¿

Taâm tình - dieãn taû
Nhaïc: Lm. AÂn Ñöùc, 86
Caûm höùng theo R. Tagore "Lôøi Daâng Soá 1"
Daáu AÁn Tình Yeâu
_
,
3. Xin
2. OÂi
1. Chuùa
Dm
cho
AÂn
ghi
ñôøi
Hueä
vaøo
,
,
con
Tình
hoàn
nhö
Yeâu
con
,
,
caây
cao
daáu
saùo
quí
aán
,
,
cuûa
khoân
cuûa
Ngaøi.
löôøng.
Ngaøi.
F
,
,
,
¡
_
,
Chuùa
Chuùa
Chuùa
Dm
gieo
daét
ñi
vaøo
dìu
vaøo
,
,
giai
con
ñôøi
khuùc
ñi
con
,
,
thanh
qua
eâm
khieát
thaùng
aùi
,
,
muoân
naêm
tuyeät
ñôøi.
tröôøng.
vôøi.
Gm
,
,
,
,
Chuùa
Sôùt
Maáy cung
chia
cho
,
¸
ñaày
buoàn
ñaøn
,
,
,
_
,
vôi
vui

C
,
,
maùt
uûi
taáu
töôi
leân
an
,
¸
cuoäc
phuø
trìu
soáng.
giuùp.
meán.
F
,
,
,
,
,
¡
Khi
Daãu
Khuùc
A7
tay
con
ca
Ngaøi
laø
cuoäc
,
,
aâu
toâi
ñôøi
yeám
tôù
con
, ¸
,
ngaây
tay
thôm
ngaát
traéng
ngaùt
,
,
taâm
khoán
höông
,
,

_
_ _
,
hoàn.
cuøng.
trôøi.
Dm
,
¡
Ñk: Hoàng aân Chuùa
F
,

,

,

,
traøn treà

,
¸
thaùng naêm.
C
,

,

,

,

_
, ,
Tay con

,
¸
nhoû beù

,

,

,
ñoùn sao
,

,

cho vöøa.
Gm

,

,

,

,
¸
,
Hoàng aân Chuùa
A

,

, ,

¸
_
, ,
voâ bieân
,

,
voâ taän.
Dm
,

,


,
,
Tim con

,
¸
nhoû

,

,

,
1.

2.
_
,
beù
F
nhöng haõy

,

,
coøn vôi.
Dm
,
,
,


,


,
¸
,
Hoàng aân ... vôi.
Dm
,

,,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful