PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE SPECIALITATE ARTE VIZUALE : EDUCAŢIE PLASTICĂ-ARTE PLASTICE 1. Curriculum-Vitae (model european) ; 2.

Fişa postului ; 3. Structura anului şcolar ; 4. Încadrare ; 5. Orarul desfăşurării cursurilor ; 6. Raportul de autoevaluare a activităţilor si rezultatelor cu elevii, din anul şcolar precedent ; 7. Calificativele pe ultimii 3 ani ; 8. Calendarul activitatilor metodice ; 9. Curriculumul naţional de specialitate ; 10. Programele şcolare în vigoare; 11. Planificările calendaristice; 12. Proiectarea unităţilor de învăţare; 13. Proiecte de lecţii cu accent pe formarea de competenţe elevilor; 14. Lista manualelor şcolare utilizate ; 15. Instrumente de evaluare a activităţilor elevilor; 16. Lista materialelor şi mijloacelor de învăţământ; 17. Evidenţa activităţilor extracurriculare ; 18. Rezultatele obţinute cu elevii la concursuri şi olimpiada de arte plastice.

Inspector de specialitate, prof. dr. Adrian Curcan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful