ACȚIUNILE DE CARTE FUNCIARĂ

Acțiunea în prestație tabulară obișnuită și specială Înscrierile în CF au efect constitutiv de drepturi în condițiile NCC. Dacă s-a încheiat un act translativ sau constitutiv de drepturi, efectele acestuia se produc numai dacă și după ce a fost înscris în CF. Ca atare drepturile reale în NCC se pot constitui, transmite, modifica sau stinge numai dacă au fost înscrise în CF. În acest scop, cel ce a consimțit la constituirea, modificare, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar e obligat să predea toate înscrisurile necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în CF. Invers, dacă un drept înscris în CF se stinge, titularul e obligat să predea celui îndreptățit înscrisurile necesare radierii. În situația în care cel obligat refuză să predea înscrisurile necesare pentru intabulare sau cel de radiere a dreptului din CF, cel îndreptățit se poate adresa justiției, care va putea dispune intabularea, respectiv radierea dreptului real imobiliar. Hotărârea instanței de judecată va înlocui acordul de voință sau consimțământul celui care refuză să-l dea, și va constitui înscrisul în baza căruia se va face intabularea sau radierea lui. Acțiunea în prestație tabulară va fi îndreptată împotriva celui care nu-și îndeplinește obligația asumată de comsimțire la constituirea, transmiterea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar. Pentru admiterea unei acțiuni în prstație tabulară trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Actul juridic doveditor al raportului juridic translativ sau constitutiv al unui drept real să fie încheiat întrun singur exemplar Actul juridic doveditor raportului juridic translativ sau constitutiv al unui drept real să se află în posesia înstrăinătorului sau celui care a consfințit constituirea lui Înstrăinătorul să recunoască încheierea convenției constitutive sau translative de drepturi și existența înscrisului constatator Posesorul înscrisului, respectiv înstrăinătorul sau cel care a consfințit constituirea dreptului să refuze predarea lui

În forma sa specială, acțiunea în prestație tabulară se va putea îndrepta și împotriva terțului dobânditor înscris anterior în CF, dacă sunt îndeplinite 2 condiții: Actul juridic invocat de reclamant să fie anterior celui în temeiul căruia a fost înscris dreptul terțului dobânditor Terțul dobânditor să fi fost de rea credință la data încheierii actului

Așadar. Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă 1. persoana interesată va putea solicita instanței să dispună . sau orice altă acțiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic. care a preluat în posesie imobilul. rezoluțiune. odată cu consimțământul în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării ți înscrisurile necesare. pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii lor 2. nu mai sunt întrunite condițiile de existență a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea 4. care însă și-a intabulat actul în CF. prin declarația autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat. se poate cere rectificarea acesteia. Când dreptul înscris în CF urmează a fi rectificat. în concordanță cu situația juridică reală a imobilului Rectificarea înscrierilor în CF se poate face fie pe cale amiabilă. Dreptul la acțiune împotriva terțului se prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii de către acesta a dreptului în folosul său. Ulterior acestei operațiuni juridice. iar în caz contrar. înscrierea sau încheierea nu e valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfințat. dreptul înscris a fost greșit calificat 3. fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă. Prin rectificare se înțelege radierea. reducțiune. actul încheiat de acesta din urmă e supus radierii și se va intabula în CF primul act încheiat. cu excepția cazului în care dreptul la acțiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai înainte. Dacă în fața instanței de judecată primul dobânditor (primul cumpărător) chiar neîntabulat în CF. prin care s-a admis acțiunea de fond. Acțiunea în rectificarea înscrierilor în CF Când o înscriere făcută în CF nu corespunde cu situația juridică reală. în cond legii. face dovada relei credințe al celui de al doilea dobânditor. înscrierea în CF nu mai este. Situația juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaștere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită prin declarație dată în formă autentică notarială ori dintr-o hotărâre judecătorească definitvă pronunțată împotriva acestuia. același vânzător încheie un nou contract cu un terț subdobânditor. titularul lui e obligat să predea celui îndreptățit. îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în CF. act care se înscrie în CF. ne aflăm în situația în care proprietarul unui imobil încheie un contract de vânzare cumpărare însă actul respectiv nu a fost înscris în CF din diferite motive. din orice alte motive. Acțiunea de fond poate fi după caz o acțiune în anulare.

. În acest din urmă caz . hotărârea instanței de judecată va suplini consimțământul la înscriere al părții care are obligația de a preda înscrisurile necesare rectificării. cât și împotriva terților dobânditori. Acțiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat. Ea poate fi formulată atât împotriva dobânditorului nemijlocit.înscrierea în CF. după ce a fost admisă de fond. când este cazul. cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful