‫ދީނާއި ދުނިޔެ ފޮތްބައިގެ ތަޢާރުފާ ިއ ފިހުރިސް ުތ‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫މި ފޮތްބައިގެ ތަޢާރުފް‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻤﮫ اﻟﺒﯿﺎن‪،‬‬

‫واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬وأدى اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻧﺼﺢ اﻷﻣﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وأﺻﺤﺎﺑﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﺒﻌﮭﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬وﺑﻌﺪ‪:‬‬
‫ގ ފިޤްހީ‪،‬‬
‫އ ދީނު ެ‬
‫އިސްލާމްދީނާ ި‬

‫ނ‬
‫އ މިވަ ީ‬
‫އ ޖަމާކުރެވިފަ ި‬
‫މި ފޮތުގަ ި‬

‫ތމާޢީ‪ ،‬އަޚްލާޤީ‪ ،‬ނަފްސާނީ‪ ،‬ތަރުބަވީ އަދި‪ ،‬އެހެނިހެން‬
‫ޔސީ‪ ،‬އިޤްތިޞާދީ‪ ،‬އިޖު ި‬
‫ސި ާ‬
‫އއް‬
‫ގއި ބަ ެ‬
‫މއްދަތުގެ ތެރޭ ަ‬
‫ވތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ު‬
‫ޢިލްމީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ޭ‬
‫ވ‬
‫އ ާ‬
‫އޢުކޮށްފަ ި‬
‫އ އަޅުގަނޑު ޝާ ި‬
‫ކގަ ި‬
‫ސއިޓްތަ ު‬
‫ވބް ަ‬
‫އ ެ‬
‫ބއެ ް‬
‫އސްލާމީ ަ‬
‫ޔއި ި‬
‫މަޖައްލާތަކުގައް ާ‬
‫ގ‬
‫އޚުތުން ެ‬
‫ލމު އަޚުންނާއި ު‬
‫ބވެތި މުސް ި‬
‫ޑގެ ލޮ ު‬
‫އޅުގަނ ު‬
‫އއް މަޒްމޫނު ތަކެވެ‪ަ .‬‬
‫ބަ ެ‬
‫ށ‬
‫އޅުގަނޑަ ް‬
‫ކ ަ‬
‫އ ޝާއިޢުކުރުމަ ީ‬
‫އ މިމަޒްމޫންތަ ް‬
‫އގަ ި‬
‫ގ ސިފަ ި‬
‫އ ެ‬
‫މަންފާއަށްޓަކައި ފޮތެ ް‬
‫އ ދެކެމެވެ‪.‬‬
‫މގަ ި‬
‫ބޑު އުފަލެއްކަ ު‬
‫ށ ޮ‬
‫ލިބޭ ވަރަ ް‬
‫ށ‬
‫ވސް ބަޔަކަ ް‬
‫އއް ެ‬
‫ނވީ‪ެ ،‬‬
‫ޔންކުރުމުގެ ގޮތުން މެ ު‬
‫ޙއްޤު ގޮތުން ބަ ާ‬
‫ވ ަ‬
‫ދީނުގައި ާ‬
‫ރައްދު‬

‫ނ‬
‫ގޮތު ް‬

‫ގ‬
‫ދިނުމު ެ‬

‫ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ‪.‬‬
‫ދާއިރާތަކުން‬

‫އެހެނީ‬

‫ތ‬
‫މަޢްލޫމާ ު‬

‫އވެ‪.‬‬
‫އވާތީ ެ‬
‫ކަމުގަ ި‬

‫މާތް‬

‫ޑ‬
‫އޅުގަނ ު‬
‫ަ‬
‫މިފޮތް‬

‫ނ‬
‫ހޯއްދަވަ ް‬
‫ﷲ‬

‫ވ‬
‫ފއި ާ‬
‫ލިޔެ ަ‬

‫ޞ‬
‫ޚާއް ަ‬

‫ވފައިވަނީ‬
‫ކުރެ ި‬
‫ފޅުންނާއި‬
‫ބޭ ު‬

‫ރވަރުންނަށް‬
‫ދަ ި‬

‫އިޚްލާޞްތެރިކަން‬

‫ތރިކުރަށްވައިފާނދޭވެ! އާމީން‪.‬‬
‫މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ރައްކާ ެ‬
‫ޢދު‬
‫ސ ީ‬
‫ަ‬
‫މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ‬
‫އކްޓޫބަރ ‪2007‬‬
‫‪ޮ 28‬‬
‫ޓ‪ -‬މެލޭޝިޔާ‬
‫ކ ޔުނިވަރސި ީ‬
‫އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމި ް‬

‫‪0‬‬

‫އ‬
‫މަޒްމޫނެ ް‬

‫ގ‬
‫އިސްލާމްދީނު ެ‬

‫ވ‬
‫ބޭނުންފުޅު ާ‬

‫ޅގަނޑަށް‬
‫އަ ު‬

‫އ‬
‫މިފޮތުގަ ި‬

‫ވއި‬
‫ދެއް ަ‬

‫ލ‬
‫މ ު‬
‫މިޢަ ަ‬

‫ފޮތްބައިގެ މައުޟޫޢުތައް‬

‫އެއްވަނަ ބައި‪ :‬ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި ދައުލަތް‬
‫އިސްލާމީ ޝަރީ ަޢތުގެ ތަޢުރީފު‬
‫ސފަތައް‬
‫އިސްލާމީ ޝަރީ ަޢތުގެ މަތިވެރި ި‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ އިލާހީ ޝަރީޢަތެކެވެ‪.‬‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ އަޚްލާޤީ ޝަރީޢަތެކެވެ‪.‬‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ލުއިފަސޭހަ ޝަރީޢަތެކެވެ‪.‬‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ޝާމިލު ޝަރީޢަތެކެވެ‪.‬‬
‫އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެރިކަމުގެ ދައުރު‬
‫އިސްލާމީ ދައުލަތް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ޢަޒުމު‬
‫ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމުން ދީން ވަކިކޮށްލުން‬
‫ދީނުގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙުކުމް‬
‫އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ދެކެ ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެބާ؟‬
‫އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެއް؟‬
‫ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިސްލާމީ ނިޒާމާ ހުރި ތަފާތު‬
‫ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގައި ހުރި ޢަދުލުވެރިކަން‬
‫ދުޝްމަނުން ރަޙްމަތްތެރިން ގޮތުގައި ނުހަދާށެވެ‪.‬‬

‫ޚިޔާލު ފާ ުޅކުރުމުގެ މިނިވަން ަކން‬
‫‪ Ø‬ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތައް‬
‫‪ Ø‬ޖަމާޢަތުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލަކަށްވުން‬
‫‪ Ø‬އެއްވެސް ސަބަކާނުލައި ހުތުރު ބަސްތައް ނުބުނުން‬
‫‪ Ø‬ދީނީ ކަންކަމުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޙިކުމަތް ބޭނުންކުރުން‬
‫‪ Ø‬މީހުންގެ އަބުރާ ނުބެހުން‬
‫‪ Ø‬ފާޑުކިޔާ ކަންމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުން‬
‫‪ Ø‬އިވޭ އަޑުތަކުގެ ތެދުދޮގު ބެލުން‬
‫‪ Ø‬ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ޚިޔާލަށް އިޙުތިރާމްކުރުން‬
‫‪ Ø‬މީހެއްގެ ނަން ހާމަކޮށް ފާޑު ކިއުން‬

‫ދައުލަތް ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާގެ ދައުރު‬
‫‪ Ø‬މަޝްވަރާގެ ޠަބީޢަތް‬

‫‪1‬‬

‫ނގެ މަޝްވަރާ‬
‫‪ Ø‬ދައުލަތް ހިންގުމުގައި އަންހެނު ް‬
‫‪ Ø‬ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން‬
‫‪ Ø‬މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ސިފަތައް‬
‫‪ Ø‬މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ގޮތް‬

‫ފިރުޢައުނުގެ ޙަޔާތުން ލި ޭބ ޢިބްރަ ްތތައް‬
‫ނ‬
‫ޟކަން ދިނު ް‬
‫އަންހެނުންނަށް ޤާ ީ‬
‫‪ Ø‬އުންމަތުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ރައުޔު‬
‫‪ Ø‬މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު‬
‫‪ Ø‬އުންމަތުގެ އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތައް‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުލް މާވަރްދީ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުލްބަޣަވީ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމު އިބުނު ރުޝްދު‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުލް ޤުރްޠުބީ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުލްޚައްޠާބީ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމު އިބުނު ތައިމިއްޔާ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުއްނައިސާބޫރީ‬
‫‪ Ø‬އަލްއިމާމުއްޞަންޢާނީ‬
‫‪ Ø‬އަލްޢައްލާމާ މުކާރަކްފޫރީ‬
‫‪ Ø‬އަލްޢައްލާމާ އަލްޤަރާފީ‬
‫‪ Ø‬އައްޝައިޚް ސައްޔިދު ސާބިޤު‬
‫‪ Ø‬ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޞިއްދީޤް ޚާން‬

‫ދެވަނަ ބައި‪ :‬ދީނުގެ އަޅުކަމާއި މުޢާމަލާތާއި ފިޤުހު‬
‫މުންކަރާތް ަތކުން ދުރުވެގަތުމަށް ނަ ާމދުކުރަމާ‬
‫‪ Ø‬ނަމާދަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދެއްވީ ކީއްވެ؟‬
‫‪ Ø‬ނަމާދުގެ މާތްކަމާއި ފައިދާ‬

‫ވިތުރި ނަމާދު‬
‫‪ Ø‬ވިތުރި ނަމާދުގެ މާތްކަން‬
‫‪ Ø‬ވިތުރީގެ ވަގުތު‬

‫‪2‬‬

‫‪ Ø‬ނުހޭލެވޭނެކަން ހީވާނަމަ ވިތުރި އަވަސްކުރުން‬
‫‪ Ø‬ވިތުރި ނަމާދުގެ ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދު‬
‫‪ Ø‬ވިތުރީގައި ކިޔަވާ ސޫރަތްތައް‬
‫‪ Ø‬ވިތުރީގައި ޤުނޫތު ކިއުން‬
‫‪ Ø‬ވިތުރީގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭ މަޙައްލު‬
‫‪ Ø‬ވިތުރީގެ ފަހުން ދުޢާކުރުން‬
‫‪ Ø‬ރޭގަނޑު ދެފަހަރު ވިތުރު ކުރުން‬
‫‪ Ø‬ވިތުރި ޤަޟާކުރުން‬

‫ފަރުޟު ރޯދައިގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަ ްއ‬
‫‪ Ø‬ރޯދައިގެ ތަޢުރީފް‬
‫‪ Ø‬ރޯދައިގެ ޝަރުޢީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވި ކަމުގެ ދަލީލު‬
‫‪ Ø‬ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން‬
‫‪ Ø‬އުންމަތުގެ އިޖުމާޢު‬
‫‪ Ø‬ރަމަޟާންމަހާއި އެމަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން‬
‫‪ Ø‬ރޯދަ ވާޖިބުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް‬
‫‪ Ø‬ރޯދަ ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތައް‬
‫‪ Ø‬ރޯދައިގެ ރުކުންތައް‬
‫‪ Ø‬ރޯދަ ފާސިދުކުރާ ކަންތައްތައް‬
‫‪ Ø‬ރޯދަމަހުގައި ދޫކޮށްލާ ރޯދަ‬
‫‪ Ø‬ރޯދަވެރިޔާ އަށް މަކްރޫހަވެގެންވާ ކަންތައްތައް‬
‫‪ Ø‬އެތެރަހައްޓަށް ވާޞިލުވިޔަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭ ތަކެތި‬
‫‪ Ø‬ރޯދަވެރިޔާ ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައް‬
‫‪ Ø‬ރޯދަ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލުން މުސްތަޙައްބު ކަންތައް‬

‫ސުންނަތުގެ ީމޒާނުގައި ޤުނޫ ުތ‬
‫‪ Ø‬ޢަރަބި ބަހުގައި ޤުނޫތުގެ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ޤުނޫތުގެ ފިޤްހީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ޤުނޫތު މައްސަލައިގައި އިޚްތިލާފު އުފެދުނު ސަބަބު‬
‫‪ Ø‬ޤުނޫތާ މެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ ރައުޔު‬
‫‪ Ø‬ޙަނަފީ މަޒްހަބު‬
‫‪ Ø‬މާލިކީ މަޒްހަބު‬

‫‪3‬‬

‫‪ Ø‬ޝާފިޢީ މަޒްހަބު‬
‫‪ Ø‬ޙަންބަލީ މަޒްހަބު‬
‫‪ Ø‬މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު‬
‫‪ Ø‬ޤުނޫތު ކިޔާ އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުން‬
‫‪ Ø‬ފަތިސްނަމާދުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްތަ؟‬

‫ވަރިކުރުމާއި ޚުލް ުޢކުރުމާއި ަފސްޚު ެގ ޙުކުމްތަ ްއ‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ ޙުކުމްތައް‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ ލޮޣަވީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދަލީލު‬
‫‪ Ø‬ސުންނަތުގެ ދަލީލު‬
‫‪ Ø‬ދަންބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢު‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ ޙިކުމަތް‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ ޙުކުމް‬
‫‪ Ø‬ވަރިކުރުން ވާޖިބުވުން‬
‫‪ Ø‬ވަރިކުރުން ޙަރާމްވުން‬
‫‪ Ø‬ވަރިކުރުން ހުއްދަވުން‬
‫‪ Ø‬ވަރިކުރުން މަންދޫބު ވުން‬
‫‪ Ø‬ވަރީގެ ވައްތަރުތައް‬
‫‪ Ø‬ވަރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފްޒުތައް‬

‫ނ‬
‫ކައިވެނި ޚު ްލޢުކުރު ް‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުގެ ލޮޣަވީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުގެ ދަލީލު‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުގެ ލަފްޒު‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢަށް އެދުން‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުގައި ދެވޭ މުދާ‬
‫‪ Ø‬ސަބަބެއްނެތި ޚުލްޢުކުރުން‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުކުރުމުގައި ދެމަފިރިންގެ ރުހުން‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢަކީ ވަރިއެއް ހެއްޔެވެ؟‬
‫‪ Ø‬ޚުލްޢުކޮށްފައިވާ އަންހެނާގެ ޢިއްދާ‬

‫‪4‬‬

‫ނ‬
‫ސޚުކުރު ް‬
‫ކައިވެނި ފަ ް‬
‫‪ Ø‬އަޤްދު ދެމިއޮތުން މަނާކުރާ ސަބަބުތައް‬
‫‪ Ø‬ފަސްޚުގެ ޙުކުމް‬

‫ތިންވަނަ ބައި‪ :‬ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި މުޖުތަމަޢު‬
‫މުޖުތަމަޢު އިޞްލާ ުޙކުރުމުގައި ވެރި ަކމުގެ ދައުރު‬
‫ށ ބަ ަޔކަށް ނުވަ ާމ‬
‫ޢަޤީދާ ބަލިކަ ި‬
‫އިސްލާމްދީނާ މެދު ރަ ްއކާތެރިވަ ާމ‬
‫ރކަމާ ެއކުވެރިކަމާ ެއ ުކ‬
‫ޤުދްރަތީ ޙާދިޘާތަކާ ކުރިމަތި ާލން ެޖހޭނީ އީމާންތެ ި‬
‫ނ‬
‫ދީނަށް އުޅޭ މީހުންނަށާ ިއ ދީނުގެ ުޙކުމް ަތކަށް ފުރައްސާރަކުރު ް‬
‫މީހުން ދެ ެކ ރުޅިއައުމުގައި ޢަދުލުވެރިވުން‬
‫ނ‬
‫ޞަލީބީންގެ ޕޯ ުޕ މަޢާފަށް އެދު ް‬
‫ދީނުގެ ކަން ަކމުގައި ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން‬
‫‪ Ø‬ދީނީ ގޮތުން ޙައްދުފަހަނައެޅުމަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުން އެފެދޭ ސަބަބު‬
‫‪ Ø‬ޙައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމުގެ ނަތީޖާ‬
‫‪ Ø‬ހަރުކަށިވުމުގައި ހުރިބައެއް ޢައިބުތައް‬
‫‪ Ø‬ހަރުކަށި މީހުންގެ ސިފަތައް‬
‫‪ Ø‬ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރާނީ ކިހިނެއް؟‬

‫ނހެނުންގެ ރީތީގެ މުބާރާ ްތ‬
‫ރކުން އަ ް‬
‫ޝަރުޢީ ނަޒަ ަ‬
‫މަސްތުވާތަ ެކތީގެ ޙުކު ްމ‬
‫ނ‬
‫ނށް މަރުގެ އަދަބު ދިނު ް‬
‫ނ ަ‬
‫ރކުރާ މީހު ް‬
‫މަސްތުވާތަ ެކތި އެތެ ެ‬
‫ނ‬
‫ރކޮށް ހިތު ް‬
‫ށ ޙުރުމަތްތެ ި‬
‫ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދުތަކަ ް‬
‫‪ Ø‬ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދުތަކާބެހޭގޮތުން ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ‬
‫މަޖިލީހުން ދެއްވި ފަތުވާ‬

‫ނ ފޮޓޯނެގުމުގެ ޙުކު ްމ‬
‫ކެމެރާ ޭބނުންކޮށްގެ ް‬
‫ނ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟‬
‫ރިބާއިން ލި ޭބ ފައިސާއި ް‬
‫ރ ޚު ުޠބާގެ ަމޤާމާއި އޭގެ ދައުރު‬
‫އިސްލާމްދީނުގައި ހުކު ު‬
‫‪ Ø‬ޚުޠުބާގެ ރުކުންތައް‬
‫‪ Ø‬ޚުޠުބާގެ ޝަރުޠުތައް‬

‫‪5‬‬

‫‪ Ø‬ޚުޠުބާގެ ބައެއް ސުންނަތްތައް‬
‫‪ Ø‬ޚުޠުބާގެ ވައްތަރުތައް‬
‫‪ Ø‬ޚުޠުބާ ކިޔާ މީހާ‬

‫ނ ނިވާކުރުން ލާ ިޒމުވެގެންވާ މިންވަރަ ީކ ކޮބާ؟‬
‫މުސްލިމު ައންހެނާގެ ހަށިގަނޑު ް‬
‫‪ Ø‬ޤުރްއާނުގެ ދަލީލު‬
‫‪ Ø‬ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން‬
‫‪ Ø‬ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢު‬
‫‪ Ø‬އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ‬
‫‪ Ø‬ބުރުގާގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬ބުރުގާގެ އަދަބުތައް‬
‫‪ Ø‬ރަނގަޅު ނޫން ބައެއް އާދަތައް‬
‫‪ Ø‬ވަކިކުލައެއްގެ ހެދުން އެޅުން‬
‫‪ Ø‬ފަހު ބަސް‬

‫ޝދު‬
‫މިއުޒި ާކ ލަވަޔާމެދު ދީނުގެ އިރު ާ‬
‫‪ Ø‬ދުނިޔޭގެ ޢިލްމީ މަޖިލިސްތަކުގެ ފަތުވާތަކަށް ނަޒަރެއް‬
‫‪ Ø‬ހުއްދަ ލަވަތަކަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬އުންމުލްމުއުމިނީންޢާއިޝާގެ ޙާދިޘާ‬
‫‪ Ø‬ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅާއި ޅެންވެރިކަން‬
‫‪ Ø‬ޅެންވެރިންނާއި ކީރިތި ޤުރްއާން‬
‫‪ Ø‬އިންޒާރުގެ ބަސްފުޅުތައް‬
‫‪ Ø‬މިއުޒިކާއި ޤުރުއާނުގެ ހިދާޔަތު‬

‫އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ަޢބްދުލްވައްހާބުގެ ދަޢުވަތު‬
‫‪ Ø‬އިމާމުގެ ދަޢުވަތުގެ ކުރީން ޢަރަބި ކަރަ‬
‫‪ Ø‬އިމާމު ގޮވާލެއްވީ ވަކި މަޒުހަބަކަށްބާ؟‬
‫‪ Ø‬އިމާމުގެ ދަޢުވަތަށް ނަޒަރެއް‬
‫‪ Ø‬ސަލަފުންނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟‬
‫‪ Ø‬ސަލަފުންގެ ފިޤުހު ތަރައްޤީ ވެގެން އައި ގޮތް‬
‫‪ Ø‬ޢިރާޤުގެ ފިޤްހީ މަދުރަސާ‬
‫‪ Ø‬ޙިޖާޒުކަރައިގެ ފިޤްހީ މަދުރަސާ‬

‫‪6‬‬

‫ހަތަރުވަނަ ބައި‪ :‬ދީނުގެ އިރުޝާދުތަކާއި ކައުނުގެ ނިޒާމު‬
‫ދުންޔަވީ ޢުޤޫބާތަ ީކ ޙައްޤު އެއްޗެ ްއ ހެއްޔެވެ؟‬
‫‪ Ø‬ހަލާކުވެދިޔަ އުންމަތްތައް‬
‫‪ Ø‬ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހަލާކުވެދިޔުން‬
‫‪ Ø‬ޢާދުބާގައިގެ މީހުން ހަލާކުވެދިއުން‬
‫‪ Ø‬ޘަމޫދު ބާގައިގެ މީހުން ހަލާކުވެދިއުން‬
‫‪ Ø‬ސަދޫމްގެ މީހުން ހަލާކުވެދިއުން‬
‫‪ Ø‬މަދްޔަނުގެ މީހުން ހަލާކުވެދިއުން‬
‫‪ Ø‬ކަލަކު ކަމުގައި ދަޢުވާކުރި ޖައްބާރު ހަލާކުވެދިއުން‬
‫‪ Ø‬ޔަހޫދީން ގެއްލެނިކުރެއްވި ސަބަބު‬

‫ށ ބަދަލު އަ ުއން‬
‫ނ ކައުނުގެ ޠަބީޢަތަ ް‬
‫މީސް ަތކުންގެ ފާފަތަކުގެ ސަ ަބބު ް‬
‫ނ‬
‫ނއި ކު ަޑކުދީން މަރުވު ް‬
‫ބޮޑެތި މުޞީބާތް ަތކުގައި ޞާލިޙުން ާ‬
‫ސަލާމަތްވާނޭ މަގު‬

‫ފަސްވަނަ ބައި‪ :‬އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތާއި ނަފްސާނީ ޢިލްމު‬
‫ށ ވުމަށް ބޭނުންފުޅުތޯއެވެ؟‬
‫ކާމިޔާ ުބ ޝަޚްޞިއް ަޔތަކަ ް‬
‫‪ Ø‬ކާމިޔާބުގެ މަގަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬ދިރާސާ ބެހިގެންވާ ބައިތައް‬
‫‪ Ø‬އާދަކޮށް ކުރާ ކަންތަކާއި އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުން‬
‫‪ Ø‬އާދައަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬އާދަކޮށްކުރާ ކަންކަމުގެ އުންޞުރުތައް‬
‫‪ Ø‬ނުބައި އާދަ ފިލުވާލައި ރަނގަޅު އާދަތައް ބިނާކުރާނީ ކިހިނެއް؟‬

‫‪ Ø‬ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދަކޮށް ކުރާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުން‬
‫‪ Ø‬ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދަކޮށް ނުކުރެވޭ ކަންތައް ދެނެގަތުން‬
‫‪ Ø‬ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިބާގެ ޚާއްޞަކަންކަމުގައި އާދަކޮށް ކުރެވޭ ކަންތައްތައް‬
‫ދެނެގަތުން‬

‫‪ Ø‬ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިބާގެ ޚާއްޞަކަންކަމުގައި އާދަކޮށް ނުކުރެވޭ ކަންތައްތައް‬
‫ނ‬
‫ދެނެގަތު ް‬

‫‪ Ø‬ކާމިޔާބުގެ މަގު‬
‫‪ Ø‬ކާމިޔާބު ކުރުވަނިވި ފަސްއާދަ‬
‫‪ Ø‬ފަށައިގަންނަންވީ ކޮންއެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟‬

‫‪7‬‬

‫‪ Ø‬ކާމިޔާބުގެ މަގާ ހަމައަށް ވާޞިލްކޮށްދޭ ފަސްއާދަ‬
‫‪ .1‬ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން‬
‫‪ .2‬އޮގަނައިޒްކުރުން‬
‫‪ .3‬ކަންކަމުގެ ދަރަޖަ ތަފާތުކުރުން‬
‫‪ .4‬ޖިހާދުއް ނަފްސި‬
‫‪ .5‬ރަނގަޅު ޠަބީޢަތް‬

‫ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް އިސްލާމީ ތަރު ިބޔަތު ދޭން ޭބނުންފުޅުތޯ؟‬
‫‪ Ø‬ތަރުބިޔަތުގެ މާނަ‬
‫‪ Ø‬ތަރުބިޔަތާއި މިޒަމާނުގެ ފިލޯސަފަރުން‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ތަރުބިޔަތު‬
‫‪ Ø‬ޞިއްޙީ ގޮތުން ތަރުބިޔަތު ކުރުމަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬ބުއްދީގެ ގޮތުން ތަރުބިޔަތުކުރުމަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬ރޫޙާނީ ގޮތުން ތަރުބިޔަތުކުރުމަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬އަޚްލާޤީ ގޮތުން ތަރުބިޔަތު ކުރުމަކީ ކޮބާ؟‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތުގެ މުހިންމުކަން‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމްދީނުގައި ދަރީން ތަރުބިޔަތު ކުރުމުގެ މަރްޙަލާތައް‬
‫‪ Ø‬އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތުގެ ވަސީލަތްތައް‬
‫§‬

‫ރީތި ނަމޫނާ ދައްކައިގެން ތަރުބިޔަތު ކުރުން‬

‫§‬

‫ކަންކަމަށް އާދަކުރުވައިގެން ތަރުބިޔަތު ކުރުން‬

‫§‬

‫ވަޢުޡު ދީގެން ތަރުބިޔަތުކުރުން‬

‫§‬

‫ކުއްޖާ އަށް ސަމާލުވެ ތަރުބިޔަތުކުރުން‬

‫§‬

‫އަދަބުދީގެން ތަރުބިޔަތުކުރުން‬

‫‪ Ø‬ތަރުބިޔަތުކުރުމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ގެންގުޅުއްވި އުޞޫލުތައް‬
‫‪ Ø‬އަދަބު ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް‬
‫‪ Ø‬ތަރުބިޔަތުކުރާ މީހާގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް‬
‫ފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވާ މައުޟޫޢުތައް‬

‫‪8‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful