LËNDIMET IMOBILIZIMI TRANSPORTUES

OSTEOARTIKULARE DHE

Ndahen në : • TË MBYLLURA : 1. Ndrydhjet – krijohen si pasojë e veprimit të forcave topitëse , ku si pasojë vie deri tek gjakderdhja në inde të buta . Funksioni i nyjes nuk është i çrregulluar . Ndihma e parë : pushimi dhe kompresa të ftohta . 2. Zgjatja – si pasojë e lëvizjeve jonormale të nyjeve mund të vijë deri te pëlcitja e e nyjes , zgjatja e ligamenteve dhe gjakderdhja . Nyja është e enjtur , lëvizjet janë të dhembshme dhe të kufizuara . Ndihma e parë : imobilizimi dhe kompresa të ftohta . 3. Luksacionet – lëndimet tek të cilat sipërfaqet e nyjes e kanë humbur raportin normal anatomik , janë të mundshme thyerjet e kockës në nyje . Nyja është e enjtur , deformuar , ekstremiteti është i fiksura në pozitë jonormale . Ndihma e parë – kompresa të ftohta , imobilizimi dhe analgjetikët . 4. Thyerjet e mbyllura – I plotë: dhembje , deformimi , pozitë jonormale , lëvizja patologjike dhe Jo i plotë : dhembje dhe enjtje . Me lëvizjen e fragmenteve të thyera mund të vie deri te dëmtimi i indeve përreth ( thyerja e femurit – dhembje e fortë , gjakderdhje dhe shoku ) . Ndihma e parë : kompresa të ftohta ,imobilizimi dhe analgjetikët . • TË HAPURA : FRAKTURA TË HAPURA – simptomet sikur tek thyerjet e mbyllura vetëm se këtu vërehet ashti . Ndihma e parë : ndalja e gjakderdhjes , vendosja e fashës sterile në plagë dhe imobilizimi . Shenjat jo të sigurta – dhembja , enjtja dhe humbja e funksionit . Shenjat e sigurta – deformimi , lëvizja patologjike dhe krepitacionet ( nuk duhet të hulumtohen dhe nuk duhet të provokohen ) . Shenjat tjera – humbja e pulsit , senzibiliteti , zbehja dhe cianoza ( ngjyrosja e kaltërt në të vjollce ) . Lëndimet osteoartikulare dhe imobilizimi transportues 1

Në fig . 1 . është paraqitur metoda e reponimit sipas Hipokratit tek luksacioni i nyjes së krahut . Në fig . 2 . pamja e personit me thyerje të klavikulës .

Fig . 1

Fig . 2

IMOBILIZIMI
Vendosja e ndonjë pjese të trupit në pozitë të palëvizshme quhet imobilizim .Imobilizimi ( fiksimi i pjesës së lënduar të trupit në pozitë përgjegjëse ) mund të jetë e përkohëshme ( në teren në përputhje me ndihmën e parë të të lënduarit ) dhe e përhershme ( në sallat kirurgjike ) . Mjetet për imobilizim mund të jenë STANDARDE ( në mënyrë speciale të ndërtuara për këtë qëllim ) dhe e IMPROVIZUAR ( çdo gjë përreth që na rrethon dhe që mund të përdoret për imobilizim skijat , druri , ombrella , pushka etj . ) . IMOBILIZIMI I PËRKOHSHËM • • • • Pjesa e lënduar e trupit vendoset përafërsisht në pozitën fiziologjike ( aq sa të jetë e mundur ) , Mbështjellja me vatë apo me ndonjë pëlhurë , nuk ka zhveshje të rrobeve , Imobilizohen dy nyje fqinje , Gishtat janë të lira për shkak të kontrollit të qarkullimit të gjakut ,

MJETET STANDARDE TË IMOBILIZIMIT Lëndimet osteoartikulare dhe imobilizimi transportues 2

Më së shpeshti përdoret shina e Kramerit ( e ndërtuar na telat , dhe ka pamjen e shinës dhe është e lakueshme për përdorim . Ekziston poashtu edhe shina e Tomasonit ( përbëhet nga hallka e vendosur në formë të pjerrët , druri , metali ) dy shina më të thella të çelikut të cilat afrohen dhe në fund bashkohen në formë harku . Ndërmjet dy shinave vendoset fasha e cila shërben si ulëse për këmbë dhe shina e Ditrisonit ,( përbëhet prej dy dërrasave të gjata dhe të tretën dërrasë më të vogël për shputë . Dërrasa e gjatë vendoset prej gropës sqetullore e deri tek nyja e jashtme e këmbës , ndërsa e shkurta prej spina iliaka anterior superior e deri nën shputë . Fiksohen me dërrasën e tretë dhe me ndihmën e fashës fiksohen për shputë) . LËNDIMET DHE IMOBILIZIMI Koka dhe qafa : njëra shinë e Kramerit prej ballit përgjatë kokës e deri te pjesa torakale e boshtit kurrizor duke përcjellur konturat e kokës ndërsa e dyta tërthorazi prej njërit krah te krahu tjetër. Përforcohen në trup me anën e fashave. Përrethqaforja – koka hudhet prapa , qafa mbështjellet me vatë dhe fiksohet me fashë . Shtylla kurrizore – i lënduari vendoset në bazë të fortë në shpinë . Nën gjunj dhe pjesën lumbale të vendoset pëlhura që ta imitojë pozitën normale të shtyllës kurrizore . Klavikula - fiksimi i të dy krahëve me fashë “ tetëshja “. Thyerja e brinjëve – përreth kafazit të krahërorit mbështjellet fasha , shamia , pëlhura... Krahu – shina e Kramerit të vendoset prej krahut të shëndoshë përgjatë shpinës në dorën e lënduar . Shina fiksohet për kafazin e krahërorit me ndihmën e fashës “ tetëshe “ ndërsa dora së bashku me shinën fiksohet për trup me ndihmën e shamisë trekëndëshe . Parakrahu - dora duhet të fiksohet për trup me ndihmën e shamisë trekëndëshe apo shinën e kramerit . Nuk është e domosdoshme fiksimi i dy nyjeve fqinje përpos tek lëndimet në afërsi të bërrylit . Shuplaka – shina kalon nga bërryli deri tek majet e gishtërinjëve . Gishtat janë të përkulur përreth grumbullit të vatës ndërsa gishti i madh është i ndarë . Mbigjuri – përdoret shina e Tomasit dhe Ditrisonit apo me fiksimin e njërës këmbë për tjetrën dhe transporti bëhet me leze . Nëngjuri– shina e Tomasit , Ditrisonit dhe Kramerit ( vendoset prej gishtave përgjatë shputës e deri te gjysma e nëngjurit . E dyta vendoset anash dhe fiksohet me fashë . Nyja e shputës – dy shina të Kramerit . Njëra nga ana e jashtme kah ana e brendshme ndërsa tjetra prej gishtave përgjatë shputës tek nëngjuri . Fiksohen me fashë .

Lëndimet osteoartikulare dhe imobilizimi transportues 3

Imobilizimi me shinën e Kramerit , krahu, parakrahu, shuplaka , nëngjurt dhe nyja e
shputës .

Imobilizimi i klavikulës me ndihmën e fashës “ tetëshe “

Imobilizimi i këmbëve me ndihmën e mjeteve të improvizuara

Lëndimet osteoartikulare dhe imobilizimi transportues 4

Transporti i të lënduarit nga shtylla kurrizore

Lëndimet osteoartikulare dhe imobilizimi transportues 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful