Tajuk Pengunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dengan Kemahiran-Kemahiran Yang Diperlukan Dalam Mempelajari Bahasa Arab

Bagi Murid Tahun Satu. Dan Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Arab Komunikasi Berasaskan Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tutor:
EN.Wan Anuar Bin Yaacob

Dihasilkan oleh: Ibrahim Bin Md Salleh K/p : 700103 03 5191

Tel : 012-9632098 e-mel : ibnor895@gmail.com

1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DAFTAR KANDUNGAN Perkara Bahagian 1 Pendahuluan Definisi Alat Bantu Mengajar Matlamat ABM Ciri-ciri Alat Bantu Mengajar (ABM) Kesan Penggunaan ABM Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kaitan Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Tahun Satu Rancangan Pengajaran Harian 5 6 7 Muka Surat

1 1 2 2 3 4 4

Kesimpulan

11

Rujukan Bahagian 2 Lampiran Manual penggunaan CD Gambar Pokok Contoh Lembaran Kerja Contoh Kad Gambar Contoh Kad Huruf CD Tugasan dan ABM (Powerpoint)

12

2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bahagian 1

Pendahuluan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru tidak dapat tidak mesti berkomunikasi dengan murid kerana melalui komunikasilah guru dapat menyampaikan pengajaran dan didikan. Dengan erti kata yang lain, pencapaian objektif pengajaran adalah bergantung kepada sejauh mana keberkesanan komunikasi guru dengan murid. Semakin baik komunikasi berlaku semakin banyak pula objektif pengajaran yang dapat di capai.Oleh sebab itu guru digesa supaya menggunakan alat-alat bantu mengajar terutama alat-alat yang menggunakan berbagai pancaindera seperti alat-alat yang menggunakan warna dan bentuk yang menarik, demikian juga alat-alat yang dapat didengar dan dirasa.Dengan jalan ini murid-murid dapat membina konsep-konsep dengan tepat. Selain dari itu mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang baru dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan dengan itu proses pembelajaran akan menjadi lebih terang dan bermakna.

Definisi Alat Bantu Mengajar Tidak ada satu takrifan yang khusus bagi menjelaskan maksud sebenar alat bantu mengajar . walau bagaimana pun, pada keseluruhannya ramai pendidik yang bersetuju bahawa penggunaan bahan bantu pengajaran dalam situasi pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan deria penglihatan dan pendengaran seseorang pelajar.

Atan Long (1982:174) berpendapat,bahan-bahan pengajaran dan alat bantu mengajar ada berbagai-bagai.Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku,carta atau slaid yang dipancarkan pada layer. Alat-alat yang menyokong penyampaian pembelajaran diberi nama ‘Alat Bantu Mengajar’.

Sebenarnya alat Bantu mengajar bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Alat Bantu mengajar ialah satu bahagian yang padu dalam proses tersebut.Alat itu bertujuan menambah kelancaran perhubungan antara guru dengan pelajar dan sebaliknya,pelajar sesama pelajar dan membantu mempercepatkan proses pemahaman mereka (Noraziah Abd.Hamid,1981)

3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Walau apa pun takrifan yang diberi,semua definisi diatas jelas menekankan bahawa alat bantu mengajar (ABM) merupakan benda atau alat yang digunakan bagi memudahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu.alat bantu mengajar bolehlah di sifatkan sebagai sebarang alat atau bahan samada berbentuk bahan maujud,audio video atau audio visual yang pembelajaran. digunakan semasa berlangsungnya aktiviti pengajaran dan

Matlamat ABM Matlamat penggunaan ABM ialah untuk membantu memudahkan proses mencapai

matlamat pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan penghubung antara pelajar dan guru,antara pelajar dengan pelajar dan setiap orang yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri Alat Bantu Mengajar (ABM) ABM yang baik digunakan tidak semestinya kerana harganya mahal.Malah satu ABM yang baik mungkin dihasilkan oleh guru sahaja,guru dan pelajar atau pelajar-pelajar dengan bimbingan guru dengan bahan –bahan terpakai atau kos yang murah. Apa yang penting ,ianya mampu menyumbang kearah pencapaian objektif pengajaran. Antara ciri ABM yang baik ialah: 1- Isi kandungannya berguna dan penting kepada pelajar serta boleh menarik minat pelajar. 2- Format dan corak persembahan boleh memberi kesan kepada organisasi dan susun atur aktiviti pelajar. 3- Isi kandungan dan persembahannys sesuai dengan keadaan dan nilai semasa. 4- Alat Bantu mengajar perlulah sederhana, mudah diguna dan mudah didapati. 5- Alat itu juga bersifat fleksibel iaitu boleh digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran.Contohnya,Bahasa Arab dan Ulum Syar’iyah. 6- Boleh dipindah dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah tanpa mendatangkan gangguan pada fungsinya yang asal.Ini bermakna alat itu perlulah tidak terlalu besar atau berat. 7- Boleh diganti dengan senang dan murah jika berlaku kerosakan. 8- Senang untuk disimpan dan tidak merbahaya. 9- Boleh digunakan berkali-kali.

4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Menurut A.J. Romiszowki (1964:75) pula, media pengajaran yang sesuai harus mempunyai ciri-ciri seperti kesesuaian,kewibawaan atau kredibiliti dan kemaskini,aspekaspek teknikal berkaitan dan dari segi ciri-ciri fizikal atau format.‘Kesesuaian’ bermaksud konsep mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar.Tajuk dan keterangan

berkaitan dengan mata pelajaran. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar samada individu atau kumpulan.Keterangan tentang isi pula perlulah tepat ,tidak membosankan malah mampu menarik imaginasi,minat dan perasaan.

Kesan Penggunaan ABM Manusia adalah makhluk yang istimewa,mereka dianugerahkan Allah kecerdasan yang membolehkannya belajar dan menyesuaikan diri dengan alam sekeliling.Menyedari hakikat ini maka dalam pengajaran, guru perlulah cuba melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid agar proses pembelajaran mereka dapat berjalan dengan baik.

Langkah-langkah yang lebih positif untuk melibatkan lebih banyak pancaindera mereka ialah dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar. Untuk tujuan tersebut guru perlulah mengetahui beberapa pengalaman dalam proses pembelajaran supaya dapat menggunakan alat-alat tadi dengan berkesan dan menarik.

Satu kajian mendapati bahawa, seseorang guru yang sedang mengajar mungkin mengucapkan antara 100-200 perkataan dalam masa seminit.Persoalannya,sebanyak manakah perkataan-perkataan yang diucapkan itu dapat dicerap atau difahami oleh pelajar ? Hal ini bergantung penuh kepada kemampuan mereka mendengar dan menyerap apa yang didengar.Walau bagaimana pun,seorang pelajar yang mendengar dengan penuh perhatian mungkin hanya mampu mendengar antara 50-100 perkataan atau separuh dari ucapan guru.Penggunaan ABM mampu memberi kesan pengalaman yang lebih nyata berbanding hanya kata-kata yang diucapkan.Kadar kefahaman juga dapat ditingkatkan melalui pelbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan jelas diterap melalui penggunaan ABM .

5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kemahiran Mendengar Konsep Kemahiran Mendengar dalam pembelajaran bahasa ialah mendengar secara aktif terhadap apa yang di pelajar serta berusaha memahami sebutan dan maknanya dengan jelas. Proses pemahaman di kalangan kanak-kanak bermula daripada kemahiran mendengar pertuturan orang di sekitarnya. Kemudian kalimah-kalimah / bahasa itu akan mereka kuasai secara beransur-ansur dan seterusnya mengucapkan semula kalimahkalimah tersebut menjadi pertuturan yang mereka fahami(Abdullah Hassan,1984:290). Dalam pengajaran bahasa Arab, kemahiran mendengar ini amat penting.Dengan kemahiran mendengar, pelajar dapat memahami sesuatu yang didengar dengar betul dan jelas.Kemampuan mendengar yang baik akan membantu mereka menghasilkan

pertuturan yang baik. Proses pengajaran untuk mendapatkan kemahiran mendengar ini lazimnya melalui suara guru di dalam kelas. Dari aspek penggunaan alat bantu mengajar,kemahiran ini akan lebih berkesan dan afektif jika alatan seperti pita rakaman,slide video, persembahan powerpoint dan lain-lain digunakan.Melalui alat bantu ini, isi pengajaran seperti sebutan huruf, cara pengucapan kalimah,makhraj huruf dan sebagainya dapat disampaikan dengan pelbagai

variasi.Suasana ini akan menarik perhatian serta minat pelajar untuk terus mengikuti dan menguasainya dengan mudah tanpa jemu.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur adalah punca segala kemahiran. Ia merupakan satu daripada aspek penting pengajaran Bahasa Malaysia di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia diperingkat sekolah rendah mahupun peringkat menengah (Hanapiah Sudin, 1982:1) Pendapat ini juga adalah sesuai di aplikasikan dalam pendidikan bahasa arab.Justeru itu, kemahiran bertutur ini mestilah dikuasai oleh pelajar sebelum kemahiran-kemahiran lain seperti membaca dan menulis diperolehi. Untuk membantu pengajaran bahasa dalam mencapai kemahiran bertutur di kalangan pelajar, guru boleh menggunakan alat-alat seperti tayangan slide , persembahan powerpoint, bahan-bahan bercetak, gambar-gambar menarik samada dalam bentuk nyata atau elektronik, video dan sebagainya.Melalui penggunaan alat-alat ini, berbagai akiviti untuk bertutur dapat dijalankan. Apa yang perlu di sini ialah kesediaan guru menentukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar.

6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dalam konteks pengajaran bahasa arab, kemahiran bertutur

menjadi elemen

penting.Setiap pelajar seharusnya diberi peluang dan galakan untuk bertutur sebebas mungkin di dalam kelas.Hal sebegini akan mendedahkan pelajar dengan persekitaran yang sihat untuk menguasai tatacara sebutan yang tepat dan pertuturan yang fasih. Sebabnya sebagaimana yang diketahui umum,sebutan kalimah bahasa arab amat bergantung kepada ketepatan makhraj huruf.Tanpa latihah yang cukup melalui kemahiran bertutur seperti melalui kaedah latih tubi,ulang ajuk dan sebagainya kefasihan berbahasa tidak akan dikuasai.

Kaitan Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Seperti yang telah di nyatakan,kemampuan mendengar yang baik akan membantu seseorang menghasilkan pertuturan yang baik.Seorang kanak-kanak yang pekak seringkali didapati menghadapi masalah untuk bertutur.Ramai dari golongan ini yang lambat menguasai kemahiran bertutur jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal yang seusia mereka.Perkataan yang mereka sebut pula tidak tepat atau ”pelat”.Ini membuktikan

antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur amat berkait rapat dan mempengaruhi kebolehan individu menguasai kebolehan berbahasa.Mengikut kajian pakar pendidik,proses pembelajaran melalui tiga peringkat pengalaman iaitu; 1- pengalaman verbal atau lisan 2- pengalaman pengganti penglaman nyata 3- pengalaman nyata. Untuk memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah arab misalnya, guru terlebih dahulu memperdengarkan bunyi sebutan huruf dengan pelbagai cara melibatkan kemahiran mendengar - ini dianggap sebagai pengalaman verbal.Rupa bentuk huruf juga ditunjuk samada melalui kad imbasan atau alat visual berkaitan - langkah ini pula sebagai pengalaman pengganti pengalaman nyata.Para pelajar kemudiannya dilatih menyebut dengan betul intonasi dan makhraj huruf dengan kaedah ulang ajuk,hafazan,latih tubi dan sebagainya melibatkan kemahiran bertutur- sebagai pengalaman nyata.Disini dapat dilihat, dalam pengajaran bahasa wujud pertalian yang saling berkait antara penggunaan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.

7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pendidikan Bahasa Arab Tahun Satu Pendidikan Bahasa Arab Tahun satu diperkenalkan bersama program j-QAF bermula

pada tahun 2006.Sesuai dengan matlamat pengajaran iaitu sebagai langkah pengenalan kepada bahasa Arab,sukatan pelajaran ini perkara asas seperti berikut: Tajuk Pertama Tajuk Kedua Tajuk Ketiga Tajuk Keempat Tajuk Kelima Tajuk Keenam Tajuk Ketujuh Tajuk Kelapan Tajuk Kesembilan Tajuk Kesepuluh : Mengenal Huruf memberi penekanan kepada penguasaan

"‫"ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﺮوف‬

: Ucapan selamat. ”‫”اھﻼ وﺳﮭﻼ‬ : Ta’aruf

"‫"اﻟﺘﻌﺎرف‬

: Benda-benda Dalam Kelas "‫" ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ‬ : Peralatan Belajar"‫"أﻟﺪوات اﻟﺘﻌﻠﻢ‬ : Di sekolah "‫"اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ : Keluarga Ku "‫" اﺳﺮﺗﻲ‬ : Rumah ku "‫" ﺑﯿﺘﻲ‬ : Anggota Badan"‫"اﻋﻀﺄ اﻟﺠﺴﻢ‬ : Pakaian ku

Pada umumnya,akativiti pengajaran dan pembelajaran dilaksana dengan menggunakan tiga kemahiran asas berbahasa iaitu kemahiran mendengar,kemahiran membaca dan kemahiran bertutur.
"‫ "ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﺮوف‬sebagai bahan

Untuk tugasan ini saya memilih tajuk pertama,iaitu

pengajaran.Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang akan dibina adalah berdasarkan pengenalan kepada enam huruf hijiyyah tunggal iaitu ‫ . ق ك ل م ن و‬Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula akan dijalankan dengan mengadaptasi kaedah kemahiran mendengar dan bertutur .Kaedah ini dipilih kerana kesesuaiannya untuk dijadikan sebagai landasan asas dalam mempelajari bahasa.

8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‫‪Rancangan Pengajaran Harian‬‬

‫ﳕﻮﺯﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﻢ : ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ‬ ‫: ﺳﻜﻮﻟﮫ ﻛﺒﻐﺴﺄن ﻓﺎﺳﯿﺮ ﺿﺎﺟﮫ, ﻛﻮاﻻ ﻛﺮاي‬ ‫: ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫: 22/20/9002‬ ‫:51.8- 51.9‬ ‫: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫:ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ) ﻭ ﻥ ﻡ ﻝ ﻕ ﻙ(‬ ‫ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍ-ﻑ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ,ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﱄ :‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﱃ : ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ .‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱏ : ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ) ﻭ ﻥ ﻡ ﻝ ﻕ ﻙ(‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻠﻮﻳﻦ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ : ﻳﺮﺗﺐ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ : ﺍﻷﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ‬

‫9‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

‫: ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬

‫ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ‬ ‫ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﻼﻣﻴﺔ : ﺍﳋﻼﻕ )ﺗﻸﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ(‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻣﺎﻡ‬‫ﺍﳌﻌﻠﻢ‬ ‫ﻭﻳﺸﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ,‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ:‬ ‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻜﻤﺘﻚ‬ ‫ﻭﺍﻧﺸﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺭﲪﺘﻚ‬ ‫ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ(‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ‬
‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬ ‫)ﺩﻗﻴﻘﺘﲔ(‬

‫ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ.ﰒ ﺍﻗﺮﺃ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﲨﺎﻋﻴﺎ.‬ ‫* ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‬ ‫ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻷﺧﺮﻯ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ.‬ ‫ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ -ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ‬‫ﻭﺍﳌﺴﺠﻞ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻷﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.‬‫ﻳﺰﻛﺮ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬‫ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ‬‫ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ.‬

‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ:‬ ‫ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﲢﺘﻮ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ.‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ‬ ‫)3 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ(‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ‬ ‫)ﺍﳌﺴﻼﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(‬ ‫)51 ﺩﻗﻴﻘﺔ(‬

‫01‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

‫ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ‬

‫ﺍﱃ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻢ‬

‫-ﻳﺴﻤﻊ‬

‫ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ.‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻄﻖ‬‫ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻄﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ =‬ ‫ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻭﻓﺆﻳﺎ ﻭﻓﺮﺩﻳﺎ.‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻭﻑ‬‫ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ.‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﺳﺘﻤﺎﻉ‬‫ﺍﻟﻴﻪ.ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‬ ‫ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ,‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ,ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ -ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ - ﺍﳌﺴﻼﻁ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﻁ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﰲ /ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺠﻞ‬ ‫ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻣﺎﻛﻦ‬‫ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﻠﺼﻮﺭ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ.‬
‫11‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

‫- ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫)01 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ(‬

‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬

‫)21 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ( ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ‬ ‫)ﺍﳌﺴﻼﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ(‬

‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻄﻖ‬‫ﺑﺎﺭﺷﺎﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﳊﺮﻭﻑ‬

‫ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ.‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ‬‫ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﲨﺎﻋﻴﺎ.‬ ‫ﻳﻘﺴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﱃ ﺳﺘﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‬‫ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﲨﺎﻋﻴﺎ‬‫ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﺳﺘﻤﺎﻉ‬‫ﺍﻟﻴﻪ,ﰒ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻳﻠﺼﻔﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻛﻞ.‬ ‫ﻧﻄﻖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ‬‫ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻠﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺑﻨﻐﻢ -ﺍﳌﺴﻼﻁ‬‫"ﺍ.ﺏ.ﺕ..." ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﺪﻳﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﻣﻌﺎ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :‬ ‫ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻳﻀﺎﻓﻴﺔ / ﻛﺮﺍﺳﺔ‬‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﳋﺎﻣﺲ‬
‫__ رق‬ ‫__ ت‬ ‫ف‬ ‫__ ش اف‬ ‫ة‬ ‫___ م ي‬ ‫ص‬ ‫__ س ا‬ ‫ن‬ ‫__ رف ق‬

‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎ‪‬ﺎ‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫)01 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ(‬

‫)01 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ( ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻷﻏﻦ:‬ ‫ﺍﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻐﻢ‬ ‫"ﺍ..ﺏ..ﺕ..ﺙ..ﺝ..ﺡ..‬ ‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬ ‫)3 ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ(‬

‫21‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

Kesimpulan Setiap pembelajaran memerlukan rangsangan dan kecerdasan fikiran.Untuk merangsang murid,guru harus mencuba untuk melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar.Supaya matlamatnya tercapai, guru perlulah pula mengetahui jenis-jenis alat bantu mengajar dan bagimana pula cara-cara hendak menyedia dan menggunakannya.Alat-alat bantu yang berguna dan berkesan ialah alat-alat yang mudah disediakan dan menarik minat murid.Alat –alat yang complicated dan sophisticated , walaupun kebanyakannya lebih menarik,tetapi tidak akan bermakna jika penggunaannya amat terbatas.Oleh itu guru tidak seharusnya memikirkan masalah kewangan dan sebagainya semasa hendak menyediakan alat-alat bantu mengajar. Apa yang penting bahan itu mudah disediakan dan mudah pula menggunakannya sementara kesannya sangat besar kepada murid.

13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rujukan

Abdullah Hassan (1984), Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysiia, Kuala Lumpur:Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Atan Long (1982),Pedagogi Kaedah Am Mengajar, Petaling Jaya :Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Dr.Ismail Abas,Fadzilah Mustafa,Abu Hisham Yusof ( 2007). “Pengenalan Pendidikan Islam” , Seri Kembangan : Meteor Doc.Sdn.Bhd. Hanapian Sudin (1982),Pengajaran –Pembelajaran Lisan, Kuala Lumpur : Utusan Publications Noraziah Abd.Hamid (1981), “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa”, Kertas Kerja Seminar Perguruan pada 28-30 disember,1981 di Universiti Malaya. Mat Nor Hussin & Ab.Rahman Ab.Rashid (1990). “Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa”, Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Romiszowski,A.J. (1964),The Selection and Use of Instructional Media, London : Kogan Page

Ustaz Zawawi bin Ismail,Ustaz Mohd Abdul Nasir bin Abdul Latif, Ustaz Wan Nordin bin Wan Abdullah (2007). “Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab”. , Seri Kembangan : Meteor Doc.Sdn.Bhd.

14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Manual Penggunaan CD Untuk menggunakan CD ABM persembahan Pwrpoint ini sila ikuti langkah berikut: - Masukkan CD ke dalam pemacu CD-Rome dan jalankan. - Pilih fail bertajuk “huruf11”.

Paparan seperti di bawah akan muncul

(Slid 1-Persembahan untuk Set Induksi) Sila klik pada paparan untuk ke slid seterusnya

Slid 2-Set Induksi

Slid 3- untuk aktiviti langkah 1-4 Sila klik pada mana-mana bahagian untuk dapatkana paparan huruf satu persatu berserta bunyi sebutannya. Klik pada huruf berkenaan untuk melihat contoh perkataan yang bermula dengan huruf tersebut berserta sebutan huruf dan perkataan satu persatu.

-

Akhir sekali klik pada perkataan nasyid untuk persembahan penutup

15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LEMBARAN KERJA NAMA : ____________________________________________

17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Contoh Kad

18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

__

19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.