P. 1
174-08a

174-08a

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju clanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97 i 47/99) i clanka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 105/04 i 174/04), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj _______________ 2006. godine, donijela

UREDBU
O OSNIVANJU VELEUCILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U GOSPICU

Clanak 1. Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleucilište „Nikola Tesla“ u Gospicu (u daljnjem tekstu: Veleucilište). Sjedište Veleucilišta je u Gospicu, Ulica bana Ivana Karlovica 16. Veleucilište u Gospicu dio djelatnosti obavlja u sjedištu Veleucilišta, a dio djelatnosti obavlja na l okaciji dr. Ante Starcevica 12 u Gospicu te u Otoccu na lokaciji Trg dr. Franje Tudmana 5. Clanak 2. Osnivac Veleucilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivaca obavljat ce ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje. Clanak 3. Djelatnost Veleucilišta je: - ustrojavanje i izvodenje strucnih studij a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutu Veleucilišta, - obavljanje visokostrucnog razvojnog i istraživackog rada te znanstvenog rada uz uvjete prema posebnim propisima; - ustrojavanje i izvodenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja; - izdavacka, bibliotecna i informaticka djelatnost vezana za temeljnu djelatnost. Clanak 4. Veleucilište se ustrojava s veleucilišnim odjelima u svom sastavu. Statutom Veleucilišta pobliže se odreduje broj i ustrojstvo odjela te druga važna pitanja za njihovo djelovanje. Veleucilište može imati i druge ustrojbene jedinice sukladno Zakonu i Statutu.

Clanak 5. Tijela Veleucilišta su dekan, Strucno vijece i Upravno vijece. Veleuc ilište može imati i druga strucna i savjetodavna tijela cije se osnivanje, sastav i nadležnost ureduje Statutom ili drugim opcim aktom. Clanak 6. Veleucilištem upravlja Upravno vijece. Upravno vijece: donosi program rada i razvoja Veleucilišta i nadzire njihovo izvršavanje, brine se o zakonitosti rada Veleucilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa i provodenju odluka Strucnog vijeca, odlucuje o nacinu raspodjele rezultata poslovanja veleucilišta donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinacnih prava radnika, donosi godišnji obracun, na prijedlog Strucnog vijeca donosi Statut uz suglasnost osnivaca predlaže osnivacu promjenu ili proširenje djelatnosti, daje suglasnost na pojedine odluke dekana i strucnog vijeca sukladno Statutu, daje osnivacu i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima obavlja druge poslove predvidene Statutom.

-

Prije donošenja odluka koje utjecu na povecanje troškova rada, Upravno vijece dužno je zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja. Clanak 7. Upravno vijece ima pet clanova od kojih tri imenuje osnivac, a dva bira Strucno vijece Veleucilišta na vrijeme od cetiri godine. Predsjednika Upravnog vijeca biraju clanovi izmedu sebe. U radu Upravnog vijeca bez prava glasovanja sudjeluje dekan Veleucilišta. Osnivac i Strucno vijece mogu razriješiti clanove koje imenuju odnosno biraju u Upravno vijece i prije isteka vremena na koje su imenovani odnosno izabrani. Nacin rada i odlucivanja Upravnog vijeca utvrduje se statutom Veleucilišta. Clanak 8. Celnik i voditelj Veleucilišta je dekan. Za dekana može biti izabran radnik Veleucilišta u znanstveno- nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole, a bira ga i razrješava Strucno vijece s mandatom, na nacin i u postupku koji je utvrden Statutom Veleucilišta. Izbor dekana potvrduje Upravno vijece. Dekan obavlja sljedece poslove: - organizira i vodi Veleucilište, - predstavlja i zastupa Veleucilište, - poduzima sve pravne radnje u ime i za racun Veleucilišta, - zastupa Veleucilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- predlaže Strucnom vijecu i Upravnom vijecu mjere za unapredenje rada Veleucilišta, - daje pismenu punomoc drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Veleucilište u pravnom prometu, - odreduje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, - predsjedava Strucnom vijecu, - donosi opce akte u skladu sa statutom, - provodi odluke Upravnog vijeca i Strucnog vijeca, - obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i statutom Veleucilišta. Clanak 9. Dekan ne može bez suglasnosti Upravnog vijeca sklapati poslove o stjecanju, opterecenju i otudenju nekretnina, ako vrijednost pravno g posla iznosi više od 100.000,00 kn. Veleucilište ne može bez suglasnosti osnivaca steci, opteretiti ili otuditi nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinacnog ugovora iznosi više od milijun kuna. Clanak 10. Strucno vijece Veleucilišta odlucuje o strucnim i nastavnim pitanjima, sukladno zakonu i Statutu Veleucilišta. Strucno vijece Veleucilišta cine nastavnici, suradnici i studenti. Broj, sastav, nacin izbora i mandat clanova strucnog vijeca iz redova nastavnika i suradnika pobliže se odreduje Statutom Veleucilišta. Studenti cine najmanje 15% ukupnog broja clanova Strucnog vijeca. Studente clanove Strucnog vijeca biraju sami studenti sukladno Statutu Veleucilišta. Clanak 11. Sredstva za osnivanje i pocetak rada Veleucilišta osigurana su proracunu Grada Gospica, a sredstva za redovnu djelatnost Veleucilišta osiguravaju se iz sredstava Državnog proracuna i iz vlastitih prihoda.

Clanak 12. Za gubitke nastale poslovanjem kao i za druge svoje obveze, Veleucilište odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograniceno odgovara za obveze Veleucilišta. Clanak 13. Ministar nadležan za visoko obrazovanje imenovat ce privremenog dekana Veleucilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Privremeni dekan obavit ce pripreme za pocetak rada Veleucilišta, a narocito podnijeti zahtjev za upis u Upisnik visokih ucilišta, odnosno pribaviti dopusnicu ministra nadležan za visoko obrazovanje kojom se utvrduje da visoko ucilište ispunjava uvjete za pocetak obavljanja djelatnosti, poduzeti mjere za konstituiranje Strucnog vijeca Veleucilišta, donijeti privremeni statut Veleucilišta uz suglasnost osnivaca te podnijeti prijavu za upis u sudski registar. Veleucilište može poceti obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Clanak 14. Nakon konstituiranja Strucnog vijeca Veleucilišta konstituirat ce se Upravno vijece Veleucilišta, sukladno Zakonu, koje ce u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti Statut Veleucilišta na prijedlog Strucnog vijeca.

Clanak 15. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". KLASA: URBROJ: Zagreb, 2006. godine Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader

OBRAZLOŽENJE

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleucilište „Nikola Tesla“ u Gospicu (u daljnjem tekstu: Veleucilište). Ovlast Vlade Republike Hrvatske za osnivanje Veleucilišta proizlazi iz clanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97 i 47/99) i clanka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 105/04 i 174/04). Gradsko poglavarstvo Grada Gospica donijelo je, na sjednici održanoj 16. svibnja 2006. godine Odluku o inicijativi za osnivanje Veleucilišta u Gospicu. Navedenu inicijativu podržalo je i Županijsko poglavarstvo Licko-senjske ž upanije svojim Zakljuckom donesenim na 11. sjednici Poglavarstva, dana 28. travnja 2006. godine. Navedenim Zakljuckom Županijsko poglavarstvo dalo je potporu inicijativi Grada Gospica za izvodenje tri studijska programa na Veleucilištu i to strucni studij za ekonomiku poduzetništva, strucni studij upravno pravo te strucni studij cestovni promet. Nadalje, Gradsko poglavarstvo Grada Otocca takoder je prihvatilo ovu inicijativu donošenjem Odluke o prihvacanju inicijative za osnivanje Veleucilišta „Nikola Tesla“ u Gospicu od 25. svibnja 2006. godine. Prihvativši ovu inicijativu tijela jedinica lokalne i podrucne samouprave, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa predlaže Vladi RH donošenje Uredbe o osnivanju Veleucilišta „Nikola Tesla“ u Gospicu kao javnog visokog ucilišta utemeljenog na strucnoj nastavnoj djelatnosti, koja ce mladoj populaciji pružiti prigodu da steknu znanja potrebita im za rad te nastavak života u vlastitom kraju. Prava i dužnosti osnivaca, Republike Hrvatske, obavljat ce Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Veleucilište „Nikola Tesla“ u Gospicu izvodit ce sljedece strucne studije: 1. Strucni studij Ekonomika poduzetništva; 2. Strucni studij Cestovni promet; 3. Strucni studij Upravno pravo. Osnivanjem ovih strucnih studija koje bi izvodilo Veleucilište „Nikola Tesla“ u Gospicu, stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj strucnih studija u Licko-senjskoj županiji te se ujedno stvaraju uvjeti za obrazovanje kadrova potrebnih razvitku gospodarstva Županije. Prostor za Veleucilište u kojem ce se odvijati svi navedeni strucni studiji, osiguran je od strane Grada Gospica, Licko-senjske županije i Grada Otocca. Dio djelatnosti (izvodenje strucnog studija ekonomika poduzetništva i strucnog studija cestovnog prometa) obavljat ce se na lokaciji dr. Ante Starcevica 12, Gospic, u objektu koji je u vlasništvu Licko-senjske županije. Navedeni objekt obuhvaca oko 600 m² korisnog prostora i opremljen za redovito odvijanje nastave. Dio djelatnosti (izvodenje strucnog studija upravnog prava) obavljat ce se u objektu koji je u vlasništvu Grada Otocca, na adresi Trg dr. Franje Tudmana 5, Otocac, a površina navedenog objekta je 336 m².

Sredstva potrebna za osnivanje i pocetak rada Veleucilišta, predvidena su proracunu Grada Gospica i to u iznosu od 50 000 kuna. Za redovito djelovanje Veleucilišta „Nikola Tesla“ u Gospicu osigurana su sredstva iz Državnog proracuna u 2006. godini buduci da se studiji vec izvode u okviru odobrenih studijskih programa Veleucilišta u Rijeci, dislociranih strucnih stud ija u Gospicu i Sveucilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta, dislociranog strucnog studija Upravno pravo. Iz Državnog proracuna za 2006. godinu, Razdjel 080, Glava 43, osigurana su sredstva za razdoblje od listopada do prosinca 2006. godine u iznosu od 821.075,00 kuna, i to na aktivnostima: A621148, Redovna djelatnost veleucilišta i visokih škola i A621002, Redovna djelatnost Sveucilišta u Rijeci, a iz Državnog proracuna za 2007. godinu planira se iznos od 3.284.301,00 kuna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->