CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------o0o------GIẤY CHO MƯỢN XE
Tên tôi là: Lâm Việt Phương
Sinh ngày: 12/5/1972
Số chứng minh thư: 090927009
Công tác tại: Trường trung học cơ sở Yên Đổ, Phú Lương, Thái Nguyên
Điện thoại liên hệ : 0984900882
Xác nhận cho
Cháu : Đào Lê Giang
Sinh ngày: 21/12/1988
Số chứng minh thư: 091547532
Mượn xe máy Yamaha-Taurus mang biển kiểm soát 20N3-3566 trong
vòng ba tháng kể từ ngày 16/11/2012 đến 16/2/2013 do gia đình cháu
chưa có điều kiện mua xe cho cháu đi học.

Người cho mượn xe

Yên Đổ,ngày15 tháng 11 năm 2012
Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful