PRIJEDLOG

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2010. godine donijela UREDBU o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik Članak 1. (1) Ovom se Uredbom osniva ustanova pod nazivom: Hrvatski centar za konjogojstvo Državne ergele Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: HCK), kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj. (2) (3) Lipik. Članak 2. (1) Osnivač HCK-a je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). (2) HCK ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obvezama propisanim ovom Uredbom, drugim zakonima i Statutom HCK-a. (3) HCK posluje putem organizacione jedinice u Đakovu i dvije organizacione jedinice u Lipiku koje se osnivaju Statutom. Članak 3. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Djelatnost HCK-a čine sljedeći poslovi i zadaci: provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnim ergelama Đakovo i Lipik; provođenje uzgojno – selekcijskog rada u Državnim ergelama Đakovo i Lipik; koordiniranje provedbe uzgojno selekcijskog rada i genetskog unaprjeđivanja ostalih pasmina kopitara u Republici Hrvatskoj; vođenje i/ili koordiniranje provedbe uzgojnih programa za pojedine pasmine i sojeve kopitara; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara; sudjelovanje pri provođenju zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva kopitara u Republici Hrvatskoj; Sjedište HCK-a je u Lipiku. HCK obavlja uzgoj konja lipicanske pasmine u Državnim ergelama Đakovo i

2

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. (2)

pružanje pomoći pri uspostavi i radu uzgojnih udruženja uzgajivača kopitara; organiziranje i provođenje sustava označavanja kopitara; vođenje jedinstvenog Središnjeg registra kopitara Republike Hrvatske u vidu računalnih baza podataka i izdavanje identifikacijskog dokumenta (putovnice) i drugih potvrda o kopitarima; sudjelovanje u organiziranju prometa kopitara; organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; provođenje programa istraživanja na području uzgoja i selekcije kopitara; koordiniranje pri športskim natjecanjima kopitara te prikupljanje podataka s istih natjecanja; korištenje konja iz ergela u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; korištenje konja iz ergela u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju; davanje mišljenja Ministarstvu u području uzgoja kopitara; izrada razvojnih programa, tehnoloških i investicijskih studija iz područja uzgoja i korištenja kopitara; informiranje i izobrazba uzgajivača; izdavačka aktivnost iz područja uzgoja i korištenja kopitara; drugi poslovi utvrđeni Statutom. HCK ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača. Članka 4.

HCK uređuje međusobne odnose u provedbi uzgojnih mjera s drugim ustanovama, te uzgojnim organizacijama. Članak 5. (1) (2) HCK-om upravlja Upravno vijeće HCK-a. Upravno vijeće HCK-a čine predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća HCK-a imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) iz redova istaknutih stručnjaka iz područja djelatnosti HCK-a, na prijedlog Ministarstva. (4) godine. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća HCK-a imenuju se na vrijeme od četiri

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća HCK-a mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na prijedlog Ministarstva. Članak 6. (1) Upravno vijeće HCK-a donosi Statut koji potvrđuje Ministarstvo.

3 (2) – – – – – – – – – Upravno vijeće HCK-a: donosi godišnji program HCK-a i prati njegovo izvršenje; donosi proračun prihoda i rashoda HCK-a; donosi akt o unutarnjem ustroju i načinu rada; donosi akt o plaćama i naknadama zaposlenika; donosi program rada i razvoja HCK-a; odlučuje o kupnji, prodaji i terećenju nekretnina u vlasništvu HCK-a; odlučuje o zaduživanju HCK-a; donosi Poslovnik o radu; odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom HCK-a. Članak 7. (1) Radom HCK-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Upravno vijeće HCK-a na prijedlog ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar). (2) (3) Ravnatelj HCK-a imenuje se na vrijeme od četiri godine. Ravnatelj HCK-a može biti razriješen i prije isteka mandata. Članak 8. Ravnatelj HCK-a: – – – – – – rukovodi HCK-om; zastupa i predstavlja HCK i odgovoran je za njegov rad; u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada HCK-a; predlaže Upravnom vijeću HCK-a donošenje akata iz njegove nadležnosti; izvršava odluke Upravnog vijeća HCK-a; obavlja druge poslove koji su mu Statutom ili drugim općim aktima HCK-a stavljeni u nadležnost. Članak 9. (1) (2) ministra. HCK ima i zamjenika ravnatelja. Zamjenika ravnatelja HCK-a imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog

(3) Zamjenik ravnatelja HCK-a imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana. (4) Zamjenik ravnatelja HCK-a zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima HC-a. (5) Zamjenik ravnatelja HCK-a može biti razriješen i prije isteka mandata, na prijedlog ministra.

4

(6) Način i postupak kao i uvjeti za imenovanje zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom HCK-a. Članak 10. Ravnatelj HCK-a može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Članak 11. Prava, obveze i odgovornost zaposlenih u HCK-u ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnim ugovorom. Članak 12. (1) Sredstva za rad HCK-a osigurana su na pozicijama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu: K 401090 Ergela Lipik, u iznosu od 4.491.270,00 kuna; A 568019 Konjogojstvo Ergela Đakovo, u iznosu od 4.881.330,00 kuna; K 568279 Nabava mehanizacije – Ergela, u iznosu od 150.000,00 kuna; K 568097 Izgradnja jahaonice – u iznosu od 2.800.000,00 kuna. (2) Sredstva za poslovanje i rad HCK-a pribavlja obavljanjem djelatnosti HCK-a i iz državnog proračuna. (3) HCK može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacija, sponzorstava i na drugi način, sukladno općim aktima HCK-a. (4) Ako u obavljanju svoje djelatnosti HCK ostvari višak prihoda nad rashodima, taj se višak prihoda upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti HCK-a. Članak 13. HCK vodi računovodstvo i sastavlja financijske izvještaje sukladno propisima za neprofitne organizacije. Članak 14. (1) HCK ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog statutom HCK-a. (2) HCK ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovoriti niti druge poslove, čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom HCK-a. (3) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HCK-a.

5

(4) Sva ostala prava i obveze Ministarstva i HCK-a, koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se Statutom HCK-a. Članak 15. U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe Vlada će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća, koje je dužno u roku od 30 dana od imenovanja donijeti Statut i druge opće akte HCK-a. Članak 16. (1) HCK započinje s radom danom upisa u sudski registar, nakon donošenja akata iz članka 15. ove Uredbe. (2) Danom upisa HCK-a u sudski registar prestaje s radom Državna ergela lipicanaca i Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergele Lipik. Članak 17. (1) Danom upisa HCK u sudski registar, prestaju s radom ustanove iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe, a njihove poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva kao pravni sljednik preuzima HCK. (2) Preuzetim djelatnicima iz stavka 1. ovoga članka zatečenim na obavljanju poslova koji se preuzimaju, HCK će ponudit novi ugovor o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno Zakonu o radu (Narodne novine, broj 149/2009). (3) Do stupanja na snagu akata iz članka 15. ove Uredbe i upisa HCK-a u sudski registar, ostaju na snazi Statut i drugi opći akti ustanova iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe. (4) Postupak preuzimanja iz stavka 1. ovoga članka pobliže se utvrđuje Statutom i drugim općim aktima HCK-a. Članak 18. (1) Mandat ravnatelja ustanova iz članka 16. stavka 2. prestaje imenovanjem privremenog ravnatelja u skladu s odredbama ove Uredbe. (2) Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova iz članka 16. stavka 2. prestaje imenovanjem Upravnog vijeća HCK u skladu s člankom 15. ove Uredbe. Članak 19. (1) Do imenovanja ravnatelja poslove rukovođenja HCK-om obavljat će privremeni ravnatelj u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona o ustanovama, kojeg imenuje ministar od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

6

(2) Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada HCK-a te podnijeti prijavu za upis u sudski registar. Članak 20. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o Državnoj ergeli lipicanaca (Narodne novine, br. 101/97, 132/99, 48/2000 i 17/2003) i Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (Narodne novine, broj 77/2008). Članak 21. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful