AUDIT INTERN AN II SEM II

TRUE/FALSE 1.

Precizati daca textul de mai jos este adevarat sau nu. „Desi nu prezinta dificultaŃi majore, conceptul de audit s-a dezvoltat si perfecŃionat de-a lungul evoluŃiei sale ajungand la inŃelesul pe care il are astazi.”
2.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Cand neconformitatea afecteaza scopul general sau exercitarea activitaŃii de audit intern, dezvaluirea trebuie facuta managementului superior sau angajatorului (clientului).”
3.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Seful executiv al auditului intern va raporta periodic angajatorului (clientului) si consiliului de administraŃie despre scopul activitaŃii de audit, autoritatea, responsabilitatea si execuŃia conform planului sau, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de angajator (client) sau de consiliul de administraŃie.” Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Programele de activitate vor identifica, vor analiza, vor evalua si vor inregistra informaŃii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.” Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Angajamentele vor fi supervizate in mod corespunzator pentru a face cunoscuta inexistenŃa sau inadecvarea unor criterii necesare.” Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Comunicarile vor include, vor identifica, vor analiza, vor evalua si vor inregistra informaŃii suficiente pentru indeplinirea obiectivelor angajamentului.” Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „In cazul in care neconformitatea cu regulile afecteaza un angajament specific, comunicarea

4.

5.

6.

7.

rezultatelor cuprinde: regulile a caror conformitate nu a fost complet intrunita; motivul neconformitaŃii; impactul neconformitaŃii asupra angajamentului.”
8.

Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Seful executiv al auditului va verifica daca au fost luate in mod corespunzator de catre conducere masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca consiliul de administraŃie a acceptat riscul de a nu lua nici o masura.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Riscul profesional este riscul ca auditorul sa emita un raport care sa induca in eroare utilizatorii acestuia, in condiŃiile in care reglementarile emise de Camera in domeniu au fost respectate cu profesionalism si buna credinŃa.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci cand ii este propusa o misiune de consultanŃa, responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie, inainte de a o accepta, sa realizeze o planificare bazata pe riscuri pentru a defini prioritaŃile activitaŃii de audit intern in concordanŃa cu obiectivele entitaŃii.”

9.

10.

11.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului si Consiliului planurile privind ca resursele alocate acestei activitaŃi sunt adecvate, suficiente si alocate efectiv in vederea realizarii planului de audit aprobat.”
12.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa comunice celorlalŃi prestatori interni si externi de servicii de asigurare si de consiliere politicile si procedurile care sa dirijeze activitatea de audit intern.”
13.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa contribuie la imbunataŃirea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernanŃa a entitaŃii folosind o abordare sistematica si metodica.”
14.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „In cursul misiunilor de

consultanŃa, auditorii interni trebuie sa examineze controalele in conformitate cu obiectivele misiunii si sa fie atenŃi la existenŃa oricarui punct slab semnificativ privind controlul.”
15.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca pe parcursul unei misiuni de asigurare apar oportunitaŃi semnificative de consultanŃa, trebuie sa se incheie in scris o inŃelegere in legatura cu obiectivele, aria de aplicabilitate, responsabilitaŃile fiecarei parŃi si alte asteptari, iar rezultatele misiunii de consultanŃa trebuie sa fie comunicate in conformitate cu standardele de consultanŃa.”
16.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca nu este mandatat in baza unor cerinŃe legale, statutare sau de reglementare, inaintea comunicarii rezultatelor misiunii catre parŃi din afara organizaŃiei, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie: • sa evalueze riscul potenŃial pentru entitate; • sa se consulte cu conducerea superioara executiva si/sau cu consilierul juridic, daca este cazul; • sa controleze diseminarea rezultatelor prin restricŃionarea folosirii acestora.”
17.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispoziŃiilor managementului in baza rezultatelor misiunii de consultanŃa in limitele in care acestea au fost convenite cu clientul.”
18.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Prin programul de lucru al misiunii de audit trebuie sa se stabileasca reguli privind pastrarea dosarelor misiunii.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci cand rezultatele misiunii sunt puse la dispoziŃia unor parŃi din afara entitaŃii, comunicarea trebuie sa includa restricŃii in ceea ce priveste distribuirea si utilizarea acestor rezultate.”

19.

20.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind atat custodia si pastrarea dosarelor misiunii, cat si transmiterea lor catre terŃi interni sau externi.”
21.

Apreciati daca textul urmator referitor la identificarea informatiilor este sau nu adevarat: „Auditorii interni trebuie sa-si bazeze concluziile si rezultatele misiunii lor pe analize si evaluari corespunzatoare.”
22.

Apreciati daca textul urmator referitor la supervizarea misiunii este sau nu adevarat: „Misiunile trebuie sa faca obiectul unei supervizari corespunzatoare in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor, asigurarii calitaŃii si dezvoltarii profesionale a personalului.”
23.

Apreciati daca textul urmator referitor la erori si omisiuni este sau nu adevarat: „Daca o comunicare finala conŃine o eroare sau o omisiune semnificativa, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa comunice rezultatele parŃilor indreptaŃite.”
24.

Apreciati daca textul urmator referitor la diseminarea rezultatelor este sau nu adevarat: „Pe parcursul misiunilor de consultanŃa, pot fi identificate aspecte referitoare la managementul riscurilor, la control si la guvernanŃa. Ori de cate ori aceste aspecte sunt semnificative pentru entitate, ele trebuie sa fie comunicate conducerii executive si Consiliului.”

25.

Apreciati daca textul urmator referitor la monitorizarea evolutiei este sau nu adevarat: „Conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa stabileasca un proces de urmarire a implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea si garantarea faptului ca masurile luate de conducerea au fost implementate in mod eficient sau ca managementul a acceptat sa-si asume riscul de a nu intreprinde nici o masura.”
26.

Apreciati daca textul urmator referitor la solutionarea acceptarii riscurilor de catre management este sau nu adevarat: „Atunci cand conducatorul activitaŃii de audit intern considera ca managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru entitate, conducatorul activitaŃii de audit intern trebuie sa discute acest aspect impreuna cu conducerea executiva la cel mai inalt nivel.”
27.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Termenul "probe de audit" reprezinta informaŃiile obŃinute de catre auditor pentru a trage concluziile pe care se va baza opinia de audit.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Testele de control" reprezinta testele efectuate pentru a obŃine probe de audit in scopul detectarii erorilor semnificative din situaŃiile financiare.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile de fond" reprezinta testele eficiente pentru a obŃine probe de audit privind proiectarea adecvata si, respectiv, modul efectiv de funcŃionare a sistemului contabil si a celui de control intern.”

28.

29.

30.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Acolo unde participarea auditorului la inventarierea stocurilor nu este posibila, datorita unor factori cum sunt natura si localizarea acestora, auditorul trebuie sa aprecieze daca alte proceduri alternative furnizeaza probe de audit adecvate si suficiente despre existenŃa si starea stocurilor pentru a concluziona ca nu are nevoie sa faca referiri la o limitare a ariei de aplicabilitate”.
31.

Apreciati daca textul urmator privitor la confirmarea creantelor este sau nu adevarat: „Atunci cand conducerea entitaŃii ii cere auditorului sa nu confirme anumite solduri ale conturilor creanŃelor, debitorii nu vor raspunde cererii de confirmare, iar auditorul trebuie sa planifice efectuarea de proceduri alternative.”
32.

Apreciati daca textul urmator privitor la investigatia privind litigiile si revendicarile este sau nu adevarat: „In cazul in care conducerea refuza sa-i dea auditorului permisiunea de a comunica cu avocaŃii entitaŃii, acest fapt va fi considerat o limitare a activitaŃii si va conduce in mod obisnuit la o opinie calificata sau la imposibilitatea de a exprima o opinie.”

33.

Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile analitice" constau in analizarea indicatorilor si a tendinŃelor semnificative, incluzand investigarea acelor fluctuaŃii si relaŃii care nu sunt consecvente cu alte informaŃii relevante sau care se abat de la valorile asteptate.” Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Daca in situaŃiile financiare este facuta prezentarea adecvata, auditorul poate sa exprime in mod obisnuit o opinie necalificata si sa modifice raportul de audit prin adaugarea unui paragraf de evidenŃiere a problemei legate de principiul continuitaŃii a activitaŃii prin atragerea atenŃiei asupra notei din situaŃiile financiare care prezinta aspectele stabilite in paragraful anterior.” Apreciati daca textul urmator cu privire la rapoarte modificate este sau nu adevarat: „Auditorul trebuie sa aiba in vedere modificarea raportului auditorului prin adaugarea unui paragraf, in cazul in care exista o incertitudine semnificativa (alta decat o problema de continuitate a activitaŃii) a carei rezoluŃie depinde de evenimente viitoare si care poate afecta situaŃiile financiare.”

34.

35.

36.

Apreciati daca textul urmator cu privire la raportare este sau nu adevarat: „In situaŃia in care datele comparative sunt prezentate ca fiind cifre corespondente, auditorul trebuie sa emita un raport de auditare in care acestea nu sunt identificate in mod special, datorita faptului ca opinia auditorului se refera la situaŃiile financiare aferente perioadei curente in intregul lor, incluzand cifrele corespondente.”

MULTIPLE CHOICE 1.

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber „Auditul reprezinta examinarea ……………………….., de catre o persoana competenta si independenta, a unei informaŃii, activitaŃi sau operaŃiuni, a probitaŃii si credibilitaŃii tranzacŃiilor economice, precum si a reprezentarilor financiare si contabile”

2.

Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber: „Auditul reprezinta procesul desfasurat de auditori prin care se…………………………., profesionist,

informaŃii privind o entitate economica prin tehnici si procedee specifice, in vederea obŃinerii de dovezi numite probe de audit.”

3.

Precizati care din textele de mai jos reprezinta element pe care se bazeaza evaluarea si interpretarea rezultatelor auditului.

4.

Care dintre formularile de mai jos reprezinta in ce consta auditul de conformitate.

5.

Scopul auditului de conformitate este acela de a: Identificati ce nu este auditul financiar (auditul de atestare financiara).

6.

7.

Care din texte nu reprezinta obiectiv al auditului financiar.

8.

Ce nu acopera auditul performantei sau al rezultatelor.

9.

Ce nu se evalueaza in cadrul auditului operational.

10.

Ce text nu reprezinta o caracteristica a auditului intern.

11.

Ce nu contin situatiile financiare anuale intocmite de entitatile economice ce realizeaza auditul intern.

12.

Cand s-a infiintat Institutul International al Auditorilor Interni in S.U.A.

13.

Cand a adoptat Romania Standardele Internationale de Contabilitate si auditarea activitatilor financiare.

14.

Cand a reglementat Camera Auditorilor Financiari din Romania auditul intern.

15.

Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit.

16.

Care din texte nu reprezinta element al mediului de cotrol.

17.

Identificati textul ce nu reprezinta scop al auditului intern.

18.

Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern.

19.

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de conformitate.

20.

Ce text nu are in vedere activitatile auditului de management.

21.

Identificati textul ce nu se refera la factori ce determina locul auditorului intern in organizarea entitatii economice.

22.

Care dintre formulari nu reprezinta activitati desfasurate de auditorul extern.

23.

Identificati textul ce nu se refera la diferentele dintre auditul intern si cel extern.

24.

Identificati textul ce nu se refera la asemanarile dintre auditul intern si cel

extern.

25.

Care din texte nu se incadreaza in directiva privind responsabilitatile auditului intern prin care se precizeaza ca auditorii interni examineaza si apreciaza:

26.

Ce text nu reprezinta asemanare dintre auditul intern si cel financiar.

27.

Ce text nu reprezinta activitate a auditului intern ce se ia in considerare de auditul extern.

28.

Ce nu se stabileste dinainte in cazul in care munca desfasurata de auditorul intern urmeaza sa influenteze natura, durata si intinderea procedurilor de audit extern.

29.

Care dintre activitatile de mai jos nu se includ in analiza pe timpul evaluarii.

30.

Care dintre texte nu reprezinta principiu ce trebuie respectat de catre auditorii interni.

31.

Identificati textul ce nu se refera la integritate.

32.

Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern.

33.

Identificati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intern.

34.

Identificati textul ce se nu se ia in considerare de catre auditorii interni in exercitarea raspunderii profesionale.

35.

Care dintre datele de mai jos reprezinta periodicitate de evaluare de catre auditor financiar independent a Conformitatii activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul etic.

36.

Precizati care dintre formulari lipseste din context: Auditorii interni vor declara ca activitaŃile de audit intern sunt conduse in conformitate cu Regulile minimale de audit intern numai daca rezultatele ……………….”arata ca activitatea de audit intern este in conformitate cu acestea.

37.

Identificati textul ce nu reprezinta ce au in vedere regulile de exercitare.

38.

Ce nu comunica seful executiv al auditului Consiliului de administratie sau angajatorului, pentru revizuire si aprobare.

39.

Identificati textul ce nu se refera la problemele de care este legata evaluarea riscurilor.

40.

Care din formulari nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare:

41.

Care din textele de mai jos nu reprezinta scopul evaluarii in cadrul revizuirilor de program facute de auditorii interni.

42.

Identificati textul ce nu se include in ce are in vedere scopul angajamentului.

43.

Care din texte nu reprezinta obiectiv stabilit de Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru indeplinirea misiunii sale.

44.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Camerei Auditorilor

Financiari din Romania.

45.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Conferintei CAFR.

46.

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Consiliului CAFR.

47.

Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

48.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

49.

Precizati din cate persoane este alcatuita Comisia de auditori statutari.

50.

Precizati pentru cati ani este mandatul Comisiei de Auditori Statutari.

51.

Din cati membri este compusa Comisia de apel.

52.

Care din textele de mai jos nu reprezinta atribut al Departamentului de audit intern.

53.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de audit intern.

54.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari.

55.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de Servicii Generale.

56.

Care din textele de mai jos nu fac parte din activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesionala.

57.

Identificati textul care nu reprezinta atributie a Secretariatului general.

58.

Identificati textul ce nu cuprinde standarde de Audit Intern.

59.

Identificati textul ce nu cuprinde modalitati practice de aplicare a normelor profesionale.

60.

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta conditie ce trebuie indeplinita de catre persoanele fizice pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

61.

Care dintre disciplinele de mai jos nu sunt incluse in examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

62.

Care dintre textele de mai jos nu reprezinta reguli de aplicat si respectat de catre auditori in indeplinirea atributiilot profesiei.

63.

Care dintre activitatile enumerate mai jos nu se incadreaza la cele ce privesc exercitarea profesiei de auditor.

64.

Care dintre textele de mai jos nu se incadreaza la normele ce trebuiesc aplicate si respectate de catre auditori in indeplinirea profesiei.

65.

Ce text nu se incadreaza in contextul formularii profesia de auditor are la baza:

66.

Care dintre formulari nu reprezinta regula generala de respectat in desfasurarea auditului.

67.

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze expunerile la riscurile aferente guvernanŃei entitaŃii, operaŃiunilor si sistemelor informaŃionale cu privire la:”

68.

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa faca recomandari adecvate pentru imbunataŃirea procesului de guvernanŃa in vederea atingerii urmatoarelor obiective:”

69.

Identificati textul ce nu se ia in considerare la planificarea misiunii auditorilor interni.

70.

Care dintre formulari nu se refera la de ce trebuie sa tina cont auditorul intern in elaborarea obiectivelor misiunii.

71.

Identificati formularea ce nu reprezinta scop al procedurilor in cadsrul programului de lucru pe durata misiunii.

72.

Ce nu se include in comunicarea rezultatelor.

73.

Identificati textul ce nu se incadreaza in context. Comunicarea trebuie sa fie:

74.

Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al raŃionamentului

auditorului despre ce inseamna o proba de audit adecvata si suficienta:

75.

Identificati textul ce nu se incadreaza in aserŃiunile privind situaŃiile financiare ale entitaŃii facute de catre conducere, in mod explicit sau in alt fel, care sunt incluse in situaŃiile financiare.

76.

Identificati textul ce nu se incadreaza in contextul formularii „In timp ce credibilitatea probelor de audit este dependenta de circumstanŃe individuale, urmatoarele generalizari vor fi utile in stabilirea credibilitaŃii probelor de audit:”

77.

Identificati textul ce constituie procedura de obtinere a probelor de audit.

78.

Identificati textul ce nu se refera la elementele de care depind suficienŃa si gradul de adecvare al probelor de audit pe care auditorul trebuie sa le obŃina privind soldurile de deschidere.

79.

Identificati textul ce nu reprezinta factor ce se ia in considerare atunci cand auditorul intenŃioneaza sa execute procedurile analitice, ca proceduri de fond.

80.

Identificati textul ce nu reprezinta factor de care depinde gradul de siguranŃa pe care auditorul il acorda rezultatelor procedurilor analitice.

81.

Care din textele urmatoare nu reprezinta "Estimari contabile".

82.

Care din textele urmatoare nu reprezinta indici financiari care sugereaza incalcarea principiului continuitaŃii activitaŃii si care pot aparea din situaŃiile financiare, dar si din alte surse.

83.

Care din textele de mai jos nu reprezinta procedura folosita in cadrul cunoasterii principiului continuitatii pentru actualizarea informatiilor anterioare.

84.

Identificati textul ce nu se incadreaza in continutul raportului de audit.

85.

Identificati textul ce nu se refera la ce trebuie sa releve raportul de audit.

86.

Identificati textul ce nu se incadreaza in factor de impunere a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului.

87.

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra unui angajament de audit cu scop special.

88.

Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului asupra situaŃiilor financiare sintetizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful