You are on page 1of 16

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well

July 24, 2012

Mc lc
Phn 1: Tng quan cng ty. ......................................................................................................... 2
A-

Lch s: ............................................................................................................................ 2

B-

Th trng Vit Nam: .................................................................................................... 2

C-

Pht trin da trn mi trng bn vng: .................................................................. 3

D-

V Umami: ....................................................................................................................... 4

i/

Khi qut: ....................................................................................................................... 4

ii/

Khm ph: ................................................................................................................... 4

iii/

c tnh: ...................................................................................................................... 5

iv/

Thc phm giu umami: ............................................................................................ 6

Phn 2: Cc sn phm chnh........................................................................................................ 8


A-

Bt ngt: .......................................................................................................................... 8

i/

Ajinomoto: ...................................................................................................................... 8

ii/

Bt ngt cao cp AJI-PLUS:...................................................................................... 9

B-

Gia v ht:........................................................................................................................ 9

C-

Gia v lng: .................................................................................................................... 10

i/

Gim go LISA:............................................................................................................ 10

ii/

Xt mayonnaise Aji-mayo: ...................................................................................... 10

iii/

Nc tng LISA: .................................................................................................... 11

iv/

St tng LISA: ........................................................................................................ 11

D-

Gia v tin dng: ........................................................................................................... 12

i/

Bt tm kh chin gin Aji - quick: ............................................................................ 12

ii/

Bt c ri tin dng Aji - quick: ............................................................................... 12

iii/

Bt nc dng Aji - ngon: ....................................................................................... 13

E-

Nc gii kht: ............................................................................................................. 13

F-

Phn bn Ami-Ami: ..................................................................................................... 14

Phn 3: Qui trnh sn xut. ........................................................................................................ 15


A-

Chng vi sinh vt: ........................................................................................................ 15

B-

Nguyn liu: .................................................................................................................. 15


0

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
C-

Qui trnh: ...................................................................................................................... 15

i/

S sn xut:.............................................................................................................. 15

ii/

Qui trnh: ................................................................................................................... 15

Phn 4: Nhn xt - nh gi. ..................................................................................................... 15

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012

Phn 1: Tng quan cng ty.


A-

Lch s:

9/1907, sau khi tr v Nht, tin s - nh ha hc Kikunae Ikeda bt u pht trin v umami
t to bin kh.
7/1908, ng c cp bng sng ch v sn xut bt ngt (glutamate). K.Ikeda tm n
nh sn xut Iot - Saburosuke Suzuki thng mi ha tng ca mnh.
9/1908, ng Suzuki cng s hu bng sng ch trn cng vi tin s K.Ikeda.
11/1908, thng hiu c ng k - C gi & AJI-NO-MOTO.
12/1908, bt u sn xut bt ngt AJI-NO-MOTO ti nh my
Zushi.
20/5/1909, bt ngt AJI-NO-MOTO c bn ra vi t cch l gia v c v umami u tin
trn th gii.
1910, m rng kinh doanh ti cc nc ln cn bng vic lp i l c quyn ti cc nc
nh i Loan, Hn Quc.
1917, khai trng vn phng mua hng v kinh doanh ti New York. T cng ty lin tc
khai trng cc vn phng kinh doanh ti nhiu nc chu cng nh ti M.
Sau th chin th hai vo 2/1946, i tn cng ty thnh Tp on Ajinomoto. V vo thng
1/1947, cng ty khi phc xut khu Ajinomoto sang M.
Hin nay, tp on Ajinomoto c 110 nh my sn xut ti 16 quc gia trn ton cu, sn
phm ca Ajinomoto ang c bn ti hn 100 quc gia v khu vc; to ra hn 30.000 vic lm
v t doanh thu hn 10 t la M mi nm.. Vi hn 1700 sn phm thuc 4 nhm chnh l
thc phm, acid amin,dc phm, sc khe v dinh dng. Trong , acid amin chim hn 60%
th phn trn th gii, l th mnh sn xut ca tp on Ajinomoto trn ton cu.

B-

Th trng Vit Nam:

c thnh lp t nm 1991, Ajinomoto Vit Nam l cng ty 100% vn u t nc ngoi


thuc Tp on Ajinomoto vi gi tr u t ban u hn 8 triu la M. Cho n nay, cng ty
khng ngng m rng v nng cao cng sut sn xut cc sn phm vi tng chi ph xy
dng, hot ng v pht trin th trng ln n 65 triu la M.
Hin c gn 2.500 nhn vin lm vic ti Cng ty Ajinomoto Vit Nam. Thit lp h thng
phn phi rng khp 63 tnh thnh trn phm vi ton quc, Ajinomoto Vit Nam mong mun
2

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
mang n cho ngi tiu dng nhng sn phm tt nht vi phong cch phc v tt nht. Hin
cng ty Ajinomoto Vit Nam c hai nh my: Nh my Ajinomoto Bin Ha hot ng t nm
1991, vi tng din tch hn 10 hecta v Nh my Ajinomoto Long Thnh c a vo vn
hnh t thng 9 nm 2008. Ti Chu , Ajinomoto Vit Nam ng th hai sau Ajinomoto Thi
Lan v sn lng.
Vi s mnh gp phn mang n cho ngi tiu dng Vit Nam mt cuc sng khe mnh
v hnh phc, Cng ty Ajinomoto Vit Nam lun n lc mang n nhiu chng loi sn phm
gia v vi cht lng tt nht v an ton, ph hp vi khu v ca ngi Vit Nam.

C-

Pht trin da trn mi trng bn vng:

Da theo phng chm Pht trin da trn mi trng bn vng c Tp on


Ajinomoto p dng ti tt c cc cng ty thnh vin ca mnh trn ton th gii, Ajinomoto Vit
Nam lun gn kt cc hot ng ca mnh vi x hi v mi trng. C th, hai nh hng m
Ajinomoto Vit Nam lun hng ti l B2S (Business to Society) - Hot ng kinh doanh hng
ti x hi v B2N (Business to Nature) - Hot ng kinh doanh hng ti mi trng t nhin.
Trong , nh hng Hot ng kinh doanh hng ti mi trng t nhin gip hn ch ti a
nhng tc ng ca hot ng kinh doanh i vi mi trng; cng nh gii quyt nhng vn
mi trng. Cng ty cng quan tm ti u vo ngun nguyn liu thng qua hp tc vi cc
nng tri, cc nh sn xut v nhiu nh cung cp khc m bo ngun nguyn liu m thin
nhin ban tng cho nhng hot ng sn xut ca cng ty trong tng lai.
Trong qu trnh sn xut, vn bo v mi trng lun c t ln hng u. H thng x
l nc thi ca cng ty c lp t theo cng ngh v tiu chun ca Nht Bn. Bng phng
php x l vi sinh v lng lc, nc thi ca cng ty m bo t cc tiu chun v mi trng
theo quy nh ca nh nc. Cng ty Ajinomoto t ho l doanh nghip c vn u t nc
ngoi u tin trong ngnh ch bin thc phm ti Vit Nam t chng ch ISO 14001:2004 v
h thng qun l mi trng. Cng ty cng ang p dng h thng qun l cht lng theo tiu
chun ISO 9001:2008 nhm m bo sn phm u ra t tiu chun cht lng, v sinh an ton
thc phm, p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi tiu dng. Bn cnh cng ty cn thc
hin nhiu chng trnh ci tin v bo v mi trng nh: gim thiu nc thi, cht thi rn;
gim thiu nhim khng kh; tit kim nng lng; ti s dng 100% cht thi, gip s dng
hiu qu ngun ti nguyn thin nhin phc v cho cc hot ng sn xut kinh doanh. Theo ,
tt c cc cht thi ca cng ty t cc nh xng sn xut u c phn loi ti ch: Cht
thi nha c bn cho cc c s sn xut, ti ch nha, cht thi cng nghip sau khi gn li
phn c ch s c a vo h thng x l tin tin bng phng php vi sinh v lng lc.
Vi nhiu n lc trong vic gn gi v bo v mi trng, Cng ty Ajinomoto Vit Nam
c Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam trao tng gii thng Thng hiu
xanh bn vng. Gii thng ny khng nh v tr mt thng hiu lun n lc ci tin v
3

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
bo v mi trng, ha cng thin nhin to nn mt mi trng xanh, sch, gp phn mang
n cho x hi mt cuc sng tt p hn.

D-

V Umami:
i/ Khi qut:

Umami, thng c gi l v ngt tht, l 1 trong 5 v c bn cng vi v: ngt, mn, chua


v ng.
Trong mt thi gian di, cc nh khoa hc vn tranh ci rng liu umami c thc s l
mt v c bn hay khng; nhng vo nm 1985, ti Hi tho khoa hc quc t v v Umami ln
u tin Hawaii, thut ng Umami chnh thc c cng nhn l thut ng khoa hc m t
v ca glutamate v nucleotit. Hin nay, umami c cng nhn rng ri nh l v c bn th
nm. Umami l v ca axit amin L-glutamate v 5-ribonucleotit nh guanosine
monophosphate (GMP) v inosine monophosphate (IMP). Mc d umami c th c m t nh
v "nc dng" hoc "ngt tht" vi cm gic v ko di, gy tit nc bt v lan ta khp li,
nhng vn khng d dch t umami ra cc ngn ng khc. T umami vn c gi nguyn
trong tt c cc ngn ng ph bin, bao gm ting Anh, ting Ty Ban Nha, ting Php, v.v...
Cm gic v v umami l do s pht hin anion carboxylate ca glutamate trong cc t bo th
th chuyn bit c trn li ngi v ng vt. Tc dng c bn ca v umami l kh nng to v
hi ha v lm trn v tng th ca mn n. Umami lm gia tng r rt v ngon ca nhiu loi
thc phm khc nhau (theo bi tng quan ca Beauchamp, 2009). Glutamate dng axit (axit
glutamic) t to c v umami; trong khi , cc mui ca axit glutamic, c bit n
nh glutamate, c th d dng ion ha v mang n v umami c trng. GMP v IMP gia tng
cng v ca glutamate.
Glutamate c mt lch s lu i trong nu n. Hy Lp c i, nc mm c gi l
Garon cn La M c i, nc mm c gi l Garum hay Liquamen. Nhng ghi chp c cho
thy dng nh phng php sn xut ny rt ging vi phng php sn xut nc mm truyn
thng ca cc nc ng Nam . Nc mm c sn xut vo thi c i rt c th c hm
lng glutamate cao v phng php sn xut ging vi phng php sn xut nc mm
ng Nam ngy nay . V vy, s yu thch v ca glutamate hay v umami c du tch t
hn 2,500 nm trc.

ii/ Khm ph:


Nh khoa hc Nht Bn, tin s Kikunae Ikeda sng c hai nm hc vt l sau khi tt
nghip i hc Hong gia Tokyo ti Nht Bn. Trong sut thi gian sng ti c, ng quan tm
ti v ca nhiu loi thc n khc nhau m ln u tin ng c thng thc nh c chua, pho
mt, mng ty v tht. Vo thi k , cc nh khoa hc tin rng ch c bn v c bn. Tuy nhin,
tin s Ikeda cm thy c th c mt v c trng khc vi bn v c bn .
4

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
Sau hai nm sng ti c, Tin s Ikeda quay v Nht Bn. ng nhn
thy c mt v cha c nhn bit trong cc mn n ngon, khc bit hon
ton so vi bn v c bn l ngt, mn, chua v ng. ng nhn thy v
ny r rt nht trong nc dng nu t to bin kh - kombu dashi, mt
mn truyn thng trong m thc Nht Bn. Sau thi gian phn tch,
nghin cu cc thnh phn ca to bin kh, tin s K.Ikeda khm ph
ra mt v mi v t tn v ny l umami (Umami l mt t mn t ch
ting Nht umami () c ngha l v ngon ).

iii/ c tnh:

Tin s K.Ikeda

Umami c tnh cht du nh nhng ko di v kh m t. N gy ra s tit nc bt v to


cm gic gn trn b mt li, kch thch c hng, vm ming v pha sau vm ming (theo nhn
xt ca Yamaguchi, 1998). V umami khng ngon mt cch t thn, m n lm cho nhiu loi
thc phm khc tr nn hp dn, c bit khi thc phm c mi hng hi ha. Nhng cng
nh cc v c bn khc, ngoi tr v ngt ca ng, umami ch ngon trong ph nng tng
i hp. i vi mt s nhm dn c, chng hn nh nhng ngi cao tui, v umami s c ch
cho h, v cm gic v mi v ca nhng ngi ny km do tui tc v do iu tr. Vic mt
cm nhn mi v c th dn ti tnh trng suy dinh dng, lm tng nguy c bnh tt.

Trn b mt li c 3 loi gai v gic, mi gai v gic li c cha cc chi v gic. ngi
trng thnh c khong 7.500 12.000 chi v gic. Chi v gic c to thnh t cc t bo v
gic, trn b mt ca cc t bo ny c cha th th cm nhn v. Cc th th ny s tip nhn
5

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
cc cht to v. Li ngi c cc c ch pht hin cc v c bn bao gm ngt, chua, mn,
ng, umami v truyn thng tin v v ti cc dy thn kinh v gic. S tn ti ca cc th th
ny cho thy s cn thit phi cng nhn nm v c bn v mt sinh l hc. Cc nh khoa hc
cng nhn umami l mt v c bn v cng ging nh cc v c bn khc, c mt th th c hiu
pht hin v umami v tn hiu v v ny cng c truyn ti no thng qua dy thn kinh v
gic.

iv/ Thc phm giu umami:


Glutamate (cht to v umami) l mt thnh phn chnh ca protein thc phm (rau c qu v
tht). Thm vo , glutamate t do tn ti t nhin trong phn ln thc phm nh tht gia sc
gia cm, hi sn v rau c qu. Trong c th chng ta, gn 70% th trng l nc, 20% l protein
v khong 2% l glutamate. Glutamate c th tm thy trong c, no, thn, gan; mt s c quan
v m khc. Mt ngi trung bnh hp th khong 10 20 gam glutamate lin kt v 1 gam
glutamate t do t thc phm mi ngy. Bn cnh , hng ngy c th ngi cng tng hp
khong 50 gam glutamate t do.
Con ngi thng nm v umami ln u tin l t sa m. Sa m c cha nhiu glutamate
hn cc loi sa khc (19mg/100ml - trong khi sa b v sa d ch t 1-4mg/100ml).
C chua c bit giu glutamate(245mg/ 100g), v y l mt trong nhng l do c chua l
loi qu c s dng rng ri trn th gii gip mang li v umami cho rt nhiu mn n khc
nhau. Hm lng glutamate trong c chua thay i trong qu trnh chn ca qu.

Hm lng glutamate trong qu c chua trong cc giai


on ca qu.

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
Cc loi rau giu glutamate khc l : ng (106mg/ 100g), nm (150mg/100g), khoai ty
(102mg/100g). Cc loi tht cng giu glutamate, tht b (107mg/ 100g), tht ln (337mg/100g),
tht g (40mg/100g). V th, nu khng mun s dng m chnh v lo ngi s an ton, bn hon
ton c th lm n ngon hn nh s dng cc loi thc phm giu v umami t nhin. C mt
im th v l khi kt hp cc loi thc phm giu umami t nhin vi nhau th n khng ging
nh s cng hng v ln m dng nh s to thnh nhng v rt khc bit. Cc mn n m v
umami l Dashi, Miso (Nht), nc ph, mm (Vit Nam), pizza (), tht hun khi, phomai, c
bit l phomai Parmesan.
Hm lng glutamate trong cc loi thc phm.

Tht gia sc gia cm


Tht b
Tht g

(mg/100g)
10
22

Hi sn
S ip
Cua tuyt
Cua xanh
Cua hong
Tm bc

140
19
43
72
20

Rau c qu
Bp ci
Ci b xi
C chua
Mng ty
Ng (Bp)
u H Lan
C hnh
Khoai ty
Nm

50
48
246
49
106
106
51
10
42

Phomat
Emmenthal
Parmesan
Phomat Cheddar

308
1680
182

Sa
Sa b
Sa d
Sa m

1
4
19

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012

Phn 2: Cc sn phm chnh.


T nhng ngun nguyn liu thin nhin di do vi cng ngh hin i, tin tin ca Nht
Bn, Cng ty Ajinomoto Vit Nam sn xut ra nhng sn phm cht lng, an ton cung cp cho
hng triu ngi tiu dng Vit Nam trn khp mi min t nc.
Vi mc tiu tr thnh cng ty hng u ti Vit Nam trong lnh vc gia v, Ajinomoto Vit
Nam a ra th trng nhiu dng sn phm gia v ph hp vi khu v ca ngi Vit Nam,
gip to ra nhng ba n ngon gp phn mang n nim hnh phc cho mi ngi.
Bn cnh cc gia v truyn thng, Ajinomoto Vit Nam cn to ra nhng gia v mi gp phn
lm phong ph thm ba n cho ngi tiu dng, ng thi m bo mang n s tin dng cho
ngi s dng v ph hp vi cuc sng hin i.
Hin nay vi hn 1700 sn phm c phn phi trn ton th gii, vi a dng cc chng
loi, ph hp vi vn ha m thc ca tng quc gia. Ring ti Vit Nam, hin cng ty
Ajinomoto cho ra th trng cc sn phm sau, gm 6 nhm chnh.
A-

Bt ngt:
i/ Ajinomoto:
L sn phm chnh, gn lin vi tn tui ca tp
on t khi mi hnh thnh, bt ngt AJI-NOMOTO c sn xut bng phng php ln men
t nhin t mt ma ng v tinh bt khoai m.
Sau qu trnh ln men, mt loi axit amin tn l
glutamic c to ra. T axit glutamic, mt gia v
c o dng tng gia v t nhin ca thc
phm c sn xut ra. chnh l bt ngt.
Bt ngt AJI-NO-MOTO l mt gia v thc phm
c chc nng iu v, c s dng rng ri trong
ch bin mn n gia nh, nh hang v trong
cng nghip ch bin thc phm, lm cho thc
phm ngon v hp dn hn.

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012

ii/ Bt ngt cao cp AJI-PLUS:


Hn hp tng v bt ngt AJI-NO-MOTO PLUS
gm c bt ngt v 2 thnh phn ca nucleotides
l Disodium 5-Inosinate (IMP) v Disodium 5Guanylate (GMP). Vi 98% glutamate trong
thnh phn, Aji-plus c v tng gp 3 ln so vi
bt ngt Ajinomoto thng thng. Ngun nguyn
liu chnh sn xut Aji-plus l nm c nhp
khu t Thi Lan.
Hn hp tng v bt ngt AJI-NO-MOTO PLUS
l cht iu v c s dng ph bin trong ch
bin mn n nh hng v trong cng nghip
ch bin thc phm.

B-

Gia v ht:
Ht nm Aji-ngon c lm t nc dng ca
xng hm v tht cng vi mt lng cn i
cc gia v khc nh mui, ng, mononatri
glutamate, lm tng hng v thm ngon cho
cc mn n. Vi tinh cht xng hm v tht,
Ht nm Aji-ngon mang n hng thm, v
ngon ngt v m cho mn n. Ht nm Ajingon rt tin li v gim thiu thi gian cho
ngi ni tr.

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
C-

Gia v lng:
i/ Gim go LISA:
Gim go LISA c sn xut t go bng
phng php ln men t nhin. Gim go
LISA vi v chua du nh v hng thm
c o, rt thch hp ch bin nc
chm, trn gi, trn salad v lm chua
(hnh, kiu...).

ii/ Xt mayonnaise Aji-mayo:


Mayonnaise Aji-Mayo, xt trng g ti, c lm t trng g ti, du ht ci v gim ln men
t nhin, c v chua bo hi ha ph hp vi khu v ngi Vit, mang n v ngon tuyt vi cho
nhiu mn n nh rau trn, bnh m, hi sn v tht chin (rn) hoc nng
Mayonnaise Aji-Mayo, xt trng g ti, lm phong ph ba n hng ngy, ong y hnh phc
gia nh!
Thnh phn: Du ht ci, trng g ti (9.3%), gim mch nha, mui, mononatri glutamat (cht
iu v 621), ng, bt m tc, axt xitric (cht iu chnh axt 330), Dinatri Etylen Diamin
Tetra Axetat (cht bo qun 386).
Gi tr dinh dng: (cho 10g)
Nng lng: 72.5 kcal
Protit: 0.18 g
Lipit: 7.5 g
Carbonhydrat: 0.5 g

10

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012

iii/ Nc tng LISA:


Nc tng u nnh LISA c lm t
nguyn liu u nnh chn lc bng phng
php ln men t nhin, p ng cc tiu chun
v sinh an ton thc phm v m bo sc
khe cho ngi tiu dung.
Nc tng u nnh LISA mang n mt
hng v tinh t, m cho mn n. Nc
tng u nnh LISA c bit thch hp dng
lm nc chm, lm gia v p thc n hay
nm nm trong cc mn xo, kho,

iv/ St tng LISA:

Xt tng LISA c ln men t nhin t


nguyn liu u nnh chn lc. Xt tng
LISA c hng v thm ngon c trng,
thch hp cho cc mn cun, hp (chng),
xo nh: gi cun, b ba, c chng
tng,

11

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
D-

Gia v tin dng:


i/ Bt tm kh chin gin Aji - quick:

Bt tm kh chin gin Aji Quick l s kt hp gia gia v nm sn v bt chin kh. Aji Quick
gip cc mn chin ngon hn vi v hi ho, hng thm c trng v c gin t nhin,
khng lm kh cng m vn gi c v ngt dinh dng ca nguyn liu.
Aji Quick, tin li s dng v khng cn phi tm p nguyn liu hay pha bt vi nc. Aji
Quick, 1 bc tuyt ngon! C 3 hng v la chn: original, v b, hi sn (ring v hi sn
pha vi nc trc khi s dng).

ii/ Bt c ri tin dng Aji - quick:


Bt c ri tin dng Aji Quick l s kt hp gia
bt c ri t nhin v gia v nm sn. Aji Quick
tin dng cho vic nu nng v khng mt thi
gian tm p cng nh nm nm v c th p
dng a dng cho cc mn kho, xo, xt vi
hng v c ri mi.
Bt c ri tin dng Aji Quick mang n nhiu
mn ngon mi, lm phong ph ba cm hng
ngy. Aji Quick C ri mn, cm nh thm
ngon.

12

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
iii/ Bt nc dng Aji - ngon:
Bt nc dng Aji-ngon vi hai loi hng v G
v Heo, thnh phn chnh t xng hm v tht
cng cc cht iu v ha trn di dng bt ng
nht, d dng hn trong s dng, mang li mi v
thanh ngt t nhin cho mi mn n, thch hp cho
vic ch bin thc n nh hng v trong ngnh
cng nghip thc phm.

E-

Nc gii kht:

c sn xut theo cng ngh tin tin t Nht Bn gip gi nguyn hng v ca nhng ht c
ph Robusta thng hng, c ph lon Birdy l sn phm cht lng cao v t tiu chun cht
lng v sinh an ton thc phm. Vi thnh phn chnh l nhng ht c ph Robusta c chn
lc k cng, c ph lon Birdy cng s mang n cho bn mt hng v c ph mi cng v ngt
du tinh t ph hp vi khu v ngi Vit Nam. C ph lon Birdy hin c 2 hng v cho bn
la chn:
Birdy Robusta C ph pha sa cao cp c lm t s ha quyn c o gia c ph Robusta
thng hng v sa ti nguyn cht.
Birdy Robusta Black C ph
en cao cp mang n
hng v c ph Robusta
m nh bn mong i.
C ph lon Birdy c mt
ti Vit Nam vo nm 2008,
nhng tt c u c nhp
khu t Thi Lan; n nm
2010, ajinomoto Vit Nam
mi bt u sn xut mt
hng ny.

13

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012
F-

Phn bn Ami-Ami:
Phn bn hu c sinh hc AMI-AMI c sn xut
bng cng ngh ln men vi sinh hin i ca Nht Bn,
hnh thnh t qui trnh ln men sn xut axt amin vi
nguyn liu chnh l r ng v tinh bt khoai m. Sau
khi ln men ri ly tm, dch ln men c tch ra
thnh 2 phn: axt amin dng phc v cho sn xut
thc phm v dc phm, axt glutamic sn xut bt
ngt v phn khc l nc ci. Nc ci cha rt nhiu
m vi sinh v thnh phn khong vi lng c trung
ha, sau khi c iu chnh m, pH, cho ra
thnh phm phn bn hu c sinh hc AMI-AMI dng
lng.

Tp on Ajinomoto hin v ang sn xut sn phm phn bn hu c sinh hc AMI-AMI


hng chc nc trn th gii nh Nht Bn, Php, M, Brazil, Pru, Thi Lan, Indonesia, c
bit ti Brazil lm t hn 30 nm nay.
c mt chnh thc th trng Vit Nam, sn phm phn bn hu c sinh hc AMI-AMI
phi tri qua rt nhiu ln nghin cu thc nghim trn cy trng nng nghip nh khoai m,
ma, c ph, cy n qu, cy cao su, min ng Nam B v ng bng sng Cu Long.
Bng nhng nghin cu thc a, cc nh khoa hc thuc Vin khoa hc k thut nng nghip
Min Nam, Vin nghin cu cao su, Vin nghin cu ma ng, i n kt lun: AMIAMI l loi phn bn hu c sinh hc dng lng, cho hiu qu rt cao vi nhiu loi cy trng
khc nhau v s dng cho nhiu vng t khc nhau nh vng t , t xm
p ng nhu cu a dng v cy trng cho b con, Cng ty Ajinomoto Vit Nam cng chun
b tung ra th trng hai loi phn bn mi l Ajifol-V s dng cho cc loi rau sch v AMIAMI alpha, loi phn bn pht trin trn nn tng AMI-AMI c b sung ln v kali thch hp
cho cc loi cy n tri, cy c ph, cy la

14

Cng ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well


July 24, 2012

Phn 3: Qui trnh sn xut.


ABC-

Chng vi sinh vt:


Nguyn liu:
Qui trnh:
i/ S sn xut:
ii/ Qui trnh:

Phn 4: Nhn xt - nh gi.

15