REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, srpanj 2010.

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sadržana je odredbama članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske. II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE MORAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo osnovan je Zakonom o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09). Centar obavlja djelatnost propisanu tim Zakonom, ali i posebnim zakonima i to. - Zakonu o vinu („Narodne novine“ br. 96/03), - Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ br. 70/05), - Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br. 140/05 i 35/08), - Zakonu o biljnom zdravstvu („Narodne novine“ br. 75/05), - Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 152/08 i 21/10). Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo osnovan je Uredbom o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo („Narodne novine“ br. 44/98, 152/98, 48/00, 21/04 i 32/09) koja je donesena na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Zavod obavlja poslove u području sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i poslove zaštite biljnih sorti, kao intelektualnog vlasništva u stvaranju novih biljnih sorti na temelju Zakona o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“ br.131/97, 62/00 i 67/08). Sjedište Zavoda je u Osijeku. Zavod ima 48 zaposlenih djelatnika. Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA:022-03/10-03/05; URBROJ: 5030109-10-1) od 23. srpnja 2010. godine, kojim je prihvaćen Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, ovim se Prijedlogom zakona propisuje preuzimanje poslova, zaposlenih, opreme, prava i obveza te financijskih sredstava za obavljanje preuzetih poslova Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavljat će poslove certificiranja sjemena i sadnog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, stručni nadzor nad sjemenom i sadnim materijalom nadzor nad radom održivača sorti, očuvanje biljnih genetskih resursa i postupak zaštite biljnih sorti te ostale poslove sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakonu o zaštiti biljnih sorti. Glavni razlog za donošenje ovoga Zakona je provođenje Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, kao jedna od mjera reforme javne uprave. Donošenjem ovoga Zakona Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzeti će poslove, 48 djelatnika Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, njegovu opremu, prostor i financijska sredstva za obavljanje preuzetih poslova što će doprinijeti racionalnijoj organizaciji poslova i zadaća, a time i smanjenju troškova.

III. OCJENA POTREBITIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Provođenje ovoga Zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u Državnom proračunu. Na proračunskim pozicijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2010. godinu planirana su sredstva za rad Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u iznosu od 4.056.000,00 kuna, za 2011. godinu u iznosu od 4.461.600,00 kuna, a za 2012. godinu u iznosu od 5.070.000,00 kuna. Za Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo planirano je na proračunskim stavkama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini 23.946.320,00 kuna, za 2011. godinu iznos od 22.972.187,00 i za 2012. godinu iznos od 26.287.988,00 kuna. IV. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Odredbama članaka 159. i 161. Poslovnika Hrvatskog sabora («Narodne novine» broj 6/02, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08 i 86/08) predviđena je mogućnost da zakon može biti donesen po hitnom postupku ako to, između ostalog, zahtijevaju osobito opravdani državni razlozi. Kako se ovim Zakonom predviđa reorganizacija u javnom sektoru u cilju provedbe Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, predlaže se donošenje po hitnom postupku.

V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO Članak 1. U Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“ broj: 25/09) u članku 3. podstavak jedanaesti mijenja se i glasi: „- poslovi iz članka 4. stavka 1. 2. i 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br. 140/05 i 35/08),“ Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi: „- poslovi iz članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“ br. 131/97, 62/00 i 67/08),“. Dosadašnji podstavci 12. do 22. postaju podstavci 13. do 23. Članak 2. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzima poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo. (2) Upravno vijeće Centra dužno je u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Statut i druge opće akte Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona. (3) Do stupanja na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona. (4) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, prestaje s radom Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. (5) Stupanjem na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo. (6) Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka i upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona, Centar će preuzetim službenicima i namještenicima zatečenim na obavljanju poslova koji se preuzimaju ovim Zakonom ponudit sklapanje ugovora o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ br.149/09). (7) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra. (8) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanju ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.“

Članak 3. Danom upisa promjena Centra u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Članak 4. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona: - u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ br.140/05. i 35/08) u članku 3. točki 36. riječi: „Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)“ zamjenjuju se riječima:“Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)“, u članku 3. toči 37. i 38. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Centar“, u članku 4. stavku 1. riječi: „Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske.“ zamjenjuju se riječima: „Centar za poljoprivredu, hranu i selo, ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska.“, u članku 4. stavku 2., stavku 4., članku 8. stavku 2. i 3., članku 10. stavku 3., članku 12. stavku 3., članku 14. stavku 1.,2., 3. i 4., članku 15. stavku 2.i 3., članku 18. stavku 3., članku 19. stavku 7., članku 20. stavku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., i 10, članku 21. stavku 3., članku 22. stavku 1. i 3., članku 23. stavku 7., članku 29. stavku 4 i 7., članku 34. stavku 3., članku 35. stavku 3., članku 39. stavku 4. i 5., članku 40. stavku 1., 2., 3. i 4, članku 41. stavku 1., 2., 4. i 5., članku 42. stavku 1., 2., 3., 4. i 5., članku 47. stavku 4. i 7., članku 52. stavku 1., članku 54. stavku 1., članku 55. stavku 1., 2., 3. i 4., članku 56. stavku 1. članku 57. stavku 1., članku 58. stavku 1., članku 59. stavku 4. 5. i 6, članku 63. stavku 3., članku 66. stavku 2., članku 67. stavku 1. i 2., članku 68. stavku 3., članku 69. stavku 4. i 5., članku 70. stavku 4., članku 71. stavku 1., 2. i 3., članku 76., članak 87. stavku 1., članku 89. stavku 1., članku 94. stavku 1. točki 21a. 32, 34, i 48., riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Centar“ u odgovarajućem padežu, - u Zakonu o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“ broj131/97, 62/00 i 67/08) u članku 5. stavku 1. riječi: „Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)“ zamjenjuju se riječima: „Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo ( u daljnjem tekstu: Centar)“, u članku 6. stavku 1. i 4., članku 15. stavku 1., članak 17. stavak 1., članku 18. stavku 1. i 2., članku 18a. stavku 2., 3. i 4., članku 19. stavku 2., članku 20., članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 2., članku 23. stavku 1., članku 24., članku 25. stavku 4., članku 27. stavku 1., članku 28. stavku 1., članku 30., članku 48. stavku 1., članku 51. riječi: „Zavod“ zamjenjuje se riječima: „Centar“ u odgovarajućem padežu. Članak 5. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo („Narodne novine“ br. 44/98, 152/98, 48/00, 21/04 i 32/09). Članak 6. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

OBRAZLOŽENJE UZ ČLANKE Uz članak 1. Dopunjuju se djelatnosti Centra s preuzetim poslovima Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Uz članak 2. Propisuje se postupak preuzimanja poslova, zaposlenih, opreme, prava i obveza te financijskih sredstava Zavoda u Centar. Uz članak 3. Propisuje se prestanak mandata Upravnog vijeća Zavoda. Uz članak 4. Nomotehnički se uređuju posebni zakoni prema kojima je Zavod obavljao djelatnost. Uz članak 5. i 6. Propisuje se prestanak važenja Uredbe o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo i stupanje na snagu ovoga Zakona.

TEKST ČLANAKA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO KOJI SE MIJENJAJU

Članak 3. Djelatnost Centra čine sljedeći poslovi i zadaci: – istraživanja u području biotehničkih znanosti, polju agronomija i srodnim poljima, osobito usmjerena na nove proizvode, održive sustave gospodarenja, obnovljive izvore energije, agroekološke tehnologije u proizvodnji te na utjecaje poljoprivrede u očuvanju i unapređenju okoliša, – istraživanja ekonomike poljoprivrede, ekonomike u preradi poljoprivrednih proizvoda i u proizvodnji hrane, ruralnog prostora i razvoja te sociologije sela, osobito usmjerena na agrarnu i ruralnu politiku EU, na izradu podloga za ocjenu i donošenje mjera agrarne i prehrambene politike i politike ruralnog razvoja te na tržište i marketing poljoprivrednoprehrambenih proizvoda i čimbenike povećanja konkurentnosti, – istraživanje čimbenika kakvoće grožđa i vina, te mogućnosti i načina unapređenja njihove kakvoće te vinogradarsko-vinarskog sektora, – istraživanja u području voćarstva, maslinarstva i povrćarstva, – istraživanje čimbenika kakvoće maslinovog ulja, – poslovi iz članka 63. stavka 1. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05.), – poslovi iz članka 35. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.), – poslovi iz članka 7. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.), – ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i izrada preporuka prihvatljive gnojidbe, – kemijska analiza organskih i mineralnih gnojiva te poboljšivača tla, – poslovi iz članka 4. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05. i 35/08.), – zasnivanje i održavanje matičnjaka reprodukcijskog materijala, introdukcija sorti i podloga, podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka te provođenje klonske selekcije, – analiza, pretraga i ocjenjivanje grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,

– donošenje rješenja o doslađivanju mošta i masulja te specijalnih vina; o stavljanju u promet grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina; izdavanje svjedodžbi o kakvoći vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina koja se izvoze ili uvoze, te svjedodžbi i mišljenja o kakvoći mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina u inspekcijskom nadzoru, – kemijska analiza vode za navodnjavanje, – vođenje vinogradarskog katastra, upisnika nasada voćnjaka i informacijskog sustava onečišćenoga poljoprivrednog zemljišta, – tehnička ispitivanja i analize predmeta opće uporabe biljnog podrijetla, – poljoprivredna proizvodnja i primarna prerada, – stručna usavršavanja poljoprivrednika, širenje znanja i suradnja s gospodarskim sektorom, – stručno i poslovno savjetovanje, organizacija stručnih i znanstvenih savjetovanja, – izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost, – obavljanje drugih poslova i zadataka određenih posebnim propisima iz područja djelatnosti Centra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful