Ministerul Educaţiei şi Cercetării Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Planul a fost avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la data de ...................................

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul de studii de licenta – Inginerie şi Management Specializarea – Inginerie Economică în Domeniul Mecanic Titlul absolventului – inginer Forma de învăţământ – zi Durata studiilor – 4 ani Anul intrării în vigoare a planului – 2005 - 2006 Anul ultimei revizuiri a planului – 2006

disciplinele opţionale sunt cuprinse sub formă de grupe şi module. se prezintă astfel: . Numărul orelor de activităţi didactice pe săptămână Anul universitar I II III IV Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Numărul săptămânilor de 14 14 14 14 14 14 14 10 activităţi didactice Numărul orelor de activităţi 28 27 28 28 28 28 28 28 didactice pe saptamână * * ore la disciplinele obligatorii şi opţionale (fără activităţile de la disciplinele facultative) IV. Pentru fiecare an universitar. eliberat fie de Catedra de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. Modul de alegere a disciplinelor opţionale În planul de învăţământ al specializării Inginerie Economică în Domeniul Mecanic de la Facultatea de Inginerie Mecanica şi Electrica. Structura anului universitar (în săptămâni) Anul Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe 2) de Practică Sem. II şi III se organizează în luna septembrie. Principalele condiţii de promovare conţinute în acest regulament. I Sem. iar practica anului IV (pentru elaborarea proiectului de diplomă) se organizează după cele 10 săptămâni de activităţi didactice din semestrul II III. valabile pentru studenţii specializării Inginerie Economică în Domeniul Mecanic. Cerinţele pentru obţinerea diplomei Obţinerea celor 250 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ şi la examenul de finalizare a studiilor (examenul de diplo mă).I. 2) Practica anilor II şi III se organizează după sesiunea de examene din vară. recunoscută de Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. Consiliul facultăţii stabileşte. fie de o altă instituţie specializată. Înscrierea la examenul de diplomă este condiţionată de: a) prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională. II. V. grupele şi modulele de discipline opţionale care urmează a se desfăşura. Condiţiile de promovare a anilor de studii Procesul de învăţământ este organizat pe baza sistemului de credite transferabile. revizuit şi aprobat la începutul fiecărui an universitar de către Senatul Universităţii. în funcţie de cerinţele pregătirii studenţilor şi de posibilităţile economico -financiare. II Iarnă Vară Restanţe1) Iarnă Primăvară Vară studii I 14 14 4 4 3 2 1 7 II 14 14 4 4 3 4 2 1 7 III 14 14 4 4 3 4 2 1 7 IV 14 10 4 2 2 3 2 1 1) Sesiunea de restanţe şi reexaminări la anii I. principiile acestui sistem şi criteriile de promovare a anilor de studii fiind descrise detaliat în Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti. aprobă formaţiile de studiu pentru fiecare disciplină sau modul de discipline şi defineşte criteriile după care se face înscrierea studenţilor la disciplinele sau modulele de discipline opţionale. b) promovarea disciplinei Educaţie fizică. iar la anul IV – după sesiunea de examene din vară.

obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului III de studii este amânată pentru anul IV de studii.1. 3.1. obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului II de studii este amânată pentru anul III de studii. în anul I în regim cu taxă.2. 1. studentul care a obţinut un număr de credite cuprins în intervalul [95. recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. Studentul care a promovat anul IV de studii (a obţinut cele 240 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ). are dreptul să repete anul IV în regim cu taxă. studentul plăteşte în anul IV taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anii II şi III. 4. 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii I şi II de studii.2.2 Studentul care nu a promovat anul terminal va fi exmatriculat sau.3. fară a fi promovat anul III. 60) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anul I. Promovează anul I de studii studentul care a obţinut cele 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii. iar în foaia sa matricolă specificăndu -se “repetent”. Studentul care a acumulat cele 250 de credite prin promovarea celor patru ani de studii şi a examenului de diplomă primeşte diplomă de inginer. la cerere. Poate fi admis în anul II.1. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. 2. iar în foaia sa matricolă specificându-se “repetent”. 4. are dreptul să repete anul II în regim cu taxă.1. iar în foaia sa matricolă specificându -se “repetent”. recunoscându -i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. II. la cerere. studentul care a obţinut un număr de credite cuprins în intervalul [40. în acest caz. recunoscându -i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. fară a fi promovat anul I. la cerere. Poate fi admis în anul IV. 2. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. are dreptul să repete anul III în regim cu taxă. în acest caz. Promovarea anului I 1. studentul plăteşte în anul II taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anul I. Promovează anul IV de studii studentul care a acumulat 240 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii I. fară a fi promovat anul II. are dreptul să se reînscrie. 2. 3.3. . dar nu a susţinut sau nu a promovat examenul de diplomă primeşte adeverinţă de absolvire a specializării (fără examen de diplomă). 4. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. 3. 1.2. la cerere. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anului I de studii”. Poate fi admis în anul III. obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului I de studii este amânată pentru anul II de studii.3. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anilor II şi/sau III de studii”. recunoscându -i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. fără concurs de admitere. Promovarea anului II 2. Promovează anul III de studii studentul care a obţinut cele 180 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anii I. Promovează anul II de studii studentul care a obţinut cele 120 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anii I şi II de studii. 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii II şi III de studii. II şi III de studii. Promovarea anului IV (terminal) 4. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anilor I şi/sau II de studii”. III şi IV în planul de învăţământ.1. studentul care a obţinut cele 60 de credite ale disciplinelor din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii şi a acumulat un număr de credite cuprins în intervalul [95. Promovarea anului III 3. studentul plăteşte în anul III taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anii I şi II. în foaia sa matricolă se va specifica “repetent”.3. în acest caz.

5.ing.07. V. Bilanţul general al Planului de învăţământ Nr.. ne fiind considerate la realizarea condiţiilor de promovare a anilor de studii...2 13 CREDITE ALOCATE TOTAL % 215+9 89.. 5. în unităţi productive...1... 78/12. Ulmanu Planul de învăţământ a fost analizat în şedinţa Consiliului Facultăţii din ..... Reguli cu caracter general 5.. realizării determinărilor experimentale.2 26 28 10.. în institute de cercetare ştiinţifică şi/sau în ateliere de proiectare..2005. după cum urmează: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale absolvenţilor: 5 credite...8 12. Perioada de întocmire a proiectului de diplomă corespunde semestrelor 6 – 8. concediile de maternitate. Întreruperile şi prelungirile de şcolaritate nu sunt incluse în durata legală de şcolarizare gratuită... Semestrele 6 şi 7 sunt destinate documentării studenţilor pentru realizarea proiectului. dr..5.3... b) susţinerea proiectului de diplomă: 5 credite... TIPUL DISCIPLINELOR OBLIGATORII (O)* + P OPŢIONALE (A) FACULTATIVE (L) TOTAL (O + A) + P * CURS 1396 166 192 1562 ORE PREVĂZUTE S.. fiecare student primind tema proiectului de diplomă pe care trebuie să -l elaboreze.. aceste credite se iau în considerare numai la calcularea mediei generale de absolvire.. efectuării analizei materialului bibliografic. M.. crt. 3. convocările în loturile sportive naţionale sau olimpice etc..... 2. Minescu ... 2. ing....2. în cursul efectuării şi după efectuarea perioadei de practică pentru proiectul de diplomă şi a sesiunii de examene...........) pot constitui motive pentru exceptarea de la regulile anterior precizate şi se rezolvă de către Biroul Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti prin întreruperea sau prelungirea şcolarităţii gratuite. Cazurile de forţă majoră (concediile medicale... Perioada de definitivare a proiectului şi de pregătire pentru susţinerea examenului de diplomă este de 5 săptămâni.4.. Prof. 3.. dr..288/2004 privind organizarea studiilor uni versitare.... Pe parcursul şcolarităţii studenţii pot acumula credite suplimentare prin promovarea disciplinelor facultative. alegerii şi/sau proiectării produselor informatice potrivite pentru efectuarea calculelor de proiectare şi redactării proiectului în forma primară. în care sunt precizate principalele capitole şi elementele de material grafic pe care trebuie să le conţină obligatoriu proiectul. Examenul de finalizare a studiilor (examenul de diplomă) 1.... VII.. Prof. Absolvenţii care vizează ocuparea unor posturi didactice în învăţământul primar sau gimnazial trebuie să posede certificate de absolvire a modulelor de pregătire psihopedagogică. 5.L.. în semestrul 8..... În semestrul 8 fiecare student efectuează o perioadă de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă cu durata de 3 săptămâni...8 fără Practică (P) Planul de învăţământ a fost aprobat în şedinţa Senatului UPG Ploieşti din .. împreună cu fişa de elaborare a proiectului. planul de învăţământ în conformitate cu care sunt organizate aceste module de pregătire se găseşte la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD VI. La începutul semestrului 6 sunt definite şi aprobate temele proiectelor de diplomă. Rector.. în conformitate cu prevederile Legii nr... 1. cu notare distinctă şi cu alocare de credite. Examenul de diplomă are două componente de bază.. modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr... conceperii soluţiilor de proiectare....Pr TOTAL 1248+ 2644 + 330 330 200 366 188 380 1448+ 3010+ 330 330 % 87... Decan.

8. crt. Prof. Proiect Curs UPG. Ulmanu Decan. V.1.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Domeniul : Inginerie şi Management Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL I ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar Seminar. 5. 3. M. SEMESTRUL 2 7 8 12 2 2 8 7 - 28 28 210 28 28 378 30 2 31 V2 168 360 4E+3V 1 2 Birotica Comunicare si relatii interumane B. Denumirea disciplinei Codul disciplinei NOADsap A.ing.8. Lucr. 4. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 1 1 2 14 SEMESTRUL 2 2 1 28 28 14 42 42 40 40 3** 3** V1 V2 *) cursuri comune promovare **) puncte care se iau în considerare numai la calcularea mediei finale de absolvire şi nu se consideră în baremul de Rector. TOTAL NOSIsem Lucrări Nr. Minescu Forma de evaluare Curs Puncte credit . DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 1 1. 6. ing. dr.1. Matematica 1* Geometrie descriptiva Chimie generala * Bazele economiei Programarea calculatoarelor si limbaje de programare * Filosofie* Istoria ştiinţei * Engleza Franceza Spaniola Educatie fizica si sport TOTAL 9 10 11 12 13 14 Matematica 2* Desen tehnic Infografica Fizica Elemente de stiinta materialelor Drept si legislatie economică Drept comercial Engleza Franceza Spaniola Educatie fizica si sport TOTAL 4 2 2 2 2 2 14 4 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 2 10 4 1 1 2 2 4 2 2 1 2 56 28 28 28 28 28 196 56 14 14 28 28 28 56 14 28 28 28 14 28 28 196 56 28 28 28 28 14 112 42 56 56 56 42 28 28 392 112 42 42 56 56 42 80 60 60 50 50 28 28 0 356 90 50 40 60 60 30 8 4 5 4 4 3 1 0 29 8 4 4 5 5 3 E1 V1 E1 E1 V1 V1 V1 V1 3E+4V E2 V2 V2 E2 E2 E2 8. 2. 7. dr. Prof.

DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 3 15 16 17 18 19 20 21 8 Teoria probabilit. V.ing. Ulmanu Decan.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Domeniu: Inginerie şi Management Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL II ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar Seminar. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 3 3 4 5 Engleza pentru afaceri Dreptul muncii Comerţ intern si international 1 SEMESTRUL 4 2 2 1 - 14 14 28 28 14 28 42 28 28 28 28 2** 3** 2** V3 V3 V4 1 *) cursuri comune promovare **) puncte care se iau în considerare numai la calcularea mediei finale de absolvire şi nu se consideră în baremul de Rector. si statistica matematica Management general Tehnologii primare Mecanica Metode si programe de calcul numeric Microeconomie Contabilitate Educatie fizica şi sport TOTAL 22 23 24 25 26 27 Finante Rezistenta materialelor Elemente de teoria mecanismelor Electrotehnica şi maşini electrice Sisteme informatice de gestiune a bazelor de date Bazele ingineriei sistemelor de productie Cercetari operationale Managementul resurselor umane Educatie fizica şi sport Practica ( 4sapt x 30ore) TOTAL 2 2 3 3 2 1 2 15 2 3 2 2 2 3 2 16 1 1 2 2 2 2 8 1 1 2 1 2 5 1 1 3 5 1 1 2 2 1 30 7 28 28 42 42 28 14 28 28 210 28 42 28 28 28 42 28 224 14 14 14 42 42 28 28 14 182 14 28 14 28 28 42 14 28 120 168 + 120 42 42 56 84 70 42 56 42 392 42 70 42 56 56 84 42 28 120 392 + 120 60 30 50 70 60 30 50 0 350 40 70 50 50 40 60 30 4 3 4 6 5 3 4 29 3 6 3 4 4 5 3 3 340 31 E3 V3 E3 E3 V3 V3 E3 V3 4E+3V E4 E4 E4 V4 V4 E4 V4 V4 V4 4E+5V SEMESTRUL 4 28 8 29 B. Prof. Prof. dr. Denumirea disciplinei Codul disciplinei NOADsap A. Proiect Curs UPG.1. Lucr. Minescu Forma de evaluare Curs Puncte credit .8. dr. ing.8. TOTAL NOSIsem Lucrări Nr. M. crt.1.

1. Minescu Forma de evaluare Curs Puncte credit .8.1. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 5 6 Managementul riscurilor industriale Managementul resurselor energetice 2 SEMESTRUL 6 1 - 28 14 42 3** 7 2 1 - 28 14 42 3** *) cursuri comune promovare **) puncte care se iau în considerare numai la calcularea mediei finale de absolvire şi nu se consideră în baremul de Rector.Proiect Logistică Analiza sistemelor economice Managementul proiectelor Masini si actionari hidraulice Proiectare asistată de calculator Teoria sistemelor automate* Practica ( 4sapt x 30ore) TOTAL 3 2 2 2 2 2 3 16 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 1 7 42 28 28 28 28 28 42 224 14 14 28 28 14 14 28 28 168 56 14 56 56 42 42 56 70 392 50 30 40 50 50 40 40 60 360 4 2 3 4 3 3 4 6 29 E5 P5 E5 E5 V5 V5 V5 E5 4E+3V+ 1P E6 E6 P6 E6 V6 E6 V6 V6 V 4E+4V+ 1P SEMESTRUL 6 38 39 40 41 42 43 44 45 46 3 3 2 2 2 2 2 16 1 1 1 3 2 1 2 2 2 30 9 42 42 28 28 28 28 28 224 28 14 28 14 14 28 28 14 120 168 + 120 70 56 28 42 42 56 56 42 120 392 + 120 70 60 40 40 30 50 40 30 5 5 2 3 3 4 3 3 3 31 360 B. TOTAL NOSIsem Lucrări Nr. Denumirea disciplinei Codul disciplinei NOADsap A. Proiect Curs UPG. dr. Lucr.ing. crt.8. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 5 30 31 32 33 34 35 36 37 Organe de masini Organe de masini . dr.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Domeniu: Inginerie şi Management Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL III ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar Seminar. ing.Proiect Mecanica fluidelor Termotehnică Metrologie si control dimensional Marketing Ingineria valorii produsului Ingineria sistemelor de productie TOTAL Procese si sisteme de prelucrare Utilaje petroliere Utilaje petroliere . Prof. Ulmanu Decan. M. V. Prof.

dr. informatice pentru management industrial Fabricarea utilajului petrolier si petrochimic Fabricarea ut.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei IT&C Department .Gas University of Ploiesti. Prof.05 12:19:17 +03'00' PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT NOADsap ORE PE SEMESTRU Puncte credit 4 2 5 3 5 4 4 3 30 6 5 2 5 5 4 3+ 10 30+ 10 3** 3** 3** A.8. email=dtic@upg-ploiesti. V. M. Proiect 40 10 20 60 40 20 58 20 40 60 59 60 30 20 30 20 60 40 61 120 90 160 +90 14 14 90 280 +90 42 42 100 400 12 6 10 B. V7 V7 V7 3E+3V+ 2P V8 E8 P8 E8 V8 V8 2E+3V+ 1P V7 V7 V8 Digitally signed by IT&C Department DN: cn=IT&C Department. ing.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Domeniu: Inginerie şi Management Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC ANUL IV NOADsem Seminar TOTAL Forma de evaluare E7 P7 E7 P7 E7. o=Petroleum .Proiect Utilaje petrochimice Utilaje petrochimice -Proiect Tehnologia fabricarii produselor mecanice Sisteme avansate de productie Automatizari industriale Tehnici de modelare si simulare TOTAL Sist. crt. ou. Lucr. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 7 47 48 49 50 51 52 53 54 Proiectarea şi organizarea intreprinderilor Proiectarea şi organiz.ro. intreprinderilor . dr. Proiect Ingineria si managementul mentenantei Programarea si conducerea productiei Ingineria si managementul calitatii Managementul intreprinder. Ulmanu Decan. mici si mijlocii Managementul productiei Practica (3săpt x 30 ore) si realizarea proiectului de diplomă (5 săpt) TOTAL 2 3 3 2 2 2 14 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 11 28 0 42 42 28 28 28 196 28 28 14 28 28 28 28 14 196 56 28 56 28 70 56 56 42 392 50 30 50 40 60 50 40 30 350 SEMESTRUL 8 55 56 57 2 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 1 30 20 30 - Curs UPG.ing. Minescu NOSIsem 70 50 40 50 50 40 20 20 20 Lucrări Curs Nr. Seminar. si petroch.04. petr. Prof.8. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 7 8 9 Ergonomie Robotica Ingineria si managementul mediului 2 2 SEMESTRUL 8 - 1 1 28 28 10 1 - 2 10 20 30 *) cursuri comune promovare **) puncte care se iau în considerare numai la calcularea mediei finale de absolvire şi nu se consideră în baremul de Rector.1. c=RO Date: 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful