You are on page 1of 16

nht k chung

Thng10 nm 2010
Chng t

Ni dung

Ca

Ngy

n v

.v
nhn

30/09

Tr
Nguyt

S
pt01

Ngy
01/10 Thu tin bn hng ngy 30/9 ca 22h - 6h

pt02

01/10 Bi Minh C-ng hon ng tin c-c g (tr tin ng lut)

pt03

01/10 Thu tin bn hng ngy 01/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

01/10

Linh

pt03

01/10 Thu tin VAT bn hng ngy 01/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

01/10

Linh

pt04

01/10 Thu tin bn hng ngy 30/9 ca 14h - 22h

14h - 22h

30/09

Hip

pt05

01/10 Thu c-c KH g Bi Lng - HP ngy 27/2 xe 4709

16L 4709

pt06

01/10 Thu tin du thng 9 - H-ng 4206

H-ng 4206

pt07

01/10 Rt sc TM ngn hng quc t

NHQT

pt08

01/10 Hoa XT rt sc ngn hng ng quyn

NHNQ

pc01

01/10

pc02

01/10 Thanh ton tin mua 3 quyn ho n (601 - 603)

My VP

pc03

01/10 V Th Xun tm ng mua thc phm nh bp

Xun NB

pc04

01/10

Phm Duy Thnh

pc05

01/10 Chu Th Hnh tm ng chi lut tu kh u + ci ng Tn Long

Hnh GN

pc06

01/10 Thanh ton tin VAT lp 080320, 099289 Cty TNHHTM Sinh Phc

Sinh Phc

pc07

01/10 Thanh ton ht c-c VC thng 9 - Cty Ngc Thnh

Ngc Thnh

pc08

01/10 Thanh ton c-c VC thng 8 + thng 9 - Khnh Bc Giang 1014

Khnh Bc Giang

pc09

01/10 Chi lut HP - Vnh Phc cont cm ngy 30/9 xe 16M 3029

16M 3029

pc10

01/10 Chi lut HP - Ph Ni A ngy 30/9 xe 5529 hng bao

16H 5529

pc11

01/10 Lut HP - Xun Mai cont 40x1 ngy 30/9 xe 0349,9651

c XT

pc12

01/10 C H tm ng chi ph c nhn

C H

pc13

01/10 Bi Vn Thnh tm ng chi ph nhn c-c g ngy 27/2

Ch Thnh VP

pc14

01/10 Bi Vn Thnh tm ng thanh ton tin CA Xun Mai + H ng

Ch Thnh VP

Thanh ton tin VATc quy H:46183, 46186, 46189, 46191, 46193, 46195 - Cty Thnh Trung

Thanh ton tin VATph tng xe H: 3945, 48550, 3920 - Cty TNHH TM Phm Duy Thnh

22h - 6h

C-ng

Thnh Trung

pc15

01/10 C H i ving m tang nh Hi Ngc Trang

C H

pc16

01/10 Lut KH Sn t Xun Mai - Thin H, H-ng Yn ngy 30/9 xe 3209

16H 3209

pc17

01/10 Thanh ton c-c v/c ngy 22/9 xe H XT

H-ng XT

pc18

01/10

Tn Long

pt09

02/10 Thu tin bn hng 01/10 ca 22h - 6h

pt10

02/10

pt11

02/10 Thu tin KH g Kim Bi - HP ngy 26/9 xe 7429

pt12

02/10 Thu tin bn hng ngy 02/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

02/10

Linh

pt13

02/10 Thu tin bn hng ngy 01/10 ca 14h - 22h

14h - 22h

01/10

Hip

pt14

02/10 Thu tin du thng 8 - Nguyn Vn Tu 5797

pc19

02/10 Lut KH Miu Mn - HP xe 3289 ngy 30/9

16H 3289

pc20

02/10 Lut KH Miu Mn - HP xe 7429 ngy 30/9

16H 7429

pc20

02/10 Lut KH Miu Mn - HP xe 4709 ngy 30/9

16L 4709

pc20

02/10 Lut KH Miu Mn - HP xe 3019 ngy 30/9

16H 3019

pc21

02/10 Thanh ton tin hai chai oxy - Cng ty Song Dung

Song Dung

pc21

02/10 Thanh ton tin VAT mua kh oxy - Cng ty Song Dung

Song Dung

pc22

02/10 Thanh ton l-ng thng 8 - Nguyn Nh- Tng xe 3209

Tng 3209

pc23

02/10 Thanh ton l-ng thng 7 + 8 - Nguyn Tr-ng Giang xe 3429

Giang 3429

pc24

02/10 Lut N Cng - Kho XT l 27x40 b Ng, 3x40' ngy 01/10 xe 0639

16H 0639

pc25

02/10 Hong Ph tm ng lm l 2x20 Tm Tin

Ph GN

pc26

02/10 Thanh ton lut N Cng - Kho XT 28 - 30/9 (6c) xe 0349

c XT

pc27

02/10 Thanh ton lut N Cng - Kho XT 28 - 30/9 (5c) xe 9651

c XT

pc28

02/10 Chi tin h v 2x20' ngy 30/9 xe 16H 9651 - Trung GMD

Trung GMT

pc29

02/10 Lut HP - Xun Mai 2x20' ngy 1/10 xe 3209

16H 3209

pc30

02/10 Lut HP - Xun Mai 2x20' xe 3279 ngy 1/10

16H 3279

pt15

04/10 L nh Khanh hon ng tin lm hng l 20x20' b Ng CP

Khanh GN

pt16

04/10 Hong Trung Kin hon ng tin lm hng

Kin GN

Tin bi d-ng cng nhn nh mt 2x40' cm go xe 8791, 8376 ngy 26/9 CH Tn Long

22h - 6h

01/10

Nguyt

Thu c-c g Kim Bi - Hi Phng xe 7429 + 4709+ 3019, Miu mn - HP xe 3289 ngy 30/9

16H 7429

Tu 5797

pt17

04/10 Trn Vn Ho hon ng tin lm hng

Ho GN

pt18

04/10 Thu tin bn hng 02/10 ca 14h - 22h

14h - 22h

02/10

Hip

pt19

04/10 Thu tin bn hng 03/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

03/10

Hip

pt20

04/10 Thu tin bn hng 02/10 ca 22h - 6h

22h - 6h

02/10

Nguyt

pt21

04/10 Thu tin bn hng 03/10 ca 14h - 22h

14h - 22h

03/10

Nguyt

pt22

04/10 Thu tin bn hng 03/10 ca 22h - 6h

22h - 6h

03/10

Linh

pt23

04/10 Thu tin bn hng ngy 04/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

04/10

Hip

pt24

04/10 Thu ht tin du thng 9 - Cng ty Minh Tm

Minh Tm

pt25

04/10 Thu ht tin du + li thng 8 - T Vin

T Vin

pt26

04/10 Ng c K hon ng tin lm hng

K GN

pt27

04/10 Bi Tuyt Hoa rt sc tin mt ngn hng Ng Quyn

NHNQ

pt28

04/10 Cng ty Phm Duy Thnh chuyn tin np vo TK (TT H Vt T-)

Phm Duy Thnh

pc31

04/10 Chu Th Hnh tm ng chi lut xe tu Golden Light (Duy nhn h)

Hnh GN

pc32

04/10 Lut HP - Livabin Ng bao ngy 4/10 xe 16N 4762

c t

pc33

04/10 Lut HP - Livabin Cm bao 2/10 xe 9039

16H 9039

pc34

04/10 Thanh ton tin cng tc ph Xun Mai - Bi Minh C-ng

C-ng GN

pc35

04/10 Lut HP - H Ni cont 40 ngy 2/10 xe 3029

16H 3029

pc36

04/10 Lut HP - Xun Mai cont 20x2'ngy 3/10 xe 3209

16H 3209

pc37

04/10 Ph h v 2x20' HP - Xun Mai 1/10 CH: Trung GMD

Trung GMT

pc38

04/10 Thanh ton c-c vc thng 9 - Phan Thanh Nghip 16N 0965

Nghip 0965

pc39

04/10 Lut HP - Ph Ni cm bao 3/10 xe 5529

16H 5529

pc40

04/10 Lut HP - Xun Mai cont b c 3/10 xe 16M 3029

16M 3029

pc41

04/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 3/10 xe 4146

16H 4146

pc42

04/10 Lut HP - Xun Mai cont b c 5/10 xe 3289

16H 3289

pc43

04/10 Lut HP - Thin H BN bao 4/10 xe 34L 2912

Din 2912

pc44

04/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 3/10 xe 0639

16H 0639

pc45

04/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 3/10 xe 3029

16H 3029

pc46

04/10 Lut HP - Qun Gi 2x20' ngy 3/10 xe 4709

16L 4709

pc47

04/10 Lut HP - Thanh Tr 2x20' ngy 3/10 xe 3429

16H 3429

pc48

04/10 Lut HP - Bc Ninh cont 20x2 ngy 3/10 xe 3279

16H 3279

pc49

04/10 Lut HP - Ngc Hi cont 40 ngy 3/10 xe 0349

c XT

pc50

04/10 Ph h v cont 40 HP - Xun Mai ngy 30/9 xe 0349

c XT

pc51

04/10 Thanh ton c-c vc thng 9 - Nguyn Vn Xim (34L 3522)

Xim 3522

pc52

04/10 Lut HP -Xun Mai 2x20' ngy 3/10 xe 16L 9475

16L 9475

pc53

04/10

Lut HP - Bc Ninh cont 20x2 ngy 3/10 xe 1769

16L 1769

pc54

04/10

Lut HP - H Nam BN bao 3/10 xe 9039

16H 9039

pc55

04/10 Thanh ton c-c vc thng 9 - L Th Hon xe 34M 3828 - Cty Hon Anh

Hon Anh

pc56

04/10 Lut HP - Livabin BN bao 4/10 Nguyn Vn Ch-ng xe 16M 2613

c Thun

pc57

04/10 Thanh ton ht c-c vc thng 9 - Cng ty Dng Lan

Dng Lan

pc58

04/10 Thanh ton tin mua mc c - CH Thnh C

Thnh C

pc59

04/10 Thanh ton li tin chuyn khon - Cng ty Bnh Dung

Bnh Dung

pc60

04/10 Bi Tuyt Hoa np vo TK Cty XTH'

XTH'

pc61

04/10 Bi Tuyt Hoa thanh ton ph chuyn tin

Hoa VP

pc62

04/10 Bi Tuyt Hoa np vo TK Ngn hng NQ

NHNQ

pc63

04/10 o Thanh Tun tm ng l-ng thng 9

Tun XT

PT29

05/10 Thu tin bn hng ngy 04/10 ca 14h - 22h

PT30

05/10 Thu tin mua 01v cont 40 - Cng ty CP Bnh Minh

Bnh Minh

PT31

05/10 Thu tin du - Cng ty i Khnh

i Khnh

PT32

05/10

NHNQ

PT33

05/10 Thu tin bn hng ngy 05/10 ca 6h -14h

PT34

05/10 Thu c-c vc Ci Ln - Aufeet, H-ng Yn thng 7 - Cty Tam Gia

Tam Gia

PT35

05/10 Thu c-c KH g Trm - HP ngy 04/10 xe 3289

16H 3289

PT35

05/10 Thu c-c KH g Trm - HP ngy 04/10 xe 16H 3029

16H 3029

pc64

05/10 Lut HP - Bc Ninh cont 20x2 ngy 04/10 xe 3279

14h - 22h

01/10

Bi Tuyt Hoa Vay NHNQ qua H Cty Thnh Trung No 62091 - Cty Vng en No 98343

6h - 14h

05/10

Nguyt

Hip

16H 3279

pc65

05/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 04/10 xe 9651

c XT

pc66

05/10 Lut HP - Qun Gi 2x20' ngy 04/10 xe 3209

16H 3209

pc67

05/10 Thanh ton tin kh oxy + vc - Cng ty Song Dung

Song Dung

pc68

05/10 Lut KH g Kim Bi - HP ngy 04/10 xe 16H 3029

16H 3029

pc69

05/10 Lut HP - Xun Mai cont phi 05/10

16L 1769

pc70

05/10 Thanh ton c-c vc thng 7 + thng 8 xe 26K 4609

Nam HD

pc71

05/10 Lut HP- Xun Mai cont phi ngy 5/10 xe 16H 3429

16H 3429

pc72

05/10 Bi Vn Thnh tm ng mua vt t- sa cha

Ch Thnh VP

pc73

05/10 Thanh ton c-c vc thng 9 - Anh Hy xe 34L 0079

Hu HD

pc74

05/10 V Vn Duy tm ng chi lut xe tu Golden Linght

Duy GN

pc75

05/10 Ng c K tm ng lm l 2x20' V&V CP

K GN

pc76

05/10 Tm ng c-c vc - V Ngc Thc xe 16K 9586

Thc 9586

pc77

05/10 Lut HP - Thin H BN bao 5/10 xe 34L 2912

Din 2912

pc78

05/10 Thanh ton ph BH TNDS xe 4146 + moc 1443

Hng Khng

pc79

05/10 Tr li tin chuyn khon - Cty Bnh Dung

Bnh Dung

pc80

05/10 Trn Hng tm ng mua nhp + mua sn lm cont

Hng XT

pc81

05/10 Thanh ton ph dch v VS thng 9 No 22364 - Cty CPXD & DV Vit M

Vit M

pc82

05/10 Bi Tuyt Hoa np vo TK CN Thn Tuyt Si Gn (G cho vay)

Thn Tuyt SG

pc83

05/10 Thanh ton ph chuyn tin ( 700tr TK Thn Tuyt)

pc84

05/10 Thanh ton c-c vc ngy 02/10 xe 34L 4030

Duy HD

pc85

05/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 5/10 xe 3279

16H 3279

pc86

05/10 Thanh ton c-c vc thng 9 + thng 10 - anh Tng xe 34M 1520

Tng HD

pc87

05/10 Thanh ton tin VAT c-c vc No 59691 - Cng ty H Trung

H Trung

pc88

05/10 Bi Minh C-ng tm ng chi lut xe + chi lut g Trm - HP 4/10 xe 3289

C-ng GN

pc89

05/10 Thanh ton tin mua l t 03 H Ph-ng L-u

C H

pc90

05/10 C H thanh ton tr Trn Th Hoa - Cty XNK Tun Hin

C H

pc91

05/10 C H tm ng chi ph gia nh

C H

pc92

05/10 C H nhp kt cng ty

C H

PT36

06/10 Lut tha HP - Xun Mai cont b Ng 29/9 xe 3289

16H 3289

PT37

06/10 Thu ht tin du thng 9 xe 16L 6738

Bnh 6738

PT38

06/10 Thu tin bn hng 5/10 ca 14h - 22h

PT39

06/10 Thu ht tin du thng 9 V c Nhanh xe 16H 9646

PT40

06/10 Thu tin bn hng ngy 06/10 ca 6h - 14h

6h - 14h

06/10

Nguyt

PT41

06/10 Thu tin bn hng ngy 04/10 ca 22h - 6h

22h - 6h

04/10

Linh

PT42

06/10 Thu tin bn hng ngy 05/10 ca 22h - 6h

22h - 6h

05/10

Linh

PT43

06/10 Thu tin t cc thu v cont - Cty CP HTQT Sng Hng

Sng Hng

PT44

06/10 Bi Tuyt Hoa rt sc tin mt Ngn Hng Quc T

NHQT

PT45

06/10 Thu tin b Ng, Bt Tht

pc93

06/10 Chi lut HP - Thin H, H-ng Yn hng bao 6/10 xe 2912

Din 2912

pc94

06/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 05/10 xe 3209

16H 3209

pc95

06/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 05/10 xe 0349

c XT

pc96

06/10 Lut HP - Xun Mai cont 20x2 ngy 5/10 xe 3029

16H 3029

pc97

06/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 5/10 xe 4146

16H 4146

pc98

06/10 Lut HP - Xun Mai cont 40 ngy 5/10 xe 0639

16H 0639

14h - 22h

05/10

Nguyt
Nhanh 9646

TK i ng

S tin

N
111

C
131CH

9,108,600

111

141

2,709,739

111

511d

17,587,900

111

641

20,000

111

131CH

19,942,456

111

131c

3,600,000

111

131d

14,512,000

111

112QT

100,000,000

111

112NQ

30,000,000

711

111

5,390,000

642

111

90,000

141

111

8,000,000

711

111

28,813,000

141

111

20,000,000

711

111

2,163,000

331c

111

30,569,210

331c

111

9,950,770

154x

111

570,000

154x

111

660,000

331c

111

1,560,000

136

111

1,200,000

141

111

3,600,000

141

111

125,000,000

642

111

800,000

154x

111

500,000

331c

111

1,700,000

131c

111

300,000

111

511d

13,433,400

111

131c

18,500,000

111

131c

4,500,000

111

511d

16,956,100

111

511d

32,330,750

111

131d

19,010,000

154x

111

700,000

154x

111

700,000

154x

111

700,000

154x

111

700,000

627

111

140,000

711

111

125,000

334

111

2,270,500

334

111

1,656,400

154x

111

210,000

141

111

2,000,000

331c

111

480,000

331c

111

400,000

131c

111

240,000

154x

111

800,000

154x

111

800,000

111

141

16,000,000

111

141

28,000,000

111

141

14,000,000

111

511d

17,191,150

111

511d

15,261,600

111

511d

6,808,700

111

511d

11,667,275

111

511d

6,189,900

111

511d

16,934,200

111

131d

14,592,000

111

131d

37,700,000

111

141

28,000,000

111

112NQ

610,000,000

111

131#

592,630,000

141

111

20,000,000

331c

111

700,000

154x

111

660,000

642

111

5,850,000

154x

111

550,000

154x

111

800,000

131c

111

330,000

331c

111

2,906,750

154x

111

700,000

154x

111

950,000

154x

111

780,000

154x

111

950,000

331c

111

700,000

154x

111

780,000

154x

111

780,000

154x

111

530,000

154x

111

600,000

154x

111

780,000

331c

111

550,000

131c

111

240,000

331c

111

70,000,000

154x

111

800,000

154x

111

780,000

154x

111

1,100,000

331c

111

40,000,000

331c

111

700,000

331c

111

87,951,620

136

111

3,220,000

131#

111

20,000,000

222

111

620,000,000

642

111

186,000

112NQ

111

592,630,000

334

111

2,000,000

111

511d

31,348,150

111

211

40,000,000

111

131d

100,000,000

111

311

1,100,000,000

111

511d

12,752,600

111

131c

4,500,000

111

131c

4,600,000

111

131c

4,700,000

154x

111

780,000

331c

111

780,000

154x

111

390,000

627

111

210,000

154x

111

700,000

154x

111

950,000

331c

111

6,502,230

154x

111

950,000

141

111

6,160,000

331c

111

14,589,010

141

111

20,000,000

141

111

8,000,000

331c

111

30,000,000

331c

111

700,000

154x

111

5,052,000

131#

111

250,000,000

141

111

7,000,000

642

111

1,870,000

311

111

700,000,000

642

111

210,000

331c

111

2,587,370

154x

111

780,000

331c

111

20,757,630

711

111

35,050,000

141

111

1,700,000

211

111

33,300,000

311

111

33,300,000

136

111

5,400,000

111H

111

200,000,000

111

154x

520,000

111

131d

33,535,000

111

511d

15,610,350

111

131d

29,784,000

111

511d

18,009,150

111

511d

2,348,700

111

511d

11,345,400

111

131c

10,000,000

111

112QT

100,000,000

111

811

22,944,000

331c

111

700,000

154x

111

780,000

331c

111

780,000

154x

111

800,000

154x

111

780,000

154x

111

780,000

nht k chung
Thng 10 nm 2010
Chng t
S

Ngy

Ni dung

n v

S tin