You are on page 1of 17

TEKNIK MENJAWAB 946/1 1. Jawab semua soalan 2. Pembahagian masa ialah 0.9 minit atau 54 saat untuk 1 markah.

Ini bererti jika soalan diberi 6 markah anda mempunyai 5.4 minit sahaja untuk menjawab. Tiada masa untuk membuat rangka jawapan kecuali bahagian B 3. Kata kunci yang biasa digunakan untuk bahagian A

a. Nyatakan/ berikan (tidak memerlukan huraian. Hanya fakta sahaja) Bilangan markah : atau 1 untuk setiap fakta 1. Nyatakan empat prinsip birokrasi yang dipelopori oleh Max Weber. [ 4] ________________________tenaga buruh. Peraturan dan _____________ yang _____________ Hierarki yang ______________ Kemajuan __________________berdasarkan _____________ Tidak bersifat ___________________ 2. Nyatakan lapan prinsip pengurusan Henry Fayol [4 ] ___________________________, arahan uniti ___________________________, pembahagian kerja, _______________________________,rantaian arahan,________________dan ______________________ 3. Nyatakan tiga ciri pekerja mengikut teori X dan tiga ciri pekerja mengikut teori Y [ 6] Ciri pekerja X ialah ____________________, __________________ dan _______________ Ciri pekerja Y ialah ____________________, __________________ dan _______________ 4. Nyatakan enam kesan stress kepada organisasi

[6]

5. Nyatakan lapan tanda yang ditunjukkan oleh seorang pekerja yang mengalami stress.[4] 6. Berikan empat elemen asas kontrak [4]

7. Berikan empat cara sesuatu kontrak boleh dilepaskan [4] 8. Nyatakan enam bahasa badan yang ditunjukkan oleh sekumpulan pelajar tingkatan enam yang sedang mengikuti kursus motivasi pengajian perniagaan [4] 9. Nyatakan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional [6] Mengenal pasti___________, mengutip_________, menganalisis_________ , menjana_____________, menilai alternatif, dan memilih______________. 10. Berikan empat prinsip berunding [4] tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan asingkan manusia daripada masalah jana pelbagai pilihan guna kriteria yang objektif dan boleh terima b. Terangkan (satu fakta dan satu huraian) Markah: atau 1 markah untuk fakta 1 markah untuk huraian 1. Terangkan peranan pembuatan keputusan seorang pengurus. [ 6] Sebagai _____________iaitu mengenalpasti _________________perniagaan dan memulakan ______________. Sebagai ___________________masalah iaitu mengambil tindakan ________________ke atas masalah yang berlaku. Sebagai _________________iaitu mengatasi __________________antara majikan dengan ________seperti tuntutan kenaikan ______________. Sebagai pengagih ____________iaitu mengangih dan mengorganisasikan _____________. 2. Terangkan sumbangan Henry L. Gantt dalam pengurusan. [ 4] Menggunakan _______________untuk penjadualan kerja . Tujuannnya agar pengurus boleh ________, __________________dan __________perjalanan tugas dengan baik.Henry L. Gantt juga memperkenalkan sistem ganjaran iaitu pemberian _____________untuk pekerja yang melepasi __________----yang ditetapkan. 3. Terangkan empat langkah pertama dalam proses pengorganisasian. [6] Penentuan ______________________. Menentukan ________________jabatan berdasarkan kemampuan untuk mencapainya.

Pengenalpastian __________________. Mengenalpasti _________ yang mendokong _________ yang telah ditetapkan Pengelasan _______________. Pengurus perlu _________________aktiviti mengikut kecekapan dan __________________pekerja. Pengelompokan __________________. Pengurus perlu mengelompok _______________ mengikut kategori tertentu. 4. Terangkan empat faedah rnesyuarat [6] a. ___________boleh merasa diri berguna dan menyumbang tepada kejayaan syarikat bila di beri peluang menghadiri mesyuarat dan memberi buah fikiran b. Boleh membentuk kumpulan _________yang terdiri dan ahli-ahli dan pelbagai latar belakang, pengalarnan dan ilmu pengetahuan c.Peluang utk____________dan bertukar___________ d. Mendapat ____________semua yg dibincangkan difahami. Sekiranya tidak. maklum balas dapat segera dan pembetulan dibuat. a. Jelaskan (satu fakta dan satu contoh atau huraian) Markah: atau 1 markah untuk fakta 1 markah untuk huraian 1 markah untuk contoh
1. Jelaskan empat fungsi utama seseorang pengurus Fungsi utama pengurus ialah a. b. Merancang iaitu menentukan __________________yang ingin dicapai dan menentukan __________ yang paling sesuai untuk mencapai _________________tersebut. Mengorganisasi iaitu menyusun dan mengagihkan ______________organisasi dengan cekap dan ________________untuk mencapai _________________yang telah ditetapkan. Memimpin iaitu proses __________________pekerja agar mereka dapat melakukan ____________yang diberi dengan ________________agar mencapai ____________yang ditetapkan d. Mengawal iaitu mengukur _______________semasa dan mengambil ___________ untuk memastikan ___________________seperti yang telah ditetapkan. [6]

2. Jelaskan konsep kecekapan dan keberkesanan.

[6 ]

Kecekapan bermaksud membuat kerja dengan __________yang _____________. Pengurus yang cekap ialah seorang yang dapat mencapai hasil yang _________________dengan menggunakan sumber yang ______________ supaya tidak berlaku ________________sumber. Keberkesanan bermaksud melakukan sesuatu yang ______________. Pengurus berusaha untuk mencapai _________________ yang ditetapkan

agar segala aktiviti organisasi tidak lari daripada __________yang ditetapkan.

Syarikat Perabot 3W merupakan pengeluar perabot terkenal di Malaysia. Untuk memastikan perabot berkualiti, syairkat ini membuat pemeriksaan kualiti yang rapi selepas perabot dihasilkan. Bahan mentah yang digunakan juga berkualiti. Semasa proses pengeluaran dijalankan, tindakan pembetulan dan penambahbaikan secara berterusan untuk memastikan pengeluaran perabot menepati kualiti yang telah ditetapkan 3. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan kaedah kawalan yang diamalkan oleh syarikat perabot 3W 6]

4. Dengan contoh yang sesuai, jelaskan jenis keputusan yang dibuat oleh seorang pengurus. Keputusan ______________________ iaitu keputusan yang dibuat oleh pengurus untuk menyelesaikan ______________ yang biasa berlaku. Pengurus menggunakan ___________________yang sedia ada untuk membuat keputusan. Contohnya mengambil tindakan _____________ ke atas pekerja yang ________________ Keputusan _________________________ iaitu keputusan yang dibuat oleh pengurus untuk menyelesaikan ______________________yang jarang _________________. Contohnya pelanggan mengubah _________________produk menyebabkan keputusan perlu dibuat tentang _______________________produk baru.

b. Perbezaan: -memerlukan calon memberi fakta,huraian dan contoh jika perlu. Aspek perbandingan/perbezaan MESTI SEPADAN Penggunaan jadual digalakkan Markah: 1 atau 2 markah untuk satu set aspek perbezaan Contoh soalan 1. Jelaskan perbezaan antara perancangan taktikal dengan perancangan strategic. [4]

Aspek Maksud Tujuan Pihak yang terlibat Jangkamasa

Perancangan taktikal Pelan perancangan untuk satu ________ atau _________

Perancangan strategic Pelan perancangan secara ____________

2. Jelaskan perbezaan antara pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. [6] Aspek Pemimpin formal Pemimpin tidak formal

3. Bezakan alat keputusan tulang ikan dengan pokok keputusan [6] Aspek Tulang ikan Pokok keputusan Jenis alat keputusan Tujuan

Cara dianlisis

c. Soalan yang memerlukan langkah/ proses (mesti mengikut turutan yang betul) Markah 1 markah untuk langkah 1 atau 2 markah untuk huraian 1. Encik Razif, pengurus ladang koko DeCoklat telah ditugaskan untuk mencari alternative untuk meningkatkan pengeluaran hasil koko syarikat berkenaan. Jelaskan langkah-langkah dalam membuat keputusan membuka ladang koko yang baharu itu.
1) Mengenal pasti _________________________. Masalah yang wujud ialah ___________________

hasil pengeluaran koko. Encik Razif perlu berusaha mencari alternatif untuk meningkatkan __________________________________________________ 2) Mengutip ______________________. Encik Razif perlu mengenalpasti berapa tambahan _____________________koko yang dijangkakan serta cara untuk meningkatkan pengeluaran koko seperti __________________ladang baru atau menyewa ________________, saiz___________, kemuadahan infrastruktur seperti _____________________dan keperluan sumber ____________ 3) Menganlisis ______________. Encik Razif perlu _______________________data yang telah dikumpulkan . Beliau perlu memastikan data yang dikumpul adalah ____________dan menggunakan data tersebut untuk _______________________masalah yang perlu diselesaikan. 4. Menjana ____________________________. Encik Razif perlu mendapatkan beberapa ________________ untuk meningkatkan hasil pengeluaran koko seperti membeli, ________________ atau memajak __________________ tanah berdasarkan _________________yang telah dikumpul dan dianalisis. 5) Menilai______________________. Encik Razif perlu membandingkan _____________yang sedia ada. Penilaian perlu dibuat berdasarkan ________________________dan kekurangan setiap ___________________. Contohnya, kalau menyewa tanah kesannya ialah ___________hakmilik ke atas tanah, mungkin perjajanjian ditamtkan lebih _______________ dan hanya memerlukan _____________yang kecil. 6) Memilih ____________________. Encik Razif perlu memilih ________________yang memberi ________________yang paling besar pada risiko yang paling__________________. Misalnya, Encik Razif membuat keputusan untuk __________________tanah bagi meningkatkan pengeluaran hasil koko.

2. Jelaskan langkah-langkah dalam proses perancangan. [10] a. Menetapkan______________________ Ia bertujuan untuk memberi _____________dan rancangan syarikat b. Menganalisis _____________________ mengkaji persekitaran ________________dan______________ c. Membentuk_______________________________. menyenaraikan _______________________yang akan diambil d. Menilai________________________ menilai ________________dan __________________setiap alternative e. Memilih__________________ membuat pilihan ___________________yang_________________ 3. Terangkan empat langkah pertama dalam proses pengorganisasian. [6]

Penentuan ______________________. Menentukan ________________jabatan berdasarkan kemampuan untuk mencapainya. Pengenalpastian __________________. Mengenalpasti _________ yang mendokong _________ yang telah ditetapkan Pengelasan _______________. Pengurus perlu _________________aktiviti mengikut kecekapan dan __________________pekerja. Pengelompokan __________________. Pengurus perlu mengelompok _______________ mengikut kategori tertentu. 4. Seorang pengurus pengeluaran sedang memberi taklimat kepada 10 orang penyelia kilang tentang prosedur penggunaan mesin baru. Jelaskan proses komunikasi yang berlaku antara pengurus dengan penyelia tersebut. [12] ______________ Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan. Dalam kes ini penghantar merupakan pengurus Pengeluaran yang mempunyai maklumat yang ingin disampaikan kepada penyelia. __________________ Maklumat, idea atau pandangan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang difahami oleh orang lain, sama ada menggunakan perkataan, bahasa atau simbol. Dalam kes ini, maklumat atau idea diterjemahkan secara lisan dan bertulis melalui carta atau grafik __________________ Mesej disalurkan kepada penerima melalui sama ada saluran lisan atau percakapan atau melalui tulisan, visual atau pergerakan badan. Bagi kes di atas, saluran yang digunakan oleh pengurus pengeluaran ialah saluran lisan dan melalui komputer dan LCD __________________ Mesej diterima dan diterjemahkan atau ditafsirkan oleh penerima untuk memberi makna. pengurus Pengeluaran cuba menterjemahkan maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami. Orang yang menjadi sasaran mesej. Dalam kes ini penerima mesej adalah penyelia. __________________ Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh penerima. Ia boleh jadi berbentuk lisan atau bukan lisan. Dalam kes tersebut maklumbalas daripada penyelia berlaku apabila penyelia memberi cadangan atau mengangguk kepala menunjukkan mereka faham tentang prosedur yang dinyatakan

d. Soalan yang memerlukan rajah/ grafik. Tiada rajah= 0 markah

1. Dengan menggunakan rajah, terangkan bentuk-bentuk komunikasi [9] Komunikasi Menegak

Rajah berlaku di antara peringkat-peringkat yangberbeza Tujuan ii. Komunikasi Mendatar

Rajah Berlaku antara sama taraf jawatan yang sama Tujuan

iii.

Komunikasi Melintang

Rajah Berlaku secara tidak formal Tujuan

Aktiviti A B C

Aktiviti terdahulu A

Masa 7 3 6

D E F G H

B D,F B C E,G

3 3 2 3 2

2. Syarikat Speedier Sdn Bhd telah memenangi tender untuk pembinaan ruang pameran buku bagi kedai buku TERKENAL Berhad . Sebagai pengurus projek tersebut, anda dikehendaki menggunakan maklumat di dalam jadual di atas untuk membantu pihak pengurusan dalam pembuatan keputusan. Lakarkan rangkaian CPM berdasarkan maklumat di atas [6]

3. Pengurus Besar Syarikat Mutiara Berhad ialah Datuk Shamsul. Beliau dibantu oleh empat orang pengurus yang masing-masing bertanggungjawab dalam menguruskan jabatan pemasaran, jabatan kewangan, jabatan pengeluaran dan sumber manusia. Datuk Shamsul dibantu oleh setiausahanya Cik Raja Marina. Lukiskan sebuah carta organisasi untuk Syarikat Mutiara Berhad. [6]

4. Persatuan Tingkatan Enam SMK Wangsa Maju Seksyen Dua, bercadang untuk mengadakan program jualan sate untuk meningkatkan punca kewangan persatuannya. Lakarkan sebuah carta Gantt yang menunjukkan enam aktiviti berkaitan dengan perlaksanaan program tersebut [6]

Aktiviti 1 2

Minggu 3 4

5. Syarikat Biskut YUM YUM YUM Berhad mengeluarkan biskut sejak tahun 2002. Pada tahun 2011, jumlah pengeluarannya ialah 2.6 juta kg biskut. Syarikat masih menggunakan mesin dan alatan yang dibeli sejak permulaan operasi iaitu pada tahun 2002. Syarikat ini mengalami kadar lantik henti yang tinggi disebabkan ramai pekerja yang berhenti dan bekerja disyarikat pengeluaran biskut yang lain. Ada juga pekerja yang mengalami masalah disiplin dan segelintir pekerja pula selalu mengambil cuti sakit.Di samping itu, syarikat ini

juga menghadapi gangguan bekalan kerana ada pembekal yang menghantar bekalan terlalu lewat, bekalan yang tersalah hantar serta bahan yang rosak. Penggunaan mesin yang lama menyebabkan kerosakan mesin sering berlaku menyebabkan proses pengluaran sentiasa tergendala. Akibat pelbagai masalah ini, pengeluaran biskut syarikat ini pada tahun 2012 telah menurun kepada 2.1 juta kg. Dengan menggunakan gambar rajah tulang ikan, jelaskan masalah yang dihadapi oleh syarikat YUM YUM YUM Berhad.

e. Soalan berkaitan sesuatu keadaan atau situasi... Setiap huraian mesti merujuk kepada situasi dalam soalan jika tidak kait 0 markah Encik Razif, pengurus ladang koko DeCoklat telah ditugaskan untuk mencari alternative untuk meningkatkan pengeluaran hasil koko syarikat berkenaan. Jelaskan langkah-langkah dalam membuat keputusan membuka ladang koko yang baharu itu.

Syarikat Perabot 3W merupakan pengeluar perabot terkenal di Malaysia. Untuk memastikan perabot berkualiti, syairkat ini membuat pemeriksaan kualiti yang rapi selepas perabot dihasilkan. Bahan mentah yang digunakan juga berkualiti. Semasa proses pengeluaran dijalankan, tindakan pembetulan dan penambahbaikan secara berterusan untuk memastikan pengeluaran perabot menepati kualiti yang telah ditetapkan Berdasarkan situasi di atas, jelaskan kaedah kawalan yang diamalkan oleh syarikat perabot 3W [6]

f. Soalan pengiraan (hitungkan, kirakan) Perlu ada jalan kerja yang lengkap, perpuluhan jika ada, nilai RM, unit, kg 1. Syarikat Purnima bercadang untuk mengeluarkan pen jenama TOOLISberharga RM1 setiap satu. Kos tetap ialah RM20 000 dan kos berubah ialah RM0.25 sebatang pen. Hitungkan titik pulang modal Kos tetap TPM ; ------------------Harga kos berubah

Hitungkan jumlah kos pada titik pulang modal

Jumlah kos = Kos tetap + kos berubah

Hitungkan bilangan pen yang perlu dikeluarkan jika syarikat Purnima ingin mendapatkan keuntungan sebanyak RM75 000. [6]

Untung = Jumlah hasil jumlah kos 2. Pengiraan statistic 10,14,12,16,11,12,17,18,13 Berdasarkan set angka di atas, hitungkan min, median, mod, julat dan sisihan piawai.

3. Syarikat Axer Sdn. Bhd. Merupakan satu firma mengeluarkan komputer peribadi. Aktiviti-aktiviti utamanya ialah memasang komputer supaya menjadi komputer peribadi yang boleh diguna oleh pengguna akhir. Syarikat ini telah menjalankan kajian pemasaran disebabkan pasaran yang tidak stabil. Pengurusan atasan mempunyai dua cadangan iaitu melakukan pembesaran kilang dan pengecilan kilang. Kebarangkalian pasaran baik ialah 30% dan pasaran rugi ialah 70%. Jika pasaran baik, pulangan untuk pembesaran kilang ialah RM138,000 dan pengecilan kilang ialah RM184,000. Kajian pemasaran mendapati jika pasaran rugi, tindakan pembesaran kilang akan menyebabkan kerugian sebanyak RM69,000 dan pengecilan kilang akan rugi sebanyak RM23,000. Kos melaksanakan pembesaran kilang dan pengecilan kilang ialah RM10,000. Berdasarkan alat keputusan pokok keputusan, i. Hitung jumlah jangkaan nilai kewangan bagi dua tindakan Syarikat Axer Sdn. Bhd. tersebut. ii. Nyatakan keputusan anda. Jelaskan sebab

Syarikat Merah Kuning Berhad ingin melancarkan produk kesihatannya yang terbaru dengan memilih untuk menggunakan artis tempatan sebagai duta produk. Antara artis yang disenaraikan untuk dipilih adalah Lisa Surihani dan Diana Danielle. Berikut adalah maklumat yang diperolehi dari syarikat tersebut untuk membuat keputusan: Alternatif Keputusan Jangkaan Keuntungan Jangkaan Keuntungan dalam keadaaan ekonomi dalam keadaan ekonomi berkembang meleset Lisa sebagai duta produk RM700,000 - RM200,000 Diana sebagai duta RM800,000 - RM300,000 produk Tanpa guna artis RM0 RM0

Kebarangkalian

0.6

0.4

Kos promosi menggunakan Lisa sebagai duta produk adalah adalah RM120,000 manakala kos promosi menggunakan Diana pula adalah sebanyak RM30,000. Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan keputusan Syarikat Merah Kuning Berhad. Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan keputusan.

Nyatakan keputusan yang perlu diambil oleh syarikat tersebut.

Bahagian B Soalan bahagian B terdiri daripada satu soalan Kajian Kes dan satu soalan prinsip 1. Baca soalan sebelum membaca kes. 2. Bagi soalan yang memerlukan pendirian seperti wajarkah/ adakah anda bersetuju/ bolehkah?, nyatakan pendirian anda sebelum memberi alasan atau huraian. 3. 4. Sebahagian jawapan boleh diperoleh daripada kes Jawapan perlu dikaitkan dengan situasi / kes yang diberikan

Contoh a. Encik Zainuddin merupakan Pengarah , Bahagian Pembangunan Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Encik Zainuddin telah diarahkan oleh Ketuanya untuk membuat rundingan dengan sekumpulan penduduk setinggan di Wangsa Maju yang telah tinggal di kawasan itu selama 40 tahun. Penduduk di situ mengharapkan kerajaan akan membenarkan mereka terus tinggal di situ atau memberi rumah percuma di kawasan Wangsa Maju. Tanah itu akan dibangunkan sebagai sebuah kolej vokasional oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Huraikan lima elemen rundingan yang perlu diambilkira oleh Encik Zainuddin semasa mengadakan rundingan dengan kumpulan penduduk tersebut. Masa Maklumat Personaliti Kuasa Budaya Sosial