You are on page 1of 1

1. Prenosnica je dokument kojim se robe (materijali) prenose iz jednog magacina u drugi.

Za svaku stavku
prenosnice moraju se povećati zalihe onog magacina u koji je roba ušla i smanjiti zalihe u onom magacinu
iz kojeg je roba izašla. Roba se iz jednog magacina u drugi prenosi prema ceni na zalihama koja predstavlja
zadnju nabavnu cenu te robe. Cena na zalihama iz stavke prenosnice postaje nova cena na zalihama u
magacinu u koji je ušla roba..Uvek se moraju dodati nove stavke u analitičku karticu roba na osnovu koje će
se videti po kom dokumentu i koja količina je ušla, odn. izašla iz/u neki magacin. Oznaka vrste dokumenta
za prenosnicu je PN. Treba obezbediti proceduralne mehanizme koji će osigurati da se prilikom upisa jedne
stavke prenosnice u odgovarajuću tabelu sprovedu sva neophodna kniženja i time udovolji ograničenjima
koje nameće realan sistem. Proceduralne mehanizme realizovati u okviru sistema za upravljanje bazom
podataka.
prenos nic a
magac in zaliha robe u magac inu analitic ka kartica robe
oznaka prenos nic e
s ifra magac ina s ifra robe (FK) s ifra robe (FK)
datum prenos nic e s ifra magac ina (FK) s ifra magac ina (FK)
s ifra magac ina iz (FK ) naziv magacina
vrsta magacina oznaka naloga za knjizenje
s ifra magac ina u (FK ) c ena na zalihama
mes to isporuke s ifra organizac ione jedinice kolic ina datum knjizenja
rok isporuke ptt broj mes ta minimalna zaliha s ifra vrs te dokumenta
prevoznik ulic a i broj optimalna zaliha oznaka dokumenta
vozilo telefon veleprodajna marza c ena na zalihama
vozac pos lovodja veleprodajna c ena opis knjizenja
licna karta vozaca broj zapos lenih maloprodajna marza ulaz kolicina
prevoz plac a radno vreme maloprodajna cena izlaz kolicina
c ena prevoza povrsina rezervis ana kolicina iznos ulaza
oznaka naloga za knjizenje iznos izlaza
napomena s ifra mesta troska
s torno nos ilac tros ka
oznaka radnog naloga
roba s torno
s ifra robe
naziv robe
s kraceni naziv robe
s tavka prenos nic e s ifra jedinic e mere
mas a
oznaka prenos nic e (FK)
vrsta robe
s ifra robe (FK)
klas ifikaciona oznaka
trebovana kolic ina tarifna grupa poreza na promet
prenes ena kolicina tarifna grupa taks e i akcize
c ena na zalihama oznaka carins ke tarife
s ifra pakovanja

prenos
magac in zal_robe kart_robe
ozn_pre: c har(7)
s if_mag: c har(5) s if_rob: char(13) s if_rob: char(13)
dat_pre: date s if_mag: c har(5) s if_mag: c har(5)
s if_mag_iz: c har(5) naz_mag: c har(40)
vrs_mag: c har(1) ozn_nal: c har(10)
s if_mag: c har(5) c en_zal: decimal(16,3)
mes _is p: c har(40) s if_org_jed: c har(8) kolic : decimal(12,3) dat_knj: date
rok_isp: char(30) ptt_bro_mes: c har(7) min_zal: decimal(12,3) s if_vrs _dok: c har(2)
prevoznik: c har(30) uli_bro: char(30) opt_zal: decimal(12,3) ozn_dok: c har(7)
vozilo: c har(20) telefon: char(13) vel_mar: decimal(5,2) c en_zal: decimal(16,3)
vozac: c har(20) pos lovod: c har(30) vel_cen: decimal(16,3) opi_knj: char(40)
lk_voz: c har(20) bro_zap: s mallint mal_mar: dec imal(5,2) ula_kol: decimal(12,3)
pre_pla: c har(30) rad_vre: char(10) mal_cen: dec imal(16,3) izl_kol: dec imal(12,3)
c en_pre: decimal(16,3) povrsina: dec imal(8,2) rez_kol: dec imal(16,3) izn_ula: decimal(16,2)
ozn_nal: c har(10) izn_izl: dec imal(16,2)
napomena: varchar(80) s if_org_jed: c har(8)
s torno: char(1) nos _tro: c har(13)
ozn_rad_nal: c har(7)
roba s torno: char(1)
s if_rob: char(13)
naz_rob: c har(50)
s kr_naz_rob: c har(20)
prenos _st s if_jm: char(8)
mas a: dec imal(10,5)
ozn_pre: c har(7)
vrs_rob: char
s if_rob: char(13)
kla_ozn: c har(8)
tre_kol: dec imal(12,3) tar_gru1: c har(3)
pre_kol: decimal(12,3) tar_gru_ta: char(3)
c en_zal: decimal(16,3) ozn_car_tar: c har(16)
s if_pak: char(5)

Rate