You are on page 1of 1

Registre dentrada

c/ Ramn y Cajal, 1 46900 TORRENT Tel.: 96 111 11 11 Fax: 96 111 18 10 www.torrent.es / info@torrent.es CIF: P-4624600E

JOVE-001
Nom i cognoms En representaci de

SOLLICITUD dAULES i SALES DE LESPAI i CENTRE SANT GREGORI


DNI/CIF DNI/CIF Localitat: Fax Telfon 1 C. Postal Telfon 2

DADES DE LA PERSONA SOLLICITANT

Domicili/ Domicili social Correu electrnic

Autoritze que m envien les notificacions i comunicacions a esta adrea de correu electrnic o al telfon mbil per SMS, nicament amb efecte informatiu.

NO

EXPOSA
Que est interessat/ada en la utilitzaci duna aula / sala de LEspai, o Centre Sant Gregori, per a portar a terme lactivitat segent: NOM DE LA ACTIVITAT, I DEL PROJECTE EN EL QUE SINCLOU:

TIPUS DACTIVITAT:
Exposici, curs, xarrada, trobada...

CAPACITAT NESSESARIA DE LAULA / SALA: TIPUS DOBRA A EXPOSAR (en cas dexposici): BREU DESCRIPCI DE LACTIVITAT: (indicar elements que la integren / necessitats tcniques: mobiliari, projector,megafonia..)

PERIODI DE TEMPS I HORARI PER AL QUE SE SOLLICITA


Cal indicar quins dies i en quin horari / En cas dexposici, temps mxim docupaci 30 dies; indicar temps de muntatge i desmuntatge.

SOLLICITA
Autoritzaci ds, per a lactivitat descrita, del segent espai: Aula amb capacitat mxima per a 40 persones Aula dinformtica Sala dexposicions Sala de lectura Centre Juvenil Sant Gregori
SIGNATURA DE LA PERSONA SOLLICITANT

DOCUMENTS QUE SADJUNTEN A LA SOLLICITUD:

Torrent,
JOVE-001 Rev.0 - 20130404

de/d

de 201

Avinguda al Vedat, 103. Segona planta Tel.961111853 torrent@joves.net www.torrentjove.com

(*) Segons la Llei Orgnica 15/1999 de Protecci de Dades de Carcter Personal, linformem que lAjuntament de Torrent incorporar les seues dades a fitxers, que sutilitzaran per als fins desta sollicitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions pbliques que siguen les destinatries del tractament. Addicionalment autoritza lAjuntament de Torrent a comprovar i completar les dades necessries per a esta sollicitud, consultant tant els seus propis arxius com els daltres administracions pbliques que siguen necessaris. Per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici sha de dirigir per escrit a lAjuntament a ladrea que hi ha en la capalera, i adjuntar-hi una fotocpia del Document Nacional dIdentitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE LAJUNTAMENT DE TORRENT