Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Didactica Specialităţii
3.1. Instruirea asistata de calculator – componenta a pregatirii didactice. Lector univ. drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela

Cuprins 1) Instruirea asistată de calculator 2) Softuri educaţionale 3) Instrumente pentru cooperare şi proiecte educaţionale colaborative 1.stimularea spiritului de initiaţivă şi a capacităţilor individuale de activitate nedirijată de profesor.Instruirea asistată de calculator – componentă a pregătirii didactice.Instruirea asistată de calculator poate fi folosită la toate nivelurile de învăţământ. Instruirea asistată de calculator Instruirea asistată de calculator (IAC) este o modalitate de instruire individuală a elevilor prin intermediul programelor pe calculator (denumite soft educaţional). Potenţialul pedagogic al IAC se manifestă în multiple planuri: . care dirijează pas cu pas drumul elevului de la necunoaştere la cunoaştere prin efort propriu şi în ritmul său de învăţare. . prin tehnica de elaborare.elearning. cu scopul formării tehnicilor de munca intelectuale a elevilor.Calculatorul are avantajul de a îmbina în modul cel mai corespunzător imaginea. ceea ce stimulează participarea elevului şi intensitatea activităţii pe care o depune mental.ro/adrian-adscliei-instruire-asistatde-calculator-didactic-informatic Elemente caracteristice IAC: . Adrian Adăscăliţei – IAC: http://www.IAC este o modalitate de instruire în care elevul parcurge in ritm propriu şi prin efort independent un continut de instruire cu ajutorul unui program de un anumit tip care îi asigură posibilitatea autoverificării după fiecare pas şi îi oferă. . . sunetul şi comentariul.dezvoltarea capacităţilor individuale de planificare şi organizare.sporirea încrederii în forţele proprii. condiţii de reuşită. în aşa fel încat ele să îndeplinească reciproc fără a fi nevoie de o intervenţie concomitentă. . .

astfel încât să corespundă direct strategiei de învăţare. . .Dirijarea procesului de formare a noţiunilor prin jocul exemplelor şi al contraexemplelor. .modificarea relaţiei de subordonare totală a elevilor faţă de profesor în relaţii de parteneriat. calculatorul permiţând înregistrarea vitezei cu care elevul răspunde la solicitările oferite de softul educaţional.Elevii trebuie să fie iniţiaţi în prealabil asupra tehnicilor de execuţie corespunzătoare.realizarea conexiunii inverse la cel mai înalt nivel. . au un mare grad de periculozitate sau se desfăşoară în perioade îndelungate de timp). în formă audio-video (secvenţe filmate ce prezintă fenomene inaccesibile percepţiei directe.Prevenirea greşelilor tipice prin înserarea de subprograme. scheme. desene animate). astfel încât să capete forme controlabile.Precizarea anticipată a strategiei de învăţare care să asigure formarea comportamentelor dorite şi specificate prin obiectivele p edagogice operaţionale. . .. în formă auditivă (muzică. .Specificarea activităţilor concrete ale elevilor în legătură cu fiecare unitate de conţinut. .eliminarea timpilor morţi sau redundanţi din activităţile elevilor. Utilizarea unui „light pen“ oferă elevilor posibilitatea răspunsului. . Aplicarea IAC impune următoarele cerinţe: . .Controlul operaţiilor mintale prin numeroase exerciţii şi aplicaţii. . diagrame. individualizarea actului învăţării şi asigurarea activităţii diferenţiate. . atingând ecranul monitorului pentru a indica o parte a unei figuri proiectate. asigurând ritmul propriu de învăţare. . .Segmentarea conţinutului de instruire în unităţi informaţionale care respectă relaţiile de filiaţie şi extindere.Precizarea anticipată a strategiei de instruire.activizarea maximală a gândirii elevilor.conferirea suportului de instruire diferenţiată.diversificarea canalelor de transmitere a situaţiilor de instruire prezentate în formă nonverbală (imagini. .folosirea softului educaţional în timpul extraşcolar la dispoziţia elevului prin utilizarea CD-urilor specializate. fragmente în limbi străine).stocarea şi prelucrarea statistică a prestaţiilor individuale şi de grup ale elevilor pentru a fi examinate de profesor pe parcursul şi la finele lecţiei. vizând o diferenţiere reală a instruirii pe un fond de problematizare suplu şi construit de la simplu la complex.

Prevederea secvenţelor de recapitulare.Este necesar un mediu de instruire corespunzător. Programul didactic ar trebui să aibă un generator de probleme tutoriale. pentru a simula fenomene în mişcare. în funcţie de atingerea de către elev a unei subreţele de scopuri concepută spec ial pentru subiectele suplimentare.eficienţa (timpul de asteptare al elevului pentru interpretarea răspunsului sau de către calculator trebuie să fie cât mai mic).Cercetările demonstrează că IAC nu a devenit o experienţă de masă nicăieri în lume. efectele sale sunt minore pentru învăţământul public. in acord cu nivelul elevului.adaptabilitatea (adaptarea cu o gamă largă de modalităţi de exprimare a aceloraşi idei din partea elevului). .aplicarea unor reguli euristice pentru determinarea unei teme dintr-un set de alternative posibile. Calitatea interfeţei calculator-elev poate fi evaluată pedagogic după următoarele criterii: . pentru a vizualiza evoluţii greu . .robustetea faţă de ambiguităţi (forţa de comunicare creşte dacă se prespupun interfeţe contextuale din partea interlocutorilor). solicită un timp mai îndelungat pentru aplicare.. necesită dotări speciale cu aparatură tehnică.Instruirea pe un mod eficace de autocontrol. . . . .elaborarea şi consultarea unui ghid curricular pentru introducerea de noi teme în programa sau pentru dezvoltarea celor vechi. care analizează “modelul elevului” pentru a proiecta traseul instruirii. fixare şi sinteză. Există mai multe căi de selecţie a temelor: .Momentele de destindere trebuie plasate după activităţile la care elevii au fost solicitaţi mai intens. . .aleatoare.Costurile implicate de folosirea IAC sunt extrem de ridicate. Limitele şi inconvenientele utilizării IAC: . .Programele didactice trebuie să fie în număr corespunzător grupelor de participanţi. utilitatea sa fiind recunoscută mai ales în activitatea extraşcolară. .IAC poate fi folosită numai în anumite momente de instruire ale lecţiei.

organizarea unor baze de date.eficienţa sporită prin prelucrarea. . . . . auditiv sau îmbinarea tuturor acestora).elaborarea facilă şi multiplicarea unor lucrări personale în doferite variante şi structuri.Pentru asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală este necesară o perioada de iniţiere şi exerciţiu.facilitarea iniţiativei şi a activităţii independente a elevului / studentului.utilizarea reţelelor de comunicaţii cu arie largă şi de mare viteză. elevul/studentul având posibilitatea să reia studiul până reuşeşte să recepţioneze. .capacitatea mediului digital de a achiziţiona informaţii şi de a exprima idei în diverse moduri (textual. .oferă situaţii de simulare de procese. chiar ale realităţii virtuale în spaţiu tridimensional. a suplini unele demonstraţii . oboseala se instalează relativ repede. fiecare elev/student recepţionează şi înţelege materia parcursă în ritmul propriu şi cu posibilităţile individuale de învăţare. creşterea ponderii autoinstrucţiei şi autoevaluării. pentru experimentale greu de realizat etc.facilitarea participării şi învăţării active. .accesul la conţinutul cultural din întreaga lume (cunoştinţe din vaste domenii şi de mare actualitate) într-o formă digitală.Favorizează decalajul în pregătirea şi evoluţia elevilor. Avantajele utilizării calculatorului electronic în procesul didactic constau în: . . .Necesită eforturi personale importante care depind de motivaţia proprie. . să înţeleagă şi să aplice cunoştinţele noi în corelaţie cu cele anterioare. verbal. fişiere tematice şi problematice (se apelează cu relativă uşurinţă şi rapiditate la informaţia organizată. oriunde şi oricând.Nu solicită activ gândirea. . ceea ce face produsele civilizaţiei contemporane disponibile oricui. . elevii obişnuindu-se să primească informaţia gata elaborată.nu se delimitează timpul de studiu al unei teme noi.accesibile observaţiei directe. .satisfacerea interesului de cunoaştere. sistematizată). sistematizarea şi stocarea informaţiilor. legând calculatoarele de pe pupitrele elevilor/studenţilor sau din apartamente la biblioteci digitale de mare capacitate.

Instrumentele software şi echipamentele hardware pot fi folosite ca mijloace didactice.studentul primeşte răspuns pentru orice întrebare. calculatorul are o serie de avantaje asupra omului [Baron G. nu trebuie însă neglijată îmbinarea studiului prin intermediul calculatorului cu lectura altor materiale bibliografice şi cu experimentul. la învăţarea activ–participativă.ca tutorial pentru analiza nevoilor de instruire pentru un anumit student. Apreciind toate aceste avantaje. bazată pe dialogul inteligent cu calculatorul. cu orice viteză şi în orice ordine. p. 222-223]: . statistici privind gradul de asimilare al elevilor). . video-proiectorul. În domeniul comunicării pedagogice. precum şi menţinerea relaţiei profesor – elev/student. .. pentru asigurarea asistării acestuia în procesul de instruire. B. evaluare. acestea pot fi implementate ca mijloace didactice folosite: . . desene. chiar şi una stupidă.posibilitatea realizării concomitente şi imediate a mai multor evenimente şi obiective didactice. desigur pe bază de înţelegere.pentru realizarea diferitelor activităţi didactice (autoevaluare.calculatorul poate furniza experienţe şi metode de învăţare care altfel ar fi prezente doar la mai mulţi profesori. . în timp ce.calculatorul oferă posibilitatea instruirii dincolo de orele de curs şi contribuie la posibilitatea învăţării continue pe tot parcursul vieţii (life -long learning). care poate amplifica capacitatea de prelucrare şi asimilare a informaţiilor. În procesul de instruire calculatorul poate fi asociat cu o serie de echipamente cum ar fi: tabla electronica.“răbdarea” calculatorului nu cunoaşte margini. .. . . în cadrul unei instruiri clasice aceasta îi poate crea un sentiment de jenă sau atrage glumele celorlalţi studenţi. Hypermedia et Apprentissages. în sensul că la cererea studentului calculatorul poate repeta o explicaţie sau prezenta anumite informaţii de ori câte ori se doreşte. .calculatorul face o evaluare obiectivă a performanţelor studentului şi furnizează informaţii importante profesorului pentru individualizarea rutei de învăţare a fiecărui student. tabele sau imagini). deci pentru asigurarea unei instruiri asistate de calculator.trecerea de la învăţarea receptată (indusă).profesorul adaptează datele furnizate de către calculator pentru fiecare student în funcţie de cantitatea de date ale unei topice şi de modul de prezentare al acestor date (texte. Lille (France). scannerul . Baudé De la Passardière J. Astfel.

software ce formează abilităţi. prezentări în diverse formate digitale. televizorul. Video player-ul. simulări. 2007) Potenţial pedagogic • Dezvoltă capacităţile individuale de planificare şi organizare • Stimulează spiritul de initiaţivă şi capacităţile individuale de activitate nedirijată de profesor • Sporeşte încrederea în forţele proprii • Prestaţiile individuale şi de grup ale elevilor pot fi stocate şi prelucrate statistic pentru a fi examinate de profesor pe parcursul şi la finele lecţiei. poate identifica nivelul actual al cun oaşterii studentului. Web cam-ul. teste. teoretic nu putem vorbi de o ineficacitate a softului educaţional. individualizează actul învăţării şi asigură activităţi diferenţiate. De aceea tehnicile elearning în instruire şi evaluare trebuie să se dezvolte pe două căi. instrumentele audio. poate să ofere suport de instruire diferenţiat. aparatul foto digital. învăţare. În plus. • Folosirea softului educaţional în timpul extraşcolar la dispoziţia elevului prin utilizarea CD-urilor specializate. evaluare sau ca mijloc de comunicare. Computerul şi materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare. asigurând ritmul propriu de învăţare. DVD-ul player. dicţionare. respectiv adaptarea şi individualizarea învăţării în relaţia calculator-elev. calculatorul este inferior profesorului în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe. Cu toate că are un potenţial foarte mare.camera video.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. un soft educaţional „inteligent” asigură o individualizare a învăţării nu numai prin parcurgerea materiei în ritmul propriu studentului dar şi prin adecvarea activităţilor la stilul personal de învăţare. enciclopedii. Softuri educaţionale Sub denumirea de software didactic sau de instrumente şi resurse pentru elearning. (Petre Botnariuc . 2. PC-ul. jocuri didactice etc. În acest caz. situri. . cărţi electronice (e-books). software de exersare. • Activizează maximal gândirea elevilor. o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a susţine procesul de educaţie: hărţi. tutoriale. deoarece calculatorul permite înregistrarea vitezei cu care elevul răspunde la solicitările oferite de softul educaţional. Definiţie Putem numi soft educaţional o aplicaţie care are obiective pedagogice clar definite. şi anume creşterea calităţii şi eficienţei strategiilor de învăţare cu ajutorul calculatorului. filme didactice. are o concepţie clară despre formele de învăţare necesare pentru a ajunge de la acest nivel actual la obiectivele vizate şi verifică fiecare etapă de învăţare corectând erorile. prin ramificaţiile sale. • Programul.

elevii pot răspunde atingând ecranul monitorului pentru a indica o parte a unei figuri proiectate. etc.. diagrame. altele propunându-şi oferirea soft tematic . Cu ajutorul unui „light pen“.• • • • • Cu ajutorul căştilor de audiţie şi a ecranului monitorului. au un mare grad de periculozitate sau se desfăşoară în perio ade îndelungate de timp). Realizează conexiunea inversa la cel mai înalt nivel Modifică relaţia de subordonare totală a elevilor faţă de profesor în relaţii de parteneriat. 2005): Denumire generică programe utilitare Atribute educaţionale Cuprind dicţionare. situaţiile de instruire pot fi prezentate în formă : . fizică. prin utilizarea cărora se răspunde eficient unei subcategorii tematice din curriculare. desene animate) . pentru chimie. fragmente în limbi străine) . editoare de expresii matematice. Abordează subiecte/ teme din diverse domenii ale curriculumului şcolar. Eficientizează traseul dintre elemente şi concepte prin suplinirea unor demersuri costisitoare de timp. scheme. enciclopedii. Noveanu. Criterii de selecţie-analiză: Obs: Pentru mai multe informaţii accesaţi materialul auxiliar – Fişier 1 O taxonomie operaţională a softului folosit în activitatea didactică este expusă mai jos (E.nonverbală(imagini. Elimină timpii morţi sau redundanţi din activităţile elevilor.audio-video (secvenţe filmate ce prezintă fenomene inaccesibile percepţiei directe.auditivă (muzică.

Sub forma unui joc. pentru că îşi propune printr-o interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către utilizator. instruire. simularea unui fenomen facilitează înţelegerea Elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile (atât cele declarative cât şi cele procedurale) necesare rezolvării sarcinii propuse sau pentru alt scop pe baza unui set de reguli. formare soft de investigare soft de testare/ evaluare softul interactiv de învăţare jocuri educative soft de administrare şi management educaţional . Este poate gama cea mai largă întrucât specificitatea sa depinde de mulţi factori: momentul testării. Prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea modificării unor parametrii. modul de lucru este stabilit de profesor soft de simulare Permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui model cu comportament analog. determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al subiectului. se atinge un scop prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli îl implică pe elev întrun proces de rezolvare de probleme/situaţii Baze de date. În acest fel. a unor obiective educaţionale. cu diferite informaţii. calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă (atât la nivelul lui de cunoştinţe cât şi de caracteristicile stilului de învăţare).unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii sau achiziţia independentă a unor competenţe profesionale. documente referitoare la planificarea-administrarea educaţională de învăţare. cataloage. nu au integrată o strategie didactică. scopul. Acesta este genul cel mai complex. precum şi a observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului. din punct de vedere pedagogic. tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu) Are înglobată o strategie care permit feedbackul şi controlul permanent. prin rularea lui integrală.

• implicarea în activităţi curriculare comune.comunicarea în cel puţin două limbi străine).etwinning. • un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori. Instrumente pentru cooperare şi proiecte educaţionale colaborative Platforma eTwinning http://www. cunoaşterea şi dialogul intercultural. Platforma etwinning. implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. . • participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională.3. • apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora. se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor).net oferă: • instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare. Pe termen lung. prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană .net Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene.

comentarii. Wikispaces are o interfaţă simplă.wikispaces. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.voki. imagini şi legături Poate fi folosit pentru brainstorming. Glogster http://www. cuvinte noi. Alternative: pbwiki. prezentări.html Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente.wallwisher.glogster. Combină imagini. imagini.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.google. Wetpaint Wallwisher http://www. culori etc. Wordle http://www. muzică. încărcare de imagini. păstrând versiunile succesive. linkuri şi audio pentru a crea pagini mulitmedia.net/ Transformă un text scurt într-un “nor de cuvinte”. incorporaţi în blog sau salvaţi. există evidenţa modificărilor efectuate. a posta adrese de Internet utile.com/ Permite crearea unui “avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text. mesaje de e-mail sau ca prezentari ale participanţilor în proiecte. conţine forum. Poate fi incorporat în orice pagină web. Voki http://www. inserare de fişiere. Ei pot fi printaţi. Ele pot fi postate pe blog sau publicate ca pagina web.com/intl/en/home .• • recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european. fotografii. termeni sau comentarii pe o temă dată.com/ Voki este un serviciu gratuit care permite crearea de avatare personalizate care transformă textul scris în mesaj vocal şi pot fi foloste pe blog .skype. Wikispaces http://www. Permite formatare. linkuri. Colaboratorii pot fi invitaţi prin email. Google Docs http://www. premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. video. Documentele sunt stocate online şi pot fi acesate de oriunde există acces la Intenet. tabele.wordle. statistici şi un număr nelimitat de pagini. profil. formule. chestionare. foi de calcul.com/ Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către utilizatori. Cuvintele des folosite apar mai mari. Are o variantă gratuită. Poate fi modificat aspectul “norului”: font. Skype http://www.com/ Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive.

Mesajele pot fi pimite automat şi prin e-mail. email). de mesaje şi fire de discuţie. geo-tagging.E un instrument gratuit de colaborare şi comunicare. Google Groups http://groups. Permite crearea de profile ale utilizatorilor.slide.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraţiuni la o imagine sau fotografie. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. videoconferinţe. Necesită download şi instalare. Alternative: Voicethread Hot Potatoes http://hotpot. redimensionare. rotire. colaje. cu răspuns scurt.com Editare online simplă şi precisă a fotografiilor: ajustare. formare de perechi. Alternative: Photobucket Picnik http://www.com/ Instrument online gratuit pentru creare şi stocare de slideshow-uri. Oferă numeroase instrumente de editare. aplicare de efecte şi text.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. stocare şi editare de fotografii.google. mai multe moduri de vizualizare.google. Alternative: pixlr Picasa http://picasa. . Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon.fotobabble. publicare de albume pe Internet. ordonare şi completare de fraze.uvic. postarea de fişiere. nu necesită download sau instalare. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. tranziţii şi muzică. cu numeroase facilităţi. de la mesaje text la convorbiri. precum şi posibilitatea de a crea slideshow-uri. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. Şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.picnik. Alternative: Yahoo Groups Slide http://www.html Este un serviciu gratuit oferit de Google pentru a crea grupuri de discuţii publice sau private bazate pe interese comune. cuvinte încrucişate. Interfaţă simplă. Ele pot fi apoi înglobate într-un blog sau pagina web. Necesită download şi instalare. Poate fi folosite pe mai multe sisteme de operare. transmitere de fişiere şi vizualizarea desktopului partnenerului. incluzând efecte. care permite utilizatorilor să efectueze convorbiri telefonice prin Internet.com/ Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare.com/googlegroups/overview.

Alternative: Freewebs Scribd http://www.scribd. Calameo Bubble. opţiunilor de subscriere.com/ Publicare şi stocare gratuită online de documente în format doc. care pot fi apoi înglobate în bloguri sau pagini web.ProProfs http://www.net/ Cu Classtools se pot crea uşor în Flash jocuri şi activităţi educaţionale online foarte variate şi atrăgătoare. podcast) pentru a crea un slidecast .net/ Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de prezentări PowerPoint. xls. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare. Scribd are şi un aspect de reţea socială datorita profilelor. De asemenea. pot fi printate sau trimise prin email. Alternative: Mindmeister Categoria: Prezentări Slideshare http://www. pagini web şi pot fi găsite de motoarele de căutare. ppt. Pot fi încarcate fişiere şi informaţii de la alte aplicaţii Goog le (Google Docs. Alternative: Slideboom . Documentele pot fi private sau pot fi înglobate în bloguri. Word sau pdf. Kubbu Classtools http://classtools.un mod mai puternic de a distribui prezentări sau tutoriale. Alternative: Google Docs. notare.google. Slideshare este.us/beta/ Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptu ale colaborative online. Testele pot fi tipărite.html Serviciu gratuit care permite crearea de site-uri dupa şabloane prestabilite. limitare în timp.slideshare. Google Sites http://www. interfaţa este simplă şi accesul poate fi controlat. reţele de socializare. Pot contribui mai mulţi autori. afişare a statisticilor etc. Google Calendar. un site valoros de resurse sub formă de prezentări. YouTube and Picasa).com/quiz-school/ Este un instrument gratuit pentru generare de teste online cu opţiuni variate de siguranţă. trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Alternative: Issuu. pdf. de asemenea. în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri.com/sites/help/intl/en/overview. precum şi conţinut nou.proprofs. Hărţile pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web. Se poate face trimitere ca link sau pot fi înglobate în blog sau pagină web. etc.us https://bubbl. se pot sincroniza cu un fişier audio (MP3. comentare şi clasificare.

Se poate folosi pentru înregistrări live.sourceforge. videoclipuri. Alternative: GarageBand (pentru Mac) . Un pas înainte faţă de “era PowerPoint”.net/ Aplicaţie gratuită pentru înregistrare şi editare de fişiere audio. Pot fi importate imagini sau fişiere video. imagini. titluri/ credite. lipire. utilizabilă în mai multe sisteme de operare. mixare. conversie de fişiere audio. naraţiunea cronologică. Necesită download şi instalare. tranziţii.Prezi http://prezi.com/ Creare de prezentări non-lineare. inserare de legături.xtranormal.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2 . Aceasta conţine caracter istici cum ar fi efecte. desene. XP şi Vista. inclusă în Microsoft Windows Me.mspx Windows Movie Maker este o aplicaţie de creare şi editare video. piste audio. fişiere pdf. Clipurile pot fi postate pe Youtube. itinerar al prezentării.microsoft. cu posibilităţi ca: zoom. Poate fi şi o sursă de materiale utile. texte. Poate fi folosit şi pentru editare a fişierelor audio.com/ Creare simplă de videoclipuri de animaţie 3D în care personajele alese de autor vorbesc şi se mişcă în decorul ales conform scenariului (“tex -tomovie”). editare.com Găzduire de videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale. Alternative: Dvolver. GoAnimate Audacity http://audacity. Windows Moviemaker http://www. modificarea vitezei sau amplitudinii unei înregistrări. Alternative: Photostory 3 Xtranormal http://www. Teachertube http://www.teachertube.

ro/iac/suport_curs.ubbcluj.ee.teză de doctorat .tuiasi.Aprofundări (*)     Fişier 1 – T.ro/~aadascal/curs_iac/IAC_Manual_Draft. o atitudine adecvată faţă de profesia didactică şi de a promova concepte.ro/Public/File/sup_curs/istorie110.pdf   Elearning .ee.ro) Universitatea din Craiova http://cis01.Adăscăliţei . teorii şi valori pedagogice autentice .Elearning.central.tuiasi. .Contribuţii la perfecţionarea sistemelor moderne multimedia în procesul didactic de asimilare a cunoştinţelor din domeniul disciplinei de bazele electrotehnicii http://iota.Romania . Chicioreanu – Criterii de selecţie soft educaţional Fişier 2 – S.ro/~aadascal/Teza_Dr_Adascalitei/Adascalitei_T eza_Ph-D.pdf (*) Aceste materiale sunt cu titlu de prezentare.Adăscăliţei http://iota.ucv.instruire asistata de calculator (www.php Ministerul Educaţiei şi Cercetării .elearning.pdf A.Proiectul pentru Învăţământul Rural  http://hiphi. Găbureanu – Clasificarea softurilor educaţionale A. Paginile scanate sunt puse la dispoziţia cursanţilor cu scopul de a le forma competenţe specifice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful