You are on page 1of 105

Isa, Dalawa, Tatlo

Pampasiglang Gawain:

isa

dalawa

tatlo

Ang dalawa ay labis ng isa sa isa.

Ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa.

Ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa.

Ang isa ay kulang ng isa sa dalawa.

Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.

Pagsasanay 1- 2: Basahin at bakatin.

Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.

Pagsasanay 2 : Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita.


1. 2.

3.

4.

5.

6.

Gawaing-bahay
Isulat kung ilan ang gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis sa isa o kulang sa isa. 1. Ipakita ang labis sa isa.

2.

Ipakita ang kulang ng isa.

3.

Ipakita ang labis pa ng isa.

Apat, Lima, Anim


Pampasiglang Gawain:

apat

lima

anim

Ang lima ay labis ng isa sa apat.

Ang anim ay labis ng isa sa lima.

Ang apat ay kulang ng isa sa lima.

Five is one less than six.

Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.

10

Pagsasanay 1-2: Basahin at bakatin.

11

Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.

12

Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita.


1. 2.

3.

4.

5.

6.

13

Gawaing-bahay
Isulat kung ilang gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng para ipakita ang labis ng isa o kulang ng isa. 1. Ipakita ang labis ng isa.

2.

Ipakita ang kulang ng isa.

3.

Ipakita ang labis ng isa.

14

Pito, Walo, Siyam Pampasiglang Gawain:

pito

walo

siyam

15

Ang walo ay labis ng isa sa pito.

Ang siyam ay labis ng isa sa walo.

Ang pito ay kulang ng isa sa walo.

Ang walo ay kulang ng isa sa siyam.

16

Pagsasanay 1-1: Basahin at bakatin.

17

Pagsasanay 1-2: Basahin at bakatin

18

Pagsasanay 1-3: Basahin at bakatin.

19

Pagsasanay 2: Isulat kung ilan gamit ang simbolo at salita. 1. 2.

3.

4.

5.

6.

20

Gawaing-bahay
Isulat kung ilang Gumuhit ng kulang ng isa. 1. gamit ang simbolo at salita. para ipakita ang labis ng isa o Ipakita ang labis ng isa.

2.

Ipakita ang kulang ng isa.

3.

Ipakita ang kulang ng isa.

21

Zero
Pampasiglang Gawain:

Ilang mangga ang nasa loob ng basket?

Ilan ang laman ng basket? 0 zero

Ang isa ay labis ng isa sa sero. Ang sero ay walang laman.

22

Pagsasanay 1: Basahin at bakatin.

23

Pagsasanay 2: Bilugan ang larawang nagpapakita ng zero.


1.

2.

3.

4.

24

Gawaing-Bahay
Isulat kung ilang Gumuhit ng kulang ng isa. 1. gamit ang simbolo at salita. para ipakita ang labis ng isa at

Ipakita ang labis ng isa.

2.

Ipakita ang kulang ng isa.

3. Show one more.

Ipakita ang labis ng isa.

25

Sampu
Pampasiglang Gawain:

10

Sampu

Ang sampu ay labis ng isa sa siyam.

Ang siyam ay kulang ng isa sa sampu.

26

Pagsasanay 1 -1: Basahin at bakatin.

27

Pagsasanay 2:Kulayan ayon sa bilang na nasa kaliwa.

28

10

29

Pagsasanay 3: Isulat kung ilan gamit ang simbulo at salita.


1. 2.

3.

4.

5.

6.

30

Gawaing-bahay
Isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbulo at salita. Gumuhit ng bagay na hinihingi para ipakita ang labis ng isa o kulang ng isa. 1. Ipakita ang kulang ng isa.

2. Ipakita ang labis ng isa.

3.

Ipakita ang kulang ng isa.

31

Labing-isa hanggang Dalawampu


Pampasiglang Gawain: sampuan isahan 1 1 sampuan isahan 1 2 sampuan isahan 1 3 sampuan isahan 1 4 sampuan isahan 1 5 sampuan isahan 1 6 sampuan isahan 1 7 sampuan isahan 1 8 sampuan isahan 1 9 sampuan isahan 2 0
32

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pagsasanay 1: Basahin at bakatin.

33

34

Pagsasanay 2: Isulat ang bilang ng bawat pangkat ng larawan .

35

Pagsasanay 3: Gumuhit ng mga bagay ayon sa sumusunod na bilang.


Bilang 17 11 15 20 13 16 18 12 19 14 Guhit

36

Gawaingbahay
Isulat ang kabuuang bilang ng larawan. Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa bawat pangkat. 1. 2.

lahat sampuan isahan 3. 4.

lahat sampuan isahan


lahat sampuan isahan


lahat sampuan isahan

37

5.

6.

lahat sampuan isahan 7. 8.

lahat sampuan isahan

lahat sampuan isahan

lahat sampuan isahan

38

Dalawamput isa hanggang Limampu


Pampasiglang Gawain: Bilang 21 Place Value Sampuan Isahan 2 1

22

23

24

25

26

27

39

Bilang 28

Place Value Sampuan Isahan 2 8

29

30

31

32

33

34

35

40

Bilang 36

Place Value Sampuan Isahan 3 6

37

38

39

40

41

42

43

41

Bilang 44

Place Value Sampuan Isahan 4 4

45

46

47

48

49

50

42

Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat. Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 34 3 4 sampuan isahan
[

sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan sampuan isahan
43

Pagsasanay 2: Bilugan at isulat sa kahon ang bilang ng mga bilog. Ilagay kung ilang sampuan at isahan mayroon sa bawat pangkat. 1.

Sampuan Isahan

[[[[[

2.

Sampuan Isahan

44

3.

Sampuan Isahan

4.

Sampuan Isahan

5.

Sampuan Isahan

45

Pagsasanay 3: Kulayan ang mga bilog ayon sa nakasaad na bilang. 1. 37 bilog

2. 40 bilog

3. 45 bilog

4. 28 bilog

46

5. 33 bilog

Gawaing-bahay
Isulat ang nawawalang bilang.

12

13

15

18

20

21

23

26

28

32

34

36

38

40

41

43

45

47

49

47

Limamput isa hanggang Isangdaan


Pampasiglang Gawain:
Bilang Place Value Sampuan Isahan

51 52

5 5

1 2

53

54

55

56

57

48

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

58

59

60

61

62

63

64

65

49

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

66

67

68

69

70

71

72

50

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

73

74

75

76

77

78

79

51

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

80

81

82

83

84

85

52

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

86

87

88

89

90

53

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

91

92

93

94

95

54

Bilang

Place Value Sampuan Isahan

96

97

98

99

100

10

55

Pagsasanay 1: Bilangin at isulat kung ilan ang nasa larawan. Gumawa ng tig- sampuang pangkat. Sabihin kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 77 7 sampuan 7 isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan sampuan ___ isahan
56

Pagsasanay 2: Bilangin at isulat sa kahon kung ilan ang nasa larawan. Isulat kung ilang sampuan at isahan ang bilang nito. 1.

Sampuan Isahan

2.

Sampuan Isahan

57

3.

Sampuan Isahan

4.

Sampuan Isahan

58

5.

Sampuan Isahan

Pagsasanay 3: Bilangin at bilugan ang iyong sagot. 1.

100

99

97

59

2.

45 3.

54

60

53 4.

66

70

89

99

100

60

5.

70

76

80

Gawaing-bahay
Isulat ang nawawalang bilang. 2 11 22 31 51 62 73 82 91 93 84 95 33 43 54 65 76 87 98 13 24 35 46 56 67 78 89 4 15 26 38 49 58 69 80 60 6 17 8 19 30 10

61

Labis ng Isa Pampasiglang Gawain: Ito si Paolo. Nakatanggap siya ng dalawang pangkat ng regalo sa kanyang kaarawan. Sinabi niya na mas marami siyang laruang kotseng natanggap kaysa mga bola. Tama ba si Paolo? Paano mo nalaman?

Mga Bola

Mga Laruang Kotse

62

Pagsasanay 1: Ilan ang bilang na labis ng isa sa ibinigay na bilang? Bilugan ang tamang sagot. 1. 2. 3. 4. 5. 6 27 42 51 74 (7 (26 (45 (52 (71 8 28 44 53 73 9) 29) 43) 55) 75)

Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. 2. 3. 4. 5. Ang bilang na labis ng 1 sa 17 ay _____. Ang bilang na labis ng 1 sa 24 ay _____. Ang bilang na labis ng 1 sa 66 ay _____. Ang bilang na labis ng 1 as 71 ay _____. Ang bilang na labis ng 1 sa 97 ay _____.

Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Anong bilang ang labis ng isa sa 18? _____ 2. Anong bilang ang labis ng isa sa 45? _____ 3. Anong bilang ang labis ng isa sa 79? _____ 4. Ang 84 ay labis ng isa sa anong bilang? ____ 5. Ang 92 ay labis ng isa sa anong bilang? ____

63

Gawaing-bahay Isulat ang tamang sagot. 1. Ang 7 ay labis ng isa sa _____. 2. Ang 15 ay labis ng isa sa _____. 3. Ang _____ ay labis ng isa sa 99. 4. Ang _____ ay labis ng isa sa 53. 5. Ang _____ay labis ng isa sa 81.

Kulang ng Isa
Pampasigla: Ito si Luchie. Mayroon siyang dalawang pangkat ng mga damit. Sabi niya ay mas kakaunti ang palda niya kaysa mga blusa.

Mga palda

Mga blusa

64

Ang bilang ng mga palda ay 3. Ang bilang ng mga blusa ay 4. Ang tatlo ay mas kakaunti ng isa sa apat. Si Luchie ay tama.

May isang blusa na walang kapares na palda. Ang ibig sabihin nito, ang bilang ng mga palda ay mas kakaunti ng isa sa bilang ng mga blusa, tatlo ay mas kakaunti ng isa sa apat. Tama si Luchi.

65

Pagsasanay 1: Anong bilang kapag inalis ang isa sa mga numero? 1. 2. 3. 4. 5. 24 35 63 73 98 A. 22 A. 36 A. 61 A. 71 A. 99 B. 23 B. 34 B. 62 B. 72 B. 97 C. 25 C. 33 C. 64 C. 74 C. 96

Pagsasanay 2 : Isulat ang nawawalang bilang. 1. 25 bawasan ng isa ay _____. 2. 31 bawasan ng isa ay _____. 3. 47 bawasan ng isa ay _____. 4. 76 bawasan ng isa ay _____. 5. 100 bawasan ng isa ay _____. Pagsasanay 3: Isulat sa patlang ang sagot. 1. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 15? ______ 2. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 33? ______ 3. Anong bilang kapag inalis ang isa sa 54? ______ 4. 99 ay mas kakaunti ng isa sa _______ . 5. Apatnaput anim ay mas kakaunti ng isa sa _____ .
66

Mas Kaunti at Mas Marami


Pampasiglang Gawain:

Ito sina Bob at Ann. Pumitas ng 6 na gumamela si Ann. Si Bob naman ay pumitas ng 8 dilaw na gumamela. Gagamitin nila ito sa kanilang proyekto sa Sining. Sino ay may mas maraming gumamelang pinitas? Sino ay may mas kaunting gumamelang pinitas? Ann Bob Sino ang mga bata sa kuwento? Ano ang kanilang pinitas? Ilang gumamela ang pinitas ni Ann? Ilan ang kay Bob? Sino ang may mas maraming gumamelang pinitas? Gaano karami?
67

Pagsasanay 1: Aling pangkat ang may mas marami o may mas kaunti. Lagyang ng () ang may mas marami. Lagyan ng ekis ()ang may mas kaunti.

1.

2.

3.

4.

5.

68

Pagsasanay 2: Ikahon Bilugan ang may mas maraming bagay. ang may mas kaunting bagay.

1.

2.

3.

4.

5.

69

Pagsasanay 3: Paghambingin ang dalawang pangkat. Bilugan ang tamang sagot.

1.

ay (mas kaunti, mas marami) kaysa ay (mas kaunti, mas marami) kaysa ay (mas kaunti, mas marami) kaysa ay (mas kaunti, mas marami) kaysa ay (mas kaunti, mas marami) kaysa

2.

3.

4.

5.

70

Gawaing-bahay
Sundin ang panutong nakasaad sa bawat bilang.
1. Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas kaunting bilang kaysa sa ibinigay.

Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas maraming bilang kaysa sa ibinigay.

71

Kasindami ng Pampasiglang Gawain


Ito si John. Siya ay may 3 bola. Ito si Roy. May 3 bola rin siya.

bola niJohn

Boa ni Roy

Pangkat A

Pangkat B

Sina John at Roy ay may magkaparehong dami o bilang ng bola. Masasabi natin na ang bilang o dami ng bagay sa Pangkat A ay kasindami ng bagay sa pangkat B. Kapag naghahambing tayo ng 2 pangkat na may magkaparehong dami o bilang ng bagay ginagamit natin ang katagang kasindami ng.
72

Pagsasanay 1: Bilugan ang letra ng pangkat na kasindami ng nasa unahang pangkat ng bagay. 1. a. b.

2. a. b.

3. a. b.

4. a. b.

5. a. b.

73

Pagsasanay 2 : Paghambingin ang dami o bilang ng dalawang pangkat ng bagay . Pagdugtungin ito.

A 1.

2.

3.

4.

5.

74

Gawaing-bahay
Gumuhit ng mga bagay na kasindami ng nasa larawan.

1.

2.

3.

75

Pagsusunod-sunod ng mga Pangkat ng Bagay mula Maliit - Palaki o Malaki - Paliit na Bilang ng Elemento
Pampasiglang Gawain Nagpunta si Mark sa bookstore upang bumili ng mga lapis. Bumili siya ng 3 puti, 5 pula, at 1 dilaw na lapis. Isulat lahat ang iyong napansin. Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula maliitpalaki : Ang sunod-sunod ay dilaw, puti, at pula.

Pagsusunod-sunod ng bilang ng lapis mula malakipaliit : Ang sunod-sunod ay pula,dilaw, at puti.

76

Pagsasanay 1: Pagsunod-sunurin ang mga pangkat. 1. A B Malaki Paliit: ____, _____, _____ Maliit Palaki: ____, _____, _____ 2. A B C C

Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____

3. A B C

Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____ 4.

A B Malaki - Paliit: ____, ____, ____ Maliit - Palaki: ____, ____, ____
77

5.

A B Maliit - Palaki: ____, ____, ____ Malaki - Paliit: ____, ____, ____

Pagsasanay 2: A. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita ang malaki-paliit na pagkakasunod-sunod. 1.

2.

3.

B. Iguhit ang nawawalang pangkat upang ipakita ang maliit- palaki na pagkakasunod-sunod. 1.

2.

78

Gawaing-bahay
Lagyan ng tsek ()ang pangkat na may pinakamaliit na bilang o dami ng bagay at lagyan ng ekis ()ang pangkat na may pinakamalaking bilang o dami ng bagay. 1.

2.

3.

4.

5.

79

Paghahambing ng mga Bilang Hanggang 100 Gamit ang mga Simbolo


Pampasiglang Gawain

Pangkat A

Pangkat B

Pangkat C

Tingnan ang mga pangkat ng larawan sa itaas. Magbigay ng iyong mga napansin. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat B. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat A ay mas kaunti sa bilang ng nasa pangkat C. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat B ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat C ay mas marami sa bilang ng nasa pangkat A. Ang bilang ng masasayang mukha sa pangkat B ay kapareho sa bilang ng nasa pangkat C.

80

Pagsasanay 1: Punan ang patlang ng sumusunod: a. mas marami , mas kaunti, o kapareho b. >, <, or = 1. 2. 3. 4. 5. a. b. a. b. a. b. a. b. a. b. Ang 35 ay _________________ 25 35 _____ 25 Ang 88 ay _________________ 89 88 _____ 89 Ang 67 ay _________________ 67 67 _____ 67 Ang 41 ay _________________ 31 41 _____ 31 Ang 55 ay _________________ 55 55 _____ 55

Pagsasanay 2: Isulat sa patlang ang tamang bilang. 1. Ang 28 ay mas marami kaysa (18, 38)________ 2. Ang 15 ay mas kaunti kaysa (45, 5) 3. Ang 88 ay kapareho ng (77, 88) 4. Ang 54 ay kapareho ng (54, 64) 5. Ang 90 ay mas kaunti sa (91, 90) ________ ________ ________ ________

81

Pagsasanay 3: Lagyan ng () ang mga bilang na hindi kasama sa pangkat. 1. Mas marami sa 24 2. Mas kaunti sa 81 3. Kapareho ng 35 4. Mas marami sa 15 5. Mas kaunti sa 72 21 81 30 16 70 23 80 37 15 72 25 78 35 14 72

Gawaing-bahay Sundin ang panuto sa bawat bilang. 1. Sumulat ng bilang na mas marami kaysa: a. 4 b. 7 2. Sumulat ng bilang na mas kaunti kaysa: a. 10 b. 8 c. 5 3. Sumulat ng bilang na mas kaunti sa 12 pero mas marami sa 5. 4. Sumulat ng bilang na mas marami sa 47 pero mas kaunti sa 80.

82

Pagsusunod-sunod ng mga Bilang


Pampasiglang Gawain Tingnan ang pangkat ng kendi.

6 7

11

14

16

Mga bilang ng kendi sa bawat pangkat: 6 7 11 14 16 Nakaayos ng parami ang mga bilang. Tingnan ang pangkat ng mga bituin.

47

44

30

16

Bilang ng mga bituin sa bawat pangkat: 47 44 30 16 Nakaayos ng pakaunti ang mga bilang.
83

Pagsasanay 1: Isaayos ang mga bagay ng pakaunti. Idikit ito sa isang buong papel.

84

Pagsasanay 2: Ayusin ang bilang ng mga bagay na pakaunti ang ayos. Idikit sa isang buong papel. 1. 2. 3. 4. 14 98 9 88 26 43 28 36 84 11 75 21 72 29 4 5 35 57 64 17

Pagsasanay 3: Punan ng bilang ang patlang upang mapagsunod-sunod ng parami. 1. 24 2. 6 3. 15 4. 5. 22 20 25 45 36 52 98 36 56 27 34 75 67 54

85

Pagsasanay 4: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang bilang ng mga bagay.Idikit sa isang buong papel.

86

Pagsasanay 5: Pagsunod-sunurin ng pakaunti ang mga bilang. 1. 2. 3. 4. 24 89 10 66 16 34 28 37 72 11 25 51 42 39 14 9 64 47 36 47

Pagsasanay 6: Punan ng bilang ang patlang upang mapagsunod-sunod ng pakaunti.

1. 2. 3. 4. 5.

44 76 85 _____ 78

36 _____ 70 65 _____

25 48 _____ 54 _____ 34 _____ 47 _____

15 17 46 _____ 98

87

Pagbilang nang Dalawahan


Pampasiglang Gawain Magsimula tayo sa 2 at makukuha natin ang mga bilang na ito kapag bumilang tayo nang dalawahan.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

88

Pagsasanay 1: Isulat sa patlang ang tamang bilang. 1. 2, 4, ___, 8, ___, 12 2. 12, 14, 16, ___, 20 3. ___, 34, 36, ___, 40 4. 52, ___, 56, ___, 60 5. 92, ___, 96, 98, ___ Pagsasanay 2: Ilan lahat ang mga ito? Iasulat ang bilang sa patlang. 1. 2. 3.

4. 5.

89

Gawaing-bahay
Bumilang nang dalawahan. Magsimula sa 2 at bilugan ang sunod na bilang hanggang 50. 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 46 7 17 27 37 47 8 18 28 38 48 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50

90

Skip Counting by 5 Refresher:

Ana has 20 packs of candies to sell. Each pack has 5 candies. How many candies in all does she need to sell? We can skip count by 5 to get the answer. We skip count by 5 when we start with a number and then add 5 each time to the resulting number to get the next number.

91

Starting from 5, we get the following numbers when we skip count by 5: 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

So, Ana has to sell 100 candies in all. For another example, if we start from 2, we get the following numbers when we skip count by 5: 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 7 17 27 37 47 57 67 72 87 97

92

Worksheet 1: Fill in the blanks with the correct number.

_____ 1.

_____2.

_____3.

_____ 4.

93

_____5.

_____ 6.

_____7.

_____ 8.

94

Worksheet 2: Fill in the blanks. 1. 2. 3. 4. 5. 5, 10, 15, ___, 25, 30 1, 6, 11, 16, 21, ___ 55, ____, 65, 70, ____, ____ 24, 29, 34, ____, 44, ____ ____, 13, 18, 23, _____, 33

Home Activity: A. Skip count by 5. Start from 5 then encircle the next numbers up to 100. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 7 8 16 17 18 26 27 28 36 37 38 46 474 48 56 57 58 66 67 68 76 77 78 86 87 88 96 97 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100

B. Starting from 6, skip count by 5 up to 100. Write the numbers on the space below.

95

Skip Counting by 10s Refresher:

John has 100 marbles. He groups them by 10s. How many groups are there? How many marbles are there in each group? There are 10 groups of 10 marbles in 100 marbles. There are 10 marbles in each group. When we skip count starting from 10 through 100, we add 10 to get the next number and keep adding 10 to the resulting number each time until we reach 100.

96

Worksheet 1: Write how many 10s are in each set. 1.

____ 10s 2.

____ 10s

97

3.

____ 10s

4.

____ 10s

98

5.

____ 10s

Worksheet 2: Write the next 3 numbers in the 1. 20, 30, 2. 40, 50, 3. 10, 20, 4. 30, 40, 5. 50, 60,

99

Worksheet 3: Start with 10. Then skip count by 10. Write the number in the .

Start

Home Activity: Match column A with Column B using lines. A B

A. 50 a.

B. 10

b.

100

C. 30 c. D. 20 d.

E. 40

e.

101

Composing and Decomposing Numbers Refresher: Hi! Im Joey. I have 8 marbles. Some were given by my father while the others were given by my mother. Can you guess how many marbles were from my father and my mother?

How many marbles did father give Joey? How many marbles did mother give Joey? The 8 balls can be: 7 marbles from father and 1 marble from mother or 8 is 7 and 1. 6 marbles from father and 2 marbles from mother or 8 is 6 and 2. 5 marbles from father and 3 marbles from mother or 8 is 5 and 3. 4 marbles from father and 4 marbles from mother or 8 is 4 and 4. 3 marbles from father and 5 marbles from mother or 8 is 3 and 5.

102

2 marbles from father and 6 marbles from mother or 8 is 2 and 6. 1 marble from father and 7 marbles from mother or 8 is 1 and 7. 8 marbles from father and 0 marbles from mother or 8 is 8 and 0. 0 marbles from father and 8 marbles from mother or 8 is 0 and 8. So you have expressed the number 8 into other numbers that when put together give the same value as 8. If father gave Joey 10 marbles and mother gave him 3 marbles, then how many marbles did Joey get? 10 and 3 gives 13. So you have put together 10 and 3 and got 13.

103

Worksheet 1: Which two numbers of objects when put together will result to the given number of objects? Encircle the letter of your answer. 1. 9 is _____ A. 4 and 3 B. 6 and 2 C. 7 and 2 D. 8 and 3

2. 12 is _____

A. 7 and 3 B. 9 and 2

C. 10 and 1 D. 11 and 1

3. 18 is _____

A. 10 and 8 B. 9 and 7

C. 8 and 8 D. 6 and 7

4. 20 is _____

A. 2 and 0 C. 10 and 2

B. 15 and 5 D. 17 and 2

104

Worksheet 2: Write the missing number. 1. 6 is 4 and _____. 2. 10 is _____ and 3. 3. 13 is 9 and _____. 4. 17 is _____ and 6.

Worksheet 3: Write the correct answer. 1. 5 is ___ and _____. 2. 14 is ____ and ____. 3. ____ is 1 and 5. 4. ____ is 7 and 4. 5. 9 is ____ and ____.

Home Activity: Fill in the blanks. 1. 4 is ____ and _____. 2. 10 is _____ and _____. 3. 12 is _____ and _____. 4. 9 and 8 is _____. 5. 7 and 6 is _____.

105