You are on page 1of 37

CHNG 1:

NG DNG M HNH NAM TNH TON DNG CHY


TRN LU VC SNG CU

1.1. Gii thiu m hnh NAM


M hnh NAM l m hnh ci tin t m hnh Nielsen-Hansen, c cng b trong
tp ch Nordic Hydrology nm 1973 v sau ny c vin thy li an Mch pht trin
v i thnh NAM. M hnh gm 4 b cha, nguyn l tnh ton trong mi b cha l gii
phng trnh cn bng nc. iu khc bit so vi m hnh TANK l dng chy t cc
b cha vo sng, tnh theo m hnh TANK l tnh theo quy lut tuyn tnh, cn tnh theo
m hnh NAM l theo quy lut phi tuyn (dng ng cong nc rt).
M hnh NAM l m hnh thy vn m phng qu trnh ma dng chy din ra trn
lu vc. L mt m hnh ton thy vn, m hnh NAM bao gm mt tp hp cc biu
thc ton hc n gin m phng cc qu trnh trong chu trnh thy vn. M hnh
NAM thuc loi m hnh nhn thc, tt nh, thng s tp trung, v l m hnh m phng
lin tc. y l mt moun tnh ma t dng chy trong b phn mm thng mi MIKE
11 do Vin Thy lc an Mch xy dng v pht trin.
M hnh NAM thuc loi m hnh tt nh, thng s tp trung v l m hnh m
phng lin tc. M hnh NAM hin nay c s dng rt nhiu ni trn th gii v gn
y cng hay s dng Vit Nam.
C s l thuyt ca m hnh c trnh by c th phn ph lc I.1.
1.2.

ng dng m hnh NAM tnh ton dng chy ngy trn lu vc sng Cu
1.2.1.

Tm b thng s ca cc trm lu lng trn lu vc:

S liu u vo:
- S liu ma trung bnh ngy ti cc trm trn lu vc.
- Ti liu bc hi tim nng ca lu vc.
- Ti liu dng chy thc o ca cc nm c s liu o c.
B thng s ca m hnh:
Cc thng s hiu chnh ca m hnh Nam nh sau:
- Umax: Lng nc ti a trong b cha mt
- Lmax: Lng nc ti a trong b cha tng r cy

- CQOF: H s dng chy mt, gi tr trong khong [0,1]


- TOF: Gi tr ngng ca dng chy mt, trong khong [0,1]
- TIF: Gi tr ngng ca dng chy st mt, trong khong [0,1]
- TG: Gi tr ngng ca lng nc b sung cho dng chy ngm, trong khong
[0,1]
- CKIF: Hng s thi gian din ton dng chy st mt
- CK1,2: Hng s thi gian din ton dng chy mt v st mt
- CKBF: Hng s thi gian din ton dng chy ngm
Yu cu tnh ton:
La chn, th sai cc thng s ca m hnh xc nh qu trnh dng chy (dng
chy tnh ton) ca trm t ma v bc hi lu vc.
Cc bc tnh ton :
- Tnh ma trung bnh thng ti cc trm trn lu vc.
- Tnh bc hi tim nng ti cc trm trn lu vc.
- Tnh thm qua cc ca ra y.
Phng php hiu chnh v kim nh:
Ta s dng t 60% 80% s liu hiu chnh, phn cn li kim nh.
C nhng phng php hiu chnh sau:
- Phng php th sai.
- Phng php d tm ti u: vung, mt ct vng, dc, Rosenbroc.
- Kt hp c 2 phng php trn.
Ch tiu kim nh trong m hnh NAM:
y ta s dng ch tiu NASH nh gi:
n

R2 1

(Q

cal

i 1
n

(Q

Q obs ) 2

obs

Q obs )

(4.2-1)
2

i 1

Mt b thng s c coi l ti u khi v ch khi cc ch tiu nh gi t theo ng


quy nh, ch tiu Nash phi t t 80% 100%. Bn cnh cn phi kt hp phn tch

th quan h Qo& Qtnh tm c kt qu tt nht.


1.2.1.1.

S liu u vo ca m hnh:

Vic tnh ton c thc hin cho cc tiu lu vc thuc lu vc sng Cu vi thi
on tnh ton c trnh by bng 3-1. i vi phn lu vc thng sng Cu c th
thy rng cc c tnh dng chy thay i theo thi gian do s thay i trong s dng
t. Do vy i vi cc tiu lu vc ny, lun vn s dng chui d liu mi nht (19901996) tnh ton. i vi cc lu vc khc, do hn ch v d liu dng chy nn lun
vn s dng ton b chui d liu hin c.
Bng 1-1: Bng s liu u vo ca m hnh NAM.
TT

Sng

V tr

Din

Ma

Dng chy

Bc hi

tch
1

Cu

thng ngun

712

trm Thc Ring


2

Cu

t trm Thc

on
Bc Kn,

Thc Ring

Bc Kn

90-96

Thc Bi

Bc

90-96

Thc Ring
1508

Bc Kn,

Ring n Thc

Thc Ring,

Kn,

Bi

Ch Mi,

Thi

nh Ha

Nguyn

thng ngun

Thi

283

trm Giang Tin

Ch Mi,

Giang Tin

nh Ha,

Thi

62-71

Nguyn

i T
4

Cng

thng ngun

548

trm Tn Cng
5

Thng ngun

trm Ph Cng

nh Ha,

Tn Cng

i T
880

Vnh Yn,
Thi Nguyn

Vnh

61-76

Yn
Ph Cng

Vnh

68-75

Yn

Do mt s trm ch o lu lng, khng o ma, bc hi nn bt buc phi mn


ma v bc hi ca trm k bn, vi iu kin trm k bn phi nm trong lu vc tng
t v a cht, th nhng, thm ph thc vt, chu cng mt iu kin kh hu nh nhau.
* S liu ma:

S dng phng php a gic Theisson xc nh trng s ca tng trm ma i


vi cc tiu lu vc.
Trng s cc trm ma c s dng tnh ton c trnh by bng 3-2.
Bng 1-2: Trng s cc trm ma c s dng tnh ton trong m hnh
Trm dng chy

Trm ma

Trng s

Thc Ring

Bc Kn,

0,853

Thc Ring

0,147

Bc Kn,

0,059

Thc Ring,

0,138

nh Ha

0,168

Ch Mi,

0,635

Ch Mi,

0,31

nh Ha,

0,29

i T

0,4

nh Ha

0,146

i T,

0,854

Vnh Yn,

0,952

Thi Nguyn

0,048

Thc Bi

Giang Tin

Tn Cng

Ph Cng

* S liu bc hi:
Chui s liu bc hi ca trm Bc Kn, Thi Nguyn, Vnh Yn c s dng
tnh ton cho cc trm nh trnh by bng 3-1. Trm Thc Bi s dng chui s
liu ca 2 trm Bc Kn v Thi Nguyn tnh ton vi trng s l 0,5.
Chui s liu bc hi ngy s c ni suy tuyn tnh t chui s liu bc hi thng.
1.2.1.2.

Kt qu d tm thng s:

Lun vn s dng m hnh NAM trong b m hnh Mike (m hnh Mike 11) tnh
ton. Nhng iu kin ban u theo yu cu ca m hnh NAM bao gm lng nc
trong b tuyt, b mt, b cha tng r cy, cng vi nhng gi tr ban u ca dng chy

t 2 b cha tuyn tnh cho dng chy mt, st mt v dng chy ngm.
Cc gi tr ban u ly bng 0, cn lng nc ban u tng r cy v tng ngm ly t
ln m phng trong nhng nm trc .
Lun vn s dng khong 70% s liu hiu chnh v 30% s liu kim nh. B
thng s ti cc trm trn lu vc nh bng 3-3.

Bng 1-3: B thng s ti mt s trm o lu lng trn lu vc sng Cu


S

Thng

TT s

Sng Cu

Sng Cu (Thc

Sng u

Sng Cng

Sng C L

(Thc

Ring- Thc

(Giang

(Tn

(Ph

Ring)

Bi)

Tin)

Cng)

Cng)

Umax

14,9

10,1

19,5

12,6

12,9

Lmax

122

102

285

271

105

CQOF

0,664

0,938

0,556

0,52

0,139

CKIF

214,8

383,6

839,5

444,4

200,5

CK1,2

20,2

29,4

24,1

21,6

44,3

TOF

0,403

0,232

0,0829

0,0497

0,0267

TIF

0,156

0,0537

0,946

0,253

0,0275

TG

0,0322

0,0231

0,502

0,204

0,122

CKBF

1420

1252

1529

1008

2966

Bng 1-4: H s Nash ca qu trnh hiu chnh v kim nh


Trm dng

V tr

Hiu chnh

Kim nh

chy

Nm tnh ton

Nash

Nm tnh ton

Nash

Thc Ring

(1990-1994)

0,762

(1995-1996)

0,618

Thc Bi

(1990-1994)

0,768

(1995-1996)

0,809

Sng u

Giang Tin

(1962-1969)

0,672

(1970-1971)

0,753

Sng Cng

Tn Cng

(1961-1972)

0,730

(1973-1976)

0,608

Sng C L

Ph Cng

(1965-1973)

0,684

(1974-1975)

0,733

Sng Cu
(Thc Ring)
Sng Cu (Thc Ring
- Thc Bi)

th biu th qu trnh bin i ca dng chy thc o v tnh ton c trnh by


phn ph lc II

1.2.2.

Kt qu tnh ton:

tnh ton ngun nc n lm u vo cho qu trnh tnh ton cn bng nc trn


lu vc, cn c vo tnh hnh o c thu vn trn lu vc ta phn chia LVS Cu thnh
cc lu vc b phn nh bng 3-5 (hnh 1-1). S dng b thng s ca m hnh NAM
cho cc trm thy vn trn lu vc khi phc s liu dng chy cho cc tiu lu vc
ln cn v tr ca trm thy vn . Mc ch l gim s sai khc v cc iu kin t
nhin v mt m, qua ci thin kt qu khi phc.

Bng 1-5: Cc lu vc b phn lu vc sng Cu


Trm ma

Trng s

Bc Kn

0,853

Thc Ring

0,147

Bc Kn,

0,059

Thc Bi

Thc Ring,

0,138

(B thng s Thc Bi)

nh Ha

0,168

Ch Mi,

0,635

Ch Mi,

0,173

nh Ha,

0,289

i T

0,538

951

Thi Nguyn

497

nh Ha

0,167

i T

0,833

464

Thi Nguyn

924

Vnh Yn

594

Vnh Yn

0,696

Thi Nguyn

0,304

Lu vc b phn

Din tch
(km2)

Lu vc trm Thc Ring

712

(B thng s Thc Ring)


Lu vc t trm Thc Ring n

Lu vc sng u (B thng s

1508

380

Giang Tin)

H Thc Hung
(B thng s Thc Bi)
Thng Ni Cc: B thng s
trm Tn Cng
H Ni Cc: B thng s trm
Tn Cng
Lu vc sng C L (B thng
s trm Ph Cng)
Bc ung (B thng s trm
Ph Cng)

1.3.

Nhn xt
M hnh NAM l m hnh thng s tp trung nn ch thch hp tnh ton cho lu vc

nh, mun p dng cho lu vc ln th phi chia thnh cc lu vc nh tnh ton. Nh


vy lun vn s dng m hnh NAM ko di s liu cho cc tiu lu vc sng thuc
lu vc sng Cu l ph hp.

Vi bi ton cn bng nc, ch s Nash cng ln th chnh xc cng cao, ngoi ra


cng cn quan tm n sai s tng lng W. Do kinh nghim tnh ton cn hn ch nn
kt qu hiu chnh v kim nh m hnh ca lun vn c ch s Nash cha cao, sai s
tng lng W cn ln. Tuy nhin vi thi gian hn hp ca lun vn y ta tm chp
nhn kt qu ny. c th s dng kt qu ca m hnh trong bi ton thc t cn tip
tc hiu chnh b thng s ca m hnh c kt qu tt hn.

CHNG 2:

NG DNG M HNH MIKEBASIN TNH CN BNG


NC TRN LU VC SNG CU

Cn bng nc h thng l s cn bng gia nc n v i, trong bao gm cc


yu cu v nc v kh nng iu tit ca h thng. T nh gi s tng tc v nc
gia cc thnh phn trong h thng, cc tc ng ca mi trng ln n v ra cc bin
php khai thc, bo v ngun nc mt cch hp l.
Trn quan im , bi ton cn bng nc h thng tp trung gii quyt cc vn
(i) Phn vng tim nng ngun nc, (ii) Tnh ton lng nc n v nhu cu nc
ca cc h, (iii) Tnh ton cc phng n s dng ngun nc hay thc cht l bi ton
cn bng kinh t nc.
Hin nay c nhiu phng php v m hnh cn bng nc h thng nh h thng
m hnh GIBSI, MITSIM, BASINS, WUP, MIKE BASIN, Lun vn s dng m hnh
MIKE BASIN tnh ton cn bng s lng nc h thng lu vc sng Cu.

2.1. Gii thiu m hnh MIKEBASIN


M hnh MIKE BASIN l mt cng c cn bng gia nhu cu v nc v nc c
sn theo cch ti u nht gip cho cng tc quy hoch lu vc sng tng hp v qun l
ti nguyn nc, do Vin thu lc an Mch (HI) xy dng. N l mt m hnh ton
hc th hin mt lu vc sng bao gm cu hnh ca cc sng chnh v cc sng nhnh,
cc yu t thu vn ca lu vc theo khng gian v theo thi gian, cc cng trnh, h
thng s dng nc hin ti v tng lai v cc phng n s dng nc khc nhau. M
hnh cng biu din c ti nguyn nc ngm v qu trnh din bin nc ngm. M un
MIKE BASIN WQ b sung thm chc nng m phng cht lng nc.

Hnh 2-1: Cu trc m hnh v qu trnh m phng trong MIKE BASIN


Quan nim ton hc trong m hnh MIKE BASIN l tm cc li gii n nh cho mi
bc thi gian. C th dng MIKE BASIN tm cc gi tr in hnh i vi s lng
v cht lng nc trong h thng bin i chm (v d chu k hng nm ca cc thng).
u im ca MIKE BASIN l tc tnh ton ca n cho php vch ra nhiu kch bn
khc nhau. Sai s do nhiu gii php tnh to ra khng ng k khi bc thi gian ca
qu trnh khng nh hn thi gian m phng.
M hnh hot ng trn c s mt mng li sng c s ho v cc thit lp trc
tip trn mn hnh my tnh trong ArcView GIS. Tt c cc thng tin v mng li sng,
v tr cc h dng nc, h cha, ca ly nc, cc yu cu v chuyn dng, dng hi
quy u c xc nh trn mn hnh.
Nhp liu ch yu ca m hnh bao gm s liu theo thi gian ca dng chy trn lu
vc ca tng nhnh. Cc tp s liu b tr gm cc c tnh h cha v cc quy tc vn
hnh ca tng h cha, lit s liu kh tng v s liu tng ng vi h thng hoc cp
nc nh nhu cu nc v cc thng tin v dng hi quy.
C s l thuyt ca m hnh c trnh by trong phn ph lc I.2

2.2.

ng dng m hnh MIKEBASIN tnh ton cn bng nc trn lu vc sng

Cu vi cc kch bn khc nhau.


ng dng c m hnh cn phi tp trung vo cc ni dung ch yu nh sau:
- Thit lp s h thng cho bi ton m phng cn bng s lng nc cho vng
nghin cu
- Chun b s liu u vo cho vic tnh ton ng dng m hnh bao gm vn
hiu chnh xc nh b thng s v tnh ton cc phng n.
- Tnh ton cc phng n da trn s v s liu o c.
2.2.1.

Lp s h thng v m hnh tnh ton cho khu vc nghin cu

Cc bc tin hnh xy dng s h thng cho bi ton cn bng s lng nc


sng Cu nh sau:
- Phn chia cc lu vc b phn tnh ton ngun nc n.
- Phn chia cc vng s dng nc cho nng nghip, cng nghip, sinh hot.
- Lp s m hnh h thng.
2.2.1.1.

Phn chia cc lu vc b phn

Vic phn chia cc lu vc b phn v tnh ton s liu dng chy n cc lu vc


b phn c trnh by mc 3.2.2, chng III.
2.2.1.2.

Phn chia cc vng s dng nc

Cn c theo cc c im a hnh, sng sui, kh tng thy vn v cc iu kin t


nhin khc, tin hnh phn vng s dng nc trn lu vc sng Cu. Cc vng s dng
nc c phn chia ch yu da vo nc dng ca nng nghip, trn c s cc vng
s dng nc ny s tng hp lng nc dng ca cc ngnh khc nh cng nghip,
sinh hot, thu sn
y ta xt 4 vng ti ln trn lu vc sng Cu nh sau:
a. Vng ti thng lu Thc Hung
Vng thng lu Thc Hung bao gm din tch ca cc huyn: Bch Thng, Ch
n, Th x Bc Kn, Ch Mi, Ph Lng, ng H v mt phn t ai ca cc huyn
i T, V Nhai, nh Ha, TP Thi Nguyn.
Ton vng c tng din tch t nhin 404.916 ha, t canh tc l 31.149 ha.
Tiu vng c c im a hnh a phn l i ni, nn rung t phn tn nh l xen

k gia i ni v cc khe lch sng sui. Cao trnh t ai canh tc thng nm cao hn
so vi mc nc sng sui, do vic xy dng cc cng trnh thy li thng rt kh
khn. Bin php cng trnh thy li y l cc trm bm, h cha, p dng va v
nh, cc cng trnh thng ch phc v c lp cho tng khu ti.
Vng ti thng lu Thc Hung c chia thnh cc tiu khu dng nc nh sau:
- Tiu khu Ch n, Bch Thng, th x Bc Kn: tng din tch t t nhin
211.813 ha, t canh tc 9.098 ha
- Tiu khu nh Ha, Ph Lng: tng din tch t t nhin: 39.646 ha, t canh
tc 3.462 ha
- Tiu khu Ph Lng, V Nhai, ng H: tng din tch t t nhin 81.120 ha,
t canh tc 6.471 ha
- Tiu khu i T, Ph Lng: tng din tch t t nhin 32.097 ha, t canh tc
4.611 ha
- Tiu khu ng H, TP Thi Nguyn: tng din tch t t nhin 40.240 ha, t
canh tc 7.508 ha.
b. Vng ti h lu Thc Hung
Vng ti h lu Thc Hung bao gm din tch ca cc huyn: Hip Ha, Tn Yn,
Vit Yn, v mt phn huyn Yn Dng, th x Bc Giang, huyn Ph Bnh (tnh Thi
Nguyn). Ton vng c tng din tch t nhin 95.192 ha, t canh tc l 45.815 ha.
c im ca vng l rung t tng i tp trung v kh bng phng, nm trong
vng hng li ca h thng thy nng sng Cu nn ngun nc ti cho vng l
ngun nc mt sng Cu c ly nh cng trnh p dng Thc Hung.
Cng trnh p Thc Hung di 100m c 5 khoang, H = 6,5 m, nh p = 21,13m,
Qtk trn = 1300 m3/s. Vi nhim v thit k ban u l m bo ti cho 28000 ha din
tch t canh tc, vi lu lng thit k Qmax = 28m3/s, Qmin = 12m3/s. Trong qu trnh
qun l v khai thc, do yu cu dng nc trong h thng ngy cng tng, h thng
c xy dng b sung thm mt s cng trnh h, p v cc trm bm ti h tr ven
sng Cu. Song thc t qu trnh qun l khai thc cho thy cc ch tiu khng t c
theo thit k ban u.

Vng ti h lu Thc Hung c chia thnh cc tiu khu dng nc nh sau:


- Tiu khu p Thc Hung:
L khu ly nc trc tip t knh Thc Hung. Tiu khu bao gm: huyn Tn Yn v
mt phn cc huyn Ph Bnh, Vit Yn, Yn Dng, Th x Bc Giang. C tng din tch
t nhin: 60.196 ha, din tch t canh tc l 26.830 ha.
- Tiu khu trm bm Thc Hung
Tiu khu bao gm din tch ca cc huyn Hip Ho v mt phn cc huyn Vit
Yn, Yn Dng. Ngun nc ti c ly t cc sng sui nh v c ly t sng Cu
bng cc cng trnh trm bm ven sng. Tiu khu c tng din tch t nhin: 34.995 ha,
din tch t canh tc l 18.984 ha.
c. Vng ti thng lu Ni Cc
T h Ni Cc tr ln, bao gm mt phn din tch vng thng h Ni Cc ca
huyn nh Ho v phn ln din tch t huyn i T (23 x). Ton vng c tng din
tch t nhin: 56.456 ha, din tch t canh tc l 7.955 ha. H thng cng trnh trong
vng gm 55 h p, 77 trm bm v 306 cng trnh tm. Ngun nc cp ch yu cho
vng l ly nc trn cc nhnh sng sui nh bng cc h p nh v cc trm bm ly
nc trc tip trn sng Cng. Cc h cha v p dng tiu biu nh: h Bn Ngo, p
Hong Nng, h G Miu
d. Vng ti h Ni Cc
T h Ni Cc tr xung, bao gm din tch ca cc huyn, th: th x Sng Cng,
huyn Ph Yn, v mt phn huyn Ph Bnh, Thnh ph Thi Nguyn. Ton vng c
tng din tch t nhin: 46.463 ha, din tch t canh tc l 15.225 ha. Ngun nc ti
cho vng ny ch yu ly t h thng knh Ni Cc, ngoi ra cn nhng vng cao cc
b th xy dng cc trm bm ti cp II khai thc nc t cc knh ti Ni Cc pha
hu sng Cng v xy dng cc h, p nh ly nc ti nh th x sng Cng c
2 x nm hu sng Cng l Bnh Sn v Vinh Sn, huyn Ph Yn c 6 x, huyn i
T c 2 x, thnh ph Thi Nguyn c x Tn Cng.
Nhim v thit k ca h thng Ni Cc: Cp nc ti cho 12000 ha t canh tc
khu vc pha Nam ca tnh Thi Nguyn vi lu lng thit k max qua cng l 30m3/s,

kt hp cp nc cho khu cng nghip Gang thp Thi Nguyn vi Qtk cng nghip l
7,2 m3/s. Ngoi ra h Ni Cc cn c nhim v cp nc h tr h thng thu nng sng
Cu vo cc thng ma kit vi Q b sung l 11-12 m3/s, song thc t mi ch cung cp
c 4-6 m3/s.
2.2.1.3.

Lp s h thng

Tip nc p
Thc Hung

Khu thng Thc


Hung
p Thc Hung

Khu H Thc Hung


Khu CN Thi
Nguyn
Khu Thng
Ni Cc

Sng Cng

H Ni Cc

Khu H
Ni Cc

Hnh 2-2: S tnh ton cn bng nc lu vc sng Cu

Hnh 2-3: S m phng h thng s dng nc lu vc sng Cu theo m hnh


Mike Basin
Theo s h thng trn th cc khu ti nh trong tng vng s c tp hp li
thnh mt khu ti ln, tp trung ly nc ti mt nt trn sng v lng nc hi quy
li sng c coi nh x tp trung ti mt nt. Cc khu cng nghip, sinh hot dng nc
mt trn h thng sng c tp hp theo vng, tp trung ly nc ti mt nt trn sng
v lng nc thi c quay tr li sng ti cc nt x.
a. Nt ti
Cc vng ti c a vo m hnh di dng cc nt ti c cc c im nh
thng k trong bng 4-1.

Bng 2-1: Khu dng nc v din tch tng ng ca tng vng


Vng s dng nc

K hiu nt

Thng Thc Hung

I1

H Thc Hung

I2

Thng Ni Cc

I3

H Ni Cc

I4

b. Nt cp nc
c im chung ca cc khu dn c trn lu vc sng Cu l dng nc ngm, ch
c Thnh ph Thi Nguyn, th x sng Cng v mt s khu cng nghip, lng ngh
dng nc mt. Cc hot ng dng nc mt trn lu vc c a vo m hnh di
dng nt cung cp nc, k hiu v c im ca cc nt ny c thng k trong bng
4-2:
Bng 2-2: Cc nt cp nc cho dn sinh, cng nghip
Khu cp nc

K hiu nt

Thng Thc Hung

W1

H Thc Hung

W2

Thng Ni Cc

W3

H Ni Cc

W5

Khu cng nghip Thi Nguyn

W4

c. Nt cng trnh thu li


Trong m hnh Mike Basin cho php m phng cc qu trnh hot ng, qu trnh
vn hnh ca cc cng trnh thu li nh: p dng, h cha nc, cng ly nc vo
knh. Xt trn lu vc sng Cu c hai h thng cng trnh thu li ln l: H thng
thu li p dng Thc Hung v h thng thu li h Ni Cc.
- p dng Thc Hung c m phng trong m hnh di dng nt phn chia
nc vo knh, lng nc phn chia c gii hn bi lu lng thit k ln nht ca

knh Qmax=28m3/s.
- H Ni Cc c m phng bi mt nt h cha vi cc thng s ca h Ni Cc
nh sau:
K hiu nt: R14
Mc nc cht l 34m, dung tch cht Wc = 7,5.106 m3
Mc nc dng bnh thng l 46,2m tng ng vi dung tch h Wh=175,5.106m3
Mc nc gia cng ng vi tn sut l 0,5% l 48,25m, dung tch h tng ng vi
mc nc l l Wgia cng = 226,48.106 m3
d. Cc thng s ca m hnh
Cc thng s tnh ton cn bng nc ca m hnh c xc nh thng qua h s tn
tht vo nc ngm v h s hi quy.
- H s tn tht vo dng chy ngm c xc nh chung cho cc khu vc: 1%
- H s hi quy tr li sng c xc nh da trn c im ca khu vc s dng
nc. i vi nt ti khu vc ng bng, h s c ly bng 20%, khu vc min ni
c ly bng 25%. i vi cc nt cp nc h s hi quy c ly bng 70%.

2.2.2.

Tnh ton nhu cu s dng nc:

Nc l nhu cu thit yu i vi cc hot ng pht trin kinh t x hi v cuc


sng ca con ngi. Ngy nay vi s pht trin mnh m ca nn kinh t v s bng n
v dn s th nhu cu s dng nc cng tng theo. Nhu cu nc cho cc hot ng kinh
t x hi trn lu vc bao gm: Nhu cu nc cho nng nghip, dn sinh, cng nghip,
chn nui v cho thu sn.
Nhu cu nc cho nng nghip
Nhu cu nc ca cc loi cy trng
Tnh ton nhu cu nc cho cc loi cy trng thc cht l bi ton cn bng nc ti
mt rung cho cc khu ti v tng hp cho ton h thng vi cc kiu b tr cy trng
khc nhau vo nhng thi im khc nhau.
Lun vn s dng phn mm CROPWAT tnh ton nhu cu nc cho cy trng ti
khu vc tnh ton. C s l thuyt ca m hnh c trnh by phn ph lc I.5

S liu u vo ca chng trnh bao gm: S liu kh hu v s liu v cy trng.


Ti liu kh hu:
- Nhit khng kh (Tmax v Tmin), m khng kh (%), tc gi (km/ngy),
s gi nng (gi/ngy). Cc yu t trn c tnh theo trung bnh thng trung bnh nhiu
nm. Trong :
+ Khu thng Thc Hung: s dng ti liu kh tng trm Bc Kn
+ Khu thng Ni Cc: s dng ti liu kh tng trm nh Ha
+ Khu h Thc Hung v h Ni Cc: s dng ti liu kh tng trm Thi Nguyn
Bng 2-3: Ti liu kh tng phc v tnh ton nhu cu nc cho nng nghip
Thng

II

Nhit (0C)
m (%)
Tc gi
S gi nng
N ti a tb
N ti thp
Ma tb thng

14,6 16
82
82
1,4 1,5
68
52
19,3 20,7
11,9 13,2
22,3 28,8

Nhit (0C)
m (%)
Tc gi
S gi nng
N ti a tb
N ti thp
Ma tb thng

15,1 16,4
82
83
1,2 1,3
46
42
19,8 20,6
12,8 14,2
21,4 30

Nhit (0C)
m (%)
Tc gi
S gi nng
N ti a tb
N ti thp
Ma tb thng

15,6
80
1,4
68
20,1
13,3
25,3

16,8
82
1,5
48
20,9
14,5
33,8

III
IV
V
VI VII VIII
IX
X
XI XII
Trm kh tng thy vn Bc cn
19,2 21,7 26,1 27,3 27,1 26,7 25,7 22,9 19,1 15,8
83
84
83
85
86
87
86
84
83
82
1,3 1,2
1,2
1
0,9
0,8
0,9
1,1
1,4 1,3
60
94
161 160 170 177
179
152 129 112
24 27,8 31,2 32,5 32,6 32,2 30,8 27,9 23,9 20,5
16,3 19,7 22,8
24 24,1 23,7 22,5 19,8 16,1 13
55,9 110 183,4 265 286 277,3 154,4 85,4 41,7 18,3
Trm kh tng thy vn nh Ha
19,5 23,3 26,7 27,9 28,1 27,5 26,3 23,6 19,8 16,5
85
86
83
84
87
86
86
83
83
81
1,2 1,4
1,3
1,2 1,2
1,1
1,1
1,1
1,1 1,2
36
49
140 141 124 161
158
160 118 89
23,5 27,4 31,4 32,5 32,7 32,4 31,3 28,4 24,8 21,3
17,1 20,7 23,5 24,8 25
24,6 23,3 20,5 16,8 13,7
56,6 103 212,4 275 336 301 170,3 111,4 40,8 17,2
Trm kh tng thy vn Thi Nguyn
19,7 23,5 27,1 28,4 28,5 27,9 26,9 24,4 20,7 17,4
85
86
82
93
83
86
83
80
19
78
1,5 1,7
1,8
1,5 1,5
1,3
1,3
1,4
1,3 1,5
45
68
172 163 185 179
186
179 148 118
23,8 27,9 31,8 33,2 33,4 32,9 31,9 29,3 25,6 22,3
17,2 20,8 23,9 25,2 25,3 24,9 23,9 21,4 17,8 14,6
61 118 234,8 325 425 349,4 241,3 144,7 49 22,7

- Ma thng ng vi tn sut thit k:


* Tn sut tnh ton
+ Tn sut bo m ti: theo tiu chun thit k, mc m bo ca cng trnh thy
li (mc m bo thit k) phi cn c vo yu cu v cung cp nc. Theo tiu chun
TCVN285-2003, cng trnh p ng yu cu v cung cp nc cho ti rung phi c
mc m bo 75%, do tn sut tnh ton c chn l P=75%.
+ Tn sut ma: chn bng tn sut bo m ti P=75%
* Thi v tnh ton: Thi v tnh ton c chn ph thuc vo yu cu sn xut ca
nng dn ty thuc vo tng a phng, thi tit, ging cy trng v ngun nc.
i vi khu vc sng Cu, thi v tnh ton c chn nh sau:
V chim: t thng I-VI
V ma: t thng VI-X
V ng: t thng X-I
* M hnh ma v thit k:
+ Lit s liu ma: Mt chui quan trc ma c gi l khi kt qu tnh ton
m bo sai s cho php, m bo tnh i biu v n nh v th trm o Bc Kn, nh
Ha, Thi Nguyn c chui s liu t nm 1957 2009 c chn.
+ T ti liu ma tin hnh xy dng ng tn sut ma v cho 3 trm: Bc Kn,
nh Ha, Thi Nguyn ta xc nh c lng ma tng thi v ng vi tn sut
P=75%
+ Chn m hnh i biu: chn trong s nm quan trc mt v ma c lng ma
bng hoc xp x lng ma v thit k lm m hnh ma v i biu
+ Xc nh h s thu phng Kv = XvP% / Xb
+ Thu phng m hnh ma i biu thnh m hnh ma v thit k, kt qu c
trnh by bng 4-4
Bng 2-4: M hnh ma v thit k vi tn sut P=75%
n v: mm
Ma v

Thng

Bc Kn

nh Ha

Thi Nguyn

V chim

V ma

V ng

48,1

54,7

2,1

23,2

14,5

31

92,9

34

125,5

108,1

132,5

163,5

68,9

85,6

151,5

279,5

223,1

210,9

333,7

310,4

185,5

141,8

284,8

309,8

184,9

281,7

74

214,5

103,6

10

151,6

118,6

159,6

10

50,4

72,3

158

11

10,2

22,2

9,1

12

7,7

11,4

11

35,1

8,8

46,9

Ti liu v cy trng v c cu s dng t nng nghip:


Bng 2-5: Lch thi v ca mt s cy trng chnh trong lu vc ca cc khu ti

i vi khu vc trung du v ng bng


La chim

Thi on

La ma

S ngy

S ngy

Cy - Bn r

5/II

24/II

10

1/VII

19/VII

10

Bn r - nhnh

25/II

25/III

30

20/VII

13/VIII

25

nhnh - Lm ng

26/III

29/IV

30

14/VIII

14/IX

25

Lm ng - Tr bng

30/IV

14/V

25

15/IX

29/IX

25

Tr bng - Chn vng

15/V

24/V

15

30/IX

9/X

15

Tng

110

Mu chim
Thi on

Gieo - Mc 3 l

1/II

14/II

3 l Tr c

15/II

Tr c - Chn sa 17/IV
Chn sa - Chn
vng

17/V

100

Mu ma
S

15

20/VI

4/VII

16/IV

60

5/VII

16/V

30

31/V

15

ngy

Mu ng
S

15

10/X

24/X

15

23/VIII

50

25/X

9/XII

50

24/VIII

22/IX

30

10/XII 29/XII

20

23/IX

7/X

15

30/XII

10

ngy

8/I

ngy

i vi khu vc min ni
Thi on

La chim

La ma
S

S ngy

Cy - Bn r

15/II

4/III

10

10/VI

29/VII

10

Bn r - nhnh

5/III

4/IV

30

30/VII

23/VIII

25

nhnh - Lm ng

6/IV

9/V

30

24/VIII

22/IX

25

Lm ng - Tr bng

10/V

24/V

25

23/IX

7/X

25

Tr bng - Chn vng

25/V

3/VI

15

8/X

17/X

15

Tng

110

Mu chim
Thi on

Gieo - Mc 3 l

10/II

24/II

3 l Tr c

25/II

Tr c - Chn sa 25/IV
Chn sa - Chn
vng

ngy

25/V

100

Mu ma
S

15

25/VI

9/VII

24/IV

60

10/VII

24/V

30

8/VI

15

ngy

Mu ng
S

15

10/X

24/X

15

28/VIII

50

25/X

9/XII

50

29/VIII

27/IX

30

10/XII 29/XII

20

28/IX

12/X

15

30/XII

10

ngy

8/I

ngy

Bng 2-6: Hin trng s dng t nng nghip lu vc sng Cu


n v: ha
Vng

Loi t
Tng din tch t nhin

Khu

Khu

Khu

Khu

Ton lu

Tng

thng

thng

vc

cng

Thc

Thc

Ni

Ni

Hung

Hung

Cc

Cc

1.416.129 799.822 404.916 95.192

56.456 46.463

t nng nghip

326.976 241.834

44.956 55.158

11.782 23.855

I. t trng cy hng nm

255.703 192.294

31.149 45.815

6.623 15.264

1. t la mu

221.438 168.804

23.033 41.783

6.086 11.741

a. t 2 v

111.816

86.744

4.684 22.538

2.975

6.408

- 2 v la

81.504

65.604

4.684 17.275

2.975

4.308

- 1 v la + 1 v mu

30.311

21.140

5.263

b. t mt v

65.782

42.218

11.949 11.074

- 1 v chim

27.641

21.348

7.607

- 1 v ma

38.143

20.870

11.949

3.467

c. t m

6.037

4.262

15

1.663

2. t mu + Cy CNNN

33.841

23.065

8.084

4.032

537

3.444

II. t trng cy lu nm

27.632

16.887

9.111

505

3.427

2.089

1. t trng cy CN

15.994

12.656

7.078

103

3.039

1.471

2. t trng cy n qu

11.304

4.038

2.033

383

388

618

334

193

3. t trng cy lu nm
khc

19

2.100
1.446

2.677

1.446

2.677
144

Bng 2-7: Quy hoch s dng t nng nghip lu vc sng Cu (giai


on 2010 - 2020)
n v: ha
Vng

Loi t
Tng din tch t nhin

Khu

Khu

Khu

Khu

Ton lu

Tng

thng

thng

vc

cng

Thc

Thc

Ni

Ni

Hung

Hung

Cc

Cc

1.416.129 799.822

404.916 95.192

56.456 46.463

t nng nghip

411.993 253.465

60.559 54.673

12.942 22.462

I. t trng cy hng nm

268.222 198.547

39.964 45.871

6.907 14.661

1. t la mu

220.705 164.300

23.939 41.482

6.263 11.411

a. t 2 v

100.194

71.935

5.270 18.020

2.963

5.156

- 2 v la

72.314

56.578

5.270 14.062

2.963

5.156

- 1 v la + 1 v mu

27.880

15.357

3.958

b. t mt v

42.658

26.385

1.000

981

- 1 v chim

17.836

13.157

- 1 v ma

24.822

13.228

8.208

2.076

1.000

981

c. t m

4.195

3.586

175

1.328

2. t mu + Cy CNNN

44.369

31.099

16.025

4.389

644

522

II. t trng cy lu nm

69.570

30.763

18.202

2.534

4.573

1.745

1. t trng cy CN

28.435

17.372

9.700

1.141

3.200

1.341

2. t trng cy n qu

40.251

12.950

8.502

1.332

1.373

404

883

411

3. t trng cy lu nm khc

8.208

6.613
4.537

61

246

404

Kt qu tnh ton:
Bng 2-8: Kt qu tnh ton nhu cu nc cho vng Thng Thc Hung (P=75%)
n v m (m3/ha)
q (l/s.ha)
t (ngy)

Loi cy
trng

Thng

III

IV

VI

1104 2276 1281 1264

t
Cy la

II

16

24

25

VII VIII IX

XI XII Tng

1940 1852 1726 1361

18

20

0,72 0,8 0,79 0,79

19

16

12804

15

0,75 0,78 0,76 0,74

200

Cy hoa

mu

0,54 0,52 0,59 0,54 0,55 0,4 0,45 0,54 0,44 0,59 0,58 0,6

360

370 260 420

440 430 410 370 3060

Cy n

10

10

11

qu

0,42 0,43 0,43 0,44

380

480 400 620

10

12

Cy CN

253 398 268 240 200 253 398 268 450 300 320 3548
8

12

11

11

16

0,44 0,46 0,42 0,45

12

15

11

11

10

10

0,46 0,45 0,43 0,43


260 230
7

0,43 0,44

670 670 610 500 4820


17

17

16

14

0,46 0,46 0,44 0,41

Bng 2-9: Kt qu tnh ton nhu cu nc cho vng Thng Ni Cc (P=75%)


n v m (m3/ha)
q (l/s.ha)
t (ngy)

Loi
cy Thng

II

III

IV

VI VII VIII

IX

XI XII Tng

trng
Cy
la

1150 2272 1243 1254

16

24

25

1921 1843 1734 1332

18

20

0,68 0,78 0,75 0,74

mu

0,54 0,52 0,59 0,54 0,55 0,4 0,45 0,45 0,44 0,59 0,58 0,6

Cy

350 360

10

qu

0,41 0,42 0,41 0,37 0,42

0,45 0,43 0,43

370 460

340

350

560

720 630 510 3940

10

10

10

14

18

CN

10

12

12

0,75 0,77 0,73 0,74

hoa

268

15

398

16

Cy

Cy

200 253

19

12749

240 200 253 398


8

210

160

290

0,43 0,44 0,39 0,41 0,46

12

268 450 300 320 3548


9

15

10

470 450 370 2660


12

12

16

10

14

0,46 0,46 0,42

Bng 2-10: Kt qu tnh ton nhu cu nc cho vng H Thc Hung (P=75%)
n v m (m3/ha)
q (l/s.ha)
t (ngy)
Loi
cy Thng

II

III

IV

VI

VII VIII IX

XI XII Tng

trng
m
Cy
la

1580 1800 1360 1680 1630 1350 980 290 450 970
15

27

22

24

15

17

13

19

1,22 0,75 0,77 0,76 0,73 0,91 0,78 0,73 0,75 0,68

Cy

300 280 450 750 180

hoa

mu

15

13450

320 550 550 730 4360

0,58 0,54 0,58 0,58 0,52

11

11

15

0,53 0,58 0,58 0,56

Bng 2-11: Kt qu tnh ton nhu cu nc cho vng H Ni Cc (P=75%)


n v m (m3/ha)
q (l/s.ha)
t (ngy)
Loi
cy
trng Thng
m

II

III

IV

VI

VII VIII

IX

XI XII Tng

1580 1800 1480 1330 990 1560 850 1250 1380 980

Cy

15

la

1,22 0,77 0,78 0,77 0,76

Cy

300 290 510 730 280

hoa

mu

27

22

11

20

16

15

0,58 0,56 0,54 0,53 0,54

20

13

19

21

11960

15

0,9 0,76 0,76 0,76 0,76


730 500 600 610 760 4990
16

10

12

13

16

0,55 0,58 0,58 0,54 0,55

Nhu cu nc cho chn nui


Ch tiu dng nc cho chn nui nh sau:
- i vi gia sc:
+ Hin ti: 30l/con.ngy m
+ Tng lai: 50l/con.ngy m
- i vi gia cm: 5l/con.ngy m
Cn c vo ch tiu dng nc, tnh hnh chn nui hin trng v d bo nm 2010 ta tnh
c nhu cu nc cho chn nui nh bng 4-12 v bng 4-13:
Bng 2-12: Nhu cu nc cho chn nui hin ti lu vc sng Cu
Tru

Ln

Gia cm

Nc dng

(con)

(con)

(con)

(103 con)

(m3/s)

107186

31722

200616

1692

0,22

Khu H Thc Hung

42111

26372

318165

3049

0,31

Khu Thng Ni Cc

21584

1615

47895

359

0,05

Khu H Ni Cc

35463

10184

114595

848

0,1

TT

Khu dng nc

Khu Thng Thc Hung

Bng 2-13: Nhu cu nc cho chn nui lu vc sng Cu (giai


on 2010 - 2020)
TT

Khu dng nc

Tru

Ln

Gia cm

Nc dng

(con)

(con)

(con)

(103 con)

(m3/s)

Khu Thng Thc Hung 210084

31722 288891

2436

0,45

Khu H Thc Hung

60640

74196 537698

4390

0,64

Khu Thng Ni Cc

42305

3164

68969

517

0,1

Khu H Ni Cc

51067

14665 165017

1221

0,2

Nhu cu nc cho cng nghip:


Ch tiu cp nc cho cng nghip nh sau:
-

i vi cc khu cng nghip d kin c tnh 50-80 m3/ha.ngy.

i vi cc khu cng nghip c c tnh theo sn phm


+ Cng nghip thc phm 1000m3/1000USD
+ Cng nghip nh 400m3/1000USD
+ Cng nghip nng 200m3/1000USD

Cn c vo gi tr sn xut cng nghip hin ti v d bo giai on 2010-2020 ta tnh


c nhu cu nc cho cng nghip lu vc sng Cu nh bng 4-14 v bng 4-15 (tnh
theo ch tiu cng nghip nng)

Bng 2-14: Nhu cu nc cho cng nghip hin ti lu vc sng Cu


Gi tr hin ti
TT Khu dng nc

(103 USD)

Nhu cu nc (m3/s)

Khu Thng Thc Hung

299

0,002

Khu H Thc Hung

616

0,004

Khu Thng Ni Cc

30

0,0002

Khu H Ni Cc

3634

0,02

Bng 2-15: Nhu cu nc cho cng nghip lu vc sng Cu (giai


on 2010 - 2020)

TT

Khu dng nc

Khu Thng Thc Hung

Khu H Thc Hung

Khu Thng Ni Cc

Khu H Ni Cc

Gi tr hin ti

Nhu cu nc

(103 USD)

(m3/s)
691

0,004

19974

0,12

960

0,01

118072

0,75

Nhu cu nc cho sinh hot:


Ti liu v ch tiu cp nc sinh hot c ly theo cc ch tiu ca chng trnh
nc sch c ti tr ca UNICEF v cc chng trnh nc sch nng thn.
- Hin ti:
+ Khu vc nng thn dng vi ch tiu 60l/ngi.ngy.m
+ Khu vc thnh th:
Khu vc th cp I dng vi ch tiu 150l/ngi.ngy.m
Khu vc th cp II dng vi ch tiu 120l/ngi.ngy.m
Khu vc th cp III dng vi ch tiu 100l/ngi.ngy.m
- Giai on 2010-2020
+ Khu vc nng thn dng vi ch tiu 100l/ngi.ngy.m
+ Khu vc thnh th:
Khu vc th cp I dng vi ch tiu 200l/ngi.ngy.m
Khu vc th cp II dng vi ch tiu 180l/ngi.ngy.m
Khu vc th cp III dng vi ch tiu 150l/ngi.ngy.m
Cn c vo ch tiu cp nc sinh hot, s dn hin ti v d bo n nm 2010 tnh
c nhu cu cp nc sinh hot trn lu vc nh bng 4-16 v bng 4-17
Bng 2-16: Nhu cu nc cho sinh hot hin ti lu vc sng Cu
Dn s thnh th

Dn s nng thn

Tng nhu cu

(Ngi)

(Ngi)

nc (m3/s)

TT

Khu dng nc

Khu Thng Thc Hung

53590

466140

0,39

Khu H Thc Hung

48221

757131

0,59

Khu Thng Ni Cc

15533

139800

0,12

Khu H Ni Cc

122671

286938

0,37

Bng 2-17: Nhu cu nc cho sinh hot lu vc sng Cu (giai on 2010-2020)


Dn s thnh th

Dn s nng thn

Tng nhu cu

(Ngi)

(Ngi)

nc (m3/s)

TT

Khu dng nc

Khu Thng Thc Hung

65594

570561

0,79

Khu H Thc Hung

54320

852902

1,1

Khu Thng Ni Cc

18413

165732

0,23

Khu H Ni Cc

144796

338689

0,69

Nhu cu nc cho thy sn:


Ch tiu cp nc cho thy sn l 10.000 m3/ha.nm. Cn c vo din tch nui trng
thy sn hin ti v d bo giai on 2010-2020 v ch tiu cp nc cho thy sn ta tnh
c nhu cu nc cho thy sn nh bng 4-18 v bng 4-19.

Bng 2-18: Nhu cu nc cho thy sn hin ti lu vc sng Cu


TT

Khu dng nc

Din tch nui thy sn (ha)

Nc dng (m3/s)

Khu Thng Thc Hung

1646

0,49

Khu H Thc Hung

1775

0,55

Khu Thng Ni Cc

505

0,16

Khu H Ni Cc

702

0,22

Bng 2-19: Nhu cu nc cho thy sn lu vc sng Cu (giai on 2010-2020)


TT

Khu dng nc

Din tch nui thy sn (ha)

Nc dng (m3/s)

Khu Thng Thc Hung

1800

0,53

Khu H Thc Hung

2976

0,92

Khu Thng Ni Cc

525

0,17

Khu H Ni Cc

678

0,21

Nhu cu nc sinh thi:


Nhu cu nc cho mi trng sinh thi l lng nc dng x l, pha long lng
nc thi t cc nhu cu dng nc cho trng trt, chn nui, sinh hot, cng nghip,
thy sn. Lng nc ny c b sung cho cc h thng cp v thi nc ca cc ngnh
trn nhm m bo mi trng v cht lng nc trn lu vc. Theo kinh nghim ca
Trung Quc v M thng ly bng 30% tng lng nc dng ca cc ngnh. Vit
Nam l nc ang pht trin, cc ngnh kinh t ang pht trin theo thi gian, do vy nhu
cu nc mi trng cng tng theo thi gian. Giai on hin ti ly bng 10% v giai
on 2010-2020 ly bng 15% tng lng nc ca cc ngnh.
2.2.3.

Tnh ton theo cc kch bn khc nhau:


2.2.3.1.

Phng n hin trng

Phng n hin trng l phng n m phng cc nhu cu s dng nc trong giai


on hin ti vi s liu dng chy n giai on 2000-2009 v xt n s nh hng
ca p Thc Hung, s iu tit nc ca h Ni Cc. Vic tnh ton cn bng nc
cng nh xem xt cc thng s lin quan n s dng nc v tn tht nc nh h s
hi quy nc, h s tn tht dng chy ngm, c gi thit da theo kinh nghim v
s liu tnh ton u vo nh trnh by trong chng III, IV; trong nhim v cp
nc sinh hot (v cng nghip) lun l u tin hng u.
Kt qu tnh ton:
Bin i dng chy ti mt s nt trn sng
nh gi c s nh hng ca cc cng trnh thu li ti dng chy trong sng,
ta s xem xt s phn chia nc ca mt s nt c trng trn sng Cu.
- Tuyn trn p Thc Hung (ti nt tip nhn nc t h Ni Cc)
Sau khi cung cp nc cho khu nng nghip thng Thc Hung th dng chy trn
sng Cu thiu ht mt lng tng i ln c bit l dng chy vo cc thng II, III,
IV. gii quyt tnh trng thiu nc v ma cn trn h thng thu nng sng Cu th
chuyn mt phn nc t h Ni Cc sang, nhng thc t lng nc chuyn t h
sang cn thp cha p ng c yu cu. V vy lu lng dng chy n p dng
Thc Hung khng ln gy kh khn cho vic ly nc phc v ti cho 28000 ha t

canh tc trong vng H Thc Hung c bit vo ma kh.


- Tuyn sau p Thc Hung
Dng chy pha h lu p b suy gim nghim trng c bit vo nhng thng ma
kh do p Thc Hung ly phn ln lu lng n p phc v cho nhu cu ti
ca vng p Thc Hung, lu lng trn dng chnh on sng Cu chy qua thnh ph
Thi Nguyn rt nh, ngun nc b suy gim lm cho vic khai thc ngun nc mt
ca cc c s sn xut nh nh my giy Hong Vn Th, nhit in Cao Ngn, gp
rt nhiu kh khn v nh hng rt ln n cht lng sn phm.
- Tuyn h Ni Cc
Do h Ni Cc l h iu tit nm nn vo cui ma l nc trong h thng c
tch n mc nc dng bnh thng (46,2 m). Khi lng nc n h nh s nh hng
rt ln n qu trnh iu tit v cung cp nc cho cc h s dng nc. Nu mun p
ng c cc nhu cu v nc cho cc khu dng nc th mc nc trong h vo cui
ma l s khng t n mc nc dng bnh thng. ng thi dng chy trn sng
Cng (h lu h) s b suy thoi nghim trng nh hng rt ln n mi trng lu vc.
Cn bng nc ti cc nt ti
Ti cc khu dng nc phc v cho nng nghip hay xy ra thiu nc vo cc thng
II, III, IV c bit l ti cc vng khng c cc cng trnh, h thng thu li kin c m
ch dng cc cng trnh tm c xy dng trn cc nhnh sng sui nh. Ngoi ra cc
khu dng nc c cung cp t h thng thu li p Thc Hung cng b thiu nc
vo mt s thng, nguyn nhn do h thng b xung cp cha c tu b sa cha li
kt hp vi dng chy ma kit n p Thc Hung b suy gim nghim trng. Ti khu
h Ni Cc nh s iu tit ca h Ni Cc nn hin tng thiu nc t nghim trng
hn so vi cc vng khc.
Bng 2-20: Kt qu tnh ton cn bng nc ti cc nt khu ti (giai
on hin ti)
Vng s dng
nc

Thng Thc
Hung

H Thc
Hung

Thng Ni
Cc

H Ni
Cc

K hiu nt

I1

I2

I3

I4

Lng nc thiu trung bnh (m3/s)

Thng
I

12,443

0,206

II

0,28

17,203

0,272

0,145

III

2,364

11,867

1,259

0,101

IV

1,998

17,163

0,644

0,258

0,14

9,79

0,303

0,922

VI

0,067

0,014

VII

0,007

VIII

IX

0,211

0,052

0,273

XI

0,065

XII

0,087

Tng lng nc
thiu (106m3)

12,563

177,769

6,511

6,027

Cn bng nc ti cc nt cp nc
Ti cc nt cp nc phc v cho sinh hot, cng nghip do vic cp nc cho cc
khu ny lun c xt v tr u tin hng u nn hin tng thiu nc t xy ra hn. Ti
khu thng Thc Hung v thng Ni Cc khng c hin tng thiu nc. Ti khu h
Thc Hung v khu h Ni Cc vn xut hin mt s thng thiu nc, nhng t nghim
trng. Ti khu cng nghip Thi Nguyn thng xuyn c hin tng thiu nc, c khi
lng nc thiu ln ti 62%.
2.2.3.2.

Phng n tng lai giai on 2010 - 2020

S liu dng chy n trong giai on ny c tnh t ma thit k 75% ( c


tnh ton chng II). Nhim v cp nc sinh hot (v cng nghip) vn l nhim v
u tin hng u.
Ti khu thng Thc Hung v khu thng Ni Cc nhn chung vn thiu nc
trong giai on ny tr nn nghim trng hn so vi giai on trc do vic tnh ton
c tin hnh trong trng hp bt li vi nhu cu nc ngy cng tng trong khi lng

dng chy n gim. i vi khu h Thc Hung v khu h Ni Cc do din tch t


nng nghip gim dn n nhu cu nc ti gim nn tng lng nc thiu cng gim
so vi giai on trc; tuy nhin vn thiu nc ti khu h Thc Hung vn ht sc
nghim trng. Trong giai on ny hin tng thiu nc cng xut hin tt c cc nt
cp nc.
Bng 2-21: Kt qu tnh ton cn bng nc ti cc nt khu ti (giai
on 2010 2020)
Vng s dng
nc

Thng Thc
Hung

H Thc
Hung

Thng Ni
Cc

H Ni
Cc

K hiu nt

I1

I2

I3

I4

Lng nc thiu trung bnh (m3/s)

Thng
I

0,052

14,047

II

5,001

15,491

1,868

III

8,712

10,597

3,06

IV

7,834

15,346

0,665

0,038

0,179

2,495

0,896

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

0,459

Tng lng nc
thiu (106m3)
56,357
151,171
14,439
2,498
Cc kt qu tnh ton cn bng nc cho lu vc sng Cu c trnh by c th
phn ph lc III.
2.3.

Nhn xt:
Kt qu tnh ton cn bng gia ngun nc n v ngun nc dng trn lu vc

sng a ra bc tranh cn bng nc ton cnh thc t xy ra trn lu vc sng Cu.

T kt qu tnh ton cn bng nc c th s b nh gi c ngun nc mt trn lu


vc sng Cu phn b rt khng u theo c khng gian v thi gian. Lng nc ch
yu tp trung trong ma l (chim khong 80-85%), lng nc n trong ma kit rt
thp (c bit vo cc thng II, III, IV) dn n vic cung cp nc cho cc nhu cu dng
nc gp rt nhiu kh khn v nh hng ln n mi trng lu vc sng. V vy vic
iu phi ngun nc l ht sc cn thit v cp bch.
Mt khc, xt trn ton lu vc nhn thy nhu cu nc nng nghip chim t trng
qu ln, do vy c th quy hoch li cc vng nng nghip, thay i c cu cy trng vt
nui. nhng khu vc nc khan him nh khu h Thc Hung c th chuyn i c
cu cy trng, t loi cy trng cn nhiu nc nh la thnh cc loi cy trng cn t
nc.
Vic qun l v vn hnh cc cng trnh thu li trn h thng cng cha thc s
hiu qu v cha p ng c nhu cu s dng nc. H thng p Thc Hung xung
cp dn n khng ly nc vo ma kit cung cp cho nhu cu ti ca vng h
lu p lm gim nng sut cy trng v vt nui. Ngoi ra vic xem xt n dng chy
mi trng h lu cc cng trnh nh h Ni Cc, p Thc Hung, vn cha c
quan tm v vy m dng chy v ma kit ti cc khu vc ny xung thp gy kh khn
rt ln n nhu cu dng nc khu vc h du.