2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ

1η ΕΚΔΟΣΗ

Πίνακας περιεχομένων
Πρόλογος. ..................................................................................................... i
Έννοιες και όροι Υ.Α.Σ. ................................................................................. 1
Επιστημονική - Επιχειρησιακή ορολογία Σχεδίου «Ξενοκράτης» ............... 53
Έννοιες και όροι νέου Γ.Ο.Κ ....................................................................... 65
Έννοιες και όροι για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ................................ 77
Έννοιες και όροι νομικού περιεχομένου για τα ακίνητα ............................. 83
Έννοιες και όροι Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ............. 95
Αρκτικόλεξα ............................................................................................. 105

i

ii

.

ΜΕ.Α Α./Υ..Υ.ΑΝ.Σ. Σελίδα 1 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Ε ΕΝ ΝΝ ΝΟ ΟΙΙΕ ΕΣ Σ& &Ο ΟΡ ΡΟ ΟΙΙ Υ Υ. ΥΠ./Γ.Σ Σ..ΔΙ.Α..ΑΝ.Ε.Δ.Γ.

ΑΝ.Γ.ΑΝ.Υ.ΥΠ./Υ./Γ.Ε. Σελίδα 2 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΜΕ.Α.ΔΙ.Σ.Δ.

για την αποκατάσταση του κτίσματος..Υ. Σελίδα 3 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η Δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ Σ τ ε γ α σ τ ι κ ή ς Σ υ ν δ ρ ο μ ή ς ( Σ .Σ.ΜΕ.Σ. οι οποίες πιθανόν να έχουν προσωρινά διακοπεί. Α δ ρ α ν ή υ λ ι κ ά : τα υλικά τα οποία δεν συμμετέχουν στην αντίδραση ενυδάτωσης μιας κονίας. μετά από έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή και με σκοπό τη χορήγηση Σ. εκτός αν ορίζει αλλιώς ο νόμος.Ε.A Α γ κ ύ ρ ι α : μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι είτε αγκυρώνονται σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος.Γ. είτε παρεμβάλλονται μεταξύ παλαιών και νέων ράβδων οπλισμού και χρησιμοποιούνται για την ασφαλή μεταφορά αξονικών φορτίων μεταξύ υφιστάμενων και νέων στοιχείων. ΥΠ. Η εξαφάνιση ενεργεί για το μέλλον./Γ. ενός δομικού στοιχείου ή κτίσματος. συνήθως κατά την περίοδο μακροχρόνιων αγροτικών εργασιών. Στην τελευταία περίπτωση η ανάκληση επιφέρει την εξαρχής εξαφάνιση της πράξης. σε αγροτική περιοχή και εξυπηρετεί. στην οποία τελούσε πριν από την έκδοση της ανακληθείσας παράνομης πράξης.Δ. Ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή. Α γ ρ ο τ ι κ ή κ α τ ο ι κ ί α : Κατοικία περιοδικώς κατοικούμενη. Α ν ά κ λ η σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Π ρ ά ξ η ς : ανάκληση σημαίνει εξαφάνιση της διοικητικής πράξης. όταν η ανακαλούμενη είναι νόμιμη πράξη και αναδρομικώς όταν είναι παράνομη πράξη. Διακρίνονται σε: α) μηχανικά αγκύρια τα οποία αγκυρώνονται με μηχανικό τρόπο δηλαδή είτε με διόγκωση είτε με τριβή και β) χημικώς πακτώμενα αγκύρια όπου η αγκύρωση επιτυγχάνεται με χρήση εποξικής ρητίνης ή ειδικού κονιάματος. Η αγροτική κατοικία έχει υποτυπώδεις υποδομές κατοικίας και δεν είναι απαραίτητο να ηλεκτροδοτείται. η οποία βρίσκεται συνήθως εκτός ορίων οικισμού. είτε κατόπιν αίτησης (αναφοράς) του διοικούμενου ενωπίον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη ή ενώπιον του προϊσταμένου οργάνου. Α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή : (reconstruction) κατεδάφιση και εκ νέου κατασκευή. προσωρινές και μικρής διάρκειας ανάγκες των χρηστών της. γίνεται με την έκδοση σχετικής πράξης από τον αρμόδιο Τομέα Αποκατάστασης ή Τμήμα της Υ.ΔΙ. Α κ α τ ο ί κ η τ η κ α τ ο ι κ ί α : είναι κατοικία η οποία για ικανό χρονικό διάστημα είναι εκτός χρήσης αλλά έχει παροχές ρεύματος και νερού. δηλαδή αποκαθιστά τον διοικούμενο στην νομική κατάσταση. Σ ) : Η αναγνώριση διακαιούχου Σ.Σ. Η ανάκληση ενεργείται είτε οίκοθεν από το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη ή από τον προϊστάμενό του.Α.ΑΝ. η οποία συγκροτείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Α. Α ι γ ι α λ ό ς : Η φυσική ζώνη της ξηράς που περιβάλλει τη θάλασσα και οριοθετείται μεταξύ της ακτογραμμής και του σημείου όπου φθάνει το μέγιστο χειμερινό κύμα.ΑΝ. κατά την αρχική γεωμετρία. Η ανάκληση αφορά τις ατομικές διοικητικές πράξης και όχι τις κανονιστικές πράξεις διότι αυτές δεν ανακαλούνται αλλά ως ουσιαστικοί νόμοι καταργούνται ή τροποποιούνται./Υ.Σ.

Η περιεκτικότητά του σε τσιμέντο είναι χαμηλή.η ¨παραδεκτή¨. ΥΠ. τριγωνικός φορέας χωρίς οριζόντιο ελκυστήρα). Σελίδα 4 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . μπορεί να καθορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των ορόφων ως εξής: 4 cm για επαφή μέχρι 3 ορόφους./Υ.ΔΙ. Α ν τ ι σ ε ι σ μ ι κ ό ς α ρ μ ό ς : Ορίζεται ως αντισεισμικός αρμός η δημιουργία καθορισμένης απόστασης ανάμεσα στις οικοδομές. σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό.ΜΕ. διάτμηση. Α ν ώ φ λ ι : το πάνω οριζόντιο. Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ή τ ι μ ή : (representative value) Ορίζεται ως αντιπροσωπευτική τιμή ενός μετρούμενου μεγέθους . ανθεκτικότητα κ. τυπική οριακή τιμή αυτού του μεγέθους. ώστε να θεωρείται οπλισμένη. Χρησιμοποιείται συνήθως σε δάπεδα. όχι επαρκή. Διακρίνονται δύο τύποι αντιπροσωπευτικών τιμών ανάλογα με τον τρόπο καθορισμού τους: η χαρακτηριστική και η ονομαστική. Αν το διπλανό οικόπεδο δεν έχει χτιστεί η υποχρεωτική απόσταση μοιράζεται ανάμεσα στις δύο ιδιοκτησίες. καμπύλο ή κεκλιμένο τμήμα ενός ανοίγματος. Α ν τ ι σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν η σ τ έ γ η : στέγη της οποίας ο φέρων οργανισμός εισάγει ένταση στα στοιχεία στα οποία εδράζεται (π. Χαρακτηριστική είναι εκείνη που προσδιορίζεται πιθανοτικά και στην οποία αντιστοιχεί μία προκαθορισμένη πιθανότητα υπέρβασής της και ονομαστική εκείνη που προσδιορίζεται εμπειρικά και καθορίζεται αυθαίρετα. το εύρος του αντίστοιχου αρμού.) η υπέρβαση του οποίου οδηγεί σε αστοχία.π.Α ν α σ χ ε δ ι α σ μ ό ς : σχεδιασμός μιας υφιστάμενης κατασκευής λαμβανομένων υπόψη των επεμβάσεων που πρόκειται να γίνουν σε αυτή.Γ. 8 cm για 4 έως 8 ορόφους και 10 cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους. Α ν τ ο χ ή σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς : (strength of concrete) το όριο το οποίο ορίζεται ως προς διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος (θλίψη. Παρασκευάζεται από κοινό τσιμέντο πόρτλαντ και αδρανή υλικά.λ.ΑΝ. που θα καλυφθεί στη συνέχεια με ειδικό υλικό. με σκοπό να προστατευθεί το κτίριο από δυσμενείς συνέπειες προσκρούσεων κατά τη διάρκεια της σεισμικής απόκρισης. σε υποστρώματα για τα πέδιλα και σε πρόχειρες κατασκευές. Α ν ε π ί χ ρ ι σ τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο : στοιχείο ενός δομήματος το οποίο δεν έχει επιχριστεί.Ε.Α.χ. Α ξ ο ν ι κ ό θ λ ι π τ ι κ ό φ ο ρ τ ί ο : δύναμη με διεύθυνση τον κεντροβαρικό άξονα του στοιχείου η οποία το θλίβει. εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός.Σ. Ά ο π λ η τ ο ι χ ο π ο ι ί α : (unreinforced masonry) Μια σύνθεση λιθοσωμάτων τοποθετημένων κατά καθορισμένη διάταξη και συνδεόμενων μεταξύ τους με κονίαμα. Αν γίνει υπολογισμός τότε ο αντισεισμικός αρμός είναι η ελαστική μετακίνηση πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή συμπεριφοράς. Ά ο π λ ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : (concrete) Είναι το σκυρόδεμα που δεν είναι ενισχυμένο με ράβδους οπλισμού./Γ. που χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής η οποία είναι σπάνια γνωστή. γι’ αυτό και ονομάζεται ισχνό σκυρόδεμα ή γκρομπετόν. Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαθέτει και οπλισμό.Δ.ΑΝ. εφελκυσμός. είναι εμφανές. Σε κτίρια που βρίσκονται σε επαφή και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων σε κανένα από τα δύο κτίρια.Υ.

πλημμύρα και ΥΠ. Σελίδα 5 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ. Α ρ γ ι λ ο κ ο ν ί α μ α : Κονίαμα που αποτελείται από άργιλο (χώμα) και νερό. Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ) για αποπεράτωση νοείται η Σ.Δ.Ε.ΔΙ. Α π ο τ ύ π ω σ η : αντικειμενικός προσδιορισμός του συνόλου και κάθε τμήματος ενός έργου κυρίως μέσω της σχεδιαστικής αναπαράστασης με κριτήρια τη μορφολογική. ύστερα από ορισμένη.Α. λόγω εξάντλησης της βράχυνσης αστοχίας του. Α ρ ι θ μ ό ς π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ : Αριθμός με τον οποίο κάθε έγγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρωτοκόλλου που τηρούν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Σ.ΜΕ. Α π ο π ε ρ ά τ ω σ η : Φέρνω την επισκευή ή την ανακατασκευή σε πέρας.Α π ό κ λ ι σ η α π ό τ η ν κ α τ α κ ό ρ υ φ ο : Είναι η κλίση το δομικού στοιχειού (υποστυλώματος. Α ρ γ ο λ ι θ ο δ ο μ ή : τοιχοποιία δομημένη από αργούς λίθους με ή χωρίς συνδετικό κονίαμα. ε π ι χ ρ ί σ μ α τ ο ς .πυρκαγιά κα) Για να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση εργασιών άλλου ημιτελούς κτίσματος (αποπεράτωση) του ίδιου ιδιοκτήτη. αλλά και τη διάβρωση. κρίση στην οποία καταλήγει κάποιο επίσημο όργανο. τη δομική – κατασκευαστική. πυρκαγιά. του πάγου ή ακόμη και των ζωντανών οργανισμών (βιοδιάβρωση).ΑΝ. Είναι η γωνία που σχηματίζει το δομικό στοιχείο με την κατακόρυφο. χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό μεταξύ των δομικών στοιχειών της τοιχοποιίας. που χορηγείται εξαιτίας κτίσματος που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό. Α π ο μ έ ν ο υ σ α φ έ ρ ο υ σ α ι κ α ν ό τ η τ α : η φέρουσα ικανότητα την οποία έχει ένα φέρον στοιχείο ή το σύνολο της κατασκευής μετά την εμφάνιση φθορών ή βλαβών.Σ. Α π ο σ ά ρ θ ρ ω σ η ( τ ο ι χ ο π ο ι ί α ς . Α π ο φ λ ο ί ω σ η : η απώλεια του επιφανειακού φλοιού σκυροδέματος έξω από τους συνδετήρες. Στο βιβλίο πρωτοκόλλου καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα κατά αύξοντα αριθμό και ημερομηνία με συνοπτική περίληψη του περιεχόμενού τους.Δ. του νερού. Α π ο τ ί μ η σ η φ έ ρ ο υ σ α ς ι κ α ν ό τ η τ α ς : υπολογισμός ή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός στοιχείου. Κοινή Υπουργική Απόφαση. Α π ό φ α σ η : Τελική επιλογή ή γνώμη για κάτι. τοιχοποιίας) από την κατακόρυφο.ΑΝ./Υ./Γ.Π. ύστερα από σκέψη ή συζήτηση. τυπική διαδικασία. Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών: Ορίζεται ως Τομέας Αποκατάστασης ή Τμήμα της ΥΑΣ που ασχολείται με την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από φυσική καταστροφή (σεισμό. αποτελειώνω κάτι που έχει αρχίσει.Γ. Α ρ γ ο ί λ ί θ ο ι : φυσικοί λίθοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για δόμηση χωρίς καμία σχεδόν επεξεργασία της επιφάνειάς τους. σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς ) : η προοδευτική αποσύνθεση των υλικών με την πάροδο του χρόνου υπό την επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντος.Υ. ενός τμήματος κατασκευής ή μιας κατασκευής. Αν την απόφαση την υπογράφει ένας υπουργός ονομάζεται υπουργική απόφαση ενώ αν την υπογράφουν περισσότεροι Υπουργοί ονομάζεται.πλημμύρα. εcu. την παθολογική και τη λειτουργική διάρθρωσή του. όπως του ανέμου.

ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΑΝ. σ κ υ ρ ό δ ε τ η σ η ς : Ορίζεται το κενό ανάμεσα στα δομικά στοιχεία που εξυπηρετούν την χωρίς εμπόδια κίνησή τους λόγω θερμοκρασιών ή υγρομετρικών μεταβολών. σε λειμωνίτη.Α.κατολίσθηση) εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο συμβάν ./Γ. Ο Αρμός διαστολής εξυπηρετεί την ελεύθερη κίνηση δομικών στοιχείων. Το χρώμα του πετρώματος είναι συνήθως άσπρο.500 χλγ. σε οργανικές ενώσεις. εκ. Το ειδικό του βάρος είναι 2. Α σ τ ο χ ί α α π ό δ ι α γ ώ ν ι ο ε φ ε λ κ υ σ μ ό : (diagonal tension failure) Σε θέσεις/διατομές φορέων ανάπτυξης μεγάλων διατμητικών τάσεων (π.Σ. όρο ή απόφαση που θα το καθιστούν οικοδομήσιμο. ρουτιλίου. Α σ β ε σ τ ο κ ο ν ί α μ α : (lime mortar) Είναι το κονίαμα αποτελούμενο από ασβέστη. Η ρηγμάτωση που οφείλεται σε υπέρβαση της κύριας εφελκυστικής τάσης έναντι της επιτρεπόμενης ονομάζεται αστοχία από διαγώνιο/λοξό εφελκυσμό.Δ. νερό και άμμο. Α σ β ε σ τ ό λ ι θ ο ς : (limestone) Είναι το πέτρωμα με κυριότερο ορυκτό συστατικό το ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3) (ορυκτός ασβεστίτης). σπάνια μαύρο ή κοκκινωπό και εξαρτάται από τις προσμείξεις του (οξείδια σιδήρου./Υ. γαλαζωπό . Η διαβρωτική ενέργεια του νερού είναι δυνατό να τον απογυμνώσει και να του δώσει περίπλοκους σχηματισμούς (ρήγματα. πέτρωμα που δέχεται μεγάλη "καρστικοποίηση". Α ρ μ ο λ ό γ η μ α : τελείωμα των αρμών μιας τοιχοποιίας με κονίαμα ίδιο ή διάφορο του κονιάματος δόμησης. στηρίξεις) αναπτύσσεται εφελκυσμός υπό την κύρια εφελκυστική τάση με λοξή/διαγώνια διεύθυνση σε σχέση με την διεύθυνση του άξονα του φορέα. Σελίδα 6 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Η αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται με απόφαση (υπουργική ή ΚΥΑ) για κάθε συμβάν. Α ρ μ ό ς δ ι α σ τ ο λ ή ς . Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε πυριτικά.7 και χαράσσεται εύκολα με μαχαίρι. ΥΠ.).Ε. καταβόθρες. σε αργιλούχα υλικά. τουρμαλίνη κλπ.Γ.γκρι ή κιτρινωπό.χ. μαγγανίου. Η αντοχή του είναι από 500 μέχρι 1. Επίσης. που χρησιμοποιείται για το ασβέστωμα των τοίχων και για τη σύνδεση δομικών υλικών στις οικοδομές. Η μέγιστη κύρια εφελκυστική τάση αναπτύσσεται σε θέσεις εσωτερικά της διατομής και όχι στα άκρα αυτής. ανά κυβ. όταν θερμανθεί σε μεγάλη θερμοκρασία. εκλύει διοξείδιο του άνθρακα και απομένει η άσβεστος (τρόπος παραγωγής ασβέστου). παρά μόνο με κάποια ειδική παρέκκλιση δηλαδή κάποιο διάταγμα. σπήλαια). σε πυρολουσίτη.ΔΙ. Είναι δηλ. Α ρ ω γ ή : (aid) Χρηματικό ποσό χορηγούμενο (δωρεάν οικονομική βοήθεια) από το κράτος το οποίο αποτελεί μέρος της Στεγαστικής Συνδρομής που χορηγείται για την αποκατάσταση κτίσματος που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. ακόμα και των ορυκτών ζιρκονίου. Ά ρ τ ι ο ο ι κ ό π ε δ ο : Είναι το οικόπεδο το οποίο έχει ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. είναι δυνατό να πάρουμε διάφορες παραλλαγές ασβεστόλιθων . χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας βλαβών από πρόσκρουση μεταξύ τους λόγω διαστολών. άργιλος κλπ. σε σίδηρο. Ά ρ τ ι ο κ α τ ά π α ρ έ κ κ λ ι σ η : Ορίζεται το οικόπεδο που δεν μπορεί να οικοδομηθεί από μόνο του (δηλαδή δεν τηρεί τους απαιτούμενους όρους δόμησης της περιοχής).

κατολίσθηση) κτίσμα το οποίο πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.Α σ τ ο χ ί α α π ό κ ό π ω σ η υ λ ι κ ώ ν : Αστοχία που εμφανίζεται σε βάθος χρόνου και λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης των υλικών.Υ. Α υ θ α ί ρ ε τ ο : κτίσμα που οικοδομήθηκε καθ’ υπέρβαση ή και χωρίς τη νόμιμη οικοδομική άδεια των αρμοδίων πολεοδομικών αρχών./Υ. σιδηρούς οπλισμός και σκυρόδεμα.ΔΙ. που χορηγείται για την αποκατάσταση κτίσματος που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό. είναι η αποτυχία του υλικού ή της κατασκευής να ανταποκριθεί στο ρόλο για τον οποίο είχε σχεδιαστεί. πλημμύρα. επαγγελματικής στέγης κλπ) χρησιμοποιώντας την Σ. πυρκαγιά.ΑΝ.Α.Δ.χ. Η αστοχία συμβαίνει και σε τάση χαμηλότερη του ορίου διαρροής.Γ./Γ.Σ.ΑΝ. χαρακτήρα βλαβών. πυρκαγιά. υλικά) και η δαπάνη για την επισκευή του δεν συμφέρει σε σχέση με το κόστος ανακατασκευής τους.χ. Α υ τ ο σ τ έ γ α σ η : Αγορά κτίσματος (κατοικίας. λόγω παραμόρφωσης ή θραύσης του Α σ ύ μ φ ο ρ ο ε π ι σ κ ε υ ή ς : Αυτό που δεν συμφέρει να επισκευαστεί.Σ. πλημμύρα ή κατολίσθηση).ΜΕ. Α σ τ ο χ ί α σ υ ν ά φ ε ι α ς : Αστοχία στην συνεργασία δύο ή περισσότερων υλικών που είναι προγραμματισμένα να λειτουργούν ταυτόχρονα (π. ηλικία. ΥΠ. ή νέο σκυρόδεμα επί παλαιού). Μπορεί να προκληθεί από πλημμελή παρασκευή του υλικού (ελλιπής δόνηση.Ε. πλημμελής καθαρισμός του παλιού σκυροδέματος) Α σ τ ο χ ί α – β λ ά β η : Το αποτέλεσμα της αστοχίας. Σελίδα 7 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Ασύμφορο επισκευής είναι ένα πληγέν (από σεισμό.

ΑΝ.Α.ΑΝ.ΜΕ. Σελίδα 8 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ορισμένων φυτικών ή ζωικών οργανισμών./Υ.Σ. Β ι ό τ ο π ο ς : το περιβάλλον που διαθέτει τις απαραίτητες συνθήκες για την εκπλήρωση μέρους ή ολόκληρου του κύκλου ζωής.Υ. Β λ ά β ε ς τ ο π ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α : οι βλάβες που εμφανίζονται σε μεμονωμένα στοιχεία του φορέα οι οποίες δεν επηρεάζουν την γενική ευστάθεια του κτιρίου. ΥΠ.Ε. των οποίων ο χαρακτήρας και η έκτασή τους επηρεάζουν την γενική ευστάθεια του κτιρίου.ΔΙ. Β λ ά β ε ς γ ε ν ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α : οι γενικευμένες βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.Γ./Γ.Β Β α θ ύ α ρ μ ο λ ό γ η μ α : εργασία επισκευής που συνίσταται σε αντικατάσταση μέρους του κονιάματος δόμησης με κονίαμα βελτιωμένων μηχανικών χαρακτηριστικών.Δ.

/Γ. Γ ν ω μ ο δ ο τ ι κ ό έ γ γ ρ α φ ο : πράξη διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της άσκησης της γνωμοδοτικής ή συμβουλευτικής του αρμοδιότητας με την οποία διατυπώνει την άποψή του (γνώμη) για το αν η διοικητική πράξη. ΥΠ.Ε.Γ Γ ν ω μ ο δ ό τ η σ η . Διακρίνεται σε «απλή γνωμοδότηση».ΑΝ.Υ. την οποία μπορεί ή οφείλει να εκδώσει το διοικητικό όργανο που ασκεί την αποφασιστική αρμοδιότητα είναι σκόπιμη ή νόμιμη.Δ. όταν δεν δεσμεύει το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα και σε «σύμφωνη γνωμοδότηση» όταν το δεσμεύει. Σελίδα 9 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Οι γνωμοδοτήσεις επί διοικητικών υποθέσεων προκαλούνται με ερωτήματα των Υπουργών και άλλων οργάνων που ορίζει ο νόμος (άρθρο 6. Η γνωμοδότηση προκαλείται από το διοικητικό όργανο που εκδίδει την πράξη.Σ./Υ.Γ.3086/2002) και έχουν κατ’ αρχή απλώς συμβουλευτικό χαρακτήρα.Α.ΔΙ. Η απόφαση αποδοχής των γνωμοδοτήσεων συνιστά και διαταγή προς τα υφιστάμενα όργανα για την αντίστοιχη υπακοή τους έτσι υπό αυτήν την έννοια και η απόφαση αποδοχής αποτελεί εκτελεστική διοικητική πράξη.ΜΕ.ΑΝ. Ν.

Ο επανέλεγχος διενεργείται αυτεπάγγελτα χωρίς αίτηση του ιδιοκτήτη είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη πριν την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.Δ Δ ε λ τ ί ο ε π α ν ε λ έ γ χ ο υ : έντυπο που συντάσσεται.Α.Σ. κατά την διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου.Ε.Υ.ΑΝ. από επιτροπή Μηχανικών για κτίσμα που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό. Η διαγώνια αυτή θλίψη μπορεί να οδηγήσει είτε σε αστοχία του σκυροδέματος από εφελκυσμό (έλλειψη καλής περίσφιξης) με εμφάνιση διατμητικών ρωγμών είτε σε ψαθυρή θλιπτική αστοχία του σκυροδέματος (περιπτώσεις πολύ καλής περίσφιξης) με θρυμματισμό του.ΑΝ. Ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων σκουριάς συνεχώς αυξάνει με αποτέλεσμα την αύξηση των εσωτερικών τάσεων και την δημιουργία ρηγματώσεων (ρωγμές παράλληλες στον οπλισμό) που μπορεί να οδηγήσουν και σε αποκόλληση ολόκληρων τμημάτων σκυροδέματος. Δ ι ά β ρ ω σ η : Μπορούν να διακριθούν σε έργα Πολιτικού Μηχανικού τρία βασικά είδη διάβρωσης: Διάβρωση Οπλισμού σε κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Μέσω μιας ηλεκτρολυτικής δράσης δημιουργείται οξείδωση του οπλισμού και τελικά έχουμε την δημιουργία της σκουριάς που εναποτίθεται στην ράβδο. Δ ι ά ζ ω μ α σ ε ν ά ζ . Διάβρωση εδάφους Είναι η επιφανειακή αλλοίωση του εδάφους από την επίδραση της κίνησης του νερού η οποία εισχωρώντας σε μεγαλύτερα βάθη προκαλεί υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Κάτω από αυτή την τιμή αρχίζει και η διαδικασία διάβρωσης του οπλισμού. πλημμύρα.Βοηθάνε την τοιχοποιία για να αντισταθεί καλύτερα στις εκτός επιπέδου δράσεις. Η διάβρωση προκαλείται είτε λόγω της ενανθράκωσης./Γ. ο ρ ι ζ ό ν τ ι ο κ α τ α κ ό ρ υ φ ο : Τα διαζώματα-σενάζ (οριζόντια και κατακόρυφα) χρησιμοποιούνται σε κατασκευές από τοιχοποιία για την ανάληψη των οριζόντιων δράσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της αυξημένης τρωτότητας που έχουν οι κατασκευές αυτές έναντι σεισμού (διαγώνια θλίψη. κατολίσθηση) με σκοπό να ενημερωθεί ο χρήστης και ο ιδιοκτήτης του κτίσματος για την καταλληλότητα του κτιρίου προς χρήση . ΥΠ.ΔΙ.ΜΕ. Η ενανθράκωση του σκυροδέματος έχει σαν αποτέλεσμα των υποβάθμιση των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος και την πτώση του PH σε χαμηλότερες τιμές από το 7.Γ. πυρκαγιά. κάμψη).Δ. είτε από την αυξημένη παρουσία χλωριόντων σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον Διάβρωση σκυροδέματος (ενανθράκωση) Η χημική αντίδραση του Ca(OH)2 του νερού των πόρων του σκυροδέματος με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας που σταδιακά εισχωρεί στο εσωτερικό του δομικού στοιχείου ονομάζεται ενανθράκωση του σκυροδέματος. Δ ι α μ ή κ η ς Ο π λ ι σ μ ό ς : Είναι ο κύριος οπλισμός των δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος./Υ. Σελίδα 10 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Παραλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις καμπτικές τάσεις του δομικού στοιχείου. Δ ι α γ ώ ν ι α θ λ ί ψ η : Η διαγώνια θλίψη εμφανίζεται σε ορισμένα τμήματα δομικών στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε συνδυασμό κάμψης και διάτμησης.

την ακαμψία του έργου και τα δομικά υλικά Δ ι ά φ ρ α γ μ α . η διαμπερής ρωγμή φαίνεται και από τις δύο όψεις της τοιχοποιίας. κ.ΜΕ.τ. Το σημείο κατά το οποίο συμβαίνει εναλλαγή από ελαστική σε πλαστική παραμόρφωση λέγεται σημείο διαρροής.Σ.) επιβάλλεται να διατηρηθεί στην μορφή που είχε κατασκευαστεί για λόγους διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σελίδα 11 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ ι α μ π ε ρ ή ς ρ ω γ μ ή : Διαμπερής ρωγμή σε ένα δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος είναι η ρωγμή που ξεκινά από την εφελκυόμενη ίνα του δομικού στοιχείου και φτάνει έως την απέναντι πλευρά του.λ.ως αποτέλεσμα οι αντίστοιχες παραμορφώσεις να προκύπτουν αμελητέες. ενώ η διατμητική είναι συνεπίπεδη με αυτή. ΥΠ. δομικού στοιχείου) σε απειροστή απόσταση μεταξύ τους. κλπ. Στα κτίρια διάφραγμα είναι το οριζόντιο δομικό στοιχείο που χωρίζει δυο ορόφους (ξύλινο πάτωμα. πλάκα Ο. Ενδέχεται να υπάρχουν διακρίσεις ως προς το χαρακτηρισμό του διατηρητέου όπως διατηρητέο στο σύνολό του (εξωτερικά-εσωτερικά).Γ. Ορίζεται ως διαφραγματική λειτουργία./Υ. Δ ι α φ ο ρ ι κ ή Κ α θ ί ζ η σ η : (Differential settlement) Ορίζεται ως η διαφορά καθίζησης δύο συνεχόμενων σημείων έδρασης ενός έργου-κτιρίου. Ισούται με το λόγο των κατακόρυφων μετατοπίσεων προς την οριζόντια απόσταση των σημείων έδρασης.Κ. Οι σύνδεσμοι αυτοί είτε αγκυρώνονται σε δομικά στοιχεία είτε παρεμβάλλονται μεταξύ των παλιών και των νέων ράβδων οπλισμού. Υ. βλήτρο: Μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι εφαρμόζονται σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία προκειμένου να αναλάβουν εγκάρσια διατμητική φόρτιση ή να βοηθήσουν στη συνεργασία παλιού και νέου υλικού και να προσδώσουν μια μονολιθικότητα. όπως και η αντίστοιχη αξονική δύναμη που την προκαλεί. είναι κάθετες στη διατομή. Δ ι ά τ μ η σ η : καταπόνηση που προκύπτει όταν δύο ίσες και αντίθετες δυνάμεις ενεργούν κάθετα στον άξονα του ενός σώματος (π. Διατμητικός ήλος.ΠΕ.ΔΙ./Γ. Δ ι α ρ ρ ο ή δ ι α τ ο μ ή ς : το φαινόμενο κατά το οποίο η διατομή μπορεί να παραμορφώνεται χωρίς να μειώνεται η αντοχή της.Τ.ΑΝ. την οποία το ρευστό σκυρόδεμα α π ό φ α σ η ς : Αυτά που ορίζονται και επιβάλλονται από το κείμενο μιας Δ ι α τ η ρ η τ έ ο κ τ ί ρ ι ο : Κτίριο το οποίο με βάση αποφάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπουργείο Πολιτισμού.Ε. Η κατηγοριοποίηση των διαφραγμάτων οριοθετείται ανάλογα με την παραμόρφωσή τους υπό τη σεισμική δράση.ΑΝ. Δ ι α τ μ η τ ι κ ή τ ά σ η : Ο λόγος της τέμνουσας δύναμης προς την επιφάνεια στο επίπεδο της οποίας ενεργεί η δύναμη.Σ. Δ ι α φ ρ α γ μ α τ ι κ ή Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α : Ως διάφραγμα ορίζεται το επίπεδο που χωρίζει ένα χώρο στα δύο.Υ.Α. Σε Φ.χ. Διατάξεις απόφασης.Σ.Δ. που λόγω γεωμετρικών στοιχείων παρουσιάζουν τεράστια δυσκαμψία μέσα στο επίπεδο τους . Η διαφορική καθίζηση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Δ ι ά σ τ ρ ω σ η σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς : Εργασία κατά διαστρώνεται επί των ξυλοτύπων ή επί του εδάφους. Η διαφορά με την ορθή τάση είναι ότι η ορθή τάση. το χαρακτηριστικό των πλακών Ο. Οι οριζόντιες μετακινήσεις μιας τέτοιας πλάκας χαρακτηρίζονται από την κίνηση σε κάτοψη ενός επιπέδου στερεού σώματος.διατηρητέο ως προς τις όψεις.).Α.

φέρει σε χρονολογία καθώς και την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου. οργάνωση και αποστολή εγγράφου.ΔΙ. που αναλαμβάνει διατμητική τάση και ενισχύει στην ανάπτυξη μηχανισμού τριβής συμβάλλοντας στην μονολιθικότητα της κατασκευής. δηλαδή μεταλλική ράβδος . εκτελεστές και μη εκτελεστές πράξεις . σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.ΜΕ. ρευστό-χυτό κονίαμα που σε σύντομο χρόνο ωρίμανσης παρουσιάζει διόγκωση (αντί συρρίκνωσης) και υψηλές μηχανικές αντοχές Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή π ρ ά ξ η : Είναι έγγραφη πράξη.Γ.Ε. κανονιστικές./Γ./Υ. επωφελείς η επαχθείς για τους διοικούμενους. απλές και σύνθετες διοικητικές πράξεις.ΑΝ.ΑΝ. γενικής εφαρμογής. Διακρίνονται σε ατομικές. Δ ι ο γ κ ο ύ μ ε ν ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : ορίζεται ως το επισκευαστικό υλικό τσιμεντοειδούς βάσης.Υ.Δ. κυβερνητικές πράξεις.Σ. ΥΠ. Το σύνολο των διοικητικών ενεργειών της Υπηρεσίας ώστε να δοθεί γραπτή απάντηση σε κάποιο θέμα μετά από αίτηση ή και αυταπάγγελτα. αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοσμένες διατάξεις. Αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους μεταφοράς των υλικών και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος επισκευής η ανακατασκευής. Καθιστά δυνατή την εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αποτελεί έκφραση της υπερέχουσας βούλησης του δημοσίου έναντι των διοικουμένων. Δυσπρόσιτα κτίρια: Ονομάζουμε τα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε είναι δύσκολη η πρόσβαση με τα συνήθη μηχανικά μέσα καθώς και η μεταφορά υλικών. Σελίδα 12 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Δ ρ ά σ η β λ ή τ ρ ο υ : Ορίζεται ως το σύνολο των ιδιοτήτων τoυ βλήτρου = βέλος. Δ ι ο γ κ ο ύ μ ε ν ο κ ο ν ί α μ α : κονίαμα το οποίο παρουσιάζει αύξηση όγκου κατά τη σκλήρυνσή του. επί το πλείστον.Δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ε γ γ ρ ά φ ο υ : Ορίζεται ως η ταξινόμηση.Α. εγκάρσιας τοποθέτησης στη διεπιφάνεια δυο υλικών (πχ παλαιού και νέου σκυροδέματος κλπ).

χ. Στην συνέχεια αφού ελέγξει όλα ΥΠ. που οφείλονται στον λοξό εφελκυσμό (ή αλλιώς στη διάτμηση). Ε γ κ α τ α λ ε ι μ μ έ ν ο κ τ ί σ μ α : Κτίσμα το οποίο κατά την αυτοψία υπήρχε η φέρουσα τοιχοποιία. Ε κ δ ί κ α σ η έ ν σ τ α σ η ς : Η διαδικασία της εξέτασης μίας ένστασης με σκοπό την αποδοχή ή την απόρριψή της. πλάκα κ. Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς : Επιστολή. μελέτες. Το έγχυτο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για επισκευές σε περιπτώσεις που μπορούν να χωρέσουν σχετικώς χονδρά αδρανή και σε επιφάνειες όπου μπορεί να σταθεί το επί τόπου χυνόμενο σκυρόδεμα π. πρακτικά. Ε ι σ η γ η τ ι κ ή έ κ θ ε σ η : Η λεπτομερής γραπτή παρουσίαση και ανάπτυξη μίας θέσης.Ε Έ γ γ ρ α φ ο : α) δικαιολογητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις.Α./Υ. Η απόφαση ότι κάτι είναι ορθό και γι αυτό επιτρέπεται να γίνει. αγγελία ή διαταγή γενικού περιεχομένου.Σ. πρότασης.χ.ΑΝ.Σ Ανακατασκευής.Ε. Ε γ κ ά ρ σ ι ο ς ο π λ ι σ μ ό ς : Ο οπλισμός που είναι τοποθετημένος πάντα κάθετα στον κύριο οπλισμό του δομικό στοιχείο (υποστύλωμα .Δ. στατιστικά στοιχεία. βεβαιώνεται . εγκύκλιες οδηγίες απαντήσεις της Διοίκησης./Γ.) Ο οπλισμός αυτός εξασφαλίζει το δομικό στοιχείο από τις μεγάλες λοξές ρηγματώσεις εναλλασσόμενης φοράς.λ. Έ γ κ ρ ι σ η : (approval) Η ενέργεια του εγκρίνω.ΜΕ. Έ γ χ υ τ ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : Σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης και κατάλληλης ρευστότητας που εγχύνετε με την χρήση μηχανήματος . η στέγη ή τμήμα αυτής. εξετάσω ή ελέγξω κάτι αποφαίνομαι υπέρ αυτού – π.π. γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις ή β) κάθε γραπτό κείμενο το οποίο έχει συνταθεί σύμφωνα με ορισμένους τύπους και με το όποιο ανακοινώνεται . Η έγκριση μπορεί να έπεται ελέγχου ή εξέτασης -αφού πρώτα κρίνω. το είδος των εργασιών.ΔΙ.Γ. υφιστάμενα όργανα ή αρχές και αναφέρεται στην ερμηνεία των νόμων ή στην ενιαία αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ή ζητημάτων. Ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς : (approved budget) Ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο του προτεινόμενου προϋπολογισμού σε ότι αφορά τις επιμετρήσεις . Δεν υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.π.ΑΝ. Αντίθετα όμως δεν χρησιμοποιείται σε κάτω πέλματα πλακών ή δοκών. που απευθύνεται από δημόσια Υπηρεσία σε πολλούς ταυτοχρόνως παραλήπτες. Έγκριση χορήγησης β΄ δόσης Σ.δοκός.Υ.επεμβάσεων και την λογιστική του ορθότητα. μιας ένστασης κ. άποψης με την οποία επιδιώκεται να ενημερωθεί η Προϊσταμένη Αρχή προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη ενός αιτήματος . διατάσσεται . Κατά την εκδίκαση μίας ένστασης η επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητα της ένστασης και αν αυτή κατατέθηκε εμπρόθεσμα. τα κουφώματα και τα πατώματα. στο επάνω πέλμα πλακών ή δοκών ή μέσα σε τύπους για να αποτελέσει μανδύα υποστυλωμάτων ή παρειών δοκών ή και να καλύψει τον τυχόν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης.λ. συμφωνείται κάτι. Σελίδα 13 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

των ΤΑΣ-ΤΑΠ σε κτίσμα που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό. χωρίς βλάβες κλπ). Στην έκθεση αυτή αναγράφονται η απόφαση ορισμού των μελών συγκρότησης επιτροπών διενέργειας αυτοψιών για το συμβάν.Σ) και συγκεκριμένα για χορήγηση Βεβαίωσης Καθορισμού δικαιούχου Σ.Σ. πλημμύρα. δηλαδή επισκευή που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους και ως εκ τούτου δύναται να τους χορηγηθεί Σ. η χρήση και η κατοικησιμότητα και οι παροχές ηλεκτρισμού (αριθμός μετρητή ΔΕΗ).Ε. κατολίσθηση) με σκοπό τον χαρακτηρισμό του κτίσματος σε σχέση με τις βλάβες που παρουσιάζει. πυρκαγιά. επισκευάσιμο. πλημμύρα. η χρήση και τα υλικά κατασκευής του.Γ.χ. Σελίδα 14 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.Δ. η περιγραφή του κτίσματος και των βλαβών που παρουσιάζει η χρήση και τα υλικά κατασκευής του. Συνδρομής (Σ.ΑΝ.Υ. Επίσης στην έκθεση αναγράφεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση Στεγ. κατολίσθηση) με σκοπό τον χαρακτηρισμό του κτίσματος σε σχέση με τις βλάβες που παρουσιάζει (π.ΜΕ. Έκθεση αυτοψίας διμελούς – τριμελούς επιτροπής: Πρόκειται για έκθεση που συντάσσεται μετά από αυτοψία που διενεργείται από μηχανικούς της ΥΑΣ.Α. η ημερομηνία της αυτοψίας. των ΤΑΣ-ΤΑΠ σε κτίσμα που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό.ΔΙ. Οι έλεγχοι των κτισμάτων και η σύνταξη των εκθέσεων αυτοψίας πραγματοποιούνται μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής (με Κοινή Υπουργική Απόφαση) και έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά./Γ. καθώς και υποβολής ενστάσεως.Σ.η διεύθυνση του ελεγχόμενου κτίσματος. η περιγραφή του κτίσματος και των βλαβών που παρουσιάζει. η ημερομηνία της αυτοψίας . Η Προϊσταμένη Αρχή λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση και τα προσκομισθέντα στοιχεία προχωράει στην έκδοση Απόφασης.Σ. Η έκθεση ευτελών υλικών περιλαμβάνει σκαρίφημα με την κάτοψη και την τομή καθ’ ύψος του πληγέντος κτιρίου με τις διαστάσεις του. Επίσης αναγράφεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για την χορήγηση Σ. η διεύθυνση του ελεγχόμενου κτίσματος. νερού. Έ κ θ ε σ η α υ τ ο ψ ί α ς ε υ τ ε λ ώ ν υ λ ι κ ώ ν : Η έκθεση αυτή συντάσσεται μόνο για κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία από ωμόπλινθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές από σεισμό και δεν επιδέχονται ουσιαστική αποκατάσταση. πυρκαγιά. τα όρια του οικοπέδου-όμορες ιδιοκτησίες και ενδεικτική αποτύπωση υπαρχόντων κτισμάτων και χαρακτηρισμός τους καθώς και φωτογραφίες των όψεων του κτιρίου ΥΠ.τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν και μετά την διενέργεια αυτοψίας -όπου απαιτείταισυντάσσει εισηγητική έκθεση με την οποία προτείνει την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση εφόσον το κατεδαφίσουν με δαπάνη των ιδιοκτητών./Υ.Σ. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται η απόφαση ορισμού των μελών συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας αυτοψιών. καθώς και η προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της έκθεσης. Οι έλεγχοι των κτισμάτων και η σύνταξη των εκθέσεων αυτοψίας πραγματοποιούνται μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής (με Κοινή Υπουργική Απόφαση) και έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η έκθεση συντάσσεται μετά από αυτοψία που διενεργείται από τρείς μηχανικούς της ΥΑΣ.

πυρκαγιά.ΑΝ. Σελίδα 15 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . η απόφαση ορισμού των μελών συγκρότησης επιτροπών διενέργειας αυτοψιών για το συμβάν.sprayed concrete.Σ. η περιγραφή των ζημιών. Συνδρομής (Σ. το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση «Βεβαίωσης Καθορισμού δανείου ανακατασκευής».Γ. Οι έλεγχοι των κτισμάτων γίνονται είτε αυταπάγγελτα μετά την εκδήλωση του συμβάντος είτε μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής μετά από αίτηση του πολίτη και η σύνταξη των εκθέσεων αυτοψίας πραγματοποιούνται μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής (με Κοινή Υπουργική Απόφαση) Στην έκθεση αυτή αναγράφονται. ΥΠ. κατασκευή μανδύα με διαδοχικές επιχρίσεις τσιμεντοκονιάματος κατά προτίμηση με εκτόξευση.ΑΝ. Ε λ α φ ρ ύ ς Μ α ν δ ύ α ς : Ελαφρά οπλισμένος μανδύας είναι η όπλιση με ελαφρό πλέγμα. Έχει μεγάλη θερμομονωτική . «δωρεάν κρατικής αρωγής» (όπως κάθε φορά ορίζεται η διαδικασία στην εκάστοτε απόφαση πιστωτικών μέτρων που αφορούν το καταστροφικό συμβάν). κατολίσθηση) με σκοπό τον χαρακτηρισμό του κτίσματος σε σχέση με τις βλάβες που παρουσιάζει.Δ. η ημερομηνία της αυτοψίας .Σ) και συγκεκριμένα για χορήγηση Βεβαίωσης Καθορισμού δικαιούχου Σ./Υ. Η έκθεση συντάσσεται μετά από αυτοψία που διενεργείται από δύο μηχανικούς της ΥΑΣ. η χρήση και η κατοικησιμότητα και οι παροχές ηλεκτρισμού (αριθμός μετρητή ΔΕΗ). νερού.Ε.ΜΕ. φωτογραφίες των όψεων του κτιρίου. Ε λ α φ ρ ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : Πρόκειται για σκυρόδεμα με πυκνότητα. ώστε αυτό το δομικό στοιχείο να επισκευαστεί ή να ενισχυθεί./Γ. μετά από προτυποποιημένη ξήρανση σε κλίβανο. shotcrete) Πρόκειται για σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης που διαστρώνεται σε μία κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου με εκτόξευσή από ακροφύσιο ειδικού μηχανήματος που χειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό.Α. των ΤΑΣ-ΤΑΠ σε κτίσμα που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (πλημμύρα. μικρότερη των 2000kg/m3. ηχομονωτική ικανότητα και πυραντοχή.Έ κ θ ε σ η α υ τ ο ψ ί α ς ο λ ο σ χ ε ρ ο ύ ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς : Η έκθεση αυτή συντάσσεται μόνο για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από μία πυρκαγιά ή μία πλημμύρα και ως εκ τούτου απαιτείται η ανακατασκευή τους. συνολικού πάχους 3-5cm. Η χρήση του είναι ενδεδειγμένη στις περιπτώσεις όπου τα μόνιμα φορτία υπερβαίνουν κατά πολύ τα ωφέλιμα και γενικότερα σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κριτήρια σχεδιασμού θεωρούν απαραίτητη τη χρήση σκυροδέματος με πυκνότητα μικρότερη από την κανονική. Η έκθεση αυτοψίας ολοσχερούς καταστροφής περιλαμβάνει το σκαρίφημα που έχει κάτοψη και τομή καθ’ ύψος του πληγέντος κτιρίου με διαστάσεις. Επίσης στην έκθεση αναγράφεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση Στεγ. εξασφάλιση από όρια του οικοπέδουόμορες ιδιοκτησίες και ενδεικτική αποτύπωση υπαρχόντων κτισμάτων και χαρακτηρισμός τους.ΔΙ.Υ. το χρονικό διάστημα της άσκησης του δικαιώματος υποβολής ένστασης από τον ενδιαφερόμενο στον οποίο απευθύνεται η έκθεση. Ε κ τ ο ξ ε υ ό μ ε ν ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : (gunite . καθώς και η προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της έκθεσης. Ε κ κ ε ν τ ρ ό τ η τ α : Είναι η απόσταση από το κέντρο βάρους μίας διατομής στην οποία πρέπει να μεταφέρουμε το αξονικό φορτίο ώστε να προκαλεί ισοδύναμη εντατική κατάσταση με το συνδυασμό αξονικού φορτίου – ροπής που δρα στο κέντρο βάρους της διατομής. Γίνεται με τις μεθόδους της ξηρής ανάμειξης ή της υγρής ανάμειξης. η περιγραφή του κτίσματος και των δομικών υλικών κατασκευής του.Σ.η διεύθυνση του ελεγχόμενου κτίσματος.

ποινή ή αξιολόγηση που αφορά τον ενάγοντα και οφείλει να γίνει εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Ε ν α ν θ ρ ά κ ω σ η : Το φαινόμενο της ενανθράκωσης οφείλει την ονομασία του στη μετατροπή του περιεχομένου στο σκυρόδεμα υδροξειδίου του ασβεστίου – Ca(OH)2–σε ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3. Ε ν δ ο γ ε ν έ ς α ί τ ι ο β λ ά β η ς : αίτιο οφειλόμενο στα χαρακτηριστικά της κατασκευής.) δομικού στοιχείου ή κτίσματος μέχρις ενός επιθυμητού ή απαιτητού επιπέδου (πχ. Συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι η συχνότητα του διεγέρτη. το οποίο εισάγεται στην τοιχοποιία με ένεση.Δ.ΔΙ.ΑΝ.Α.ΜΕ. Οι ελκυστήρες είναι συνήθως χαλύβδινες λεπίδες ορθογωνικής διατομής.Σ. Η ενανθράκωση αποτελεί πρόβλημα λόγω της διάβρωσης του οπλισμού και λόγω μείωσης των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος. είναι όμως δυνατή και η προληπτική ενίσχυση χωρίς την παρουσία βλαβών. Έ ν σ τ α σ η : Η διαδικαστική πράξη μη αποδοχής ή η δήλωση αντίθεσης για κάποια απόφαση. δυσκαμψία. κακή ποιότητα υλικών δόμησης ή κακή ποιότητα κατασκευής. π.Γ. Σελίδα 16 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Το επίπεδο και τα μέτρα ενίσχυσης προσδιορίζονται από ειδική μελέτη. Ε ξ α ν α γ κ α σ μ έ ν η τ α λ ά ν τ ω σ η : Λέγεται η ταλάντωση που προκαλείται από μια μεταβλητή με το χρόνο δύναμη./Γ. της στέγης./Υ. Ε ν ί σ χ υ σ η : Ορίζεται ως το σύνολο των μέτρων αναβάθμισης των μηχανικών χαρακτηριστικών (αντοχή. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση προχωρά πέραν της επισκευής τυχόν βλαβών. Ο κύριος ρόλος των οριζοντίων μεταλλικών ελκυστήρων είναι να αποτρέψουν την αποκόλληση υπό σεισμική καταπόνηση των διασταυρούμενων τοίχων καθ' ύψος των κατακόρυφων ακμών σε γωνίες τύπου Γ ή Τ. πρόταση.Ε λ ε ύ θ ε ρ η τ α λ ά ν τ ω σ η : Μία κατασκευή λέγεται ότι εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν μετακινηθεί από τη θέση στατικής ισορροπίας της και αφεθεί ελεύθερη για να κινηθεί χωρίς την επιβολή εξωτερικού δυναμικού φορτίου Ε λ κ υ σ τ ή ρ α ς : Οι ελκυστήρες είναι δομικά στοιχεία που ασκούν καθοριστική επιρροή στην απόκριση των κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό οριζόντια (σεισμικά) φορτία. ΥΠ. τοποθετούνται κατά τη δόμηση των τοίχων και προεντείνονται μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού Ε μ π ο τ ι σ μ ό ς μ ά ζ α ς τ ο ι χ ο π ο ι ί α ς : πλήρωση των εσωτερικών κενών της τοιχοποιίας με ένεμα.Αίτια ενανθράκωσης είναι η πυρκαγιά και το έντονο διαβρωτικό περιβάλλον. Έ ν ε μ α : κονίαμα σε υδαρή μορφή.χ. ή και των ανωφλιών. έναντι των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού που επιβάλλουν οι ισχύοντες κανονισμοί).ΑΝ.Ε. Εξετάζεται από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας και η απόφαση είναι τελεσίδικη. διεγείρουσα δύναμη όπως πχ σεισμούς. πλαστιμότητα κλπ. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από την συχνότητα του διεγέρτη σε σχέση με τη συχνότητα της κατασκευής.Υ. Οι συνηθέστεροι τύποι ελκυστήρων είναι οι ακόλουθοι: Μεταλλικοί ελκυστήρες (παθητικοί ή ελαφρά προεντεταμένοι) στις στάθμες των ορόφων.

ελαιοτριβεία . Ο ήλος έχει μήκος από 1-4cm και διάμετρο 4mm. Ο ήλος εξολκεύεται από το σκυρόδεμα με χρήση ειδικού εξολκέα ο οποίος φέρει δυναμόμετρο. με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164 Α.). Ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς ή Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι ο ς έ λ ε γ χ ο ς : Είναι ο δεύτερος έλεγχος για την επανεκτίμηση της σοβαρότητας των βλαβών που υπέστη ένα κτίσμα από φυσική καταστροφή (σεισμό. Επικαρπία μπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου (άρθρο 1144 Α./Γ. εργαστήρια . εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά. κατολίσθηση) με σκοπό τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως προς την καταλληλότητα του για χρήση. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι καταστήματα. είναι αμεταβίβαστη. αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή.Α. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό. Επίσης επαγγελματικοί χώροι μπορεί να βρίσκονται και σε αγροτικές περιοχές πχ. Η επικαρπία . διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του. Ε π ι κ ά λ υ ψ η : Συνήθως στον Τεχνικό κλάδο των κατασκευών αναφέρεται στην επικάλυψη του οπλισμού στο σκυρόδεμα.). πυρκαγιά. κτηνοτροφικές μονάδες.Σ.Κ.Κ. Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του ΥΠ.ΑΝ. η εξασφάλιση συνάφειας (πρόσφυσης) του χάλυβα με το σκυρόδεμα και η πυρασφάλεια. Έπεται του πρωτοβάθμιου ελέγχου. Η δύναμη που καταγράφεται από το δυναμόμετρο συσχετίζεται με τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. αποθήκες φόρτο-εκφόρτωσης κ. εκτός εάν έχει εγγραφεί υποθήκη στην επικαρπία. Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ς Χ ώ ρ ο ς : Ο χώρος που προορίζεται για αυστηρά επαγγελματική χρήση. Σελίδα 17 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο. βιοτεχνίες. συνεργεία. (Άρθρο 1167 Α. (η χρήση μπορεί να αποδεικνύεται από αυτοψία ή μέσω του συμβολαίου του ακινήτου.Ε.Όταν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Η μέθοδος αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αντοχής δομικού στοιχείου σκυροδέματος και στον έλεγχο ομοιομορφίας σκυροδέματος. εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά.Υ.ΜΕ. Εφαρμόζεται σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος. η οποία βασίζεται στην μέτρηση της απαιτούμενης δύναμης εξολκεύσεως εμπηγμένου πρότυπου ήλου. (Άρθρο 1166 Α. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά.Κ.α. Ε ξ ό λ κ ε υ σ η Ή λ ο υ : Αποτελεί μία έμμεση μέθοδο προσδιορισμού της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. το πλάτος της ταλάντωσης μεγιστοποιείται και τότε λέμε ότι έχουμε συντονισμό.Γ.Δ. Ειδικότερα οι λόγοι που επιβάλλουν την επικάλυψη των οπλισμών είναι η προστασία τους από την οξείδωση (σκουριά). Η επικαρπία (άρθρο 1143 Α.).). από το φορολογικό έντυπο Ε9 και Ε1 ή από πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ).) συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία.ΔΙ. Είναι η προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος από τις εκάστοτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες ή την ανθρώπινη παρέμβαση.ΑΝ. πλημμύρα. Ο ήλος εισάγεται στο σκυρόδεμα μετά από την εκτόξευση του από ειδικό πιστόλι. (Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας. Κατά τον συντονισμό έχουμε μέγιστη μεταφορά ενέργειας από τον διεγέρτη στο σύστημα. Ε π ι κ α ρ π ί α : Η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνιστάται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγμα. μέσω ενός εξωτερικού περιβλήματος που το επικαλύπτει. μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυριού.Κ. Η επικαρπία./Υ.Κ.

Ε π ι σ κ ε υ ά σ ι μ ο : (repairable) Ορίζεται ως το δομικό στοιχείο ή κτίσμα το οποίο δύναται να επισκευασθεί ο βαθμός. δεν παρουσιάζει στο σύνολο ή και εν μέρει την απαιτούμενη για τα φορτία τα οποία φέρει και εν γένει τον προορισμό της ασφάλεια. ενός τμήματος κατασκευής ή μιας κατασκευής.επιτρέπουν με τις κατάλληλες επεμβάσεις την επαναφορά του στην προ της βλάβης κατάσταση. ο κίνδυνος θεωρείται ως άμεσος και η κατασκευή χαρακτηρίζεται κοινώς ως επικινδύνως ετοιμόρροπη.ΑΝ.Α. Ε π ι σ κ ε υ ή : υπολογισμός ή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός στοιχείου.ΑΝ. σε ενστάσεις ιδιοκτητών επί πράξεων της Υπηρεσίας σε πάσης μορφής θέματα που αφορούν ακίνητα πληγέντα από φυσικές καταστροφές.δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται. παρεκκλίσεις. ΥΠ.Δ. Ε π ι τ ρ ο π ή έ ν σ τ α σ η ς : Ορίζεται ως η ομάδα διπλωματούχων μηχανικών της Υπηρεσίας η οποία συγκροτείται ως με Απόφαση του Προισταμένου προκειμένου να αποφασίσει ομόφωνα και τελεσίδικα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. κακής ποιότητας ή σύνθεσης υλικών εκ των οποίων αποτελείται.Υ.Σ.Κ. Σελίδα 18 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . υποσκαφής ή διάβρωσης από ύδατα ή άλλων υγρών. Ε π ι φ ά ν ε ι α δ ι α τ ο μ ή ς : (cross sectional area) Η επιφάνεια που προκύπτει από την τομή ενός επιπέδου με ένα στερεό σώμα.ΜΕ. αποσυνθέσεις μαζών τοιχοποιίας. Οικοδομή και εν γένει κατασκευή θεωρείται επικινδύνως ετοιμόρροπη όταν εν λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελίωσης. (Άρθρα 1168 και 1169 Α./Υ. Ε π ι κ ι ν δ ύ ν ω ς ε τ ο ι μ ό ρ ρ ο π ο : Ορίζεται ως το πληγέν δομικό στοιχείο η κτίσμα με τέτοιου βαθμού. Οσάκις υφίστανται σαφείς ενδείξεις του κινδύνου που εκδηλώνεται με σημαντικές καθιζήσεις.Γ. το οποίο καταγράφεται από ειδική συσκευή και χρησιμοποιείται για την μελέτη απόκρισης των κατασκευών στις φορτίσεις που προκαλούνται από τις κινήσεις αυτές.ΔΙ. ακατάλληλης διάταξης ή σύνδεσης ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων της. Ε π ι τ α χ υ ν σ ι ο γ ρ ά φ η μ α : (accelerogram) Ορίζεται ως το διδιάστατο γράφημα-διάγραμμα που απεικονίζει την μεταβολή της επιτάχυνσης στη μονάδα του χρόνου για κίνηση που μεταδίδεται σε κτίριο η τεχνικό έργο απο εκδήλωση σεισμού η άλλου τεχνητού αιτίου διέγερσης. η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή.).πλήθους και έκτασης βλαβών. Ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν η τ ά σ η : Ορίζεται για ένα υλικό ως το όριο τάσης που μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτό με την εξασφάλιση ενός συντελεστού ασφαλείας έναντι ενδεχόμενης αστοχίας του υπο συγκεκριμένη φόρτιση και σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά περίπτωση κανονισμό.Ανάλογα δε με τον τύπο φόρτισης για κάθε υλικό η επιτρεπόμενη τάση μπορεί να λαμβάνει διαφορετικές τιμές.το πλήθος και η έκταση των βλαβών. ρωγμών που δηλώνουν τη στατική ανεπάρκεια σε σημείο επικίνδυνο. κακότεχνης εργασίας δόμησης. Ε π ι φ α ν ε ι α κ ή α π ο ρ ρ ο ή : είναι το σύνολο του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που δεν διεισδύει στο έδαφος αλλά κινείται επιφανειακά με τη βοήθεια των ποταμών.ώστε να έχει απωλεστεί πλήρως η φέρουσα ικανότητά του και ως εκ τούτου δεν επιδέχεται επισκευή./Γ.Ε.

ΑΝ. Ε ρ ε ι π ω μ έ ν ο κ τ ί σ μ α : κτίσμα στο οποίο κατά την αυτοψία δεν υπήρχαν κουφώματα.Σ.ΔΙ.Ε π ο ξ ε ι δ ι κ ή ρ η τ ί ν η : ( epoxy resin ) Είναι συνθετικά υλικά που προκύπτουν από την επί τόπου ανάμειξη δύο συστατικών . Ε φ ε λ κ υ σ μ ό ς : (tension) Ορίζεται ως η μία εκ των δύο μονοαξονικών εντατικών καταστάσεων ενός παραμορφώσιμου στερεού σώματος. Ανάλογα δε με τον τύπο του εφελκυόμενου υλικού η εφελκυόμενη παραμόρφωση διακρίνεται σε ελαστική παραμόρφωση και πλαστική παραμόρφωση.Α.ΜΕ. το μέγεθος της τάσης και τη θερμοκρασία. μετά από βλάβη ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία αντισεισμική αντοχή του (ωμόπλινθοι ή μη διαμορφωμένοι λίθοι μικρής διατομής με ασθενές αργιλώδες συνδετικό υλικό κλπ).Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ό Ί δ ρ υ μ α : Αυτό που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί για ευσεβείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.Γ.ΑΝ. όπου το ένα συστατικό Α βρίσκεται σε υγρή κατάσταση και είναι η εποξειδική ρητίνη και ενός συστατικού Β που είναι ο σκληρυντής. τρίβεται εύκολα Ε ύ ρ ο ς ./Υ. ΥΠ. Ε υ α γ έ ς Ί δ ρ υ μ α . πατώματα και έχει καταρρεύσει τουλάχιστον τμήμα της φέρουσας τοιχοποιίας . Ε ρ π υ σ μ ό ς : (creep ) Λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο σε στερεό σώμα ασκείται μια σταθερή δύναμη εκδηλώνεται αργή και συνεχής παραμόρφωση παρότι η τάση η οποία το καταπονεί είναι μικρότερη από το όριο διαρροής του υλικού. Κατά τον εφελκυσμό δύο ίσες και αντίθετες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα.Ε.σ./Γ. Στον ερπυσμό η παραμόρφωση δίνεται σε συνάρτηση με τον χρόνο επιβολής της τάσης . Ε φ ε λ κ υ ό μ ε ν η Ζ ώ ν η : (tensile zone) Ορίζεται ως το τμήμα ενός υλικού σώματος ή δομικού στοιχείου το οποίο υπό συγκεκριμένη φόρτιση βρίσκεται σε εντατική κατάσταση εφελκυσμού.Δ. ενεργούν κατά μήκος του σώματος και τείνουν να το επιμηκύνουν. Το φαινόμενο εκδηλώνεται σε ψηλές θερμοκρασίες και όταν ασκούνται μηχανικές καταπονήσεις για παρατεταμένο χρόνο.T). μ έ γ ε θ ο ς . έ κ τ α σ η ρ ω γ μ ή ς : Ορίζεται για ένα δομικό στοιχείο ως: α) εύρος ρωγμής (crack width) το μέσο πλάτος της κατά μήκος ασυνέχειας του δομικού υλικού. e = f(t. στέγη. β) έκταση ρωγμής (size crack) το τμήμα της επιφάνειας του στην οποία έχει αναπτυχθεί ασυνέχεια του δομικού υλικού και γ) μέγεθος ρωγμής (extend of crack) είναι το ποσοστό του όγκου της ασυνέχειας του δομικού υλικού σε σχέση με το συνολικό όγκο του. Σελίδα 19 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Ε υ τ ε λ ή Υ λ ι κ ά : (materials of minor construction value) Ορίζονται ως τα υλικά από τα οποία είναι δομημένο ένα κτίσμα που δεν επιδέχονται ουσιαστική αποκατάσταση με επισκευή.Υ. Το φαινόμενο του ερπυσμού εκδηλώνεται και στα εδάφη. Ε ύ θ ρ α υ σ τ ο : (fragile) Ορίζεται ως το υλικό που σπάζει εύκολα Ε ύ θ ρ υ π τ ο : (brittle) Ορίζεται ως το υλικό που θρυμματίζεται. Ε φ ε λ κ υ σ τ ι κ ή Π α ρ α μ ό ρ φ ω σ η : (tensile deformation) Ορίζεται ως η αύξηση του μήκους ενός υλικού σώματος ή δομικού στοιχείου ανά μονάδα μήκους εφελκυόμενης δράσης.

Σελίδα 20 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΔΙ. αποτελούμενο από δοκούς και δοκίδες.Ε. ΥΠ.Δ. μορφώνοντας την υπόβαση της επικάλυψης (φέρει την επικάλυψη)./Γ. κατασκευαζόμενα ανά αποστάσεις και αγκυρούμενα στην τοιχοποιία.Ζ Ζ ε υ κ τ ό : το φέρον στοιχείο μιας στέγης.Υ.ΑΝ.ΜΕ. ξύλινης ή μεταλλικής.Σ.Α. Ζ ώ ν ε ς σ υ ρ ρ α φ ή ς : οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. το οποίο τοποθετείται ανά διαστήματα./Υ.ΑΝ.Γ.

ΑΝ.Υ.ΔΙ.Γ. ΥΠ.Σ.Η. Η μ ι λ α ξ ε υ τ ο ί λ ί θ ο ι : φυσικοί λίθοι οι οποίοι πριν από τη δόμηση έχουν υποστεί λάξευση ώστε να αποκτήσουν ορθογωνικό σχήμα στην επιφάνεια που θα είναι ορατοί στην τοιχοποιία και μέχρι βάθους περίπου 10εκ.ΜΕ. Όσον αφορά τις διαδικασίες της Υ. Σελίδα 21 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Η Η λ ε κ τ ρ ο δ ό τ η σ η κ τ ι ρ ί ο υ : Ορίζεται ως το πλήθος των διοικητικών και τεχνικών ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου ένα κτίριο να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.ΑΝ.Σ.Α./Γ.Ε. η ηλεκτροδότηση ενός κτιρίου αποτελεί το κύριο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του κτιρίου. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προέρχεται από δίκτυο δημόσιας χρήσης./Υ. Ανάλογα με τις διαστάσεις που έχει.Δ.Α.) ή από ιδιωτικό πάροχο ενέργειας όπως επίσης και από την αυτόνομη ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ) ή με εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας (ανεμογεννήτριες). από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δ. προσμετράτε ή όχι στο συντελεστή δόμησης του κτιρίου.Ε. Η μ ι υ π α ί θ ρ ι ο ς χ ώ ρ ο ς : (semi open space) Ημιυπαίθριος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου του οποίου μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τους κοινόχρηστους χώρους ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

ΑΝ.Θ Θ ε μ ε λ ί ω σ η : (foundation) Το στατικό σύστημα που προκύπτει από το σύνολο των συνεργαζόμενων στοιχείων (ή μη) μιας κατασκευής.Σ.Ε. μετά από άσκηση τάσης (εφελκυστικής. δημιουργώντας τάση βράχυνσης στη διεύθυνση επιβολής της δύναμης και διόγκωσης στην εγκάρσια διεύθυνση.ΜΕ. Τα Θλιβόμενα μέλη : (compressive members) μιας κατασκευής.Γ./Υ.Α.ΑΝ. παραμορφώνονται./Γ. Αναλογικά με τον τρόπο φόρτισης (πλευρικός ή αξονικός). ώστε να επιφέρουν σε αυτό θραύση. στα οποία και αναπτύσσεται η θλιπτική εντατική φόρτιση.ΔΙ. Θ λ ί ψ ι ς : (compression) Εντατικό μέγεθος το οποίο προκαλεί την παραμόρφωση ενός στοιχείου μειώνοντας το μέγεθος της διάστασης του στοιχείου αυτού στην κατεύθυνση της εφαρμογής του εντατικού μεγέθους.(breaking point) ΥΠ. Θ ρ α ύ σ η :(breaking) Η απώλεια της ικανότητας ενός υλικού ή δομικού στοιχείου να αναλαμβάνει φορτία. η αντοχή των υλικών ποικίλλει ως προς το ανώτατο σημείο θραύσης. η οποία παραλαμβάνει τα φορτία μιας ανωδομής και τα μεταβιβάζει με την μέγιστη ασφάλεια στο έδαφος.Υ.Δ. διατμιτικής) επάνω του. Σελίδα 22 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . θλιπτικής.

/Γ. καθώς και των σταθερών μηχανημάτων ενός κτιριακού οργανισμού. την εξουσία. ηλεκτρικός εξοπλισμός. αλλά και αυτά που ισχύουν μέσω του Αστικού Κώδικα(Α. Ειδικότερα σύμφωνα με το §973 του Α. 973.. Σε περιπτώσεις σεισμικής διέγερσης το ίδιον βάρος επιβαρύνει την κατασκευή λόγω της δύναμης αδράνειας που ανπτύσσεται και προκαλεί εντατικές καταστάσεις. το απόλυτο δικαίωμα στην      χρήση και την εκμετάλλευση ενός πράγματος. ακίνητα.. όπως ανελκυστήρες. Δηλαδή. μη-δομικοί τοίχοι. είναι και δηλωτικό του δημοσίου χαρακτήρα τους.Γ. οι δουλείες το ενέχυρο και η υποθήκη. μπορεί να είναι : κρατικής ιδιοκτησίας δημοτικής ή κοινοτικής ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας φορέων ή οργανισμών του δημοσίου εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας μοναστηριακής ιδιοκτησίας Ι δ ι ο π ε ρ ί ο δ ο ς : (natural period): Ενός συστήματος ορίζεται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρώσει το σύστημα μια ταλάντωση και εκφράζεται σε μονάδες χρόνου.1 : «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους. τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος». Οφείλεται στο ίδιο βάρος των δομικών στοιχείων της κατασκευής. παρ.Δ. είναι εκείνος που κατέχει και ασκεί.) και ειδικότερα στο Εμπράγματο Δίκαιο ( §970. Σελίδα 23 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . 974 κλπ). σωλήνες κλπ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς Δημοσίου Κτηρίου: Σύμφωνα με άρθρο 17 του Συντάγματος.Κ. Σύμφωνα με το ανωτέρω. επιστρώσεις./Υ.Κ. ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου. ως ιδιοπερίοδος ορίζεται ο χρόνος ενός πλήρους κύκλου κίνησης ενός σώματος ή κατασκευής που βρίσκεται σε διέγερση.ΜΕ. Όρος που αναφέρεται στην κυριότητα δηλ. φυτά κλπ). Ι κ α ν ο τ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς : Ορίζεται ως ο έλεγχος που γίνεται σε τμήματα μιας κατασκευής προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού έτσι ώστε ΥΠ. συνήθως sec και προκύπτει από την σχέση Τ=2π.ΔΙ. τα δικαιώματα που παρέχουν άμεση εξουσία και εναντίον όλων πάνω στο πράγμα(εμπράγματα δικαιώματα) είναι η κυριότητα. Δεν μπορούν να αποκτηθούν με χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) καθώς επίσης και δεν μπορούν να υπόκεινται σε χρησικτησία. επενδύσεις κλπ. εξοπλισμός θέρμανσης. αλλά και των μη δομικών στοιχείων όπως στέγες. νομή και κατοχή πάνω σε διάφορα πράγματα (όπως οικόπεδα.Υ. Ι δ ι ο σ υ χ ν ό τ η τ α : (natural frequency) : Ενός συστήματος ορίζεται ως ο αριθμός των κύκλων ταλάντωσης στη μονάδα του χρόνου f= 1/T Ι δ ι ο μ ο ρ φ ή : (modal shape): Η φυσική μορφή ταλάντωσης της κατασκευής.ΑΝ.Σ.√m/k Με άλλα λόγια. ζώα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το καθεστώς ιδιοκτησίας.Α. όπως επίσης και τα ακίνητα των μονών και του κλήρου ((§ 1055). κτήρια.Ε.Ι Ί δ ι ο ν β ά ρ ο ς : (dead load) Η ιδιότητα του συστήματος (ή του σώματος) να έλκεται από την γη και να επιφέρει μια συγκεκριμένη πίεση. αερισμού και κλιματισμού.ΑΝ. στα στοιχεία που βρίσκονται κάτωθεν του. υπόκειται σε μια σειρά από διατάξεις που αναλογικά.

Με τη διαδικασία του ικανοτικού ελέγχου εξασφαλίζεται στην κατασκευή η απορρόφηση ενέργειας να γίνει στα δοκάρια και όχι στα υποστυλώματα (ισχυρά υποστυλώματα.ΜΕ.Γ.Σ.Ε. Σελίδα 24 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ./Υ. Ι ν ο π λ ι σ μ έ ν ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : Ονομάζεται το σκυρόδεμα που συντίθεται από υδραυλικά τσιμέντα. στον περιορισμό της ρηγμάτωσης και στην αύξηση της αντοχής του.ασθενή δοκάρια).να εξασφαλίζεται η πλαστιμότητα της κατασκευής δηλαδή την ικανότητα απορρόφησης της μέγιστης ενέργειας χωρίς κατάρρευση. Διασκορπίζονται στη μάζα του υλικού σε ποσοστό της τάξεως του 1-3%.ΔΙ.Α.Δ. ΥΠ. Ως αποτέλεσμα προκύπτει κυρίως η αύξηση της δυσθραυστότητας του υλικού. λεπτόκοκκα ή/και χονδρόκοκκα αδρανή και ασυνεχείς διακριτές ίνες. συμβάλλοντας στην αύξηση της παραμόρφωσης του υλικού κατά την αστοχία.ΑΝ.Υ.ΑΝ. Οι ίνες αυτές είναι μικρού μήκους (της τάξεως των μερικών εκατοστών) και διαμέτρου που είναι συνήθως κλάσμα του χιλιοστού./Γ.

ΑΝ.Δ. Έχει να κάνει με την διάταξη του όγκου του κτιρίου και των δομικών του στοιχείων σε οριζόντια προβολή ή καθ’ ύψος. λόγω της δρώσας καμπτικής ροπής. ΥΠ. είναι παράγοντας που καθορίζει την συμπεριφορά του κτιρίου σε ενδεχόμενες καταπονήσεις. και με μεγάλο μήκος πτερύγων 2) Έχει μεγάλο μήκος σε σχέση με το πλάτος του 3) Η ευθεία που συνδέει δύο σημεία του σχήματος (κάτοψη) μπορεί να τμήσει την περίμετρό του  Μη Κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης. προκύπτουν μία λοξή εφελκυστική τάση και μία λοξή θλιπτική τάση που ονομάζονται καμπτοδιατμητικές.E. εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι εγκιβωτισμένος. στην θέση του ουδέτερου άξονα της διατομής (στο μέσο της ορθογωνικής διατομής). αναπτύσσονται ορθές τάσεις.Σ. 2) Λόγω επικλινούς εδάφους. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη απολήξεις κλιμακοστασίων και δώματα). Κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α Κ τ ι ρ ί ο υ : Η κανονικότητα ενός κτιρίου. είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου. Καμπτοδιατμητική ρηγμάτωση. των ορθών και διατμητικών τάσεων.Π. Λόγω της δρώσας τέμνουσας αναπτύσσονται διατμητικές τάσεις. Περιπτώσεις μη Κανονικότητας ενός κτιρίου ενδεικτικά είναι οι εξής : Μη Κανονικό καθ’ ύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν : 1) Παρουσιάζει εσοχές ή «πύργους». Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. είναι η λοξή ρωγμή λόγω υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος./Υ. Κ α μ π τ ο δ ι α τ μ η τ ι κ ή ( Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά Φ ο ρ έ ω ν ) : Σε ένα φορέα. πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. θεωρείται ότι έχει ένα κτίριο όταν δεν είναι συμμετρικά διατεταγμένες ισχυρές τοιχοποιίες πλήρωσης σε κάθε όροφο και καθ’ όλο το ύψος του κτιρίου.ΑΝ. Μη Κανονικό σε κάτοψη θεωρείται ένα κτίριο όταν : Οι εξωτερικές του πλευρές τέμνονται υπό οξείες γωνίες 1) Έχει πολύπλοκο σχήμα όπως L. παρουσιάζει διαφορά μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης πλευράς πέραν του ενός ορόφου.Α.Ε. Κ ά λ υ ψ η Ο ι κ ο π έ δ ο υ : Κάλυψη ενός οικοπέδου.Κ Κ α θ ί ζ η σ η ε δ ά φ ο υ ς : Η κατακόρυφη μετακίνηση προς τα κάτω μαζών εδάφους που επιφέρει βύθιση της επιφάνειάς του.ΔΙ./Γ. την τρωτότητα και την στρεπτική του παραμόρφωση. Σελίδα 25 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .T. Λόγω της συνύπαρξης.ΜΕ. (δηλαδή ορόφους με εμβαδόν κάτοψης μικρότερο του 70% του εμβαδού των υπολοίπων ορόφων.Υ.Γ.

εξόλκευση ήλων). Η πυρηνοληψία. Κατευθυντικότητα παρουσιάζουν συνήθως ισχυροί σεισμοί. υπέρηχοι. έχουν μικρότερο ενεργό μήκος  Ενδεχόμενο στρέψης.ΑΝ.Υ.Σ. Προς την κατεύθυνση αυτή.ΔΙ. τα εδάφη κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες (Α. με καθαρά ποιοτικά κριτήρια (ΕΑΚ 2000) και ποσοτικές παραμέτρους (EC8). με πολύ μεγάλη ακρίβεια ο προσδιορισμός του βαθμού ενανθράκωσης ο προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό από διάρρηξη η εύρεση του μέτρου ελαστικότητας η εύρεση του λόγου Poisson ο προσδιορισμός του μεγέθους αδρανών ο εντοπισμός ρωγμών ή άλλων αστοχιών στη μάζα του σκυροδέματος ο προσδιορισμός της υγρασίας ο προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας ο προσδιορισμός του πορώδους ο προσδιορισμός της μάζας και του φαινόμενου βάρους ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας επεμβάσεων όπως ρητινενέσεων Με τις τιμές αντοχής των πυρήνων μπορεί να γίνει και βαθμονόμηση των έμμεσων μεθόδων ελέγχου (κρουσίμετρο.Α. σε σχέση με τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου (πυλωτή. στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από Ο/Σ.Δ.Ε. δηλαδή τα κύματα S και Lg.Γ. περισσότερη ενέργεια φτάνει σε μικρότερο χρόνο. μέσω της οποίας επιτυγχάνεται: ο προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη. αποτελεί μία ιδιαιτέρως αξιόπιστη ημικαταστροφική μέθοδο. - Κ α ρ ό τ ο – Π υ ρ ή ν α ς σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς : είναι το κυλινδρικό δοκίμιο. λόγω διαφόρων παρεμβάσεων. Κ α τ ε υ θ υ ν τ ι κ ό τ η τ α σ ε ι σ μ ο ύ : είναι ένα κινηματικό χαρακτηριστικό της διάρρηξης του σεισμού και κατ’ ουσία είναι η κατεύθυνση διάδοσης της διάρρηξης. θεωρούνται υποστυλώματα που ενώ έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν σε όλο το ύψος του ορόφου./Γ.Δ. προς την κατεύθυνση διάδοσης της διάρρηξης είναι πιο ενισχυμένα σε σχέση με τα ίδια κύματα που διαδίδονται σε άλλες κατευθύνσεις. και η διαδικασία αυτή λέγεται πυρηνοληψία. Μαλακός όροφος σε ένα κτίριο θεωρείται ο όροφος. ΥΠ.Χ). που με διάτρηση αποκόπτεται από κάποιο δομικό στοιχείο. που παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη ακαμψία ή αντοχή σε οριζόντια φορτία. παρουσιάζουν κτίρια που έχουν σημαντικές εκκεντρότητες στον φέροντα οργανισμό. Κ α τ η γ ο ρ ί α Ε δ ά φ ο υ ς : χαρακτηρίζει τις τοπικές εδαφικές συνθήκες θεμελίωσης ενός έργου και αφορά στην εκτίμηση των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού και κατ’ επέκταση./Υ. Σελίδα 26 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ. ισόγειο κατάστημα χωρίς τοιχοποιίες)  Κοντά υποστυλώματα.Β. ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση λιγότερη ενέργεια φτάνει σε μεγαλύτερο χρόνο.ΜΕ. Η επίδραση της κατευθυντικότητας είναι συνηθέστερα κατά μήκος της παράταξης για τα ρήγματα διεύθυνσης και κατά μήκος της κλίσης για τα κανονικά ή τα ανάστροφα ρήγματα. που βρίσκει εφαρμογή σε κτίρια από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 και EC8.Γ.

Κ ο χ λ ί α ς : Χαλύβδινο (ή από άλλα μέταλλα) στοιχείο που χρησιμοποιείται σε μεταλλικές κατασκευές η και σε μεταλλικά στοιχεία που ενσωματώνονται σε κατασκευές από άλλα υλικά (πχ.. φέρουσα τοιχοποιία. σεισμούς ή πλημμύρες κλπ. κάμψη. ο συνδετικός κοχλίας όταν συνεργάζεται με περικόχλιο («παξιμάδι») ονομάζεται περαστός («μπουλόνι»).Δ.ΑΝ.ΔΙ. Αφορά κυρίως σε κτήρια με δομικά στοιχεία από Ω. Όταν κοχλιώνεται κατά το ένα του άκρο σε οπή με εσωτερικό σπείρωμα και δέχεται περικόχλιο στο άλλο. πλαστιμότητα) οφειλόμενη σε επανειλημμένες μηχανικές καταπονήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία (θραύση) υπό την επενέργεια τάσεων η/και παραμορφώσεων μικρότερων από αυτές που προσδιορίζει η αρχική αντοχή του υλικού από το οποίο αποτελείται το υπόψη στοιχείο μιας κατασκευής./Υ. Από τον όρο μπορεί να συνάγεται και η επικινδυνότητα περαιτέρω επιδείνωσης των βλαβών σε κτήρια. ολκιμότητα. δεν έχει κεφαλή και ονομάζεται φυτευτός («μπουζόνι»). αντιστηρίξεις πρανών κλπ) αποτελούμενο από κυλινδρικό στέλεχος. ΥΠ. διάτμηση και σε συνδυασμούς αυτών.Σ. για την αποκατάσταση των ζημιών. δικτυώματα και σύμμεικτες κατασκευές.Α./Γ.Ε. Κ α τ ο λ ι σ θ α ί ν ω ν ο ι κ ι σ μ ό ς : Οικισμός ευρισκόμενος σε έδαφος το οποίο κατολισθαίνει ή έχει κατολισθήσει.χ. Κ ο ι ν ή Υ π ο υ ρ γ ι κ ή Α π ό φ α σ η : Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου και αφορά στις αρμοδιότητες περισσοτέρων του ενός Υπουργείου και επομένως υπογράφεται από περισσοτέρους του ενός υπουργούς. μέρος του οποίου φέρει σπείρωμα (ελίκωση) και κεφαλή που επιτρέπει και διευκολύνει τη περιστροφή και εξασφαλίζει την άσκηση πίεσης.ΜΕ.ΑΝ. Κ ό π ω σ η : Αλλοίωση – υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων υλικού (μηχανική αντοχή. Όταν χρησιμοποιείται για την σύσφιξη συναρμογών ονομάζεται και βίδα.Σ. Σελίδα 27 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Κ ό μ β ο ς : Δομικό στοιχείο στον φέροντα οργανισμό μιας κατασκευής στο οποίο συμβάλλουν – συντρέχουν και μέσω του οποίου αλληλεπιδρούν μηχανικά τα γραμμικά δομικά στοιχεία του.Κ α τ ο λ ί σ θ η σ η : (landslide) είναι εδαφικές ή βραχώδεις μάζες που μετακινήθηκαν μόνο κατά την οριζόντια και κατακόρυφο συνιστώσα εξαιτίας της διατάραξης της ισορροπίας τους ύστερα από ορισμένες εξωτερικές ή εσωτερικές μεταβολές π.Σ. Κ τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο : Ορίζεται ως το νομικό και τεχνικό σύστημα το οποίο εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες για τα ακίνητα της επικράτειας . Στις κατασκευές δομικών έργων χρησιμοποιείται ως συνδετικό στοιχείο λυομένων συναρμογών. Κ ρ α τ ι κ ή Α ρ ω γ ή : Ορίζεται ως η δωρεάν οικονομική βοήθεια του κράτους προς τους πληγέντες πολίτες από φυσικές καταστροφές.Υ.Γ. Κ ρ ί σ ι μ η Δ ι α τ ο μ ή : (critical section) : Ορίζεται η διατομή η οποία δέχεται την μεγαλύτερη καταπόνηση σε εφελκυσμό. σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας.. από μεταλλικές – χαλύβδινες κατασκευές. θλίψη. Ενισχύσεις – περισφίξεις σε κατασκευές από Ω. δίκτυα και υποδομές.

ΥΠ./Γ.Υ.Δ.ΔΙ. κατολίσθηση).ΜΕ.Γ.Ε.Σ. απότομη μεγάλη παραμόρφωση ενός δομικού στοιχείου υπό θλιπτική φόρτιση .ΑΝ. τσιμεντοκονίαμα. ασβεστοκονίαμα. Λ υ ό μ ε ν ο ς ο ι κ ί σ κ ο ς – Ε ν ι α ί α μ ε τ α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ο ι κ ί σ κ ο ς : Αυτός που αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν προκατασκευαστεί σε εργοστάσιο ./Υ. πλημμύρα. Σελίδα 28 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .για να συναρμολογηθούν αργότερα σε οικόπεδο πάνω σε σταθερές βάσεις . Λ ι θ ο δ ο μ ή : (masonry) Ορίζεται η τοιχοποιία από φυσικούς λίθους το τοίχωμα από φυσικούς λίθους που το συνδετικό υλικό μπορεί να είναι αργιλοκονίαμα.ΑΝ. υφίσταται μόνο όταν ο τοίχος σε εκείνο το σημείο σχηματίζει Π με ή χωρίς συνδετικό υλικό.έχει τη δυνατότητα να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείτε container που έχει διαμορφωθεί για χρήση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου ή αίθουσας διδασκαλίας ανάλογα με την περίπτωση και χορηγείται από την ΥΑΣ για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσική καταστροφή (σεισμό. Λ υ γ ι σ μ ό ς : (buckling) Ορίζεται η ακαριαία.Α. Όταν δεν υπάρχει συνδετικό υλικό ονομάζεται ξηρολιθία.Λ Λ α μ π ά ς : (torch) : Ορίζεται το πλευρικό τμήμα του τοίχου που εφάπτεται του ανοίγματος. πυρκαγιά.

π. Μέτρο ελαστικότητας είναι ο λόγος της ορθής τάσης προς την αντίστοιχη παραμόρφωση που υπόκειται ένα υλικό. συνδεδεμένα μεταξύ τους με συγκολλήσεις. Μ ε ρ ι κ ή ο λ ί σ θ η σ η : Μετακίνηση υλικού ή κατασκευής (κατά τμήμα ή καθ’ όλον) λόγω αστοχίας ενός υλικού ή λόγω εξωγενών παραγόντων. χρησιμοποιούμενη συνήθως για περίσφιξη υποστυλωμάτων με βλάβη λόγω σεισμού.Ε. με τη μία διάσταση (πάχος).Α. Μ ε τ α λ λ ι κ ά ε λ ά σ μ α τ α : Ελάσματα από μέταλλο. Το μέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από το υλικό που παραμορφώνεται και την φύση της παραμόρφωσης.ΜΕ.Υ. Μ έ τ ρ ο δ ι ά τ μ η σ η ς : Ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει προς την διατμητική παραμόρφωση( νοούμενη ως η μεταβολή του μήκους της μίας του πλευράς στην οποία ασκείται η τάση προς το μήκος της πλευράς στην οποία δεν εφαρμόζεται τάση). σαν εναλλακτική λύση στο μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) Μ ε τ α σ ε ι σ μ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς ( κ α τ α σ κ ε υ ώ ν ) : (post-earthquake assessment of structures): Ορίζεται ως ο τεχνικός έλεγχος κατασκευών με αυτοψία. ΥΠ. που εξασφαλίζεται μέσω της κατάλληλης τοποθέτησης των νέων ράβδων σε σχέση με τις παλιές (σε κατάλληλη απόσταση και για επαρκές μήκος) ή και μέσω της συγκόλλησής τους./Γ. Μ έ τ ρ ο ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς : Στην ελαστική περιοχή καταπόνησης του υλικού. χωρίς να έχει σταθερή ένταση και χρόνο ή διάρκεια. ο λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση σε κάθε σώμα είναι σταθερός και ονομάζεται μέτρο ελαστικότητας. πολύ μικρότερη από τις άλλες.Σ. Υπάρχουν δυο διαφορετικές κατηγορίες παραμόρφωσης που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας. ή για την ενίσχυση δοκών ή υποστυλωμάτων από ξύλο ή σκυρόδεμα Μ ε τ α λ λ ι κ ό ς κ λ ω β ό ς : Κατασκευή αποτελούμενη από ελάσματα ή χαλύβδινα φύλλα. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι η ανεμοπίεση. Η γραμμική παραμόρφωση που χαρακτηρίζεται από το μέτρο ελαστικότητας Young και η διατμητική παραμόρφωση που χαρακτηρίζεται από το μέτρο ελαστικότητας σχήματος ή μέτρο διάτμησης. Γενικά μέτρο διάτμησης είναι ο λόγος της διατμητικής τάσης προς την διατμητική παραμόρφωση που υπόκειται ένα υλικό.λ.ΑΝ. εδαφολογικών ή άλλων Μ ε τ α β λ η τ ή δ ρ ά σ η : Κάθε δράση που επιβάλλεται σε μια κατασκευή. που χρησιμοποιούνται για την έδραση σιδηροδοκών (δοκών ή υποστυλωμάτων)./Υ. Σελίδα 29 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . για την αποτίμηση των βλαβών που οφείλονται σε σεισμό με σκοπό την καταγραφή των σεισμόπληκτων κατασκευών και τον χαρακτηρισμό τους ως προς τη καταλληλότητας τους για χρήση.Δ.Μ Μ ά τ ι σ η ο π λ ι σ μ ο ύ : Η εξασφάλιση της μεταφοράς των τάσεων μιας ή περισσότερων σιδηρών ράβδων σε νέα ράβδο ή νέο σύνολο ράβδων.ΔΙ.Γ.ΑΝ. οι σεισμικές δράσεις κ.

ομοιογενή και αρηγμάτωτα στοιχεία. Μ ο ν ο α ξ ο ν ι κ ή θ λ ί ψ η : είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο το δομικό στοιχείο τείνει αρχικά να βραχυνθεί (μειώσει το μήκος του) υπό την επενέργεια δύο ίσων και αντίθετων δυνάμεων που επενεργούν στα αντίθετα άκρα του ή υπό την επενέργεια μιας δύναμης που επενεργεί στο ένα άκρο όταν το άλλο είναι πακτωμένο με κάποιο σώμα. Μ ο ν ο α ξ ο ν ι κ ή π α ρ α μ ό ρ φ ω σ η : Μονοαξονική παραμόρφωση είναι ο λόγος της μεταβολής του μήκους του δομικού στοιχείου προς το αρχικό μήκος του. Σ .Ε.Γ. π. επικάλυψη.Υ. ΥΠ. : Ορίζονται τα συνεχή.ΜΕ.Σ. ίδιο βάρος της κατασκευής. Μ ο ν ο λ ι θ ι κ ά Σ τ ο ι χ ε ί α Ω .Δ. κλπ.ΑΝ./Υ.ΑΝ. H μέτρηση γίνεται με συντελεστές μονολιθικότητας.ΔΙ.Μ ό ν ι μ η δ ρ ά σ η : Είναι οποιαδήποτε δράση που ασκείται στην κατασκευή και δεν μεταβάλλεται με το χρόνο./Γ. Σελίδα 30 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .χ.Α.

Σ. καθώς και των πολιτών με το κράτος. Οι νόμοι ψηφίζονται από το κοινοβούλιο και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες και φορείς. αρμοδίων νομοθετικών οργάνων και Αναγκαστικοί ή Προσωρινοί: Είναι εκείνοι που εκδίδονται σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης από τον αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας ΥΠ. Οι νόμοι διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: ουσιαστικοί./Γ. τυπικοί και αναγκαστικοί.    Ουσιαστικοί: Είναι εκείνοι που περιέχουν κανόνες δικαίου ανεξάρτητα της προέλευσης αυτών.ΜΕ. Το σύνολο των Νόμων αλλά και η παραγωγή αυτών ονομάζεται νομοθεσία./Υ.Ν Ν ό μ ο ς ( Ν ό μ ο ι ) : Κατά την έννοια του δικαίου.Α. κατά το Σύνταγμα. Σελίδα 31 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . καλούνται οι θεσμοθετημένοι γραπτοί κανόνες δικαίου που στηρίζονται στο Σύνταγμα μιας χώρας.Ε.ΑΝ. και ρυθμίζουν υποχρεωτικά τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών.Γ. και ορίζουν διάφορες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία του κράτους. Τυπικοί: Είναι οι προερχόμενοι εκ των.Υ.ΑΝ.ΔΙ.Δ.

ΜΕ.Σ. όρθιες ή στρωμένες Οι πέτρες τοποθετούνται σε επαφή και σφηνωμένες μεταξύ τους.Δ. Τοποθετούνται με διάφορους τρόπους. τόσο καλύτερη είναι η κατασκευή του τοίχου. Παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί θα δεχτούν όλο το βάρος του τοίχου β) Πέτρες δόμησης: Είναι κοινές πέτρες με της οποίες χτίζεται ο τοίχος.ΑΝ. Σελίδα 32 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . γ) Πέτρες πλήρωσης: Χρησιμεύουν για το γέμισμα των κοιλωμάτων ανάμεσα και κάτω από τις μεγάλες πέτρες.Υ. Αν υποστούν βλάβες οι τοίχοι από ξερολιθιά δεν είναι δυνατό να επισκευαστούν.Γ. Αυτές οι πέτρες είναι μακριές και τις ξεχωρίζουμε γι’ αυτή αποκλειστικά τη χρήση ε) Πέτρες επικάλυψης: Είναι πέτρες μικρού πάχους επίπεδες και χρησιμεύουν για τη στέψη του τοίχου. Μια καλή δομική πέτρα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία επίπεδη επιφάνεια και να μην έχει εξογκώματα.Ε./Γ.Α. Πρόκειται για μικρές πέτρες ακατάλληλες για άλλη χρήση./Υ.. δ) Πέτρες σύνδεσης: Αυτές επιτρέπουν τη σύνδεση των δύο επιφανειών των τοίχων. Όσο πιο καλά σφηνωμένες είναι οι πέτρες μεταξύ τους και χωρίς κενά .ΑΝ.Ξ Ξ ε ρ ο λ ι θ ι ά : Πρόκειται για φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς συνδετικό υλικό εν ξηρό (χωρίς νερό). Ένας τοίχος από ξερολιθιά έχει κατασκευαστεί από πέντε είδη πέτρας: α) Πέτρες θεμελίωσης: Είναι πέτρες μεγάλες. σκληρές και επίπεδες. πράγμα που αυξάνει τη σταθερότητα ανά τρέχον μέτρο τοίχου.ΔΙ. ΥΠ. Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της φέρουσας τοιχοποιίας από ξερολιθιά είναι η καθαίρεση και η ανακατασκευή του τοίχου.

καθώς και τη μεταβολή της δύναμης στο σκυρόδεμα στο ίδιο μήκος. Επομένως στη διεπιφάνεια χάλυβα – σκυροδέματος οι παραμορφώσεις του χάλυβα και οι παραμορφώσεις του γειτονικού σκυροδέματος δεν είναι ίδιες και με την μείωση της συνάφειας πραγματοποιείται σχετική ολίσθηση του χάλυβα εν σχέσει προς το σκυρόδεμα. Ο π λ ι σ μ έ ν η τ ο ι χ ο π ο ι ί α : (reinforced masonry): Αφορά στη φέρουσα τοιχοποιία η οποία «οπλίζεται» με σύγχρονου τύπου τοιχοσώματα.ΔΙ.σκυροδέματος. με ισχυρές συνδέσεις με τους τοίχους και με το πλέγμα των οριζόντιων και κατακόρυφων διαζωμάτων. Η χρήση της οπλισμένης τοιχοποιίας είναι πολύ διαδεδομένη και επιβεβλημένη σε ζώνες με υψηλή σεισμικότητα.Σ.ΑΝ.Γ.Ε. Για τις περίπτωση που το κτίσμα βρίσκεται ενός σχεδίου πόλεως αντί για οδοιπορικό σκαρίφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου Ο λ ί σ θ η σ η Ρ ά β δ ο υ : Η μεταφορά δύναμης από τους οπλισμούς στο γύρω σκυρόδεμα γίνεται μέσω της συνάφειας χάλυβα ./Υ. κατασκευασμένα από αργιλώδες χώμα.Ο Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό Σ κ α ρ ί φ η μ α : Πρόκειται για πρόχειρο σκαρίφημα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί από μηχανικό . σχολείο. Ο π λ ι σ μ ό ς δ ι ά τ μ η σ η ς : (shear reinforcement): Ο οπλισμός που παραλαμβάνει τις διατμητικές τάσεις.Σ. Ο π τ ο π λ ι ν θ ο δ ο μ ή : (solid or comment brick): Τοιχοποιία κατασκευασμένη με δομικά υλικά τους οπτόπλινθους (μικρά ορθογώνια τούβλα.εκκλησία.(απαραίτητο στοιχείο η θέση του Βορρά στο σκαρίφημα).Α. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της δύναμης του χάλυβα κατά μήκος του. (Σκυρόδεμα: τεχνητό δομικό υλικό που παρασκευάζεται από χαλίκια . που ο ΥΠ.ΑΝ. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί επαρχιακής οδού θα πρέπει να αποτυπώνονται σταθερά χαρακτηριστικά σημεία και συγκεκριμένες αποστάσεις από αυτά για τον εντοπισμό του ακινήτου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις αγροτικών κτισμάτων. αριθμό ορόφων και το περίγραμμα της κάτοψης του οικοπέδου που βρίσκεται το παθόπληκτο κτίσμα β) Τα στοιχεία των όμορων κτισμάτων και οικοπέδων γ) Το δρόμο πρόσβασης στο ακίνητο με βάση κύρια στοιχεία του οικισμού (πλατεία. χωρίς μεγάλες τρύπες) και ίσως και με πρόσθετα διαζώματα (οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία από Ο. με διαφράγματα (ελαφρές συνεχείς πλάκες από Ο. Σελίδα 33 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΜΕ. Οδοιπορικό σκαρίφημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις οικισμών και στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί επαρχιακών οδών. με ισχυρές συνδέσεις με τους τοίχους και με ισχυρούς κόμβους στις συναντήσεις τους).Υ./Γ.δεν έχει διαστάσεις και πρέπει να αποτυπώνει τα εξής στοιχεία: α) Το περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου. Ο π λ ι σ μ έ ν ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : (reinforced concrete): Σκυρόδεμα ενισχυμένο έχει μέσα στη μάζα του σιδερένιες ράβδους για να αντέχει στις καταπονήσεις.Δ.Σ.) δ) τη θέση του Βορρά για τον προσανατολισμό του ακινήτου. με διάσπαρτο οπλισμό (οριζοντίως και κατακορύφως).

Σελίδα 34 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Ο ρ θ ο γ ω ν ι κ ή κ α τ α ν ο μ ή σ ε ι σ μ ι κ ώ ν δ ρ ά σ ε ω ν (angular distribution of seismic action/forces): Είναι οι οριζόντιες δυνάμεις λόγω σεισμού οι οποίες δεν μεταβάλλονται καθ΄ύψος του κτιρίου. Επειδή η ορθή τάση προέρχεται από την αντίστοιχη εφελκυστική δύναμη. Ο ρ θ ή τ ά σ η (normal stress): Στην επιφάνεια νοητής τομής. Η οριοθέτηση της περιοχής πραγματοποιείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΥΠ.Γ. Ο ρ ι α κ ή κ α τ ά σ τ α σ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς : Είναι μια κατάσταση στην οποία ελέγχουμε την κατασκευή για να μην ξεπεράσει κάποια όρια μετακίνησης και παραμόρφωσης. Ορθή τάση είναι οι τάση που είναι κάθετη στην επιφάνεια της διατομής Προκύπτει από το λόγο της εκάστοτε εφαρμοζόμενης δύναμης Ρ προς την αρχική διατομή του δοκιμίου που συμβολίζεται με 6.πηλός τους συμπιέζεται σε καλούπια και ψήνεται σε κατάλληλα καμίνια) τα οποία συνδέονται με κονίαμα και τοποθετούνται σε κατακόρυφη διάταξη.Α. Ο ρ ι α κ ή κ α τ ά σ τ α σ η α σ τ ο χ ί α ς : Είναι η κατάσταση στην οποία ελέγχουμε την κατασκευή για να μην αστοχήσει. ονομάζεται ορθή εφελκυστική τάση και ισούται με: σ=F/P (σε Ν/mm2).Ε.ΑΝ.ΔΙ. στερεού σώματος ορίζεται ως η δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας της διατομής.ΜΕ./Γ./Υ. Ο ρ ι ο θ έ τ η σ η Π λ η γ ε ί σ α ς Π ε ρ ι ο χ ή ς : Είναι ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων μιας περιοχής που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή με σκοπό την ένταξή της σε πρόγραμμα αποκατάστασης των πληγέντων κτισμάτων της.Υ.ΑΝ. Ο έλεγχος γίνεται με τα εντατικά μεγέθη των μελών σε σχέση με τις αντοχές.Δ.Σ.

Αξονική παραμόρφωση δομικού στοιχείου είναι η βράχυνση του δοκιμίου ανηγμένη ως προς το αρχικό μήκος.Δ. πολεοδομικής.ΑΝ. Η έκθεση αυτή (σύμφωνα με το Π. Το έγγραφο που συντάσσεται κατόπιν αυτοψίας από κλιμάκιο Μηχανικών για την κατάσταση ενός ακινήτου που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή./Γ. Μ ι κ ρ ο π ά σ σ α λ ο ι (piles. χάλυβα ή ξύλο που χρησιμοποιείται για θεμελίωση ή την αντιστήριξη των κατασκευών. το εκ πληροφοριών όνομα του ιδιοκτήτη και τη θέση του κτιρίου. αρχιτεκτονικής. κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας του Π α ρ α μ ό ρ φ ω σ η : (Deformation) Η αλλαγή της μορφής του σχήματος ενός δομικού στοιχείου. Έχει ως σκοπό να μεταφέρει φορτία στο έδαφος και συνεπώς να βελτιώσει τη θεμελίωση με αύξηση της φέρουσας ικανότητας και μείωση των παραμορφώσεων.Α.Α.ΑΝ. 1941 «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου. Οικισμού και Περιβάλλοντος ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου του αρμόδιου Υπουργείου και του Α.Π. jet piles): Π ά σ σ α λ ο ς : Ένα δομικό στοιχείο από σκυρόδεμα. γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας.ΜΕ./Υ. Σελίδα 35 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Π ά σ σ α λ ο ι .Π Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου Κτίσματος: Η έκθεση που συντάσσεται από τριμελή επιτροπή Μηχανικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (στην περίπτωση φυσικής καταστροφής αρμόδια είναι η Υ. 1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών») πρέπει να διασαφηνίζει το εξεταζόμενο ακίνητο και να καθορίζει το είδος και την έκταση του κινδύνου όπως επίσης και λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν προς άρση του ακινήτου ή της εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκκένωσης των διαμερισμάτων για την πραγματοποίηση των μέτρων αυτών και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει αυτά να εφαρμοστούν (ανάλογα με το βαθμό κινδύνου).Σ. οι ζημιές που έχει υποστεί και ως εκ τούτου κρίνεται κατεδαφιστέο.Ε. Οι κατηγορίες των πασσάλων είναι εμπηγνυόμενοι και έγχυτοι πάσσαλοι. Διακρίνονται σε πασσάλους αιχμής και πασσάλους τριβής. εάν ζητηθεί από τον Υπουργό και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.Σ. το είδος και την ποιότητα κάθε κτιρίου. Μ ι κ ρ ο π ά σ σ α λ ο ς : Εύκαμπτο δομικό στοιχείο εντός του εδάφους που αποσκοπεί στην ανάληψη φορτίων. σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας») περιγράφει το μέγεθος (όγκο).ΔΙ.Γ. με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής.Είναι ο λόγος της ματαβολής των διαστάσεών του προς τις αρχικές διαστάσεις. Η έκθεση αυτή (σύμφωνα με το Π.Α.Σ.Υ.Δ. ύστερα από αιτιολογική έκθεση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του. Είναι ΥΠ. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ό κ τ ί ρ ι ο : Το κτίριο που έχει χρονολογικά . μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.Δ. λαογραφικής.) για την εξακρίβωση του κινδύνου κατόπιν αυτοψίας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ς ο ι κ ι σ μ ό ς : (traditional settlement) Χαρακτηρίζεται ένας οικισμός με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Π α λ α ι ό τ η τ α κ τ ι ρ ί ο υ : Το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατασκευής ενός κτιρίου μέχρι σήμερα.

γs.Γ.  Θεμελίωσης νέων κατασκευών (ειδικά σε εδάφη έντονα ετερογενή ή σε βραχώδη)  Κατασκευές αντιστήριξης πρανών για την υλοποίηση εκσκαφών. σκυροδέματος για τον προσδιορισμό των τιμών σχεδιασμού αντιστάσεων Rd όπου: f f  Rd  R  sk . γRd με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων. fck= χαρακτηριστική αντοχή του χάλυβα και του σκυροδέματος αντίστοιχα. γc συντελεστές ασφαλείας χάλυβα. Με τους συντελεστές ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες δυσμενείς αποκλίσεις των αντίστοιχων μεταβλητών από τις αντιπροσωπευτικές τιμές Συντελεστές ασφάλειας γsd. Με τους συντελεστές ασφαλείας λαμβάνεται έτσι υπόψη η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις πραγματικές μηχανικές ιδιότητες των υλικών. τσιμεντένεμα.Σ.ΔΙ. Είναι το τμήμα του τοίχου (φέροντος) μεταξύ δύο γειτονικών ανοιγμάτων στην περίπτωση που η απόσταση των ανοιγμάτων είναι πολύ μικρή. ck   γ s γc  όπου fsk. Οι μικροπάσσαλοι μπορεί να είναι:  Υποθεμελίωσης παλαιών κατασκευών. Τα φέροντα αυτά στοιχεία (τοίχοι) εκτείνονται καθ΄ ύψος και μορφοποιούν τα κατακόρυφα επίπεδα που περικλείουν ένα μέρος ή το σύνολο του κτιρίου.Ε./Υ. αντιστοίχως. Σελίδα 36 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .πάσσαλος μικρής διαμέτρου (εως 300 mm για κατασκευή με εκσκαφή (κατασκευή με αφαίρεση εδαφικού υλικού) και εως 150 mm για κατασκευή με έμπηξη)./Γ. Π ε ρ ι θ ώ ρ ι α α σ φ α λ ε ί α ς → σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς α σ φ α λ ε ί α ς (safety factors): Συντελεστής ασφαλείας γf: χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των τιμών σχεδιασμού Sd μιας δράσης: Sd=γfSk Όπου γf : συντελεστής ασφαλείας Sk: αντιπροσωπευτική τιμή δράσης και αντίστοιχα συντελεστές ασφαλείας γm για τα υλικά. σκυρόδεμα ή συνδυασμό των παραπάνω. ΥΠ. Τα υλικά κατασκευής των μικροπασσάλων μπορεί να είναι σίδηρος ή άλλο υλικό οπλισμού.  Βελτίωση ευστάθειας πρανών  Αγκύρωση κατασκευών. μέσω των οποίων εκτιμώνται οι συνέπειες των δράσεων και οι κάθε είδους αντιστάσεις.ΑΝ. Η αβεβαιότητα όσον αφορά στο σκυρόδεμα είναι μεγαλύτερη και γι΄αυτό οι αντίστοιχοι συντελεστές ασφαλείας γc είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που αναφέρονται στο χάλυβα γs.Υ. Π ε σ σ ό ς : είναι τμήμα ενός τοίχου που διακόπτεται από ανοίγματα για πόρτες και παράθυρα.ΜΕ.Α. Ως τοίχος ορίζεται το συνεχές κατακόρυφο φέρον στοιχείο με μεγάλο πλάτος (μήκος) σε σχέση με το πάχος του.Δ.ΑΝ.

Η έκδοσή του γίνεται μόνο από το οικείο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου όπου είναι εγγεγραμένο και μετά από τον έλεγχο στα βιβλία βαρών που τηρούνται για το σκοπό αυτό. που έχουν πληγεί από το συμβάν με σκοπό την αποκατάστασή τους.Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό Β α ρ ώ ν : Βεβαίωση που χορηγεί το Υποθηκοφυλακείο και πιστοποιείται εάν ένα ακίνητο βαρύνεται με οποιαδήποτε υποθήκη. δωρεά κτλ.Δ. Πρόκειται δηλαδή για χρηματική ενίσχυση για την κατασκευή νέου ή την αγορά άλλου ή την επισκευή του υφιστάμενου πληγέντος κτίσματος (ανάλογα με το χαρακτηρισμό. διεκδίκηση ή όποιο άλλο βάρος. την αποδοχή κληρονομιάς. Αφορά την στεγαστική συνδρομή.20μ από το δάπεδο και το επόμενο μετά από άλλο τόσο. που δίδεται τεχνικά στο κτίσμα).Σ. κατάσχεση./Υ. Όταν το σενάζ τοποθετείται κάτω από το κούφωμα παράθυρου λέγεται ποδιά. Καθορίζονται με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Π λ ε ι ό σ ε ι σ τ η π ε ρ ι ο χ ή : είναι το τμήμα της επιφάνειας της γης στο οποίο η ένταση του σεισμού έχει τη μέγιστη τιμή δηλαδή τα μακροσεισμικά αποτελέσματα είναι μέγιστα. Στις περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών η φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζεται με χρήση όλων των ειδών πλίνθων δηλαδή πλήρων οπτόπλινθων. Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται στους πληγέντες ιδιοκτήτες.Γ. καθολική και απόλυτη εξουσία του προσώπου πάνω στο πράγμα.Υ. Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο. προσημείωση υποθήκης. σεισμός. Εκδίδεται από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και η ισχύς του πιστοποιείται από την ημερομηνία έκδοσής του. Όταν το σενάζ τοποθετείται πάνω από ένα κούφωμα λέγεται πρέκι. διάτρητων οπτόπλινθων ή ωμοπλίνθων. πλημμύρα. Σελίδα 37 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό Μ ε τ α γ ρ α φ ή ς : Βεβαίωση που αναφέρει τις συμβολαιογραφικές πράξεις ενός ακινήτου όπως την αγορά.ΔΙ. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς : Βεβαίωση που περιέχει τις πράξεις μεταβολής ενός συμβολαίου ενός ακινήτου και πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στην ιδιοκτησία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου χωρίς να έχει προηγηθεί καμμία πράξη εκποίησης. κατολίσθηση). που δίδεται με τη μορφή άτοκου δανείου ή δωρεάν κρατικής αρωγής. Π λ ι ν θ ο δ ο μ ή (Brick mansonry and infill wall): Κατασκευή φέρουσας ή τοιχοποιίας πλήρωσης από πλίνθους (τούβλα). για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Π λ ή ρ η ς κ υ ρ ι ό τ η τ α ή κ υ ρ ι ό τ η τ α (Ownership): Είναι η άμεση. Εκδίδεται από το οικείο Υποθηκοφυλακείο όπου είναι μεταγραμένο το συμβόλαιο του ακινήτου.ΜΕ.. Π ρ έ κ ι (Lintel) – Π ο δ ι ά (Window sill): Οριζόντια δοκός που τοποθετείται στο πάνω μέρος παραθύρου ή πόρτας για τη στήριξη του τοίχου πάνω από το άνοιγμα αυτό.ΑΝ.Α. ο αριθμός του τόμου και η σειρά μεταγραφής του συμβολαίου. ο κύριος καλείται αποκλειστικός κύριος του ακινήτου.ΑΝ. ΥΠ./Γ. Όταν η πλήρης κυριότητα φθάνει το 100% του ακινήτου. Επίσης στο έγγραφο υποχρεωτικά αναφέρεται εκτός της ημερομηνίας μεταγραφής του ακινήτου. Π ι σ τ ω τ ι κ ά Μ έ τ ρ α ή Π ι σ τ ω τ ι κ έ ς Δ ι ε υ κ ο λ ύ ν σ ε ι ς : Είναι τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων μετά από κάποια θεομηνία (πυρκαγιά. Σε έναν τοίχο από τούβλα το πρώτο σενάζ (chainage) πέφτει στο 1. που πρέπει να είναι όχι παλαιότερη των τριών μηνών.Ε.

ΔΙ. που δεν κυρώθηκαν. Π ρ ο ε δ ρ ι κ ό Δ ι ά τ α γ μ α (presidential decree): Η Νομική Πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας που εκδίδεται από τον αρχηγό του κράτους κατόπιν εισηγήσεως και με τη σύμπραξη της κυβέρνησης και που έχει νομική ισχύ. έκθεση αυτοψίας ευτελών υλικών.Γ.Σ./Υ.Υ.Δ. Π ρ ο ε ν τ ε τ α μ έ ν ο .Υ.χ. κατά τύπο και ουσία. για τον καθορισμό των βλαβών και τον χαρακτηρισμό ενός κτίσματος από φυσική καταστροφή.Τα τελευταία ενεργούν όπως διατάσσουν οι Π. Μ ε τ έ ν τ α σ η : Ορίζεται ως η διαδικασία ή τεχνική κατά την οποία ένα στερεό υλικό υποβάλλεται σε τεχνητή καταπόνηση . και έκθεση αυτοψίας διμελούς-τριμελούς επιτροπής. Π ρ ο έ ν τ α σ η . στο παρελθόν ισχύ κανόνων δικαίου.ΜΕ. κατολίσθηση). ηθελημένη και προκαθορισμένη φόρτιση που ασκείται. Π ρ α ν έ ς : (Slope) Είναι η κατωφέρεια. Π ρ ο σ ε ι σ μ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς (pre-earthquake inspection): Ορίζεται ως ο έλεγχος ο οποίος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που παρέχουν τα υφιστάμενα κτίρια έναντι των μέγιστων πιθανοτικά αναμενόμενων σεισμικών δράσεων στην περιοχή που ευρίσκονται.): (Ministerial Council Decree) Πρόκειται για διοικητική. μορφολογικών. Οι Π. Π ρ ο θ ε σ μ ί α (deadline): Ορίζεται ως το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα . έκθεση αυτοψίας ολοσχερούς καταστροφής): Έκθεση που συντάσσεται μετά από αυτοψία που διενεργείται από Επιτροπή Μηχανικών.Υ./Γ. Οι προθεσμίες σε κάθε περίπτωση καθορίζονται σε σχετικές Αποφάσεις.ΑΝ. η πλαγιά (π.δεν δεσμεύουν τους πολίτες.Σ. Η Επιτροπή Μηχανικών που διενεργεί τον έλεγχο και συντάσσει το πόρισμα αποτελείται από δύο ή τρία μέλη ανάλογα το συμβάν (σεισμός. Η επιπρόσθετη. ουδέποτε είχαν.Υ. Το πόρισμα χαρακτηρισμού εκδίδεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη. οι ηφαιστειακές εκρήξεις ή η γενική αστάθεια του εδάφους.Σ. έχει ως σκοπό τη βελτίωση της στατικής κατάστασης του φορέα.Σ. Αυτό σημαίνει ότι οι διοικούμενοιυφίστανται τις συνέπειες της εφαρμογής της Π.ΑΝ. Π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο (pre-manufactured): Το κτίσμα που αποτελείται από τμήματα που έχουν κατασκευαστεί εκ των προτέρων σε άλλον χώρο. πυρκαγιά. ενός λόφου).λπ. εντός του οποίου πρέπει να εκτελεστεί πράξη. δεσμεύουν όμως τα διοικητικά όργανα. θλίψη. ώστε να καταστεί ανθεκτικό και ασφαλές για μελλοντικές χρήσεις. πλημμύρα.Α.Υ. Κατά τον προσεισμικό έλεγχο αποτιμάται και η τρωτότητα της κατασκευής. να τακτοποιηθεί υποχρέωση κ. Κατά τον έλεγχο αυτό εκτιμάται η ικανότητα της κατασκευής να δεχθεί ή όχι τις σεισμικές δράσεις και αν απαιτούνται επεμβάσεις – ενισχύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκειά της. Σελίδα 38 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . όπως είναι οι σεισμοί.Υ.Σ. Οι κυρώνονται αναδρομικά με τυπικό νόμο πολλούς μήνες ή πολλά έτη μετά την έκδοσή τους. ΥΠ. εμπεριέχουν «διαταγή» του ύπατου συλλογικού οργάνου της Διοικητικής Λειτουργίας και έτσι «δεσμεύουν όλα τα υφιστάμενα διοικητικά όργανα».Σ.Υ. πράξη του ανώτατου συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης. φυσικών ή ανθρωπογενών παραγόντων. στη συνέχεια έχουν μεταφερθεί στο χώρο ανέγερσης και κατόπιν έχουν συναρμολογηθεί βάσει προκαθορισμένου σχεδίου. Ένα πρανές μπορεί να αστοχήσει υπό την επίδραση γεωλογικών.Π ό ρ ι σ μ α Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ Κ τ ι ρ ί ο υ (Building evaluation and competence decision) (βλ.Ε.Οι Π.Σ. Π ρ ά ξ η Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ (Π. Οι Π.

τμήματος ή ολόκληρου ορόφου καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση.Ε. Στις κατασκευές είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου δομικού στοιχείου. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Υ π η ρ ε σ ί α ς : Ορίζεται ως το βιβλίο που τηρεί η Υπηρεσία στο οποίο καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και ημερομηνία όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα με συνοπτική περίληψη του περιεχομένου τους. ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφοράς.ΔΙ. Προτεινόμενος προϋπολογισμός (suggested budget): Ορίζεται ως ο προϋπολογισμός που συντάσσεται από Ιδιώτη Μηχανικό με τη χρήση Αναλυτικού Τιμολογίου Επισκευών της Υπηρεσίας και αναφέρεται στη δαπάνη που προκαλείται για την επισκευή των βλαβών στα πληγέντα κτίρια.Σ. πλημμύρα. με στατικώς εξαρτημένο ή ανεξάρτητο τρόπο από το υφιστάμενο κτίριο. όταν η διακήρυξη δεν ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ' αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του.ΜΕ. ΥΠ.ΑΝ.Υ.Π ρ ο σ θ ή κ η (addition): Ορίζεται ως η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείου σε κάτι.Γ.ΑΝ. Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι ο ς έ λ ε γ χ ο ς (first degree inspection): Ορίζεται ως ο πρώτος έλεγχος. Επίσης αναγράφεται το όργανο προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Είναι ο πρώτος έλεγχος για την επανεκτίμηση της σοβαρότητας των βλαβών που υπέστη ένα κτίσμα από φυσική καταστροφή (σεισμό.Α./Γ. Σελίδα 39 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . κατολίσθηση) με σκοπό τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως προς την καταλληλότητα του για χρήση. πυρκαγιά./Υ.Δ. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς έ ρ γ ο υ (project budget): Ορίζεται ως η προεκτίμηση του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς.

Παράγοντες που συντελούν και επιταχύνουν τέτοιες διαδικασίες είναι ο χρόνος. Ρ υ μ ο τ ο μ ο ύ μ ε ν ο ο ι κ ό π ε δ ο : Ένα οικόπεδο δια του οποίου διέρχεται η ρυμοτομική γραμμή./Γ.ΑΝ. με αποτέλεσμα οι κατασκευές που εδράζονται πάνω τους να κινδυνεύουν με ανατροπή ή κατάρρευση. σεισμός. όταν υπόκεινται σε άμεση φόρτιση (σεισμό) κάτω από αστράγγιστες συνθήκες. οι οποίες τείνουν να εκφυλίσουν τις μηχανικές του ιδιότητες. Ρ ή γ μ α : (crack) κάθε διάρρηξη των πετρωμάτων η οποία συνοδεύεται από μια σχετική κίνηση των δύο τεμαχών που βρίσκονται εκατέρωθεν της διαρρήξεως. Ρ ή γ μ α τ ο ς . τοποθέτηση πασάλων μικρού μήκους και διαμέτρου κάτω από την στάθμη θεμελίωσης.ΜΕ. Ρ ή γ μ α τ ο ς ./Υ.Α. με αποτέλεσμα την αποδόμησή του. πυρκαγιά κλπ. Το βασικό στοιχείο είναι ότι αν το ΥΠ.Σ.Γ. όμως λόγω της αδυναμίας μεταβολής του όγκου τους παρουσιάζεται αύξηση της πίεσης του νερού των πόρων τους με ταυτόχρονη μείωση έως και μηδενισμό της διατμητικής αντοχής του εδαφικού σχηματισμού και τη μετατροπή της κατάστασής του σε ρευστή. Σελίδα 40 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Διακόπτεται η εμβαδομετρική συνέχεια του και τμήμα του αποδίδεται σε δημόσια χρήση. Ρ ω γ μ έ ς κ ά μ ψ η ς : Ρωγμές κάθετες στον άξονα του δομικού στοιχείου. Τότε οι αμμώδεις ενστρώσεις συμπεριφέρονται μηχανικά ως βαρύ ρευστό (λάσπη). να τείνουν προς συμπύκνωση. Ρ ω γ μ έ ς ε φ ε λ κ υ σ μ ο ύ – θ λ ί ψ η ς : Ρωγμές κατά μήκους του άξονα του δομικού στοιχείου. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε σχετικά μεγάλη έκταση στους σεισμούς της Κυλλήνης (1998). Ρ η γ μ α τ ω μ έ ν ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α : (cracked concrete) Ορίζεται ως το σκυρόδεμα το οποίο υπόκειται σε ένα πλήθος από εξωγενείς επιρροές.Ε. Ρ ω γ μ έ ς δ ι ά τ μ η σ η ς : Διαγώνιες ρωγμές στην άκρη του δομικού στοιχείου (δοκού υποστυλώματος) οι οποίες σχηματίζουν γωνία περίπου 45ο μοιρών με τον άξονα του στοιχείου. Ρ ι ζ ο π ά σ σ α λ ο ι : Τρόπος ενίσχυσης το εδάφους θεμελίωσης. Ρ ω γ μ έ ς Σ τ ρ έ ψ η ς : (Torsion cracks) Είναι το αποτέλεσμα των δυνάμεων στρέψης που δέχεται ένα υλικό και οι οποίες το εξαναγκάζουν σε θραύση.Υ. του Πύργου (1993) και του Αιγίου (1995). Επίσης εμφανίζονται ως διαγώνιες ρωγμές στη φέρουσα τοιχοποιία και στα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. όταν αυτά υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες διατμητικές φορτίσεις από τα σεισμικά κύματα.Ρ Ρ ε υ σ τ ο π ο ί η σ η (liquefaction): Ορίζεται ως η τάση των μη συνεκτικών κορεσμένων εδαφικών σχηματισμών. Παρατηρείται σε παράκτιες και πεδινές περιοχές με χαλαρά λεπτομερή ιζήματα (αργιλικά εδάφη με παρεμβολές ενστρώσεων άμμου). Ρ ι ζ ο ο π λ ι σ μ ο ί . ί χ ν ο ς : είναι η τομή της επιφάνειας διάρρηξης με τη μορφολογία του εδάφους.ΔΙ. διαποτισμένα με νερό.Δ. ε π ι φ ά ν ε ι α ή ε π ί π ε δ ο : είναι η επιφάνεια της διάρρηξης.ΑΝ. διάβρωση οπλισμού από θερμοκρασιακές μεταβολές.

Δ.Γ.Υ./Γ./Υ. Άρα η αντοχή του αυξάνεται.ΜΕ.Ε. ΥΠ.κέντρο στρέψης ενός υλικού συμπέσει με το κέντρο μάζας τότε οι δυνάμεις που ασκούνται δεν θα δημιουργήσουν έντονα φαινόμενα στροφής που είναι και τα πιο επώδυνα για το υλικό.ΑΝ. Οι ρωγμές στρέψης είναι ελικοειδής ρωγμές που διατρέχουν περιμετρικά το στοιχείο.Σ.ΔΙ.ΑΝ.Α. Σελίδα 41 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

Σελίδα 42 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . οι καταρρεύσεις. προς τους ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από φυσική καταστροφή (σεισμό.Δ. αποτέλεσμα φυσικών αιτίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης.Υ./Γ. Σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α Κ τ ι ρ ί ω ν : ορίζεται ως η ιδιαίτερη σημασία που αφορά στα κτίρια ως προς την χρήση τους ανάλογα με τον κίνδυνο που συνεπάγεται για τον άνθρωπο και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει ενδεχόμενη καταστροφή τους ή διακοπή της λειτουργίας τους. Σ τ α τ ι κ ό Ύ ψ ο ς Δ ι α τ ο μ ή ς : Ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του κέντρου του οπλισμού και της απέναντι πλευράς της διατομής.ΑΝ. Σ ε ι σ μ ό ς : (earthquake) είναι η εδαφική κίνηση ή δόνηση που προκαλείται από τη διάρρηξη των πετρωμάτων. Σ τ ε γ α σ τ ι κ ή Σ υ ν δ ρ ο μ ή : Ορίζεται ως η οικονομική επιχορήγηση.ΑΝ. Στον αντισεισμικό κανονισμό υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων οι οποίες επηρεάζουν το φάσμα σχεδιασμού. οι πυρκαγιές.Α. ΥΠ.ΜΕ.Γ. κλπ.ΔΙ. πυρκαγιά. Σ ε ι σ μ ι κ ό ς Κ ί ν δ υ ν ο ς : (seismic risk) σεισμικό κίνδυνο αποτελεί το ίδιο το φυσικό φαινόμενο και τα αποτελέσματα αυτού.Σ. δηλαδή ο αναμενόμενος βαθμός απωλειών σε ανθρώπινες ζωές. σε υλικές ζημιές και η αναπόφευκτη διαταραχή στην οικονομική και γενικότερη κοινωνική δραστηριότητα λόγω ενός ισχυρού σεισμού. Σ ε ι σ μ ι κ ή Ε π ι τ ά χ υ ν σ η : (earthquake acceleration) είναι ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας που ουσιαστικά εκφράζει τη σφοδρότητα ενός σεισμού σε συγκεκριμένη θέση. σε τραυματισμούς. Σ ε ι σ μ ο γ ε ν ή ς Π ε ρ ι ο χ ή : Είναι ο χαρακτηρισμός που δίνεται σε μία περιοχή με υψηλό δείκτη σεισμικών δονήσεων. Σ ε ι σ μ ι κ ό τ η τ α : (seismicity) το μέγεθος και η συχνότητα των σεισμών σε μια ευρύτερη περιοχή. Σ τ α υ ρ ο θ ό λ ι ο : ( groin vault) Ορίζεται ως το είδος τετραμερούς θόλου που προκύπτει από την τομή δύο κυλινδρικών θόλων.Σ Σ ε ι σ μ ι κ ή Δ ι α κ ι ν δ ύ ν ε υ σ η ή Ε π ι κ ι ν δ υ ν ό τ η τ α : (seismic hazard) είναι το αποτέλεσμα του σεισμικού κινδύνου. δηλαδή η σεισμική κίνηση. Δηλώνει το πλήθος των σεισμών που εκδηλώνονται στο χρόνο και στο χώρο και καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή. οι ρευστοποιήσεις εδαφών. Σ ε ι σ μ ι κ ή Μ ό ν ω σ η : (Seismic isolation) τεχνική η οποία βασίζεται στην αυξημένη προστασία της ανωδομής από τη σεισμική καταπόνηση και στη βελτίωση της δυνατότητας απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής στηρίζεται στην εισαγωγή ειδικών συστημάτων απορρόφησης ενέργειας (εφέδρανα) που αυξάνουν άμεσα την ικανότητα της κατασκευής να απορροφά σεισμική ενέργεια και με αυτό τον τρόπο μειώνουν την απαίτηση σε μετακίνηση της κατασκευής και άρα μείωση έως και μηδενισμό των εμφανιζόμενων ανελαστικών παραμορφώσεων. πλημμύρα.Ε./Υ.

Δ. Οι ρητίνες που χρησιμοποιούνται είναι εποξειδικές (epoxy). πολυεστερικές (polyester). Σ τ ε ρ ε ο π ο ί η σ η : (solidification/rigification) Είναι η συμπύκνωση εδάφους με σκοπό την αύξηση αντοχής. Επισημαίνεται ότι η τιμή σεισμικής επιτάχυνσης Α εξαρτάται από τη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας. ΥΠ. Βuilding factor): Ορίζεται ως ο αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου.Α. Σ τ έ ψ η τ ο ί χ ο υ : (coronation wall) Είναι η άνω επιφάνεια ενός τοίχου.Υ. Σ υ ν ά φ ε ι α .κατολίσθηση) με σκοπό την αποκατάσταση των κτιρίων. Σ υ ν θ ε τ ι κ ή ρ ά β δ ο ς . Σ υ γ κ ό λ λ η σ η : (welding) Είναι η σύνδεση δύο υλικών με μια τεχνική διεργασία υπό υψηλή θερμοκρασία.ΔΙ.Αποτελείται από άτοκο δάνειο και κρατική αρωγή (σε ποσοστό που καθορίζεται κάθε φορά με Κοινή Υπουργική Απόφαση) και χορηγείται με σκοπό την αποκατάσταση των πληγέντων κτισμάτων για την επισκευή ή ανακατασκευή τους ανάλογα με τον χαρακτηρισμό. Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς δ ό μ η σ η ς (Build. Πρόκειται για υλικά που αποτελούνται από δύο φάσεις. δίνει τη συνολική επιφάνεια (εμβαδόν) όλων όσων μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις./Υ.ΑΝ. Σ ύ ν θ ε σ η σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς : ( composition of concrete) Το σύνολο των υλικών και η ανλογία τους από τα οποία απαρτίζεται το σκυρόδεμα (αδρανή. τσιμέντο.Σ.ΑΝ. κυκλικής ή σπειροειδούς μορφής. βινυλεστερικές (vinylester) και πολυεθυλινικές (polyethylene). α ν α β ο λ έ α ς : (stirrup) Οπλισμός διάτμησης ή στρέψης ορθογωνικής.ΜΕ. Οι συνδετήρες χρησιμοποιούνται επίσης για την περίσφιξη των δομικών στοιχείων. όπου οι ίνες (1η φάση) παρέχουν την αντοχή και η μήτρα (ρητίνη) (2η φάση) παρέχει τη συνεκτικότητα στο συνθετικό προϊόν. Σ υ ν δ ε τ ή ρ α ς .Ε.Γ. Για την κατασκευή ράβδων οπλισμού τα υλικά αυτά συνδυάζονται με κατάλληλες μητρικές ρητίνες (vinylester thermosetting) με ανθεκτικότητα έναντι διαβρωτικών χημικών παραγόντων και έναντι κρούσης. τετραγωνικής. νερό και ίσως και άλλα «πρόσμικτα» υλικά)./Γ. ρ ά β δ ο ς α π ό ι ν ο π λ ι σ μ έ ν ο σ υ ν θ ε τ ι κ ό υ λ ι κ ό : (Fiber reinforced composite bar) Ρ ά β δ ο ς ο π λ ι σ μ ο ύ από σύνθετα υλικά που κατασκευάζεται από ίνες εμποτισμένες από ειδικές εποξειδικές ρητίνες. Σελίδα 43 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς α π ό σ β ε σ η ς (extinction coefficient) c:Ένας συντελεστής που εκφράζει την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας της κατασκευής Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς σ ε ι σ μ ι κ ή ς ε π ι τ ά χ υ ν σ η ς (seismic acceleration coefficient): Χρησιμοποιείται στον καθορισμό του φάσματος σχεδιασμού και συγκεκριμένα στον υπολογισμό της μέγιστης οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους Α=α·g. Συνοχή: η σύνδεση που συγκρατεί σταθερά τα μόρια ενός σώματος μεταξύ τους. σ υ ν ο χ ή : (cohesion/coherence) Συνάφεια: η άμεση επαφή και αλληλεξάρτηση δύο υλικών/ το σύνολο των αιτιών που παρεμποδίζουν την σχετική ολίσθηση μεταξύ δύο υλικών. Το υλικό των ινών είναι είτε γραφίτης (carbon) είτε αραμίδιο (aramid) είτε βασάλτης (basalt) είτε αντιαλκαλικό γυαλί (AR-glass).

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς κ τ ι ρ ί ο υ q (coefficient building behavior):
Είναι ο δείκτης που εκφράζει την ικανότητα του κτιρίου να απορροφά και να διαχέει ενέργεια με
πλάστιμη συμπεριφορά, χωρίς να μειώνεται δραστικά η αντοχή του.
Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς (coordination):
Είναι το φαινόμενο όπου κατά την ταλάντωση ενός στοιχείου μεγιστοποιείται το πλάτος αυτής.
Σ υ σ τ ο λ ή , σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η (coyness, shrinkage):
Είναι η μείωση των διαστάσεων και του όγκου ενός στοιχείου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε
συμπίεση ή μείωση της θερμοκρασίας του στοιχείου.
Σ υ χ ν ό τ η τ α (frequency):
Ο αριθμός των ταλαντώσεων στην μονάδα του χρόνου.
Είναι μέγεθος αντίστροφο της περιόδου ν=1/Τ (όπου ν= συχνότητα και Τ= περίοδος μιας
μεταβολής). Η μονάδα μέτρησης της συχνότητας που χρησιμοποιείται κυρίως είναι το Ηertz
(Χερτζ) και συμβολίζεται σύντομα Ηz.
Σχέδιο αποτύπωσης βλαβών :
Είναι το σχέδιο (κάτοψη/όψη/τομή) υπό κατάλληλη κλίμακα στο οποίο σημειώνονται η θέση, το
μέγεθος και η περιγραφή των βλαβών ενός δομήματος. Αποτελεί στοιχείο του φακέλου της
μελέτης επισκευής.
Σχέδιο νόμου/προσχέδιο νόμου:
Γραπτός κανόνας δικαίου που περιγράφει ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία του κράτους και τις
σχέσεις μεταξύ των πολιτών, που προτείνεται για ψήφιση. Υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα
μέλη της κυβέρνησης στο νομοθετικό σώμα για ψήφιση
Σχετική μετακίνηση ορόφου:
Η οριζόντια μετατόπιση μιας στάθμης (ορόφου) ενός κτιρίου σε σχέση με την από πάνω ή την
από κάτω στάθμη.

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.Α.Σ.

Σελίδα 44 από 111

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Τ
Τ ά σ η σ υ ν ά φ ε ι α ς : η μέγιστη διατμητική τάση (δύναμη/επιφάνεια) η οποία μπορεί να
μεταφερθεί κατά μήκος μιας διεπιφάνειας δύο υλικών, όταν η θλιπτική τάση στη διεπιφάνεια αυτή
είναι μηδενική.
Τ έ ν ο ν τ ε ς π ρ ο έ ν τ α σ η ς : μεταλλικές ράβδοι ή καλώδια που αγκυρώνονται στα άκρα ενός
δομικού στοιχείου με σκοπό να αναλάβουν εφελκυστικές τάσεις στο εσωτερικό του.
Τ ε χ ν ι κ ή έ κ θ ε σ η : Κείμενο - Έκθεση που συντάσσεται από τεχνικούς και αφορά την
περιγραφή κάποιας κατασκευής (χώροι, χρήση, τρόπος δόμησης κλπ) είτε την περιγραφή κάποιας
τεχνικής διαδικασίας, πρόοδο εργασιών ή αποτελεσμάτων κάποιου επιστημονικού έργου ή
έρευνας.
Τ ο ι χ ο π ο ι ί α Π λ ή ρ ω σ η ς : ως τοιχοποιία πλήρωσης ορίζεται, το σύνολο των άοπλων
δομικών στοιχείων που δεν φέρουν φορτία και κατασκευάζονται για την πλήρωση των
φατνωμάτων ανάμεσα στα φέροντα στοιχεία του σκελετού ενός κτιρίου.
Τ ρ ι β ή : είναι η δύναμη αντίστασης που εκδηλώνεται ενάντια σε οποιαδήποτε μετακίνηση μερών
του αυτού σώματος ή στη σχετική μετακίνηση δύο σωμάτων που οι επιφάνειες του εφάπτονται.
Τ ρ ι β ή σ τ η ν Δ ι ε π ι φ ά ν ε ι α : η διατμητική τάση που αναπτύσσεται λόγω τριβής κατά μήκος
μιας ασυνέχειας (διεπιφάνειας) λόγω εξωτερικής φόρτισης. Τέτοια ασυνέχεια μπορεί να είναι η
διεπιφάνεια παλαιού προς νέο σκυρόδεμα ή η διεπιφάνεια κατά μήκος μίας υφιστάμενης κλειστής
ρωγμής.
Τ ρ ι γ ω ν ι κ ή Κ α τ α ν ο μ ή Σ ε ι σ μ ι κ ώ ν Δ ρ ά σ ε ω ν : είναι η καθ’ ύψος κατανομή των
οριζόντιων σεισμικών φορτίων με προσεγγιστική θεώρηση μόνο της θεμελιώδους ιδιομορφής
ταλάντωσης, για κάθε κύρια διεύθυνση υπολογισμού του κτιρίου, μέσω ισοδύναμων σεισμικών
δυνάμεων οι οποίες εφαρμόζονται σαν στατικά φορτία σε κάθε στάθμη της κατασκευής.
Τ ρ ω τ ό τ η τ α : α ντιπροσωπεύει την τάση (προδιάθεση) μιας υφιστάμενης κατασκευής να
υποστεί βλάβες λόγω εξωτερικής έντασης και εκφράζει την αδυναμία της κατασκευής να
ανταπεξέλθει ή την ευαισθησία της σε δεδομένη σεισμική δράση.
Τ ρ ο χ ι ά τ ω ν ρ ω γ μ ώ ν : (crack orbit) η διαδρομή των ρωγμών.
Τ σ α τ μ ά [Bagdati] : Στη λαϊκή αρχιτεκτονική, είδος τοιχοποιίας η επιφάνεια της οποίας
κατασκευάζεται από λεπτές σανίδες ή από πλεγμένα καλάμια που τα γεμίζουν με λάσπη ή με
τούβλα και τα καλύπτουν με σοβά.
Τσιμεντοπλινθοδομές :
Οι τοιχοποιίες στις οποίες χρησιμοποιούνται ως τοιχοσώματα, τσιμεντόλιθοι (τσιμεντόπλιθες)
Τ σ ι μ ε ν τ ο κ ο ν ί α μ α [cement mixture] :
Το κονίαμα που αποτελείται από λεπτόκοκκα αδρανή (μέγιστη διάμετρος κόκκου αδρανούς 4
mm), τσιμέντο ως συνδετική ύλη και νερό επεξεργασίας, έχει δε βασική ιδιότητα να σκληρύνεται

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.Α.Σ.

Σελίδα 45 από 111

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

με τον χρόνο, ενώ κατά την διάρκεια της 2δόμησης έχει ρευστή μορφή, θεωρείται υψηλής αντοχής
υδραυλικό κονίαμα με αντοχή 100 Kg/cm περίπου.
Τ σ ι μ ε ν τ ε ν έ σ ε ι ς [grout injection]:
Η εργασία πλήρωσης των κενών του υπεδάφους με τσιμεντοκονίαμα υψηλής υδαρότητας που
τοποθετείται στο έδαφος υπό υψηλή πίεση με ειδικό εξοπλισμό και με σκοπό την αύξηση της
φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους
Οι τσιμεντενέσεις εφαρμόζονται επίσης για την σφράγιση των ρωγμών στις φέροντες τοιχοποιίες
ή στις λιθοδομές

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.Α.Σ.

Σελίδα 46 από 111

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝ. ΥΠ. ασύμφορο). Σελίδα 47 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ. Υ π έ ρ μ ε τ ρ η δ α π ά ν η ε π ι σ κ ε υ ή ς : (excessive cost of repair) ως υπέρμετρη δαπάνη επισκευής χαρακτηρίζεται αυτή που απαιτείται για την επισκευή ενός κτίσματος που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή (σεισμό.ΑΝ. τα υλικά.ΜΕ.Γ.Υ. από το άνω μέρος των κουφωμάτων μέχρι την οροφή του κτίσματος.Ε.Υ Υ π έ ρ θ υ ρ α : (lintels) ως υπέρθυρα εννοούμε το τμήμα των τοιχοποιιών. η χρήση του και το αποτέλεσμα είναι να το καθιστά ασύμφορο επισκευής (βλ. Για την εκτός σχεδίου δόμηση ορίζεται σε 0. πυρκαγιά./Γ. κατολίσθηση).ΔΙ.Σ.στήριξη./Υ. ο χαρακτήρας των βλαβών.Α.80 μ. η οποία όμως ξεπερνά το κόστος για την ανακατασκευή του. Υ π ο σ τ ύ λ ω σ η : Είναι η τεχνική επέμβαση .50 μ. Υ π ο υ ρ γ ι κ ή Α π ό φ α σ η : πράξη της Εκτελεστικής Εξουσίας με την οποία ένας Υπουργός κοινοποιεί τις αποφάσεις του επί θεμάτων της αρμοδιότητας του. του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. με σκοπό την απoφυγή αυξήσεως των βλαβών με το χρόνο λόγω έντονων μεταβολών στη στατική λειτουργία. λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η ηλικία.βελτίωση της υπάρχουσας θεμελίωσης με την προσθήκη νέων στοιχείων ώστε να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα. Υ π ο θ ε μ ε λ ί ω σ η : (underfoundation) υποθεμελίωση είναι η τροποποίηση . πλημμύρα. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Υ π ό γ ε ι ο : (basement) υπόγειο είναι ο όροφος του οποίου η οροφή δεν είναι πάνω από 1.

για δεδομένη σεισμική διέγερση. Για το σχεδιασμό μιας κατασκευής λαμβάνονται επιπλέον υπόψη παράγοντες που περιλαμβάνουν τη σπουδαιότητα της κατασκευής. Φ ά σ μ α α π ό κ ρ ι σ η ς σ ε ι σ μ ο ύ : είναι το διάγραμμα που δίνει τη μέγιστη απόκριση (για το μέγεθος που μας ενδιαφέρει. θόλοι. το δρόμο διάδοσης και τις τοπικές εδαφικές συνθήκες. το μηχανισμό γένεσης./Γ. κατακόρυφα και οριζόντια.Υ. το δομικό σύστημα και το είδος της θεμελίωσης. Φ έ ρ ο ν τ α σ τ ο ι χ ε ί α : (Bearing Elements) φέροντα ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία παραλαμβάνουν τα φορτία ενός δομήματος. π. κελύφη. δοκοί. και τα μεταβιβάζουν σε συνεχώς χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τη θεμελίωση ( κολώνες. σχετική μετακίνηση. κ.ΑΝ.Α.Δ. που έχουν κάποια στοιχειώδη ομοιογένεια ως προς το μέγεθος. ΥΠ. πλάκες.ΔΙ.ΜΕ.35 τα μόνιμα και 1.Φ Φ α ι ν ό μ ε ν ο κ λ ί μ α κ α ς : Η εξάρτηση της μηχανικής συμπεριφοράς ενός υλικού από το μέγεθος του δοκιμίου για γεωμετρικά όμοια δοκίμια.ΑΝ. ταχύτητας και μετακίνησης που προκύπτουν από στατιστική επεξεργασία φασμάτων πολλών καταγραφών ισχυρής εδαφικής κίνησης. Σελίδα 48 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Ε. ανάλογα με την ιδιοπερίοδό τους. Φ ο ρ τ ί ο Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ : (Design Load) ορίζεται σαν το φορτίο που προκύπτει μετά την εφαρμογή των συντελεστών ασφαλείας (1. απόλυτη επιτάχυνση.χ.Σ.50 τα μεταβλητά φορτία). Χρησιμοποιούνται και στην τοιχοποιία για την αγκύρωση του οπλισμού του μανδύα. Φ ω λ ι έ ς Α γ κ ύ ρ ω σ η ς : (Anchoring grid) για την αγκύρωση των οπλισμών στο τέλος του στοιχείου κατασκευάζονται φωλιές όπου εγκιβωτίζονται οι οπλισμοί. τοίχοι./Υ. κλπ) όλων των μονοβάθμιων ταλαντωτών με συγκεκριμένη απόσβεση.Γ. το υλικό του φέροντα οργανισμού.α). Φ ά σ μ α α π ό κ ρ ι σ η ς σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ : είναι ομαλοποιημένα φάσματα επιτάχυνσης.

ΑΝ. με διάνοια κυρίου. ΥΠ. γίνεται κύριος του πράγματος αυτού. νομή του με καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο ακίνητο για μια δεκαετία. με προσομοίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών τμημάτων που το απαρτίζουν.Χ Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή τ ι μ ή α ν τ ο χ ή ς : (Characteristic value of strength) είναι η τιμή ενός υλικού η οποία χαρακτηρίζει πιθανοτικά την μέγιστη εντατική κατάσταση που μπορεί να του ασκηθεί χωρίς αυτό να αστοχήσει.Α. η σύμβαση αυτή είναι άκυρη για διάφορους λόγους. Σελίδα 49 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Κ. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον αντισυμβαλλόμενο να γίνει κύριος του ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Τακτική Χρησικτησία: Εκείνος που έχει στη. Χ ρ η σ ι κ τ η σ ί α : είναι ένας πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας πράγματος και επομένως είναι εμπράγματο δικαίωμα./Υ. Ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία έχει χρησιμότητα σε περιπτώσεις που. ( Άρθρο 1041 Α. γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία.Κ. Έκτακτη Χρησικτησία: Εκείνος που έχει στη νομή του με διάνοια κυρίου μια εικοσαετία πράγμα ακίνητο.Δ. ενώ υπάρχει σχετική σύμβαση (π. συμβολαιογραφική πράξη ).Γ. για τη στατική – δυναμική μελέτη απόκρισης του φορέα έναντι των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού που επιβάλλουν οι ισχύοντες κανονισμοί.Ε. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.Υ. Για το σκυρόδεμα χαρακτηριστική αντοχή θεωρείται εκείνη η τιμή αντοχής κάτω της οποίας υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιμή αντοχής ενός τυχαίου δοκιμίου.χ.Σ. Χ ω ρ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο : (space model) είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.ΜΕ.ΑΝ. (Άρθρο 1045 Α.)./Γ.).ΔΙ.

/Γ.Γ.ΔΙ.Υ. μέσω Η/Υ και κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων. σχέδια. δηλαδή η μεγάλη ταχύτητα με την οποία προωθούνται τα ρήγματα στο υλικό. Σελίδα 50 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Ψ Ψ α θ υ ρ ό υ λ ι κ ό : (brittle) χαρακτηριστικό των υλικών αυτών είναι η απουσία σημείου διαρροής πριν την θραύση.ΜΕ. Ψ η φ ι α κ ή α ν α π α ρ ά σ τ α σ η : απόδοση της μορφολογικής και δομικής ταυτότητας ενός έργου καθώς και του συνόλου των πληροφοριών που το αφορούν (κείμενα.Δ.ΑΝ. δηλαδή της χρήσης και κάρπωσης του πράγματος και συνεπώς έχει περιορισθεί μόνο στην εξουσία διάθεσής του. ΥΠ. φωτογραφίες).Ε.Α.ΑΝ./Υ.Σ. Ψ ι λ ή κ υ ρ ι ό τ η τ α : είναι το εμπράγματο δικαίωμα που απομένει όταν η πλήρης κυριότητα έχει στερηθεί (αποψιλωθεί) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας.

ΥΠ.ΑΝ.Δ.ΑΝ. εν είδει οπλισμού.Γ.Υ. Σελίδα 51 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ./Γ. Ω μ ο π λ ι ν θ ο δ ο μ ή : τοιχοποιία στην οποία χρησιμοποιούνται ως τοιχοσώματα ωμόπλινθοι. προϊόν συμπύκνωσης και φυσικής ξήρανσης αργιλοαμμώδους χώματος και νερού.Σ. το οποίο ενισχύεται με άχυρα. τρίχες γίδας ή πευκοβελόνες.Ε.ΔΙ.Ω Ω μ ό π λ ι ν θ ο ι : τεχνητοί λίθοι.ΜΕ./Υ.Α.

ΥΠ./Υ.ΔΙ.Γ.ΑΝ./Γ.Υ.ΑΝ.Δ.ΜΕ.Ε.Σ.Α. Σελίδα 52 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

Ε./Υ.Υ.ΑΝ.ΔΙ.Ε ΕΠ ΠΙΙΣ ΣΤ ΤΗ ΗΜ ΜΟ ΟΝ ΝΙΙΚ ΚΗ Η– –Ε ΕΠ ΠΙΙΧ ΧΕ ΕΙΙΡ ΡΗ ΗΣ ΣΙΙΑ ΑΚ ΚΗ Η Ο ΟΡ ΡΟ ΟΛ ΛΟ ΟΓΓΙΙΑ Α ΥΠ. Σελίδα 53 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Α./Γ.Σ.Γ.ΜΕ.ΑΝ.Δ.

ΜΕ.ΔΙ.Ε.Α.Δ./Υ.ΥΠ.ΑΝ.Σ.ΑΝ./Γ.Υ.Γ. Σελίδα 54 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

Α.Γ.Υ.ΔΙ.ΑΝ.ΜΕ.Ε.ΑΝ./Υ.ΥΠ.Δ./Γ.Σ. Σελίδα 55 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

ΔΙ. Σελίδα 56 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.Α.Δ.Υ./Γ./Υ.Σ.ΥΠ.Ε.ΜΕ.Γ.ΑΝ.

Γ.Α.ΑΝ.Σ.ΜΕ./Υ.ΔΙ. Σελίδα 57 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ./Γ.ΑΝ.Υ.Δ.Ε.ΥΠ.

ΜΕ.Σ.Ε.ΥΠ./Γ./Υ.ΔΙ. Σελίδα 58 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ.Υ.Α.ΑΝ.Γ.ΑΝ.

ΔΙ.Α.ΥΠ.Σ./Γ./Υ.Ε.Γ.ΜΕ.ΑΝ.Δ.ΑΝ. Σελίδα 59 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Υ.

ΔΙ.Ε. Σελίδα 60 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Σ.Υ.ΜΕ.ΥΠ./Υ.Γ.ΑΝ./Γ.Α.Δ.ΑΝ.

ΥΠ.Δ.ΑΝ./Υ.ΜΕ.Α.ΔΙ.ΑΝ./Γ.Ε.Υ.Γ. Σελίδα 61 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Σ.

Σελίδα 62 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.Υ.ΔΙ.ΥΠ.Δ./Γ.Α./Υ.Σ.Γ.ΜΕ.ΑΝ.Ε.

Α.ΜΕ.ΥΠ. Σελίδα 63 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.ΑΝ./Υ.Ε./Γ.Γ.Υ.Δ.Σ.ΔΙ.

ΜΕ. Σελίδα 64 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Υ.Α.Σ.ΔΙ.Ε.ΥΠ.ΑΝ.Δ.ΑΝ.Γ./Υ./Γ.

ΑΝ.Γ.Ε.Ε ΕΝ ΝΝ ΝΟ ΟΙΙΕ ΕΣ Σ& &Ο ΟΡ ΡΟ ΟΙΙ Ν ΝΕ ΕΟ ΟΥ Υ ΓΓ./Γ.Α..ΜΕ./Υ.ΔΙ. ΥΠ.ΑΝ. Σελίδα 65 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Ο Ο.Υ..Δ.Κ Κ.Σ..

Α ν ο ί γ μ α τ α χ ώ ρ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ : είναι το κενό που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου.ΑΝ.Σ. Α ν ο ι κ τ o ί η μ ι υ π α ί θ ρ ι ο ι χ ώ ρ ο ι : είναι οι μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο χώρο ή προς τους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους και το μήκος του ανοίγματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου.Α. ΥΠ.Α ί θ ρ ι ο : είναι το μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα όρια του οικοπέδου.ΑΝ. Α ν ο ι κ τ ό ς Ε ξ ώ σ τ η ς ( μ π α λ κ ό ν ι ) : είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή δώματος που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου. Σελίδα 66 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.Δ. Β ι ο κ λ ι μ α τ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ τ ι ρ ί ο υ : είναι ο σχεδιασμός του κτιρίου που αποσκοπεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών με σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.Υ. Α κ ά λ υ π τ ο ς χ ώ ρ ο ς : είναι ο χώρος του οικοπέδου που δεν δομείται. Αποδίδει ογκοπλαστικά μοντέλα της προσδοκώμενης εικόνας του χώρου και σχεδιασμό της ροής – αλληλουχίας των στοιχείων του δημόσιου χώρου. χώροι πρασίνου. Α σ τ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς : είναι η ρύθμιση του φυσικού (χερσαίου και θαλάσσιου) και δομημένου χώρου μέσα από τον έλεγχο των αντιθέσεων/ανταγωνισμού στην κατασκευή του οικιστικού ιστού. καθώς και τα κενά όλων των τοίχων. όπως προκύπτει από πολεοδομική μελέτη. Α π ό σ υ ρ σ η κ τ ι ρ ί ο υ : είναι η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης./Γ.ΜΕ. Α ι ο λ ι κ ά ε ν ε ρ γ ε ι α κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α : είναι οι εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του κτιρίου./Υ. τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για τον αερισμό των χώρων κτιρίου ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.Γ. όπως πλατείες. καθώς έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. στο οποίο μπορούν να έχουν ανοίγματα.ΔΙ. χώροι κύριας χρήσης και εγγράφεται σε αυτό κύκλος διαμέτρου Δ. Β ι ο κ λ ι μ α τ ι κ ό κ τ ί ρ ι ο : ονομάζεται ένα κτίριο που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του. Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ έ ς π ρ ο ε ξ ο χ έ ς κ α ι α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α : είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όψεών του. ενεργειακής κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και η αντικατάστασή του με κτίριο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. υδάτινα στοιχεία των διατηρητέων οικιστικών συνόλων και των χώρων πολιτιστικού ή ιστορικού − αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.Ε. εστιακά σημεία.

οι κεραίες. εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων.ΑΝ.Γ. οι καπναγωγοί. Ε κ σ κ α φ ή . Δ ι π λ ά κ ε λ ύ φ η : είναι κατασκευές συστήματος πρόσοψης που αποτελείται από μια εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια. ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής της. τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δ ο μ ι κ ό έ ρ γ ο : είναι κάθε είδους κατασκευή.ΔΙ. διανομής και εκροής ύδατος. τα στοιχεία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ). Εργασίες εκσκαφής. κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους. Ε ι δ ι κ ά κ τ ί ρ ι α κ α ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς δ η μ ό σ ι ο υ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς : είναι όσα χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού στον οποίο υπάγεται η χρήση του κτιρίου. Δ ε ξ α μ ε ν ή α π ο χ έ τ ε υ σ η ς : είναι ο στεγανός χώρος όπου συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου./Γ. δροσισμού.Ε. των οποίων η κύρια χρήση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησής τους δεν είναι η κατοικία. φυσικού αερίου. που είναι σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος.Γ ή π ε δ ο : είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. οι επιγραφές. μεταξύ των οποίων μεσολαβεί κενό ικανών διαστάσεων στο οποίο διακινείται αέρας και μπορεί να εξυπηρετήσει τη βιοκλιματική λειτουργία του κτιρίου. Δ ρ ό μ ο ι Ή π ι α ς Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς : είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.Σ.Υ. Ε π ί χ ω σ η ή Ε π ί σ τ ρ ω σ η : είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του εδάφους για δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο. δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί. ΥΠ.ΜΕ. Δ ι ά γ ρ α μ μ α Ε φ α ρ μ ο γ ή ς ( Δ Ε ) ή Τ ε χ ν ι κ ή Έ κ θ ε σ η ( Τ Ε ) : είναι αυτό που ορίζει την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.Δ. σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου. κλιματισμού.ΑΝ. τους κοινόχρηστους. Σελίδα 67 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ε ι δ ι κ ά κ τ ί ρ ι α : είναι τα κτίρια. τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ό σ χ έ δ ι ο ή ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή μ ε λ έ τ η : είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης. Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η : είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία.Α. επίχωσης ή επίστρωσης που εκτελούνται για άλλο σκοπό εγκρίνονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή./Υ. Δ ρ ό μ ο ι ή Ο δ ο ί : είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών. όπως οι ανελκυστήρες. θέρμανσης.

Κ α θ α ρ ό ε μ β α δ ό ν δ α π έ δ ο υ : είναι το εμβαδόν του χώρου χωρίς τα περιμετρικά δομικά στοιχεία που τον ορίζουν.ΑΝ. πεζόδρομο και συνδέει κτίρια μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Κ α τ α σ κ ε υ έ ς π λ ή ρ ω σ η ς : είναι οι κατασκευές που υλοποιούν οικοδομικά το κέλυφος και την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων. Κ ά λ υ ψ η τ ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι η επιφάνεια που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου. Κ α θ α ρ ό ς ό γ κ ο ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ : είναι ο όγκος που περικλείεται από τις κατώτατες επιφάνειες της οροφής ή ψευδοροφής. τις περιμετρικές επιφάνειες των φερόντων στοιχείων και στοιχείων πλήρωσης και του δαπέδου του χώρου. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ά η λ ι α κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ψ ύ ξ η ς / θ έ ρ μ α ν σ η ς : είναι τα ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα (όπως ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος. έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου. Ζ ε ύ ξ η κ τ ι ρ ί ω ν : είναι κατασκευή ή τμήμα κτιρίου το οποίο αναπτύσσεται πάνω από κοινόχρηστο χώρο. εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12. υβριδικά συστήματα). όπως αυτές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή φέρουσας τοιχοποιίας κ.Γ.ά. όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν.Δ. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς ε ξ ώ σ τ η ς ( π α τ ά ρ ι ) : είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια. που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους. φωτοβολταϊκά στοιχεία..ΑΝ. χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.Υ. Κ α τ α σ κ ε υ ή : είναι κάθε ασφαλές τεχνικό έργο.ΜΕ./Υ. Ι δ ε α τ ό σ τ ε ρ ε ό : είναι το υπέργειο στερεομετρικό σχήμα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του.Ε λ α φ ρ ά κ α τ α σ κ ε υ ή : είναι η κατασκευή με φέροντα οργανισμό και στοιχεία πλήρωσης μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Κ α θ ο λ ι κ ό ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ή Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς γ ι α ό λ ο υ ς : είναι ο σχεδιασμός προϊόντων δομημένου περιβάλλοντος.ΔΙ./Γ. Ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν ο ς ό γ κ ο ς τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ : είναι ο επιτρεπόμενος όγκος σε κυβικά μέτρα κάθε κτιρίου μέσα στο ιδεατό στερεό και υπολογίζεται από την οριστική στάθμη του εδάφους. Σελίδα 68 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ΥΠ.Σ. Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κ τ ι ρ ί ο υ : είναι το μήκος της κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής.Α.Ε. αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής. όπως δρόμο.

όπως αυτή προβάλλεται στον ορίζοντα./Υ. Κ ο ι ν ω φ ε λ ε ί ς χ ώ ρ ο ι : είναι οι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή τοπικό ρυμοτομικό ή σχέδιο οικισμού και προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.Υ. όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Λ υ ό μ ε ν η κ α τ α σ κ ε υ ή : είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα που τοποθετούνται σε σταθερή βάση. παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ./Γ. καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. βρίσκεται εντός χώρου. μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).ΔΙ.Σ. Μ ι κ τ ό ε μ β α δ ό ν : είναι το εμβαδόν του χώρου συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών δομικών στοιχείων που τον ορίζουν.Α. ΥΠ. που σχηματίζουν οι διαδοχικές κορυφές και οι αυχένες μιας οροσειράς. χωρίς μόνιμη κατασκευή κλίμακας. όπως ισχύει και η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της χρήσης του. Μ έ γ ι σ τ ο ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν ο ύ ψ ο ς κ τ ι ρ ί ο υ : είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου.ΑΝ. Σε περίπτωση όμορων χώρων λαμβάνεται το ήμισυ του δομικού στοιχείου στον υπολογισμό.ΜΕ.Γ. Σελίδα 69 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . στο τμήμα του ορίου της λεκάνης απορροής με τα μέγιστα υψόμετρα. καθώς και της παραγομένης ενέργειας επιτόπου ή πλησίον.ΑΝ. Κ ύ ρ ι α ό ψ η : είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Κ τ ί ρ ι ο : είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.20 μ. όπως ορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.Δ. τόσο από το βιοκλιματικό σχεδιασμό του όσο και από τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. έχει βοηθητική χρήση.Κ λ ε ι σ τ ό ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς ε ξ ώ σ τ η ς ( κ λ ε ι σ τ ό π α τ ά ρ ι ) : είναι προσβάσιμος χώρος με ύψος έως 1.Ε. Κ τ ί ρ ι ο ε λ ά χ ι σ τ η ς ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς : είναι το κτίριο που. Κ ο ι ν ό χ ρ η σ τ ο ι χ ώ ρ ο ι : είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι. πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. Κ ο ρ υ φ ο γ ρ α μ μ ή : είναι η νοητή γραμμή. Κ λ ε ι σ τ ό ς ε ξ ώ σ τ η ς ( « έ ρ κ ε ρ » ) : είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέδου τμήματος ορόφου χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράμματος κάλυψης. που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

ΥΠ./Υ. Ο ρ ι σ τ ι κ ή σ τ ά θ μ η ε δ ά φ ο υ ς ο ι κ ο π έ δ ο υ ή γ η π έ δ ο υ : είναι η στάθμη του εδάφους. Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ό τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ( Ο . ηλιακό αίθριο) γ. Ό ρ ο φ ο ι : είναι τα τμήματα του κτιρίου.ΑΝ.Α.Ε. Ανάλογα με τη θέση τους στο οικοδομικό τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτηρίζονται μεσαία εφόσον έχουν ένα πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο./Γ. Οι βασικές κατηγορίες είναι: α. Τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου στις εντός σχεδίου περιοχές. οι ενεργειακοί υαλοπίνακες).Γ.Σ.ΑΝ. όπως σε νότια ανοίγματα β. γωνιακά εφόσον έχουν πρόσωπα σε συμβολή δύο κοινόχρηστων χώρων. όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. επίχωση ή επίστρωση. Ό ρ ι α ο ι κ ο δ ο μ ι κ ο ύ τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ : είναι οι γραμμές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους ή την εκτός σχεδίου περιοχή. Π α θ η τ ι κ ά η λ ι α κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ψ ύ ξ η ς ή θ έ ρ μ α ν σ η ς : είναι οι κατασκευές ή οι εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν συστατικά μέρη του κτιρίου. τα σκίαστρα.Υ. Ό μ ο ρ α ή γ ε ι τ ο ν ι κ ά ο ι κ ό π ε δ α ή γ ή π ε δ α : είναι τα οικόπεδα ή γήπεδα που έχουν τουλάχιστον ένα κοινό όριο ή ένα κοινό τμήμα ορίου.Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ή γ ρ α μ μ ή : είναι η γραμμή που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος − θερμοκήπιο. ) : είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους ή και εκτός σχεδίου περιοχή. στα οποία διαχωρίζεται καθ’ ύψος από διαδοχικά δάπεδα. Τ . ηλιακός τοίχος. με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση. θερμοσιφωνικό πέτασμα.ΔΙ. Ο ι κ ό π ε δ ο : είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς σχέδιο. Ό ρ ι α ο ι κ ο π έ δ ο υ ή γ η π έ δ ο υ : είναι οι γραμμές που το χωρίζουν από τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή μόνο από όμορα οικόπεδα ή γήπεδα. Ό ψ ε ι ς τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ : είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και ορίζονται σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης.ΜΕ. Ως όψεις του κτιρίου θεωρούνται και οι στέγες. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός. Σελίδα 70 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ. όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με εκσκαφή. διαμπερή εφόσον έχουν πρόσωπα σε δύο διαφορετικούς κοινόχρηστους χώρους. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους.

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο μ έ σ ο ύ ψ ο ς χ ώ ρ ο υ : είναι ο λόγος του καθαρού όγκου του προς το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου του./Υ. Π έ ρ γ κ ο λ α : είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα.ΔΙ.Δ. Π ο σ ο σ τ ό κ ά λ υ ψ η ς τ ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. δισγωνιαίου ή διαμπερούς οικοπέδου είναι όλα τα όρια των οικοπέδων αυτών με τις όμορες ιδιοκτησίες. Π λ η θ υ σ μ ό ς κ τ ι ρ ί ο υ . Π ο σ ο σ τ ό υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς φ ύ τ ε υ σ η ς α κ α λ ύ π τ ο υ : είναι ο αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του υποχρεωτικού ακαλύπτου ορίζει την υποχρεωτικά φυτεμένη επιφάνεια του οικοπέδου. Σελίδα 71 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . χωρίς να χάνονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των παραχωρητών.ΜΕ. Π ρ ο κ ή π ι ο ( ή π ρ α σ ι ά ) : είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου. που έχουν αποδοθεί ανταποδοτικά σε δημόσια χρήση με συμβολαιογραφική πράξη. όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.Γ. Πλάγια όρια γωνιακού./Γ. αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. ο ρ ό φ ο υ ή χ ώ ρ ο υ ή δ ο μ ι κ ο ύ έ ρ γ ο υ : είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο κτίριο ή στον όροφο ή στο χώρο ή στο δομικό έργο. Π λ ά γ ι α ό ρ ι α μ ε σ α ί ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι αυτά που το ένα άκρο τους βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής ή έχουν κοινό άκρο με το τμήμα πλάγιου ορίου που βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής και δεν είναι πίσω όριο.Ε.ΑΝ. Π ε ζ ό δ ρ ο μ ο ι : είναι οι δρόμοι. Π λ ά τ ο ς δ ρ ό μ ο υ σ ε κ ά θ ε σ η μ ε ί ο : είναι το μήκος της καθέτου στον άξονά της οδού μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών. Π ε ρ ί φ ρ α ξ η ή Π ε ρ ί φ ρ α γ μ α : είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα. καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.Α.Π α ρ α χ ω ρ η μ έ ν ο ι σ ε δ η μ ό σ ι α κ ο ι ν ή χ ρ ή σ η χ ώ ρ ο ι τ ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι οι χώροι.Σ. βρίσκεται στην πιο απομακρυσμένη απόσταση από το πρόσωπο του οικοπέδου και δεν είναι πλάγιο όριο.ΑΝ. ΥΠ. καλαμωτή και κινητά στοιχεία.Υ. που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα. που βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής. Π ε ρ ί γ ρ α μ μ α κ τ ι ρ ί ο υ : αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των χώρων του που προσμετρούνται στην κάλυψη. που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών. Π ί σ ω ό ρ ι ο μ ε σ α ί ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι αυτό που δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τη ρυμοτομική γραμμή.

που καθορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου περιοχή. εθνικότητα − να έχουν πρόσβαση σε αυτό. αντίληψη. ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου. Σ ο φ ί τ α : είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.) του οικοπέδου ή γ η π έ δ ο υ : είναι ο αριθμός. ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών./Υ. που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του. σανίδες.Υ. αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης.Δ. Σ τ έ γ α σ τ ρ ο : είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή.Σ. ΥΠ. Σ τ ά θ μ η Φ υ σ ι κ ο ύ Ε δ ά φ ο υ ς : είναι η υπάρχουσα στερεομετρική επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Σελίδα 72 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Π ρ ό σ ω π ο ο ι κ ο π έ δ ο υ ή γ η π έ δ ο υ : είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο. δ . από ασύνδετα ευτελή υλικά. Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς δ ό μ η σ η ς ( σ . Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ. η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών. αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.ΑΝ.ο. λαμαρίνες. Ρ υ μ ο τ ο μ ο ύ μ ε ν ο τ μ ή μ α : είναι το τμήμα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρίου) που βρίσκεται εντός εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου.Γ.Α. όπως τσιμεντόλιθοι. Π ρ ο σ ω ρ ι ν ή κ α τ α σ κ ε υ ή : είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους. ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου ή γηπέδου. δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους. δίνει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης. Π ρ ο σ τ έ γ α σ μ α : είναι το μη προσβάσιμο σταθερό ή κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου και πέρα από την επιφάνειά τους. σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων. δύναμη.Ε. Ρ υ μ ο τ ο μ ι κ ή γ ρ α μ μ ή : είναι η γραμμή.ΑΝ. κλίσεων και υλικών. πλατείες. τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη.ΜΕ. Π ρ ό χ ε ι ρ η κ α τ α σ κ ε υ ή : είναι η κατασκευή που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο.ΔΙ. που επιτρέπει σε όλα τα άτομα – χωρίς διακρίσεις φύλου. όπως δρόμους.Π ρ ο σ β α σ ι μ ό τ η τ α : είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος. δηλαδή να μπορούν αυτόνομα. με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο. Σ τ έ γ η : είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου. δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων./Γ. ) : είναι ο αριθμός. όπως σωματική διάπλαση.

Υ π ό σ κ α φ ο : είναι το κτίριο ή το τμήμα κτιρίου που κατασκευάζεται υπό τη στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μόνο μια ορατή όψη. Η κατασκευή του γίνεται κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια.ΑΝ.20 μ.ΑΝ. είτε σε ηρεμία είτε σε μηχανικά υποβοηθούμενη ροή. με επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2. Υ δ ά τ ι ν ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς : είναι οι δομημένες επιφάνειες στις οποίες εξασφαλίζεται συνεχής παρουσία νερού. Ύ ψ ο ς κ τ ι ρ ί ο υ σ ε κ ά θ ε σ η μ ε ί ο : είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέση αυτή.Υ. Τα υπόσκαφα κτίρια μπορούν να έχουν κύρια χρήση. τα γραφεία.65 μ.Σ.Ε./Γ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής./Υ.Γ. τόσο για το κτίριο όσο και για το οικοδομικό τετράγωνο.00 μ.ΔΙ.. Ύ ψ ο ς σ τ έ γ η ς : είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της και αν δεν ορίζεται διαφορετικά.Δ. οι κουζίνες. όπως είναι χώροι ΥΠ. Φ υ τ ε μ έ ν ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς : είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους.Τ υ φ λ ή ό ψ η : είναι η πλευρά του κτιρίου που κατασκευάζεται στα όρια της ιδιοκτησίας με τα όρια του όμορου οικοπέδου. Χ ρ ή σ η τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ : είναι αυτή για την οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Δόμησης ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα κτιρίου. Σελίδα 73 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Χ ώ ρ ο ι κ ύ ρ ι α ς χ ρ ή σ η ς τ ω ν κ τ ι ρ ί ω ν : είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. ωφέλιμα και γενικά τα φορτία των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Υ π ό γ ε ι ο : είναι όροφος ή τμήμα ορόφου. το οποίο ορίζει την έκταση που καταλαμβάνει η λεκάνη απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής Α υδατορεύματος. οι χώροι διημέρευσης. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2. του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1.Α. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.ΜΕ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ς α κ ά λ υ π τ ο ς χ ώ ρ ο ς τ ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : είναι ο χώρος που δεν δομείται και παραμένει ακάλυπτος ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπομένης κάλυψης της περιοχής και που διαμορφώνεται με την κατάλληλη φύτευση ώστε να δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα. Χ ώ ρ ο ι β ο η θ η τ ι κ ή ς χ ρ ή σ η ς : είναι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. Φ έ ρ ω ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ ή φ έ ρ ο υ σ α κ α τ α σ κ ε υ ή τ ο υ : είναι το τμήμα που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα. Υ δ ρ ο κ ρ ί τ η ς : είναι το όριο.

κυκλοφορίας.Σ.Ε. αποθήκες. διάδρομοι.Δ.ΜΕ. χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων./Υ.Γ. μηχανοστάσια. χώροι υγιεινής.Α. κτίρια παραμονής ζώων. προθάλαμοι.ΔΙ. ΥΠ.ΑΝ.Υ. Σελίδα 74 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ. κλιμακοστάσια./Γ.

Β : o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επιφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και υπολογίζεται στην περίπτωση παροχής κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.05×Η. σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός.ΑΝ. για τον υπολογισμό του Π λαμβάνεται υπόψη η γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής.Ε. Η : είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.Α. Α=0. σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών Α : ο συντελεστής επιρροής της μείωσης της κάλυψης ή αύξησης του συντελεστή δόμησης στην περίπτωση παροχής κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές και παίρνει τις ακόλουθες τιμές για κάθε λόγο Β: Α=0. κατά περίπτωση. Σελίδα 75 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .00 μ. ΥΠ.5 για 1<Β≤2.10×Η.Υ. κατά περίπτωση. Α=1 για Β>5. Π σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ο σ η μ ε ί ο τ ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ τ ο υ ο ι κ ο π έ δ ο υ : θεωρείται το μήκος της καθέτου στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή του ίδιου δρόμου ή την προέκτασή της.8 για 2<Β≤3./Γ.Δ. Αν το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική γραμμή. δ : είναι η απόσταση του κτιρίου από τα όρια οικοπέδου ή κτιρίου.50μ./Υ. και ορίζεται σε: 2. Α=0.+0.Γ.ΑΝ.Σ.ΜΕ.ΔΙ. Δ : είναι η απόσταση του κτιρίου από τα όρια οικοπέδου ή κτιρίου. και ορίζεται σε: 3. + 0.9 για 3<Β≤5.

ΜΕ.Ε.Δ.Υ.Α.Γ. Σελίδα 76 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Σ.ΑΝ.ΔΙ./Υ.ΥΠ./Γ.ΑΝ.

/Υ.Ε ΕΝ ΝΝ ΝΟ ΟΙΙΕ ΕΣ Σ& &Ο ΟΡ ΡΟ ΟΙΙ ΓΓΙΙΑ ΑΤ ΤΗ ΗΝ Ν Η ΗΛ ΛΕ ΕΚ ΚΤ ΤΡ ΡΟ ΟΝ ΝΙΙΚ ΚΗ ΗΔ ΔΙΙΑ ΑΚ ΚΥ ΥΒ ΒΕ ΕΡ ΡΝ ΝΗ ΗΣ ΣΗ Η ΥΠ. Σελίδα 77 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ.ΔΙ.Ε.Σ.Δ.Α.ΑΝ.

/Γ.ΑΝ.Δ.ΜΕ.ΔΙ.Ε.Σ.ΥΠ. Σελίδα 78 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Γ.Υ.Α.ΑΝ./Υ.

Α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ι κ ά : οι τομεακοί αριθμοί του πολίτη.ΜΕ. οργάνωση. ΥΠ.ΑΝ. Ε π ι β ε β α ί ω σ η τ α υ τ ό τ η τ α ς ( Α υ θ ε ν τ ι κ ο π ο ί η σ η ) : η διαδικασία πιστοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων.Δ. Δ ι α π ι σ τ ε υ τ ή ρ ι α : εχέγγυα που παρουσιάζει το πρόσωπο που είναι χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να αποδείξει την ταυτότητά του. συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών (υπο) συστημάτων του. αντιλήψεις.Σ.Υ. πολιτικές.Α. Α ρ χ ή Ε γ γ ρ α φ ή ς Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς : η οντότητα που είναι αρμόδια για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και για την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός προσώπου που ζητεί να εγγραφεί σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία. από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή. τα οποία είναι χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνούν – συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ.ΑΝ. Α ρ χ ή Π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς : η οντότητα που είναι αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Ε υ ρ ε τ η ρ ί α σ η : η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων. ταξινόμηση και συντήρηση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν από τους φορείς δημόσιου τομέα ή των εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό α ρ χ ε ί ο : κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ε γ γ ρ ά φ ω ν : Το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση. Ε γ γ ρ α φ ή : η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση της βούλησης να γίνεται χρήση μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. διαδικασίες. που βασίζεται στα διαπιστευτήρια που κατέχουν και με την οποία αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός προσώπου. η ταυτότητα του οποίου είναι προσδιορισμένη ή μπορεί να προσδιοριστεί./Γ.Ε. Ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ: η ασφάλεια της τεχνολογικής υποδομής των ΠΣ. τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση ΤΠΕ./Υ. αρχές. όπως αυτοί τηρούνται διακριτά στα επί μέρους μητρώα των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα. τεχνικές και μέτρα που απαιτούνται για να προστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Α σ φ ά λ ε ι α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν − δ ε δ ο μ έ ν ω ν : η ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων που διακινούνται.Γ. στην υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και στην παροχή αναγνωριστικών. Α σ φ ά λ ε ι α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν : ένα οργανωμένο πλαίσιο από έννοιες. υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα στοιχεία του ΠΣ. Σελίδα 79 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . αλλά και το σύστημα ολόκληρο.ΔΙ. Δ ε δ ο μ έ ν α π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α : κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο. πρωτοκόλληση.

καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο κι αν αυτά παράγονται. παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν άμεσα.Α. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο : Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι το πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τη συλλογή.Υ. που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα. αποθήκευση. όπως και κάθε μαγνητικό. με ηλεκτρονικό.ΜΕ.Γ. το οποίο μπορεί να αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερματικό εξοπλισμό του παραλήπτη έως ότου παραληφθεί από αυτόν. Υ π η ρ ε σ ί ε ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς : υπηρεσίες που συνίστανται στην παραγωγή.ΔΙ. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό : ηλεκτρονική βεβαίωση. τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή υ π ο γ ρ α φ ή : δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.Σ. ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών. β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι. εφόσον το εν λόγω περιεχόμενο επιφέρει έννομες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. προτεραιότητες.ΑΝ.Δ. ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό. σύμβολο ή ήχος. φωνή. η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Π ρ ο η γ μ έ ν η η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή υ π ο γ ρ α φ ή : ηλεκτρονική υπογραφή. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο : κάθε μήνυμα με κείμενο. επιλογές./Γ. Π ο λ ι τ ι κ ή Α σ φ ά λ ε ι α ς : δήλωση που περιγράφει τις στρατηγικές. στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία. οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθεμιάς εκ των οντοτήτων που συμμετέχουν στο πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των επιλεγμένων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας./Υ. καταχωρίζονται ή διακινούνται. Τ α υ τ ο π ο ί η σ η : οποιαδήποτε μέθοδος που χρησιμοποιεί το πρόσωπο που είναι χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη δήλωση και αναγνώριση της ταυτότητάς του αναφορικά με την πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία και η οποία βασίζεται στο αναγνωριστικό που κατέχει. ανεξάρτητα από το μέσο πληρωμής. Σελίδα 80 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . για εγγραφή. αυτοτελώς ή σε συνδυασμό. το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικό – πληροφοριακό σύστημα.ΑΝ.Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό έ γ γ ρ α φ ο : κάθε μέσο. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή π λ η ρ ω μ ή : η καταβολή χρηματικού ποσού που διενεργείται με χρήση ΤΠΕ και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής. ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών.Ε. διαδικασίες και μέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων. γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. μαγνητικό ή άλλο τρόπο. εικόνα. δεδομένων κα ηλεκτρονικών εγγράφων και ΥΠ.

που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Δ.Α.ΑΝ. έτσι ώστε να μπορεί να αποδειχθεί ότι τα δεδομένα αυτά υπήρχαν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σελίδα 81 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Σ.ΜΕ./Γ.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.Ι. όπως υλικό υπολογιστή. Υ π η ρ ε σ ί α χ ρ ο ν ο σ ή μ α ν σ η ς : η δημιουργία των απαραίτητων τεκμηρίων για ένα σύνολο δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. και βοηθήματα.στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου τομέα ή στην πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτούς τους φορείς με χρήση ΤΠΕ. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Χ ρ ή σ τ ε ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς : τα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Ε.ΑΝ. λογισμικό. Ως χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές.Π. οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα./Υ. εργαλεία ανάπτυξης.ΔΙ. αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.Γ.Δ. Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς : ΤΠΕ. κεντρικές και περιφερειακές. Φ ο ρ ε ί ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α : οι κρατικές αρχές. Φ ο ρ ε ί ς τ ο υ ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α : α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς. εφαρμογές. οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών. ΥΠ. για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας. Χ ρ ο ν ο σ ή μ α ν σ η : αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια.

Δ./Γ.Σ.Γ. Σελίδα 82 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.ΔΙ.ΥΠ.ΜΕ.Α.Ε./Υ.ΑΝ.Υ.

ΑΝ./Υ.Δ.Ε./Γ.Υ.ΜΕ. Σελίδα 83 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Γ.Α.Ε ΕΝ ΝΝ ΝΟ ΟΙΙΕ ΕΣ ΣΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙΙΚ ΚΟ ΟΥ ΥΠ ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΕ ΕΧ ΧΟ ΟΜ ΜΕ ΕΝ ΝΟ ΟΥ Υ ΓΓΙΙΑ ΑΤ ΤΑ ΑΑ ΑΚ ΚΙΙΝ ΝΗ ΗΤ ΤΑ Α ΥΠ.ΑΝ.ΔΙ.Σ.

Δ./Γ.ΥΠ.ΑΝ.ΔΙ.Σ./Υ. Σελίδα 84 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.Γ.Ε.Α.ΜΕ.Υ.

Η επικαρπία (άρθρο 1143 Α. Σελίδα 85 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Φυσικό Πρόσωπο: Φυσικό πρόσωπο είναι ο άνθρωπος.Κ. δηλαδή υπάρχει και άλλος ή άλλοι συγκύριοι. καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Μπορεί επίσης να συσταθεί και με διαθήκη ή με δωρεά αιτία θανάτου. Κοινωνία: Αν δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού. Νομικό πρόσωπο: Ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού.Αστικός Κώδικας (Α. 63 & 64 Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία.Σε ακίνητα η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή για πλήρη χρήση και κάρπωση ξένου ακινήτου διατηρώντας ακέραιη την ουσία του. ώστε το συνολικό ποσοστό όλων των συγκυρίων να ανέρχεται σε 100% (ή 1000‰). αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος. οπότε ο κύριος καλείται αποκλειστικός κύριος του ακινήτου. για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. (Άρθρα 1183 & 1185 Α. δικαιούχο. υπάρχει και επικαρπία από άλλο.Κ.Κ.Κ. Η προσωπικότητα που αποκτάται με αυτό τον τρόπο είναι το νομικό πρόσωπο.Γ. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη ΥΠ. ενόσω στη συστατική πράξη ή στο καταστατικό δεν ορίστηκε διαφορετικά. οι οποίες ισχύουν ως αστικό δίκαιο σε μία χώρα. (Άρθρα 61. μπορούν να αποκτήσουν προσωπικότητα.Υ.): Είναι η επίσημη συλλογή νομικών διατάξεων.Σ./Υ.Ε. Η οίκηση συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο.). το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου συντάσσονται εγγράφως./Γ. Σε περίπτωση μικρότερου ποσοστού πλήρους κυριότητας του ενός κυρίου επί ακινήτου τότε υπάρχει συγκυριότητα. Το νομικό πρόσωπο. Και στην περίπτωση της ψιλής κυριότητας μπορεί αυτή να είναι αποκλειστική ή να υπάρχει συγκυριότητα κατά τις διακρίσεις που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση της πλήρους κυριότητας. (Άρθρο 785 Α. Η συστατική πράξη. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Οίκηση: Η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της. Επικαρπία: Η έννοια της επικαρπίας δίδεται στο άρθρο 1142 του Α. (Άρθρο 1113 Α.) συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία.Κ.ΑΝ. υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατ’ ιδανικά μέρη. Η πλήρης κυριότητα κυμαίνεται σε ποσοστά και φθάνει μέχρι το 100% του ακινήτου. Ψιλή κυριότητα: Ψιλή κυριότητα υπάρχει σε ακίνητο όταν. Επίσης μπορεί να κτηθεί το δικαίωμα της προσωπικής αυτής δουλείας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.Κ. Ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται. εφόσον ο νόμος δεν ορίζει κάτι άλλο. άρχισε στις 23-2-1946. πλην του ψιλού κυρίου. έχει έδρα τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του. (Άρθρα 35 & 36 Α.ΔΙ. Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του. Σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι τα μέρη αυτά είναι ίσα.).Α. το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο . εκτός από την κυριότητα. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Πλήρης κυριότητα: Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο. Στη χώρα μας η ουσιαστική ισχύς του Α.).Δ.ΜΕ.ΑΝ. Συγκυριότητα: Αν η κυριότητα του πράγματος ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικά μέρη. κατά το ποσοστό του έκαστος.).).Κ.Κ. Η οίκηση είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. αν γεννηθεί ζωντανό.Κ..

). (Άρθρα 1168 & 1169 Α.Υ. τις οποίες θα είχε δικαίωμα να επιχειρεί ως κύριος. δηλαδή έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση για τη διενέργειά του και γίνονται οι σχετικές διαδικασίες. με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της αγροτικής γης (αγροτικός αναδασμός) ή της γης οικιστικών περιοχών (αστικός αναδασμός).Κ. Σελίδα 86 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΔΙ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΥΠ. είναι αμεταβίβαστη.Κ.Σε περίπτωση αγροτικού αναδασμού.). 1. Με την πραγματική δουλεία ο κύριος του δουλεύοντος φέρει το βάρος είτε να ανέχεται κάποια χρησιμοποίηση από τον κύριο του δεσπόζοντος είτε να παραλείπει ορισμένες πράξεις. (Άρθρο 1167 Α. (Άρθρο 1166 Α. εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά. που δεν έχει ακόμη συντελεσθεί ο αγροτικός αναδασμός. εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβασή τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση των πραγματικών δουλειών.α. δηλώνονται τα νέα ακίνητα από τους δικαιούχους τους . όπως έχουν προκύψει από τον αναδασμό. Η επικαρπία . ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ Η χρησικτησία είναι ένας πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας πράγματος και επομένως είναι εμπράγματο δικαίωμα.ΑΝ.Δ. (Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας.Κ. εκτός εάν έχει εγγραφεί υποθήκη στην επικαρπία. Ενδιαφέρει εδώ η κτήση ακινήτων με χρησικτησία. Σε περίπτωση.ΑΝ.Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο.Α./Γ. του οποίου ο κύριος έχει δικαίωμα πραγματικής δουλείας σε άλλο ακίνητο. εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έχει ήδη κυρωθεί ο αναδασμός.). όμως. (Άρθρα 1118 και 1119 Α. Επικαρπία μπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου (άρθρο 1144 Α.).).Σ.Ε. με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164 Α. Οι πραγματικές δουλείες συνιστώνται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή.Κ.). Δεσπόζον ακίνητο: Δεσπόζον είναι το ωφελούμενο ακίνητο . ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Πάνω σε ακίνητο μπορεί να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου που να του παρέχει κάποια ωφέλεια.).Κ. (Άρθρο 1120 Α. που εκκρεμεί η κύρωση του αναδασμού.Γ.Κ. κ. τακτική ή έκτακτη.Κ. Πραγματικές δουλείες είναι ιδίως η δουλεία οδού (διόδου). Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται. αλλά έχει παραχωρηθεί η νομή των νέων γεωτεμαχίων στους δικαιούχους.Κ.). κατά την οικονομία της όλης ρύθμισης για τη δήλωση του Ε9 δηλώνονται τα νέα αυτά γεωτεμάχια. (Άρθρο 1121 Α. με πράξη της Πολιτείας. η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. το οποίο θεωρείται βαρυνόμενο ή βεβαρημένο ακίνητο από την ύπαρξη της πραγματικής αυτής δουλείας και είναι το δουλεύον ακίνητο. η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος. χωρίς να έχει παραχωρηθεί ακόμη η νομή στις νέες ιδιοκτησίες. δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες τους οι παλιές ιδιοκτησίες (αναδαστέες). ή βοσκής ή ξύλευσης. Σε περίπτωση.Η επικαρπία.μεταβίβαση της κυριότητάς τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά. Αναδασμός: Αναδασμός είναι η αφαίρεση. της κυριότητας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μίας περιοχής και η αναδιανομή των ακινήτων αυτών μεταξύ των ίδιων ιδιοκτητών./Υ. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό.ΜΕ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ Εκείνος που έχει στη νομή του με διάνοια κυρίου μια εικοσαετία πράγμα ακίνητο.Υ. Η υποθήκη αποκτάται μόνο σε ακίνητα που μπορούν να εκποιηθούν καθώς και στην επικαρπία τέτοιων ακινήτων.). Σελίδα 87 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . γίνεται κύριος του πράγματος αυτού. Τάξη υποθηκών: Η ημέρα της εγγραφής της υποθήκης στο βιβλίο υποθηκών κανονίζει την προτίμηση των υποθηκών.Δ. (Άρθρο 1045 Α. Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται τίτλος που χορηγεί δικαίωμα υποθήκης και εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών.) Για την έκδοση κληρονομητηρίου ακολουθείται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.Γ.Σ.ΔΙ. αναφέρονται λεπτομερώς ποιοι έχουν τίτλο από το νόμο για την απόκτηση υποθήκης.Α. του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο). ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Υποθήκη σε κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου: Σε ξένο ακίνητο μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το πράγμα. ενώ υπάρχει σχετική σύμβαση (π.χ. η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της προσημείωσης.Κ. ΥΠ. συμβολαιογραφική πράξη ).).Κ./Γ. γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία.ΑΝ. για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. 2. (Άρθρο 1272 Α.).ΑΝ.Κ.Ε./Υ. Όλες οι υποθήκες που γράφηκαν την ίδια ημέρα έχουν την ίδια τάξη.). (Άρθρο 1714 Α. ύστερα από αίτηση του κληρονόμου.Κ. η προσημείωση τρέπεται σε υποθήκη. με διάνοια κυρίου. Στα άρθρα 1162 και 1163 του Α. Η υποθήκη υπάρχει από την προσήκουσα εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο.Κ. Τίτλοι που χορηγούν δικαίωμα για την απόκτηση υποθήκης είναι ο νόμος.ΜΕ. 2. 1259.Κ. ή τίτλο από δικαστική απόφαση. Προσημείωση Υποθήκης Η προσημείωση χορηγεί μόνο δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση υποθήκης (τροπή της προσημείωσης). (μεταξύ των οποίων είναι ο ενυπόθηκος δανειστής στο ενυπόθηκο ακίνητο). (Άρθρο 1956 Α. Η σειρά εγγραφής καθορίζει και τη σειρά ικανοποίησης του δανειστή από το πλειστηρίασμα του ακινήτου. ( Άρθρο 1041 Α. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον αντισυμβαλλόμενο να γίνει κύριος του ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Κληρονομητήριο: Το δικαστήριο της κληρονομίας. νομή του με καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο κίνητο για μια δεκαετία. (Άρθρο 1268 Α. 1260 & 1261 Α.Κ. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση. Όταν η απαίτηση επιδικαστεί τελεσίδικα. Ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία έχει χρησιμότητα σε περιπτώσεις που.Κ.).).(Επιτρέπεται εναλλαγή των υποθηκικών τάξεων με συμφωνία των ενυπόθηκων δανειστών).Εκείνος που έχει στη. η σύμβαση αυτή είναι άκυρη για διάφορους λόγους. Κληροδοσία: Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή ωφέλεια. χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο και τότε έχουμε την έννοια της κληροδοσίας. η δικαστική απόφαση και η ιδιωτική βούληση. (Άρθρα 1257.

Κ. όμως.1276 και 1277 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : 1. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος. Εφόσον καταρτισθεί με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί αποτελεί εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο και εξασφαλίζει το μισθωτή έναντι τυχόν νέου κτήτορα του ακινήτου.Α. κατά τη διάρκεια της σύμβασης. συνομολογείται για διάστημα 5 έως 60 ετών.).Σ. Η Χρονομεριστική μίσθωση.Ε. 1652/14-10-1986 (ΦΕΚ Α΄30-10-1986). τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ H Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) σε επαγγελματικά ακίνητα καταρτίζεται με σχετική σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης που παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο τη χρήση (όχι την κυριότητα) πράγματος (ακινήτου) για μία χρονική περίοδο. (Άρθρα 1274. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι ακίνητο που αγόρασε η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή.Η προσημείωση εγγράφεται όπως η υποθήκη . ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Μακροχρόνια είναι η μίσθωση που ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 ετών. δηλαδή να γίνει κύριος του μισθωμένου ακινήτου. Το μίσθωμα καταβάλλεται με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική σύμβαση και καλύπτει την αξία του ακινήτου καθώς και τα έξοδα και την απόδοση της επένδυσης για την εταιρία. συνήθως έναντι συμβολικού χρηματικού ποσού. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται από τη συμφωνία των μερών./Γ. Το ακίνητο για το οποίο μπορεί να συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση δεν μπορεί να είναι οικόπεδο. άρθρα 618 και 1208). (εδώ ενδιαφέρει ακινήτου)./Υ. (που είναι ενοχικό δικαίωμα του μισθωτή επί του πράγματος).αγροτική έκταση -οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με τα κτίσματα και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που της αντιστοιχούν στο γήπεδο ΥΠ.Γ. είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. 3. Η διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών. και κατά την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει να παραχωρεί κατ’ έτος στο μισθωτή.ΜΕ.). (Άρθρο 574 Α. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.ΑΝ.ΑΝ. με τη μνεία όμως ότι προσημειώνεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δέσμευση του νέου κτήτορα προϋποθέτει ότι η μεταγραφή έχει γίνει πριν από την εκποίηση του ακινήτου.ΔΙ. μπορεί. να είναι .Υ. ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία. ο μισθωτής έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα. Το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου. έναντι καταβολής μισθώματος. η οποία καταρτίζεται με σχετική σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο. Σελίδα 88 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Κ.Δ. (Α. 2.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΕΣ Χρονομεριστική μίσθωση είναι η μορφή της χρονικά διαιρεμένης μίσθωσης (Time Sharing).

Δ. για το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες κλπ) υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι τρίτοι και για τα δικαιώματά του έκαστος (Αγοραστές διαμερισμάτων. και πάλι υπόχρεη σε δήλωση είναι μόνο η σύζυγος. Σε περίπτωση που σε προικώο ακίνητο έχει γίνει ανέγερση πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου με το σύστημα της αντιπαροχής . ότι μπορεί να γίνεται με διεκδικητική αγωγή. Η αγωγή θεωρείται το σημαντικότερο μέσο ένδικης προστασίας της κυριότητας. ως οικοπεδούχος του οικοπέδου του οποίου συστατικό είναι το κτίσμα.». με τον οποίο τροποποιήθηκε το Οικογενειακό Δίκαιο. πριν από την ισχύ του Ν. που να διαφοροποιούν το είδος του ιδιοκτησιακού αυτού καθεστώτος. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Α. Το τυχόν παραχωρημένο σε ιδιώτες δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας μεταβιβάζεται αλλά και κληρονομείται. στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος. Α΄2912-1995) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και άρθρο 27 του Ν. υπάρχουν και εμπράγματα δικαιώματα. 2682/5-21999 (Φ.Δ.Κ. τα οποία έχουν εισαχθεί και ρυθμίζονται με ειδικούς νόμους. βέβαια.ΜΕ. εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. εάν στο προικώο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα ή έχει γίνει προσθήκη σε υπάρχον κτίσμα. άρθρο 1108 Α. εφόσον έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτόν τα αντίστοιχα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των αδιάθετων διαμερισμάτων κτλ..Κ./Υ. άρθρο 1001.Ε.Ε. 1329/1983. ΥΠ.ΑΝ.. Προστασία της κυριότητας – Διεκδικητική αγωγή: Η προστασία της κυριότητας προβλέπεται στον Α. μετά την ισχύ του πιο πάνω νόμου. Έτσι η κυριότητα στο ακίνητο αντί να εκτείνεται αδιακρίτως και κάτω από το έδαφος. .-κτίσματα και συγκροτήματα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων και του γηπέδου που τους αναλογεί καθώς και ο επί πλέον ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης. Μεταξύ των δικαιωμάτων τέτοιου είδους είναι και η μεταλλειοκτησία . για περιπτώσεις αρνητικής αγωγής βλ. Το δικαίωμα αυτό της επικαρπίας υπέρ του συζύγου.ΑΝ.Κ.). δηλαδή την εξόρυξη και την εκμετάλλευση αυτών. ενώ η ψιλή κυριότητα παρέμενε στη σύζυγο. η σύζυγος είναι υπόχρεη σε δήλωση για το τμήμα του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες κλπ).1665/19-11-1986 (Φ.ΔΙ. Ασφαλώς. Εκτός αν έχουν μεσολαβήσει άλλες πράξεις.. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να έχουν γίνει πριν ή μετά τον Α. (Ν.).Ε. «Η κυριότητα πάνω σε ακίνητο εκτείνεται. 210/73 (άρθρο 65) περί μεταλλευτικού κώδικα./Γ. καταργήθηκε και επομένως στη σύζυγο ανήκει πλέον η πλήρης κυριότητα και όχι μόνο η ψιλή κυριότητα του αντίστοιχου προικώου ακινήτου.. Έτσι ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος. η οποία ρυθμίζεται με το Ν. Μεταλλειοκτησία είναι το δικαίωμα κυριότητας πάνω σε μεταλλείο..Κ. Α΄16/8-2-1999) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»). με βάση ειδικό νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας του ακινήτου ανήκει στη σύζυγο. Σύμφωνα με τον Α. 2367/29-12-1995 (Φ. είχαν συσταθεί με σχετικά προικοσυμβόλαια οι λεγόμενες αδιατίμητες προίκες. (Άρθρο 1094 Α.Σ. Ν. Το δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας ως προς ορισμένα μεταλλευτικά ορυκτά ανήκει στο Κράτος. δηλαδή ο προικολήπτης σύζυγος είχε αποκτήσει τη διοίκηση και επικαρπία ακινήτου. Μεταλλειοκτησία: Τα εμπράγματα δικαιώματα ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα. Προικώα ακίνητα: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου. εργολάβος για τα τυχόν αδιάθετα διαμερίσματα. Για τα μεταλλευτικά ορυκτά . εκτείνεται.Γ.Κ. Όμως. Α΄194/4-12-1986) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης». μόνο στα λατομικά ορυκτά.Κ.Υ. υπάρχει χωριστό δικαίωμα. Επίσης.Κ. το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας. το οποίο μπορεί να το παραχωρεί σε ιδιώτες για ορισμένο χρόνο.Ε. το οποίο παρέμεινε στους συζύγους ως αντιπαροχή για το προικώο οικόπεδο. Το αυτό εμπράγματο δικαίωμα είναι διαφορετικό από την κυριότητα επάνω στο έδαφος. Σελίδα 89 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Κ.

ιδίως οικοδομήματα 2.χ. Επίσης ακίνητο π.Ο.ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ακίνητο: Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη (Α. άρθ. ενώ περιλαμβάνεται μόνο το ήμισυ της επιφάνειας των εσωτερικών διαχωριστικών μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών τοίχων .Κ. ότι με τις διατάξεις του ισχύοντα Γ./Γ. Στην έννοια «γεωτεμάχιο» περιλαμβάνονται όλες οι εδαφικές εκτάσεις ανεξαρτήτως χρήσης ή θέσης. οι σπόροι με τη σπορά και τα φυτά με τη φύτευση. βοσκότοποι. 954) είναι: 1.ΑΝ. τα εκτός σχεδίου γήπεδα (αγροτεμάχια. 12). (μη αναφερόμενου του όρου γεωτεμάχιο στο Γ.Ε.Κ. άρθρο. είναι και ένας αγρός (χωράφι). ως εμβαδόν λαμβάνεται ολόκληρη η επιφάνειά του. Δεν περιλαμβάνονται οι επιφάνειες των τυχόν ημιυπαίθριων χώρων. τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος. αγροί.χ./Υ.χ. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος 3. Τοπωνύμιο: Ιδιαίτερη τοπική ονομασία της περιοχής του ακινήτου. Σελίδα 90 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .χ. Σε περίπτωση διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας. και οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο.) Σημειώνεται. πολυκατοικίας). 953). συνήθως στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές. όπως τα εντός σχεδίου ή οικισμού οικόπεδα./85 (Ν. είναι ένα οικόπεδο αδόμητο ή μία μονοκατοικία με το οικόπεδό της ή μία πολυκατοικία με το οικόπεδό της αλλά και το διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) μιας πολυκατοικίας. παρ.ΑΝ. όπως ισχύει γίνεται περαιτέρω διάκριση της έννοιας του γεωτεμαχίου σε γήπεδο και οικόπεδο. μονοκατοικία σε οικόπεδο). παρ.ΔΙ.). Γεωτεμάχιο: Εδαφική έκταση κάθε είδους.Σ. άρθ.Δ. 948 ).Γ. αναφέρεται γιατί σε έντονα κεκλιμένα εδάφη έχουν διατυπωθεί ερωτήματα από τους πολίτες.Κ. Το «οριζόντια» παρότι προφανές για τους τεχνικούς. ΥΠ. Εμβαδόν κτισμάτων: Σε περίπτωση που δηλώνεται ολόκληρο κτίριο (π.Α. που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο (άρθρο 2. Στο εμβαδόν αυτό περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και οι τοίχοι προς τους κοινοχρήστους χώρους του όλου κτιρίου (π.1577/85. Αν υπάρχει είναι γνωστή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας.Ο.Κ. ενώ είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Κτηματολόγιο). Έτσι γήπεδο και στη γλώσσα των συναλλαγών αγροτεμάχιο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου (άρθρο 2. 13). Συστατικό μέρος πράγματος είναι εκείνο που δεν μπορεί να αποχωριστεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη αυτού του ίδιου ή του κυρίου του πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού του δεν μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος (Α.Κ.Υ. εφόσον δεν έχουν επισυμβεί μεταβολές (προσθήκες κτλ. Εμβαδόν γεωτεμαχίου: Εμβαδόν γεωτεμαχίου είναι η οριζόντια επιφάνεια του . χέρσα. δηλαδή το σύνολο των επιφανειών των ορόφων του περιλαμβανομένων και των εξωτερικών τοίχων (μικτό εμβαδόν). Έτσι ακίνητο π.ΜΕ. Το τοπωνύμιο είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ονομασίες δρόμων. Συστατικά του ακινήτου (Α. ως εμβαδόν λαμβάνεται το αναγραφόμενο στον τίτλο κτήσης. εφόσον φυσικά δεν έχουν μετατραπεί σε κλειστούς χώρους. δάση και δασικές εκτάσεις κλπ. το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή 4.

2./Γ.. μπορεί. ότι υπήρχε πάντοτε το νομικό ερώτημα. έχει αποκλειστική χρήση και δικαίωμα οικοδομικής εκμετάλλευσης ή έχει αποκλειστική χρήση σε ήδη υφιστάμενο κτίσμα που διαχωρίζεται από τα τυχόν υπάρχοντα άλλα κτίσματα του αυτού ενιαίου γεωτεμαχίου καθέτως.Ε.α. Τα αφορούντα στη σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας και επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του σχετικού Ν. όταν καθένα από τα περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία. συνήθως. Οριζόντια ιδιοκτησία: Οριζόντια ιδιοκτησία ή οριζόντια συνιδιοκτησία ή ιδιοκτησία κατ’ ορόφους ή οροφοκτησία υφίσταται όταν υπάρχει κυριότητα μόνο σε αυτοτελές τμήμα του κτιρίου (όροφο.Η κάθετη ιδιοκτησία διακρίνεται σε απλή κάθετη ιδιοκτησία και σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία.Ε.χ.. αλλά μπορεί να αναφέρεται ως κάθετη ιδιοκτησία ή και χωρίς κάποιο προσδιορισμό.Σ. και αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινά μέρη του όλου ακινήτου . ΥΠ. η οποία ανήκει ή θα ανήκει σε έναν ή περισσότερους από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου. ανεξάρτητα από τη χρήση του. εξωτερικοί τοίχοι ..1992 (ΦΕΚ Α΄ 94/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις». δηλαδή γεωτεμάχια ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού και όπου ίσχυαν οι γενικοί περί εκτός σχεδίου όροι δόμησης.). ο αντίστοιχος συνιδιοκτήτης επί του όλου γεωτεμαχίου.Κ. Η χωριστή κυριότητα υπάρχει στο κτίσμα. που καθορίζονται βάσει του από 24-4-1985 Π. λεβητοστάσιο κλπ). καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.Κ. 1024/10-11/1971 (Φ..ΔΙ.ΑΝ. εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίου πόλεων . δηλαδή. σε καθένα από τα οποία. Απλή κάθετη ιδιοκτησία: Απλή είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία). Σημειώνεται εδώ ότι στους σχετικούς τίτλους συνήθως δεν αναφέρεται ο όρος «απλή κάθετη ιδιοκτησία». προσδιορισμένο. . κλιμακοστάσιο. όπως ισχύει. δώμα.Δ. συντελεστής δόμησης κτλ. Στην ίδια πράξη. σε επί μέρους σαφώς καθορισμένα τμήματα.ΜΕ.Α.Υ. μεταξύ των συνιδιοκτητών. 2052/3-6.Δ. οι οποίες πλέον προβλέπουν ότι το πιο πάνω είδος σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας «. Συνήθης είναι και η περίπτωση όπου αδόμητο γεωτεμάχιο «διαιρείται» με σχετική πράξη.. Στη σύσταση καθορίζεται το ποσοστό επί της συνολικής επιτρεπομένης εκμετάλλευσης.Ε. καθορίζονται και άλλα θέματα σχετικά με π. (Φ. διαμέρισμα).ΑΝ. που ο κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται για το τμήμα του. την εξασφάλιση προσπέλασης στα επί μέρους τμήματα του όλου γεωτεμαχίου. Υπογραμμίζεται./Υ..Δ.του άρθρου 6 του Ν. Σελίδα 91 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .».Γ. εάν επιτρεπόταν η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε γήπεδα.. αλλά με περιγραφή των στοιχείων που συνιστούν αυτό το είδος ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Α΄232).. Σημειώνεται. Η οριζόντια ιδιοκτησία συνήθως συνιστάται με σχετική συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.Κάθετη ιδιοκτησία ή κάθετη συνιδιοκτησία: Είναι η χωριστή κυριότητα σε ένα από τα περισσότερα αυτοτελή κτίσματα ή σε μέρος αυτών που έχουν ανεγερθεί σε ένα ενιαίο γεωτεμάχιο (γήπεδο ή οικόπεδο). Η «ασαφής» αυτή δυνατότητα καταργήθηκε με τις διατάξεις της παρ. δηλαδή τόσο του γεωτεμαχίου όσο και του κτιρίου (θεμέλια. όμως να συσταθεί και με δικαστική απόφαση σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. ότι η αντίστοιχη πράξη σύστασης απλής κάθετης ιδιοκτησίας ρυθμίζει τις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις και δεν επηρεάζει την ενιαία νομική υπόσταση του γεωτεμαχίου ως προς τα ισχύοντα κατά την Πολεοδομική νομοθεσία για την εκμετάλλευσή του (ποσοστό κάλυψης. εντός ορίων οικισμών προ του 1923. ενώ στο ενιαίο γεωτεμάχιο υπάρχει συνιδιοκτησία κατά κάποιο ποσοστό καθώς και στους τυχόν υπάρχοντες στεγασμένους ή μη κοινόχρηστους χώρους. 181 Δ). κατά θέση και μέγεθος.

Όσον αφορά στον ορισμό του ισογείου και του υπογείου οι διάφοροι κατά καιρούς ισχύσαντες Γενικοί Οικοδομικοί Κανονισμοί (Γ. εφόσον αυτό δεν έχει ανεξάρτητη είσοδο και δεν είναι κλειστός χώρος./55.23).Κ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Γ.Ο.50 μέτρα ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους». πάνω από τον ισόγειο χώρο τους να υπάρχει πατάρι ή μεσοπάτωμα. Ο όροφος θα προσδιορισθεί με βάση τον προηγούμενο κανόνα με αφετηρία τον καθορισμό του ισογείου ορόφου. Σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία: Σύνθετη είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία). μετά ο 2ος ή Β’ κτλ. Ασφαλώς πάνω από το οριζόμενο κατά τα ανωτέρω υπόγειο είναι το ισόγειο και λοιποί όροφοι./Υ.Κ.Κ. που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της περιπτωσιολογίας που απαντάται στην πράξη: Οι όροφοι καθορίζονται με βάση τη διαδοχικότητα. Όροφος: Είναι η συνήθης έννοια που εκφράζει τη στάθμη στην οποία βρίσκεται συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή χώρος γενικά. Οι έννοιες του ημιυπόγειου ή ημιισογείου . η επιφάνεια του τυχόν υπάρχοντος παταριού ./85. Στις υποβαλλόμενες δηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή.Σ. όταν περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από τη σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο διαιρούνται και οριζόντια σε ορόφους ή τμήματα ορόφων (διαμερίσματα) και ο καθένας από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου έχει κυριότητα σε όροφο ή τμήμα ορόφου ενός από τα κτίσματα και συγκυριότητα στο όλο γεωτεμάχιο.24). εκτός αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα μεταγενέστερα (συνήθης περίπτωση υπογείου κατά την άδεια το οποίο είναι ισόγειο στην πραγματικότητα)./29. Αν δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ο προσδιορισμός προτείνεται πρακτικά να γίνεται με τους εξής κανόνες. Γ.Υ.Σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου.Ο. αναφέρεται και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ενιαίου γεωτεμαχίου. ο προσδιορισμός του ορόφου αναφέρεται στην άδεια. που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό.Ε. όπου έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο στο οποία ανήκει η συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.ΔΙ. Δηλαδή πάνω από το υπόγειο βρίσκεται το ισόγειο μετά ο 1ος ή Α’ όροφος. Το δεύτερο αυτό ποσοστό (εκφρασμένο συνήθως σε χιλιοστά). στο οποίο έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο. μέσα στο όλο κτίριο. παρότι βρίσκονται σε καθημερινή χρήση δεν έχουν υπόσταση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και γι’ αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1. κάθε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου θεωρείται ως αυτοτελές οικόπεδο. Στη δήλωση του Ε9. Εφόσον υπάρχει άδεια οικοδομής. εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του τμήματος του γεωτεμαχίου.ΑΝ. δηλαδή όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ’ ύψος (Γ.ΑΝ./85 ισχύων) περιλαμβάνουν διαφορετικές περιγραφές.ΜΕ.χ. Σελίδα 92 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Πατάρια σε καταστήματα: Είναι σύνηθες σε ισόγεια καταστήματα .Ο. άρθρο 2 παρ. κάτω από αυτό το 3ο ή Γ’ κτλ. στην περίπτωση της κάθετης συνιδιοκτησίας. Επίσης κάτω από το υπόγειο (1ο ή Α’) βρίσκεται το 2ο ή Β’ υπόγειο. στην πράξη σύστασης./85 (άρθρο 2 παρ. Αλλά και σε αίθουσες μεγάλες συνάθροισης κοινού (π. είναι το γινόμενο του ποσοστού συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο τμήμα του γεωτεμαχίου επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθετης ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου. Έτσι και η περίπτωση της σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας έχει στη δήλωση τα στοιχεία της γνωστής οριζόντιας ιδιοκτησίας.Γ. «υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου./83 και Γ.Α.Κ.Ο./Γ.Ο. αλλά είναι ένας ανοιχτός εξώστης εντός της αίθουσας του κυρίως χώρου ΥΠ. Γ.Ο.Δ. εκθεσιακούς χώρους κλπ) μπορεί να υπάρχουν πατάρια.Κ.Κ.

από τη σχετική πράξη σύστασης έχουν καθοριστεί θέσεις στάθμευσης οχημάτων. όπου οι κοινόχρηστοι χώροι τους περιγράφονται χωριστά από τις επί μέρους διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου και στους οποίους χώρους δεν αντιστοιχούν ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο. Προσοχή. ο ελεύθερος χώρος επί υποστυλωμάτων στο Ισόγειο (PILOTIS). Κοινόχρηστοι χώροι κτιρίων: Για κτίρια. μαζί δηλαδή με το υπόλοιπο κτίσμα. πρόκειται για κλειστό χώρο με χωριστή είσοδο. μεταξύ των οποίων είναι η βούληση των ιδιοκτητών του υπολοίπου κτίσματος ή του δικαιούχου του υψούν. όμως. πρέπει να δοθεί για τις περιπτώσεις.Γ. αφορά στη δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος σε υπάρχον (ή προς ανέγερση) κτίσμα. με την οποία επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα. προστίθεται στην επιφάνεια των βοηθητικών χώρων π.του ισογείου.Σ. στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία ή κάθετη .ΜΕ. για το οποίο στην αντίστοιχη πράξη προβλέπονται και ο ή οι δικαιούχοι του. Εάν.ΑΝ. Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα κλιμακοστάσια. από κάθε ένα από τους κατά περίπτωση δικαιούχους τους.ΑΝ.Ε.Α. Το δικαίωμα αυτό. ότι σε πολλές πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή ακόμη και σε διαθήκες κλπ αναφέρεται ως δικαίωμα σε ακίνητο και το δικαίωμα του “υψούν”. τα λεβητοστάσια. δεν υποβάλλεται δήλωση από κανένα από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. για πολλούς λόγους. όμως. τότε πρόκειται για ημιώροφο.Υ. Αυτές οι θέσεις και μόνο δηλώνονται (ως παρακολουθήματα των οριζόντιων ιδιοκτησιών με τις οποίες συνδέονται).Δ. όπου στο χώρο της PILOTIS. του καταστήματος. Η προσθήκη αυτή δεν πραγματοποιείται άμεσα. ο οποίος δηλώνεται χωριστά. Δικαίωμα υψούν: Είναι γνωστό.ΔΙ./Γ.χ. οι χώροι δεξαμενών καυσίμων./Υ. Σελίδα 93 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ΥΠ.

ΜΕ.Δ.ΑΝ./Υ.Α.ΑΝ.Σ.Γ.ΥΠ.Ε.ΔΙ.Υ./Γ. Σελίδα 94 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .

Γ..Ε ΕΝ ΝΝ ΝΟ ΟΙΙΕ ΕΣ Σ& &Ο ΟΡ ΡΟ ΟΙΙ Κ Κ.Ε..Δ Δ.ΑΝ.Υ.. Σελίδα 95 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ΥΠ.Ε Ε.Α.Σ.Υ Υ.Δ.ΔΙ./Γ./Υ..ΑΝ.ΜΕ.

ΑΝ.ΜΕ.Δ./Γ.ΔΙ.Υ.Γ.Ε.ΑΝ./Υ.Σ. Σελίδα 96 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Α.ΥΠ.

βέβαια. μελέτες. η λέξη έγγραφο γίνεται αντιληπτή στην ευρύτερη έννοιά της που περιλαμβάνει και κείμενα σε ψηφιακή μορφή. από υπολογιστή ή από άλλο υλικό.Ε.ΑΝ. όπως εκθέσεις.). Κατά τον Ποινικό Κώδικα.Α. ορίζεται ότι έγγραφο συνιστά κάθε γραπτό που προορίζεται. εικόνα.Υ.Γ.Σ. Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι χάρτινα έγγραφα με περιεχόμενο και υπογραφή ηλεκτρονικά αποτυπωμένη σε αυτά π.). c. Όλο και περισσότερο.ΔΙ. κ. σκληρό δίσκο. απαντήσεις της Διοίκησης. τηλεομοιότυπο και τηλέτυπο (telex). Εισερχόμενη είναι η αλληλογραφία που περιέχεται με κάθε μέσο στην υπηρεσία και εξερχόμενη είναι αυτή που συντάσσεται από την υπηρεσία και προορίζεται για αποδέκτες εξωτερικούς ως προς την υπηρεσία. zip. ή λειτουργό. τις φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση. Οργανικών Μονάδων μίας και της αυτής Δημόσιας Υπηρεσίας./Γ. Δημοσίων Υπηρεσιών ή β. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 438): Δημόσιο έγγραφο καλείται κάθε έγγραφο το οποίο συντάσσεται κατά τους τύπους που ορίζει ο νόμος.ΑΝ.λ. πρακτικά. από δημόσιο υπάλληλο. ή ήχος.χ. στατιστικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εγγράφου είναι ότι δημιουργείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. μέχρι την τελική υπογραφή του αρμοδίου – σύμφωνα με νομοθετική διάταξη – οργάνου:Υπουργού.d.Δ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τα ηλεκτρονικά έγγραφα. είναι καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για πιστοποίηση όσων βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο. στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία.λπ. η αλληλογραφία ονομάζεται αλληλογραφία Δημοσίων Υπηρεσιών και το περιεχόμενό της ποικίλλει ανάλογα με το επιδιωκόμενο σκοπό (παροχή ή αίτηση πληροφοριών. σύμβολο. Όταν εκδότης ή αποδέκτης ή και οι δύο είναι Δημόσιες Υπηρεσίες. αλλά και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται. ή είναι πρόσφορο να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. εγκύκλιες οδηγίες. Γενικού Γραμματέα Διευθυντή. Σελίδα 97 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ή ότι έγιναν ενώπιόν του. Το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο θεωρεί ως έγγραφο και τις κινηματογραφικές παραστάσεις.π.χ. ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία.Αλληλογραφία: είναι η γραπτή επικοινωνία με επίσημη μορφή μεταξύ: α. Η αλληλογραφία Δημοσίων Υπηρεσιών διακρίνεται σε εισερχόμενη και εξερχόμενη./Υ. δηλ. ΥΠ. Σχέδιο: Είναι κάθε κείμενο που φέρει τις μονογραφές του συντάκτη του και των ιεραρχικά προϊσταμένων του. καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων σε μαγνητικό υλικό (π. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του δημοσίου εγγράφου του πιο πάνω άρθρου είναι ενιαίος σε όλο το δίκαιο. δισκέτα. Δημοσίων Υπηρεσιών και πολιτών ή γ.ΜΕ. παροχή οδηγιών κ. κλπ. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) δίνεται ο εξής ορισμός του διοικητικού εγγράφου: Διοικητικά έγγραφα: νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες. επίσης. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι τα έγγραφα με ολοκληρωτικά ηλεκτρονική υπόσταση. εφόσον το εκδίδον όργανο. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα διακρίνονται σε γνήσια και μη γνήσια. γνωμοδοτήσεις κι αποφάσεις. Έγγραφο: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.

Δ. προς το περιεχόμενο.Α.ΑΝ. Προσυπογραφή: είναι η μονογραφή πάνω στο σχέδιο που έχει καταρτίσει ο συντάκτης όλων των ενδιάμεσων μέχρι τον τελικό υπογράφοντα.Σ. Συμμορφώνεται με τις γενικές και ειδικές εντολές και οδηγίες. το έγγραφο χαρακτηρίζεται με κατάλληλο βαθμό ασφαλείας. Σελίδα 98 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Γ. ονοματεπώνυμο.Υ. τότε πρόκειται για συνυπογραφή.ΜΕ. στις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους.ΑΝ. με τις εντολές και οδηγίες του προϊσταμένου. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της ζημίας. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια. Διαβάθμιση: Είναι ο χαρακτήρας του εγγράφου με έναν όρο που δηλώνει ότι η γνωστοποίηση του σε αναρμόδιο ή άγνωστο πρόσωπο θα επέφερε ζημία στο κράτος. Προχωρά στη σύνταξη του σχεδίου μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. άρθρο 25 παράγρ. όλων όσων συμπράττουν.Ε. Η υπογραφή συνοδευόμενη με τα λοιπά στοιχεία: ιδιότητα./Γ. γ. 2683/1999). Συνεργάζεται με τους υπηρεσιακούς εκείνους παράγοντες – εφόσον κρίνεται αναγκαίο – που μπορούν να έχουν γνώμη για την κατάρτιση του σχεδίου.ΔΙ. άρθρο 7. Παράδειγμα. 1943/91. οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη.Συντάκτης: είναι αυτός που συντάσσει το έγγραφο και συμπληρώνει όλα τα συνοδευτικά στοιχεία του κειμένου: Παραλήπτες. για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του. Το βαθμό Ασφαλείας τον επιλέγει ο συντάκτης βάσει του περιεχομένου του εγγράφου και ελέγχεται από όλους τους αρμοδίους που προσυπογράφουν το έγγραφο. Καθορίζει τους παραλήπτες – βάσει του σκοπού του εγγράφου ‐ και σημειώνει τον χρόνο διατήρησης του εγγράφου και το βαθμό ασφαλείας και προτεραιότητας. και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν. παράγραφος 5). (Βλ. β. Συνυπογραφή :Όταν οι τελικοί υπογράφοντες είναι περισσότεροι από ένας. Ο Συντάκτης ακολουθεί την πιο κάτω διαδικασία για την σύνταξη ενός εγγράφου: α. Η υπογραφή τίθεται στο κενό που σχηματίζεται ανάμεσα στην ιδιότητα που τίθεται άνω και στο ονοματεπώνυμο αυτού που υπογράφει και τίθεται κάτω από την ιδιότητα. Κατά την προσυπογραφή ακολουθείται η ιεραρχική οδός και χρησιμοποιείται η σφραγίδα προσυπογραφής. δ. Υπογραφή: είναι η τελική ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται σε κάθε σχέδιο από το όργανο στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα έκδοσης του εγγράφου από το όργανο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο./Υ. οι τελικοί υπογράφοντες – οι υπουργοί – είναι περισσότεροι από ένας. 4‐ 5 του Ν.λπ. Με την προσυπογραφή δηλώνεται η συμφωνία. όταν τίθεται στο τέλος του εγγράφου είναι δηλωτική της αποδοχής του περιεχομένου του. Κάθε υπάλληλος που προσυπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή πράξη. ΥΠ. με την οποία δηλώνουν την συμφωνία τους ως προς το περιεχόμενό του. οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν διαφωνούν. Κοινοποιήσεις κ. οφείλει να θέτει παραπλεύρως της προσυπογραφής του την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία προσυπέγραψε (Ν.

ΑΝ.ΑΝ. Την ευθύνη για τον βαθμό προτεραιότητας τη φέρει η υπηρεσία. Αναπαραγωγή εγγράφων: είναι η αναπαραγωγή του πρωτοτύπου σε μεγάλο ή μικρό αριθμό αντιτύπων με μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα (εκτύπωση με τον εκτυπωτή του Η/Υ.Ε. φωτοτύπηση κ.ΜΕ. Όταν το έγγραφο δεν έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά επείγον ή επείγον θεωρείται ως προς το βαθμό προτεραιότητας ως κοινό.Γ.  Κοινό (Για διεκπεραίωση κατά τη φυσιολογική σειρά βάσει της ημερομηνίας του).Α. Το ευρείας χρήσης έγγραφο: Με το έγγραφο αυτό:  Μεταβιβάζονται οι υπηρεσιακές εντολές./Υ. της διεκπεραίωσης περιλαμβάνονται και η παραβολή. για να διεκπεραιωθεί. χρόνου). η επικύρωση. (Για θέματα ύψιστης εθνικής σπουδαιότητας ή όταν περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων). Σχετικές οι διατάξεις ιδίως των νόμων 2690/99 άρθρο 5 και 2472/97. Προτεραιότητα: Είναι ο χαρακτηρισμός του εγγράφου με έναν όρο που δηλώνει ότι η διεκπεραίωσή του πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρόνο. Σελίδα 99 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Τον βαθμό προτεραιότητας τον επιλέγει ο συντάκτης βάσει των στοιχείων και της φύσης του περιεχομένου του εγγράφου.  Με Αγγελιοφόρο (Όταν ο παραλήπτης το λαμβάνει με αγγελιοφόρο).  Επείγον (Για διεκπεραίωση σε διάστημα μικρότερο του ευλόγου.  Με Απόδειξη (Όταν ο παραλήπτης λαμβάνει το έγγραφο κατόπιν υπογραφής του). ΥΠ. μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς:  Άκρως Απόρρητο. Οι βαθμοί προτεραιότητας είναι:  Εξαιρετικά Επείγον (Για διεκπεραίωση το συντομότερο δυνατό). οπότε χρησιμοποιείται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:  Προσωπικό (Όταν το έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του αποδέκτη μέσα σε κλειστό φάκελο). η αναπαραγωγή.λπ.ΔΙ. λοιπόν.Υ.  Εμπιστευτικό (Όταν οι πληροφορίες που περιέχει μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες αν περιέλθουν σε γνώση αναρμοδίων). Ειδική Μεταχείριση: Επιβάλλεται σε ορισμένα έγγραφα. Διεκπεραίωση: Είναι το σύνολο των ενεργειών που μεσολαβούν μεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου και της παράδοσης του ακριβούς αντιγράφου του:  Στον ίδιο τον παραλήπτη (Εσωτερική Διακίνηση) ή  Στην ταχυδρομική υπηρεσία (Εξωτερική Διακίνηση) Στη διαδικασία./Γ.Σ. ώστε να μην προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος.  Απόρρητο (Όταν πρέπει να λαμβάνουν γνώση μόνο τα απολύτως αναγκαία πρόσωπα).Ανάλογα. η τοποθέτηση σε φακέλους.Δ.  Αδιαβάθμητο (Όταν δεν έχει χαρακτηρισθεί με κάποιο από τους ως άνω βαθμούς ασφαλείας).). το σφράγισμα. λοιπόν το βαθμό ασφαλείας με τον οποίο πρέπει να κινηθεί το έγγραφο.

/Υ. Σε εισηγήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσιακής αλληλογραφίας διεξάγεται με το ευρείας χρήσης έγγραφο. αναφέρεται επίσης η τυχόν δυνατότητα άσκησης της κατ΄άρθρο 25 του ν. η οποία πρέπει είτε κατά ρητή διάταξη του Νόμου. φέρει δε χρονολογία και την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου.Ε. προαγωγές. απολύσεις). το πολύ μιας σελίδας (executive report). Ζητούνται πληροφορίες. Οι αποφάσεις διακρίνονται σε:  Αποφάσεις Κανονιστικές που περιέχουν Κανόνες Δικαίου. Η εισήγηση γίνεται για ενημέρωση ανώτερων. μεταξύ υπηρεσιών διαφόρων επιπέδων και μεταξύ υπηρεσιών και ιδιωτών. 2690/99).χ.Γ. προτάσσεται σύνοψη. Η εισήγηση: Με το έγγραφο αυτό εξετάζονται συγκεκριμένα θέματα και προτείνονται λύσεις σχετικά με αυτά. Το έγγραφο αυτό τότε καλείται «διαβιβαστικό». Σελίδα 100 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ.  Αποφάσεις Ατομικές που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις ορισμένων προσώπων (π. Η εισήγηση συντάσσεται με πρωτοβουλία του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για κάποιο θέμα ή μετά από εντολή του ιεραρχικά προϊσταμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. και άρθρο 18 ν. είναι συνήθως έγγραφη. του συντάκτη.ΜΕ. διορισμοί.  Δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες  Εκφράζονται σκέψεις και απόψεις για υπηρεσιακά ζητήματα.  Το διατακτικό το οποίο με τη λέξη: «Αποφασίζουμε» και συνεχίζει με την απόφαση σε αριθμημένες παραγράφους. της προθεσμίας καθώς και των συνεπειών ΥΠ.ΑΝ. Το έγγραφο που συντάσσεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και δεν απαντά σε συγκεκριμένο εισερχόμενο χαρακτηρίζεται ως «οίκοθεν». αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις. Η Απόφαση: Είναι διοικητική πράξη που εκδίδεται στη βάση εξουσιοδότησης Νόμου. είτε από τη φύση της να είναι ειδικά αιτιολογημένη η αιτιολογία παρατίθεται μεταξύ προοιμίου και διατακτικού. 2690/99 διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής. (Βλ. εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσιότητας. Οι εισηγήσεις υποβάλλονται έγκαιρα στα αρμόδια όργανα ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για τη λήψη απόφασης μετά από μελέτη. Σε περίπτωση απόφασης. Η απόφαση χωρίζεται σε δύο μέρη:  Το προοίμιο το οποίο αρχίζει με τη φράση: «Έχοντας υπόψη» και συνεχίζει με αριθμητική παράθεση των διατάξεων και των στοιχείων στα οποία στηρίζεται η απόφαση. κλιμακίων.ΑΝ. γίνεται δε μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου. Η ατομική διοικητική πράξη μπορεί κατ΄εξαίρεση να είναι προφορική εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου αυτήν σκοπού. Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του προϊσταμένου οργάνου και επιχειρήματα πλήρως τεκμηριωμένα. Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. πρέπει δε να περιέχει αιτιολογία η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά τον νόμο προϋποθέσεων για την έκθεσή της.ΔΙ.  Διαβιβάζεται στον αποδέκτη ένα άλλο έγγραφο για τις δικές του ενέργειες.Υ.Σ. (Ακολουθούνται τα πρότυπα σύνταξης νομοθετικού κειμένου). Στην ατομική διοικητική πράξη./Γ.Α. και γενικότερα έγγραφα μεγαλύτερα των τεσσάρων σελίδων.

Διακρίνονται σε:  Υπηρεσιακά τα οποία διαβιβάζουν διάφορα θέματα ή ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών μονάδων της ίδιας υπηρεσίας. ακόμη. Να αποτελέσουν την περίληψη μακροσκελών εγγράφων b. εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή. είτε με τον ίδιο νόμο.  Ενημερωτικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των ιεραρχικά ανώτερων κλιμακίων. ή να αιτιολογήσουν τους λόγους που επέβαλαν την έκδοση ενός εγγράφου. Να εκθέσουν το ιστορικό ενός θέματος. Διακρίνουμε τις εγκυκλίους ως προς το περιεχόμενό τους στις παρακάτω κατηγορίες:  Ερμηνευτικές  Επιτακτικές  Κανονιστικές  Οργανωτικές Οι εγκύκλιοι είναι σκόπιμο να συντάσσονται με πλήρη και σαφή τρόπο. Η Διαταγή: Είναι το έγγραφο που απευθύνεται σε υφιστάμενες υπηρεσίες ή όργανα και επιβάλλει ενέργειες εκ μέρους του παραλήπτη σύμφωνες με τις εντολές της προϊστάμενης αρχής./Υ. πρέπει να εκδίδονται εγκαίρως ώστε οι αποδέκτες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για την εμπρόθεσμη εφαρμογή τους.ΜΕ.  Πληροφορεί για την δημοσίευση και ισχύ νέων διατάξεων με τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη των αποφάσεων και τον συντονισμό διαφόρων υπηρεσιών. Τα Σημειώματα: Είναι έγγραφα εσωτερικής φύσεως που αφορούν θέματα δευτερευούσης σημασίας. c. ώστε να αποφεύγονται η υποκειμενικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η σύγκρουση. Με την αίτηση ή αναφορά:  Υποβάλλονται αιτήματα ή παράπονα ατομικής μορφής. Να διατυπώσουν απόψεις και εισηγήσεις σε σχέση με τη ρύθμιση ενός θέματος.ΔΙ. Η ατομική διοικητική πράξη τελειούται με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της ή τη δημοσίευσή της.Δ. Όταν την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος. αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις.  Κοινοποιεί διαταγές διοικητικής ή λειτουργικής φύσης με ρητές εντολές στους παραλήπτες για συγκεκριμένες ενέργειες. Η Εγκύκλιος: Είναι έγγραφο που εκδίδεται από Κεντρικά ή Περιφερειακά όργανα και εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς κυρίως:  Παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων με σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Συντάσσονται συνήθως για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών: a. Οι Αιτήσεις – Αναφορές Υπαλλήλων: Η αίτηση και η αναφορά αποτελούν προσωπικά έγγραφα. Οι εγκύκλιοι.Α.ΑΝ. Το υπηρεσιακό σημείωμα είναι όμοιο ως προς τη μορφή με το ενημερωτικό σημείωμα.Σ./Γ.ΑΝ. αν είναι δημοσιευτέα σύμφωνα με το νόμο.Γ.παράλειψης της άσκησής της.Υ.Ε. είτε με προηγούμενες εγκυκλίους. Σελίδα 101 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . ΥΠ.

οδηγιών ή εντολών. η ΥΠ. Για την υποβολή της αίτησης ή αναφοράς ακολουθείται η ιεραρχική οδός. Σε κάθε περίπτωση. ακόμη κι αν το όργανο δεν έχει ούτε αποφασιστική ούτε γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Το Τηλεγράφημα και το Τηλετύπημα (TELEX): Είναι ειδικοί τύποι εγγράφων για την επείγουσα αποστολή πληροφοριών. για την παράδοση συγκεκριμένου έργου. αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων για την επιβολή πειθαρχικής ποινής) και κάποια γνωμοδότηση υπηρεσιακών συμβουλίων για την απόσπαση υπαλλήλου). στα οποία καταγράφονται όσα συζητήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις τους. αλλά αποτελεί ομάδα εργασίας που θα υποβάλει πρόταση για συγκεκριμένο ζήτημα.ΜΕ. Το πρακτικό συντάσσεται από τον γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Προεδρικά Διατάγματα: Διαφορετική περίπτωση αποτελεί η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τα οποία απαιτείται επεξεργασία από το αρμόδιο τμήμα του συμβουλίου της Επικρατείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:  Τρόπος και τόπος συνεδρίασης  Παρόντα και απόντα μέλη (λόγοι απουσίας ή κωλύματος)  Θέματα που συζητήθηκαν  Αποτέλεσμα ψηφοφορίας  Απόφαση που λήφθηκε  Άποψη τυχόν μειοψηφίας  Γνώμες που διατυπώθηκαν (εφόσον το όργανο είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα) Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για την νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου Στο πρακτικό καταγράφονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. αποτελεί σύνηθες φαινόμενο της σύγχρονης διοικητικής λειτουργίας. Καταχωρούνται σε βιβλίο ειδικό και λαμβάνουν αύξοντα αριθμό κατά έτος. Κάποια από τα πρακτικά αυτά έχουν εκτελεστό χαρακτήρα (π.Α. Το λαμβανόμενο αντίγραφο στη τερματική συσκευή λήψης ονομάζεται τηλεομοιότυπο.ΑΝ. 2690/99 περιλαμβάνει τα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για το κύρος των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων. Σήμερα τα μέσα αυτά τείνουν να αντικατασταθούν εντελώς από τη τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα οποία είναι πιο εύχρηστα. είτε με συγκεκριμένη προθεσμία. Το άρθρο 15 του Ν. το πρακτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και βέβαια την περιεκτική και όσο το δυνατόν πιο πιστή καταγραφή των συζητηθέντων θεμάτων.Ε. Το Τηλεομοιότυπο (FAX): Η πιστή αναπαραγωγή εγγράφων από απόσταση με τη βοήθεια κατάλληλων τερματικών συσκευών ονομάζεται τηλεομοιοτυπία.Σ. Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων (Συμβουλίων‐ Επιτροπών): Η λειτουργία συλλογικών οργάνων είτε πάγιων. αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος δημοσίων εγγράφων./Γ.Υ. Σελίδα 102 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Συντάσσονται με τρόπο περιληπτικό. σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα αυτών.χ. Αναφέρονται στοιχεία ή γεγονότα στ΄αρμόδια κατά περίπτωση όργανα. Το μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E‐ MAIL): Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών.Γ./Υ.Δ. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η πληροφορία που μεταδίδεται με το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.ΔΙ.ΑΝ. Τα πρακτικά.

Μετά την έκδοσή της. Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Κατά την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων. ΥΠ.ΔΙ.ΑΝ.οποία έχει ισχύ γνωμοδότησης και αποτελεί μορφή προληπτικού ελέγχου. όσον αφορά στη νομιμότητα και τη νομοτεχνική αρτιότητα. η Διοίκηση τη διαβιβάζει στον καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργό.Α. μεταξύ άλλων. μπορεί κάποιες φορές η Διοίκηση να διατηρεί αμφιβολίες ως προς το αληθές νόημά τους.ΜΕ./Υ.Ε.Σ.Υ./Γ. Σελίδα 103 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Γ. έχει την αρμοδιότητα επίλυσης αυτού του είδους νομικών ζητημάτων. Η γνωμοδότηση που εκδίδεται εκ της φύσεώς της δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη Διοίκηση.ΑΝ. συνοδεύοντάς την με σχετική εισήγηση για την αποδοχή της ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές απευθύνονται ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο.Δ.

Σελίδα 104 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .ΑΝ.Δ.Υ.Γ.ΥΠ.ΔΙ./Γ.ΜΕ.ΑΝ.Σ.Α.Ε./Υ.

ΑΝ.Γ.Α ΑΡ ΡΚ ΚΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΛ ΛΕ ΕΞ ΞΑ Α ΥΠ.Ε.Δ.Υ.ΑΝ. Σελίδα 105 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ./Γ.Σ.Α.ΜΕ.ΔΙ./Υ.

/Γ.ΑΝ.ΔΙ.ΑΝ.Α.ΥΠ. Σελίδα 106 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Δ.Γ./Υ.Ε.Υ.Σ.ΜΕ.

: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γ . Ε .ΑΝ. Ε Π . Π . : Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθήνας Δ . Ε . Π . : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Δ . Σ . : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ . ή Γ . Η . Κ . Ο . Κ . : Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα ή Geographic Information System Γ .ΔΙ. Α . Ο . : Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης Δ . : Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Γ . Γ . Α . ή G . Ε . Π . : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Γ . Α . Ν Ο . Γ . : Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας Δ . Ο . : Βασιλικό Διάταγμα Γ . : Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πυροπλήκτων ή Πλημμυροπλήκτων Γ . : Αστικός Κώδικας Α . Δ .ΜΕ. I .Υ. Κ . : Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Δ . : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ . : Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Δ . Ε . Α . : Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ε .Ε. : Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΥΠ.Δ./Υ. Σ . Λ ./Γ. Δ . : Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Α . Σ . : Δωρεάν Κρατική Αρωγή Δ . Φ . Α . Γ . Ε . Π . Δ . Α . Σελίδα 107 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Ε . Α . : Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ .Σ. S . Α . Υ . : Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Α . : Άρειος Πάγος Β . : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Δ . Υ . Α . Α . : Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων Γ . Ε . Π . Δ . Σ .Α. : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γ . : Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Δ . Υ . Σ . Π .ΑΝ. Ε . Κ . Π .Γ. Δ . Τ . Κ . Ο .Α . Α . Σ . Κ . Π . Μ . Ε Π .

Ο . : Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ε . Μ . : Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Ε Λ . Α . Α . : Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων Ε Λ . Ε . Α .ΑΝ. Υ . Γ . Κ .Ε . Κ . Τ . Π . Α . Α . Ω . Α .ΑΝ. : Κωδικός Αριθμός Εξόδων Κ . Α . : Ελληνική Αστυνομία Ε Λ . : Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών Ι . Κ .Α. Ε . Μ . Υ Δ . Ε . Υ . Α Σ ./Γ. Ε Π Ε . Τ . : Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ε . Κ .ΜΕ. Κ . : Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας Ε ./Υ. : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου Κ Α Ν . : Ζώνη Αστικού Αναδασμού Ζ . : Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Ε .Γ. Α . Γ .Σ. τ . Ε . Ε . Ο . : Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής (Ενίσχυσης) Υφιστάμενων Κατασκευών Ε . Σ . Σ . Σελίδα 108 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Α . Δ . Μ . Ε . Υ . : Κανονισμός Επεμβάσεων Κ . Κ . Ι Ν . : Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κ . Α Ν Τ . : Επιτροπή πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Ε . Α . : Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ε .Ε.ΔΙ. Σ . Δ . Π . : Ελεγκτικό Συνέδριο Ε .Δ. Κ . Υ . Σ . Σ . : Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Ι . Β. Ο . : Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου ΥΠ. Π . : Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε Λ . : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε . Β . Κ . Ε . : Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών Κ . Α . Υ . : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ε . : Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ε . Α . : Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ι . : Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ζ . Α . Ε .Υ.

Τ . Α . Ε . : Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ . Σελίδα 109 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 .Ε. : Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Ο . Σ . Κ . Δ . Σ . Ε . : Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών Κ . : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Κ . : Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος Ο . Χ ./Υ. Κ . : Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Ν . Σ . Ε . : Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες Επισκευής Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό Κ . : Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Π .ΔΙ. Σ . Σ . Ε . Δ . Β . Ε . Σ . : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ν . Ε . Δ . Ι . Τ . : Οργανισμός Λιμένος Ο . Κ .Δ. Τ . Δ . : Οικοδομικό Τετράγωνο Ο . Κ . : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Ο .Σ. Χ . : Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ ./Γ. Κ . Ε .ΜΕ. Π . : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα Κ . Δ . : Λιμενικό Σώμα Μ .Α. : Νομικό Συμβούλιο Κράτους Ο . : Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο . Σ . Ε . Ε .Γ. Υ . Π . Ε . Ε . Π . Ε Π . Π . Κ . Α . Δ .ΑΝ. : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ . Λ . Ο . Ε . Δ .Υ. Κ . Σ . : Προεδρικό Διάταγμα ΥΠ. Α . Ρ . Υ . Υ . : Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ο . Δ .ΑΝ.Κ . Τ . Ε . : Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ν . : Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Ο . : Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμόρροπου Κτίσματος Π . : Κοινή Υπουργική Απόφαση Λ . Π . : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ο . Α .

Β . : Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Σ . Ε . Ε . : Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος Υ . Ε . : Συμβούλιο της Επικρατείας Σ . Π . Σ . Δ . Ε . Α . Ε .Δ. Ι . Ε . : Στεγαστική Συνδρομή Σ . : Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Π .ΔΙ. Ε . Τ Ε . Α . : Φάκελος Ασφάλειας Υγείας Φ . Α . : Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πυρόπληκτων ή Πλημμυρόπληκτων Τ . Σ . Ε . : Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης Π . Ε . Π . : Πυροσβεστική Υπηρεσία Σ . : Συλλογική Απόφαση Μελέτης Σ . : Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου Σ . Ε . Υ . Π . : Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας Σ . Υ . : Συντελεστής Δόμησης Σ . : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φ . Δ Ι .Ε./Γ. Κ .Υ. Τ . Σ . Α . Α . : Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων Υ . Μ . Υ . Σ . Υ .ΜΕ.ΑΝ. Α .Σ. : Φόρος Εισοδήματος Μηχανικών ΥΠ. : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π .ΑΝ. Δ . Α . : Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Υ .Γ. Δ . Α . Δ . : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ . : Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ ./Υ. Α . Α . Υ . τ . : Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υ Π . Κ . Υ . Ε . Υ . Σ . Μ . Σ . Κ . Σ . Σελίδα 110 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 . Α . : Υπουργική Απόφαση Υ .Π .Α. ή Τ . Α . : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Υ Π . Μ Ε . : Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Φ . Ε . : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ . : Συλλογική Απόφαση Έργου Σ .

Γ.Υ. : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Χ ./Υ. Α .ΑΝ. Π . Α .Δ.Σ.Ε.ΜΕ.ΔΙ.Α.Φ .ΑΝ. : Χρονολογικό Αρχείο ΥΠ. Σελίδα 111 από 111 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ./Γ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful