P. 1
Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 08.06.13

Git Morgen - Akeres Habayis - Tuesday 08.06.13

|Views: 135|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

קוקסיוא רעטעוו

ךאוו עגידנעמוק יד ראפ
גאטסניד ךאווטימ גאטשרענאד גאטיירפ ק"בש גאטנוז
°78 - °67
גינוז
°74 - °71
ןגער
°81 - °72
ןגער
°81 - °73
ןגער
°87 - °65
ןגער
°81 - °65
גינוז
ך 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
ך 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ל
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ל
1348
4:45 :רחשה תולע
5:57 :המחה ץנ
8:53 ש”רק ןמז ףוס
9:29 א"רג ש"קזוס
10:16 :הלפת ןמז ףוס
10:40 :א"רג ת"זוס
1:01 :תוצח
8:05 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
August 6 ‘13 ’סמלו ק”פל ג”עשת לולא ח”רד ’א םיטפוש ’רפ גאטסניד
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
■ 2 טייז ףיוא גנולייטפא "תיבה תרקע" יד ןיא םיכודיש יד טהעז ■
End Of Season
SPECIAL
Monticello NY - ACROSS ICHUD
Call
For Reservation
845-794-3503
718-288-3696 סיטיליטוי .קניא $1,870 ןפומוצניירא ידער ,טפיערקסעג ,טניעפעג ,ןעשטיק עיינ ,ןעגנידראפ וצ טפא םורדעב 2 - ס"מוו
Open House Today 5:00 - 6:30 PM - 97 South 8 st. (bedford/berry) Ring Bell #10 - ףיורא קאטש ייווצ
845-248-6621 טפור עטיב ,תוכוס ךאנ זיב כ"וי ןופ הכוס א טימ הריד עגימור 5 א ןעגנידראפ וצ תוכוס - כ"וי - י"ק
For rent brand new 4 bedroom, Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very species. 845-352-4686 - יסנאמ
ןזיירפ עגיליב לעיצעפס ראפ םירעש האמ - זלעב - הלואג - םילשורי ?י"א ןיא הריד א ריא טכוז
011-972-52-715-6761 רעטנעגעג עלא ןיא תוריד ענייש ןבאה רימ ,ג.ד.א תוכוס ,םיבוט םימי ,םינמזה ןיב ראפ
845-662-7022 טפור עטיב ,געוו א $150 זיולב ראפ ,סליקסטעק יד ןופ/וצ ס'פירט ןא טמענ 'ראק' א טימ ןאמרעגניא
718-782-2737 - 917-860-5919 טכאנייב 8 זיב ראנ טפור ,ספירט יילרע עלא ןא טמענ ,ןעוו דנשידנאק-ריע רעשזדנעסעפ 15 טימ ןאמרעגניא
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
718-306-9314 טרעפסקע םעד טפור רעללאד ןפיוא טנעס ןראפ ןעלטעס סע טנעק ריא Home Equity line of credit or a business line of credit א ריא טאה
347-432-3562 סליקסטעק יד ןיא סבאשזד ןא ןעמענ רימ
- Excellent Mice Proofing
347-403-9933 טפור עטיב ןכיורבעג גניבמאלפ ערעייא עלא ראפ
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300
Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774 HANDYMAN
Plumbing Plumbing
HANDYMAN ELECTRIC
9:30 העשב אפאפ לודגה ד"מהיבב "רוד לכבש לארשי ימכח" ןינעב א"טילש גנוי סחנפ ג"הרה שורדי םויה הרות ירועיש ןוגריא
טכאנ ךאוו
61B South 8 St. #2E יתיבב
ו"יה אשוז ר"ב
ו"יה סילדייא לדנעמ ה"ומ ןתח
ו"יה דעירפ םולש לאוי ה"ומ
7:00תירחש ,.טס 8טואס 113ראמטאסד אגיפ להוא ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
BUSINESS
HOME · /UTO
A THRU Z
INSURANCE
KEEPS YOU
COMPLETELY
COVERED
A-Z INSURANCE DMV SERVICES
Main Location º 310 Roebling Street
Tèl. 718.5ºº.4747 º Fox. 718.782.ó757
Plates
Nèw Florès (oll 50 Srorès)
Tronslèr Florès
Commèrciol Florès
Duplicorè Florès
Surrèndèr Florès
Losr or Srolèn Florès
Registration
Règisrrorion Rènèwol
Duplicorè Règisrrorion
Tronslèr
Title
Duplicorè Tirlè
Tronslèr Tirlè
Plates & Registration
O
N
T
H
E
S
P
O
T
!
683 MyrtIe Ave. º BrookIyn, NY 11205
Tèl. 718.ó24.4747 º Fox. 718.ó24.474ó
Additional Location!
SETTLE NOW
y our def aul t
ECB VIOLATIONS
GREAT
OPPORTUNITY!
HATZLUCHA EXPEDITING
Building Violations Removal & Consulting
718.298.3292
SAVE
up t o
70%
הנתמ עטסעב יד
דניק רעייא ראפ
י רטנ אק י ד ן י א
וצ טסקעט עטיב
845.662.1496
.לעט ןוא ןעמאנ רעביא טזאל ןוא טפור רעדא
יד טפיוק
Electric
Scooter
זיולב
$95
Reg. $239
email: AkeresHabayis@GitMorgen.com To advertise call: 7183887744
■ August 6, 2013 • ק"פל ג"עשת לולא ח"רד 'א • םיטפוש 'רפ גאטסניד ■
טנייה
79°- 64°
גינוז
ןגראמ
76°- 68°
ןגער
ד"סב
העיקש
8:05 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
9:17 ............................................
• Classified $10 ■ Small Box $25 ■ Inch $50 •
To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com
the only place who sells in williamsburg
Kosher Gelato Ice Cream & Fruit Sorbet
at our new location 525 Flushing Ave 718-596-6767
open daily from 11-12 - Friday 9 till 1 hour before Zman
CHOCOLATE, NUTS, CANDIES, GIFT BASKET, DRIED FRUITS
From the Store that Serves Your Fresh Goodies All Year Round
תחגשהב
צ"דיב
בוקיטראט
סנעדישראפ
Pre-Yom Tov WOW Special! Noriko/Angelica wigs now ONLY $99!! Free delivery or pickups only. Three days only!
Call Shop-a-Wig TODAY! 718-387-0997 718.387.9300. Text the word 'shopawig' to 772937 for instant specials on bestselling
wigs! It Now Pays to Get a New Wig Instead of Washing Your Old one! Call Today! Hurry while supplies last.
718-302-4905 10:00
PM
זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
Attnention; Women & Girls! Learn how to sell on ebay like a pro! by an experienced ebay seller. call today 917-693-2588
Furniture store in Boro park looking for an experienced sales lady. Please call 718-853-6900
Secretary position available in Heimish WMSBRG Office. Knowledge in QuickBooks a must. Please lv. msg. 206-376-9299
347-407-0140 טפור עטיב ,דנאטשוצ עטוג א ןיא שטנער זעג א ןוא רעדישזדירפ א ןפומ בילוצ ןבעגוצקעווא - הוצמ םשל
Newly moving Chusen/Kallah apt. We fix it up. Free estimates. High quality. Great prices. Call 646-579-1805
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
347-512-1704 טפור !טריטנאראג טייהנדירפוצ 100% ,Construction & Carpeting Jobs יילרע עלא ןעוט רימ
Having trouble getting approved for credit? Apply today to have advantage,
and get approved instantly! 866-647-7235 Ext. 433
718-782-0285 טפור ,טריטנאראג טייהנדירפוצ • ןזיירפ עטסעב • ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
347-432-3562 סליקסטעק יד ןיא סבאשזד ןיוש ןעמענ רימ - Excellent Mice Proofing
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
HANDYMAN
)ןאמפיוק( א"טילש שטיוואליא לשיפ ברה בוך לזמ )ןיילק( א"טילש םולב אדוי ןרהא ברה
ס”מוו - 'יחת לדנימ אמולב תרמ הלכה יושאק - ו"ינ בקעי לאומש רמכ ןתחה
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
)ןייטשנייוו( ו"יה רענזערד ףלאוו 'ר בוך לזמ )ראגנוא( ו"יה דלעפנעזאר לשרעה 'ר
יסנאמ - 'יחת אמולב תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ ילתפנ רמכ ןתחה
דניירפ רעייא
שטיוואקלאפ עשוי םייח
Coffee Break
683 Myrtle Ave.
718.254.0044
רימ ןבאה רעמוז דובכל
תועש עטרעגנעלראפ
:ךאווטימ זיב גאטנוז ןופ
טכאנייב 8:00 זיב ןעפא רימ ןענעז
טכאנייב 7:00 זיב גאטשרענאד
ןבאה רימ
ןסיורג א
לאווסיוא
רעפפאס ןופ
ס'לשעפס
העדומ עגיטכיוו
פורג יעלפ טלעוו רדח ןופ
ךעלגנוי ךאנ ןא טצעי ןעמענ רימ
רעכעה ןוא םישדח 18 ןופ
סעשטנאל עגיטפאהראנ - טלעטשעגוצ עיצאטראפנסארט
Vouchers Accepted - Training -
לולא ח"ר זיב ןייא ךיז ןביירש סאוו יד ראפ טנואקסיד
347-853-1344 טפור
רעטיסיבעב
רעדניק ערעייא רעביא טזאל
רעטיסיבעב ענעבעגעגרעביא ןא ייב
• טכאנרעביא • גאט :ראפ
שדוח • ךאוו • תבש
סיוורעס עכילפעה - ןזיירפ עטוג
718-384-3701 :טפור
ןא ריא טאה
Home Equity
chase bank of america ןופ
or city bank
סע טנעק ריא
!ןשיוופא טצעי
רעללאד ןפיוא טנעס 0 ראפ
רעללאד ןפיוא סטנעס רעדא
718-306-9314 טפור

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->