You are on page 1of 1

Mahal naming Panginoon

Buong puso po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya, patuloy na kinikilala ang inyong dakila at walang hanggang pagibig. Maraming salamat sa kaarawan ng aming pinakamamahal na ina at sa loob ng mahabang panahon alam po naming kayo ang nagpala at nag-ingat. Sa ika-66 nakaarawan, ang tanging dalangin ng aming puso ay isang maayos na kalusugan at mahabang buhay. Itinataas po naming sya sa inyong mapagpalang kamay, padaluyin po ninyo ang inyong kapangyarihan at balutin sya ng inyong banal na dugo. Maraming salamat po Panginoon sa pag-gawad at katugunana nyo sa aming pong dalangin at sa inyong masaganang biyaya. Ang lahat ng itoy dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. AMEN.