de-> smlhL•. 1 prodidit.na 'n njiuentem mncjitataircnallegoricisruisfigmentis vclauerunc.congruunt. quas parccs . &: nlirborunn.non oculis videri5&: vocariHeroasj& Laruas&Genios feu virrutesreruni. .redeasaiiiino. 7ijinquic. C?lum quoq.vcntorumque cacumina aereaseiTc animas.^.a arcc d<fpicias.quo maxime indigeretjcolerec. Sic fragilis &: laboriofa morcalitas in-f partcsifla digcirit infirmitatisfuainiemorj vcportionibusvelutiquibuidam vnurquifCjUe id.^.id eft.&: teri"a. iiiftcllis ribusjfeptimumSolemjoQauum Lurtamconftituir.^ rtru?/i la:or. de-> qui- . vt fabulisquamlacrx hiilorja? tiocUs vidcrcntur iimilioresj aut certercbusnaturalibusappbcaLierunt. Ex quibusombus)& gencilium fabulas ohgincm cx facrie Hiftoris conrexcu nibus patec)inulras traxiiTe. ipo virtutis LIBER fuaiconceptum III. jiltmton Crc toniMui. DE MYSTAGOGIA nif illud opus periiciens. .VarroTerenciusDcum ait feaibitrari animam cfle mundijipfuirque mundum Deu eifej moxiubiungit.bifariam.. vcl non intellexerunE) vel fi intellexe* juit rnu^ homo tn ani.? . HincEmpedoclesiAgrigencinus54nacuras. Icaque nomina alia alijsge- tibuS)& Nu mina in cifdem innumera reperimus rito Aponrorhe »a y^. iyiquam ora-r us.quaspoftlaprumincurric. Scc.mundum diuidiinpartesduas.Speuiippus ex Platonis fQfore nacus vim tiaturalem reum eiTe ftacuic Alcrnson Crotoniates Soli .nclum.auit Dommus Deuf ^iracultiK-i hornifjem puluerem de lert \ . jjm^j jafurriiTioaurem circuifucali vfquc ad IrJaseIeal•lra aciltUas. .gt»unus.&: litem)& concordiam Hinc aliqui.anin'io 1 I I praftereaDiuir:Jtatem dedit. Colligituritaque ex hucufque tradicis) innumeras rerum in hoc vniuerfo comprehenlas formas5virtuteiqucoccultasiirpercepcibjles. aud hoc opus toiuw f^ alttore natttr. DtVM M/w te tpff dtcere nomina fuht .cu}us tot f ? adeo quide.XeriOcrates Chaivagis5vnuni quiex oninibusiide- cWifSw cedoriiubDEOSodo speufpfus. circulum Lunsjarthereasani- carquecalelksDeosnon modoincelligi elie/ede- tiam videri Inicr Luna£ vero gyruin. quijvcaic . quot genttum Unguas ejp ^'oluiflt ijuem 'ijelis^fctre non pof^urf^ ns fiue / te cju^dam ''visymenf^ dfutna f/?.iuxta iequentia verba_»: ' Et foryr. &ariimabu5.Empedoclem lirem. : ait£ tota infufa tnundo te f 'viporis t?r. Simplicius vtraquecoinmifcuic) hoccit.ii..eo quod DEOS nihilaliudniiiTiacurabum rerum vircures£Eilimarent. dorusj& ProtagorasAbderica Acheoruin nomcn meruere. Agr.veluti Theo. 1^7 tn(ufHaut' tn jacirm etua Reliqua Epimethij laboricurishominis. quas ob fablimicacem eius. rerum principijs opiniones Origenes ait. omnia mun. r ^ Lunajj&reliquisfideribus.innumc- rorLim quoqueDcorumiDearuinqueconficlarum origincm prarbuiiTc. in azthcrea 6c aerea Terram veio in aquam & huanimai um eflc plcras in asthere 5caere immorcaieMGemis muiD.CAP.quaiuorelcment3.pulju omntbus ipfe rnifccaris elementis: perie mciicaris : fiue aliijua te fupra omne coelum ' exinnfecus acciden- €$ eii. 11•• Ciceroj nonicniit iemortabbus rebusjmmortalitarem dare M.

V .. neisquoque veilimencisnonamiciebantur. Nam quicunque mortalium. quibus iam in particulari initium ab >£gyptiorum Dijs coa£diafaciefflus.7ia°eiP'^ c4tacevi£lus&ciborumquorundamab. vtnelalem quidem. la. .ii- inortali rellure nacojnulliique bcftiolis crcandis obnoxio j gaadeadum. Huius quidem inquiiicioni i£gyptios prsccEtcris morralibus impeniius incubuiiTc) Plato tradic m lib.. quod non prasfencia ied futuraj &: pr^teVcteresom.e6q•• •< api^rtcnto-'' &^s^ii"j'^.. cccterarumque volupta^ cutiijpociiiimum Vcnerescohibicionecelebranc .t>Lio ApolJoniLim Lgis"aiAppolloniuin. abftinebanc... quafi fcientiamjeiufquehortem Typho.^..atque ex eo. co quod obeiior.racisfuperque demonii:ranc labores in eaac<jiikiircndaantiquorumairumpti.at.. iterque ^^{^(i/^Zyffios Sacsrdotes nihilnon niyficum fmfie. iedlineis indud veiiiiixjcntisf rafiique capitibiis iacra peragebant ifiaca) t|iiibus infinuabinc ab omni impuro. ignorantiam myftice appellamnt. C -... quibus omnibus purJLtas mencisj &acumeningeni.' illius & SacrariumISy£VM. . vellera. Alludireciam adhoc iStum larchaslndcruni Rcgi5t^phiioibp. alij a Proineiheo nata dixcruntj quorunri aJtcrum lapiencja & prouidentia alcerum Grammaticie &:Muiicieinuenrioillu. qu.i. immorcaiitatcm.capilIi)Vngues. de Rep nam cum fummi : • Numiiiis felicitatem rcmm omniumoptimarum)!&: pulchcrrimarum cognitione conftare ii• I I ^ ^^. deRepub. adhiberentj ob eandem cauiamNiii lympha.latiusenimpucabac eius diuiniras Jcui&' expcdico corporeanimumincludj) quominus oppn- ^^ «oj oi> matur : nam ? vcredeicnfitGaleiuiSjanimusadipe.i faciaccorpora.teftanturicineraterra. bibendLimqueappecentioresredderet.ni.. wcainteUigit. ciborutn lecrimenta abiti- nendum : iololinofloremsthcreulplendoniimillimumprofcrenci.quai vcl incentofipiencisllidioobelle p^ilent. Vnd.. "^"^^''illi nibus awti- addiuinicacemanhelant) illosmaximerapicndtej&vericatis amoreraptos.icientiai caufa exqairebatur.idell:.» so.l:rauir. LOHgifllmameire viam ad Sapientiam • omni difficuIcatmrL.>EGYPTIACA. ^'j''j^ ^'^i"'- cafticatetnjremmqifacrarum culcum ad eam facilius adipifcendam amplexari videmus. & (anguineiufiocacus egregmm diThyan^um alljDiflum la-- corleftealiquid prividere non portll:.rcienria:diueriuriumappelIarunc: &:ipiam ideo alij a Mcrcurio..sapiemia":'" nem. vc funt pelles.. nunquam vrebantar. & Tkcologia de ijs CAP.' qiia -Quinaboirinibusijs. 7 L cnbuerent. Id quodGrceciomniumcommodiiiime (igniiicarunt.exi.eo quodad manducandum. ira. III.ure primis cxirtimarent.1:inencia. id cit. Cuius De^ facrajideo par.^'•!: t.marique plena periculis fufcepta i tcftancurdemum omnium eorumj qus quouis modo fiipientiae ab^ius inquiiitione retardare poiTentj/ludiora declinatio. genciieplenjinmum. abibnebant. .. *.um^gyptiorum Deam ISIM.aDomnibusjqu2 aliquo modocamimpedire poiTenc.

. ^'i)KV[<. non mulcum ab hieroglyphicis difciplinis Quicquid igicurporcencorum coluic ^gyptus: quicquid fabularumde Djjs iuis.qui & omnium maxi• . 3 fruftandi alleiiii defideriojSolon Aegypttim_. Eudoxus quidcm Conoph^um Memphiten audiiTe dicicur: Solon Sonchif^" Saiteti Pythagoras Heiiopolitem. yyaw tiriy dtuinandt fcuntta adcpium Praeterea iibi u€gypfi) ca^remonias mulcas obferuant.velfi-' difcrepanre philofophia dem habuiiTe•. effci DE MYSTAGOGIA K'm^miQv sS<mv • cam tantum /ta gi avvi^f. dum lent.quodnecDijs (juidem qui olim cum Dijs dimicarunc. clementi milcellanei . percrebuiiTet. ip2 LiBER alloquebatur. ac iniipiente pcrfuaiione (vci plebsfacie- bac)indu6los.a-^. Apiicibus quoque plenque.cum .te oryinetn /« corde tuo aeris q^tras.2.m. Reges exinftitutofacrarum licerarum mediocriferadmo. vt ArheniEus tradir. vt Zenophon teftacur adde eas illiberali iuoodore a Sacris cohibitas. caufas habere j vtl hiftcj u . Gra^corum rapienriflimieius .» quam <uni croconun- Typhonis iymbolohabencjdetcftabantur . Im ^h^ofo Phorunv^ dita illa. ^^^ III. ncquc hec ratione carere. maxime ab animoiapiente fg j certas alienumelTe. ac friftis. Horo alijlquc^ tradidic. delitijique. ignorarejquanta foret in malil pieriqHe Fhi lofophi ex Crsc:a im_. tium mitcere debefe Tradidit Diodoruscolumnama Technate Vuechowed(w!I' rei patre Thebis in remplo poficam exccrationes habentem contra Menide Regem. . dilo animam pro fale.eo quod appe^ titum Venereum cxcirenc. jT-«*fi«.qui primus omnium -^gyptios ab inopi & frugali vk^u ad pecuDWcrvi Heficdus. eoquod Sacerdoti) dignitate iniciati cfc &: ( Quin Apiicibus ibamebant. iignificaiic. 2^» eijuidem mtror yipoUor. o. his verbis .-i\iu - cuhiQ^g c* >. fanguincm putarenc ' Ti!S)lepram.Oiiride)Ifide. Sues quoquecum obfalaciamj tum imraundiciem car1 i eo Pr^iertim vinum. quod vinum eoruriL» ) canquam gratunL» ofFerebant. Pythagoras . atqiie eadem de cauia allium gu^:atlbus introitus in magns matris cemplum incerdid:us videtur.&guls irricamencis Sapieiuiae ftudiofum coiumna e. bibebantjauchoreHecacxo. qui ad melius philoiophandum omnibus ciborum condimentis lprecis. & lachrymas prouocenr.!. auerfabatur. n^^^pprobaiTe fenur hominum eorum philolophandi . subfabuiaru ^^"o*^a'^ un•. " * videucet) Thales) Plato Eudoxus . ua&afphodelo vtilicas. quibus philofophari laudi da- cebanr. vel natura iniroduotas j tam . ijsSacerdocesfapicntiflimoS)nequaquamcxiftimandumeft.folo viiaicabancnafturcio HoruiTi iraquc admirandum Uudiumjcum iiiGracia-» .ac omnrs impuritatis fencinainotisvibftinebantjCoepasquoq.veluti triftitiiE& malorum fymtjj^jjs&Nilijmarjfque nigri. J*«T»fl«r.iimulachra veluii Numinaqu^damadorarie^hocenimquam. Typhone . vnderedlreHeiiodusftuitus homines.i. quia porcis datamrebantur. & Lycurgus in yEgypcumj priceptores qiifnfm''fue adconfuetudinem cum Sacerdocibus conrrahendam felecontulerunc.tcftatirunt &hoc Perlaru Magi. quibus oinnibus innue- runtvoracitafi. I5ues iboriJi• nantur. Deniqueobfympathiam quandam. aut ftolida quadam. nemo non nouic . Scd magnaijs fymbolis iftis myfteria) vt in requcntibus dicemus. it.ploramqueprogenerantis. racionem > cefte ab- quam de rebus tradidit. niarum vfum deduxit. .CAP. quos fcilicet traniueribsagicnimius voluptacisappecicus.

reivtvarietasiftarcrumin pareac. animos ad altjora leuanreS)hifl.traducebantj vndeTheGlogiamoralJsfeLiEthjca.Cum itaque varij varie de yEgypcijs Dijs loquerentur . Vlcimumdcnique-> genus> idque prscfterisin altiflimo dignicaris gradu coni\icutum. Deorum xas fabulas omnibus diere Sub recundo hominum gencre comprehendebancur i.vtopinionem variecas rebus -cftis. V -TflL• r lis Tercium genusconltituebancij.repraesej I : cabancSacerdoteSjquinatursmorumqucfciennaiamfufficienterinftruiiii. acque hi paulatim relidis fabulis & inconcinnis figmencis. alij ad tiam ad incffabilia njores. nonnuUi e- gvFdorQ cur """ ^"'^ ^" Dei myfterja trahentes interprecarenrur. CAP. ied mores expreCferuncinrtrumento. Aegypaj "°^ "'' Neque folum putanr ex JLoto editum nuper infante. qui animurn ad iapienria.^ G . ^ Ifiditfundata EX .ram vel inierpretantur.ivr . non hominis proprietatem. Ne camen vahecas dida hieroglyphicorum expoiltioni obicem aliquem quouis modo ponac vifum fuichoc locode vario Theologi^ & PhiJoibphi?>€gyptiac?fenru age'. niiiad liccram intelligebancratque ab ijsdeteftabiles illx. vnum colleolaj djftinaoneiadialuculenriusap- C Ofiridu V I V.earumc]ue circumftandjs non vehementer officiac. vtaitPlacoperFicinumreJacus. verumicaSolisonum &:exhuiriidiseIeuanone fa^uiffimum Periarum . .i "^^ enim Mercurium vere tam mulciformibusluculenterconfeinrunc canem exiliimabanc. de quibus fupra acSum eftj pm- non iludium adijciebanc. quadruplici hominum gcnere. mode alij quidcm ad Ikeram. alij & ad nacuram.iperLo Regem Ochumnon folum Pamcidamjfed&ipiius '"'*-'• qucm iibi ac focijs in menfam propofuit Mach&. qus hoipicem abhofte diiudicat. . iedcuilodem &peruigilem animalis nacuram . leu Idiotsjqui illiceraci.. quadruplexy£gypciorum quoquo Primumgenushoininuiii referebantrudes'& iuoriim hiftomin. De ^uadripartiia /4 e^yftiorum^ heoloviafitper hiBoriam.ad ieculisinaudicx iupirfticiones .cceceraique eiscontie- cxorca Theologiaeil:. Mjrum fane fio eft5-/£gyptiorum hiftoriam adeo variam eire&diuerfam.oriam Deorum fublimi quiidam &: anagogU c^interprecandi racione fuboblcurajfedingenioraiymbolorum ad fegen- da myliieriaconiultoexcogitatorumrcpr^fentacione ? ad mundum illunu Archecypum&incelljgibilem dertcdcbanti Vnde myftcriorailIay£gyp[io- Bb rum . eorumque gefta diucrfi- Quando &(!iyi. >'. qui lapientum nooiine nuncupabarur: atque hi commentaDeorum adnaturamparcimjparcjin ad tnores-tes^roAo. Apis occiiiorem .liceralem cummyfticoconuingentes renfujhiftoriam ad^Spretaiu naturasracramentatransferebam vnde Thcoloeiafeu Philofophia Dacura-'''i^"°'^'sy ° ^ ptjsvfitata. quodparricidioaccommodacum asquiparabant. G . Deorumperfpicaciilimo tribuunc.quamapudAu- thoresdeprchendimusi fierienim nequit. ad hoc vique tempus vocant.

alij Pamylenu quandam celcbrant. Nephtemautem &Typhonemconjungunt: Oiirim antequam macerna aluo prodiflenc. convinxit. quem alij Apollinem. Quinta Ncphte. neque annuni) quo pareret jnueniiTc. Nam prima Oiirim genicum? quo naco ajuntj refte Diodoro Siculo vocem auditani) omnium dominum inlucemprodidiiTe•. V Oftrtdii .exquo concubituHoruni) feuAruerin genitunijaic MenethonapudPlurarchum. Secunda djc ajunc genitum Aruerin. in Saturni complexum & mox vna cum Solc congreflam ied quafi prajgnationtj damnatani) necjue pienfcm. Hanc Thebis e louis templo aquatum cgreiTani.quidam Vi^oriam etiam l^abella iiiu4e?^v £5• TeiW ^ imt^/Mmv.fiu natalium --------. Ex quibus dies quinque confecic. fij / C .^''. quam mortem)& Vcfufpicancur. iubinde aucem cum Luna ludentem A/tragaliSjdieicujuiquefeptuageiimam abftulifle. au- dilTc vocem.qua)ubebaturmagniRegisj &Benefad:oris Ofiridis procla•» mare natiuitatem qua: cum Ofiridem educaiTetjin eius poftea memoriam Pammyliorum celebricacem inflituit. eosnunc^gyptij jmici . Mercucjuoque amore captamjcum eo concubuiiTe. . hoc cft. nodisfaciliusexpediacur. tefte Plutarcho. Vulnereadadoexilijirecomminifcuntur. «TOjo^Vij fiue fupcrinducitosvocant^horce & Deorum natales vocant.v. alij feniorem Horum appcllant. Hori. Deorum. TerciaTyphonem. . \•( - . Porro Ofirim toto pcragrato Orbe .mucuo chum. ied e co/la_» cft. ) Gr^eci poftmovirrL» dumvocarunt Dionyiiunijqueiii&obcfficaciiiimani illam periiiadendi . V. - --- — -_- . ? veniiie. Tjphoriis. MYSTAGOGIA . nerem.CAP. de quibus copiofe alibi.neque loco. Ijldis. Rheam furdm . Vc & variailla de Dijsjcorumque gcilis rclatio concilictur. &hieroglyphicoruin enodacio huic magna cx parce nixajdiiTolu. nequetempore. rerumquci vtiliirimarumjinuentionedariflimum (de quibusalias. ac iimul concubuiiTc apIdSa*" proditum eil:. cuius nobis veluti fragtnenta quacdam fupcrfunt profluxit Veriim vcmajoricum foliditatc iniei^ucntibus procedamus quadrupliccmillam^gyptioruni Theologiam hoc loco totidem capitibus perftri' ilam prsmittemus. Quartalfim in Panygris) hoc publicis conucntibus edicam. Alunt ^gyptij. 4 rum fapicntia tis LIBER . eofque 360. fe vero & liiirb amaiTe.

numnlspa"! pcperiire5afque Dijscuflodem additum. cuius illa corpori quadrare videretur.vtMnafeasreferfJauxiiio. ad flumen (. Inrelljgensergo liisfludibusmarinisarcam Byblnm impulfamj acq. dipuerisineilciuipicacirunc. e^i^SS e:iecredicar. qui circa Chemnim accolunc.neminem pr«terniittebat..^5''^/"^*^^ deuedam peros Taniticum in marcdejecere . ibipulcherrimum cctradicisgermenforte obuiam eam amplexam eiTe^si ica . Quamvis alij perhoc nomeiL. . ex <juo Vrbi Copto nomen adhuc manet. magnofque tumultus5quiad hoc vfquecempus Panici vocantur exciuiflenc: liishaEcaudienSjprotinuscapillos totondic.puerumlgicualcbac. puerumjcx qiio rona. Deabieirna eriamcoronarefcitum eil:.. Per jocumitaqucTyphonreccpicdono fe datuTum ei. garriunrquein tcmplisiinediicriminequicquidinmenrcm venit.clam Oiiridiscorpusdimenfus Mnafcas.. &ha?cquidem fad:a memoranc 17.quoriim aliqui rei ^eft» confcij. quareclauaeiOleagjneaattributaj Herculeni Ogmio orram traeum affignainuidiaTy^''°""' - nouarum rerum Typhon moiitus eftjliideaccuradilimeadeiusexcubantemachinatjones. quod oftium nuncetiam-. vim. diiin-. in conuiuiumaTyphoneallatamjomnes in admirationenL» rapuiflecompertumeft. inuirumj&deteftabilcnuncupacur.adcrepidinem dit. innutceminfanclsRegljacccrtur.ceu canes monalibusadhibentur.Xt . Aliqui etiam liis .§o quo fecjuiturmodo. Ex quocempore vim pra:lacrieneorumque diuinationem obferLianc. .quem de Ofiride non percun^iaretur.taque con vi va: pe- riculumhujustacientcs5cumnulliquadraret .pingereioIebant auditorum produfia aurcs . . Oiindeveroperegrinante nihil ditPlucarchus. ornacuque tabrefadam.erancconiuati)accedeI^tequoqueAbnisRegin^ey£chlopum. tandcin & Ofiridem ajunc ingreiTumjquofadloomncsconjuraci accurrentes operculum injeccre-i .liquenci etiam plumbo perfudere. ludunc.quem apud Nephten Ofiris reli- rem incellcxic lub Anubis noiiiinecolipucarunc. quin & pueros criam fuper arca rogabat. liis icaque atque Byblum profeda j neminemquealloquendoinlachrymasreioiuca. Omnes i. Tumomniuminopsjom- Pinicitumui * ' "^/» nia latepererrans. hac mira arte. & lugubrem iiolam induic.confpiantibusTitanibus. "" ^^'''"• Tetraii cujus magnitudinem Rex admiratus id pro fulcro ccdlo CiippoCuk omnia diuino quodam [amx nutu reicilcens. vnde & fabula de Hercule banc.officioricate. In redeuncemj Oilndeni) acrerumgeiiarum gloriaOrbijamconijpicuumjinuidiaftimulacus Typhon. *) meiifis omniumprimi rem geftamreiciuiiTenuj&derepente magnasturbas. Ty^^'^''^'^*» •phonr ad eius magnitudinem arcam conftruxk.quemnatumNephtetradunt.locoraam- Bb ir. clauifque violenterada(il:is. dcdudlumpriuacionem fignificenr. eidem infidias pofuitjcum eo 7^.clicendiqucfacultatem. /^ G C cum 5' catena ex ore eius ad cap. cuiuspuIchritudiue.fapientiaque 2«""«"• fontis refe- pcrfpeda Rcgina Bybh. liisofindcm '"''""'^" quid de arca ia6tum prodidcrunc.. Erillam quidem timore Typhoniscorrepcam janccmaturitaccm puerum ejcciiTe pocius quam querac.&:Oiiris annum jam 8 ReAdenfis gnopodretur} cum vcro Panes & Satyri. cum SolScorpiumpermearet.

Difcerpitur cor- Quod cum liis ( refe^ pui?"* yj0gj^^3 truiiaperpaludes baride. enum&nuncfunicLilum) fcd illa in medium jacientesfmftillacinlcomminuunc.Cum vero Ifisad filium Horuni) qui in Buto alebatur. adfingcni deprehendendofque hoftes cquum magis pricftare. ftacuafquo effigiauicjquasjvt alias quoquerclacuraeft. cum Horo exerceri) & belli muniaobireconfueuiiie. ca:ramque undique ceiradicen^^ auferens. quem Ccrtera de Di•* alij cum Horoconfundunc.tem Hon miniftn occidcruncQuarein r --i luperauiCjquem vinctum • . vc Manechon ait. Nuncquid eaiibi figmenra velincjvideamus. corpori Oiiridis accurr€ns. parcesdifcerptum abjecit. Phadru flamcn indignata. FHnicuIus fruftiiiatim VriA• -r-ri lulta etiam pugnaHorusTyphonem dic. phaiiopho.» aliquado dicicur accefiiiTe Thueris Typhonis pellexjqua ferpens perfc- qucbatur. & coronam detraxit) cuius vice Mercurius ad eam galeam cum e calua- riabubulaattulit. eum vero equum reipondentej OiiniL•. Qaod & in hunc Fi'imen ex• diem. fubjeciiTe. Cocterum ferunc liidem ab obitu Ofiride concu• buiiTcjexeoque gemellosfufcepiire Helicomenon.CAP.. ied hancipfam lerper. & infenoribus membris luxamm Harpocratem. facerdotibus colendas tradidic. CA- .cedum afcendit.quod fub auroram vehementius flucluaretjexficcauit. dos vero. cjUoHorusaliquandointerrogacus. DE MYSTAGOGIA tandem Ifis intcrjDees rcfertur liis. vnguentoq. aipergens Regibm cradidic.Syneiio ad verbum fere deicripfimus. quid pul- cherrimum exiftimaretjreipondiiTediciturjparentes injuriaaffedos vJciici j tum&JlludpeicundatuseiVOiiriSjCfuodnam animal ad bellum defccndentibus conimddiflimum putarec. V. quam equumdixiiTec: fed HoruiiL* Leonem enimauxilioindigencipociorcm . /^• llidi tradi- Horrsfupe- iolutum dimiiic quodHorusiniquoanimofererismatrimanus . admiratujn. in templo Ifidis apud Byblos alTeruatur. "»• Hinc phallophoria yEgyptiorum celebritas originem inuenicjquin & Oiiridemferunt aliquandoabinferis redeuntem. linteo. quodnonleonem potius. cum inuencas partcsac difperfas hinc inde minime repcrircr. ieupapyraceS nauepcrquifiuit quarO nauiganteshujurmodi cymbis. caulam ecia phonis"peu' ^"• . Tum arcam^naui iniponens .minime a crocodilisDe^ memoriam timentibiis lasdi tradunt )ifisitaquehonons viri cupida. tnXjieu papilU digito in oseiusiniertoj miiis geftis fuis in^ Deorum almuni rclata.protecca elieE. ratTypbone injecic. Vitiis honoribus ei affidiis alibi diximus.in 14. coluurcjue.Typhon noauin vcn adonemexiens. cx cera phallum finxir. quod a PhaoSs"/'"" gro & Oxirincho deuoratum dicebant. Ad Horum. Acque hxc func fere capica fabulaj) qua: ex Plutarcho5Diodoro.ponHimum pudcndum . ip5 LIBER III.

'p^^hagZl'. niilcerecur. Accipiter& Deum amorem. 197 CAP. qua Notus finiftram Vnde non inconuenientcr dicunc >£gyptij de Nilo. l^dis..eandem ob caufam menfe non folenc apponere imo homines .n\ ipiam vicalem oftendebanc Piias. .corrumpi eum iimul ac man c6. feros& Typhoiiisfiliosaueriantur. Piicem vero ideo intancumj Jcesod.eHj4hx. Hori.aduertebant5acqucadeodicebatjid quodhumanogencri vtilif- iimum. Innuiciimile quiddam Pychagoras Aegypciorum ritibus apprimeexcultusjcum a piicibus abilinendum ellepraicipit. oderunt vtabijs in odijiitaiTumptus hierogiyphicumj teile Clemencej Alcxandrino. fuoparcerec&vtmacrisfrLiaturconubiOjcri incerticiertc. . Quanta_* vero telluris pars Nilum admictiC) & cum eo admjfcecur .VI.''^"' nemmarejinquodmare fefe exoneransjConfumitur&: aboletur. V . . quodquein nobis diLiinum eil:. puer quidem & Se- nex. "'* 'p^ Mareiypho '"^• quoque Nauticos veluriexmari vitamfuilencances^canquam inhumanos. ^f^^sa^umi lachryma Ji xeaolhome. Accipiter. cum mulca dej antiquis Deorum iiominibusclixifl'ec. tantum fercilicate commendatur AllipulaturhuicMacrob.humana?naturaeapueriria vergentis ad ienium . Piicis.Symbola veroifta iic .antiquus Graecorum fcriptor. .in Saipro veilibulo cempli Palladi dedicati) huiurmodi lymbola incila videri vlrimo hippopocamus. fignificatioms . C OfiridU. vocaceciamPychagoras eam ob cauiam Saturni lachrymam mare PutancenimjXenophonte ceftcj Agy' . Nautas&pu crudeles. TyfhonU ad fhyfiCiu traduBa ARchemachusEuboicus. natalis autem Vulcani iaeris in ignemmutacioiiraapud >£gypciosSerapim nonaliumquam Plutonenuj nec aliam iiidem quam Prolerpinaraeiie Oilrim autem nil aliud eiTe qua Nilum .ac ideo Sacer- docesmarcauerlanturj&falemortumex cOiquam&Typhonis fpumanu appellantes.icerumque repuerafcentis codicionem indicare vidcntur.Iunoaer. itiundi parte in borcali tradu fe mari miicens abrorbetur.quiaic Sacurnicauia (ficeninu marc vocanOquotannisludurarenouari. Kefert pauloantecitacus Clemens.odiu fimulatque morcem > quodexicium atque perniciem appellabanc Equus Vero fluuiatilis impudentem violentiam norabat ) vc qui ne pacri quiderrL» .Aegyprijenim Sacerdores. mare vt dioliim eli^erniciem vocabant? quodcum rotius alimentiiui beneficia ex Niio conlequercmr. : K". ptij) ea quaSol oricur parte mundifaciemeire.oha cien.G C : .vitiare &:corrumpere mare Inians. Senex.qua fpirac Boreas dcxtranij. eum orcum a lasua in dexcra perire Nilus enim ab auiiro profluens.& liidem nil aliud quam terram)CU qua illa concumbat Typho. ac vu?.tandcm totam quoque Ofiridis hiftoriam ad naturam traducere conaturjait enim ficut apud Gracos Sacurnusnihilaliud quam cempus.laEua_» .

. 19 s LIBER Ili. acque in auftralibus miidi partibus collocata. ti . quicquidfqualidum igneum exiuccum hu. miditaci reluiilatur) aut clariiis.uftbiHS mant} Neque admodum libencerjautaufpicacojcum huiufmodi hominum gencreconucriandum exiftiirant Ofiridem rurfus nigro colore fuiiTe tradunc.& Typhonem mare. Arqueob eandem caufam&BosNeuisabHeliopolitanis cultus. aquara omnium-. T^afcimur» SaiefcmMy Vmimus .ac proindeNebridasfibiiniicientes. nigro imbuebaturcolore Scd & ipiam Aegyptum> quam ob fertilitatenu.quafi abicntianu quaii humidoru dominu appellaucrunt . Acgvpnos BtiHcth. quam caulam dixerunt generacionis & matura- leguntur it^nr Typhon utn . Hier-ig'ypb> ca lynibola vcllibulo inciia_j. Porro quiprajftanc inter Sacerdoces fapientia no modo NilumOilrin dicunr. Eufebio tefte.non curribus. acquein hoceumcumDionyfio confundunt. ild omnem vim humefa^iuamidicunt Ofirin. quodiignincare volunt.circumferri exiftimanc Hinc Ho. ludcxui midum no Nilum duntaxac. . Efl: enim Aegyptuscalida & humida.» pleno . . vaieaqua_ ua. vis hiifnida Ofi- £ene §i scimus . teSjOceanumjIfin vero niajcredunt. pluuia Diony . Typhoncm di- cebant omne id. Ndscl Omnis nsdicimr.\i Teftacur autem Eudoxus. Lunam. nocerc iblenc . jii>iilhi.VI. j .tcileApollodoro. Typhoncm verocontra. .v.CAP. ied nauigijsjab humido fciliceccorum alinneniuni generarionemqi arbirrantes.rhyribrq. ita & Aegypcus alij cor quoque eo iignificant.arripiecesinDionyiijorigiarmis &vlulatibus5excuriibufquejquafiDEOaiBari.<?>/*'<*» appellant. quasleuam mundi partem fupra diximuS) non fecus corcalidum & humidum in homine laDuam adeptum eft SoJem icem ac .lib. quod f?cunda: humidicatiNi* li vi fuS ficcaciua. 3uid fquali. . ied quicquid hueilOiiridisefHuxumpucare. . quic •mus tionisprimigeniam . FB Vtvxee corpore nacum fabulantur 5 pallidumque afiir• Aegy- Bos Neuis cut niger Aegyptus ^. principiumfeniiiTejretert Giraidus. vc terram 5 veftes nebulas > ca^teraquej quibus miicecur denigret vel ob colorem atruiH) quo imbutum videtur humidorum elemencum. MYSTAGOGIA . & aduftiua vt Boreales venQuare & Typhonem rufo j «grc coniiet fantur ptij. merum & Thalctem Aegyptiorum edodos CiraUu'. ac tcTTx pinguedinem AwAwVj^or h oc eft vas nigrum dicerc poiTumus.^ cum ThecidejCanquam alencemeducancemqiomfibuni)''^^^ '''^''^'&"^''"« ''-'"abaqua 6c GrscieifuiionemfeminisiVaTia^.quam tamen pupillam oculi interprctatur Plurarchus j eo quod iicut pupilla rerum fpecies reprxientat . difciplinis .vtebancur. Imo Ofirin cum Nepcunoconfunde• . Nam & commiltionem vero feu Oiirin if.quod id fit aqu^ingenium. Aio^aturx Difsidio Atque ha^c obiter & no niii per tranfennam a nobisdidafinc.

i"euhumorisiigniHcac]nucncionenu.ijis _. d quod & fignaturam habet.G plenocifacrodicproforibuspofifo. ^. ifisterra tradunc. auflirales QuidReginj '^'"""''•"• vcntosab Aethiopia fpirantes.viv5torquehumentisnaturx.^'«'f•' «/'xbuunt. Saccrdoces faciunt . Nephthyn vero oram. Typhonis vcroimpotentiam &:tyrannidem.vidc•.quaiomniadiebus4poft Dccima . aultralemcjue plagam iignificabanc Sed & a fS'fim^ Thrio phallophorja ongincm traxiiTe aiunt. "•' "npoteAethiopum Regina. bos puib vc 1 6 meniis 4Mirom& Athyr folemniter peragunt. cum vero loui Ofiris luppccias ferens hortem in fugam vertiiTeC) alcueinhliumarcicum acDionyiium appellacum . refertjpropellenterque nubes. tum bouem pulla veftcj&: cS quidem byffina induentcs. vndc incremcntum lumic Nilus. luppirerfpiricus eft.quam fabulam Kaadnacuramtrahunc.quamipintusquidam. . qus non quidem ipfeSoljfed cum fole cognacionem habet.OiirisNephchy commifceri dicitur.jj^ ^^ ris vim praccellentemj & genitabilem nacuram humeotationis iufFocantem.cogicquetenuem admodum arque reduotum in mare deiccndere . tenebrifque lux actenuatur. "'"* ncmaugcndocomprimcndovjuedeftruitjexhalationeaucem ventuscoali'• tus proflac Ccetera videri poiTunt in Herraaeo Mnafea. Ac humidumjaridumificcumque exhalacioSolis fratrcm (ui{fc.quam marealiuuioneallambicjvocac.Oiiridemlfidi. Verum vcexadius h^comnia dilucidentur. niiicum cerra commiftionefada^ac projndelfidem terram iingebant e quorum concubiruHorumgenimniL•. Acque h^c eft oii. louem arma tuljile. vt intelligaturab inicio terram infcecundam ilerilemqueextitiire^i. AcTypho Nilum coarclac. Nephthys quoqueprimoTyphoniiundlailerilis fuiiTe omd Neph'''''• dicitur. nil aliudfuifle. fciendum eftj humi. notabanchoccciam Regem. vnde & fabLila de pudendo O. C Humidum .virgultorumque triftii interitus.de qua fupradiiilumeft.•^"^ Dicunt pr^ferea Aegyptij Apopin^ Apooisseiis iiridis a Typhone in niare conie«flo .virtuceiuaom.qua. Hunc Ho&: ficcita- HoiulT rum circa Butum in paludibus educacum ferunc.ifidisirius ^"^''^"""^* dumfeu Oiirinpcrfeagercnilpoire. ^'^^"^ '^"^"^" ritus illaOiiridisinarcamconjcolioconclauatioquejidcil: aqua£ipiius inrc& occulcatis. 1 1 j Eftque ipfa aeris temperiesj vircuce Solis calefadiua attemperata . Proinde Ofiridcm menfe Arhyr occidiiTe ferunciquoteno(fle crefcente pore. apud E»Mir r PIutarchura& Euiebium. racionis) Thriofolioficulneo. Deae lugentioil:endunr.&pfopinationem.&c concra . Anticlide . Eft autemHorus nilaIiud. '^cum vero iuperfluensexundafq Nilus vlceriuslerediiFundic. in auxilium vocara. dierum brcuitas tcrrideniquedenudatio j&arborum .vi. Tum rurius cum tum alia . CAP.cuiinfeniac|uam maximeignea vis cft ..^''* ^''"^ equorunu^ \ r 11 niaalens &conleruans (juemiupra Apollinem non incongrue diximus: comnciionc . QuatuorenimoccurrunrincrroriscauiEE. quam rqualio.'S.dcficienribusplanc EreiijSjNilusinaliieumredit ac tcrra decegicur.q.leu iimilicudineni ^^/"«"«^ Thrio^foiiJm porro principium ^encor niembrigenitalis.extenuacum piam verrusEceiiasinducunc.ariditafes tcsperimutit. quas Aerhioilleluridus. cjuiliidiideoquod aquas inuehatSirium arcri.& profe«ilo ita eftj vligino- faenimteDus &aquis redundans. ipj.j*^]^' "^""^' licet Nilus decedensi vis borcalium facuum Typhonis. exhalacionesalic.

aiunt tiuaiTi taii.implicat5irirafquerebusmunjdi viciflif udincsafFcrt motufque aridos excitans terram .a.undi naicentisilmulachrum ? PorroHorus perfcdior iam adultiorTyphonisconatusinfregiiTe traditur. .deL->Jn2itur. tanccs. ac proindcin CoptoHorifi- & Typhonis "'175* vtitur. & quas a mutabili imagine iumit. uerfusHorum manusconlercredicitur.GriEci x-f^-Mf* appcUant» conipurcaHS At' .id defulcorio ac nau5 .niilrudequoddam& irapolitum rr. tabili muko prajftanrius. iiis & citra Lunam ciinda iubuertit. non camen occisu . quam nos inundum.queinlfisceuieniibilcm intelligibilisiTiundi imaginem progenuic.adueriam humedacionis naturam proiTus perire.& facra ciftam eiieruntjauream arculam intui>continentem.corpus vero a Typhone dilaceratum liidem vero id quacrerfi^ acque in arcus reftaurarc Nam quod perpemum eft.200 LIBER IIL MYSTAGOGIA Decima nona vero die noiilu ftolati Sacerdotesad mare derceadunr. Ea tamenadhucliquatit . pulchcrrima acque fulgidiffima qua?.& tocius fu- iccpcricem generationisj proprer ifisamorieu apptrtus quod riGmri id eft Nutrix & TOi/i.pra?iicTes&fulminaiacularur. Siachr^' *'"*• quam virtutemfeminaiem feugencraeflfe) ac proinde humana eum forma depingebant cum eredo gcniOiiridcm nil aliud liidemauccmdicebancelTcvimillam nacur^efmininam. mulachrum. liide icaqueOfindem fuicipientc Horoquc & euaporaciombus vi»ilum quidem Typhonem.Mercuriu quoquc aiunc euullis Typhonis neruis pro ctiordis vti> iic innuenresjquad opifcx ratio vniuerfum hoc coapiansjconcentum fecit ex diiTonis j & tabifi^gjj^ quidcm vim nondelcuitj iedrepreilit& . Lun?effigie9 tiofa luffimcntajLuniE iimile cffingunt iimulachrum. Cum integer mundiornatusconuentuiquenullo modo cife poflit.e dclentur. . . Plutarcho/^^^eicfOfji diclajomnesenim ideas atque ima^ines admittic amorcm erea id > quodpnmumaciiimmumdLinteromnia. Moxaquacglebam miicent^ingcrentefqucaromata^&pre.temperiem volens perpetuo manere . in aere vero cecadmodum luxata perturbatj immurar.anutenensTvphonispudenda.cun€ad«juidHorus.alfera rr. recudit . ficic. innuuiit.in quampoculentam aquam eiiundunc Interim magnus ailantium clamor exoriturjcjuod Ofirisinuentusfit.y)5id eft iuiceptrix a Placoncnuncupata e{{. ofirisvis ff.quiexutroquecoaleicir. mundo^ CcEterum potiar etribusconnaCjmtelligibilij&maieriaj &eo. habet eniin conoenif um j . imporcunosrpirituscuocans.veftigiaqi. quoalane iplum bonum elfci adhoc enim rapicur.ignea videpereunce.Ncquc cnim permific terrffDomina. hocoptacj hoc iequiturj quod vero malum eft fugic ^c auerfatur Hinc non abs re Oiiridis animam jncorrupram & fempicernam ceftantur. atqQg nebulis cur Typhcn oon omnino medmm profcrunt. Quidporro aliudprodjgiofusille Apoljinis fcu Hori exIiide&Oiiridecoceptiisindicar.Vi. Atque h^c cx Plutarcho iere delumpiimus Coeteruro alij alicer incerpre. nec perennani) ncc feinper eicdem funtj ied quafi e ccra iigilla5& imprcflioncs.CAP. nii]pnmamadhuc&: imperfeolam generationcm fa^am ante vifibilem mundi conditionemj ? Et quid aliudper Horum oculisa natiuirarecaptum .quodftolaexornanc in myaica_. Cumhasigiturprxrcrrationemadmitcicac mutuatur.aquas eciaminTynhoms ef.

Ncphrhyn^ & Teleucin.• tabihca potentiamaxime lauguidam vim habeta Typhoneprofligaca) ifis aiTumpiic. fc- ^ ' •''Qj modo A§oe<.cum generaniur. quam Plaro gener. SiS pvir.hoc OrtKooonam Plj^tomcum seiibilisenim eit eft viiibilenrL•) NOinina dis. lil- mudus. . j Sicuti Typhonisaurem ferrum votant. quandoex miftione minifcitur. matrem.JE G ? J C A. vr plannsjcocteniqueanimannbasdir. prudentem fcilicet nacurie progreiluni-» appellanc. quod & -» Tynbon .iiiuMagnrs rctro 0II2 llori. Adhoc quoq.reliquias eciam & frag-i me nca Oiindis modo legercjmodo ilola concegerejquem deinde reiedtum reltJcutumqueinartusortendac.abeundo.quam Peniam appella- naus. ieClus obtuiui nollro Ifin vero modo nuncupant: quorum Nominuoi primum. nuncupant? quibusaominjhus vim quandam ad prohibendum.. quociaucemexambobuseft. SicucT-yphonem 6i «9 & 3i ecomra.'->3*''i'vdeit. HucalludiCjquodHorum CGe- min vocanc. vcManethon fcriptum relienim ferrum fubinde trahitur) nunc inaduerium replofunu T5'. Nam in coElo&aftris ipecicS) dc effluxus In coeloefihixus DeiperenneS) in fipata> &: larenda tcrra vcro&: mari. oiTaHori quic. 5 2 01 CAP. in amorem ac deiiderium OiiriJis femperinteta. ob cauiam Typhoneni Oiidnclandeftinum conpartes. Quam cubitum exercere infeftatj Nephthyn coniienirejfabulacradifumcft.progetticum.Vi. cumillum vniueriinaturiEappoiite comparanc.&rub . Subcendentem denigue {qu^^tv^'^» vt in figura patct fyinboluin vniuerfi. At Plato intelligibilcj nunc ideam^ nunc exempiar j nune Patretn materia vcro matrem. Cc r-.ciiiiuynpafsluuw poiioPlaronjs aliuiiiic videmr. IncLirrendo auterrL» vtlextrema deuaftandomcErere.concc-pcaculumquc-> tertmm ex multitudine & compoiitum fignificac.auccercegeneracione iolenc appelJare.relu(fi:andumquej &:lubVcrtendum facftam indicanr Ad hajcSideritim fcu Magnctem lapidetTL» cx qua id tancum fuperei}. modo cundumHoridomum mandanam.idcft. Dei videmus. Perpendicuiarem cnim aflimilancmari ieu OiiridijVcprincjpioaCliuojBaiin vero Triangii::jrei 00 cx vtroqueprogenitO) foeminacieu liidi principio pailiuo. QuodfaneeJegantillimeper triangulum op^sjtfiji^^gypnj demonttrarunr. Eftenitn Ifis cum Poroco^ amorem natum comPenice Dea canquam marcna. & in fidem recepic . ac liigeredicicur. alias nurricem> nonunquam iedem locumque generationis*. vndc-» ^^re/ifSai liin . tionis regionem. Socraces in Symr dixic f caufa renix cumf Po com- niiilio. 6^ quoniam extremas maceria: i genitalisautem. quas perenncs.idelt> finem vocant) corruptibilis&.''hon fer.

Sed ruriiis cohibitus &rerroa(ilus in feipfum fa- aucem lubet rem in compendium referrc^dicunt neque aquarn. Cum cnim 1 6 iic terragonus id eft . 1 4. ^gypdj it^quc>9"^°^^^'^°^""^^ aliffgentesOiinnSolenijIiidem pretanfunc. ofinnregnaf flice? parfesfedius Vnde """*'*• dieni)quoieLunaSol]sradijsiubducic.CAP.& particuJarius de ijs cradare. appellant. rctro abit. dieMcniisAthyr penjiTe fabulanturj quo numero oftendicur Grxci. annis hunc numerum. & racionem Oiiiidis colaiTius. quin&alterumDci nomen Omphin .ideil:)fefquio61:auamproportionem) ideo »8.nimirum zS. Annofum autcm numeruni. bonum.& ab ordine iejundium Typhoni tnbuamus quod vero ad ornatum.diftinguitquee»r5':^oo»'.nil aliud dciignare videtur. nequefquallorcm. atquc fummaradiuicati comparant . cefte Manechon fu5e>*w.VII. arquashabereconringic dimeniiones. Luna? vero Mercurium . Sed ii quid in ijs cft immodicum. eft quafi Ifidis opificium .addieS) quibus Luna vias fuas©bit>reuad mcnftruumrpatium referunc i ac proindeOiiridislcpulchraornant. qui comes Soli additusjcum eo coeleftes percurricambitus. ' plerieque hieroglyphicorum explicationes innirancur. fignificatis.parces difcerptus.perfe6tum tantur.influxuque tota natura.quam vi durmcm illam plafrangac. Ofirin vero tunc benificum) robuftunij valentemque interprc• idea.feuparalIelogrammum) quibus lolis incer numeros. incerregmentumappellarunt.ncque mare. &innperfe(flum. ac veneremur) neuiiquam incongmum fn.iormudini. ^ Lunafer Ofiridem ^ Ifidem ^Vamuisalibide hifce fignificationibusadlum ficjVifume/ltamenhoc loco vberms.occurrens vcrumquc Lunam inter- »*& ^ . varijfquerebusLuna? hguram imirancibus> eo quod Luna Soli appropinquas lucere deiinacj & oculis noftris aufcratur. MYSTAGOGIA mundi excurfus conucrtitur> obuiuiquc oc- 5c falutarjs ne Typhoniam aliqui. co quodhorumaftrorum dominio. &commodunL•.h'-m V " V .molliorcm iacitperfaaiionem magis. nequem Solem. imaginem aucem & exemplar.* iuftineatur.quibus Ofirin rcgnailc ferunt. cultateiuadeficitur. exprimitidappoiitefabuladeHercuIe. &huncnumerum omnino abominantur. Si : C De Sok . interrecat. rediusMomphta. Pythagoraei clongacio Lunae a Sole. iSaurcmaltera partelongior. i7. nam qua: adLunamattinenc.cum huic veluri funda- mento oiirissoi ifjiLuDa. & bonum. fedlocushic poiiulare videcuF) vt fabulam fupra citatameciam Soli & Lunsaccommodemus. . ucquc cerram) neque carlum autlfinredtenuncuparij nequeTyphonemrurrus ignem. &infortunacumaboininancur. currens. philofophis&racjonij qua:adSolenifped:anc. ita LIBER bonus II. . quadratus numerus. Oilridem itaque 17.niii dierum Ofiris vero inter coniurnilionem atque oppoiicioncm)Lun£E intercapedinem. quara plenilunium feu ideft.

6. dis conil:ri(5i:iuam .VII qui& Nilus dicituD omphisoiinoaiea Luna jocremeiitumcapitaucdecrementum. ApoIIoob vim calctadtiuam. uam.niii quodeum Luna firma.minimuniautem)quodcirca Mendetem Sc Zoin. liis veroMincrua vocaiur. Accirculus finiens.adLunam ^^-nus* .proaipe»5tuum. QuiJ nincu'""^ *'"^"" Confirmant hoc fefto) quod ingreiTum Ofiridis in Lunam dicunt menio > Phamenoch inicio veris celcbraco.rum pcp. vcrique communis. • ^. quieiFedusHoms com-« Typhon vero non male quiuis mabgniis Planecajauc planecaj maligni influxus vtriufque falucares inflaxusimpediens diciporeft. dofunt alencern ac fuftentancem. . vc al- ternacim corruptionem detnmentjscompenfec.. mundo. occiii in arcam de. Ifidem pailiuum Iktuunc .qua:in hemifphaeno lucido.maximum enim rn. Hercules ob vircucem Solis virtus muiticololidatiuam.coftantemc|i . calux.illuminati. '""^' candemapud^gypciosvimhabere videcur Anubis . Solis eninl radi) in *^'*^^ Cc * docuic . 203 CAP. quando fic fe habet inferior mundus nunquam noua .Anubis dieitur> & nonimmeri- quod cceIo terraque polleac.rr.^ adluces G C .is&'£i'' delicctSolishume<iiatiuam. Ofiridifque a Typhone irufionem/^Quid verojquodenixa NephthysAnubimJilsfubijcicur.^^^ ^iii refpon. quarum vis&efficacia-» .macuratiuamque.diuerfosquoqueeifeiflusproducit inlublunari muni vocabuioappellantLir) vc iuprainnuiraus. cii. qua: in mun-r 10 cani conoparatur. cui ifis Lurva velutj ibciaj ac coniux) Sole camjmpr^gnacef?cundiorfad:a. Mercuriusdenique diojcur ob vimyquara in accrahekTs vaporibus habec j exhalacionibuiqi ad hubes &: pluuia^ prpduceadas. quod & iullum eilj & circa Memphin annocatu cubicorum dcprehendicur 14.niii vtiafa?pedidiuert.quas fub terra lacecjieu in hemifpherio Horizon."^'""um-'• j^^ .. quam apad Griecos Hccate Verum vt hadenusditlaconcilicnturi nosdicimusOiiridemnU aliud eiTe) quam Solcm iprum. ordinacis. fobole & generationecarens Porro<^uidaliuddefeol:usluminariumdeiignant) lildem .& eademrurfus in aerem femina qua^dam feu principia genicalia deftillac> vnde origoHorifeniibiliumhuius mundircruimaginis.. & in hac fignificatione. eo .vircute fua quadruplici omnia. Vnde & Oiiridem veluci principium a(3.biios*?'*^'" idcftjbencfadoreideo vocacHomerusjeo quodOfiris . periodico Lunz incrementu inotuicomparacur.vimqueircnicalem.quodnileftaIiud. Nam & a Sole Ofirideimpleiur & conciGenerarionis nis ''° ^ pit. InciculaturautemOfiris varijs nominibu.Nem- lugencem atro veiticu niii Defedius h.idcii. crementum . id eft.&coicusdiuerfitare.cum quo Ty- phon tionis inimiciciasexerccc.artes Mmerua ^^' & icientias doceac dara coniecli} Luna velutiinrpcculu qupd* adnosauctis vinbusreuerberancur.i- uum.. lucem na<5lafuerit)eu gigni& in libidine incitan tradaturineqimaculs illje iiigrcalbisc6mixtaf)iniinuanc. cuiplenilunium refpondet Adde Apin Oiiridis imagineno alia de cauia animata fingi.eo quod ecapite Iouis.bkoIore Lunxfacie."dis bitorum concingic. pe quod Nephthys Knebrofo: liis ea eft obfcuritas. & corruptionis iimuitas. ob vircucem vi.s proracione eifecluunijquosproduciti ira 3acchus dicimr.Oiiridisnaia. quamindjilolubilisillagenera- vkXu".quod fitcircaElephandnam cubitorum 8.lemidimidiatani transfenur Mediocre vcro. Aniibisdici.que horizoncem appcllant.

arbores.VII 204 LIBER III. ' C De Ifdisy A>ifi.fni^ibus ieu floribus adeo nociuum eft quam nimia humiditas > quibus ofib* caca computreicunc. quare_>. T^rofolo^ica fiffnificatiom . «juo omnia inferiora ad ilmilisprocfeationem inciinantur. tet. frutices. leriesiampoftulacvEdieamus.? Vnde pingitur infans ob platarum feneritudinem) cum cornucopia ob abundanriam rerum > quasproTyphoquid? Typhon veronilaliud referre videmr. MYSTAGOGIA agnculturie operibus infudarc teftaiur . cjuam aericoncU Edeut!!! Ruiiic.6c itadicitiHw9<*».» ob generanuum appecirum .ad vitamrelkiirenmr Arque ex his omnibus panifi . Prolerpina denique dicimr>ob dominium in tcrras filios. velradiosSacurninos feu vim quandam aduftiuam. Horusdeniqueomnesilloseffedus.fubrymbolica hac OfiridiSjlfidis^Hori) &Typbo'• nishiftoria reprsfentarint Sedquaratione tandem admorestranftuienac . i de rc ^'^^^' ^°^^^"^ autem liis lunoob virtucemieminalem .aut nimia ficcitas. vndenon male aPoetiscgenU talibus Sacurniabfciflis&in mareconie^is naca Hngicur . VIII. vfuique humano neceflarias exortas aliolquetrudusreoquodhumidjsruisinfluxibuscerr^communicatisaccedcnEC Solii vircute adolefcere faciatj feu proierpere planras. velfamiliaialicuiusgubernanda:legespracicribic. moxabliide inquirancur.quoHorusveIutiin mare con• iedusfubmersirur. fiu worali interfretatione Ofiridis Tres partes Ethic».ituum .femiiia. quam vel exceifiuum huducitindicanda.&crudicioneantiqui>£gypriorum fapientes foecundu illumNaturiEgenium.CAP. ^ & hoc modo Oecotiomia aliquam ipc(5laC5 appellatur. morem.hocefta Lunae radijs benigne aipc€la. TV /[Oralisphilofophia tefte Ariilotele tripliciter confidcrari potcft.i.t.ith.quancoingenio.qui vircuteSolis& Lunx interra generancur. refert. docuic hominescerto &:oponunotempore ieraina mandarcterracjlignaj ad sdilicandum apca cxderc) tes vita? alijs vnde . qua Horus inopiahumoris violecer veluti a Typhone mori cogirur. qua exarelcentibus radicibus contabefcereneceiTariocogunmr. nuo vi lua humeclatiua influic. ar- Columella lib. vel : denique Remp•• feu communiratcra iun(5ta: & vocacur Politia qua? tres parces Phiiofophis c6- fl. tum ob fcECundicace fummamtjuainrebusproducendispoller. Hori. i\ar. plancas inquam. Nihil enim plantis. lur infans & lemina. iolia_» > Horus pingi. ^y^honis . vel rcfpedum dicit ad homines priuatos> &:raores formados fpe** J_\j. Venii.

iummavbiciue proportione reipondentibus hoc eftj excericres potenti^ interioribus iubied:a.^^ ^^ vt ineoijuidamplexandumnobis.kiM ne Synefius difcurfu monftratjhanc de Ofiride. nafcitur Horus. cjuam incel. eamqj per vcri boni repraEicnra- tionead amoremincitadohabilem reddicad bonoru operu jpdudionem.. liidej Horo..P'"*"^""•"• ftoriam Ipeculum quoddain ciTc moralisdirciplina: omnibus propoiicum) ^ . feu liidem. &:prori:raco5 volunras boverum obducentis & proponencis defe^um reperire nequic. feu redas racionis di<flaminiediametroconcranuni faciendumeirejudicat. &opcratione. tentijsin vnum veluticoniencientibusjac in bonum vnanimicer incemis Ex quorum mutua concordia) Horus eft '^"^'^'^^^ tico mundo. vidcamus. qui racionalem & ienfitiuum djdos appetirus ilbi adeo contrarios fub digi- .ruperecur.rplendore luminiseiusin bruforum alicotuum caligme cxtindo.itb. fumma imiSjima lummis) imadcnique. verus ille ApoHo. Hinc pukhro Ca.lfislugere dicitur& Oiindem cumobnubilato intelJeclu. appecicu ieniitiuorationaii conformaco ([xh]tOid.obnubilcrurq. tum Lunamj : turn^ jreliquum inferiorem mundumidoneum facitadgcneraciones iicincelle- ^us illuminando voluntatem.^GYPTIACA.reIiquispo. idque olimappoiire iyrabolicis fuis figmentis Mercuriuster-maximus &: Zoroafter. Typhone hi. .leu mundum omnibusnumelisabiolutiilimumi vtredtelib. florefqueadumbratum parerecomperiuntur. cum intelleclus Veie enim tuQca vana concupifcenna ille• dtuSj&a brucali appetitu vicluS) id quod Icgi nacura^. Ofiris a Typhone occidatur. muiJica^ & harmonicarum proportionum inuencor. cniminmaiori mundoSolis)& Lunieinoirenfa coniunclione. oninia inferiora reguntur & fuftcncancur) ica in policico mundo juxca^ analogiam <]uandam Sol&:Luna qusdamdatur. aciuramamedijs.vc Hqduoinlouisliminedolia. & diiperfus in mare conijciarur.dcRep. num qua^rens. quorum \ixc dexcrorium recia proucharurj ilniilrorfum illa oblique feratur. Adumbrarant hanc difcordianu quaerere. i. lugeaCj&iimulataGorporiseiusinuencione inarrus de!ulbrio quodam mulachrifigmenco reftauret.acque.tu)i».pi^ioi. quorum vnanimi coafcnrujCocumreliquumpoliticumcorpusroueacur&ruftenteturiSolem verohunc&Lunaminphilofophia moraliniUIiuddicimus efle. admirabilemquandammentipacem non maleper nia in rebus admndum Apollinis cornucopia?.docecPiato. quoconcinente. verb Typhonisfymbolo.' ^"" ledus & voluncacis concordiam per Ofiridem & Ifidem repr^fencacam. Falfum Oiiridem deluforia aftc fingicj cura in bono apparente&falioiibiacquieicendum putat. quidfugiendum iic.casoioo. tiuo& brutali. SicuteciaiTa OfirisieuSoliiluminando&calefaciendo. hoce/l pctentiarationalisab appecitu lenfi- > QuandoO!. voluntate intelle<fl:ui. Typhone Oiiiis occidi dicitur.quorum dirpenlatorem ac veluti inftitorem non vnumcredjpareftjiedduobuscontrarijs princjpijs. Cum vero om- humanis mirta iint^ & bona contemperata malis. Fic vc harmonia illa inicrocolhii iubindc turbecur. . inerujfcripiit. 205 cAPviii iliruuntimcgfum illum &polincum^9V. &:repugnantibus pocentijs erogari. Sicut troutd.i.

. neTpSeic quo ad Oeconomiam aliquani. dctrcAacoreique bellum tu- multusjfediciones. Ofiris occidicur a Ty phone. i>i &"AriTanms bonorumjhicmalorum opificem dixit. vel Cumenim. mcliorem Horomazen. veluti in multas diftrahunmr parces Ifisluget. Prjorem prccibus & facrificijs continuis illc cxorari: alreriamuleta aucrruncatiua adhibiciSjoffern debere ftatuic HerbaOino. pluiofophiamoralistriplicicer coniideretur.de quibusegregie diicurrcntesj vidcj» deprouidcntia) MariiliumFicm 5 lib. tes confidentiam .vei deniqiie quoad Rempublicam conQuod enim Ofirin inter d: liinjconcumaxilleac perdueilis Typho aiiima racionalii hoc in Oeconomica Repub: maritum iater& vxorenu j diffidenciaj zelotypia fuipicio.pii . Fugandusiraque Typhon. ftionc maculaci. inter hos veroMichram medium liituebac. Synef. MYSTAGOGIA Deorum nomine.alijiqueinnumensricibus: hunc veda^moncm infortunatum execrationibus. varias partesabijcicurjhoceftquidebebant eiTe veluti adulterijs ac duo . quam cercmonias quibus yEgypcij Ofiridem & Typhonem illu veluti Geluti nium opcimum)facrificijs. Oc- Typhone Oiiris. cxdesinhu- manac. . de lcgibus Incercoereros iolcnt. legum ialubriumcontcmptusi& iienimpotiorparshominis. Ariminium vero dereriorcm vocans .aliaique malorumlliades.ob ci- moremjfuipicionesjdoloresjaliaqueaccidenciaiimilibus propria coniiigibus.& eius corpus diicerptum ^^m in carne vna_» pnmo incipiam. & ex varia& iniqualegumiHr vm- terpreratione diicerpirurOfirisj vndebella. illum c puriilimo lum incj h-jncccenebnsgenitum. exoriuntur.ruperiorabinferiorifubiugecur. hunc obrcuritaci &: caligini aliimilabac . .id eii:. ^"^ aucem clegancer ianc Plucarchus di^:a fubfabula Deorum^^^Tii^viiioftedit /fX''^' TiHiarchus . ruffimentis.r.&:vtriimquead inui- . itaenimjvtrupra CJcauimusjtradir.Architedonicus legislaforis intelledus fic ia recipiendum fubditorum animis diftormis.Ditem &ScotumjhGC eft. & lubditos rebelles.viir . vaga quadam fornicandi libidine in diuerfa ac varia commi. uarftitusii.ze]orypi) ruipicaces.redicioncs ciuiles.nul]aminterichabcn-.CAP. iiftris. illumquc iimilem luci . & lacrificia i:unefi:a. icu principem incer . cernic.execrationibusj alijfquemcdijsAegypcijsconfuetis .id eii:. vel quoadpriuaras perfonas.M-dtj frouid.execranonibus herbam quandam Incer ciEtera etiam Omo mortario conterunC)inuocantclq.ocaditur a Typhone Ofiris: rociusperitharmoniaanimi j ica iiin coniuges fintdiiIidcntes.ac luduoiis /iRrorum ftrepiti.duoseiTe d?monesHoroma2e& Arimanium. ac ieditionibus facien- busdepellentcs. vc fupra diximus.in^'gj^^uir. Denique /iMagiftracuSjRex aiicPrinceps a rubditisdif- fonet) filcges conditiEad ciditur a bcnum commune conditaeconcemnanfur. in nomine deferrentesproijciuncjquaquidcmdefcriptionejnil aliud infinuare vulr. In policico vero mundo vc a Magiilracunu .. quidin potentiarum dilcordia in Oeconomicis controucriiijs dumeiTec/ubobfcLireiignificare volebanc. lib. qua: hancdifcrepanciajvelucicorpus braconcomitari syn. quorum .o^ LTBER IIl. id eft.acdeniqucin Rerumpublicarumcumultjbus. tenebrarum nuntien) admifcentefque lupi ianguinem in locum opacuirL.

. indignum enimefle reoanrur.A. qua: vd ex natura fua impericda iuncj auc ex diucrfis compoilta ipeciebus vcl .& ad lublimium rerum rationc*$*a"j' acplaneridiculam fuperfti. Qux omniahaudincogrueprasdidisadaptaripoiTuni.mulquam vel mulcis gentibus imperare. addicfecutum poftmodum tcmpuSjquofubdudoArimanio. Hinc i£gyptjorum lapientes vin ingeniorubtiIes. &: lolidam radam e/Te > vnamque felicium hominu Remp. malifque depuliis. e reli<]uis vero vnum Sapicntiar? alterum opulentia?.Ifdis» V Hon . adanagogicas confugicntes explicandi raiicnes.prodijiTe Pr«fe<5l:os. legcs falubnterlatae. aDijsimmortalibusjdicit Tullius omnia bona oporccac C>Vm conrtat iapienriam qusri oportet j tum maxime eam.ab omnibus bcneuole recipiuntur.taturliis de nunquamfatisquaiiicoOiiride tandem inuenco. Dijsconceptamopinionemadimere ruir iigmentis. 207 ^^•^^• inuiccmpugnarCjCxHoromazeo.exprimere iuntconati.quorum primunu beneuolcntiiE) alterumveriratijtcmumoptimis legibus prajfuiiTe fingic. de mundo. Horomazeniraquereieatcollcncemtantumiu. quic- Nam nequc maius quicquam a Dijs darij ncc ab homine pra^clarius quamacdignius accipi poiTe.nec inueceratam iam ido. PulfoenimTyphone Arimanioreditpax. De <€ c O/iridvs . euafiiTe. ipfe e terra. quiperiorancesouumeodemicie conieccrunt) arqueitamala permiitabonis. diuq. anripachiam & diiTonanterrL• facale_> i/lum mundiconcentumcaufataeiie. peci ipfis . illajquif in fummi illius ac incomprehenii lonicognicioneconiifticvcritateaciapientia. pofircmum deliciarum. Macedonum Rex Alexander dicere iolebac.(]uosomnesinouocondidic.de & Dcemonibusj tefte lamblieho.con: cupitam tranquilJitatem) pacemque adepti? ea feliciter. xncro promliiremeinorar. abfceflilie j ^ buh de_* pra Solem euetHium. fuauitatumqueOpificenijaduerius cjuos Anmanius cotidem iEquato nu•.S"a^ns'?" geniis in Deorii cultu rarionem intuerentur. maxima qua^uis myfteria de DEO.foff"*'*• lolarriajconfuetudinem. terram iequalem. qux de .rcftauraturOiitisOrima2cS)Horusadimir>orcaIiratemrcuocatur) la. cuero. ^^j/phonis interpretatione anagogicajfiu defuhlimi JEgyptiorum fattentid per hanc indtcata.redeac fapicnter judicabac. Sub hifcefabulaAngelis. & iine per- fruunturi ied ha:cde morali explicatione fufficianc. ijs rebus.i^ G C . Vita denique omnis doloris& malorumexperteviuitur omnesdeniqueintcntam. ^eic poiTe vidcrenc. Tum Ari- mainumexadueWototidem procreaiTe. quantum Sol eiTe mox alios qua.mamof tuor &vigmtiDeosiiio!icum .. qua imbutus magnus ille to fibi jucundius de Dijs rede lentirc. IX. acimbibiram iemelperdnacis turbae de ridiculis fcrutiniaaptiifimij ' cum abominandam illam.

finicum. Neruus Tuus in_» an emm efi: Quem iecuri PlaCo. immanis crocodilus) inienlatusNilusvitaque carens. 7reAu^c§?aiimulachraj Deoscredac ^gyptij putabant.Quis enim adeo philofophiciE diiciplin^ ignarus 5 qui /igjne/^^ipov iimiliaq. aUm entm eHon.dui. quod nos dicinius . quem quitrahunc. omne alijque ifi_. ijs quicquam Diiuniraris inefle feniille .CAP. quodinrelleiiluconcipi pote/l) credcbaot " "^ liliimum.obnoxiaeiIcnt:. vc libidine. Qfnnta e}t ^no ighe^entta . I*• Sed audiamus TnrmegifturrL• claHus dc infinicate Dei rradantem Dialog.nonabiimil]adepra£djdis(vcincerim Ariftotelem iileam) retulerunt. Et Orpbeus Deum .iedmera&:intolerabililuperftjcione. ^.vti . MYSTAGGGIA opcimum) nobi- corruptione. pendebit ab eo . tum ienij loTige lunt remotiirima. ied hiicc dunraxat tabulis velutiiymbolisqujbuidani ad fublimium rerum facramenta^ab indignis contegenda vibs . ac conclamaram deniquepeccandilicentiam trahebanc .aliorum aurem in fennam &:pudendam inapic- tatem. colligebanc e .atque excellentiliimum) DJuinicati nimirum affingere.eire igitur vbicunque iit. vtifalax ille Apis)ieu Mneuius Taurus jMendeiiorum Hircus. il^imma mo animali -^gyptiac2cfapientixalumni. fuafos . vel 208 LIBER ili.viin Typhonisformidantesindiueriatransformacos. rerum omniumj oneruationeJ rerumquecreacarumeilencialiaDEO depcndencia: quod finito &mobilienticonuenireimpoiribiIeeft. timure. DEVM Ac primo quidem znronflrus. varijiqjdaemonuimpofturis alio- rum mentes implicabant. iicommunisergo eftjcomxnune eide competet munusi& ii eile commune ijt rebus omnibus. nium atquc poientia. mobile 5 mulriplex ciTe. valebant .priEterea tatecur Trifmegiftus.ts fecucus Parmenides Pychagora:us. Quod myftice rangens Zoroafter dicit ZoroaitrC) Trifmegirio. Compertum eft in animalibiis reruunL. inuidiS. altiorem philoiophiam indicaiie Tantuirj enim iamine natura.olerahorcorum iiumina. Deum nonmifceri alicui: nulliusproprium eiTe Ducemjfed communem exiftere. nunclbiumjCaniiue7nuc accipiccum.nem ijuetempwcirGa Deu. 1 i. rapientiilimos yigyptioru Sacerdotes. vtiingulapropnjsmotibujconcicenturj&iic^gypcij. HincfapienrerOrpheusin^ ers qutiTL» ^^^^^ Satumi.Deum dixit ens vnum. infinitu.Pychagoras. nihil etiam efl in omni . zcToafier. immobile. vt iliud ens.?:.' . fieri non poiTe credcrent . ita mouent.ix. . mcuentur.ei. quendamciTecircaNucham.auc etia prauis animi affe*flionibus. ^uod Tionfit ipfc Deui: iiarjue nec cum necciTitatem vbiquedominari aflcrit rnagmtudo. alijfque apparet.corruptibile. Trifmestftu!.cun(^a iimul animantis membra.Plotinus.uf2at partts hahitas gcncrdiiOf. infinitarem DEI naturali mentis rariocinio. vci ex Dcus vnt:s .Demyatt^circa on^ma /imulat^ue per or/nsa. vaccarumque corpora induerej omnesfabulasjomnia excedic portenra Nequaquam ergoexiftimandum eir. ncquc ejualita<. ideo appellat neccflitarerrL• Tri/meg. luirL» ^iaxime jjs rebuS) qua? cum a fatione. mcjttefioura.beitia« rum pabula>iimiIiaquaportentaDeorum5qua-non res iacras dunraxac iiu nfumconccmpcumque vocabant) quajmininiaimprobitaris parseile poterat. hiice autquicquam tribuiiTe^auc ialsa quadam opinioneper? Deos auteni. i . iietjtie ioriis. ^tit Ktiis h.

p^iA motum. quod di. ^eqyptmum lcnftores dehii '^ariafehfennt.!. prodicns reuertitiir. tlle enimmaior (§/ primHs .tempore finitofiue infimto Arijt.de tradidere Deocauiarum.De'tateinextcmnacuracprogrcirunifignificariePlutarchoretulimus)omniamoderan-fr!:s!'"'^^' & tem & difponencem aditruxemnc. illudquodeftgenerisiJliusiummum.<volumimhHs qjel /7* ogoc. an eo luperius ? iimiliaquecircaprimumprincipiumquasrerenc lamblichusreipondiftcfenur h iTce Verbis £p '^ero. Atquehoc ita iclehabeireteftacur lamblichus de myiterijs yEgypt. Per Horum denique exteriorem illarrL.u.atque primum. <^mpater. circumferentianurquamja quoj&in quem.Iib. att . hunc Deum. Det . finitaenim. traiilans Namcumdifcipulieias quairerenc. .quic- quidcft.poe«'^''7o^'exl^:imabant !n quohbetenimrerum genere. durn illum omnium rerum pnncipium veroeiufdcm per Ifidem. tnpw/. cuius multipljccs virtuces &perfecliones/£gyptij iapientes fubobfcure nobis per Ofiridem) Ifidem & Horum indicare vo- authorem jfapienciarTu Ty"°HolQ luerunt. narrat StleuiUi. naturae rcpugnacj cognofctbanc > Vnum igitur Deum naturam naturantemj feu eirenciam eflcntianceriL• principium & fincm rerum omnium confitebancurj mocus autcm ordoque per rot fecula adeo aequalis.tani ingencis ac multiplicis maching eos docebac indcfeiTum eiTejadeoque infinitamquandam inGubernatorepotcntiam-. quod primo i"-r'p<tc piin. jciiicet idea" Ab hoc njttque Ofno Deus per fefttffaens .quidnam pnmam cau. potentia.aDeofummaiapientja produtitam^innuerc Voluerunc.Dcorumpluraiitacemconicquenter confiftercimpollibilearbitrabantur. acieniibilemmundifabncam. infinitum.immobile. . fine fatigatione concinuare nequit . multaearumtradica /uniprinapia ha- ^ ab alijs Sacerdoiibus alia principia quidemtota 'XJni- ue^faltaque. lameiTe iudicaret ? vmim incclleaiiPan aliquid fupra intelleaum? vel vtm Xl. plura prin- cipia)pr^tevnumee. tnfuper hum fecult fapitntes . fum omnium 'inteiitgunt. non ^«. qu£ prima tntelltgmur per - . . u thi dtcam ob quamjam (' antiqui . F mundoj igiciir C a . in fVftitate (ua foUtaria: atque id efifuper tntelltgihileiatquc citurfui pater^futfUus. fons .. [e ipfum explieamt . cut 'TJt Maneth . vnum eiTeduniaxac lciebac.t vnum aliquid folumP an vna cum alioquodam iinealijs? vtrum corporeu? aut incorporeum ? vtrum cum opifice mundi idcm .^' eadem de hu ratione locjuantur .5 cuius centrum vbique. quod Dminx . itcmque GstGy^ inhii perfeEle omnia demonflrauit . G .Z^. dicerent ens ne- CAPnx^ & pofteosAriftotel. ideoque dicitur radix eomm.causamundi membra moueri Cum vnum Deum ceiiarium. ^Hior^^^nt"' de hii ommhuf 'Zfcnta embreuiteriieclarare.^^Zmn. Sed vt ad fcopum randem ve- niamus. Oportet igttur qudrttii ercmm tpfe tradtt tcooo. quialuminenaturs doiilidudiiq..niii pruden. ^ quemgtgmt manens tiones exenpUr illtm. caufa. quamfupraex vi nominisjnil aliud.:^ ptij .vtre^e Ariftotelesdocet. & fiplureseflencDij. pater ejt primt (' Dcus njereisonus. @r loUu. vnumakeriusperfedionecariturumj&conrequencer <lefeduialicui obnoxium. 3 Fnmm Dtm ante ens. hentta ordines di^erentes ..circulumiIJumacternum)&immenfuirL.-« entm mulia: m 'Zimuerfoftnt f/SVsi/^) acfi mut' iijcinam tnterje difftranti iierttoearuw.

propt^rea pater ef" fentu no r/watur.intelleCit*rn e^e fe tpfum intelltgcme>n atcjuetn fe intelligenctas conuertenitm fJuic 'vnum im^artihtle aniepomt. & demum de qiiibus in fequenti fedione^ fufius tra(5labitur Cumitaque. mtelltgibtlepriMU Trdter hos autemj reru/n apparentium opifcioalijduces pr^e^ 'Zferttaus Dominusefi. tpfe ejjinti<£princtpiit myaheo emm efpntta. occultam latentium rattonumpotennam traducit tn AiBun quid i " rmnant.quamaiuerlami vniusDejvim &potentiam5nec3liudconlequencer Phca. " caelefiibus .h<ecfunt princtpta ommti centum. quodpulchrefaneideo^^:^o(p9aA.^u£ Mercurius proponit de Dijs AetheriL•wpyrjS.iie ftusArche. . Secundu cceleflthus tancjuam ducem.nifiintelle(ilus opifexjmundanorumopificum proxi- jnus Duxjomniadifponens. . qua Harmoniajn Apollinis filiam ex Marcc & Venere natam finxerunt. scripta.Amun)Emepliti .pyreii liero altum ordwem propomt Deum Emeph. <juod pnmum exemplar aut expreffionem 'vel ef.appellatur Oftris: (jui oh fuum principatum multas altas habet denominatio' nesy propter pttentias^ aEltonefefue. admirandus illc rcrum omnium concentus & harmonia. 2 10 LIBER IIL MYSTAGOGIA . . a'tt. SicutenimlumenSolisidem torum condnuunu tft}muItiocu]u. qui nus in generattonem progrediens.alia Dei nomina . ExMarteiimilirer&: Venerei Harmoniam . totidemcjue de Aethenjs. .mt.atque ob c^nii^'^ cauiam Ofirin ipfum Solem eiTejatque liidem Lunam imaginem Solis) ciufque in ordine ad Horum eenitum influxu fuo conferuandunu coaaiuinccmdicebant. (^uate* Jun( ^amopifex incelleBus.tefteMariilioFicinojin cicacum lamblichi locumjmulciplicesilli^gyptiorum Dij. (juatenus autem fme medacio pera^it omr arttficiosf ftmttlcum<-veritate Vhta.t:ci hunc Z/uUanum - ^uantum <uero ejfeEior honorum omnium. Ichthoii) Oiirisiit.id nomen.CAP. iflh d? fi^'^^' (juod folo fdentio colttur .obmultip]ices cxercet) & diuinoriim eft .natam finxcrunc.vnptas ex 'Z>no Juper ejfentiam. perfe fuffciens fui paterfper fi princeps Sft enim hicprtncipwmt Dcus beorum. entm eii ens. *: liidem verojciusprouidcntiaitL•) illc & amorem. ^""^ I<^hon appellat .ccmpc» lihres Emc h* ^'d ^'"^ ^^ Err. anii(jt4iffl?7ia. ^ lu€(m . Cr. Amun Aegyptiaca Itngua 'Tjocatur. <jutm . quas exerctt dijferentes: acque haclcnus lam bli- chus "em^cim/E* gypti)sfcieo tur.Ciirinautem Archerypon inrelleclumeire. oftenditipfum dic. ex hocicerum 41. milium videlicecrerum cum diflirailibusconucnienna5&obrerum lacentiumconfenfumdiirenfumquejin quibusfolamundi pulchrirudo&:mu^caconfiftic. ** ilr Ecjuibusapparety£gyptiosdjuerfitacenominum>qu3cDeoaffingebantjiiil aliudj niiidiuerlbs vniusDei in mundoproduccncis eifedus in* nuiiTc^ab Hiebraiis & Chaldxis) vcego arbi^orj edodi omnes Dei effc6tus nocabilesj totidem nominibuscxprimebanc Hinc cx eiTentiali D?i nominecetragrammacoj&vtjpil vocantC7i£Dnac£7 deducunt ii. quorum virrute Horus Apollo natus eft feniibilis mundus.Ccelebus.IX. . nttlltgihtUum princtpium. nimirum virrutes& operanones quas radiorum oirnia penetranrem porentiam. myfticc indicata. optimedicemusOfirin fapreinum jlluinreru omnium Archecyponincelledumefle. nuncupatur .ab antiquisiub fabula. mtllede Mcr. artificiofumduntaxatcenftderantes Ofiris.ttP> iigruiicarc tra- o(?ri.at(jue fapientU.^ .nil aliud notenc.ob fi. In cjuo efipnmum intelltgens.

(juod wtelie&um njltra fuhflantiam patrem eius appellat.pulckrttudwe?!^. Cum uacjuecauja intelleSiui ftt 'tpfum honuw.prou]dentiani. non niii per imaginem cius in liide expreiTamapparet^ied audiamusilluminatiflimi Plotinide hifceopinionem) ^uudum. mulris autem in ipfum {^. Inrereatamen cmnja quodam- modoiinplet.xv:> vbique. & fe ad ierefledens iibi prorlus vnitum_. detnde duor• 'litas tSi tf/e ah«x. ab hoc aui- creatam w tlio cratere.'. Hincy€gyptij fapiencesjOiirin reram cura commiiTalfidijCocum mundum . aliudfir. i^. a fon: proprie ieparari. motus orditiOfi confide- ^tfthiits./^.iun) aternam 77ientetn atauQ^ iapitntiam preefdefitem.nifireflexum adnosSoIisIumen.<^uicntila facitt ( Tttlle - illc fntplex fci' tantus fir.turyfonir. auod ^. i lumen co- tumindiuiduunijtotimundopenicusadeil:? licec parti cuidam prascipiu vim fuam iibi accommodaraj impertiar. &:amoremDEI.e antehunc(i:. enim ieu Sapiencia DEI &: prouidcntia in rebusomnitusapparet^intellciftus veroa quoproceditjfeu Oiiris inuifibiliter oir nia mouens. Ef paulopoil: Amatautemomnequodger.neceario to c^uocftie ttrna ^ piam n)ltra locis cum tllo eii. 5. quo mundus) fcu Horus nafcicJir & conieruatur j quacquidemiempcrinfeparabilicerfuncconnexa quienim videclumen Solis a Luiren Lunac lumine indiftin<iium. (jue crr. cil te 211 ica CAi?. cjuis lic enim in libro de j hypoitafibus . videc. Qnod aurem de lumine de liidis ieu Luna: quoque didlum fic . Hinc Nu- Dd % me- . tcfte cnim D. aarrjtrttur.&piOuidenlia intellcdus Archetypi. Et paulo : ^nis igitur fit. Ita igitur qui videt Saxiaenil pientiam. vnirquecum cxtremsextremaper media comprehcndcnsinreomnja.&munduscirculari mofUj parciumque connexionc. Vndeperficitomnia. ' cunBa wttllfiiualiaccritsn-^plft. quam SapienciaiIla. Ttw eololum»iodo. eft Solis fcu Oilridis diaum eh cnimlfis nihilaliud) vtdidumeft.elemenfa vicilfim in elemenvnum ta. in hoc mundo elucefcenremj. pofl: utuurr. i£L• quadam.JEGYPTIACA.ob perfeciampotenciam^&dominiumin omnia penitus imjnenrum. perpetutfm ranty Deos (juijunt in eoalios 'anin: alia. ^o» eni?n numerus primus ffiante dualitatem entm runum generatuni.. quod quideniniunusimitacur. neque in partes diuidi poteft. neque alicubi claudi . "Ocemoncs etiam atque ad prin.amor.uiti maxi^ ideo Pla- auandojola funt generans ^atido eliam optimum tfltllud. njagntiudinem. efl. alios inuifihues. tettta circatertia.nonata. exefr>plar metjte ajcer.. omnia ejp eirca \tgem ptw um circaprtma : detnde circa fecundicit . videt& cum iumen LuLunac. dtcit. inttlUBum ipfumy tdeam nominat. virtutemque iuperionim ad inferiora miitence.r. ^^^^ ^ P^ouidenua. plantasj c<etetac^ue 'ihi . wtellt^iuw efecenfet.tpfoim(j(40(juecaufaM rerumpatrem hahere cadjam "^""^ °^•"^' Ytrufn intelleElum appellanSi Crcatorem ejjit emm efl.& conciliatione . DEVM j^^o- „. omnes res crearae nihil aliud ipium ^uamipeculaqusdamfuncDiuinsSapicntiiradiGs ad nos refle6lentia_». : /('//Ji/?'!.duut. neque Jicetei adflc.(juod alms efl feparetur. neq. aeri miCceri D £. jncognicumperagrairc finxcruntj quoquid aliud iignificatur) DEIinuifibiliyJncima qua?uispenetrans? Ifis nifi virtus dTm^^Mst. Dionyiio.efuitiumeru:-7. HiEC Plotinus. ''genutt. aicj kunc fenftliUm . (g. huncgenuit f licetyCjuiw ordv.

Jntellioenda: quas R. quibuj? Horum Hieromarhx x. vbiloco habcc Thargurn Thnrg. quie tria exa*5le refpondcnt tribus fupra alamblicho cicatis nominibus.vpupae Iniignitui capice: lituus quoquc &gnomoii^) .cGndnnodenjqueordine>^ pergnomonemindicatOieluceicerej Verumquandoquidemhochierogly- phicum fchiima fuiius alijs in locis proiequiniLir .nnjn r\^\:iCorQna. quibus omnj^ feciile memoranc.» fuuiD omnja produxiiTe cui iublcribit Thargu Hierofolyniicanu omni?pTodu cit- ^^ '^ : Ki:i ^": id ci\y iHprincipiocreautty (g/ r .Airaham. qucm & in fecunda caufarum leniibilium fcrie per Oiirjr^ ieu Solem praffigurant. paratio. Summaharmoniaperlituum. Hmcinarbore Sephiroth apudCabaljf]as niiCi ffes proprietaces DEOaffinguncur. cabaiiiu in arboresefhi ^. Leotorcm remic* timus. atergore verorriangulum culus annexus e/r 5 cujcjr- quaenil almdina dicant. 1 °'Q^"'*i LIBER .Hiefof. Abraham inlcthfirah appcllar 'ii3iDo nsD *i£3iD id eft . mundus HORVS Vnde varia * iupelledilis hiercglyphicae.Deum per Sapientiam peusperr-i- Amorem. nuwcrum. .eft vtriufque^ vis acliua ad exiraj ^uaproducitu^ . funtque. Iterum ficun Hebrxi Sapientiam dicunt mundicreatricem.CAPJX. per i^hta &c Atnun produarunii Plato iiudiofus ^gyptiorum diicipulus fathiice verbis.nJ^n . ^^^^ ^^° i'l^d fuum nVnn 3N /ine principio pa• trem & caufam caufarum ftatuunc. HieroiblYmicanum l^il iN»o Uiaa fi^^ joC^/ )*>^ i^^o««^ /» j^PifwJ L tia creattn D f ^ S caLum g-terram. Phtha. jijsMo cerebroraca_i. Quemadmodum enim He..duai . A[que & . y^>/}M«. nttweranrem. Nos myftica rerumamus Horum itaque ab imph. tntmtratitm. En<epm.8>t8)fc«pgipo5 . paiiim exprlmebancjichemara. Ica ^gyptij. MYSTAGOGIA &c meniuscirac Zoroa/^rum dicentem. quam ideo I 'Ji D£VM ^ ^ 30 '/^ ^ ? ce• pheusnoninconvenienterPallademdixitj&obdidlaquoqicau/am cjc rebrplouis natafinxerunt antiqui. Saprrtita. quam mundum Deo per fapienciam fuamprodiKSumjadmi- rabiiirerum vrri'e*ateper vpup^caput iignificata. Faraiieiaco.Baculus vjdelicet id eft.Emephcprimum intelleftum. itayigyptijSapienriamintelleCtusprimi vocant Phiha^ S"°"on^ineIfidis coniiliarium Mercuriuin5quin& jplumlfidem vocancj quscft pleiia Oiiridis primi intelledui imago acexeplar. Amun vcrorerpondcnsHcbr^orura nju feuintelligencia?. Opificem. xnundumhuncrcnfibilemexArchetypoilloTrigonoprofluxiflcaflentjdemonftratj quod Tnangulus ille cum globo affixo inter ca:cera Hon fyinbcla luculenterindicatj&admodum pulchre clcganterque fequenti Sche• Hiatefxprimitur.

us incelledus. jpdicabant quemadmodumcolumna: multis in lociserediB ceiebrem inrcripcioneni Auchores referunt his verbis . fapienciam fua Horum.mundii videhcet pro- Hicromat? varijsHieroglyphicorum lchemaalmis teitauir. Fidei Chriihang myvti cap: i: Acq^exhisapparet&om» jiibus maniteftumiiCjSacroran- Triadem rtenum. Aiblime.ac primus reru .J£ G C d:ani .quaprim. $o\ ille «ccrnus. maximum . iic ter ullo non cem poro etiam fub cbfcuris fabularunu figmentisadLimbratum eiTe. vnius osnas ilVE w qucd fuit crir /ON KAl E20\ & pe- meum /menon kaI nemo ta- vnquam texit . omniu produdor qui perlii- dem coniugem duxerir. & terbenedidam jllam-. Quod porro Ofins nihil aliudiit.

&arcaiinclufumiingant) luanequacjuam SgIaAc^4^-° carer>cil- gnificacionej dum nihilaliud hifceindicare voluncjnifiincelleiiiushumani SocciSf*? ignorantiam inilitudines & cenebras. influxiuam in omnia fuperiora. MYSTAGOGiA Sapientiascongruunti IntelleLluinautcm DEI lupremam Sapientiamgencratsm. vtindicareturvarietasjabundanda. & fuftentari Lituus harmoniam vniuerfi.<<». rerumcreatarum.hoc eft. vtlupremum illud Nuinencum eoanimali. fuperius incuruatum. Horum^ ngnificata diximus. potentia Se.Vbi priterhieroglyphicasinfcriptioneS) 0//V/' ilue fJcnuhta filurx przc! apparet. Hinc mul- toc . vt cum Horacio . quo Oiiridem feuHemepht. ad notandam intcllecilus fcECundicatem> vclo nigro cingitur capuc. ad ineffabilitatem myfteriorum indicandam. manu exfy mboJis fcnici imperium in omniaj per fcepcrum quod alcera manu geric. quod fymbolura in hunc diem fuperftesjapud ^gyprios rcccptum fuiirevidemus^hominem videlicct »'£9«. incuboftat5ad mundi indicandam i ftabilJta- roUdicatemque. Quorum explicacionem vide in iequennbus aucho- ritaiibus ftabiiitam. accipitrina facie formidabilis.gnificacHOii RVMetrigonoarchetypoprofluxiiTe Baculus Vpupscapice infi^gnicus. loquar.CAP. vc oftenderetur mundum in cempore velutjinfanmlum aDEI Sapicncia produclum. Diuinae parcicula. non alia de caufa) quam vt infinitam perfpicacitacis vim in Deo vigentem indicarct. primuin illum archccypum intcllcdum iignificare volunr. mundum rerum varietace veluti fulciri. indicac fecreta^gypciorumTheoiogia Eprscedentibusitaqueinfcripcionibusomnia ea. compararent. Porroquod Ofiridem inpartesa ^ Typhone dircerptum. vtiinprxccdcntc fchemacc patet. Trigonuscum gIobocuboinicriptusi]. aura?j eum cum rebus corporeis eorrupcibilibiis imperfedlifque confundendo. quodhieroglyphicum alibi iriterpretabimur. Fuic zoroafter.quaii inparces quafdam diftrahere videarur. d. per accipitrcm. 214 QuiEraneapprime LIBER aetern^ .!'. Hinc ZoroailcrDeum accipitris caput habere dixic . ccEleftia. Horus dcnique labra premensjdigitoque iilentia fiiadchs.lx.fupremum Archctyponincelledluni•. ^'^ Hinc tot mulciformcs Dcorum imagines ac iiiTiulachra_i. di variegatsinfidecjadauthoricatemin omniainferiorummundorumjdevarijs monftrandam. cum cornuco»> piae vero expriinicur. inquoeximiaqua^dam vis &proprietas eluceicerec.^gyptijsfolenne. qua^ func velutiquasdam. c\ux had:enus de_^ Ofiridemjfidem. ^cplcnitudorein rum i'mbo'iQ"i!m Hori. throno iniidens variegato. Gnomonordineni) &adniirabilein rerum diipoiicioncm deiignat. alijft^ue_> opcradoncf cius declarantibus .puIchrohieroglyphicoprinocant in tabula Bembina. potentiam facundaciuam .utis. lucuienterfanedemonilrancur. indicant capitiimponitur. ) mundocrcararum. pertabuIamformaCalathi confpicuum capiti impofi• tuiTi) cui Verixx frudus inicrtus. Horus vero pingicurpuer. enim hoCjteftePorphyrio. qui cum ineffabilem illam &: iimpliciifimam Dei ii- cflentiam ingenij viribuscomprehenderenon valear? per analogias &. ad indicandam nacuras diuin^ caliginem inacceiTam .

am & conrubilantialenu fui imaginem ac vitam.TrinitJcis In roaiori mundo j r cria Ipacia I I - ) elementnrc> lydereu cmpyreum. figura. exhoc diicuriupatec. id quod ci non conucnic. ta::i. ^ .quantoabea nnagis re- cedunc.fine>n.: plicaceaclarius Picusin Heptapto fuo in voce n^cJN^^a. Mundu? ad SS.hocefl:P«iir per Fdiu.tantoiincimperfeotiora.tribusquabtatibus. Diuina?Triadpsexcmplar iimiUimum Dum ad trinamhanc imaeinem jcresin mundoAngelicoexhibet Hierarchias* L Jin qiialibei trcs ordines .abvnicatere- cedenda.perfe»ii.nvjlhl 3:2< uipulchra qua. confirrnani^jaiTerentesN y^/^p/jper per 3. plenam. fperiusjrecolledus.quam admirabilisille trium mudorum Angelici. Diuinorumqueamori.' mechodo hunc efficjcieniumj: '""'f/'f" Quod Hebra:oruiTi iccrctiores Thcologi in i. virtutuoi in omnlbusmeniuram.cumiillns)id cftjcrebris ^ ^^^^^ reft^^jandas laudum canticiSjindeincreaturiSjVelutiperpartesquafdamdi.jttndamen~ tu/nhomims Wii^wi (fubintellige Microcormi)/^(:/i"rf /'owo Quibus nil aliiid infinuarur.& Sapientia aE:rerna.hoceft Aw/ creairemundum. .repr£Efentata virtuceconiubitantialiproducicur china> abfolutum pulchricudinis //orM. Ex- cy. dilpofitio.ni5& par- nin hoc 3 1 abalinicacdiicipIiniErerolucioais 3 ^< ^\ eft. &concemplationinuntiummn:rens5 iibiipfi obftaculum poniC) ieq.accarnalium rerumcupidicate obicuracus. & in ie ipfo . per Ifidem . concencusabfoluciifimus. cslcllmin rerum_. pacrem illum immen/ie maieftatisj cjuiintelligendoie ipfum .^ii. nec conuenire poteit> tnbucnces. qua: cft Ver- bum Patns..em_. ac . ac in vera fide adoracus> vnitati fua: rcfticuuur Quo fa- ingens menti exonmriDbilusj quas per yEgypriorum cerimonias iion inconuenicnter in celebri ilJa '* o<neiJhi (v^U» repr«icntantur . viram primamac fa^cundiilimam.tsn^m. /^** •^* "ly''"!» omnia) perfedlamcotiusfuij&omniLimperfcdionum notionemin ie ipfo concipiendo>producicaEqualem. hoc pft per veram fapientiam &:amorem. ^=gyP''°f" '^"" ' nem) Deuro ciim rebuscreatisconfundcndojrebuiquecorporeisapplicando. tjmete'n. & quoad naturam indiihnvTta idcam . Iucc.&inuentusmutilaturque in intcgrum reftituicur.mutudil}in(ila. In quouisco- j i-^ .Gen. ilo mox Atq.$.quam Solcmillum aerernutn^jncelleduni phmum Archctypon.cc^pt4t.mai.JE G ? C : zi^ cap.cum intel]e(ilushominuni rerrcnamm. poiitonuxcouc)materiam)iormam. Muitiformes wuliiformcs Deorum imagines. velutiex cotoinpartesdj/lrahuc.Siqujdemrede PlatodiCiC? Deo pluralicatem nequa- quam conuenirc) cumomnia.nu- merum . In arcaOilrisconcludicuraTyphone. incapacem facic ad Diuinos Oiiridis radios percipiendos QusricurautemOiiris perdicus per Iiidem.<juam hqcconcinne &fideinoitr£niyfterijs adapran queanc Quid enimaliud Oiirjsindicac.tancoque peior4.ix.*. Vtrmfque auterrL» ideftadmirabilisilJamundi maHehraorum & perfcdionis eirinentillimac exemplar quod metathecica Sjw/rw.dam analogia iibi correipondentium ordo.quiemuItitudinemimporcanc. quxquidem nihilaliudj quam multiplice Deivirtutemdiueriisanimaliumproprieratibusadumbratamnocant Du /Irahicurigirur Oiirisin parrcs cum perignorantiam inrelledlufquecaligi. quadamC &:?^x n::^ Ky:in:iv Patenn fUtoprtnctpiuw. cri'auH.

itumin marc proiecit Sed quid fibi h^c velinc videamus Condirus eft Ofiris in arcam cum protopla/ti parences maligni Typhonis perfuafione-» indudi. mediuni &finem movidelicccin tcipro. interfefcnptie.& indignacionis plenus.teftcD.cuni maiori mundo produdo. corpus Ofiridis abicondicum. maliciiEac fummasperuerfiratisfymbolisdepidusicandentes in CGelum iaculans Iapides.in qualibet Triadum^ primum . ^i^jaBa fut?'t conipiciuniur Pacerigicur scernus cum Filio iuoaetcrna iapic- » inufitata vtriuiq. . amorem ipiritum videlicec illunu . omni gracia&luminisfplendore priuatus.ix. Lunam.Auguftinojelucis filijs)tencbrarum fili)fad:i. Oiiridem in arcam concIuium.legem Diuinam tranfgreilifunt: quofa(fl:o. malignifpiritus fuggeftione - itumja veraDeicognitioneculcuquedecIinauic bolumqueeil vtiimpliDei enntas .quiadmirabiJi quodam gratias fulgore coruicabar. prarterea principium.fraudulenta quadam ac callida adinuenrionc. eius velucipra:• iideminrroduxiiTet. ecceTyphon. In MkrocoC- D do \ O^iWnSmD ilio ^ricubantema(juis.OliridisgIoriam)nullisnon r> raT i^3chinamecis euercerepertetarcc9pit.a^i/i^owWorKjycr. natura Iiue eiTenna pluribus rebus atcribuca > veluti in parces diftraheretur Hinc alijSoleni.i7» formiaandits -"velfilo a. manu eius alterain Helj}erum. exei- . .mcmoriam.ap- pdrehat. naturaiem. iapientiam pjr liidcm tercium . ceiTauit hic Ty phonis ixuicies flumen abiecit.f.in exrremam ignoranciam. lathaiignjficacur. mi- norem ku microcofmum hominem ad imaginsm & fimilitudinem fuam creai:um)acomnibusgratiai& natur*E caientis inftrudlum . 'Dei per ea tia inefFabili gloria? maieilacerefulgens.y£g7ptiace J/iw^acficcun- Diuinicatisrusflatu mundum f^cundantem ell adornantemq. 2 10 LIBER III. common/lrat . 6creliquorumaftrorum ciflima illa .£r^f h rt«ff.port iiu Trlph^ni^ fruila difcerpfiti quofaclo in Horum quoquefilium iram exercens.^. altera in Orief)tem'x. ad 'verti" cem jpfum ^f^ue cxtcrJchantur Talis itaqiie Typhonhumanigenens . .' MYSTAGOGIA merum & ierie. in partes diicerpcuni.& .-((^ue pirtingente in crurihus Ex hiscentum Draconum capita emwehant 'X/olifmifia tKaximas '-viperarum ille fpiras continelaf.ac quaii Lechajo quodamintoxicatus poculojCum-» . . iSltinc enim ciuadam hu- omnmm montittm cacun:tmhus alttor '^ideretur.humanurqueintelledus. Dei) tum omnium csleftium obliuionem incurric Porro non .7py?/. . qui iam obfuamin Deum rebellione. (juarum . pondus.CAr.vnacum aiTeclisfuis & confoederacis Ticanibus in abyiTum erat datus? inuidiarj rancoris.rarjonaIem. Dci potentiam per Oilridem repraeicncatani) itcundum.^e5iui horroris iwa^o marict (iaturx joYmaiita <^t . Sic vircutem) qua Horus produdus .vindi6lxquerepetenda?percituscEitro.hiice maleuolencias inuidia?.cum iibilo virulento. hoftis contra Ofiridem & rupremumiouemibac .ccitatem)eroruquecaligmem delapfiis. Sedi^ caputjkpenmnero aflrapsrdngehat.& boatu horribilijmagnam ex ore jgnis procellanicruilanSjCumfmirraiupremumnumen lacejTerec. nil aliud niii idolo- Horum quoque interfecir? quo quidem quagcnushumanum .&moralemiacuJratem .intelligendi vim.irL•.

mundumpeccacisiubmerfum5Verbo virtutisfua.acque in vniusDei. Deus cie cAo proffexit Ju^er filios hofninum . regiam dereimqucns in hunc mundum. exerckum: alijhomines virtuieacrebusgeftisconipicuosjalijbsftias & brutaanimancia. ratjin Horum cdum cum Ofiride a:terno Patrejasternum regnaturajpoilliminio res . Atqueha^crunt.& quid myfteriorumiub multipliciilla Deorum. auc ftolida phantaiia vnicuiqueperiuadebafjDei nomine&colebat. Biabac . innumerislaboribusjperiecutionibufque-» iubie<ila.^.omnes declin<merunt.ui jaciAtho- num^non e(irvfaue jius iiii-x-ww. hoceft)gentes tientes diuerforum Dcorum cultu diiTenad veriDci vniurque cognitionem. ac vnius legis profeilione iniignem afcifcens recollegit . Atque hic eil Horusilleproie^usinmarei cunc cnim HorusOiiridis&Iildisfilius proijciturin mare>cummundusbumaad imaginem & iimilitudinem Dei fadlus peccatis a Deo defledlens in aeftuantetcrrenarum voluptacum Oceano fubmergitur. coercicoextindtoque Typhonejreilicuitjquibusomnibusperaolis jele6lisduodecim ApoftolisSacerdocibus. meauit cxiftimaui. quibusmundusj velutiferpentinisquibuidam Typhonis ^iris intricatus miiere detinebacur.lugubri humanitatis > . aeterna Dei iapientia humanos miieratalabores5lfis)inqu3. .ideft.Oiif ide difcerpco acque idololatria per mundii vniuerfum dilTeminaca \ Horo icaq.iIlaca.vnius fidei.advitamreuocans.^ G C . quibus certas de-i DeoOlinde refticuco. Diim itaquc Tyj phon cyrannidem didaratione exercec. qu^ Diuina vocatione contigit . quaedemyftagogia^gyptiorumbreuiterdiceda Nuncad difcipuloseorumreuertamur.Ieftisasternitaiis lua. i fis a:terna_j noftrae veftimento induta venic. Vndc^ diuerfi ritus & cerimoniiegendumj abominanda lacriiicia ac fuperfticiones penims ridiculac. Alij denicjue quicquid vel malignus genius iuggerebar.ac fub potend hoftis tyrannide & dominatuincairuniludabatur) velutiexequoTroianoprofluxerunc Hinc RegiusPfaltescatailrophen hanc olim concemplatusjplenus admiracione cla.&iacris placabat. hoceftGrajcomm He- briEoruroque. c CAP. 7 CAP.IX. omni iniquitace fubmerio. refque nomineindignasDiuino honore proiequebancur.partes Ofiridis. 'Ufviaeat ficfi mteiUgens attt reqmrens Deum. dircuciamus Ex his enim non exiguum incremcntuni> : cjnolumencuraqueapparatui noftro accciriirum confido. vt partes diiperlae in vnum corpus veluci myfticum icerunij etiam a Typboncinterfedlumad immortalitacem reuocauic.prifl:ino nitori.fmul inuiiles faBi funti non efi o.colendoqi leges fcruandas pr^icribensjilla vnde venecoaluerint. Dearumqi mythologia lateac.

imo tempus ipfum. alijque egregieprxrticerunt) quodquidemaliundenon didicerunc j quam aby£gypri. ad falias do j Dijsopinionescomprobandas exercendi circa moralia inania illa anlam priebuit & phyiica interpretamenca. hoc cft. quod omnes fruduum vires abiciifeatque in humoribus vifcerum veluti in mare proScrpentem illi jedla') iicuti ibi Venercm.h inJefeJfafn ^l'-L•tutgi- liMohiM. & Ladantius cum Scr- i.iiue quod omne tetnpus in fe vertat. quod juxca Ariilocelem nihil aliud eft > quam ctQA^fA. ficarunC"7ce>i^«'(pf -Twi-zi^ipoeai^ id ^{{yiucorruptthtuw. ^^ lacores .Dcorum naturas ad elementorum facultates. Quod porroaliquieumex Alcmone natumdicancjoblcure iigni. nomine deliramenta.otw cAi Jecuyidum prtiis poilerms. iiue propter fru6lum.veriucam inuentionem fuiiTe tradit.. hoc eft. nccefie eft coniundumfingunti caudamruamdeuorantemjiymboluin anni temporis filij. naturaqjvnivcriiadaptaiTetradicAthenagoraS) jhhmngev^s.Cicerotradit.s. Grajciitaquead omne iuperftitjonisgenus procliuesjab^gyptijsedoCl:i. Certe EmpedocleixL• vc iiipra diximus.vcM. vbi fabularum.fert. Nam cum dodis vinequaquam fufiicientcm viderct Poetarum authoritacem. commen- De njyfiica figmfcatione Deorum Coelt. iiS LIBER Ili.ad naturaJium rerum intcrprccationemjdedccorc fabularum ingenijluiibus obambratojConiugiiTc. quodnon ad myfticasracionesreuocarent. Coeli filius. & termi• juxta vio. nemy (^ circumuolunonen?.COELVSaiuem Grscc iius vniuerlaE nacurae. didus. eo quodomniscorrupcionis ©^Vi* ^*.. vt Fulgcntius aic. quibus nihil tamvileerac&concempcibile.. vranus icu ^*'"^' Hic. SATVRNVS cicero.vnde&. finitor.. ris mos exccEcandos. ica &: libidine gignanc. hoc Phornutum quafi eftjomnium) quc^ iuprafuncconieruacor.hancSatana?ia Angclu lucisie transfigurads. numerMs rr. Macrobius quoque diiSumpucat. hoc elt. . quodcun que gigniCiConfumere dicatur. & ^. qua: antiqua confixerat iuperfticio ad infimae hominibus imponendumj neuciquam damnarcnt. pudebat. eo quod cudum & converiioncmipatiorumactemporum continerec. j. «eiivo?. vnde rede Ladantius Firmianus. fimilcs quoquedifciplinas.vt falcium curuamina.a veretro ^ gcncradonis author iic tcm- pus. vc quid p^j. CAP.oiTti^xAfrlinttg /^«. ingeniumq. ca/lratusdicitur. PhornucuS) Fulgentius Cartagineniis. inquam) CcElusgenuicSaturnumjnoceltjtemporu auchorem. quas vtomnia x^Tiui^AwQo^f oAedancur: a primisDeorumomnium Ccclo&Saturnoincipiemus. ^^y^^ eorumc|ue progeniem myftice expreiTerinf) patefiac. vthocfakcm immorandi. quibusfubmy/ticisrationibus&icijWa* iftam prodigiofam faciliustuerentur.a:^ntiu.. FalcenL» autem. V .SatHrniJomSi lunontit Nepmnii PlutonU. . Ynah^c^nivn dicitur. <$. 5 quod & Palasphacus libro cj%i IgOttSt -^. MYSTAGOGIA C RE<^c TertulIianuS} Ethnicos .ad mortalium aniuaantiuf. quas dc Dijs tabanrur. Fibos fuos comediiTe fer• ^ ^ ^'^ tur? quod tcmpus omne. confinxerunt.

indicacilladOrpheiinhymnoSacurni: 0"s <fht. mencemque illam Diuinam.cuius Sacurnusfuicfilius.forcunarum percineac. CAP. r Detu tempuf esiifacilli/nui. Quod aucem Sacurnus iic ccmpusjac nihil aliud. producit.an non iublime illad corpus. Deum eiTe pura- rent. in palaraDeum appella-• . queilliatcribueranr. & omnia_» inter crumvKK.. quam & dicuncj modo iouem modo ) Venerem. Cum enim Diuina illa raens aecherea regionem gubernans intelligiturj tunc vocacur luppicer hft vbi iuferiora_» corpora dcicendit adea per gcneradonem concitanda) cunc appellatur Ve\ nus.mica mttrpreucie.mensfupernaaliquando intellieaturjin^ _. qua: ad orainerrL.ym.ya.MyrchoI.riaicuacur)inida)Caufarq. qiiod omnia deftruit. .proiternmicur)acquelabeiad:ancuriPiaconicorum tereaclailis. Hincaccidit: vtis Sacurnus. pacer louispr^pagcnicalcs parcesablciaericacucaraice. &vitam. quiaSacarnusialiicquidam. qus ccetera compIeiSticur.ccenc .ealqu^ in Aiironoim' duiia.. cumCcelum illum.cuin virilcs partesfccum afFcrac.X. ««^«• motu iuo veluci cuda mundi loea per]uftrado. )lMc) ac/^V< it*yTuXfv Otnnia ejmprofers confitmiSi " . aucfatorem A^oiuphm».<. omnia continec. Chymiftae quoque ad iuam hanc arccnx. ex quibus &eipumanaraiic Venus. dixerunc.animam . nilaliudputaiTe videnturj niiiccmpus ipfam a quo pra:Myftica fym ''°'*^*'"^"'• omniainciduncur. quos A|»oIlophanes in Epico carfninc Saciirnum > quafi favs?. &:mutationes omniam.• abeoaccipiant lui ortusjmerito didlus efl: Saturnus.cumtenipuseireSaturnumdicimus. recorferunc. Ec Qui- . quiefumitureciam abipioIoue. ratiialisicilicec&qui fitcx eoprsparaco. varie acci^'^"^' ^^ nuncupatur. qua.jam diesjmodo no61:es.z. G ptis.nunc hyemes. Cum enim Sol nuncad Scpcentrionem nunc ad meridiem declinet. eoquodomnisrariojicnlusjaaimuseruditus tcmporeacquirantur. ignis. . mariq. Deamqtte . qusrcciduntiii vas. ac fulphure gi- gnicurVenus.quod accipiendis apponicur :idcirco& Saturnoamputaias virilcs parcesdicum j & cum lal in aquam tanquam in mare dccidatjcx illo fale .ab OrpheOypater hominitmcjue.'.nunc2ll:ates faciac) acque pro mucationibus temporumjomnia^ quajterra. qui ordo poftea ieruaturin cictens. quafirenfum & mentem creantemjdiclum vulc. alij G . quie vide apud NatalcmComitcmlib. Alij ramen eius Sphaeric. Dicuntenim fidiumiuiflreabanciquis..ilIumfuiireDeum cxiiiimatum. vafe vicreoexiftjC)inperacuram. Nec inirumeft. cenueixiqucaquam foluicurproprer vim-. qui falcem quo. ^ qualitlux vniueriarerumomniLim acqueprouidencia.. incidensacicparansfulphurintimumac falelatens. Sedquoniamcum luppicer ia* ch. ac inferioris SplisraSjSaturnaxrL• Hincnondeiunc qui rocanu de Sacurno fabulam ad Aftronomicas rcs detorqueanr. quodluppiterSaciirno ^abuia de^ mare ab. modo Sacurnum in fiue mentis virtutem e ccelo prouenientem ? & omnia corpora diflrufajinnuerut.. quandoSophociesinEledratempus vic orpheus Jrni. dVdlE"' g^nnia rurfitf.quod.<i fj^ '»^ ..

iegimus 7. rcrum vis . lomsomnta munus " fietiantis Olympi . .quoniam conipicua eiteadem vinusintelled:ualibusacc«leil:ibuspartibus. cap.vniuerio terrarum Orbi jmperannc exhifce : natoicilei. .<3cleminudumL». quo vniueriitatis ratto innueretur auc gubernaticquemadmodum de Ofiri- & de in prsccdentibus didtum cft Hinc dc loue apud D. MYSTACCGTA Quidam ex antiquis fcriptoribus Saturnum cum Ofiride confundcnres) saturnusOfi m^ egypti dicunt Saturnum inytgypto regnaiTe . Alijlouem referuntnubibusiniidentem. cuius poteftatem. . vndeabOrpheodidus: i. dc Ciuif . quxft..ex aliera vero fcilicet dexrrajfulmina ad inferos mittens.ca.HIioSjO/inm. Etpelagi radix. nat. Jupptter omntpotens ef} prtmus luppiterefl capnt hjm»"li»'j luppiter eflfundamen hftmi. dominio ««•/« potiri .9. affert Suidas verbo <f««<> & vtapparct ex Suida Georgius Cedrenus lib.vel quod vitam &: ciTe prajbcat omnibus animantibus Vel quodpereum ftent& conicruenturomnia. de quibus iam vlterius dicendunL• IVPPITER) Quemadmodumigitur Microcofmus animam habet. omne illi nomen conueniebat . ^amftmul occuhuiCt rurjum extuUt omnia Uto Corde fuoefacrOi iUirumt rhi confultor Albricus Philofophus de Deorum imaginibus eum fcribit picilum iiL» Eaageieuisi throno eburneo in fua maieftatis lede collocatum. 45. dif^ut ce.prsparat. inhoc variantesSaturnum louem tantum. luppiier mas .rjpracit. quSgubernetur.Infcrj©ratcgebantur. nudabanturfupcriora. " 2 20 LIBER . CAP.qui fccptrum regium tcnens in manu fcilicet iiniftra.jj^^^iyj^.Typhonem>Apollinem . quam vniuerialem Plato vocac Poerae loucm .Iunonem)Neptunum & Plutonem gen uiiTe aiTerunt. exquibusnati iintluppiter <: luno.de quibiis lege Pliit.iar- .tcrr«q. Sol.lib. Hebraei Mitatron atque hic eft filius Saturni luppiter di<Stus. 7(es omnis /uppiter ortus lumine rehus . quiob vircutcm)pr*el]:anliiiimacjue animi ornamenta. «'• ^sjaixi vtcxplicatPorphyrius ab Eufcb.&compreirosfulminegygantesfubpedibustenens. " ^ajlttmus idem-^ tnedium. .prouidacre- debatur cfle & vi uifica federe pingebaiuF) vt immutabilis eius - liditascxprimcreiur. ne^ia f(mina mortis <-uis Spiritusefi cunEliStijalidi luppiterignis ipfe . ac Rheam iororcm duxifle in ma' jj.X.li.vcoccultari mortalibus humi dcgentibus indicarctur Eandem hanc expofitioncm . Ncphten ilue Venerem.Luna eB /uppiter Omnipotens rex efi.Dei cap. drenmi.de OiIride& lilde:GriEci vero ^^^^ cr^hiu. fic macrocofmusanimam quoquchabet. Auguft. fedquandoqueccelumautaerr&vt pras & mes cocteris tcfta- tur Seneca lib 4. Dcus eft inquiunt habens poteftatem cauiarum.vim fummumque orbisdominium pulchre expreffit fequetibus veriibus Orphcus antiquus GraBCorum Theologus apud Euiebiunu: .3. quibus . Attarocn non rerura tantum creatrix virtus cenfebatur luppiter. Iiim. aliquidfitin mundo. . dc-» Oiiginc Conftantinop. relatus lib.

.. coecerarumque ftellarum facies vero rubicunda & inflaminaca.potillimum anni in manu harmoniam coEleftem in planetarum motibus potiilimum elucefcc: . .i. . ilellarum fixarum fphajram feie recurrentis dominium. de nupt. . Nam iu- "^'^''"^^""• pracitacus Orpheus..hyalmo quoque crebris vclud ftellis quibufdaai interftinvito amida exornacum-».exeIed:roalterumj: viuificam iignificari quafigur^rocundafcilicet vinu. acomnigenaherbarumplanrarumque varietatecooperramiitapudendum &: pes caprinus nihil aliud. Grscisplufguam i nionofylIabiseiferriobreruatur. z«{. necabiqueracione» luppiter cnimaliundcnonTiiii abvniuerfi dominio ^»aiO:usei\.tem prouidencem enneachordiBinniti videbacur»calceos teftatur Porphyriusjlajuaverothely in pedibushabere virides.luppitervni• que Z«ws. eTi^fyi quae omnia a Grxcis eiob mundo operatur impoiita funt j prsccer quos iti ) legi nominum iarraginem qaar potefl: apud Ly liu Sy nt. ctus^iivin.dum louis omnia plena efle dicit . •f te (7 Y^P I C A.i.f: '^"s ^«^efcti- uem finxir in MarcianusCapcIla Iib. dum in eo terram > aquam)aercm)ignem. EftenimSacyrusanimal lafciuum. phei hymno fupracirato patuic.Z«v. Prajterea vri parcesinieriorespilors& aiperx cum pedU Lyci.&: ex fequcntibus melius patebic .runc . Famsfeu lo.quem rcbusconferre credebatur)noiu ilne ratione ^gypnj & Grsci fub caprina forma referebanc Scd de his hicroglyphicis vidc quas tradidimus in hicrogrammatiTmo hiria.. /. Ztt¥. fuit iimulachmm cius penitus Talcm hieroglyphicum. i. myftcria louis Panis melius intclligas. i in quo aliorum > ^gyptios Graeci fecutiruntjquorumpropriumerat Ofiridem illi V»^ g/V-»/.diem.quopocicur& pcllis.inaiqualem jarboribus. ().manibusconfedum.thereum Barbalongaelementamafculina) maculora_> Baculusrecuruus rerum. ^ 22 1 CAP. humcriipaciofi magnoalarum remigio ejfaMrreiites vemorum velockatemjprompcitudincmque Dei in operandodeiignem Qus quidera imago ab Orpheo ita exprciTa) eadem pene eft cuna-» imaginequa Pana Graeci olim exprimebanc . A«f. Veriim vt . quam mundo largicur my. 2°• buscaprinis nilaliudjniii terramduramj afperam.fqiiciuicinani premere> hac imaginehieroglyphica Martiahus totius natura? priefidem louem iignificaiTe videcur .ri>hyrius.&vcfte candicIaindutum. nouisfemperadinucntis denominationibus .lucidum calum fulgiornacum reprjeientat cuius prsterea oculi radiantes Solem & Lu=^iiam. i. veluci naturam vniuerfi condecorare louemautcm vniueriinaturam ex Or. Philolog ita in Senatu Deorum locapitc flaramantem coronam habuiiTe aic & fuper ea velamen rutilamMinerua.hinc& louem Lycium feu Pana ob falacitacein videlicec&generationisappeticum. Nofliciiporro louisa & p.un. X. '^'^' dios Solis & Luiiae .nodem referc} quidaliud fack.niii imaginenij tocius vniueriircuiuscapuc : cofona fuluacorufcum . Hepcaulum deniqueiiL•. .niii foecunditarem . manu dextr^duosorbesporrigentemaureumalterum.lacicudo pedorisaerem. quidem iuiim louem yEgyptium..proutab Orpheoaljjfque exprciTum eil:jhicproponero . f.ur.c.ignema. fticeinnuebac. OTfulticudinem effeiluum >.is tem denotabant. & generacionii mirumin modum appetens. . quod & fymbola Cornua (teileBocacio)eiapponebanturadiignificandosra.fat oftendunc dis aftris . ialax.

) riga* quac & liqiioris cione ixcundans rerram. fons (elcm.%lt ! C 1 S S L mm louis iiue Panos hicroglyphica-i cprxfentatio R A. iatis. G Terra(clementum fkmjhiipida plancis. £lementa maiculina Poteftas in annu omnerq. L Aipera Scabilc & insqualia moncesindicanc. Visfcecundatiua fundamcncum Vis ventoruin. . f«m.&celeritasin aeendo. I Agri. reuolucioncs Virtute eius omnia fulciunnir.aliaqi vegetabilia Harmonia 7 Planerarum. Facies nibicunda .fcgctes. caloris vis in Mundo. Radiorum C D F cceleniu in fublunaha vircus. fixaruin Dominiumin iirmamenru>ieu Sceliarum Spharram. arboriburque.

rcs eiie Sacurni &: Rhe^ filium. lunt ciie Solcm inferorum . terraquc rcperiauur Accedit tandem PUto horum frater. .alperitatem cerras. permictitjadlunonemprogrediamur. luppiter autem eius mens qxiafi Cn &c gubernator. toousmundiimperium . quem. quafi quod nos ?'!"° effigianc. '• morari traduntj vtejusindiccnt vnitarem.iiiundusenim vnuseit& vni<^e.aercj nubibiis. HuicNeptuno confociaturAmphitricejideft^^TOTO «>?/ hoc elementum cieteris tribus concluium fic.visu fuichoc loco icrutari Prorerpinsraptus roy/leria tantopcreapud Myrholo- gos celebrata_. eJe'^'^' mcntum conftituerent7n»f«=/iii'a-nunciiparunc. liquidafcecunda. Indutus propter pulchram rerum omnium mundus varieratemjtum cciam proptercolores..auc quia ob materiscommiilionem acebullitionem.hirce eum fymbolisdefcribit Cornutus. . ^Al"•^• Talem itaque antiqui finxcruntPana louis filium. Inlocisdeierciseui-n-. qui ex humidoprodeunt^ijnequibusimpoflibileeftjvc ciTe expucanOT didtur nebride aut pelle Pardij tum appareat. hicenim omnia perftringereoperismoles non-.. Tridencem veroinmanibuseius ^iju eoquodaquarum naturacnplicifungatur virtuce.iHs. Superiore verohominem Namajtherprcprerea) quodin iploratio fica. nismater. potabiTe/^w eo quod Ii. &:commixtionesquiEexipiisfiunc. 1 „ Panis exadii rfeicriptioic mcus. coniungicurenim ftacimloui &coh2recacerrafublara 5 illoenimcumea_j cocuncej ipraciTenna in tenuiilimum diffluens) ignem atque aercm conftiruic Et hanc ob caufam Rheam horum matrem fabulati iunt. & in cceJo.liuequodcertacemporuinreuoIurione hiEc iianc. eoquodhociolumdemenrummfe-» formetimagines fpedanrium .s ieminumcauias. . Inferiore parcej hirpidum. latinefacientetnimaginemdicimus. fub obicure innuerunt aucem quibus eum addidum finxcrunc .eiementoruni-> difcrimeti reddatur. quem eo 5 quod eum tercium aquarum ''B/Qvra ftV>i»'. i-umuiu!. „. vel eharru macenam primarnjquainphiloiophiSAMv vocanr. cum Fuleeti^ T^ r r tio dicimusj Friiulem terrarumjleuipiam terranii '^a^i enim icu dmmxio.fiquidem gaudec exhaJationibus. fitjtenec . patrem aute Saturnum. ^>*ig^r>. Verum antequam vlceriusprogrediamur.&: hircumreiercnceni defignantemi]. Myai' . Nympi^as profequitur.Laiciuum&iibidinorumeum fingunt. IV NO.• coeterum ob hanc caufam & "Niptunum dicebani vece. qux aerem denotat . \ '^ • ^ ^ Paito „.&: coniunx iimul) luno cft .veldenjque quod omnes corruptioni obnoxidj res in eam candem rcioluantur Ali) Plutonem voli terra-dcputancur :per tcnebras j r^usi" a«5 . Ex quibuspatetPanacumloue quidem eiTe pan&ruppi^^[ '^'^'"S"'^ eundemjdifdnguitamerji quodPanidem ijtquod mundusiftecorporeus.plerumque tamen cofunduntur: quemadmodumorania alia numinainrerfe) dequibus videjcuae alibi copiofius traotamus.iE G C . matenam tcrrs omnibus obicuriorem . quiin mundocernunrar. louis & ioror. vtaicPhornutus .obmuIta.

Superi quumpartem Zodtaci amhit dtfiiuam..x.a:queoccultum percurrens othemi hjbcrnumque foiHitiumiatqae ideo Ceresquid? raptam ah 60 Proferpinamdicunt abludiC PhornutUS ihornutHf • Arnthius.rphyriHs. quia . Deer. non lumit tamen eum. Hybernus itaque fol Pro. MYSTAGOGIA Myiiica ftgnificmo raftus Proferpmoe: Vide Schematifmifiquentu fguram frimam Q tVatnuis varij varie hanc fabulam inccrpretati fint .Pluio <T>ero Sol terramfuhiens . vcbene Cic.^^? /». nos Plutonem raptorem . te?7'pus tcrra oc• r . ^. ^ ^ .'(ro.nil aliud figmdcatur^mfi hybernusSol. Herculcm.auum ivjtnon hxmifph^rto yid f /7. i.PJutonis quadrigam pr^cedenremiinildentem nubibus louem. NamProferpina.cap. ejHam fuh tnra latitantcm Ceres ^'o a.. iftum aerem terra^ vicinum.percrebraJ ncbulas & nubesnoftroconfpciitui rubcradusi Raputi itaque Proierpinam leu Ti^Tn^^r-^^^^iVcliTugum rcmenj aut. 2. oam .edam proieEiorum ? m^a rluto quid humi fe ^uta rz.tritat .(^ cum Orco panificat fcedera aenitalis conctUare fctur^ Phornutus etfi infinuare velir per Plutonem craiTum-. breuiter hac ratione explicamus PLVTO quadriga veclus nilaliud eft 5 quam Solis illa virtus terric inilta. t. tne. Cererem.CAP.no. .Satur.ac intimorum vifcerum penetratiua qua impr?gnata terra varias pro.4 LIBER .. cultamttr . nony<Tjt reuSitn tuypifsiwt appetitus ^oraginem dicitrapiar^jfed quiagiehis occulimus jemina ijp ^b terra. .velaridorumfe• ferpinamrapuiiTedicicur minum virtuteni) i>. hyemaliOus fio^ms curfum (uum peraast. tihicertis amhagihus MacrobiusqUoque i.• 1 fruoum jemtna ad aliquod : r ^^ (ju.9• datur. quam vel frugesaiebantee. ducit fruges^ad vtiliraces ac human? vits fuftentand^ emoIumenca.tn(jiiit.iuxta id quod de Plutone appofite dicit Claudianus (^i -^tta m lcthuync^ue regu . vt bene Phornutusjquia hybernis menfibus ieminaj iubcerrislatentiacSolari vi rouentur. de Nac. tunc ad lucera reduci & reuiiere relaci : macrem dicebatur. &c.i Soli l}jferi. PlutoneriL•» OJpheusmPl. huicaftipulatur. Arnobiusquoquehuicfubfcribithis verbis Ille quiraptamaT)'ue Proferpmatn duit.vt alij Profcrpi. €. . Nec ^j f ."( fertur Pluto Cererispitam. Deorum Tenoia tnHinc Orpheusnymno 1-» (juit. vc luo tempore inherbas prorumpant .nili virtuteiolaridilpoiitum ad gencrandasfruces.29. n>ts emnts atque natma Dttt pairt dedicata ejt : .matrem cum LampadibusiolIicicequaEritancem.f Deu}f3. Ditfitiai humano ^efuri r lar^iensfructwits anvuts Gaha quid ? Pcr galeam autem Pluconi attributam.'vir' ):inumMU}7i fuhtrahitSol [uh hxmifphanum curefi tlla ruirtus *"^"•^ hyemali tempore . Troferpina (juidem femin um. .<h'i "nV CUm ait: ^ . Huic confeiitic iilud Porphyrij per Eufebium tus efl au. "^^ (juiccjiiid vbi^fe Gignit fnaterieSihoc te donanie creatur d:u't Debetnrque jjacnhho S4i.m/juit.

..vtbene itt i. »».^ CAP. docet Fulgenc. & induftriaad agricul^'"'"''"'' . vis feruida_j Solis.itafui:fuheL•^us Verum vt ha. DjMinerua^Lunaris calor IjHercuIcs ? laborem & neceilarium agriculinduftria in agriculEjDianajhumida vis F. Ff Qupd . oh U- horeshuius. per louem nil aliiid indicarc voluerunt.cap. Eft iracjue Minerua nil aliud 5 nifi calor lunaris humida vis Diana . omnes» Aiagnus altt magnopermif. Mineruam.&D.Lampades. Proferpina . hoceii. Diogenianus vero in.Hecaten reuProferpinam vnam eflo. terra_».ic. 'vnde ijUod hoctempore lampadcirum dies Cereri dicatus efl: illa njideltcet ratione cum lampadihus .l»^>«<£. irKjuit. . fontibus deledlari aiebanc./.. aercyacjua indufiria.id ert. Exflicatiofymbolorumfg.7^«. Sol inferus feu quam e ccc- hybernus lo mitcic B. Cur vero Ceres eam facibus qus^^^ ^^. loue Hercitle .I.quiacentuplicacumfegesprofe. .' deft. io. 3 do pr^para^cap. visleminalis. quam vim feminalem quam luppicer . quifeqmtur.Augufl. his verbis : Hanc . i. A..^ Ciuit. intclligipoceiilabor Palladiusaitlib.leu 4 reS) quibus frugcs.de PorroiodsProrerpiniefuiirememorancurMinerua&DianajCjuod aliudnoncft quamfolarisvjslunari coniurnflaadfrugesfructuique producendos \ Mineruam enim 6c Dianam pro Luna accipijceftatur Eufeb. " . 22. louem qiioquc &:Herculem rapcui inceriuiiTe fingunt.us corpore f^ttis illud Maronis: virgii. C'««. quarrL. rapt^ ex Hieronymi Alexandn oboculos ponero .quo in terra pr£eeft. c^Ii dominusinmagnammatremdemiccerecenieturiuxca Tunc Pater omnipotens ffcundis imbribus <ether Coniugts ingremium Utce defcendtt. Proferpinam cum lampadthus mater > ^Hdrere dicitur.Terra. Kjluppiter. G.LjCalathus inuerius^hy. nam rculegetem ne inlucem proferpereta Grascis di(ilam«Vw. Ceresj magna maccr feii fruguftL• ba:>planca3. terra Nam. vifum tabulis heliacis fuic hic hieroglyphicum fchema Proferpina.quacenuslunaris vircus cerrs tfommifla.x. Dianam . Plntone Profirpina .racfru<fmm. C)Sulcusagrorum.fcu vis flores pereuCjin dicac.tefteFuIgenc. Pluco. Proferpina vcro. G C . ad fruges gigncndas eft apta rat . Fruges hcr curajfcutcmpus ipsii. i'ffaeio/f«i/iriii/o4 confiat.^_. quamaturancur HHjQuatuorannicem. pora.^ naquid? i^l^liZrT^T. cendasfruges qucns inde ccmpus.* prouerbijsair. Schematifinilll. turam necelTaria.Mj Mocus ccEli&confeTerrasiniita ad produgcs. .75)'>}m^?M-»J.mychoI. Soltsjerusre feges admeiedum cumgau- dio rtquiratur.f^.cuy.^^ . (juihus fimper '. Per Herculem commode . bernum tempus.c omnia facilius incelligancur.o'«e<^A. . mineraliajPlanc?)fru.

ex T/ierony m Meanin ahuL• ^ehm uiie jol.oitfL Ra-pius Troserpirue hieroaiypliica.uraun(luj sculp: .2.24 Petru! Miotte I. rcjiratsentatio tjuaratio toaus ^mJaiya * Tia.

o.Qu(5d porro per Herculem tempus commonftretur. AmnrfvCu. omntum princtpiu^ex aqua cui nfero lutum . .«>ePK?i.^om.^^].y. eo quod fpumoia fint animanciumicmina. cjuam haherentf linm jignificantem iilud Lucilij y Z^etseris.i eo quod mu-o. quamnaturalisilleomnibus adiimileiibi procreandum appetitus. Venusenim Dea aLatinis nunciipacaj a Griecis ^ . oriivenus' "^^*'^""^'• ^) gcnerarioniS) voluptatifque Deaj & forma? credita a ^entibiis. Quce quiomnia OrpheusdixicdcHerculey£gypiio. c^f cW(7. d qua viitute natts diiia 'uita juxta Vis <Viia i). EuripidescomminiicirurjeoquodVenere furicntes. cjuod jemen t^neum cectdtjfe atunt wmarcyacnatame fpnma Venerem cor.. . amantesfincanimoimperfeclo. Acmundinaturainfliixusinfundens. SATVRNVS satumus.quiinhymnoHerculem teni) omnia gignentemjnec alio ipetflabac voraciias Herculis paiTini decantata lubet vero hic aicribere) quod de Hercule tempus reference. v^ «utcv ms }ici» <st^ff7Pi<^O}iyiaA f^f ^'^^ ?'. ac generatiuam aloue virtute mundi oninia difponsnte deriuacam in marc) qua mare fueric redditiim fcecundum j & ad geneiacionem idoueum. pro Ghnllian.us. ^ « "&^ "S^u G C .'*^'°|^""' Ff dine .quod amore capti ab afpedu quafi vulnere^longcferianair. hacc de raptu Proferpinas fufficianc. dem (^ tempus. itaquefingiturdefcendiiiede ccelo. Porro quod ea genitalibus CceIi refedisj&inmareproiedlisnata iicVenusjiignificare voluerunt)feminaIem illam Ccelivirtiuem. Sed cui noynen Hercules. feu mencisfinc Venere porro natus cft AMORjfeuC V I D quod nihii aliude/1. deqiie rerum inicijs ex Orpheo tradidic Adienagoras Apolog. obfcura poficione fignificant vniuerfa? generationis ordinem nimirunu cum exhalationes faciac fubtiliores. cjtis nos fdcere omnia '€'. qiierxu in terra contraxiiTc'. luppicerenimeumregnoeiedum adtarcara miilc.ittnBione ionis (g^ hu^fjoris : venusvnde ^"^^^'^ . r & raco ^ Ciipii-in. ideoquediotaVenusjaucquod adomnes veniacjaucquod per caiTi omniaproveniant^itaCicero.di's. fat liquet ex Oromniaconfumeapheo. Nunc ad reliquas Deorum iignifica- tiones oflendcndasprogrediamur. '^. vc terriEcommilouemautemhuncexiecuiiTe) eiufque violenciam refrienaire-?. Varro vero Po£T<f . '^".. vtPhornutusjauc ob rcrum naturaliufn-» appecitum noniaciatum. inquic. adtiatum erat caput Leonis medtam autem hdc duo conttnthant faciem "Oei. i 1 lagirtjs.ph. . aiicvc impoces. . : « ap.aucem dida cft. ex''vtroqiie Dtogmitum animal draco. fceretur.Ftiita()ua ex ipfiusfenttntta reru efi. xS CJk-TOi vj^tbst? ^ iyiHrih /ortti> ^n^nago_ SJsiMva efi /n^ liQsf-^^^iit&^ .eo quodadomnem geuerationem opus iit motuj & humiditate) quo vcroqcie mare valere neminiincognicumeft.vtalibi probabimus. atque hoc iabularum-. ringiturinltar puenaiati ciim pharetra)&: )•• . aucconcra quod abafpevflu formae cupi- ^. Nata veroVenusex marividecur. abundantemOiinsfluxumjhadenusfadum louem eiTediximusjabundantem impecum muratione cohibens vegetali humore &caloreoptimecen3perauir.. 227 CAi>. SagitcaBindicanc.

quo veluci Aneia. Cceterum ei Vencrem & Graciamm vnam connubio jundam fingunc. nequeluppiter.quo velle videnturiignificare) mechanicas arces apud omnes grariam obtinerejeoquodijsnullus carerepoflk. Eicg. . /^mue idco Vulcanus vocatur «(p^suiab incendendo ficdjd:us. infinuac DiodorusSiculus.CAP. quam ipiius louis prognataj nil aliqui. quo^^^ ^^^ Sapientiam.ex louefiduseft Mars^'Bellonaj quo• . quam lupra aerem diximus. Ante ferit quoniamy tuti cjuam cernimm hoflem. X. alasgeric jcjuianihil amancibus leuiusj nil mutabilius inuenicur. Sed haec nequeSacurnus. Icerum vt humanum genusomnibus rebus neceiTarijs inftrucilum niaion in pace & tranquillitate viucret. Biilona. lib. & vt ie ab iniuna hoftium ci bellum-» fubinde iniercntium facilius dciendercr. 2. de gener. rem. quac fymbola Cupidinis pulchre deicrlbit ille vir. Scilieet alterna. induftriamqae ex cerebro louis prognatam denotac ille q uS habilcs iimus ad omnis generis res vica: neceiiarias excogitandas quacenus ignis' toti mundo omnia_» vfum monlbans. MYSTAGOGIA dine vulnerentur. Nam pinguioresflamrn^quodammodo ex foloincenfo aeremateriam fumunc. vuicanus&r Mmcrua. MINERVA partemjSapienti^ fedem eftjtum 5 qua folo a brutis diftinguitur homo . eo quod ignisprimo jnuentus fic exardentifulminis jadu. ArilitteUs. cum ad res neceflarias fibiexcogitanuas. . Propercius. Hinc eum > ^ec qmf^uam exillo T/ulnere fanus ahit. ^icuncjue fuit puerum tjui pinxit Amorem 7\[onne putas miras lounc ffic primum<^^idit Et lem\)M Idem non Fecic curis magna * efl habme manus j njiuere amantes. 228 LIBER III. 5)5 tantum) nunc ad fcopum reuertamur. perirehona ' humano ventofas addtdit alas. corde '•uolare Deum . Quoniam - eani.ex cralfioresac .vcapud Virgilium de ipla Didonc abimde probat Seruius HoSerufui ratut. noratus in i . }. veleciamob vehementem caloris virrL. facem geitat ob igneum amoris vim)& libidinis ardoconiumuncur. laborum inftramentorum genera homini neceflaria fabricatur) niiUum enim elementorum) igne homini magis necciTarium eftj teile Anft.ii. quar ci data vita? adDEVMia61:orem cognofcendumjamandumque.aucVenus. quoniam jaclamur innjndd armata '^oflraque nonnullii permanet aura Et merito hamatU mantu fagittii 6t pharetra ex humero Gnoffia rutraejue jacet. excuhor. Vctcres Vulcanutn &Mineruamfinxerunt cx louc prognacos. aurem e cerebro louis in adu Vcnereo ie exerencem animx incelle6lum.praecipuam aliud dicit. Cur autem a loue decoelo iic prscipitacus.iiue Amor quiccjuam prolunt) niii per induftriam & arcium mechanicarum inuencionemapplicentur. v^Lii^eiim ^' Iunoneprognacum dixerunc. locls.

: A^^tjiclus a col- CAP.MGYPTIACA. 7 PlanetaS)perLai-A<y7«resiublunares.x. HefiodusParcas w'€?Sno6>e& Erebo nacasdicit.. Per Atrcfon Aplanen feii iphaeram lleilarum fixarum denotent Non dcsut qui Clothopts^Ccmi tempori. &: Archiui. nus Capeliain nupcijs philolog. Lycophron marispucllasdixic. CA• .vnde . vocanturautem (^iotho>Lac'uefts.S<.. ob occuIram& abditam futurorum vim. cjus nii aliudiiinc>quam breuitas huius vitiej rerum humanarum inconftantiaj&mors ineuitabilis. Acropos incommucabilem explicanc. vnam loquencemjalteram fcnbentem. autem quafi inuercibilem & interprctenrur. tresPanas e loue nacasdixerunc fapientes. Tertia mortis coditiojqu^ owiK^d^w.pr2cipites jn omne voluptacum genus reieimmergerec.c3:usrefocilJaretur .- quam veceres nihil iinc my/iicis rationjbusfinxenncj vcl exdi^jslucemendianaclanuspatec..quod priraa iltNaciuitatiseuocatio iine lege venic . qui Alij primam & contrahat omnia. Jtropon pr£terit05Vt Ariftoteles: communirer ita eas ilacnunt tia filum rumpar iuxta ilJiid Cloiho Poetae . ^"°p°'• deriuanc a-m Lache/Js ayiOtv Asty^vnv.animuscuns& doloibusfra. Lycophon. huinaniorum Mufarum culcu.curtodes. fabulaciiuntanriqui. . Parcas ita ^ Laciiefis'.hoc videlicecinnucre volcnces. Per iioth. obfcram&immirem fatorum legem . vc vna colum tenear. quod reuoUiac ideRi fatum ibrtiatur. quam visillaadliuares iprascoapcans vndenon maleexipio Harmoniara fieri wars. Atropos. Lachtps net. . akera fufum.ter- colttrn retinet.agri fundorumque loci ? iufle denique inter homines di/lribuerentur j animi mortalium bellorum rigore immaniraceque efteratiores fadi. .agri : & aices obliuioni cradantur finxerunt ex loue MuiasprognacaS)(juarumfubiidio. terciam fila ducentem >atquc idco Martia. Lachefn Fumro. Sors. " Atropos occat . Sunc alij . XW/fl^/ii veroipia fortitudo .veluti recinacu• Jisquibufdam vt Seneca dicitjconiiringerentur Parcie autem dicuntur ¥-$^7£^ q6 quod nemjni parcanc. icientis Cum venouem mirum jn modam Reipublica: difturbenmr. . rum confideratione homines in continuo vircucisexercitio. Secunda vicsSors. Vides igiturquanta ilt Dcorum Dearumque cum rerurru naturaliuni) moraliumqueprogreiTu connexio? Ccrre He/iod.Denique nehominesjaurcisieculisredeuntibus^virtucis obiiti. jta Scruius Tres fingebant. fcu quodidera ciljEuocacio. quorumilleDeusbellijbeJIigerandi arcem inucnit. tum viris marcjjs irL. denuo manfueicercnc & cicurarentur Sed dehisinieqiientibuspIura. belIoneceirariam. In mundovero lublunari Man niialiud eli. quo- r^ircz.& fine ordjne. lcndohoftiumfiEuicienijeorunK^uc contumaciam oppoiitisarmisfranc^e- dojidqueinmundopolicico.. ro bellorum incommodis dcuaftentur.tumroburilludjquo in mundorcsfulciiincur. cas librarias ieuicribas fupcrum vocac.

diuerfos efFedusteftatur Phornutus. I mytliol. jifolltnL• ..no6lis nigra.puIchritudinem vimquccaloriS)Vndeomnia_» vitamhauriunt&:in ciTe fuo conieruationem vc pulchre oftendicPoeta-j. Fruges quas calore producir. Schemanfmipracedentis fol.ApollodorusA ex recentioribus Hieronymus Aleander in tabulisHeliacisjin quo quidem Macrobiunijalioique veteresomnia numina ad vnu Solem reduccnccs.r. Ij Cygnus albusjdiei iymbolum. APOLLO) qnem Themiiliusoratione i6. MYSTAGOGIA C V iiercidu. capillicio radians ""^ Capella. rapidum qui diuidtt axtm Et Fulgcnc.XI.philolog.quid : fibi vclitoftendit Martiaca- Sol . :t . Arcum cuofiefagitiafcj.indicat pecorunL. pet herbas quas producic conieruationertL». Coruus. Caclaries aurea^lplendorSoIis. vis medicinalis F. eius A) Solis radij.cef. 23° LIBER 111. ortus Solis quail rcnaicentis quocidie-j j G. quatuor Deos diueriis iniignitosnominibus.ercurij .r. M. niii renafcentis per iingulos diesSoIisvigorem.Tempuspra:fens. M. XI.his verbis perjufti/. C. fymbolum-» H. KjPailoris habitus. uxp!. ruigent. put radtjs lib.. cythara.MjHabitusMedicij turunu herbis iniica_j. Solis iacula aijLid iaclus efleconijciens Coniencic Phornuti Diana:icu quam radiorumeius Lun^ob eandeni raatcribuencis intcrprctacio. II.ucygnus&calathusflonbusfrudibufquererercus. vtiin fig. nihil aliudciTe quam vniusrei Solis nimirum. augusiam rutdi ^'eluti auratam <Z!erticis cncumfcrihu Lucinnus. aureoque capillitio iniignis.' . Arciim quoque iagittaique nil aliiidrepraEfentare oftendkMacrobiusjcni aiLipulaturFulgentiushisvcrbis.•Ctumoue fh- c^cfaricm imitatur Tu!gu. ^ . Quidaliud iuuenilis aetatisreprsfenratio indicac.. Nos eos iequcmur inicium duoluri ab Apol- pingebacuradolcicens intonfo capice .Hs.Fulgc- tius.mi. fymboiorum..praeteri£um) fu. rircum (. inaa:: . Subfcri- bit huic Lucjan us dc Aftrologia . nominat «/ «» «yio^pvov i3 coruusr. soi radiofus. B) luuemlis fpecies. 7{enaJcendo feMper efi iutjicr Intonfum vero ca. . ticnem. pi-it vcluc aureo quodam i . fPe Myflicafignifcauone Bacchiy HOs line_?.iii..quas trahcns ficit in pluuiusdcr ftinat.imaginem exhibendamciuximus. &: lagittae? vis Solisradios! DjArcus E) iaculancis Harmonia Mundi quam mocu ef.cnt>o ^wod decvculo ei:i< radij ih wodttm faf^trram}7i fx[iiieznt . arcu ragittifqueinftrudusj acuius larere tripus ponebatur> '. Sol femper luuenu .!ongam dicoradiorum laculationem/agictas .L)Nubcs. de nupt. iecucus eft.CAP.

QuidenimaliudpellisillaLeoninaj niiiiiim&: efficaciamjquamieneafLi^vircuceinfei-ionbus rcbus im- ^. Porroarcus &iagitcae.quorum fTx^ts Apollo fingitur fucuri (ju^efFedus eik riti. vaciTripnsi Per Tripodem veroadiunulurn nil aliud)teiteFulgentio. motus Solis.undipartes . qua natura fortis eft ac „""'" Phornutum Nosdicimus Herculem nil aliud eife quam Solis vircucem conforcatiuam &:roboratiuam rerum omnium.^ tatioj G .eoqu6dSoIproducendo rruges.Laboie$.quam criplcx temporis prierencis j pr^te- cinijs. quibus exantlandis Hercules robur iuum probaiTe mcmoracur a Poecis) optime congruuncefie^ibus Solis. debtta ??ienftrajetn re• omnes n-. a PradenciorpiculajaChalclaeispp"''?^ -"'* per radida comperiuncur Quamuis aliqui ' ?:- dios intelliganciiluiiracionem humanx mencisindiuinadonibus& .. omntum cenfetur conferuator anifn^ntiu?. Ciauam. HERCVLES eftracio vniuer/is Valida iuxta .iigniiicatur. njt ini^cjualttatem /Tionn illi (. oilendendum SolemjSuidace/te harmoniam caulam huius dariequentibus vcrbis uluta Sol.quarumhiEC pcrcj- gnumalbum qu« ? illapercoruum nigrum fignificacur pollini a Poecis Atque ha?c fere affidla funt.icem viciifimdinesno6tisdiei(]ue. in quas dominiu obtinec.pellem Leoninam accommodant . eomus &Cr tu".} Paftor fin- ""? gitur. mutuo concentu concinnuspt mu»' Sol i^trtutupiie mjluxu te. nunc ad Herculem progrediamur . ejuia ccrJ.virguIca. qmnhtm in L-one pr.^-* Htrcuiis eo- Leone AigYpuos pras-* aaia_. difFerentia.alteram .. vel vc Martianus vult . Cur vero claua iicinftruduspulchre do. ^-^^^^^^. ^"'th'•'*'' wd cent . aic j cecPorphyrius. inqmt.gramina. Plucarchus&Proclus. alteram T^ero. quod animal fi: forcejefficaxjcalidum & igneum cui aftipulacur Horapollo.nil aliud iunc> . gitijue vniuerfi cfle. ^uifers auroram ^valide noElijque nigrorem SexUs ab occapt exantUn. quibusinftrudtusccrniturjeumabApolline VirOftendic ecuce radiorum penetraciuS diftiniilum non eiTeiac monftranc . tf:tjutt. ejjictique o/i "vhi-jiie . . An non duodccim illi labores . g•"»' ciam id ipfumproprij nominis i-Tv^^quodiuxtaPorphyrium &Macrobiuf nil . rcbus iniita.^. C . 231 CAP»Xl vnde radij fic a vibratione ab Aufoniotela diei.herbas.^'/^"' primitjiignihcac? ^lianus lane ideo Solis doraicilio feciiTe. do.' quamefFe(il:usSolis. fuasofiendit. dusy nullaapparetite di^onamta Medicm finoicur. quos duodecim cocli domicilia quocannis percurrendo operatur ? certe in id Orphea quondam reipexiiTe pacetex fequentibus . Cytharsdi > ad Phornucus 5«»w«. Sicuci ApoUinem eiTediximuseam virtucem . quae in illumina" tione acque efficacia radiorum difFuforum coniiftitj patet id raaxime ex in- ftrumentis&habiru quibufcum pingicur.ecipue ^ires i».is peratifiimo ac calore maxir^ie propcrtsonatOj ijigorctn promousndo .cAfeii^ Pingitur vcro Apollo & incroducicurfub forma Mufici feu . ati^ue calo^^^°^ rem naturaUm fr^ue.< certamina ah orcu .pecora paicerecenfeatur Coruiis vero & Cygnusjci dedicari coniueci. & M^rt.

racemis. ab altera alba funC) aut quia haec arborj ( cuius folia ab Dioicoride teWcj tranfadofolftitioaiftiuo folia vertic .&forianhuc (juaHerculem totiim orbem peragraiTe. iuperque demonftrantjided iliie maxime ve- 10 viniim tis obconiimilemcumSoJcnaturamjquod&iniigniaei affid:a faj hedera.niii ? Et porroaliud deicenfus ad alludicfabulaj . & ad inferos peneHortus Hc traire. Terra rnariqueanimi inagnitiidinetn probat. (peridMin-j» expediat notius dicere pcruadere quam eit quid virtute iuS totum orbem quid aliud Solis occafus ipoliatio inferos.tetfeilo.lib.quaHercuIiex5o. fa^ittiferj mcdicusj ftHw^^TOc djcebaturob pr£edi<iilos Solis effeotusj obeofde ijfdem nominibusiniigniebaturHcrcules. viciflitudinesdierum &nGCl:ium.. quoniam a Solc rcrum omnium falus dependet & harmonia vniucrfi Sicuc igicur ApoUo dicanc . airor.turgercen- no res tes fruduspepcicahac Solis virtute ad maturicacem rcduaitur.Liter3tam virtutcm fumuio lludio ampleditur I •. numerofam prolem affingunc Plutarchus de irat. vim ad moresita transferLinc.& inuidiam virtutc concraria ligaf. 19 Aprum Chelidoniumintcrfecic.ilIurninatio videlicec. vitibus. auc genialis compriuiit Jlpollod. .• hi eum cum Apollinc feu Solc cundem efle fignificauerut. . & Virtuiis conftantiaomnes luperatdifficultates. vuis. priiiari videtur Quod vero eumaliqui MedicunL. ] I Libidinem veluc peltem fugic. vna parce fubnigra. 1 Labores Herculisadmores translati . quS omnes omniab autore naturie in vtilicatem hominum condjtcu^dcbitam iibi perfeiftionem conlequuntur. quienon ientaturfabula. vc fn virtus illuminatiua&penetraciua Hercules vero Solis virtus illa lolis conibIidaciua_» feu confortatiua. incongrue rcpr^.domibus per iz. j Occaljones vitiorum fiudiose declinat Malitiam voIuntatiS)V!rtutiimfiudio in bonun»iiifleftir< Duni iulhnam vindicatiuamferuacin delintiuentibus. Et {icuc per coruuiti.XI. quamuisalij .z. <juae per aureapoma denorantur.. Sola ciiifercntia inrer eos facla . Gerioneni bieipitem canum \\ Athlanrcm iuuac 1 1 tollir. Apollodorus. I Hydram perdit 6 Archeloum filium Thetidis capit< •' j Cacum occidit. non jnale adcliedusSoIis quos Solin iz.vti Piutarchus. meniesexercetj adapcaripoflunc.CAP. contexram eofdeni dixi> fit /i- ^n ificabanc. euitat. 2. 'jI'. interimit I 4 Hortu NeiperidQ fpoIjjfjDraconeir. Dum quicguid paceoi tollere poteft. pomorum aureorumin HelperidumhortofaolajniiiorcusSolisjquofadlo ccclum. fceminarutn compreilione \nanoCic fada.Macrobjus.iiaperHerculis Coronam ex populo. Virtutum fruilus non capit . Cerbcrum ligat. quam vis Solis humed:atiua & maturaciua. 3 Centauros Semihomines LeoQem douuc. nili vicioru impedimenta collatiir. 7 S f Hoc eft dum > ^ I ("Carnales affedus virtute animi mortificat. pomis alijlque . .-/:: BACCHVS) quem vino prajeiTc finxit ingenioiaantiquitasjnil aliud ccnfecur cflc. qui eft veluri cccleftis quidam paradirusjiideribus fuis .ali)q. . arbortsjviteSjpIanta:iuccorcpIentur.HortumHeiperidum pomisaurcis ipoliaire fingunc Solem eniriL.cygnuq. fltttnrthns &Muiicumleu ft»<w>T«>. 232 nil aliudeft LIBER IIL MYSTAGOGIA quamgloriaaeris w?a<«Aio5.Heiichius. Diomedem occidit 9 Antcum Gigaacem lupcrac. i. Denique vi^loriasleuHerculislabores 12. Superbiam iram vera domat manluetudinc GuIafrijVanam gioriaiTi. quod Apollo.

Indos perdomuiile.alaris. ei ai- De iuueniliforma inpraeccdentibus didum ell .J£ G C . prieleseft nil aliud norat) quam auc aftrorum diuer- iltatcni) quorum Sol & gubernator. ceftc Martiano. ad femorem Solis iub Zona torridaingentem deiignadu. quam virtutis i\ix influxu producic j & quod homines dulcedinc rcrumprodu»iJarumalledos.alascapicipediburq.quam virtus Solistradiua) de ccetcroabApolline. Pellis vero Hebridisj quae ei a Diodoro tnbuitur.deIicioiiis. . . eoquod magnailli nacuralis minisntcopiai vnde&in facriseiusphalluscircumferebatur. confirmat Or- fublunari mundo vircute lua produdlarum varietatcm^prius pheusin hymnis hifce verbis Ad inferos defcendiire fingkur Bacchus. non diftingui Probant id iniignia-. ad occidcntem Sclem indica- dum.aureiscornibus. MERCVRIVS ci Schematifmi pra^cedentis Quam extraxi ex anciquario clariflimiDominiClaudij Mencdri). vnde elegancer vctus Pocca_> Sic Jpollo deindc ibtr fcz^idetur Ugtjer Airilo funt fla-mmis creati profatiijue exignihuSy Awho de comis Sed hajc de Baccho fufficiant calorem.his verbis nOvm •)i^i>Aye^ i(^ lvrJ»^-^a ^. hic tenehraspeBorts Thoth.pcT alas ciaffiohs)celeritacemSolis iignificariincognica acque iecrcca patehcientis teilaturArtemidoruslib. (^ amho radios conferf.inquaoniniumprope Deorum lymbola occurrfic.quia Sol foECunditacis largitor falaccm finxerunt . Pr2rcreainalijsSchematis. in ferpencibus JEicuhpium. fermonis Deus crcditus ab antiquisMercnriiisdidtus quaii medicurriusj quod iermo fitmcdius in• terhomincs.Pingicur cuHeptachordo pfalteriOjgalea parcim nigrajpartimalba. In radijs c. vel rcrum iiL. tidierenarcencem5del]cioius&ralaxob vinireliquorumquefruduum abudantiam .nt .ipitis Apolline in conibus Ammonem: in hederacea corona BacchCi in Leonina pellc Herculcm .aiiobis nilaliuddicitureii'e.furibundus. alijfquc frudibus nunquam comparet.HercuIe &:c. : : pedibushumcnfq.^. ^NoEiis Inc rumpit tenchras.hcderaceuspingaturi oftendimr eum ab Apolline&Herculenondiftingui luuenisenjm pingiturjobfolem quo. Gra?cis5?^*wf.Baccho. in pharecra & fagitcis Diana. Hinc & Bacchum fcPriapiparenteinjfatyrofqueeiaddiderunc.ad quod &:illud alludere videtur) quod de Bacchoex vtcromatrisjignis opera prodeunte fingunt.2. in omne Ixtmx eft . genusdilTundifaciac .orbem peragraiTe fercurjad vim Solis lupra indicatam demonrtranda. Aureaporro ci cornua affidta. Quod veroIuuenis. tricolore virgaj iimilibufque qua: poctica finxif garrulicas .>€gypcijs . teeiTigreSjLyncesjPantheraevelociilimaanimalia&calidiliimarincconfccratajindicaf Solis pernicitatem) ac igneas nacura: vim . in galea PalIadem:Mercuriri denique in affida in fig. Solis radios metaphorice non male exprimunc Quod auctiam.adiiexar-imberbisiimulachri Ipecies.\€\ me» G : Uus . III. faiax.

uo exhibet. figuralV. Confirmac opi. ex quatela. CaJarhus aureus furgens in^ .quas cingebat tiexuolo volumine Draco. D^fcnptio Ni. rymboium ladioolim ficbaC) Tricolor etiam aurei videlicer glauci & nigricolons : adcoEleiiia. quod optiine dam Solem coniiderenms. cundemque-» Apollinem vocantes vencrabantur. .CAP. iiquidem-. De virga vero & caduceo. flauis crimhusconfhicuw : tnur comas emaure£pinnuU friculconiunSi. diim immiirocalore-i exfugar.agofocminea eratjc cuius dexcrajlxuaq. air. '^''*'^"'^ •' qu2E defcriptio Solis diifcrtab ea. "^ mundi velutioculi C3uidam)priuantis. &: mcdiam aiTerunc. iconeseracrccmina^ ^ i-^ r. ilmulachrum Schematirmi Ili.planecarumorbirasjquarum dux & moderium . qui lunrgenres AiTyria?.. veluti videacur. iymbolum iuiflc varia a varijs traduntur. Gallus ei facer. r ru. . Albricus.iol. fummis ab humeris Gorgoneum vela. nionem Cleanthes apud Macrobium <]ui iMercurium ideo dicit apquod ad inlkr lupi pecora rapientisj iliC huniores pellan Lycium in cum enim omma cerrcna redire. qusharmoniamin miindolarentem. eminentefupercapucCalatho iimulacrum thorace inunitum.Solisvicaulatam innuunc. omnes SoJis ciTedus atquc virtutes ad vnius barbati iimulacri ipeciem redigebant cujufmodi . eloquentiam vcluti myiticum quen- Hieropoiitanidenique.quid aliud infinuatur. &c rapiar. ieu pialterecle rapiuntur «'^''''/?'^**'? nilaliudnifi 7. fnfi quod tvhocht chlamyae fmtivum tegebathumerum. nosdicimusMercurij virgam. auroram quam Sol effigiac > gallufquecantu fuoannunciat. graucm.ipramquec(r]jfaciem intenmentis ? Muficam quoque Mercurium inueniiTe.tegebatfcapulas. ieu fidium cres voces.: prominehantcuyv caduceo dedicatur ob crepurculum ieii ^ laiago Mercuri).ir!dicanda_> Fulgentius Phornucus. fier.yi{uieius.uc. Arundinea ^"^'' nere nemo ignoiat Soiisj rum etil fuicauccm arundinea. Radiosin cerram luperne ja. j^airdiuf.rr. ximusj cnim radiosiingula quam fupra de Apolline adduiignificanr. MYSTAGOGIA & cxhalationes fuftollens in aliunu virtuce iuA cradiua vapores acque ideo le eum mythologi tuiem fiirari j iabulanturj co quod Sol infcriora ad trahendo. Lyra por. Medicinam ccilirdinem trichordam. lencit citatus Macrobms i Sacurn.Aquila dcinde volas vilcbacur. pabula vcro de Argo m»^u) a Mefcurjo incerft(flo.inisHie ropoiitanotu menturedimiaianguibus. i i • • cJjbarbademiiTa fjgnificaridocebancTheologi. Fabuiariim rfe ^expiica \>. acuram. fi ApoUodorus dKfla ad eloquennae vimtrahant. "^' lunt cnim ilells nil Mercuiij '''^. dextra ere^amhabebat hartamjlupcrftanre vidoria. paruulo fjgnoj riniftrafloris porrigebacfpeciem . lius 234 quo volare faciat : LIBER .quodyEther]s& Terr^condeiignac ad frugum procreationemj idque ad Solis vim percijundionem peractum cile rr dc Khxxyfeu Cereris) ex r r i i quo i orca Proierpina J»~]^• «. concubitus louis id lubtorma draconum traditur. Lucius Apuleiuseum iicfcribic: /^«fr.niiiortusSoliscalum aftriferum oculis aliudjnifimajoris ( ratof Sol cftjiignificac j diu nodifque viciliicudinesdemonftratgalea ^• . /«cuunius. j. /^nce pedesiir.aerea oc cerreftria loca) quibusfeSolaris vis exerat. Hujus facies^prolixain acutum barba_* iiguraraerac. Caiiiicaum Mercurij.xi.

iiL. apponendum duximus.quodidetii ert.ApolIoIuuenilisiurm9. cx quo. D. Stabilirasagendi. Acerui Mercuriales AgroruriL• cuftodia. Explicann fymbolorum fig. vinationis F.ob di- O. H.naruramq. D) Vispenccratiua) rum. addica erat Gorgonea vcftis. L. & fruduS) ar- Vaticinationis vim. concodiuaSoIis. tert^ infemmare. Terra.quadruplicemSoIis virtutem. R) Virga mcdia parce nigra vilem.annicemporumrpacioieexcrencemconcludamusi iequencemj tabulam? ilue typum Solis hieroglyphicum. . volatus. H.quod Miner- ua. vis K.quacunquehucuiquedid:afunt)Iucemeridianaclariuspaccbunf. Mocusex Oriente. PenetracJo Solisjfeu Martialis vis. flores. A. & Visradioru Solis in virga arundJnea. in quadruplici4.iignificabanc. Occidentem feu M. foL 226. G.quaererpensambiebac.progenerare> fouere.fiue.HyIen. Omnia eiuspoteftatiiubijciutur. In Verum ancequam myilagogiam 4. quas illum Deunu ioemina. C. in altum.rat. Aureusitther.Solisortus B) RadijSolis.que fceminca. Bj Radijdemiili in terram. Dcorum. Vidoria ceitabacur omnia fubmicci irtius fideris poteftaci.. Sj j no- ClauaHerculiS)Vis folidatiuaSolis. Vegetabilium vita. C) Vispenetraciua in pharctra.iEGYPTlACA. dominium omnia. IV. I. Floris ipeciesjflorem rerum proteftabatur . . quem eundem.acSoIis dus. ii6. Gg T>. quam huius pra^iidem accipiebanc. Hyle. Flexuofum iterSoIis. RoburSolis. nutnrc) marurareque erat fides. BacchijHerculis.vnde Solis eiTe credebatur fubftanHafts atque Lorica: imago adjungcbacur Marris . Apollinis. tia. volatus velocitaceirL•. Poculum humjda Albadicmiignificat. L.Sed Sche- mafol. Species imago eftj quam Sol defuper jlluilrac. Robur I) Solis in pcllc Herculis. G) Vjsin plantas) bores. K. M. & jaiilus radio- N. F.quam6fl. Schematifmilll. Harmoniamundi. Mercurij. coniidera. Signa duo a. effigiesflexuoium iteriiderisdemonftrabat Aquila. Draconis . TabulamolimexaEdibusAldrubalisMachsi Marchionis excradam HieronymusAlcadertabulis fuis HeliacisinfcruiCjqaa noshicadincude reduximus A. Natura. P) Vita mundi)&. ac Solem eiTe exillimabanr. E. Bacchi. Q) Septcm Planetarum conibnantiacumSoIe. 255 CAP. Explicatio fequentis fgur<e. & alcitudinem Solis oftendebat .XI• monftfabai«therisfammum. eiFc- Ei HabitusMedicijieu Vatis.Sohs vircus ciTe crcdererur.

iegide veiiita^exhi- bitam.23 LIBER .raiuuenilem formam^perpharccra percoi-ymbum omnigenerefru^uumfioriimqueconlpicuri) fagittafquc) quo cotumannumcohoneftat^exhibeatur. MYSTAGOGTA ^yftis Hier<fflyphicus^ OLI . hoc typo Apollinea vis Solis afl:iua. alia icacjucprogrediamur Eru- . fc. vernotempore cxhibitam . quam appoiite in diofa. medica.ideil iolidaciuam rerumomnium. frugifera) per radioii capitis virtutcm .hyberna. cognofcas &HercuIeam Solis Vides igitur. vti&in pampineovafe BacchicamSolisomnia macurantis autumnalem vim.in claua.& in aceruis Mercurialibns caduceirque vim Solis dfim^-nmt:. eiufque effeBuum.

Nat.perlaurum verocoruuque . numusquidam.qua quadfUpliccmSolis virtutem)fubi'ymbolis4. Aquam vero optime poculum.di<iiis Dijsmy/lice actribucis repricfencatam ica quidem vtperlpiculum Apollo. enimrumma imis coiungens. quod Baccho olim trjbuebacur. volatilibus. minus fuperiora pertinges5qua Aer inferiora. 'per Apollincm denique ^£il:asintclligatur . iymbola ? 4elementorum prxferens ex Abrahami Gorlaci gazophylatio ab iitjnifi aer fluidusperaiuiq. Qa:imuis pradKfba 4. quaii Medicurrius obieruacur. niii rummam. ideo ab Arnobio Mercur.adapiari potcil: Si per Mercurium Ver per Bacichumleupoculum Aurumnus. & vc cum Porphyrio loquar TraAOT» 7a»a'x7jF&)r.XI. .Perquodhieroglyphicu ego quidem nihil aliud iignificari exiftimo.i. certium cadiiceo. quarmm claua inilru6lum cernebarur > vt hic apparecin figura. omnenij Heficilui. acq.:^ G C .1-7 Erutus eftanno 66. Significabac illa per fulmen A) . nec ^^ ^^ . quam xi\i\xo tempore cxeric virtutemP&vt Hc/iodiisdicicAt»K)s u?ics«. Cadueeus vero Mercurij.quorum primum ipiculojiecundum poeulo. .vt Theo^ phra/lus & Piiniustradunr didaconfirmant veteris gemms iculptura_>.rymboli-. (]uid aliudradiofus illeac ram multiplicifagittarum llipelledile inftru^lus Apollo iibi vult. Acqiie-» vcabhacincipiamus. & decodiua vis Solis .A/Oio robiir acuti Solis.per poculum Bacchus ieu humedatiua . claua HercLilis ex oleajquJE magnam cum terra affinitacem habec.vc bene Sen. ob vim in^ :!( KUetor. Treuiris Moneta. i(^ ap. Elemencis accommodari poliint. ita quide vt ipiculum virmcem ignis pcnecraduam .trad:i- uaviseiufdcmjfeuMercuriuspercaduccumjperclauam deniqueHercules.in quoiequens non nebaciir.qiiam andqui ob fimilicudinemquandam calorisfplendoriique Solem appeliabat.reprxiencemus.4.nilaliud feufolidatiuaproprieras Solisindicarccur : . eijquam modoexhibuimuSjexpreiTaimago cer» CapuceracquaciiorbrachijsfuIcum. 2. ieu abiimilis CAP.aeremi per aridum denique truncum D.iiueilluminaciua Solis : virtus. Verum vt ad icopum noftrum reuercamur.interuenit.Hyemsper Hercule.>?ij»' rehumida) quemquc ideoPlutarchus vocac praefencare videtur Claua demum nil aliud.nifi Herculem vimque Solis roboratiuamdeiignat. ieurerram fuicenim. : Alcandro deprompca_o ignem per Dcl|: hinum B^aquam per caduceurn C.terram. fucredinem noxioique huir. optimc iane iupra po* iiracabula 4anni temporibuS)qaxmo[uruo Solcfficic.orcsexiiccantisPad quod forte alludere videtur 7^y« putredojicu Draco ab Apolline inccrfedus. .refte ApollonioRhodio l]b. non inconuenienrer quoque 4.medius vbiq.

xi. ifte.b.Eilcnimhyemsnilaliudniiiquoddam Anni & quo rigeicentibusgelu campisj &incanercencibus 5 arbores omnes floriditareiuapriuanturi acremediumle a trigoribusdefendendi maximu. Inconftantiam vero.de quibus • '^'^' Panipineo grautdm Auiu/nno floret agtr. cultu 'T^unc amor ad coitii^ properat. - r Jbya^vi «Autumieniii. .Aduerlabatur aurcm Hercules lunonijCO quod hyems .& in tabulapr^cedentisEn- * '^""'" carpus Virilil.varietatem. pluuijs percurbec & inamcnum rcddat Depulior maIorumdi«5lus cik Hercules j eo quod morbofiflimanu anni parrcm autumnumfrigors ruodepellerefoleac ^IERCVRIVM denique ipfum veris tempus denotarcjtradit RemigiusMonachus apud Alcandrum eo quod ipie feminibus maris & cerrs praseiTc feratur vnde Fauonius. ^enitabilis aurafauoni Aerix primum 'volucres te Diua tuuwejue Siinificant initu?}) perculfx corda tud^i » Et Columella dc Horc. pecudum. niuibus .Lucanum . LIBER Ili.fii^(frax. hifpida barba? pelles. ibur^at plenis '^indemia lahris Phornutusquoqueobeamcauiam arborum turorcm Deumque.^ que resnaturacalidiflimas. tefte virore Phornutooftendunc . MYSTAGOGIA '^Tj . quo omnia ad Venerem cxcitantur > iuxta_» illud Lucreti) ^amftmulac fpecie patefaEia (fl 'Z/erna diei Et referata '-otget.io.) HerculemporroHyemem denocaiTe.pIantar5<ju9eiaffingebantur.i vr. /3«'^ dicicur Hercules ieu Hyems.i. • variccatc rei:enus.atqueaucumnalisaurs viciffitudinem varia Bacchi ui7af^ccc referebac ab anriquis reprrEfentata. orrfivim ruirtui appelUtur 'Bacchui.Albrico itaincendium Phaeconta. hinc totus deniqut mundus .ied. Demarchus in certaminibus dionyiiacis virgincasaureoscanirtrosomniiimfrucluum primirijs refcrtos j inftanie.ftatem denocan/ac fupercjue dcmonil:rant Per Bacchum vcro nil aliudrepra. phiuftr.CAP.qua luxuriofum illud veris tempus. ficuc Apollinis feu ^/lads coniplcxio. 238 tefte. Fer agit. dectf^u. nuruappellacur. viteS)a«!"bores. Hr'-^iuntpelles m DiMnnm^ iumatjVcAthasncus cradjt & Callimachus. £u»n. nubibus.um luxta PhilollratuniiCailiodorum.^ Bacchi iblennirate rerre iblicos Huc quoque iacic j quod Porphyrij verbis .oil:cndunc vina& cornucopiaij raie( .rcntarijquam Autumnum.qui a Philoftrato alatus dicitur & forma ve: . Quod Vero nus fequatur sftatem/abuIaBacchi cx ardente matris aluo extradli indicaf. 'volucrumque lilido = iiinc . nii. Lib ie*rt.claua. fiimultiaue cupidtnis adawat. 3pud EufeblUtn Pldntaru referCUr r: : tW» UK^^Jpum^ 1(^4 ^* f»rat. aftipulanre Athensojdidum tradic.Congrefrus veroMercurijnilaliud infinuare viderur. hiftc hotninum. ^ fitihus implet fJinc marta hinc montes. Ipfe fudspartes rmntffiritHs orhU aEliii ^acchatur Vcnen.eo quod boiilaborescontih. imo commune illud ab Apollinis difco percuiTus eii ) Apollinen\> per a. ieu corymbusomnigcna truAuum .

fignificatione ^ Afollinu mypica DE jt^ . Diodorus verocelcberrime eas interpretatuseft . Authorum fententiaj ali.inBacchuiii^propcereajairjmaiculus&iceminaisUeusvcroqi poUet iexu .y£thereus& iupercalertiSiVc Plafodocer. j met.&:c.Cum vcroadmirandum ilJLim tam diuerfarum rerum. iapientes tur filij j antjqui fub obfcurohocFabuIie tegumento deMufis a loue progenitis & ab ApollinedodiS) totiusnacurasconiugium eiufque concencum admirabilem iniinuare voluerunc Ex cuiusfrequenticontemplationc.ac curiolainquiiitionetandem artesprodicruntfeuMuiijVci Aftronomia>Geomecria. propria vnicuiquedeicribensofficia.ium- .cori/ifiitedtx{t .^ vnwvconcinebatjhoceft.eiusoccaiione Geoinetria & Aritlimeticaoriginem traxere.Muiicaj Rhetorica.aut etiam elementaeiufdem vtluticenfca& filis. Dialedrica.JE G C \ 239 CAPXH HincctiamantiquiMcrcurio& FloraEfacrafacicbanthoc menfe. Inandqu«(5uoquegemmiEiculpturaMercuriusarietnnfidet5eo quod Sol verno tcnnporeanecemanimallibidinoiuniingiediatur. «S^-inemofydas cogn&rat enir?i.Arithmetica.iummaimis/ummadeniqueacima mcdjis.quaiIeorum qux ad muilcam artem ipedant. nihil aliud iin.<]uo nominc herbas intelligit Theophraitus& Ariftidesorat.catrichordum ab cis inuenmm quod ^nnvnt . rcliquac veroilellaeleu planet2. con/lances c?Iorum Jegescum fumma-» admiracione deprehenderent.de quibus Ouid.crebrisobleruanonibusadhibitis. quanilaliudniii Mufis diuerfa eft litcrriEque filias. vrinec acordinemconcinnum. ''"' nomia . imam) mediam &rupremam. Verum ciim motusrammukiplicesinueftigare nonponencfinej> difcrcrae AiroOsii-• quancitatis tam concinuXiquam cognitione^hypothelcsenim & -jtometna Aritiimetica phinomena iinc geometricis ratiocmationibus nequaquam demon/}rari numerus motuumiinearithmecicis . Alij 9.Apcl!o aurem primogenicus louis filius Sol niniirumjreAor. Nam cum^vc didumeft. candcm exorta eft Aftro . Sed de his hadenus CAPVT De Mufarum XII. Homerus quoque lupra incredibili eas celebhtatc proiecutus eft &: .. triplcxmunduselcmencaris. eo quodbona vdhahomintsignorantialaborantesdoceanc. dudlor&gubernatoriicfiliorum ieu ftellarum &:elemencorum.EratdeniqueMercurius di6^usHermaphrodicus. Quae funt veluti filj^quaedam memori^&imagmationis Cum enim hotnines. aIoue& MnemoiynecGngenitasicriplerunc. luppiter qaam pacer&anjma mundi. trestancum ponunt.indicatur. qui a Matre Mnemolydas eos appcllac. &motibus firmicer per imaginationem incelleclui impreffis.ob .accococalodiftcrentiumnaturarum mutuumnexunij poteranr. Diax vero iunt Muia.

quxvtplerumquepercuciens quendam vocalem ipincum format. ftagnifque mox deponirur. sux„^.non i potert.iniiftere. TeriiCj £«-'?>•&?. nia vbique proportione refpondenria conremplarentur. albo omnisenim vircusperpulchram appecitus famam.'!!' y'pnlline. 2. & fama^bonaE iemina in altum & rublime clataj dein per humum inrer mortaleS)& ora gcntij icaq. : perfedione fieri nequit.capere. hoceii:. cygno fuftoUirur.qus Calliope dicitur inde cHo.mcmorari)inueni- . ? hoc eft. &: T. Qua? quidem non difcrcpabunr a noitra fententia. Hisomnibusomnishumanxlocudonis venulias gignitur.< ha. &:gloriam) ideoquc^ alinc. alij cx Apollinis capite cas dcriuatas fingunt juxtaillud Poetae Aie. vnde &: Rhitorica. vt Pifander Phyilcus.CAP. Quarco. iibilum pocius c|uam voccmreddialTeueranc. qus rereri lcilicec rotundo mcacu fpiricalem pr^bec excurfum. id eft.XII. qui veluci aerius follis conceptam reddic vocem. nulla enim re voluntas plus deledaturj ilmiliumcollaiionejhocautem iineprofundacogitationefier. huic vero Terpfiihore . Palato quoque vnam ex Muiis dicaruntj cuius concauicas praetertja guttunsfiilulaalreram deducunt Muiam. Alreram lingu» appiicant. Rurfus Pulmoni. alteram inferioribus. cjuod cum alcerum eorum defuerit.. Duobus itemlabijsveluci cymbala verborum modulationi commoda duas ex Muiis apponunc. Rhetorica.er.cs. hoc eftjamabilis. 2^0 LIBER III. quacinvltimo locopoiitaefi:.redec6fiderentur:Anax]iriaderLapfacenus. Ecce icriemgencalogia. fub qua Thjha. C caj^us fupra de idetitateIouis& Apollinisdiximus. doKeno' '*"'• *^°5? ^ quam namquieciatqueiilentioarcriprerunt. &i reuoca£. vericacis in- i^j-ufngj^tis. quicquam defucrit. id capacitas memoriap.i :. No- ^ mo• «. Pnmolocol^r^w/^ jdeftjhumanaj intellio-entix iubiimiras. Ficenim V0X4. juxtaFulconiiderationem. vt deIcdlari. voci inftruraenta Muipfasordine comparant. &voluntati. ideolublt-quitui-^if/powfwf delcdatio aiiociatur .vnam ex ipiis appetant.germinacio vircucumji . harmonicas rebus rationcs in eiTe rati iunc.f«/w. ad tj^niS' quoslinguapercutit. hoc e/lj bona fama naicitur .. dircipi]na?. &Euximenes libro ^io>sl^/iyu< zi- .quia gloria. id volunca- tisobIe<ilatiOi 6ratc ^onMUi Namincelligentiamemoriaejungitur. non poflenc modum Porro in raciocinando Dialeclica_> icruandum certisquibuidam reguliscomprehenderunt.vnicienna: acq. MuCca. Atduobus fuperionbus vnam ex Mufis aicribunt firmare videntur. Sicnim exhis nouem . Zenophanes HeracleopoJitesaliterin fuis Iibris Mu/as ipfas lunc inrer- p''eiaci. MYSTAGOGIA naca. nouem Mufasdodlrinae & fapienrisdixitreprierencare . cum de ijs rebus firmirer atque diiiinclc diiTerere Diaieftica. diireminantur. quaii arciorrL.Mufaium.fAntiir. c]uod &:alij. ias Namque ad ncceiTaria humana.ita Murarum mui veJlc. V"^^ j^xi^ allegori^leges hoc ordine ponuncur. cogitationum enim perfedio iine difciplinaruni.7iouet "vndique A^t*[M. vox perfeda non eric Fulgentius vero lib. vnde & Muiica Sed enim . Secuneftj Polyhymnia.& diftunduntur. hominum nerepcrquiruntur. dcntibus e contra poiicis.^ .

i^GYPTIACA. lyram infticuifletradunt. cuiusconucrilo cum .'trlirS ciatttibuunc T. &: inferna 5 vc ex.grauiirimo autem hic luna& infimus.. Macrobius jib. Vranix& Caloftellatochordai '»'7*^ aicribuntur His autem omnibus nilaliuddemonftrarc videntur.dicam Per |'.<^'.planetarum orbicas feoriim iniinuanc. Terpfichore tinenc. Clio verbcum Luna hypodorium modum & chorda a?eicr..^^- dominium) in C9leilia 5 terreftria . tradarunc. Diodo- rusautem Mcrcurium aitlyrs repertorcmfuiiTejacqueeamrribusinfticuiffechordis inftar triumannitemporum. pronunciarc) facceifiucj&neceiTario quadrare icuncur.ab£Eftateacutani. E/I mihi difpariht*s feptem co//:pa^ia cicutk. quod nouem mufarum nominibus exprimunt ilc diuerfarum rerum ordinibiis diueifa poJychorda luntaffixa.velad eadem anni cempora . 4 elementorum ly mbolum ruilie & 4. qui vero ^«.<??^'' & 4.avcremediam magnS autumni iniuria. tresicem vocesdefumpcasjgrauem F'AfP'^*'- abhyeme. to cum Venerc hypolydium MelpomenecumSoleDorium& lychanohypaton coaptant. c^Iiftellifericurius. fupra.de Rcp.-'^. Euccrpas & loui lydius wB^uTOWy CjmToPv co. Calliope & Mercurius hypophrygium modum & chorda i/totoji /- 'a^fpoilidenc.t'• rum nxaram accedac 5 efficicur . : uent .imi cuftodiunt. orbes cerram oiilochcrdoannumcrant) vcGlareanus. .e.r«x.Ica ThalJadicuntconccncu non habercitaqiiilentio&terra-ea aicripferurit) quam tricipiti Cerbero. Eracum Marte Phrygium cum umn.^??cfbi' Apollinis actributum a Diodoroj triplex mundus. ac.u. vel ad quatuor elemencajVtalijfcripferc. teftantur. icribit Apollinis lyram feptem fuiiTe chorda- ^""•''-'^'• Drw<. curfui^in curfus ria. . vel triplex louis prcise Orpheus in hymnolouisfupracitato dcmonftrat. i Satur. <-vocum. Authores. quid Efl: autem & hoc confideracione non indignum iWa'. quid ^t hac fententiarum varietatc ceieam. cuifi ccelum ftelia-P". cofiplexa tneamm mtindt locwm : tlli autet/J y efficitim .iienificatur OrOrpheiis in ° I• c pnei vero T^w^eJhf. quotquot de hac caatma. denotanda. Alij-^^si^^cSovApolIini attribuunCjadeofcE.Apollinis pedibus proftraco comparat. Polyhymnia 6c Saturnus myxolydium & lychanomelonferuant.^_w^aycVi»ot' mo- ^' . •) indicarc) eligerc. quorum Cicero hjs verbis meminit '^amtara w njoliUs . quam totiusvfijucrii harmoniam Sunnmus enjmille . Orpheuni) ali).de quo ^^^^ .jc{Jb5 Apollinisjde quoHoaicrus(quieft)adMercurjum)hymno Et apud Virgil. c^ui denique hH:i'^^Jhtei affigiunc. i . nenij^wa jeac Jen per hdret. qui hinc fruclibus onuilus immcrito cxulac. '^"^ • rui r. quacuor chofdis ^crfUus. ^utbnseadsm fvis fflduorum A'Urcurij^ Vtneris modorumj 7 dtflinBos J|j"/"" "" h iWcT- . l&TrB^t/TTOTO^icwconueniunt. Obloejuttur ^iibi CAP..per quas totcoeleftium fpha^rarum motuspraefiatintelligere. ruin.xil• '''"'? numeru feptem difrifmna . hynno.^ cundaeftmensnoftraquotiesfeieex iummis difficultadbus excricare nequic Vc igitur vno verbo.anni temporum.<- iic ris concitatiorj acuto & excitato mouetur iono. vc iniuria aiFeClus '^'^^/^"" Autumnus poftliminio fua: refticueretur dignitaci .

(^uam Plinius refcrtjinteruallorum racione cx 8 tantum curfibus y. tclligendo. a Theodori verbis 7 e^iattnt difwclos yerbum. vc locushaud dubie hocloco corruptuseft tellexit. eftj & a Ciceronis phrafi &: iudiciolonge alie- .cLiinfonesvidiiremado£liifinusvirisIaboraium> que prsrerirc nolui Hebr*onim dpgmaca-. fusjin cjuibuseadem viseft extremorum. curius.CAP.nt^i diharmonia Hebra?orum lcntentiam traditionemqucadiungero. efficiont «^ . . ... Hcbrajntaquead bene rerum omnium difftrenrias gradufque gucndos.vw.a_.TheodorusGazaeximiaj eruditionis vir.::.vfq. drcordemque rerum concordiam eama certis quibuida prajridibusAngehsgubernari crediderunt Vnde & AriftoceJis intelligenrasj&nouemMurarumcommentaprcfiuxiilecerrumeft Vcrum vtcon-r totum hilloriarum. tfcs diftin- iiarmcni-. longe diicrepans le^io wteruaiits fonos.f". nacura enim ita haj . ipeciesj quarurxL•. leirijHebriia^jKVonDViyidcftj^^. frequenriirimc omnesauthorumlibri inemincre. per jireras . Ciceronis Macrobiuscxadc eum non in- longiilima in eum rcripfericcapica. cnimjquod in hac praEcepcione. !lli ' IJenens modotum.-i-. - ilem af pellant . VC <^>'^'7« / ayojtd autem quibaseadem . Qu«dam in hisCiceronis verbis jtjjte.iio . (jui numermrerumfcre omnium ntedm efl Verum opera:pr«f tjum facjam. Vjin oVi Vjm undum iphararum j quem per liceras a que vA . &: fecundum naturam prolata vidcntur. & dicam quod fentio. vc o. Platonem fecjflc lceiDDusjpnmuieltlupramundanus^quem ?hi\olophi '^pk^'^'^' ieaimclkctua' &: mundos figurant quemadmodum Tnpkx rna.uA/^/iiWy^w/n. quod in vulgads quibufdam ladniscodicibus frequencericalegitur.cainctii 4.in cuius loci difficultate ^nodanda.&ipfe quidam. Et conionat vulgarum Muficorum dicluiXL. Pc M. intcruallis: ied hoc haud dubie coaclum . qui omnium fere erum modus eft Haec verba. Quaidam 8.» > . ipecies 7. cum hic quo- Hebr^orum quoquc fapientesjcum incuerenturinulfiformem iftanu mundi figuram. phtongis feu vocibusjiecundum rationem muiicamdifpGiiciS) ccrcoque modulandi generc dimeniiSjOclauus fit ciufdem nacurac cum primp Et cuni fim 8. tamen duntaxat iint incerualla. phtongi . V 1 1. in alphabeto myrtico.cxtremos pro eodem ibno in.cum eum locum in Graccum fermonem vercerec. EgohuncCiceronisIocumicalcgendum cenfco. : ad ablatiuum wteruallis coniungendum-» exiflimantjhoc ienfu octehi curfus efficiunt fonos diftinolos 7.ad^ 'c^^/ignificarsenumerantur* Proximum huic ccele- tcrrenx mixtionis inuoiucro . & rraditioni A4uiicorum conientanea erunt. num ip-.i 53 &:c. in quocreatiirsnuilo vtftita^.fcu vc Mufici dodiores. iiquidem ita leguntur. yulgatis Ciceronis codicjbus funt. vc ha:c verba aliter venit. crg>r.cur.XU Z4Z LIBER IIJ. ^^ ^ '^"'^ ^^^^^^ ^^'' '"^^'^*'*^'^ quanquam . 7. MYSTAGOGIA intiruallts Jonos .quiE in Merciirij •^. &: ab his ad Grxcos aliofque mcJius percipiaSjVifum fuit hic toram de mun.iipra?di(n:a vcrba CiceronispauIominutiusclifcutiam. Illiaurem S. ties variaea quouis modulandi genere 7.vc ^"° fxn^ram M^crchils^ fit in ='>'«». vis eft modorum. fepcem efficiunc diilindis incerualla Ibnis . obmiiic.proccflumque djicipljnarum abHebrsisad ^gyprios.appare!. . qua: lepbef.ibnos fieri collegeric.

: Ai:*}!ii ylpoiltii'c -vnhxs ynoviet 'Vfidicjue Jl-fufus .iphiErascccleilcSj&elcmeniaremmundurepraifsniacariimduClorem iuilnuaiTe videncur^ujrcailludPceta. loh ]!!. habent ingubernanone mundi.^ conii:rues>omnium fere reruiiu . ca illa rcbus iingulis impreirademonftrans. DoVa ^-.qui Straphtfj fdc poilea DTi?^ 03 'Bemlohim Dew:i^''y2CheruhiyK agmenclaudunri quiomncs Angeli ccrtaiuaofficia BenSkim.fignificacur. Hh Veriim .m.^ G C . ^^'^ H(4f(7nalimdic\imuTj{£({uitar.qoru primu per Aglaia.Serpcnsautemreferebat Apollmisvim genitalcm pervniuersu mundu djfiLisaaricipinu vero teraeinn].ii.obcande causa pingebacurhieroglyphicecucychara&heliocropioftiparus d. vc iam didu ciljniiimudicocencui Per heliotropiu rcru inferiorucum fuperiorib^nexu. elemencarjs autem ab vcroque & Angelicoj & fiderioj a quorum influcntiisdirigitiir dcpendet. Ver cychara nil aliud fignificabar. ft''-nrurphilofop. mum - mundi renfibilispcrroririarupenetracioneinierioribusomnibiis vicam b(.Acq. TresGrariiEiignificabat Apo!linisinhocvn:ueriorplendore5liberalicaccm. humedatiua caleiacliua£c ieminaiem. Deinde a'5ic& . fapicntiaE^hoc lcquuntur D-VnN Ar.$^ indicacurq. qua rem ficudar vircuccni. de quo iupra. hos.ln Thronor^despedib^injiixus caudiE fer^ eiis tricipiris.& a Cicerone infinuatum Eftaurem iumma horunamundorum dependentiaife inuicem. Prjmus g.9.Tercium per Tha!iadcniq. .quampiilchrcdiueria diuerljTUcorrenta in eandemrcm couenianr. ordo Angelcium.nerationcmcocurrere. Eiemencorum ^^.& Thalia.ns.^^.Aglaia.Euphrofyne.ieu ^•<.Secunduper Euphroiyne. perliteras a li ad muiimundorumjinexplicabiiemCreacorisiapientiamin A??^*» illud rrium /^. Araiim. Mundus fidercus quidem ab Angelis . Atq.. riapjiiaiim.lgnlf^catripl cem. quasad onnnem gt.adoich prchenduncur Ophanim DiJSiNiorma?ieurotai. .infiuens virrurefuainomneid.vtl 4. Mundus verocornplctur per fymbolum) «-ii-t"^'•'^ fcecunda^Dei nacurs. quemfupra animam mandi diximus.Solii'c]i pltif "»£? ^=^*"'^• viasextedebatur.omncs alijie.quod eii nnobdejatq - tom hoc anciqni jer Apollinelcuisfiliu. 43 ^^-^ que ad : dcnotant . quas ii coniungantur nodamfupra explicatum.qu2 primS emanatione Diuinac boniratis fubiiil:unr. animalia ian(ila.. Sequitur^Caph ealitcra^quae primu mobile denotac ab ipio nw Vx taquam a prima caiilaimmediate. Muijrum perB.ex hisomnib^luculenterpacec.nocam deiignaturiatquehiruntipiricusilli inferiorailluminantes. & altiliimarum rerum. ringeiijones. trnhiA tlohim. placukhic totiusdifcurfus ichema ob oculosponero. Poftremum omnium fublunarium j quem nos incoli• musjillidicuncmniDNT aVry niundumeIementorum5in(juojTDpo'7iy muhoc eft ts^dus in inor.prgter Ariilorelcni. Primus mudus coftatnouemplici Angelora ordine per nouemliteras priores indicatus. id eft. fcunditate•.ae ordo vocacur nvn 9\^ id e/1.qui per literamXeu fummarum.d.c]uoru capica terrjEaffixa reliquu corpus iupra tr c^li.quibusreipondeca'icera_. OfihJnim.Vcru vt omniajquarhadenus diota funt facilius percipiantur. In recundoordineco- »73'-'.licetper rationalis viciE ricu commanicatiue motU) qui eft Angelus Meintron) & dicicur incelledus Meracron.ix b''Gr3tijs.

44 5CHEMA 5YMBOLJCVM NOVEM MVJARVM iuxtarnen.tem ^\iyckolog^omni S^ ET APOLLINIS icomf: IV- Grcecorum &sMehrcEorum .

^ Nam h numeri i.Acccduntad hanc comprubaadam 10. Ica iimilitcrp. Deilgnac cnim hic rerum . atquc id & Nunc a Pythagoricis hajc demonftraca fuiiTc probemus. quamquod nullaexcecnumeri pcrfetiti fubilanciajniii vnitascopulcturnovenario.& la- mea noa ellparscms. -45 CAP. . idcitjinfinitum vocantj in flucrc nequaquam poiTunc. tocies noaenari) relinquatur piuralicas. fine Apollinsi-? <eu anima mundi quicquam praeftarc poiTunt nequc fphsras cceleiles pcr j primo mobilijcuius viromnia ccctcra moucncur.aer)aqua5 terra.& pcriecxifbc &ieiuni5ta abomnibusaccidsncibusconilderan.ignis. Dicuac enim Logici aliquidcirein rubic(5lO)qaodcuminaliofir.XII jVeruin vnaadhuc nobisreftacioluenda difficulcas. iinccoiciTc - non poilic ..notasaggregauerisjconflabis ex r. quod cftrub. acque hoc myfterio arichmecico nil aliud iignificarc volcbanc.& S.denarium)a quo fubPari racione 496. quod a cencro ad firmamenti connexam rupcrficiem clauiamcenecurreniibiIemmundum)totiurque icnfibilis mundi corpus) quicquid eft leniibile. . CategonZ)ieu 10.binam nouenarij pluraliracem. qu5 & corruptibilia)& inuicem tranimutabiiiaj connnuaqac) & rcnfibilium omnium icminaria quacdanu fanc ab ^chcrea) coeleftiquc fubilancia diftare cognoicuntur veriiisifte fen fibilis . quamilli ^w '^ En fuph.s. ac diminucionem Firmamentum quidcin.aq'aibus vnicas abftra{5ta relinquac iS. Je^i. neque Mufa. fed ialabjcclo. cjuam nobis novcnariusilleMufarum numerus obcrudit. icquicur Planetarum icpccnarius numerus^infra lunam quacuor fuperfunt clemcn. & mcntepcrcipipoccft. cacumina rerum Orbefuit. rcliqua 9 iunt accidencium i Sabitancia vcpoce omnibus ninQcrisabfoluc3. elemencari fciliccc. & Dico icaquc Noucnario operum imperfeClionem . vc in omnibus pcrfe'5 numens ad iuas partes mukiplicem contjncncjbus proportionemjquoticsdempcaiuerjc vnicas. mundus duobuscorponbus. pnma rcrumgenera in rubftanciasij £ Muiasrepraiientacas ture quicquam fine Micacrori) fcu accidcnsdiilinsila)dcqaibus dici iukc.ic mundi harmoniamjaiiA com- . nuncupamus. (juicejuid in Subjlantia cnim vnum cfl: pracdicamencum. plemento Apoiiiais) neque perfci^am Ex quibuspatcc noueramufas nil poiTe iine ciTe po. Scias icaque j^yderiapy 'bag orzoru iiumcro. (jUieliccchetcrogenca ilnC) rencia. J\4agntis Arijioccles. Pychagora:oshanc propricraremin niimerisnoraiTe. fimpliciqut-» nomine eacomple<5limurj vocamufque corpus elemencare quacenus vm.quod Priabfolui ieniibilem hunc mundum ici maximiim & ruprcmum fenfibilium corporum crcdidcrunc . vtper fcexifterc nunquam poifinc. crutinando In duo *. Nouenanus nuQierus ta. irad:a vniras rclinquic 9. quia &ab inuiccra diffe- camen vna fimpJicique ratione.lanciaicmperciTc ncceiiceft. cce- cotum. Angelorumordincsfine vnicatcilla.vfqucaJe6 nouem)VC perfedlaiintjindigent vno. Noucm accidencjaitaiuncafFc^a. perfedorum cerdj colledi conftituuaci9.efficcrepoire fcimus.G I C A.

cjut Pana non atiraxertt. Verum quiade hifce &/imilibus in Mufurgia noftra vniuerlalicopiofius traftauimusj fuperuacaneum efle ratus ium ijs diucius immorari. ' luhd^um ^num. xMYSTAGCGIA denariocompleatur. videbis jundos hofce » xt Nam & numeros denarium conrtitucelemencorum ordo) cerraE. aerisj i 1 ignis vnicuique conueniensjhifce numeris luculencer apparec. " cogmnt nafHram t. & G V . numerum quaternarium juxra feriem naturalcm . 4.}. por(<irnm Ihcu : fif ^ fapientix femuas.maxime diilonanatcum odauaomnium cunfonantiarum perfediirima redeat ad primam. Nam . deducas fhi•.fu. cuiufmodi iunc.ccEio . ITanaturahumana comparatum vero obiedla qua: grara .decachordu illud mundanum adSymbolurrv.h2c enim omnia minuticn lcrucari noftri ^p hoc cempore non eft inrtituti•. fepcenarius ac nouenarius difcordcs proprkuL" Sunrenimlecundaj&feptimK&c. hahebisnumerum perfcoliHimum oir. eil. aquas. Deos omnes ad'O72um Solem ad Lunam omnes DeOo reuocart. Quapropcercum nii Sole puichriuS) vriliufquc in conlpeiSlum {^ik darer.•/'/^»" inreriii-: mifi etur^mKilHi ac ianc vei ipie Pliniusj qui fabulolarru . Diatefleron deniqj proporEionem 4 3 leicjuicertia.:.CA^.ccElumqi ipfum coripicuu redderejvidcrencj elegaterMinufius Felix in Odau iixinoaau. «Juniur dc- omnia concinentem. 68-Cabal. Ec conclui.proporrionem videlicet quadruplarn. Binariusenim. ^utfciuerit (juid tionesin ie : - denarkii 'm Arithmeti. prt>?Jt tmmeyi fphcertcit '::a- fdet fccr(ti4m ^o. totius eXJ"*'^^ Proiheuu^. . Permoleilum complunbusvidcbatur inrelledu tantummodo perveftigare D£ VM5 non eciam vifu vfurparc.Solem ipfum Deum arbifratiiiinr) vcpotc qucmieffinon omnia corponsfui magnitudineoccupare. lesj . HuncPychagorasveluriomniacompledentemjdiuinuinque reuerebatur.jed ierrti .nimirum i o. 2. comple<ftentem. In i(>iC aaeorurJM intenue. h-uriin fji: panifr pr£- fi"'^ . mirabile omnes in (ui concentus admirationcm conuertens de quo Picus in fuisconclufionibus: Frt^ra adeat naturan nacurac. nona iimiliserit fecundaE) auaie & diiTona.45 LIBER Ili.xm.vt ipredsi js qua. 9tm.a formalt . omnia aario. hoc rc modo 2 5 . Proportio- nes harironica^omnes hic manifeftcE fiunc.fenjfibus inuiajea vtilia & benefica omni aftcdu proicquatur. quod ii vniratem ci adjunxeris. Vnifonus. Sac crit Ledlori ex didhs menrem noftram in hochieroglyphico 9 mufarum & Apollinis Schemate manifeftatum percepiiie. rerras ramcn & plantis ialucem ac vitam alferre) reliquis infuper a/lris iumen Jmpcrtiri. Diaparon5Diapenfe.nes harmonicas proporin muficarepcriucur.Diateiraronjira quidem>vc lad referanc i i VnifonurrijDiaparon 3 &a rdupJa videlicetproporcionem^ftfquialrera &2 Diapente: Diapaion cu Diapente 3&:i :Dirdiapaion demum4ad i. .

generationesfcribir. 247 cARXiii famdeDijsperfuafionemirridec. dclegatum non fire religione iuipicerenc \ nequeabeo. alijque. Radak.. ica per accipitrem SolisaaE Lunae vini igneam. cum pcr 7. veri^ vlc. quod totius Vnicrearis impie triburum. his cipere. Tunc profanacumeilin inuocando nomine lehouaei quod farentur itemOni. ©io" Omnium aucemmaximum Nuraen Solem (quem &: «''«'t•' «'ep:»« nuncuparunc PhcEnicum Tiicologi )a.juxta illud Leuir.pr?feriIlum5quilucis&ienebrarum. Non defunc qui idco «^« forfan ab Hebrajo VKjquodDeum iignificatjderiuarum velinc. & ledudii . ynhn ad nV^n xV . dierum.Ioiephus.&annGrun:i viciifiEudineSj&tempcilaresdifpeniaret. Protanari aurem in inuocando nomine le- houxjidcm verfiCreacorcm ac jlludnomen.elos.id cptime innuitF.ftimabanc. qui accenfi Solis coniiftorio adilenc.6^ qu^iunc nutum eiusobieruantibusjvti&^gypcijs Dijconfiiiarij • CiEcera ilderujvcluti l*otia {igniferi ^n[c\s<^J^>(^.DeosomnesadSolemreierri. Ec Hebrsis illis porro conlonum ^ft.NumquisprarierSolem Deus fitambigere videtur.Diuinicatem temere ienfu metientes5haudaIiunnDeum. Phmisitaquepoftdiluuiumicculisjcumfuprcmuin jlJum totius vni• veriiDominum i"^' c<xa«5a'i&ef«Si'difiicultercaperent>xoElcftium vero corporumimperiuminomnia vita:commoda.impij diftingucrent. nc yEgyptiorumprimain Diisfabncandiscommenta. veriDEI cultu exuto. Deinceps vero dcgeneraiTe ^ hoc cftjrescreatas. Cerce Macrobius prs ccereris pluribus argiijiientiseujncerecontendjt.motus&iiIentij. ceniebantur. vtiin i &i. cum D V Optimum Maximum «07^/«< leniilTc. 4. vci pauJoantediAumeft. librodidtumcft. ®<i^'/3«Ai!wc/feu Planetas vero /3(£( hoc fane eftjlidores. Non nomcn Donim T>ei tui. pauloalcius rem ordiri -• . fuie docer. idque vnum elle Nuiren. Et Rambam fupra citatus Ab Rami»m.Nam hhn&c proin: profa'ii. qui Moyfen co loci de nouoruiTL. iiueccrleftia eii:5aciidixilTec. VeMacrobiut. Planetis. quasretulimusfacrae. vr hicoinniaproiandjusdifcuciantur. 1 9. quorumque virtutes per varas an manc um formas myliicc indigirabantu-. quod iub varia nominum appellatione gentcs vcnercntur.rebus ^^.& pjrofaiiare exponicur. hmn miT^nc?^ xipV profanariininuocando nominelehQua. quod merum eil & fupremoproprium. vc yoccsiunt.agnofcebant5 eciam nacuralis rationis dudu impuiii. Nec poftdiluuium cantumhuncimpietatis errorem primo homines inuafiiTc-i putOjredetiam)non itamultis poilrerum primordia leculis eum imbiberunc ita illud Moyfis intelligo Genef. rum cft. quiquidemj cmnes ad Oiiri Jem ^ injefr) hoc eft ad Solem &Lunani rtuocabantur.^GYPTIACA. Numinuminitijsintelligunc. per hircum facundam « hu- .homines Vni. & alter Paraphraftes Chalda?usfiue Vzielidesfub lonathanisno- minc tricus j Rafli . hanc ipfam philoiOphia amplexabantur. hac caufa Chaldsi etiam in primjs poft diluuium temporibus.^^'^ corpora adoraiTe. tunc ccepcum eil.Sacroian(ilum Dominum defignac. ftataiqi nodium.

. & quireiiancnaruras vcliuiditpcniacoresjeildem iacrisad eaidem eciam columellas ica iimul celebrabancur. Nequecnim facrommritus diuerfi cfficiunt. qua: gentiha nomina iingulacapicnresjhaudalitcr ferme difcrepabant.iorum culcu.SaturnJi inde innumers illa? vbiquegenriumftatuaijficlisa vcmftate Dijs. »59« xnyftermm non paticur. ^' vix pauciores Luns. ita quideni.multisinlocisoitendimus vcluti magniinaugunacura. vc prccedence candem in irfiftatuas > iiicumerrore.NamjVtdtfuiKfii/imulachrum fuerit. procerum conieiTu . jjs onnnibus complemcntum dederunt. primum veluti Telluris macris&EUtnciS jpoitea & iiidisieu Lun^{benignisenim TelJuris&Lunie vjribusaJjinentapraicipue deberiagnofcebant) vti & Tauri iignatiSclis fyir. &c. quiquod iymboIamarisciIenCjCoIcbantur. Neque Philyftinorum Draconcnijfigura ex humana & marinaiiiTiul mifta) aliuJ . comtriode potuerinr iymbola huiufmodijqua! viderentur inprimis conineorum hoiioremconfecrare equumefle iudicabanc.authoomnesj id eft. Deorum genealogias texendo.nec hortim alterutra a nacuralibus vniuerii niachina.vt ipianumina re diireranc Acquc iic veteres ex vnius numinis mukiformi cultu^^/6«'^•emanaui. Sccucj cnimy€gyptios.c omnia in Iiide^Sol. Vencrcs .facraeisad votumfienhaudica_» .HincDijparrij&rgenijinnumerijdc quibusiniequentibusjhincetiam Baale. alijiquepaulo antccuati.ad varia. Amphitriten) ice Salaciam. vnicuique porroidolo. quas tamen omncs omnino ab vnius Solis aut Luna' itirpe deducuc. cogncminc d^monio fiue Hcroe racpiusinuocacojincxtricabjlihallucinationeconfundebantur .bolaj lumrrohonore eoque diLiinocxcipiebancuridum enim btncficasranium naiurs viresprimis feculisvencrarcntur. pcribim vimnoxiorumconrum[tricrm.iiue iignum habebatur. vti Solis c^lorum regis "^'ipp'^|>vicarius. mare ipfum (communis enim vnicuique Deo vterque ie- xuserati /lo quod pluribus. 24S LIBER III. Numinis fymbolum aeuo iimpliciori deno) taiTcaiqaum cft.xiir.Iuppiier. Ioucs. grua.Hebraios. vcfit fuperilitioforumplacitaj^dsmoniarub moicuorum nominibus)& Sol &:Luna>& quaj rcliqua iuTic> ob luccm ance alia conipicjenda fidera marc icem & TelIiis.haud aIiterquamiuuenc9apud^gypnos.necmortuosipfosa DaimonjJ£. \'er boucs vim in omnes irugcs. Babyloniomm Belus. ncquehasiacisadinuicemdifternTinarc impij potucrinc.ChaIda?os.innumera:. Quiprimum Theologia?) quam traotamus genus maximcamplcxantibus.figurac . de qujbus toto hoc opere ca piobecradntur Pari rationc /ymbolum Chaldasorum eracigniS) Ptrlai um My thras.poiKae. MYSTACOGIA humidampcrCrocodilum.&: fic de cocrcris.dc qua didum erthucufque .faculiatibus.vt teftcMacrobio.SoIes.CAP. Satqrausluppicer. Venus & Mare in Dagonisj & ha. Cum cnim obc?leftiumcorporumdiftanciam. nde & Luna.idipiiimdepiicibuseifacrisdicenduni. Luna. Thamutz Hcbrsorum. accedented?mor. Adonis.& VenuS)&: Tellus in Alhrthae figura. Pluto .BabyIonioS)Phceniccsj Gr«ci. opineris. ^"^ alaclisbeneficio. quam Nepcunum.Saturnusin i Moloch in Oiiride . Oceanum aucTheryn.

vc radijs omnia illuminac &penetraCjApollo Mercuriusjijuatenub trailiuS vt . cutm ignis capite pneiis eitCierulews. Plucoob dominiuminrubcerraneaspartes. ac cateromm liquorum eftj OTxCss iine quibus nihil ad maturitarem pcriicnire poteft.ica Luna eandem vnam quidem rcj vicamen iolius nominis multiplicem. &'pianetis potiiiimuminuenirent.vnico Eufebij ceilimonio confirmanda pucaui. Venus ob fcecundam reminalem appecicumqueadgenerationenirerum. quorum typos vide vi- fequcncibus Veriim vt nequicquam noftris verbis aircrere deamur.-^oIus. 5 qua^infliixuconcicat . (fuam nuirtutem in Sole li JooL . in '^uiti. J^am ejui cflo in terram :ltlapfi!f efi/.ideo cx ipuma maris nata dicitur func-^isn »'?» abaere^cuipraieiljiic denominatur afeminibus cofa loca tcrrae plantirqueiquasproierperefacit^Pro/fr^/»^. Hecate in^ztii & iubcerranea_» Lunaacencenisrerumgeneribusjquasin fubcerrancislocisproducjc. a feruorcL» qucm ii\ multiplicaca bile in corporibu? producic. quiavini . nihilaliud fuerinc.& infania. Vul- Pan. yifculapius. HicHnQVik-iiiltieter aduerte. Bieceororum omniumcaufa eit Ncptunusdicitur obdominium in niarc &fluraina. Hercules.i-i. Dtana abhumedtaciua vi Lunas^quainryluofa &frari- mulcum agit Minerua vero a calore lunarijvti fupra diximusjqui ingenijsprodeilplunmumjnomen meruit.r^'. Bacchus. ^45.& bellaj & homicidia. irancem /£olas denicjue cjuatenus muita exhalationum copia actradajven.quiadiicufiis tencbrisnodurnis. afloribusgra• ininibufque) Fbra.ha6lenus fuse dicla.7{hea co quod influxui Solis veluti viroirjulierfubftetj&generationis rerummater quafi : Ceres diciturin- quatumfrugibusprcEiic: LM«'.'ii. JBacchus.ftelIas quoqi qu^ folari lucc impregnacic ilmilcs effe^us prieftarcnc luce Solis adiuzx^ fimili iubftantia>vir- nomine nuncup amnt Porro quemadmodum Solem tucemulciplicemjadiuumrerum omnium principium dicebant. &: fimilia Manisopera. hnis i)irti*tem Uulcanum dicunt(0r ih forma homi•. cAP.caeL itts jymbolu^i /- iutioms t'xjhi ifjteger muenitur . quoque iiderbus .ad hac reuocecur. incjuantum vero cprroboratiua vi pollct) Hercules appellatur Vulcanusveroab ignea vi Solis nomen habet. beneaolo kimine inferiora mundi facundat.actanqua rerumprincipium pafliuumj ac Solisconiugem itacaebanci magnam quo<jue peorum macrem hanc dicebancjeo quod quicquid Dearum ilc.Marsaieruorequemin animancibus excicac vnde rabics. alijs denominatur. dici. ^iculapius ob yimfalubrem defubil:antia Sol sanimiscorporibulque morcalium rubueniencem Paij obioecunduatem omnia petie: . iviars.xirr Pluto. Dicicuriraqueprimo Lun3. Mercurius.quascuminhuirjidoconiiiiar.JEGYPTIACA. quam diuerfa: vnius Solis fa- culcates Sol enimin quantum motu fuorempora moderatur& annumjSaturnus diciturjvtcaieftium corporum &cocitis mundi Doininusjluppiter. ntsei lirntilAchrmncoiittmmt. Cum vero variashaice virtutesin_.um ifnhecilliorftyTfjaicriatjuc indigeat^claudicansfrjgitur. canus. Apollo. toscaulaC5&tenipeil:atcs. lurThethysz mari& fluminibus . Ncptunus. vti .

< . Apollinem appellarunt . quia xgrotis medeatur ei ^ trthuunt certamtna . quod " . cogr>ofcere traaittir . '' fonat . . P^rtus r. LIBER circa III.ciuam QereremappellantyLunx cohabitare ad augendao-. (juoniam fif-vritur pliirimum " qued ^rxdicendi ijirtutem defignat .£ res jl^ermatis jymbcUmefi Orationis auttm interpretandi '^irtutem oh oraiiunis <i Mercurium appelbrufjt. fium qnoque fibi accommcdant . T\lo«em autem Apollinem Mttfc concinunt. - niatKigne^tfi atcjue fLinguiuea. ejuas diflantta Solts fumere 'vtdetur aureis 'Ziefii- Tnformis eniw btts <-virtus etus efl . circumuolutus confcit Viotxis dtcuur Ciiltnra jru^uir. radiorum 'xjidelicet MYSTAGOGIA wotUttjuoniam •^» gr^c^ mouere -j . quomam crejcentelumwepuges maturat tarunt. <i.CAP. Venerem generandi <-virtutem poj• . fperwatts caufam. imbeallitacem corporis ad n. iduvn calidumque motucrebro Ipumas '. <jui Lunxfuhtacet . fpapauer ob fertilttatem .conunctur e Am^Bona Dealunaripote/Iate.>ude Laurum ci dedicantnt : (juoniam hdc arhor waximo hahetur. Plemlunij autem fvirtutem jerrugineo colore deno- ramus etaureus attribiiiiurj quomam Animaru^ cjUdin eatanquain . . fidcredicunt. ^uproenus atque re^lus fingitur igoren7. 'Virtmern n^sro Martis.(Jt^aaflasgnfcat4r.. . alia Soliqua uas aperire dicuntur.guras . Lucma tarnen eiltOuoniam notiilunij^virtus adpariendurn non parut/2 Quod autem A' pollo m Sole (fi. PUtto eJJ~eacrir(ir: 4£ Ade- njirttitem etiam corrupuuam contmeatyVna cum Strapide dicitur hahitare . rum tripliLem dicunt.<grotan- tiitm fuftentactdum. ejfe rvtdeachr "u^^am ad acuendntn .edkinam perfpicacifsimum Tnju-n h(rhaminuemfc Jgnea SoUs <^irtusy . pArtim propter cornt*um produLlioneriT' jpartimprO' pier uubiit:ri Locum. ( aerts ta. . '. 'Vtrtutem eius. arder. qmA fuperwris Solis ridies . qttomamin Leone . ^Namnouilunij •'virtutevicandidis Cifia <-uero . id m Luna Alinerua. reuiuifcertdiquandam herbam . cctera quidcm reptilia crafsioris dicunt : tenefinoris Serptutnn nc>eroee perfpicactfsimum animalaiunt exuat. . Ortus . alta Qereri aitribmmtis Ciftai (ju^ferunt duas. Lunam etttim Diana. (jutaiempore rfmuerpi ^atuor 'vero annt tewpora . -. worhos pellat Herculem appelUnt ditodenA fgna pcrtranfeat . Serpens iouoluifur amfKxatcj^corporis ^gnum/alutare. cum lam medta Soie ignea defgnatus . cjuomam per Clauam^ : Leonis pellemaccomrnodanty alieram ijt in- dquaiitatem n. ejua prudcfitia dtgnatur 'I{urj'us Luna Heauamuis <virgo f . alteram. inuliitudtriem in citntate tnhabitant . . maxime <Tjires fuas ojlen" Hiiius falutarem njirtutcm Jefculapius defgnat cui hacillus craditur . qua jrtiSius maturat Tyionr^us tiunctipatur . Saturm autem njirtutem temporis attribuerunt . . Ciuitatis enim jymbolum papauer dicunt. altera altad fpcar.hellisprafecerunt cupiditatts efi.xin.utem eiusyCjua ex agrl» perciptmtiSymia diiuttartim largttrixeii. e^(fiil?fianti. . regtor/ibtts tres funt. frigidam cjje •^idtrunt '^Jirtutem ei : (juern guKt. inter na- turalta eyum . Dioquoman: tardam feniorem depin.?: nunenparuni. ' duodectm fjunc tpjum. Cerbc' . (cilicet flanetarum orhes oBaua hxc-ultimayquxLuntxeii odtod dxmomhus i^fiea efi. . efl. ^ .otus fgnificent tcc . qu£ ex mari efe perhtbttur quod eicmentum httr. Occafus cace dicitur ob warias eitis corporis f. Arcum habet ^vt Diana cjuomam partus dolores acuti funt fruciutroi quoque geKcratiuam ''vinuiem. cjud ^ero ratione iinmtempora.quamms Jp^rmaticum n:omm- .teface figntficant .

MAwres gentium De^e.omncinfluxui iblarifubie- aibilo . vis bilisexcitatiua.iE ffiOfiCWi G nppellant . visinliquores&vinum I concodiua-j I I 1 1 Saturnus .1% ua_».vis penetratiua vniucrfi 'z i'<^ iiif. (juam Hecaceru: alia. vis Luna^ in maria. fymbolicis ichemadsoboculosponere>i Exflicatiofgurae ftue Schematifmifequemujfol 2J2. 6 1^7 Pan.vis produdiua frugum.visLun£Brubterranea_».visLuna?domitrixreru. LuKa aliam. j C i« . 12.visradioruni calefadiua. vifum fuit cotura hunc difcurfum de multiplicibus Solis& Luns virjbusj t^uas nos Deos & Deas cxplicauimusj fequentibus . " Afenurium . 9 HerculeSjVisSoIis corroboraciua.visprodudliua vegetabiliu ventorum. quafque veceres fub diuerio Dcorum nominibusindigitabantj quje quidem nomina iuxca diucrfarum gentium denominationesj incircumferencia diueriis nominibusiniignicafpeftantur. vis . Lun« herbarum. \h ieminalis Lnnx Rh?a. 9 I Mercurius.prout uer/is vniuaSolii 'virtutibua cor diuerfs Lunievirtuiibiu rerefpondentyfamfequentes t Jpondent.arbores Mineruajcalor Luna? ialuciierus.frout di.vis in fyiuaS)feras.funtJequentes. Flora. AcoIusjvisefFeiftiua i 3 Geres..n in "oniuerjotf^ apellunt Hermopan mo)yTnihu^ enim feminalis nyts efi Atq. vis temporum eife(51:i. 8 BelIona.:^ ft . vis genitalis tocius vniucrii NeptunusjvisinnaturamhumidarrL•. Adaioresgentium dtj. Venus. $ Aeiculapius.qusfuntduo- dccim veluti digici . 7 Hecate. vis accraotiua vaporu. omniahumida_•. PlutO)Vis efte<^iua mineraliura. POnunturiniequentifchematifmo terajLuniefiguram referc > dua: figurac) quarum prior Solisj al- Vcraque iz radi. mundi Gubernatores omniaadminiftrant.scoruicac. Proferpina. I Iuppiter. •s• ^}'. Visbeneuolaluminis^. diueriorum in natura rerum eiFed:uum opcratores.haAenus Porphyrius apud Eufebiu Vcriim vc qushucufque dida suc faciliuspercipiantur. & 5 5 Mars. 4 Diana.. Scd cum oratio coMpof. vis SoIisraIucifera_>. Apollo. . li Atquc . vcl quod idem eft diucri? virtutesj quibus Sol & Luna. II Bacchus. produolrix lunojVis Lun? illuminatiua acris.12. 6 Thethys. peromniii tendit ^gmfcnrc confirivatur aliamin Soleponunt .

ejuam in anxicejiuHaod omms Otonan Dearumipie iictarum. .ScheTnata Symbolica. 51 ' ^^ .tavt<letur turha. Icanij: V. mquihiLs tart. Soleni &c Lunam reuoca.

hanc liidein vocabantjcundla reduxcruncquosiccuciChaldaiiSacurnu &3.elu•' cefcat.ieuTamuz & Vencrem. : rum operacioncsSolis varia:. Ad hunc Solcm. vi paulo ance vifum eft. vcfic diiTcrtauonisnoArxracio luculenciuspaccfiac. omrics Dij .viium fuit .Hos Hebrafi imitati «»%{)5 quoque Baal & Aftaroch condiderunc. quam quideni) vciam fxpc mcmorauimus. Pcrfa. Cerce ratio di(5taC)eas fio aliqua Lc(5feori rum nequaquam confundendas .quorum illu Oriridcm. vc in tancaDeorum. aut cum altero congruac. quam vnius Solisj vel Lunae mutua radiorum coirmiftionc favla>veluci e centro dcduiflasjin vniueriam diffuridanc nacura. & vnum quid ilnc cum Sole macerialicer quia camen Oijy Dcsquenii aliud func 7 quam vircutcs & varictatejLedl:orcognolcerepoliiteorumdifFcrennam.omnescoetcroram Gcntilium Dcos ad y£gypcio.^: G C .Dc«quc ad vnum quid videlicec.&: Atargatin.quibas omnia actribuerutjftacuerunc. aliorumquc temporum dirtin<iiiocft. Moabita:.>Mythram & Annaitidem. quiccunidiftin^os proindeconceptus ininrclledtu tioftroobformalitates quamquaelibccvirtusabaliadiilindtam habctj fundenc. Exhis cnim quicquid fenfibilis iU lemundusconrinet/ulcicur&fuilentatur. Ab his annorum> meniiunu. Numina) a quibusprofiiixcrunr) rcduccmuS) <^uod & dc Dcabus fa< ciemus.&: Lunam. Ab hisomnis vcgecabilium> fenilbiliumquc vita depcndct. Chananaei Moloch.&Beelphegor di Phihftini.quipriniimorcalium hanc Deorum architc^ >iluram machinatijad Solem.. Verum Dagon. Paral- . quare.Chamos.aby£gyptijsdidiccrunt. & didam Vencrem. Solem aut Lunam reuocencur.- & Ifidi veluti parallcla. Phccnices Adonidem. Lunamquc cius coniugcm omnisgcntilium Thcologia alludic. 253 multipll• ^. Etfi cnim. Dcarumque apuddiucrias gcntcs culta- hoc locoadne^ere parallclam quandam didlorumDcorum rcpr^fcncacioncni) vt quS quifque virtute ab nlcero diftirtguacur. ne confu• orirctur. AtqueexhifceSchemariscIarepacec Deos a ccs vircutcsj quas cx iitosj Deafcjuc makiplices My thologis confidas nij aliud cile.

2-54 LIBER /. Babyionijsccetenl^j Ohentalibus cft OSIRIS ARVERIS A<en.:..'w<?^<='W -? ?U!>• arfcr "i:l .Chaaianim Hebralis cccteHfque Mrl '.-'.1 . ^ivSTATVyEi Quod >€OYPJilS ISIS iuperna ii. •-••1 Artartha Venus.. Baalphegor Priapus MarcolisjMarcremat Mercurius> E?^«« HOKVS I Adonis «SEuAtlX ^eANTOPVS ff '"' .Terra. . '' NEPHTE ISIS inierna Derceto Arargatis Militta Thcthys Proierpina.HALLOSIRIS •i'V'AN.«^pi. Disj .s •<•. Annedotus ... fiOc 'vel LV $ Neptunus.i*.«. Grajco-^igypiia diccnda cxifti- Atque h«c qu« de Myftagogia mauimus OBE- .V'BlS Sandes ? Diodas > DcfanaiiS) Dorfancs Hercules.•-> .€ . Ccres LI IsiS^COELESfiSi I Hecate Anaitis Beliiaina ISIS muldmammia func Succoth Benoth.. MYSTAGOGIA Deerum repra/entatto. • GraEcisi. ' .&^Latii).Ka Milicta ieumagna-» bar. Chalda^is.^• C.:.n}i SaturnuS) Thaniuz Belus. Grscis&LatVnis Parallela fr^tdiflurtim Quod ^GYPTIIS ^n I H^br^is. Venus Aiiatica Deoru mater.Thcrapbm.'''^^? Pluto. . Rephan Chamos) Moth luppiter Ziyt Ammon Bacchus.::.:'n5b ^. Thamuz DagoD. m!i JlJ' •..Ba»4A«< CHON P. H'g/».

^^^ F . tnter- pretari tinterpretationem anpltffmis ex omni doclrina adduBts . l! ^^^ p^k matoris <^'N| ^^^ "'^'? recondttas ftnguli ^" m reconditiffimo- WKS^2j^^ s^h^^\ ru77iScriptorum lihns jundata dogwata contineant. feorfim expofit^. :^ ne L(ctor in 'verhali Ohelifci interpretaMultitudtnCjl^•' ^artetaie abrupto fedin ipfo intcrpreta- pretationemti^clanorcm.in ejuthus omnes explicatarum rerum raiiones.MJ OBELISC PAMPHILII LI IV. Sj fimplex fuerit. cirgumenti conceptum % U.<x<elutt uorihus allegationihus . I O. IDEAE HIEROGRAMMATICAE Quotquot in ObelifcoPamphilio continentur. HieroglyphicamnjocdifniufMimem magn£alicuius rei '^' fb)'^i^O' '.#i' -^^Cf '^ dicor^ceptus fna•. 6c ex omnigena doilnna demonilracae. comm probare.per quod huiujmo' ^ocamus Hiero^ram^ ex mukiSj^ocamus Hierogrammanfmum. LeElor ad hierogranimatfjmos hofce *veluti ad propria qu^dam dfMerticula.elaterem. authoritatihtts ex rcjeteru monumhis ilahilu. remttteretur : Sic eniw intercontixtUyomifsis confideha}:'7..atijue adeo diffculter idealts L eEltonis hieroglyphtc^i coiinuatus coiexittsjn tanta rerum adduBarw?! muliitudine ftht confiarepotuerit.i^ LeUort jmpidiQrein (^re mfihodo .Sed-'vt :/'aiori ct*m .fili} nohis jacium efi rerHm Authorttatttmque adduQtarum pulchrojue tionii '^' c0ntextu. hoc cp^tdeam doElnn^y ^uam rc. R AE '^^^^^] \k^^^ . wdicatm: ficornjjofitum j mholum <-vero.eteres per firjgulos huinjmodi h^erogrammatt}losgncaan[ . quodeo tioHe. Hinc^ijurnfuitStngulos tllos momemi Httrogrammattfmos eorfimexpQnere.

IDEAE evf primo. gradibusj ordinibufquelatenrss.• inomicura" Jntencioncip adbbercnt genij tutelariscelgbanc. detegcrenC) detedosconuenientibuSjacque exnaturaferum defumpcis iymbolis propne exhiberent Hinc ad iingularum animantium vires.fub .racrificijsfacile eos Genij aiicui.oc . omnia illms Reoioniselient^corqueakcriusHe^ionispra. uenienria ryinbola. mdhodo prp^rediamurf hunc Ithrum itapartiemurt do.-^^^^^^^... hymnoSjritus.s ? Cum eti^m icircnt ? cerciE alicui ab Antagoniftisauerti poiRegioni cenos Geiiios prsfidere. . phicx&c'. quo yeceres Rpmani inftrutli5tantp ftudio nome iUud reuclare crimen morte piandum ducerept ycxunihisuapbiccrpriEmiiriSjiam qucmodo iingula Aegypiianimancia exriel- .zs^ LIBER IV. quam tanco pjgj^j^j^ fl:udio.animum adiecerunc. (juadrupedum. yt . vc vel vnica circumOantia oirilTa . vtnefas morre_> cosreuelarencj alijs cimebanc contrarijsritibus} cenmonijs. fe iiuc^. quorum cutela.ilatum Fi. Ciim prxcerea iingulis rebus fuos a peo Genipsdepuratosopjnarenturjftudioiummoegerunt .cerimonias. 3e- imtium faciamtts I D Siue I. vtin cuiusGej nij tutela vnaqa?queex rerum naturalium clailibus lubilantia ciTetjCO- gnoicerenc.'z.^uarto. dodrinaab atitiquis Patriarchis tradita_>| omijia diftu curp diuinitatem per omnia difFulam coenofcerenc > hoc vni- *' WS^S^ pumlategerunt.ritibusj& ccnmonijsfumma cura5& exadiflima induTtria verfari. prDpitiurn reddprenc. inlacriiicijs.a ?"\\:^{^.eetabtlim. hoc eii .errore commiiTo.. huius omnia mala auerti crcdeb^ ni} huius ope quo- quefelicep) poft huiusvirs curriculum.-Equecalbtare.! uuaniniati- ^^] . HIEROGRAMMATISMVS De Bouis eiufque hieroglyfhicafignificatione l'^ Diuinitispct Egyptij Hieromanta. Quoprppitiaco) ornnemfibi peraccractum eius .urosconfidcbanr.'T^ariammfIgHrar^i iniirumentorum(jue hierogrammatijmoi expUcemus f4e Ah Alpha /<^«/. Quo cognicocercoiibi periuadebantfiuurutTijVieum percofacrificia. nc akerius Regipnis aiTumptis animantibusjcjuo• j-umnaniram nc{cirenC)in Genijsplacai)dis. irricam oranem eorun-L» crcderent.feiicitatejn ipondebanc .olucriumjTertiofJctmm.proprietatefqucj inueftigandas.'z.- :v^i«s jidibus putarcnc concranosjhinclola jtgyptia? Telluris animantiain lacrx magix vium aiiumpierc.iii doari- Atque hsccractotiusfub arcanishicroglyphic^Uceraturs myfterijs abfcoditaiummaj&finis.^mnto. Secun. iniingulisnaturaliurrL» yeruiHjenciurnq. vic.-^ j curacelabant. pociusindignationem) quann bcneuolemiamcorundemaccerierencj tanri momenti Durabant. uegionis . vc diuinitadseftedluy.

prope figuram Luna? cornicularem >.I R OiGiL I C ^. &c a Alpha iniiculatoconftituerci. Decimoquarroj{iteitesmaximos.dQccre.nimi-. Hinclunrimoltudio natviralcs ejus affediones) inclinationclqiie cbferuabatUi quos nutus &pra:'/ligias Dci vocabant. Decimoquimo) fi crebro verfus ortiun vel occaium oro Kk baii- . .' r.:. hinc Botiem in bencfici Numinis fymbolum prJm-suaal]linipl]ranriqiiiras. Agriculturaaurem iine Boue perfrci nelam. Quinio. aiiaque ad vitam iuilcncandamneceiiana traderecredcbanr. Laamum hrunt Alpha dum aut j t.aiiumcbanr..5. fiin ironcemaculamhaberecfiguricquadrarap. hinciub Bouis fjrnia Dciim hominibuscomparere) atq. Nono.hcceli:. Septimo. iidupticcsin cauda pilos. Duodecimo.sbencflc)aGmanabant. jncieiscienreLppedirarione coniilletent. veJ eodcm aucrfa- poriendertt.^ fetconceptus. r.^'"•^.'''' Diuinitatisincernunci)sinfigniebanrur.terea Diuinitatem in iingulis animnntibus j iingulares efleduspra^ftareexrraditionetenerenr tum in Boue maxime diiuna bcneHciaelucerterent . Dcorum videiicet naaximum) inifium facluri.f.)'.. .i•: Ciim idrtefte Eulebiojvfgypri/cmnium inaxima veneratiohe colerenr. per a^rorunu cuIcumcohceiTa. Quar* 'luanaii omnino viginti nouem .illa autem beneficiain rerLiitt ad vuaniiuilentandamjarque bend bcatev|ue vuicndum nectilariarum-.duccm. Secundo.JA A'nph nQntaniiim doototum .quemipiinunc Aipha. a/^y. Chaldaicum onomanicum Maiij docec vocabulunu f\>h. tdeo Tv» (c»aPt^H<r. Dccimocerno. 9. S/gna verouhicruai• vacca bos fuifr dS. bouemfignificat. neque camen iingulosBoues promiicue hoc honore diirnabanrur. \\un)anx vitx iuiientanda.iiue cancbarum diceiub lingua haberec. banc. Decimo.''"lOfuus tio.& gcnitura plenos."""'' ho. fed iUoS) qui peculiaribuscotisjijgnis.principem. iilaudibus &hymnis pucrorumafiiceretur.adeoutBo- Bos'nterani <iil:s f/ri- '""'^ '°'^"'" ""^ uem primum omniumj prima eius Alpbaberi ita litera ipii dicara .aBoue. emnia autem hitc af^riculturaJ' admini/trarer. Magiftrum .iinodumjquem icarabiEurn. "' pha inutuarint. i^y cxprcflerint.ti*myuu fiodnAyledprimumimey rfsnetejpiriaA locumohfnereptttunt^ .turgidos.fitotocorporcnigerciIer. pr roumj ii a fulgore afflaca clua & prorpera>cibo ex orlcrentiuin manu lumpto. iicornibus cxprirjneret. to.led &: Bouem fignificati aquoGrasci deindcprimam Alphabeci lircram vV/vc re^le Nam ^"'"^'"^^^ . nomitii^ Sympoi: 0. fi vaticinandi donum cxlaudibuspr^miirisruccederct inpueris. Pluraichus lib. Ter. ^. 5exr6. agroram riteculendoriLm rationem. colorej prodigijique veluti lafencis 'Xm. Cum pra. banr.iiinicptcm djeruiTi NataJium Apisncmo acro» cadilii rangeretLLf.a quo maxi'itiai..oc/cs.. iiaquilae figuram indorlo.fidcxtro latcre/candidumhaberctmaculam. nunc^-ij^i^ucci inlin- guaCopca idemac magnum.. dc rotundos formanu radionimemirtentes. ii oculos fuigidos. Odauo. Vndecimo.i^uibusiymboijsexornauerinrj quidquid perfi^gula fignifii caueiinC)Vidcamus."".» ) «««^ & ^^.

infigne et in dextto latere candicans fnacula cor: crejcere incipuntis . pilis IV. T^odusfuh lingua . Primo. cae rpecie. fuiiTc cul- j*!iiumt. : . ^i IfittiS* coniuUnttbns futura pr^dicutit ^ ' lib.ibant. atque /nachifiiia?7] tllius huitii generis bQuiscultus? anttcjuamHirpcm tur. PlutarchusOfiridem & Iiidem.perhas enim ftellarum vircs denot. t^Je fignipcare aiunt : altatjue haud proffRa prcphanis Et paulo poft M<t tAiluttionu . e manu cnn» Apismanum alterum ^'^"^^ capitndo Cerwanici 1**^*"^'^*^ Cccfarts mahun? auerfcitiu eil. ls"Bof prsfevftoncvaUt^ Puertau9cjue dtuinoafflatu concitatt extra ludentes. Sunidrlubraei gemma.258 hiante mouererur.quis ^^^ ^^^ vcrbis: e^(4£jul^ure fuem. . &: cur ^ : Jpis. tn. haud multcpott . Vcrum ne quicquam propria auchoricacc confixiilc videainur. quem Ledor fspe iicpius huiusopens locisallegacum adire potcrit. Dccimofeptiino. ejuem cantharum apptllant £n paulopoft.ento hdc diuinaheflta coiendi.authoritaces fingulorum )am ceinpuseltj vc adducamus.yeatHi hayetur. vr-um impexms factlia. diueriis Apis. inquitj apud Aeoypties ejficactfiKUi DeMcredtturex ^acca. Ciur^rauer nihw Lund ^ .mendacem Aegyptij - re^iuntf temporis longtnquttaten ttfiem cttantis Jf'ii*gcTAs.quo5iErernosDeos>£gyptijaiunccfle. matrem futfje Sed hunc fermonemy -.eordemquecum Solc & Luna faciunCjobbeneficiuii) agriculrurac5alterum lub Taurij alccrum fub Vac. €. ius (§)• /^figties ttus notas Herodom Anflagoraa explicant^ ^thus tamen Aeoiptijnonajjefjtiunwr fed ^i^iuti ^ua:nam fint ^ tmn ccrifenta7)caseffetradunt. cum no- aduifituWi tum Det exott»m celehrantes ^uas etiam faltattoKes tHttc petagant.(juos ionuentu• haheant. njero Apimpermulds antiorumwtUilpus inhomtnesfx/entjle. t ' Dxmn£ inpgnta altarum rerum fignipcationei hiflort<£ lam 'vero i^ua^ pon^(t)y (^ux facrtfiaa Aeg-iptij confLiAnt. uis taltter gaudeantylongum tffet ^-. Primum . nafcuur. "^'^' mtnii 'T^ice coltiur Aptm Tfocatj: . Plinius 7v. rcpetentes.hiiceaftipulaturhis verbis . uuemadmodunt percorptu Jparfittiiiwzt tpfs cjuafi floribus infgmtus fu y aitunde intdligendttw^ Cuiujnam auttmex fidtrihus n^turam 'Z'nun. . neceiTe erac. HxcAelianus. liw Epaphttm Qr^ct 'vecant.8. quor in Zodiacoconficiendo Luna dicscraniigeret. ^ Etemm Nihafcenjum.preX- . Porro Bouem vari js iignis diilindum fuiiie? veluci diuinicatis lacencis indicijsjprimo /£lianus dotoSjCopiofedelcribicinlibrodeliide&Oiirjde. caudani) totumcjuc corpus in contrariam quam in aiijs bo- biisinclinacisj nad^uscnet. fingulalquc vniex duQdccim maionbus mundi Genijs applicabancjadcoquein vnmedum viginrjnoucmfignis vt conftaret . concepertt. : (a- js.auodciue u^figvje per not4em eoi huic facro'Beui aptoo notai defignetyAfgyptijfitis fuptrcjut declaranc. QMa'ita»bo. Si denii^ueperrehqimin corpus notabili duo fi^t»rchuu dccim maculatum diifcrentiafignarecur. tnccdit j funjmoto U^orum. .r«- inquitj/w Ae^ypto aiam MaculiBo. fxorta futrit. fummatKijue Aegypttorum admirattotjew haber. Argtuam. fi IDEAE parcem> tempus prsfagirec.u£rhalamos TOcant augunum popttbrum Ixinm alcero dtra portendify refponfa priuatu dat. ii LIBER Decimofcxto. Epaphum emm rKuUtspofifecttUs extiti^e ferunt. cot videli* ccc. quid txtin6Ii pattcudcruf in furttM CHtn /tprorrpuit Coctirum ' t j ccetfu. J tum (juemadmodum omnesfvrhes^ n/irttmmorI s autemy ex cuiui arr/. cap.lubquibus^primishominibuscomparuilTccredebanc.46.ataue mterfe adnametum faltantes.

o.(f«OKT5 0:>7e/Vo£aVA«9^? cjuodrublingualareac. l. . talis taHri.n dtei fextiU^?.accipicrem cxpaniisalisdoriiim bcuis velutiinumbrantejnifi visilla Numinis vniuerii pcnccraciua omniumanimaliumalitrix? vcpoftca iii accipitris hicrogramai:e dicecur.. .his verbis: Quomodo vero cot ac canta iigna in boue repcribilia ciTenr. cfientare <Tjacc<e concipientiatque pr^onanti •-vnae li' hido matris attraheretyquod gis 'variatiSi 'vtoues m eittsf^turaiacorporaliterapparehat.niii . .erocclcns oftendit S.r Apimnuncupanty ntgrttm pr^c^teris (^fgna Solis . ^ ''''"' brarunc..R amqtteinloco.quo ^oue mortuo..ii«f^y7ii»> diii«ngae/c. Qiiid nieredoillaalbcdini pcrmixta qua totuni bouis corpus variatum cfi:. perienfibilisDeijiraenim Solem vocitabanc. Cum prajterea variasSolis proprietatesinbouepcrabdicaqua^dam notis ligna reperermrihinc in bouem veiuti viuum lulans Nuirnnis receptacuium. hifcc ea.fcutt lacoh de^irquod enim homines colori- capr.Certeper iingulapauloancc enarrata iigna. 259 aue puerorumcomitaiur carmen honori ems canentiumt intelligere-z/idetur adorari fveile . hoc'n2onesgurisfiElisfacilepountanimalihHsccncip^e.. nihilaliud niii feciusnorec diucrios Solis in terrajhoc eftjlfis erie(5lus denotabanc. aperiamus.cum hominibus vclunrermocinandodoccac? Quid aquiliefigura indorro( vel vc ego iuxta mente>£gyptioru venusinterprccor. . qHemfiUcerneret .quidaliud.niirum quiddam credebant €6 . linc qua generadorcrum perhci ne• quit ? Quid duplicis in cauda coioris pili. niii poftcriora Numini. quoniam quccrebatur his reperiehatur T^ititlMS coloris eiitfdtm. quod diiStum Numen vadas rcs humano genen neceflanas. s . iit.de Ciuic. nifi Numen folare & vc cum j macu- los soiis"lf- vfuiniiituerer . 'ymboioruai prstaiio. pulchre Jlle autem 5.c hahintem j mutuav/. Ht gnges repente h mphaiifHtura prxcinunt j aureamejue pateram argenic• mergentes diehi{fy(juoshahetnatales Apis . ? niii radios Solis q(licruai . Auguftinuslib./c.Dei cap.i8. - hora. fcaral>£iii . auoniam eum finefar cophago '-L'iuum 'Vcnerabdntur apis nofijerapts 'z. qui phtaU funtj mirumque. Lunx 'x. humana cerpora. . tihus exhihere Hucufque Diuus Auguftinus lam quid ^gyptij perhieroglyphicum Bouem indicarinc.>^:•^:. quo per figna iibi appropriata hominesdocereCjeoiqj in rcru neceiTanaru Quid aliud cornua Quid lub lingua fcarabiu". auem mirahili 'Z^arieiatedecepta Ae^yptiis in honorem eiiu ddicijs a^luefjtilas aleh^t.^/.aL ouomodo ^^'^^'^^"^^^^ qmhufdam)r2acults ftmtlit(rwgnu!S. leguncurjli» pjrphyrius. diuinitus procuratum enimmagnuni erat Demonihtss y adeos decipiendoi . id eitjcfic^tus rcnfibiicsj quosdidlum {olare Numcn niundocxhibec r Quid dcni. „.ccabaiiir. imaginem eandem adu-^l^^ilu' .!.s.t 'Z!aridnafcerenturi ejfecit ius corporihus 'Tjeris. fam inuiflbilemque ciufdem eflentiamjnullarccorporeadenorare daturrij caf. hoc eH. dicttttr G L C i]^:.qu«apud Porphynu . Luna^inc^uity pr^terca taurum deduanint Aeppiu qi:nn Lt*n.i neminem per eos redireklluisfentatem. EufebioIoquar. nigredo lumen. bro de abAinenda .^. Cum itaquebenGficamdiuiniNunHnismunificentiamacquc inaccef». Solis Luna efcoloris Sole fymbolum aucem ex j '^am (^ Solis ardor ^ nigriora reddtt . iicuti&per vaccara iimilibus maculis iniignitamjIunarisNuminis vim. qufuhiingua. niii vicjmcudinem Qierum & noi5lium .fepiem crocoddis aitingt.

magnum quenii epigrammaceoftendit. quam Qiiomodo Taucxprime . AuguftinuspuIchredocetJib. omne ^gmini.- Aegypiijcuod [ttb 'Boueh^bitJret (^em%s tpfe efl aiiima mundi. deCiuit.6 firmamcnto vnde Af"' ptiorumdr '^ LIBER virtutes? IV. nifi manteuticarru tacula pcrtneac."''' ranresjclarcfLKurariim rerumeuencuspriEiagiebant . • • \ • 1 i:omtj.quod ohferuahanf. ^• . (J (^^jjkXi \ji^i gyXM i^W^S^ . t^Sorapis Eft . mundi partem rclpicerec. Sora > idem quod arca ^p^s vero idem qucd dominus quaii diceres. illi ritus & cerimonis j quibus in iacrificijs bounL. 5. ierapisvnde dcruiemr.cuius : incerprecacioncminiequeiuibLisdabimiisihuncveriiimileeft. defururoNili cenfujde tei cilicace ac ilerilirace anni. IDE / TL•.^•. eo Leiflorem remittimus Quanto aucem ftudio -^gyptij huiuiinodiboue . iran Numinis -r li- Eudoxi PhiIoiophi. primum originem inuenerunr. vcebantur .»?.nifiprincipesftellarumir quasSoI. Hunc aucem charadlefem alium non fuiiTe.dumduodecim ieniibiliumDcorumhab 1Qiiid praeicnciens in boue ratio. oie Boream lacuain .iS. Hinc ii boshiancc doUriTmbcJ bosquidfHr itndent.dumlinxifle^ gnum eum fucurum rebantur.tliudp!itahant[ignnm diuinuatii " " chuL-> raBtrem l^arur.^ hone corKUto proprt 777 pfiedicere Hinc Jorte>7i Etidoxumfan-aeflcjuonaam Memphitis iwvrhe z^4t quiafermomm ''vitulo nattira TVtl dixit.ipi. anfatam illamcrucem interhicrogjyphica celebcrrimam^clarc pacec. - ca'. jncerpretabantur palliuin c. **!^'^^ (J^•^ 0?*^"^!^ i«-^5*»S: ^» ij. quecandidiEill2macuIieexnigrocorurcantes. /iccf-r^iLj iiue icicntiadiuinatrix&ioniromanriaproceiiic. !? nc^anit lingenSy quoi ^ellety agehat. Et paulopoft : ^'^^^ ^jj^^S *^i tje^i^x:^ ^J^J!i\ ^jj^a o•^ Tsii ci^te- St ex fgara capitii didicerttnt chAraBcrem Thau f:ue Crucl• . .S^ Dicehant autey.cap.icil.vcin Divfiionariononro Copto incerpretati fumus. Qua: Laertius fe-^gyptij bos dicicur.^^yptios -• r r inuenille cx hgura capitis Douini: Inter ccTteraenim aiumi Do:iis ligna erat .atque de {imilibus accidentibus.. nigralmca per mediam rrontcm vique adosprociuCta. obferuarinrj pulchre dcicribit Abenephius his verbis '"'''^*'" Tum.T\DC hoc enim . ex C[ua famolu illa /EgypcioruiTL.c . De quibus copiose fradiantem coniulcj Eiiterpe Hincallegona illaiblennis ^gyptiorum de j^ei-Q^joty ^i Hinc iterum ridiculi iacris mythriacirque m . tcrpretabantur uoli Hinc pabulibenicrnam rufcepcionem) velutibener • Numinis lauorern contra j eiuidcm rcculationcm . tn corpore eim.dublurarerumeuentuminoblati . . Arcae Dominusi & S.. / ex i alijs partibm a- nutbViiteras cetint?'^"^' Uos charafle^es iteras. yT i^] S^^m^S^. ride in arcam coniedco) quem ab euencu Serapin dixcrunc. exeric fiuc diuinatrjcem inSole vircucemj quiiper vircutesNuminis jn boue opcalii- li'^. quani cum nigrcLj ocu. .cuiusinterpretationem fabulsjcum in tei-tiolibroj vci &: in Oedipo fusc dederimus. ad irariNuminis placacionem infliicuta:. & enisprofpcra vel dira porcendendbus .

cap. tum in 3 libro fuse egerimus 5 eo Ledorem remitcimus. Jfidisfgura ex ^ahula Bemhina. .'tcru ujtiem perfeoliiiimQmeilcprophyk^icuirj.ad indicandani> Numinis vim in SoIe& Tellure fuiam.contraomnium malorum faeVerum dehochierogrammaiam hierogIyphica.lunari Numini coniecrabant.Crucis figuram exprimebac corniifu> veroin circuiumconcorca.ieu Tauticum chaiaiSlcrem perfede exprimebantj atque hoc cii.omniarncharac. & Ofiris jgnei dicebatur. . id efl:. Hisigituricariceexpoiitis.17. alterum lii. ita Plucarchuslib. .Scrabo lib.vcoil.vbi videscornibusinterieriduas alpidescirculo incluias. vtriufquejbos fymbolum eft. te Numinedoccnte. Eufebiusiib.prie c^terisiacris animantibusjprscjpuohonore venerabantur ^gyptij Quorum priorem Ofiri Ci~ ue Solari. priorem iignis & fymbolis varijs praefiguracum hoc edypocxhibebant. . quihui ^'eteresScripores eum defcnfferunt VTrumqueTabula Bembinahifceiymbolisadornatum exhibet.!i ns alter co. non in-ueniebaciir autem hic characler . frontiNuminisimpreiruscernebatur. occulce omnia operarancis Numinis praefenciam indicans.adducemusi ex hifce enim omnia hucufque diilaclarioraeiiadenc: duositaque boues. j.aniatam illam Crucem. PltitArihiis. 6 ocuiorumlineatranfueriim iecarec. /.l. Eufebins Slrabo . niii m Apide viginti nouem iignis conipis cuojinrer quaididuscharader vnicumerai diuinitat myil:erioiIiIiinLimeirej& lacencisindiciuiiL. my{\x Bouem facrum rererebant.enderetur. AmmianusMar. aker So!i.fecundum qux HieroDuo boues cclcbaijtui- fuseiuo loco. cellinus lib. quodinnuit Abenephius.z 2 de quibus cum alibi . & ideo . lecratus. Alter . deOfiridc'&: lilde .R G L C ^. 3. Fi^ura Apidis tuxtafi^na.

per bouem indicars fotrix innuitur. ccrcium ? omnibus iignis& maculis.in cuiusmedioflanrimulaerigiturjigneam qua- dam vim apte fane indicac latentcm in Lunajqua inferiora rumme facudantur nocac. ra mirum in modum f^cunda rcdditur & ferax . fiue confecraf us gnracus. Cornuairi circulumcocuncia.vt fequkur. Verura nos hifce duobusfpedatis Schemacis.auc tcr. c}uod tertcs collo appenii.hoc cil: Luna^-Solans narurs quibus liis feu Luna. quibus ab Authoribus Apis infignicus refercur^imbutu affingimus. Tcrtia figura ilmiliccr inuenicur in iecunda fuperion Tabula. Afidis figura ?(€ Bembirnc. //. ielide. fiue ex nigro &: albo fi- Alcer erat Luna?. IIL Apdisfgura tum ex Tahula "Sembina. cuiusdorfolbisaccipitrinisalis Bembin^ inftru^ajbouem vclutifouerenititur. tefte Plutarcho. teftes Ofiridis calidi humidi. qui funt. quo vis Lun^-Solaris terra. qu!buslucis&:tenebrarum in Luna diueriitas indicabatur. tum ex defcripione AHthorum Ix- . IDEiE «*»'<^>.i52 LIBER ifi IV.

lonem in vaccnm animalfertihcatiscerrapihidioium mu. Ex iMurarchoalijfque ve! Inachifluuij citaris Authoribuspacer. 6^. . hens&generans.R G L C ^. fertilitatem vnice prornoiietjquarum quidcmftellarum iiue oculorum alteraparsdormir. concrarium Solis motum j pec maculasduodecim candidasex nigro reluccicentes) duodecirrL» Numina. lunodolens.Iuno Argocuilodiendamtradidit vaccam Quid aliud Argus cencoculus niii ccElum iiellacum.rram iiSolaichereas vapores cra-» .Iuno vcro Marki Zelocypiaagitata.ab Aegyptijs lus dicl:a)Oiiridli Reginupfic.diuinGshonorescoarecura H^cfabulola narracione. . Iuppiter.quia prudemia & iaduiiria Agricolarum videtur acris eriam bonitaccm aur tor- ama . puellam iii Vaccam rranfmutatam lunoni conceilic.cuni tenebrasex reperies . quo agiraca per multaloca. ob vbcrtatein ipiujscerrac. (jua liomines faiutarja docet D) Vis Lunf iolaris pcr Ibin aecipitris aJjs tudinem dierum & nodium Pcrconcrariumpilorum G) iicuiTL•.& cmniarranailc maria.ituca. tauici cuiusomnis induftna iit in colendisagris. iiIiam. quas de hoc Boue Grajci fingunc. ha:cenim vacca. Radius Solispercornua_>. fcecundaciua &. aperris^iijgiclij. . lunoni vero mieiori videlicet calori aeris luppicer vaccam conceliic cuiil. Perquadracam maculam annupi C. Ej Per te/les vis Totus vero Bos Tellurem dcnotaC) vicifli-l FjPerpilosalboy candidos inquamSolvimfuamexeric AfquehiTceijfdemfere iymboljseufnin tabuIaBembinadeicripmrTL.^ evofitiophy hitc Argocencoculocuitodiendam tradidici qucm Mercuriusa loue fopicuminterfecic. nequeob nimium calorem.quaetotidem prsiunc.obforma:clegantiiimdcperiensablnachofluuio redeunte detinuifopprellirque. Cuius incerpi erationem alijs locis referuamus Quae omnia confenciunc. Vigilac inierius hemifphcrium /iellis corulcanribus velucioculis . rencbrafque loluit - Quod luppicer iencies. Per lcarabieum iub Jingua foiaris Numinis bencfici vis.alcera vigilac.nequeob fngusintenfumcerra iiacferax.ilueGr^cosad nauuram rerum reipexil-.modo fcilicec Lunam. alco vidercr.. "^^^'"J/^^^.ccfo Aroodivicur hberatafu.. Vacca: oellruin imnnific. ftcliis transformaramj. fuperiusdormitjilcllisipIendoreSolisobtulcarisrcdiiquc^v Atcurluppicer Argumoccidfre Mercuno imperauit ? quia videucer racio plunmum poccil in Agricultura. .ire. lo fiuc Iiin_. . ne crimenpacerec. quod influxu iuo cerram fouens. Terraenim procul exiftendbus videtur paulatimex vndisorj- Hanc luppiter compreilicinnebula. modo T. .ibidem priil:ina:iormiEreil. in terras defcendic.- ExpltcatioBoui^.totumqueterraruorbem pcragraire.tandemin Aegyp^um venir.vD. fe^ ita ollendo. 5 Fabu!aii:. omniaabi£gypci)s mutuati jtabulam vidc apud Ouidium fuse deicripcamifiliam Archiuorum Regis Iunonc. Archi vei Ncptuni gnificane ri .iiue Aegyptios.

ha. Pcr nigriiii? & album diuiiiicacisin . . quiailia c^cerisorni.C^ibu5manircfiam '''' f^iAuav.otum di.dlipdt.lubqugic3^ rabicus latec.pqrtim riora Dci.mexcipitIuno. Hancenubibus poftconiuniiionem egreiI..(54 i\"ricuitur« ••^- LIBER cLUTi IV. tilis. Hiscipfaracioagriculcurae in omnesterrasdelat3. Nfpmni filiaidein djca(nc ac Luiiam nodluroiJuniinis humidjtateoinoia_t madeiacicntem c|Uj. goque reruandarnrradii•. qupsjA in^igyr.cr/r. cumob iuam plerumque ntbuliCjnubeitjuegcntreritur.& Vacia ab Argolibcraturjquiai Solclumen.'f]t. fermone quodamocculcorcbus naturfleimprelTojper linguam.6c in <. IrQt^3l^a^Jil5 reds.^iiiL• pr^cipuos lUprcmi Nuniinis jadicsjquiiuctveiLicidiuiniratis intcrmincjjj quos Geniosxliccbanr. tclluscolonoruqi jnduftria ieracitaccm orgo. cuodinconiun<ilioy£gypturTij i]us tcllus.fig^%4 .a^ ptum Auitralem fegionem rtir eat.'iPi. . paret. jdicta iabula. ..Ar.p. fiuuiam bonitatcmque maxitn^^ patctaciat vim natur3:> S<:abundantiam.ibus llellisinfei ior eil a qui- busdefpicicLirjiPccidicur Argoslouis juilu.&: Lutiie cam mutatur loj cilm lemperfe^re tercio <.defjOp^ iniiuxibus fuis pet.eiu6 ir rorandam3fouend.i^uonisdictairtn horriini in:preUuni. pertoram rirrcni mundi mailam djip^ricsj a. vtiin tabiila Bembina ap-. cntis orrinia p&f]uiiraQtis> figuram dorio opj anraiTijjapetum diuiBir prouidcntilquedeoirnibuspr££l. . IDE^ maximc /iat fer. nriox in Vac-i dica coniundipne Luna exic cornubin Wi^csec^udQqiTiUii imitatiir^. notatas.didaefl: Vacca priortm formatrL».quotii contra umnesTrD-alofuin niuBirctincurlusjabdifo Nunnine-varia eidem ad per accipi.. it-buspracleRtiain partim obrcuram.aJarum expanilone denotatam . materialc pcrcoriiua in circulum« cffigiatajinter Cjuae medius alpiscapuc eiicrrec. cointerprctati fimtis. PQXrQiiyb. Ad Lunam vcro fic rransferebant hanc iabulam vt liis^ jI^j recupcrauit.c orbcm corporibusj dum crelorjexeiic influxibus. ad den:oniirandun! itagogik Verumcurr. lauajidao^que.iriiiYe/gt humanae vitasvluni ncctilana ccnierencgadiurnenta eurialis . peragi-atjmiud. nam nifi ante dicm c^uarrum lc nutaj portenderei libenoicm-aeri iiitcrir..utiLis inbiJerc. pericarabiEum lub lingiia larcnttmiiSoIaris Nuininisi quasin hoirjinum tmoluiriCncum m terrcnomundomolicurjopcxationcs.ca£|ernam & reconditam diuinitatem radiorum ruoriinu* Expofitio virtute&cfiicacia omnia pcjn eamemi perTaucicum charadeicm iS4er. vem.Din vero arcanft iub hoc hierogly phico latintia ita exponunr: PcxBo-' vinitatis fide" "u. pluuias in totum menlcm bus cuQlLitani neSoiis.denocaban.entiam &: piOtcdioneir).peruenittandem in AdLunia.& vircsLundiimpariiencc)ilIa omniuniftellarum v-rcs ruperac.eatjcm Analogia ad mores transtcrn pcief. h^Gfuiiusin tcrtijhbn M) cosisa.. luperuacaneumcilc ratus ium. peicandida$ vcro iraculas.eDitruurQ'ni. -. Apidis.alouecrmprimitur in ntbula.denotabanc corpusterrenum &. tuHa maliciam fupcrare.oin Scychiam Borealem Regioncm-modo terrarum tropi*i intcr Lur. dicebatur. . veluti qui luiu pofte-r pilis percaudam bouis hoceft) nigiis) candidifque uiftindlaiTjpulchK dciignarmir.

ad . : . Hymnos ex huiufmodi hieroglyphicis compoiitos aliEt quamuis veteres philoibphi redle de diuina elientia fentientes) nihil illircrum materialium attribui poiTe judicarencjfymboiiscamenhuiufmodilenfibilibusviifunr.Ocatier'is nat. AvJpiiOv 71 confiitutione coy. ad Numen illud. mentei-• que Regum liraelj Gra^ciam quoque & occiduam Orbispartem RcmanU) &deindecotum mundum inuaferitjica vcinhunc vfquediem bouini.3(jU^i3\^i Et ffterunc fiontficantcs per caput cefiuxum Cjeny SoUns fuptr terraw. ^^j^ j j„.R baht. bus eluceicentiaj per feniibilia iigna exhiberent vc proinde illud Zoroaftri oraculum hucrefpiccre videaturj vc ^ >(^( M« id eft) ^ ^> $ eft tos apudPfellutm _' ^pvu/L-ji n.. ^ : & PhlegoncenL•. ^^ . "^^J"^•. quafacnficijs j ana- logisattrahendumfollicitabant. au Bouis ="''''"^'°• fculum animuni) prudentem & moderatum Ita Horus Ijb. z. poft <)<.iunElcim inuuenieSjTattrumintegracorporis tewperatitta nem cum «'555 •/. ^enibraRo " j^|^^. « ^«' - . eo Ledorem remicciiiius Solebant praecerea Aegypti) per nudam bouis figuram iignificare mavaccinicultusftultitiajinlndiapene vniuerfadurare comperiatur..!!'•'"' feniibilia deuolutijin manifeftam idololacriamdclapfi funtjhinc celebrisil. tarer moium Solaris Numinisper vnij-5? Ita Abencphi i-i^ jl^ ij^-«-^^\ \J^i-*-^\ jj•^ y^^^^jH^^ *^^• (:2^3j. id e/i.anum pinganc Et paulo poft coucepiu:n v^cnunijuam ^utn ouippe ciim ^^' (cj' tit/perans eff.propagata? la apud Aegypcios /3«A3sf «'«.pirpeJei moaptauonem per rzjniuerfas terrx paries . non Dei nacuram Pofleri vero cunu arduam diuinitatis dercripiionempercingerenon poflenr . quasformulas tancai efficacia?. tefte Horc) . EfFedum vcro iiue opuspr.Tititum tum denotantes. per pedes vero. friC. c^ua verbis. cam ineat Quin&per diueriamembrabouisj peculiares viresindicabancj percapiitquidemjdefcenium SolarisNuminisin terram virtute corroboratiuaillamconlolidatis.cognofctbJlis» fub confpedium credideris humanum fitum tantur.feu Quod cnm fuiiiiime in Oedipo demonftramm fic. ^ ^.* ^. vcignis^fulminajautii quidaliudefthuiufmodigenerisj ea cuco . hieroglyphico 17. i hierogiyphiv}ii <poeiYi^vin t oriitudiCO 46. verfas terra: partes lyj)}^ .<forma noefi<'vnJi(^uaej. Vcccres hymnos fe dicebann vchorum iolummodoproiatione quidlibet inipetrare^ NumenqipraEiensiibJj&fan^iliaremagicahuiufmodiincitarionefe reddere poiTecrederenc. cro fingebanr) fed G L C ^. nam quasfacris Phlego explicatjied Cjuod operannbus •- intelledluad nuda cantum fymbola eile. . .urj: imaginemy r^ynam ncUur.55 Imo nontantiim huncidealem diuinicatis conceptum fub boue fa& per modum formuk precatorias eundem juxta iigno- rum analogiaro inihzutx. . '^ intiiert ne quitfiueris Vii } '' Oracnliiiii tmactuem siatu- 2oroaftns.. vtDei virrutes&facramecain effedibi profcremus . Addit prxcerea Abenephij eosper ficaiie Bouemarcanc iigni- proc-eniem Regiam . deinde rucceiTu temporis Pala^ftinam. «=«»« «iV"* 5^**^"'^*'"' 1 '55^^'^'^'*'^**'" lib.^i"^s u!a_.. fme bouini cultus iniania canta breui cemporo incrementaccepicjvcintra ^gyptirerminoscontineri nefciajprinio Hcbraeorum mentes in deferto. -^ .

alijs fuhwde (^utnci. Ouidius quoque eleganteriane harum Genciin deicribit hifce vcrbii ^4€ res 'T'ift4) aprs longincjmu . 7'\[onne ijtdes. eaquedeinde fen Samputcncur. neaue fvijam haUem nm» pttis netjue ah njllo jcriptoref (^uodfciam memortiie proditam j "Nam cum . atcfue <juandam cum hohus amicitiam exercente HaiC BernardinusGomefius Certe hajc dum Icgiilemjexcimulantc me curiofiflimi experimenti defiderio) periculum feci & ego in fucis . . Metam. natura qmden).e hemgni' tum in ipfs inclufum dpum feminariumy<jUQd ^nttm ?ne autdem in ntagnam . iuue . mcj^il fSagunti amrr. quam occultam apes inter & boues iympaciiiam .hinc S«>4v«j a Gixcis dicuntur. . ita - pajfim apes fluidg^emat Addit Abenephiusnontancum infiiinem fYmpathiamincerbouem & /V ° * ^ bocile. forte T>ice aculei aliijuid emitteret ecceruptu<-u'tfcerihtts. at<^ti. . _ _ „ .fucis .ttidemmul houm capita eru^ ferunt. : quod primo ceu pa. vbiii deibdiacurtaurus. uinum quid parturirejquodiumprimuminteJIexi^cum in admirabilenu illamhiftoriade apibus jncidi Bernardini Gomeiij . . . alhumceii crocett)-•^ tonuofn.quia ^Phyletas apud Antigonum apes VocatTaurigenas. 'houu putrefaEit jobolfm ejje apes Tcfte quoque Varronc j Plinio > Virgilio non ex fimo tanium bouino. denuo idexpe- am(prets.irecreandigratiA apud aluearia <x>er[ir£r ac / . idcirco ipjis emerpti cjuam remfuMme. IDEiE »j^*ci Per^Botunam fguram deftgnAhant cjuo^ue ijij^UM ^-^M {:)^}. iornihu$i roflroque adunco affahrejormatum repeni attj. cui wcntojHmma ineficMra. {J^f j»X)\ quomo<ioimelIigendumjJ'efl:at eplxandum>vtia- Eo^ Mcnaicuntur " pientumincondendlshlerogamInatis{blertiaapare5t.atquepefleriorispartispelltct*la caput 'BouiSf te €$ . 1 . Obleruabanc igirur -^gyp" j ncicio.15. fed & tabido ejus orpore apes cnalci . interim ca- mefucus f digitis atque njngue mediuspremeretur . apum in hoc portento feminale^a eorum rationem . ^UcC more parentmn 7{uracoluf}f. . 2(tferam entm rem nouan?^ ifiaudiiam.66 progeniem regtam: LIBER Quod IV. *"'» ">» Jnnfmopere mirarer wter finguUria opera in primisfucoru ohficjmum tatem. radoxiim mirabar? tandem cerciflimum eiTe cognouijcompcri enim nefcio quid bouinumintravirceragenerarefucum^quodomnesnaturaiiumrerd nri jlAgitantthHS . i ^« conitat :aiuntquein/Egyptolocaquazdameilb.iu vt cornua lantiim fupra terra cmincant.c^m adaant admirantes. 1 . cjUotcunaue mora ^mdoque calore Corpora tahtierint^in parua mitnalia 'verti f 1 auoatie dsUElos maclatos obrue tauros (Cognita d^ uHtrt flortleg^ nafcuntur apes. opericjuefauenty in Jpemque lahorant Vt beues aes. cuius verbahicappoJiam Dum. ap v^^inonaliundc) quam cx bobusjoriginem haberenocabant> Cjucfd & Ar chelausin epigrajnmate pulchre hifce ycrbis indicat /3'^a« <phu-mi ^^-^0^^^^% •-^ ideft. apeseuolent^putredineenim taurum inilludanimalculumimmijcari. admirationem induxit . quemadmodum boues ex ie generant apesj ica apes apem . ied adeo.

l.. & fuftcntant. Pulchre igitur bos incra cuius cornua apispingaturjregiamdefignatprogeniemj hinc arbitror prodiiTe illud hieroglyphicum .^' . eadem femina viribus amiilis in terrae penetralia denuo frigus recondic Quod Scorpius Tauh tefticulos circumplexus demonftrac lam animalia duo Serpens icilicec .cui Sol Mithras jnuidtus Perfarum Deus ita ilhc appellabacur Diony iius) iniidensproftra- mulacrum illud.oZ.j^«5Tv. peitus pugioiie transfodic .Cap. 57«. vtielegacer Ouidiusprimoex Pro• tei oraculocanit: L 1 Gtriie .bo. .atque iniigni fua hieroglyphica anagogc PeriiedciignabantSoIis in tcrraoperancis virtutem&efficaciam: ^^- . ( ti dorib. hicaccommodariporcracjcum bos. ^r/f??/ fr/ittl ac poterjtcm cffe ad res gerendas "E^gern . adcoque apud omnesdcindenationes bosterras fertilis&agriculcura:.^.iniymtoIum fuicaiTumptum. hahem enim JoU. w /iauasctf 6^7 Hjt-^yyjf] oi Jviu .cuius culturam beacam. 't xcfj . quod paflim Roma? obuiu Tauri i]gura..757«.3(i<^ ^ n} . mo- doftella aut iimile poni ex Berabina tabula difcimus . ''"''«' '"'"* apum fetfuatur y cumsjwn fecus ac ^ulgus ^egi qbtemperet iyMi ous Jfinuunt autemehfcure tumexmelUs infignf-utiittate^tum exizii tCjnain in aculco ijuem reliqua multuudo hahet . '""^' liciterprouenircnt. ^ ^ ' ^ •«« (>. quie duo vicam promouer. tam^ aquatilia quam cerreftria animantia terrigenis alimenris vitam ruilditarc:» defignanti puIchreitaquey€gypnosrecuti. cuius cauda non in crincs . h -« rmi tS K^ iu-TOnv «vay «/50« TOS ©^«£«i H^J^MtiKnm.noniolum nQcriarjlcd& morcelua vitarum multamiUiageneret. quo liin regia familiafuiiTe denotant .prioruniiapientes ne- ^ . nec ma• gis proprium vclapciusparadigma.^^.^ '"f^: ifir.vteftfrugum &rcetuum copiaj veumeciamipusraa- gna^matr^s terr? rerum animacarum nutricis. qus fuo loco exaolc demonftrabuntur Pateckaque.qu^rangiiinisguccas ex Tauri vulneredefluenteslambunt. Quae fuo veluci caleuloapprobacHorUslib. lcheniatiraii Solem cum in Tauri fignum ApriJi menie fcandic. Quoper anagogenindicare InterpretatiO videntur. bouem ponentes Rcgiamprogeniemindigkarunc.excin(iluscorpore viuo.apem pwgiint. Topulnm pnnapum iufstAobjequentem innttentes.•. modo Phallus .per cornua bouina inter quaj modo rcarabsus modo apis .vc pauloante oftenium fuic.atque propitiam a boue/S»^'/Saep>' Grsci vocancjeandemquc bouis opimifigura notare folent . irJi sreGsvj» ^ . velimj^uod cumprimosv€gy.hx ex omm gcnere antmantium J{eoem. «juaquam lacueritj hinc pulclife iane & ingeniosejAbenephio terte. -^ HornpolU. ^^o» .RXilQlL ¥ BS^iliC inueftigatoresnotari it. 'Tale refert fi- m . magnofemperinhonore bouillum pecusfufc propcer commoda humanogeneri ex eoprouenientia vuWare fuic etiam bosfymbolum nonagriculcura-tantuni) veleorum qu^e^ii eadem fevtilitacemic j ^^^ ^„^. icCanis. fed fpicas abibat. lerum animatarumomnium procrcadonem acnutrimenmm Qui rurrus cum in Scorpionem O^obri menie declinanstranfijr.a^ . cerram rumencem aperirej »^^»-•: ciuique genitalia iemina caloris fui radijs producere in prGpatuiun).

ohrutus ilU dahit Jufafacitpafior. vnde omWj J nia ad corrupdone vergunt. Hinc . humorcm nutri- O) Terreftrium animalium mentum B.3 Tjl Sole in Scorpione exifterc igne• Vj ^ us calor minuicur.) Vis gcnitalisabfcondifa-.4. Mythris Sol genitalis frigore coprimitur A) Tcrra Q) Vis confortatiua Solis M. Georg.igneus . iDE-ffi Ohrue maElati corpM tellure iiiuenci ^Hodjatis d nobis.m LIBER IV. calor inualefcit ad procreatio. S) Sole in Scorpione conftituto j vis Y) > nem vcgetabilium X. nftia necata dedu^ Afbkwnt liejuefa^a heumper njifctra Stridere apes rotero.feruefitexamina.putri De heuemilieammas. EtVirgil. toto ruptis efferuere cofiis ^xtlicaiiof^urie fracedefitis fC.Vis penctranselicienfquegenitalem Zn Solc in Tauro conftituro.Iib.

animos humanos illuminantem. . ex- "*"''" '>'"- imtjna?.HIEROGLYPHIC^.vultuiniuperIoum!n quidpr^fefercntC) fuis in numifinatis iignabantj(juo innucre volebant. Pindarus5a«fep'wi'»v'iji0iy™ei'appellanc. fuicftatu^cuius capurceu confiliu quodda cflet &Senatus racionis. m xi>Hl•.eiujijue hieroglyfhtca fignificatiQue. iiue <Pw/3iandigitantes. De Arietis. HIEROGRAMMATISMVS ^r* I i. quod lumen animisj vitam animatis omnibus facris largiri videaturj vnde&in hymnis //' dicebacur. Apollinem.^quicatem legumj & ordinum concordiam dcfignans.&ad rationis opera propellentem intelligere voluerunt. ^^^ bouem fenili humanafacic Boshumjna ^""^""i""^• dccorum.Adiccere Veteres plerumque pererga qucedam ad idem arvt numi/mate Cellenorum VVinandi Pighij quo iupra bouem cythara ponimr. numeroibque calomm harsnonia flor jnorii iemperatj elementaque ad generacionem adaptat. Gyptij diuinicacem peromnia difFuiam aproauistraditam. Nam vc rede Z•:- . quibusEpithetisPoetarum antiilitesilliquameleganciirime Solisjubar.iigumdctrectarenoiolere. veteres Bo- ucm coluerint. diucria quoque eiuidem quibus in mundi bonum allaborabac. omnia in ciuiHemundi vr- gebanc corticruationem > atque vc hominibusconftarcr) quinam clienc iingulosid iibi aiTumereanimal) virtutibus &operationibuseoriim aj»pro- vtfichumanum genus peroccukos diuinitatis in ani- jnalibus latcntis charadercs initruercnc.jtacorpus verortliquujvelpopulum ad opera validu... inferiori vri fin- j \_i gulaseiusin ica mundo vinutespcr diueria NuminalcuGcrainifteriaj nios referebant. nifi vt Qlkc cuna^ ad aliorum animalium facrorum hiero- gramrnatacalamumconuenamus.diuerjfisaIlegoricis inuolucrisadornabanc. qualem OrpheusA'>«^(76- gumentum perfinentia vidire eft. u.elemenca temperantesj rerrsquefrudlusquorcunque vitaliioiriice^ promouentesdefcripfere. quafi fine tonfura iubatuiTL. wngjiTcipMi liiiii/Sic?.non fibi magis quam Reipublic? laborarcjpacis acque aghculcurasaddidum.s. nec non agitationem)& motum igneum diuini luminis. nihilaliud reftar. Hinc veteres Romani ab ^gyptijsdodii. veluti afiefibresquoidamjrerunique in Acquehofce mundi bonutTLr conftitutarufnexecutorcsfupremiNuminiseffingebant^Hosmiidilcmitas. Vndc &: pa- • ^""^ '^'^* Nomiusjapud Virgilium didluSjbouespafcere fingitur. & occultapenetraliafubeutcsjdJucriiseiTedibus priaiumcredebant. dum cytharam fuam puliandojMufarum choreas dacic. laudatu Ciuicatis ac Reipubl. qui ijc dicebatur.ac radios. informarentqLic. Jatere vero ApolLnis intoniicaputexrat> capiilisfublaureaincollum decore defluendbus. in . cornibuspandis&curtis. & quam ingenioiis jtaiinc. Arque exhisomnibusluculencer apparecj quanto ftudio hieroglyphicis adornarint.

— . quod ipii^w»»dicunt)fub . — ica Abehephi ]J^fi. arcanas latentium racionum vircsin Juccmagcntem. fub forma. ji«'' ani'nahmitm}sYattrnai\\a cft figna ac notas fuipiius proprietatis infeait. inter vireseducere. Eit eninu Ane« ammal calidum &humidum. .•.vtpernaturam &proprjetacem Ariecisjcuiurna ipium naturseiTet) & qu^nam &miniiieriajoftendereti de Hn^reu. iiquidemhuic Numini concelluineileaiebantjarcanasabditaiquerationu) iiue Ariescurpri illa: in mundo lenfibilijiiue inrcniibili lareant. i^^^?. Herodoto." ^ .AC'»n in Jingua Aegypcia /ignificare^• cacAmin_i.. ''vocem tnuocanttu?nDeum. «. —^»i\ . <yej( Ji / |itir to (V )^^ TeLJi dm/^TOii Kffj ?^(.(d/' ylenyptia tellus feptem aifcretm m oHia '^ilur. ^*^^ mundu Anitem pmgelAnt Ratio hiftorica ita ie habet.fed tnfuhpantijs incurporeis aliafgna ifjdiuidua.- /)'•5.?\»7'^•»•\^ AiiJl'. Nam . . fercur Deos in_. donecjejfos Ceperi[. \ji\.^ Anetis comparuiiTe forma. ^^ fVi/iiyU" «(^ dinWjii tayttum e batenno femine produEl.i' ^)\.27«5 rfe!Iusin2o ^"^*' LIBER apudPielluminoraCUUs. tSLC^utyn j>h:iHs. in mundiadminiftradone varij eius eiTent ofiicia quoNumine interipiosAegyptios circu- fcruntur iermones . iv azty. fVfidhectiruis NnmenA " f^Hfic quoqtiejormatiu Lybisefi. ^ ..fu luppitcr. IV.. incognicuraarcanumque ria les dicebant. Ljtnxrva' cxaudi corrager Amr/i( c^uid rambii lamblichus vero dicir. IDEAE '.'«• ginemfuam hahucre.i fuin.</5 '^^ ^^' ^/{£^- iohiosimiic Acgyfuos•) eum pr^cipue ad (juodalludensPheftusjhacprecaco• . Huq ijuoijue tirrigenam 'venijje Typhoea narrat . cun£lef<jue dedifc Terga fuga.• ad Aminonem tormula: .aici. C^UtthusfcciJJe malum. cuiaftipulaturManetborL•.xi . cum cormhm Ammon Hinc Aegyptij cxiftimant 5 illud Numcn . euidins Aff. . -' . Et fe tnentitis fuperos aeialfe pgitris Duxqtie grcgisidixit. id iignificare vim quandarn Numinis. j^. cum Numina Aegyptiiieuiuiem Typhonis fugerent.. Hinc illi Aricci primam dodecmoiasInnn7onesartemcmenemPharIr)u- 'zidjco? " (cuiusprincipium vigciimo feptimodieiA4artijrerpondcbacj dicabanc.calidum autem & humidum omnis generatjonis primordia ^ j. —^ ^. il•. Hecateus. fed omnes etiam ordraes ^periores inde ^i. Aegyptum fugiences ibidem fub varijs animalium figuris ieCe abfcondidii^ ie vti fuse alibi ex Diodoro. . alia uem in mundis reliqttis (fnfthiUhw )fgna Qpid perAlet Aegyptj) incorporea ijideltctt (^ f/mbola proprietattim Quod arcanum cum Aegyptios ennarrahtlturn Dei ^'irtutum nonlaterecvhincarietem pineentesjoccukeilludNumen adumbrabant) quod caloris huinidi in terreno mundo rationem exprimebat.^ aMtf. jso\ (j^^j-p. Eufebio oftendimus Et Ouidiuf factum appoiite deknbic Emiffiim^ue ima defide Typhoea terra Indicantes ealoris 'X/imin .

Dicoatttem. loUemqueappellaiTeHammonium. eo quod Anetem viuum Jman habicaculum dicerenc . vc HebriEos contrario ritu ita Rambani par.R G L C ^. J j''^"!)!!. rtudio vc arieceni. quidemj cjuoDei benignicate fruebantur . chyaiib. pucArietiscircuinterrt iclebantSacerdotcs varijsredimiricoronis. vndetelte Pherecide>hoc menie Pharmuchi ca- Kamhoc mtn fe ».Moyien quoqi vt legibusiigyptiorum agnum pafchalem . pn.illambuaiur pllonbus qucquc ouiuiTi. Hinc fao^um. vc pauio ante di^um eft.Jed (^ dtcit : in fu-^Kmo coKtemptu Hinc Eccefacrifcaitmus aiominationem Aegypit . thyrfis. poil: inuentam aquic coDiam> Arietem ex oniniuni oculiseuanuifle referunt atque ex hoc euer tu motospoiteros.xrn ^rwi vn nnyin nxn:}0 toUrcnt fidws los . Jumentumjhiicsceuper vt Anes prj|ro. moni. p'ij ^^^ fgnum Arietfs. /4»i«?i leuereaum louis Ammonj) limulachrum ane. mundiiubolem^Numinisdoininium devero vocibusDeum inuocantcs <V ~«5.pcundu?n quod expltcauit u"vimA9S eo auod ^e^ ^ osd n?^ \) onriiy rn (xr 71 / \ . * ^ rt • .omnia recrearencur.primuraautemhunc Deum LiberoAfricamcum exerciicu expugnanticomparuiiTcaiunt inlocopropterarenjE multitudmem a pofteris dejnceps A/uf^usJiig Ar^. & manducah pr£Eliberarct. emorprrcni . . quod illius iuga .. 271 ""' "' lacentes feminalium rcrum vircs calorefuohumidopoiiflimunimouecproiiiouerj&tandem perfcecunda germina id Iu. quod vox ahctnmiitiotw .mcdes di($lo cum enim praztcr maximam rerii penuriamin iolitudineingcntiaiilu torquercntur Arietem ncfcijs viarum : Aiies ^wim. coniiderat. rietcm inter fidera figurafle . hac Praecerea re inaxime .^^^oS coniparmiie) quem cum iecutijad eum vique locumjqui deinde louis Amcur Ariesin. loco conftituerctur. alluderc vidctur. cuius beneficio primie agicarentur in terreftris mundi pcnetralibus <rn)/>^c«>V^s &ad fumma humano gcneri coromoda diiponerentiir Certe hunc Ar/jur/ Gr^ccs ab >€gyptijs mutuatos. luculenterparetinam &cundem Sole dicebant eiTe feruidum. vnde & arietiniscornibus eundem non fecus ac JB' gypti. cuiuinnodi verno tempore confuerit tingic.quaii Dijsalijs Vn- .rererebanc. impijs coniraueniret .^^ JmunAd eilySol.ceni producit. "^f fidera re.• (^ ahof/Jinattone Jutffe pafiotes cutum Rabbi Chya libro Aicfes Zohar colum. D^nr^ni^^ ^-3:?^2:^ \ ^m rmnn n:3^n2 rm . Liber fuum recrearic exerciturru duddecim iignorumprincipem voluiteiTeArietem) quodilleo- ptimumfefeprxftitiireccxercituidudoremCertetantohonore nullo nonL» temporeOuillum pecusyEgyptij coluerunc.5 AV(i*«.!!^' Grrconm aegyptiis "^"^"•"^""^ cS^t^^.inrer cuodecim Deos in Zodiaco. (juod lex docuit nof. abinfanahac iuperftitione cap. ^ . occidi . r. : cepiile. nafcentia figno. interfuos recepilTo . jnonl}rantcs.466. itaj vr cum Sol in cius tinis ccrnibus finxifle.inconditis ad quod Hccat?us.ilucouem occidiiTe Origocuims °"'"'' nefas iummumqilccluscrederent. acproptered non tantumprohiiitumfutjje inter tU . templo & oraculo celebris cuaiitj perueniflenc. qux Dijs AcgyfKa^are oues. frondibuique 'ini'r\id:i.46 More nebuchim Vcrba eius adduco . la^us.s tnbuitur.

id eit ariecinis coe/l . Ammiin. IDE -• nDyiD ^2 ^tioniam Ae^jftij ak'> ^^^ . in bonum mundi laborantisjhumanumquegenusinilicuentis inijs inueftigandis rebus. nefelicicas illadifceiiionis aftroiliiattribuerecur quod illo ccelo principatum ob^incbac . & dicarcj eiTecn & ob neicio quid diuinitatis R. &: naturali duobus Arietinis capicjbus.qu^ fieri. ciratjvc exiilo Ma/iusad5.putahantenim Ammun Deum ille prieies fe vin- ob aiTiiniptLim induuium eorum . Perintegtam figurarru /jgnabant jvinutem^»>/?ifc«per cerreni mundjpenecralia difiufami ita^ Abenephi. vc in lequentibus varijs anthoritatibus ' . madan iuiTamaDeo palcliaiem Arietcm.M ^^^A ^s^Y) t**^^ !>>^'^==^? u^cisJ-. .^^\ll»^^'''^^jf*"^ i LIBER 6. vti in tabula noilro Obelilco. columna 469.a]C Aegyptios nunquam laneis de v^ Tp 7 ' iV. ailrumjcoc laniatisariecibuseiufdem cuna eoforinae confoi-tibus Patec igitur ratioj cur ^gyptij ranto honore Anetem aiTecerinc. Mof. SciendumigicuriHieromantas fubinde airumpiiiiehuius animantisfigu- %3[ .Deuni illurii igncarmacum credebanr. . Cumque mcnfisille porilfimum Arietidicacuseiret. ^^^ lyy^ '^^ fcrfhinus Kabbi ludah in Zohar. cuiuscapiti caniftrum impoiitum ad dc- notan^ .-^J^-^t^i^i^^•*-^^ ^J laeo Varix figiirs 1 n>oli:tites wdicare nnrutt^ /hmnun-Dei eorum pr^Rdis mundt . vc de Aegypcijs focis fefe amouerenc Hebraei in Paleitina cempore in commigratLin. iam vidcamus^quomodo eunde ASinhie! ^'^':"^ iculpcuris expreiferinc -Cgyptjj . 3^5\ Arietis pin^ ^ ^ cofnprobabimus. ^2?.s Gv.» Bembina videre eft) velfolum capuc huiiis animalisjbinis flammis ex capite eiumpentibus coruicum .pcrcapuccciamprJncipiumanimalis. vci in j ram vel integrair.V•-? cJ^. forma fubfiiientem jvel integram cum.quoIuJaei ex Aegypto recciTerentjidco rcfeicRabbi Mofes Gcrundeniis. ^^^^ denocabanc Ammun prouidentiam Numinis fcil. dc abftinentia animalium .hinc. quorum cruorem eitulum.ptr flammam cnim incornua quaii bifurcatam capici arietino impoficam.' ignc arr.princjpiuminll:aurationisre- rum. Stk"'yvin aveftibusia rint. dicetur Deo dante in explicationc_5 Tabula Bembina? j porro per caput viralium parcium principem Quia vero per Arietem a-n-J^* .M Syj*c)S \jj*c?. vtiin varijs hieroglyphicis fragmemis parec.^^'l^. eit enim anes animal pugnax. in quo anima larebatanimalis. & quid per illum exhib™ Aegyptij. caputlofue. ^^^^^ Porphyrio.Hinc inter Hieroglyphica iubinde capuc humanum 'ti^Msfi=> . irao iniuria potiiis afficerent id . quc virarfullcntand^ neceiTariiE torent. vel cciam humanuni truncum capice ariecino cransformabant. ^jicuum cornibus inuenitur .ei. ^^:^^ ^p ^j.cjuud lelaceiJkus vlciiceremr.:atu}n Quem Rabbi Leui Hardairan quoque in Exod. '°'" gebant p^uraw r ficau"! biniscapitiDusconipibieroglyphice indjcauerinc.genefationisrerum promotioneininnucbar. quibus ^"^'^"^ tanquamfundamento prasmiilis.vcdidameft. «^•'^«^"«^ yn^D Dn:3iy vn D^nrr)n ^««w ancn.271 de Genefi (:. ^^^*^"^^' ^^^ ^'^'^^^ ^" /acrificijs vios.Sole Anecem ingredience/olercntjper animal verocalidu & humidum. diffiiiionis vircunsignexcalorirqueinterralatentiscffe(aum.

^»3«« f»en arcanas latentium vaticinum caloris. 10.31 . Ex Mupeo M. ex myftica litcrarum ftru6lur35dum con/iat) magnam vim obtinerecredebant ad Nu- men propitiandanL• Schema hieroglyphicum.. hicreglyphicum fchema quod Marcus Milefius Romanusjexiuo Muiaeo deprompm olimmihienodandu comraunicauic. biftircaca flamma & cornibusiniignejeiurdemprorfus forms.^ ert. ^73 notandos huius Dei beneficio. ante diiSlum chite(3:ara eft .HlEROGLYPHICi^. vt. dcnotanc myilcria Et primo quidem.«'««.Mile/it lum ConJ. tuum promoue . poft Acque hxQ ita efle . ^ quorum . ^ ix^tres in lucem agens . Sequuncur quatuorcharadieres qui exprimuntmyfticu dedu6ti. quibus ilngulicerta nomen cy^Unim. Jo-athod^tfjon huwori.vcinfchemate hic appofico pacecj quod ira inccrprecamur. hocfequuntur quatuor licerai ^^^&'. declarabitur . id efi. binosangulosrub duplicaiiscornibusefFormansj motus rationcm . Quarta deniquelirera quas-Vw. literam nihil aliud fignificaro » quam Agathodiemonai cicato loco demonftratum cft Secunda vero lirera hierogiyphi.monfl:rat Schcma inclufum eil figursoualijin quo primo lococft Arierinum capuc iA9ji>»c«ei«7oyttsg(?«.librocap.vc poftea Ncque iolummodo didis eam hieroglyphicis JEgyptij ex- primebantj fed &: Nomcn ipfum Amuny quo ipiuminuocabant.quam nofterObcIifcuscxhibet. vti in alphabeco myftico probaium mbus cx cerreftri fpondct.. "' exfluxuaquae «ueioAiiji^i-iderumptaeiljVnde&abaqua AUi dicicurjrefpodetquc Coptica: htcrx ju tcrcia vero lirera refpondcc '«> ex arietis cornibus . Rom.cnfumtdejcen fumque tttr. lurii-ConfuItus . fclices ex vberi gcnitura prouenms. ingeniofa Alphabcti Aegyptiaci arell:) fuse tradlatum correfpondentcharaderesCoptici alphabeci *.< (o/- generationes rerum in terreno mundo per conttnuum motum aiitauone promouentur. oAjnun Uten arcanAs 'vires tium rattonum tn lucem agcm doemon Elernenti humiii dani. ejuogene' in (^ caloris mit^ rationes rerum mundo per aperpe- p. £"° fuicj flammis enim veluti corglobo erumpentibuspulchre denotatur viscoloris cerr« infitaab Ammonc. funcque characSteres ex (dequain i.ex appropriacisrebusaiTnpr?). Ec quidpercapuc arietinum ^5'«<•73/([11<. Copcicajliterx corrc- deduola.

mcn conicciiTet > poftcrioh partc in pifccm dtgencrante . patec hieroglyphicorum.cumquc fe in flucundiratislaudeprxilaretjillum rancjuam . ciiitui Hirci quAalluiloncduplcxPanosfoccundi Numinis jmperiur pulchreexprimetjanCjdumper caputhccdiniscornibus exaipci^tu^rcrum rerrc/lriuipcrcau- {iisapu4Mc dam vero piicis. bis explicac.vbi vidcshumanu capuf^&ta.pag. .exhibpirius. vcrba funr.><)fS dc quibus fuo loco fu/iusdiiceptabicur.utuau>.quemdiximusconHcjtur. cxhibet Ex qui- Hinchuiufmodi nominibus ingentem vimtribuebant. Panos habitaculum fcEcundicadfquetctius przfidem vnice vcnerabantur.^j6po^(fc^cmerfifle. s nihilfacundifate deildcrabilius AegyprijseiTec.Cum vero Hircuspr^reliquishacf?viuum Mcndetis^hoceil.ftru(ilura QuareijsreliCtisadalia tranleainus. IDE^ vti&in Prodrqmo&: citatoloco «KBi^^atSiudidliNuminispuIchreeiiingit.quodexcheatro liicroglyphico abH^rvvartio edico.. ortcnrumfuic. fuadebatj hahent ' f entmftngul^gentes fwmipia qudtdam diuimtus traditatincredihtlem infacris obtinentia.magnam ea vim in ricibus& ccrimonijs iacrofum rice adminiilrandisobcinereexilHmafle . III. & ab ijidem edoda conikrec. tcftf Hyginioj communi illa Deorum fug3.erutuinpraiced. i. Hirco»emfqHe kieroglyfhicafgnificatiune CVm cund rat. HIEROGRAMMATISMVS j[^t.i€gyptiosjetii fubindciplaDcoru nonninalitcrisprifigurarintcommunibus. Capricornum-.»74 LIBER IV. Pfelli ^» c* Tthiieui di(iitis iCtim l•tcm^Jh7t . vcpote qiiiB vini iuam pcrdcrcnt.vnd€&incer iiderarrans!atus.ob Typ lionis mecum in Acgyptum iUfccpta Pana in hircum fc iranrmutaire fcrtur. patcc i ^ infjfabtle 'ZJtm igitur ex origo cultus Ariecini. Hmc. quzque in alienam linguam minime cransferenda ducebanc. pcr cultum illius animalis.z. arieciforme) caniilro inilruoluiT)) iul? cum iitera ju poiicuni) eundem busctiam patct. . quod r?cundiratisIaudcomnium eetcommendatifl- pan in hirci trantauutiis mum)inqui^t^m alliccreftudebant.e6 qiiodmyftica (juSdam rationc ipfis folummodoDijs nota.atqihocitafe haberealiuclhierog]yphicumdcmonftrAC. quiatamcn exanimalibusijsdedicatis ftrucSuram iuam iorncbatur. ) quo trianguluirL.rimercnt f^cundKatcmi Ccrtc Aegypiics in Mendeiios tanto rmirarrj qu\ hius inexpiabilc haberetur honore CaprashabuiiieconilatjVteasocc! ucre i-iiinen caufam Horodotus Jib. o. "^' ')^ ocoVaS ««$' «ppi('?9r e. vtfoccunditatcm tantopere aEitimaram deiiderararoquc impetrarent: j Numen illudj lyjHboium^ Quod icrcunGitans propagacion omni itudio & diljgentia praEcflet. hinc Zoroaftr?um illud oraculum apud <i^\(t^y\t oyo^^ harharammma ne 7). quibus eum . quem diximus .tippfovyid cil:. hdani (enplum incoluht 7 yehnr^x l-touiriii^jnKC j ijcn>nis . ^egyptijaduinbrabanr.Exqaibusfcnrusjlle. hjice vc.diuinoshonorcsiiieruir.aquatjliuni ex^.

umlaptdilus efi . 3. niitif.». i^f idto^ocau funtdxmones SeiriW. Darmcnes adeo lonoe Adoyfesideo dixerlt.jn'}-ip(u0filqueexiruU. Cum qiie anceMoy fen huiurmodi^^j^^f^^magnas in animishominunu egiiTctradicesjGriEci inde eas mucuatijpaiiim fubforma hirci exprimebanc Panajcuius hieroglyphicamreprairencationefoL 211. liibnru fonnjtcus p!dw:rrtK'7Hm .s. aut fihKiarK iTjel cicoriiam aut hircumfelem^ue inuemes.' ^/•» . propter eam (altc<t partew corporis. ah omhin ahfiinentes Capras immolantj Wi)« uerfi Aeoyptij.^„„.T>eos Aiendefij nu- TjE^Vi >& Uai -^Dtjs MivJhi QuM <-vidciicet Pana ittter tnerant.. (g^ fmt hxc opinio Utej^^d!jJ»fii. * wu Htrodotun ^yttt ud» •. tdolorum fahncatores exfculptint. ammalium fculpicres. 46. Diodorus Siculus aiTeric Ita hircuw dacac Jegypties. . Apud Aegyptioi^ aity(juidemdc' .HIEROGLYPHIG^.td ^- ^„. n-^ncu^n i-^m D^^noV anmyn:3Nirn "':3 vnjDi mvin D'::7£:nmnji an-^yco a''T-i?V vn mnh^ avy nTiLO ^DtD^ niy inarn nh^ ncyo n\ •'sV tino vnnrnVi an^y::^"V Tei.dunitacundicatcm nuncArchetypiSolJs.C. 0071 ni^nr . phmitanien Hieromanta: fymbolice diuinam vim fubhircolatenrem innuebant. ^«0/ diximiti Ae^yptiorum non waclat HSH TgpijDiJeiAici. capras. vidc.non facrifcahitishtras.jpA5eT^«V Aucho- sabaii Haere- ^'- "' /it fuerunt popnli '"""'~' Sabxt coUrAes dajKoneSiexifiimantes cjuod ipftforwan^l-^n n7''DK hircoru haherent .hirct.fue Mendef. c^mmadmodum Qr^ci eum talem eft ejfe.nunc iiderei^nunc fubterranci ingeniose lub hirci fynibolis deicribebanc Mm Hir- . cdprmd facie.fuitj^prohthitmefushidorumijsaenuhui. *yocatur autem (^ Oi. non (lindum. Ec tametfiplebs averofcopoin huiufmodi cultu abcrraueric . kirctms cornilm i haudijuaijMarn exiiiimantes fea Hircus Aegy. .di>r. (\tiem %icchufn ejfe atunty hds '•vniuerf per£ffe tolutJt . ^tii ^'ero Mendetis templum ohtinent.^ prouinci<c [unt> h* Capri^ ahfifmntes . Fuerunt autem primi huius res Saba?i Hierecici primi pofl: diluuium iuperfticionum piOmotoresj de quibusita Rambam p. coeterttmfi Deum intus cjuafiueris. fcuti Graci Priapnm. Aegypiuce ^lendes. qucx omniumft ortus. ^miUm tfiter cteteris qua tamen eumde caufa talempingant. : : mthi relatu ju.id efl.oues imr?:oUut : Ec paulo poft Perro Capras (^ hircos ea de cau' ^mt Afl^/^if^ nm td£v (juia nt //. PoiTedit aUteilL* animashominum rancanullononremporehuius cultusinfania j vt facraj ijs Sciiptura paflim hircoscum doemonibus obimpierarcm cultus priefti- tamjconfundere videatur. Certe ne huncy£gyptiorum morem ridere videtur j Lucianus iion fine ratio. (juos oUo aiumpriores duodecim Dijs extitfp. Pams autem fmttlachrttm . .i ^ . tum a/ero maxtnse capros rzjeneras^tur (^ ^"' ^^'^"^* Proitwa^lMElus propomtur ..pr£!er ifidem enif?t : 275 eofdem Deos fmiiiter colunt njni' [ Oftmn. qui cuTf7 decejfut hifc/J . ' .-x. (^exhis njnm maxw„e .. Vermn hiomnes cum ingens tott Mendifics caprarij ptxcipuohoncreaffiduntur .

hircumpingebant. hieroglyphicutn. qua^ perimmenfiboni ascernique nacurarru fe adu in ^ipioabaiuopropagac. Coch^na. & Spiritum fandtum o^. Auguftino. in Pimandroiicloquitur: i>Wf«i tem Deus 'vtnu^fjue fexta. .&Ludouicus Carrctus libro quem diuinarum viilonum inntulac. 03 phiroth ponunCj videlicec.propriam ftcundkyn ^iumnaciiram difpertiente Quibus vcrbis fanc nihil clarius. Syrushoc veriui --.hoc ^{^^Cau^rumcaufimiupra appellatumdiximus. f?cundicacis) deicribit in qui vicariam Solispraeftabat operam . H»f«/. claris pallim verbis Patrcj Filium. icuui.vt ad noftrum iniliturum rcdeamus. in? dicanc Non dicam hic de aliis Platonicorum de Dei fccuda natura initaromnium iicTrilmegiitus^qui tem aiteram opificem pepent terna porri^entem .vcluti iingulariicecundicacisfymbolocxprimebanci Deuenini iingulariquadamf^cunditate. fei & omnespaifim anciqu^ Theologi^ Magiilri apenilumis verbisdemonftrac.fcd hircum pin^ ille gurn. cuius&rationemairignachifccj fjSf> ^}'^ i iviKvcr. Numini fuojquod >i'^f>'.Iatiiic. IDHJE erhit Hircus itaque. fe ad ex.^Binal? : quibus mundum coti- dicum creduntjquarqi Simeon Beniochai in libroTzoar. ignisquoque in viSecundo.ntes: non ianiTaurttm.?n nm 2n appellanci quod& ex pnm:s vcr- .(^ Penitur^ cernens. f^cuiiduattpienifsDnu^tf-vita " - lux. IV. non facri cancum Auchores docenC)& nosa Sanda Fidei Magilira Ecclefia inflrud:i credimus. Kceter.ci ^imTcu a c jp^ef/UfK ($) «ff^ePK /It ^^''6<»|4{ *.^y6 ouii ci LIBER ". analogum Archetypo fceribus tcrrac incluii ditate .(4»•. vci & ftatua hircino capits conipicua. quas ipii in fupremo loco arboris Zeappellant. iignances.^^^^?. & facunda illa Platonis Monas) Trias Plotini ex fcccunda Dei natura ortajteile D. hic leptem flatim pofl orin diehus congrediturt injccundum (:jtiidem. cuiuimodi rchcma paflim in Obeliicis videre eft > vc fuo loco declarabitur. Nam prxterquam quod fupra i capice Gcneiis herefat hara elohim xid n''DN~i3 cnVN i^tt rlohtm D\"tVNtres intelligancpiOprietateS) quas ipiinno Middnh nJU -in^. Soli qua Solare Numc. ' adfui 'vidtt meritem exuheranti fxunditate fui . Hirco ieu capite Caprino ieu hjrcino. prius tan-en ac mtnime accommodurri fenicn ex- ammalihus coit Porro capuc hircinum inter hieroglyphica inuentum iemper nocat nuiE*"'"^'' quod foecunditati prieeft. funtquc . diuini '-uerhiexempUr formantem '"vniuerfa o^entfs ' cuiaueinaere (^cjua^ terra. pr^ditum. • tellimoniis. fcECunditatis diuinx Hierogiy. Quid enim aliud intellcdualis illa Zoroaftrisproles. Quac omnia pulchre Hnicida.i terram grauidabatj rfrito. ium <Tierloluo men'•vai- . nechoc durx ceruicisIuda:os. /) '^ / •>' ( i0Jb[*euoi TCeTr i ^ 'Xferotnemhrum j^cundihominis inonHra. enim anttcjuam annum atttrrjrit celericts ceteris coire non folet .^ eraCi Pr/wo. m promouenda foecunhymnis iuis Pherecides ^«iiric fcecundum homine -m yvo/u/ttog 6. tefte Horo. Sed iam hjc ica ieie habere ex omnigcna erudicione cempus eft vc comprobemus Numen illudj Ni^irqui ? Non incongrue itaque Nilotici Sapiences.

is iccunda mundum creacum aiferunc.m eruiire icnbic. capui.5<^^Srii. Spirkum intelli- gunc. ^^ 3 PaU diuinaeiTentiaiproprietatesjquibusmundumcondicumairerunc. Deusitaqi mundum illa iit ^echochmath . Sapicnciam Motoris primij &c plenam Ofiridis primiincelledliisimaginemjacqueexcmplarvocabant . tria^ lcriptopund:oChamctzcircu!oincludebanc. ^hoc eft.'•-. Hcbraicis iimillima>* amem'. hocJEgyptijs8ncph. gni.fiue/iewphra. Fadtaenim literarum vclucianatomia quadanu /w Ftlio creauit ex vnicodufta vocabulo tocum iilam. lonachas in Thargum Hieroibiymitanum ^oceRt/nSapieMiacreauitDeusdcc.a terram^ acque hastresnumerationes iiipremas ludiEomm Mecuhaltmy junclo Dei nomine. c 5. quam & Orpheus proprietas C/W/.quiadnixusiuperioritati arboris icccuditate 'DEysCcelwn fua omnia animac.R G L enim C ^. hoceft. Itcrum. OEyS prtnctpitim. primus intclledus opifex.ad id fcEcunditace iua ani- D^DH 05 cum 1^ fupra- inandum.77 ' verbis Geneieos colligunt. quod Hebra. /» principio creauit DEl^Sy D£^S.!3 1 T ^" Quidtr.&Spinm ^y DSn^D <juimundanumouum/»r«irii«/.&:pj1^ .nefcio quid iimile ex primo Genefeos 'y^ ""''"" vocabulocomminifcicur. Nam quod Hcbra?is Erijuph. ahfr enim hoc tn capite quoque in HepmpIo. Picus uecefl tvi mulnpliriioi. lib.«w. cum omnihui (^ hjec his ^r omnium DEl^S ^nus.&^nigmafa. Quod enim apud Hebrieos lunt tres <sSl:ficlaoth feu . '/'^». Iiocapud ^gypcios tnforme illud Numen Hemphtay ieu tres illi Genij Amun. /» Sapienna. hoceiljfinc principio&ilnefinepatcr. nr lux clara. Ittxorientalii. hoc eft. vbi textus vulgaris habet: /» primipio crea- ^3^33 creauit cat.^' fuiirc^gypnorumrymbola. ns::^ W . 7 <i.perquam hoc itgypcijs cft ifis.oftendunt treslicerx K^quoJ^j^» Ah. dixerunt rres lucesjde quibus fic Rabbi Haugeonw: rvh2 Dyi nrnro Tres luces funt.&vt Abencphiauiflor fuic probaC) per primos Hebrsorum Pacres in ^gyptum primura tranl]aca)& a Sapientibus recepca fuiiTe.foederehon'>. quam . hoc eftji<^/7/ffir/V^. Qus vcrba curru myfteriofailntjpaulofufiiisexplicare ea }<3^ hk placuir. Sephimh. Pairem. (§>" mip luxclarificata. vertic . Phta. -.^«^/?. monftrat nomen 5><«^3?quod Chaldaice ^i-^ filtun iignifi- HuncauteinFiliumcumPatre.y«/"-^^-7«rtiy^rcWttr. hoc eft. qualisautem . quos lamblichus rerum omnium exiilcncium moderatores affir- mat fuiiTe habicosapud ^gyprios. AdattcrnitatemauremtriuniusDeideclarandam. Sapientia. uit Deus &e. fupramundanus ille Oiiris. furjrlamcntu^n homirjis maQuorum verborum Hebraica phraii cxhibicorum rextus iequimr : :3 ^ lil '^ D^ Vndeapparet) tefteClementc Alexandr. fequcntem Cen{u. y.F//. mmK . TV ^ ^ .quafi tribus repecitis vicibus dicerent ''^*13 ^oc eft.

' fcil.vcidonea Dijsfymbola affingerent. cui circulus annexiis eft. qua? dePanisortu fertur . Qu. tempuscii V'uSu'f'^' fcECundiirimum. qua? nihil aliud iignificaf. parallelar luculencius myfteriapatcfierenc Cum igicur Acgypcij huicvnicas reiimcumberent:.rOfinn_.hocefl:.278 Trifermenu. LIBER . .BacLiiuscapice vpupxinii^nituSi licuus & gnomon} a cergoro vero triangulum. quos hoc modoadumbrabantjper AnaIogiamquandamanimalibusijs.vti&inObcIirconoftrO)Vcinicriuspaccbic. Acqi hxc deDeif^cundirare confulco fufiiis cra6i:auimLis. Oilridis &: liidis 111 velut Acque omnia ea. ^ rvolentesy td v. efl: apud Aleandrum in tabula? heliacs cxpo- iitioneinfincjpueilushircoiniidensjquail tenerorbisac fcecundusa Sole^ temporum modevacore ad Mercurium lis Veris praefidem ablcgacus jinnoua- cionem anni iigniScare videtur. HincEufebius lib.quaproducjtur mundusHorus. acianc hircum ipfum tanquam fcccundiratis indicium ab /Egyptijs adoracumj ofteii dimus . meliorij acc©ngruetiori.velun viuis imaginibus eorum elucefccrcnt.^.i.fidens ai AUrcuriti:): canieniiur .in quibusii- milcs vircutes auc eiTeduSjcharaderibus iniigniris.quibusin Beaibina .concinno demum ordine produ- d:Lim.i/w. quiin hircum veriusdicitur. tabula. ttone iufcevtum duutn '. quam mundum a Dei iapicntia admirabili rerum varietate .decauiisplancaruri]. i. hoc eft. ad nocandameius remporis foccunditarem^quippe ver^f^e* ^'^^'^^. IV.pergnomonem indicacur^quibusconrendcPlaconiSjmundumhunc reniibilemexarchetypoillotrigoncprofluxiiicjdicentis tcftimonium.el{:vtrialquevisaiftiua filius ad extra. gyptios. ea ra» apud Graecos Priapum Verbneias adiungam.^auixntper ftac hi^cum videre cnipmr ir. atqucidco c ccrebrolouis nacam finxefuntanciquij&^ Aegyprijsdicicur Pwiii ^OT?^»veroreiponaens HeDrxoram /jiwa/j leu in> tcllis. t^cundumjV!: dictumj & ^""' £„/.entiic.tipanr dicantmundum Vcrnotemporecxorcumpdequolocuciiumus Eft enim Pan cx Mythologorum omnium ierirentia rerum vniuer/jcas. qua: hadenus aioka iunc .qLiani hircini capitisfyinbolo cxhiberi poile exiftimarunt. aicTheophrailusJib. vti <. vc Deorum uorum vircuces effe^ufque. eum icilicec ex Mercurio in hircum verfoex Penelopc genicum 5 ipfum in. curium vcr fignificari iamdocuimus.diximusenim incertio libro.Hercuclauam Mercurio confecratam regerminalTej id ad remj de qua agimus > refercndumeft. pulchrc aiiacephalcofi quadamindica^t inftrumenca. ait.cap.vc^gypciacaE philofo* phuejHebraica. Eft enimhircusincerc^teraanimalia maxime generationis appecens. Horum depidum vidc- mus. Herculeam clauam arbores denotarehyberno cempore frodibus exutaSjquasMercurijNumen.aic . hircum maxime ob generacionis appecitum apud>€gypcioseohonore habitum fuiiTej quo in diuims . exprimerencjcerte Oiiridem Numenillud f?cundiici. Hirciim. Euang. at perMcr. deprxparar.i. ex- fimile edypon. per veftem iftam re« ticulacami fumma harmonia per lituum.(^irvcns^vhenatemj^cunauuAcmQticmonHrare . IDEAE PallaJcm apDclIauit. hircinotaue- iimu nulloaptiori. Vernitcmporis vinusconueitic Fabulaetiam. Nam vcretlicPauianiaslib.

& linguam incer v»• trofque viurpantesj qui videncur eandem ob cauiam Ainmonios ie appelSeddehis pluribus laiTe.capcllam asneam Phliafij celebrabac. capros immoianri Aieridetts mus funti hi capn.qui perpera per Meden legic inurcm. pedes. CerafO• H.quo poUec maximo. iaiiu iupradi(iiumeft.ub didanu Gra^cis a«V/'-<5e^«i & aijinav fjinc Propcrc. quodAegypri) iouem Ammoniumappellabant citacusHcrodocus lib. eft didus Pan j ilue quod cornibus pra:./„«i.induta iibj. Aegyptijs &capras & hircos in iuirjmo femper fuiiTe) honore non tantum propteregregiani) qua pollenc. abfiinentes. eil. a capra iiij pifle.z. naturam impetUGfam &:editorum locorum deiiderium .italel€-» oftenderet. Caprtpedes caUn-o P^neshUntecanent Hyginusde Capricorno.& ab Aegyptijs id Hammonios ^ eum Fab^ia We_j [. 79 Suidas Pana i confirmacDiodoruslib. arcubus & ^roiio ^^" ragitcis."^ iiirci calorem Solis fcccunditaci & calori asmulurn j & quodammodo paralleluni) icdctiam quia eiilypon quoddam Solis referrenci iiquidem cornibus fuis folaresradiosj&genioilloialtatiuojquoad editiflimos periercuri Solisremperaltiora petentisinceiTum ^efte^capras montium cliuosseaiFedarec. id eli. & calore. Vndcj Varinp Solis t(iei\\. •batesetiam. 6:notumeft pniiime vecerum monumcnds. C ^. Apollodorus > HyginiusMythologi ideo £uni didum velinc 5 quod condicus) ne a Sacurno deuoraretur. qui func . acce- Aegyptiorum acque Aethiopum coloni./ifgipcs didus eft. piraiic" '^* Apolliniimmolabancjobpecudishuius jinquit.'W.quasfymbolicenihiI aliud eiTejquam radijs Solis oblcdari. ^m louis Ththani templum incoluntt tjnt ij omnes ah ous. yel quudbafin habeac cQrncani. • Vnde ahjimere eos ah hircis in eius Item Mendeiijs templum apud Aegyptios fuiflejinquo /imuJacrumcruribus hircinis tueriCjpudendoereLtoj (quo loco nota Hermclai mcndum & errorem.eo cjuodamnial lihidwofum ft dahircinacurajobquammaxime cum cclebrabanc. . led maxime eciatrL• j quod cornibus fuis iolares imirarecur radios .^ hononw . coli ailericj vtcut n^is gemtalts cur^ .icicoir)nientusijt. tefte bfis Horodoto .inquic .vcamputato arietis capice. quauis Phornutus. cjuod natura fua cinaquidf iemper ediciores motium cliuos pecerer. in Euterpe.cerninolIet}randemexoratus.)obeandcm cauiam.& R G L fit.tefte Paufania . calore Solis.^ (ihfiinentes illos wolantones Itaque Thebani > & quicixncjue propter ouibus parcunt.cejfi:e Hefycliio. Ecobid Aegyptios infticuiiTe louis iimulacrum hoc cil .e::etet:'u"* . Atquehincobeanderti cauftm iorte iuppiter . Quicquid-iit5Certum Crera iicniitritusjac tcitusab acgidcj leu pellecaprina. f^cunditatem ^ Natura [.quam porcabnc..dimusante Mendeiijs £5. . & Soiw- lisfcmperaltiora tenentiscurfumquadantenus affedaret. aiunt) ideo iibi conditain banc lcgemi quod luppiter cum ab Hercule cernere volente.vti Gyral- . f/. caufam Pan capripes did:us . pellcque villofSjquam illidetraxerat. AugcbatpfiEtereaculrus hircini folennia non tantumipia toccun.clare fic inilrudlus.'. . Hinc Aegyptij.ejfigtes ftmilis Aegipani. & quod caprina corriua ad arcus faciendos idonea fint Apollinem autem '^^oTOl• eiTej id eil. in arietiseffigiem eiforinaire. quaii '^-'^.

tutn Capros hircofque ^sutrantury (. & iic Pan > hoc eftj totum-y ap.Mff. Et ideo finhe^jant /« fc(tlpf'a. ^ui cum decelftia ingens toti htrcus » .><^<•!'•. Elementarem &: Terreiiremmundum. IDEit mcminithuiusCemobati Panos.K.cuius &:imaginem folio 222. 01 a'^aXiu'J. quos oUo aittnt prtores auodecim Dijs excirilfc:(^oh hanc i-ii»y^.prodiidaque vircute Tua. jjjys^ Nosad^gyptiorum meniem dicicomua nihil aliud fignificare. 8t ex his 'vnui maxime autem ^SMcKdefhipyoiiiniia IkBus exiflit.vel a cornu. \t autem plura Naturic myfteria denotarentantiqui : phyiif?^ Panosiimiilacrum fiedepinxerunt Caprina facie. <. virguka.}• .eius veluti per cornua_> quxdam incedac.aitHerodocus A^gyptijcum Capras. Atque Aegypcij capram ea dc cauia iuxta Mendeiioram ricusjCefte Herodoco.per baculum Jncuruum) annum in lc recurrentemj qaem moderabacur norabant. omnia iuxca Euiebjj Phornuti & Serui.& iepre orbiraru planetariarii totius anni dccurfu diffufajduos hifpidahir. dum omnia permeaCj fcecundandoiacquehcTceft illa virtusDej fcunda) quam ytgyprij veluti vnumexodioOiis fcu Genijspcr Panos/imuiacrum fuboblcure venerabantur: arque hanc vircutem pcrcaprinum capuc non folum hic.mter Mena([ios Caprarij pr^ctpuo hcnore affciuH" tUYifVtifttpyadiBiir/ifuit. vnacum iingularum partium explicatione iaiiL» pellabatuFj exhibuimus) &ianfi paucisrepetimus. ieuexpanruni ftelJafum fixarum. quod Pa-rJi?.caIore diuinofoucncemjadeo vt virtusillaexiuperiore parte vcluti exiuperiori. Ccd paHim in Bembinar tabulae fchematiimis rcprajfenraram videmus. expofitio .velucipellem ii?atiia quandam macuilla lofam. rnferioribus membris hilpidusjad arbores. inferiores.. Giraldus} Ariftophanes jn Ranis vtpoce qui per monrium caciimina. z. animalia omnis gencris producendo. ZJocatur " .%-mio] <i§ y^Cfam « (^«^^^ KS'^^•?''^'"^• P^'"?»'?' J'^i hiice Verbis Uavccayjih. jnonftrantesjperfeptem calamorum harmoniam celivordinatii^ iimoieptem planetaram motu velutigrauibus acucifque ionorum inceruaUisconcinnatam)indicabant. .fiue Archetypo mudo per 2^kjcing illud. non mactanc . infima iui parte hiipida & caprinopedejaltera manu firtulamieptemcalamorum tenentem altera_» pedum fiue bacuium incuruiim Per rubram iaciem aethera .perduo cina (Panoscnim excrema hircus occupat}crura indicatos^animctihoceli:. vtiteihtur Herodotus lib. virgulra)fefiftulam j raqueindicandasfingebatur5ferr^oliditatem percaprini pedis effigiem-.tefte Scholiafte.hi\a forma Vinute cp. panos. aeremjaquam &terram5arbores.rubrocolore) ''hirtiscornibusjvnriapantheraepelle inducum.cefte Didy mo> quoniamy inqukyinferiores partes htrct hahet. LIBER quoque IV.c simuiachfu fapientei». raefignificabanr.tf}t facri Scrihfe Ide^ : W t(gL\ " : lomKy faclores Vanos fnriulacrum. inter oBo Deos Aiendefij numerent . interpretationcm. Aegyptiace' •Mendei ju\w^\. virmcem? omniajquaiinmundoiunr. vnguljs hircinis.per duo eornua Solem & Lunam 5 c^Ie/iium eorporum varietatem perpellem panthe.im in capite j Vfi fupra dixi- . ita 'XJtfedum cauja ^^^^'."x8c. cxpanfum. plantas. quam diuini Oiii*idis iiue Solis & Lun? radiofam &:igncamquandam quam faciesrubicunda quoque denocatj . id eft.

vt de eo impofterum dubitare neutiquam poilimus. . Macrobiumin Saturnal. Sathanas.>^ vertit n^*:uJ-eJ.tefte.".Faunos. deCiuic.coturareIiquumcorpus modera- obeandem caufamSacyros. muii- tesadjunguntmSQci. cui /inicima eitl^rica Sic cnim legimus apud Heiichium &Varinum. • rerum progenerandis veriatur. ^. J^t^iJOul^ci-mQ^ii^lhhueroii. Plutar* chus aicapud^gyptiosMendciios in multarum &iamoiiiiimarum puellarum Gollegio curamm hircuna facro incluium fano & Veneris iimula.Satyri. VenxDeuoni. S.SnS!''^^ ) . &fimonftra^eo quod immodica.id.qua? hirciim hume- Aflroio. nosdocet. loannemBaptiftam Portain. Nii HIE- . Acq. lo. Germanicarfi^j^i/..R ricredebant. :. antiquos paflim hujufmodi monHra ob inratiabilcm libidinem ceu f?cunditatis qu^dam iymbola aflumpiilTe qui porro deSacyris& Faunisplura deiideracjconfulac Pauianiam. 0 ^ciict vigeiimo feciindo Virginis graduiadicripfcre. Arabes cj-iji*^M llfihiadm .ieu capnno capicef^cundicatem SoJis tam ien/ibi' quaminfcnfibilis&.Giraldolib. Dcemones enimj fubipeciehircipraeftigioiamiuam libidinem inhomines aliquando exercerc) icapaflim experientia inmagorum ftrygumque forcniibus confeilioJiibus. quafi Sed hoc relinquamus Gramniaticisj faciseft.materia quippegeneranoniimprimis apta &comraoin ipeciebus da. tyriaii/eupriapirmoconfulacGalenLiindeiinit onibusmorboru& de mor5 """^ hcrbl bo Satyriaii > Dioicoridem j Paraphraiium Hippocratem Plinium. thyrfos drferulas vibran• cS"Baccho ''^''"'' Scraboetiam SiIcnos.doemones malos. Atque ex his omnibus cur^gypcij Inrco. iis) eo graduorience natuseifetj iignificantes. quifane de hujufinodi monftris in quadam Oceani iniula rcpercisfufe tra^at. Achanaiium in vica S. vt iutelaris NuiBinis Panosapponebacur iimulacrumi abHebrsis quoque dicuntur Q^-pyci. ideft.Anconij. ob pilorura alpericatem) qux monftra qusdam fujit deferti. & Sileni.Satyros? Bacchas.'? '^ ' «« 6/. Quaietamfyluis&agrisvquamhonis &:puteis. S. iKilia G L C ^:. feruirenc Jibidini^celebrabac vnde Baccho in curru pampineoredenti. quos nos incubosj feu fuccubos appellamus.w.8 diximus.SilenGs. Dcetnonerque .Tyciros. vbi de herba Sacyrio tradlant. ob eam cauiam Chald^us paraphrailes Leu.eo inloco. feu dcemones libidinoii.minferiora diirur3. Sykinnos.Nymphas. Ec Aftrologi mulieremnudam. ExMedicisvero deSaryrioherba & morbo Sa. •. Hinc illa Panos in Nymphas procacitasj & nunquam iatiata Jibido.ai<5.obeandemcauram afleclas Dionyiij aileric. archecypi)expreirerint.hoceft. Cui nondillimilesBoemica Diahel•. •'""''^^• patet.cx eo impudicitiam eius) qui crum.qu£ehircoiniiderer5 Pauianiasobferuauitjnonaliam obcaurani) niii obhircipetulantiam. 1 7. pro an 'vs?• Scheti?.Dei. &humb^ dus fiquidcmaflidue leplurinium vtitur.reiidcnte.Auguftinumlib.

quem nunc mundunu. "^ *^ ' vinu . pingebant Lcoruno capite. & in Deo Synx cvbeies at» Hieropolicanisadhibicanijteitarur Lucianusj& PauianiasCybelcn DcorumMatremPhrygespinxiile>cumLeonibus plauilrum crah€nnbuS)juxta &"ibuTair wabatur illud Mantuani Alagna Deum Matr. Videtur id primo in hoe noftro Obcliico vari^ tranfmutatuni) nunc incegra terrie incumbencis fagura.rebusiinguliS) ThronoLeo. c^lumque prefitndum. Mythras autem . 4.28 De LIBER IV. '^'/^L «'«* f^/ ^^ »* Leoenim cercio Iibrodidumeftj• aliud. vti ahbi Perfie "»• cilcn. Quam reprajfentandi rationem. ad mundolatencemhocfymboloindigitandam. folio. modo Sphyngis arfl^bo/tdgiaiimiljtudincjfubindefoliuscapitis. non infimum iane locum obtinec Leonis. ' ! & ? ^i4£ Id^o Lyhtcos temone Leones. tefte Porphyrio> non per hominem tantumj icd& per omnia animalia pertranfiilc Deumnamquc ^'^. In Sole vero Numine reniibili.eandem vimocculfeadumbrarunc. ieftc Plutarcho. quodam vigorepoIlenteni. MythrasPer. Piutarchus jjoii alia de caufa ieonino exuuio veftitum pingunc niii ob Herculeam-» eft autem.eiufque partium. . vel caudaiiniagine lo oculisincuentiumobgeritjdcquorum iignificationeiungulatimdicendum luculentiuspateatjprimaeiuidem incuna'• cftj & vu origohuius bula hoc loco prius pcrfcrutanda duxi. Alythram-. IDEJE - HIEROGRAMMATISMVS IV. i ire pcr omnes Et Terras traSiufque maris .i Numinisj quam mundo communicac per diuerfos eiFe6lus. Leones fubijciebant igneam in . nisTx*ofuio phyfica. & plane ignesnarurx. Opinio veterum yigyptioru fuic.innuere voluiiTe. quibus in^^^^^^yj^^ ^ ilmulacrum.€gyptij.quam Solj vt HercuiesLeo " deinde *^'®e5''^^*?p=>'^''-^•'• Hincper O/irim (quem Hchrxi p'"^p^''^^e»'^"/« 6c SyrirabNominibusAdad&AdargatiscoJueruncjSolem &terramrignificabant) eorumque ftatuis& iimulachrisLeonem iuppofuiflc mulris probat Giraldus Syntagm. V3ri»Leenis Ncercceteraanimaliajquibus admyfteria indicanda vfi funt .per animalium fimili afFedluum analogia imbucorum for- mam . Herculem quoq. virtutem illam diuinam confortacricem oinnium. hinc fub Hori. Hercules corrobcranuam Solisvirtucem tefte iiue . Leoney eiujqi hieroglyfhicaft^nifcatfone. magnanimum. diuinitate. coxa:. robuftunij Cumitaqueintuei"encurLeonemanimal vigilancillimuin ? calidiiiimum > . ficenim futurum ipero > vt facra• rumimaginumarchicedlurajratio & finis curioib Lecflori facilius innotefcac. vti in pracedenribus partim oftenium iuir j parcim in requentibusfuiiiisoftendecur. Macrobio.ignco sub Hori &omnibus indefinente vigilantia incumbentemjLeoninam dixerunt.r granai lunita corcna j^ync Solem diccbanc. Atque adeo benignitatem diuin. forte. Pras c^teris LeoHinafor! tamen fecuti ^gVptios primi yFgyptiacx dodrina? hicredes.

. aifuamm7\(umen . cjuem A^gypti^ce ^ .^Utcu qlum tfiero ^iliinf:ipermundactone7)figmfcaKtes cantyfuhi ide ampUsYem ^ "Nili .] ^^^'^^^ anfAcw ^* W. quafi diceresaqu^ aqua? . oftenium Prodronio.iys 7^(. .quemadmodumlupraeademdecauia. - fub forina Leenis circa Nili ripas primis hominibus comparuiiTe fucceifiua "" traditipne tenebanr. nofinuntjuAf^n tres hydricvf magnas altcfuando <uero Trcshydnx.ponipotuk. ^ . Dem eortimlargiatur increnjentum - 'ly.denotabatur>varijscerimonijs colebantj ^-.crerntnu . vocabuiis..>i.exDivlionario no/lra^acec Vndefacileloco^e.'tui ."^* yahisfi ouyjTrli'.. eo ejuod.\ . " w^w-)idefi nouum <-. ab ouo. Nn . occ»rrac. hoc cft : . mendum ciTcputo•./. PorphyrioinantroNympharum.»^^^ (gr tubes canalefcjue facrorumfon- tiufcileritij. quiji componitur ex fhta. .^ eil: .LemM/" Jaciin Leonem interiacra animalia receptumin c^lumretulemnci tanquam viuuniTB A/i. inCopcicarum Arcanisreperi vocacum iui([e juii\^^ &:i^^.R iunrfiiit) G L } C ^. quo Vniuerfum tefte : -.fitb 0».^1_^^!^ Leonem pimunt . 0- <\ quorumpriusaquanijalterum Deum iignificare in mento eius.83 5 myfticc Solem denotat quem & in ancro. Leofusfgnu vocenc.n. vel aqua^ a- quid - quaruni. . quod ignea iu^ viinhumidumagerec.m . vt dicilpletj omniadcmonftrabimus. Cye^Tyfnt c-. . Hff. quanjnum tx duodecimfgnii Zodiaci. '' S .^ ' ixj•^' 77> .cui confonat pulchcrrime id. Vnde ^gypti}ihoc oiientofufpenii atronin^ue pau. ^^^^^ tfformant Quod vero inundationem Nili Nam inundationem Nili veterps iCgyptios proprio nomine vocaiTo ^^^^^ T^iijfte . diew. dt4m pro ' jUD\A€D\) vel etiam contrade jmj^. ' doSolingrediturinfignti-mLeonutAjophta mtnfttram quarum (^ inde f^cufiditoi in terra A^ppti . . * •.k«habitaculu. aqUiiCQpiain fcaturientem y Leo quidem cum Sol Lsonem fnVity pcrfifut fcpena- faat witnd^tionem cjuAndm enimSolin hoc . Quale-» vero iit Nilometrium illud inter hieroglyphica rcpoiitum^dicecur alibi.&SuppleHuncque. ^^^^ . in dfiplum ipfus T^ili atjua excrefcit Jacri^ pr. Leoniifguramexhthere ^uapropter m ho- diernun? immodka inundatione preces efnndunt . Numenillud.-!/ verumne-quicquam.efuvt operihm. cjuam Mophra hoc efi. wnde aQHarum ^ili in memortam henefcij re^ofuerunt inter literas animalium .j .quodLe(51:ori dubium mouere poilit. Arietem &:Tauru c^lo ilJata e/Te oftcndimus.cbcinKjueHlud fuh fgnra Leonu (^efl Genium gemfeu 'venerahantur illud pcut Deum. id c{i.chefauro -i^gyptiacxlingua? annexo. ^umen aut reaijuarufTJf-vocahantyexpiifr.vj. . quod Horapollo lib i hieroglyphico i i defcribichis Verbis: ^ \.qua:: Abenephi hiice verbis affirmat: Ftiit autem Aegyptijs alia diuimnis.

SoIc Leoncm ingredicntc . ROtat.z84 Mopha monNephtc ety LIBER IV. qucm ^ephte Plutarchus vocat.pofteriorveroleiflirponda.&: Kanuhi Ciut Canop^i. nin defcenium triformis Numinis. anterior iponda_j pes Leoninus & capici eiLiiclcm coniungicur .quodin mutari cileeninijM. vnum ex . tertia humana faciemfigninur.tumipfum ecymon. ad procuiandam cerriEf^cuditarcm. rerum fqcunditatem animatuf jpromoueturque Acque totam hanc ideam pulchrp hieroglyphico expreiTam nobis fuppeditauit Tabula Bembina iru cuiusinferioris Iimbi felide .inn ^oph.' caudS in Luna? fextjlis figuram reflexa fub ledo vero tres canopi .pofterioremLeonispedercferr. Incelligebanc borariuam in porcncias humidumjillud promouendo agitjquo terra impinguata veluti ex diucurna tabe conualefcit. in a^joadum reioluitjtum flumma tum l3cus. iiuc hydriac ponuntur) quarum prior canino.potuque quodam corroborata conforcaraque. rimilibusnommibus alijsquoquc potuic. '^oph .& confortata ad frugcs fcrendas apta reddirur atque idonea. quaAnii^s «i^jcxi^uAii Oiiris«fa«i/«<*f»oi. ingenscontinuQaugmencu capirjqnoaridayCgvptiTellusjTyphonisaduMophca proluuio ftiua fiue AvTi9e'8 Numinis vi deilrucliua tabefadla. IDEAE :: jWOjMenimclicidebere. tum AdophtADti nomea ex Mophta vero eundcm eiTe puto cu jttO\ &»%'xcompofitum facisdeclarac quinq. & Sol jn Nilum pcr \ virturem Leoninara Mophta.tum potillimum Nilus ^thiopijE fubiacens. quommnominibus -{^S: quinquediesiTO:)A'i*«Biiiueintercalaresintitulare fole- fa* banti quiincidebantcircaidem fcrc tcmpus. in Horum fiue Solem. fecunda accipitrino . Quod quidem hieroglyphicum fchema nihilaliudlgnificat. >£gyptiorum Dijs co. Horum reticuJata vefte reihim ita > capice pucri veluti ledo quodam incumbentem intuemur. velanima^ mundi per globuiTL. ]^i\i Genij.ad omnium . hoc veluti irrjgatione. vti & jn hac prarfentc vocc (^ Mopht? quid ?y/«» obieruaiie mc memini autem per Mo^hta Numen. Expetiiio Ih^fica'. vim illam Archetypi corroterreftrcs agcntem > feu Solis igneam vim qua ia^ .&lub' . Solenim Leonem ingrediens.cum eo temporeardentiirimusiicisingcntem vaporum ex flumimbqs^lacubusj marjbus attradorumcopiam incri-» altiiUmos^thiopiiE oiontcscogitjquos attracl:oscoa<5l•oq. tcr- . AUHcortii' f^oncortui . alatum fuprapGiitum indjcatic. vt vnam ftatuam con- iicerevideantur.cuius ledli eft.

. fiae Oiiris cum rerra . per accipicris capuc Luna iextili iniignitum.omnium abundantiam. alibi fuiius My.perfacicmaccipicris Luniformisjeam qu^lpedac ad na- tuiani. & quomodo perfae^ folium appo/Itum. antro. qua^ ipe€lacadrationem.cSam^ 7uvTy\v.qua.7^«c»« BTe rir]cva.(de quo iuoloco)expnmuntur.HIEROGLYPHIC^: fica ^ Leonis figurae fcrranearum aquarumbonorumi]. ' . interpretabatiir. sv J)a aravTii ^ .linguam exprimant? vides Vides igkur quoqiqui per tres Genios diuerfos fupra explicatos j triplicem inundationis cauram aiiignarint. Lingu£ autem.8Ti . pcrcanub deniquebene- humidi clemenci indicantu* Quar .denotabanc per illud hieroglypicum j quod in ta- bula BcDjbina vidcie cili inrra portam videliccc ftatua «»»'«^•. quibushoc Leonis hieroglyphicum adaptnh poflic j indigicauerint^ fcil. ^')•75 . ^^ »•.^« «T^ftWti {.SolisiymboIuni. quarum etiam pcrtreshydrias wcixi^Pfie^iiai tresphiloibphiaz icgYptiacic partcs.(per quod vniuerfunu .(iUie . infupcr - ipfam gemtytcem caufatncfuerirum flatm appellant .)inclurum exprimebanc.' ^yiretcp* Tres autem lo]artas.• .dii aaia- .quoMomphca fiue Leonini Numinis vis loiaris indigitabatur ? qua dum vniuerfa mundi pcnetralia fubit) oEnniajanimaC) &:tWcundac.6« <p!i/<a/ufy <c •5«(' ^?9\. Sed ne quis iola coniedura nos hac tradidiile dicere poflici AudianiusHoru.nueCanoposNiluindicatu hisverbis it vJ)mav deicribit: ^^^ ^ ><)>^ ti^itvhv ns^. £.habebac hoc antrum du3spartes. vis Solis mixta Luna?.7nJ^Yi ' vrwp^iiimt aca/Saotai ioytcna . vc jndicabitur.cxcitancuripcr Anubidcm prouidemia &: cuftodia.omniaad materJiE ideam reipiciuntivbi videsicrpcnce circuloemergencejincra que icarab^usinclufuSjin iro ftruppicapitiLeoninoimpoiiti.i(cia Q NaAci f c/))ii«.q'j£Epcrcinetadmcres. qusaptc quoque per cmcem.vricio. vti in lib. varijsrymbolisadornaram . per faciem hominis. tefte Plutarcho. aqutecopiamfcaturiati .^.h-is >//(1' !u(qUC exu-.&perfacieincaninam.x. Atque hinc primi Per/arum ab Aegyptijs iniiituti.Borealem&r Auftralem per quas SoHsinccr tropicos currenriscfFedusindicabant. (juod h<xc p:rpetuo in hurrjtdo e^^e gaudeat. Tres porro hydrias . oiteniurru fuicj omnia pukhre per florem Loci. igneam Solis vim iignificancesMychra idcftjfubl-eonisforma. "sS lum perftmtlem cordi faciemes Itn^ad pr^dito cordt outdem (juoKiatn princeps k<c (^ potifsima eft afud tpfos hahetur totm corportspars»ficut T^Uu totm Aeppti dux (^prtnceps . nec plures necpAuciores ptnsunt .<juipertreshydrias.aHt qlu (' tetrarK. intelligencia. . quem vbique appoijteappidluin videmus. acque hanc ideam appofite Aegyptj. «ictf^ A<yi. (juod trtplex iuxta coruv^^fententiam ftinundationis caujaeffeSirix quomodo vafa cx obcuio in acurum deiinencia cordis figuram. yitv »{^. eam philolophiaeparrem .. ^Afoyi Horopollo ^**. ^.J. /^ av'm.eam. do quibus Porphy rium pulchre difceptantem vide in antroNympharum.

perfebnmautemi£gypcumaridicace&. tesirarum motus. pudendum quoquc muliebre per Leoncm id fcctorem olerec Lconinum. niii mifturam illam Solaris lumiriis cum iunari qua Sol imbutus . raiii.ceexiu- Hoc nis pa6lo Horushominem gulorumdefignansjLeonem .alibidice-' j tur. qua?.eo ctiiodhaec inundatio contingeret. vt fuolocodicetur. cffigiabanc.nihil aliud notac. iut^Log?*.SoJc in poresdiiroluente. Lunam intelligunt.Soleex Leone in Ifidis. Erac Leopnitio hicroglyph jcum Nufninis A/o/jW. Quod vero ^gypti. fuie proiequicur. Quamuisplcraque illahicroglyphicaj quibus vcteres naturas deiignabanc opcrationes. idaliasquoque myfticasrationes continec. DumperSimiaiiijVtpofteadicecur. ignea illa Solis vi humidos vaquam quidem varijs medijs adumbrabanc.ob graueolentcm huius aninialis haJkumjpingic Vlrorem. quod prxdKum . velperLeonem incumbentem) velpcreundcmhumanareu Virginis facie conlpicuum.velper Leone accipitris facie iniignitumialii•eft isrofitie quc quaii volatum afT'e(5lanrem.vti &: herba qu? indc vuluuiaria diciciiriinacn. tefte Horo . obquamrccus cemplorunu plar pcr QuidLeo valuasj vQians. eft enim hoc aniirai ^^^-««'^.febricitanteminnuerenr. iiniilra gerit. efficiebatur. IDE^ - nieregiypiii. Leones&rpingerenturj &exiculperencur. per Leonem teloconfoiTum. vdhominem vircute pra:- ditum per Leonis exuuiuni) quod ideo a. per illum robur& magnanimitatem. quieconiLietudoad noftra vique cempora peoetrauic. per Leonem Simiain de- voranteni) cefteHoro. Secundo inun- dacibnis Nili.hanc veroprudentiam exponebant. ariditate &iiccitatepernicjofa liberar. iiccitatequadamfebrililaborantem. i. acquehajcpotiliimaratipeii:. depafcenrem dcHneati homincm vcrofatidoorishalitu. dohumore terram imgans5eamafebrijhoceil.niilalijslocisea reieruaflem ^vcicaqueadpropoiimm reuertamur.quemadmodum in Bembinatabula videre Quid veropsrhuiuimodi rymbolaanagpgice iignificarinr. per.per Leonioculorum igncis exprimebanf. Qa^ omniafufius hoclocointerprecarer. . Dcnique quia Leone ^gyptij apertisoculis dormirc) vel nodes infomnes ducere creder bantjhincicerum vigilantia£& cuilodixhieroglyphicum. hieroglyphico i /. PraetereafiguraLconis vario niodo pida mulciplices hoininisaiFe(5i:ionesfunclionefquedemonllrabac. X-eo- . osLeonishians. k^' •»^(. nouit enim Leo pcrcuiTorem fui num caput. Leonem pingebant. ^\' . pupillis iracundum.•> ^d mcres quoque transferri poiTmt) fruftacar- quod&nosintertiohuiusOperislibropriEiljtimus. iiue Virginisiignum inrrante.26 aniacamjquam LiBEPv iV. Ph.&pcr fceprrum Lotophorumjintiicantur. &quafi iaruratusfcccun. TertiojCjuiddeniqueperLeonem valuis. perturbationum animidomitoridicatumcii} itcrum virum vnicum iortitudinisipecimenprabencenajmagnanimitatjsnorma &prudentiaEexem- Lecncm & Vulpem.ofti)fquccemplorumpraspoiitum jntclligerenC) Horus lib. Poetis Herculi monilrorunijid eft. bSmmo. Sol itaque fiue Leo Simiam deuorans. ccile Horo. Lconem incrantc.pqr Leonem catuios fuos cauda flagcllantem iramper .

lumenque mimiirat tpfe DEVS. .vthocpa(ilo ab eiusrabieeiTentimmunes^de qua metamorphoii j vcpote a propofito noftro non adeo abhorrenrejinferiusdicimus.. ri varij variaconijciunt.I R G L Leonemj &catuIos cmitterenc.z.oculiaue dormientts fit^Mheant'. Aliam etymi rationem iedatur Porphyrius ) cuius verba apud Eufcbiu . eo Lesnam vero mulierem quod Lexnam bis parere non quodoiTa Leonuminterfe coUifa. hifce verbis: Et reuera Herculer/i Solem effey-x/el ex nomine claret Hirades enimqmd altud efl nifi «§iW) id efi..uon_. QuamuispIeraqueapudHorum i:ogIyphica.Leonis5Tau• aut Draconis partem priorem in capirej infignia principatus ferre con- fueuerint^nos dicimus eos Leonis aut Tauri caput in capite.zo. quodTyphone occupante ^gyptumjvcfea iuro- re&eiusrabieDijtutarenturj fub diueriarum ferarum formis transformSrinc. auod Leominos ferociilimo fontes ijuando Solper leonem tranfit illo Nema^o Leone ab Hercule iuuene adhuc fedecim auc annorum decim valoris iui memoriam luppiter imaginem huius Leonis inter duodecim figna quintu in Calo coniticuerit/orricudinis Hcrculeajteftimonium HerculemaucemSolcmeiTc. DEVS . C9ter]fque cabulisco- Ipicuarum) veftigiumrepcriatur.quamallegoric*fymboIa & emblemaca resformandos inucntai non tam iincad hie- mo- cum nuHam harum imaginum vltimo recenficaru incer hieroglyphica in Obeliicisj fphyngibusjcanopis.-e wgruunt qux explicatio ita arriiiiTc videtur Poncano „:^*. 287 Horumfuse deducuntur. nifSolts tlluminatio . quam hieroglyphica recenfenda_j exiftimcm Quid pra:terea per fimulacru Oiiridisjquodleonis facie ien carti referatj innuere voluehnc jEgyptij^ Ipedari. . €** waivp.iat. deilellis. lib. Qus^ omnia apud 5 .cum ad cukum Deorum huiuitnodi. Aliqui aDiodorolib-i.Herculis infigni > tum maxime nominis ip.cap. Per fIagellaios.(juod cuius -.quarcpferaqueHori.i. I. Varia la {ymho OfMdii. aeris . aaua repletos intieniuntlSldo extinaante\ Finxeruntantiqui fabularum inLientores. Alijaiuncjideo tum ad atcraolionem eorum procurandam poicaiicij faolum. . de quoMacrobiuscap.perfuaiiarbitrantur jideoOfiridem toc ac tam diuerfis formis quod Ofiris. td efi.lib. par. (g/' hiatus fuos rioua . . Ahris HerculeoliCtHs cognomme»(juando Difijat aerias nuhes. I C ^.z. iiusetymon.eo Ciir i. Os . .vteamaptam veriibusmatcriam aiTunnpferic ..iI pauca excipias. LeonemnjsroSolt efedtcatitf^juoddecurui <z>ngutbus (juadripedtyus fola femel pariaty auod momento temports dor?7. recejjit tcmbr.eo cnixam .fua gloria € . gloria f au£porro alia aerts glortA eB caligo..ifd j^^ fiJcra rdjiui. iicuci omnesiequentes Reges>^gyptij. Plutarchus) intcraliosgenuinam huius Leoninic mecamorphofeos rationem aflerens: ilcdicit. monrtranttum claua_» cum fuperaddita Leonis pelle. ignem fiue femel tantum parm credebanc. potiusincerapophtegmata allegorica.

hifceverbis oftendit citacus aLeoninampeilemaccommodant pudEurcbium Porphyrius CUuam aic ei. \vu quorum . & cenebrolam .nili nodis dicique viciilkudines. motns indicent. " . roel ad occajum .) quo mundus hic feniibjJis quadamcenus fouetur &: fuftencatur Saceritaque Soli Leo erat . .:<^ue nigrantem Sex his ad occafum exanthUns certamtna ad Ortum 1. ^^^^ vero &:pellis leonina quidiignificent.e^ njere aprhr.u injeqiiahtate. de quibusiam fupra iDentio ^*(*°" ''uidnoS'' faiita eft. Solis fvispri>r. ciauaHeicu . niii forcitudinem Solis maiculam omnia fibi fubj/cicncemi&roburigneunL. - ^. U^endoperuenerwt . cap. ioquit inZodtac9 confecra" . . Oiiridem Hercule iibi Socio ad- fcitOjtocum mundumperagraiTe. quia vti Macrobius in iomnio Scipionis.rium tenet. Narracquoque Diodoms.(juomayn . ait: Cumanimx aCancroad LtGTii::. ex altera nigro virore infu- icataiunti iicSol exortu &occaiualternis iDotibus terramreiinquiclucida. qua ilcuti populi folia ex altera parte albicantia .ap(irte dtei « dftate:'}'i .i i nacuram Leo i accommodat: Animal. njt li^rotiu. Manihtts parentaiur referc In omnibus igitur Solem Leo. altera??-} -viro . labores. qutedam humana mox occidit ideo cumSol Aquif.eme-/n . <^5 fuivs in Leone potifimum oftmdh nis Macrobius item adSoIem . Quibus iane verbis nihil aliud infinuatur j nifi duodecim iJli Her-t culci quos ei poetica affinxic garruliras. » Leomjq'^ ibi p^num dera : demtcilium Leonu appellant deducere : ^uia tdantn:al 'i/tdetHr ex natura Solisptb' fiamiam que tn primumque impetti calorepr^iiat ani»iaiia.' . mox danguefcens dtduatur inferior octtlo qudi annipars nridetur per. hiice verbis Saturn. Corona vero populea_. nit: / idw^que cculis patentihm atque tgneis cerMtur se- \ Solpatenutgneoque terram cohspfBu perpetuo aojtie tndft^al•Ut cer^ fane verba ita elarafunt.28 LIBEPn IV. liUc condiiionisfutur^e leo facer So ^^„^|^^ exordiumt ^ quia in Lcone pittt rttdimenta najctndi naturte tjrocwia. vtexplicatione fuiiorinon indjgtant &: fagicia ? Accedunt ad confirmacionem didorum arcus cjuonihil fi- gnificaturaliud) nifi visradiorum Solarium. ac degenerat pofierionbHi memhris. IDE^ ^ui '-valdefers auroram nocier. duodecim iignomnL» Zodiaci peragraciane. Medicusdicicurcoronapopulearedimitusieoquod lelle Porphy- rioroalaabinferioribushirceSolprocuIexpellit. quofane nihilaliudijgniricari vulr. Labores. Aquariiwziero Leoni cppofitm eB . . uerunt ea €. aua maxtri..a parte anni ad meridiem excrefcit . in mundo. e annuo curfu Scl i-vuUdQ t^truec calore . qui dtci .'TJt pr^efiat Sol ' Validufctuc Leo pnare corporu parte . caiore lucemj iubis radios 5 fulgore oculorumj iulgorem Solisj ajiluiHjiEfiu inrenioi jnibmni vigilantia. pArtc. alteram.indefeffit j ( fum Solislaboremi &:ciim Leoieftuantifliniumanjmal e iilice vc exollibus etiam eius velud ignem elici poiTe aiTeuerec Plinius iupra citatus) no incongrue ob hanc cum Sclc analogiam in iummo honore habcbatur. quacoronabaturjnihil monilrat aliud. <x/el ad h. vc dc Porphyrius apud Eufebium memorat ( ./!. .

rehgionem apud ipfos habet. a. Hinc in Obelifcis Mahuceo. ^cruwfane ad exeycendffm fpapla hAhentfiiicoT>ficratai(^jedes ad cumwumndum amplas tfa0/ curriculaUxa. vel quod iic rapiduanimal.Monti-c^Iio poiimm videsfimulacmm MophtaLeoniforme) charaCterc Tautico inilru<!rtum> cuiusicnrus ideali$eft. . de capra (^ariete corntitos Q^a UnUs hircos. n»n modo tnbuitur .& vim corrobora£iuam.» • honorem & vrbes .Mediceo. /» Aegyfto nomen traxit . (^ efi autem Vulcama mhil aliud . inquit .XII I cum tntereaexedunt(0' -i ^ iw • conpctunt . cjt*. Notaleilof huiusfigurx caput non . quaa dislraHas reltgiunts cultus Sed audiamus ^lianurrL. ignea qu<idutm Solis fuUerranei ^ ^'fulgure eluiejcens^ quodfnt naturd '-uehe- menterignit^f atque adior exteriorem ignemyohinterioris njehfmentiam ^gcrrime in^ tuentur.h2reiim fuam . monoitjoliim eorum multi diuinitate rc/erum etiamfedes eis dedicau . . nift lefir^ . Atqueex hisoainibuspatetjquoi ilcuti Aegypti) Ofiridis iimulacrum forma accipitri5jadlucidamSolis vircucemomnium penetraciuam indicadam.illud idem fub Lconis forma reprsfencabanc. Seu Solisigneapoteflas {^jonitudo 9 <^"<* AdundutK. . defumpiiiTe videcurPorphyrius.(^plantis 'vel tergis alttes Deos recepcmt. de abftin. C ^. (^ Can a/ultus Deos dicitis Arnobius lib. aferta juauioretn ^'iutndi rationem eisj^' exercitationum loca iucundm hahitandi domicilium effxiunt ad tuendam ^valeiudinemj tnmpropviju^epa' tum tis etiamJHnt ij Eos ideo Vulcano Aeppt coniecrant. mero illtta mmto 0" fiomi" «ejyugtfero appellari Sed &: Terralion . Jed cttam ex tjs njim ac naturam exponere ncn alienum erit . Leonunt.• > . tum eis huhuU carnes attotidis pr^ebentur . Leones torutf/iwafacie . ets compo• nunfur. ica ob fummam eiufdem in opcrando for£itudinem. de hoc & fimiiiidoiofcripiiirc videtur Minutius Fdix in Odauiojdum inquic De [aproettd homtne mixtos Deos. ^ SacriuadimmOriridis accipitris. Te- ^^^ . tum ettami^ux ad occafum [peEiant . .ta ex canino (^ leemno capice commixtos .^ crurtbus prper}tcs. concra gcnt. Hincorigincmlib. & Prarterca Sol quod hic Dcus cateros «w*/. (jaorii' ftmflra tum qu£ ad Solis cxortumpertimKt.R euofuffi Lemihiii n^rhs G L & templa dicabanc . atque ah ojsibm denudatDiSi tantur Aevyptia . Jpie : /fjtcr 7?eos rvidcmui. ajpeCIm hahent.4. lcd Leoiiis • intelligi de- bete.qu£ ex . qiiifequicur. C^los " dementdl atque ideo omnia.'irtute ftta corrohorat conferuatque Leonis vulcu figurabatur j inquic Lutatius Placidus > vcl vi nominis &poccnciacxcclJat j vcinter rcliquas teias Leo.aiCuIiiscuI ''vocetcafitiofjis argttmentum huiufmodi ^uamfajcineftt. ait.• ////» ait) dehehant adorare iijurme 'Numen. e regione contrarios [[6 " efly neexafpicientthits ^ : lusieonis. ••• I ab Ae^yptijs tncan- R.

fhi(jue in coUocandum j 7\rgem entm r/iaxime mendtcareiudtco .. Pucabantenim antiqui.iel^aiur plura defideres. Leo rr.ios"v!" ro geunieni notarit. fimiiimacenaiegiturapudP. '.poifidere. principatum & dominiunu portcndere ailtrunt . tthijs ante tpfam car» mina0/ h]wnos decantantes: ha^enus Philoftratus Magi quoquc omncs iv^ctempiichoiin credunc. Q/ adetui ^errja procumqnod fx/tdentes . <juife ducebat. ejuar. niercedts canfr id ficere arhitra-jafimr. qua?in fomno vtla parereLeonemjpaulopoftpepcric AlcxandruiTi . iesnam iouenir. in reoiam helluam conuerfum.qmh'.Gy- faIdum.iiloilcacumin vica Apollonij ThihflrAiui : /1i?. 7\efpicicns ixutemipfum A^oUonius.inciuit. hymnirtas vel eos. inquit. mulieres ijrdciDiacrisJnitiacasJearnas. Sed . Ldandtebatur. niahjutfactu-n ex lora 'z/clud cane>n.^ia><'T5»£ei)aAa5 vansinrcriptionesihuiuimodiLeonis cerrifici capuc in fepul chro iuo Simandius in iignum fortitudinis fua. cim hoTfnt iuamftabilicndiiadiimulacrorum vjdcliceccompoiitionemquodlibecani. ta/jcjuam egenum bellua PoQ hdccongregati Sacerdotes Afna/iJi facnficauerunt. Apollonius quoquecum no 8"au. Oniro• mantaeenim Leoncm in fomnoapparentem. qui iacris initiatiiunt) Lconcs appellanc. ad /}Vp-HioKturn '-uemens.^ homines fuppltccure 'videhatur^ ad- iiahant. h(ns. . pingi voluic j apud Hefychium Leones fontibus Alphci fluminis dcdicancur^ Sycione tefte ? iiu tetnplo-<£icuJnpj)ij:edaturibnino ibpitusLeo: led de hiice & ilmilibusjfi ruiilt. Is Lea .inquit. fed c^teris ommhus . temt>la etiarj ir/n-ediens nthil tamen de^ziiclimis facris tamrhat. cum homiiie clim allumptumiuiilc 5 veluti cum humano corpori faciesauis cmuipiam leoniic|ue lungeretur.rinacioneiT) fuam ad Indorum Re^errL» pefiebantur vnde vnGanno& octomeniibusduraturam. (juttuwjortc m tewpiojcdrbat.iniRetit. Diodorum . Ltonenu aliquidlupra id) quodbrutiimcil. iliis varixanimalium figurx circumponuntur.Iinohsc nontantumapud^gyptiosjied ecapudorr..uts . torauiLus fviittfcjue redimttam in intertorem Ae^ prwn mifere . Iboih^^^' communem nobis cumreliquisanimalibus n. perec. (tim dentihus infrendens rareproculdibio TJtdereiur. & Lucianus hucreipexiiTe vide- "^'^"'"^ ^^^^ reccnlens. humiltks etiam. cnius vterocsro)odo catuli reconiccir.ts <-verhis audttis Leo Uchr) mahdem rufiittm edtdit. aptijsime lachrvynas fnndehat: de-Kulcens io^itur illu>n pollor. Ofbis cerrificum dominacorem recelliiler^ . L(onctnce:ifco Ltontopolim :7:itt€}idu^r efc. tjui ei ebuia ri.alioiquo. patrcsaquilas&accipitreS) & qui Lconinis facris initian lunr atq. Herodocum j Coclium .e rog(ity'Z't 'X-Ondoceciryjfhominis animam jehaucre autera ts yima^! auodaoi Ae^ypti jniraoiliter fremsfis 'J\ex circa Satticayn pri£fe[luram. auocunaue '-uol^haCj ducchat De"Leu?e!!i nvrum exe- ^^° autem non modo ti.zpq Aacompof." cum ploA• templo Ego.Pierium. ^«i- dam Leone/. croiuniquod nial LIBER IV. COnfule Suidam. Ty^anet:i!qu'id Hinc Magimukum vtebanmr Leone in fuis diuinationibus. hsc Leonis excellentja 6: dignicau -.• Vnde nimirumeft.nespallim nariones & populosmyilicisijgnificationibus infejm. iicfirj/'"'* qoidFcrLeo gniticireut. hic. miniftranres veroCoruos. quod de procul Babylone : ' >. confirmanc Oly mpia: coniugis Philippi Macedonum Regis.-ituram iniinuantes. tefte Forphvrio.

ypcios.PhceJU<. Cerce Arabes. Cha*? Noe.< . ^^ Koti.Gamarius.?^' .FABRICA HIEROGLYPHICOav:^. opui<\ * roaftrisOracula.nem^edecQn» mtdtcamentis de . Exhis plcraqueannquosrcripfiile te/iisclHamblichus.4^'Ah»Zm.Aj> quac confule: ria icelefia/lica.m S.cs. Hunc. adhuc fragmenca.Collat.de mortbus. qusluo temporerum hic. Chaldiei vero. &circa Ailronomisracidncsjprsdiiilionei<]ueoccupabanturi |'i||f"^"' quorum& t Philo in libro de Abraham me- minic in hunc modum : Chald. iuniiiup. cun].m d<liclispartibusabv£gypnjsinftrudusaliquaEniinrenoiideriuairctjH»a^ iliereconditarum rerum icienti* prurkus apud pofteros.qHibus trigtnta (excofjtinent omnetn Jiegypmrum ij (juiante-dtElifitnt iaefttquipalliumg?flAnt^cjutpertwentadmedtiwam. hus ittbuebanti^a qtttbus credehant dijpenfari <^u^ confiat mirii ."' Quinqiie sa. cum in Ocdipoadducencur. Sumtrgo quadraginta dmiihr^i Jl^lerctirij <z>aide Kecejiarij Thilofiphi-Am . hoccil) Chefdaiinji Hartamim.o. De quopulchreIoannes.de lierihus . Quorum fragmenca filiflein Biblipphecis i£gypti adhuc iuperilues. ' .mus/Magica j . Sacrorum Prajfidcs oculis.i. iecucus cft Hermes Trirmegiihis. qui ordines & in Iibro .vcpulchreoilenditlochaides in librorecondicarum rerum referto. 7. firuBione corPorii.&Perfasfraduxiireiercu.inus itacjuc-filius vifum eft aprimoScriptoreinitiumfacluri. Quinamigitm cx poftens de ij&reripfcrinc . quem Zoarinfcribit} vbi ab >£gyptijs inftruvflus. ex . Hiccc^ lorum motusdiligentiiriraeipcdarunc.quos Pli^ a^i{a\n\ niusait initium habuiiTeaBcloIoue Nini AlTyriorum Regis Pacre.fcie. logiam cactcrafque artes in quatuordecim Columnij!.nacuralium.j.r. lioc loco demonftrarc . ^j^j QAF.j_ .referc.'. - . primuspoftdiluuium iiwcafter. de quibus legc lum loannis Oplop<Ei Pariljjsimprellumanno i6»i. iii_<:uiu$ verbaialIegai(i/"«"-^^c. vd ia contra praeccdentibu5probatum fuir. -^ ^ Origenes ait lib. Mifraim > aliorumque.- ex nu^ pius . feptem tyaefnque aentis iacerinjs co- aquam^ ignomqucJnrculpfiire.auitaedodrinsconformem edidicj Awhor litcrarum > qui &ipieob ilngalafemTerum. Aftro.ri . 6. Per ("hefdaw} dc/ignac Gcnethliacos.qui falfam jdp<iiinaqi Chami.c. Scromacumfol.Extac & huius 7. . monumenci adu£g. i. Gui conisniutPetruiCoiTiQilor inbiiiot-"'"' qui eum exClemeiic^v&i Joicpho arcem Magicam. indicantur. non akerius cenfcnda lunc.. &Chald. concra wu^ temporc de plerofque excerpta ex Hermete inonumencis inieruiiTe . zohar. °'* [ji^'^^""^ Danielis cap. iecundus Zoroaftef i. uliorum cmendans . & hsc iui juris fecerunc. edtfcunt . & cjuomodo ad noitra viquc tempora propa^ gata fueritjex omnium reculorum Auchorum ruperftitibus tragmentis . f^^^^'^^^l"l['*' reltcjuos Oitteffi strom»t.Eos fuis . . Altempiianaj varia oracJ. imo fragmenta illa Oraculorum>in qus copioios commentarios Phlethon & Piellus fcripfere. m deicurfii Opcris videbitur.Mecalchephim)Cazarim.n(QUo. &Sapientiain BibJiocheca Vaticana. quincjue Sapientum ordines conftjcuic. Scd dcIibrisHermctis audi^ IXlusClcKnenEemiib. quam dioli Mercurij Trii^ meffifti^ Zoroaftris fecundi^vti alibi probauimus . (cientia fldUmm penttt omnia mundi potentias i ..pri.ntiam a Chat dajis Zoroafter di<5lus) yc ibpra pmbauimus.Chaldaos.

pc::u:.cfti hoc eftj incantatofes . vere Magis inucnad intore. ErancauremSabxi cx iemineCufij.• cyifaphm. Veheficosvo- & =.ph\m. • tioniique i^mineriumv bapie^ui' o.Stelfjjj^ oui cum vifibilcs huiufmodimundi las. -.fiue eos qui inteitinis ho/liari infpedis diuinanr. 29. & ex his dcriuaiic. Lunam. & ludsam profefti • 4. illi tamen ad-viiibilia refpicien tes .luftino. Necrom^ncicae arcis praxin ac concinerisj Cham) elementa. & de quorum ceremonijstule in lequentibus. cmw^ en^uL» Taiicinationis lcriptura poft miilca ieeula ^dmoniti bAagiex Criente^ -^y^jj^ Jib in 3. liber hinc quc . liue vtSeptuaginta cos - & saiientes'"'* vertuncGazareno5.>: - :. quia vetuftoXatin» cditioflis mtcrpreEe . -y ---A cantatjonum dcliramenca deduda fuit. quibus &DanielemimbutunilegimusDan.. contraGeliumreperro. & vidimis . PUnetarum . qui Zoroaflris fuper- . propagatus.Hieronymus Harurpiccs. abHermete Zoroaitro-/£gyptio. qu« a tcmponbusCham vfque ad Nabuchodonuioristempora durauic. .cuius&Ciccu8 Afculanusin librodcSpha?ia mcmnir. bumanarum rerum caufis philofophaci iunt. Compofuic iraque Hcrmes varioe Ii^roS)Cx quibus Chaldaji primum. -. Sed nos vciiusaZoroaitro. qui a Septuagjnia i:«o. & ini Morenebuchim Ijb.C. quam Magiam vocabanr. Hieronymo Harioli nuncupantur. omnia fenfibiJibus NumJnibus plena exiftimanKs. 3. quorum Authortto Hermete fynchronoj inftru<ilum Baalam eiTe quidam putant. quJE deinde ab alio quodam huius nominis Mago corrupta. at<fue itaiSo^ lis .. ordinij sapirmes H«iBmim. ^"'"* EV ^e extSIf»»abaHt.^tntHlf^thUta.p»K Aiaphim. (^platjetarumcjue rtrum circuitilfUSf (^ anni in tjuatuor temporn aiflinBt ^utcthus confenfuejue coslefiiHm terreHriMmejue tnundum ipfiitn D msT^t tus abant).5D cat Hieronymus. tibus. Quem & Baalam didum alibi oftendimus. originem duxerunc. deindc Sabarifuai luperftitionis fundamenta jccerunt.. Mecafcha- ^ rontinguntcoipora moituorum.E^ fupeirfti. DE mtris eorUMtjue proporttonihus Venerahantur 50 ifli» res rvifiViUs non perapienp teswmfthilta.c . . Sed vcadinftitutumreuerramur. Dc quibus fufiiistradlantemconfuleRambam in magno Opere Thalmudico. f) . &'a D. inuiiibilciDEI vnius virtute« fymbolice indigitaret. vc dixi crat cx AcgyAt« ptiacae Sapienciac quinta pane.or(inis Au^uftinorcftibus. qm languinc vcuntur. quiaSeptuaginta In:dicuntuce«$rx^/. putacque eos elle.fcrt4tantesillorHmtan[»mordinem.CAP. Gezafim Atque hie eranc ChaldaicaB Sapicntis partes. Philofophr . Atdue hic cft primus romus i Zoroaftre ^gyptio Hermctc dcriua• lubflantiasj Solcm. IiberabimpijsMagisruppofiritioquodampartu iub nomine Cham editus.iv. Porro Hanutn m. Lttn. profana opinionecreaturam fitniUm facientes Crea^ f^*^. iuntChriftam adoraturi. quorum placitaahbi fuiius examinabuntur.7 ramufque.su.-^ hocipfum fcripiiiTeGrigetiem lib. tandem primo mundo^poftei-iiijucpraebu^rif locias idolol«fi. a Sc• ptuaginta Iniet^etibosMagiappeilantur^ de omniumtaiB^diiiinarum . 108 LIBER II. Dccmonum execracionibus dedid. JXUc(kkh''.. hocprofluxiiTeprobamus•. Ua^jirtw .

aliique libri.:*. reliijuos efuw(^ue Planera^ ( Deos. Uminaria TDeos efje maiores. .pd Solem Ita dkunt (juo^ue " .in manifeftam deducerencidoIolatriam. pthmmv^* SalamaslibrointitularojHortus mirabilium mundij Gelaldinus in crada. Hos autem libros longe me pi'^*.^"^^"^^. ante Moyiisccmpora aSabsisconlcriptos cxprefledicit Rambam > erac c- nimijsfeculiscantahorum librorum celcbritas<?cfamajvr pene vniuerfum inundu)Vtdum quiiqjprofLio arbicrio interpretari conatus eftlibros hos myilcrijs plenos.'cnn 2?» Pairetn no/IrisM educatum ejk Sahdorum .iv. cf- ccrrc hiefoglyphica dodrina. Abencrphi i£gyptioruni. "3 Patuerutit nuUum (jui TDEVAd pr^ter nunc funt : Jed cum wdicaueroin hoc ca- piie lihrcs ipforum. fumpfimnt.ran>iunTi "*''''"''• ^crflinonibusimbuti.deOraculorum inftitucionejiiucdefabricainiaginum Ioquencium. Arabia:fciicispartes.:n *3 V^x ^^'^'^'^ a^^ai^rt n^rc^ !: DKffcm cV^nj ") \')C}hn t^rn oniNcn rmayrt nnipy iton 'Norum eil Ahrahamum tjui ": h^cm nVivn p^jy nr * m ^ tiht J'''nr ^naort "^> ^J^ ^c\t nnrt cn£D3 nc:. jno niDyjuKini *i£D3 jd cj n-nmo:: . dc cultura -<€f^yptiorum. cjui fz/ocatur Ahadat haguhti. Tradabanthide Aftrologu.iT "£!:» 12 mnwpji vhi<r\'^D^2 i^unr^ caa^u^m ijD'n ^''"^ '^ ipncy"' £:" ncni D^jninn p"i£ 'ivn3-'vmJiv^^"><VQ rPceVcjrt hxhx'\ n"'"'C7y n^^uiim n*jo!ry m-nni ^^' "". qiiibusdo»^rinam Hermetis eruditiurem jadabanc) cir. maximejuxragenuinas raiiones cxpo.iicens veteruriL•. vtiin icquennbuspatebir.dcSteiiarum occulcis influxi- bus. Hilibrcs. tamecft in- rumcrisiupcrftidonibuscorrupfa.abHermefererum in ^gypco pociente. z9.More ncbuchim c.verba ilincRambani: '^"1 1£D nn n"^'CD'm jax npnyn n^u^un m2vn"i£D ni3 Vn.tecumapuj ' tu de hiJioria vercrum itgvptiorutiii Abenepnij &: Abenvacnaiia de_i qmbus Aben culcuravtgyptioru. Wacrciiciexpulii.animaIium)qu20innia viua Dcorum habitacula ie crcdcbanr. vita..ficait: Rambamin ptohh ipnvJ " ^2v:i nny o^Ksrcii ^£ "^? jvh^^^n NL^. " exinde iJidehis eos magnum T)tum .dcScatuarumconfe6tione. Vcrum nc quicquam proprio ingenio jiitur. id clt. &: Jibrq de anciquitare. ex quibus haud exiguum adliicroglypbicamin/luutionem fubiidiumallatuna eft. confinxiiTe vidcarjhuiusreitcftem adduco celebernmum apud Hebrxos Auchorcm Rambam.&conlecracione.cumiercbant.de viribusherbaruj fruduum. sihTiab H""^«=a^=• r. ronr. In quibusii vllis.FABRICA HIEKOGLYPHICORVM. tn maniboinoflris fentetitiai ejj~e transUn inlinguam Arahicam. moriDus. Horum ^orundcm librorum mentionem faciunc Arabum Scripcores. luuemes Inue» quoqf4e tllos clare dicere 3 Solem regere*mundum [upertorem nies etiam hotc ownia manifefiis '-uerhis in lihro. eorum adduxero .tancjuamj qui ChaJd^am relpKiunt. quospenes habeo. dtcere Stdloi efe Dees. tenue. lop cap. de quibus poflca.quideSab2isparce 5. (^ AnnaUs ipforttm antiejuos. fcnunuin>arborum.

fiuc Meicuiij libros fummii curainquifitos rranfcnptos adpoilerosdetulic. tione faUcttirna!^tnum lo<jHetittuw.CAP. (-Trotanif temportl/us. ejttt^ff/admodnm I>6MS Tacum vero Tauti filium My/iam & Sacerdorem veluti inyileria quasdam primum mundojfub analogijs naturam mundumquc . vr vel hinc Moyicis occaiioncm libros lcgalcs ordinandi funipferit. £^ ^. Vcrutn vcomnia iuis fub/Ifta t tcilimoni js. . de ^ ^^ (^. "^^^ /^('. reitac dc. 0j wdmant . Quis vero fuericSanchuniathonomnium poil: Moyien .tro h^c Sanchuniathonvtrn^etUjRijftmus. Phcenicum htBoriaw maxima ddigcntM n^eniAie :^*[>^^ tefiantur . uXn^eia ^ijui^cu . Vides igitur quam pulchrQ filoeaomniaex antiquitarum tho*n \uT? oitinium maximisdeducancur.^\.Fr3gmenwhorum librorurocx Arabum &:Chaldaoruin mo»• numemis depiOaipcann. monilrandura. Hdc omnia halionis(^'^erti. libriique facris dialHUS tzsfta moaium. ^. vc videlicet ejiuimodi t\x^ comrarios genciqm ritus &: ceremon ias euerterec. ad quas wttlge homines fropenaunf. cictcrocjuin ii) huiulmodi pronillimum ab hac pcltiieiLa lue jjberarct* . teftatUr his ytuoi i(^ Idempauloancecicacus Philo apud uuiebiunu ct!uyoi ^iy^CTZnv Verbis: TaiTaWr^ O0a/S(aiic{w^i^t iJne^TBi 7Zt)y - ^) (^ omtiium prtmus «rej^wTait.Yidepaulo poftadduccnda. iiue ipiiusMercuri)trankriptQS| libtiTiiui ti Eufebiiis cx Philonc..^ <'vt ^AitV- s^^' ««^" «£#9' Vfiui m7nit\M*yoi ZJi <^\^^^ «z&^ji Af|<r. ceprrat. Gubti. 'f\larrat 'Z.mujn tranfiripta pofieris tradtderunt piij Cabij. dlctr . quid conti. ngj i . legibufque lum DEI eledum. ' cniincircoaun id cft. Sanchoniaihon cx Beiruthj/iue Beryco Phanixjmultis an- teToianumbeIIum temporibus^Hiftoriam Phocnicum Quid. dtcttur. ita / ' de dyjgrtcultura ^e^ypiio• oh^\)nM:i h^ Vv ufi Tcxtushabcc '':3 benvalchia. f aulc autem hoilo libros Mcrcurij> a SabazjspraecepcoTauci. hic ex Sanchoniathone ceilatur hilce vcrbis : ^. fater Aldeptui.'i.^. Hic Tauci. ^. corruptCjdcbcc * tianjluitt Ah€nt4ai.&de diuifamj^gyptijsparallelamfcripiitj ^"' in nouem librcs pfcti Eufebiusde fbenetcftil inquatraAatde ludxorum gefiis ^gyptiorum &: Phucnicum ? antiquiiTimarum mundi gentium.^ 6(( ^* *»-.' j(CfiTav ^ '. antitjutor. Euicbiumdidlaexquiiininmis verbisadftrijenccm au*^^ difciplinis dc inftitutis.Scripcorum veruiliiiimus.?^' 0fct Septem -.is TAt!onu. prtmi Oh-..iVi jio .•1. & popu^ bus. •). dedejcenju fpirttuum f(tmiUartum.^^' 7»>•^. J^ ff)i{ ' ^. p"tiorinf/'rt iranftuiit A- Ctlebenmuittaer dtos y^. H. (yel vc ahua tcxtus habcc^Ca• tuis h^nycuus Sahij ) ^O^iauHS eoru^i Tautus pr.» :Vyaiy : . liher eji DE ERECfC^m ' . cui fuppar creditur fuiirc.h(iA.. itur plentu cnim Arabicus habet ) ^ueM . tnfanuirumi ""^* fahricar altarum rirum.cc : ero . rclpicientibus publicafle. i^iJhnt i^ liii ftT^aJk c* TjapTU *? t^i C/nug [( . ..ei di natorum Phanicttm hiero'/:antheSinatura (juadam tradidit prxRiihiii rthui dtuina mifcens 'vduti myfleria (^ cifeculo ' mun• tnyfie- l riorum Prophetts. t^cii 6//3« viji»..Damonihtiiy haiitdntilmindclertuyfvti (untS<*iytt(d/C.

.aiie- denotabant Anubidis) per iUud quidem Amun. £c modioinfi:rmilam. per palmrE vero cata.. Capuc vcro •'-^'^^'^ impofito verendum «las . iacjconipirare videantur Quibus vero cerimonijfq^ea placare.\oicixia^gv. appoficeexprimebanc.. ^r°^^ Cafalium nobisijictlandumproponitjVciiequicur. proponitur. Ouibus5his verbis confonac Ho- . Sacerdorem Hierogrammatea) iiucracrumScnbam.HIEROGLYPHIC^.ad temBjVti&f^cunditasmencis^pergenitale viridece(flum)indicaca.iiue j ^*!|j[''™* Agathodcemona.eiuri:]uc iagacitatcmj )er iphcEiamjad ccEJcftesdifciplinasfpcd:anriu rerum inuentionem . in communebonum . quorum lymbolorumi]gnificacio.acquirutur .eo quod pleraeque in prascedentibus indicats dem ? & no ne tocies eaf- Authoricates allegando iaftidium potius.ePlucarcho..nihil niiigenium. Crocodilo tutelaniyEgypcijGenio Nili coiiiiniiram. ^'if ^r^t ^^ /Sl( ^2^ r^\\ j.conrra Typhonios infultusindicandam. quam volupcatem Lediori pareremus. figuram . co quod communi amorc_j vcluti fratres.eorum fidei &tucel2econimirlacriiicijs. primoj Anubin rerumquc ' vcncionis prajfidem. NuminaAdelphij ideftjfracres. G caniflro capiti vti & per caput 0ay-O^^iv K. per ilellas binas F.cum fupra explicaris puL chreconionac per iiftrum enim jCeil. aptum ? ^95 ExVicitio Etpercapuc quidem Ajnihilaliudnifi Anubin.dc cy athofradihus pleno exhibebanc. ortu & occafum ciou^ > cuius ortus incrementum Nili. ignei-humidi dem. propiciaiibireddereyCgyptijftuderenCjalibifufe dicetur Auchoricaces . fed haec femhiEctria Vocantur auomniain figurahacadiundlacontcmplare. Canis icaqiie hieroglyphicum j in noftro hoc v. appono. pafsim ad publica voca ftabilienda in numifmacis Anubidem Cynocephalon incidebanc.. suf^p^^yii" bonorum fclicjtate .& vericas rerum per nuditainiiiiic. Ab ^gyptijs Romani inftrudi. fiilro 6c caduceo infignein)& ex altera parte Ifidemcum fi(\ropaiker.^ n|j| Obelifco varic fpedandum vel per l^lllp =i^P^ ^S/j iP// minem X'(. caduceum nienduin. & Vatem j fiue Reeem fienificabant. vel per ho* abioluram canisfedencis rationis.-.-».^. vtiinprascedentibusexplicatumeft i psr alcerum bonorum omniu terreilrium prsfidem Serapideni) quibus tanquam GenijsyEgypcijs principalibus omnia bonaprocurarentur. deiignabanti &z foIiu>iceriliiace indiquidempcroliuiefoliu L. & felicitarem . perD oi)/-5i7'iei/^§?'»')Celeremmenrismorumjadraciocinandum)&inue- Aoabi!"'"" qua eJoquentia &: perfuafio ad animos hominum irL» quamcumque parcem rrahendoS) comparacur. iecundo. Sacerdocem.occafus verocontrariam forcem promictebar. >i!gypti. cuiuscinnim Typhone avTieiovfugaripurabanCjnocabancv huiufmodi numiirnaGuilielmus Chouxapuddodiflimum virum Dorainum loannem Baptiiian-L.

Lupum mcsnotit. SbidTco. nttllias rePfeSium habere. audicione percepi. 7.295 LIBER IV. more ca- Memphicos '-viuere. nos verius ciiu^. . Solos n/ero fial^DToiii fijis lib. notabaturq. animaljViiexponic Macrobius.teftePlutarcho. vero vci animatam Solis imaginem venerabantur. IDEiE quic.: inundationis be- neficia velutifcECundac3.quem in noftra Aftrologia hieroglyphica. per ca incremeniuNuij quod fiebac fub orcu caniculs.terra. cancm . iymboLm!* cants pr.ere.os Lycopolitana fupeTftitio.iemperOfiridicotniccmfuiire. ideil. maxime omiuttm animaltum Deorum ftmuiacra ocuiis soth./». )' morum cap. Verum cum de Lupo itL.cque or/inilus num alUtrare. ilue .ApoIlinem & lupum pari profequentiunL* culcu. medium. (g^ defixis czulis coMmuniter ifituentur. vnde & LycodoTiuni hcrbam in Aegyptum imporrari vetuerunc. de cuius rio iiue Anubi dicabanc.omniaconiiciencis.svci Porr6perfiguram quoque canisiedencis cum iiftro^aut cruce anfata ngnabancGeniiiNilijquemHoruS) AspotMVa^auciOr/.Diodorusdocet.inc Typhonis. citu"^ -v vocamus.omniaarnpiC)ad yjQUjj^iaajjfecrahic. pingC'• (fuidem Scriha>?!. " jerum ejp. hant. IJatemautemfue TrophetaWyijuod terorum anmalmm confuetudwen: fixis in Dearttm ^lianus cafies in cusacvatesconfiiettereiintentifejue profpiciat oculis. fuiius di<ilum "^^^^^ Hinc primu menfem.acer Cj. rapinas prcpor.aridicaQuid nnrum vcbatur . h rbi. [acmm Scriham. quia hoc Solisinftar. de eo quoque fuiius difcurren- dum non duxi i Ted conlulcius hanc di: Lupo tradacionem fymbolicam in^ proprios tradatusOcdipi refcruauimus. nulli in perucr^(ate CanisVatis incYevand(X parcere. HE• .nouifquererum ieminarijsimpinguaca) Mercua nomine eius Thoth dicebanc.ad liidcm a Typhonis violencia cutandam. vti fuo loco eft. 18. Sacrum aut Uateniyfeu Propheiam fcrtbcre njolentes rLiolutrit.t paresi (^abfo• lutiijime hoc munere fungii eum mulca meditariy ajfidf. ad quam Lcoloremremiitimus.SoIeLeoneingrediente. perfiftrum |nnianuAnj jg^ gjyf^-jQ^quaJaiii vi.vfinequaquam myllerijscaret > ita id alibi opportunius explican- inftitudone dumeft. Lupum quoque >\\ ci.quoteporefcccunditas^gyptiminfice promoveroaueruncacionem denotab. noftroObelirconihilfingulare occurrat.inLupumrecransformaiie Plucarchusmemorac . nullicjue^^rattficari. quiradiorum Hinc Apollini Lycij cognomentumi hinc Aegyptio- rum tyc>rto:. oriridem quoque ab inferis redeuntem. (jaoniam cfuicuna^ut oportct a. Cur quoque Sothis cum Ifide & Anubi confundantur parsim.

Hinctanto ftudio contra Typhonjs violentas niachinationes res fingula:. Pp .. &ijccicato ^gypcijitaque videntes. conionofquediiTenius. Cynoccphalus . canis. &perfedionem .R L C . ^ manibulque in coelum ere(Slis tempiis coiiiundlio. Pi-im6. omnia pernicio/b ardore. Oiiris itaque & liis debiierunt ^'°"'^'"""* quomm amico eoniugio filius HoruS) id eft? quicquid fouetur.Sit?'"""' murjanimaliaad racrarumlicerarumftruoturam aiTumebnnt Lunaj-SolarJsnacurae. primi ordinis Deos poiTe arbitrati funt. Typhona vero. Animalia ve• ro Luns-Solaris naturie func.rhon^s"cy7 confonisconftitucainnuitur.humiditareru^itatemperare.ipccies Simiaram caudaca- '" rum.vtadinftitutum rcuerca. SlSolfolusforetin vniuerib.oculis &frontefaciebushominumhaud abilmilibiis. quos antipachias re• : rumdixeruntveteres. felis. Siitaque Typhonfolus eflet^j vcpoce humano generi contrarius.iaciemhabenscaniiimiIeni. loco vrinar Nam Syzigije fanguincm mittebar. De Cynocefhalo ftuc Cercopitheco. nuncuparunt. quam Cynocephalus. Gspus. hisenimfGECundamSoIiscumLuna commiiiionem ad ^enerationes rerum perficiendas.vcindeomnis fublunaris mundi decor &: graciaj omnis foecunditacis vbercas orieinem inuenerit jSolem quippe ilne Lunajhanc fine illoconiiftere nuIlSradone Hinc illos principales. Niillumfuicvnquam animal) quodmaiorcm hieroglyphicorumnu- merum exprimere poiTec.nihiIaliud iignificarevoluijfTe vififuntj quam naturalium rerum confenfus diiTonos.''°"P''''"" dem>qLiia hoc animalnefcio quidfympathirEcum Lu. eiTe. nahaberedcprehendebanc. Eufcbio. iriftc tcmporc^ OcmelanchoniCLim. pernitiofumjexitiale ac deftruiliua vi imbucum eft.a natura intentam fignificabant.cturper cy nis Solis & L\xnx indicabanr.linequibus. Hinc appoHte Plutarchus referr.a!itur. fiue ielurus . Nu- & & &Solem quidcm Oiirin. aiTcclaruniqueGigantum. & Mercurms inde lyram fibiconfeciiTejquapulchre vis vniuerii excontrarijs & diflTono. vcl '^"hicaT * ^^"'^ vocanr. Lunam radios ^ SolispIus^quoferueniesexceptos. tefte eodem Plucarcho. huius enim bellus iconibus vario modo delineatis..per figuram Cynocephali aancis.c(Eleftia & cerreilria fere omnia denotabant. iiue Cercopithecus.vcmunduscoiiferueturjfieri non poteft. ^^ VI. Tvrhonis "=^''°"""• giganceafuainanicateomniaconficcrec. mina exiftimarunt .€iuJque hiero^^lyfhica fi^njicatioije. qiia: fub Ofiris & Ifis totela conftituuncur armancur per huiufmodiautem velitationesjConfliiSlus^diireniurqueTyphonis. Hocpadto quoque.abhoc initium faciemus noftriE difceptacionis. nancifcitur. Neomeniaoi qui. Mercuriiim Typhoni neruos cxcidiiTe .in's autem Cynocephalus. KIEROGRAMMATISMVS combuftumiricertumcft . in hoc mundafuartL» n« molisambitu continecur) creicic. Diodoro.quic(]uid m Sole vinofum.LunamI/in)teftePlucarcho. Eii vt alii Streqf.

Lunam demonHrantes . a Sacerdoci- cum fcirpeo iiylo & atrameco) mox veluti ad im•' pc- . nec quoejuam intttetur . fiquidem non ficuci ccetera animalia vno dic moriuncur . c« - Ji^j /•»? )($tj at^Unt piep? wi '. quafi Deae raptum deplorarcc j neque enim vcieebatur . eo Lunam qmden?} joleatyhabeCi fvhi . quod & di^us Horus eodem loco .'^ 'Djs »' i.(nt/nsiUonit Oif cfbe^^oi -^^^^) iTraJii «^ ^» '" Cynocepha. ideoque ad Trfquetempora in facrts ternpUs Cynocephizli nutriunturi o/f ex ipfs CQniunBionts (^ Lun^ temptts cognofci pofsit . dteSt quihusexpUtis tunc pror' Haud igiturincongrue habifatum orbem in 71. eadem h<£c ium Solts majculo patitur infuper e genitaXi njaje fanguinem mutit .* fed ipforum parter» quandam fngults diehui emorientem fHiinttrit. »0refcUe. aut terrarum Orbem . nationcs diui- fum pcr oftcndiC :" Cynocephalum indicabanc.ipS LIBER IV. SccundojCum yEgyptij facerdotes fub his animalibus. « aut facrifcwm. co I 4. Orbem cerricpoft confuiionem linguarum in feptuaginta duas nationesdiuifum. aut wutatioHemj Cynocephalum pwgHnt. & mandara Sacerdocum ftudiofeexequunturi inadytacnim bus tabula apponiturj vna incroduclis. oibem terr quomodo phaium°nel Quomodo orbcm terramm prsfigurauerint Cynoccphalo. « p^a^AWt^j Jht c«TOaa'5.vc redle Horus in citato loco aic 7?«5 7« Atipoij /•23•« aiif^TDt TOT» /? ^-^ . neicio quid diuinum. C* . vi- """' dcamus . (cdicmpcr terram intuebatur hominum fugiens coniorciuni j Mox vero Syzigia folu• ta) Lunaque creiccnte veluti ex alto iomno cxpergefadium engeas . IDE^ ic iicum. Hi . Tradicione a primaeuis poft diluuium Patriarchis Acgyptij acccperant. inlolicoic^ue quaii plaufus exhibirurum oitencabat quancumconlolationiscaperetjinfolicisgeftibus jcorporifque tripudio de- monftrabac.curenturque ftc tjonfcut ccetera animalia <Tjno die meriuntur. ex quo (^ ajfici emmaUquanto tempore Luna cumSole congrediens. Deac fe congratulabatur. ' literaSi * 57<> «^ ^ / ¥ c* » aiXltln mvi^djMva. i|rjt7a . («/ ^^» ^ ? » idj « ^ appc#i to^^v. »< '^ . idqueper 7 z. Nam. (^ ipjos emori . a^iTUf -« ^ ^ ^' ^^^ vivtiinSig ^ " ^> ). hieroglyphi: « oikh/i^Iui. cum itaque totidem dierum fpacio Cynocephalum deficere)& ad morcem diiponi viderent.0"S>' ooffnv <7tAif'«i 7»^4/.» ^FHTcu. wflaiur Fuemina nfero pr^terijuam » cjuod nujqua/n oculos contorqueat . actabefcentem Sacerdotihiis hnmari reltquo interim corpore infua naturaperfiflente. nec ^e^ : quod animal hoc confenjum quendam cum De£congrejp* fcitur fed demijfoin terramfvultu indignabunduStT^duti Lun<e raptHtn deploranst . hjs verbis : "^^^^ .TOr» xw- . Quceomniapulchre Horapollo defcribic hb.[4. eT' <$^ « ^^^^» . &brutorum opcrationibus iublimius nocarenci vti diuinunu quodpiam quoquc reueritiiunfjdum videlicecliteras fcribunr. inquitj// diligenter infacris nutriantur.expers lumttJts opacaque perwanety tum mas quidem Cynocephalus. aut iram.

^s" • Stan. /^^» Pp "^ «^ ? phaiuiuindi- 'i'/C)i7a.& circumcifionis praepucij. his verbis : Ammalia.io. " no- ^ : PrstereacumCynocephalusnoniecus acHieromantas&Sacerdotes > cynocepha- abeiupiicisabhorreac. cap. . Ica enim Rab.is accepiiTe verifimiiius eft . ti .ac iineprsputio veludcircuciiusnarca£ur. ttaquetn ea Itteras piugic Meminic & huius . ^«i f/^ Hermes fnhfgma fimu doceat ho- mines provtert:aturamhtinisammalts. ?' : ( 9-^^)))^»)^/\. quatrl• quidem circumci^o- nemex ic. cfe daci- cogncutmus temporcquo Pcolom^i2(eges regnarunt. rummo curant. 299 pcrium Antifticumapprehenfatabulaj Iicerafque formarc craditur•.cognofatenimcuUumSoiis(^ Lun^^ uicltteras.TU. qua: emanare credebancex circumci(ione. appoiicc hucufque |«iy0S) »'' >>^ Pr^terea hoc a. vtpote in cuius corpus transformacuSj&Aftronomiam.^ U>>*i^*' ftrmiter enim credehmt 3 quomam Adris . Tichon-» in cap.it . n^na cum lunceo fiylo ac atramento 'vtvtddicet perkulumftnciat literaf nortint. ^apropter fvbi prifnum in puram tedem duciiis ftierit (^ynocephaliif. icerum Cynocephalunv ? SiAnyeseAafaTBAnv >£$«(?/* /SaA9Aa»oi»vpingunc habitu. mercedem pro his ""^ of*:"* datamcjHe in n:arfupiumconv.vc rcilicetcaftiusiacraadminiftrarenCj• verum quarcunquc^ Sacerdoces diola funr. ac peragttnt fludto Sacerdotes TertiojperCynocephalura-^gyptios licerashieroglyphiceindigicafHorus cicato locooftendic ee capite ^^ ^ "^ fhTttiAMAvCii^ yo^u. inftrudia filijslfraeljpropter quoque yFgyptijcircumciderunccarnem praeputi) fuijita»» bona ingentia. cjui num ItteroA ping'.R G L C . Aegypiij SacerdoiesCynO' cephalos docehant literas.fegne tamen torpori deditum anhnai noneRy ficmi externi Sacerdotes . operatu^ejue ad impertam Sacerdotum . docilitatis lia. igr .id adnairandac i€lianus lib. Hiric nonfineracioneadviuuniMcrcurij habicaculum.cientes ferehant ^ Quartoj _oc Lunam oricntem indicare volentes . VerbaHori lunc ycaefteAj" '^^s^huv . /iejv tTraJ^x* ' '^ // KOfiiid'» Kut6y^Va>S<i. Ltterai /ignifcantes Cynocephalum pingunt .qttin eil aptidAegyptios cognatio quiedam gemii €^/€)}) .xAs.^ff..hinclege "&? pfsputioert.i5 >-i-a-J^ ^^* ^jm^^J^ i. &lirerasaIiorumqucomnium. (^faltatiofiem. Quam tafnen ab Hebra. iUamaccepiiTe videncurabftinentia: apifc]bus. kJ » yHg?? ' «« i^^f-^hv ' jWejiiB.ii. quorunu inucntor tuerac j docerec hominesj ita Abenephius : 4:>^JC5\ t:^?^^^ 1•^ J^ y^*?J Ui?j•^^ 0^*. 7{^>9 . Genef. cjuem ta- contingar. 6. ^ ' ^^^ lusHterashie "iSSff^Hff-Toi. Itterai norunt . Adde qujdcircuwciftis gignitur.iimal Mercum dtcatttm efljquia literarum omnuim particeps eft. cjuod naturd Cynocephalus ab eft (g/' pifcis ahflinet .[ neexeo Cymcephalorittn gemre . ^ : tibtarum cantHm. ^ ejtti confirmantur abHoro fequentibus verbis « Sa- cerdotem wero fgrnficat tnetjivtfcihm interim / . Cjmocep\f7Alt ccUigehant. tabella^v ei facerdos apponic.

yj • i^ rt- > ^ cfhL'Ai'Jii(^ii£iiiuh2i>^e9l' ^ . mm Libram lubeunrejCynoccphalus cx abdit^ quadam. - ^^> 3ia.vbiaquainfi:dcbanir.dutn rariascyachoinrcriptas. cuius Sc figuram hic apponendam duxi Htnc duo ^quinodlJa fignificantcs Cynocephalumpingunt: icdentcm. Petrus Bellorius eiufde]L• Nepos . mhxc/fp^^0Y. mi gazophylacio) lo.Huiufmodivassneu hxcfcnberem admeattuljr. Quod dttoic" . j^ Cicrls pr.icriimliidis. efiom^ izin . iV* ^ uD € ^^^-^" •.hieroglyphico :6.horamcurrentemoftenderec.. ^^ . verbaeias iine vlce- riore explicarioneadduxiiTe fufficiar.nr. vero concauo cyatho excepta incremento paulatim intra lineas ho.^^• e'g»3-x^7»»(ftK|jK avet/Ap'>»7)i'0f.^'j>i 'ra•-^. eotjuodambof pelleclilisdedircccaiionem: obieruabant.. cx «^£9^575(1 laS w? «371 a*£4U4 yiiv dmineJiHTcu yuri oiJhSfi» " ^^ ^^ \ ^^'/^^ (^7 07» Ttv ^ . eunde-n t lynoce- r D. 0"tj 5 »t(/i'0>te>fa.ceupercanalem procem- poris. Verum cum humfmodi hieroglyphici racionem Horusexa^iirimedefcribar lib.ita (Pdtn.n die per f. duoous enim anni xfnnoHijSt dmdeaes .aq'i3aquxcxif. Man.j5 dabatur ^^ ' ' ^ cw.Api LIBER in c. *'"' Ho-ometra ind°'«M5lie uaxcnnc. ( ^ra S .uj fnembro a<jua dejluat: taaueprspiena. Nam ad Cynocephalo'"*" imicationem vafa cjuajdam inea formabandub forma Cynocephalofedencium» quxaquam infuiam pergenicale.Vela. ' Dex congratulart . .n.300 Stanifm mafiufc. i.ngulas nimirum hor. E. . droioous zyienptij Cynocephalum fedfntetn infcuipunt i > e cim .c cy: cenrtalus. IDE^ capife ^eftante.br»un. (yji^v» (^ ) / .Orincium. @eoe. c* i(Sfh Tcui Jbai yb l<nt/U4eJ^i fS Spzf .. aisiotvrn ) Of^i ts^^i (Ar^y '-(f(.ani^ phalum fedeiem fin^utu. ^«7«-f X.equmottium r -r Jignjjicafjtes .ts ^nuAm red.'( '. lusdu-dccies Luna luminis partiapes fnt Quinto Reperiebanc curiofi rerum inueiligatores i€gyptij aliam adinirandam propnetaicm in Cynocephalisj qus ijs etiam hicroglyphica: fuSol itKjuaw . •.m. ^^ cnim dicit.eperitiilimi Francird Angelo. lum tollenifm. B. quod.inquam.cI'?j|r9ty8''^i^'r)t*a'i^iiir. y\(jt>i7i .ac regm iJiadema ^(/. -. VfiAe non tiimento fuis h)'' ..cui confecrabarur Aequ^nocliu pr.tbcrc foicbant dit _ iicmqne nocltt fi:cir . ricrihcannbus aa-.ftri(flamanguftamque redderec. duodeciesnoctuacqueinterdiureddati vtproindehinchorologiorum hydraulicoruinfabncae occaiioncm riadi videantur.^ ^.quamcum Sole habec proprietace Occonlenfu jiingulisduodecim horarum interuallis j vrinam. ForaiTien . \7nJV dfik^aT ^^)^ ^aod'z>idtiicet Cynocephalushochahuwutdeaiur cynocepha. ' Tt 7h HsejLii aaiTtu Z/a» /t^/iica aiiJiajy{ ^^ ^ vuri Tntii . inlammirate ca- 7^1(4^. -x-^nv^fMyOi \ . _ .(juodmecindcbebaC) proportione .Solc Aneccm & nammiuit. IV. caupcn aidit. pitis. n^tncv . .

hieroglyphica Cynocephali &: hydrologij fabrica paulo ante diximus. PriEtereaLin nunc fub icdcnris.loco Numinumhabuerunt. manu vastenet. alijsObcHicishuiurmodi Cynocephalihieroglyphicum. duodecies . . ad rympachiam quam Cynocephalus cum Sole &: Luna habet commonilrandum. de quo Fufius in hieroglytiafiiic in iacrificijs. ftcuti nec " au od etiam folns ex omnihus aniwantihus ie(jiitnoHio. Verum de hoc hieroglyphico hy drologio alibi fuiius.manubrium D> ^iiodin figura pabilo ance poiita in pofteriori parte ^siv^JkwAaii fpedabile obcinct . inquirir : moxinuento paruulogaudetliis. eredum Luminaribus veluci congraculari modo squinoclialiiim duodeno miclu. Cynocephalus inuenforgIoriatur. refert.cuiconStrabone.auc ciconia fecrabantur.„ ^^^^ acjmKoElij terKpore dtes ex .». larcari j eadem deficiente triiiari. -^qHtdemlatius cummagnaceUntate acjuam profwidatyfion recie pcrficit : hor^ fr. pro huius crajfitudme ferr^im ^uandam n^fum iatn fahricent j Hoc autem ijs 'Zjiftim efl non »: ratione a^.auchircus .R eimt ivt Jlxi . fnguUs horas adUtrat Vides igitur 7nj9t/KejM. teftc auciimiai hos lib.ad j .: quam Siiriiaminreiliganc. opera Iblis moliri verbo 111 omnibus intclle^iu? qusedam veluti facultacis indicia commonftrarc Vnde & liidi rationesobtinct5quai func exorience. Hinc nuUum refte fere delubrum.in quo Luciano fupra citatoj .odum ac dimtn^oncw a(jit£ anpuSltus aute?. aut laiius ft at4t rurj^iim arciius eMmmagm par ftt . C ^. lo. appoiiceeidem adiun} rerum atcrahendum Loti ex akera parrc florem habec adiundlam . coniungiiolicumCynoccphalu) MinuciusFelixrefert.: pattlatifn ac lencius (judm efl duElttm ) remedium hoc excogitarunt . . plangit. horas fgrjifcet . noEies 301 per cjuod tn ho» (^'ZJtrtufcj•^ ^ . Genium phicoLoti. nunc ftancis. 'vtijmce^utd pilorurn ad caudam oj/aue abradentes . . NamcuSolc&LunSjVti didtumeftjlambiicho } tcftcjphyiicas iam duodecim horaruniL. G L artificioie . JntabuIaBembina hieroglyphicum eiufdem fub forma iedeniis. ncque . cxultancSaccrdotes. qua: herba quum follicuiis fuis capuc ilmiaa fimilicudine referar.iqua in cceieris facere in die per .cpi8 quam vfum appoilte ijs.ait)perdicum filium cum Cynocephalo alijs Sacerdocibus luget . lfis. & anfaua Cruce Ipcolabilis figura exprimi- turrin hoc noilro Obc-lirco Pamphiliofub diolo habitu ccrno cxhibecur. non inucnire- tur. clare patec.quamvishoclocoperCynocephalum vcriiis Anubidem . Hermopolk2obHermetiscultum. qus de Ho- lidelcnptiocongruaC) Huius vaiis qLioquefuiiTejinacjiia manibus Sacerdotum iacra adminiftrantium affandenda. Caterum ne foramen iUud conflruclum rolo^ium aqua proflutt (^ excermtur .adiund: habec piyliu.ad indicandam humidam vim Lun.• fiiiHlam in .&LunarfextiIi vekui diademace coronatijcxhibctur.ey«o diuiduncur^ .

^OX LIBER iuperftes reperio IV. IDEJE . neque in Obelifcis tantum infculpi folid erant. a Cynocephalo Anubide diftinguereturjpaterec. meam facilms cognoicet. eodem prorius habitu binarefertj &: iitu quo eumdcfcripiimus. vti & nos. vtex eius ima* aP!C2_> gineLuna intelligercmr. ftri Felis hieroglyphicum erac.globo Lunari fubijcijinfra quam i al- omnia neccirarioconlpiciuntur. taicmque .iiocuIos eiustulgidos & corulcos refpicjas .qu2 generationi &: terabilia corruptiom obnoxia func. Amianum pailim Lacratoris> latrantis &:caniformi5 epitheto notacur. vd luo loco dicetur ex quo quatuor veiuti dntinabula inobiiia_» . Lucianojin dialogo Nothi Nam Ifidi..^^^''^o'^'^_' faolus. Lunaris proriuscomperiecur Hoc enim animal & forma 6c geftu JLeoninum eft. . quam diu iuas exer^ cpt venationesjobvariecarem viuino^uagcndi) fscunditatemjhumidi• .) vc quomodo Simiic Cynocephala?. ftuleric . capite.in-/EgyptQ venience lfide. viuique eft canis iniigni.Cy nocephalus diceretur. vcrum inlpice imagines . Properdum) Prudcntium . inuolucro Florenfunt.^Iurus iiquide. nec non nodu magis . inde vidctur natum 5 canino Cynocephalo. Sediam hilce relictisad^luri myfticas radoncs explicandas digrediamur.quo exprimebatur. HIEROGRAMMATISMVS D^ AemOifiuc Felis myftica VII. fcd &: ieparacim adhuc ipedantur huiusfarins iimulacra Cynocephalorum cuiurmodi in Capicolio ctiamnum tiaad . Ifidis cuftos exdcici anathemataCynocephalijvd nunc coplures veterQ demonftranr/uerunt^imo apudV"^' gilium^ Ouidium. ^ hieroglyfhtcafignificatione. &:in me tranrmiiTohuias manifelk indicia &figurashicappoiltaS)exquibusLetlormentem noproiopos Anubidis coparatio cun cjuo eum tabula Bemmumia. asqualibusincerreinteruallispendebanc. cundem pra^rerea efle cumHorizonte & Saturno) Hecacemque imitarijnumen ccilefie &terre/i:re Seruius & Apuleius eum Merfacif. iimile quid cum Leone obdnere vidcbitur ii afFedionesnacurales . APud -<€gypdos prarcipuum Fe!i5 !n itni.Plutarchus Ofiridis &:Nephthyos £- lium quem Ifis a matre expoiitum iucuftodemque perpecLio habuerit. Fuicautemjteftc Diodoro. Quaeideo fuijusprofecuius fum. propcerea fclem iiftri apice collocabanc .teile & Zephyri Merhinc Anubidis curius. vcdeiignarcnromnia. curium dicunt. filius AnubisCyvc a Ofiridis.

vc iln^ulas Lunsphaies imitari videatur. lo. proles Semeleia Capro.imo felem. fingulis fibidiuerfas animalium formas aiTumentibusjDianam ilueLunam ielis ii. Fe!e Soror Pbxbt Pifce .er incitauic. fii /uppiter . nmea Saturnia . Verum ter?ibilis Leo ab ApoUinepauIo poftproduolus.. du in cransformacione Deorum . . guram airurapiliTe refert.&ad artesconueriaySimium inLeonem. culcum hunc felinum proceflilie ab Fdis luSicajpfaopinionejquaFele viuumliidishabitacuIueiTe.'[^^^]'^^" Horuslib- i. vt rerram animalibus replerenc . & vicifliminludibrium Apollinisab Hecates manibus SimiamprofilijiTe^:. . ratequc) prorfus fimile eft 303 tum Lunx vicibu5 ob oculorum audliones 6c diminudones .te.. ''"i"- data in certamen deucnifle . Itaque Leo- conformatum Lunam vero xmuladone concicacam. fed eciam monuasmagnoiuvftujtcltc Herodoto. veteres iibiperluade-'^"'"'"^"^'** banc Per hoc enim animal hominibus comparere . rectiruis (juocjuc jormatus Lyhis eil cttm corntbus Ammsyi Delius in CorHO. Tunc illa indignata . perfelinam Giraldus aiTerit . fe''» Hinc^gyptij. duminquit. cur^ a loue illis dcman. 'Duxqne 'Nunc gfegis dixit .«/.HIEROGLYPHIC^. <x>acca Vcnus latuit Cyllenius lhia:s alis Hincipiiiimulacrum conftitucum recrapleurum per quatuor Iatcra4. '^'''"''^''^• formam Lunam notatartL•. & cnpitc ^$*^9. varia docere .^*'''''* lem animalLeoni iimillimum proculifle.«. Vnde poftea culms & Simix & felis apud pofteros rcrnanicrit. felem Leonis semulam proereauic .&felefnin mure acrit.i demeorumcadaueraadiacrate(5tadeferentes>cum ludtuin Vrbe Bubafti) vbiDianacolcbacur. ptios riuicu- "** Diodorum mirumigicur non ert. CLir.5 Metamor. Hinc quoque JEgypuj hles non rantum viuas magnifa&tan- cicbant. Lunz Huius qnim pupillajLuna crefcente dilatatur. hoc apologo Solcm & tunam in rerum phncipio. dctur Ouidiuslib. felem-» ceuracrumanimalinhieiOglyphicorumaJbumtranflatumjf