БАРИЛГЫН НОРМ, НОРМАТИВ БАРИМТ

БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО
CONSTRUCTION NORMS AND NORMATIVE
DOCUMENTS SCHEME

ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА
БАРИЛГЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
LIST OF CONSTRUCTION NORMS AND
NORMATIVE DOCUMENTS IN EFFECT
 
 

Албан ёсны хэвлэл
Official Publication

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР
LAND AFFAIRS, CONSTRUCTION, GEODESY AND CARTOGRAPHY

Улаанбаатар хот 2011 он
Ulaanbaatar, 2011

2. УДИРДЛАГА, АРГА ЗҮЙН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ
2. NORMATIVE DOCUMENTS FOR ADMINISTRATION AND METHODOLOGY
Цогцолбор 10. Нормчлол, стандартчлал, сертификатчлал
Set 10. Norms, Standards and Certificate Settings
Д/
Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA

1.

2.

1

2

‰

Барилга
байгууламжийн
норм,
нормативын баримт бичгийн ерөнхий
тогтолцоо
General system of norms and normative
documents for construction

ЗГ-ын 2009 оны
74 дүгээр тогтоол
Resolution No.74,
Government of Mongolia,
2009
ДБХ-ийн сайдын 1999
‰ Барилгын
норм,
нормативыг
оны 52 дугаар тушаал
боловсруулах, баталгаажуулах журам
Decree No.52
Development and approval procedure of
by the Minister of
construction norms and normative
Infrastructure
Development, 1999
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰ Барилгын норм, дүрмийн тогтолцоог
зах зээлийн харилцааны шаардлагад
нийцүүлэн
боловсронгуй
болгох
үндсэн чиглэл
Basic principles to elaborate the system ДБ-ийн сайдын 2003 оны
of construction norms and regulations
253 дугаар тушаал
based on the market requirements
Decree No.253 by the
Minister of Infrastructure
‰
Үнэ бүрдлийн тогтолцоог зах зээлийн
Development, 2003
харилцааны шаардлагад нийцүүлэн
боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл
Basic principles to elaborate the system
of price formation based on the market
requirements
‰

Нийтийн
аж
ахуйн
салбарын
БХБ-ын сайдын 2007 оны
нормативын
баримт
бичгийн
25 дугаар тушаал
тогтолцоог
боловсронгуй
болгох
Decree No.25 by the
үндсэн чиглэл
Minister of Construction
Basic principles to elaborate the system
and Urban Development,
of public utilities normative documents
2007
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Шинэ материал, бүтээц, эдлэхүүн,
БХБ-ын сайдын 2005 оны
технологийг барилгад хэрэглэх
88 дугаар тушаал
зөвшөөрөл олгох журам
Decree No.88 by the
Regulation on permission for using new
Minister of Construction
materials, structure, components and
and Urban Development,
construction technology
2005

3

‰

1

УББ 10-20305
AD 10-203-05

Цогцолбор 11. Зураг төсөл ба инженер хайгуул
Set 11. Construction Design Drawings and Engineering Survey
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰

Барилга байгууламжийн зураг төсөл
боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал
хийх дүрэм батлах тухай
Regulations to develop detailed design
drawings for construction, encompass
and get expertised

‰

Зураг
төсөл
боловсруулах,
зөвшөөрөлцөх, батлах дүрэм
Regulation on development, agreement
and approval of detailed design
drawings for construction

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БНбД 11-0198
CCM 11-01-98

ЗГ-ын 2009 оны 204
дүгээр тогтоол
Resolution No.204,
Government of Mongolia,
2009
ДБХ-ийн сайдын 1998
оны 282 дугаар тушаал
Decree No.282 by the Minister
of Infrastructure Development,
1998

ДБХ-ийн сайдын 2000
БНбД 11-03- ‰ Барилгын инженер геологийн ажил
оны 95 дугаар тушаал
02
Engineering
geological
work
for Decree No.95 by the Minister
CCM 11-03-02
construction
of Infrastructure Development,
2000
ДБХ-ийн сайдын 1999
‰ Барилгын ажилд зохиогчийн хяналт
БНбД 11-04оны 21 дүгээр тушаал
хийх дүрэм
99
Decree No.21 by the
The rule of designer’s supervision during
CCM 11-04-99
Minister of Infrastructure
construction works
Development, 1999
ДБ-ийн сайдын 2003 оны
‰ Зургийн ерөнхий инженер (ерөнхий
БНбД 11-06149 дүгээр тушаал
архитектор) –ийн дүрэм
03
Decree No.149 by the
Rules on chief engineer (chief architect)
CCM 11-06-03
Minister of Infrastructure,
of the design drawings for construction
2003
ДБ-ийн сайдын 2004 оны
‰ Барилга, байгууламжийн инженерийн
БНбД 11-07137 дугаар тушаал
судалгааны нийтлэг үндэслэл
04
Decree No.137 by the
Basic
principles
for
construction
CCM 11-07-04
Minister of Infrastructure,
engineering survey
2004
БХБ-ын сайдын 2006 оны
116
дугаар тушаал
БНбД 11-08‰ Барилгын геодезийн ажил
Decree No.116 by the
06
Geodesy work for contsruction
Minister of Construction
CCM 11-08-06
and Urban Development,
2006
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS

1.

БД 11-102-07
CR 11-102-07

2

БД 11-104-06
CR 11-104-06

3

БД 11-105-06
CR 11-105-06

4

‰

Барилга байгууламжийн инженерэкологийн судалгаа
Engineering-ecological survey for
construction

‰

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт
байгуулах ажил
Establishment of permanent geodesic
points and marks

‰

Инженерийн
шугам
сүлжээний
зураглалын ажил
Engineering network drawing

‰

Монгол орны нутаг дэвсгэрт шугаман
байгууламжийн
инженер-геологийн
судалгаа хийх аргачилсан заавар
Methodological guideline of geological
survey for linear constructions in
Mongolia

‰

Барилгын захиалагчийн дүрэм
The regulation for construction clients

БД 11-107-10
CR 11-107-10

5

БХБ-ын сайдын 2007 оны
10 дугаар тушаал
Decree No.10 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2007
БХБ-ын сайдын 2006 оны
116 дугаар тушаал
Decree No.116 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006
БХБ-ын сайдын 2006 оны
116 дугаар тушаал
Decree No.116 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006
ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 253 дугаар тушаал
Decree No.253 by the
Minister of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2010
ЗГ-ийн 2009 оны 73
дугаар тогтоол
Resolution No.73,
Government of Mongolia,
2009

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
1

2

УББ 11-20100
AD 11-201-00
УББ 11-20200
AD 11-202-00

‰

Бүс
нутгийн
хөгжлийн
төсөл
боловсруулах аргачилсан заавар
Methodological guideline for project
proposal for the regional development

‰

Хот
суурины
хөгжлийн
ерөнхий
төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан
заавар
Methodological guideline for the master
plan of urban settlements development

ДБХ-ийн сайдын 2000
оны 95 дугаар тушаал
Decree No.95 by the
Minister of Infrastructure
Development, 2000
ДБХ-ийн сайдын 2000
оны 95 дугаар тушаал
Decree No.95 by the
Minister of Infrastructure
Development, 2000

‰

3

УББ 11-20300
AD 11-203-00

‰

4

Барилгын зураг төсөл, хайгуулын
зураглал,
инженерийн
тооцооны
болон төсвийн программ хэрэглэх
журам
Regulation on application of programme
software for
construction
design
drawings,
geotechnical
drawings,
engineering computation and budget
estimation

ДБХ-ийн сайдын 2000
оны 142 дугаар тушаал
Decree No.142 by the
Minister of Infrastructure
Development, 2000

БХБНААҮТ-ийн даргын
2007 оны 28 дугаар
Ажлын зургийн булангийн хүснэгт,
тушаал
ерөнхий өгөгдлийн хуудасны загвар
Decree No.28 by the
Design of general datasheet and table
Director of National Center
on the corner of the design drawings for
for Construction, Urban
construction
Development and Public
Utilities, 2007
Цогцолбор 12. Үйлдвэрлэл
Set 12. Manufacturing

Д/
Д
No
.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA

1

2

БНбД 12-0109
CCM 12-01-09

‰

Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион
байгуулалт
Organizational
management
of
construction manufacturing

‰

Барилгын
үйлдвэрлэлийн
ДБ-ийн сайдын 2004 оны
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
163 дугаар тушаал
дүрэм. I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
Decree No.163 by the
Regulation on occupational safety in
Minister of Infrastructure,
construction manufacturing. Part ONE:
2004
General Requirements
Барилгын
үйлдвэрлэлийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны БХБ-ын сайдын 2006 оны
дүрэм. II хэсэг. Техникийн аюулгүй
27 дугаар тушаал
ажиллагааны дүрэм
Decree No.27 by the
Regulation on occupational safety in Minister of Construction and
construction manufacturing. Part TWO:
Urban Development
Regulation on Technical Operational
Safety

БНбД 12-0304
CCM 12-03-04
‰

3

БНбД 12-0406
CCM 12-04-06

ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 163 дугаар тушаал
Decree No.163 by the
Ministry of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2010

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS

1

2

Барилга угсралтын ажилд мөрдөх
хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн
заавар
Sample instruction on occupational
safety during construction work

‰

Барилгын
инженер-геологи,
геотехникийн
ажилд
мөрдөх
БНААХДТ-ийн даргын
хөдөлмөр
хамгаалал,
аюулгүй
2005 оны 23 дугаар
ажиллагааны
дүрэм.
Үндсэн
тушаал
шаардлага.
Decree No.23 by Director,
Regulation on operational safety during
Development Support
engineering-geological and
Center for Construction and
geotechnical works of construction.
Public Utilities, 2005
General Requirements
Барилгын
гадна
ханын
шавардлагатай
дулаан БХБ-ын сайдын 2007 оны
тусгаарлалтын ажлын техникийн
100 дугаар тушаал
дүрэм
Decree No.100 by the
Technical rules for production of Minister of Construction and
external thermal insulation of buildings Urban Development, 2007
with plastered walls
Барилгын материалын үйлдвэрийн
БХБ-ын сайдын 2007 оны
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
35 дугаар тушаал
үлгэрчилсэн дүрэм
Decree No.35 by the
Sample regulation on occupational
Minister of Construction and
safety
for
construction
material
Urban Development, 2007
manufacturing
Барилгын жижиг дунд үйлдвэр,
техник,
технологийн
төсөл,
БХБК-ын 1992 оны 132
үндэслэлийг өрсөлдүүлэх, шүүлт
дугаар тушаал
хийх журам
Decree No.132,
Regulations on bidding, competing and
Commission of Construction
bid evaluation for selecting proposals
and Urban Development,
and justifications on small and medium
1992
sized
construction
manufactures,
techniques and technology
Үл
хөдлөх
хөрөнгө
үнэлэхэд
ДБХ-ийн сайдын 1999 оны
зориулсан барилга, байгууламжийн
313 дугаар тушаал
чанарт техникийн дүгнэлт өгөх журам
Decree No.313 by the
Regulation for technical assessment on
Minister of Infrastructure
the construction quality in terms of real
Development, 1999
estate pricing

БД 12-101-05
CR 12-101-05

БД 12-102-04
CR 12-102-04

‰

3

БД 12-103-07
CR 12-103-07

‰

4

БД 12-105-07
CR 12-105-07

‰

5

‰

6

БХБНААГ-ын даргын 2004
оны а/112 дугаар тушаал
Decree No.a/112 by
Director, Construction,
Urban Development and
Public Utilities Agency, 2004

‰

‰

7

Барилга угсралтын ажлыг эхлэх,
үргэлжлүүлэх
зөвшөөрөл
олгох
журам
Regulation on the initiation and
continuation permit of the construction
work

ДБ-ийн сайд,УМХГ-ын
даргын 2003 оны 174
дүгээр тушаал
Decree No.174 by Minister
of Infrastructure and
Director of State Inspection
Office, 2003

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
‰

1
‰

2

3

УББ 12-20401
AD 12-204-01

‰

Барилга техникийн улсын хяналтын
ЗГ-ын 1999 оны 100
дүрэм
дугаар тогтоол
National technical inspection regulation
Government Resolution
of construction
No.100, 1999
Барилгын техникийн хяналтын улсын
ДБХ-ийн сайдын 1999 оны
байцаагчийг томилох, түүнд эрх олгох
226 дугаар тушаал
журам
Decree No.226 by the
Regulation
on
appointing
and
Minister of Infrastructure
authorizing
technical
monitoring
Development, 1999
inspector for construction
ДБ-ийн сайдын 2001 оны
Барилгын
талбайн
даамлын
379 дүгээр тушаал
үлгэрчилсэн дүрэм
Decree No.379 by the
Sample regulation for site foreman
Minister of Infrastructure,
2001

Цогцолбор 13. Ашиглалт
Set 13. Operation
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA

Шийдвэр
Decision

‰

1

БНбД 13-04-03
CCM 13-04-03

Барилга байгууламж инженерийн
шугам
сүлжээний
засвар
ДБ-ийн сайдын 2003 оны
ашиглалтын хугацааны жишиг
130 дугаар тушаал
норм
Decree No.130 by the
Advisory norm for exploitation
Minister of Infrastructure,
periods
and
maintenance
2003
schedules
of
buildings
and
technical services

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
1

‰

Автозамын дагууд үйлчилгээний
цогцолборууд байршуулах журам
Regulation on setting locations for
service centers along the autoroads

ДБ-ийн сайдын 2000 оны
106 дугаар тушаал
Decree No.106 by the
Minister of Infrastructure,
2000

‰

Барилга
байгууламжийг
ашиглалтанд оруулах дүрэм.
Regulation
on
construction
commissioning
Барилгын ашиглалтын дүрэм
Regulation
on
construction
operation

ЗГ-ын 2009 оны 72
дугаар тогтоол
Resolution No.72,
Government of Mongolia,
2009

БД 13-102-00
CR 13-102-00

2
‰

3

‰

Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй
ашиглах дүрэм
Regulation to equip lifts and their
operation safety

‰

Эскалаторыг
төхөөрөмжлөх,
аюулгүй ашиглах дүрэм
Regulation to equip escalators and
their operation safety

‰

Орон сууцны барилгын техник
ашиглалтын дүрэм
Technical
operation
rule
for
residential building

‰

Барилга,
байгууламжийн
ашиглалт, өргөтгөл, шинэчлэл, их
засварын хувийн хэрэг
Record of operation, expansion,
restoration
and
overhaul
maintenance of buildings and
facilities

4

5

6

7

ЗТБХБ-ын сайдын 2008
оны 53 дугаар тушаал
Decree No.53 by Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2008
ЗТБХБ-ын сайдын 2008
оны 53 дугаар тушаал
Decree No.53 by Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2008
ЗТБХБ-ын сайдын 2009
оны 79 дүгээр тушаал
Decree No.79 by Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2009
ЗТБХБ-ын сайдын 2009
оны 71 дүгээр тушаал
Decree No.71 by Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2009

‰

8

Барилга,
байгууламжийн
ашиглалт, өргөтгөл, шинэчлэл, их
засварын хувийн хэрэг хөтлөх
журам
Procedural regulation on recording
operation, expansion, restoration
and overhaul maintenance of
buildings and facilities

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Автозам, замын байгууламжийн ДБ-ийн сайдын 2000 оны
засвар
арчлалтын
зохион
106 дугаар тушаал
УББ 13-202-00
байгуулалтын журам
Decree No.106 by
AD 13-202-00
Procedure on organizing autoroads Minister of Infrastructure,
and maintenance of road facilities
2000
Цогцолбор 14. Хот байгуулалтын кадастр
Set 14. Urban Development Cadastre
‰

1

Д/Д
No.

1

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БХБ-ын сайдын 2007 оны
БНбД 14-01-07
Хот байгуулалтын кадастр
220 дугаар тушаал
CCM 14-01-07
Urban Сadastre of Mongolia
Decree No.220 by Minister
of Construction and Urban
Development, 2007

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

3. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ
3.GENERAL TECHNICAL NORMATIVE DOCUMENTS
Цогцолбор 20. Барилга, байгууламжийн найдвартай байдлын үндсэн журам
Set 20. General Regulations on Construction Reliability
Д/Д
No.

1

2

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БХБК-ын 1990 оны 13 дугаар
тогтоол
БНбД 2.01.07-90 ‰ Ачаалал ба үйлчлэл
Resolution No.13, Comission
CCM 2.01.07-90
Loads and Reactions
of Construction and Urban
Development, 1990
‰ Байгууламж
ба барилгын БЯ-ны 1990 оны 56 дугаар
бүтээцийг
зэврэлтээс
тушаал
БНбД 3.04.03-90
хамгаалах
Decree No.56, Ministry of
CCM 3.04.03-90
Anti-corrosion protection of
Construction, 1990
facilities and structures

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
‰

1

УББ 20-205-00
AD 20-205-00

‰

2

‰

3

‰

4

Нийтийн зориулалттай орон
сууцны барилгын зориулалт
төлөвлөлтийг
өөрчлөхөд
тавих
шаардлага ДБХ-ийн сайдын 2000 оны
зөвшөөрөл олгох, хяналт
93 дугаар тушаал
тавих журам
Decree No.93 by the Minister
Requirements on changing
of Infrastructure
the
original
intent
and
Development, 2000
planning
of
apartment
buildings.
Regulation
to
authorize and monitor.
Газар хөдлөлтийн бүсэд
БХБНААГ-ын даргын 2004
баригдах
дулаалгатай
оны 78 дугаар тушаал
тоосгон барилгын ханын
Decree No.78 by Director of
хийц, хэсэглэлийн альбом
Construction, Urban
Album of wall assembly and
Development and Public
segments for insulated brick
Utilities Office, 2004
buildings in seismic zone
Ажлын зургийн булангийн
БХБНААҮТ-ийн даргын
хүснэгт, ерөнхий өгөгдлийн 2007оны 28 дугаар тушаал
хуудасны загвар батлах Decree No.28 by Director of
тухай
National Center for
Approving the corner table of
Construction, Urban
construction design drawings
Development and Public
and general datasheet design
Utilities, 2007
Орон сууц, олон нийтийн
барилгын хучилтын нүхтэй
хавтангийн
хавсралтад
заасан
цуврал
альбомуудын
мөрдөх БХБ-ын сайдын 2007 оны 30
хугацааг 3 жилээр сунгасан
дугаар тушаал
тухай
Decree No.30 by Minister of
Extension period for enforcing
Construction and Urban
the serial albums stated in the
Development, 2007
appendix of roofing panels
with hollows for housing and
apartment buildings for 3
years

‰

Г1.000-1Г

5

Дэвтэр 1

Volume 1

Цутгамал төмөрбетон араг
бүтээцийн хийц хэсэглэлийн
альбом
Segment album of reinforced
concrete post and beam
structure

БХБНААҮТ-ийн даргын 2007
оны 242 дугаар тушаал
Decree No.242 by Director of
National Center for
Construction, Urban
Development and Public
Utilities, 2007

Цогцолбор 21. Гал түймрийн аюулгүй байдал.
Set 21. Fire Safety
Д/
Д
No
.

1

2

3

4

5

Шифр
Number

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 429 дүгээр тушаал
‰ Модон материалын агуулах
Decree No.429 by the
БНбД 21-17-10
галын аюулгүйн норм
Minister of Road,
CCM 21-17-10
Norm on fire safety for storing
Transportation,
wooden materials
Construction and Urban
Development, 2010
‰ Барилга,
байгууламжийн
ДБ-ийн сайдын 2002
БНбД 21-01-02
галын аюулгүй байдал
оны 313 дугаар тушаал
CCM 21-01-02
Fire safety of buildings and Decree No.313 by Minister
facilities
of Infrastructure, 2002
‰ Барилга,
байгууламжийн
ДБ-ийн сайдын 2002
зураг төсөл зохиох галын оны 313 дугаар тушаал
БНбД 21-02-02
аюулгүйн норм
Decree No.313 by Minister
CCM 21-02-02
Norm on fire safety for
of Infrastructure, 2002
developing
construction
design drawings
‰ Газрын тос, газрын тосны
ДБ-ийн сайдын 2004
бүтээгдэхүүний
агуулах.
оны 96 дугаар тушаал
БНбД 21-03-04
Галын аюулгүйн норм
Decree No.96 by Minister
CCM 21-03-04
Petroleum and petroleum
of Infrastructure, 2004
product bulk terminal. Fire
safety norm
‰ Барилга,
байгууламжийн
БХБ-ын сайдын 2005
гал
унтраах
автомат
оны 52 дугаар тушаал
төхөөрөмж,
дохиоллын Decree No.52 by Minister
БНбД 21-04-05
хэрэгсэл
of Construction and Urban
CCM 21-04-05
Automatic fire extinguisher
Development, 2005
and alarm equipment of
buildings and facilities

6

ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 418 дугаар тушаал
Decree No.418 by the
БНбД 21-05-10
Авто зогсоол
Minister of Road,
CC of FSU 21-05-10
Parking
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2010
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

Цогцолбор 22. Геофизикийн аюултай нөлөөллийн хамгаалалт
Set 22. Prevention of Geophysical Harmful Effects
Д/Д
No.

1

2

3

4

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰ Газар
хөдлөлтийн
бүс
БХБ-ын сайдын 2006 оны
БНбД 22-01нутагт барилга төлөвлөх
120 дугаар тушаал
01*/2006
барилгын норм ба дүрэм
Decree No.120 by Minister
CCM 22-01Construction
codes
on
of Construction and Urban
01*/2006
construction
planning
at
Development, 2006
seismic zones of Mongolia
‰ Уулын малталтыг газрын
БХБ-ын сайдын 2008 оны
доорх ба гадаргын уснаас
34 дүгээр тушаал
БНбД 22-02-08
хамгаалах
Decree No.34 by Minister
CCM 22-02-08
Protecting
mountain
of Construction and Urban
excavation from ground and
Development, 2008
surface water
‰ Хөндийт ухмалтай талбай
ЗТБХБ-ын сайдын 2009
болон суумтгай хөрсөнд
оны 169 дүгээр тушаал
барилга
байгууламжийг
Decree No.169 by the
БНбД 22-03-09
төсөллөх
Minister of Road,
CCM 22-03-09
Design for construction in the
Transportation,
reclaimed and soil settling
Construction and Urban
areas
Development, 2009
‰ Ус зүйн тодорхойлолтуудыг
БНбД 2.01.14-86
тооцоолох норм ба дүрэм
CCM 2.01.14-86
Codes
for
computing
hydrological definitions

Полигон
по
обезвреживанию
и
захоронению
токсичных
УБХ-ны 1987 оны 107
промышленных
отходов,
дугаар тогтоол
СНиП 2.01.28-85
основные положения по
CC of FSU1 2.
Resolution No.107 by
проектированию
01.28-85
State Committee of
Landfill for the disposal and
Construction, 1987
dumping of toxic industrial
waste, the main provisions
for the design
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰ Газар
хөдлөлтийн
бүс
нутагт барилга төлөвлөх
барилгын норм ба дүрэм
БХБ-ын сайдын 2007 оны
БНбД
22.01.01/2006-ийн
125 дугаар тушаал
БД 22-101-07
тайлбар
Decree No.125 by Minister
CR 22-101-07
Codes
on
construction of Construction and Urban
planning in seismic zones.
Development, 2007
Reference
to
CCM
22.01.01/2006
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

5

1

Цогцолбор 23. Хортой нөлөөллөөс хамгаалах ба дотоод уур амьсгал
Set 23. Prevention of Hazardous Effects and Indoor Climate
Д/Д
No.

1

2

1

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ЗТБХБ-ын сайдын 2009
‰ Барилгад
хэрэглэх
уур
оны 169 дүгээр тушаал
амьсгал ба геофизикийн
Decree No.169 by the
БНбД 23-01-09
үзүүлэлт
Minister of Road,
CCM 23-01-09
Climatic and geophysical
Transportation,
parameters for construction
Construction and Urban
Development, 2009
ЗТБХБ-ын сайдын 2009
оны 314 дүгээр тушаал
‰ Барилгын
дулаан
Decree No.314 by the
БНбД 23-02-09
хамгаалалт
Minister of Road,
CCM 23-02-09
Building thermal performance
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2009

CC of FSU …: Construction Code of Former Soviet Union

3

4

5

‰

Автозамын уур амьсгал
геотехникийн нөхцөл
Climatic and geotechnical
conditions to autoroads

ЗТАЖ-ын сайдын 2004
оны 22 дугаар тушаал
Decree No.22 by the
Minister of Road,
Transportation and
Tourism, 2004

‰

Орон сууц, олон нийтийн
барилга,
сууцны
барилгажилтын
бүсийн
нарны
тусгалын
/ээвэрлэлтийн/ хангамж
Solar heat supply to the
residential, public buildings
and residential areas

БХБ-ын сайдын 2007 оны
179 дүгээр тушаал
Decree No.179 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2007

БНбД 23-03-04
CCM 23-03-04

БНбД 23-04-07
CCM 23-04-07

БНбД 23-05-10
CCM 23-05-10

‰

Үйлдвэрийн барилга,
УБХ-ны 1987 оны 64
байгууламжийн
дүгээр тогтоол
БНбД 2.09.12-87
төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн
Resolution No.64 by State
CCM 2.09.12-87
норм
Committee of Construction,
Hygienic norm for industrial
1987
construction planning
ЗТБХБ-ын сайдын 2008
оны 44 дүгээр тушаал
‰ Байгалийн
ба зохиомол
Decree No.44 by the
БНбД 23-02-08
гэрэлтүүлэг
Minister of Road,
CCM 23-02-08
Daylighting
and
artificial
Transportation,
lighting
Construction and Urban
Development, 2008
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰ Ашиглаж байгаа барилгад
БХБНААГ-ын даргын
дулаалгын систем хийж
2003 оны а/45 дугаар
гүйцэтгэх
технологийн
тушаал
БД 23-101-03
заавар
Decree No. a/45 by
CR 23-101-03
Technological instruction for
Director of Construction,
constructing insulation system
Urban Development and
for existing buildings
Public Utilities Office, 2003
‰ Барилгын
хашлага
БХБНААГ-ын даргын
бүтээцийн дулаан, чийг
2003 оны а/171 дугаар
хамгаалалтын
тооцох
тушаал
аргачилсан заавар
БД 23-102-03
Decree No. a/171 by
Methodological instruction on
CR 23-102-03
Director of Construction,
computing insulation of heat
Urban Development and
and moisture for enclosure
Public Utilities Office, 2003
assembling
‰

6

7

1

2

Дуу чимээ тусгаарлалт
Sound protection

ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 163 дугаар тушаал
Decree No.163 by the
Minister of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2010

‰

Барилгын
дулаан
хамгаалалтын төлөвлөлт
Thermal performance
designing for building

‰

Нийгэм ахуйн барилгын
төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн
норм
Hygienic norm for public
building planning

БД 23-103-10
CR 23-103-10

3

4

ЗТБХБ-ын сайдын 2010
оны 235 дугаар тушаал
Decree No.235 by the
Minister of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2010
ЭХ, ББМҮ-ийн сайд
нарын 1970 оны 154/140
дүгээр тушаал
Decree No.154/140 by
Ministers of Energy and
Construction and Building
Material Manufacturing,
1970

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 24. Нийцэлт ба харилцан өргөлтийн хэмжээс
Set 24. Compatibility and Intermutual Lifting Scale
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ БАРИМТ
БИЧИГ
4. NORMATIVE DOCUMENTS FOR URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
Цогцолбор 30. Хот байгуулалт
Set 30. Urban Development
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
1

2

3

4

Хот, тосгоны төлөвлөлт,
барилгажилт
City and settlement planning
and building construction

‰

Үйлдвэрийн
газрын
барилгажилтын
ерөнхий
төлөвлөгөө
Masterplan for construction
of manufacturing enterprises

‰

Барилгын
орчны
тохижилтын ажил
Landscaping for buildings

‰

Генералные
планы УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
сельско-хозяйственных
тогтоол
предприятий
Resolution No.107 by State
General plans for agricultural Committee of Construction, 1987
enterprises

БНбД 30-01-04
CCM 30-01-04

БНбД 30-02-07

CCM 30-02-07
БНбД 3.01.0690
CCM 3.01.0690
СНиП II-97-76*
СНиП II-97-76
М-80
CC of FSU II97-76*
CC of FSU II97-76 М-80

ДБ-ийн сайдын 2004 оны
130 дугаар тушаал
Decree No.130 by the
Minister of Infrastructure,
2004
БХБ-ын сайдын 2007 оны
222 дугаар тушаал
Decree No.222 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2007
Барилгын сайдын 1990 оны
56 дугаар тушаал
Decree No.56 by the Minister
of Construction, 1990

‰

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

БД 30-101-05
CR 30-101-05

‰

2

БД 30-102-11
CR 30-102-11

Цөөн давхар сууц барих
газрын төлөвлөлт, зохион БХБ-ын cайдын 2005 оны 78
байгуулалт, барилгажилт
дугаар тушаал
Land and site planning and Decree No.78 by the Minister
construction
of
low-rise
of Construction and Urban
housing areas
Development, 2005
Хот тосгон ба суурин ЗТБХБ-ын сайдын 2011 оны
газрын гудамж талбай, зам
71дүгээр тушаал
талбайн
гэрэлтүүлгийг Decree No.71 by the Minister
төлөвлөх дүрэм
of Road, Transportation,
Regulation on planning for
Construction and Urban
external lightning of streets,
Development, 2011
roads and squares of cities
and settlements
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

‰

УББ 30-201-09
AD 30-201-09

1

Хот,
суурины
дэвсгэр
газарт хот байгуулалтын иж
бүрэн
үнэлгээ
өгөх
аргачилсан заавар
Methodogical guideline on
complete assessment for
urban development in urban
areas

ДБ-ийн сайдын 2003 оны
252 дугаар тушаал
Decree No.252 by Minister of
Infrastructure, 2003

Цогцолбор 31. Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга, байгууламж
Set 31. Residential buildings, Public and Industrial Construction and Facilities
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰

1

БНбД 31-01-10
CCM 31-01-10

‰

2

3

БНбД 31-02-03
CCM 31-02-03

‰

4

БНбД 31-03-03
CCM 31-03-03

‰

Орон
сууцны
барилгын
ДБ-ийн сайдын 2010 оны
зураг төсөл төлөвлөх норм
418 дугаар тушаал
ба дүрэм
Decree No.418 by the
Codes
for
planning
a
Minister of Infrastructure,
construction design drawings
2010
for apartment buildings
Барилгын
зураг
төсөл
төлөвлөлтийн “Орон сууцны
барилгын
зураг
төсөл
төлөвлөх норм ба дүрэм”
БНбД
31-01-01-д
2.12
дугаар заалт болгон “Амины
БХБ-ын сайдын 2006 оны 73
болон нийтийн орон сууцны
дугаар тушаал
барилгад
шуудангийн
Decree No.73 by the Minister
хайрцаг төлөвлөнө” гэж
of Construction and Urban
нэмсүгэй.
Development, 2006
To augment article 2.12 of
CCM 31--01-01 Construction
code for design drawing plan
"by planning postal boxes in
the houses and apartment
complexes"
ДБ-ийн сайдын 2003 оны 252
дугаар тушаал
Дээврийн хучлага
Decree No.252 by the
Roofing
Minister of Infrastructure,
2003
ДБХ-ийн сайдын 2003 оны
252 дугаар тушаал
Олон нийт иргэний барилга
Decree No.252 by the
Public and сivil buildings
Minister of Infrastructure,
2003

‰

5

БНбД 31-04-03
CCM 31-04-03

6

БНбД 31-05-05
CCM 31-05-05

‰

7

БНбД 31-07-05
CCM 31-07-05

‰

БНбД 31-08-05
CCM 31-08-05

‰

8

9

БНбД 31-09-05
CCM 31-09-05

‰

10

БНбД 31-10-05
CCM 31-10-05

‰

11

БНбД 31-11-09
CCM 31-11-09

‰

12

БНбД 31-12-08
CCM 31-12-08

‰

‰

13

БНбД 31-14-07
CCM 31-14-07

Захиргаа ба аж ахуйн
барилга
Building for administration
and utility premises

ДБ-ийн сайдын 2003 оны
252 дугаар тушаал
Decree No.252 by the
Minister of Infrastructure,
2003
ДБ-ийн сайдын 2005 оны 78
Нэг айлын сууц
дугаар тушаал
Single-family houses
Decree No.78 by the Minister
of Infrastructure, 2005
БХБ-ын сайдын 2005 оны
105 дугаар тушаал
Дээврийн ажил
Decree No.105 by the
Roofing work
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
БХБ-ын сайдын 2005 оны
Дуу, дулаан тусгаарлалтын
105 дугаар тушаал
ажил
Decree No.105 by the
Sound, heat insulation
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
БХБ-ын сайдын 2005 оны
105 дугаар тушаал
Шалны ажил
Decree No.105 by the
Flooring work
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
БХБ-ын сайдын 2005 оны
105 дугаар тушаал
Заслын ажил
Decree No.105 by the
Finishing work
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
ЗТБХБ-ын сайдын 2009 оны
314 дүгээр тушаал
Decree No.314 by the
Үйлдвэрийн барилга
Minister of Road,
Industrial buildings
Transportation, Construction
and Urban Development,
2009
ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
44 дүгээр тушаал
Шал
Decree No.44 by the Minister
Flooring
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2008
Ургамал хамгаалах химийн
БХБ-ын сайдын 2007 оны
бодис болон хуурай эрдэс
180 дугаар тушаал
бордооны агуулах
Decree No.180 by the
Warehouse for chemicals and Minister of Construction and
dry mineral fertilizer for plant
Urban Development, 2007
maintenance

‰

14 БНбД 31-15-07
CCM 31-15-07

БНбД 31-17-10
15 CCM 31-17-10

‰

16

БНбД 31-18-10
CCM 31-18-10

‰

17

БНбД 31-19-10
CCM 31-19-10

‰

‰

18

БНбД 31-09-07
CCM 31-09-07

19

БНбД II-77-85
CCM II-77-85

‰

‰

20

СНиП II-93-74
CC of FSU II93-74

СНиП 2.09.0385
21
CC of FSU
2.09.03-85

‰

Газар доорх уулын малталт,
нэвтрэлтийн ажил (Зураг
төсөл боловсруулах норм
ба дүрэм)
Underground
mountain
excavation and explosion
(construction code to develop
design drawing)

БХБ-ын сайдын 2007 оны
219 дүгээр тушаал
Decree No.219 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2007

ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
429 дүгээр тушаал
Decree No.429 by the
Өндөр барилгын төлөвлөлт
Minister of Road,
Planning of high-rise building
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
234 дүгээр тушаал
Decree No.234 by the
Хөргөлтийн систем
Minister of Road,
Cooling system
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
183 дугаар тушаал
Decree No.183 by the
Агуулахын барилга
Minister of Road,
Storage building
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
Нэг айлын орон сууцны
БХБ-ын сайдын 2007 оны
барилгын
төлөвлөлт,
101 дүгээр тушаал
угсралт
Decree No.101 by the
Planning and constructing of Minister of Construction and
single-family houses
Urban Development, 2007
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Дэлгүүр
Decree No.23 by the Minister
Store/supermarket
of Infrastructure
Development, 1998
УБХ-ны 1987 оны 107
Предприятия
по
дугаар тогтоол
обслуживанию автомобилей Resolution No.107 by State
Car service station
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1987 оны 107
Сооружения
дугаар тогтоол
промышленных
Resolution No.107 by State
предприятий
Committee of Construction,
Construction manufacturing
1987

‰

17

СНиП 2.10.0284
CC of FSU
2.10.02-84

‰

‰

18

СНиП 2.10.0384
CC of FSU
2.10.03-84

19

СНиП 2.10.0485
CC of FSU
2.10.04-85

20

СНиП 2.10.05
CC of FSU
2.10.05

23

27

28

СНиП 2.11.048
CC of FSU
2.11.04-8

Здания и помещения для
хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Buildings and premises for
agricultural product storage
and processing
Животноводческие и птицеводческие
и
звероводческие здания и
помещения
Poultry farm and livestock
farm facilities

‰

Теплицы и парники
Greenhouses and polytunnels

‰

Предприятия,
здания
и
сооружения по хранению и
переработке зерна
Grain processing and storing
facilities
Подземные
хранилища
нефти, нефтепродуктов и
сжижённых газов
Underground storage of oil,
petroleum
products
and
liquefied gases

‰

УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987

УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
mining
Committee of Construction,
1987
Барилгын салбарт мөрдөх зөвлөмжийн норм ба дүрэм
Codes for Guidance in Construction Sector
‰ Сургалт хүмүүжлийн
УБХ-ны 1988 оны 103
барилгын
зураг
дугаар тогтоол
төсөл зохиох нэгдсэн Resolution No.103 by State
норм
Committee of Construction,
БНбД II-66-88
Integrated norms on
1988
CCM II-66-88
the development of
design drawings for
construction
of
educational purpose
buildings

СНиП 3.02.0384
CC of FSU
3.02.03-84

‰

Подземные
выработки
Underground
excavation

горные

2
9

БНбД II-76-79
CCM II-76-79

3
0

БНбД II-80-85
CCM II-80-85

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

СНиП II-69-78
СНиП II-69-78 М-8
CC of FSU II-69-78
CC of FSU II-69-78 М8
СНиП II-70-79
СНиП II-71-79 М-86
CC of FSU II-70-79
CC of FSU II-71-79 М86
СНиП II-70-71
CC of FSU II-70-71
СНиП II-73-76
СНиП II-73-76 М-85
CC of FSU II-73-76
CC of FSU II-73-76 М85
СНиП II-16-71
СНиП II 16-71 М-85
CC of FSU II-16-71
CC of FSU II 16-71 М85
СНиП II-20-69
СНиП II- 20-69 М-85
CC of FSU II-20-69
CC of FSU II- 20-69 М85
СНиП II-76-78
CC of FSU II-76-78

‰

Ерөнхий
боловсролын
сургууль,
дотуур
байрт сургууль
General
education
schools and schools
with dormitories

‰

Нийтийн
газар
Restaurants

‰

Лечебнопрофилактические
учреждения.
Medical institutions

‰

Оздоровительные
учреждения
и
учреждения отдыха.
Recreational facilities
and leisure facilities

‰

Санатория
Sanatorium

‰

Кинотеатры
Movie theatre

‰

Клубы
Clubs

‰

Театры
Theaters

‰

Спортивные
сооружения
Sport facilities

хоолны

БАК-ын 1980 оны 88 дугаар
тогтоол болон АБЯ-ны
коллегийн хурал
Resolution No.88, Committee
of Construction and
Architecture and Ministry of
Public Education
БАТХУХ-ны 1985 оны 78
дугаар тогтоол
Resolution No.78 by State
Committee of Construction,
Architecture and Technical
Inspection, 1985
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998

3
8

3
9

СНиП II-79-78
СНиП II-79-79 М-86
CC of FSU II-79-78
CC of FSU II-79-79 М86
СНиП II-80-75
СНиП
II-80-75 М-85
CC of FSU II-80-75
CC of FSU II-80-75 М85

‰

Гостиницы
Hotels

‰

Предприятия
бытового
обслуживания
населения
Public
catering
establishments
Здания
конструкторских
и
проектных
организаций
Building for designing
and
drawing
institution

‰

4
0

4
1

СНиП II-83-78
CC of FSU II-83-78

СНиП II-85-80
CC of FSU

‰

Вокзалы
Train stations

ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
23 дугаар тушаал
Decree No.23 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1998

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

БД 31-101-00
CR 31-101-00

‰

2

БД 31-101-04
CR 31-101-04

‰

3

БД 31-102-00
CR 31-102-00

Эвдрэл гэмтэлтэй барилга
байгууламжид инженерийн
биет
судалгаа
явуулах
аргачилсан заавар
Methodological guidelines for
physical
inspection
on
damaged buildings
Тахир
дутуу
иргэдэд
зориулсан
барилгын
төлөвлөлтийн гарын авлага
Handbook for barrier-free
construction
planning
for
handicapped
Хуучин
барилгын
газар
хөдлөлтийг
тэсвэрлэх
чадварыг үнэлэх заавар
Instruction
for
assessing
earthquake resistance rate of
existing buildings

ДБХ-ийн сайдын 2000 оны
94 дүгээр тушаал
Decree No.94 by the Minister
of Infrastructure
Development, 2000
БХБНААГ-ын даргын 2004
оны 17 дугаар тушаал
Decree No.17 by Director of
Construction, Urban
Development and Public
Utilities Office, 2004
ДБХ-ийн сайдын 2000 оны
94 дүгээр тушаал
Decree No.94 by the Minister
of Infrastructure
Development, 2000

‰

4

БД 31-103-00
CR 31-103-00

‰

5

БД 31-104-01
CR 31-104-01

‰

6

БД 31-105-03
CR 31-105-03

‰

7

БД 31-106-03
CR 31-106-03

‰

8

БД 31-107-07
CR 31-107-07

‰

9

БД 31-108-08
CR 31-108-08

10

БД 31-109-08
CR 31-109-08

‰

Газар хөдлөлтийн бүсэд
барьсан
барилгын ДБХ-ийн сайдын 2000 оны
паспортжуулалтын
94 дүгээр тушаал
аргачилсан заавар
Decree No.94 by the Minister
Methodological
instructions
of Infrastructure
on certification to existing
Development, 2000
building in seismic zones
Орон
сууцны
барилгын
физик элэгдлийг үнэлэх ДБ-ийн сайдын 2001 оны 31
заавар
дугаар тушаал
Instruction for assessment on Decree No.31 by the Minister
physical
deterioration
of
of Infrastructure, 2001
residential buildings
Тоосгон барилгыг газар БХБНААГ-ын даргын 2003
хөдлөлтийн
үйлчлэлд
оны а/49 дүгээр тушаал
тооцох заавар
Decree No.a/49 by Director of
Instruction on earthquake
Construction, Urban
impact computation for brick
Development and Public
buildings
Utilities Office, 2003
Өрөгт
бүтээцийг
төмөр
бетон ба гангаар хүчитгэн БХБНААГ-ын даргын 2003
барьцалдалтыг сайжруулах
оны а/103 дугаар тушаал
аргачилсан зөвлөмж
Decree No.a/103 by Director
Methodological
of Construction, Urban
recommendations
for
Development and Public
strenghtening masonry by
Utilities Office, 2003
reinforced concrete and steel
“Нэг айлын орон сууцны
барилгын
төлөвлөлт,
БХБ-ын сайдын 2007 оны
угсралт” Барилгын норм ба
101 дүгээр тушаал
дүрмийн тайлбар
Decree No.101 by the
Explanation on "Regulation Minister of Construction and
on planning and constructing
Urban Development, 2007
a single-family house"
Битум-полимер
ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
материалаар
дээврийн
44 дүгээр тушаал
хучлага
төлөвлөх
ба Decree No.44 by the Minister
гүйцэтгэх
of Road, Transportation,
Planning and constructing of
Construction and Urban
bitumen polymer roof
Development, 2008
ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
44 дүгээр тушаал
Шал
Decree No.44 by the Minister
Flooring
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2008

ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
235 дугаар тушаал
Decree No.235 by the
Minister of Road,
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

‰

11

БД 31-111-10
CR 31-111-10

Орон сууц олон нийтийн
барилгын хог дамжуулах
хоолой
Bunker for trash in residential
and public buildings

Цогцолбор 32. Тээврийн барилга, байгууламж
Set 32. Transportation Construction and Facility
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

1

БНбД 32.01-00
CCM 32.01-00

2

БНбД 32-02-00
CCM 32-02-00

3

БНбД 32-02-03
CCM 32-02-03

4

БНбД 32-04-06
CCM 32-04-06

5

БНбД 32-05-07
CCM 32-05-07

6

БНбД 32-07-10
CCM 32-07-10

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ДБХ-ийн сайдын 2000 оны
151 дугаар тушаал
‰ Автозам төсөллөх
Decree No.151 by the
Autoroad planning
Minister of Infrastructure
Development, 2000
ДБХ-ийн сайдын
‰ Авто зам барих норм
2000 оны 199 дугаар тушаал
Norms
on
autoroad
Decree No.199 by the
construction
Minister of Infrastructure
Development, 2000
‰ Авто замын гүүр ба хоолой
ДБ-ийн сайдын 2003 оны ...
төсөллөх
дугаар тушаал
Designing autoroad bridges Decree No. … by the Minister
and tubes
of Infrastructure, 2003
БХБ-ын сайдын 2006 оны 282
‰ Хот
суурины
гудамж
дугаар тушаал
талбайн төлөвлөлт
Decree No.282 by the
Planning on urban street and
Minister of Construction and
square
Urban Development, 2006
БХБ-ын сайдын 2007 оны
‰ Төмөрзам
ба автозамын
222 дугаар тушаал
тоннель
Decree No.222 by the
Railway and autoroad tunnels
Minister of Construction and
Urban Development, 2007
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
429 дүгээр тушаал
‰ Төмөрзам
ба автозамын
Decree No.429 by the
нүхэн байгууламж
Minister of Road,
Railway and highway tunnels
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010

7

8

9

10

11

12

13

13

УБХ-ны 1989 оны 26 дугаар
тогтоол
‰ Гүүр хоолой
Resolution No.26 by State
Bridge tubes
Committee of Construction,
1989
УБХ-ны 1989 оны 26 дугаар
БНбД 3.06.05тогтоол
89
‰ Аэродром
Resolution No.26 by State
CCM 3.06.05Aerodrom
Committee of Construction,
89
1989
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 2.05.07‰ Промышленный транспорт
тогтоол
91*
Industrial transportation
Resolution No.107 by State
CC of FSU
Committee of Construction,
2.05.07-91*
1987
‰ Мости
и труба правила УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 3.06.07обследований и испытаний
тогтоол
86
Regulation on experimenting Resolution No.107 by State
CC of FSU
and hypothesizing bridges
Committee of Construction,
3.06.07-86
and tubes
1987
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 32-03тогтоол
96
‰ Аэродромы
Resolution No.107 by State
CC of FSU 32Aerodroms
Committee of Construction,
03-96
1987
ДБХ-ийн сайдын 1998 оны
СНиП 32-01- ‰ Железные дороги колей
23 дугаар тушаал
95
1520 мм
Decree No.23 by the Minister
CC of FSU 32Railroad with 1520mm of
of Infrastructure
01-95
width
Development, 1998
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП III-38-75
тогтоол
‰ Железные дороги
CC of FSU IIIResolution No.107 by State
Railroad
38-75
Committee of Construction,
1987
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
‰ Зорчигчийн
ган татлагат
ЗТБХБ-ын сайдын 2010
дүүжин болон чирэх замыг
оны 413 дугаар тушаал
төхөөрөмжлөх,
аюулгүй
Decree No.413 by the
УББ 32-201-10
ашиглах дүрэм
Minister of Road,
AD 32-201-10
Regulation to equip and
Transportation, Construction
safety operate passenger
and Urban Development,
roads with rope and tow
2010
БНбД 3.06.0488
CCM 3.06.0488

Цогцолбор 33. Гидротехникийн ба усжуулалтын барилга, байгууламж
Set 33. Hydrotechnical and Irrigation Construction and Facilities

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
1

БНбД 33-01-03
CCM 33-01-03

2

БНбД 33-02-07
CCM 33-02-07

‰

Усны
барилга,
байгууламжийн зураг төсөл
зохиох үндсэн журам
Basic principles of designing
for hydraulic construction

‰

Гидротехникийн туннель
Hydrotechnical tunnel

‰

Голын
гидротехникийн
барилга байгууламж
Hydrotechnical construction
and facilities for rivers

3

БНбД 33-03-05
CCM 33-03-05

‰

4

БНбД 3.07.0389
CCM 3.07.0389

Мелиорацийн
барилга
байгууламж
Reclamation construction and
facilities

‰

5

БНбД 33-09-10
CCM 33-09-10

Усжуулалтын систем
түүний байгууламж
Irrigation system and
facilities

‰

6

БНбД 33-04-09
CCM 33-04-09

Усны
барилга
байгууламжийн буурь
Footings
for
hydraulic
construction and facilities

‰

Усны барилга
байгууламжийн ачаалал ба
үйлчлэл
Loads and reactions of
hydraulic construction and
facilities

7

БНбД 33-05-09
CCM 33-05-09

ба
its

ДБ-ийн сайдын 2003 оны 137
дугаар тушаал
Decree No.137 by the
Minister of Infrastructure,
2003
БХБ-ын сайдын 2007 оны 222
дугаар тушаал
Decree No.222 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2007
БХБ-ын сайдын 2005 оны 105
дугаар тушаал
Decree No.105 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
УБХ-ны 1989 оны 37 дугаар
тогтоол
Resolution No.37 by State
Committee of Construction,
1989
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
234 дүгээр тушаал
Decree No.234 by the
Minister of Road,
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
107 дугаар тушаал
Decree No.107 by the
Minister of Road,
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
107 дугаар тушаал
Decree No.107 by the
Minister of Road,
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010

ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
107 дугаар тушаал
Decree No.107 by the
БНбД 33-07-09
‰ Шороон боомт
Minister of Road,
8 CCM 33-07-09
Earth ports
Transportation, Construction
and Urban Development,
2010
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
107 дугаар тушаал
‰ Бетон
ба төмөр бетон
БНбД 33-08-09
Decree No.107 by the
боомт
9 CCM 33-08-09
Minister of Road,
Concrete
and
reinforced
Transportation, Construction
concrete ports
and Urban Development,
2010
‰ Усны барилга
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
байгууламжийн бетон ба
107 дугаар тушаал
БНбД 33-06-09
төмөр бетон бүтээц
Decree No.107 by the
10 CMM 33-06-09
Concrete and reinforced
Minister of Road,
concrete structures for
Transportation, Construction
hydraulic construction and
and Urban Development,
facilities
2010
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
5. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТОНОГЛОЛ БА ГАДНА ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГҮҮД
5. NORMATIVE DOCUMENTS FOR ENGINEERING APPLIANCES AND OUTDOOR
PIPELINES OF CONSTRUCTION AND FACILITIES
Цогцолбор 40. Ус хангамж ба ариутгах татуурга
Set 40. Water Supply and Sewage
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

1

БНбД 40-01-06
CCM 40-01-06

2

БНбД 40-02-06
CCM 40-02-06

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БХБ-ын сайдын 2006 оны 27
‰ Ариутгах
татуурга. Гадна
дугаар тушаал
сүлжээ ба байгууламж
Decree No.27 by the Minister
Sewage. Outdoor pipelines
of Construction and Urban
and facilities
Development, 2006
БХБ-ын сайдын 2006 оны 27
‰ Ус хангамж. Гадна сүлжээ
дугаар тушаал
ба байгууламж
Decree No.27 by the Minister
Water
supply.
Outdoor
of Construction and Urban
pipelines and facilities
Development, 2006

3

БНбД 40-05-98
CCM 40-05-98

4

БНбД 3.05.01-88
CCM 3.05.01-88

‰

Барилга
доторхи
усан
хангамж, ариутгах татуурга
Indoor water supply and
sewerage pipelines

‰

Дотор сантехникийн систем
Indoor plumbing system

‰

Усан хангамж, бохир ус,
гадна шугам сүлжээ, түүний
барилга байгууламж
Water supply, sewerage,
outdoor
pipelines
and
facilities

БНбД 3.05.04-90
CCM 3.05.04-90

5

ДБХ-ийн сайдын 1999 оны 28
дугаар тушаал
Decree No.28 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1999
УБХ-ны 1988 оны 46 дугаар
тогтоол
Resolution No.46 by State
Committee of Construction,
1988
БЯ-ны 1990 оны 172 дугаар
тушаал
Decree No.172, Ministry of
Construction, 1990

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Жуулчны
баазын БНААХДТ-ийн даргын 2005
инженерийн
хангамжийн
оны 65 дугаар тушаал
төлөвлөлтийн
ерөнхий Decree No.65 by Director of
шийдэл
Devlopment Support Center
General design on water
for Construction and Public
supply
and
sewerage
Utilities, 2005
pipelines for tourist camps
‰ Ус
хангамж.
Ариутгах
татуургын
сүлжээний
БХБ-ын сайдын 2006 оны
хуванцар хоолойг төлөвлөх
120 дугаар тушаал
ба угсрах. Үндсэн журам
Decree No.120 by the
Planning
and
installing
Minister of Construction and
polymer pipelines for water
Urban Development, 2006
supply and sewage. Basic
principle
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

1

БД 40-101-05
CR 40-101-05

2

БД 40-102-06
CR 40-102-06

Цогцолбор 41. Дулаан хангамж, халаалт, салхивч ба агааржуулалт
Set 41. Heat Supply, Heating, Ventilation and Conditioning
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰

Халаалт, агаар сэлгэлт ба
кондиционер
Heating,
ventilation
and
conditioning

1

БНбД 41-01-11
CCM 41-01-11

2

БНбД 41-02-05
CCM 41-02-05

‰

Гадна дулаан хангамж
Outdoor heat supply

3

БНбД 41-03-07
CCM 41-03-07

‰

Зуухны тоног төхөөрөмж
Heat-Only-Boiler equipment

‰

Тоног
төхөөрөмж
ба
дамжуулах хоолойн дулаан
тусгаарлалт
Insulation for equipments and
pipelines

‰

Дулааны шугам сүлжээ
Heating pipeline system

‰

Технологийн
тоног
төхөөрөмж
дамжуулах
хоолой
Technological equipment and
transmission pipeline
Дулааны
эрчим
хүчний
төхөөрөмж, ажил гүйцэтгэх
ба хүлээн авах журам
Procedure on execution and
acceptance of thermal energy
facility

4

БНбД 41-03-99
CCM 41-03-99

5

БНбД 3.05.0395
CCM 3.05.0395

6

БНбД 3.05.0589
CCM 3.05.0589

7

СНиП III.Г10.467
CC of FSU
III.G10.4-67

‰

ЗТБХБ-ын сайдын 2011
оны 84 дүгээр тушаал
Decree No.84 by the Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2011
БХБ-ын сайдын 2005 оны
101 дүгээр тушаал
Decree No.101 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2005
БХБ-ын сайдын 2007 оны 160
дугаар тушаал
Decree No.160 by the
Minister of Construction and
Urban Development, 2007
ДБХ-ийн сайдын 1999 оны
82 дугаар тушаал
Decree No.82 by the Minister
of Infrastructure
Development, 1999
БХБЯ-ны 1995 оны 186 дугаар
тушаал
Decree No.186, Ministry of
Construction and Urban
Development, 1995
УБХ-ны 1989 оны 37 дугаар
тогтоол
Resolution No.37 by State
Committee of Construction,
1989
УБХ-ны 1989 оны 37 дугаар
тогтоол
Resolution No.37 by State
Committee of Construction,
1989

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

Уур, халуун усны шугам
хоолойг
төхөөрөмжлөх
аюулгүй ашиглах дүрэм
Regulation to equip and
safely operate steam or hot
water pipelines

ДБХ-ийн сайдын 1999 оны
164 дүгээр тушаал
Decree No.164 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1999

Уурын ба усан халаалтын
ЭХУУ-н сайдын 1994 оны
зуухыг
төхөөрөмжлөх
72 дугаар тушаал
аюулгүй ашиглах дүрэм
Decree No.72 by the Minister
Regulation to equip and of Energy and Mining, 1994
safely operate steam or hot
water boiler
‰ Даралтад
савыг
ЭХУУ-н сайдын 1994 оны
төхөөрөмжлөх,
аюулгүй
330 дугаар тушаал
ашиглах дүрэм
Decree No.330 by the
Regulation to equip and
Minister of Energy and
safely operate pressured tank
Mining, 1994
‰ Халаалтын
системийн
БХБ-ын сайдын 2008 оны
металл, полимер хоолой
109 дүгээр тушаал
төлөвлөх ба угсрах
Decree No.109 by the
Planning and installing metal Minister of Construction and
or polymer pipes for heating
Urban Development, 2008
system
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

2

3

4

БД 41-101-08
CR 41-101-08

Цогцолбор 42. Хийн хангамж
Set 42. Gas supply
Д/Д
No.

1

2

3

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ДБ-ийн сайдын 2004 оны 38
БНбД 42-01-04 ‰ Хийн хангамж
дугаар тушаал
CCM 42-01-04
Gas supply
Decree No.38 by the Minister of
Infrastructure, 2004
БХБ-ын сайдын 2008 оны 34
БНбД 42-01‰ Хийн
хангамж
(нэмэлт,
дүгээр тушаал
04/2008
өөрчлөлт)
Decree No.34 by the Minister of
CCM 42-01Gas supply (amendments)
Construction and Urban
04/2008
Development, 2008
ДБ-ийн сайдын 2004 оны 182
БНбД 42-02-04 ‰ Хийн хангамжийн угсралт
дугаар тушаал
CCM 42-02-04
Installation of gas supply
Decree No.182 by the Minister
system
of Infrastructure, 2004

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

Хийн аж ахуйн аюулгүй ДБ-ийн сайдын 2001 оны 258
ажиллагааны дүрэм
дугаар тушаал
Safety regulation on gas Decree No.258 by the Minister
providers
of Infrastructure, 2001
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 43. Цахилгаан хангамж, автоматжуулалт
Set 43. Power supply and Automation
Д/Д
No.

1

2

3

4

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БХБК-ны 1990 оны 4 дүгээр
тогтоол
БНбД 3.05.06-90 ‰ Цахилгаан техникийн ажил
Resolution No.4, Commission
CCM 3.05.06-90
Electrical engineering
of Construction and Urban
Development
БЯ-ны 1990 оны 56 дугаар
БНбД 3.05.07-90 ‰ Автоматжуулалтын систем
тушаал
CCM 3.05.07-90
Automation system
Decree No.56, Ministry of
Construction, 1990
УБХ-ны 1989 оны 37 дугаар
‰ Цахилгаанжсан
тээврийн
тогтоол
контактын сүлжээ
БНбД 3.05.08-89
Resolution No.37 by State
CCM 3.05.08-89
Contact network for electric
Committee of Construction,
transport
1989
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
‰ Пожарная
автоматика
СНиП 2.04.09-84
тогтоол
зданий и сооружений
Resolution No.107 by State
CC of FSU
Automatic fire regulator in
Committee of Construction,
2.04.09-84
buildings and facilities
1987

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
1

2

БД 43-101-03
CR 43-101-03

БД 43-102-07
CR 43-102-07

ДБ-ийн сайдын 2003 оны
252 дугаар тушаал
Decree No.252 by the
Minister of Infrastructure,
2003

‰

Цахилгаан байгууламжийн
дүрэм
Regulation
for
electrical
installations

‰

Орон сууц, олон нийтийн
барилгын
цахилгаан
БХБ-ын сайдын 2007 оны 58
төхөөрөмжийг төсөллөх ба
дугаар тушаал
угсрах
Decree No.58 by the Minister
Design and installation of
of Construction and Urban
electrical
equipment
in
Development, 2007
residential
and
public
buildings

‰

3

БД 43-103-08
CR 43-103-08

Барилга,
байгууламжийн
аянга хамгаалалтын зураг
төсөл зохиох заавар
Guidline
for
design
of
lightening
protection
of
buildings and facilities

ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
44 дүгээр тушаал
Decree No.44 by the Minister
of Road, Transportation,
Construction and Urban
Development, 2008

Орон
сууцны
барилгын
телефон, радиогийн шугам,
телевизийн
антенийн
угсралтын
ажлын
зураг ДБХ-ийн сайдын 1995 оны
төсөл зохиох заавар
127 дугаар тушаал
Instruction to develop design
Decree No.127 by the
drawings
for
installing
Minister of Infrastructure
telephone and radio lines and
Development, 1995
television
antenna
in
residential
and
public
buildings
‰ 35, 110 кВт-ын ЦДАШ-ын
завсрын
төмөр
бетон
БХБНААГ-ын даргын 43
тулгуурын залгаа шонгийн
дугаар тушаал
альбом
Decree No.43 by Director of
Album of adjacent pile of
Construction, Urban
reinforced concrete support of
Development and Public
35 and 110 kW electrical
Utilities Office
transmission surface network
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

4

5

Цогцолбор 44. Гол (магистральные) үйлдвэрийн шугам хоолой
Set 44. Main Pipelines
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

1

БНбД 44-01-08
CCM 44-01-08

2

БНбД 44-02-08
CCM 44-02-08

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
35 дугаар тушаал
‰ Төв
дамжуулах
Decree No.35 by the Minister
(Магистраль) хоолой
of Road, Transportation,
Main pipelines
Construction and Urban
Development, 2008
ЗТБХБ-ын сайдын 2008 оны
‰ Төв
дамжуулах
35 дугаар тушаал
(Магистраль)
хоолойн
Decree No.35 by the Minister
угсралт
of Road, Transportation,
Construction
of
main
Construction and Urban
pipelines
Development, 2008

3

4

БНбД 3.05.0589
CCM 3.05.0589

‰

СНиП 2.04.1286
CC of FSU
2.04.12-86

‰

Технологийн
төхөөрөмж
хоолой
Technological
and pipelines

тоног
дамжуулах
equipments

Расчёт
на
прочность
стальных трубопроводов
Strength computation of steel
pipelines

Магистральные
трубопроводы.
Внесены
СНиП III-42-80
изменения и дополнения
CC of FSU IIIопубликованные
42-80
Main
pipelines.
Make
changes or amendment
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

5

УБХ-ны 1989 оны 26 дугаар
тогтоол
Resolution No.26 by State
Committee of Construction,
1989
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987
УБХ-ны 1 988 оны 70 дугаар
тогтоол
Resolution No.70 by State
Committee of Construction,
1988

6. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦ БА ЭДЛЭХҮҮНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ
6. NORMATIVE DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION STRUCTURE AND
ARTICLES
Цогцолбор 50. Барилга байгууламжийн буурь суурь
Set 50. Foundation of buildings and facilities
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰

1

БНбД 2.02.0194
CCM 2.02.0194

Барилга,
байгууламжийн
буурь, суурийн зураг төсөл
зохиох норм ба дүрэм
Construction
code
for
developing design drawings
for footings and foundation of
buildings and facilities

ДБХ-ийн сайдын 1994 оны
162 дугаар тушаал
Decree No.162 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1994

‰

2

‰

3

БНбД 3.02.0190
CCM 3.02.0190

‰

4

БНбД 3.02.0589
CCM 3.02.0589

5

СНиП 3.02.0187
CC of FSU
3.02.01-87

‰

Барилгын
зураг
төсөл
зохиох
ажилд
мөрдөх
шаварлаг чигжээстэй том
хэмхдэст хөрсний хувийн
барьцалдлын хүч, дотоод
үрэлтийн
өнцөг,
хэв
гажилтын
модулийн
норматив утгуудыг “Барилга
байгууламжийн
буурь
суурийн зураг төсөл зохиох
норм ба дүрэм” /БНбД
2.02.01-94/-ийн
2.3.7
заалтын
зөвлөмжийн
чанартай
нэгдүгээр
хавсралтад
4,5
дугаар
хүснэгтийг
нэгдүгээр
БХБ-ын сайдын 2007 оны
хавсралтаар,
мөн
221 дүгээр тушаал
хавсралтад 7,8,9,10 дугаар
Decree No.221 by the
заалтуудыг тус тус нэмэн
Minister of Construction and
тушаалын
хоёрдугаар
Urban Development, 2007
хавсралтаар баталсугай.
Endorce normative means of
detaching
force,
internal
slapping
degree
and
deformation module of clay
soil with larger particles for
designing construction in
CCM
2.02.01-94
“Construction
code
for
designing drawings for footing
and foundation of buildings
and facilities” including Table
4.5 in Clause 2.3.7 for
advisory annex as Annex 1,
likewise amend the Clauses
7,8,9 and 10 as Annex 2 of
the Decree.
Барилгын газар шороо ба БХБК-ын 1990 оны 4 дүгээр
буурь, суурийн ажил
тогтоол
Earthwork,
footing
and Resolution No.4, Commission of
foundation
work
for
Construction and Urban
construction
Development, 1990
Барилгын
ул,
хөрсний
зондчилолын ажил
Zoning work of construction
footing and soil
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
тогтоол
Земляные сооружения
Resolution No.107 by State
Earth construction
Committee of Construction,
1987

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰ Монгол орны нутаг дэвсгэрт
БХБ-ын сайдын 2008 оны 61
тархсан олон жилийн цэвдэг
дүгээр тушаал
хөрсөнд инженер-геологийн
БД 50-102-08
Decree No.61 by the Minister
судалгаа хийх заавар
CR 50-102-08
of Construction and Urban
Instruction
to
conduct
Development, 2008
engineering-geological survey
on permafrost soil in Mongolia
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

1

Цогцолбор 51. Өрөгт ба арматурчилсан өрөгт бүтээц
Set 51. Masonry and Reinforced Masonry Structures
Д/Д
No.

1

2

3

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰ Өрөгт
ба арматурласан
БЯ-ны 1990 оны 161
БНбД 2.03.02-90
өрөгт бүтээц
дүгээр тушаал
CCM 2.03.02-90
Masonry
and
reinforced Decree No.161, Ministry of
masonry structures
Construction, 1990
БХБ-ын Сайдын 2005 оны
105 дугаар тушаал
Decree No.105 by the
БНбД 51-02-05 ‰ Өрөгт бүтээц
CCM 51-02-05
Masonry structures
Minister of Construction
and Urban Development,
2005
УБХ-ны 1987 оны 107
‰ Промышленные
печи
и
СНиП III-24-75
дугаар тогтоол
кирпичные трубы
CC of FSU III-24Resolution No.107 by State
Industrial furnaces and brick
75
Committee of Construction,
chimneys
1987

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

БД 51-101-05
CR 51-101-05

Өрөгт
бүтээцийн
зураг
төсөл зохиоход ашиглах
заавар
Instruction
on
design
drawings
for
masonry
structure

БНААХДТ-ийн даргын
2005 оны 29 дүгээр
тушаал
Decree No.29 by Director
of Devlopment Support
Center for Construction
and Public Utilities, 2005

2

3

‰

Полимер
цементэн
зуурмагийг хэрэглэх замаар
тоосгон өргийн цулжилтыг
дээшлүүлэх заавар
Instructions on increase of
density for brick-masonry by
using polimer cement plaster

‰

Сүрлэн
барилга
барих
аргачилсан заавар
Instructions for straw bale
buildings

БД 51-102-05
CR 51-102-05

БД 51-103-06
CR 51-103-06

БНААХДТ-ийн даргын
2005 оны 30 дугаар
тушаал
Decree No.30 by Director
of Devlopment Support
Center for Construction
and Public Utilities, 2005
БХБ-ын сайдын 2006 оны
195 дугаар тушаал
Decree No.105 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2005

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 52. Төмөр бетон ба бетон бүтээц
Set 52. Reinforced concrete and concrete structures
Д/Д
No.

1

2

3

4

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
ЗТБХБ-ын cайдын 2010 оны
‰ Бетон
ба төмөр бетон
163 дугаар тушаал
БНбД 52-01-10
бүтээц. Ерөнхий журам
Decree No.163 by the
CCM 52-01-10
Concrete
and
reinforced
Minister of Road,
concrete structures. Principal Transportation, Construction
rules.
and Urban Development,
2010
БХБ-ын cайдын 2005 оны 105
‰ Цутгамал
бетон,
төмөр
дугаар тушаал
БНбД 52-02-05
бетон бүтээц
Decree No.105 by the
CCM 52-02-05
Concrete
curing
and
Minister of Construction and
reinforced concrete structures
Urban Development, 2005
БХБ-ын cайдын 2005 оны
‰ Угсармал
бетон,
төмөр
105 дугаар тушаал
БНбД 52-03-05
бетон бүтээц
Decree No.105 by the
Prefabricated concrete and
CCM 52-03-05
Minister of Construction and
reinforced concrete structured
Urban Development, 2005
БХБК-ын 1990 оны 4 дүгээр
‰ Угсармал
бетон,
төмөр
тогтоол
БНбД 3.03.02-90
бетон бүтээц
Resolution No.4 by
CCM 3.03.02-90
Prefabricated concrete and Commission of Construction
reinforced concrete structure
and Urban Development,
1990

‰

5

СНиП 2.03.02-86
CC of FSU
2.03.02-86

6

СНиП 2.03.03-85
CC of FSU
2.03.03-85

7

Бетонные
и
железобетонные
конструкций из плотного
силикатного бетона.
Concrete
and
reinforced
concrete structures of solid
silicate concrete

‰

Армоцементые конструкций
Armocement structures

УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987

‰

Бетоны и железобетонных
конструкций
предназнеченных
для
работы
в
условиях
воздействия повышенных и
высоких температур.
Concrete and reinforced
concrete structures for work
in high temperatures

УБХ-ны 1987 оны 107
дугаар тогтоол
Resolution No.107 by State
Committee of Construction,
1987

СНиП 2.03.04-84
CC of FSU
2.03.04-84

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1

БД 52-101-04
CR 52-101-04

‰

2

БД 52-102-04
CR 52-102-04

‰

3

БД 52-105-10
CR 52-105-10

‰

4

БН-393-82
CN-393-82

Угсармал-цутгамал төмөр
БХБНААГ-ын даргын а/80
бетон
бүтээцийн
зураг
дугаар тушаал
төсөл зохиох заавар
Decree No.a/80 by Director of
Instruction to develop design
Construction, Urban
drawings for prefabricated
Development and Public
and
reinforced
concrete
Utilities Office
curing structure
БХБНААГ-ын даргын а/80
Цутгамал
төмөр
бетон
дугаар тушаал
бүтээцийн
зураг
төсөл
Decree No.a/80 by Director of
зохиох заавар
Construction, Urban
Instruction
for
monolithic
Development and Public
concrete structure of work
Utilities Office
ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны
Бетон
ба
урьдчилан
163 дугаар тушаал
хүчитгээгүй
арматуртай
Decree No.163 by the
төмөр бетон бүтээц
Minister of Road,
Concrete
and
reinforced
Transportation, Construction
concrete structures without
and Urban Development,
pre-inforced rebars
2010
Төмөр бетон бүтээцийн
БАТХУХ-ны 1982 оны 25
холбох
деталь
ба
дугаар тогтоол
арматурын холбоос гагнах
Resolution No.25 by State
Welding of conjunction details
Committee of Construction,
and rebars of reinforced
Architecture and Technical
concrete structure
Inspection, 1982

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 53. Төмөр бүтээц
Set 54. Metal Structure
Д/Д
No.

1

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БХБ-ын cайдын 2005 оны 105
дугаар тушаал
БНбД 53-02-05 ‰ Ган бүтээц
Decree No.105 by Minister of
CCM 53-02-05
Steel structure
Construction and Urban
Development, 2005
Ган бүтээц
(Зураг төсөл боловсруулах
норм ба дүрэм)
Steel structure (Codes for
developing design drawings)
‰

2

3

4

БХБ-ын cайдын 2007 оны 222
БНбД 53-03-07
дугаар тушаал
CCM 53-03-07
Decree No.222 by Minister of
Construction and Urban
Development, 2007
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП III-18-75
‰ Металлические конструкций
тогтоол
CC of FSU III-18Metal structure
Resolution No.107 by State
75
Committee of Construction, 1987
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 2.03.06-85
‰ Алюминовые конструкций
тогтоол
CC of FSU
Aluminium structure
Resolution No.107 by State
2.03.06-85
Committee of Construction, 1987
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 54. Модон бүтээц
Set 54. Woodem Structure

Д/Д
No.

1

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰ Модон
бүтээц (Зураг
БХБ-ын сайдын 2007 оны 222
төсөл
боловсруулах
дугаар тушаал
БНбД 54-01-07
норм ба дүрэм)
Decree No.222 by Minister of
CCM 54-01-07
Wooden structure (Codes for
Construction and Urban
developing design drawings)
Development, 2007

2

БХБ-ын сайдын 2005 оны 105
дугаар тушаал
БНбД 54-02-05
‰ Модон бүтээц
Decree No.105 by Minister of
CCM 54-02-05
Wood structure
Construction and Urban
Development, 2005
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 55. Бусад материалан бүтээц
Set 55. Other Structures

Д/Д
No.

1

2

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 2.03.09-85
‰ Асбестоцементные
тогтоол
CC of FSU
конструкций
Resolution No.107 by State
2.03.09-85
Asbestos-cement structures
Committee of Construction, 1987
УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар
СНиП 2.03.03-85
‰ Армоцементные
тогтоол
CC of FSU
конструкций
Resolution No.107 by State
2.03.03-85
Armo cement structures
Committee of Construction, 1987
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 56. Барилгын цонх, хаалга, их хаалга, тэдгээрийн тоноглол
Set 56. Window, door, gate and their gears

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
7. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ
7.NORMATIVE DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION MATERIAL AND PRODUCTS
Цогцолбор 60. Ханын өргийн материал
Set 60. Material for Wall Masonry
Д/Д
No.

1.
2.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Барилгын материалын үйлдвэрийн уулын ажлын төлөвлөгөө зохиох заавар
Instruction to develop mountain work planning for construction material manufacturing
Барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл, үндэслэлийг баталгаажуулах журам
Regulation on approving project proposals and justifications for construction material
manufacturing
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 61.Барьцалдуулагч эрдэс материал, бодис
Set 61. Mineral Adhesive Materials and Substances

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 62.Бетон ба зуурмаг
Set 62. Concrete and Mixture

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 63. Барилгын хайрга, дайрга,элс
Set 63. Construction Gravel, Granules and Sand

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 64. Дулаан тусгаарлах, дуу чимээ тусгаарлах ба намсгах
материал
Set 64. Heat and Sound Proofing and Sound Reducing Materials

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

Цогцолбор 65. Дээврийн болон ус тусгаарлагч, битүүмжлэгч материал
Set 65. Roof Materials and Water Proofing and Sealing Materials
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 66. Өнгөлгөө, засал чимэглэлийн материал
Set 66. Buffing and Finishing Materials

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 67. Асбестоцементийн эдлэхүүн
Set 67. Asbestoscement Articles

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 68. Замын материал
Set 68. Road Materials
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 69. Барилгын шил
Set 69. Glass for Construction

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
8. ТҮР БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ХЭВ ХАШМАЛ, ТОНОГЛОЛ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

8.

SCAFFOLDING, CONCRETE FORMS, APPLIANCES AND GADGETS
Цогцолбор 70. Түр барилга, байгууламж
Set 70. Scaffolding and Facilities

Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 71. Барилгын тоноглол
Set 71. Construction appliances
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
Цогцолбор 72. Барилгын үйлдвэрлэлийн тусгай тоноглол
Set 72. Special Appliances for Construction Manufacturing
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
9.

БАРИЛГЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ
9. NORMATIVE DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION ECONOMY
Цогцолбор 80. Барилгын эдийн засаг
Set 80. Construction economy

Д/Д
No.

1

2

3

4

5

6

Шифр
Cipher

Нэр
Шийдвэр
Rendition
Decision
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
БНМАУ-ын төлөвлөгөө
эдийн засгийн улсын хороо.
‰ Барилга
байгууламжийг
УБХ-ны 1988 оны 445/93
барих
хугацааны
норм,
Resolution No.445/93 by
БНбД 1.04.03-88
түүнийг хэрэглэх дүрэм
State Committee of
CCM 1.04.03-88
Norms
on
duration
of
Construction and State
construction. Regulation to
Committee of Planning and
apply the norm
Economy of People's
Republic of Mongolia, 1988
‰ Барилгад оруулах хөрөнгө
оруулалтын
үр
ашгийг
УТК-ийн 1987 оны тогтоол
тодорхойлох заавар
Resolution of State Technical
Instruction to assess the
Comission, 1987
efficiency of investment for
construction
‰ Барилгын
байгууллагын
цалин хөлсний системийн
үлгэрчилсэн заавар
Sample instruction on salary
scale for construction entities
‰ Барилга угсралтын ажлын
өөрийн өртгийг тодорхойлох
заавар
Instuction to determine prime
cost of construction work
‰ Барилгын
ажлын
ДБ-ийн сайдын 2004 оны
зэрэгцүүлэх үнийн индекс
123 дугаар тушаал
боловсруулах аргачлал
Decree No.123 by the
Instruction to develop parallel
Minister of Infrastructure,
price index for construction
2004
work
‰ Барилгын
нэгж
хүчин
БХБ-ын сайдын 2006 оны
чадлын
төсвийн
жишиг
111 дүгээр тушаал
үнэлгээ
Decree No.111 by the
Sample budget estimation of Minister of Construction and
unit capacity of construction
Urban Development, 2006

Барилга,
байгууламжийн ЗТБХБ-ын сайдын 2009 оны
нэгж хүчин чадлын төсөвт
85 дугаар тушаал
өртөг тооцох журам
Decree No.85 by the Minister
Regulation on computing the
of Road, Transportation,
budget for unit capacity for
Construction and Urban
construction and facilities
Development, 2009
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

7

Цогцолбор 81.Үнэ бүрдэл ба төсөв
Set 81. Tariff Settings and Budget
Д/Д
No.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA

1.

‰

Барилгын
материал
эдлэл,
бүтээцийн үнийг тодорхойлох,
хэрэглэх дүрэм
Regulation on setting prices and
application for construction material
products and structure

УБХ-ны 1987 оны 20
дугаар тогтоол
Resolution No.20 by
State Committee of
Construction, 1987

‰

Барилгын
нэмэгдэл
зардлын
төсвийн норм
Norms on budget for construction
overhead expenses

ДБХ-ийн сайдын 1998
оны 9 дугаар тушаал
Decree No.9 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1998

‰

Тоног төхөөрөмжийн угсралтын
ажлын төсвийн суурь норм зохиох
ба хэрэглэх дүрэм
Regulation to develop and apply the
budget base norms for equipment
installation
Төсвийн томсгосон норм, үнэлгээ
боловсруулах дүрэм
Regulation
to
develop
an
assessment and enlarged norms for
budget

БНбД IY-3-87
CCM IY-3-87

2.

3.

БНбД IY-13-88
CCM IY-13-88

‰

4.

БНбД 81-88-04
CCM 81-88-04

УБХ-ны 1988 оны 52
дугаар тогтоол
Resolution No.52 by
State Committee of
Construction, 1988
ДБ-ийн сайдын 2004
оны 176 дугаар тушаал
Decree No.176 by the
Minister of Infrastructure,
2004

‰

5.

БНбД 81-10-02
CCM 81-10-02

‰

6.

БНбД 81-1004*10
CCM 81-10-04*10
‰

7.

8.

9.

10.

11.

12.

БНбД IY-14-89
CCM IY-14-89

БНбД 81-2-98
CCM 81-2-98

‰

Барилгын төсөв зохиох заавар
Instruction to budget estimation for
construction

‰

Барилга, сантехникийн ажлын
төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
Amendment #1 to Budget base
norms for construction and plumbing
work

‰

Барилга, сантехникийн ажлын
төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
Amendment #2 to Budget base
norms for construction and plumbing
work

‰

Барилга, сантехник, цахилгааны
ажлын төсвийн суурь нормын
нэмэлт №3
Amendment #3 to Budget base
norms for construction, plumbing
and electrical work

‰

Барилга, сантехникийн ажлын
төсвийн суурь норм
Budget base norm for construction
and plumbing work

‰

Газар шорооны ажил
Earthwork

БНбД 81-02-03
CCM 81-02-03

БНбД 81-02-05
CCM 81-02-05

БНбД 81-02-08
CCM 81-02-08

БНбД 81-01-06
CCM 81-01-06

Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр
төсвийн
суурь
норм
түүний
хавсралтуудыг
боловсруулах,
хэрэглэх дүрэм
Regulation on developing and
applying budget base norms for
construction structure based on the
activities
Барилгын
материал,
бүтээц
эдлэлийг талбайд зөөх, ачиж,
буулгах ажлын норм Amendment to
"Regulation on developing and
applying base norms for construction
structure types"
Прейскурант
боловсруулах,
хэрэглэх дүрэм
Regulation on development and
application of list of prices

ДБ-ийн cайдын 2002
оны 164 дүгээр тушаал
Decree No.164 by the
Minister of Infrastructure,
2002
ДБ-ийн cайдын 2010
оны 290 дүгээр тушаал
Decree No.290 by the
Minister of Infrastructure,
2010
ДБХ-ийн cайдын 1995
оны 273 дугаар тушаал
Decree No.273 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1995
ДБХ-ийн cайдын 1998
оны 200 дугаар тушаал
Decree No.200 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1998
ДБ-ийн cайдын 2003
оны 113 дугаар тушаал
Decree No.113 by the
Minister of Infrastructure,
2003
БХБ-ын сайдын 2006
оны 21 дүгээр тушаал
Decree No.21 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006
БХБ-ын сайдын 2008
оны 55 дугаар тушаал
Decree No.55 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2008
БХБ-ын сайдын 2006
оны 142 дугаар тушаал
Decree No.142 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006

13.

БНбД 81-03-06
CCM 81-03-06

14.

БНбД 81-05-06
CCM 81-05-06

15.

БНбД 81-06-06
CCM 81-06-06

‰
‰

‰

‰

16.

БНбД 81-07-06
CCM 81-07-06
‰

17.

БНбД 81-08-06
CCM 81-08-06
БНбД 81-09-06
CCM 81-09-06
БНбД 81-10-06
CCM 81-10-06
БНбД 81-11-06
CCM 81-11-06

‰

18.
19.
20.

‰
‰
‰

21.

БНбД 81-12-06
CCM 81-12-06
‰

22.

БНбД 81-13-06
CCM 81-13-06
‰

23.

БНбД 81-14-06
CCM 81-14-06

24.

БНбД 81-15-06
CCM 81-15-06

‰
‰

25.

БНбД 81-16-06
CCM 81-16-06
БНбД 81-17-06
CCM 81-17-06
БНбД 81-18-06
CCM 81-18-06

‰

БНбД 81-19-06
CCM 81-19-06

‰

28.

‰

29.

БНбД 81-21-06
CCM 81-21-06

26.
27.

‰
‰

Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил
Drilling and explosion work
Гадсан суурийн ажлын төсвийн
суурь норм
Budget base norm for pile
foundation construction
Бетон ба төмөр бетон цутгамал
бүтээцүүдийн ажил
Concrete and reinforced concrete
structure work
Бетон ба төмөр бетон угсармал
бүтээцүүдийн ажил
Concrete and reinforced precast
concrete structure work
Тоосго ба гулдмай бүтээцийн
ажил
Brick and beam structure work
Төмөр бүтээцийн ажил
Metal structure work
Модон бүтээцийн ажил
Wooden structure work
Шалны ажил
Flooring work
Дээврийн ажлын төсвийн суурь
норм
Budget base norm on roofing
construction
Барилгын бүтээц ба тоног
төхөөрөмжийг зэврэлтээс
хамгаалах ажил
Corrosion proofing for construction
structures and equipments
Хөдөө аж ахуйн барилгад
хэрэглэгдэх бүтээцүүдийн ажил
Structural work for agricultural
construction
Заслалын ажил
Finishing work
Дотор цэвэр усны ажил
Indoor water supply construction
work
Дотор бохир усны ажил
Indoor sewerage construction work
Дотор халаалтын ажил
Indoor heating construction work
Салхижуулалт, агаар сэлгэлтийн
ажил
Air conditioning and ventilation work
Гадна цэвэр усны ажил
Outdoor water supply construction
work

БХБ-ын cайдын 2006
оны 142 дугаар тушаал
Decree No.142 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006

30.

БНбД 81-22-06
CCM 81-22-06

‰

БНбД 81-23-06
CCM 81-23-06

‰

31.
32.

БНбД 81-24-06
CCM 81-24-06

‰
‰

33.

БНбД 81-34-06
CCM 81-34-06

34.

БНбД 81-35-06
CCM 81-35-06

35.

БНбД 81-37-06
CCM 81-37-06

‰

‰

‰

36.

37.

БНбД 81-09-00
CCM 81-09-00

БНбД 81-33-10
CCM 81-33-10

БНбД 81-12-02

38.

CCM 81-12-02

39.

БНбД 81-12-08*
CCM 81-12-08*

40.

БНбД 81-03-98
CCM 81-03-98

41.

БНбД 81-06-99
CCM 81-06-99

Гадна бохир усны ажил
Outdoor sewerage construction work
Гадна дулаан хангамжийн ажил
Outdoor heat supply construction
work
Дулаан тусгаарлалтын ажил
Thermal insulation construction work
Үйлдвэрийн зуух яндангийн ажил
Factory furnace and smoke pipe
construction work
Барилга байгууламжийн
шинэчлэлтийн ажил
Renovation work for construction
and facilities
Зүлэгжүүлэлт, ой хамгаалах
зурвасын ажил
Gardening and wind-belt
construction work
Аэродромын барилгын төсвийн
жишиг норм
Budget
benchmark
norm
for
aerodrome construction

‰

Усны барилга байгууламжийн ажлын
төсвийн суурь норм
Budget base estimation norms for hydraulic
construction

‰

Усны цооног өрөмдөх ажлын төсвийн
жишиг норм
Budget benchmark norm for well drilling

‰

Усны цооног өрөмдлөгийн ажлын төсвийн
суурь нормын нэмэлт
Amendment to Budget benchmark norm for
well drilling

‰

Уст цэгийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын
төсвийн суурь норм
Budget base norm on rehabilitation and
maintainance of water distribution point

‰

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав,
тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын
төсвийн суурь норм
Budget base norm on installation work for
petroleum product preservation tanks and
equipments

ДБХ-ийн cайдын 2000
оны 188 дугаар тушаал
Decree No.188 by the
Minister of Infrastructure
Development, 2000
ЗТБХБ-ын cайдын 290
дүгээр тушаал
Decree No.290 by the
Minister of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development
ДБ-ийн cайдын 2003
оны 13 дугаар тушаал
Decree No.13 by the
Minister of Infrastructure,
2003
БХБ-ийн cайдын 2008
оны 26 дугаар тушаал
Decree No.26 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2008
ДБХ-ийн cайдын 1998
оны 266 дугаар тушаал
Decree No.266 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1998
ДБХ-ийн cайдын 1999
оны 40 дугаар тушаал
Decree No.40 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1999

42.

43.

Уулын нэвтрэлт, хөрс хуулах
ажлын төсвийн суурь норм
Budget base norm for mountain
rupture and soil removing work

‰

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг
сэргээх засварлах ажлын төсвийн
суурь норм
Budget base norm for restoring
historical and cultural properties

‰

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг
сэргээх засварлах ажлын төсвийн
суурь үнэлгээ
Budget
base
assessment
on
restoration of historical and cultural
properties

‰

Барилга, сантехникийн ажлын
төсвийн суурь нормын алдааны
залруулга. /Нийт 10 эмхэтгэл
боловсруулсан/
Recorrection of Budget base norm
for construction and plumbing work
/developed 10 compendiums in total/

БХБ-ын cайдын 2008
оны 55 дугаар тушаал
Decree No.55 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2008

‰

Барилга засварын ажлын төсвийн
суурь норм
Budget base norm on building
renovation and maintenance

БХБ-ын cайдын 2005
оны 80 дугаар тушаал
Decree No.80 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2005

Эмхтгэл №2
Volume No.2

БНбД 81-01-00
CCM 81-01-00

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

БНбД 81-50-05
CCM 81-50-05

БНбД 81-51-05
CCM 81-51-05
БНбД 81-52-05
CCM 81-52-05
БНбД 81-53-05
CCM 81-53-05
БНбД 81-54-05
CCM 81-54-05

51.

БНбД 81-55-05
CCM 81-55-05

52.

БНбД 81-56-05
CCM 81-56-05

53.

БНбД 81-57-05
CCM 81-57-05

УБХ-ны 1989 оны 43
дугаар тогтоол
Resolution No.43 by
State Committee of
Construction, 1989
ДБХ-ийн сайдын 2000
оны 42 дугаар тушаал
Decree No.42 by the
Minister of Infrastructure
Development, 2000
ТСДЗСЗГ-ын даргын
1991 оны 133 дугаар
тушаал
Decree No.133 by the
Director of Department for
Restoring Historical and
Cultural Properties, 1991

‰

Газар шороо, суурийн ажил
Earth and foundation work
Хана,хамар ханын ажил
Wall and sidewall
Хучилтын ажил
Slabbing work
Шалны ажил
Flooring work
Дээврийн ажил
Roofing work
Хаалга, цонхны ажил
Installation of doors and
windows
Шат, довжоо пийшингийн
ажил
Stairecase, porch and furnace
work
Заслал чимэглэлийн ажил
Finishing work

БХБ-ын cайдын 2005
оны 80 дугаар тушаал
Decree No.80 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2005

54.

БНбД 81-58-05
CCM 81-58-05
БНБД 81-59-05

55.

CCM 81-59-05

56.

БНбД 81-60-05
CCM 81-60-05

57.

БНбД 81-61-05
CCM 81-61-05

58.
59.

БНбД 81-62-05
CCM 81-62-05
БНбД 81-63-05
CCM 81-63-05

60.

БНбД 81-64-05
CCM 81-64-05

61.

БНбД 81-65-05
CCM 81-65-05

62.

БНбД 81-70-05
CCM 81-70-05
‰

63.

‰

64.

БНБД 81-85-03

CCM 81-85-03

‰

65.

БНБД 81-86-03

CCM 81-86-03

‰

66.

БНБД 81-87-03

CCM 81-87-03

Угсармал
төмөр бетоны
ажил
Prefabricated
reinforced
cencrete work
Тохижилт, бусад ажил
Landscaping and other works
Тогоо, ус халаагч, дулааны
зангилааны ажил
Water boiler and heating
connection work
Цэвэр ус, дулааны шугам
хоолойн ажил
Water and heating supply
pipeline work
Халаах хэрэгслэлийн ажил
Heating equipment work
Салхивчийн ажил
Ventilation work
Бохир усны шугам хоолойн
ажил
Sewerage pipeline work
Нүх цоолох, ховил гаргах
ажил
Incavation and grooving work
Цахилгааны ажил
Electrical engineering work
Тоног
төхөөрөмж
угсралтын
ажлын төсвийн норм үнэлгээ
зохиох ба хэрэглэх дүрэм
Regulation to develop budget
estimation norms for equipment
installation work
Цахилгаан техникийн тоноглол,
хэрэгслэл, хэмжин шалгах багаж,
автоматикийн
тохируулга,
зүгшрүүлэлтийн
ажлын
элементийн төсвийн норм
Budget norm of adjustment work
elements for electronic machinery
equipments, gadgets, verification
measurement tools and automatics
Дулааны эрчим хүчний тоног
төхөөрөмжийн
тохируулга,
зүгшрүүлэлтийн
ажлын
элементийн төсвийн норм
Budget norm on of adjustment work
elements
for
thermal
energy
equipments
Усан хангамж ариутгах татуургын
байгууламжийн
тохируулга,
зүгшрүүлэлтийн
ажлын
элементийн төсвийн норм

УБХ-ны 1988 оны 52
дугаар тогтоол
Resolution No.52 by
State Committee of
Construction, 1988

ДБ-ийн cайдын 2003
оны 96 дугаар тушаал
Decree No.96 by the
Minister of Infrastructure,
2003

ДБ-ийн cайдын 2003
оны 96 дугаар тушаал
Decree No.96 by the
Minister of Infrastructure,
2003

Budget norm on adjustment work
elements for water supply and
sewage facilities

67.

‰

Орон сууц олон нийтийн барилгын
бүтээц ба
ажлын төрлөөр
томсгосон үнэлгээ үзүүлэлт
Residential and public building
structure and enlarged estimation
specification based on activities

‰

Томсгосон төсвийн суурь үнэлгээ
Үүнд:
Enlarged budget base estimation for:
Газар шорооны ажил
Earthwork
Буурь, суурь ажил
Basement and foundation
work
Хана, хамар хана
Wall and cidewall
Хучилт
Slabbing work
Хаалга, цонх
Installation of windows and
doors
Барилгын бүтээцийг уур,
уснаас хамгаалах ажил
Vapor and water protection of
building structure
Шат
Staircase
Заслал чимэглэл
Finishing
Барилга
байгууламжийн
прейскурант
боловсруулах
хэрэглэх дүрэм
Regulation on the development of
list of prices for construction and
facilities

БНбД IY-13-93
CCM IY-13-93

68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
‰

77.

БНбД IV-14-89
CCM IV-14-89

‰

Барилгын
материал
бүтээц
эдлэлийн үнийн лавлах
Price directory for building materials
and structural articles

‰

Барилгын цахилгаан, холбооны
угсралтын төсвийн суурь норм
Budget base norm on installation for
building
electricity
and
telecommunication connections

78.

79.

БХБ-ын cайдын 1993
оны
22 дугаар тушаал
Decree No.22 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
1993

БХБ-ын cайдын 1993
оны 45 дугаар тушаал
Decree No.45 by the
Minister of Construction
and Urban
Development, 1993

ДБХ-ийн cайдын 1995
оны 273 дугаар тушаал
Decree No.273 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1995
ДБХ-ийн cайдын 1993
оны 112 дугаар тушаал
Decree No.112 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1993
ДБ-ийн cайдын 2004
оны 176 дугаар тушаал
Decree No.176 by the
Minister of Infrastructure,
2004

Орон
сууц,
олон
нийтийн
барилгын гэрэлтүүлэг
Residential and public building
lighting
‰ Цахилгаан
дамжуулах шугамын
ажил
Electrical grid work
‰ Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан
угсралтын ажил
Electrical connection work for
industrial building construction
‰ Автомат төхөөрөмжийн ажил
Automated equipment work
‰ Барилгын холбоожуулалтын ажил
Building
telecommunication
connection
work
‰ Барилгын
засварын
ажлын
материал бүтээц эдлэлийн үнийн
лавлах
Price directory for building materials
and structural articles for building
repair and maintainance work
‰ Барилгын машин ашиглалтын нэг
машин цагийн үнэ тодорхойлох
аргачлал,
машинч
механикжуулагчдын
салааны
бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн бүтцийн
норматив
Normative on computation method
for construction machinery operation
price per machine hour, machinist
and technician group composition
and professionals
‰

80.

БНбД 81-20-04
CCM 81-20-04

81.

БНбД 81-30-04
CCM 81-30-04

82.

БНбД 81-38-04
CCM 81-38-04

83.

БНбД 81-39-04
CCM 81-39-04

84.

БНбД 81-40-04
CCM 81-40-04

85.

86.

87.

БНбД 81-23-02
CCM 81-23-02

‰

Тээврийн хэрэгслийн 1 тн/км-ийн
үнэ тодорхойлох аргачлал
Method to evaluate 1 ton/km price
for transportation

‰

Барилгын технологийн тээврийн
автомашины цагийн болон 1
тн/км-ийн жишиг үнийн тариф
Benchmark
tariff
price
for
technological
transportation
of
construction per hour and per ton/km
Барилга,
замын
машин
ашиглалтын
нэг машин-цагийн
жишиг үнэ
Benchmark price for consrtuction
and road machinery operation per
machine hour

БНбД 81-24-02
CCM 81-24-02

88.

‰

89.

ДБХ-ийн cайдын 1997
оны 78 дугаар тушаал
Decree No.78 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1997

ДБ-ийн cайдын 2002
оны 316 дугаар тушаал
Decree No.316 by the
Minister of Infrastructure,
2001

ДБ-ийн cайдын 2001
оны 316 дугаар тушаал
Decree No.316 by the
Minister of Infrastructure,
2001
ДБ-ийн cайдын 2001
оны 316 дугаар тушаал
Decree No.316 by the
Minister of Infrastructure,
2001
ДБ-ийн cайдын 2001
оны 316 дугаар тушаал
Decree No.316 by the
Minister of Infrastructure,
2001

‰

90.

БНбД IV-13-95
CCM IV-13-95

Байгалийн хүчин зүйл тус бүрийн
нөлөөг барилга байгууламжийн
төсөвт өртөгт тусгах илтгэлцүүр
Indicators to reflect each natural
phenomenon impact in the budget
estimation for construction

ДБХ-ийн cайдын 1994
оны 325 дугаар тушаал
Decree No.325 by the
Minister of Infrastructure
Development, 1994

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1.

2.

БД 81-1600/*2007
CR 81-1600/*2007

‰

‰

Жишиг үнийн зарим заалтад
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Amendment on some articles of
benchmark price

‰

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг
үнэ
Geodesy
and
cartography
benchmark price

3.

4.

БД 81-103-06
CR 81-103-06

5.

БД 81-17-01
CR 81-17-01

‰

‰

6.

БД 81-101-01
CR 81-101-01

БД 81-101-02
CR 81-101-02

10.

БД 81-104-04
CR 81-104-04

Барилгын
инженер
хайгуулын
ажлын жишиг үнэ
Benchmark price for geological
survey for construction
Барилгын ажлын тоо хэмжээ,
бодох аргачилсан заавар
Methodical instructions on estimation
of the scope of construction works

Барилгын
машины
эзэмшилт,
ашиглалтын
зардлыг
үнэлэх
аргачилсан заавар
Methodological
instruction
to
estimate ownership and operation
cost of construction machinery
‰ Авто зам, гүүрийн зураг төсөл,
хайгуулын ажлын ,,,
???
‰

9.

Барилгын зураг төслийн ажлын
жишиг үнэ
Benchmark price on design drawings
for construction
Зураг
төслийн
жишиг
үнийг
хэрэглэх заавар
Instruction to use benchmark price
for
the
design
drawing
for
construction

БХБ-ын cайдын 2007
оны 40 дүгээр тушаал
Decree No.40 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2007
ЗТБХБ-ын cайдын 2009
оны 76 дугаар тушаал
Decree No.76 by the
Minister of Road,
Transportation,
Construction and Urban
Development, 2009
БХБ-ын cайдын 2006
оны 116 дугаар тушаал
Decree No.116 by the
Minister of Construction
and Urban Development,
2006
ДБ-ийн cайдын 2001
оны 355 дугаар тушаал
Decree No.355 by the
Minister of Infrastructure,
2001
ДБ-ийн cайдын 2001
оны 174 дугаар тушаал
Decree No.174 by the
Minister of Infrastructure,
2001
ДБ-ийн cайдын 2002
оны 316 дугаар тушаал
Decree No.316 by the
Minister of Infrastructure,
2002

‰

УББ 81-203-00
AD 81-203-00

1

‰

УББ 81-02-03
AD 81-02-03

2

‰

3

‰

4

‰

5

УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Барилгын зураг төсөл, хайгуулын
зураглал, инженерийн тооцооны
болон төсвийн программ хэрэглэх ДБХ-ийн cайдын 2000
журам
оны 142 дугаар тушаал
Regulation
to
apply
software
Decree No.142 by the
programme for design drawings for Minister of Infrastructure
construction, exploration mapping,
Development, 2000
engineering computation and budget
estimation
Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын
ДБ-ийн cайдын 2003
төсвийг нөөцийн аргаар зохиох
оны 96 дугаар тушаал
аргачилсан зөвлөмж
Decree No.96 by the
Methodological instruction to make
Minister of Infrastructure,
budget based on the resource method
2003
for adjustment and rectification work
2001 онтой харьцуулсан барилга
БХБ-ын cайдын 2007
угсралтын
ажлын
үнийн
оны 13 дугаар тушаал
зэрэгцүүлэлтийн 2002-2005 оны
Decree No.13 by the
индекс
Minister of Construction
Construction work price comparison
and Urban Development,
index from 2002 to 2005 (compared
2007
with the price in 2001)
БХБ-ын cайдын 2008
Барилга угсралтын үе шатны ажлын оны 30 дугаар тушаал
үнийн өсөлтийн 2006 оны индекс
Decree No.30 by the
Increased price index for year of 2006 Minister of Construction
for work of construction phases
and Urban Development,
2008
ЗТБХБ-ын cайдын 2008
оны 37 дугаар тушаал
Барилга угсралтын үе шатны ажлын
Decree No.37 by the
үнийн өсөлтийн 2007 оны индекс
Minister of Road,
Increased price index for year of 2007
Transportation,
for work of construction phases
Construction and Urban
Development, 2008

Цогцолбор 82. Материалын болон түлш эрчим хүчний нөөц
Set 82. Resources for Material and Energy
Д/Д
No.

1.

Шифр
Cipher

Нэр
Rendition

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA
‰
Барилгын
материалын ДБХ-ийн cайдын 1998
зарцуулалтын норм, норматив
оны 271 дугаар
БНбД 82-01-98
боловсруулах
ба
хэрэглэх
тушаал
CCM 82-01-98
ерөнхий дүрэм
Decree No.271 by the
General rule to develop and apply
Minister of
norms and normatives for building
Infrastructure

material consumption

2

3.

БНбД 82-04-01
CCM 82-04-01

‰

Өрөмдлөгийн багажийн норм
Norm on drilling tools

ДБ-ийн cайдын 2002
оны 62 дугаар тушаал
Decree No.62 by the
Minister of
Infrastructure, 2002

‰

Барилга
угсралтын
ажлын
материал
зарцуулалтын
үйлдвэрлэлийн норм тогтоох
аргачилсан заавар
Methodological instruction to set
manufacturing norms on material
consumption for construction work

ББМҮЯ-ны 1983 оны
42 дугаар тушаал
Decree No.42 by the
Ministry of Construction
and Construction
Material Manufacturing

‰

Барилгын
материал
зарцуулалтын норм, норматив
хэрэглэх дүрэм
Regulation to apply norm and
normative for building material
consumption

ДБХ-ийн cайдын 1998
оны 278 дугаар
тушаал
Decree No.278 by the
Minister of
Infrastructure
Development, 1998

‰

Газар
шороо,
өрөмдлөг,
тэсэлгээ, гадсан суурийн ажил,
цутгамал төмөр бетон, төмөр
бүтээц
Earth,
drilling,
explosion,
foundation with piles, curred
reinforced concrete and metal
structure
Угсармал бүтээц өргийн ажил,
төмөр бүтээц
Prefabricated masonry work and
metal structure
Заслал дулаан ба ус тусгаарлалт
үйлдвэрийн зуух яндан
Heat and vapor barrier and
industrial boiler and chimney

БНбД Y-1-83
CCM Y-1-83

4.

5.

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86

‰

6

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86
‰

7

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86
‰

8

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86

Development, 1998

Модон бүтээц, шал, дээвэр,
барилгын
бүтээц
ба
тоног
төхөөрөмжийг
зэврэлтээс
хамгаалах, хөдөө аж ахуйн
барилгын бүтээц
Anti-corrosion protection for wood
structure, floor, roof, construction
structure and equipments and
agricultural construction structure

БАТХУХ-ны 1986 оны
75 дугаар тогтоол,
УБХ-ны 1987 оны 85
дугаар тогтоол
Resolution No.75 by
State Committee of
Construction,
Architecture and
Technical Inspection,
1986 and Resolution
No.85 by State
Committee of
Construction, 1987
БАТХУХ-ны 1986 оны
75 дугаар тогтоол,
УБХ-ны 1987 оны 85
дугаар тогтоол
Resolution No.75 by
State Committee of
Construction,
Architecture and
Technical Inspection,

‰

9

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86

‰

‰

10

БНбД Y-1-86
CCM Y-1-86

‰

Барилга,
байгууламжийн
шинэчлэлт
зүлэгжүүлэлт,
гагнуурын ажил орон сууц, олон
нийт,
иргэний
барилгын
цахилгаан гэрэлтүүлэг
Building
and
construction
restoration, gardening, welding and
electric lighting for residential and
public buildings
Сантехник
усан
хангамж,
ариутгах
татуурга,
дулаан
хангамж, салхивчийн ажил
Plumbing, water supply, sewage,
heating and ventilation work

1986 and Resolution
No.85 by State
Committee of
Construction, 1987

УБХ-ны 1987 оны 85
дугаар тогтоол
Resolution No.85 by
State Committee of
Construction, 1987

БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
‰

1.

‰

2.

БД 82-101-02
CR 82-101-02

Барилгын материалын хаягдал
хорогдлын норматив тогтоох
заавар
Instruction to set a norm on
building material erosion and
depreciation

ДБ-ийн cайдын 2002
оны 164 дүгэр тушаал
Decree No.164 by the
Minister of
Infrastructure, 2002

Барилгын
машины
хэрэгцээ
тооцох аргачлал
Methodology to estimate necessity
of construction machinery

ДБ-ийн cайдын 2002
оны 316 дугаар
тушаал
Decree No.316 by the
Minister of
Infrastructure, 2002

Машин механизмийн сэлбэгийн
норм
Norm on machinery repair parts
‰
Барилгын
машины
шингэн
түлшний зарцуулалтын норм
Norm on fuel consumption for
construction machinery
‰
Барилга,
замын
машины
ашиглалтын засвар, үйлчилгээнд
хэрэглэх сэлбэг материалын
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm on repair parts and
material
consumption
for
construction and road machinery
maintainance
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist
‰

3

4

БД 82-102-02
CR 82-102-02

5

БД 82-103-02
CR 82-103-02

Цогцолбор 83. Хөдөлмөрийн нөөц
Set 83. Labour Force

Д/
Д
No
.

Нэр
Rendition

Шифр
Cipher

Шийдвэр
Decision

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ
CONSTRUCTION CODES OF MONGOLIA

1

2

3

4

БНбД 83-2в00
CCM 83-2в00

5

БНбД 83-106
CCM 83-1-06

7

‰

Кабелийн
телевиз,
дохиолол,
домофоны
угсралтын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын
жишиг
норм
Sample norm for labour consumption
of installation work for cable TV, alarm
and domophone

ДБ-ийн cайдын
2004 оны 177
дугаар тушаал
Decree No.177 by
the Minister of
Infrastructure, 2004

‰

Барилга угсралт, барилга засварын
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
норм боловсруулах дүрэм
Regulation for developing sample
norms for labour consumption of
construction
work
and
building
restoration work

‰

Өрөмдөх тэслэх ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption
of drilling and explosion work

‰

Барилгын талбайн зөөх, ачих буулгах
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample norm for labour consumption of
construction site load-haul-dump work

‰

БНбД 83-2904
CCM 83-2904

БнбД 83-9005
CCM 83-9005

6

Барилга засварын ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын нэгдсэн жишиг норм.
Integrated sample norm on labour
consumption of building restoration work

ДБ-ийн cайдын
2003 оны 238
дугаар тушаал
Decree No.238 by
the Minister of
Infrastructure, 2003

БНбД 8320а-03
CCM 83-20а03

БНбД 83-2а06
CCM 83-2а06
БНбД 83-3а06
CCM 83-3а06

‰

Газар
шорооны
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
earthwork

‰

Өргийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
жишиг норм
Sample norm on masonry work

БХБ-ын cайдын
2005 оны 55 дугаар
тушаал
Decree No.55 by the
Minister of
Construction and
Urban Development,
2005
ДБХ-ийн cайдын
2000 оны 44 дугаар
тушаал
Decree No.44 by the
Minister of
Infrastructure
Development, 2000
БХБ-ын cайдын
2006 оны 142
дугаар тушаал
Decree No.142 by
the Minister of
Construction and
Urban Development,
2006

8

БНбД 83-4а06
CCM 83-4а06

9

БНбД 83-1006
CCM 83-1006

10

11

12

БНбД 83-1106
CCM 83-1106
БНбД 83-4б06
CCM 83-4б06

‰

‰

‰

Тусгаарлалтын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын норм
Sample norm for labour consumption of
insulation work

‰

Бетон, төмөр бетоны ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm on labour consumption of
concrete and reinforced concrete work

‰

Ган төмөр бүтээц угсрах ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample
norm
for
labour
consumption of steel and metal
structure installation work
Модон бүтээц угсрах ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample
norm
for
labour
consumption of wooden structure
installation work

БНбД 83-5а06
CCM 83-5а06
‰

13

14

15

БНбД 83-6а06
CCM 83-6а06
БНбД 83-706
CCM 83-7-06
БНбД 83-8а06
CCM 83-8а06

‰

Дээврийн
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
roofing

‰

Шавардлагын ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample
norm
for
labour
consumption of plastering
Будах, шиллэх, цааслах ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample
norm
for
labour
consumption of painting, glassing
and paperhanging work
Чулуугаар нүүрлэх, өнгөлөх, чулуу
засах
ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample
norm
for
labour
consumption of stone facade, stone
facet and stone grading work

‰

16

БНбД 83-8б06
CCM 83-8б06
‰

17

БНбД 83-8в06
CCM 83-8в06

Бетон, төмөр бетон бүтээц угсрах ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
installation work for concrete and reinforced
concrete structure
Гадна холболт, ус түгээгүүр, бохир усны
татуургын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
outdoor connection, water distributor and
sewerage work

18

БНбД 83-9а06
CCM 83-9а06

19

БНбД 83-9в06
CCM 83-9в06

20

21

22

23

24

25

26

БНбД 83-1206
CCM 83-1206
БНбД 83-1806
CCM 83-1806
БНбД 83-2106
CCM 83-2106
БНбД 8322а-06
CCM 83-22а06

‰

Халаалт, ус түгээгүүр, бохир усны
татуургын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
heating, water distribution and sewerage
work

‰

Сантехникийн эд анги, бэлчир
бэлтгэх
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample
norm
for
labour
consumption of preparation work for
plumbing components and juctions

‰

Шалны
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample
norm
for
labour
consumption of flooring

‰

Зүлэг цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
gardening

Дархан, слесарийн ажлын хөдөлмөр
зарцулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
craftsman and plumber's work

‰

‰

Гагнуурын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption
of welding work

Яндан хоолойн гагнуурын ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sampel norm for labour consumption
of welding pipes for chimneys
‰
35
квт
хүртэл
хүчдэлтэй
цахилгаан дамжуулах шугам, ил
хуваарилах
байгууламжийн
БНбД 83ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
22б-06
жишиг норм
CCM 83-22бSample
norm
for
labour
06
consumption
of
electricity
transmission line for up to 35
kilovatt voltage and external
distribution facility work
‰ 35
квт хүртэл хүчдэлтэй далд
хуваарилах байгууламж самбар,
шугамын
угсралтын
ажлын
БНбД 83хөдөлмөр
зарцуулалтын
жишиг
23е-06
норм
CCM 83-23еSample norm for labour consumption
06
of internal distribution facility board for
up to 35 kilovatt voltages and line
installation work
БНбД 8322б-06
CCM 83-22б06

‰

27

№8-4
БНбД Y-2-74
No.8-4
CCM Y-2-74

28

№13
БНбД Y-2-94
No.13
CMM Y-2-94

29

30

№14
БНбД Y-2-74
No.14
CCM Y-2-74
№4в
БНбД Y-2-94
No.4c
CCM Y-2-94

31

№5б
БНбД Y-2-94
No.5b
CCM Y-2-94

32

№6-2
БНбД Y-2-74
No.6-2
CCM Y-2-74

33

№9-5
БНбД Y-2-74
No.9-5
БНбД Y-2-74

34

№16
БНбД Y-2-74
No.16
CCM Y-2-74

Барилгын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
construction work
‰

‰

Эргийн бэхэлгээ, урсгал залалтын
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample norm for labour consumption of
waterside belay work and work to direct the
course of water flow
Суулгах худаг, кессоны ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
kesson

‰

‰

Төмөр бетон гүүрийн ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
reinforced concrete bridge work

‰

Цилиндр хэлбэртэй гагнамал резервуар
ба хий агуулах байгууламж угсрах ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
installation work for cylinder shaped welded
reservoir and gas deposit facility

‰

Модон
гүүрийн
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
wooden bridge work

‰

Технологийн
дамжуулах
хоолой,
арматур
угсрах
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
installation
work
for
technological
transmission pipes and rebars

БАК, ХЦХУХ,
МҮЭТЗ-ийн
23/11/45-р тогтоол
Resolution 23/11/45,
Commission of
Construction and
Architecture, National
Committee of Labor
and Wage and
Mongolian Central
Committee for Labor
Union

Барилгын машин, механизмыг
угсрах, задлах ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
installation and disassembly work for
construction machineries

‰

35

36

37

№17
БНбД Y-2-94
No.17
CCM Y-2-94
№19
БНбД Y-2-97
No.19
CCM Y-2-97
БНбД 83-2600
CCM 83-2600

‰

Зам
барилгын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
road construction work

‰

Аж ахуйн туслах ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
utility work

‰

Усны цооног өрөмдлөг
Drilling of water wells

ДБХ-ийн cайдын
2000 оны 44 дугаар
тушаал
Decree No.44 by the

38

39

40

БНбД 83-3б00
CCM 83-3b00
БНбД 83-1500
CCM 83-1500
БНбД 83-2700
CCM 83-2700

‰

Үйлдвэрийн зуух яндангийн өргийн ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
factory furnace and chimney masonary

‰

Шон суурийн ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
pedestal stake foundation

‰

‰

41

42

43

44

БНбД 8328а-00
CCM 83-28а00

БНбД 83-2500
CCM 83-2500

БНбД 8323ж-03
CCM 83-23j03

‰

Хуваарилах
тохируулах
аппаратур,
цахилгаан машины ажлын хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm on labour consumption of
allocation and adjustment devices and
electrical machinery work

‰

Цахилгаан гэрэлтүүлэг ба шугамын
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
жишиг норм
Sample norm on labour consumption
of electrical lighting and connection
network

‰

45

ДБХ-ийн cайдын
Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн ажлын 2000 оны174 дугаар
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
тушаал
норм
Decree No.174 by
Sample norm for labour consumption
the Minister of
of lighting and finishing work
Infrastructure
Development, 2000
Уурын ба ус халаалтын зуухууд
ДБХ-ийн cайдын
тэдгээрийн
туслах
тоног
2000 оны 43 дугаар
төхөөрөмжийг
засварлах
тушаал
хөдөлмөрийн томсгосон норм
Decree No.43 by the
Expanded
labour
norms
for
Minister of
maintanance of water and steam
Infrastructure
heating boilers and its facilitating
Development, 2000
equipment
ДБХ-ийн cайдын
Аэродромын
барилгын
ажлын
2000 оны 188
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
дугаар тушаал
норм
Decree No.188 by
Sample norm on labour consumption
the Minister of
for aerodrome construction work
Infrastructure
Development, 2000

‰

БНбД 8323а-03
CCM 83-23а03

БНбД 8323в-03
CCM 83-23в03

Minister of
Infrastructure
Development, 2000

35 кв ба түүнээс дээш хүчдэлтэй
цахилгаан
дамжуулах
шугам
ил
хуваарилах
байгууламжийн
хийцийн
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample norm for labour consumption of
electricity transmission line for over 35
kilovatt voltage and external distribution
facility structural work

ДБ-ийн cайдын
2003 оны 193
дугаар тушаал
Decree No.193 by
the Minister of
Infrastructure, 2003

46

БНбД 8323г-03
CCM 83-23г03

47

БНбД 8323д-03
CCM 83-23д03

48

БНбД 8323з-03
CCM 83-23з03

49

50

51

52

1

‰

35 кв хүртэл хүчдэлтэй кабель
шугамын
ажлын
хөдөлмөр
зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption
of cable line work for up to 35 kilovatt
voltage

‰

35 кв ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ил
хуваарилах
байгууламжийн
ажлын
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
Sample norm for labour consumption of
external distribution facility work for 35 and
over 35 kilovatt voltage
Цахилгаан хэрэгсэл, хэсгийг бэлтгэх
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
норм
Sample norm for labour consumption of
preparation work for electric tools and
sections

‰

Хөнгөн
механизмын
засварын
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
жишиг норм
Sample norm on labour consumption
for light machinery maintainance work
‰ Барилгын
хүнд
хөнгөн
механизмийн
засварын
ажлын
№24а
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
БНбД Y-2-74
норм
БАК, ХЦХУХ,
No.24а
Sample norm on labour consumption
МҮЭТЗ-ийн
CCM Y-2-74
for heavy and light construction 23/11/45-р тогтоол
machinery maintainance work
Resolution 23/11/45,
Commission of
‰ Дизель
хөдөлгүүрийн засварын
№24б
Construction and
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын
БНбД Y-2-74
Architecture, National
жишиг норм
No.24b
Sample norm on labour consumption Committee of Labor
CCM Y-2-74
and Wage and
for diesel engine maintainance work
Mongolian Central
‰ Машин
механизмийн цахилгаан
тоноглолын
засварын
ажлын Committee for Labor
№24г
Union
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг
БНбД Y-2-74
норм
No.4d
Sample norm on labour consumption
CCM Y-2-74
of
machinery
electric
gears
maintainance work
БАРИЛГЫН ДҮРЭМ БА БУСАД ЗӨВЛӨМЖИЙН БАРИМТ БИЧИГ
CONSTRUCTION REGULATIONS AND OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
ДБ-ийн cайдын
2001 оны 364 дүгээр
‰
Тарифт
цалинг
индексжүүлэх
тушаал
журам
Decree No.364 by
Regulation to index wage tariff
the Minister of
Infrastructure, 2001
№24в
БНбД Y-2-74
No.24c
CCM Y-2-74

‰

‰

2

3

4

5

ЗТБХБ-ын cайдын
Барилгын
ажилчдын
цагийн 2009 оны 263, 327
тарифт цалингийн жишиг батлах
дугаар тушаал
тухай
Decree No.263 and
Approving
hourly
wage
tariff 327 by the Minister of
benchmark for construction workers
Road,
Transportation,
Construction and
Urban Development,
2009
ЗТБХБ-ын cайдын
2010 оны 237
дугаар тушаал
Decree No.237 by
‰ Индекс тооцох аргачлал
the Minister of Road,
Methodology of index calculation
Transportation,
Construction and
Urban Development,
2010
‰ Нийтийн
зориулалттай
нийт ЗТБХБ-ын cайдын
талбай нь 1000м2 –аас дээш орон 2010 оны 101 дүгээр
сууцны
барилгын
ажилд
тушаал
шаардагдах гол нэр төрлийн
Decree No.101 by
барилгын материалын орц
the Minister of Road,
Fundamental construction materials
Transportation,
for construction work of residential
Construction and
building with more than 1000 m2 of Urban Development,
areas in total
2010
ЗТБХБ-ын cайдын
2010 оны 101 дүгээр
‰ Барилгын салбарт өөрийн өртөг
тушаал
төлөвлөх, бүртгэх зөвлөмж
Decree No.101 by
Recommendation for cost estimation the Minister of Road,
planning
and
registration
of
Transportation,
construction works
Construction and
Urban Development,
2010
‰ Барилгын
зураг
төсөл
боловсруулах түүнд магадлал
хийх, барилгын үе шатны ажилд
хяналт тавих, ашиглалтад оруулах
ЗГ-ийн 2010 оны
хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
185 дугаар тогтоол
дүрэм
Resolution No.185,
Regulation
on
provision
of
Government of
Consulting
service
within
the
Mongolia, 2010
framework of developing design
drawings for construction, expertise,
progressive
monitoring
and
commissioning
УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

Норм, нормативын нэгж байхгүй
Unit of norm and normative does not exist

ГАРЧИГ
1. Өмнөх
үг...............................................................................................................................3
2.УДИРДЛАГА, АРГА ЗҮЙН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ ............................................................... 4
Цогцолбор 10. Нормчлол, стандартчилал, сертификатчлал.........................................................4
Цогцолбор 11. Зураг төсөл ба инженер хайгуул ............................................................................4
Цогцолбор 12. Үйлдвэрлэл................................................................................................................5
Цогцолбор 13. Ашиглалт....................................................................................................................7
Цогцолбор 14. Хот байгуулалтын кадастр........................................................................................8

3. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ...................................................................8
Цогцолбор 20. Барилга, байгууламжийн найдвартай байдлын үндсэн журам ..........................8
Цогцолбор 21. Гал түймрийн аюулгүй байдал ..............................................................................9
Цогцолбор 22. Геофизикийн аюултай нөлөөллийн хамгаалалт..................................................... 9
Цогцолбор 23. Хортой нөлөөллөөс хамгаалах ба дотоод уур амьсгал.........................................10
Цогцолбор 24. Нийцэлт ба харилцан өргөлтийн хэмжээс..............................................................11

4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ......................11
Цогцолбор 30. Хот байгуулалт.........................................................................................................11
Цогцолбор 31. Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга, байгууламж....................................12
Цогцолбор 32. Тээврийн барилга, байгууламж..............................................................................15
Цогцолбор 33. Гидротехникийн ба усжуулалтын барилга, байгууламж.......................................16

5. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТОНОГЛОЛ БА
ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ .......................................................17
Цогцолбор 40. Усан хангамж ба ариутгах татуурга........................................................................17
Цогцолбор 41. Дулаан хангамж, халаалт, салхивч ба агааржуулалт..........................................18
Цогцолбор 42. Хийн хангамж..........................................................................................................19
Цогцолбор 43. Цахилгаан хангамж, автоматжуулалт...................................................................19
Цогцолбор 44. Гол (магистральные) үйлдвэрийн шугам хоолой..................................................20

6. БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦ БА ЭДЛЭХҮҮНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ .......................................20
Цогцолбор 50. Барилга байгууламжийн буурь суурь.....................................................................20
Цогцолбор 51. Өрөгт ба арматурчилсан өрөгт бүтээц...................................................................21
Цогцолбор 52. Төмөр бетон ба бетон бүтээц................................................................................22
Цогцолбор 53. Төмөр бүтээц...........................................................................................................23
Цогцолбор 54. Модон бүтээц............................................................................................................23
Цогцолбор 55. Бусад материалан бүтээц...................................................................................... .24
Цогцолбор 56. Барилгын цонх, хаалга, их хаалга, тэдгээрийн тоноглол.......................................24

7. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ.............................. 24
Цогцолбор 60. Ханын өргийн материал..........................................................................................24
Цогцолбор 61. Барьцалдуулагч эрдэс материал,бодис...............................................................24
Цогцолбор 62. Бетон ба зуурмаг................................................................................................... 25
Цогцолбор 63. Барилгын хайрга, дайрга элс............................................................................... 25
Цогцолбор 64. Дулаан тусгаарлах, дуу чимээ тусгаарлах ба намсгах материал..................... 25
Цогцолбор 65. Дээврийн болон ус тусгаарлагч, битүүмжлэгч материал.....................................25
Цогцолбор 66. Өнгөлгөө, засал чимэглэлийн материал ..............................................................25
Цогцолбор 67. Асбестоцементийн эдлэхүүн..................................................................................25
Цогцолбор 68. Замын материал.....................................................................................................25
Цогцолбор 69. Барилгын шил........................................................................................................26

8. ТҮР БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ, ХЭВ ХАШМАЛ, ТОНОГЛОЛ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ.......................26
Цогцолбор 70. Түр барилга, байгууламж.......................................................................................26
Цогцолбор 71. Барилгын тоноглол.................................................................................................26
Цогцолбор 72. Барилгын үйлдвэрлэлийн тусгай тоноглол.......................................................... 26

9. БАРИЛГЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ......................................................26
Цогцолбор 80. Барилгын эдийн засаг............................................................................................26
Цогцолбор 81. Үнэ бүрдэл төсөв....................................................................................................27
Цогцолбор 82. Материалын болон түлш эрчим хүчний нөөц......................................................33
Цогцолбор 83. Хөдөлмөрийн нөөц................................................................................................34

TABLE OF CONTENTS
1.FOREWORD............................................................................................................................3
2. NORM DOCUMENTS FOR ADMINISTRATION AND METHODOLOGY ............................ .4
Set 10. Norm, standard and certification settings……….........................................................4
Set 11. Construction design drawings and engineering survey..............................................4
Set 12. Manufacturing..............................................................................................................5
Set 13. Operation.....................................................................................................................7
Set 14. Urban development Cadastre......................................................................................8
3. GENERAL TECHNICNICAL NORM DOCUMENTS.................................................................8
Set 20. General regulation on reliability of construction and facility…………...........................8
Set 21. Fire safety…………………………................................................................................9
Set 22. Prevention of geophysical harmful effects…………..................................................... 9
Set 23. Prevention of hazardous effects and internal climate……..........................................10
Set 24. Compatibility and intermutual lifting scale…................................................................11
4. NORM DOCUMENTS FOR URBAN DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION AND FACILITIES……………………………………………………………….11
Set 30. Urban development...................................................................................................11
Set 31. Residential buildings, public and industrial constructions and facilities....................12
Set 32. Constructions and facilities for transportation...........................................................15
Set 33. Hydrotechnical and irrigation constructions and facilities.........................................16
5. NORM DOCUMENT FOR ENGINEERING FACILITIES AND OUTDOOR
PIPELINES OF CONSTRUCTION........................................................................................17
Set 40. Water supply and sewerage…………........................................................................17
Set 41. Thermal supply, heating and ventilation…………………..........................................18
Set 42. Gas supply…............................................................................................................19
Set 43. Power supply and Automation…………...................................................................19
Set 44. Magistral pipelines……………………………………..................................................20
6. NORM DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION STRUCTURES AND ARTICLES.................20
Set 50. Foundation of constructions and facilities................................................................. 20
Set 51. Masonry and reinforced masonry structures.............................................................21
Set 52. Reinforced concrete and concrete structures..........................................................22
Set 53. Metal structure...........................................................................................................23
Set 54. Wood structure............................................................................................................23
Set 55. Other material structures…...................................................................................... .24
Set 56. Window, door, gate and their gears…………………………........................................24
7. NORM DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION MATERIAL AND PRODUCTS...................... 24
Set 60. Material for wall masonry...........................................................................................24
Set 61. Mineral adhesion material and substance...............................................................24
Set 62. Concrete and mixture.............................................................................................. 25
Set 63. Construction gravel, …. and sand........................................................................... 25
Set 64. Heat and sound proofing; heat and sound reduction materials………..................... 25
Set 65. Roof materials and water proofing and sealing materials…......................................25
Set 66. Buffing and finishing materials……………................................................................25
Set 67. …. articles..................................................................................25
Set 68. Road material…….....................................................................................................25
Set 69. Glass for construction..............................................................................................26
8. TEMPORARY BUILDINGS AND FACILITIES, ХЭВ ХАШМАЛ, ТОНОГЛОЛ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ...........26
Set 70 Temporary buildings and facilities.............................................................................26
Set 71. Construction aplliances............................................................................................26
Set 72. Special appliances for construction manufacturing................................................. 26
9. NORM DOCUMENTS FOR CONSTRUCTION ECONOMY...................................................26
Set 80. Construction economy............................................................................................26
Set 81. Price settings and budget........................................................................................27

Set 82. Material and energy
resource…………………….....................................................33
Set 83. Labour
force………..................................................................................................34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful