ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)
Τμήμα:Αποκατάστασης Ζημιών
Πληροφορίες:Ε. Καλύβα – Α. Χατζοπούλου
Ταχ. Δ/νση:Κόνιαρη 43 & Λ Κατσώνη
Ταχ. Κωδ.:114 71 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 64.65.831
Fax:210 64.65.837
ΘΕΜΑ:

Τιμολόγιο για

Αθήνα , 04 . 02 . 2010
Αρ. Πρωτ.:οικ:758/Β9β

ΑΠΟΦΑΣΗ

εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημμυρόπληκτα

κτίρια, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2009,
σε περιοχές των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Μαγνησίας, Γρεβενών και Πιερίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 της από 28.7.78 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων
τινών συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο του Ν.1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α)
«Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25, παρ.6 του
Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυμθίσεις άλλων συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ 23/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο οποίος κυρώνει την από
26.3.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων” όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και
43 του Ν. 2412/96 “Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
4. Το Π.Δ. 69/1988 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων” όπως ισχύει
σήμερα.
5. Την Απόφασή

οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών

της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005 Αποφ. Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ.

6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και
Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με
Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο
Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.
8. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με
την

απόφαση

Ε7/1253/155/16.1.76

του

Υπουργού

τ.

Δημ.

Έργων,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/07.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού
για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων.
10.Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/05.11.09) «Από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως
σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α’
28, Π.Δ. 63/2005, Α’ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».
11.Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/07.10.2009), για το διορισμό των Υπουργών και
Υφυπουργών.
12.Το

Π.Δ.

185/2009

(Φ.Ε.Κ.

213/Α/07.10.2009),

για

την

ανασύσταση

του

Υπουργείου Οικονομικών.
13.Τη με αρ. πρωτ. οικ. Υ.Α.Σ. 8868/Α32/15.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2481/Β/18.12.09)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές
διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2009, σε περιοχές των Νομών Αττικής,
Εύβοιας, Μαγνησίας, Γρεβενών και Πιερίας».
14.Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους
κατοίκους περιοχών των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Μαγνησίας, Γρεβενών και Πιερίας
από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.
15.Την

με

αρ.πρωτ.οικ./69139/7766/21.12.09

αρμοδιοτήτων

του

Υπουργού

Υποδομών,

Απόφαση
Μεταφορών

με
και

θέμα

«Ανάθεση

Δικτύων

στους

Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε να εφαρμοστεί η με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 8446/Β9β/1.12.09
(Φ.Ε.Κ.2460/Β/17.12.09) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα « Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημμυρόπληκτα
κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες α) της 25ης Νοεμβρίου 2008 σε
περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας, β) της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν.
2/4

81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. Νομαρχία Αθήνας α)Γρ. Αχαρνών ζ)Τ. Κοζάνης η)Τ. πρωτ. πρωτ. 8868/Α32/15.Α.Σ. Εύβοιας » και για τον υπολογισμό της αμοιβής του ιδιώτη Μηχανικού. Νομαρχία Πειραιά α)Γρ.Α.12. Yπουργείο ΥΠΟ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 8. οικ 8446/Β9β/1. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 6. Αθήνα 9.Α. .Α.Καρ.Υ./Γ. Νομ/κή Αυτ/ση Εύβοιας α)Γρ.Κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 4.Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.Ε.Σ. Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2009 σε περιοχές των Νομών Αττικής. Μαγνησίας. Ν.Ε. 2 της από 26.Ε.Ε.Π.ΔΙ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Νομ/κή Αυτ/ση Γρεβενών α)Γρ. Γενικού Διευθυντού Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων δ)Γρ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Γρεβενών και Πιερίας όπως αναφέρεται στη με αρ. Νομ/κή Αυτ/ση Πιερίας α)Γρ. Εύβοιας. οικ. για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.Α.Σ.Σ. Νομ/κή Αυτ/ση Μαγνησίας α)Γρ. Υπουργού β) Γρ.12. όπου απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση Καθορισμού Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων.Κορινθίας και γ) του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Ν.Α. 2481/Β/18.3. Πειραιά στ)Τ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 3. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους πληγέντες β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 7.ΜΕ. Εύβοιας θ)Υ.Α.Δ.Υ.12.09) Κ.Ε. 1190/81 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1.Σ. 2. Τύπου ε)Τ. Τ.2009 (Φ.09 Απόφαση Τιμολογίου (να αποσταλεί στους κάτωθι αποδέκτες με αριθμό από 1ε έως 9) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενικού Γραμματέα γ) Γρ. Σερβίας 4. α) Γρ.Η με αριθμ. Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένη δισκέτα) 3/4 Δήμους) Δήμους) Δήμους) Δήμους) Δήμους) Δήμους) .Β.

Γραίκα Δ. 5.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. 2. Κατσαντώνης (5) 4/4 . Τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών Β9β (25) Τμήμα Προγραμματισμού (10) Χρονολογικό Αρχείο Αικ. 4. 3.

) Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. 8446/Β9β : Αποκατάστασης Ζημιών : Ε. β) της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες α) της 25 ης Νοεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. Τις διατάξεις του Ν. οικ. Δ/νση Ταχ. Θεσπρωτίας. ΔΗΜ. Χατζοπούλου : Κόνιαρη 43 & Λ Κατσώνη : 114 71 Αθήνα : 210 64. για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ. 6. Κορινθίας και γ) του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν..9.: οικ. Την Απόφασή οικ/3828/ΤΣΕΠ 31. Τις διατάξεις του άρθρου 2.3.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ.ΔΕ. πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25. πρωτ. παρ. Κωδ. 2412/96 “Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 123/Α/17. 3.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.3. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. παρ. Πρωτ. ο οποίος κυρώνει την από 26. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.ΧΩ.65.7. Ευβοίας.96).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ.6 του Ν.831 : 210 64. 42 και 43 του Ν.Ε. .2005 Αποφ.ΔΕ.95.65.Α.6. 4. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής.81 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων” όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1. 2. 5.Α.Δ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ. τελευταίο εδάφιο του Ν.837 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πλημμυρόπληκτα κτίρια.11. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 867/79 (ΦΕΚ Α΄24).1266/82 (Φ.Σ.ΧΩ.9.09 Αρ.11. 2 και του άρθρου 3 της από 28. 4767/Α312/21.Δ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. παρ. Υπουργού ΠΕ. παρ. Το Π. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυμθίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.7.12.Κ. Τη Δ16α/04/773/29.» και τις ΔΟ/114/1/Φ.1331/27. και τη με αρ. 69/1988 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων” όπως ισχύει σήμερα. Τηλέφωνο Fax Αθήνα.81). Τις διατάξεις του άρθρου 3.Ε.Κ 23/Α).78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ.Ε.1/8.Σ. 1. Καλύβα – Α.

Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Ο. που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων.2009 (Φ. 187/2009 (Φ.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων.09.Β.Ε. και των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν.Κ.Κ.Κ.2009 (Φ.09.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Ν.2 7. 14.Ε.10. 2876/2009 (Φ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.09. Εύβοιας. 221/Α/05. Την υπ’ αρ. 8. Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Π.09. στις 5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών σε πλημμυρόπληκτα κτίρια.ΧΩ.Ε. Π.Δ. για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. Θεσπρωτίας.Ε. Θεσπρωτίας.2009). 213/Α/07. πρωτ. (αα)».Σ.Ε. 189/2009 (Φ.Δ. πρωτ. για την ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών. Τη με αρ.Δ. Α’ 28. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών.Τ.1. 2012/Β/17.Δ. Κορινθίας. Α’ 98.76 του Υπουργού τ. Το άρθρο 6 παρ.09) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.11. Έργων.10. Τη με αρ. 10. πρωτ.Ε.2009 (Φ.09) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ. Δημ.»).Κ. . Ευβοίας. 2 του Π. 16. Το Π. 185/2009 (Φ.Δ. 69/1988. 11. Θεσπρωτίας από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2008.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν.Δ. 13.Δ.Κ.Κ. της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν. Εύβοιας από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής πλημμυρόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.10.Ε. 2012/Β/17. 2080/Β/28. 1530/Α32/11.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.09) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ. 6425/Α32/25.Ε. 214/Α/07. Τη με αρ. 2234/Β/07.8.ΧΩ. 63/2005. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Κ.Π.Κ.Ε.09. 2683/Α32/11. 15. και των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν.2009). και των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Ν.Δ. άρθρο 52(στ).Ο.Ε.Ε. Το Π. 12. 9. Κορινθίας και του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν.09.ΧΩ. του Ν.78. Κορινθίας από τις πλημμύρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008 και του Ν.

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

στην αντίστοιχη απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τα παραπάνω συμβάντα. Νομάρχη . όταν τα υλικά μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθούν. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (9 €) β) Με προσοχή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ / ΓΓΔΕ α) Γρ. Νομάρχη β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 3. 2 της από 26. Υπουργού β) Γρ. ΡΕΠΠΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Β.3. σύμφωνα με την περίπτωση ΙΙβ που αφορά στη χορήγηση άδειας επισκευής πλημμυρόπληκτου κτιρίου για την αποκατάσταση βλαβών που επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Γενικού Διευθυντή 2. Νομ/κή Αυτ/ση Κορινθίας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) α)Γρ.24 α) Χωρίς προσοχή. ΠΑΓΩΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενικού Γραμματέα γ) Γρ. Νομ/κή Αυτ/ση Θεσπρωτίας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) α)Γρ. όταν τα υλικά δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €) Το παρόν τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να υπολογίζεται η αμοιβή του ιδιώτη μηχανικού όπου απαιτείται. 1190/81 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜ.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. στο σύνολό τους. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το ποσοστό των χρησίμων υλικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται η εκπόνηση μελέτης επισκευής των ζημιών από ιδιώτη μηχανικό.

Νομάρχη β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 6. Δ. Ν. Τμήμα Προγραμματισμού (10) 3.Α. Τ.Α. Αθήνα 10.Α. Εύβοιας 9.Σ. Ν. Αικ.Π. Αρκαδίας 8. . Χρονολογικό Αρχείο 4. Γραίκα 5. Νομ/κή Αυτ/ση Εύβοιας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) α)Γρ.Καρ.25 β)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Τ.Ε. Τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών Β9β (25) 2. Λευκάδας 7. Σερβίας 4. Δημάρχου 5.Π.Ε. Τ. Βασιλειάδου (2) . Τ. Ν. Κατσαντώνης (3) 6. Δήμο Νεμέας Γρ. Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένη δισκέτα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful