You are on page 1of 33

PENTADBIRAN KONTRAK DI JKR

APA DIA KONTRAK ?
Definisi Ikatan perjanjian yang formal antara 2 pihak

Mengapa kontrak diperlukan ?

• menjelaskan skop kerja yang diperlukan • menetapkan harga dan tempoh siap seperti yang dipersetujui • menjelaskan tanggungjawab setiap pihak • menjelaskan tindakan yang perlu diambil jika terdapat perubahan dari segi skop kerja, masa dan harga atau jika berlaku kemungkiran oleh mana-mana pihak
Kontrak yang dimeterai juga mesti memenuhi kehendak pelanggan dan pada masa yang sama menjaga kepentingan kedua pihak

JENIS-JENIS KONTRAK DI JKR

1. Konvensional ( siri JKR 203 )

2. Design and Build / Turnkey
3. Kontrak Antarabangsa

4. B.O.T
5. Deferred Payment scheme

PELAKSANAAN KONTRAK KONVENSIONAL Perancangan Pembinaan Rekabentuk Perolehan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh Kerajaan Oleh Kerajaan .

PELAKSANAAN KONTRAK TURNKEY / D & B Perancangan Rekabentuk Perolehan Pembinaan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh kontraktor Oleh Kerajaan .

O.PELAKSANAAN KONTRAK B.T Perancangan Rekabentuk Perolehan Pembinaan Operasi & Selenggara Oleh kontraktor Oleh kontraktor Oleh kontraktor .

Lazimnya peruntukan pembiayaan asing 3. Kontraktor drpd luar negara dijemput 2. Penetapan syarat sebagaimana dasar kerajaan • • • • dasar pelaburan asing & pemindahan teknologi dasar pembelian barang impot secara FOB dasar penggunaan perkhidmatan pengangkutan kebangsaan melalui wakil penghantaran kerajaan penggunaan bank-bank tempatan yg mempunyai cawangan di luar negara .KONTRAK ANTARABANGSA 1.

.Deferred Payment Scheme • Bumiputera SubC’tor/Professionals – 40% • C’tors to procure loan from Bank Pembangunan • Contract Sum = Construction Cost + Financing Cost • Only Interim Valuation issued • 1st payment  Upon CPC issued. 50% of work done + 50% financing cost • 2nd payment  1 year later.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T Perkara JKR 203/203A Pegawai Penguasa JKR DB/T Pengarah Projek Pegawai yg bertanggung jawab Perunding Dilantik oleh Kerajaan Penilaian di tapak Dilantik oleh Kontraktor Penilaian berjadual Bayaran interim .

PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T Perkara JKR 203/203A Ada JKR DB/T Ada Bayaran Pendahuluan Penyediaan Oleh Dokumen kontrak Kerajaan Perubahan kerja Harga kontrak diselaraskan Oleh Kontraktor Kaji dahulu punca .

PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T Perkara JKR 203/203A Perakuan Tak Siap JKR DB/T Tiada Perakuan Beritahu&potong LAD Wang Kos Prima Ada Tiada Tempoh Liabiliti Kecacatan 12 Bulan 24 Bulan .

PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T Perkara JKR 203/203A Satu jadual dlm Tempoh 14 hari JKR DB/T Beberapa jadual Mengikut tempoh Jadual Kecacatan Perakuan Muktamad Oleh Kerajaan Oleh Kontraktor 24 bulan selepas penyiapan Syarat khas Penyelenggaraan Kontrak berasingan .

. 6. 3. 5. JKR 203 Q – bekalan batu kuari 8. 2.BORANG KONTRAK PIAWAI YANG DIGUNAKAN DI JKR JKR 203 – kontrak kerja ( Lump Sum ) JKR 203 A – kontrak kerja ( BQ ) JKR 203 N – sub kontrak kerja JKR 203 P – sub kontrak bekalan JKR 203 H ( 12/83 ) – bekalan barang-barang stor JKR 203 E ( 10/89 ) – bekalan jentera & peralatan kejuruteraan 7. JKR 203 R – mengangkut bahan dalam satu daerah 1. 4.

PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK • hendaklah disediakan bagi semua perolehan melebihi RM 200.00 • hendaklah ditandatangani oleh oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri mengikut Akta Kontrak 1949 • perlu disiapkan dan ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh LOA .000.

berdasarkan lukisan & spesifikasi • JKR 203 A .berdasarkan bills of quantities • JKR 203 N .nominated sub contract .JENIS-JENIS BORANG KONTRAK SIRI JKR 203 UNTUK KERJA • JKR 203 .

Arahan Pentender . Spesifikasi Dan Addenda 7. Surat Setuju Terima Tender 4. Peruntukkan Khas kpd Syarat-Syarat Kontrak (senaraikan ) 10. Jadual Kadar Harga 9. Perkara-Perkara Perjanjian 2. Syarat-Syarat Kontrak ( serta lampiran ) 5. Pelan-Pelan 6. Borang Tender 3.Arahan Perbendaharaan (spt lampiran Syarat-Syarat Kontrak ) 11.PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK Fasal 1 (a) (I) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada kontrak 1. Senarai kuantiti / Ringkasan Tender 8.

Pelan-Pelan Kontrak 7. 5. Jadual Kadar Harga 10. 9. Peruntukan Khas 5. 6. 8. Ringkasan Tender 9. 2. Borang Tender 4. Borang Kontrak JKR 203 3. Perkara Perjanjian Borang Kontrak JKR 203 A Borang Tender Peruntukkan Khas Surat Setuju Terima Tender Pelan-Pelan Kontrak Spesifikasi dan Addenda BQ Arahan Kepada pentender .PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK Lump-Sum JKR 203 1. Surat Setuju Terima Tender 6. 4. Perkara Perjanjian 2. 3. 7. Arahan Kepada Pentender BQ JKR 203 A 1. Spesifikasi dan Addenda 8.

PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK Fasal 26 (d) .Pelarasan Kadar harga • kesilapan perkiraan • pengagihan harga yang munasabah untuk mengelak front loading • memastikan keseragaman harga • pelarasan peratusan dalam jadual kadar harga Pindaan terhadap pelarasan ini tidak mengubah harga tender .

PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK Fasal 37 – Bon Pelaksanaan Pilihan samada • jaminan bank • jaminan insurans • jaminan syarikat kewangan • wang jaminan pelaksanaan Isikan maklumat dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak .

Insurans Tanggungan Awam 2. Fasal 35 .Kod Majikan dengan Perkeso Isikan maklumat dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak .Insurans Kerja 3. Fasal 33 . Fasal 36 .PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK Polisi Insurans dan Kod perkeso 1.

Perkara-Perkara Perjanjian 2. Syarat-Syarat Sub-Kontrak ( serta lampiran ) 6. Surat Setuju Terima Tender 5.PENYEDIAAN DOKUMEN SUBKONTRAK PAKAR – 203 N Fasal 1 (a) (v) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada Sub-kontrak pakar 1. Peruntukan Khas Kpd Syarat-Syarat Kontrak 7. Syarat-Syarat Membuat Tender Dan Maklumat Am 4. Senarai kuantiti / Ringkasan Tender & JKH 10. Pelan-Pelan 8. Spesifikasi Dan Addenda 9. Borang Tender 3.Dokumen Wajib Lain .

PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK Fasal 24 – Bon Pelaksanaan Pilihan samada • jaminan bank • jaminan insurans • jaminan syarikat kewangan Bon Pelaksanaan disimpan oleh Kontraktor utama .

Fasal 20 .Kod Majikan dengan Perkeso Polisi insurans dikemukakan kepada PP .PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK Polisi Insurans dan Kod perkeso 1.Insurans Tanggungan Awam 2. Fasal 22 .

PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK KUASA MENANDATANGANI KONTRAK • kontraktor utama dan sub kontraktor dinamakan • mesti wakil syarikat yang bertauliah mengikut lesen PKK • dokumen kontrak disediakan oleh pihak kerajaan .

DUTI SETEM Dokumen kontrak untuk kerja utama – Fasal 55 203/203A • Duti setem tidak diperlukan Dokumen sub-kontrak dinamakan – Fasal 36 JKR 203 N • Duti setem ditanggung oleh sub kontraktor dinamakan .

PERLANTIKAN. KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGUASA • peraturan perlantikan PP dibawah kontrak & prosedur jabatan • kuasa PP mengikut kontrak & peraturan jabatan • perwakilan kuasa kepada wakil PP • kuasa & tugas wakil PP .

PERLANTIKAN PP – FASAL 1 ( a ) ( iv ) • nama jawatan Pegawai Penguasa hendaklah dinyatakan • perlantikan dibuat mengikut Surat Pekeliling KPKR 1/94 .

TUGAS PP DAN WAKIL PP – FASAL 2 • PP bertanggungjawab keatas penyeliaan & arahan keseluruhan kerja • wakil PP bertanggungjawab kepada PP dan tugasnya ialah :menjaga dan menyelia kerja menguji dan memeriksa bahan/barang/hasil mutu kerja .

Tanggungjawab PP Pastikan Tempoh Insurans Tidak luput Kebajikan Pekerja Tidak diabaikan Berkaitan keselamatan Kesan kemajuan Kontraktor Peraturan Pihak Berkuasa Tempatan dipatuhi Kualiti bahan & Mutu kerja dipatuhi .

Tanggungjawab PP .

52 dan 54 dikhaskan kpd pegawai yg dinamakan didlm Lampiran • kuasa PP utk mengarahkan perubahan adalah tertakluk kpd Arahan Perbendaharaan 202 .HAK PP UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN – FASAL 3 • hak utk mengambil tindakan dibawah fasal 40.43.51.

PERWAKILAN KUASA PP – FASAL 2 ( c ) • kontraktor mesti dimaklumkan secara bertulis • boleh melebihi daripada seorang • pegawai teknikal tidak rendah drp Pengurusan & Profesional .

PERWAKILAN KUASA PP – FASAL 1 ( a ) ( v ) Kuasa utama yang tidak diwakilkan :- • • • • tuntutan arahan perubahan kerja penggunaan Bon Pelaksanaan tandatangan Perakuan Tak Siap/lanjutan Masa dan Perakuan Muktamad Wakil PP tidak boleh mewakilkan lagi kuasanya atau bertindak secara langsung terhadap perkara yang ia tidak diberi kuasa .