Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL n r.21
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
- Ghid de aplicare Ediţia a Il-a, revizuită şi adăugită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2007

NOTĂ :

In cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 21: misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: ghid de aplicare / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2007 ISBN 978-973-8478-86-2

657

CUPRINS
I. Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.................., Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.................................39

II.

III. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil..........................................................199

L STANDARDUL PROFESIONAL nr. 21:
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

............................................ 12 2124 Organizarea contabilităţii clientului..........................8 212 NORME DE LUCRU...................8 2112 Competenţa.......... ...........9 2121 Programarea lucrărilor...........9 2120 Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului.................... 17 2128 Utilizarea lucrărilor altor profesionişti....SUMAR 211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL....................................................11 2123 Delegarea şi supravegherea lucrărilor..................................... 13 2125 Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii .................. 10 2122 Contractarea lucrărilor.......................... 18 2129 Documentarea lucrărilor..................................................................... 19 2130 NORMA DE RAPORTARE...........21 ' .......................... 15 2127 Analiza critică a situaţiilor financiare.............. 14 2126 închiderea conturilor.. .......

Secretul profesional şi confidenţialitatea 2115 . direct sau prin personal salariat sau angajat cu convenţie civilă. .Competenţa 2113 . dacă consideră necesar.211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL privind: 2111 .Calitatea lucrărilor 2114 . cu următorul comentariu pentru norma: 2112 COMPETENŢA Toţi colaboratorii cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. liber-profesionistul contabil va aprecia nivelul de calificare al personalului clientului şi va propune acestuia măsurile de formare.Independenţa 2112 . trebuie să aibă un nivel de formare contabilă corespunzător acestor lucrări.Acceptarea şi menţinerea misiunilor Normele aplicabile sunt normele generale de bază. Dacă lucrările sunt parţial sau total asigurate de client. având atribuţii privind înregistrările contabile.

. în plus. 9 . evoluţia activităţii întreprinderii. dificultăţile de recuperare a creanţelor clienţilor.. participanţi familiali. în scopul asigurării că conturile anuale dau o informaţie coerentă şi credibilă. a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător.definirea caracteristicilor misiunii: natura. litigiile etc. investiţiile realizate. profesionistul contabil trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale exerciţiului financiar. statut juridic.cerinţele clientului în materie de gestiune.caracteristicile sectorului de activitate. organizarea administrativă şi contabilă: sistem şi personal contabil. specificităţile contabile. volumul.212 NORME DE LUCRU privind: CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINDERII CLIENTULUI NORMA Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii. fiscal şi social. în vederea stabilirii situaţiilor financiare. nivelul lucrărilor necesare. Această procedură permite: . (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil colectează informaţii privind: identificarea întreprinderii: activităţi.timp şi bani. în fiecare an. structură etc. redactarea contractului de prestări de servicii. stabilirea bugetului necesar .. . sociale etc. fiscale.

de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare trebuie efectuată cu grija de a răspunde necesităţilor clientului.dosar cu dosar.2121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Derularea unei misiunii de ţinere a contabilităţii. dar şi al clientului său. Este de dorit stabilirea unor modalităţi de transmitere a datelor în cursul anului si cu ocazia închiderii anuale. Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o organizare internă adaptată atât specificului cabinetului său. fie pe echipa de lucru sau pe responsabilul dosarelor. programarea lucrărilor este organizată: fie pe dosare . în vederea asigurării bunei executări a acestei misiuni. în funcţie de structura cabinetului/societăţii. buna desfăşurare a misiunii depinde de transmiterea datelor convenite şi a informaţiilor necesare de către client. dar şi obligaţiilor legale şi/sau fiscale. In plus. 10 .

denumirea precisă a misiunii de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. completându-1 şi cu alte prestări de servicii convenite cu clientul a-i fi efectuate acestuia. formula de atestare care va fi predată la încheierea misiunii. Contractul de prestări de servicii poate fi încheiat utilizând modelul de contract (model a) anexat prezentelor norme. Liber-profesionistul contabil poate personaliza contractul de prestări de servicii. Acesta cuprinde în mod special: . 11 .2122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Potrivit legii de organizare a profesiei. precum şi indicarea răspunderilor care decurg din aceasta.indicarea principalelor diligente tehnice ale misiunii. contractul încheiat cu clientul este un contract de prestări de servicii. . repartizarea lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului.

Pentru aceasta. va viza notele de sinteză şi va semna raportul. va proceda la supravegherea lucrărilor executate de colaborator. 12 . întocmirea şi prezentarea conturilor anuale va fi în general desfăşurată în cadrul întreprinderilor mici.DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Misiunea de ţinere a contabilităţii. responsabilitatea misiunii poate fi încredinţată unui colaborator. va efectua examinarea finală a dosarului. Liber-profesionistul contabil de rang superior. din cadrul aceluiaşi cabinet/societate de expertiză contabilă. Acestui liber-profesionist contabil de rang superior îi revine în întregime responsabilitatea conţinutului raportului. confirmat din cadrul cabinetului/societăţii de expertiză contabilă.

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CLIENTULUI NORMA Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii. arhivarea-clasarea acestora. autorizarea efectuării plăţilor. elementele de organizare administrativ-contabilă: crearea şi circulaţia în interiorul activităţii a documentelor justificative. conform legislaţiei în vigoare. de acord cu clientul. 13 . (august 2000) COMENTARII Liber-profesionistul contabil. va acorda o atenţie deosebită aplicării procedurilor de ordonare şi înregistrare a documentelor justificative în fisa operaţiilor diverse. măsurile de protejare-conservare a valorilor patrimoniale active etc. El va reaminti. în conformitate cu planul general de conturi. Pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă aferentă persoanelor fizice care realizează venituri din comerţ sau profesii libere. pentru a putea inventaria creanţele şi datoriile la sfârşitul exerciţiului. în cadrul procedurilor scrise de aplicare a acestui plan de conturi adaptat. aplicând normele metodologice privind organizarea si ţinerea acestei contabilităţi. profesionistul contabil. elaborează un plan de conturi adaptat necesităţilor acestuia. adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.

liber-profesionistul contabil controlează calitatea acestora prin sondaj. Sinceritatea contabilităţii constă în aplicarea cu bună-credinţă a regulilor şi principiilor contabile. 14 . astfel încât să permită. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat si completate. identificarea şi controlul operaţiilor patrimoniale efectuate. în cazul când înregistrările contabile sunt efectuate de către client. (august 2000) COMENTARII Regularitatea contabilităţii constă în conformitatea regulilor contabile la principiile contabile corespunzătoare referenţialului contabil identificat. Profesionistul contabil ţine la zi registrele legale sau se asigură că acestea sunt ţinute la zi. corecta înregistrare în conturi si în perioada aferentă etc.CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII NORMA Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. în orice moment. Controalele se referă la: existenţa documentelor justificative. Atunci când înregistrările contabile sunt asigurate de către cabinet/societate de expertiză nu mai este necesară efectuarea controlului ulterior.

conform normei 2127. > punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor. Profesionistul contabil îşi va baza lucrările de închidere a exerciţiului financiar pe balanţa sintetică de verificare a conturilor. somaţiile la plată făcută. documentaţia lucrărilor efectuate în regie proprie (devize de lucrări. documentaţia privind creanţele incerte (lista acestora. vechimea. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil inventariază şi colectează toate datele şi informaţiile referitoare la: . aprecierea procentuală a şanselor de încasare). > recurgând eventual Ia o simplificare a înregistrării rezultatelor inventarierii. El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asi gură că ele sunt corect contabilizate de către client. a elementelor şi a rezultatului inventarierii patrimoniului. Aceste date şi informaţii vor fi apreciate cu ocazia examinării critice.cotele de amortizare practicate. 15 . procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune).2126 ÎNCHIDEREA CONTURILOR NORMA Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului financiar: > pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative furnizate de client. inventarierea de către client sau angajator a întregului patrimoniu.

chirie. ţinând seama de caracterul semnificativ al elementelor supuse analizei. verificarea cu documente justificative interne. pentru cheltuielile repetabile.El propune întreprinderii cliente (sau efectuează el însuşi) înregistrările contabile privind închiderea exerciţiului financiar: înregistrări relative la conturile asimilate. Aceste controale pot fi facilitate atunci când contabilitatea este ţinută de cabinet/societate de expertiză. leasing. contracte de întreţinere şi reparaţii. telefon etc. Profesionistul contabil pune în aplicare tehnici de control asupra conturilor de bilanţ şi asupra anumitor poziţii din contul de rezultate (eventual prin documentarea conturilor terţilor): justificarea componenţei soldurilor. care pot duce la simplificarea anumitor operaţii de inventariere: cele necontabilizate la închiderea exerciţiului financiar. 16 .). semnificative de la un exerciţiu la altul (asigurări. abonamente. compararea cu documente justificative externe. apreciind caracterul semnificativ al acestora. Efectuarea acestor controale se face de profesionistul contabil. El ia în considerare pertinenţa datelor şi informaţiilor. de amortizare sau de provizioane etc. fără variaţii. a celor de regularizare.

a documentelor justificative şi a informaţiilor primite de la client. Această analiză critică se finalizează printr-o întrevedere cu clientul. 17 . precum si pe cele care au avut o contribuţie determinantă la formarea rezultatului.ANALIZA CRITICĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE NORMA Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. dacă e cazul. nu sunt rezultatul niciunei greşeli matematice. dau o informaţie coerentă şi credibilă. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii clientului şi a mediului în care aceasta acţionează. la întreprinderi similare sau la studii-statistici sectoriale. precum şi în raport cu documentele justificative şi informaţiile primite de la client. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil va analiza situaţiile financiare pentru a se asigura că: nu prezintă nicio anomalie evidentă. în plus. pentru a confirma toate elementele semnificative constatate. de prezentare. ţinând seama de cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii cliente şi de evenimentele importante ale exerciţiului financiar. profesionistul contabil compară datele bilanţului şi a contului de profit şi pierdere cu elementele identice ale exerciţiului precedent si analizează variaţiile pe care le consideră semnificative. El verifică coerenţa diferitelor elemente ale conturilor anuale. El face referiri.

el are dreptul să ceară toate documentele privind viaţa întreprinderii sau lucrările altor profesionişti. în acest cadru contractual. total sau parţial. ca urmare a preluării concluziilor altor profesionişti-specialişti în cadrul lucrărilor sale. 18 . de propriile sale responsabilităţi. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale îl conduce pe profesionistul contabil la realizarea diligentelor sale profesionale pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor comunicate de întreprinderea clientă.2128 UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Misiunea de ţinere a contabilităţii. Profesionistul contabil nu se poate considera degrevat. Profesionistul contabil va stabili dacă aceste documente sau lucrările altor profesionişti-specialişti sunt coerente şi credibile şi pot fi utilizate pentru realizarea obiectivelor misiunii sale.

descrierea sistemului contabil. contracte importante. care atestă existenţa întreprinderii cliente (actele de constituire. profesionistul contabil întocmeşte şi actualizează pentru fiecare dintre clienţii săi: un dosar permanent.2129 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORM A Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controalele efectuate şi pentru a susţine raportul profesionistului contabil. brevete. conţine: un exemplar al contractului de prestări de servicii. care centralizează toate documentele de lucru ce se referă la conturile anuale ale exerciţiului financiar respectiv. (august 2000) COMENTARII în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. înregistrarea firmei etc. închirieri. care cuprinde toate informaţiile necesare asupra întreprinderii cliente. finanţări pe termen mediu si lung etc. în extras. descrierea întreprinderii cliente (sedii.). în extras. Cu titlu informativ. de obicei. licenţe. care se referă atât la misiunile în curs. . documentele legale. cu durata de mai mulţi ani (contracte de asigurări. 19 . leasing.). un dosar permanent. subunităţi) şi a activităţilor sale. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare.un dosar anual. cât şi la cele următoare.

nota sintezei generale. balanţa de verificare si fisele de cont din cartea mare. • foile de lucru referitoare la analiza critică efectuată. 20 . dacă au fost utilizate ca foi de lucru în controalele efectuate. în general: un program tip-standard de control. foile de lucru referitoare la închiderea situaţiilor financiare. sau un chestionar de autocontrol. • situaţiile financiare şi raportul.Dosarul anual conţine.

Conturile anuale sunt anexate raportului de atestare. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. ultima. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. (august 2000) COMENTARII în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. în care menţionează îndeplinirea misiunii şi precizează natura atestării furnizată de el.2130 NORMA DE RAPORT NORMA Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit diligentele prevăzute de normele profesionale privind misiunea de ţinere a contabilităţii. Atestarea-raportul cuprinde trei părţi: una relativă la prezentarea misiunii şi la respectarea normelor profesionale. Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori observaţii) sau se refuză atestarea. De asemenea. profesionistul contabil trebuie să expună clar motivele respective. pentru redactarea raportului său. necesară identificării situaţiilor financiare ale întreprinderii cliente. 21 . Profesionistul contabil. Profesionistul contabil semnează atestarea-raportul său în ultima zi a misiunii. se va folosi de modelele anexate prezentei norme. atestă în raportul său că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau Ia îndoială coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. profesionistul contabil întocmeşte un raport scris. a doua se referă la formularea raportului.

amintind natura misiunii încredinţată profesionistului contabil şi existenţa atestării-raportului. nu a constatat elemente care să pună în discuţie coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. toate obiectivele unei misiuni de prezentare a situaţiilor financiare. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va conţine nicio „atestare".). Un raport-atestare fără observaţie (observaţii) este furnizat de profesionistul contabil atunci când în cursul misiunii: a putut pune în aplicare.Această ultimă parte va fi completată de o menţiune pusă pe fiecare pagină a conturilor anuale. ştiind că auditorii statutari vor elibera. dar care totuşi merită a fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor situaţiilor financiare. 22 . el întocmeşte: • un raport cu observaţie (observaţii). fără restricţie.) sau este în dezacord cu clientul asupra uneia sau mai multor opţiuni ale acestuia din urmă. Dacă profesionistul contabil: a evidenţiat una sau mai multe incertitudini care afectează situaţiile financiare (litigii al căror final este incert etc. a întâmpinat limitări ale diligentelor sale în cursul efectuării misiunii (de pildă. un refuz de atestare. o „certificare" a conturilor anuale. profesionistul contabil nu va trebui să elibereze o „atestare" a conturilor anuale. dacă apreciază că aceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a refuza atestare. în cazul în care repercusiunile asupra situaţiilor financiare sunt de aşa manieră că nu poate să obţină un nivel de asigurare suficient. CAZ PARTICULAR în societăţile comerciale obligate să aibă auditori statutari sau cenzori. nu a putut să se asigure de regularitatea contabilităţii etc. superioară atestării sale. la încheierea exerciţiului financiar.

.. Raport cu refuz de atestare (dezacord sau incertitudine).24 M2.......... Raport privind ţinerea contabilităţii.......................... Raport cu observaţie(ii) (limitări)............................................ întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (pentru societăţile care sunt obligate să aibă auditori statutari sau cenzori).....28 M6.............. de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare Ml...........26 M4..................................27 M5..... Raport fără observaţie(ii).................... Raport cu observaţie(ii) (dezacord sau incertitudine)................Modele de rapoarte de atestare a misiunilor de tinere a contabilităţii..................29 23 ................ Raport cu refuz de atestare (limitări)........25 M3.

......... nu am găsit elemente care să pună în discuţie (sau sub semnul îndoielii) coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare.............. pagini... se caracterizează prin datele următoare: ^ 1U ' l 1 • ....... rezultatul net contabil .. pentru exerciţiul financiar de la .lei........... Situaţia situaţiilor financiare alăturate.........Ml RAPORT FĂRĂ OBSERVAŢIE(II) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii........... întocmit la Data .............lei.................. care conţine .... Semnătura (semnăturile......... ......... şi în conformitate cu contractul de prestări de servicii din data de . La terminarea lucrărilor noastre care nu reprezintă un audit........... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.....lei..am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni.... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 24 .total bilanţ............la.... • r i r ' i • - cifra de afacen....

........ rezultatul net contabil................................... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X. Data...........am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni......: (descrierea elementelor evidenţiate) ' La data efectuării lucrărilor care nu au constituit un audit... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) ........... nu am constatat existenta unor elemente care să afecteze coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare....şi în conformitate cu contractul de prestări de servicii din data de....... care conţin................. întocmit la........la....... Situaţia situaţiilor financiare alăturate. Nu am constatat elemente susceptibile să afecteze în mod semnificativ situaţiile financiare....... pe care o aducem la cunoştinţa dvs............... pentru exerciţiul financiar de la.pa gini.........lei........... se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ......lei. Semnătura (semnăturile......... cu excepţia următoarei (următoarelor) observaţii.............RAPORT CU OBSERVATIE(II) (DEZACORD SAU INCERTITUDINE) ATESTARE In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii. cu excepţia elementelor menţionate mai sus........... cifra de afaceri.lei......

....M3 RAPORT CU OBSERVATIE(II) (LIMITĂRI) ATESTARE In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii.pagini. care conţin.....lei. total cifra de afaceri. am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni.............. în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 26 ............. întocmit la...................................până la......... rezultatul net contabil..............................lei...... Semnătura (semnăturile... cu excepţia incidenţei eventuale a limitării mai sus arătate................. Data...................................... nu am constatat elemente care să afecteze coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare....... Situaţiile financiare alăturate........ pentru exerciţiul financiar de la... constatând următoarele limitări ale diligentelor noastre: (descrierea limitării diligentelor) La data finalizării lucrărilor noastre care nu au constituit un audit.......... se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ.. de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.lei........şi în con formitate cu contractul de prestări de servicii din data de........

. de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.................. am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni........ rezultatul net contabil. în cadrul acestei misiuni........ Semnătura (semnăturile.. total cifra de afaceri....lei........ care conţin..... pentru exerciţiul financiar de la. ţinând cont de importanta incidenţei punctului (punctelor) evocatfe) mai sus......... noi nu putem să exprimăm nicio asigurare asupra coerentei si credibilităţii situaţiilor financiare........ am constatat următoarele: (descrierea elementelor constatate) La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit. întocmit la Data ... lei....... .... se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ.........şi în confor mitate cu contractul de prestări de servicii din .lei....... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 27 ......RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE (DEZACORD SAU INCERTITUDINE) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii..până la...... Situaţiile financiare alăturate............pagini.

noi nu putem să exprimăm nicio asigurare privind coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.......rezultatul net contabil.....pagini.... ...şi în con formitate cu contractul de prestări de servicii din data de......lei... .. de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.....lei.......total cifra de afaceri..................................... nu am constatat elemente care să pună în discuţie coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare..până la....RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE 1VIS (LIMITĂRI) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii........ întocmit la Data ....... se caracterizează prin următoarele date: -total bilanţ. care conţin............. în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 28 . cu excepţia celor ce urmează: (descrierea limitărilor diligentelor) La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit......... am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Totodată....... Semnătura (semnăturile.. . ţinând seama de incidenţa posibilă a limitării controalelor noastre..lei.. Situaţiile financiare alăturate. pentru exerciţiul financiar de la................

...pagini................lei......... ÎNTOCMIREA ŞI M6 PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE (PENTRU SOCIETĂŢILE CARE SUNT OBLIGATE SĂ AIBĂ AUDITORI STATUTARI SAU CENZORI) Raport în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. compuse din .....rezultatul net contabil.. am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni..total cifra de afaceri...şi conform prevederilor contractului de prestări de servicii din data de. se caracterizează prin următoarele date: -total bilanţ.RAPORT PRIVIND ŢINEREA CONTABILITĂŢII.. întocmit la Data................... ... Semnătura (semnăturile........................... lei....... ... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X..până la......... Situaţiile financiare alăturate... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 29 ....lei..... pentru exerciţiul financiar de la.... ............

...........contabil autorizat/expert contabil..........CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII privind ţinerea contabilităţii..........cu sediul în.. un volum de: .str.......... ........vizat pe anul în curs.............. 11/4) persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de comercianţi (art.. privind răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii ce revine celor care au obligaţia gestionării patrimoniului (art................................ data încheierii prezentului contract............cod fiscal......str.......având ca principal obiect de activitate..........mii lei ............................. cu domiciliul în......facturi furnizori ... 1).............. carnet membru CECCAR nr.....................reprezentat de. din anul.. realizând în anul precedent.nr.......având funcţia de .....................cu sediul în.carnet membru CECCAR nr........................... cod fiscal....fişă fiscală (FF1 şi FF2) EXECUTANTUL-PRESTATOR: dl/dna ..reprezentată de dl/dna...nr.... a intervenit prezentul contract între: CLIENTUL.......cod fiscal............... din anul..vizat pe anul în curs...................... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare în temeiul prevederilor Legii contabilităţii şi a Regulamentului său de aplicare... sau Societatea de expertiză contabilă. contabil autorizat/expert contabil.. 30 .. str.......... nr..... cu o cifră de afaceri de....facturi clienţi........................

1. la cererea clientului: a) asistentă pentru elaborarea procedurilor.4. Această misiune este reglementată profesional de Normele privind ţinerea contabilităţii. Această misiune nu este niciun audit financiar. să întocmească situaţiile financiare. al prezentului contract.2. nicio examinare a situaţiilor financiare si nici nu are ca obiect cercetarea sistematică a fraudelor şi a deturnărilor. 31 . că nu a constatat elemente care să pună sub semnul îndoielii sau care să afecteze în mod semnificativ regularitatea si sinceritatea contabilităţii. pe ba za unor scheme sau grafice de circulaţie. executantul poate de asemenea asigura. în afara obligaţiilor îndeplinirii misiunii conform normelor profesionale. exceptând unele dificultăţi speciale. întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. respectiv bilanţul contabil. aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. în concor danţă cu activităţile clientului. potrivit reglementărilor prevăzute de Legea contabilităţii (art. Această misiune îi permite executantului să ateste. privind: • organizarea şi conducerea gestiunilor de imobilizări. precum şi coerenţa si credibilitatea situaţiilor financiare rezultate. • stabilirea circuitului documentelor justificative. • organizarea contabilităţii de gestiune. stocuri si disponibilităţi băneşti. suplimentar. la termenul prevăzut la punctul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Executantul-prestator se obligă să tină contabilitatea clientului. ţinând seama de documentele justificative şi informaţiile furnizate de client. 11/3) şi de Regulamentul ei de aplicare şi sa le prezinte clientului.

. la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile spe ciale.. al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate (controlul tehnic-operativ.... .2.. care va sta la baza înregistrărilor în contabilitate. accizele. prin delegatul său.jurnalul pentru vânzări. controlul intern de gestiune).......la terme nele prevăzute mai jos. 2.1.. documentele justificative.... însoţite de documentele aferente.. contribuţiile la asigurările sociale...b) c) • controlul operaţiilor patrimoniale efectuate.în prima zi a săptămânii. taxa pe valoarea adăugată. Clientul se obligă să predea. întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare.. ... controlul financiar-preventiv.. impo zitul pe salarii.în ziua a cincea a lunii următoare celei de referinţă: • statul de salarii: • în cazul când sunt ţinute de client: ..... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 2. borderoul de predare a documentelor justificative va fi întocmit în ordinea cronolo gică a documentelor... dl/dna.. după cum urmează: 2.1...... inclusiv exempla rul nr. actele şi informaţiile necesare executantului pentru ţinerea contabili tăţii....1.. întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit. taxe şi vărsăminte la bugetul de stat. pentru săptămâna precedentă. borderoul de predare a documentelor justificative.1. la sediul executantului. ţinerea jurnalului pentru vânzări şi a jurnalului pentru cumpărări. .. pre cum si celelalte impozite.jurnalul pentru cumpărări: 32 . 2. 2 al Registrului de casă şi extrasele de cont bancare.

b) Declaraţia lunară privind taxa pe valoarea adăugată. . în cazul când documentele respective sunt întocmite şi se depun de client: a) Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. e) procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprin zând conţinutul şi aprobarea. a datoriilor si a trezoreriei.3. fără mişcare sau greu vandabile.5. .2.. neutili zabile sau deteriorate. f) registrul inventar pentru a fi înregistrate rezultatele in ventarierii. care va cuprin de: a) deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inven tariere.întocmite de subcomisii pe lo curile de depozitare a bunurilor. abandonate sau sistate.. 2.1. a lunii următoare celei de referinţă...în ziua de .în ziua de . februarie a anului următor celui de referinţă. 2.4.2. martie a anului următor celui de referinţă în cazul când documentele respective se întocmesc şi se depun de client: a) Declaraţia anuală privind impozitul pe profit. 2.1. precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu.1. . b) Decontul anual privind accizele. b) listele de inventariere . c) extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor. dosarul inventarierii anuale a patrimoniului. 33 .în ziua de ... d) listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a co misiei de inventariere pentru bunurile depreciate. Clientul se angajează: a) să realizeze lucrările ce-i revin conform prevederilor prezentului contract. comenzi în curs.

până la data de . 2. informaţiile şi explicaţiile acestuia sunt complete.să predea. potrivit legii contabilităţii. b) registrele contabile (jurnal si cartea-mare) cu înregistră rile contabile ale lunii de referinţă. delegatului clientului: un raport de atestare.. să confirme în scris. că documentele justificative. dacă executantul-prestator i-o cere. până la data de . exceptând unele dificultăţi 34 . c) balanţa de verificare. 2. . sau colaborato rilor acestora. executan tului-prestator în cadrul prezentului contract. la sediul său. prin care executantul prestator.să predea.4. în mod deosebit. care nu constituie un audit. la sediul său. a lunii următoare celei de referinţă. făcute pe baza docu mentelor justificative primite. . delegatului clientului. martie a anului următor celui de referinţă. in clusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia patrimonială a clientului.2. . Clientului îi sunt interzise orice acţiuni putând aduce atin gere independenţei liber-profesionistului contabil.. această interdicţie operează în cazul ofertelor făcute colaboratorilor executantuluiprestator de a executa lucrări pentru client.4.1. sau de a deveni salariaţii acestuia. 2.. Executantul-prestator se obligă: 2.. să ia toate măsurile necesare.3. pentru păstrarea documentelor justificative şi a tuturor registrelor contabilităţii.b) c) d) să aducă la cunoştinţă executantului-prestator evenimen tele importante sau excepţionale din activitatea sa.4. pe baza împuternicirii date: a) documentele justificative care au stat la baza înregistră rilor în contabilitate.

7. care se vor actualiza periodic. în condiţiile prevăzute de Normele generale de bază. pentru realizarea misiunii prevăzute de prezentul con tract. în calitatea sa de liber-profesionist contabil. • credibilitatea datelor situaţiilor financiare. Onorariile executantului-prestator: 2. 2.8. contractează cu clientul. diurnă.8. Onorariile sunt exclusive şi incompatibile cu orice altă remunerare. declară că nu a constatat elemente care să pună la îndoială: • regularitatea şi sinceritatea contabilităţii. 2.8.speciale. Executantul-prestator. cazare) efectuate. în funcţie de evoluţia conjuncturală internă.2. Executantul-prestator. o obligaţie de mijloace (adică obligaţia de a-şi folosi toate capacităţile sale pentru îndeplinirea obiectului prezen tului contract) şi nu o obligaţie de rezultat (adică obligaţia primirii onorariului în funcţie de realizarea unei anumite cifre de afaceri sau profit).6. cu consimţământul clientului. l. chiar indirectă. în cadrul prezentului con tract. 35 . 2. • coerenţa situaţiilor financiare. Executantul-prestator primeşte de la client.5. 2. Executantul-prestator poate fi asistat de colaboratorii aleşi de el. este ţinut răspunzător pentru păstrarea secretului profesional. în calitatea sa de liber-profesionist contabil. pentru misiunea si lucrările suplimentare convenite. în interesul executării lucrărilor contractate. onorariile cuvenite şi stabilite în cadrul unei minute. cu excepţia cheltuielilor de deplasare (transport. 2.

potrivit legii. Responsabilitatea executantului-prestator. 2.2. 2. care poa te rezulta din exercitarea misiunii sale contabile. 3. Onorariile şi cheltuielile de deplasare cuvenite se decontează clientului periodic. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract s-a încheiat pentru o perioadă de un an.. El este reînnoibil în fiecare an următor.....8..5. 2. îşi asumă în toate cazurile responsabilitatea lucră rilor sale. printr-o scrisoare din partea clientului. 2..4. 2.4... transmisă cu cel puţin 15 zile înaintea încheierii exerciţiului financiar.. prin eliberarea de către executantulprestator a facturii legal întocmite. Responsabilitatea civilă a executantului-prestator...şi intră în vigoare la data semnă rii sale. Executantul-prestator..8... nici de întârzierile execu tării lucrărilor atunci când acestea rezultă dintr-o comuni care tardivă a documentelor de către client..9.9.. Executantul-prestator nu poate fi considerat răspunzător nici de consecinţele păgubitoare ale greşelilor comise de terţi în raporturile lor cu clientul său. în calitatea sa de liber-profesionist contabil.9.. 36 . 2. adică de la.8.la.3.3. 2. în acest sens... nici să fie legate de rezultatele financiare ale clientului..Onorariile nu pot nici să ia forma unui abonament. 2.9...9.1. Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic. Cererea va trebui introdusă în cele trei luni următoare datei de la care clientul a luat cunoştinţă că a fost păgubit.... face obiec tul unei asigurări obligatorii. Orice cerere de daune-interese nu va putea fi făcută decât în timpul perioadei de prescripţie legală.

în caz de acţiune în anularea hotărârii arbitrale. 37 . Dacă forţa majoră se prelungeşte cu mai mult de 60 zile. clientul nu poate întrerupe executarea prezentului contract decât dupăîncunoştinţarea executantului-prestator. competenţa jurisdicţională depinde de instanţa de care aparţine sediul executantului prestator. în plus. cu cel puţin o lună înaintea întreruperii. înaintea oricăror acţiuni judiciare.Părţile convin ca orice modificare importantă să facă obiectul unui act adiţional prezentului contract. DIVERSE în afara unor greşeli grave comise de executantul-prestator. care eventual pot apărea între executantul-prestator şi clientul său. Atunci când executarea prezentului contract este suspendată din cauze de forţă majoră. d TTTTfiTTTF Litigiile. termenele de remitere a lucrărilor vor fi prelungite cu o durată egală cu cea a suspendării. printr-o scrisoare recomandată. vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care aparţine executantul-prestator al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. conform prevederilor Codului de procedură civilă. competent pentru conciliere. oricare dintre părţi se poate retrage din contract fără despăgubiri. cu confirmare de primire şi sub rezerva de a plăti onorariile datorate pentru lucrările deja efectuate şi. 5. o indemnizaţie de 25% din onorariile cuvenite pentru exerciţiul în curs.

contractul se reziliază de deplin drept.în cazul în care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciară sau faliment. încheiat la Data CLIENT. câte unul pentru fiecare parte. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare. • 38 . cu anunţarea de către client a executantului-prestator. cu cel mult 5 zile de la începerea procedurii. EXECUTANT-PRESTATOR.

21: Misiunea de ţinere a contabilităţii.H. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr.

.................... ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE.......60 319............ Demersul metodologic şi etapele misiunii................. Scrisoarea către un coleg..48 24........... SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII..........52 2. atunci când urmează a îl înlocui pe acesta................................... Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor...59 315.....60 318.55 311. Suporturile operaţionale ...........54 31....60 317............................................ Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente şi a mediului său înconjurător.... Identificarea riscurilor...........................61 41 .... CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI................ 3.57 312.....................................................45 DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII................................46 22.................... Destinatarul acestei misiuni................................................ Posibilitatea realizării misiunii....SUM AR 1.............57 313......................... Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă................ Conţinutul contractului..........47 23......56 3112 Tehnici de cunoaştere a întreprinderii.....................46 21...................................... Prima consultanţă şi sugestii............................56 3111 Demersul.....................58 314..............59 316...................................................... Definirea misiunii..................................... Documentarea dosarului permanent...... Finalitatea misiunii.formularele.........................................

....... Modalitatea organizării administrării întreprinderii.......64 323.....67 3321.................75 3422...... Aprecierea constatărilor si comunicarea către client a observaţiilor necesare........70 3352............................................... Softul contabil existent............ Organizarea misiunii........73 341......... Planul de conturi adoptat......... Respectarea succesiunii etapelor misiunii.............................................81 352... Colectarea faptelor şi a evenimentelor importante...........66 331.................. Controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile......................66 332.......................69 335.64 322...... Formarea/instruirea personalului................................ Modalitatea organizării administrative şi/sau contabile.................................................................................................. Eventuala participare la informatizarea întreprinderii.......... Pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar....82 42 ........... Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii.... Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii..................70 3351.......... 80 351.............82 353..........................65 33........ Analiza critică a programului informatic.......78 343....75 3421....67 3322.......... Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative şi/sau contabile ale clientului........................... Lucrări de control ale închiderii exerciţiului financiar.... Efectuarea controlului conturilor......... Organizarea şi programarea misiunii.. Modalitatea de participare. întocmirea programului de lucru...........79 35............. Planificarea misiunii.........69 334......32....................................74 342...... Efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar............................................... Organizarea relaţiei client/cabinet........................ Primirea dosarului inventarierii anuale...........................68 333.........62 321....71 34.

... Lucrările de închidere a exerciţiului financiar..................94 371.............. Demersul........................................................89 362..........89 3622.............. Eliberarea atestării.......... întocmirea situaţiilor financiare definitive............. Examinarea critică a situaţiilor financiare................. 117 Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc dosarele permanent şi anual..........92 37....... Documentarea controalelor efectuate............... 100 © Program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii situaţiilor financiare.........91 364......... Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul ..................... Pregătirea declaraţiilor fiscale....................................................... Tehnica examinării critice............................95 ANEXE Modele de scrisori către colegi ...........................reamintire..............83 3532...........( 3531....... Analiza conturilor........................85 355...... 116 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care ţin o contabilitate de angajament în cursul exerciţiului financiar . întocmirea listei punctelor în suspensie..................... 118 43 ................ Controlul coerenţei şi credibilităţii...... 106 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care îşi efectuează direct înregistrările contabile............................ închiderea dosarului anual.............................85 354.......88 361...............90 363..............99 Modelele (A la I)...89 3621.. Condiţiile eliberării atestării............................ Supravegherea lucrărilor......................92 366...............................91 365..........86 36........................... 83 3533.................... Concordanţa cu documentele justificative ...........

! -• ' .' 44 .

' B. 45 .1. destinată profesioniştilor contabili. constituind astfel pentru toţi destinatarii ei o credibilitate deosebită prin fidelitatea informaţiilor furnizate şi prin cvasi certitudinea că aceeaşi operaţie este dinainte analizată şi prelucrată în acelaşi mod de către toţi furnizorii de informaţii contabile. sectorul public sau învăţământ. ca liberi profesionişti contabili sau ca profesionişti contabili salariaţi în industrie. Pentru aceasta. © prima. conform legii contabilităţii actuale. contabilitatea şi profesia contabilă este normalizată. ea trebuind să folosească un limbaj comun tuturor utilizatorilor. indiferent de modalitatea de practicare a profesiei.° s 8L melor tehnice contabile emise de un organism profesional S 9• abilitat sau a reglementărilor contabile emise de autoritatea o administrativă desemnată de lege (în România. prin existenţa normelor profesionale emise de autoritatea profesională desemnată prin lege (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) care reprezintă ansamblul regulilor de urmat de către toţi profesioniştii membri ai Corpului. CADRUL DE REFERINŢA AL MISIUNILOR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI Informaţia contabilă este în mod esenţial destinată utilizării externe întreprinderii. Acţiunea de normalizare cunoaşte două direcţii principale: & l i . a doua. destinată contabilităţii propriu zise. Ministerul Finanţelor Publice). prin existenţa nor. comerţ.

numărul de salariaţi etc. în sensul aplicării acestei misiuni. obişnuită (permiţând compararea până la identificare cu monografiile sau exemplificările din normele tehnice) cu fluxuri relativ limitate.23 2 !8 {g •S e i . de către cel ce gestionează patrimoniul întreprinderii profesionistului contabil. mijlocii şi mari utilizează. . DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII. C RISC DE NEÎNREGISTRARE a informaţiilor. DESTINATARUL ACESTEI MISIUNI Cu precădere. Definirea întreprinderilor în mici.2. de regulă. ţinând seama de caracteristicile organizării interne a întreprinderii. criterii ţinând seama de dimensiunea lor comensurabilă în: cifra de afaceri. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este destinată întreprinderilor mici. pentru a ţine întrutotul sau în parte contabilitatea sa. © DIFUZAREA EXTERNĂ A INFORMAŢIEI FINANCIARE: limitată (de regulă. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 21. valoarea activelor. 46 . Această misiune este încredinţată. în scopuri fiscale).puţine sau absente proceduri scrise sau de separare a funcţiilor .rolul preponderent al şefului întreprinderii sau al celui care gestionează patrimoniul. misiunea de ţinere a contabilităţii. de cele mai multe ori.2=5 .O § es ec v "3 S 4) U S - " © STRUCTURA: foarte lejeră . întreprinderile mici pot fi identificate după diferite criterii/caracteristici ca: © ACTIVITATEA: activitate simplă.

de către profesionistul contabil şi.pe de altă parte. în raport cu cunoaşterea întreprinderii si a mediului său înconjurător.pe de o parte.august 2000) sau să ateste contrariul. Controlul coerenţei se realizează prin compararea concordanţei documentelor şi a informaţiilor între ele. de asemenea. urmând ca acesta să valorifice informaţiile financiare respective în interiorul sau în exteriorul întreprinderii. 2130). FINALITATEA MISIUNII • Misiunea are. în raport cu informaţiile şi documentele primite de la client.» g ţiilor financiare (între ele. ca obiectiv posibilitatea de a îi permite profesionistului contabil să ateste că „nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa sau credibilitatea situaţiilor financiare" (Norma 2130 . C CREDIBILITATE: calitatea situaţiilor financiare de a fi verosimile atunci când nu conţin erori semnificative şi sunt imparţiale. se înţelege prin: €> COERENŢĂ: •n *• . în principal. concordanţa dintre situaţiile financiare şi a ş i '£ documentele fiscale. concordanţa diferitelor elemente ale situa. integrându-se direct în procesul întocmirii conturilor anuale. 47 35° . între ele şi informaţiile furnizate O -I a ^ ™ de client). Credibilitatea se realizează asupra calităţii informaţiilor obţinute. „ In sensul normei amintite (nr. . căruia în final i se prezintă situaţiile financiare. 22. putând fi si informatizat.Ca atare. destinatarul acestei misiuni este cel care gestionează patrimoniul întreprinderii.

de la „cunoaşterea întreprinderii" până la emiterea „raportului de atestare". contabilitatea informaţiilor primite de la client. . 3. 2. .Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor. tuatiilor financiare. 48 .Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar. DEMERSUL METODOLOGIC ŞI ETAPELE MISIUNII v Prezentul ghid are ca obiectiv propunerea unui demers metodologic. 5. . de aprecierea profesionistului contabil şi de experienţa sa profesională.Controlul credibilităţii se realizează asupra situaţiilor financiare propriu-zise. . punerea în aplicare de către profesionistul contabil a tehni cilor necesare pentru aprecierea coerenţei şi credibilităţii si. i ia 31 v ll O! — M O 23. ^ cunoaşterea activităţilor întreprinderii: condiţiile specifice de exploatare. 4. Demersul propus cuprinde 7 etape: 1.3 a.Organizarea şi programarea misiunii.Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii.Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului. . în funcţie de raţionamentul profesional. Punctele-cheie ale misiunii constau în conţinutul atestării acesteia bazate pe: ^t> cunoaşterea de către profesionistul contabil a sectorului sau a sectoarelor de activitate.

Lucrările de închidere ale exerciţiului financiar.formularele .Eliberarea atestării. »i ce pe de o parte. Unele din aceste etape se realizează în timpul mai multor exerciţii financiare şi reprezintă un proces permanent. lucrările de închidere a exerciţiului financiar. care sunt baza demersului. şi cu procedurile de lucru. . Altele sunt legate de un exerciţiu determinat. Scopul acestui demers este de a oferi posibilitatea profesionistului contabil să aplice normele profesionale.n ore rii exerciţiului financiar. i S.care-i permit aplicarea. de pildă: controlul •a a 2 rt> S. » g I I eliberarea atestării. regularităţii şi sincerităţii contabilităţii. sunt sintetizate 's: £' E: în tabloul următor: IE 49 . acesta sprijinindu-se pe suporturile operaţionale . Demersul general şi concordanţa sa cu normele profesionale. 7. lucrările de control ale închide.6. organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului. organizarea şi programarea misiunii. . pe de altă parte. de pildă: cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor.

Organizarea şi programarea misiunii 115 .Programarea lucrărilor sincerităţii contabilităţii 2125 .Organizarea contabilităţii clientului Vizitarea întreprinderii Interviuri Colectarea documentelor Organizarea internă a cabinetului Planificarea şi programarea 3.Demersul general al misiunii de ţinere a contabilităţii ETAPA DEMERSULUI NORMA TEHNICI ŞI PROCEDURI Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor 2.Cunoaşterea activităţilor _______întreprinderii clientului 121 .Delegarea şi supravegherea lucrărilor 125 .Documentarea lucrărilor 2129 . Controlul regularităţii şi 121 .Documentarea lucrărilor 2124 .Programarea lucrărilor 123 .Contractarea lucrărilor 2120 .Acceptarea şi menţinerea misiunilor 122 .Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii . Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului Interviuri Asistenţă şi consultanţă • Interviuri • Justificarea înregistrărilor contabile • Concordanţa înregistrărilor cu documentele justificative 4.

Analiza critică a conturilor anuale 130 .i3ui3(| .5. Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar 2125 .Norma de raport 2130 .Delegarea şi supravegherea lucrărilor 2127 .Norma de raport B 3J3UIJ i»p 7.Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii 2126 . Lucrările de închidere a exerciţiului financiar 123 .închiderea conturilor Concordanţa înregistrărilor cu documentele justificative Justificarea înregistrărilor contabile Controlul coerentei Supravegherea lucrărilor Examinarea analitică Interviuri 6. Eliberarea atestării nunisiui JB J1U3U38 jns.

în acest sens ele regrupând un număr important de suporturi susceptibile să corespundă unui mare număr de situaţii. cheltuieli externe.24. Prezentul ghid. vânzări/clienţi. alte conturi. capital şi provizioane. vânzări/clienţi. nismele sociale şi de solidaritate. 52 . stocuri şi lucrări în curs. în anexa sa. Modelele dosarelor elaborate de Consiliul Superior au fost. decontări cu bugetul statului şi cu orga- "2 § O) U OJD V "3 2 cicluri de operaţii (trezorerie/finanţare. . Aceste suporturi operaţionale sunt propuneri concepute astfel încât profesioniştii contabili să le poată adapta în funcţie de propria lor organizare internă şi în funcţie de nevoile clienţilor lor. anexele). un exemplu de program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii cu descrierea a 12 s -s . privind regularitatea şi sinceritatea contabilităţii şi descrierea controalelor privind s 4 cicluri de operaţii (cumpărări/furnizori. întocmite într-o modalitate maximă. JA >C8 „2 £• •*• CS {g imobilizări.exemplificarea controalelor specifice la clienţii care îşi asi * gură direct înregistrările contabile. cheltuieli externe. SUPORTURILE OPERAŢIONALE FORMULARELE Cabinetele au toată libertatea de a aprecia mijloacele necesare a fi puse în aplicare pentru a fi în conformitate cu referenţialul normelor profesionale ale CECCAR şi cu dosarele de lucru stabilite de organizarea internă a cabinetului. personal. cumpărări/furnizori. examinarea critică a conturilor anuale. cuprinde: modele de scrisori către colegi (când misiunea se preia de la alt coleg). în mod voit. imobilizări). descrierea dosarelor de lucru elaborate de Consiliul Superior al CECCAR.

Aceste documente sunt utilizate clasându-le pe ciclurile de operaţii în bibliografie sau dosare distincte (permanente.Ele pot fi. susceptibile: de a fi înlocuite cu alte suporturi.1 l £ n o re BS g r t r t O "»9 P IE sg. concluziile şi propunerile necesare. 651 yi B S' 53 . anuale) pentru fiecare client în parte. de asemenea. t r o o-i £. de a le fi modificată forma sau de a fi redactate informatizat. suporturile operaţionale de utilizat. Dosarul anual cuprinde pentru fiecare ciclu controalele de efectuat. Dosarul de lucru indicativ Cuprinde foile de lucru specializate pentru dosarul anual şi dosarul permanent.

32. . 35. 37. . . 36.Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii.Organizarea şi programarea misiunii. . 34.Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar. 33. l os i u u t/D 54 .3.Lucrările de închidere a exerciţiului financiar. SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII 31.Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor. Ş .Eliberarea atestării. . .Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului. .

Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. în scopul asigurării că situaţiile financiare dau o informaţie coerentă şi credibilă. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă permit sau nu menţinerea lor. NORMA 2120 55 . a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător.31. CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINDERII CLIENTE ŞI CONTRACTAREA LUCRĂRILOR REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Acceptarea şi menţinerea misiunilor Profesionistul contabil. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă şi incompatibilitate. NORMA 122 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului. semnat de ambele părţi. NORMA 115 Contractarea lucrărilor Relaţiile liber-profesionistilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. înainte de a accepta o misiune.

profesionistul contabil este necesar să stabilească anumiţi parametri ai întreprinderii pentru a o putea înţelege. Această cunoaştere globală a întreprinderii. Aprecierea posibilităţii realizării misiunii în cadrul cabine tului şi acceptarea misiunii. întrucât ea constituie unul din elementele care permit profesionistului contabil efectuarea raţionamentului său profesional asupra coerenţei şi credibilităţii situaţiilor financiare. a activităţilor sale şi a mediului său înconjurător este importantă în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. 56 . Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente şi a mediului său înconjurător •^ u la §c a 3111. .OBIECTIVE Cunoaşterea globală a întreprinderii clientului şi a mediului său înconjurător. întocmirii şi prezentării conturilor anuale. Demersul înainte de a se accepta misiunea şi în vederea definirii naturii acesteia.•= •"? '2 C Q Q JO ) U M t Stabilirea primelor elem ente de consultanţă necesare întreprinderii. Identificarea riscurilor. 311. Respectarea regulilor deontologi ce în cazul preluării m -i siunii de la un coleg. •|. Determinarea naturii şi întinderii misiunii şi stabilirea unui proiect de buget şi contract de prestări de servicii. Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă.

o Oo S3 n if<-»• 85 n -i » S 312.3112. o absenţă a separaţiei între anumite funcţii. Obiectivul acestor întâlniri este intervievarea acestora în vederea obţinerii maximului de informaţii din partea lor. în formă scrisă. Profesionistul contabil va face cunoscut conducătorului întreprinderii documentele justificative indispensabile misiunii sale. starea bunurilor/mijloacelor (localuri.. Profesionistul contabil se întâlneşte cu conducătorul întreprinderii. modalitatea colectării documentelor justificative necesare. Tehnici de cunoaştere a întreprinderii Vizitarea întreprinderii este un element esenţial al cunoaşterii întreprinderii. . sisteme informatice. Identificarea riscurilor Misiunea ţinerii contabilităţii. Interviuri.). aprecierea calităţii organizării contabilităţii: sisteme contabile. cu alte persoane care lucrează în întreprindere şi bineînţeles cu persoanele împuternicite cu anumite atribuţii administrative s? si contabile. Ea permite profesionistului contabil: întâlnirea cu conducătorul întreprinderii şi aprecierea „climatului" general al întreprinderii. întocmirii şi prezentării conturilor anuale este în mod deosebit destinată micilor întreprinderi care sunt cel mai adesea caracterizate prin: inexistenţa. pentru a cunoaşte mai bine întreprinderea şi nevoile ei. Colectarea documentelor justificative.de a vedea activitatea întreprinderii: mono sau pluri-activitate. a regulilor lor de organizare internă. sisteme de conservare/arhivare etc. 57 . care vor trebui înscrise în contractul de prestări de servicii cu termenele aferente de predare. utilaje etc.

. pentru anumite întreprinderi. anumite practici ale întreprinderii care merită un control '«"E aprofundat: neplata furnizorilor etc. de pildă: activitatea întreprinderii: sector în dificultate. cs v I I r a Aceste aprecieri conduc profesionistul contabil să fie în mod deosebit vigilent asupra riscurilor constatate. piaţă restrânsă. 58 . Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă Pentru definirea cât mai aproape de nevoile întreprinderii în materie contabilă şi deci a preciza dimensiunea misiunii. • antecedentele întreprinderii: constatări negative ale organelor .riscul de neexhaustivitate (neînregistrarea sau neînlocuirea în totalitate) a informaţiilor din cauza caracteristicilor de organizare internă a întreprinderii. piaţă tradiţională etc. să aprecieze necesitatea de a refuza misiunea. întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. să recomande remedierile O -B § § care i se par realizabile şi în extrem. Cu titlu indicativ. Pot exista..„ fiscale. în locul unei misiuni de examinare a contabilităţii. 'S-t. profesionistul contabil ia cunoştinţă: de natura şi calitatea lucrărilor contabile cerute întreprinderii de reglementările în vigoare şi de cererea formulată de conducătorul întreprinderii privind contabilitatea financiară şi de gestiune. conflicte sociale etc. factori de risc specifici. Aceste caracteristici sunt cele care îl determină pe profesionistul contabil să propună conducătorului întreprinderii o misiune de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. se pot cita. calitatea personalului contabil. 313. situaţia actuală a întreprinderii: finanţe dezechilibrate. produse învechite.

Posibilitatea realizării misiunii Profesionistul contabil apreciază dacă poate accepta misiunea respectând normele profesionale şi în mod deosebit norma privind calitatea lucrărilor şi norma independenţei. va aprecia gradul independenţei pe care îl va avea în raport cu clientul: interese personale. importanţa onorariilor în raport cu cifra de afaceri a cabinetului etc. 314. P 1 M -K ??" p S ^ g . în periodicitatea intervenţiilor şi în nivelul acestor intervenţii.cantitatea de lucru în caz de ţinere parţială sau completă a contabilităţii. în număr de ore.caracteristicile contabile şi fiscale ale întreprinderii privind cel mai adesea activitatea sa. definind tipul misiunii (ţinerea contabilităţii sau examinarea contabilităţii). precizând cantitatea şi natura lucrărilor. De asemenea. prestaţiile complementare misiunii contabile dorite de către client: supravegherea îndeplinirii obligaţiilor sociale. Aceste elemente permit profesionistului contabil să îşi stabilească un buget si să întocmească propunerea contractului de prestări de servicii. profesionistul contabil se va asigura de respectarea regulilor de etică în cazul preluării unei misiuni de la un coleg. juridice etc. & =: "*"* 315. . 59 o p oe 3. în sfârşit. Definirea misiunii • Elementele astfel colectate permit profesionistului contabil să decidă dacă poate să accepte misiunea.

Prima consultanţă şi sugestii Cunoaşterea activităţii întreprinderii. respectiv cunoaşterea globală a acesteia. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. sa •<-> U £• « s «« O -w 318. Membrul Corpului care a fost solicitat trebuie să îndeplinească obligaţia profesională cu acceptul clientului de a cere. 5B. Bineînţeles conţinutul contractului va fi adaptat caracteristicilor întreprinderii şi celor convenite cu clientul. Modelele de scrisori (scrisoare şi răspuns) privind această situaţie sunt anexate prezentului ghid. Scrisoarea către un coleg. de regulă în scris.316. S a S.fc. informaţiile necesare indicând natura generală a cererii sale. funcţionarea întreprinderii şi să facă primul diagnostic. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale este necesar să aibă conţinutul prevăzut de „modelul a" anexat Standardului profesional nr. este etapa privilegiată care îi permite profesionistului contabil să examineze cu un „ochi nou". O atenţie deosebită se va acorda prevederilor punctului 2 obligaţiile părţilor urmărind respectarea cu claritate a conţinutului şi termenelor obligaţiilor reciproce pentru a se evita astfel eventualele litigii. membrului Corpului aflat în funcţiune. « UJ S 88 ^ a n o> IN 317. Conţinutul contractului Contractul de prestări de servicii privind ţinerea contabilităţii. atunci când urmează a îl înlocui pe acesta Această procedură este prevăzută de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii. 60 .

îndeosebi al conturilor: capitaluri proprii. El va fi. de asemenea. 319. . După etapa cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului si contractarea lucrărilor angajate cu ocazia acceptării unui nou client. O r t - Dosarul permanent va continua să se îmbogăţească în cadrul procesului permanent de cunoaştere a întreprinderii şi de realizare a misiunii. de pildă) sau asupra modalităţilor juridice (activităţile întreprinderii corespund formei şi obiectului prevăzut în actul constitutiv?. profesionistul contabil: examinează periodic dacă evenimentele sau schimbările intervenite în întreprinderea clientă mai permit menţinerea contractului încheiat. sunt luate măsuri juridice asigurătorii în raport cu clienţii şi furnizorii?). ca şi pe componentele fiscale (descoperirea unei aplicări eronate de TVA. 61 S!' . împrumuturi.Acest diagnostic se va axa în mod deosebit pe organizarea contabilă (existentă sau de organizat în viitor). imobilizări. El va fi utilizat de profesionistul contabil ca un mijloc de control al conturilor. pus la zi cu ocazia închiderii fiecărui exerciţiu financiar. Diagnosticul astfel stabilit trebuie să conducă profesionistul contabil să facă celui care gestionează patrimoniul sugestiile necesare şi eventual propunerea şi a unor misiuni complementare. Documentarea dosarului permanent La sfârşitul acestei etape. profesionistul contabil dispune de primele elemente ale informaţiei permanente asupra întreprinderii care o e vor fi ordonate în „dosarul permanent". pune la zi în fiecare an „dosarul permanent" al clientului.

ORGANIZAREA ŞI PROGRAMAREA MISIUNII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Programarea lucrărilor. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. de asemenea. Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. NORMA 123 Documentarea lucrărilor.32. Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. protejând confidenţialitatea acestora. El poate delega acestora executarea unor lucrări. Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să descrie felul. Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea misiunilor sale. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii. profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită. pentru punerea în aplicare a planului misiunii. NORMA 125 62 . NORMA 121 Delegarea şi supravegherea lucrărilor. Prin programul de lucru se defineşte natura. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. Ele ajută înţelegerea şi controlul lucrărilor. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare. O bună organizare a misiunilor . încât acestea să fie realizate în mod eficient. Permit.responsabilităţilor -include ţinerea dosarelor de lucru.

Ea conduce la: planificarea misiunii. nivelul participanţilor la intervenţii. identificării riscurilor: înscrierea eventuală a punctelor specifice în programul de lucru. periodicităţii intervenţiilor. Această etapă depinde strâns de informaţiile colectate în timpul fazei cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor şi. în special. volumelor. 63 . NORMA 2129 OBIECTIVE: Obiectivul general al acestei etape este să asigure calitatea şi eficacitatea în derularea misiunii. în termenii: definirii precise a misiunii: natura lucrărilor. Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controalele efectuate si pentru a susţine raportul profesionistului contabil.NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Documentarea lucrărilor. întocmirea unui program de lucru specific. plecând de la programul de lucru indicativ al acestui ghid. constrângeri legate de organizarea cabinetului. ţinând seama de: cererile clientului. obligaţii externe: termene legale şi fiscale.

Planificarea misiunii Fiecare dosar este cadenţat şi alimentat cu documentele necesare în funcţie de termenele de respectat: termene fiscale. ţinând seama de respectarea termenelor. riscurile preidentificate de pildă: evaluarea avantajelor în natură ale întreprinzătorului individual sau ale asociatului unic. cabinetul poate ajunge la definirea cu clientul a regulilor detaliate optimal privind termenele de comunicare a documentelor contabile sau a vizitelor de control. a permis determinarea frecvenţei optime a intervenţiilor celor două părţi. calendarului/scadenţarului declaraţiilor. 64 . planul poate conduce la urmărirea timpilor consumaţi în raport cu prevederile bugetului de timp. CS CB CS l O. natura lucrărilor de control de efectuat este oarecum obişnuită.de pildă: modalitatea evaluării producţiei în curs. prin contract. CS M 322. a: planului intervenţiilor. repartizarea lucrărilor contabile între client şi cabinet. legale. Totodată. sociale. la o întreprindere de construcţii. întocmirea programului de lucru în cadrul acestei misiuni. slăbiciunile eventuale ale organizării contabilităţii. Asupra acestui punct.321. Pe de altă parte. în anumite cazuri. de exemplu. volumul lucrărilor de efectuat. în sfârşit. Planificarea conduce la stabilirea unui plan pe fiecare dosar şi la întocmirea. poate fi necesară completarea acestui program cu efectuarea prealabilă de lucrări specifice legate de: natura activităţii . Controalele reprezentând lucrările de bază reprezintă garanţia bunei executări a acestei misiuni. Un program de lucru indicativ există în anexa acestui ghid. planului controlului regularităţii şi sincerităţii contabilităţii.

Fiind vorba de o misiune efectuată în general pe lângă micile întreprinderi.O 65 . în acest cadru general. N S5< 3 -: » n f I I n N 85 1 II p *.323. echipa se limitează cel mai adesea la un colaborator. relaţiile cu conducătorul întreprinderii. putând fi cu putinţă astfel o supraveghere eficace. o bună parte a controalelor este delegată colaboratorului. Repartizarea exactă a atribuţiilor depinde de natura clientului şi de modul operativ de a acţiona al cabinetului. revederea critică a conturilor anuale şi a foilor de lucru pregătite de colaborator. este necesar să se stabilească nivelul intervenţiilor şi să se fixeze partea pe care fiecare colaborator o are la realizarea misiunii. profesionistul contabil rezervându-si definirea misiunii. Organizarea misiunii Norma de delegare şi de supraveghere are clar stabilit principiul lucrului în echipă şi al delegării. supravegheat de un profesionist contabil mai cu experienţă. I i E.

să fie în concordanţă cu dispoziţiile fiscale (separarea veniturilor de taxe de TVA. formarea/instruirea clientului şi/sau a personalului contabil. . Planul de conturi adoptat Profesionistul contabil veghează ca acest plan de conturi: să fie conform cu obligaţiile legale şi să respecte planul de conturi general. adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.Organizarea relaţiei client/cabinet. SD 2? 331. vi u S :S C Cd • Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative si/sau contabile ale clientului. 66 . conform referenţialului contabil. Dacă este cazul. Eventuala participare la informatizarea întreprinderii.33. ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII REAMINTIREA NORMELOR NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUATELE FINANCIARE Organizarea contabilităţii clientului Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii. de pildă). NORMA 2124 •g l IN O BIECTIVE *^ Definirea unui plan contabil adoptat.

în toate cazurile. 67 . în conformitate cu normele tehnice: contabilitatea de angajament în partidă dublă sau simplă. este necesar să i se amintească clientului obligaţiile 5S legale în vigoare ce îi revin. Modalitatea organizării administrării întreprinderii Câteva reguli de bază pot fi reamintite clientului în ceea ce priveşte stabilirea de proceduri proprii acestuia. să răspundă nevoilor de control ale profesionistului contabil. -s modalitatea organizării administrării întreprinderii . întocmirea unor minime organigrame privind activităţile întreprinderii. De aceea. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. Profesionistul contabil determină metoda contabilă cea mai adecvată. 332. ss* S. nu există în cadrul întreprinderilor mici cărora le este destinată misiunea de ţinere a contabilităţii. Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative şi/sau contabile ale clientului Compartimente administrative şi/sau contabile. de regulă. de pildă: 1.să răspundă nevoilor de informare a clientului: cunoaşterea evoluţiilor semnificative ale activităţilor sale cu eventuala desfăşurare în analitic pe activităţi. privind: 3321. 3322. pe care o recomandă clientului la începutul misiunii.în cazul când obiectul asigură în totul sau în parte înregistrările sale contabile. modalitatea organizării administrative şi/sau contabile . pe produse-servicii. pe locuri geografice etc. 3321..

verifică.. 10. aprobă şi înregistrează documentele justificative pri vind operaţii patrimoniale. asigurarea cu personal calificat de specialitate (selectarea personalului de specialitate. 8. 9. stabilirea circuitului documentelor justificative şi conta bile pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie a acestora adaptate mărimii întreprinderii şi particularităţilor acesteia în temeiul organigramei. modalitatea ţinerii registrelor obligatorii (administrative. 7. 2. păstrarea/arhivarea documentelor şi registrelor legale. la asigurarea îndeplinirii reglementărilor legale privind buna administrare şi contabilizare a operaţiilor patrimoniale ale clientului.a 'S c « CS ftt f* întocmirea fişei postului pentru personalul care întocmeşte. modalitatea de întocmire a situaţiilor financiare (bilanţ contabil. instruirea personalului). întocmirea unor declaraţii fiscale sau ţinerea unor registre. organizarea contabilităţii patrimoniului (plan de conturi propriu. cont de profit şi pierdere. aşa cum s-a convenit prin contractul de prestări de servicii. contabile etc. relaţia buget de venituri si cheltuieli şi contabilitatea de gestiune etc. fişei postului etc. 4. prin respectarea lor. 3322.> « 03 N . Modalitatea organizării administrative şi/sau contabile Realizarea procedurilor proprii arătate la punctul 3321 conduce desigur. fiscale. atunci profesionistul contabil se asigură că persoana sau persoanele . 3. 6. în totul sau în parte.).). modalitatea de inventariere a patrimoniului. anexe). întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal şi a contribu ţiilor de asigurări sociale. Când clientul asigură. documentarea operaţiilor patrimoniale.W3 I cs i i !. 5.

333. CW s 3: S o J» § S ir ta I! 334. profesionistul contabil se asigură că aceste lucrări sunt corect îndeplinite procedând la controalele efectuate în cursul şi la sfârşitul exerciţiului financiar. Organizarea relaţiei client/cabinet Derularea misiunii în cursul exerciţiului financiar trebuie să fie organizată stabilind frecvenţa şi modalitatea intervenţiilor. Modelul a de contract de prestări de servicii propus în anexa Standardului profesional nr. Formarea/instruirea personalului Insuficienţele constatate cu ocazia cunoaşterii activităţilor întreprinderii asupra acestui punct pot să îl determine pe profesionistul contabil să ceară clientului/conducătorului întreprinderii asigurarea 69 . frecvenţa înregistrărilor contabile.Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente si contractarea lucrărilor. prin examinarea analitică a documentelor justificative şi a înregistrărilor în registrele obligatorii. în plus.68 cărora li s-au stabilit aceste atribuţii de serviciu au competenţa necesară.obligaţiile părţilor .a avut în vedere satisfacerea calendaristică a obligaţiilor rezultate din relaţia client/cabinet. organizarea înregistrărilor contabile în interiorul cabinetului. Această apreciere face parte din etapa 31. în cazul când cabinetul asigură înregistrările contabile este important să se stabilească prin contractul de prestări de servicii: modalitatea de transfer a documentelor. în cursul şi la sfârşitul exerciţiului financiar. iar de rezultatul ei poate depinde o orientare diferită a repartizării mai mult sau mai puţin aprofundate a sarcinilor si a lucrărilor de control. 21 la punctul 2 .

în cazul problemelor de codificare. cea comercială (gestiunea stocurilor. în baza altui contract de prestări de servicii . de pildă. es :s SE? o ° « 335. Modalitatea de participare Din ce în ce mai mult. Este de dorit ca profesionistul contabil să fie interesat de această informatizare şi să participe activ atunci când se stabileşte caietul de sarcini. de pildă.l i U* J unei formări/instruiri complementare a personalului său contabil (sau a persoanei care are atribuţia înregistrărilor contabile). mânuitorii de bunuri şi valori magazionerii si casierii. cea de gestionare a personalului (state salarii. Formarea personalului clientului prin cabinet permite asigurarea unei mai bune şi corespunzătoare relaţii între formarea primită şi metodologia cabinetului. întreprinderile mici si mijlocii doresc informatizarea unora din funcţiile lor. facturarea. Această formare poate fi realizată prin cabinetul profesionistului contabil sau printr-o altă societate sau organism de profil . cea contabilă. evidenţa impozitelor şi a contribuţiilor. respectiv de aplicare a planului de conturi). Formarea/instruirea personalului clientului poate fi oferită şi de cabinet. prin cunoaşterea activităţilor întreprinderii el este . Eventuala participare la informatizarea întreprinderii 3351.filială CECCAR. în plus. comisiile de inventariere a patrimoniului etc.pentru restul personalului care efectuează operaţii patrimoniale sau în legătură cu acestea. clienţi/furnizori). se va recomanda persoanei din întreprindere care efectuează înregistrările contabile să ceară soluţii cabinetului ori de câte ori apare o dificultate (de pildă. declaraţiile acestora).

evident competent pentru a partici pa împreu nă cu conduc ătorul întrepri nderii la identifi carea necesit ăţilor acestei a. P a rt i c i p a r e a p r o f e s i o n i s t u l u i contabil la informatizarea întreprin70 .

utilizarea corectă a manualului de proceduri informatice de către personalul clientului. profesionistul contabil este necesar să procedeze la o analiză critică a acestui Soft. De regulă. controalele ce se vor efectua vor avea în vedere: . 71 W .e a . două situaţii se pot întâlni: * Softul utilizat de întreprindere nu este cunoscut de cabinet.derii şi/sau a contabilităţii este o misiune specifică ce nu intră în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii..existenţa unui manual de proceduri informatice suficient şi a unei asistenţe externe corespunzătoare. Softul contabil existent Dacă întreprinderea clientului este deja informatizată în ceea ce priveşte sistemul contabil. 3352. numerotarea cronologică a ediţiilor listărilor.) şi testul asupra unei luni. în afara verificării cerinţelor minimale menţionate mai înainte. £ B g I î M test asupra unei perioade (lună): coerenţa dintre înregistrările din jurnale şi cartea-mare (mai ales între conturile centralizate). balanţele de verificare şi cartea-mare. Analiza critică a programului informatic.coerenţa generală în privinţa totalurilor sumelor dintre jurnale. . întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. N &3< •"! 2. salarii etc. . controlul fiabilităţii transferurilor înregistrărilor din alte soft-uri asociate (comercial. imposibilitatea modificării unei perioade închise. în cazul programelor informatice utilizate în domeniul financiar-contabil se va ţine seama de normele tehnice de resort. existenţa şi respectarea procedurilor de salvare şi arhivare corespunzătoare. e ra t a § S.

•c -g l I I i i S W u. Profesionistul contabil apreciază. * Softul utilizat este cunoscut de cabinet si fiabilitatea sa nu poate fi pusă la îndoială. printr-un raport intermediar. în scris. în acest caz. printr-un raport intermediar. numai utilizarea procedurilor informatizate ale softului şi procedează.Profesionistul contabil apreciază insuficienţele constatate şi procedează la comunicarea către client a celor constatate. •a. la comunicarea observaţiilor necesare.» '3 3 - .

întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată.34. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare. încât acestea să fie realizate în mod eficient. pentru punerea în aplicare a planului misiunii. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. NORMA 121 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să descrie felul. __________________________________________ NORMA 2125 OBIECTIVE Diversitatea clientelei determină profesionistul contabil să-şi organizeze misiunile sale pe parcursul exerciţiului financiar 73 . Prin programul de lucru se defineşte natura. CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Programarea lucrărilor Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea misiunilor sale.

Structura unei mici întreprinderi este simplă şi va fi în general apreciată în mod global. 341.efectuării unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar şi îndeosebi: ^> controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile (în cazul când cabinetul asigură înregistrările contabile ale clientului.|2 'C l I I l f S . ^ aprecierea constatărilor şi comunicarea către client a observaţiilor necesare. . De aceea._B . împărţind derularea misiunii în timp.organizarea şi programarea lucrărilor. pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar. este cazul să se asigure punerea la zi a acestei cunoaşteri a activităţilor întreprinderii şi îmbunătăţirea . .B O t« £•= s 8 în aşa fel încât să corespundă cât mai bine necesităţilor clienţilor printr-un raport cost/calitate satisfăcător. Respectarea succesiunii etapelor misiunii Este vorba. . aceste controale sunt cuprinse în procedurile de ţinere a contabilităţii). de asigurarea executării succesiunii etapelor misiunii a căror realizare permite: cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului.organizarea sau controlul organizării contabile a întreprin derii. în cadrul primului exerciţiu financiar. el poate efectua o parte din lucrările de control în cursul exerciţiului financiar. în scopul asigurării: respectării etapelor permanente ale misiunii. în primul rând. în anii următori. .

74 . fie a întreprinderii cliente.eventu ală a organizării fie a misiunii.

trebuie respectate cu bună-credinţă regulile privind evaluarea şi celelalte norme si principii contabile. 75 . b. pe baza inventarierii patrimoniu lui. valoarea oricărui element trebuie să fie determinată având în vedere O p următoarele aspecte: B . a. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. care presupune o apreciere rezonabilă a faptelor în scopul evitării riscului de a transfera în viitor incertitudini prezente susceptibile de a greva patrimoniul şi rezultatele financiare ale întreprinderii. se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor constatate.342. Efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar 3421. se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi de pier derile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului a financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau pierdere. cum sunt: © principiul prudenţei. pentru a se asigura o imagine fidelă a situaţiei financiare si a performanţelor obţinute de întreprindere. care conduce la continuitatea aplicării regulilor si normelor privind evaluarea. în acest scop. Controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile Normele tehnice prevăd că. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. c. se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute A | J (evidenţiate) până la data încheierii exerciţiului finan 8* ciar. principiul permanenţei metodelor. chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului.

Dacă clientul a luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestuia de a-şi continua activitatea. potrivit căruia elementele de activ şi de pasiv trebuie să fie evaluate şi înregistrate în contabilitate separat. © principiul independenţei exerciţiilor. nefiind admisă compensarea valorii lor între ele şi nici între veniturile si cheltuielile din contul de rezultate. de pildă. deci cu toate că nu este proprietar deplin. nu numai forma lor juridică. locatorul păstrându-şi dreptul de dispoziţie asupra bunului. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. © principiul prevalentei fondului asupra formei (preluat în reglementări financiare prevalente economicului asupra juridicului). în cazul leasingului financiar. care ia în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se va face raportarea fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţi- ş l jţj CS lo r. care cere ca bilanţul de deschidere al unui exerciţiu să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. © principiul necompensării. beneficiarul bunului îl va înregistra în cadrul activelor sale. este necesar ca aceste elemente să fie aduse la cunoştinţa profesionistului contabil.© principiul continuităţii activităţii. © principiul intangibilităţii. 76 3 a -M O J u g | * . potrivit căruia se presupune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. care cere ca informaţiile înregistrate în contabilitate să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. corespunzător în pasiv. beneficiarul a dobândit numai posesia şi utilizarea bunului. iar obligaţia de plată către locator.

aşa cum s-a arătat mai înainte. pragul de semnificaţie este o limită valorică stabilită de profesionistul contabil.© principiul importanţei semnificative consideră că este semnificativă orice informaţie omisă sau eronat înregistrată care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. nu va fi necesar să se procedeze la controlul ulterior al acestora. Atunci când înregistrările contabile sunt efectuate de client. în acest sens. a-i. luate pe baza situaţiilor financiare. calitatea: existenţei documentelor justificative. au competenţa necesară şi asigură îndeplinirea corectă a lucrărilor lor. presupune conformitatea contabilităţii cu reglementările în vigoare şi cu normele tehnice aplicabile. Sinceritatea contabilităţii presupune aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedurilor contabile în funcţie de cunoaşterea pe care responsabilii înregistrării operaţiilor şi tranzacţiilor în conturi 5-2 l trebuie să o aibă despre realitatea.l telor ce au loc în întreprinderea clientului. Totuşi profesionistul contabil se va asigura periodic că toţi colaboratorii săi. întrucât respectarea regularităţii şi sincerităţii contabilităţii este realizată prin aplicarea corectă a procedurilor cabinetului. profesionistul contabil poate proceda la aplicarea unor teste de control. Regularitatea contabilităţii. de aceea. profesionistul contabil controlează ulterior. importanţa operaţiilor şi a evenimen. care au în atribuţii lucrări de înregistrări contabile. după anumite reguli care îi permit acestuia să aprecieze dacă nivelul de informare asigurat prin situaţiile financiare este de natură a influenţa deciziile utilizatorilor acestora. IJ i i Dacă înregistrările contabile sunt asigurate de cabinetul profesionistului contabil. prin sondaj. în general. modalităţii de respectare a S ST regularităţii şi sincerităţii acestor înregistrări. 77 .

fie în timpul controlului prin analiza unor înregistrări contabile ale anumitor operaţii selecţionate. aplicarea corectă a obligaţiilor privind sarcinile sociale: îndeplinirea condiţiilor cerute întocmirii statelor şi listelor de plată. cotele de asigurări sociale şi de sănătate. de asemenea. Aprecierea constatărilor şi comunicarea către client a observaţiilor necesare Finalitatea misiunii este de a da o asigurare asupra coerenţei şi credibilităţii situaţiilor financiare în raport cu cunoaşterea întreprinderii şi a mediului său înconjurător. Profesionistul contabil verifică. poate. 3422. soldurile sau bonificaţiile practicate sau evoluţia politicii preţurilor putând explica astfel evoluţia marjei comerciale.în foi de lucru depuse apoi în dosarul exerciţiului . Contactele sistematice ale profesionistului contabil cu clientul său îi permit să colecteze aceste informaţii şi este important ca obţinerea lor să fie consemnată în scris . investiţiile importante necesitând finanţări. constituirea unui provizion. contabil a dobândit această cunoaştere la un moment dat. în general. respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale (individuale sau colective de muncă).Două abordări sunt posibile pentru realizarea acestui control al înregistrărilor contabile: fie înaintea efectuării controlului printr-un test asupra unor înregistrări contabile din zile diferite ale unei luni. 78 .putând astfel să aprecieze: litigiile apărute în timpul exerciţiului financiar necesitând. cotele celorlalte contribuţii si. Dar o întreprindere este într-o continuă mişcare şi este esenţial pentru profesionistul contabil să obţină informaţiile evoluţiilor semnificative care pot avea o influenţă asupra situaţiilor financiare sau care trebuie să fie reflectate în acestea.

cum ar fi: controlul conturilor terţilor. declaraţiile privind retribuţiile anuale. dacă sunt importanţi. pentru a reduce sau chiar a suprima anumite lucrări de control ale sfârşitului exerciţiului. sugerându-i acestuia modalităţile de remediere a deficienţelor constatate. în acest sens. a§. impozitele şi contribuţiile aferente etc. Pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar Pregătirea acestor lucrări este strâns legată de caracteristicile privind hotărârile ce urmează a fi luate în cadrul întocmirii situaţiilor financiare.. Evident constatările privind controlul regularităţii contabilităţii vor fi aduse la cunoştinţa clientului printr-un raport intermediar la data constatării. un control al evoluţiei avantajelor în natură. putând fi analizaţi la o dată apropiată de data închiderii exerciţiului.evoluţia remuneraţiilor administratorului (şefului întreprinderii) justificând. -S 5g »< ' = : . pregătirea anumitor situaţii privind: declaraţiile de TVA.§• §• 2. fişele fiscale ale angajaţilor. eventual. 343. . anumite lucrări pot fi realizate în totalitate sau pregătite în cursul exerciţiului. 3.

LUCRĂRI DE CONTROL ALE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR REAMINTIREA NORMELOR NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. > punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor. NORMA 2125 închiderea conturilor Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului financiar: > pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative furni zate de client. El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asigură că ele sunt corect contabilizate de către client NORMA 2126 OBIECTIVE Primirea dosarului inventarierii anuale. 80 .35. > recurgând eventual la o simplificare a înregistrărilor re zultatelor inventarierii. conform clauzelor contractului de prestări de servicii încheiat cu clientul.

respectiv clientul profe.3. cuprinzând: a. Pregătirea declaraţiilor fiscale. 3. b. 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii. Primirea dosarului inventarierii anuale Atât Normele tehnice. 63 81 . aşa cum n <* rezultă din modelul (a) de contract. extrasele de cont confirmate sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor.II 5 2 zentarea situaţiilor financiare. listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate. stabilesc această obligaţie în sarcina celui care gestionează patrimoniul. întocmirea şi pre. a datoriilor şi a trezoreriei.o sionistului contabil. neutilizabile sau deteriorate. cât şi Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.) întocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor. Efectuarea controlului conturilor. d. fără mişcare sau greu vandabile. 351.Colectarea faptelor si evenimentelor importante ale exerciţiului. listele de inventariere (cod 14. profesionistul contabil urmează să N primească din partea acestuia dosarul inventarierii anuale. comenzi în curs.12.8nr. deciziile de numire a comisiei şi a subcomisiilor de inventa riere. c. Documentarea controalelor efectuate.™ modelului (a) sus menţionat. anexat la Standardul profesional 3. § 65 Dacă s-a convenit cu clientul încheierea contractului potrivit D. Aceste obligaţii vor fi aduse la cunoştinţa clientului atunci când se negociază clauzele contractului de prestări de servicii.

2. făcându-şi rezervele necesare privind buna închidere şi respectare a datelor lucrărilor sale de prezentare a situaţiilor financiare. sugerându-i-se totodată şi modalităţile de remediere a deficienţelor observate. registrul inventar (cod 14. în caz de insuficienţă a datelor primite (incomplete. au fost făcute anumite constatări privind controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile. f.) sau de depăşire a termenelor contractuale. a> v '2 = £ y « 353. La sfârşitul exerciţiului este necesar ca aceste constatări şi sugestii să fie însuşite sau nu de şeful întreprinderii (clientul profesionistului contabil) şi să se verifice dacă nu există şi alte deficienţe. incorect întocmite etc.abandonate sau sistate. în această etapă a demersului său. l . urmând ca profesionistul contabil să se asigure că acestea au fost sau nu corect înregistrate în conturile închiderii exerciţiului financiar. s§ c3 8 fi •S "S 352. profesionistul contabil înştiinţează clientul. comunicându-i-se clientului constatările stabilite. procesul verbal privind rezultatele inventarierii. asupra acestor deficienţe. e. Efectuarea controlului conturilor Trei tipuri de tehnici pot fi puse în acţiune: 82 . profesionistul contabil preia aceste informaţii în cadrul înregistrărilor contabile de închidere a exerciţiului financiar. Colectarea faptelor şi a evenimentelor importante Aşa cum s-a arătat la punctul 342 „efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar".). pentru a fi înregistrate rezul tatele inventarierii. precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu. printr-un raport interimar.

suma totală. după cum este cazul concordanţei cu un document justificativ intern 83 . 3532. gî PD n I î . Concordanţa datelor contabile se face atât cu documentele justificative interne. verificarea corectei totalizări a componentelor soldului.Ş-§ BS 3. concordanţa anumitor date cu documentele justificative externe sau interne. ale contabilităţii si ale documentelor fiscale: între ele.în anumite cazuri.. aprecierea componentelor soldului: data. Această tehnică are o forţă mai mult sau mai puţin probantă. denu3 :3 . numărul scadenţelor de plată sau de încasare a unor conturi de creanţe sau obligaţii. controlul coerenţei şi credibilităţii. analiza corectei contabilizări a componentelor soldului (înregistrarea iniţială). între ele şi informaţiile primite de la client. 9 ~ £ 3 » 2 l " S mirea. Analiza conturilor Analiza conturilor este o tehnică de control care constă în următoarele lucrări: precizarea componenţei soldului prin defalcarea acestuia în elementele lui corect identificabile. scadenţa etc.analiza conţinutului conturilor şi în mod special a soldurilor lor. nenţei soldului. verificarea în totalitate a operaţiilor compo. 3531. de pildă. cât şi externe întreprinderii. Concordanţa cu documentele justificative Această tehnică are drept scop asigurarea verificării coerenţei diferitelor elemente ale situaţiilor financiare.

= contracte. recapitulaţiile statelor şi listelor de plată. = registrele fiscale. STOCURI ŞI PRODUCŢIE = situaţia centralizatoare a listelor de ÎN CURS DE EXECUŢIE inventariere şi alte detalii primite din partea clientului. = procesul verbal al Adunării documentele justificative primite din partea şefului întreprinderii (administratorului) pentru mişcările afectând contul întreprinzătorului individual (pentru întreprinderile individuale) sau conturile de capitaluri ale asociaţilor (pentru societăţile comerciale). 'C 8 S Datorii fiscale şi sociale reclamaţiile. factura furnizorului). 84 . Când cabinetul asigură înregistrările contabile ale documentelor justificative. wg OG C5 împrumuturi rambursare S -ă .(de pildă. Această tehnică a concordanţei datelor contabile cu documentele justificative externe va fi necesar de efectuat la sfârşitul exerciţiului financiar pentru următoarele posturi: Imobilizări s*. Conturi financiare = extrasele de cont bancare. unele din aceste verificări de concordanţă sunt efectuate cu ocazia ţinerii/înregistrării în registrele contabile. statul de plată) sau un document justificativ extern (de pildă. = facturi sau acte. Tehnica concordanţei datelor contabile cu documentele justificative interne permite controlul următoarelor posturi: CAPITALURI PROPRII generale. acte şi situaţii de (amortizarea lor).

Controlul coerenţei şi credibilităţii Cele două tehnici de analiză a conţinutului conturilor şi de concordanţă a acestora cu documentele justificative asigură coerenţa şi credibilitatea conturilor luate individual. 85 . de pildă. care. situaţia salariilor plătite cu declaraţiile de impozite şi contribuţii etc. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE = situaţia vânzărilor cu declaraţiile de TVA. 354. 3533. dacă are pe lângă codul contabil şi un scurt comentariu. Acest al doilea nivel de control este obiectul examinării critice care se efectuează la sfârşitul misiunii asupra proiectului de situaţii financiare şi de declaraţii fiscale. Al doilea nivel de control al coerenţei şi credibilităţii trebuie să fie efectuat asupra situaţiilor financiare şi asupra declaraţiilor fiscale I I n f s* | T § S" controlate în mod global. coerenţa şi credibilitatea conturilor terţilor controlaţi. Documentarea controalelor efectuate Pentru efectuarea în bune condiţii a acestor controale. profesionistul contabil se bazează pe: • cartea-mare în copie.PROVIZIOANE PENTRU = situaţia extraselor de cont confirmate CREANŢE LITIGIOASE sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor şi motivarea scrisă pentru cauzele deteriorării creanţelor. poate fi considerată ca o foaie de lucru.

permite colaboratorilor profesionistului contabil să indice concluziile şi propunerile lor.. fie pe conturi sau grupe de conturi. Structura pe cicluri are avantajul de a fi: logică. 86 . iar pe de altă parte.. Acesta este fie structurat pe cicluri de exploatare (trezorerie. misiunea de ţinere contabilităţii. stocuri.foaie sintetică" ce reaminteşte. Pregătirea declaraţiilor fiscale Pregătirea declaraţiilor fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar însoţeşte. . 355.2 'u i "° ^ 4)<u "C <u II B S Dacă sistemul informatic permite. vânzări. pe de o parte. precum şi cu bugetul statului. pentru colaboratorul profesionistului contabil care controlează conturile de personal simultan cu conturile de asigurări sociale. imobilizări etc. fiecare foaie sintetică poate face să apară soldurile corespunzătoare exerciţiului N-l. cumpărări. foile astfel prezentate sunt un instrument al examinării analitice prealabile controlului (pe baza soldurilor existente înaintea controlului) şi la sfârşitul misiunii (pe baza soldurilor controlate). Atunci când dosarul este organizat pe cicluri.un dosar de organizare a controlului (eventual pe suport informatic). pentru profesionistul contabil. fiecare ciclu cuprinde: • o . atunci când efectuează supravegherea lucrărilor. utilă. suporturile de consultat şi natura controalelor de realizat. protecţie socială şi conturile asimilate. dacă s-a prevăzut aceasta în cuprinsul contractului de prestări de servicii. în general.

procedând la stabilirea calculului rezultatului fiscal. îndeplinirea îndatoririlor de consultanţă fiscală (alegerea între două opţiuni etc. în special. Colaboratorii profesionistului contabil urmăresc colectarea informaţiilor în timpul lucrărilor sfârşitului exerciţiului financiar. la controlul: bazei de impozitare în raport cu datele contabile.Profesionistul contabil veghează la: respectarea (sau controlarea. Acest control al coerenţei formale a corelaţiilor lor poate fi foarte bine informatizat. sunt pre. / Aceste operaţii conduc. Declaraţiile fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar rezultă din o situaţiile financiare (cel mai adesea ca un produs informatizat). • elementele declaraţiei fiscale cu datele din situaţiile financiare. . contribuţiile sociale. fiind completate cu alte elemente (informaţii complementare etc. respectarea reglementării şi sincerităţii contabilităţii şi a termenelor de plată.). dacă întreprinderea respectă) legislaţiei în vigoare.) sau lucrări :3de conciliere între contabilitate şi fiscalitate. r.S Oi 3. la sfârşitul exerciţiului financiar.1 Declaraţiile fiscale. Un control al coerenţei este asigurat între: elementele declaraţiei fiscale între ele. gătite în acelaşi timp cu întocmirea situaţiilor financiare: l utilizând informaţiile din situaţiile financiare pentru a com.o S pleta părţile declaraţiilor fiscale cuprinzând aceste date. buna aplicare a reglementărilor legale: regimul fiscal.. taxele locale etc. 87 .

El poate delega acestora executarea unor lucrări. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii. Asigurarea supravegherii lucrărilor. a documentelor justificative şi a informaţiilor primite de la client. NORMA 2127 OBIECTIVE întocmirea listei punctelor în suspensie rezultate. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii. Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul. 88 . întocmirea situaţiilor financiare definitive. închiderea dosarului anual. LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Delegarea şi supravegherea lucrărilor Misiunile liber-profesionistului contabil necesită formarea unei echipe de asistenţi sau colaboratori. Efectuarea examinării critice a situaţiilor financiare.36. NORMA 123 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Analiza critică a situaţiilor financiare Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.

al cărui subiect este triplu: să atragă atenţia asupra punctelor importante. examinarea critică este o „citire" a proiectului situaţiilor financiare pentru a verifica atât coerenţa. care. Ansamblul acestor elemente poate fi sintetizat într-un document numit „Lista punctelor în suspensie". întocmirea listei punctelor în suspensie La sfârşitul lucrărilor de control. Totodată sintetizează dificultăţile întâlnite în timpul efectuării misiunii. lista punctelor rămase eventual în suspensie: întrebări de pus clientului. r S. a n n o a re să pregătească examinarea critică a situaţiilor financiare. anomalii de corelare între diferitele elemente ale situaţiilor financiare şi declaraţiile fiscale. cât şi credibilitatea acestora în totalitatea lor. 3. Demersul în fapt. elemente lipsă etc. Această verificare generală poate fi în mare parte informatizată. 89 . necesită o supraveghere deosebită şi un interviu cu clientul: de pildă. In sfârşit. el notează punctele importante. Examinarea critică a situaţiilor financiare M 9 3621.^ 361. evoluţii = inexplicabile ale unor evenimente sau conturi contabile. colaboratorul profesionistului contabil însărcinat cu realizarea dosarului de control (sau profesionistul contabil însuşi) întocmeşte un proiect de situaţii financiare bazat pe constatările dosarului de control. să pregătească examinarea critică a situaţiilor • să pregătească chestionarul interviului cu clientul. n 362. de asemenea. eventual. Această „citire" (lectură) constă într-o: verificare generală a coerenţei destinată să identifice anomaliile flagrante: erori materiale. El întocmeşte.

Tehnica examinării analitice are totuşi limite care ţin de factorii următori: datele analizate trebuie să fie perfect comparabile. ratelor semnificative (contabilitate. Tehnica examinării critice Examinarea critică se bazează pe tehnica examinării analitice. Analiza datelor comparate este necesar să ţină seama de condiţiile de exploatare proprii ale întreprinderii în timpul exerciţiului financiar de bază. Totodată.balanţei de verificare sintetică. . Această ultimă „citire" se bazează pe tehnicile examinării analitice care se aplică informaţiilor comparative a cel puţin două exerciţii financiare şi în mod deosebit asupra: marjelor comerciale. faţă de cel anterior (N-l). solvabilitate.verificare a credibilităţii de fond prin corelarea cunoaşterii activităţilor întreprinderii de către profesionistul contabil şi a mediului exterior acesteia. producţie în curs de execuţie). . lichiditate). variaţiilor anormale şi tendinţelor. aceasta situându-se chiar prin cumulare sub limita pragului de semnificaţie stabilit.proiectului situaţiilor financiare. care permite identificarea fluxurilor financiare semnificative. importanţa semnificativă a diferitelor posturi din situaţiile financiare trebuie să rămână limitată. această analiză permite: validarea în planul credibilităţii a unor elemente inventariate (elemente de stocuri. 90 u-3 . u C e '3 ~s 12 ÎS u Qy• O 3622. situaţiei fluxurilor de trezorerie. facilitarea efectuării unor controale.

Acest interviu.363. printr-o notă r o 3. ~ Supravegherea se bazează în mare parte pe lista punctelor în o personală a celui care supraveghează asupra punctelor pe care le-a rezolvat el însuşi. a. dacă au fost corect întocmite. Interviul constă în: • a prezenta clientului proiectul situaţiilor financiare. care cuprinde eventual elementele de cerut clientului sau cele de adus la cunoştinţa acestuia. trebuie să permită să se meargă la elementele esenţiale ale misiunii. Gradul de supraveghere este variabil în funcţie de dosarul respectiv şi de echipa care va participa la misiune. are în vedere: nota de sinteză a listei punctelor în suspensie. n 364. examinarea critică a situaţiilor financiare. care a scos în evidenţă anomaliile sau evoluţiile semnificative care trebuiesc aduse la cunoştinţa clientului. 2123). suspensie şi pe foile de lucru ale examinării critice care. printr-un paragraf sau prin adnotări pe documente întocmite de colaboratori sau pe orice alt document de lucru. Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul Interviul cu clientul la sfârşitul anului este o bună procedură tehnică pentru a valida proiectul situaţiilor financiare. Supravegherea lucrărilor Fazele precedente ale misiunii au putut fi delegate colaboratorilor profesionistului contabil. conform normei de delegare şi supraveghere (nr. de regulă. 91 re x CD C T ta n5 ' . Aceste lucrări fac astfel obiectul unei supravegheri care poate fi materializată mai ales: printr-o notă de comentarii. bazat pe un chestionar dinainte pregătit sub forma unor întrebări.

profesionistul contabil exercită un atent control al coerenţei situaţiilor financiare între ele şi cu dosarul de lucru. profesionistul contabil închide situaţiile financiare după deciziile luate de client şi care pot da naştere unor puncte litigioase eventuale. copiile facturilor activelor imobilizate cumpărate. a lua deciziile necesare. Interviul şi întrevederea cu clientul pot să conducă la un diferend între acesta şi profesionistul contabil cu privire la închiderea situaţiilor financiare. S u — 'CS 366. înregistrările complementare conduc la întocmirea situaţiilor financiare definitive. întocmirea situaţiilor financiare definitive 93 e Interviul şi întrevederea cu clientul pot conduce la modificarea proiectului situaţiilor financiare prezentate.a-1 comenta. în această fază finală. De pildă. închiderea dosarului anual închiderea dosarului anual conduce: la asigurarea că dosarul exerciţiului este complet. ca: chestiuni de evaluare a elementelor patrimoniale. a stabili definitiv închiderea situaţiilor financiare. Este deci de dorit a se păstra răspunsurile primite la întrebările interviului şi concluziile acestei întrevederi.. respectarea principiilor contabilităţii. acte-contracte de împrumuturi sau leasing ale 92 . în acest caz. obţinerea de explicaţii asupra unor evoluţii semnificative. 365. es i. a rezolva punctele în suspensie. pe baza chestionarului dinainte pregătit. Cele discutate cu clientul în timpul acestei ultime întrevederi au scopul de a rezolva punctele cele mai importante. înscrise ca rezerve în cuprinsul atestării (a se vedea etapa a-7-a). la a înscrie sau a pune la zi anumite elemente ale dosarului permanent.

exerciţiului. Elementele dosarului exerciţiului, care au un caracter permanent, sunt fotocopiate şi transferate în dosarul permanent, ca de pildă, tabloul soldurilor intermediare de gestiune şi situaţia fluxurilor de trezorerie; la arhivare. Practica curentă este de a păstra „la vedere" dosarul exerciţiului şi al celor două exerciţii precedente şi a le arhiva pe celelalte. Gestionarea arhivelor face parte din funcţia de organizare a cabinetelor.

S
5?

n g n

93

37. ELIBERAREA ATESTĂRII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Norma de raport Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune. Raportul este realizat în scopul de a face cunoscut clientului şi, dacă este cazul, terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. NORMA 130 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Norma de raport Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit diligentele prevăzute de normele profesionale privind misiunea de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. De asemenea, atestă în raportul său că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare sunt anexate raportului de atestare. Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori observaţii) sau se refuză atestarea, profesionistul contabil trebuie să expună clar motivele respective.

Profesionistul contabil pentru redactarea raportului său se va folosi de modelele anexate prezentei norme. NORMA 2130

OBIECTIV Cu ocazia efectuării misiunii, ansamblul lucrărilor permite profesionistului contabil să elibereze atestarea misiunii, aşa cum s-a angajat prin contractul de prestări de servicii.

371. Condiţiile eliberării atestării
w
O -

Atestarea este întocmită şi semnată în ziua terminării lucrărilor misiunii. Atestarea se eliberează în condiţiile arătate de normă (nr. 2130) * si mai ales de comentariul ei. Pe fiecare pagină a situaţiilor financiare se va f ace de profesionistul contabil, sub semnătura proprie, o menţiune care să amintească natura misiunii încredinţată şi existenţa atestării; de pildă:

K 63

B

Prezentele situaţii financiare sunt rezultatul misiunii de ţinere a contabilităţii, fiind însoţite de atestarea noastră eliberată în condiţiile normelor profesionale ale CECCAR. Profesionist contabil................................. Carnet nr..

Profesionistul contabil formulează o observaţie sau un refuz privind coerenţa şi credibilitatea conturilor anuale dacă a constatat anomalii care nu au putut fi justificate sau explicate, în acest caz, profesionistul contabil încheie situaţiile financiare după deciziile luate de către client, dar va menţiona în atestarea sa punctele litigioase. Dacă elementele constatate privind coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare au o explicaţie satisfăcătoare, profesionistul contabil va nota acest punct forte în dosarul său de lucru putând astfel elibera o atestare fără observaţii sau refuz. în întreprinderile care au auditori statutari sau cenzori, profesionistul contabil apreciază, faţă de situaţia dată şi la cererea întreprinderii, dacă este cazul, să elibereze sau nu o atestare, ştiind că auditorii statutari sau cenzorii vor elibera, la încheierea exerciţiului financiar, o „certificare" superioară atestării sale. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va conţine nicio atestare. Modelele de rapoarte de atestare a misiunilor de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare sunt anexate normei profesionale nr. 2130.

96

.

................prima scrisoare........................104 I -............ 117 Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc dosarele permanent şi anual..................... 106 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care îşi efectuează direct înregistrările contabile......103 H -.urmare la răspunsul primei scrisori (G).. 118 98 ...104 H bis ............100 C ..............................................................................răspuns la prima scrisoare (D)....101 D -..........răspuns la prima scrisoare........ 116 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care ţin o contabilitate de angajament în cursul exerciţiului financiar.prima scrisoare.........Modele de scrisori către colegi ....a doua scrisoare în cazul neprimirii răspunsului la prima scrisoare (A).............alt răspuns la prima scrisoare (G)...101 E .....prima scrisoare...................................reamintire Model A .......răspuns la prima scrisoare (G).....102 G -.................................105 © Program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii situaţiilor financiare......102 F -......urmare la răspunsul primei scrisori (D)............................100 B -........................................

după ce s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. în consecinţă. fără întârziere. asigurând păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. de a respecta şi de a cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. Membrul Corpului aflat în funcţiune trebuie să transmită succesorului său. după ce acesta a încheiat contract cu clientul. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. toate acestea se consemnează într-un proces-verbal semnat de predător şi primitor.MODELE DE SCRISORI CĂTRE COLEGI REAMINTIRE Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România înlocuirea unui coleg Membrul Corpului chemat de un client să înlocuiască pe un alt membru al Corpului nu trebuie să accepte executarea lucrărilor decât: după ce a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţine de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. 99 . după ce a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. abţinându-se de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. avizându-1 pe client.

........................ de cele mai bune şi colegiale o sentimente din partea noastră.......................CAZ GENERAL Model A (prima scrisoare) Stimate coleg..... liber profesionist etc....... Nu avem nicio obiecţie de formulat în ceea ce priveşte contractarea de către dvs. (administrator al societăţii. Confirmăm primirea scrisorii dvs.... vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut dacă nimic nu este potrivnic contractării de către _g noi a acestei misiuni.... Am fost solicitaţi de dl.......... Vă asigurăm..... stimate coleg...) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii..... de toată consideraţia şi colegialele noastre sentimente... întocmirea si prezentarea situaţiilor finan ciare..... u t/2 i s Model B (răspuns la prima scrisoare) Stimate coleg..... începând cu data de......... a misiunii amintite..... din... stimate coleg.... 100 ....... în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profe sioniştilor contabili din România..... Şi noi vă asigurăm....sau întreprinzător individual......

.....pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii.........vă informam că am fost solicitaţi de dl.... DAR RĂMÂNE TOTUŞI DATOR UN SOLD DIN ONORARIU Model D (prima scrisoare) Stimate coleg..................A -) Stimate coleg............ CLIENTUL NU CONTESTĂ ONORARIUL PREDECESORULUI... stimate coleg....sau întreprinzător 101 ......... în continuare.CAZ GENERAL Model C (a doua scrisoare în cazul neprimirii răspunsului Ia prima scrisoare .. considerăm că nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni... Neprimind un răspuns din partea dvs. (administrator al societăţii.... (a) în 15 zile după expedierea primei scrisori s (B o 2 ........................... până astăzi(a)....... Am fost solicitaţi de dl......... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare........ o 85' CAZ PARTICULAR: f............ Vă asigurăm..... Prin scrisoarea noastră din.................... de cele mai bune sentimente colegiale....

......C.... stimate coleg.......... stimate coleg.. Confirmăm primirea scrisorii dvs. Domnul ....... în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România....... Vă asigurăm.........) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii...... de cele mai bune sentimente colegiale.....D -) Domnule Preşedinte al Consiliului de administraţie al S.......... Y. începând cu data de...... de cele mai bune şi colegiale sentimente din partea noastră...D -) Stimate coleg......................... dacă nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni.... Model E (răspuns la prima scrisoare . vă mulţumim pentru bunăvoinţa dvs.......... întocmirea şi prezentarea situaţiilor finan ciare..... Y. Model F (urmare la răspunsul primei scrisori .individual... administrator al S. liber profesionist etc.. de a face rezervele uzuale necesare pe lângă dl. Vă asigurăm..C.... vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut..... în consecinţă.............. din. a misiunii amintite.......... privind con tractarea de către dvs.. ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a conta102 .. Vă precizăm însă că nu am reglat soldul onorariului nostru al cărui total nu a fost de altfel contestat de dl.

......bilităţii...sau întreprinzător individual........) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii...... dacă nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni...........administrator........ re CT9 Am fost solicitaţi de dl.............. urmând a-1 înlocui pe colegul nostru dl...... CAZ PARTICULAR: CLIENTUL CONTESTĂ ONORARIILE PREDECESORULUI... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.... liber profesionist etc.. Vă asigurăm........ Vă rugăm să credeţi.......... începând cu data de...... suntem obligaţi să vă cerem acceptarea contractării misiunii mai sus amintite......... ACESTA EXERCITÂNDU-ŞI > DREPTUL SĂU DE REŢINERE A DOCUMENTELOR | CLIENTULUI * o5 o Model G (prima scrisoare) Stimate coleg..... Domnul......... (administrator al societăţii... vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut................ începând cu data de... de cele mai bune şi colegiale sentimente din partea noastră............................ Domnule Preşedinte............ în sentimentele noastre cele mai bune.. rămânând dator cu plata onorariilor colegului nostru.... întocmirea si prezentarea situaţiilor finan ciare..... stimate coleg........... 103 .. în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România.

.. să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra jului d-lui Preşedinte al filialei........ din data de.. şi că.....(administratorul societăţii Y) solicita asigurarea de către dvs.....privind contractarea de către dvs......... prin care dl..Model H (răspuns la prima scrisoare ........ din............. ne exercităm dreptul nostru de reţinere....G -) Stimate coleg... Model H bis (alt răspuns la prima scrisoare ............... stimate coleg............. aşa cum va binevoi dl............. a misiunii amintite............ în această situaţie.... Confirmăm primirea scrisorii dvs...... Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl................. de cele mai bune sentimente colegiale.. să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra jului domnului Preşedinte al filialei....................... Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl.(sau consemnarea la o bancă..G -) Stimate coleg......şi even tual consemnarea sumei litigioase în cont blocat la CECCAR filiala.......... 104 .............. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare...................... Vă asigurăm.......... a unei misiuni de ţinere a contabilităţii....administrator). Am luat act de conţinutul scrisorii dvs............................ Vă precizăm că nu am obţinut reglarea soldului onorariilor noastre al cărui total este contestat de dl......................... Vă precizăm că nu am reglat soldul onorariului nostru al cărui total nu a fost de altfel contestat de dl....................

. o• j o B «B .... Y ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a contabilităţii.......... începând cu data de........G -) ' • r--------------r • ' Domnule Preşedinte al Consiliului de administraţie al S........... Domnul . asigurarea celor mai bune sentimente din partea noastră... Primiţi. CAZ PARTICULAR .........................urmând a-1 înlocui pe colegul nostru dl...... administrator de a intra în posesia documentelor justificative şi registrelor sale aflate acum în situaţia de a fi reţinute de noi până la rezolvarea litigiului.C.................Această formalitate permite d-lui... administrator al S....urmare - Model I (urmare la răspunsul primei scrisori ... Domnul .... suntem obligaţi să vă cerem acceptarea contractării misiunii mai sus amintite.. Vă rugăm să credeţi.......................... n " 105 ................... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare............ Y.. stimate coleg.. Domnule Preşedinte................... administrator rămânând dator cu plata onorariilor colegului nostru........C............. în sentimentele noastre cele mai bune.

106 . SA. BJD © PROGRAM DE LUCRU INDICATIV PRIVIND CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII SITUAŢIILOR FINANCIARE Misiunea de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi S i prezentarea situaţiilor financiare are ca obiectiv informarea «d utilizatorilor asupra coerenţei şi credibilităţii conturilor. Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate dacă sunt soldate.•S g 2 o. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA CONTABILITĂŢII 1. misiunea de ţinere a contabilităţii. Definită ca o dorinţă de a optimiza raportul calitatea conturilor/ costul prestaţiei contabile. Ţinând seama de cele mai înainte arătate. este o misiune în care profesionistul contabil aduce competenţa şi tehnicitatea sa şi pune în acţiune raţionamentul său profesional asupra documentelor justificative primite din partea întreprinderii. ^ prin tehnici cunoscute care elimină procedurile controlului realităţii operaţiilor (a observării fizice sau a confirmării directe). se propune un program de lucru indicativ. ^ prin tehnici proprii care evită cunoaşterea operaţiilor întreprinderii printr-un studiu/test al procedurilor controlului intern. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare se realizează: ^ printr-un control global al credibilităţii care înlătură alte verificări.

Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor con tabile (dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de ca binet). 107 . dacă sunt soldate. Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea-mare/ balanţele de verificare/soldurile jurnalelor (contabilitatea generală/contabilitatea auxiliară/contabilitatea de ges tiune). Compararea şi verificarea corelaţiilor conturilor de do bânzi cu extrasele de cont bancare ale ultimului trimestru. Verificarea documentelor justificative şi obţinerea expli caţiilor pentru diferenţele rezultate din compararea su melor din extrasele de cont bancare şi înregistrările con tabile. La sfârşitul exerciţiului financiar. S B. 6. g- CASA 6. 3. controlul operaţiilor de închidere. 4. 4. CICLUL TREZORERIE/FINANŢARE BĂNCI > l g 1. 5. cu o vechime mai mare de o lună. Controlul ţinerii registrelor legale. c 2. Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare. 2. Teste asupra softurilor contabile (eventual actualizarea lor). Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont ban care (situaţia comparativă). Verificarea conturilor de viramente interne. 5. Recomandarea păstrării în mod ordonat în arhiva întreprinderii a benzilor caselor de marcat electronice fiscale. 3.

Verificarea garanţiilor acordate odată cu contractul. Compararea soldului cu condiţiile de rambursare. Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii . Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu materii prime. Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului si de terminarea dobânzii aferente perioadei cuprinsă între data ultimei plăţi de dobânzi şi data închiderii conturilor. VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT 8. 4. 6. materiale şi mărfuri (grupate) cu aceleaşi solduri ale anului precedent. 5. Compararea facturilor „furnizori cu facturi nesosite" cu facturile primite în exerciţiul următor. Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI S 1. 2. 11. Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de casă/ contabilitate (identificarea soldului creditor sau peste plafonul zilnic în vigoare).•3 2 l u l. Verificarea prin sondaj a documentelor justificative. •a S! SC. ÎMPRUMUTURI 10. con form contractului. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizorilor înainte de a fi verificate. 9. 12. Compararea înregistrărilor cu documentele justificative. Analiza fiscală a operaţiilor.

se va verifica modul de termen depăşit pentru regularizare în exerciţiul următor.privind plată nte sau anomaliile aparente. ele de e/resta toate 108 .

închirierile. > n 8 ! 8 o 85 SE.7. cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. Verificare prin sondaj cu documentele justificative. Compararea creanţelor incerte şi în litigiu cu situaţia pre gătită de client si cu situaţia exerciţiului precedent. 2. 8. 2. 3. asigurările. Compararea soldurilor conturilor de venituri cu cele ale exerciţiului precedent. Compararea prin sondaj a documentelor justificative cu conturile: cheltuieli privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglementată). S D. prin sondaj. Compararea listei datoriilor cu operaţiile de trezo rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile primite în cursul primelor luni ale exerci ţiului următor. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI 1. obţinerea justificării ne cesităţii şi compararea. Compararea cu datele exerciţiului precedent. cu documentele . Compararea cu contractul şi scadenţarul a cheltuielilor privind leasingul. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. Verificarea facturilor de întocmit cu facturile exerciţiului următor. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 1.z justificative. Pentru sumele importante. 109 . 3. 4. Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi.

Compararea listei creanţelor cu operaţiile de trezo rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile emise în cursul primelor luni ale exerciţiului următor. se vor obţine explicaţii asupra termenelor anormale/depăşite de încasare. 6. ex £ OH ai X . pre cum şi pentru toate anomaliile aparente. 10. Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor. 8.•o s u v T3 Determinarea procentului mediu de depreciere a crean ţelor incerte şi în litigiu comparativ cu exerciţiul pre cedent. Obţinerea motivărilor privind componenţa tuturor sol durilor creditoare şi a tuturor soldurilor vechi/restante având vechimi peste 30 de zile. 5. Privitor la conturile selecţionate. Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de a fi verificate. 9. se vor verifica modalităţile de regularizare/încasare în exerciţiul urmă tor. 7.

S F. CICLU L STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS DE EXECUŢIE 1. 3. • MĂRFURI . 110 . Obţinerea din partea clientului a unei situaţii recapitulative semnate.PRODUSE FINITE 2. Calcularea rotaţiei stocurilor. în cazul când nu există o asemenea situaţie în dosarul de inventariere primit conform clauzelor contractuale. Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra metodelor de evaluare şi depreciere şi a permanenţei aplicării acestora. Aprecierea metodelor practicate.MATERII PRIME .

LUCRĂRI IN CURS Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra metodei de evaluare şi a permanenţei aplicării acesteia. 62.) pri vind investiţiile în curs efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Verificarea globală a deprecierilor.. SG. 6. mentelor. pu nerea la zi a dosarului permanent. Determinarea şi explicarea variaţiilor. Compararea cu facturile şi documentele de achiziţie. analiza şi justificarea mişcărilor. Controlul asupra coerenţei acestei evaluări. _ CICLUL IMOBILIZĂRI _ IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE 1. r t 2. 5. Compararea sumei totale a producţiei în curs de execuţie cu facturarea din prima lună a exerciţiului următor. 6. Alte imobilizări financiare: 61. 5. 63. §' CESIUNI DE IMOBILIZĂRI 7. Depozite şi cauţiuni. Compararea cu extrasele de cont bancare. Aprecierea duratelor de utilizare si verificarea amortis. 3. 4. 111 . Verificare. Calculul şi analiza plus şi minus valorii de cesiune şi verificarea impozitării. o IMOBILIZĂRI FINANCIARE împrumuturi. punerea la zi a dosarului permanent. Aprecierea metodei practicate. evaluare şi modalitate fiscală (TVA etc. analiza si justificarea mişcărilor. 4.

6. 4. SI. Verificarea procentelor globale privind salariile sociale. i 2 6J5 o 5. Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi evalua rea penalităţilor de întârziere. Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi directorilor cu deciziile AGO sau CA. protecţia socială şi conturi asimi late: verificarea componenţei tuturor soldurilor şi a ve chimii lor. 6. Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată şi cu declaraţiile de contribuţii sociale. Compararea cifrei de afaceri cu deconturile de TVA. compararea cu declaraţia ultimei luni sau trimestru. DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere şi modalităţile de recuperare a TVA. 4. 8. 3. 2. 5. Compararea cu documentele justificative pentru: impozite si taxe locale. 1. Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii apa rente. 2. 3. Calculul global sau detaliat al concediilor de odihnă ne efectuate aferente exerciţiului încheiat. Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea lor). Controlul global al TVA de recuperat.CICLUL PERSONAL •e s u cs u 1. Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu perso nalul. Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente. taxe profesionale etc. . Asigurările sociale. 7.

112 .

CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE S J. 2. CAPITALURI PROPRII Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul verbal al adunării generale şi conformitatea cu statutul şi dispo ziţiile legale. dacă este cazul. Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de afec tare a rezultatului. Calculul impozitului pe profit. 10. Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în cazul contului întreprinzătorului individual. Determinarea rezultatului fiscal. 153 al Legii societăţilor comer ciale). Actualizarea dosarului permanent. întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei. debitor. Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale faţă de contul său. 4. Aprecierea globală asupra cheltuielilor. SUBVENŢII s - P. 5. 6. 9. verificarea constituirii şi reintegrării lor în re zultat. Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale. 8. Verificarea totalului capitalurilor proprii în raport cu 1/2 din capitalul social (art. 113 . -u Si CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVUDUAL 3. Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi.7. 1. PROVIZIOANE REGLEMENTATE 7.

Aprecierea deductibilităţii provizioanelor. Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese. evenimentele posterioare închiderii exerciţiului financiar. Obţinerea acordului asociatului asupra contului său. Analiza mişcărilor. ALTE CONTURI (46. EXAMINAREA CRITICĂ l. Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a operaţiilor în conturile 67. 114 . Aprecierea deductibilităţii dobânzilor. Calculul dobânzilor. 9. ŞL. Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a oportunităţii constituirii de provizioane. 77.. Analiza. jv '•§ ^ S K.) si analizarea soldurilor.67. 13.) 1. ASOCIAŢI CONTURI CURENTE 12.. 11.. Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile de bilanţ (46. Verificarea evoluţiilor normale ale diferitelor posturi ale bilanţului şi a contului de rezultat si analiza formării rezultatului. 14.. a " £ 2. 10. Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost înregistrate. 15. 3.481.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 8. Tabloul variaţiilor. 481 .77. 4..

Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnifica tive (marja comercială. Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale întreprinderii. credit clienţi şi furnizori etc. 4. 3 i ft S o I l 115 . Analiza explicaţiilor. Se vor inventaria informaţiile semnificative de inclus în n> m anexe. 3. 2.). S M. Interviuri cu clientul. 6. 5. eventual cu statisticile disponibile ale sec torului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale cu cabinetul. cheltuielile financiare. ANEXE l. rotaţia sto curilor. Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii.

cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI SC.€> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR CARE ÎŞI EFECTUEAZĂ DIRECT ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE SA. Verificarea prin sondaj a înregistrărilor cu documentele justificative. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. Controale prin sondaj privind regularitatea înregistrărilor contabile. obţinerea justificării necesităţii si compararea. S D. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI Pentru sumele importante. prin sondaj. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA ÎNREGISTRĂRILOR 1. Compararea prin sondaj a cheltuielilor cu documentele justificative pentru conturile: cheltuieli privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglemen tată). 2. l § U 1. 2. 116 . CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI l. 1. Verificare prin sondaj a înregistrărilor cu documentele justificative. Teste asupra softurilor contabile ale clientului (eventuala lor actualizare). S D. cu documentele justificative.

Compararea înregistrărilor cu facturile sau alte documente justificative de achiziţie. CICLUL IMOBILIZĂRI l. Motivarea tuturor soldurilor creditoare si vechi. se vor obţine explicaţii pri vind termenele anormale de încasare întârziate. 1. SE. 2. €> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR CARE ŢIN O CONTABILITATE DE ANGAJAMENT ÎN CURSUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR SC. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI g i g 3. se va verifica modul de regulariza re în exerciţiul următor. 117 . Motivarea tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor. 3. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor clienţilor înainte de a le verifica. Asupra conturilor selectate. precum şi pentru toate anomaliile aparente. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizorilor înainte de a le verifica. Asupra conturilor selecţionate se vor cere explicaţii pri vind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente. se vor verifica modali tăţile de regularizare/încasare în exerciţiul următor. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI 1.SG. 2.

DESCRIEREA SUPORTURILOR OPERAŢIONALE CARE ALCĂTUIESC DOSARELE PERMANENT ŞI ANUAL ALE MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII. 118 . celelalte componente ale dosarelor vor fi completate cu documentele menţionate sau descrierea făcută. tarife etc. A5 . de pildă.) Dosar Contabilitate < suport ^raţional *&* S ^ S S — _ — 124 125 129 131 - B S 134 B l Situaţii financiare (3 ultime exerciţii) (sau sinteze) B 2 Plan contabil al întreprinderii (1) .organizarea contabilităţii etc.Semnul ^ semnifică faptul că respectivul dosar şi conţinut au anexate un model al acestora.contractul de prestări de servicii sau B5 . ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE (1) Inde x A Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Conţinutul dosarului permanent Dosar Generalităţi Fişa de caracterizare a clientului Adrese utile Pregătirea contractului Pregătirea bugetului Contractul de prestări de servicii Scrisori către colegi Urmărirea onorariilor Imprimate cu caracter general (hârtie de scrisori.

* .Index B3 B4 B5 B6 B7 B8 Conţinutul dosarului permanent Ghid contabil profesional Modalităţi de contabilizare Organizarea contabilităţii Test asupra softului contabil Tablou al imobilizărilor Foto copii de pe facturile imobilizărilor sau după calculul/decontarea lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea însăşi. 137 13 8 13 9 14 •/ S / 143 144 1A C . Suport operaţional Pagina — S 135 C Dosar Juridic PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE CI înregistrarea de la Registrul comerţului şi de atribuire a Codului fiscal Contract C2 de închiriere C3 împrumuturi Contracte de C4 asigurare Contracte de C5 leasing Depozite şi cauţiuni C6 Brevete Alte contracte C7 C8 PENTRU SOCIETĂŢI C20 Extras din statute C21 Organele de direcţie şi de control şi lista asociaţilor/acţionarilor /-"•II T 3 „ „ -E . . . C22 Evoluţia capitalului si a rezervelor t v / C23 Extrase din procesele verbale ale consiliului de administraţie (CA) 119 * 146 145 146 . l *' j. .

_ .Index Conţinutul dosarului permanent Suport operaţional Pagina S -S 147 148 C24 Extrase din procesele verbale ale adunărilor generale (AG) C25 Extras al remuneraţiilor si al convenţiilor D Dosar fiscal S 149 Dl Fotocopii de pe eventualele opţiuni D2 Contencioase D3 Controale fiscale D4 Fotocopii de pe declaraţiile de taxe profesionale (TP). . Dosar social El Contract colectiv de muncă E2 Contracte de adeziune la organisme sociale E3 Contencioase E4 Controale F Dosar corespondenţă S 150 151 N Dosar general anual NI Puncte în suspensie THV-. N2 Rezumatele interviurilor X T* X T * J • „ S S 154 155 156 157 s / N3 Nota de sinteza 120 * . ..

. .facturi de întocmit SF Ciclul stocuri şi producţie în curs de execuţie SF l Situaţia recapitulativă a stocurilor SF2 Situaţia recapitulativă a producţiei în curs SF3 Stocuri şi producţie în curs SG Imobilizări SH Personal 121 \ 160 161 ^ ^ V S ^ S S S -S S S -S S -S S S S S S S 162 163 164 165 167 168 169 170 172 173 174 176 178 179 180 181 182 183 184 185 . i • *-v N6 Sinteza timpului utilizat Dosar control anual SA Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii SĂI Controlul înregistrărilor contabile SA2 Registrele legale SB Trezorerie finanţare SB l Situaţia comparativă bancară SB2 Casa SB3 împrumuturi/dobânzi ale împrumuturilor SC Ciclul cumpărări/furnizori SCI Lista datoriilor şi provizioanelor constituite SC2 Furnizori ..Index XT Conţinutul dosarului permanent „. litigioşi şi provizioanele constituite SE2 Clienţi .. . Suport operaţional Pagina . incerţi. T. -. .facturi nesosite SD Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi SE Ciclul vânzări/clienţi ŞEI Lista clienţilor cerţi. .. / i e r » N4 Situaţiile financiare XT _ N5 Program de intervenţii X T/: » X 159 i/:n c.

. 481.conturi curente SJ2 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli SK Alte conturi (46.Inde Conţinutul dosarului permanent x SI Decontări cu bugetul statului SJ Capitaluri si provizioane i . . .> v ^. 67. . . . . . . •* • 187 189 190 191 192 193 194 195 S </ •S . individual si a contului asociaţi .) ŞL Examinarea critică SM Anexe SN Suporturi contabile neclasate în cicluri r Suport operaţional Pagina S S 186 . T U Dosar juridic anual v Dosar fiscal anual ' Dosar social anual 196 y 1 9 7 122 ." t • SJ1 Analiza contului întreprinzătorului . 77.

DOSAR PERMANENT CLIE NT ADR ESĂ TEL.: ______________ FAX: DOSAR GENERALITĂŢI DOSAR CONTABILITATE DOSAR JURIDIC DOSAR FISCAL DOSAR SOCIAL DOSAR CORESPONDENŢĂ A B C D E F • 123 .

.. tarife etc... . 124 ...... (3) Sumarele din conţinut sunt indicative.. unele sunt materializate printro propunere dintr-o foaie de lucru alăturată........ altele sunt documente interne către client... V ^ / (1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii.) DATA ^REFERINŢA f A ^ ACTUALIZĂRII (1) (3) (2) Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 .... .... altele putând fi (ne)aplicabile (N/A)... (2) înscrieţi data în creion...........CLIENT DOSAR GENERALITĂŢI A /^ CONŢINUTUL ^ Fişa de caracterizare a clientului Adrese utile Pregătirea contractului Pregătirea bugetului Contractul de prestări de servicii Scrisori către colegi Urmărirea onorariilor Imprimate cu caracter general (hârtie de scrisori....

.. ................................................ n işti IN T E R L O C U T O (respo R I nsab ili cu care sun tem în legătu ră): A L Ţ I C O N S IL IE R I E X T E R IO R I: ...................... C od C A E N .................. F ax ..................... N r......... d in R egistru l com erţului ................................................. r 125 . denu m ire sau d en um irea firm ei F o rm a ju rid ică în lo caţie d e g estiu n e A ctivitate Sediul social ......... în reg istrare fiscală p en tru lib er p ro fesio ...........C a o lab o rato ..................... N r.............................................................................................................. pren um e................................................................... N T el .............COD Al CLIENT______ ÎNTOCMITĂ DE__________DATA___________ FILA 1/4 F IŞ A D E C A R A C T E R IZ A R E A C L IE N T U L U I • In fo rm a ţii g e n e ra le N u m e........ M ISIU N E A : N atu ra m isiu nii ........................................................ S ediul sau sed iile secu nd are .................................. G r u p..................................................................................... ................... .............. T el .............................................. Q Da Q Nu ...................................... C etăţenie ...co d C A E.....D ata în fiin ţării . .............................................. F ax ............ .... C o d fiscal .................................................

..prestarea de servicii E x erci ţiul E x erci ţiul E x erci ţiu l E x erci ţiul Regimul matrimonial Q căsătorit(ă) Q necăsătorit(ă) Statutul soţiei (soţului) Q casnică 126 Q liber profesionist(ă) Q salariat(ă) ......CLIENT COD Al FILA 2/4 ÎNTOCMITĂ DE......... DATA FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI • Informaţii fiscale IMPOZITE DIRECTE REGIMUL FISCAL Q Impozit pe profit Q Impozit pe venit global .. de bunuri ..............chirie locuinţă .......forfetar TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE...... IMPOZITE INDIRECTE TVA cote Accize cote ÎNTREPRINZĂTORUL INDIVIDUAL sau LIBERUL PROFESIONIST AVANTAJE ÎN NATURA (sume totale anuale) (1) (1) Adăugaţi dacă este necesar o foaie cu explicarea modalităţii de evaluare E x erci ţiu l .........utilizare privată a unui autovehicul gratuităţi la bunuri şi servicii ..IVG Q IVG ..........reduceri de preturi sau tarife la cump..

....I..evoluţia întreprinderii...................................COD Al CLIENT FILA 3/4 DATA ÎNTOCMITĂ DE FIŞA DE C A RA CTERIZAR E A C LIE NTULU I • Inform aţii sociale NU M Ă R DE SA LAR IA ŢI PERM A N EN. lichiditate) N otaţi punctele im portante privind: SE C T O R U L D E A C T IV IT A (e TvE o lu ţia g lo b a lă a s e c to ru lu i caracter sezonier ....... solvabilitate......... fa m ilii p ro d u se sa u p u n cte d e v ân za re şi repartiţia aproxim ativă a cifrei de afaceri .......... ..................credit furnizor obişnuit ........................... 127 . A N G A JA T cota • Inform aţii econom ice însem naţi elem entele disponibile..................................T ŢI EM PORAR . SARCINI SO CIALE AN GAJATOR A N G AJA T D enum irea şi cota cota ...............................) ........ printre care: O Tabloul soldurilor interm ediare la gestiune Q Situaţia fluxurilor de trezorerie G Ratele sem nificative (rentabilitate..........litigii susceptibil să apară ................................) E X P L O A T A R E (n A r........ C O N TR IBU ŢII LA D IV ER SE FO NDURI A N G AJA TO R D enum irea şi cota ....................... .credit client obişnuit ................. .............................................................................existenţa de service după v â n z a re ..

zile) Cheltuieli fmanciare/CA Investiţiile exerciţiului împrumuturi Trezorerie EBE ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI Aporturi Prelevări Impozit pe venit SOCIETĂŢI Impozit pe profit ALŢI INDICATORI 128 .COD Al CLIENT _ FILA 4/4 DATA ÎNTOCMITĂ DE FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI Indicatori-cheie (fişă de urmărit comparativ cu examinarea critică) Exerciţiul Exerciţiu Exerciţiu ixerciţiu Exerciţiul l l l Cifra de afaceri (CA) Marja Marja în % Rezultatul net Efectiv Rotaţia stocurilor (nr. zile) Credit furnizor (nr. zile) Credit client (nr.

....Tel.......................Tel...Tel..........CLIENT COD A2 FILA 1/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA ADRESE UTILE Adresa personală a administratorului (întreprinzătorului individual) .....................................Fax Notar ..........Tel......................................................................Fax Expert contabil consultant fiscal .............Fax 129 .................................................Fax l Alţi consultanţi .................Fax Avocat ................................... Banca Tel...........................................Tel.................................................... Banca ...........................................Fax................Fax.....................Tel....................................

...................... T e l.......... ........... T el ...F ax ... Fax Q IN S P E C Ţ IA S A N IT A R A A d re s a :...Fax 1 30 ............... F ax :.......... - a C A S A D E A S IG U R Ă R I S O C IA L E A d r e s a :........... . .............................CLIENT COD A2 FILA 2/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA__________ A D R E S E U T IL E a A D M IN IST R A Ţ IA F IN A N C IA R Ă A d re s a :.................. T el.......... : a CAM ERA DE M UNCĂ A dresa: .....T el ....................... .

DESCRIEREA SUMARA A SISTEMULUI (Computer . VOLUME ŞI REPARTIZAREA SARCINILOR SARCINI CUMPĂRĂRI Ţinerea Jurnalului VÂNZĂRI Ţinerea Jurnalului BANCĂ Ţinerea Jurnalului CASA Ţinerea Jurnalului IMOBILIZĂRI înregistrarea operativă Calculul amortizării STOCURI Inventar Evaluare REGISTRE OBLIGAŢII Registru jurnal Registru inventar State de plată Altele Nr. alte sisteme) 12. CONTABILITATE 11.PC. CALIFICAREA ŞI CALITATEA PERSONALULUI CONTABIL (Efective.CLIENT COD A3 FILA 1/3 ÎNTOCMITA DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 1. -i a a a a 131 . Soft. operaţii anuale Repartizare Client Cabinet O bserva ţii • a a a 0 a a 0 0 a a a a aa a aa i . calificarea şi experienţa profesională) 13.

„fluturaşi" . informatizat. ASPECTUL SOCIAL . .CLIENT COD A3 FILA 2/3 ÎNTOCMITĂ DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 14.(precizaţi repartiţia între diferite regimuri de salarizare) Sistemul de plată în vigoare (manual..) Contractul colectiv de muncă .. ALTE ASPECTE 21. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE (Evaluare. .CONTROALE SOCIALE -PARTICULARITĂŢI SOCIALE Numărul buletinelor de salarizare . . Datele ultimelor controale sociale Sarcina întocmirea statelor de plată Idem centralizatorul Idem buletinele „fluturaşi" Tinerea dosarelor individuale întocmirea declaraţiilor sociale lunare trimestriale anuale Altele (de precizat) Repartizarea Client Cabinet Observaţii a a a a a a a a 132 a a LJ a a a a a . Taxe indirecte) 2.

..CONTROALE FISCALE -PARTICULARITĂŢI FISCALE Sarcina Repartizarea Observaţii Client Cabinet Declaraţii privind impozitele directe a a Idem impozitele indirecte Idem a a impozite şi taxe locale Declaraţii a a privind contribuţiile sociale Idem Casa a a Naţională de pensii Alte declaraţii (de a a precizat) a a Data ultimului control fiscal: 23........ ASPECTE JURIDICE Sarcina Redactarea proceselor verbale ale CA şi AG Proiectele formalităţilor de convocare a AG şi publicarea deciziilor Ţinerea registrelor obligatorii (registre de prezenţă.. ASPECTE FISCALE ... registrul mişcărilor acţiunilor .......... 133 .................. G Situaţii intermediare (precizaţi frecvenţa) a Buget.. procese verbale.............CLIENT COD A3 FILA 3/3 ÎNTOCMITĂ DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 22.. a.... ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA Q Tablou de bord .............................acţionarilor -) Altele (de precizat) Client I lepartizar Cabinet i Avocat Observaţii a a a a a a a a a a a a 24.

(3) Elementele referinţelor asupra sumarelor sunt indicative. 134 . ^ (2) înscrieţi data în creion. unele sunt materializate printr-o propunere din foaia de lucru alăturată.DOSAR CONTABILITATE B CLIENT CONŢINUTUL f~ ~~\ REFERINŢA (1) (3) Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S~ ~N DATA ACTUALIZĂRII (2) Conturi anuale (3 ultime exerciţii) (sau sinteze) Plan contabil al întreprinderii Ghid contabil profesional Modalităţi de contabilizare Organizarea contabilităţii Test asupra softului contabil Tablou al imobilizărilor Fotocopii de pe facturile imobilizărilor sau după calculul lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea însăşi • V (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. altele nu pot fi aplicabile. altele sunt documente interne către client.

...... JURNAL DE CASĂ JURNAL DE OPERAŢII DIVERSE ..........OD -CONCLUZII a a a a a NESATISFACATOR a a a Q a a a 135 •~ a a a ........... CONTROLUL COERENŢEI GLOBALE IN MATERIE DE CUMUL ÎNTRE: JURNALE ia AT Axrrc BALANŢE CARTEA-MARE CONCLUZIA: |___________| |_______ ........ versiunii Editorul..........asupra căror înregistrări .... SATISFĂCĂTOARE NESATISFACATOARE a 2........... Banca 2 ......asupra centralizatorului sau rulajelor lunii SATISFĂCĂTOR JURNAL DE CUMPĂRĂRI JURNAL DE VÂNZĂRI JURNAL DE BANCĂ Banca 1 .........Nr... 1....• CLIENT COD B6 FILA 1/2 DATA ÎNTOCMITA DE TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL Numele softului. TESTUL COERENŢEI ÎNREGISTRĂRILOR ÎNTRE JURNALE ŞI CARTEA-MARE ..................

9.ASOCIATE SATISFĂCĂTOR Q NESATISFĂCĂTOR a PROGRAMUL COMERCIAL .urm are 3. 7.DIN SOFTURI PROGRAME .VIRATE .Q Q EXISTENŢA UNEI DOCUMENTAŢII (manual de utilizare a softului) EXISTENŢA UNEI ASISTENŢE EXTERNE EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE ARHIVARE EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE SALVARE CONCLUZII DA a DA a DA a DA a 6. 8. CONTROLUL FIABILITĂŢII TRANSFERULUI ÎNREGISTRĂRILOR IMPORTATE . a NU a 5. CONTROLUL DATĂRII ŞI NUMEROTĂRII CRONOLOGICE A EDIŢIILOR SATISFĂCĂTOR a NESATISFĂCĂTOR Q IMPOSIBILITATEA MODIFICĂRII UNEI PERIOADE ÎNCHISE DA 4. Nua NUQ NUQ Nua RECOMANDĂRI 136 .CLIENT COD B6 FILA 2/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA TE ST A SU PR A SO FT U L U I C O NT A B IL .facturarea Q Q PROGRAMUL SALARII-centralizator state.

unele fac obiectul unei propu neri dintr-o foaie de lucru alăturată.DOSAR JURIDIC CLIENT f CONŢINUT ^ ' REFERINŢA 0) (3) DATA ^ ACTUALIZĂRII (2) C PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE înregistrarea de la Registrul comerţului şi de atribuire Cod C2 C3 C4 C5 C6 C7 Co SOCIETĂŢI Statute Organe de direcţie şi de control şi lista acţionarilor Capital social şi rezerve Extrase din procese verbale ale CA (consiliul de administraţie) Extrase din procese verbale ale adunărilor generale (AG) Extras al remunera ţiilor şi convenţiilor C20 r">o r")i C23 C24 C25 (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. 137 . (3) Sumarele din conţinut sunt indicative. (2) înscrieţi data în creion. altele pot fi neaplicabile si pot fi materializate prin copii.

Descrierea bunului Durata Data reînnoirii Valoarea garanţiei Chiria anuală Modalitatea de plată (1) (2) (3) R D W P m CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 1-a per. înscrieţi contractele de închiriere . (2) Se = plătibil la scadenţă. Av = avans (plătibil în avans).. L = lunar. - . DA sau NU. T = trimestrial. Modalitatea de indexare Ui 00 (1) A = anual. (3) TVA . S = semestrial.

...-- Jj tş n •- y>'a r . •«»». .. ... ~ ' . . |s ^ : ' -.io (K > :> i CLIENT COD C3 FILA ÎNTOCMITĂ DE.... II ca & 0 ro îs iIM M | '3 • r- 5 Cd ---g? 2 O& | 8 ^ S w # II c ^ « M - <Q —- ^ -• ..§ 8 fa " 'ce o O -3 H g o o ° •is •fi S S• • S c ...t . . J!* ! . " E •— i CN CO <s - 139 . DATA ÎMPRUMUTURI * : * .... . O. . . _ ... ca c l i e 5 ' « « g .' - i § i _ ! s l £ ! -i 1^ cj .. . • ^ G 3 || 1 3 "1 o c r _ >cs 51 '&-o J3 C! 1 3 "" cS •- <D ... - «.. . i *§ "-^ < * ' ... — O a s <u !•" * ' ™- f i .. « » •........ " ^ . •S i ş s 13 1) Q ts f ?"§ a 'fi '"S" vi H <D ra .. «•BKfc . -* * «... -Jfl>„*!r..... „...! ! .. .

.i' _ 1u e •s f ca ca . i « î o) | r t i 3 O 3 Q Periodicitatea ţ -g H g .2 s U <u i 3 ca <s B £-a r t 2 o '§ "!' l " S . § ob g S r '._ • •v _ x J^ - ": a 'S s 5| 2 o o . -i "> a . o li 00 13 U CJ 140 ." .CLIENT COD C4 FILA ÎNTOCMITA DE DATA CONTRACTE DE ASIGURARE H 2 JJ ' ca E I.

fix (fără TVA) Contract Periodicitatea Scadenţele (fără TVA) Opţiunea dea cumpăra şi data Data Durata * o ° p w H i o M n o z H g > 0 O H r w VI 2 o înscrieţi condiţiile speciale »5j D B O > ° n . miji.Natura bunului Numele şi adresa organismului proprietar Val.

Dacă nu. întocmiţi situaţia recapitulativă de deasupra.COD C6 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITA DE. faceţi o fişă specială Depozitele şi cauţiunile pot fi înscrise în gestiunea informatizată a imobilizărilor la rubrica „elemente neamortizabile". 142 . DEPOZITE ŞI CAUŢIUNI Data Numele depozitului Natura depozitului Suma iniţială Data rambursării (1) Observaţii (1) Dacă rambursarea e progresivă. în acest caz. înscrieţi situaţia informatică.

............ ÎN SPECIAL: Forma socială.. Atribuirea reprezentării....... Distribuirea rezultatelor......... Exerciţiul social.... Depozite în conturi curente etc.în data de sub numărul........... Forma titlurilor..... 143 . Statute armonizate la data de Numărul articolului OBIECTUL ŞI CONTROLUL ARTICOLELOR..... convocare etc. Durata... (1) (1) Analizaţi punctele importante şi dispoziţiile speciale..COD C20 CLIENT FILA DATA EXTRAS DIN STATUTE ÎNTOCMITA DE Statute în data de............ Capitalul liberalizat...... (acces.... convocare.....G...... Administraţie................... înregistrat la.. drept de vot..............).. reprezentare..... A...........

..MODIFICARE AGO | CA | DURATA MANDATULUI OEÂPSTTTTT NUME FUNCŢIE LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR xnnvrp AnwFSF NR..........------............Valoare unitară. DE TITLURI POSEDATE ______________(1) | (2) | (3) SUMA TOTALĂ (1) ÎN NUDĂ PROPRIETATE (2) ÎN UZUFRUCT (3) ÎN PLINĂ PROPRIETATE Număr total de titluri............... Capital social........ ORGANELE DE DIRECŢIE SI DE CONTROL ŞI LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR ORGANELE DE DIRECŢIE ŞI DE CONTROL DATAŞI DATA DATE LOCUL NUMIRII AGO NAŞTERI1 ----------.... 144 ................COD C21 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE.........................

repartizat capitalului Legale Statutare Altele reportat 145 . nom inal ă Sum a total ă Data Rezerve Data Rezult.COD C22 CLIENT : FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE. de titluri Val. Dividende Mărirea Rezerve Rezult. EVOLUŢIA CAPITALULUI ŞI A REZERVELOR Capital social OPERA ŢIA N atura VA RIA ŢIA CAPITA LU LUI N r.

Data deliberării (1) Rezumat (1) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul anual. EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE -. 146 .COD C23 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE.

147 . (2) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul anual.COD C24 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE ADUNĂRILOR GENERALE Natura adunări i (D Data adunării (2) Rezumat (1) Precizaţi ORDINARA sau EXTRAORDINARĂ (AGO/AGE).

COD C25 CLIENT______ FILA .. la.... ........ .DATA..— ......FL detaliată) . . ...............................— ---. ............ 148 ..... Natura (sau referirea la o foaie de lucru .. EXTRAS AL REMUNERAŢIILOR ŞI AL CONVENŢIILOR • Remuneraţii •-..• ------------------..FL detaliată) Identitatea Convenţii reglementate Identitatea Data autorizării CA Data ratificării AG Natura (sau referirea la o foaie de lucru . ÎNTOCMITĂ DE..........— Data deciziei CA Durata de la....

altele nu pot fi aplicabile. 149 .DOSAR FISCAL D CLIENT CONŢINUT Fotocopii după eventualele opţiuni Contencioase Controale fiscale Fotocopii de pe declaraţiile de taxe profesionale (TP) REFERINŢA (1)(3) Dl D2 D3 D4 DATA ACTUALIZĂRII (2) i] • •• •• • • (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. (2) înscrieţi data în creion. altele sunt documente interne către client. unele sunt materializate printro propunere din foaia de lucru. (3) Sumarele din conţinut sunt indicative.

(2) înscrieţi data în creion. altele sunt documente interne ale clientului. (3) Sumarele din conţinut sunt indicative. unele sunt materializate dintro propunere a unei foi de lucru alăturată.DOSAR SOCIAL E CLIENT f "N CONŢINUT Contract colectiv de munca Contracte de adeziune la organisme sociale Contencioase Controale A REFERINŢA El (1) (3) E2 E3 E4 r ( DATA ACTUALIZĂRII (2) V (1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii. 150 . altele nu pot fi aplicabile.

DOSAR C :ORESPONDENŢĂ F

CLIENT

/

/^~

CON ŢINUT

~ ~\ x

(~

REFERINŢĂ

|

V ...................................

V

/

151

DOSAR ANUAL

EXERCIŢIUL...

CLIENT ADRESĂ TEL.: FAX:

DOSAR GENERAL ANUAL DOSAR CONTROL ANUAL DOSAR JURIDIC ANUAL DOSAR FISCAL ANUAL DOSAR SOCIAL ANUAL

N

S T U V

DOSAR

152

DE REŢINUT

Dosarul anual, ca şi dosarul permanent, se vor înfiinţa pentru fiecare client (contract) în parte. Dosarul anual se compune, pentru fiecare din subdiviziunile dosarului, din foi sintetice (cuprinzând suporturile operaţionale, natura lucrărilor, concluzii şi propuneri) si din foi de lucru specializate. în coloana „referinţă" a foilor sintetice se va menţiona N/A (ne) aplicabil atunci când specificul activităţilor clientului nu necesită efectuarea operaţiilor descrise de fisa sintetică, în aceeaşi coloană se va nota F/L şi data pentru foile de lucru întocmite, atunci când operaţiile descrise de fişa sintetică au fost efectuate. Modelul unei FOI DE LUCRU este următorul:
CLIENT Dosar nr. CODUL DE REFERINŢĂ Data efectuării

Iniţialele sau numele şi prenumele persoanei care a întocmit foaia de lucru

VIZA profesionistului contabil CUPRINS: o descriere clară a obiectului operaţiei sau controlului efectuat identificarea documentelor utilizate descrierea lucrărilor efectuate - concluziile şi propunerile - semnătura întocmitorului

153

DOSAR GENERAL ANUAL

N

CLIENT__________________ ' EXERCIŢIU----------------------------------------:

CONŢINUT ]

REFERINŢĂ

a Puncte în suspensie a Rezumatele interviurilor a Nota de sinteză d Conturi anuale
n n

Q Program de intervenţii a Sinteza timpului utilizat O Dosarul inventarierii patrimoniului d înregistrarea rezultatului inventarierii a........................ a........................

4- 4.

a.................... a.................... a.................... a.................... a.................... a.................... a. .

NI N 2 N3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8

154

FILA PUNCTE ÎN SUSPENSIE Observaţiile sau comentariile Deciziile sau răspunsurile 155 .¥¥ .-.CLIENT EXERCIŢIUL ÎNTOCMIT DE COD NI .

. document destinat să colecteze punctele constatate în timpul lucrărilor care nu şi-au găsit rezolvarea imediată.CLIENT EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE DATA_______________ COD N2 FILA REZUMATELE INTERVIURILOR / Date şi rezumat al interviurilor cu clientul Studiu şi/sau răspuns de făcut " ^ x .. y/ j V } (1) F/L = foaie de lucru....... . Această foaie de lucru este independentă faţă de: * Punctele în suspensie.... 156 . * Nota de sinteză care nu se referă decât la interviul anual cu clientul privind închiderea conturilor...... ^ Data executării \ ' r A \ v .....

Rezumatul faptelor remarcabile (evoluţia situaţiei întreprinzătorului individual. evoluţia sectorului de activitate. altele) Decizii sau răspunsuri 2. .CLIENT EXERCIŢIUL. evoluţia activităţii întreprinderii. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD N3 FILA 1/2 i] • Viza profesionistului contabil data NOTA DE SINTEZA Observaţii sau comentarii 1.Observaţii asupra derulării misiunii j 157 . .

CLIENT EXERCIŢIUL.Examenul critic Decizii sau răspunsuri 4. .Interviu cu clientul 5. .urmarea - Observaţii sau comentarii 3. . DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD N3 FILA 2/2 Viza profesionistului contabil data NOTA DE SINTEZA .Eliberarea atestării 158 . .Puncte importante de urmărit în N+1 6.

ÎNTOCMIT DE COD N5 FILA PROGRAM DE INTERVENŢII Lucr ă ri de întocmit de Lucr ă ri de întocmit de Data efectuat efectuat Col. (1) Data Col.CLIENT EXERCIŢIUL. (1) Data Ianuarie Iulie Data Februarie August M artie Septembrie Aprilie Octombrie Mai Noiembrie Iunie Decembrie 159 . DATA_______ .

CLIENT EXERCF [TUL DATA ÎNTOCMIT DE COD N6 FILA SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT Lucrări Timpi reali Participanţi Timpi bugetaţi Participanţi TOTAL OBSERVATE: 160 .

d Personal Q Decontări cu bugetul statului d Capitaluri şi provizioane Q Alte conturi O Examinarea critică Q Anexe a Suporturi contabile (ne)clasate în cicluri (balanţe.extrase OD (operaţii diverse) etc.DOSAR CONTROL ANUAL S CLIENT EXERCIŢIU / ^"~~ CONŢINUT X r ~ REFERENTA ~~^^ \ SA SB SC SD SE SF SG SI SJ SK ŞL cur ori Q Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii O Trezorerie /finanţare Q Ciclul cumpărări /furnizori Q Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi O Ciclul vânzări /clienţi Q Ciclul stocuri şi producţie în curs de execuţie a Imobilizări .). jurnale . \ SM SN / V J 161 . ____ _ -«-.

Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate dacă sunt soldate. balanţele de verificare. ...REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA CONTABILITĂŢII CLIENT EXERCIŢIUL DATA ÎNTOCMIT DE COD SA FILA / / / a SUPORTURI a NATURA LUCRĂRILOR .. (2) Acest control poate fi făcut cu ocazia controlului unui ciclu şi apoi clasat/arhivat în această rubrică... ... ..Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor contabile (2) (dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de cabinet)..Teste asupra softului contabil (eventual actualizarea lui). 162 (1) F/L = foaie de lucru..Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea mare. .. N/A = (ne)aplicabil.. soldurile jurnalelor (contabilitatea generală/contabilitatea auxiliară de gestiune) \ REFERINŢA F/L sau N/A (1) \ \ a CONCLUZII a PROPUNERI i v . .La sfârşitul exerciţiului financiar. controlul operaţiilor de închidere.Controlul ţinerii registrelor legale. ..

ACEASTĂ FOAIE DE LUCRU ESTE SPECIFICĂ ÎNTREPRINDERILOR CARE NU ÎNCREDINŢEAZĂ CONTABILITATEA LOR UNUI CABINET U MEDIE Ol SLABĂ O ADAPTAT d INADAPTAT Q BUNĂ d MEDIE d SLABĂ Q 163 .. de pildă.JH ocument e clasat Situaţia anomaliilor l 'â c 'C P " O J3 u £ ca ® .CLIENT EXERCIŢIUL.g •g H c *^ w < •- P ji o o ta Q tis OBSERVAŢII g o^ 6 (l) înregistrarea contabilă e incorectă ţinând seama de datele facturii. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SĂI FILA CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE Jurnal Luna o . CONCLUZII: ASUPRA CLASĂRII. >« . CONTABILIZĂRII BUNĂ ASUPRA SUPORTULUI CONTABIL ASUPRA TEHNICII CONTABILE ALTELE: . S " " C 1^ o> ^ o 1 | cti «^ .H enţa docui tificative o ^_.

. . de ... DATA_______ REGISTRELE LEGALE O) Jurnal general Registru inventar Statele de salarii Registru de pers Registru PV-AG Registru PV-CA Existenţa DA NU Parafate DA NU Report cel puţin lunar DA NU COD SA2 ÎNTOCMIT DE FILA Data ultimei actualizări/înreg..../. .... de . ÎNCHIDEREA CĂRŢII-MARI Data trimiterii înregistrărilor de închidere din cartea-mare __________________________ Conform cărţii-mari cu conturile anuale DA O NU Data primirii înregistrărilor din cartea-mare_______ Explicarea anomaliilor şi urmarea dată: DILIGENTE SPECIFICE: 164 .......... (2) Alte registre profesionale obligatorii./. La La La La La La La La / / ..... / de ..CLIENT EXERCIŢIUL. / de ...../../ / / / / / / de ... de ../ ../. (2) (2) n n q a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a (1) Notaţi/bifaţi dacă registrele sunt ţinute de cabinet..... de ... de . .

.Recomandaţi păstrarea benzilor caselor de înregistrare (marcare) ordonat în arhiva întreprinderii. .Compararea conturilor de dobânzi cu extrasele de cont bancare ale ultimului trimestru.EXTRASE DE CONT BANCARE .trezorerie a NATURA LUCRĂRILOR BĂNCI .Tabloul împrumutului . Referinţa^ F/L sau N/A 165 .Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/ cumpărare a valorilor mobiliare.Conturile din clasa 5 .Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont bancare (situaţia comparativă bancară).Benzile caselor de marcat . DATA________ TREZORERIE/FINANŢARE COD SB ITDE FILA a SUPORTURI .Verificarea documentelor justificative şi obţinerea explicaţiilor pentru diferenţele rezultate din compararea sumelor din extrasele de cont bancare şi înregistrările contabile cu o vechime mai mare de o lună. CASA . . .Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de casă/contabilitate (identificarea soldului creditor sau peste plafonul zilnic în vigoare).Verificarea conturilor de viramente interne dacă sunt soldate. .rambursarea lui .CLIENT EXERCIŢIUL.

ÎMPRUMUTURI .VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT . a CONCLUZII a RECOMANDĂRI • 166 .Compararea înregistrărilor cu documentele justificative.Compararea soldului cu condiţiile de rambursare conform contractului.Verificarea garanţiilor acordate odată cu contractul. .Analiza fiscală a operaţiilor. .Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului şi determinarea dobânzii aferente perioadei cuprinse între data ultimei plăţi de dobânzi şi data închiderii conturilor. .

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SB1 FILA SITUAŢIA COMPARATIVĂ BANCARĂ Contabilitate SOLDUL CONTULUI Operaţii contabilizate prin bancă Data Debit Credit Bancă SOLDUL EXTRASULUI Operaţii necontabilizate prin bancă Data Debit Credit TOTAL SOLD LA TOTAL SOLD LA 167 .

urmarea dată: CONTROLUL COERENŢEI Test asupra lipsei de: Răspunsuri Anomalii Solduri creditoare Solduri anormal de ridicate (care depăşesc plafonul zilnic Mişcări ale căror totaluri sunt anormale (încasări şi plăţi peste plafonul zilnic) OBSERVAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA CASEI DA Se utilizează o casă de marcat? Sunt păstrate benzile înregistrate? Soldul este controlat zilnic de administrator? Se poate determina un sold progresiv al casei? a a Q Q NU a a fj d 168 . DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SB2 FILA CASA RESPECTAREA EGALITĂŢII Sold la Borderou de încasare/vânzare sau benzile caselor de marcat sau registru de casă Jurnal (registru jurnal) sau contul Casa Diferenţe Observaţii.CLIENT EXERCIŢIUL.

CLIENT ____________ EXERCIŢIUL.3 + 1 ca c 'o "o "* ™ 3aranţii 0 § o+2 eDatorat c es K* J — <u d. v% f o « QJ X j l! D3 cd U < 'N IM O "^ "S 5 '. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SB3 FILA ÎMPRUMUTURI/DOBÂNZI ALE ÎMPRUMUTURILOR s 1 "S 3 <u .p w | Fi | "ca O |< 3B s" g ^-J a> i> ' -~ d 1 1 2 ~ Si u H S 32 •a o g S g" g S u ca -S o I-2!! •g O Q 2 g S Q 6 0 ă £ o b ci- "ca Q că Q 169 .

Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizor înainte de a fi verificate. ... .Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii privind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente... . Referinţa F/L sau N/A 170 .. . .. .Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi/restante.. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SC FILA a SUPORTURI .Conturile din grupa 40 . ... se va verifica modul de regularizare în exerciţiul următor.CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI CLIENT______ EXERCIŢIUL.Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori.Balanţa conturilor de cheltuieli cu materii prime.Jurnal pentru cumpărări (cod 14 -6-17/b). Q NATURA LUCRĂRILOR ^ Verificarea prin sondaj a documentelor justificative.Lista facturilor de primit. .Situaţia achitării facturilor (cod 14-6-7). materiale şi mărfuri (grupa 60) cu aceleaşi solduri ale anului precedent. .furnizori... materiale şi mărfuri (grupa 60) comparată în anul N cu anul N-1.Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu materii prime. ..Compararea facturilor „furnizori cu facturi nesosite" cu facturile exerciţiului următor.

171 .L Compararea listei datoriilor cu operaţiile de trezorerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile primite în cursul primelor luni ale exerciţiului următor. L Lucrări specifice aplicabile micilor întreprinderi sau liberi profesioniştilor care ţin o contabilitate în partidă simplă. acoN C L uzn aPROPUNERI v_________* *• Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări.

CLIENT EXERCIŢIUL. Partea I. 5 şi 6. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SCI FILA LISTA DATORIILOR ŞI PROVIZIOANELOR CONSTITUITE Cont Furniz. 1 2 Sold la 3 1 decembrie Term. de plată curente/depăşite Sub Sub 1 Peste 30 Total an 1 an zile 3 4 5 6 (4+5+61 Nr. 26/2000. zile întârziere O) 7 Penalizare sau % (2) 8 Provizion constituit 9 TOTAL X X (1) Numărul zilelor de întârziere aferent col. 9 publicată în Monitorul Oficial al României. sau reglementărilor în vigoare sau art. nr. 43 Cod comercial şi OG nr. (2) Mărimea sau procentul penalizărilor stabilit conform contractului. 172 .

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SC2 FILA FURNIZORI .FACTURI NESOSITE Facturi nesosite pentru care recepţia sau prestarea a fost realizată înainte de data închiderii conturilor. Cont Furni/ori Felul livrării/prestaţiei VALOARE TVA VALOARE TOTALĂ TOTAL 173 .

. Contracte de întreţinere.cheltuieli cu lucrările executate de terţi. .Jurnal privind decontările cu furnizorii - (cod 14-6-6). asigurările. cheltuielile cu lucrările executate de terţi. închirierile. Situaţia achitării facturilor (cod 14-6. obţinerea justificării necesităţii şi compararea prin sondaj cu documentele justificative.7). Contracte de leasing. ' Pentru sumele importante.CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI CLIENT EXERCIŢIUL.Compararea cu contractul şi scadenţarul de cheltuieli privind leasingul. 174 . NATURA LUCRĂRILOR cf . Contracte de asigurare. Contracte de închiriere. cs= Compararea prin sondaj a documentelor justificative cu conturile cheltuielilor privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglementată).Compararea cu datele exerciţiului precedent.Balanţa conturilor cu lucrări şi servicii executate de . Conturile din grupa 61 . cheltuielile cu serviciile executate de terţi. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SD FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI terţi.

verificaţi modul de regularizare în exerciţiul următor. Pentru conturile selecţionate cereţi explicaţii privind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente. 175 . Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizor înainte de a fi verificate.Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori. Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi/restante. a CONCLUZII a PROPUNERI Aceste controale sunt integrate în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări.

cu situaţia exerciţiului precedent.Compararea creanţelor incerte şi în litigiu din situaţia pregătită de client..Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de a fi verificate...Verificarea facturilor de întocmit cu facturile exerciţiului următor. . Jurnal pentru vânzări (cod 14-6-12 /a).CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI CLIENT EXERCIŢIUL.. se vor verifica modalităţile de regularizare/încasare în exerciţiul următor. Conturile din grupa 41 — clienţi. c = 176 . DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SE FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI - Balanţa conturilor de vânzări comparativ N/N -1. . .Asupra conturilor selectate se vor obţine explicaţii privind termenele anormale/depăşite de încasare. Lista clienţilor în termen incerţi şi litigioşi. .Determinarea procentului mediu de depreciere a creanţelor incerte şi în litigiu comparativ cu exerciţiul precedent... Q NATURA LUCRĂRILOR ^ Verificarea prin sondaj a documentelor justificative....Compararea soldurilor de venituri cu cele ale exerciţiului precedent.Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor. .. Lista facturilor de întocmit. Situaţia încasării facturilor (cod 14-6-7). întârziate precum şi pentru toate anomaliile aparente.. .. .

L Lucrări specifice aplicabile micilor întreprinderi sau liberilor profesionişti care ţin o contabilitate în partidă simplă. a CONCLUZII a PROPUNERI 1 y v J <&* Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări.\ . • 177 .Obţinerea motivărilor privind toate soldurile \ creditoare şi a tuturor soldurilor vechi / restante având vechimi peste 30 de zile. L Compararea listei creanţelor cu operaţiile de trezorerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile emise în cursul primelor luni ale exerciţiului următor.

.... LITIGIOŞI ŞI PROVIZIOANELE CONSTITUITE Cont Clienţi Sold la 3 1 decembrie Termen de încasare Sub 1 Peste 1 Sub 30 an an zile Deprecierea Cauză (1) Procent (2) Provizion constituit 8 (4/5x7) 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Procentul mediu de depreciere .. C = litigiu (contestare judiciară)... INCERŢI.. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD ŞEI FILA LISTA CLIENŢILOR CERŢI... B = rău platnic (nu plăteşte sau plăteşte cu întârziere)....CLIENT EXERCIŢIUL. (2) Conform motivării scrise a comisiei de inventariere. 178 .... D = li chidare voluntară sau judiciară/faliment. /% (1) Cauza deprecierii: A = incert (nesigur).....

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA_______ ÎNTOCMIT DE

COD SE2 FILA

CLIENŢI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

Facturi de întocmit pentru livrări sau prestaţii efectuate înainte de data închiderii exerciţiului financiar
Cont Clienţi Felul livrării/prestării Valoare TVA Valoare totală

TOTAL

179

CICLUL STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
CLIENT EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE DATA_______________

COD SF FILA

'

Referinţa

>

F/L sau N/A

a SUPORTU RI

- Situaţia recapitulativă a stocurilor primită de la client. - Situaţia recapitulativă a stocurilor N -1. - Conturile din grupele de la 30 la 39.

Q NATURA LUCRĂRILOR - Obţinerea situaţiilor recapitulative, după inventarierea patrimoniului. - Cu privire la materii prime, materiale, mărfuri şi produse finite: a - interviu cu şeful întreprinderii /administratorul privind metodele de evaluare şi de determinare a deprecierilor precum şi permanenţa aplicării lor; b - compararea rubricilor cu situaţiile recapitulative ale exerciţiului precedent. - Cu privire la producţie în curs de execuţie: a - interviu cu şeful întreprinderii/administratorul privind metodele de evaluare şi permanenţa aplicării lor; b - controlul coerenţei acestei evaluări; c - compararea totalului situaţiei recapitulative cu factura din prima lună a exerciţiului următor şi cu avansul încasat.

a CO NC LUZII
RECOMANDĂRI

180

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE

COD SF1 FILA

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A STOCURILOR
Metoda de evaluare (1) Repartizare % %

Denumirea Materii prime Materii consumabile Obiecte de inventar Produse Mărfuri Ambalaje

Total

%

Depreciere

TOTAL

(1) Indicaţi metoda de evaluare utilizată: CMP; FIFO; altele de precizat. (2) Repartizaţi după caz: pe familii de produse sau pe % TVA.

Inventarul realizat de: Comisia reprezentată de d.................... Semnătura clientului La (locul)....................în (data)...............................................
RECOMANDARE IMPORTANTĂ PENTRU EFECTUAREA INVENTARELOR

Inventarul patrimoniului este realizat pe răspunderea şefului întreprinderii (director, administrator, întreprinzător individual, liber profesionist). El se realizează conform Normelor Ministerului Finanţelor, iar documentele justificative (situaţii, liste, carnete, motivări tehnice etc.), formând dosarul inventarierii, se predau conform clauzelor contractului de prestări de servicii - profesionistului contabil, care după efectuarea înregistrărilor îl restituie clientului. Dosarul inventarierii se păstrează la client 10 ani. Prezenta situaţie este o recapitulaţie după documentele justificative aflate la dosarul de inventariere; ea rămâne la dosarul exerciţiului al profesionistului contabil. 181

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA________ ÎNTOCMIT DE

COD SF2 FILA

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A PRODUCŢIEI IN CURS

CARE ESTE METODA DE EVALUARE?

DA

NU

metoda costurilor de producţie altă metodă (care? de nominalizat)
Lista şantierelor/ secţiilor Materiale Manopera Total

a a

a a
Compararea cu avansurile (primite sau nu)

TOTAL

Inventarul realizat de: Comisia reprezentată de d...................... La (locul)................................în (data)
Semnătura clientului COEFICIENTUL CHELTUIELILOR INDIRECTE

182

de bunuri Producţie în curs .de servicii Produse semifabricate şi finite Mărfuri Exerciţiu N-l Variaţia • SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ PRIMITĂ DE LA CLIENT • CONTROALE DA NU a a • Control aritmetic al situaţiei recapitulative (adunări) G G Metoda de evaluare este conformă cu: Regulamentul de aplicare al legii contabilităţii reglementările fiscale Metoda de evaluare declarată de client este identică cu cea utilizată în exerciţiul N-l Dacă nu: analiza motivelor schimbării metodei incidenţele asupra valorii patrimoniului şi a rezultatelor menţiuni de făcut în anexă menţiuni de făcut în declaraţiile fiscale 183 G G G G G G . DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SF3 FILA STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS Exerciţiu N Materii prime aprovizionate Producţie în curs .CLIENT EXERCIŢIUL.

A precierea duratelor de utilizare şi verificarea am ortiză rilor. a CONCLUZII PROPUNERI O NATURA LUCRĂRILOR 184 .D ep o z ite şi ca u ţiu n i: a n a liz a şi ju stifica re a m işc ă rilo r. CESIU N E DE IM O BILIZĂR I . .A naliza. IM O B ILIZĂ R I FIN A N C IA RE . actualizarea dosarului perm anent.C alcu lul şi a naliza p lu s şi m in u s va lo area d e cesiun e şi verificarea im pozitării.IMOBILIZĂRI CLIENT EXERCIŢIUL^ DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SG 1 FILA Referinţa F/L sau N/A a SU PO R TU R I .Situaţii inform atizate (sau m anuale). . actualiza rea dosarului perm anent. evaluarea şi tratam entul fiscal (TV A etc.îm prum u tu ri: analiza şi justificarea m işcărilor.Com pararea cu facturile de achiziţie şi actele anexe. prim ite de la client. .V erificarea globală a deprecierii .Situaţii privind scoaterea din funcţiune şi a casărilor.Conturile din clasa 2 . .D eterm inarea şi explicarea variaţiilor.A lte im obilizări financiare: C om pararea cu docum entele bancare .) privind in v e stiţiile în c u rs e fe c tu a te în re g ie p ro p rie s a u în antrepriză.im obilizări. IM O B ILIZĂ R I CO RPO RA LE ŞI N EC O R PO R A LE . . . .Copii de pe facturile de achiziţie.

DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SH FILA a SUPORTU RI .Calculul global al concediilor de odihnă neefectuate.asigurări sociale .PERSONAL CLIENT EXERCIŢIUL. .. . . . Referinţa F/L sau N/A a CONCLUZII PROPUNERI 185 .cota de şomaj .Conturile din grupa 43 . .Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi evaluarea penalităţilor de întârziere. aferente exerciţiului încheiat. . .Asigurările sociale.Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii aparente.Verificarea procentelor globale privind sarcinile sociale.Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale .Declaraţia nominală pentru asigurări sociale. . .Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu personalul. protecţia socială şi conturi asimilate: verificarea componenţei soldurilor şi a vechimii lor. .Declaraţia privind obligaţiile de plată la constituirea fondului special de susţinere a învăţământului de stat. compararea cu declaraţia ultimei luni sau trimestru.. Q NATURA LUCRĂRILOR .Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată şi declaraţiile de contribuţii sociale.Declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate.Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi directorilor cu deciziile AGO şi CA. .Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul fondului special de solidaritate cu persoanele cu handicap.

. .Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente. .Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale.. Referinţa F/L sau N/A a CONCLUZII PROPUNERI 186 . .Determinarea rezultatului fiscal.Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere şi modalităţile de recuperare a TVA.. .Conturile dm grupa 44 .Compararea cifrei de afaceri cu deconturile şi declaraţiile de TVA.Deconturile de TVA.Calculul impozitului pe profit.Compararea cu documentele justificative pentru: impozite şi taxe locale.Declaraţia de venit global (a liberilor profesionişti).Controlul global al TVA de recuperat.Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele locale. . . .bugetul statului . .Q NATURA LUCRĂRILOR .întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei.Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea lor).. taxe profesionale etc. . . . DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SI FILA a SU POR TU RI . . .DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI CLIENT EXERCIŢIUL.

. Actualizarea dosarului permanent. .CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE CLIENT EXERCIŢIUL. verificarea constituirii şi reintegrării lor în rezultat. dacă este cazul. .Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în cazul contului întreprinzătorului individual. debitor. Referinţa F/L sau N/A 187 .Verificarea totalului situaţiei (activului) nete în raport cu 1/2 din capitalul social. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SJ FILA a SUPORTURI .conturi curente a NATURA LUCRĂRILOR CAPITALURI PROPRII . SUBVENŢII .Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale faţă de contul său. CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL .Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi. PROVIZIOANE REGLEMENTATE .Aprecierea globală asupra cheltuielilor. .Contul întreprinzătorului individual şi/sau conturile clasei l .Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul verbal al AGO şi conformitatea cu statutul şi dispoziţiile legale.Procese verbale ale AGO.Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de afectare a rezultatului.inclusiv asociaţi .

Obţinerea acordului asociatului asupra contului său. . ASOCIAŢI .Analiza mişcărilor. .Calculul dobânzilor. . . a CONCLUZII q PROPUNERI 188 .PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI .CONTURI CURENTE . .Aprecierea deductibilităţii dobânzilor.Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese.Aprecierea deductibilităţii provizioanelor. .Tabloul variaţiilor.Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a opor tunităţii constituirii de provizioane.

-pentru conturile curente remunerate. DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SJ1 FILA ANALIZA CONTULUI ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL ŞI A CONTULUI ASOCIAŢI . Apreciaţi deductibilitatea lor.CLIENT EXERCIŢIUL. calculaţi dobânda conform statutelor şi deciziilor Adunării generale.CONTURI CURENTE Debit Sold la începutul exerciţiului înregistrarea rezultatului precedent APORTURILE EXERCIŢIULUI Numerar Viramente bancare împrumuturi /credite Salarii/remuneraţii Dobânzi /comisioane conturi curente Altele TOTAL APORT Credit Retrageri în numerar Cheltuieli personale prin bancă Impozite personale Asigurări pe viată Rambursarea împrumuturilor /creditelor Regularizări (detalii anexate) Altele RETRAGERILE EXERCIŢIULUI TOTAL RETRAGERI SOLD LA FINELE EXERCIŢIULUI Ref.conturi curente: .verificaţi dacă sunt totdeauna creditoare. 189 . F/L Mişcările efectuate în cursul exerciţiului sunt credibile da Q nu LJ Contul întreprinzătorului individual debitor: a se controla regulile deductibilităţii Conturile asociaţi .

DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SJ2 FILA PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI Natura provizioanelor Total la începutul exerciţiului Diminuări sau anulări Total la sfârşitul exerciţiului Constituiri TOTAL • Modalităţile de constituire sau de diminuare/anulare FAPTE CARE MOTIVEAZĂ CONSTITUIREA PROVIZIONULUI PARTICULARITĂŢI FISCALE METODA DE CALCUL MODALITATEA DEFINITIVĂ 190 .CLIENT EXERCIŢIUL.

. exerciţiului financiar.Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost .Analiza evenimentelor posterioare închiderii de bilanţ (46.77..) şi analizarea soldurilor.481.Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile . înregistrate. 77.) CLIENT EXERCIŢIUL. .ALTE CONTURI (46.481... operaţiilor în conturile 67.67. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SK FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI NATURA LUCRĂRILOR . a CONCLUZII a PROPUNERI 191 ..Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a .

credit clienţi şi furnizori). DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD ŞL FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPO RTURI DOSARUL EXERCIŢIULUI .Statistici profesionale. . .Analiza explicaţiilor.Indicatori economici financiari. . .Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii.Balanţa sintetică N/N-1. eventual cu statisticile disponibile ale sectorului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale cu cabinetul.Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnificative (marja comercială. DOSARUL PERMANENT . . rotaţia stocurilor.Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale întreprinderii. .EXAMINAREA CRITICĂ CLIENT EXERCIŢIUL. a CONCLUZII PROPUNERI 192 . O NATURA LUCRĂRILOR . .Verificarea evoluţiilor anormale ale diferitelor posturi ale bilanţului şi contului de rezultat şi analiza formării rezultatului.Interviuri cu clientul. cheltuielile financiare.Informaţii economice.

ANEXE CLIENT EXERCIŢIUL. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE. a CONCLUZII PROPUNERI 193 .Se vor inventaria informaţiile semnificative de inclus în anexe. COD SM FILA a SUPORTURI Referinţa F/L sau N/A NATURA LUCRĂRILOR .

Referinţa 194 . jurnale . DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SN FILA a SU PORTURI .Balanţe.extrase .OD (operaţii diverse) etc.SUPORTURI CONTABILE NECLASATE IN CICLURI CLIENT EXERCIŢIUL.

DOSAR JURIDIC ANUAL T CLIENT EXERCIŢIU. CONŢINUT Referinţa a a a a a a a LJ a a a a a a a a LJ a a a a a .

Consult aţii juridice 195 .

Taxe profesionale. a [ J a LJ LJ a u u a 196 . Taxe de formare continuă.DOSAR FISCAL ANUAL CLIENT EXERCIŢIU. Alte taxe si impozite. Declaraţiile de venit global (ale liberilor profesionişti). Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele locale. U a a a a a a a u a G L I G CONŢINUT Referinţa Deconturile de TVA.

197 . Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale . Declaraţia privind obligaţiile de plată la constituirea fondului special de susţinere a învăţământului de stat. Declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate.cota de şomaj -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul fondului special de solidaritate cu persoanele cu handicap.DOSAR SOCIAL ANUAL CLIENT EXERCIŢIU CONŢINUT COPII DUPĂ DECLARAŢII Referinţa a a a a a a a a a a a a a Declaraţia nominală pentru asigurările sociale.

NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil .m.

...209 115........226 13......... Competenţa.......212 12....................... ...215 121............................ Programarea lucrărilor.222 125................................ 202 111............. Secretul profesional şi confidenţialitatea............................................................................ Utilizarea lucrărilor altor profesionişti..............229 201 ............................................202 112... NORME DE LUCRU. Contractarea lucrărilor.... Delegarea şi supravegherea lucrărilor..217 123................... NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.............................207 114..... NORMA DE RAPORTARE.....................................SUMAR 11. Acceptarea si menţinerea misiunilor...............215 122................ Documentarea lucrărilor..... Calitatea lucrărilor.....205 113.......219 124............ Independenţa.........................

de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare. cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite terţilor. în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat. care este incompatibil cu: implicarea financiară. deţinerea de participării la capital. Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate şi obiectivitate. în activităţile unui client. 202 . respectarea principiului independenţei.11 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA 111 T V T ^ ™ ^ NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist. sub controlul celui care gestionează patrimoniul. ca obligaţie de primă mărime. implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil. dar. trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. ca. de asemenea. servicii sau bani. directă sau indirectă. darea sau luarea cu împrumut de bunuri. Trebuie. (august 2000) COMENTARII Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită. de asemenea.

neprecizate anticipat în sumă absolută. sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă. condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri totală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. incompatibile sau în contradicţie cu exercitarea liberală a profesiei contabile. respectiv societate comercială.acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului. In privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului. prin natura lor. privind îndatoririle proprii ale societăţilor recunoscute de Corp.consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi. sunt de reamintit unele din prevederile normelor emise de Corp: trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi şi să deţină majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale. prin contract. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. . acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale. Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa. aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniş-tilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei. asigurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. societăţile comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale 203 . atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt.

pe care este necesar să îl respecte si să îl aplice. acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. filialele şi afiliaţii acestora. fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. bancare sau de asigurări. liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă.industriale. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. comerciale. Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. Trebuie. acesta datorează fidelitate angajatorului. agricole. în general. şi nici în societăţi civile. In privinţa profesionistului contabil salariat. dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia. de asemenea. 204 .

112

COMPETENŢA

NORMA

Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. Ei veghează, de asemenea, la formarea lor continuă. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale; el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual, cursuri, seminarii şi alte forme, cu testarea cunoştinţelor dobândite). Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ, contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale. Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului, în acest sens, membrii Corpului trebuie: a) să îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesională, dar şi cunoştinţele de cultură generală, singurele capabile să-i întărească discernământul; 205

b)

c)

d)

e)

să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri; să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa, chiar ascunsă, a celui care îl consultă si să se pronunţe cu sinceri tate, fără ocolişuri, exprimându-şi, dacă este nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp.

Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă, menţinerea competenţei presupune: - o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă si cantitativă); un plan de formare continuă (orientativ, de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti contabili). Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii. De asemenea, unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă, în aceste situaţii, profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine, iar, dacă este cazul, în mod onest, va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor. 206

113

CALITATEA LUCRĂRILOR

NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament. Corectitudinea, imparţialitatea şi, în cadrul profesiei, dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor. (august 2000) COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă, de delegare şi de supervizare, de planificareprogramare şi de documentare a lucrărilor executate. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor, ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor. De fiecare dată când o lucrare este repartizată, profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili şi colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii, permiţând garantarea unei repartizări adecvate, lucrărilor colaboratorilor. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze, în folosul clienţilor lor, în condiţiile respectării legalităţii, sincerităţii si corecti207

tudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor, în care scop aplică: a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor, trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces tora prin documente corespunzătoare; b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă. Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor, mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori, cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. Profesioniştii contabili salariaţi, evident, datorează fidelitate angajatorului, prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie, chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el si angajator, întrucât unui salariat, în mod legitim, nu i se poate cere: să nu respecte legea; să încalce regulile şi normele profesiei; să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori; să semneze sau să fie asociat la o raportare care practic denaturează faptele.

208

Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. împreună cu colaboratorii lor. ci si pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. denunţarea unor infracţiuni). cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. medicii şi notarii. situându-i pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei. precum avocaţii. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. organizată şi responsabilă. (august 2000) COMENTARII Profesioniştii contabili. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. 209 .SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi.

financiare sau fiscale. Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces. 210 . în schimb. acoperirea exercitării ilegale a profesiei).si Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti .Poliţie şi Parchet . cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă.respectând întrutotul această regulă .să răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile. nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. Organele de cercetare .informaţii contabile specifice care se referă la client . profesie sau funcţie. în practică există o regulă.în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri si bani publici. din oficiu sau citat.Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse. escrocherie). el trebuie . iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical. nici în materie civilă (obligaţia de a-si aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei). Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: nici în materie penală. aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional. Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului. Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă.

Cu ocazia acestor mărturii. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său.Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat. ceea ce au aflat în timpul misiunii lor. mai ales atunci când le sunt intentate procese). nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. Acest lucru trebuie să li se ceară. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. contabilă sau fiscală. Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane. 211 .

cât şi menţinerii celor vechi. o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. Evident. decizia finală aparţine profesionistului contabil.115 ACCEPTAREA ŞI MENŢINEREA MISIUNILOR NORMA Profesionistul contabil. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. el trebuie să se asigure că propriile competenţe. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini.o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. 212 . ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. (august 2000) COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. înainte de a accepta o misiune. . ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă şi incompatibilitate. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. prealabil acceptării şi încheierii contractului. apreciind şi evaluând riscurile. în acest sens. se va face: o evaluare a riscurilor potenţiale şi posibile. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor.

asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. după ce acesta a încheiat contractul cu clientul.în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. 213 . clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. Sunt situaţii în care. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. fără întârziere. în oferta depusă de liber-profesionistul contabil. potrivit reglementărilor în cauză. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale). în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. toate registrele si documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. avizându-1 pe client în consecinţă. Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor.

va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu. motivat.acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. • - • 214 . Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. contractul cu acest client. Dacă oferta sa a fost adjudecată.

întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi depistarea domeniilor şi a sistemelor semnificative. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor.12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORM A Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. Prin programul de lucru se definesc natura. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii. Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. Va trebui ca elaborarea si documentarea planului misiunii să descrie felul. Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul 215 . COMENTARII (august 2000) Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală asupra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat. a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru.

subdiviziune -component(ă). Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control . 216 . dacă se dovedeşte necesar.al lucrărilor. de metodologia si tehnicile specifice care se vor aplica.contabil este salariat.autocontrol . să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale. de asemenea. Programul de lucru poate. de complexitatea misiunii. Planul misiunii şi programul de lucru trebuie. să precizeze alături de obiectivele misiunii si un buget de ore pe fiecare capitol .

făcându-se referire. Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. în general. obligaţiile fiecărei părţi. durata misiunii. termenele de execuţie. la normele profesionale. dacă este cazul. următoarele elemente: scopul misiunii şi descrierea sa. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. semnat de ambele părţi. la normele profesionale ale Corpului. dacă este cazul. menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul unui act adiţional. 217 .122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. (august 2000) COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-profesionistului contabil. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului şi în special a modului de organizare. condiţiile financiare. referirea. Contractul de prestări de servicii cuprinde. aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului.

dacă este cazul. continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. modalitatea de rezolvare a litigiilor. periodic. cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client. contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice.modalitatea de încetare a misiunii. să efectueze o evaluare a fiecărui client. 218 . Atunci când este necesar. hotărând. Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie.

Orice delegare de atribuţii . independenţă şi secret profesional. obiectivitate.aptitudini şi competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa si aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale. El poate delega acestora executarea unor lucrări. Aceste persoane trebuie să posede: .responsabilităţi -. Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru. care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute. 219 . respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente. competenţe si calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator.repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini. Organizarea echipei se realizează prin: . păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii.calităţi personale: respectarea principiilor de integritate.DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. (august 2000) COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat. .

prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. Supravegherea se concretizează. adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. în special. în care scop asigură: instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate. analiza şi semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client. în schimb. prin: o notă de comentarii . Delegarea implică. un control al lucrărilor realizate. semnarea contractului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. fie de un membru al cabinetului/ societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil si cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. note personale ale liberprofesionistului contabil. transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului individual de realizat de către aceştia. 220 . Această supraveghere se exercită.care se arhivează la dosarul lucrării.O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii. în principal. adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru. Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător. revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal.

Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii. volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora.Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: mărimea şi complexitatea lucrărilor. 221 .

Profesionistul .specialist.UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti . tehnician. aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist. experţi . tehnician. tehnician. angajat al liber-profesionistului contabil. tehnician. angajat de liber-profesionistul contabil. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. expert .desemnează o persoană. angajat de client sau de unitatea patrimonială. expert . auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză.specialist.poate fi: • angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele. De regulă.externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor.specialişti. expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său. altul decât contabilitatea. expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă. (august 2000) COMENTARII Termenul profesionist . 222 . se recurge la un specialist.

profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate. experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. De pildă: • evaluarea anumitor tipuri de active. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia. este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patrimonială menţionată în aliniatul precedent. de pildă. avize. avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor. diplome sau înscrierea profesionistului pe lista .în acest caz. Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucrărilor profesionistului.profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti. 223 . statutelor. contractelor specifice unui sector de activitate sau altor reglementări. va ţine seama. în cursul efectuării misiunilor .tabloul . în acest scop. evaluări şi declaraţii de expert -specialist. de: calificările profesionale. evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ selor în curs de fabricaţie.responsabilităţilor . • evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate. prezentate sub formă de rapoarte.profesioniştilor agreaţi de un organism profesional.

Validitatea şi temeinicia ipotezelor şi metodelor utilizate. expert -. cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat. în acest sens. în exerciţiile precedente. descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului.clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. eventual. sursele de date utilizate.condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie rele pertinente. profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente şi juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat. client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat. .specialist. . şi în mod deosebit: obiectivele si întinderea lucrărilor profesionistului.confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patrimonială la care are acces profesionistul solicitat. . Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. tehnician. 224 .Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite. în lumina cunoştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre activitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta. Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: ipotezele şi metodele folosite. se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului . rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesionistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate.

profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat. cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate.Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta. pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia. 225 . Dar.

(august 2000) COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective. Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor. protejând confidenţialitatea acestora. • buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia. Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale.responsabilităţilor . Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: • modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate si controlul acestora.include ţinerea dosarelor de lucru. Permit. • mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii . Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie. 226 . Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii. de asemenea.clientului sau angajatorului. • regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului. pe microfilm sau pe suport informatic.125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor .unitatea patrimo nială . profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită.

Totuşi. asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. şi anume: • contractul de prestări de servicii. ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite. • documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client . Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată. adiţionalele şi co respondenţa legată de acesta. anexele. Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii. • elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul. dificultăţile întâlnite ş. urmărirea bugetului de timp .ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. facturarea onorariilor). • informaţiile şi datele .angajator . care este consti tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile • 227 . Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare. este important. • documentele elaborate de profesionistul contabil. Totuşi.a. • elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale.) permit completarea sau realizarea programului de lucru.documentele . Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă.a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -. unităţii patrimoniale. pentru a facilita accesul la dosare.dosarul permanent -.primite de la client şi de la terţi. dosarul de lucru poate fi împărţit în două: • o parte permanentă . anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru.pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii.

iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional. Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele. care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale şi pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor. Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. 228 .la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia desfăşurării misiunii. care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză. Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil.tipizate .dosarul exerciţiului -. Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil. Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate .executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil. • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat .

în cuprinsul documentelor . Documentul . terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune. Documentul .stabilit poate lua forme variate: scrisoare.13 NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. atunci când ele există.raportul .raportului . atestare sau notă de comentarii şi raport de audit financiar -statutar sau contractual. (august 2000) COMENTARII Documentul . independent .se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea.liber-profesionist -înscris ca atare în Tabloul Corpului). Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi. 229 . în societăţile de expertiză contabilă.raportul .raportul .este datat şi semnat de către profesionistul contabil şi eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii.rapoartele -realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea şi de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat. dacă este cazul. acesta hotărând difuzarea lui.este adresat numai clientului. documentele .

ro .Bucureşti Tel.Redactor: Alina BURLUŞEANU www.ro Tiparul executat la TIPOGRAFIA EVEREST 2001 . 433.everest.02.01.ceccar. 433.07.03 www.07.: 433.07.